- ח"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רייאב ב"י * רומא תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ותויהב - ידוהיה תדובע תומלש
ץוחל תטשפתמש דע השודקב רודח


- "םינטקה לע םילודג ריהזהל" - ונתשרפב ךוניחה תווצמ
ךרדה תישארב ידוסיהו ינושארה ךוניחל קרו ךא התנווכ ןיא
דמעמב םיאצמנ רבכשכ םג תידימת הפסוהל ךוניחב רבודמ *
ק"כ תחישמ * רואו רהוז ןושלמ "ריהזהל" * םילענ בצמו
ונרוד אישנ ר"ומדא."םינטקה לע םילודג ריהזהל ,תרמאו רומא" י"שר שרפמ ונתשרפ תלחתהב

םילודג ריהזהל ,םוליכאת אל ,2םה ץקש יכ םולכאת אל" :1תומבי תכסמב - םירבדה רוקמו
תרמאו רומא . . םינטקה לע םילודג ריהזהל .3םד לכאת אל םכמ שפנ לכ . . םינטקה לע
. . והשמב ןרוסיאד םושמ םיצקש ןניעמשא יאד ,יכירצו . . 4םינטקה לע םילודג ריהזהל
. . לכב הווש ןרוסיאד םושמ יתרת ינה ןניעמשא יאו . . תרכ אכיאד םושמ םד ןניעמשא יאו
םידמל םהמו ."אכירצ . . תורתי תווצמ ןהב הבירד םושמ ינאש םינהכ תאמוט ןניעמשא יאו
.5הרותבש םירוסיאה לכב "םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד ןידה

:ןיבהל ךירצו

,ירקיע יכה ןיינע אוה (6"םינטקה לע םילודג ריהזה"לד ןכותה) םינטקה ךוניחש ןוויכ
לש ךשמהה יולת הזבש דעו ,"הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג 'וג רענל ךונח" 7בותכה ןושלבו
- "םישיית ןיא םיידג ןיא םא" 8ל"זח ןושלבו ,תורודה לכ ףוס דע רודל רודמ לארשי םע
9דעו ,תוישרפ המכו המכ ירחאל םא-יכ ,הרות-ןתמל תוכימסבו ףכית הזה בויח רמאנ אל המל
םינהכב םא יכ ,לכב הווש וניאש ןיינעב (ןדיד ןודינב) םגו 10ארקיו רפס םויסל בורק
!?אקווד

לע םילודג ריהזהל תרמאו רומא") השרפה ןכותד תוכיישהו רשקה רואיב םדקהב ןבויו
:11הרותב וז השרפ ןירוק ובש ןמזה םע ("םינטקה

םדוק ןרהא תא וצ ןירוק םלועל"ש 12רוטה בתכ הרותה תוישרפו םידעומה תועיבקל עגונב
םלועלו ,חספה םדוק תומ-ירחא ןירוקש תרבועמ ח"הבמ ץוח ,ערוצמ תרבועמבו ,הטושפב חספ
שדוחב םלועל איה רומא תשרפ - הז ןובשח יפלו ."תרצע םדוק רפסה תליחת איהש רבדיו תשרפ
לכש דיחיה שדוחה ותויהל ,רמועה תריפס תווצמב אוה הנשה ישדוח ראשמ ודוחייש ,13רייא
.14תדחוימו תמייוסמ הווצמ םע םירושק ובש םימיה

תשרפ הרמאנ הבש - רומא תשרפב הרמאנ רמועה תריפס תווצמש ךכב םג שגדומ הז ןיינעו
תבשה תרחממ םכל םתרפסו" ,15"'וג רמועה תא ףינהו" הזל ךשמהבו ,חספה גחמ לחה ,םידעומה
ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע הנייהת תומימת תותבש עבש הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ
.16"'הל השדח החנמ םתברקהו םוי םישימח

תוללכד םשהב שגדומה) "םינטקה לע םילודג ריהזהל תרמאו רומא"ד ןיינעה םגש ,רמול שיו
:רמועה תריפס םע רושק (השרפה

("םינטקה לע םילודג ריהזהל") ךוניחה ןיינע תמגודבו ךרד לע אוה רמועה תריפסד ןכותה
תוללכד הדילה התיה םירצמ תאיציב ,ירהש ,הרות-ןתמל הנכהכ לארשי םע תוללכד ךוניחה -
,הרותה תלבקל (ןטקד ךוניחה תמגודב) ךוניחה ןיינע תויהל ךרצוה הז ירחאלו ,17לארשי םע
אובי יתמ םימיה תא םירפוסש ךכ ידכ דע ,הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתה דחוימבו ללוכ
.18הרותה ולבקי ובש םישימחה םוי רבכ

"ונתרות ןתמ ןמז"ד שודיחהל הנכהו ךוניח אוה רמועה תריפסש - הנשו הנש לכב ותמגודו
יפכ הרות-ןתמד שודיחהב תומילשה תילכתל דע ,20"שדוקב 19ןילעמ"ד ןפואב איהה הנשב
.21"אצת יתאמ השדח הרות" - אובל דיתעל הלגתייש

:ןיינעה רואיב רמול שיו

ןטקד ךוניחה תמגודב) דבלב הדובעה תלחתהל עגונב קר אל אוה רמועה תריפסבש "ךוניח"ה
לכ ךייש אלא ,(הנושארה םעפב םירצממ םתאצב לארשי ינבד בצמו דמעמה היהש יפכ ,וטושפכ
קוקזש "ןטק" תניחבב אוה ירה אגרד לכבש) יוליע רחא יוליעב ,םדאה תדובעש תוגרדה
תרחממ" איה רמועה תריפסד הדובעהש ךכב שגדומכ ,(רתוי תילענ אגרד יבגל "ךוניח"ל
ףיסומו ,(22"החיספהו גולידה םש לע") חספה גחד הציפקו גולידהל ךשמהבו ירחאל ,"תבשה
רפסמה אל) "םימי השולש" ,"םימי ינש" ,םויל םוימ 23הציפקו גולידב ןכ םגו ךלוהו
.24תומילשה תילכתל דע ,(ללוכה רפסמה אלא ,ירודיסה

הדובעה תומילש תזמורמ "הנייהת תומימת תותבש עבש 'וג םכל םתרפסו" קוספבש ,רמול שיו
תרונמ"ד םינקה תעבש ,םיגוס העבשל םיקלחנ לארשי תומשנש 26עודיכ - 25לארשי ינב לכד
- רמועה תריפסד הדובעה ידי-לעו ,דחאו דחא לכ בלבש 28תודמה תעבש דגנכ ,27"הלוכ בהז
ןפואבו ,"תומימת" םישענ לארשי תומשנד םיגוסה תעבש לכש "הנייהת תומימת תותבש עבש"ה
.31"תורנה תעבש וריאי" 30בותכש ומכו ,29"ריפס ןבא ומכ ,תוריהב ןושל" ,"םתרפסו"ד

לש ומשב םג תזמורמ (רמועה תריפסד הדובעה ידי-לע) לארשי ינבד תומילשהש ,ףיסוהל שיו]
תובית-ישאר "רייא"ש עודיכ - (רמועה תריפס םע - ובש םוי לכ - רושקה שדוחה) רייא שדוח
לכ לצא יולגב רכינ תוהמאהו תובאה לש םניינעש ,ונייה ,32לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא -
לש ותאופר ,34"ךאפור 'יוה 33ינא" - תובית-ישאר ןכ םג "רייא"ו ,םתדובע דצמ לארשי
לארשי ינב לכש ,ונייה ,(הליחתכלמ) 33"ךילע םישא אל 'וג הלחמה לכ"ש ןפואב איהש ה"בקה
.[דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,תואירבה תומילש לש בצמו דמעמב םה

,לארשי ינב לכש - "םינטקה לע םילודג ריהזהל תרמאו רומא"ב םג זמורמ הז ןיינעו
ךרד-לע ,36רואו רהוז ןושלמ "ריהזהל" לש בצמו דמעמב םיאצמנ ,35"םילודגה םע םינטקה"
,("עיקרה רהוז" אלא ,םתס רואו רהוז אל) "עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו" 37בותכש המ
,חבשו תובישח ןושל םג אוהש "תרמאו רומא"ב זמורמכ ,לארשי לש םחבש יולגב םיאור זאו
תחא הביטח ינותישע םתא" ,"'וג ךרימאה 'הו 'וג תרמאה 'ה תא" 39קוספה לע 38ל"זח תשרדכ
."םלועב תחא הביטח םכתא השעא ינאו ,םלועב

-ןתמל תוכימסבו ףכית רמאנ אל "םינטקה לע םילודג ריהזהל"ש םעטה ראבל שי הז יפ-לע
:9רומא תשרפב אלא ,הרות

ןיינעבש ,עמשמ ,הזב אצויכו "תורוהל" ,"ךנחל" אלו ,"םינטקה . . ריהזהל" ןושלה קוידמ
,תומילשה תילכתל דעו ,ןידה תרושמ םינפל םג אלא ,חרכומה 40ךוניחה קר אל ללכנ הז
.רואו רהוז (ןושלמ ,"ריהזהל") לש בצמו דמעמב ויהיש םינטקה לע םילעופש

תלחתהבש ךוניחה םע אל רושקש - הרותב וז השרפ ןירוק ובש ןמזה לש ונכותב םג שגדומכו
.ל"נכ ,הדובעה תומילש םע (רקיעבו) םג אלא ,הדובעה

חרכומה ךוניחה (קר) הז ןיאש ןוויכד - הרות-ןתמל תוכימסבו ףכית הז רמאנ אל ןכלו
שרופמו ,41הרותה ןמ יוויצב ךרוצ ןיאש דע טושפה רבד אוה חרכומה ךוניחה :הברדאו]
הווצי רשא ןעמל ויתעדי יכ" :(וניבא םהרבא לש ותגהנהב) םירבד רופיס לש ןונגסב הרותב
ןיא ירה ,םינטקה םע תולדתשההב תומילשה תילכת ללוכ אלא ,[42"וירחא ותיב תאו וינב תא
לכב הדובעה תומילש ירחאל אקווד ,הברדאו ,ירשפאה לככ הז ןיינע םידקת הרותהש חרכה
לע םילודג ריהזהל"ד יוליעהל םיאב ,43ארקיו רפס םויסל בורק דע ,הז ינפלש תוישרפה
.רואו רהוז לש ןפואב הדובעה תומילש לע הרומש ,"םינטקה

םניינעש - "םינהכה לא רומא" ,םינהכל יוויצהב רמאנ הז ןיינעש םג קתמוי הז יפ-לעו
איה וז תומילשש זמורמ הזבש - 'הל ןברק םכמ בירקמ םדא - לארשי ינב לכמ ,"םכמ" תושעל
.הנוהכה תגרד ,'ה תדובעב תילענ יכה אגרד דצמ

:רתוי קמועבו

ןוויכ ,הרואכלד - "םינטקה לע םילודג ריהזהל תרמאו רומא"44י"שר ןושלב קוידה םדקהבו
רומא" בותכל ךירצ י"שר היה ,"םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רומא" אוה בותכה ןושלש
?םהיניב קספה אלל ,"תרמאו רומא" רבחלו ףרצל אלו ,"תרמאו 'וג

םילודגה לש םתדובעש ,ונייה ,שממ דחא ןיינע םה "תרמאו רומא"ש זמורמ הזבש ,רמול שיו
לש םתדובעמ ומצע ינפב ןיינע הניא ("רומא" לע "תרמאו"ד הפסוההמ תדמלנש) םינטקה םע
לע העפשהו ךוניחב םג קוסעל םיכירצ םמצעב םתדובע לע ףסונש ,םמצעב םמצע םילודגה
.םילודגה לש םתדובעמ קלח איה םינטקהבו לע הלועפהש ,שממ דחא ןיינע םה אלא ,םינטקה

םילודג ריהזהל תרמאו רומא"ב השגדהה רקיעש - (ליעל רומאהל ךשמהב) תצק רחא ןונגסבו
תומילש לע (אלא ,ומצעלשכ םינטקה םע תוקסעתהד בויחה לע ךכ לכ אל) איה "םינטקה לע
לארשי ללכד תומילשה קר אל - אפוג הזבו ,םינטקו םילודגד תודחאהב תאטבתמש 45הדובעה
,טרפ רותב םילודגהמ דחאו דחא לכד תומילשה םג אלא ,(46"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה דצמ)
תודהיב הרודח ותואיצמש ,ונייה ,47תלוזה לע ותעפשהב תרכינ תיטרפה ותדובעב תומילשהש
"םלוע"ל עיפשמה "םלוע"מ "אצוי"ו "טשפתמ" השודקהו תודהיה רואש ךכ ידכ דע השודקו
.לבקמה

ריהזהל" - םילודגה לצא לודג יוליע ףסותינ םינטקה לע העפשהה ידי-לע :הזמ הריתיו
תודחאתההו רוביחה תלועפ ,יכ - רואו רהוז תפסות םהל ךשמנש ,"םינטקה (ידי) לע םילודג
תוקלחתההמ הלעמל ,(48דחא 'יוה) םהינשמ הלעמלש רוא יוליג םע הרושק םינטקו םילודגד
.49"םינטק"ו "םילודג"ד רויצהו

הז םגש רמול שיד - םלועב לארשי ינב לש םתעפשהו םתלועפ תוללכל עגונב הז ךרד-לעו
תולדגה) יבגל ("םינטק") תונטק איה םלועה תואיצמש ,"םינטקה לע םילודג ריהזהל" ללכב
"ריהזהל") ריאיש דע םלועה תא ךכזלו ררבל ידוהי לש ודיקפתו ,("םילודג") לארשי ינב(ד
תומילשש ןוויכ ,לארשי לש םתדובעמ קלח אוה הזש - השודקה רואב (רואו רהוז ןושלמ
,וזמ הריתיו ,םלועב תטשפתמש ךכ ידכ דע השודקב רודח ותויהב תרכינ ומצע םע הדובעה
ול תושעל ותדובע ידי-לעש ןוויכ ,רתוי הלענ רוא יוליג ובו ולצא ריאמ הז ידי-לעש
.ךרבתי ותומצעו ותוהמ יוליגו תכשמה השענ ,םינותחתב ךרבתי

:"תרמאו רמא"ד תובית-ישארהב םג זמורמ הז ןיינעש רמול שי ילואו

,האירבה תוללכד םיירקיעה תודוסיה 'ג םהש ,חור ,םימא - תובית-ישאר "רמא"ש 50עודי
תא ארבו 'וכ קקח המכח תואילפ תוביתנ םיתשו םישולשב" ותליחתב הריצי רפסב אתיאדכ
שולש דוסי תויתוא םייתשו םירשעו ,המ ילב תוריפס רשע" םה תוביתנה ב"לש שרפמו ,"ומלוע
-םיתשו (אופרו שוגד םילבקמש ,ת"רפכ ד"גב תויתוא) תולופכ עבשו "(ש"מא תויתוא) תומא
תומא שולש"ש 51ראבל ךישממו ,"(אופרו שוגד םילבקמ םניאש תויתואה ראש) תוטושפ הרשע
.52האירבה תוללכד םיירקיעה תודוסיה 'ג םהש ,"שא ,םימ ,ריווא םלועב ש"מא

אל המל ,שא ,םימ ,ריווא ל"ר ש"מאש רחא לואשל שי" :53סדרפב אתיאדכ - הזב רואיבהו
המב ןבוי הזה רבדהו . . 54האירבה לא 'ד דוסי אוהש רפעה דוסי הריצי רפס לכב רכזנ
םינושארה תודוסי השולש ללכ אוה יעיבר דוסי ותויה םע רפעה דוסיש רקחמה ימכח ושריפש
לש ילכ םדא חיתרי םאש הזל תפומ ורמאו ,'דה דוסי הווהתנ םהמו ,ריוואו שא ,םימ םהש
םהילע ףיסוי םימה ורסחי םאו ,םלועל ויתוחיתר וחוני אלו וטקשי אלש ןפואב שאה לע םימ
ותייווהש תויהלו . . ןבא תומדכ תירורפע םימה ךותב הוהתי ,המ ןמז םהילע רובעי דע דוע
,ריווא םהש םיירקיעה תודוסיה אלא הריצי רפסב רכזנ אל ןכל ,תישירפדכ הבכרה תומדכ
םימ ,םימחרה וק - ריווא םהש וללה םיקלח 'גב ללכנ ולוכ תוליצאה ןיינעב ןכו .שא ,םימ
הזו ,ןתשולשמ תבכרומ הלועפ איה ('דה דוסי) תוכלמה תלועפו ,ןידה וק - שא ,דסחה וק -
."תוליצאה ןיינעב אל תולועפה ןיינעב

יעיברה דוסיל תזמור "רמא" יבגל "תרמא"ב ףסותינש ו"ית תואהש ,רמול שי הז יפ-לעו
,תוכלמה תריפסל תזמור ,תויתוא ב"כד הנורחאה תואה ,ו"ית תואש 55עודיכ ,(רפעה דוסי)
.רפעה דוסי דגנכ איהש ,תוריפס רשעד הנורחאה הריפסה

הפסוהה ןכות ,יכ - "םינטקה לע םילודג ריהזהל תרמאו רמא"ב םישוריפהמ םג והזו
םע רושק ,('ת) יעיברה דוסי םג אלא (ר"מא) תודוסיה 'ג קר אל ,"רמא" יבגל "תרמא"ד
'ג קר םנשי ומצעלשכ עיפשמהבש 56עודיכ ,("םינטקה לע םילודג ריהזהל") לבקמה לא העפשהה
תיעיברה הניחבו ,(תראפתו הרובג ,דסח - םמצע תודימהבו ,א"זו הניב ,המכח) תוניחב
.57לבקמה לא העפשהה םג ףסותינשכ איה (תוכלמ)

ןיינע הניא לבקמה תניחבל העפשההש ,דחא ןיינע םה "תרמאו רמא"ש רתוי דוע שגדומ הזבו
וניא (לבקמה תניחב) יעיברה דוסיש םשכ - ('ה ףיעס ל"נכ) ותדובעמ קלח אלא ,ומצע ינפב
האבש ('ג) ותדובע ,רמולכ ,(עיפשמה תניחב) תודוסיה 'גמ בכרומ אלא ,ומצע ינפב דוסי
שדחתנ אלש ףא) הטמל הכשמהה ידי-לע אקווד ,הז םע דחיבו ,('ד) הטמל הכשמהב יוטיב ידיל
.ל"נכ ,רתוי לודג יוליע ףסותינ (ומצע ינפב ןיינע
ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה רמועב ג"ל ברע ,רומא תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(166-160 'מע ,'ג
.ךליאו א"עס ,דיק (1

.במ ,אי ינימש (2

.בי ,זי ירחא (3

קוספב ,תומוקמ 'בב קר ("םינטקה לע םילודג ריהזהל") וז השרד האבוה הרותה לע י"שר שוריפבש ,ריעהלו (4
,רמול שיד - "םה ץקש יכ םולכאת אל" קוספב אלו ,"םד לכאת אל םכמ שפנ לכ" קוספב הז ינפלו "תרמאו רומא"
לכאת אל םכמ שפנ לכ" :ארקד ארותימ אוה (הרותה לע ושוריפב י"שר לש וכרד) ארקמ לש וטושפ יפ-לע דומילהש
:םגו .*בותכב רותי ןיאש ,"םה ץקש יכ םולכאת אל" קוספב ןכ-ןיאש-המ ,(תורימא יתש) "תרמאו רומא" ,"םד
.(ח"משת רומא פ"ש תחיש הארו) "םולכאת אל" בותכה תועמשמ ךפיה איה ,(םירחאל) "םוליכאת אל" השרדה


תורהזא יביתכ אהד ,אוה אריתי ארק" - רתוימ ולוכ קוספהש הזמ אוה (םדבו םיצקשב) ארמגב דומילהו (*
.(םש תומבי י"שרפ) "םד יבג . . םיצקש יבג הברה
----------


.ךליאו 147 'מע ז"ח .80 -679 'מע ב"ח ש"וקל האר - אקווד ולא תומוקמ 'גמ דמלנ הז ןידש םעטה רואיב (5

"ודומיל שקבי לידגישכו ,תוריבע רובעל ןטקה וליגרי אלש הרות הדיפקה"ש - הז ןידד םימעטהמ ,יכ (6
.(בס 'יס םיקספ ןשדה תמורת)

.ו ,בכ ילשמ (7

.דועו .ב"ה י"פ ןירדהנס ימלשורי (8

.םיניינעה ראש לע תומוקמה 'גמ דומלל םילוכי זא קרש ,תישילשה םעפב (9

."יניס רהב לארשי ינב לא השמ תא 'ה הוצ רשא תווצמה הלא" - ומתוחו ומויסש (10

.מ"כבו .ןושח 'ב "םוי םויה" .(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (11

.ד"ס םש ע"וש הארו .ח"כתס ח"וא (12

,ערוצמו ירחא 'פ המכו-המכ -תחא-לעו ,ןסינ שדוח לש ומויסב םג תויהל הלוכיש םישודק 'פ ןכ-ןיאש-המ (13
.חספה ינפל תויהל תולוכיש

.דועו .ךליאו 263 ע"ס א"ח ש"וקל .זסש 'מע ךתולעהב ת"הוא האר (14

.אי ,גכ (15

.זט-וט ,םש (16

.מ"כבו .אראו פ"ר א"ות .םש םישרפמבו זט לטיפאק לאקזחי האר (17

.114 'מע ב"כח ש"וקלב ןמסנהבו .םיחספ ףוס ן"ר האר (18

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (19

ימימ ןיידע ריאמ היה אלש רתוי ןוילע . . שדוחמו שדח רוא . . ריאמו דרוי הנשו הנש לכב"ש עודיכ (20
.(ד"יס ק"הגא אינת) "הזכ ןוילע רוא םלוע

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (21

.אי ,בי אב י"שרפ (22

ינשה רדסה תכירע ינפלש תיברע תליפתב איה חספד 'ב לילב הריפסה תלחתהש ונגהנמ יפל הריתי השגדהבו (23
,(ע"הפס ינפל ז"הדא רודיס) "ל"חב רדסה לע רמגש רחא רופסל שי 'ה דוסב אבהש רמואש ימ שי"ש ףאד -
תליפת רחא ףכית" רופסל ונגהנמ ,מ"מ ,"בוט םוי תרחממ" ל"צ ע"הפסש ןוויכ ,תוימינפב הזל םימעטהמו
הריפסה ירחאלש דעו) חספה גחל תכייש הריפסהש שגדומ הזבש ,(םש ז"הדא רודיס - "הכרבל םדקומ") "תיברע
איה המצע הריפסהש ,ונייה ,(*"ךינפל םיחנומ רורמו הצמ חספש העשב . . הז רובעב" םירמואו רדסה םיכרוע
.הציפקו גוליד לש ןפואב
----------

ןושלמ ,"םיחנומ"ד ןפואב - המצע תוימינפה תגרדבו ,תוימינפ ןושלמ "ךינפל" - ימינפה שוריפה םג ללוכ (*
.תובשייתהו החונמ


.נ"שו .ג"ס נ"שת מ"וזת פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (24

תוחנמ) "יעובש ינמימל הווצמו ימוי ינמימל הווצמ" ,ןמזה ירדגב תלעופו הרושקש יפכ - אפוג הזבו (25
ןמקל הארו .(מ"כבו .א"עס ,הכ ש"הש ת"וקל) ןמזה ןיינע תוללכ שדחתמו רזוח עובש לכב ,רשא ,(נ"שו .א ,וס
.28 הרעה

.מ"כבו .ךתולעהב פ"ר ת"וקל (26

.ב ,ד 'ירכז (27

יוהד ןינש יפלא תישד ןמזה ךשמה לכ םיללוכה ,תישארב ימי תעבשל םג םינווכמ תודמה תעבשש ריעהל (28
.(ד ,המר תועיקתה רעש (ח"אד םע) רודיס .ג ,ב תישארב ן"במר האר) יעיבשה ףלאל דע אמלע

.מ"כבו .ב ,הל רומא ת"וקל (29

.ב ,ח ךתולעהב (30

דגנכ איה המצע הרונמהו הניב ירעש ט"מ דגנ םילכ ט"מ שי הרונמלש - ע"הפסל הרונמהד תוכיישהמ ריעהל (31
.(ךליאו צת'א 'מע המורת ת"הוא האר) תועובשה גחד ן"ונה רעשו ע"הפס ימי ט"מ תמגודבו ד"ע ,ן"ונה רעש

.כ"ס ו"כקס ע"הא ש"ב .אכק ןפוא ע"גמ .דפ ,א א"ואמ (32

.וכ ,וט חלשב (33

.(ק"הס םשב) ג"ס רייא רמאמ (שטאקנוממ 'וכ צ"הרהל) רכששי רעש .ב ,זמק תבשל ס"תח 'יח האר (34

.גי ,וטק םילהת - בותכה 'ל (35

.נ"שו .ךליאו 151 'מע ז"ח ש"וקל האר (36

.ג ,בי לאינד (37

.א ,ו תוכרב (38

.חי-זי ,וכ אובת (39

ןושלב אלא ,"םידיב והל (ופסיל) ומטיל אל"ד ןידל םאתהב ,רוסיא לש ןושלב רמאנ אלש ךכב שגדומכ (40
ןיינעש שחומב םיאורש יפכו .(24 הרעהבו 151 'מע ז"ח ש"וקל םג האר) םינטקה םע קסעתהל בויחה שיגדמש
,ךכ ידכ דע ,רוסאה רבדמ השרפהב םג (אלא ,םידיב והל ופסיל אלש קר אל) אוה ("ערמ רוס"ב) ךוניחה
םירבדל קרו ךא ךשמיש םילודגהב יולתה לכ םישועו ,יוצר יתלב רבדל היטנ דלי לצא םיאור רשאכ םיעזעדזמש
.םיבוט

ס"תח ת"וש האר) ךוניח ןידמ וניא ורקיעו ,לודגה לע ףסונ רוסיא ז"ה - םידיב והל ופסיל אלש ןידהו (41
דצמש ףא ,רוסיאמ ושירפהל אלו ,םידיב ליכאהל אלש קר אוה הרותה ןמ בויחה ,ןכלש ,(דועו .ג"פס ח"ואח
.רוסיאמ ושירפהל םג (אלא ,םידיב וליכאהל אלש קיפסמ אל) ךוניח

.טי ,חי אריו (42

ןהיתוללכ . . ורמאנ תווצמה לכ" - "רהב" :(ןירבוחמ ןהשכ טרפבו) יתוקוחב-רהב תוישרפל תוכימסבו (43
יקודקדו יטרפ לכב יולגב ריאמו רודח "יניס"ד ןיינעהש ,ונייה ,(רהב 'פ שיר י"שרפ) "יניסמ ןהיקודקדו
הינימ םהש תוחולבש תויתואה תמגודב ,הקיקח לש ןפואב םישענ צ"מותה יניינע לכש - "יתוקוחב"ו תווצמה
."ליחמ לא ליחמ" הכילה לש ןפואב ,"וכלת יתוקוחב" - אפוג הזבו ,היבו

םאתהב ,םא יכ ,קוידב ארמגה ןושל י"שר קיתעמ אל תומוקמ יובירב ,ירה ,ארמגה ןושל אוה ןכש ףאד (44
.פ"מכ רבודמכ ,ארקמ לש וטושפ שוריפל

.ד"ס ל"נכ ,ונתשרפב הז ןיינע רמאנ ןכלש (45

.חי ,טי םישודק (46

יאקש "םינטקה לע םילודג ריהזהל"ב תללכנ (בחרה ןבומב) םינטקה לע העפשהב תוקסעתההש קתמוי ז"פעו (47
לש הדובעל םינטקה לע העפשהה תכייש המכ דע זמורמ הזבש ,רמול שיד - םידיב והל ופסיל רוסיאה לע
.םידיב והל ופסיל ומכ (תוקדב) הבושח תלוזה לע העפשהה רדעהש ,םילודגה

.הלבגהו הדידממ הלעמלש ר"הדמ ג"י לע זמורש - ג"י אירטמיגב "דחא"ש ריעהל (48

.ךליאו 148 'מע ז"ח ש"וקל האר (49

.נ"שו .חור םימ שא ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה רפס האר (50

.ג"מ ג"פ (51

,ונייה ,חור םימ שא תוניחבה 'גמ לולכ תויתואה ב"כ אטבמב קלחתמה לוקהש - תויתואה ב"כב ז"דעו (52
,וררקל בלה לע הפינמו תיחולחל ינימ לכ תבאושש האירהמ םימה דוסיו ,בלבש יעבטה םוח תניחבמ אב שאה דוסי
םיקלחתמ םהמש הפה תואצומ 'ה ךרד הנקהמו הנקל האירהמ לוקה אצוי ז"יעו ,םהיניב עצוממ םייחה חור תניחבו
.(הפרת'ב 'מע ורתי ת"הוא האר) תויתואה ב"כ

.מ"כבו .ךליאו זל 'מע ט"נרת מ"הס .ךליאו םש ת"הואב ראבתנו אבוה .ג"פ (ןיעירכמה) ט רעש (53

.(כ ,ג תלהק) "רפעה ןמ היה לכה"ש דעו (54

.נ"שו .(ךליאו דנת 'מע) ו"ית - הרותה תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס האר (55

.נ"שו .46 'מע ו"כח ש"וקל האר (56

תובאה 'ג קר אל ,הבכרמה ילגר 'ד - לחרו בקעי קחצי םהרבא ת"ר רייא שדוחל תוכיישהמ ריעהלו (57
.*לבקמה תניחב ,(תוכלמה תריפס) לחר םג אלא ,עיפשמה תניחב ,(ת"גח)
----------

םהרבא דגנכ ,תוכוסו תועובש חספ םיבוט םימיה 'ג קר אל - ונתשרפב ורמאנש םיבוט םימיהב ותמגודו (*
.(לחר לש הנב) ףסוי דגנכ ,תרצע ינימש ,יעיברה ט"ויה םג אלא ,בקעיו קחצי
חישמ םע תויחל


ןיינעל הלוגס שי רהוזה רפסב
םימחרבו הלואגה


ד"בחו תודיסחה תרות יוליג רחאל דחוימב

והיאד ךליד ארוביח יאהב" :הלואגה ןיינעל עגונב י"בשר לש ורפסב תדחוימ הלוגס הנשי
."םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי . . רהוזה רפס

יבר לש וניינעל םאתהב - "םימחרב" איה תולגהמ האיציהש תדחוימ השגדה הנשי אפוג הזבו
:("ותונמוא ותרות") הרותה ידי-לע איה ותדובעש יאחוי רב ןועמש

לש ותלועפל ,הליפת ידי-לע לגעמה ינוח לש ותלועפ ןיבש קוליחה תומוקמ המכב ראובמ
תדחוימ תולדתשהב ךרוצ היה לגעמה ינוח לצאש - םימשג תדיריל רשקב הרותה ידי-לע י"בשר
וליפאו ,"'וכ ןאכמ זז יניא . . רמאו הכותב דמעו הגוע גע" ,רעצ לש ןיינע םע הרושקה
דריל וליחתה" - ךכ-רחאו ,דבלב ןיפיט ןיפיט ,"ןיפטנמ םימשג וליחתה" - הז ירחאל
-ןיאש-המ ;ןנוקיתכ םימשג ודרי - תולדתשהה לכ ירחאל קרו , "הבוט בור"ד ןפואב ,"ףעזב
לע הרות רמא ,י"בשר לצא ואבשכו ,"ארטימל אמלע אכירצ הווה אדח אנמיז" - י"בשר לצא ןכ
...ןנוקיתכ הכרב ימשג ודרי דימו ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה" קוספה

ןמזמ לחה - ("ךליד ארוביח") הרותה תוימינפד םיניינעה ולגתנ רבכש ירחאל טרפבו
."המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקווד"ש רמאש ל"זיראה

- הבחרה לש ןפואב טשפתהלו תולגתהל וז המכח הליחתה ודי-לעש ,ט"שעבה לש ונמזל דע
וצופישכל" ("רמ יתא יתמיא" ט"שעבה לש ותלאש לע הנעמכ) חישמה ךלמ לש וירבדל םאתהב
."הצוח ךיתונייעמ

הרותה תוימינפד םיניינעה םיאב הדי-לע רשא ,ד"בח תודיסח תרות תולגתה ירחאל דחוימבו
..."ךליד ארוביח יאהמ ןוסנרפתי"ד ןפואב
(הגומ יתלב - 2006-2004 'מע ,ג ךרכ ,ה"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת'ה רמועב ג"ל תחישמ)


"דחא עגר וליפא ןיתמהל םיכסי אל יאדווב"

...[תוינכת]= "ןעמארגארפ" ול שי ..."תולגב ול בוט"ש ןעוטש ימ שי

,ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמ הרות דומלל תורשפאה תא רבכ ול שי :ןעוטש ימ ונשיו
דמוע - וישכע :ול עירפיו ותוא לבלבי חישמ - הברדא !?חישמ רבכ ול ףיסוי המ ,ןכ םאו
חישמ תא לואשל ךרטצי - חישמ אובישכ ,םנמא ,השעי ויניעב רשיה לכו המלש הדע שארב אוה
יפל אלש היהי רבדהשכו ...!וחור יפל אלש רבד ול רמאי חישמש "ןכתיי"ו ...תושעל המ
...!הזמ האצותכ םיאבש םיניינעה לכל םורגל לולע - וחור

שוריפ" ועמושב - "םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" ותליפתב רמוא ידוהי רשאכ ,םנמא
םיכסי אל יאדווב - "הירמ ימק אדבעכ" הז לכ רמואו ,"'יוה התא ךורב" םייסמו ,"תולימה
!!דבלב דחא עגר וליפא ןיתמהל
(הגומ יתלב - 2014 'מע ,ג ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת'ה רמועב ג"ל תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תדחוימ חוכ תניתנ שי רמועב ג"לב
םינטקה ךוניחל


תונייעמה תצפהל הכרב תכשמה םג

- רואו רהוז לש ןיינע םלצא םילעופש ,רמועב ג"לב "םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד ןיינעה
:י"בשר םע דחוימב רושק

ךליד ארוביח" ,י"בשר לש ורפסב רתויב שגדומ - רואו רהוז ןושלמ ,"ריהזהל"ד ןיינעה
וריהזי םיליכשמהו" בותכה רואיבב ותלחתה םש-לע "רהוז" םשב ארקנש ,"רהוזה רפס והיאד
."עיקרכ רהוזכ

םש לע - "רוא יהי שרדמ" םשב רכזנ (רהוזה תספדה ינפל) םינומדקה ירפסבש ,ריעהלו]
.["רוא"ד םוגרתה ,"רהוז"ד ןיינעה םג והזש ,רואה ןיינע

תולועפה ןכל ,רואהו רהוזה ןיינע אוה ("ךליד ארוביח") י"בשר לש וניינעש ןוויכמו
רהוזה ןיינע תא לועפל תדחוימ הלוגס ןהב שי ,ותחמש םויב ודובכל םישועש םינטקה ךוניחד
..."םינטקה לע םילודג ריהזהל" ,רואהו

:רמועב ג"לל ךייש - "ךרימאהו תרמאה" ,"תרמאו רומא"ד ןיינעה םג ,הזל ףסונו

םירמוא רמועב ג"לבש ,םידרפסה וניחא לצא דחוימבו - ,לארשיב תוליהק המכב גהנמה עודי
תרימא ,רמולכ ,"ךירשא . . יאחוי רב" - י"בשר לש וחבש רבד-לע םנכותש םידחוימ םיטויפ
לש וחבש" תמגודבו ךרד לע אוה הז ןיינעש תודיסח ישורדב ראובמו ,'וכ תוחבשתו תוריש
..."'וגו תרמאה 'ה תא" ,"םוקמ

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ םרומה

ונממש ,"םינטקה לע םילודג ריהזהל תרמאו רומא" ,רומא תשרפ שדוק תבשה םויב ונדמעב
ידלי םע תולועפה לכל תונכהה תמלשה רבד-לע זרזלו ףיסוהל שי - ...רמועב ג"ל ךרבתמ
."םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד ןפואב ,רמועב ג"לב לארשי

לע םילודג ריהזהל"ד בויחהש יפ-לע-ףא) לארשי ישנ םג םיללכנ הז ןיינעבש ,ןבומו
תנכהב ירקיעו בושח יכה קלחהש שחומב םיאורש יפכ - (םירכזל עגונב אוה ארקב "םינטקה
.לארשי ישנ ידי-לע השענ רמועב ג"לל לארשי ידלי

והל יתיימ ווה אמוי לכ" - ונב א"רו י"בשר לש םהיתושנ תודוא ארמגה רופיסמ םג ריעהלו
תשגדומ ובש ,הארוה -הרותמ קלח השענ הז רופיס ,רשא ,"יכרכו אימדו אזוכו אתפיר והתיבד
.רמועב ג"לל לארשי ישנ לש ןתוכייש

תולועפה לכל עגונב םג - איה רומא תשרפ תבשמ חוכ תניתנהו הכרבה תכשמהש ,ףיסוהל שיו
לע םילודג ריהזהל" ,רומאכ ,הצוח (י"בשר לש ותרות ,הרותה תוימינפ) תונייעמה תצפהד
.זוע רתיבו תאש רתיב ולא תולועפ לכב ףיסוהל ,"םינטקה

וניינעש יפ-לע-ףא ןכש - י"בשר לצא רתויב תשגדומ (הצוח) תלוזה לע הלועפהש ,ריעהלו
אכיא רמא" ,איה ,הרעמה ןמ ותאצב השעש הנושארה הלועפה ירה ,"ותונמוא ותרות" י"בשר לש
- ויחולשו וידימלת ידי-לע אל - ומצעבו ודובכב לדתשהו ,"'וכו ינוקתל יעבד אתלימ
.ארמגב רפוסמכ ,רבדה ןוקיתב
- 273-270 'מע ,ז"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ז"משת'ה רמועב ג"ל ברע ,רומא תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


םילשוריב "קדצ חמצ" תסנכה-תיב
ו"ת הקיתעה


ומוקישל לועפל יברה לחה םימיה תשש תמחלמ רחאל רצק ןמז
יברה * הקיתעה ריעב 'קדצ-חמצ' תסנכה -תיב לש ותלעפהלו
בתכנ םג םש * תסנכה-תיבב לפטיש דחוימ דעו דסייל הרומ
-ןוראל סנכוה םגו לארשי ידלי ןעמל יללכה הרותה-רפס
הז תסנכה -תיבב שדוקה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קיתעה תסנכה-תיב ד"בח ידיל בשוה ,םימיה תשש תמחלמב ,הקיתעה םילשורי רורחיש םע
דיחיה תסנכה -תיב והז יכ ררבתה דבעידב .קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ידי-לע ותעשב הנבנש
.םש ויהש םיברה תסנכה-יתב לכ ןיבמ ,ולית לע יונב רתונש

:יברה רמא (249 'מע ,ב ךרכ ז"כשת שדוק תוחיש) ז"כשת זומתב ב"י תודעוותהב

ינפל רשא ,ונקדצ חישמ לש ויתולועפמ אוה "לארשי יחדנ ץבקמ"ש םדוק רבוד
קזחלו תונשיה קזחל שיש רתוס הז ןיא ךא ;"ומוקמב שדקמה-תיב הנבי" הז
תסנכה-תיב אוה התע ופסותינש םיניינעה דחא .דחא לכ בייוחמ ךכבש ,הקדב
התיה אל םינש המכ ךשמב .קדצ-חמצה ידי-לע דסונ רשא ,םילשוריב אצמנה
חסונב םידיסח וב וללפתה רבכ ,תותבש המכ ינפל ,התעו .וילא השיגה תירשפא
.בבל בוטבו החמשב - י"ראה חסונ ,ד"בח חסונ - קדצ-חמצה

הברתיו ,ולית לע דומעי שרדמה-תיבו תסנכה-תיבש הבוט הלחתה וז אהת
ןפואבו םימש-תאריב הרותה דומילו ,הרותה דומילו הליפתה תדובעמ אלמתיו
לארשי-ץרא לכד םילשוריבו ,םילשוריב ,תווצמה םויקב רודיה ידיל איביש
.םכותל טשפתתש םלועה לכבש לארשי-ץראו ,טשפתתש

ןיינמב ופתתשהש םידוהי ןאכ התע םיחכונש ןוויכמ ירה ,הלחתה רותבו
.'םייחל' אופא ורמאיש ,קדצ-חמצה לש תסנכה-תיבב תותבש רפסמ ינפל ללפתהש
-תיב תא ומיקי הרהמבש ,ןאכ םיבוסמה לכ לש םיחולש רותב הלחתה אהת וזו
שרדמה ירבדב רבודמכ - הדי-לעש ,הליפתה תדובעב וקסעתי םש .ולית לע תסנכה
הרטע השוע תוליפתה לע הנוממה ךאלמ - וז הנשד אישנה לש םיליהתה קרפ לע
.שממ ונימיב הרהמב םימלועה יח קידצ לש ושארב הריטעמו

-תיב" תא הנמ םהיניבו "ונינפל ץרופה הלעי"ד םישרודה םיניינעה תא יברה ריכזה ךשמהב)
.("'וכו 'וכו הקיתעה םילשוריב תסנכה

תסנכה-תיב םוקיש

תומילשבו ,14 'מע ,ל תרבוח ,'תורשקתה'ב הספדנ) לגס יולה יבצ-השמ ברה לא תרגיאב
:יברה בתוכ (טסש 'מע ,דכ ךרכ שדוק-תורגיאב

ירשפאה םדקהב ,םש רשא (קדצ-חמצהד) יד"בחה תסנכה-תיבה תא רפשלו ןקתל שי
ידי-לע) הרותב םירועיש םע דחיב (םויב םינפ לכ לע) םש ללפתהל תנמ לע
.קדצ-חמצה תרותב - טרפבו (הזב אצויכו םיללפתמה

ושדוח ז"כשת לולא שדוח-שארב רשא ,ה"ע םינולס גילז לאירזע ברה לע יברה ליטה וז הכאלמ
.(40 'מע ,א"לשת ןסינ ,ד"בח-ןואטב) הרותה ירועישו הליפתה ירדס ודי-לע

םוקיש תמלשה םע תיבה תכונח המייקתה ,ח"כשת (תוכוס דעומה-לוח) ירשתב ח"י ,'ב םויב
.(1 'מע ,14 ןוילג ,ד"בח-םרכב) תיבה דלש

:םינולס ברה לא יברה בתוכ (41 'מע ,םש ,ד"בח-ןואטב) ח"כשת תבטב 'זב

אורקל םיכירצ ,ו"ת הקיתעה ריעב תסנכ-תיבה םש תאירק רבדב ותלאשל הנעמב
תולודגה תויודעוותהל עובקה םוקמה ,הליפתה םוקמ רקיע) תסנכ-תיבה רקיע תא
."ו"ת הקיתעה םילשוריב 'קדצ-חמצ' תסנכ-תיב" םשב (המודכו

(המודכו תיבה תילע ,עצינד"בח ,ינש רדח ןוגכ) תסנכה-תיב לש ינשה קלחב
-תיבל ףסותנ ומשש הז עיקשהש רמול שי ,ובתככש ןוויכ) םדוקה םשה ראשי
.('וכו וניינבב ףסכ - תסנכה

ירוביצ דעו תמקה

(396-397 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ש"נאל יללכ בתכמ יברה רגיש ח"כשת ןסינ שדוחב
:רמאנ ובו

תודסומו םימימתהו ש"נא תוללכ לש חוכ יאבמ הלהנה דעו דסייל יתעצה עיבא
:טרפב םילשוריבו ו"ת ק"האב ד"בח

;ןקזה ר"ומדא ק"כ ידי-לע דסייתנ רשא ,ק"האב ד"בח ללוכ חוכ-אב

ק"כ ידי-לע דסייתנש - א"בבות ןורבח ק"היעב היה רשא ש"נא בושיי חוכ-אב
תועודי תוביסמ רשא ,"תמא תרות" תבישי ,הב רשא הבישיהו - יעצמאה ר"ומדא
;"תמא תרות" תלהנה ידי לע עבקויש - ,םילשוריב התע תאצמנו הבשומ הקיתעה

(ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ידי לע הדסונ רשא ,"םימימת יכמות" תבישי חוכ-אב
;ע"נ

.םמוקמ אלממ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי לע דסונ רשא ,ד"בח-רפכ חוכ-אב

.ד"בח תונבו ישנ תדוגאו ד"בח-תדוגא-יריעצ ,ד"בח תדוגא חוכ-אב

-תיב ןיינב לולכשל תירשפא יכה תוזירזב ףכית שגי הז הלהנה דעו יאדוובו
,ויטרפ לכב רומאה שרדמה-תיבו תסנכה

לודג תיבה היהיו ,הזה הלענ יכה לעפמב החלצההו הכרבה הרשתש ןוצר-יהיו
,דחי םג תוינחורבו תוימשגבו םינבומה לכב

,םהש םוקמ לכב לארשי ינב תוליפתו

לא וללפתהו רמאנש םילשורי דגנכ וינפ - :ןקזה ר"ומדא ק"כ ןושלב - איהש
,ק"הדק תיב דגנכו ק"מהיב דגנכ םג ןיוכיו תרחב רשא ריעה ךרד 'ה

תווצמה םויק - השעמ ידיל איבמה דומיל ,תודיסחו הלגנ 'ה תרות םדומילו
,רודיהב

ןושלבו ,חטבל ןוכשי לארשיו אדוהי עשווית רשא דועייה םויק שיחי יאדווב
ולא ךלמה תיבו שדקמה-תיב הז 'יוה תיב 'ה םיקי - ל"זח רואיבכו בותכה
המילשהו תיתמאה הלואגב ונלאגיו אובי אחישמ אכלמ אד - ךלמ לש ןירטלפ
.שממ בורקב

תובוט תורושבלו בבל בוטו החמש ךותמ רומאה לכב הבר החלצה תכרבבו דובכב
רומאה לכב

ח"וגאצ ,ח"וגא לש תפתושמ הפיסא תושעל התע רבדה השקש ןוויכו רבדה זרזל
ח"הרה - היהי רומאה דעווב םגיצנ רשא םלוכ ומיכסי חטב ,ד"בח תונבו ישנו
. . ברה 'וכו

ותלועפו דעווה תמקה רבד לע - הז בתכמ ןכותב בוט ורשבי תוזירזב יאדווב
וצפחו ותחמש תוארהל האלפנ תוזירזב (ןקזה ונבר ןושלבו) ל"נה ןוויכב
,ורצויל חור תחנ תושעלו ונוק ןוצר תואלמל

תברוח םמוקל טרפבו ,אוהש םוקמ לכב שרדמה-תיבו תסנכה-תיב תמקה ירהו
- ק"היע םילשוריב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ידי-לע דסייתנש מ"היבו נ"כהיב
.םימשבש וניבא ונוק ןוצרו ץפח אוהש יאדוובו יאדווב

הלועפב - ינא יתופתתשה םג ללוכ ,ל"וחב רשא ש"נא תופתתשה הזב ףרוצמ
.הרומאה הדובעו

תויפוצ םיבר יניע

הלואגה ימיב .תפסונ םעפ םינקסעב קוחדל ץלאנ יברהו םייתלצעב ולהנתה םיניינעה םלוא
ובו (אכק-חיק 'מע ,ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ףסונ בתכמ יברה רגיש ח"כשת זומתב ג"י-ב"י
:בתכ

הנבת - ק"היע םילשורי הקיתעה ריעב "קדצ-חמצ" ס"נכהיבד הלהנהה דעו
ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ י"ע ןנוכתו

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

-לע דסייתנש תסנכה-תיב הבו הקיתעה ריעה רורחש תעמ שדוחו הנש הרבע רבכ
ראשנש ידיחיה אוה תועידיהו העומשה יפ לעש ,קדצ-חמצה ר"ומדא יוויצ יפ
.הכלהב םינייוצמה םירעש ,דחי םג הרותלו הליפתל םיאתמה בצמב

תוזירזבו םדקהב 'וכו ורפשלו ונקתל שי רשא - יתבתכ הנושארה תונמדזהבו
רשא דע ,ינוחטבה בצמ יפל תירשפאה תוידימתב וב ללפתהל ידכ תירשפא יכה
.'וכו םוי לכב םימעפ 'ג וב ללפתהל ולכוי

רופישהו ןוקיתה רשפאל ידכב םימייוסמ םימוכס וסנכנ ,זאמ ןמזה ךשמב
ןכ םג התיה םחולישו ולא םימוכס תמרתה םע דחיבו ,םינוש תורוקממ ,םיצוחנה
הלועפה תוזירזב רתוי דוע ףסותי הז ידי-לעש הקזח הווקת תעבהו יתשירד
,םש הרותה דומיל תעיבקב תפסותלו ,רומאה שרדמה-תיבו תסנכה-תיב רופישל
.קדצ-חמצה ר"ומדא ישודיחמ טרפבו ,תודיסחה תרותו הלגנה תרות

,הירטפ אנמחר סנוא תנעט םג דעו ,תואלתמאו םיצורית ורסח אלש ןבומ...
לע תסנכה-תיב םקויו עשווינ םיצורית ידי-לע אלש ןכ םג טושפו ןבומ לבא
,ןנירמא אל דיבעד ןאמכ ןכ םג ירה ,הירטפ אנמחרד תמא סנוא וליפאו ,ולית
.ל"דו

היתווצמו הרות לש ןיינע לכב םא רשא : איהו רומאהב תיללכ הדוקנו...
רתסנב קסופ - אינתה לעב ןקזה וניבר ןושלבו ,תוזירזה ןיינע הזב םירקיעהמ
תווצמה לכב תוזירזה תלעמ לכל עודי" :הרותד הלגנב קסופ - ע"ושהו הרותד
ונל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד היתוזירזו 'וכ ל"זח ירבדב הנשנו רמאנה
ונוק ןוצר תואלמל וצפחו ותחמש תוארהל האלפנ תוזירז 'וכ םלוע דע ונינבלו
ק"הגא) 'וכ "תווצמה לכ םויקל ל"זר ודמל ונממו ורצויל חור תחנ תושעלו
,(אכ 'יס

םילשורי הקיתעה ריעב ,קדצ-חמצה םש לע תסנכה-תיב םוקישל עגונב טרפב
םילאושו ןיינעה תומדקתהב םילכתסמו וילע תויפוצ םיבר יניע רשא ,ו"ת
המכו המכ דועל רמוחו-לקו ןכש-לכו בא-ןיינב םידמלו םירקוחו םישרודו
.םיניינע

תלחנ אוה רומאה תסנכה-תיב יתעדל רשא ,ןושארה יבתכמב יתבתכש המ לע ףסונ
לכל תעגונה תומדקתה איה ירה הזב תומדקתה לכו ,לבת יווצק לכב ש"נא לכ
.ל"קו 'וכ עמוש התא ןה ללכמו ,לבת יווצק לכב ש"נא

:יתעצה רשא ,רומאה לכמ םוכיסה

ומרגש תוביסה לע רוקחל ,הלהנהה דעו ירבח לכמ הפוחד הפיסא תושעל .א
,תוביסה לוטיב ןפוא דימו ףכית אוצמל לדתשהל רקיעבו ,רומאה ליהבמה בצמהל
האלפנ תוזירזב שדוקה תרגיא ןושלב הרומאה תינכתה לכ לבקל דימו ףכיתו
ירהש ,םרצויל חור תחנ תושעלו םנוק ןוצר תואלמל םנוצרו םתחמש תוארהל
הקיתעה ריעב קדצ-חמצה שרדמה-תיבו תסנכה-תיב תמקה יאדוובו יאדווב
.ה"בקה לש ונוצר איה םילשורי

שיגדהל רתומל יאדוובו ,וז הלהנה דעו םש לע יאקנב ןובשח חותפל (ד...
רורב אקסיע רתיה םש שיש תרמוא תאז ,תיביר ששח וב ןיאש קנבב תויהל ךירצש
...יולגו

אוהו ,םעפה דוע הזב יתאב תאש רתיל הז לכבו ,יבתכמב םימעפ המכ שגדומ (ז
ריעב קדצ-חמצה תסנכה-תיב לע אבהלו ןאכמ ידיחיהו ידעלבה תיבה-לעבה רשא
.תסנכה-תיב תלהנה דעו אוה ירה הקיתעה

לכב רשא טושפו ןבומ ןכ םגש ףא הדוקנ דוע שיגדהל יננה תאש רתיל (ח
איה הנווכה - "ו"ת םילשוריב קדצ-חמצה ר"ומדא תסנכה-תיב" ליעל בותכה
רחא ךלוה לכהש אלא ,'וכו 'וכו רצחב םיניינבה ,ולש רצחה ,תסנכה-תיבל
.תסנכה-תיב םשב וללכנ ןכלו רקיעה

ןאכמ חלשנש ןפואב ,ףוחדו ריהמ בוט המו רזוחב הז יבתכמ תלבק רשאל םבוטמ
בוט רשבל ולכוי רצק ןמז ךשמב רשא ןוצר יהיו .םינבומ םימעט המכמו
דחא לכל דומעת קדצ-חמצה ר"ומדא תוכזו .ותומילשל דעו ןיינעה לכ תומדקתהמ
ךותמו האלפנ תוזירזב ולולכשו תסנכה-תיב ןיינבל ויתולועפב חילצהל דחאו
.בבל בוטו החמש

רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבבו דובכבו

ןהאסרואינש .מ

-תיב לע טלתשהל ושקיב םיינוציח םימרוג רפסמ רשאכ ,תונוש תויעב וררועתנ ח"כשת יהלשב
ישנא יכ ריהבמ אוה ובש (גכק 'מע םש 'םחנמ לכיה'ב ספדנ) דחוימ קרבמ רגיש יברה .תסנכה
.קדצ-חמצ תסנכה -תיבל רושקה לכב וחוכ יאב םה קרו םה הנימש דעווה

ד"בח -תדוגא-יריעצ יכ ריהבמה בתכמ יברה הנימש ירוביצה דעווה יגיצנ ומסריפ ליבקמב
לא םג דעווה ירבח םינופ םבתכמב .תסנכה-תיב יניינע לוהינ לע םיארחאה םה םילשוריב
םעפמ ויתוליפת תא םש ךורעלו הז דחוימ תסנכ-תיבל םאתהב סחייתהל םילשוריב ש"נא רוביצ
.םעפל

"תושעל 'ה לידגה"

טלחוה ובו םילשוריב ד"בח-תדוגא-יריעצ לש יתנש יגיגח סוניכ םייקתה ט"כשת תנש ףרוחב
ןיליפת עצבמו ללכב תונייעמה תצפה תוליעפל ש"נאמ דחאו דחא לכ לש רתי תורסמתה לע
.טרפב

:ןושלה וזב הכרב קרבמ סוניכל רגיש ר"ומדא ק"כ

ןכו דחוימב ןיליפת עצבמדו ,ללכב תולועפה תרובגתלו החלצהב סוניכה אהי
לכב הקיתעה םילשוריב "קדצ-חמצ" שרדמה-תיבו תסנכה-תיב תובחרתהו סוסיבל
.רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב הז לכו ,םיטרפה

ריכזה (215 'מע ,ב ךרכ שדוק-תוחיש) ט"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב ,ןכל םדוק םידחא םימי
:רמא הכו .קדצ-חמצ תסנכה-תיבב המייקתהש תודעוותהה תא יברה

יפכ) וא ,המוחה ןמ םינפל םילשוריב תסנכה-תיבל זוע רתיבו תאש רתיבו
.קדצ-חמצה חוכבו יוויצ יפ-לע דסייתנש הקיתעה םילשורי (םש הזל םיארוקש
םילשוריב ידיחיה תסנכה-תיב והזש ,'ה אילפהו לידגה ךיא "אלפ הז ירהו"
בשחנ םימייק גגהו םילתכה םא ןיד יפ-לעש ,גגהו םילתכה ,םלש רתונש הקיתעה
הנשה לכ לע תובוט תוריפ תאשונ םש תודעוותהה היהתש . . ותומילשב ןיינבכ
ביבס ביבס םש הנוכשה לכו תסנכה-תיב ןה בחרתיו טשפתיש ןפואל דע ,הלוכ
ודריי ,המשב םישורדה םיניינעה לכו ד"בח ןוכישו ,םידוהיה בוחר היורקה
...'םילשורי בשת תוזרפ' ,ליעל רבודמכ ,היהישו יולגבו לעופב

הרות-רפס חלוש יברה

.יברה םשל חלשש דחוימ הרות-רפס ,קדצ-חמצ תסנכה-תיבל סנכוה ט"כשת רדאב ז"ט ,'ה םויב

שדקמהו שדוקה ריעב

ש"נא ידי -לע ,ל"שת 'לודגה טבש ד"וי' תארקל יברה לא החלשנש הכרבה חסונמ קלח ןלהל
היה הילע םימתוחה ןושארו ,ןוטרמ י"רה ידיב האנ ףלק יבג-לע הבתכנ הכרבה .םילשוריב
.ןיווז י"שרה ח"הגה

.םילשוריבו ןויצב ,םישודקה וידבעב ,ומע לארשיב ,הרותב רחובה ,'ה תרזעב"

,'ונל 'ה גח יכ 'וגו וניתונבבו ונינבב ,ךלנ ונינקזבו ונירענב' רדסל שדוק-תבש יאצומ
םויו ע"יז מ"גבנ ה"הללקקוצז צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש םירשעה אלוליהה םוי ,טבש ד"וי
לארשי ינבו" רדסל ןושאר םויל רוא ,ט"יואל תואישנה סכ לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ותולע
.(ל"שת) "המר דיב םיאצוי

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ריעב ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ י"ע דסונש טעמ שדקמ תיבב ונפסאתהב"
םיחלוש - ("רתכ" אירטמיגב "םירשע") םירשעה טבש ד"וי תרצעל ,המוח תפקומ שדקמהו שדוקה
לדנעמ םחנמ יבר ונברו ונרומ וננודא תא ךרבי אוה ןמחרה :וניתולפתו וניתוכרב ונא
תואירבב םיכוראו םיבוט םינשו םימיב ,ל"ז הנח תינברהו קחצי-יול יבר ברה ןב א"טילש
םיוולנה לכלו ול ,תוינחורבו תוימשגב בוט לכל רוהטה ובבל תולאשמ לכ יולימבו הנתיא
המלשה הלואגה תארקל תויממוק ונכילוי א"טילש ר"ומדא ק"כש שממ בורקב הכזנו ,וילא
.םלוע תחמשב

םידסחהו םימחרה רוקממ םיבר םימחר ררועל אנא :א"טילש ר"ומדא ק"כ תא ונא םישקבמו"
תימינפ קמועמ ונתורשקתה קזחל ויחיש םתיב ינבו הטמ םימותחה ןמ דחא לכ לע םייתימאה
תוינחורב הכרבו דסחו בוט עפש ונילע עיפשהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ייחד אנליאל בלה
."...תעדה תבחרהו אילעמ ארוהנו אפוג תוירב ךותמ ,תוימשגבו

תע לכב ריכזמ

יברה ידי לע ושקבתנ םיבר םיחרוא .קדצ-חמצ תסנכה-תיב תא תובר ריכזהל יברה גהנ זאמ
דעוותהל ווטצנ תוצובק ידימלת ןכו שדוקה-ץרא ךרד ורבעש םיחולש תוצובק .םוקמב רקבל
יברה הרוה ,םירופיכה-םוי תמחלמ לש המוציעב ,ד"לשת ןוושחרמ שדוח תישארב .תסנכה-תיבב
האר - םוקמב אינתה תספדהב רושק דחוימ רופיס .הרות-תחמש לילב תופקה םש וכרענ םא ררבל
םייללכה הרותה ירפס .76-74 'מע ,(ירישעה םיחולשה סוניכ) 'תוחילש לש הרופיס' רפס
.דועו ,וסנכוה םשלו םוקמב ובתכנ לארשי ידלי תודחאל

םילשורי תא הלעא

-1017 'מע ,ג ךרכ ב"משת תויודעוותה) ב"משת םירופ רחאלש תבשב יברה םייקש תודעוותהב
:ראשה ןיב רמא (1019

ריע םילשורי - "יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא"ד ןיינעה לדוג עודי
.לארשי ץרא לכד תומילשה םע הרושק התומילשש ,שדוקה

המוח תפקומ איהש םילשוריב יכ - םירופה ימי םע דחוימב רושק הז ןיינעו
...רדאב ו"טב הליגמה תא ןירוק ,ןונ ןב עשוהי תומימ

איהש - (םויכ תארקנש יפכ) "הקיתעה םילשורי" תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
.המוחה ןמ םינפל ,תיתימאה םילשורי

- קדצ-חמצה לש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב ונשי הקיתעה םילשוריב ,הנהו
.קדצ-חמצה ידי-לע ודסוויה זאמ תומילשב םימייק וראשנ וילתכו ודוסיש

לכ תא דחאל ידכ בתכנש ןושארה הרות-רפסה חנומו בתכנ םש - הזל ףסונו
."ץרא יספא לכ" לצא םסרופמ רבכש יפכ .ולוכ םלועה לכב לארשי ידלי

ותוכייש תנבומ - קדצ-חמצה ידי לע דסונ הז שרדמה-תיבו תסנכה-תיבש רחאמו
.ןב רחא ןב - "שרוי"ה אוהש רחאמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תדחוימה

-תיבב תכרענ (םירופד תודעוותהל ךשמהב האבה) וז תודעוותהש רחאמ ,הנהו
תא דבע הז םוקמבש ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב אצמנה שרדמה-תיבו תסנכה
,ותדובע תוללכ

םע םירופד תודעוותהל ךשמהב האבה) וז תודעוותה רשקל ןוכנה ןמ ירה
שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב (רדא שדוחב) םיבורקה םימיב ךרעיתש תודעוותה
הרות וב ןילדגמש" ,"לודג תיב" םהינשש ,הקיתעה םילשוריב קדצ-חמצהד
."הליפת וב ןילדגמו

-יתבה לכ תא ה"בקה חקי אובל דיתעלש - ל"זר ישרדמב ראובמה יפ-לע טרפבו
שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה ץראל םאיביו ,ץראל-ץוחבש תושרדמ-יתבו תויסנכ
.קדצ-חמצהד שרדמה-תיבו תסנכה-תיב אצמנ םשש -

רותב ,וז תודעוותהמ הקשמ קובקב ןתא - ימשג רבד םע תאז רשקל ידכו
םילשוריב קדצ-חמצהד שרדמה תיבו תסנכה-תיבב ךרעתש תודעוותהב תופתתשה
.רדא שדוח ימיבו ,ירשפאה יכה םדקהב הקיתעה

- תבשה םוי ירחאל (יכה ואלב) שדוקה ץראל עסונש דחא ןאכ ונשיש תויהו
תודעוותהב םיפתתשמה לכ לש חוכ-אבו חילש רותב ,הקשמ קובקבה תא ול ןתא
- רקיעה יבגל לפט רבד הז היהי - יכה-ואלב שדוקה-ץראל עסונש המו .וז
ןפואב קדצ-חמצהד שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב תודעוותה ךורעל ,וז תוחילש
.רדהו ראפ בורד ןפואבו ,הזב אצויכו ,הרות ירבד תרימא ,"החמשו התשמ"ד

ךרטצנ אל זאש - המילשהו תיתימאה הלואגל הכזנ שממ בורקבש ןוצר-יהיו
ץראל אובנ דחי ונלוכ יכ ,ל"נה תודעוותהב ונלוכ תא גצייש חילשל עיגהל
תישיא ףתתשנו ,"אימש יננע םע וראו"ד ןפואב ,שדוקה ריע םילשורילו שדוקה
...קדצ-חמצהד שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב ל"נה תודעוותהב (םיפוגב תומשנ)

םע בורב ,ו"ת הקיתעה םילשוריב קדצ-חמצ תסנכה-תיבב ןכמ רחאל המייקתהש תודעוותהה תא
םחנמ-סחניפ יבר לודגה ןואגה ותוחכונב דביכ ,םידיסחה יבושחו ינברו ש"נא תופתתשהבו
.רוגמ ל"צז "םחנמ ינפ" לעב ר"ומדאה םימיל ,רתלאתודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


(ג,אכ) אמטי הל . . הלותבה ותחאלו

,לוכיבכ ,ומצע תא 'אמטל' דיתע ה"בקה :לארשי לש םתלואג לע קוספה תא ושריפ ןאכ רהוזב
."יתלאגא ישובלמ לכו" (גס היעשי) בותככ ,לארשי תא לואגלו םודא תא שינעהל ידכ

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

,םירצמל ומצעבו ודובכב ה"בקה דרי זאש ,םירצמ תאיצי תעשב םימלועל היה רבכ רבדה
רשאכ ,תולגה ןמזב ,התע םגש אלא ,דוע אלו .לארשי תא לואגל ידכ ,םילוליג האלמ התיהש
.םתואמוט ךותב םתיא הניכשה תנכוש ,םימעה ץרא תאמוטב םיעוקש לארשי-ינב
(חעקת 'מע ,ארקיו הרותה-רוא)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

תוחוכב אלא םגופ וניא אטחה ירהש .םוקמה ינפל לארשי לש םתביח הלודג המכ הארו אוב
הניא ,לארשי יאטח לש האצות איהש ,תולגה ףאו ;שפנה םצעב אל ךא ,שפנה לש םייולגה
ידכ ,לוכיבכ ,ומצע תא 'אמטל' ה"בקה ןכומ תאז-לכבו .דבלב םייולגה תוחוכב אלא תכייש
.ושפנ םצעב אלו דבלב םייולגה ויתוחוכב רבודמש ףא ,תולגה ןמ ידוהי איצוהל
(157 'מע ,ז ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(כ,אכ) ךשא חורמ

(ה"מ ז"פ תורוכב) (י"שר ,ישוככ רוחש אוהש) ןיכושח ויארמש

תריפס דגנכ אוהש ,ןושארה םויב ארבנ רואה) רוא תניחב אוהש ,דסחה שיא אוה ןהוכ
דסח לש ךפה ,ןיכושח ויארמש ןהכ וליאו .'הארנ' תויתוא ,'ןרהא' ערזמ אוהו ,(דסחה
.הנוהכה תדובעל יואר וניא ,רואו
(טמר 'מע ,קחצי-יול תרות)


(בל,בכ) לארשי-ינב ךותב יתשדקנו

,תומלועהמ ירמגל לדבומו שודק ה"בקהש ךכב ןנובתמ םדא רשאכ - "יתשדקנו"

.ה"בקל הזע הקושתו הבהא וביל תוימינפב תררועתמ - "לארשי-ינב ךותב"
(גל 'מע ,ארקיו הרות-יטוקיל)


(בל,בכ) לארשי-ינב ךותב יתשדקנו

.םשה שודיק לע ושפנ תא רוסמל םדא בייחש (דנ הרז-הדובע) ל"זר ודמל הז קוספמ

?יוויצ לש ןונגסב אלו ,םירבד רופיס לש ןונגסב הז בויח רמאנ עודמ ,קדקדל שיו

םעטמ הלעמל ,תילכש-לע הבהא איהש ,המשנבש 'תרתוסמה הבהא'המ אב שפנ-תריסמל חוכה :אלא
-תריסמ לע שרופמ יוויצ הב תויהל לוכי אל ,תעדו םעטו המכח איה הרותהש ןוויכמו .תעדו
.שפנ

,תורחא תווצמב ונאצמש ומכ ,שפנ-תריסמ לע קומינ הרותב ונאצמ אלש םעטה םג והז
.(ל םיבצינ) "ךייח אוה יכ - 'וג ךיקולא 'ה תא הבהאל" :המגודלו
(212 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


םחל ואיבת םכיתבשוממ . . םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו
(זי-י,גכ) םיתש הפונת

יתש םדוקש) שדקמב םחלה יתשו ,(ב"ער ,תומוקמה לכב שדחה לוכאל) הנידמב ריתמ היה רמועה
(ו"מ י"פ תוחנמ) (ב"ער ,השדח האובתמ החנמ ןיאיבמ ןיא םחלה

- (םיטיחה ןמ) םחלה יתשו (םירועשה ןמ) רמועה - השדחה האובתהמ םיאיבמש תונברקה ינש
:תימינפה 'ה-תדובעב םיגוס ינשל םיזמור

ושפנ םע םדאה תדובעל זמור אוהו ,המהב לכאמ אוהש ,םירועשה ןמ אב רמועה - רמועה תחנמ
.תימהבה

.םלועה יניינעב קוסיעה ונייה - "הנידמ"

לטבלו 'בירקהל' וילע ,אמלעד ילימב קוסעל אצוי םדאהש ינפל - "הנידמב ריתמ רמועה"
.םימש םשל םהב קוסעל לכוי זא קרו ,תימהבה ושפנ תא הליחת

דצמ תיקולאה שפנה תדובעל םיזמור םהו ,םדא לכאמ ,םיטיח ויה םחלה יתש - םחלה יתש
.המצע

.הדובעבו הרותב קסעה ,שדוקה תדובע ונייה - "שדקמ"

תולטבתה לש השוחת הב רידחהל שי יעבדכ היהת שדוקה תדובעש ידכ - "שדקמב םחלה יתש"
םחלל הלשמנש ,הרותה קסעל םיזמור םחלה יתש :םחלה יתש תברקהב זמרנש יפכו .תילכש-לע
הענכהה למס ,םישבכ ינש וברקוה םמיעו ,(הרותה תוימינפו הרותד הלגנ - "םחלה יתש"ו)
.לוטיבהו
(134 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(די,גכ) םכיתבשמ לכב

אלא שדחה לע ווטצנ אלש דמלל . . םירמוא שיו ,ץראל ץוחב גהונ שדחהש ןאכמ ודמלש שי
(י"שר) וקלחו ושבכשמ ,השורי רחאל

רחאל קרו ,'הל ריצקה תישאר תא תתל ונילעש ,השוחתהו הרכהה תא ונב שירשמ שדח רוסיא
-ץוח ידוהיב ףא אלא לארשי-ץרא ידוהיב קר אל תררועתמ וז הרכה .רתונהמ לוכאל ןתינ ןכמ
.ץראל

:י"שר לש וישוריפ ינשל םאתהב ,רבדב םינפוא ינש

-ץוח ינבב ררועמ הז רוסיאו ,ץראל-ץוחב םג גהונ ןכא שדח רוסיא - ןושארה שוריפה יפל
.וז הרכה ץראל

הדבועה םצע לבא ,דבלב לארשי-ץראב אלא גהונ וניא םנמא רוסיאה - ינשה שוריפה יפל
לע ץראל-ץוח ינב תא הדימעמ ,רמועה ןברק תא ןהמ בירקהל תויואר ןניא ץראל-ץוח תודשש
.לארשי-ץרא ינבב תררועמ רמועה תברקהש הרכה התואל םתוא האיבמו םבצמ תולפש
(253 'מע ,זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זי,גכ) הניפאת ץמח

-לע תימהבה שפנה לש הרוריב ינפלו ,תואשנתהל זמור ץמח ןכש ,טלחהב רוסא ץמח חספה-גחב
-תוסגלו הוואגל איבת ,השודקד תואשנתה םג ,יהשלכ תואשנתהש ןכתיי רמועה תריפס ידי
יתש ןכלו ,ךכמ שושחל ןיא ,רמועה תריפס לש הדובעה רחאל ,תועובשה גחב וליאו .חורה
.ץמח םה םחלה
(זט 'מע ,רבדמב הרות-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב ג"י

ה"ע ןוסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.1ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.ג קרפ - תובא יקרפ

.2'ךתקדצ' םירמוא החנמב

,ןושאר םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.3"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.4ןונחת םירמוא ןיא

.5ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ

ינש םוי
רייאב ו"ט

,'הכרב ןתו'ו 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :'ב םויל רוא - תיברע
.6רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליאו וז הליפתמ ,ןכלו

.הלילה לכ - (הליחתכל) הנבל שודיק ןמז ףוס

.ארתב ינש תינעת

יעיבר םוי
רייאב ז"י

.7ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישימח םוי
8רמועב ג"ל ,רייאב י"ח

.7ןונחת םירמוא ןיא

.9םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

,ללכב דעו רמועל ח"מ דע רמועב ג"למ ,רמולכ ,תועובשה-גח ינפל דלונש דלי :9*הרהבה)
ותרופסת תא םימידקמ ןיא ,שממ גחה -ברעב דלונ םאו ;10רמועל ח"מב ותרופסת תא םיכרוע
.(11גחה רחאל דימ התוא םיכרוע אלא

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
וחמשיש אוה ונוצר יכ ,13"שפנו בל לכב" החמש םישועו 12(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ
.14הז םויב

14*.הקדצל תדחוימ הפסוה תתל שי הז םויב

רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .15רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.16הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש םיבורחה

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.18הז םויב 'לארשי -תבהא' לע תדחוימ השגדה .17"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ
.20הקדצל תדחוימ הפסוה הז םויב םינתונו ,19הקדצ לש תיבגמ תודעוותהב וב םיכרוע

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ
םינתונו ,22הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .21'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ םהל
.23זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,". . 'הל תושעל

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .24רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.25ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.26הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

.27"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.28"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.29תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג

* * *

'חכב אנא'ב תומשה תנווכ

ךירצ" ,(ונגהנמל התוא םירמואש םעפ לכבו) רמועה תריפסב 'חכב אנא' תליפת תרימאב
אל לבא ,['וכו ץ"תי ג"בא] תובית-ישארה ןהש ,תומשה - הבשחמב רייצל וא - תוארל
.31הרושה לכ תרימא רחא קר םשה םינווכמ וא םילכתסמ .30"םרמואל
תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא האר .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח-ללוכ חול (1
.(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח רפכ ,ת"הק

תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.(ותבצמ םוליצ םג םשו ,'ד"בח ימי')

ינפל ,ז"הדא רודיסב ןונחתל רשקב רומאה פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (2

."ךנעי . . חצנמל"

.גיר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (3

ךומס לימ ו"ט ךותב רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל
חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סיראפמ [לאיחי ונבר וא]
םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה ינש
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל םירזחמ

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס גהנמו הכלה ירעש 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

-לע ,הרואכל) תויהל ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו" .םש ז"הדא רודיס (4
ד"י אוהש" םש (שדחמ) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - ""רייאב

םויב התיה הברקהה םוקמ -לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,םולשו םייח יכרד 'סמ איבה יברה (5
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב

.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (6

'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (7
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס ע"ושל

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (8
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' אירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד לעו ,'ד ב"ס ךלמה קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

תונורחאה םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .גצת ס"וס ת"עש האר (9
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע

.19 'מע הצק ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ספדנהב קויד-יא שיש ןוויכ (*9

ת"וש ,גי ק"ס גצת 'יס םייחה ףכ - (תבשב תועובשה גח ברע לחש וז הנשב) רפתסהל םלוכל רתומ זאש (10
.(236 'מע ,ג"נשת תרודהמ ,םידעומה ירעש) שטיוואבוילב וגהנ ןכו ,הס 'יס ג"ח רזעלא תחנמ

.טנר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .גש-אש 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשב אבומה האר (11

'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (12
ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ תועובשל חספ ןיב 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס ,די
.וסר 'מע

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (13

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (14
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.2017 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (*14

'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (15
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
.[40 'מע 84 ןויליג מ"יב - הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה

.1395 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (16

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (17

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה (18

.2017 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (19

.319 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה םג האר (20

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (21
.271 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה - הבשחמב םלצא היהש רמול

'סב ואבוהש םירפס ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי ינב ,רמועב ג"לב תשקב םירוי תוקוניתהש גהנמה (22
רייא ו"ט ,רהב פ"ש תוחישמ" סרטנוק .77 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה הארו .ו"לס ח"יפ תועובשל חספ ןיב
.תוכיראב 5 הרעה ,(ה"נשת ל"י) הגומ ,"ו"משת'ה רמועב ג"לו

.268 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה ,1727 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה (23

תנשב שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח תיבב סוניכ (24
טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .ז"טשת
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה

ןויצל הילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה ןויצה לע תכלל םידיסחל יברה עיצה ןכו (25
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו ,טיקת 'מע ג ךרכ םירוביד יטוקלמ ,43 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (26
.60 'מע םש י"שת תויודעוותהב

ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה רפסמ ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס (27
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו ,שטיראפמ

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (28
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,". . אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (29

רודיסל הזב םינייצמו .6 'מע םיגהנמה רפס .(א,אנ ףד ח"אד םע רודיסל תופסוהו) ש"דא דכ ,םוי םויה (30
.נ"שו ,ט-חכר 'מע א"ח םילבוקמהו םינואגה

צ ףד ,א קלח ףוסב ספדנ ה"לשת םילשורי סופדב) ה ק"ס ןחלושה ידב די ןמיסל תופסוהב ןחלושה תוצק (31
.םיבר םיגהונ ןכו .הזל החכוה ש"ייע ,(א"ע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il