- ט"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רייאב ט"י * רהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


- היקודקדו היתוטרפו היתוללכ"
"יניסמ


םיעגונה םיקודקדהו םיטרפה םגש ,אוה ונתשרפב שודיחהו
םצעמ קלח םה ,םדאה ידי-לע הווצמה לש לעופב םויקה ןפואל
םירבדה רדסמ בותכה הנשמ ןכל * ןוילעה ןוצרהמו הווצמה
תא שיגדהל ידכ "םינש שש"ל הטימשה ןיינע תא םידקמו
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ארובה ןוצר דצמ איהש יפכ הווצמה
ונרוד אישנרה לצא הטימש ןיינע המ" :שרפמו ,"יניס רהב" תוביתה י"שר קיתעמ רהב תשרפ תלחתהב
היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ הטימש המ ,אלא .יניסמ ורמאנ תווצמה לכ אלהו ,יניס
יל הארנו .םינהכ הרותב היונש ךכ .יניסמ ןהיקודקדו ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ
ונדמל ,הרות הנשמב באומ תוברעב תינשנש תועקרק תטימש וניצמ אלש יפל ,השוריפ ךכש
,השמל רבדנש רוביד לכ לע ןאכ דמלו בותכה אבו ,יניסמ ורמאנ ןלוכ היתוטרפו היתוללכש
."באומ תוברעב ונשנו ורזחו ,ןהיקודקדו ןהיתוללכ םלוכ ויה יניסמש

לע קר התע בכעתנ ,ןכלו ,1רחא םוקמב תויטרפבו הכוראב רבכ ראבתנ - הז י"שר שוריפ
:וראבתנ אל ןיידעש םיפסונ םיניינע

רוביד לכ . . יניסמ ןהיקודקדו ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ"ש - הז דומילש םעטה והמ (א
2אקווד הטימש תווצמב הרות הרמא - "ןהיקודקדו ןהיתוללכ םלוכ ויה יניסמ(ש) השמל רבדנש
ורמאנ םלוכ היתוטרפו היתוללכ"ש שרפתנ הב אקוודש הטימש תווצמב דחוימה והמ ,רמולכ ,
?תווצמה לכב םג אוה ןכש ןידמל הנממו ,"יניסמ

רבד לכ שרפל וניינעש ,י"שר שוריפב (הרואכל) הראבתנ אלש - םיבותכה תוטשפב הלאש (ב
:ארקמ לש וטושפב רואיב שרודה

ץראה לא ואובת יכ 'וג לארשי ינב לא רבד" רמאנ - הטימש תווצמ רבד לע בותכה ךשמהב
הנשב אוה לעופב הטימש תווצמ לש המויקש ןוויכמ :ןבומ וניאו ."'הל תבש ץראה התבשו 'וג
תא תפסאו ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש" םיבותכה ךשמהב שרופמכ ,תיעיבשה
יכ" 3בותכה רמוא עודמ - "'וג ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו" (ךכ רחאו) "התאובת
הדובעה ירחאל ,תיעיבשה הנשב קר היהיש רבד ,"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת
!?4םינש שש ךשמב םרכבו הדשב

עודמ הלאשה םג תללכנ - "'וכ יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" י"שר תלאשבש ,רמול שיו
."'וג ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" רמאנ

:"יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" 5י"שר לש ונונגסב קוידה - םידקהבו

"יניס רהב" בותכה שיגדמ עודמ ,"יניסמ ורמאנ תווצמה לכ"ש ןוויכמ ,איה ,י"שר תלאש
,"יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" י"שר בתוכ עודמ (א) :ןבומ וניאו ,אקווד הטימש תווצמב
,ךפיהל אוה הלאשה ןכותש העשב הב - יניס רהל תכייש הניא הטימש תווצמש ןונגסה תועמשמש
(ב) ?"יניסמ ורמאנ תווצמה לכ"ש ןוויכמ ,הטימש תווצמב שודיח הניא יניס רהל תוכיישהש
ןיאו ,"יניס רהל (הטימש תווצמ אלו) הטימש ןיינע המ" - "תווצמ" תבית י"שר טימשמ עודמ
?"יניסמ ורמאנ תווצמה לכ אלהו" ןושלה ךשמה םע םיאתמ הז

ןיינע המ" ןושלה תועמשמכ - תפסונ הלאש זמרל ידכ הז ןונגס טקנ י"שרש ,רמול שיו
:"יניס רה לצא הטימש

הז ןיא ,אלימבו ,("ץראה לא ואובת יכ" ירחאל) המדאה תדובעל סחיב אוה הטימש ןיינע
הנש ד"י הז ירחאלו ,הנש םיעברא ירחאל ,וטושפכ ןמזה קוחיר דצמ ןה - "יניס רה"ל ךייש
,רה ,"יניס רה"ב :םוקמה ןכות דצמ ןהו ,(המדאה תדובעד םינש שש דועו) הקולחו שוביכד
.המדאה תדובע ךייש אל - יניס רבדמב אוהש רה המכו-המכ-תחא-לעו ,רושימ םוקמ אלו

"הטימש ןיינע"ד תוכיישה יהמ ,"יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" :הלאשה תלאשנ הז יפ-לעו
תדובע םע רושק "הטימש ןיינע" :("הטימש ןיינע" אלא ,הטימש תווצמ קר אל) "יניס רה"ל
לא ואובת יכ" ,רחא םוקמבו ןמזב אלא ,"יניס רה"ד םוקמבו ןמזב ךייש וניאו ,המדאה
.םינש יוביר ירחאלו ,"ץראה

הליחתש ףא) "'וג ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת" יכ רמאנ עודמ הלאשה םג תללכנ הזבו
םייתאמ ללכב שיו) הזמ הריתי לאוש י"שרש ןוויכמ - ("ךדש ערזת םינש שש" תויהל ךירצ
עודמ ,הזמ הריתי אלא ,תיעיבשה הנשב היהיש "ץראה התבשו" םימידקמ עודמ קר אל - (6הנמ
םינש הברה הברהו ,יניס רהמ "יכפה" םוקמב (ותוללכב) הטימש ןיינע יניס רהב םירמוא
!הז ירחאל

ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" רמאנ עודמ הלאשה ץורית םגש רמול שי הז יפ-לעו
ורמאנ"ש - "יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" הלאשה לע י"שר לש וצוריתב זמורמ "'וג
:"יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ

הווצמה םויק ךרוצל - תוטשפב - איה הווצמה "תוללכ" יבגל "םיקודקד"ו "םיטרפ"ד הפסוהה
אלא ,הווצמה תוללכ רמול קיפסמ אל השעמב הווצמה םייקל ידכש ,ונייה ,לעופב השעמב
7םיטרפ-יטרפ ,םמצע םיטרפהב םיקודקד) הווצמה יקודקדל דע ,הווצמה יטרפ םג ראבל חרכהב
.לעופב השעמב הווצמה םויק תויהל ךירצ דציכ םיעדוי םדי-לעש ,(

- תווצמה לכ לע יוויצהש (שדחל ךרוצ ןיאו) תוטשפב ןבומ תווצמה תוללכל עגונב ,הנהו
המכ בותכש ומכו) 8יניסב (לעופב היהו) תויהל ךירצ - בר ןמז ךשמ ירחאל ןמויקש ולא םג
ינב לא השמ תא 'ה הוויצ רשא תווצמה הלא" 9יתוקוחב תשרפ םתוחו םויסב םהמו ,םימעפ
:("יניס רהב לארשי

יטרפ קר ורמאנ יניסבש רמולו קלחל ארבסו םוקמ שי - הווצמה יקודקדו יטרפל עגונב לבא
יטרפ ,תורבדה תרשע :ומכ) דימו ףכית לעופב השעמב םמייקל םיכירצש תווצמה יקודקדו
עגונב ןכ-ןיאש-המ ,('וכו וריבחל םדא ןיב הגהנהה ןפואל עגונב "םיטפשמ"ד םינידה
המויקש ,הטימש תווצמ ומכ ,(בר) ןמז ךשמ ירחאל אלא וניא לעופב השעמב ןמויקש תווצמל
תוללכ קר יניסב רמאנ - ('וכ הקולחו שוביכ ללוכ) "ץראה לא ואובת"ש ירחאל אלא וניא
ןמז תוכימסב ,"באומ תוברעב" (אלא ,יניסב אל) ורמאנ היקודקדו היטרפ וליאו ,הווצמה
."ץראה לא ואובת יכ"ל (בצמו)

ץראה התבשו ץראה לא ואובת יכ 'וג יניס רהב 'וג 'ה רבדיו" (רהב תשרפבש) שודיחה והזו
םגש ונייה ,"יניסמ היקודקדו היתוטרפו (םג אלא) היתוללכ (קר אל) ורמאנ"ש - "'וגו
. . ורמאנ" ,ןמז ךשמ ירחאל לעופב השעמב םייקל ידכ עדיל םיכירצש םיקודקדהו םיטרפה
."יניסמ

:ןיינעה רואיבו

.הווצמה תא םייקל ךיא םיטרפה ול רמול חרכהב - הווצמ וזיא תושעל םדאהל יוויצהב
הרדג רקיעש ,ןבומ ,הווצמה תא םייקל ךיא (ןיידע) םיעדוי אל הווצמה תוללכבש ןוויכמו
יטרפ ןכ-ןיאש-המ .ה"בקה תווצמ (אלא ,הנמייקיש םדאהל יוויצה אל) אוה הווצמה תוללכ לש
.הווצמה םייקל ךיא םדאהל יוויצה אוה םניינעש הווצמה יקודקדו

םדאהל םייוויצ םה תווצמהש - תווצמל הרות ןיבש קוליחה 10רחא םוקמב ראובמה ךרד לעו]
ונוצר איהש ,(11הרותב םהש יפכ תווצמה םג ללוכ) הרותה ןכ-ןיאש-המ ,םלועב גהנתהל ךיא
הזונגש הזונג הדומח" - 12ארמגה ןושלבו ,םלועל תוכייש רדגמ הלעמלש ה"בקה לש ותמכחו
.["םלועה ארבנש םדוק . . ךל

הווצמו הרותה ןתונ) הווצמה ירדג רקיעב שגדומ - הווצמה תוללכב :תצק רחא ןונגסב
ירדגו הווצמה םייקמש םדאה ירדג לע איה השגדהה - הווצמה יקודקדו יטרפבו ,(תווצמה
.הווצמה םימייקמ ובש םלועה

,ןוילעה ירדג םע רושק "יניס רה"ש - "באומ תוברע"ל "יניס רה" ןיבש קוליחה םג והזו
,13םדא "רויצ"מ הלעמל ,םש םדא בשי אלש ,אתוילעמל רבדמ ,"יניס רבדמ" קר אל ,ונייה
רושק "באומ תוברע" וליאו ;'וכ תואשנתהו ההבגה ,"רה" לש ןפואב הז ירה אפוג הזב ,אלא
.ןותחתה ירדג םע

הרמאנ (ןוילעה ןוצר רקיעב שגדומ הבש) הווצמה תוללכ קרש רמול ארבסו םוקמ שי ,ןכלו
םדאה ידי -לע לעופב םויקה םע םירושק םהש ןוויכמ - היקודקדו היטרפ וליאו ,יניסמ
ירדג דצמ ,יניסב אל) ורמאנ ןכל ,(14םיקודקדו םיטרפב תויהל חרכומ לעופב םויקהש)
.(ןותחתה ירדג) "באומ תוברע"ב (אלא ,ןוילעה

םיטרפה םגש - 15"יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ" - ונתשרפבש שודיחהו
ןוצר דצמ הווצמה םצעמ קלח םה ,םדאה ידי-לע לעופב השעמב םויקה ןפואל סחיב םיקודקדהו
.ןוילעה ירדג ,"יניסמ . . ורמאנ" ןכלו ,16ןוילעה

הטימש" - אקווד הטימש תווצמב הרותב שרפתנ הז ןיינעש םעטה םג ןבומ הז יפ-לע
:"יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ

ןה ,תווצמה ראשמ רתוי יניס רהמ "הקוחר" - הטימש (תווצמ המכו-המכ-תחא-לעו) ןיינע
שש ירחאלו ,הקולחו שוביכ ירחאל ,ץראל הסינכה ירחאל אלא וניא המויקש ,ןמזה קוחיר דצמ
דע ,(18המדאה תדובע ךייש אל יניס רהבש) םוקמה קוחיר דצמ ןהו ,17המדאה תדובעד םינש
."יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" הלאשל םוקמ שיש ,ךכ ידכ

ןלוכ היתוטרפו היתוללכש ונדמל ,באומ תוברעב תינשנש תועקרק תטימש וניצמ אלש ןוויכמו
רה"מ "ןמזו םוקמ קוחירב" איהש הווצמ םויקל םיכיישה םיטרפה םגש ,ונייה ,יניסמ ורמאנ
יקודקדו יטרפש ,תווצמה לכב אוה ןכש (ןכש-לכמב) ןבומ ירה - "יניסמ ורמאנ" "יניס
."יניסמ" ,ןוילעה ןוצר דצמ הווצמה םצעמ קלח םה םדאה ידי-לע םויקהל סחיב תווצמה

דוע "'וג ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" בותכש המ לע ץוריתה םג זמורמ הזבו
:"'וג ךדש ערזת םינש שש" בתכש ינפל

ורמאנ"ש ,"יניס רה לצא הטימש ןיינע"ד תוכיישה תודוא השרפה תוללכבש שודיחה ןכות
ידי-לע םויקהל סחיב) םיקודקדהו םיטרפהב םגש - "יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ
."יניס" ,ןוילעה ןוצר שגדומ (םדאה

לע רמאנ אל הטימשד יוויצהו ןיינעש - השרפה יטרפב (רתוי - ילואו) םג שגדומ הז ןכותו
הנשבו" ךכ רחאו "'וג ךדש ערזת םינש שש" אוה הליחתש ,לעופב הווצמה םויקד רדסה יפ
- ןוילעה ןוצר דצמ ,הרותב איה הווצמהש יפכ ,םא יכ ,"ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה
לעופב םויקהב הרותה תרבדמ הז ירחאל קרו) "'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"
.("'וג תיעיבשה הנשבו 'וג םינש שש" -

:רתוי קמועב - הז לכב ףיסוהל שיו

הווצמה יקודקדו יטרפ םגש קר אל שיגדמ - "יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ"
ןוילעה ןוצרש - אסיג ךדיאל םג אלא ,("יניסמ") ןוילעה ןוצר דצמ הווצמה םצעמ קלח םה
םויקש אוה ה"בקה ןוצרש ,ונייה ,םלועהו םדאה ירדג דצמש הווצמה יקודקדו יטרפב אוה
."יניס" ,ןוילעה ירדגב םירודח ויהי םה םגש ,םלועהבו םדאהב ךוכיזו רוריב לעפי הווצמה

רה דמעמד האלפהו יוליעה לדוג ועדויבש - ארקמל שמח ןבל םג ןבומה - טושפ ןונגסבו
ינפמ ולוכ ןשע יניס רהו" ,19"'וג םיקרבו תולוק יהיו" םיבותכה תוטשפב רפוסמכ ,יניס
21"'וגו ועוניו םעה אריו 'וג תולוקה תא םיאור םעה לכו" ,20"'וג שאב 'ה וילע דרי רשא
םיטרפה םגש ,"יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ"ש ול םירמואשכ ,יזא ,
היהי (םיקודקדהו םיטרפה ידי-לע) השעמב םויקהש לעופ הז ירה ,יניסמ ורמאנ םיקודקדהו
ףא 'וכ האריבו המיאב ןלהל המ" 22ל"זח ןושלבו ,יניס רה דמעמד האלפהו יוליעהב רודח
."'וכ ןאכ

םעש - "יניס רה"ו "הטימש ןיינע"ד רוביחה - וז הטימש תשרפב רתויב שגדומ הז ןיינעו
הדידממ הלעמלש ןוילעה ירדג לע הרומ "יניס רה" ,יכ ,הצקה לא הצקה ןמ תווצק 'ב םתויה
שש" ,המדאה תדובע ,םלועה תוגהנהו ירדג םע רושק "הטימש ןיינע" וליאו ,(ל"נכ) הלבגהו
,ירה - "יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" הלאשל םוקמ שיש דעו ,"'וגו ךדש ערזת םינש
םינש שש" ללוכש ,"הטימש ןיינע" אלא ,הטימש תווצמ קר אל) "הטימש ןיינע"ש איה הנווכה
תישענ (םדאה לש - ךמרכ ,ךדש) המצע ץראהש ,ונייה ,"יניס רה"ב רודח היהי ("ךדש ערזת
.ןוילעה ירדגב הרודח

:"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" - רתוי תויטרפבו

יכ דימ רשא בותכה תועמשמ"ש ,"'וג ץראה התבשו 'וג ואובת יכ" רמאנש המב םירואיבהמ
("ץראה לא ואובת יכ") ץראל הסינכהש - 23"םינש ששה וליחתיש םדוק התבשו ץראה לא ואובת
"םינש שש"ה ךשמב םג ,אלימבו ,"'הל תבש ץראה התבשו"ש תנמ לע הליחתכלמ תויהל ךירצ
תבש ץראה התבשו" - תיתימאה הנווכב רודח אוה ירה ,םרכבו הדשב הדובעה תישענ םהבש
."ץראל היהי ןותבש תבש" ,זאש ,תיעיבשה הנשב לעופב תילגתמש (אלא) ,"'הל

יטרפב קר אל - ןותחתה ךוכיזו רוריבד הנווכה רתויב תשגדומ הז ןיינעבש ,אצמנו
ותואיצמב םג אלא ,(יניסמ ורמאנ םה םגש) ןותחתה ירדג םע םירושקה הווצמה יקודקדו
ןיינעהב הרודח המצע ("ךדש ערזת םינש שש") המדאה תדובעש ,ומצע ןותחתה לש וירדגו
."'הל תבש (המצע ץראה) ץראה התבשו"ש דע ,"'הל תבש"ד

ןוצרש - "יניסמ ןהיקודקדו ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ" - תווצמה ראשל עגונב םג םידמל הזמו
םה םגש ,(הווצמה יקודקדו יטרפ ידי-לע) םלועהו םדאהד ךוכיזו רוריבה היהיש אוה ןוילעה
."יניס" ,ןוילעה ירדגב םירודח ויהי

24אינתה רפסב ןקזה וניבר ראבמש יפכ - יניס רהב הרות-ןתמד ןיינעה תוללכ םג והזו
אוה 'ה יכ תעדל תארה התא 25ביתכדכ ,הרות-ןתמ תעשב הז ןיעמ םימלועל היה רבכ"ש
תא ןיעמושו חרזמל 26ןילכתסמ . . תיישוח היארב שממ תארה ,ודבלמ דוע ןיא םיקולאה
,אובל דיתעלד יוליגה ןיעמ ,"'וכ הטמלו הלעמלו תוחור עבראל ןכו ,יכונא אצוי רובידה
,27םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש - האירבה תנווכ לעופב הלגתת זאש
םדאה הלגתמ הבש הרידה תמגודב ,ךרבתי ותומצעל הריד תישענ םינותחתה תואיצמש ,ונייה
.29"שובלו ףנכב ךממ הסכתי אלש שוריפ ,ךירומ דוע ףנכי אלו 28ביתכדכ" ,ותומצע לכב
תויודעוותה םחנמ -תרות ;ח"משת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(350-345 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת
.ךליאו 276 'מע ז"יח ש"וקל (1

.הרות הנשמב ונשנ אל תווצמ כ"וכש ףא (2

."'וג הנטמשת תיעיבשהו 'וג ךצרא ערזת םינש ששו" (אי-י ,גכ) םיטפשמ 'פבכ אלד (3

,"םינש ששה וליחתיש םדוק התבשו ץראה לא ואובת יכ דימ יכ בותכה תועמשמ" :ונתשרפ שיר ת"וקלמ ריעהל (4
תבש תיעיבשה הנשבו 'וג ךדש ערזת םינש שש" ,ז"חאלש בותכב טוריפה לע ךמוסש ל"י ארקמ לש וטושפב ,לבא
,"'הל תבש ץראה התבשו" בותכה םידקה עודמ :(רתוימ םגו) ןבומ וניא כ"פעאש אלא ."ץראל היהי ןותבש
.ז"ס ןמקל הארו .םינפבכ

אוהש ושוריפל םאתהב ל"זח תונושלמ הנשמ י"שרש תומוקמ כ"וכב וניצמ ירה - כ"ותב ןושלה אוה ןכש ףאו (5
.הרותה לע י"שר שוריפ יללכב עודיכ ,ארקמ לש וטושפב אקווד

.ב ,אמ ב"ב .א ,דע ק"ב - ל"זח 'ל (6

,(276 'מע םש ש"וקל םג האר) 'וכ םיסופדה ייוניש םג ללוכ ,י"שר שוריפב תונושלה ייונישמ ריעהל (7
.מ"כאו

המ" הלאשל םוקמ ןיא ,(םיטפשמ תשרפבש) "'וג הנטמשת תיעיבשהו 'וג ךצרא ערזת םינש שש" קוספב ,ןכלו (8
רבודמש ןוויכמ - ("יניסמ הלא ףא . . םיטפשמה הלאו" םיטפשמ פ"רב י"שר ש"מכ) "יניס רה לצא הטימש ןיינע
.הווצמה תוללכ תודוא

דיב יניס רהב לארשי ינב ןיבו וניב 'ה ןתנ רשא תורותהו םיטפשמהו םיקוחה הלא" - (ומ ,וכ) ז"נפלו (9
."יניסב השמל ונתינ םלוכש דיגמ ,הפ לעב תחאו בתכב תחא ,תורותהו" :י"שרפבו ,"השמ

.ו"כס (ח"משת ת"הק) ס"שה לע "ןרדה" (10

םויק ךייש אל םלצאש היה (ב ,חפ תבש) "םימשה לע ךדוה הנת" הנעטה לע םיכאלמל השמד הנעמהש ,ריעהל (11
.הרותה ייוויצ

.םש תבש (12

.מ"כבו .ךליאו א ,בכ ש"הש .ךליאו ב ,ב רבדמב ת"וקל האר (13

. . ןהיטרפ לבא . . תמייוסמ תלעות ללגב (אוה) תווצמה ללכ"ש (ו"כפ ג"ח) נ"ומב ם"במרה ש"ממ ריעהל (14
.34 הרעה 178 'מע ב"ל קלח ש"וקל הארו ."'וכ םיטרפ םש ויהיש ךרוצה . . יוויצה טשפל ןה

להואב תוטרפו יניסמ ורמאנ תוללכ רמוא לאעמשי 'ר" (נ"שו .ךליאו א"עס ,ו הגיגח) אתגולפהמ ריעהל (15
י"ר תעד לולשל ותנווכש **עמשמ י"שר ןושל תוטשפמו ,*"יניסב ורמאנ תוטרפו תוללכ רמוא אביקע 'ר ,דעומ
."יניסב ורמאנ תוטרפו תוללכ"ש ע"ר תעדכ ,םא יכ ,"דעומ להואב תוטרפ"ש

םוקמ תוכימסב) יניס רבדמבש "דעומ להוא" ,ירה - "דעומ להואב ורמאנ תוטרפ"ש י"ר תעדל םגש ,ל"י לבא
תמגודבו ד"ע אוה ((אי ,י ךתולעהב) שדוחל םירשעב ינשה שדוחב תינשה הנשב" דע םש ונחש - ("יניס רה"ל
.("באומ תוברע"ל סחיב טרפבו) "יניס רה"

----------

- (םיניינעה תוימינפב) "יניס"ל "דעומ להוא" ןיבש קוליחה רואיבב ךליאו 283 'מע ז"יח ש"וקל האר (*
הדידממ הלעמלש ע"וה "יניס" ןכ-ןיאש-המ ,תולשלתשה רדסד רויצהב ,הלבגהו הדידמ ,רדס שי "דעומ להוא"בש
.ל"נה הלבגהו

והייתטישל ,איה ,"יניסב ורמאנ תוטרפ" וא "דעומ להואב תוטרפ" םא ע"רו י"רד אתגולפהש ,ל"י ז"פעו
דצמ םהש יפכ אוה תווצמה לש םרדג םא (וט ,םש .א ,כ ורתי אתליכמ - ת"מל עגונב םג) תומוקמ כ"וכב
רויצ - דעומ להואב תוטרפ) הווצמהב הווטצנש םדאה דצמ םהש יפכ וא ,(יניסמ ורמאנ תוטרפ) ה"בקה ,הווצמה
.(הפוסב (ת"הק תאצוה) פ"שגהב ספדנ) םיחספ תכסמ לע "ןרדה" הכוראב האר - (ןותחתה רדג ,תולשלתשה רדסד

(רתוי םיאתמ - הברדאו) םג םיאתמ ארקמ לש וטושפב י"שר שוריפש (ךליאו 277 'מע םש) ש"וקל האר לבא (**
.דעומ להוא םג היה ובש ,יניס רבדמ - אוה "יניס רה"ד שוריפהש ןוויכמ ,י"ר תעדל


יפל אקווד ךכו ךכ ןפואבו הווצמ הז רבדש ימצע ןוצר" - (גנ 'מע םש ז"דעו) גקת ע"ס ו"סרת ךשמה האר (16
אשונ יפל" ,ימצע ןוצר םה ,"אקווד ךכו ךכ ןפואב" ,הווצמה יקודקדו יטרפ םגש ,ונייה ,"תומצעה אשונ
.*"תומצעה

----------

ומצע ןוצרה דצמ לבא ,המכחה דצמ קר םה תווצמה יטרפש (ב"עס ,בצרתת - ו ךרכ תישארב) ת"הואב ש"מו (*
ןוצרהש ןוויכמד ,(םש שרופמכ) ךירא 'יחבד ןוצרהב רבודמ םש יכ ,ל"י ילוא - "כ"כ םימוצמצ ויה אל"
,תומלועה ירדג דצמש םיטרפה (כ"כ) אלו ,ללכה (רקיעב) וב עגונ תומלועמ הלעמל אוהש הזב רדגומ וז הניחבד
.תומצעה אשונ יפל" םה םגו ,םיטרפה םג עגונ - תומצעד ימצעה ןוצר 'יחבב ןכ-ןיאש-המ

תדובעד םינשה שש ךשמב ,הבישיו השורי ירחאל דימ ןמויקש ,ץראב תויולתה תווצמה ראש ןכ-ןיאש-המ (17
.המדאה

- (ד"וי ,אל ךליו) "'וג םינש עבש ץקמ" ,הטימשה תנש ירחאל המויקש ףאש ,להקה תווצמ ןכ-ןיאש-המ (18
הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו 'וג ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל 'וג םעה תא להקה" ,ת"מל ךייש הנכות ,ירה
הגיגח 'לה ם"במר) "העמוש הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ . . יניסב וב הנתנש םויכ" ,(בי ,םש) "תאזה
.(ו"ה ג"פ

.זט ,טי ורתי (19

.חי ,םש (20

.וט ,כ םש (21

.נ"שו .א ,בכ תוכרב (22

.4 הרעהבש ת"וקל (23

.ול קרפ (24

.הל ,ד ןנחתאו (25

.ט ,ה"פ ר"ומש .הכ תומש אמוחנת .(ב ,דס) ב"כת ז"וקת האר (26

.מ"כבו .םש אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (27

.כ ,ל 'יעשי (28

.םש אינת (29
חישמ םע תויחל


בוטב שיגרי ידוהיש ןכתיי ךיא
!?תולגב הניכשה רשאכ


תולגה תכשח לדוג

בורק תולגה תוכירא לכ ירחאלש הדבועה םצע רשא ...תולגה ןיינע - אוה ידוהי לש סנואה
!הזמ רתוי לודג סנוא ךל ןיא - תולגב לארשי-ינב ןיידע םיאצמנ ,הנש םייפלאל

לככ תושעל תורשפאה תא םהל שיש ןוויכמ ..."תולגב םהל בוט"ש םיבשוחש ולאכ םנשי םאו
הדיריה תילכתו ,תולגה תכשח לדוג לע הרומ הז בצמ :הברדא ירה - ...םחור לע הלועה
...!"קותמל רמו רואל ךשוח םימש"ש ,ךכ ידכ דע ,'וכ תולפשהו

הלעמ יכאלמ לכ ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינב לכ רשאכ - בוטב שיגרי ידוהיש ןכתיי דציכ
לארשי ולגש םוקמ לכ" :י"בשר ירבדכ ,תולגב תאצמנ המצע הניכשהש דעו ,תולגב םיאצמנ
..."םהמע הניכש
- 323 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת רייאב ו"ט רהב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופ וניתדובעו ונישעמ

םישעמו הבושתב תחא העש הפי" - וז תבשב םידמולש תובאד יעיבר קרפ םע הז לכ רשקל שיו
:"אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט

,ונייה ,הייחתה םלועו חישמה תומי ,(ןוילעו ןותחת) ןדע-ןג לע יאק - "אבה םלועה ייח"
ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" יעיבשה ףלאב - ורקיעש ,הדובעה ןיינע לכד "רכש"ה
.גונעתה תומילש ,"םימלועה

- "אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
וניתדובעו ונישעמב יולת . . םיתמה תייחתו חישמה תומי לש הזה תומילשה תילכת"ש ןוויכמ
לכ תא םילעופו םישועה םה "הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושת" ,רמולכ ,"תולגה ךשמ ןמז לכ
."אבה םלועה ייח"ד תואיצמה

הצוענש דבלב וז אל - (יעיבשה ףלאב) אבה-םלוע ייחד גונעתה תומילש תילכתש ,אצמנו
הדובעה ידי-לע תלעפנו תישענ התואיצמ לכש - הזמ הריתי אלא ,הזה-םלועד הדובעה תלחתהב
...("תבש ברע") הזה-םלועד

.המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופ "וניתדובעו ונישעמ" ידי-לעש - רקיעהו

םא יכ ,רובידב קר אל) הבושת רוהרה וליפא ,"תחא הווצמ" ידי-לעש ם"במרה ןיד-קספכ -
העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" ,(דבלב הבשחמב
.המילשהו תיתימאה הלואגה איה תיתימאה "הלצהו העושת" ,רשא ,"הלצהו
-313 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת רייאב ו"ט ,רהב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 314

יהויחבמ ריתי


לכ תא םילשהלו ןקתל חוכ תניתנ
רבעה תונורסח


לארשי תודחאו תבהא לש תדחוימ תודעוותה

שי - תווצמו הרותב הדובעה יניינע לכ םילשהלו ןקתל חוכ ןתונו הרומש ,ינש חספמ ונאובב
,הז הלוגס םויד חוכ-תניתנה ולצניש ,םוקמו םוקמ לכבש לארשי-ינב לכ לצא שיערהלו ררועל
ןהו ,(רתוי תילענ תומילש ךרע יפל ןורסיחו ,וטושפכ ןורסיח) ןורסיחה ןוקיתל עגונב ןה
.יוליע רחא יוליעב תומילש תפסותל עגונב

:רתוי תויטרפבו

,ןמז תוכימסב רבעל עגונה לע ףסונ) איה ,רבעה םילשהלו ןקתל ינש חספד חוכ-תניתנה
זאמ ,רבעה לכל עגונב םג (הזב אצויכו הנורחאה הנש ,םינורחאה םישדחו תועובש ,םימי
עגונב ךורע-ןחלושב ןקזה וניבר בתכש ומכ ,הווצמ-רב ינפל וליפאו ,הווצמ-רב השענש
ול בוט םוקמ לכמ ,לידגישכ הבושת ךירצ ןיאש יפ-לע-ףא"ש ,"ותונטקב (ושענש) תוריבע"ל
ילודגמ םירופיס המכו המכ וניצמש דעו ,"'וכ הרפכלו הבושתל רבד הזיא ומצע לע לבקיש
תליחתבו ,הקיניה ליגל דע ,הנבה ללכל ואבש ינפל ויהש םיניינע םג ונקיתש לארשי
.םלועה ריוואל םתאיצי עגרמו ,הקיניה

םג רשא ,רתוי תילענ תומילש יבגל ןורסיח םג אלא ,וטושפכ ןורסיח קר אל ,רומאכו
המכו המכ תושעל לוכי היהש הנקסמל דחאו דחא לכ עיגי יאדווב תיחטשו הלק תוננובתהב
ןה - הז "ןורסיח" םג םילשהלו ןקתל לדתשהל ךירצ ןכלו ,רתוי תילענ תומילשב םיניינע
דחוימבו ללוכ ,ותיב ינבמ לחה ,תלוזה םע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעב ותדובעל עגונב
ויתונבו וינבש ,םינש המכו המכ ירחאל וליפאו ,'וכו םינבר ,םיעיפשמ ,םיכירדמו םירומ
הז ךרד לעו ,תונבו םינב םמצעב םהל שיו ,(הנש ד"כ דע) "רענל ךונח"ד ליגה ירחאל םה
ףיסוהל םיכרד אוצמל לכוי - םיכירדמו םיכנחמ םמצעב ושענו ולדג רבכש םידימלתל עגונב
יוליעבו ,תומילשה תילכתב היהתש ,הז ינפלש םינשב תויהל הכירצ התיהש ותעפשהב םילשהלו
.יוליע רחא

םגש ,ףט םגו ,םישנו םישנא ,לארשימ תחאו דחא לכל ךייש רומאה לכש שיגדהלו ףיסוהל שיו
וררועתיש דע ,רתוי תילענ תומילשב תושעל םילוכי ויה םיניינע המכו המכש ריבסהל לק םהל
תילענ תומילשל סחיב - "ערגנ המל" הנעט ידכ דע ,רתוי הלענ ןפואב םילשהלו ןקתל םמצעמ
.רתוי

,"ךלמ תרדה םע בורב" ,רוביצה דמעמב (התליחת) היהת ל"נה לכב תוררועתההש ןוכנו יאדכו
הנה" - לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ ,"קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיא" ,רשא
בוט" ,החמש לש תודעוותהב - בבל בוטו החמש ךותמ ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ
ןוקית תודוא וררועי הבש תדחוימ תודעוותה וכרעי םוקמ לכבש - תוטשפבו ,"דימת התשמ בל
...הדובעה יניינע לכ תומילשו

איה תימינפה הדוקנה רשא ,ל"נה לכב וניתדובעו ונישעמש - רקיעה אוהו - ןוצר-יהיו
םיווצמו םילוכי אלא ,[דובא רבד ןיאש=] "ןלאפראפ ןייק אטינ זיא סע זא" השגדהה
תא דימו ףכתו שממ לעופב ואצמיו ואיביו וזרזיו ורהמי - "הדיבא"ה אוצמל םיכירצו
תיתימאה הלואג ,אחישמ אכלמ דוד ,"ידבע דוד יתאצמ" - תימינפהו תירקיעה האיצמה
.ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו
'מע ,ג ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה רייאב ו"ט ,רהב תשרפ תבש תוחישמ)
(160-159

יבר יצוצינ


יברה לש רפכה - ד"בח-רפכ


,םדוקה יברה םעפ רמא ,"ימצעב ינא להנמ ד"בח רפכ תא"
יואר היהי ןכא רפכהש ץמאמ לכ השע ונרוד אישנ יברהו
םהיתועפשה תא םילבקמ רפכה יבשות * ודסיימ םש תא תאשל
רפכה * ויתומא 'ד לע תועיפשמ םהיתוגהנהו יברה ךרד
ץרא לכל עגונ אלא ,םייטרפ םישנאל יטרפ םוקמ קר ונניא
לש תוארוהו תוחיש ,תויואטבתה ןווגמ ןלהל * הלוכ לארשי
ויבשותו ד"בח-רפכל תועגונה יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דקומ לאכ אלא ,הפמה לע בושיי םוקמ דוע לאכ היה אל םלועמ ד"בח-רפכ לא יברה לש וסחי
לכ תורזגנ ןאכמ ."דקומה" השעמל ךא ,ונרמא "דקומ" .לארשי-ץרא לכ לע תינחור העפשה לש
דועו ויתודסומו ויתב חותיפ ,ויבשות תוגהנתה ,רפכה ןויבצ יבגל יברה לש ויתועיבת
.דועו

-רפכ יבשותמ םיחרואה תצובק יברה לש ולכיהל סנכיהל התכז א"כשת ןוושחרמב 'הל רוא
279 'מע ,א"כשת 'שדוק תוחיש') םירבדהמ 'החנה' ןכמ רחאל םשר םיעמושה דחא .ד"בח
:םהמ עטק הנה .(ךליאו

םוקמו חטש קר ונניא ונרוד אישנ ח"ומ ק"כ ידי-לע דסונש ד"בח-רפכ"
תוררוגתמה תומייוסמ תוחפשמו םייטרפ םישנאל יטרפ םוקמ ונניא םגו ,םייוסמ
םג אליממו הלוכ לארשי-ץרא לש החטשל ,הלוכ הביבסל עגונה םוקמ אלא ,םש
.םלועב לארשי תונבו ינב תוללכל
לגוסמה הזכ אוה םיבשותל ןתינש חוכה (א :רומאהמ האצות ןהש תודוקנה יתש
םוקמב לועפל שרדנש ימל ןתינה הזכ קר אלו) לארשי-ינב תוללכב לועפל
.ךכב םינומטה תוירחאהו הבוחה לדוגו תוכזה (ב ;(םייוסמ

רפכה תא להנמ יברה

:(זנר 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת בא-םחנמב ד"ויב יברה בתוכ ךכו

ק"כ תכרב הז לע לביק דסייתנשכו ,ד"בח-רפכ םשה תא ומצע לע אשונ רפכה
ךאז יד זא ןיד אמלעב ותויח םייחב דוע הפ רמאש המ עודיו ,ר"ומדא ח"ומ
לכ לע טיבהל םיכירצ אלימבו ,[ומצעב אוה להנמ ,הז ןיינע=] ןיילא רע טריפ
הז ןיאו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ומשלו ונוצרו וצפחל הז עגונש רפכה יניינע
.דבלב יטרפ ןיינע
אישנ אוהו וניינע והזש ןוויכש - ןימי וקב :םיינשב הזב הנימ-אקפנהו
תועפשה קר אל ,ונרודל תוכיישה תוכשמהה לכ תועפשנ ודי-לעש ונייה ,רודה
תעפשה לכש ,אישנה ןיינע והזש עודיכו) תוימשג תועפשה םג אלא תוינחור
,ימשג רשב וליפאש חרכה היה ןכלש ,ודי-לע תועפשנ - אצוי ןיאב - רודה
ראובמכו ,רשב יל ןיאמ רמאש ףא - ונבר השמ תויעצמאב עפשוי ,רבדמה רודל
קר םא) ותעפשה םילבקמ ירה (רשב יל ןיאמ רמאש הז לע שוריפה ח"אדב
ןוא ,עבטה ךרדמ הלעמל ושוריפש ,החלצהב (ונוצרלו וצפחל םימיאתמ תורוניצה
םיאירב םיכרצל תאז םילצנמו=] ןעכאז עכיליירפ עטנוזעג ףיוא סאד ןצינראפ
.[םיחמשו
תא םילידגמ הז ידי-לע ירה ,יעבדכ אלש םישועשכש ונייה ,ינשה דצל ,םגו
אישנ לש תומא 'דהב ןכ םג אלא ,םמצע לש תומא 'דהב קר אל הז תמועלה חוכ
לכש תוברע דצמ רשאמ רתוי הבורמ הדימב - ללכהל הז עגונ אלימבו ,רודה
ולאל טרפבו ,ידמל טושפ ןיינעה יכ ,רתומל הזב תוכיראהו .םיברע לארשי
.'וכו תורשקתהה ןיינעב שוחה םהל שיו ,תודיסחה תרותב וקסעש

הרות ירועישב הבוח תופתתשה

ךרכ ,ט"כשת 'שדוק תוחיש') ט"כשת ירשתב ט"כל רוא ,ד"בח-רפכ יבשותל 'תיללכ תודיחי'ב
:יברה רמא (486 'מע ,א

ךכ .תודיסחב ןהו הלגנב ןה ,םש םידמלנה הרותה ירועיש תא קזחל תוארל שי
,הלגנב םירועישה דחאב קלח לוטיי אלש ד"בח-רפכב דיחיו דחא היהי אלש
רתויב ףתתתשהל םילגוסמו םתורשפאבש הלאו . . ח"אדב םירועישהמ דחאבו
. בוח לעב ראשנ וניא ךרבתי םשהו ,הכרב םהילע אובת - (ל"נהמ) דחא רועישמ
עגונב הז ךרד לעו) .םיברב הרותה דומיל טרפבו ,הרותה דומיל רובע .
.תוימשגב ןה תוינחורב ןה הככ םימעפ המכ ותכרבב ףיסומ ה"בקה ירה (תווצמל

:(485 'מע םש) וירבד ךשמהבו

םלצא ד"בח יניינע תא ףיסויו ךישמי אוהש ,ומשל יואר היהי ד"בח-רפכש
ןה שדוקה-ץראב ןה - תעגמ םדיש םוקמ לכבו ,םהיתוחפשמב ,אפוג (םיבשותה=)
.בבל בוטו החמש ךותמ תאזו ,ץראל-ץוחב

דחא לכ לע תוירחא

בושיי הארנ דציכ תפומ שמשל ךירצש םוקמ ,'המגודל טקייורפ' ןיעמ ד"בח-רפכב האר יברה
:'תיללכ תודיחי' התואמ וירבד ךשמהב רמוא אוה ךכו .יתימא ידיסח ידוהי

אל ,רפכה יניינעב עייסלו לועפל םהילעו יברה יחולש םה םש םיאצמנה הלא לכ
תמגודב) רפכה ןויקינב תוימשגב טושפ םג יתנווכ אלא ,םיינחורה הלאב קר
טושפ - הנוהכ ידגבל ('ד הכלה ,'ח קרפ 'שדקמה ילכ' תוכלהב ם"במרה ירבד
.(םשור השעיש יפוי םשל
דחוימב .םינפ ךכל היהיש תוימשגב טושפ ירה ,יברה ידי-לע דסונש ד"בח-רפכ
.םיירוביצ םיניינב ןה ,םייטרפ םיניינב ןה ,ןיעל םיטלובה םירבדב

תוללכ תא הנשמו רפשמ ,הפיימ הז ירה רויצב וק םינקתמ רשאכ תובר םימעפש ,רמא יברה
אלא ,רישי ןפואב ךכ לע םינוממה םישנאה ידי-לע קר אל תושעיהל ךירצ הז ןיינע .רויצה
םינטקה םירבדב םגו ,רפכה דסיימ יברה חילש אוה ןכש ,םיבשותהמ דחאו דחא לכ ידי-לע םג
.רפכה לולכש דע הטושפ ותנווכ - (םינטק םירבד םניא אמשו)

שטיוואבויל םש שודיק

:רמאו ףיסוה ,ינחורה דצה יבגלו

דעוול קר אל ,ארתאד-ארמה ברל קר םיעגונ םניא ירה םיינחורה םיניינעב םג
דחא לכל םג אלא - רמוחו-לקו ןכש-לכמ רבדה לטומ םהילעש - ינחורה
.תראפתלו םשל ויהיש . . םיבשותהמ

:ורמואב יברה םייס וירבד תא

בקעי תיבל רמאת הכ" - תחאו דחא לכל רוסמל ייחולשכ םכתא ינא הנממ התע
תורמל - תונטקו םינטקלו "(םישנאה ולא) לארשי תיבל דיגתו (םישנה ולא)
שטיוואבויל םש שודיקב רבודמשכ ירה ,ןטקל לודג ןיב קוליח ונשי הווצמבש
הוצמ זיגאח השמ 'רל תווצמה הלא רפס הארו] ,םינטקל םילודג ןיב קוליח ןיא
םינטק ,הברדאו ,[םשה שודיק לע םשפנ רוסמל םיבייוחמ ףטו םישנ םישנא :וצר
דע םלצא הז חנויו תאז וטלקיש . . רתוי דוע ךכב לועפל םימעפל םילגוסמ
..."חיפטהל תנמ לע חפוט" לש ןפואל

"ד"בח ריע" אלו "ד"בח רפכ"

"ד"בח רפכ" - םשל (283 'מע ו"כשת 'שדוק תוחיש') ו"כשת םירופב יברה שידקה המלש החיש
."ד"בח ריע" אלו אקווד

ןבב הלעמ הנשיש (ןילוח תכסמ - הרותד הלגנ לע דסוימ) תודיסחב ראובמ (א :הרצקב רבסהה
"םערוטש"ה תא השוע אוה ןכלו ,שודיח והז ולצאש םושמ ,ךלמה תא הארש (ריע ןב לע) רפכ
-תבל תיצהלו ביהלהל ,לועפל ךרוצ שי רשאכ ,םיטרפה לכ תא אוה אטבמ הזבו ,(הרעסו שער)
םשכ (ב ."ריע" אלו "רפכ" ךכ םושמ .הצוחל םג תונייעמה וצופי רשא דע הביבסה לכב שא
עגונב ךכ - הגשהו הנבהבמ רתי תוריהמבו רתוי לקנב לועפל רשפא םיתפומ חוכבש ראובמש
ירהש ,"ץראב תושעל 'יוה אילפהו לידגה רשא" תולעפתה לש בצמב םיאצמנ םהש ,רפכה ישנאל
המכ וכלי הכרד תלדה תא וחתפ םהו בחרמה לא רצימה ןמ םייולג םיסינב םאיצוה ה"בקה
ךכמ ואיצויו תאז 'וכישמי' םהו ,םימחרבו דסחב לארשי-ינב וניחאמ םיפלאו תואמל ,המכו
הלגנה) הרותה דומיל תצפהל עגונב לעופב 'הנקסמ'ו 'ןכב'ל דע האצותהו הנקסמה תא
!רודיהב היתווצמ םויקל דע היתווצמ םויקו (תודיסחהו

שדוק -תורגיא) תויונמדזהה תחאב יברה לש ותואטבתה תניינעמ ,ד"בח-רפכ תרדגה ןיינעב
:(י"ר 'מע ,דכ ךרכ

...ןקזה ונבר ידיסח לש םהיצלח יאצוי תובשייתה םוקמ - ד"בח-רפכ

יברה לש תובר תורגיא .ד"בח-רפכ סוסיבב םיברועמ ויה םהינש ה"ע ר"זש אישנהו ןיווז ברה
.רפכב םירושקה םיאשונב םהילא תונפומ

רפכה ידליל בוט ךוניח

ןיב ,יברהמ עמש ,א"כשת ירשת שדוחב ,יברה לצא 'תודיחי'ל סנכנש ד"בח-רפכ יבשותמ דחא
:םיאבה םירבדה תא ,ראשה

םיאתמה ןויע אלב ךא ,הרות דמלש ימ לע םג בסומ - "הרות אלב םימי תשולש"ד ןיינעה (א
.ותוירשפאו וחוכל

םינוגינ ,"םייחל" תרימאב קפתסהל ןיא ,ונתפוקתב "םידיסח תויודעוותה" לע רבודשכ (ב
.וניאישנ וניתוברמ (רופיס וא החיש) "תוכלמ רבד" תויהל ךירצ אלא - 'וכו

חישמ ינפ לבקל וחקי םתואש םושמ ,רתויב בוטה ךוניחה תא ד"בח-רפכ ידליל קינעהל שי (ג
.ונימיב הרהמב ונקדצ

.םיתוטש ,םיתוטש" :אטבתה םייוצר יתלב םירבד יברל בותכל םיצור םניאש םתואל רשקב (ד
.[לוכה בותכל שי .תויוטש ,תויוטש=] "ןביירש ץלא ףראד'מ

תוינחורבו תוימשגב הכרב

ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותלהנהבו ודוסימ אוה ד"בח-רפכש ,יתבתכ םגו יתרמא רבכ"
תבוטב ,ותוחתפתהו וסוסיבב לדתשמה לכש - טושפ םגו ןבומ הזמש ,לארשי אישנ ע"יז מ"גבנ
בתכמב יברה בתכ - "דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,אבבו הזב הכרבל ןמוזמ - ד"בח-רפכה ללכ
.ש"נאמ דחאל

:בתכמה ךשמהב

םישילחמש וא ,רומאהל ךפיהב םילדתשמה הלא לכל - 'וכו עמוש התא ןה ללכמו
ולא לע תונמחרה לדוג [ןכ םג=] כ"ג ןבומו .רפכה תבוטב םיקסעתמה ולא תא
העיגנ ןיינע םהל תפכיא אל ,םהלש המודמ (יטרפ ןיינע) רופיש תצקמ ליבשבש
ןיאו ,דחוימב הכרבה תא 'ה הוויצ םש רשא ד"בח רפכבו ,ללכב תירוביצ
ולאב וליפא בנגתהל לוכי ליסכו ןקז ךלמ המכ דע תוארל ,רעצמה רבדב ךיראהל
.ל"קו ,תלוזה תא םג ריאהל תורנ אוה םניינעש

יברה בתוכ ךכ .ד"בח-רפכב וזכורי ץראב ד"בח לש םייזכרמה תודסומהש ,אוה יברה לש ונוצר
:(הרע 'מע ,בי ךרכ שדוק תורגא) ז"טשת טבשב 'ו םויב

.ד"בח רפכב - רשפאש המכ דע - םינינבהו ד"בח תודסומ זכרל שי ,יתעדל
תבב הז תושעל רשפא יאש ןבומש ףאו .הזב תוימשג םגו תוינחור תולעמ המכו
.םהיניע דגנל ןכ םג וז הרטמ ביצהל שי יתעדל ,תחא

:(דפר 'מע םש) ד"בח רפכ דעו לא יברה בתוכ ןכמ רחאל םימי השולש

םוקמבו חוורמ םגו קיפסמ חטש הזל ביצקהל רפכה לע ,הז רשפאל ידכבש ןבומ
.םיאתמה

:וימעט תא יברה ריבסמ תרגיא התואב

המכ ץובק םוקמ לעכ אל רפכה לע טיבהל תעה האב רבכמ ,הזב תירקיעה הדוקנה
לע םג ול העפשהש רוביצו ,רוביצ לע ומכ םג אלא ,ידימ אל ותו םידיחי המכו
לע ותעפשהל עגונהב םג רובצה יכרוצ קפסל חרכומ םגו שורד ןכלו ,ץוחה
תניתנ םוקמ ,םירקבמהל ל"שא םוקמ אלא 'וכו תסנכה-תיב קר אל ונייה ,ץוחה
'וכ רבעב ןהו הווהב ןה ,ל"וחב ןהו ו"ת ק"האב ןה ,ש"נאו ד"בח לע תועידי
.ןהילע ודמעי הלק תוננובתהבש ,תודוקנ המכ הזב תוברהל שיו 'וכו
תויהל לוכי הז לכ רשא רקיעה והז אל ידידלש ףא ףיסומ יננה םעפה דועו
.דחי םג תינחורו תימשג הסנרפו ,דובכב הסנרפ לש ןיינע

טרפהו רוביצה יניינב תובישח

תיב תכונחב ומשב ףתתשהל ,יקסבונרזק ןרהא-המלש ברה יברה ידי-לע חלשנ ב"כשת תנשב
,ד"בח-רפכב רשא הכאלמל רפסה יתב תודסומב תסנכה-תיב ןיינבל הניפ ןבא תחנהו בר-רזעל
:הרומאה תוחילשה תא וילע ליטהש העשב ול רמאש םירבדה ולאו

ןאכמ תופתתשהה המוד הניאש אלא ,ןאכמ םג תויהל הלוכי יתופתתשה יכ םא
ערואמו הז ןיינב וליאכש רבדה תובישח םעטמ אל תאזו .שממ םוקמב תופתתשהל
רוביצה יניינב ,ךוניחה יתב לכל .םירחאה תודסומה רשאמ רתוי בושח הז
דחוימ ןיינע . . תיחכונה הביסמבש אלא .תובישח התוא - ד"בח -רפכב טרפהו
.הב ףתתשהלו םיפסכ איצוהל יאדכש

ד"בח רפכבו ו"ת שדוקה ץרא (םוקמ) םלוע - שפנ ,הנש ,םלוע - םיניינע השולש טריפ יברה
שממ לעופב (השעמ) שפנ .זומתב ג"יו ב"י הלואגה גח לש ןוצרה ימיב (ןמז) הנש .שדוקמה
:ךישמהו ,תסנכה-תיב ןיינבל הניפ ןבא תחנהו לארשי ידלי ךוניחל תיב תכונח לש

ונמדזנש ןוויכמ לבא ,ןאכמ םג הזב יתופתתשה תויהל הלוכי ,רומאכ ,יכ םאו
תמקה הרשפוא ודי-לעש ר"תכל תרסמנ תוכזהו דחי םיניינעה תשולש ןאכ
ותעיסנ ידי-לעו - םדא לש וחולשכ םשל ותוא חלוש ינא ןכל - הלא םיניינב
היהיש 'ה ןתייו .ונורג ךותמ רבדמה אוה ינאו םש אצמנ ינא ,םש ותוחכונו
.םישוריפה לכב הבורמ החלצהב

תויודעוותהל ןימזמ יברה

םיחולשל 'הקשמ' יברה קליח (286 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק תוחיש) ט"לשת םירופ תודעוותהב
הלה ?תסנכה-תיבב םש יאבגה התא ירה :יברה ותוא לאש ןיקביר [אשוז] 'ר שגינשכ .המודכו
לאש בוש .בויחב בישה הלה ?תסנכה-תיבב םש יאבגה התא ירה :יברה לאש בוש .בויחב בישה
ובושתשכ ,אליממ .דעוותהל םש םג רשפא" :יברה רמא .בויחב בישהו ?"םחנמ תיב" לש :יברה
דעווה םע יחכונה דעווה ,ד"בח-רפכ לש 'דעו'ה תא ונימזתו תודעוותה וכרעת הרזחב
םגו !תורודה לכ ףוס דע ,תובבלה דוחיאו תובבלה בוריק היהישו םינברה םע ,ינחורה
."השעמ...ב

המודב - יברה ול הרוה .ד"בח-רפכב ינש תסנכ-תיב לש יאבג שגינ (756 'מע םש) ךכ-רחא
ךרעית ובש םוי ותואב אל) דחוימ םויב תודעוותה ךורעיש - ןיקביר אשוז 'רל וירבדל
.('םחנמ תיב'ב

.ישילשה תסנכה-תיב :בישה הלה ?התא חקול ימ רובע :ותוא לאש יברהו והשימ שגינ בושו
ימשב ורסמיש :ףיסוהו םימדוקה םיאבגל םירבדה לע רזח יברה !לודגה תסנכה תיב :יברה
ברעתמ יננהש יילע תמוערת םכל היהת אלש .(תודעוותהל) "לביטש"הל םנימזמ יננהש
.(ל"נכ דחוימ םויב תודעוותה ךורעיש ול רמא ןכ) ..."תואבג"ב

הרותה יפ-לע יתודיסח רפכ

,רפכה יבשות תא יברה ריכזה - תונעמו םיבתכמ ,תויודיחי ,תויודעוותה רופס-ןיאב
'שדוק תוחיש') "ץראל-ץוחל דע היפינסו ד"בח רפכ" :אטבתה ףא םעפ .ודיקפתו ויתודסומ
ול ובתכיו ,םולש-תסירפ ורסמי ,ד"בח-רפכב ורקביש םישנאמ שקיב יברה .(313 'מע ג"כשת
.םימשר

ד"בח-רפכ יבשותמ תחאו דחא לכל" דעוימה) ט"לשת'ה טבשב ו"טמ תרגיאב יברה ירבדב םותחנ
:(ו"ת שדוקה ץראב

דסייל ר"ומדא ח"ומ ק"כ םחלשש הלא - םינושארה ןה ,םלוכ יאדווב ירהש
הז רחאל םהילא ופרטצהש הלא ןה ,[ד"בח-רפכ=] ד"בחכ
לכ לע רפכה היהיש רומג יאנתו הרומג הטלחה ךותמ התע הז םישועו הז ושע
תטלחהו ןוצר - לכל העודיה ותרטמלו ומשל םיאתמ - ויטרפ לכ לעו ויבשות
- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ודסיימ
תרותו םייח תרות [השודקה ונתרות יפ-לע=] ק"הות פ"ע להנתמ יתודיסח רפכ
,ארתאד יראמ םינברה תוארוהכ ,יתודיסח תויחו רואב תראומ תמא
יבשותמ תחאו דחא לכ בבלל האורו םורמב שמשמו דמוע ר"ומדא ח"ומ ק"כו
י"ע ויתווקת םיאלממו ותא םה םימלש רשא ,םהיתולועפ לכב חיגשמו רפכה
,הרומאה הגהנה [ידי-לע=]
תוימשגב=] ר"וגב ךרטצמה לכב ויתוכרב לבקל ךרדה [ןכ-םג] כ"ג איהש
.[תוינחורותודיסחה ינייעממ


רהב תשרפ


(א,הכ) יניס רהב

ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו (היתוטרפו) היתוללכ ורמאנ הטימש המ
(י"שר) יניסמ ןהיקודקדו

,תיללכ איה וז הווצמש הדיעמ ,אקווד הטימש תווצממ דמלנ הז יללכ ןיינעש הדבועה
.תווצמה לכ לש ןנכות תא תפקשמ איהש ונייהד

תויצראב לוטיבו "התיבש" תרדחה ונייה ,"ץראה התבשו" איה הטימש תווצמ ,ןכאו
רתי לכ לש ןניינע םג הז .("הער היח יתבשהו" ןושלמ "התבשו") םלועה לש תוירמוחבו
ומכ ,שממ שפנ תריסמ" :(אמ קרפ) אינתה רפס ןושלבו) תטלחומ תולטבתה - דחא דצמ :תווצמה
תויתואב תשבולמו תדחוימ התבשחמ אלא ,ףוגה יכרוצב תרהרהמ הניאש . . ףוגה ןמ התאצב
ךות ,ןהיקודקדו ןהיטרפ לכב ,ןתכלהכו ןנוקיתכ ןמויק תבוח - תאז םעו ;("הליפתהו הרותה
.םוקמו ןמז לש תונוש תולבגה
(273 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

:"תיללכ הווצמ"ל הטימש תווצמ תבשחנ םירבד ינש ללגב

לש ןתויחצנ תטלבומ ךכב .הנשה תופוקת לכ תא הפיקמו המלש הנש תכשמנ וז הווצמ (א
.םוקמ םושבו ןמז םושב יונישל ןותנ וניאו גפ וניא יקולאה ןפקותש הדבועהו הרותה תווצמ

ףא ןתרטמש ,תווצמה לכ יבגל םידמל ןאכמ .םמודה גוסמ איהש ,המדאב תעצבתמ וז הווצמ (ב
.ךרבתי ול הרידל ירמוחהו ימשגה הזה-םלועה תכיפה - איה
(ד"לשת יתוקוחב-רהב תשרפ ,א םוי תחישמ)


תבש ץראה התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
(ג-ב,הכ) ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש .'הל

שש תואב הליחת ירהו ,הדובעה תונש ששל תמדוק ןותבשה תנשש עמשמ בותכה ןושל תמיתסמ
.הטימשה תנש האב ןכמ רחאל קרו הדובעה תונש

:ךכ תאז שרפל שי

לארשיב תיב םימיקמ ,םהלש תיטרפה 'ץרא'ל סנכנ ריעצ גוזשכ - "ץראה לא ואובת יכ"
,ןטב-ירפב םתוא ךרבמ ה"בקהו

,ונייהד ,"יתבש" תויהל בייח דליהש תעדל םהילע לכ-תישאר - "'הל תבש ץראה התבשו"
דוסיה תדוקנ וז .השודקבו הרותב קרו ךא םינותנ וינייעמ לכשכ ,ןילוח תוגאדמ ררחושמ
.ולודיגבו וכוניחב

,םחל - "ךדש" קר אל ול תתל שי ,דליה לש לעופב וכוניחב םיליחתמשכ ,רתוי רחואמ בלשב
,ןתכלהכ תווצמה םויק לע דיפקהל וכנחל שיש דבלב וז אל :רמולכ .תוריפ - "ךמרכ" םג אלא
לו ןידה תרושמ םינפל לש הרוצב תווצמה תרימשל םג וכנחל שי אלא ,םחלכ חרכומ אוהש רבד
.גונעתו ןודיע תפסות םשל םיאבש וללה תוריפכ ,תווצמב רודיה
(245 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז-ו,הכ) ךתמהבלו . . הלכאל םכל ץראה תבש התיהו

("הער היח יתבשהו" ןושלמ "תבש") תוירמוחהו תויצראה לוטיבו תתיבש - "ץראה תבש"
םג אלא ,הליפתהו הרותה קסע תעשב קר אל תויהל םיכירצ

אוה םהבש ,םהב אצויכו ותייתשבו ותליכאב םג ,םדאה יניינע לכב - "ךתמהבלו . . הלכאל"
.המהבל המוד
(407 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,הכ) לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו

ןמ ךתמהבל הלכ - הדשה ןמ היחל הלכ ;תיבה ןמ ךתמהבל לכאה ,הדשה ןמ תלכוא היחש ןמז לכ
(י"שר) תיבה

הלוביו הדשהשכ ,הריצקו העירז לש םינשה תשש .שיה לוטיב אוה הטימש תווצמ לש הנכות
ויתוריפו הדשה ,הטימשה תנשב וליאו ;תואיצמו תושי תניחבב םה ,הדשה לעבל םיכייש
.שיה לוטיב - רחא םדא לכל הווש תיבה-לעבו םירקפומ

םיווש היחהו םדאה - לוטיבה םצוע תמחמ ןכש ,היח תליכאב םדא תליכא בותכה הלתש והז
.שממ
(במ ארקיו ,הרות-יטוקיל)


(כ,הכ) תעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו

רבכ תמדוקה הטימשבש יפ-לע-ףא ,שדחמ הטימש תנש לכב תררועתמו הבש וז הלאשש ןכתיי ךיא
. "'וג יתכרב תא יתיוויצו" - הבושתה הל הנתינ

:רבדל םירבסה ינש

סנ איה אלא ,עבטהמ הלעמלש סנ םתס הניא תישישה הנשב םינש שולשל האובת תחימצ (א
הנשב אקוודו ,הנשל הנשמ תשלחנו המדאה תכלוה עבטה יפל ןכש .עבטל רומג דוגינב דמועה
אלפומ סנב רבודמ רשאכו !?םינש שולשל האובת האיצומ איה ,התשלוח אישב המדאהשכ ,תישישה
הלעמל רבדה ןכש ,"לכאנ המ" תלאש תראשנ "יתכרב תא יתיוויצו" הבושתה רחאל םג הנה ,הזכ
.ירמגל לכשהמ

לטבמ אוהש אלא ,'שי' םצעב אוה םדאהש ונייה ,שיה לוטיב אוה הטימש תווצמ לש ןכותה (ב
,ןיטולחל הלטבתנ אל םדאה לש ותושיש ןוויכמו .םימש תוכלמ לוע וילע לבקמו ותושי תא
.שדחמ הצצ איה הטימש לכבו ,הרומאה הלאשל םוקמ-תניתנ ןיידע ולצא הראשנ
(176 'מע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(דכ,הכ) ץראל ונתת הלאג

:בוט-םש-לעבה שרפמ

.ובש יקולאה תויחהו רואה לע הריתסמה ,םלועה לש תוירמוחהו תויצראה איה - "ץרא"
ןמ םלועה תא ךכב 'לואגל'ו הסוכמה יקולאה רואה תא תולגל שי - "ץראל ונתית הלואג"
.ןותנ אוה ובש םלעהה

שיו ,םלעה ןושלמ אוה "םלוע" :"םלועל הלואג איבמ" (ו קרפ תובא) ל"זר ורמאש והז
.וב םיררושה רתסההו םלעהה ןמ ותוא 'לואגל'ו הלואג ול איבהל
(בצ ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)

רודו רוד תורצוא


הקיתשו רוביד


ןימ לש ותושרל םידמוע םירוביד לש םינוש םיגוס השימח
רבדה "ףוג" תא קר סופתל רשפא רובידה ידי-לע * "רבדמ"ה
תוקולא םע תיתימאה תודחאתהה * "ותמשנ" תא אל ךא ראותמה
היימודה תועצמאב אקווד איהתלוזל יוליג

,םיבחרה הניו תובוחרמ דחאב ונלייטו ,םיענ היה ריווא גזמ .הפי חרי לילב היה הז
רשפא םידעצ המכ לש קחרמבש דע ,בוחרה ינפ לע ורוא ץיפה חריה .םתוא תוצוח םיצע תורדשש
.רתויב ןטקה רבדב ףא שיגרהל היה

.םיבשו םירבועה לש םביל תמושת ררועש רבד ,תונויער סופת ךלה [ב"שרה ר"ומדא =] יבא
יתייהו ,בשוח אוה המב תעדל דואמ ןיינועמ יתייה ,הזכ בצמב יבא תא האור יתייהשכ ,דימת
וחומב תורבוע תובשחמ ולא ןיבהל ךכ ידי-לע לכוא ילוא ,וינפב העונת לכ ירחא בקוע
.אצמנ אוה תומלוע הזיאבו

תלוזל יוליג אוה רובידש ,אוה םילדבהה דחא .הבשחמל רוביד ןיב לדבהה רבסומ תודיסחב
.םלעה איה הבשחמ וליאו
(361 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל


תודימהו לכשה תא תרשמ

הייח ימיב שפנה רבדת המכ ,עובק רפסמב רובידה תויתוא םינתינ םלועל תדרויה המשנ לכל
ופרטצי םילימ ולא ,תויתואה יפוריצ וליאו .םיפוריצ ילב תויתוא הלא .הזה םלועב
ףרצל םיפוריצ ולא רמולכ ,רבדל המ רוחבל לוכי םדאה .ותריחבב םדאל םינתינ ,תויתואהמ
.ותמשנל ונתינש תויתואה רפסממ

הגרדה לע דיעמה רבד ,"רבדמ" םשב ארקנ ישונאה ןימה לכש דע ,םדאה תלעמ אוה רובידה
לכשה תלעמ ,אלא ?המכחו לכש איה םדאה תלעמ ירה הרואכל .ישונאה ןימה לש רתויב ההובגה
.רובידב אב אוהש איה

:םיקלח השימחל - ם"במרה תעדכ הרותה יפ-לעו ,םיקלח העבראל קלחתמ המכחה יפ-לע רוביד

.הליפת ירבדו הרות ירבד תאירקב הווצמ ירוביד (א

.תובוט תודימו תוילכשה תלעמ חבשב ,בהאנה רוביד (ב

.המודכו והקשמבו ולכאמב ,ורחסמב םדאה יכרוצמ אוהו ,רתומה רוביד (ג

.תוליכרו ערה-ןושל ,רקש ומכ ,רוסאה רוביד (ד

.תלעות םהב ןיאש תוישעמ ירופיסב הלטב החיש אוהו ,סאמנה רוביד (ה

תא היחמ איה .תונוש תוגרדב םירומאה רובידה יקלח תשמח תא הריבסמו הנד תודיסחה תרות
."בלה סומלוק איה ןושל"ה ךיא הריבסמ איה .רובידבש ימינפה דוסה תא הלגמו תודוסיה
.תודימו לכש לש תרשמה אוה רוביד

תא ,רובידה יקלח תשמחמ קלח לכ לש תוריהבה תא םיאור תודיסחה תרותבש תוקולאה ידי-לע
תולפש תאו רוסאה רובידה תוסג תא ,בהאנה רובידו הווצמ ירוביד לש תונידעהו תולעמה
.סאמנה רובידה
(96-95 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל


רובידה תולבגמ

םג .רבדמ רובידה ויתודוא רבדה לש ינפוגה קלחה תא קר "סופתל" לוכי רובידה חוכ
חוכה לש ףוגה תא קר ריבסהל ותלוכיב ,שפנה ישוחו תוחוכמ שוח וא חוכ ריבסמ רובידהשכ
...שוחהו חוכה לש שפנה תא אלו שוחה לש וא

ןיימדתמ השעמ תעשבו ,םתודוא םירפסמש ךיא םיעמוש ונאש םירבד םנשיש ונא םיאור ןכל
רואיתהש תורמל ירה ,ומצע רבדה תא םיאור ונאש ירחאו ,רופיסל םאתהב ונינפל רבדה
תואיצמב רבדה תייארמ תולעפתהה ךא ,תואיצמל םאות רופיסה תא ונעמששכ ונמצעל ונראיתש
.םלועמ ותוא ואר אלש רבדמ םילעפתמש ומכ איה תולעפתהה .רתויב הלודג

םיינוציחה םירביאה ,רבדה ףוג לע קר אוה רובידב ועמשש המ לכ יכ ,אוה רבד לש ומעט
תא םיאורשכ ךא .רופיסה תא ועמששכ ושיגרה אל רבדה לש שפנב םג המו תויחב וליאו ,ולש
רבדב רבודמ וליאכ ,הלודגה שפנה תולעפתה האב ךכמו ,ובש תויחה תא םג םיאור ירה ,רבדה
.םעפ ףא ותוא ואר אלש שדח
(277 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל


...הווקת ,הנתמה ,הקיתש

.היימוד ידי-לע אוה ףוס-ןיא םע רשקה רמולכ ,ףוס ןיא תומצע - ךל ,הליהת היימוד ךל
?ףוס ןיא תומצע םע םדאה תא רשקל החוכבש היימודה איה המ ,ןיבהל שיו

.העטומ וניאש אוה הגשה לעב לש ורדג .ומצע תא העטמ וניא אוה ,העטומ וניא יתימא גישמ
...ולצא קייודמו רורב רבד לכ

,רמולכ .דבלב הנבהל אובמ םא-יכ הנבה ןיידע הז ןיא ןיבמ אוהש המש ןיבמ הגשהה לעב
.לכש לש "הטשפה"ל האיבמ לכש לש "השבלה" .הלילשה תגשהל אובמ איה בויחה תגשה

הז .הנבהמ הלעמל לא סחיב הנבהה תא קלסל שיש אוהו ,ןיבהל לוכי גישמהש רבד דוע םייק
ןכתיי שגרה וליאו הרבסהב האב הלכשה .הלכשההמ הלעמל אוה הלכשה לש שגרהו ,"שגרה" ארקנ
תא ןהב ץרתל םילימ ול ןיא ,ןיינעב היישוק ול םישקמ רשאכו ,ריבסהל תורשפא היהת אלש
...ךכ אוה רבדהש ול רמוא שגרהה ךא ,היישוקה

לש םייוסמ קרפ וכותב ליכמה םייוסמ ראות הגשהה לעב רובע הווהמ "ימצע יוליג" גשומה
לש תונייעמ ינש וינפל חתופ אוה .הגשהה לעב רובע הבר תועמשמ הז גשומב וב שי .הנבה
אלו טעמכ "ימצע" גשומה וליאו הגשהה לעבל בטיה תרכומ ללכב "יוליג" לש ותועמשמ .הנבה
ףסה לע רבדה ותוא דימעמ ,"ימצע יוליג" לש גשומב ותנבה תא עיקשמ אוהשכ ךא .ולצא גשומ
הז רבעמ לש עגרה .שגרהה לכיהל הגשהה לכיהמ רובעל ליחתמ אוהו ,שגרהל הנבה ןיבש
.הווקת ,הנתמה ,הקיתש :תונוכת שולשב הגשהה לעבב רייטצמ

.היימוד ידי-לע קר אוה תוקולא םע "ךל" לש רשקה ."הליהת הימוד ךל" לש שוריפה הז
הגרדמה :שגרהב םיניינע השולש םהש ,הווקתו הנתמה ,הקיתש :םישוריפ השולש היימודבו
,קקותשמ אוה ,הנתמה איה היינשה הגרדמה ;השבלה לש לכשמ האיציה ,הקיתש איה הנושארה
הווקמ אוה אצמנ אוהש םוקמ לכבש ,שגרהה לש ימצעה אוהש ,ימצעה יוליגל הווקמו הכחמ
.רתוי הלענל
(104-101 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'כ

.1(בכ-ו,בל והימרי) "שבדו בלח תבז ץרא . . והימרי רמאיו" :הרטפה

.ד קרפ - תובא-יקרפ
.33 'מע םיגהנמה רפס (1

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il