- 'ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רייאב ו"כ * יתוקוחב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


שפנה יוצימ דע הרותב עגייתהל


הניינע רקיע ,הרותה וליאו הגשהו הנבהמ הלעמל םה םיקוח
למע" םע "יתוקוחב" םירבחמ אופיא דציכ - הגשהו הנבה
םהבש םיניינעב הרואכל תכייש "הכילה" ,דועו * ?"הרות
םיקוחב שי הכילה וזיא לבא ,הגרדל הגרדמ תולעתהל רשפא
ר"ומדא ק"כ תחישמ ןושאר םוסרפ * ?לוע-תלבק אוה םנכותש
ונרוד אישנםויק הז לוכי" :(י"שרפב םג אבוהו) ארפסב אתיא - "וכלת יתוקוחב םא" 2קוספה 1לע
םא םייקמ ינא המ אה ,רומא תווצמה םויק ירה ורומשת יתווצמ תאו רמוא אוהשכ ,תווצמה
."הרותב םילמע ויהתש ,וכלת יתוקוחב

:ןיבהל ךירצו

("תווצמה םויק הז לוכי") תווצמה םויק לע התיה "וכלת יתוקוחב" קוספה תנווכ םא אמלשב
תודעד תווצמה םגש ,ונדמלל ,אקווד "יתוקוחב" רמאנש המל םעטה ריבסהל רשפא היה -
;3םיקוח ומכ ,לוע-תלבק ךותמ םמייקל ךירצ ,םעט םהל שיש םיטפשמו

המל ןבומ וניא - ("הרותב םילמע ויהתש") הרותה דומיל לע אוה ןאכ ןווכמהש תויה לבא
הרותה דומילב העיגיה בויח :הגשהו הנבה הרקיע הרותה ירה ,"וכלת יתוקוחב" ןושלה רמאנ
יפכ ,4תווצמה ימעט גישהלו ןיבהל םג אלא ,תווצמה יניד יטרפ עדילו רוזחל קר אל אוה
.6הפ-לעבש הרותבו 5בתכבש הרותב ושרפתנש

7רמאנ ןהילעו ,ןהימעט ןיבהל ךייש אלש ,"םיקוח" םשב תוארקנש תווצמ םג ןנשיש ףאו
רתויה קלחה וליאו ,הרותב ןטק קלח קר ןה ירה - 8"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא 'וכ הקוח"
.אקווד הגשהב ןתינ הרותבש לודג

אוה הרקיעש ,הללכב בתכבש הרותש ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותל עגונב םיאורש יפכו
הנטק רתוי הברה איה ,(רמאק יאמ עדי אלש ףא הרותה תכרב ךרבמ ץראה-םע םג ןכלש) האירקה
תכרב ךרבל רשפא יא תאז ילולו ,הגשהו הנבהב הדמלל חרכהבש ,הפ-לעבש הרותמ - תומכב -
.9הרותה

,ךורע-ןיאבש קוליח אוה הפ-לעבש הרותל בתכבש הרות ןיב תומכב קוליחהש - הזמ הריתיו]
.ריתי הב היהיש רוסאו ,'וכו תויתוא ,םיקוספ לש עובקו לבגומ רפסמ שי בתכבש הרותב :יכ
שיש המ דצמ לבא ,לעופב יוליגב רבכ ונשיש המב קר איה הלבגהה - הפ-לעבש הרותב וליאו
דיתע קיתו דימלתש 10המ" - דועו דוע ףסותינו ךלוהש ןפואב יוליגב םג אבו ,(חוכב) הב
.[לובג ילב איה ירה - 11"שדחל

ןיינעב קסועש קלחה ,ומעט שרפתנ אלש הרותה קלח :אפוג בתכבש הרותב אוה ןכ ומכו
.הגשהב תואבש תווצמהב קסועש הרותה קלחמ ןטק רתוי הברה אוה - םיקוחה

"הרותב םילמע ויהתש" יוויצהל עגונבש - "וכלת יתוקוחב" ןושלה ןבומ וניא הז יפ-לעו
?הרותב ןטק קלח אלא וניאש "םיקוח"ד ןיינעה רכזנ

:הקיקח ןושלמ אוה "יתוקוחב"ש 12הרות-יטוקילב ןקזה ר"ומדא לש ורואיב יפ-לע ןבויו

ובש רבדה םע תודחואמ תויתואהש דבלב וז אלש - ךכב אטבתמ הקיקחה תויתואבש שודיחה
ףלקה יבג-לע תובותכה תויתואהש ףא ,יכ ,הביתכה תויתואב םג הנשי וז הלעמ ירהש - וקקחנ
דוע אלא - ףלקה םע תודחואמ תויתואה תושענ הביתכה ידי-לע ירה ,13ףלקה לע ףסונ רבד ןה
.14קקחנ ובש רבדה תואיצמ איה ןתואיצמ לכ אלא ,םמצע ינפב תואיצמ ןניא תויתואהש ,תאז

:הקיקח לש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש - "וכלת יתוקוחב" קוספב זמרה והזו

דומיל ירהש] הרותה םע דחואמ תויהל ךירצ הרות דמולה םדאהש ךכ לע ריהזהל הנווכה ןיא
לש ותרות ןיא" 15ל"זר ורמאש ךרד-לע אוה ,הרותהמ ומצע ינפב תואיצמ ראשנ םדאהש הזכ
יד אלש תורוהל אלא ,[הז ןיינע לע ריהזהל הרותה האב ןאכ אלו ,"ץוחלו הפשמ אלא גאוד
לטבתי םדאהש שורד אלא ,(הביתכ) םידחאתמה םירבד ינש לש ןפואב הרותה םע תודחאתהב
.(הקיקח) הרותה תואיצמ היהת ותואיצמ לכש ןפואב ,ותואיצממ

תודחאתהו לוטיבב התיה ותואיצמש ,(הרותה לש ןושארה לבקמ) וניבר השמב וניצמש ךרד-לעו
הניכשש יפל" - ("ו"ח ןתונה אוה וליאכ") "'וג בשע יתתנו" 16רמאש ךכ ידכ דע תוקולא םע
לצא וניצמ הז ךרד-לעו .18"'וכ רבידש אוה היוה חורו ,17השמ לש ונורג ךותמ תרבדמ
ןיאש ףא - 20"'וכ אוה דח םאו" ,19"'וכ ןה םינש םא 'וכ הילע ינב יתיאר" רמאש ,י"בשר
,ומצע ינפב תואיצמ היה אלש ולוטיב לדוג דצמ - 21ומצע לע םיחבש רמול םיקידצה ךרדמ הז
.(הקיקחד לוטיב) תוקולא התיה ותואיצמ לכ אלא

שוריפש ,ןבומ - הזב הז םירושק הרותבש םישוריפה לכש 22םימעפ המכ רבודמה יפ-לעו
.םיקוח ןושלמ "יתוקוחב" טושפה שוריפה םע םיאתמ ,הקיקח ןושלמ "יתוקוחב" ןקזה ר"ומדא

תמא ןה :לוע-תלבק דצמ ,"םיקוח" לש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש - הזב ןיינעהו
,ונייה) לוע-תלבק ךותמ תויהל ךירצ אפוג הז לבא ,לכשב הרותה ןיבהלו דומלל ךירצש
,(הגשהו הנבה לש ןפואב דומלל הוויצ ה"בקהש ינפמ אלא ,ולש גונעתה ליבשב וניא ודומילש
דצמ שרדנה יפכמ רתוי ודומילב עגייתמש ,"הרותב םילמע"ד ןפואב דומילה השענ הז ידי-לעו
ךרע יפל דודמ דומילה יזא ,ולש גונעתה דצמ אוה דומילה רשאכ ןכ-ןיאש-המ) ותדמתהו ועבט
.(למע וב ןיאו ,גונעתה לדוג

םילמע ויהתש" ,םיקוח לש ןפואב דומילה ידי-לע :םישוריפה ינש ןיבש תוכיישה יהוזו
.שממ דח םישענ הרותהו דמולה םדאהש ,הקיקח לש ןפואב דומילהל םיאב - "הרותב

:"וכלת יתוקוחב" ןושלה רואיב ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

לש ןיינע םע םירושק םתויהל) תוגירדמ יקוליח םנשי םהבש םיניינעב תכייש - הכילה
- תודימב :אמגודלו .הגרדל הגרדמ םדאה ךלוה םהבש ,(םדאה תוחוכ ,'וכו םלועה :תולשלתשה
:לכשב הז ךרד-לעו .הבר הבהאל אטוז הבהאמ ,הגרדל הגרדמ הלעתמ ,ךלוה םדאהש רמול ךייש
.לודג לכש ,ןטק לכש

?הכילה לש ןיינע ךייש ךיא - 23לוע תלבק ,"םיקוח"ל עגונב לבא

הדובעה לע רכשה :רכש תניתנ לע זמרמ "וכלת"ש 24הרות-יטוקילב ראבמ ןקזה ר"ומדא ,הנהו
יפכ ,םיבותכה תוטשפב ,לבא .לובג ילב איהש ,תיתימא הכילה ,"וכלת" - אוה "יתוקוחב"ד
םתעב םכימשג יתתנו" 25קוספב רכשה רופיס ליחתמ - לארשי ידלי םע "רדח"ב םידמולש
.םדאה תדובע לע ןיידע יאק "וכלת" בותכש המ וליאו ,"'וגו

:רמועה תריפס תווצמב - ותמגוד ןיינעב רואיבה יפ-לע ןבויו

ימימ םוי לכבש ,רייא שדוח םע דחוימב הרושקה הווצמה איה רמועה תריפסש - המדקהבו
.26רמועה תריפסד הווצמה הנשי שדוחה

לכב ןמויקש תווצמ שיש - הנשה ינמזל תווצמהד תוכיישהב םיקוליחה רבד-לע םעפ רבודמכו
תוכייש ןניא הלא תווצמ ,לבא ,הליפתו עמש-תאירק תווצמ ,הרות דומלת תווצמ ומכ ,םוי
םימי םע תורושקש תווצמ שיו .ןתוא םימייקמ םהבש םימיה לש דחוימה םנכותל תורושקו
תווצמ ,לבא ,םילגרה ראשב הז ךרד -לעו ,חספה גחבש תודחוימה תווצמה ומכ ,הנשב םידחוימ
תריפס תווצמב שודיחהו .שדוחה ימי לכב אלו ,שדוחה לש םימייוסמ םימיב אלא ןניא הלא
םוי לכב איהו ,םייוסמ ןמזל דחוימב תכיישש הווצמ יהוזש - רייא שדוחב איהש יפכ רמועה
ימי לכב הניא רמועה-תריפסד הווצמהש ,ןוויסו ןסינ םישדוחב ומכ אלד) שדוחה ימימ
םוי לכב ירהש ,הווצמ םימייקמ שדוחה ימימ םוי לכבש ,ונייה ,(דבלב םקלחב אלא ,שדוחה
.המצע ינפב הווצמ םימייקמ הריפסה ימי ט"ממ

דיספה דחא םוי רסיח םא ןכלש ,תחא הווצמ איה םימיה ט"מ לכד הריפסהש 27רמול ןיאו -
:יכ ,המצע ינפב הכרב םוי לכב ךרבל םילוכי ויה אל ,ןכ םאד ,רמועה תריפס תווצמ

.28ןקזה ר"ומדא קספכ ,תחא הווצמ לע תוכרב 'ב ךרבל ןיא (א

דע רמועה-תריפס לע ךרבל ןיא - תחא הווצמ לע תוכרב 'ב ךרבל רשפאש 29תועדהל םג (ב
- הז ינפלש םימיב ךרבש תוכרבה לכ ויהי ,דחא םוי רופסל חכשי םא ירהש ,ןורחאה םויה
הז ךרד-לעו .30רותסתו הארת אמש ,םייקנ 'ז תריפס לע תכרבמ השא ןיאש ךרד-לעו .הלטבל
.31הקדצה לוטי אלו ינעה טרחתי אמש אוה הזב םימעטה 'אש - הקדצ תווצמ לע םיכרבמ ןיא

-לע-ףאו ,המצע ינפב הווצמ םימייקמ הריפסה ימי ט"ממ םוי לכבש ,רמול ךירצ ךחרכ לעו
תויהל הכירצ הריפסהש ןוויכ ,הכרבב דוע רופסל לוכי וניא ,דחא םוי רסיח םא ,ןכ-יפ
."תומימת"ד ןפואב

:רייא שדוחל רמועה תריפס תווצמד תוכיישהו רשקה רואיבו

הביתכ ןיינעל ,אנידל םג 33אבומכ) לחר בקעי קחצי םהרבא - תובית-ישאר "רייא"ש 32עודי
.הבכרמה ילגר 'ד םהש ,(ןיד"וי 'בב רייא בותכל ךירצש ,תורטשב

- םישדוחה ראשל אלו ,אקווד רייא שדוחל "הבכרמ"ה ןיינעד תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו
אתיאדכ) הנוילעה הבכרמה םע ה"בקה הלגתנ זאש ,הרות-ןתמ היה ובש ,ןוויס שדוח ומכ
יכלמ ךלמ םהילע הלגנ זאש ,םירצמ תאיצי היה ובש ,ןסינ שדוח וא ,(34ל"זח ישרדמב
37ל"זח ושרדו ,"'וג ךרוכז לכ הארי" 36ביתכ םילגרה שולש לכבש םג המו .35ה"בקה םיכלמה
המ ינפמו .הבכרמה יוליג ךרד לע והזש ,תוקולא תייאר התיה זאש ,"'וכ תוארל אבש ךרדכ"
?אקווד רייא שדוחל הבכרמה ןיינע ךייש

תמגודב ,ה"בקהל םדאה לש לוטיבה לע הרומ םדאה תדובעב הבכרמה ןיינעש - הזב רואיבהו
.בכורה לא הבכרמה לוטיב ,הלעמל הטמלמ הדובעה תוללכ יהוזש ,בכורה לא הלטבש הבכרמה

- הרות ןתמו םירצמ תאיצי ,ןוויסו ןסינ םישדוחל ךייש וניא "הבכרמ"ה ןיינע ,ןכלו
אוה םילגרה שולשד ןיינעה תוללכ ןכו ,הטמל הלעמלמ תוקולא יוליג אוה םניינעש ןוויכ
יוליגה אוה רקיעה ירה ,"תוארל אב" תויהל ךירצש ףא ,ןכש ,הטמל הלעמלמ תוקולא יוליג
(הלעמל הטמלמ) "הבכרמ"ה ןיינע אלא ;(הבכרמה לוטיב ךכ-לכ אלו) בכורה תולגתה ,הלעמלמ
תוללכש ,רמועה תריפסד הווצמה הנשי ובש םימיה לכבש ןוויכ - אקווד רייא שדוחל ךייש
ןושל - םתרפסו :"םכל םתרפסו" ,38רמאנש ומכ ,הלעמל הטמלמ םדאה תדובע אוה הניינע
39ריהב "םכל"ה היהיש תושעל םיכירצש - םכל םתרפסו ,ריפס ןבא ומכ ,תוריהבו תוריפס
אלד) יוניש אלל ,שדוחה ימי לכב הז ירה הטמה תדובע דצמו ,("גיטכיל ךיז ןכאמ")
,ןוויס שדוחבכ וא םירצמ תאיציד יוליגה ירחאל קר הליחתמ הווצמהש ,ןסינ שדוחבכ
קספנ - 40"לבויה ךושמב" - הז ירחאלו ,הרות ןתמד יוליגה אב דע קר תכשמנ הווצמהש
.(יוליגה

41רמאנ - הלעמל הטמלמ הדובעה תוללכ לע הרומש - רמועה תריפס תווצמב ,הנהו
?םוי םישימח אלו ,םוי ט"מ קר םירפוס ירה :42אישוקה העודיו ."םוי םישימח ורפסית"

םיכוז ,הלעמל הטמלמ הדובעה איהש ,םימי ט"מ תריפסד הדובעה ידי-לעש - 43הזב ראובמו
.הלעמלמ ךשמנש ן"ונה רעש יוליגל

םוי" םגש ,עמשמ ,"םוי םישימח ורפסית" בותכה ןושלמ ירהש - קיפסמ הז ןיא ןיידע לבא
רעש לע םג יאק (הלעמל הטמלמ הדובע) הריפסה תדובעש ,ונייה ,רופסל םיכירצ "םישימחה
?הלעמלמ ךשמנ (ן"ונה רעש) "םישימחה םוי"ש ןפואב אלו ,ן"ונה

'נ ליחתמו רזוח אוה םישימחה רעש"ש 44ט"שעבה תרות יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו
הלעמל איהש הניחבהש ,ןבומ הזמו ,"'וכ ףוס ןיא דע הלעמ הלעמל ןכו ,הזמ הלעמל םירעש
ט"מה ללכב איה רתוי הלענ םדא יבגל - םישימחה רעש תניחב איה ולצאו ,הז םדא תגשהמ
- "םוי םישימח ורפסית" וניווטצנש והזו .רתוי תילענ הניחב איה ולש ן"ונה רעשו ,םירעש
התוא ,זאו ,רתוי םילענ םירעש ט"מ רופסל ליחתי ,וכרעבש םירעש ט"מה תריפס רמגבש
.45הריפס רדגב ולצא וישכע היהת ,הגשהמ הלעמלש ן"ונה רעש רדגב ולצא התיהש הניחבה

תוגירדמב איה הנומאה רקיעש 46הרות-יטוקלב בותכש המ יפ-לע ןבוי ןיינעה רואיבו
םג תויהל הכירצ ,םגישהל לוכי לכשהש תוגרדהב ,ןכש ,םגישהל לוכי לכשה ןיאש תוקולאד
ןיאש תולענ רתויה תוגרדהב הנה ,תעגמ ולכש דיש המכ דע ,ותגשה תומילש ירחאל קרו ,הגשה
.ולש הנומאה םוקמ אוה םש ,םגישהל לוכי לכשה

םלועה תומוא לצא :47לידבהל םלועה תומואד הנומאה יבגל לארשי תנומאבש שודיחה והזו -
ןכלו .םתוא חירכמ לכשהש תוגרד ןתואב איה םהלש הנומאה .תוקולאב תיתימא הנומא ןיא
ןכ-ןיאש-המ .לכשב תגשומש תוקולאה תניחב ,ןימלע-לכ-אלממ תניחבב קר איה םהלש הנומאה
.לכשה תגשהמ הלעמלש ,ןימלע לכ בבוס תניחבב איה הנומאה ,לארשיב

ורבדי םימי" 48בותכש ומכ ,הגרדל הגרדמ תוילע ןנשי לכשה ןיינעבש ןוויכש ,ןבומ הזמו
תולענ תוגרדב איה הנומאה םג יזא ,הגשהה לדגתש לככ ירה ,49"המכח ועידוי םינש בורו
ולש הנומאהו ,הגשהב ולצא םיאב - הנומאל רבעב ךרצוה םליבשבש םיניינעה םתוא :רתוי
.תוקולאב רתוי תולענ תוגרדב איה - וישכע

:"וכלת יתוקוחב" - םיקוחב הכילהה ןיינע םג ןבוי הז יפ-לעו

הליחתמש םיניינע םתוא :רתוי הלענ "םיקוח"ה ןיינע םג השענ - תווצמב הגשהה לדגתש לככ
,ולכש תגשהב ואב רבכש ןוויכ ,"םיקוח" דוע םיבשחנ םניא - "םיקוח"ל ולצא םיבשחנ ויה
.רתוי תילענ הגרדב םה "םיקוח"ה ,זאו

אל ,זא ינימ ירה - 50"הרפ םעט הלגמ ינא ךל" ה"בקה ול רמאש וניבר השמב וניצמש יפכו
לצאש רמול רשפא יא ירהו ."הקוח" רותב ,וניבר השמ לצא ,המודא הרפ תווצמ דוע הבשחנ
תילענ הגרדב ולצא היה םיקוחה ןיינע אלא - םיקוחה ןיינע םולשו סח רסחנ וניבר השמ
.רתוי

,הרותב עגייתהלו ףיסוהל דימת םיכירצש - "הרותב םילמע ויהתש ,וכלת יתוקוחב" והזו
םויה אלא ,םויה הקיפסמ הניא - לומתא ולצא התיהש שפנה יוצימ דע הרותב העיגיהש ,ונייה
- "וכלת יתוקוחב" :רתוי םילענ םיקוח - אלימבו ,רתוי תילענ הגשה ולצא תויהל הכירצ
.םיקוחה ןיינעב ךלהמ השענש

לע יאקד ,51"תויממוק םכתא ךלואו" דע 25"'וגו םתעב םכימשג יתתנו" - הז לע רכשהו
,"ליח לא ליחמ וכליי" 52בותכש ומכ ,לובג ילב הכילהה ןיינע היהי זאש ,הדיתעה הלואגה
.53"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל" - הכילהמ הלעמלש יוליגהל םיכוזש דעו
הזב םסרפתמו שדחמ ךרענ .הגומ יתלב .ב"כשת'ה ,רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו תובידאב הנושארל

םיפיעס ופסותינ וז ארודהמב .ךליאו 1012 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנ - (ט-ח .ד-א םיפיעס) וז החישמ קלח (1
.הגומ יתלב החנהמ - םיטרפ כ"וכ (תומוקמ הארמ ינויצ דבלמ) תורעהב ופסותינ ןכו ,ז-ה

.ונתשרפ שיר (2

.(נ"שו .56 הרעה 248 'מע ז"טח ש"וקל) םש ןייוצמהבו 896 'מע ג"ח ש"וקל האר (3

.דועו .ב-א"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (4

םויב רוכב לכ יל יכ" :הווצמה םעט הרותב שרפתנש - *ןנילזא הנימד - ןבה ןוידפ תווצמ :אמגודלו (5
.(גי ,ג רבדמב) "'וגו רוכב לכ יל יתשדקה םירצמ ץראב רוכב לכ יתוכה

----------------

אתשה ןסינ א"יד תודעוותהב ךרענש ,ןבה ןוידפ ןיינעב םיחספ תכסמ לע "ןרדה"הל ךשמהב הנווכה הרואכל (*
.ל"ומה .(ךליאו 42 'מע א"יח ש"וקלב ספדנ) [ב"כשת]


.שדוק יררהב םתדוסיש ,תודיסחו רסומ ,הריקח ירפסב טרפבו ,'וכ םישרדמו ארמגב (6

.תקוח פ"ר י"שרפ (7

- אלא ,ו"ח ב"ויכו רתנקל אוהש רוהרה המכו-המכ-תחא-לעו ,ןשקמ םתס לש רוהרהל אל - הזב הנווכהו (8
םג עדילו דומלל םיכירצ םהבש ,(םיטפשמו תודע) םיקוח םניאש תווצמה ראש לכב תויהל ךירצו ונשיש רוהרהל
."רהרהל תושר ךל ןיא" ,עודי םמעט ןיאש תווצמה םהש ,םיקוחב קרו ,תווצמה ימעט

.(ב,ה) תיבשת אלו רואיב ארקיו ת"וקל .ב"פס ןקזה ר"ומדאל ת"ת 'לה (9

.(ב,טנק) יטרפ ןיבהלו ה"ד א"וק אינת .ב"כפר ר"קיו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי האר (10

ר"הק) ל"זראמכ ,הרותב שודיחה ןיינע רקיע היהי זא ירהש ,חישמה תאיבב ושדחתיש םישודיחהל דעו (11
."חישמ לש ותרות ינפל אוה לבה ז"הועב דמל םדאש הרותה" (א"יפסו ,ב"פר

.תקוח פ"רו ,ונתשרפ שיר (12

תוחנמ) ליוג תפקומ תויהל הכירצ תוא לכ ירהש ,תויתואל ביבסמש ףלקה ןהו ,תויתואל תחתמש ףלקה ןה (13
.(ךליאו ג,ומ .ג,המ .א,ה ש"הש) ת"וקלב הזב ןיינעה ראובמכ - (א,טכ

.היבו הינימ איה הקיקחה יכ (14

.ב,וק ןירדהנס (15

.וט,אי בקע (16

ןמזב" הז ןיאש ,ונייה ,(די,םש) "ךנגד תפסאו" רמאנ הבש ,ש"קד הינש השרפב רמאנ הז ןיינעש ,ריעהלו
וערו םירז ודמעו (ה,אס היעשי) רמאנש ,םירחא ידי -לע תישענ ןתכאלמ" זאש ,"םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש
,(ב,הל תוכרב) "ןמצע ידי-לע תישענ ןתכאלמ" זאש ,"םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזב" אלא ,"םכנאצ
(ט"סת ז"וקת) ארדו ארד לכבש היליד אתוטשפתאו - וניבר השמ לש ותואיצמ הנשי הזכ בצמו דמעמב םג ,כ"פעאו
תוליצאד המכח תניחבב ותגירדמב היה הטמל ותויהב םג יכ ,ימשגה ונורג ךותמ תרבדמ הניכש הטמל ותויהבש -
.(ב,טמ םיבצנ ת"וקל האר)

.טי,חי ורתי אתליכמ .ג,ב"פ ר"קיו .וט,ג"פ ר"ומש .א"עס,הסר .א,ז םשו א,בלר ג"חזמ ריעהל (17

.(ב,זכ ירחא ת"וקל םג הארו) א,נ ונתשרפ ת"וקל (18

.ב,זצ ןירדהנס .ב,המ הכוס (19

.ב,ה"לפ ר"ב (20

.וק 'מע ד"סקת מ"הסב - ןקזה ר"ומדא ןושלכ (21

.782 'מע ג"ח ש"וקל האר (22

םיטושפבש טושפ םחינמ ,וניבר השמ חינמש ןיליפתה םתואש ,תווצמה םויקב ומכו - .לארשי לכ םיוש הזבש (23
ר"ומדא ןושלבו ,םהיניבש ךרעה קוחיר לדוג ןבומ הווצמה תנווכל עגונבש ףא ,ןכש ,דחא םויו הנש ג"י ןב
,לעופב השעמב הווצמה םויקל עגונב ירה ,"'וכו תשגל ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ" (ד"מפ) אינתב ןקזה
.םה םיוש - (ז"ימ א"פ תובא) "רקיעה אוה השעמה"ש

.ב,זמ ונתשרפ (24

.ד,וכ (25

.ךליאו 263 ע"ס א"ח ש"וקל םג האר (26

.םש ןמסנהבו ,ךליאו 270 'מע םש ש"וקל םג האר - הז לכב (27

.ב"קס םש א"וקבו ח"ס ב"לתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (28

.םש א"וק האר (29

.ב,הס תוחנמ - םתרפסו ה"דות .א,בע תובותכ - הרפסו ה"דות האר (30

'מע תווצמה תכרב ךרע תידומלת 'קיצנאב ןייוצמה .ג"פרס ג"ח .ד"נרס .ח"יס א"ח א"בשרה ת"וש האר (31
.טיקת

.אכק ןפוא תוקומע הלגמ .דפ תוא 'א תכרעמ א"ואמ (32

.כ"ס ו"כקס ע"האל ש"ב (33

.נ"שו .ב,ג"פ ר"ומש .בי וצ אמוחנת האר (34

.פ"שגה חסונ (35

.זט,זט האר .גכ,דל אשת .זי,גכ םיטפשמ (36

.ךליאו ב,גק אריו פ"ס ת"הוא הארו .א,ב הגיגח (37

.וט,גכ רומא (38

.(רייא ד"וי - "םוי םויה"ב קתענ) הצ 'מע ו תרבוח "םימתה" האר (39

.גי,טי ורתי (40

.זט,גכ רומא (41

.א,ד"וי רבדמב ת"וקלב אבוה .ב"ער,הס תוחנמ - בותכ ה"דות (42

.ג,הל ש"הש .ד םש ת"וקל (43

.םירבד 'פ ףסוי בקעי תודלות 'סב (44

.8 הרעה 996 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנ - הז ףיעס ןכות (45

.ךליאו א ,המ ךיתווצמ ךרד .ךליאו א,ד ןנחתאו (46

.מ"כבו .(ג,דפר) תוצמה גח רעש (ח"אד םע) רודיס האר (47

.ז,בל בויא (48

רמול וצר אלו] בישהל םיעדוי ויה אלש תולאשל הנעמב - םידימלתל רמול םידמלמה םעפ וגהנש יפכו (49
.ןיבת ,לדגתשכ - [םידימלתה יניעב םהלש תובישחה תא ודבאי אלש ידכ ,םיעדוי םניאש

-המכ-תחא-לעו ,המכחו לכש לש םיניינעב תוקסעתהה ידי-לע טרפבו .םינשה תלדגה םצע דצמ אוה הז ןיינעו
.הרותה תמכח ,תיתימאה המכחב המכו

יתלאשו יתרקח המודא הרפ לש השרפו יתדמע הלא לכ לע" רמאש ךלמה המלש לצא ז"דעו - .ו ,ט"יפ ר"בדמב (50
ותגשהב אובל לוכי המודא הרפד ןיינעהש רובס היהש - (ג,םש) "ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא יתשפשפו
.("המכחא יתרמא")

.גי,וכ (51

.ח,דפ םילהת (52

.דימת ףוס (53
חישמ םע תויחל


תסנכו ה"בקה יאושינל רשכומ ןמזה
לארשי


"דחי םג םיחא תבש" ידי-לע תאז

רשאכ ,ג"סרת תנשב עריאש השעמה תא צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ומשמ רפיס ר"ומדא ק"כ)
ףאו היכרצ לכ יולימל גאד אוה .רטפנ היבאש החפשמ םחנל ונב םע עסנ ב"שרהומ ר"ומדא
.(ןקרפל ועיגהש תומותיה תונבה יתש תאשהל

"םיניינע עקס'םש-לעב"הל אמגוד רותב אקווד הז רופיסב רחב ר"ומדא ח"ומ ק"כש םעטה
,תולגה ןמזב הדובעה תוללכ תדוקנ תזמורמ הז רופיס ןכותבש יפל ,אוה - זא ועריאש
:ןמקלדכ

הדובעה תדוקנו ."תונמלאכ וניתומא בא ןיאו ונייה םימותי" ביתכ תולגה ןמזל עגונב
ןיאושינה - ןיאושינה ןיינעל איבהל לועפלו לדתשהלו ,םילבאה תא םחנל - איה תולגה ןמזב
.אובל דיתעלד ה"בקה םע לארשי תסנכד

יפל וניאו ןקז אוה םא םג ,ומצעב (אלא ,חילש ידי-לע אל) ותושעל ךירצש ןיינע והזו
.םילבאה תא םחנל ומצעב ךלה ע"נ ר"ומדא ק"כש ל"נה רופיסבכ - ודובכ

תירחש תליפתל המוד הניא בירעמ תליפתש עודיכ - בירעמ םש ללפתה םג םעפש ,ףיסומו
.'וכ ךשוחה לע הרומה ,הלילה ןמזב התויהל החנמו

ךרצנה לכ תונקל ךלה ומצעבש דעו ,תונבה יאושינל איבהל רושקה לכב ומצעב לדתשהו
הופייו לאעמשי 'ר תיבל הוסינכה"ש ל"זח רופיסכ ,'וכ ןטשקלו ןשיבלהל - תומותיהל
אלא ןה תואנ לארשי תונב רמאו לאעמשי 'ר הכב העש התואב . . (הושיבלהו הוטשיק)
ןמזד בצמו דמעמה תוללכ והזש - "ןתלוונמ תוינעה" רשאכ םגש ,ונייהו ,"ןתלוונמ תוינעהש
ודמעו" בותכש ומכ ,"םירחא ידי לע תישענ ןתכאלמ"ש ןפואב הז ןיאש דבלב וז אלש ,תולגה
תמאה ירה - "ןתלוונמ תוינע"ש בצמו דמעמ םג השענש ,תאז דוע אלא ,"םכנאצ וערו םירז
לככ רשא ,תוינוציחב םג "ןה תואנ"ש םיאור זאו ,ןטשקל םיכירצש אלא ,"ןה תואנ"ש איה
.'וכ םיניינעה תוינחורב םג אוה ןכ הלאה םירבדה

דעו ךודישה לועפל תולדתשהה תשגדומ הזבש - לבור תואמ המכ לש םוכסב ול הלעש םייסמו
...'וכ ושפנבו ופוגב אחריטה לע ףסונ ,ונוממב םג ןיאושינהל

תועובשו ,םיאנתה ירושיק וניינע רמועב ג"לש - תועובשו רמועב ג"לד םיניינעה 'ב והזו
םיאנתה ירושיק ןיב ,תועובשל רמועב ג"ל ןיבש ןמזה ירה ,ןכש ןוויכו .הנותחה וניינע
.ןיאושינה ןיינעל איבהל רתויב לגוסמו רשכומ ,הנותחהל

ןיינעה ןכות והזש ,(ל"נה רופיס תוטשפכ) לארשי תבהאד תולועפה ידי-לע השענ הז ןיינעו
םיחא תבש"ד ןיינעה תא םילעופ הז ידי-לעש ,אפוג לארשי ינבל עגונב "דחי םג םיחא תבש"ד
.לארשי תסנכו ה"בקהל עגונב "דחי םג

םירהממו םיברקמ ,(וטושפכ "דחי םג םיחא תבש") לארשי תבהאד ןיינעהב םיפיסומש לככו
תא רבכ םילעופ תועובשה גח ינפל דועש ,ךכ ,לארשי תסנכו ה"בקהד ןיאושינה תא רתוי דוע
.ןיאושינה ןיינע
דעו תובידאב הנושארל הזב םסרפתמו שדחמ ךרענ .הגומ יתלב .ב"כשת יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(ק"הלב תוחנה

יהויחבמ ריתי


ןיינעב ןוקית ןועטה תא ןקתל
"הזב הז דובכ וגהנ"ד


תיכפהה הגהנהה תלילש - אטישפו

:"רקיעה אוה השעמה"

לארשי תבהאב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,הריפסה ימיד יללכה ןיינעהב - שארל לכל
הז ךומכ ךערל תבהאו" רמאמה לעב ,אביקע יבר לש םייתימא םידימלתל יוארכ ,לארשי תודחאו
."הזל הז דובכ וגהנ"ד ןפואב ,"הרותב לודג ללכ

לכב ריאהלו ריעהל ךרוצ שיו ,ןוקית שרודה ןיינע תלוזה לצא םיאור רשאכש ןבומ הזמו
לטומ םהילעש ,םוקמה ינבר ינפב םירבדה עיצהל הצועיה הצעה - ןיינעה ןוקיתל רושקה
ךרדב תאז ושעי יאדוובו ,ןוקית שרודה ןיינע לכב םהב יולתה לכ תושעלו לדתשהל דיקפתה
."הזל הז דובכ וגהנ" ,דובכ לש

תומיד) "ןמזה ותוא"ל םיברקתמו םיכלוהשכ טרפבו ,'וכ תיכפהה הגהנהה תלילש - אטישפו
חישמה תומיבש עודיה יפ-לעש אלא ,דוע אלו ,"'וכ תורחתו האנק 'וכ םש היהי אל"ש (חישמה
דעו ,"חישמ אוהש תקזחב" דעו ,"'וכ דוד תיבמ ךלמ דומעי"ש ןמזהמ לחה ,תופוקת המכ שי
,הלא ונימיל רבכ ךייש "תורחתו האנק" תלילשד בצמו דמעמהש ,רמול שי ,"יאדו חישמ"ל
."הזל הז דובכ וגהנ"ד ןינעהב הריתי השגדה תויהל הכירצ יאדווב ,ןכש ןוויכו

לע הפסוהב אוה הז קויד רשא ,אקייד "וגהנ" ,"הזל הז דובכ וגהנ" - רתוי תויטרפבו
ןפואב אלא ,םתס דובכ תניתנ קר אל] דובכ תקולח ,דובכ תניתנ ,אד ןוגכב ליגרה ןושלה
לע םג איה וריבחל דובכה תניתנש ,רמולכ ,ולש דובכהב וריבח םע קלוחש ,וקלחמ ןתונש
,ינש עבט םינפ-לכ-לע ,עבטל דעו ,ליגרה רבד ,"גהנמ" ולצא השענש - [ולש דובכה ןובשח
ללוכ ,ויניינע ראש לכל עגונב "גיהנמ"ה השענ הז ןיינעש ,"גיהנמ" ןושלמ "גהנמ" :םגו
הז דובכ וגהנ"ד ןיינעה םירחא לצא לועפל "גיהנמ" השענש ,תלוזה לע הלועפל עגונב םג
..."הזל

,ומצעל עגונב ןה ,"הזל הז דובכ וגהנ"ד ןיינעהב ןורסיח הזיא היה םאש םג ןבומ הזמו
הפסוהה ידי-לע ןורסיחה םילשהלו ןקתל ךירצ - תלוזהל עגונב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו
. . הרשיה ךרדה" איהש ,"תינוניב הדימ" דצמ בייחתמה יפכמ רתוי "הזל הז דובכ וגהנ"ב
הפסוה ידי-לע ןוקיתה תויהל ךירצ ,רבדב ןורסח היהש ןוויכד ,"'וכ העדו העד לכבש
רוזחיש דע . . וב גוהניו ינשה הצקל ומצע קיחרי ,דחאה הצקל קוחר היה םא"ש םשכ ,הריתי
..."תינוניב הדימ איהו הבוטה ךרדל וב

:"ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גחל הנכהה תודוא ררועל שי ןכו

םירועישה טרפבו ,הרותד הלגנ ןה ,הרותל םיתע תעיבקב הפסוהה ידי-לע - שארל לכל
,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואבו ,דחי םהינשו ,הרותה תוימינפ ןהו ,ם"במרב םיימויה
.דחי םלוכ - ולא םיטרפ 'גו ,שממ הצוחב םגו ,םמצע תונייעמה תצפהו ,אקייד הצפה
199-197 'מע ,ט"משת'ה 'תויודעוותה-םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


וב חור רשא


םילודג םילעפמב אקווד-ואל הלודגה תא םיאור תובר םימעפ
תוישיא תויוסחייתהבו םינטק םיטרפב אקווד אלא ,םיריבכו
תוצוצינ רורצל המישרה תא שידקהל ונרחב םעפה * תונטק
ק"כ לש ותואישנ תונש ךלהמב ועריאש ,םינוש םיניינעב
ונרוד אישנ ר"ומדא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תואישנה תישארב נ"פ תריסמ

םיטלובה םישיאה דחא ןוסנימינב לאימחרי ברה היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל
יכדרמ 'ר ח"הרה ,וברוקמל רגישש תרגיאמ עטק ןלהל ."ש"מרה" ונתחל תורשקתהל וארקש
ךיראתהו שטשוטמ ךיראתה ונינפלש קתעהב) י"שת םירופל םיכומסה םימיב (ה"ע) ןמרטסוש
:("ת"יש'ה םישולשל ט"כ" :רעושמה

א"טילש ש"מרה האור היהת םתסה ןמו תויה ,דחא םושל רמאת לב לבא ,ירבד ידמ ,בגא ךרד"
ךיתחלש ינאש ול רמאת לא לבא .היהי המ הארנו רוסמתו ימשמ ןוידפ השע ,הספדהה רבד[ב]
."...םיבר םימחר ררועל ללפתהל ידעב ךמצעמ שקבמ התאש [...] הארתי םא-יכ

:ןמרטסוש ברל ןוסנימינב ברה בתוכ ,"ט"שת תבט ד"כ אראו 'ג"ב ,ןכל םדוק הנש

אנתחל יתעדוה רבכ ה"ע ג"שרמ אינתה לע ילצא היהש המ . . םיבתכה רבד ריכזמ התאש המ"
םידחא ,ראשנש המ . . המחלמה תעב םיבתכה ולבס תולג הברה ,דבאנ וא בנגנ ךא האישנ יבד
יתימאה וצפח לעופ ידיל איבהל בוטה 'ה ינרזעי רשאכ ה"יאו תומילשב דוע םידחאו וערקנ
."א"טילש ח"הרהו ג"הרה האישנ יבד אנתח דיל ימצעב םאיבא ,תוארתהלו

"זוחא האמב תמלשומ הגיזמ"

ןואטבב .ותגהנה לש הדוחייב שוחל םיבר ולחה תואישנה סכל יברה תולע רחאל רצק ןמז
:בתכנ הכו ,ינורהא 'ש תמיתחב רמאמ םסרפתה ,תירבה-תוצרא תודהי לש ,'סדרפה' ינרותה

ההבגל שטיוואבויל המרוה שטיוואבויל תדעל גיהנמ רותב שדחה יברה לש ותריחב םע"
הסיפתה .זוחא האמב תמלשומ הגיזמ יוושכעה ברה אוה גציימ ןכא ,ןכ .ירוטסיהה הבחרמו
,תודמולב הלגנב ונרוד ילודגמ דחא יברה והנה אלה אסיג ךדיאמו ,ד"בחה תודוסיב הקומעה
קפס לכ ןיאו ,תושירפהו תוקדיצה שיא הלא לע ףסונו ,היפנע לכל תינברה תורפסב תואיקבב
.התמרה שטיוואבויל תיב לכ הלעי ותיאש

וסוחייו ודובכ .דבלב "דכנ" ותויה תוכז ללגב ותואשנתה-ויונימל ברה עיגה אלו"
שופתל יואר השענו לדג הרותה יחטש לכב ותולדגב ,המוצעה ותוישיא תוכזב ,אוה ותוישיאב
ההבג לא שטיוואבויל תא תולעהל הכזי ותולדג םע יברה .שטיוואבויל תוכלמ אסיכ תא
רתסנהו הלגנה תרות לש ,תגזוממה הרותה לש התגיצנ שטיוואבויל היהת םדקכו .םדוקה
.םידחאל םירזתשמה

ףא ,תכל ענצהו תושירפ ךרד ,הרותה ךרד ,יברה ךרד יעדוי ,םש ישנא לצא ףאש אלפ ןיאו"
הרטעה תרזחהו תושדחתהב תולודג תווקת שטיוואבויל גיהנמל יברה לש ויונימ ררוע םלצא
לכב התרובגו הפקות לכ לע שטיוואבויל לש התדובעו המויק אוה ינויח חרכה יכ ,הנשויל
."הקירמאב ןאכ רקיעבו ונירוזפ תוצרא

"ונתיא ,'ה ךורב ,תמאה"

:ו"ת ק"האל בונמלז לאומש ברה בתכ א"ישת רייאב ח"כב

ההשו א"טילש ר"ומדא ק"כ תא רקיב ונינחמב ותויהב אריפש רמ רשה רשא םכל עודי חטב"
רדחמ ותאצ רחא הלודג תושגרתהב אריפש רמ היה ונעמשש יפכו ,הכורא העש תודיחיב ולכיהב
ונממ לבקל אריפש רמ רשהל וסנכי ח"וגאמ םירבח הזיא רשא ןוכנ היה יתעדלו ,ש"דא ק"כ
תשקבבו ש"דא ק"כמ עמשש םירבד הזיא םכל רוסמי יאדוובו א"טילש ר"ומדא ק"כמ םולש-תשירפ
.םירובידהמו השיגפהמ םינותיעב סיפדהל ךכ-רחא ולכות ותמכסה

ש"דא ק"כ תואישנ רבד-לע םירמאמ ובתכי לארשי-ץראב םינותיעה רשא תוארל םיכירצ ללכב"
.תוחישהו םירמאמה רבד-לע םגו

רמאמ ש"דא ק"כמ עומשל וניכזו גוהנכ תודעוותה התייה ןוויס םיכרבמ שדוק-תבשב לומתא"
תא םיררועמ השודק החיש םגו ,תויממוק םכתא ךלואו 'וכו םככותב יתכלהתהו קוספה לע בהלנ
-רחאו תוימינפ הדובע יניינע ורוביד תעב ,רמאמהב םגו הרטפהה תרימא תעב .בלה תאו חומה
הארש ימ לכו ,תומוצע תויכבב הברה הכב תוכיראב . . םיניינע לע ורזח תעב ,החישהב ךכ
תחנהו לודג לוטיבב םיפופצ ודמעש הלודגה םתורשקתהו םימימתהו ש"נא תושגרתה השעמ תעב
וננרק םורי ת"ישה תרזעבו ונתיא ה"ב תמאהו . . ש ריכהו האר ,א"טילש ונברל םתומצע
תוימשגב תוחמש עבושב ונקדצ חישמ ינפ לבקל בורקב ונכילוי א"טילש ר"ומדא ק"כו
."תוינחורו

,ד ךרכ ,שדוק-תורגיא ;א"שית'ה ןוויס ח"רעב] יברה בתכש םירבד ןאכ ןייצנ ל"נה ילושב
:ולצא אריפש רשה רוקיב תובקעב [טיש 'מע

ירבד ירחא טרפבו ,תדחואמ תיתד תיזח ןגראתת ,ףוס ףוס ,רשא ,הקזח יתווקת
.הזב - םינפה רש - אריפש 'יש השמ רמ םע

רוא האריו דמלי

:יברה בתוכ (בסת 'מע ךרכ ,שדוק-תורגיא) ז"טשת לולאב ט"ימ תרגיאב

:לולא 'ה םוימ ובתכמ לע הנעמב

.תוריבע המכ רבעש ימל שי הנקת המ (ב...

הנוכנה הצעה אצמי םהבו ,'א קלח אינתבו ,ןקזה ונברל הבושתה תרגאב דומלי
.ל"נהל

.הבושת הילע ןיאש הריבע לע רבעש ימל שי הנקת המ (ג

ןקתל הלוכי הבושת ןיאש הריבע ךל ןיאו ,הבושתה ינפב דמועה רבד ךל ןיא
.תווש תובושתה ןיאש אלא ,תויוכזכ ול ושענ תונודזש ןפואב וליפאו התוא
רוא הארי ל"נה הבושתה תרגאב דומלישכו ,תווש הזב תויולדתשהה לכ ןיאו
יריעצ םע דדייתי ,השוע תורבח הברהש ןוויכו ,תושעל וינפל רשא תא עדיו
.והורוי םהו ו"ת םילשורי שדוקה ריעב רשא ש"נא ינקזו ד"בח תדוגא

םירועישה תשולש רומשי רשא ןכו ,ולש ןיליפתה תא קודבל ןתי רשא ןוכנהמ
.םיעודיה אינתו םיליהת שמוחב

.הבוט המיתחו הביתכ תכרבב

"ןיד יפ-לע יתייה בייוחמ"

(הרע -רדע 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת רדאב ח"כב יברה בתכש תרגיאמ עטק הנה
:תמייוסמ תוישיאל

ורוקיבב רשא 'יש שטיוואניבאר רממ עמשש המב (ותהימת וא) ותלאש יל ורסמ
הקדצ תפוקל תועמה תא סינכאש ול יתרמא ,םוכס הזיא ןתונש רמאו ילצא
.תועמהב השעא המ ול רמול יל הז היה המל המתו ,(הלכ תסנכה) תמייוסמ

ינפמ םירבד המכ ורסאש ('א דומע ,דצ ןילוח) ל"זר רמאמ יפ-לע ןבומ אוהו
רשא בשוחש ץיבוניבר רמב יתיארש ןוויכו . . םיקסופב ןכ םג רכזנו ,והעטמש
ועידוהל ןיד יפ-לע יתייה בייוחמ הנה ,תרחא תילכתל וכלי ולא תועמ
.תמייוסמ הקדצ לש הפוקל וסנכייש

"וחיכוי תמאה יאיבנ"

ןיב ."ידוהי והימ" קוח ןוקית לע בר בל באכב יברה קעז בא-םחנמב ף"כ תויודעוותהמ תחאב
וירבד םימש תארי וב שיש םדא לכ" :(ב,ו) תוכרב תכסמב תרמוא ארמגה :אטבתה וירבד
לצא םימש תארי הרסח הארנכ ,קוחה ןוקיתל םירמאנה םירבדל םיעמשנ ןיאש ןוויכמו "ןיעמשנ
...!ררועמה

רמאו ,"םייח ץפח"ה ידימלתמ ,אקפופ קחצי-םייח ברה יברה לא שגינ תודעוותהה םויסב
וחיכוי תמאה יאיבנ .יעתשמ םיעשרב ואלד הארנ" :בתוכ םש תוכרבל ויתוהגהב ץ"בעיה :יברל
היאר הז ןיאו ,ולעפ אל םירבדהו םוחיכוה לארשי םעל 'ה דימעהש תמאה יאיבנ :רמולכ "'וכ
.םיאיבנה לש םימש תארי רסוח לע םולשו סח

תא עמשש ,ןיול לאומש-םהרבא ברה יפמ) !"חוכ רשיי" :ול הדוהו םירבדל ןיזאה יברה
.(אקפופ ברה יפמ םירבדה

...םהמ רתוי שטיווואבויל תא ריכמ

ףשחנש ,ד"בחל ברקתהש ידוהיל הארנה לככ ,שידייב תרגיא יברה רגיש ט"ישת זומתב י"חב
:(בסת-אסת 'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיאמ ישפוח םוגרת ןלהל) ד"בח לע זעל ירבדל

תודוא םינוש םירבד ךל ורפיסש בתוכ ךנה וב ,'א םוימ ךבתכמל הנעמב
תעדל דואמ ךל עגונו ,םירבדה םינוכנ םא ררבל הצור ךנהו ,שטויוואבויל
.תאז

םלועמ ויה אלש ךמצעב התא ןיבמ ,תעמש םהמו ,םריכזמ ךנהש םישנא םתוא
ךפיה םה םיגהונש ,ךמיע ףיקתה םרוביד ןפואמ רכינו ,שטיוואבוילל םיבורק
ךומכ ךערל תבהאו ,הרותב לודג ללכמ אלא הווצמ םתסמ אלו ,הרותה תווצממ
.(ד הכלה 'ט קרפ םירדנ ימלשורי)

המ םיעדוי םתומכ הלאכ אקוודש רמול לכשב םוקמ ןיאש ,םג ןבומ ךכמ
.ךכמ םיעדוי םניא םמצע שטיוואבויל ידיסחש םירבד ,שטיוואבוילב םינימאמש
םע ,םיתעמש אל םלועמ ימצע ינא ירה ,ךל ורפיסש ריכזמ ךניהש םירבד םתואו
.(שטיוואבוילמ םה םיעדוי ללכב םא) םהמ רתוי הברה שטיוואבוילב יתויה

םיבר תומוקמב בותכש המ םיעדוי םניאש הדבועה אוה רתוי הברה באוכש המ
רבד לע םהל רוסמתש יאדכו ,'וכו ךורע-ןחלוש ,ם"במרב וקספנ םירבדהו ,ס"שב
-קספ ונשי ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניתובר ק"כ לע םהירובידש ,הז
קספ ןכו] (רוהנ-יגס ןושלב) הבוטה םתגהנה עגונב (א,טי תוכרב) ארמגב ןיד
וניאש םש ןכו ,םלוכ דגנכ ערה-ןושל ('א הכלה 'א קרפ האפ) ימלשוריב ןידה
המכבו הכוראב םשו .א,וט ןיכרע .א,במ הטוס ס"ש ['וכו ערה-ןושל רמוא
.תומוקמ

ץפח" רפסהמ תוחפל וזחאי ,םיזחוא םניא שטיוואבוילמ ,הארנה יפכ ,םאו
אלא ,םירפסה ןורא ליבשב וא ינשה ליבשב - רפסה - והוקיזחי אלו "םייח
םליציו םהילע םחריו סוחי ךרבתי םשהו .םמצע םהילא הנווכהש הרכהל ועיגי
.םימחרבו דסחב הז היהיש ןוצר יהיו ,םיחכונה םבצממ

"!?רפוסי יכ םנמואה"

חסונ יפ-לע תסנכה-תיב יללפתמ"ל כ"שת ולסכ שדוח-שאר ברעב יברה בתכש שידייב תרגיאב
תא תונשל םישקבמה שיש העומשל סחייתמ אוה ,(חס-זס 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגא) "י"ראה
ןיאש ותווקת תאו הברה ותהימת תא עיבמ יברה .תסנכה-תיבב תודיסחה תרות תא דומלל גהנמה
דומילל םידגנתמה רמטאס ידיסחמ שי ,העומשה יפ-לעש ךכל סחייתמ אוה ךשמהב .העומשב תמא
:(ישפוח םוגרת) יברה בתוכ ךכ לע .תודיסחה תרות

ויהי אל ,רמטאס ידיסחמ םהש ימ רשא רשפאש ,עומשל האילפה ילצא הלדג דוע
תוכוסה גחבש ןמזב ,ד"בח תרותב רומאה דומילל ועירפי םג וליפא וא םיצורמ
ןגמ ,איבמ וב ,[א"טילש רמטסמ יברהד] השמ לאויו רפסה תא יתלביק ,רבעש
יכ םנמואהו .ךורע ןחלושו אינתה לעב ןקזה ונבר ירבד לע וירבד ססבמו
,הזכ ןיינעב םירחאל עירפי ,ךכמ רתוי דועו ,ךפיהל השעי ולש דיסחש רפוסי
!?םיברבו

ימשגל עייסי תוינחורב "תיב םולש"

ךרכ שדוק תורגא) וגקישמ ל"ז ץ"כ בקעי 'ר םסרופמה דיסחל יברה בתוכ ב"ישת טבשב ח"יב
:(הכר 'מע ,ו

מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ןויצה לע היהא רשאכש וילאמ ןבומ
לע חוכשל ,לבא ,רוסא ךא ,תיב םולשל 'יש ותגוזו ...רמ תא ריכזא ,ע"יז
אלש עייסמ רבדהו ,ףוגהו המשנה לש "תיב םולש" היהיש ךירצ םלצאש ,רקיעה
...תיבב תיב םולשל ךרעב

"ייחב הנושארה םעפה"

היינאב שדוקה -ץראל עוסנל השקיבש השאל שידייב ךורא בתכמ יברה רגיש ד"כשת רייאב ה"כב
,יברהו .השא התוא ול החלשש הקדצל ק'צ יברה ריזחה בתכמל ףוריצב .תבש תללחמה תילארשי
:(גצק-צק 'מע ,גכ ךרכ שדוק-תורגיאמ ישפוח םוגרת) עודמ ריבסמ ,ובתכמב

יתווקתו - ייחב הנושארה םעפה וז .העיסנה םע רשקב הקדצל ק'צ ףרוצ ךבתכמל
וילאמ ןבומ ךא .הזכ ק'צ ריזחהל ץלאנ יננהש - בוש ןכ תושעל ךרטצא אלש
תנווכשכ טרפבו ,היסהרפב תבש לוליחב רושקה ןיינעל תוכייש יל היהתש רוסאש
רזחומ ןכל .ןלציל אנמחר תבש לוליחב ךורכה והשעמל עייסת הקדצהש ןתונה
- ונתשרפב רמאנה םע רשקבו ,יירבד תא ולבקתש תווקל ינא הצור .ק'צה ןאכ
.'ה ינא 'וג ורומשת יתותבש תא

:רוסיאה תרמוחב דחוימ טרפ יברה ןייצמ ןכל םדוק

,שדוק -תבש לש תעל-תעמהמ עגר לכב היסהרפב תבש ללחל תורשפאה רתויב הרידנ
,תאז תמועל] םיעסונה תנש תעשב םג תעסונ הניפסה ירהש !הנישה תעשב וליפא
תעשב תוחפל הרקמ לכב ירה ,היהיש הזיא םייח חרוא להנמש ימ םג ,השביב
.[היסהרפב תבש ללחמ וניא הנישה

:יברה ףיסומ דועו

ירה ,תיפסכ האצוהב ךורכ ,העיסנל ךכ לכ ךומס דעומב ,העיסנה לוטיב םא
אולמ תא ריזחהל ןכומ יננה ,היסהרפב רומחה רוסיאב בשחתהבש ןבומ ומצעמ
הזכש ןוסאמ תידוהי המשנ ליצהל תונמדזהה לע תיבבל הדות תפסותב ףסכה םוכס
םאש ,רמול ולכוי אלש המכ דוע ואצמיי יאדוובש ךכ לע ףסונ .ןלציל אנמחר
.ךכמ וענמיי םה םגו ,רתומ רבדהש אוה רורב ירה ,תעסונ . . תרמ

שפנ תמגוע טעמ

רעד טוט - ןאטפוא" :ןרובלממ (ל"ז) יקסנאירברס ןמלז 'רל יברה רמא ,'תודיחי'ב ,םעפ
,ה"בקה לעופ - לועפל=) "שפנ-תמגע לסיב רעד זיא תופתתשה רעזנוא ,רעטשרעביוא
.("שפנ-תמגע טעמה איה ונתופתתשה

הרשיפו הליפנ

יברל ךכ לע הבתכ איה .רבשנו טומפה לפנ שדוק-תבש-ברעב תורנה תקלדה תעבש השאב השעמ
:(דכקת 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת ינש רדאב ד"כב הבישה אוהו

הז ןיא יכ ,ללכ הזל בל םישל הכירצ ןיאש טושפ - טומפה תודוא תבתוכש המב
,הרותה תוימינפ תרמוא תאז הרותבש רואמב דומילה ןיינעב רסחש הארוה אלא
אלימבו ,שורדהו ותלוכיל ךרעב ללכ תקפסמ הניאש הדימב הזב קסוע הלעב חטבש
ןיינעה רתפי ,לעופב יונישה איבהל ליחתיו הזב בוטל יונישל טילחישכ
רואמו רוא הרות הווצמ רנב ראומ םתיב היהיש בוטל הז םג ךפהיו ורושאל
רשבל החילצי ךרבתי םשהו ,ד"בח תודיסח תרותב הנבהב הלגתנ ונרודבש הרותבש
.רומאה לכב בוט

"ןיבהל יתיכז אל"

:ז"כשת ןושאר רדאב ח"כב יברה בתכ ש"נא יבושחמ דחאל

...ריעהל אצמ תחא ךא הנה - [ןושאר רדא=] ר"דא 'זד [בתכמה=] 'כמה לכב
רבשנש) [לודג שער=] ג"ער לוקב אב הזב תמא ![שפנ ןוידפהל=] נ"פהל עגונהב
תוינע יפלש=] ד"נעפלש) יבתכ לע ?[לודג שערה=] ג"ערה תביסו !('וכו ובל
לעופב נ"פהבש השקבה יולימ - [שממ לעופבה=] מ"ופבה אוה עגונש המ ([יתעד
ה"בקהמ אב [תויהל ךירצ=] ל"צ הזו - [הז רבד לע=] ז"דע ובתכיש המ אלו)
.ןיבהל יתיכז אל - [בל ןורבשל תולשלתשהה=] ל"בשל 'לתשהה !רתא לע

..."תויעב ןיא"

:היה יברה לש הנעמה רקיע .יברל ךכ לע בתכו תושק תויעב המכל עלקנ םידיסחה דחא

רקיעהו שורדכ 'הב ןוחטב רסוח [םא יכ=] א"כ ללכ [ללכב] תויעב ןאכ ןיא
.[בבל בוטבו=] ל"טבו החמשב 'ה [תא] דובעל
.םויה דע זאמ וכרדב חילצהו הלעמ הלע ןכא שיאהתודיסחה ינייעממ


יתוקוחב תשרפ


(ג,וכ) וכלת יתקחב םא

ןושלמ (ג ,(י"שר) הרות למע (ב ,תילכש-לע הקוח (א :"יתוקוחב" תביתל תויועמשמ שלש
.וזב וז תורושק ןתשולשו - הקיקח

אלו ,הניבהלו התוא דומלל הוויצ ה"בקהש ללגב ,לוע-תלבק ךותמ הרותב קוסעל שי - הקוח
.הבש ילכשה םעט-בוטה ללגב

יפכמ רתוי ,הברה הב למעו עגייתמ ,ארובה יוויצ ללגב הרותב קסועש ימ - הרות למע
תדימ יפל אלא עגייתמ וניאש ,הרותבש ילכשה םעונה תמחמ דמולהמ הנושב) ועבטו ותוליגר
.(שיגרמש םעונה

לע תוקוקחה תויתואכ ,התיא דחא רבד היהנש דע המע דחאתמ הרותב עגייתמש ימ - הקיקח
.ןבאה םע דחא רבד ןהש ,ןבאה
(1012 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ו,וכ) ץראב םולש יתתנו

(וטק ג"חז) אמלעד אמלש ,אתיבד אמלש ,אעראד אמלש

?"אמלעד אמלש"ו "אתיבד אמלש" םג ונקוספב רהוזה אצמ ןכיה

:אלא

."אעראד אמלש" ונייה - "ץראב םולש יתתנו"

."אתיבד אמלש" - "דירחמ ןיאו םתבכשו"

ורבעי אל ,ולוכ םלועב םולש היהיש ןוויכמ ."אמלעד אמלש" - "םכצראב רובעת אל ברחו"
.(י"שר האר) לארשי-ץרא ךרד המחלמל תוסייג דוע
(ב"משת יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)

* * *

הרוצה תרבגה ידי-לע ,הרוצהו רמוחה ןיב םולש תנכשה - איה "םולש" לש תימינפה תועמשמה
.םיבלש השולש םימייק וז הדובעב .רמוחה לע

ץרא" ארקנש ,ידוהיה תא הרישכמה ,"ינא הדומ" תרימא אוה ןושארה בלשה - "אעראד אמלש"
.םויה תדובעל ,(ג יכאלמ) "ץפח

,(הליפתה רחאל עובקל שיש הרותב רועישהו) תירחש תליפת האב ןכמ רחאל - "אתיבד אמלש"
.ינחורה "ותיב" תא םדאה הנוב הבש

,םלועה ךוכיזו רוריב לש הדובעה הליחתמ םלועל האיציהו הלפתה םויס םע - "אמלעד אמלש"
.ץרא-ךרדו רחסמב קוסיעהב ותליפתב שיגרהש השודקה תכשמה ונייה
(ג"משת יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ)


(אי,וכ) םכתא ישפנ לעגת אלו םככותב ינכשמ יתתנו

?ךכ היהי אלש עידוהל ךרוצ שיש דע ,וינבב ו"ח סאמי ה"בקהש תעדה לע הלעי עודמ

יתתנו" לש האלפנה תולגתהה תורמל יכ ,ןאכ תשדחמ הרותה :תודיסחה ךרדב ןקזה ונבר ראבמ
,שפנה-תולכ תניחבב ,ףוגה רשב תא ("ישפנ") תיקולאה שפנה "לעגת אל" - "םככותב ינכשמ
.ףוגה ישוח ולטבתיש ילבמ הז יוליג טולקתו לבקת אלא
(אמקת 'מע ,ארקיו הרותה-רוא)


(בי,וכ) םככותב יתכלהתהו

יקולא רוא תדרוהו תכשמה (א) :אובל דיתעל ויהיש "ךוליה" יגוס ינשל זמור "יתכלהתהו"
.יקולאה רואב ותוללכתהו םלועה תאלעה (ב) ,םלועב

-לע ןה הזל הז םברקל ןתינש ,העקבב ינשהו רהב דמוע דחאש םישנא ינשל ,המוד רבדה המל
.ןותחתה לש ותיילע ידי-לע ןהו ןוילעה לש ותדירי ידי

שיש ןורתייה וליאו ,הלענו בר רוא ךשמנש ,רואה תומלשב אוה "הכשמה" לש ךרדב ןורתייה
אובל-דיתעל .ימינפ ןפואב ספתנו טלקנ ךשמנש (טעומה) רואהש ,ילכה תומלשב אוה "האלעה"ב
םע דחיבו רתויב םילענה םייוליגה ולגתי דחא דצמ - דחי םג תוניחבה יתש וגזמתיו ורבחתי
.תידוסיו תימינפ הטילקב וטלקיי הז
(זכ 'מע ,םירבד ,הרות-יטוקיל)


ועבשת אלו םתלכאו . . דחא רונתב םכמחל םישנ רשע ופאו
(וכ,וכ)

.(כק תבש האר) םחלל הלשמנש ,הרות ונייה - םחל

.שפנה תוחוכ רשע ונייה - "םישנ רשע"

תררועתמה 'הל הבהאה יפשרב םידמולש הרותה תא "תופאל" שי - "םכמחל םישנ רשע ופאו"
.שפנה תוחוכ רשע לכל תרדוחה הבהא ;הליפתה תעב

הרות םידמולשכ קר .ארובה תודחאב ,'דחא'ב תוננובתהמ האב הבהאה שא - "דחא רונתב"
איה ןיא ,הבהאה שאב "היופא" הרותה ןיאשכ וליאו ,המשנב הרות ירבד םיטלקנ וזכ הרוצב
.בטיה לכעתמ אוה בוט יופא אוה םא קרש ,ימשג םחלב רבדהש יפכ .המשנב בטיה 'תלכעתמ'

םישדחכ םכיניעב ויהי םעפ לכבו ,בושו בוש םכדומיל לע ורזחת - "ועבשת אלו םתלכאו"
.הב םכשפנ עבשת אל םלועל הרותב דוקשל וברתש לככו ,שממ
(חמ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


ןיכרע תשרפ

ר"ומדא ק"כ תא שוגפל דואמ קקותשה םימיל ריעצ שטיראפמ לליה יבר עדונה דיסחה היהשכ
דימ .יברה תא הלאושל ןווכתהש ןיכרע תכסמב הישוק ללה יבר ןיכה השיגפה תארקל .ןקזה
ךרבאל שישכ :וכרדכ ,ןוגינ תמינב יברה רמא ,לליה יבר ןיתמה ובש רדחל יברה סנכנשכ
.הליחת ומצע תא ךירעהל וילע ,ןיכרע תכסמב הישוק

ןפואב תווצמב קדקדמו רדהמ היהש עודיכ ,וייח לכל הארוה וז הרימאמ קיפה לליה יבר
.אלפומ

יפ -לע עבקנ ךרע לכ לש םוכסה ןכש ,תילכש הווצמ איה ןיכרע תווצמ :הזב קדקדל שיו
?"הלכשה"ב אלו אקווד "הדובע"ב היה לליה יבר לש ותולדג וליאו ,ךרענה רבדה לש יווישה

הדובעה ונניא רקיעהש תילכש הרכה ידיל אב "ומצע תא ךירעמ"ש ימ - תנתונה איה אלא
.'ה דבוע תויהל - לוע-תלבק אלא תילכשה
(172 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בל,זכ) 'הל שדק היהי ירישעה טבשה תחת רבעי רשא לכ

ירהש ,צ"יירהומ ר"ומדא לש ותוקלתסה םוי ,טבשב ד"ויל זמר ןאכ ואצמ תומושר ישרוד
."'הל שדוק היהי - ירישעה טבש" ,רמאנ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

:אבה קוספב זמרנ טבש שדוחל ךיישה היוה םש לש ףוריצהש ל"זיראה יבתכב רמאנ

.אוה היהו ונרימי רמה
(228 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
יתוקוחב תשרפ תבש
רייאב ז"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל

ךרבמו ,('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל .2הירחאלו הינפל

םדאל (תימשר אל) תאז עיצהל שי ,תולעל הצור וניאש וא ,יול וא ןהכ אוה ארוק-לעבה םא]
הכזיו ודעב ןגת הרותה תוכז יאדוובו ,ךכל בדנתי יאדו - ול בושח הרותה דובכש ימו ,רחא
.[תוכרבה לכל

.דומעל (םירפסה לכ םויסבכ) גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
.קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק קיספי ארוקהש יוצר
4"קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב
.

.םיקלח 11-ו 3:59 העשב ,רקוב תונפל ישילש םוי :דלומה

הלימ-תירב וב שי םא םג ,'םימחרה בא' םירמואו ,ישילשה םויב ןוויס שדוח-שאר םיכרבמ
.5המודכו

םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב" :תסנכה-תיבב תודעוותה
,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה
,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ
תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי ובש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו
לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו (רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה
. (הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע ,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות
.[ןבומכ 'םיכרבמ תבש'ד תודעוותהה ןיינעל ףסונב ,תאז לכ] 6".

.ישימח קרפ - תובא-יקרפ

ינש םוי
שדוח-שאר ברע ,רייאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

,גפק ,טעק ,אעק תונויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שארו שדוח-שאר ברע יגהנמ]
.[זפק

ישילש םוי
שדוח-שאר ,ןוויסב 'א

ןתח אלא ,תועובשה גח דע םינעתמ ןיא .7ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
.8ותפוח םויב

יעיבר םוי
ןוויסב 'ב

.9"סחוימה םוי"

,ישימח םוי
ןוויסב 'ג

.'הלבגה ימי תשולש' תליחת

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה-גח-ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.10הזמ החונ

ישיש םוי
ןוויסב 'ד

.13בוט -םוי דובכל םגו 12תבש דובכל - 11םויה רפתסהל הלופכ הווצמ

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.14'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל

הפסוה - הקדצב טרפבו ,םידסח-תולימגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.15"השדח החיתפ" לש ןפואב תדחוימ

-לעו .תועובשה גח דעבו תבש דעב םג ונתי הז תבש ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.16בוט-םוי ברעו שדוק-תבש ברע לכב הז-ךרד

ןה ,תועובשה גחל עגונב הרתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.17לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה גח
.18יברל םידיסח [קדצ-הרומ :'ץ"ומ'

.19"תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל" :חסונב גחה תכרב לחאל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

:גחל תונכה

,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב :תסנכה-תיב טושיק
.20גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ אל

ןווכל רוכזל שי .גחב שא תקלדהו לושיב ,רנה-תקלדה ךרוצל 21הקולד שא ריאשהל שי *
.22תועובש לילב שרדנכ הרואתל תבשה-ןועש תא םויה

וכרבי זאש ,תועובשה גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ" *
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.23"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה
.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.31 'מע םיגהנמה רפס .גנת 'מע ו"טח ק"גא (2

"ועמשת אל םאו" קוספהמ לחה ,רוריבב האירקה תא עמשי להקהש יאנתב ךא ,ךומנ לוקב החכותה תא אורקל גוהנ
רזוח ךליאו (דמ) "תאז םג ףאו" קוספבו ,ליגרכ ארוקש (במ) "בקעי יתירב תא יתרכזו" קוספה דבלמ ,(די,וכ)
חספ 'לה לאירבג יעטנו ,הנ-ד"נס ד"פ תועובשל חספ ןיב .ד,חע ע"ושוציק .ז"ס חכת 'יס ח"רפ) ליגרכ אורקל
.(נ"שו ז"מסר ג"ח

יכ" :םעטהו .קספה ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה ןחלוש 'סב ש"מכ אלדו .םש םיגהנמה רפס (3
ונלש אחסונ יכ ,[תאז] רמוא [הלועה] אוה םגו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה
'תורשקתה'בו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה
.ופוסב ,וע ןויליג

צ"הרהל םייח תוחראו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

םיאולימ ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' - ןוויס תליחתבו רייא ףוסב ופכתש תוברה תוגירההו תורצה בקע (5
חספ ןיב הארו .(גי ק"ס ש"הדבב גפ 'יס ש"הוצקב ש"מכ אלדו) ורודיסב ז"הדא ןושל קויד פ"ע ,דפר 'יסל
.נ"שו ,ד"ס ט"לס םש לאירבג יעטנו ,ו"ס ג"פ תועובשל

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (6

.'ךנעי . . חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (7

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס ג"עקת יס א"גמ .כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (8

יבתכב םויה תלעמ ירואיב .(ו,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ ובש (9
.די ס"ר - םויה םש תודואו ,זט -בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה יברה

,ז"פ בכ רעש ח"עפ ,בי שורד תונווכה רעש ,ל"זיראה פ"ע - 44 'מע םיגהנמה רפס ,ןוויס 'ג םוי-םויה (10
.הכ ,גי-בי ק"ס גצת 'יס םייחה-ףכ םג האר

ץבוק - יברה גהנ ןכו ,הס 'יס ג"ח רזעלא-תחנמ ת"וש ,א"דיחהו יבערש ש"רהמ םשב גי ק"ס םש םייחה-ףכ (11
.236 'מע םידעומה-חבש - ונגהנמ ןכו ,61 'מע ש"זר

.א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש (12

.תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה-רעשב םש הרורב-הנשמ הארו ,א"ס א"לקת 'יס ע"וש (13

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (14

.טעק 'מע םש (15

.ג"ס 315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (16

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה (17

תוחישה רפסב ,תוכיראב ןייינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה רפס (18
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

ד"בח יגהנמ רצוא האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (19
.נ"שו טפר 'מע

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס רה ביבס ולדגש - םיבשע) ולא םיגהנמ יכ םא (20
'ד"בח יגהנמ רצוא' - ד"בח-ללוכ חולב ףאו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה (םהילע וללפתיו ןליאה
.ש"עו ,גצר 'מע

רצוא ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (21
.דכר 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ 'התכלהכ תבש תרימש' האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (22
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח-השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא-עיבי ת"וש .ךליאו

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (23

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il