- א"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוויסב 'ד * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"יבא יקולא" םג לבא "יל-א הז"


,לארשי-ינבל תווצמו הרותה יניינע לכ ונתינ הרות-ןתמב
ךלמה דוד לש םניינע * ףיקמ ןפואב לוכה היה זא לבא
תוקולאה יוליג תא ךישמהל היה בוט-םש-לעבה וירחאלו
יניינע לכ תא טולקל - הפיאשה * תוימינפב ,הרות-ןתמד
םתאלפהב ריכהל תאז םעו ,תוימינפב תווצמהו הרותה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םתוממורו


,"ונתרות ןתמ ןמז" - שודיקהו הליפתה חסונב שגדומכ - אוה תועובשה גח לש וניינע
,הילע ושפנ רסמש יפל" ,"1ידבע השמ תרות ורכז" - וניבר השמ םע רושק הז ןיינע ,רשא
.2"ומש לע תארקנ

תריטפ ,3"תרצעב תמ דוד" - דודל תוכיישהו רשקה םג ףסותינ םינש יוביר ירחאלו
.ךלמה דוד תוקלתסהו

ולש אלוליה-תוקלתסהה םגש - ט"שעבהל תוכיישהו רשקה םג ףסותינ םינש יוביר דוע ירחאלו
רבד-לע 4ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס עודיכ ,תועובשה גחד ןושאר םויב ,תועובשה גחב התיה
עובשב יעיבר םויו ,5"תורואמה ולטינ יעיברה םויב" ט"שעבה תוקלתסה לע ןקזה וניבר רמאמ
.7תועובשד 'א םוי אלא ,6תועובשד 'ב םוי תויהל לוכי אל

:ט"שעבהו ךלמה דוד ,וניבר השמ םע רושק תועובשה גחש רומאהב ההימתו הלאש םדקהב ןבויו

םע םג (אלא ,וניבר השמ םע קר אל) רושק תועובשה גחד ןיינעה תוללכש רמול ןכתיי דציכ
וגגחש תורוד יוביר ירחאל שדחתנ ט"שעבה תוקלתסהד ןיינעהש העשב הב - ט"שעבהו ךלמה דוד
וגגחש ירחאל תורוד המכ שדחתנ ךלמה דוד תוקלתסהד ןיינעה םגו ,תועובשה גח לארשי ינב
וניינע אלא תועובשה גחב היה אל תורוד המכו המכ ךשמבש ,אצמנו ,תועובשה גח לארשי ינב
!?דבלב וניבר השמ לש

:הזב רואיבה רמול שיו

-ףא" :917שרדמב אתיא - 8"'וכ םירג אקד אמוי יאה אל יא" - הרות-ןתמד שודיחה תודוא
לטיב הרותה ןתיל שקיבשכ . . םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה ה"בקה רזגש יפ-לע
ינאו ,םינותחתל ודריי םינוילעהו םינוילעל ולעי םינותחתה ,רמאו ,הנושאר הריזג
ראבתנ רבכו ."'ה לא הלע רמא השמ לאו 11ביתכו ,יניס רה לע 'ה דריו 10רמאנש ,ליחתמה
רתוי יוליג ידיל אב (וניבר השמ ידי-לע) הרות-ןתמב השענש שודיחהש 12רחא םוקמב הכוראב
.ט"שעבה ידי-לע - יוליגב רתוי דוע - הז ירחאלו ,ךלמה דוד ידי-לע

ןיידע ויה אל וניבר השמ ידי-לע "ונתרות ןתמ ןמז"בש הרומאה ההימתה תצרותמ הז יפ-לעו
יוליגב רתוי דוע ףיסוהל היה ט"שעבהו דוד לש םניינעש ןוויכמד - ט"שעבהו ךלמה דוד
דוד לש םניינעש ,אצמנ ,(םינותחתו םינוילעד רוביחה ,הריזגה לוטיב) הרות-ןתמד שודיחה
םלעה לש ןפואב היהש ,אלא ,וניבר השמ ידי-לע "ונתרות ןתמ ןמז"ב רבכ היה ט"שעבהו
- רתוי דוע תוימינפבו יולגבו ,דוד לש ונמזב - תוימינפבו יולגב ךשמנ ךכ-רחאו ,ףיקמו
.ט"שעבה לש ונמזב

רמאנ רבכש ףאש - 13יניסמ השמל רמאנ שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכד ןיינעה ךרד לעו]
אב קיתו דימלתה לש ושודיח ידי-לעו ,ףיקמו םלעה לש ןפואב אלא היה אל ,יניסמ השמל
.[תוימינפבו יוליג ידיל

הז" ,"םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" 15קוספה לע 14שרדמב בותכש הממ םג ריעהלו
דודד תומילשה - "חישמ לש וחור" רבכ התיה האירבה תלחתהבש ,ונייה ,"חישמה ךלמ לש וחור
,אלא - 16הצוח ט"שעבהד ךיתונייעמ וצופיש הז ידי-לע תילגתמש ,אחישמ אכלמ דוד ,ךלמה
וניאש ("םימה ינפ לע תפחרמ") ףיקמ לש ןפואב הז היה (הרות-ןתמ ינפל) האירבה תלחתהבש
ךיישה ףיקמה תניחבב ךשמנ ,'וכ הריזגה הלטבשכ ,הרות-ןתמ ירחאלו ,םלועה תואיצמל ךייש
דודד הלועפה ידי-לע ,תוימינפבו יולגב הכשמההה תויהל הלוכי הז ירחאלו ,םלועה תואיצמל
.שממ לעופב אחישמ אכלמ דוד תולגתהו תאיבל דע ,'וכ ט"שעבהו

:ןיינעה רואיבו

לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ םדי-לעו םהבש תווצמו הרותה יניינע לכ ונתינ הרות-ןתמב
ףיקמ ןפואב ,םלועה ךוכיזו רוריבב - 17"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ותדובע דובעל
ךבבל לכב" - 18ןוילעל המדא םש-לע "םדא" - דבועה םדאה לש ויתוחוכמ לחה ,ימינפ ןפואבו
רובידב שגדומכ ,םיימינפה תוחוכה ןהו םיפיקמה תוחוכה ןה ,19"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו
לכ לע יאק "ךיתאצוה"ש ,20"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'יוה יכנא" - ןושארה
'יוה יכונא"ד ןיינעה השענ ותואיצמ לכבו ,21םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ,םדאה תואיצמ
.22ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא

הדימ וזיאבו ,תוימינפב ןיינעה רדוח הדימ וזיאב - תוגרד יקוליח שי אפוג הזב ,םנמא
.'וכו ףיקמ ןפואב ראשנ

םירדוח - םדאהל םייוויצ ןניינעש ,תווצמ :תווצמל הרות ןיבש קוליחה תוללכ - אמגודלו
ןפואב איה - (המצע דצמ) הרות ןכ-ןיאש-המ ,הווצמה םימייקמה ףוגה ירבאל דע ותוימינפב
דימו ףכתש ףא :"ךיקולא 'ה יכונא" הנושארה הווצמה - תיטרפ אמגוד רותבו .ףיקמ לש
,הזבש הרותה ןיינע דצמ ,ירה ,(הבש םיטרפהו םיללכה לכ םע) וז השע תווצמב ובייחתנ
ירבאל דע ובלב ,םדאה לש ותואיצמ לכב ןיידע רדח אלש ןוויכמ ,ףיקמ ןפואב ןיידע ראשנ
ןיינעה עיגמ ודי-לעש "עצוממ"כ אלא הניא ןזואב העימשה ירהש) דבלב ולכשב ,םא יכ ,ופוג
.(שארבש חומל

ךלמה דוד (תוקלתסה) ,וניבר השמ - תורודהו 23םינמזה יקוליחל עגונב הז ךרד-לעו
:ט"שעבהו

ויה וניבר השמ ןמזבש - ךלמה דוד תוקלתסהד ןמזל וניבר השמד ןמזה ןיב קוליחה רקיע
ךתיארה" רמאנ וניבר השמל :הזמ הריתיו) "תבשונ ץרא"ל הסינכה ינפל ,רבדמב לארשי ינב
היה אל "תבשונ ץרא"ל הסינכה ירחאל םגש ,אלא ,דוע אלו ,(24"רובעת אל המשו ךיניעב
,ךלמה דוד לש וימי ףוסב וליפאש ,ךכ ידכ דעו ,תומילשב החונמו תובשייתה לש בצמ ןיידע
תיב הנבת אל תישע תולודג תומחלמו תכפש בורל םד" 25ול רמאנ - שדקמה-תיב תונבל הצרשכ
אוה ,וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולש . . החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב . . ימשל
השענ תומילשב ("תבשונ ץרא"ב) החונמו תובשייתה לש בצמהש ,ונייה ,"ימשל תיב הנבי
.דוד תוקלתסה ירחאלש הפוקתב רקיעב

אלו ,ףיקמ לש ןפואב וראשנש םיניינע שיש - הרות-ןתמד שודיחל עגונב םג ןבומ הזמו
ןיידע ויה אל לארשי ינבש הפוקתה תוללכל םאתהב) תובשייתה לש ןפואב תוימינפב וכשמנ
תומילש השענ זאש) דוד תוקלתסהד הפוקתה ,רומאכ ,הז ירחאלש תופוקתל דע ,("תבשונ ץרא"ב
.(תבשונ ץראב תובשייתהה

הפוקתב טרפבו) ט"שעבה ידי-לע - תוימינפבו יוליגב הכשמהב רתוי דוע ףסותינ הז ירחאלו
תרות ידי-לע - תובשייתה לש ןפואב תודיסחה תרותד יוליגה ליחתה זאש ,ט"שעבה תוקלתסהד
םלעה לש בצמל הז ינפלש הפוקתה תבשחנ וז הפסוה יבגלש ,ךכ ידכ דע ,(26ד"בח תודיסח
.דבלב ףיקמו

:הרותה דומילב - אמגודל - רתוי תויטרפב ימינפו ףיקמ ןיבש קוליחה רואיבו

םשב רבד רמוא" - ומשב ובר תרות לע רזוחו ,וברמ לבקמו דמולש ןפואב איה דומילה תלחתה
תרדוח וברמ לביקש הרותהש - רתוי תילענ אגרדל עיגמ הז ירחאל ,םנמא .27"ורמוא
המכב וניצמש יפכ) ובר םשב הרמוא וניא ,זאש ותרות תישענש דע ומע תמצעתמו ותוימינפב
.28שממ ותרות תישענש ןוויכמ ,(םרמוא םשב ורמאנ אלש םירמאמ המכו

:הלעמלמ הרותה תלבקל עגונב הז ךרד לעו

דצמ םה ללה תיבו יאמש תיבד םינידה יקספש 29אינתה רפסב ןקזה וניבר בתכש המ עודי
דימת רימחהל ןינד ויה . . ןוילעה לאמש תניחבמ םתמשנ שרושש יאמש תיב" - םתמשנ שרוש
ריתהלו לקהל תוכז ןידמלמ ויה ,ןוילעה ןימי תניחבמ ויהש ללה תיבו ,הרותה ירוסיא לכב
."'וכ

!?"איה םימשב אל" הרותהש 30ללכה ךפיה הז ירה :ןבומ וניא הרואכלו

,יכ ,הלעמל ןיינעה שרוש וארש המ ךמס-לע היה אל םהלש ןיד-קספהש ,רמול ךירצ ךחרכ לעו
-לע ןיינעה תנקסמל ועיגהש דע םלכשב ועגייתהו וננובתה ,הלעמל ןיינעה שרוש וארש ירחאל
,םהלש ןיד-קספ ,םא יכ ,הלעמל וארש ןיד -קספ הז ןיא ,אלימבו ,םהלש הגשההו הנבהה ידי
.31הטמלד םלועב ףוגב המשנ

,וברמ הלבקה תמגוד ,הלעמל ןיינעה שרושמ לבקמו האורש ןפואב איה דומילה תלחתה ,רמולכ
דע ומע םצעתמו ותוימינפב רדוח הז ירה ,'וכ ולכשב תוננובתההו דומילה ירחאל ,לבא
.32שממ ולש ןיד-קספו הרות השענש

תכשמה ,םינותחתו םינוילע רוביח ,הרות-ןתמד שודיחה תוללכל - הרותה דומילמו
- (33םינוילעה תומלועל דע ,ולוכ םלועב ודי-לעו ,םדאה תואיצמב) הטמל תוקולא יוליגו
לש ותוימינפב רדוח ךכ רחאו ,הלעמלמ ךשמנ הליחתש ,רומאה רדסב אוה הז ןיינע םגש
.שממ ולש ןיינע השענש דע ןותחתה

:הזב ןיינעהו

יל-א הז" :36רמאנ ,םיה 35תרישב - 34הרות-ןתמל הנכה התיהש - ףוס-םי תעירק תעב
זא ,יתעידיו יתגשה דצמ יל-א הזשכ" :37ה"לשב אתיאו ."והנממוראו יבא יקולא והוונאו
תספתנ העידיה יכ ,לוכיבכ דחיב םיקובד והו ינא רמול ונוצר ,והו ינא ןושלמ ,והוונאו
,והנממוראו זא ,יבא יקולא אוהש הלבקה דצמ קר ,הגשהה דצמ העידיה יל ןיאשכ םנמא .בלב
."בלה ןופצמב ותאמ קחורמ ינאו ,ינממ בגשנו םר אוה יכ

,"יבא יקולא"ד ןיינעה קיפסמ אלש רבכ שגדומ (ףוס-םי תעירק) הרות-ןתמל הנכהב ,רמולכ
יתגשה דצמ" ,"ילא הז" םג תויהל ךירצ אלא ,דבלב ףיקמ לש ןפואב ,"והנממוראו" (אלימבו)
והו ינא" שוריפה םג ללוכ ,רודיהו יפוי ןושלמ ,"והוונאו" הז ידי-לעש ,"יתעידיו
.ימינפ ןפואב ,ונייה ,"דחיב םיקובד

,רמולכ ,("יבא יקולא") "באה חוכמ ("ילא הז") ןבה חוכ הפי" 38ל"זר רמאממ םג ריעהלו
הפי"ד ןפואבו ,"ןבה חוכ"ל רבדה סחייתמ ,םוקמ לכמ ,39"באה חוכמ" אב הז לכש תויה םע
."'וכ ןבה חוכ

- ט"שעבהו דוד ,וניבר השמל תועובשה גחד תוכיישהב רבדה שגדומ רתוי תויטרפבו
ידי -לע תוימינפב םילגתמו םיכשמנ ,וניבר השמ ןמזב ףיקמ לש ןפואב ויהש םיניינעהש
ןפואב אוה הרותה תלבקד רדסהש ,ונדמלל - ט"שעבה ידי-לע תוימינפב רתוי דועו ,דוד
.תוימינפב יוליגהו הכשמההב ףיסומו ךלוהד

תועובשה גחד תוכיישהמ ("ובל לא ןתי יחהו") הארוההו דומילה ראבל שי הז יפ-לע
ןפואב םדאה תדובעב "ונתרות ןתמ ןמז"ד הלועפה ןפואל עגונב - ט"שעבהו דוד ,וניבר השמל
:ימינפו ףיקמ לש

אל) ט"שעבהו דוד ,השמד םיניינעה 'ג לכ "ונתרות ןתמ ןמז"ב רבכ םנשי םינורחאה תורודב
-תחא-לעו ,ט"שעבה תוקלתסה ינפל ,םינושארה תורודב ויהש יפכ ,ףיקמו םלעה לש ןפואב קר
.תוימינפב ולגתנ רבכש יפכ (םג אלא ,דוד תוקלתסה ינפל המכו-המכ

לארשימ דחאו דחא לכ לבקמ - הנשו הנש לכב "ונתרות ןתמ ןמז" אובב ,ירה ,ןכש ןוויכמו
יפ-לע-ףא ,רמולכ ,'וכ ושוכר םישענו ותושרל םיאבו םיכשמנש ,תחא תבב םיניינעה 'ג לכ
ףיקמ תניחבבש םיניינעהש דע םינש יוביר ןיתמהל ךרוצ היה םלועב יוליגה רדס דצמש
דחאו דחא לכ לבקמ ,תוימינפב הכשמההו יוליגה ןמז עיגהש ירחאל ,ירה ,תוימינפב וכשמוי
וכשמויש ותדובעב עגייתהל ךירצ ךכ-רחאש ,אלא .דחא עגרב ולא םיניינע לכ לארשימ
."אלפנ דוחי" לש ןפואל דע ,'וכ ויתודמו ולכשב ,ימינפ ןפואב ולגתייו

לש ושודיח ידי-לע תוימינפב הכשמהה רבכ הנשי הלא וניתורודבש יפ-לע-ףא ,אסיג ךדיאלו
ןפואב ולא םיניינע ויה זאש יפ-לע-ףא ,40השמו דוד לש םניינע תא םג םישיגדמ ,ט"שעבה
.ףיקמ לש

,"והנממוראו יבא יקולא (ךכ-רחאו) והוונאו יל-א הז" בותכה ןושל יפ-לע - הזב הרבסההו
םג תויהל ךירצ ,"והונאו יל-א הז" ,תוימינפב יוליגהו הכשמהה השענש ירחאל םגש ,ונייה
תדחוימ הלעמ שי תוימינפב הכשמהה ירחאל םג ,יכ - "והנממוראו יבא יקולא" ,ףיקמה ןיינע
ראובמה ךרד לע ,רתוי הלענ ףיקמ תניחב תכשמה םג ללוכ ,תוממורהו ףיקמה ןיינעב
הנומאה תא ךישמהל שיש ,"ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" ליחתמה רוביד 41הרות-יטוקילב
.האלה ןכו ,רתוי תילענ אגרדב איה הנומאה זאו ,העידי לש ןפואב

:הזב ןיאש המ הזב שיש םדאה עבטב שחומב םיאורש יפכ - תוטשפב - הזב הרבסההו

השענ זאש ,הגשהו הנבה לש ןפואב ,"יל-א הז" ,ולש השענש רבדב יוליע שי - אסיג דחמ
תויח הזב ףסותינ ,אסיג ךדיאל ,לבא .'וכ רודיהו יפוי ,"והוונאו" ,גונעת ךותמ רבדה
יבא יקולא" ,תוממורו האלפה לש ןיינע םג הזב שיש םישיגדמשכ - הנימב תדחוימ
ונממ הלעמלש ףיקמ לש ןפואב ראשנ הז רבדש (ללגב - הברדאו) יפ לע-ףא ,"והנממוראו
.("יבא יקולא")

:הרותה דומילב - אמגודלו

ומע םצעתנש אלא ,וברמ לביקש קר אל ,ונייה ,ותרות השענש ןיינעב יוליע שי - אסיג דחמ
שיש ,("יל-א הז") שממ ותרות השענש ןוויכמ ,ורמוא םש ריכזמ וניאש דע ,ותרות השענו
.גונעתה שגר הזב

לביקש 'וכ יברמ ינלבוקמ ךכ"ש םג םישיגדמשכ דחוימ יוליע ףסותינ - אסיג ךדיאל ,לבא
לש ןיינע םג הזב ףסותינש ,("יבא יקולא") 42"יניסמ השמל הכלה םיאיבנה ןמ ולביקש 'וכ
.("והנממוראו") תוממורו האלפה

,ויבא ורמא ינולפ ןיינעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותב תובר וניצמש יפכו
תולעמה 'ב םנשי זאש - ט"שעבהל דעו ,ןקזה וניברל דע שדוקב הלעמלו ,'וכו ונקז םשב
םג תכייש ,43"לכה אוה אישנה"ש ןוויכמ ,רשא ,ונרוד אישנ לש ותרות - אסיג דחמ :וידחי
האלפהה ןיינע תשגדה - אסיג ךדיאלו ;"יל-א הז" תניחבב ,רודה ינבמ דחאו דחא לכל ותרות
ןקזה וניברל דע ,'וכ ונקזו ויבאמ הלבקתנ וז הרותש ,"והנממוראו יבא יקולא" ,תוממורהו
דחא לכ שיגרמו ןיבמ ('וכ רואיב תפסותב ךרוצ אלל) הלק תוננובתהב םג ,רשא ,ט"שעבהו
יבא יקולא" ,רומאכ ,תודיסחה תובא תא םיריכזמש הז ידי-לע תויחה תפסות דחאו
."והנממוראו

:רקיעה אוה השעמהו

הרותה ילבקממ דחאו דחא לכ לדתשהל ךירצ ,"ונתרות ןתמ ןמז" לש ומויסב ונדמועב
ללוכ ,הרותה דומילב ("ובל לא ןתי יחהו") תויח ףיסוהל (44ףטהו םישנהו םישנאה)
- רודיהב תווצמה םויק ,אתכלהד אבילא אתעמש יקוסא ,השעמ ידיל איבמה דומיל דחוימבו
."ונתרות ןתמ ןמז"ל ט"שעבהו דוד ,השמ לש םתוכייש תשגדהל םאתהב

ט"שעבה ידי-לעו ,השמ יבגל דוד ידי-לע הפסותינש תוימינפב הכשמהה תא שיגדהל ,רמולכ
ד"בח תודיסח תרות לש השודיח ,ט"שעבהד תוקלתסהה ירחאל - דחוימבו ללוכ ,השמו דוד יבגל
הז"ד יוליעה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ושודיחל דע ,םהיתורודל היאישנ ידי-לע
;"יל-א

הלעמל רוד רודמ הלבקה ,ףיקמהבש תוממורהו האלפהה ןיינע םג שיגדהל ,הז םע דחיבו
."והנממוראו יבא יקולא"ד יוליעה - שדוקב
(425-417 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ח"משת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ םיעטק)
.בכ,ג יכאלמ (1

.א,טפ תבש הארו .נ"שו .ד ,ל"פ ר"ומש האר (2

.ב ,ג"פ הבר תור .א ,זי הגיגח תרצע ףא ה"דותב אבוה .ג"ה ב"פ הגיגח .ד"ה ב"פ הציב ימלשורי (3

.א,במ .א,בל א"ח ד"וקל (4

.'וכ קויד-יאל םוקמ תניתנ ללושו ,רבדה תתימא תא רשאמש "ןמיס" (5

אל ,"חספ ו"דב אל"ש ןוויכמו ,תועובש לח חספד םויב ,ש"ב ת"א (רודיסב םג אבומה) ןמיסה עודיכ (6
.'ד םויב לוחי תועובשד 'ב םויש ןכתי אל ,אלימבו ,'ג םויב תועובשד 'א םויו חספד 'ב םוי לוחי

.מ"כאו ,הרובקה ןמזל עגונב ט"וקשה (הרעהב 1031 'מע ד"ח ש"וקל) רחא םוקמב ראבתנ רבכו (7

.ב,חס םיחספ (8

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (9

.כ,טי ורתי (10

.א,דכ םיטפשמ (11

.ךליאו 22 'מע ח"ח ש"וקל (12

.ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב,טי הליגמ האר (13

.252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .ז"מפר ר"ומש

.א,ח"פ .ד,ב"פ ר"ב (14

.ב,א תישארב (15

.(ותליחתב ט"שכ) ט"שעבהד ק"הגא האר (16

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (17

.דועו .א"ער ,ג ה"לש האר (18

.ה,ו ןנחתאו (19

.ו,ה ןנחתאו .ב,כ ורתי (20

לכ רוריב ,(אצת פ"ר ל"זיראהל ת"ל הארו .בכ,ג תומש) "םירצמ תא םתלצנו"ד ןיינעהמ ו"קו ש"כמב (21
.ומצע ידוהיה לש ויניינעל עגונב כ"וכאעו ,ידוהיל ךיישה רבד םוש ראשנ אלש דע ,השודקה תוצוצינ

.ה"סוס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (22

הדובעב ךשמנ כ"חאו ,ףיקמ ןפואב ,תיללכ לוע תלבק לש ע"וה - הנשה שאר :הנשו הנש לכד ןמזב ותמגודו (23
.ימינפ ןפואב ,תיטרפ

.ד,דל הכרב (24

.ד"וי-ח,בכ א"הד (25

תורואמה ולטינ יעיברה םויב - ולסכ ט"יד הלואגל עגונב (4 'עהבש ד"וקל) ןקזה וניבר םגתפמ ריעהל (26
.(ולסכ ט"י) תורואמה ולתינ םויב ובו ,(ט"שעבה תוקלתסה)

.ו"מ ו"פ תובא (27

.דועו .םש 13 הרעהבו 1178 'מע ד"ח ש"וקל האר (28

.ג"יס ק"הגא .אינתה תמדקה (29

.ב,טנ מ"ב (30

.טושפכ ,הרותה יניינע לכב םג אוה ןכ אלא ,'וכ אתגולפ םהב שיש םיניינעב קר וניא הז רדסו (31

תא ונל ןתנו 'וכ ונב רחב רשא" ,הרותה תכרב ךרבמשכ ,םויה תלחתהב :םוי לכד הרותה דומילב ותמגודו (32
רקיע ל"צ ,'וכ םויה ךשמב ,ז"חאלו ,ףיקמ ןפואב הז ירה - פ"עבשותב הנשמו כ"בשות יקוספ דמולו ."ותרות
.ימינפ ןפואב ,'וכ העיגיו הגשהו הנבהב הרותה דומיל

.םדאה תדובעב יולתש ,ךממ אוה הלעמלש המ לכש ,"ךממ הלעמל המ עד" (ב"פר תובא) הנשמה שוריפ עודיכ (33

תאווצ - ט"שעבה י"ע ז"נפלו) ב,ביק ת"וא .ח"צקס א"וקל) דיגמה לש ומשב םימעפל אבומ הז ושריפש ,ריעהלו
םויה" .23 'מע ד"שת .12 'מע ג"שת ש"הס) ןקזה וניבר לש ומשב םימעפלו ,((המק ס"וס ט"שכ .ב"מקס ש"בירה
.שממ ותרות השענ וברמ לביקש ירחאלש ,רומאכ ,(רייא ג"י "םוי

.מ"כבו .א,גס חלשב א"ות האר (34

.ג"עס ,זע סחניפ ת"וקל הארו ,ה"פר תבש) "'וכ רישב ןיאצוי רישה ילעב לכ" - הרישה תלעממ ריעהל (35
.(מ"כבו .א,חצ הכרב

.ב,וט חלשב (36

.נ"שו .245 'מע ז"טח ש"וקל הארו .(א ,מ) ןושאר רמאמ מ"שעב (37

.נ"שו .א"עס,חמ תועובש (38

.דועו .222 'מע ג"כח ש"וקל האר (39

לכ"ש ,ךכ ידכ דע ,תיללכ הווצמ) הלימ תווצמב - ת"מ ינפלש םיניינעהל עגונב םג - וניצמ וזמ הלודגו (40
,((הלימ 'לה ףוס ם"במר) "תותירב הרשע שלש ותרכנ הלימה לעו . . תותירב שלש ןהילע ותרכנ הרותה תווצמ
,(ז"פס ןילוח ם"במרהל מ"היפ) יניסמ השמל יוויצה ינפמ אלא ,םהרבאל יוויצה ינפמ םילמ ונא ןיאש פ"עאש
ותירבב וסינכהל" (ת"מד יוויצה ,"ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" המדקהה ירחאל) הכרבה חסונב םיריכזמ ,מ"מ
.(נ"שו .ךליאו 53 'ע ל"ח ש"וקל האר) "וניבא םהרבא לש

.ךליאו א,ד ןנחתאו (41

.נ"שו .ב"עס ,ונ ריזנ (42

.אכ,אכ תקוח י"שרפ (43

."ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - להקה תנש ,וז הנשב הריתי השגדהבו (44
חישמ םע תויחל


תכיפה תשגדומ הטוס תכסמ םויסב
הלואגל הלוגה


ונתרות ןתמ ןמזל דחוימב ךייש

:הטוס תכסמ םויס - תועובשה גח ברעב םדומיל ןמזש הרותה יניינעמ

דומלל םיגהונ"ש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש (חוכ תניתנ םע דחיב) הארוהה העודי
."םויל ףד םויל ףד - םיעובקה םירועיש לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב

תומימת תותבש עבש"ד םויסה ,רמועה תריפסד ט"מה םוי ,תועובשה גח ברעב ,הז יפ-לעו
...תכסמה םויס ,ומתוחו ומויסל דע ,הטוס תכסמד (ןורחאה ףדה) ט"מ ףד םידמול - "הנייהת

םג האבוה ,"אנא אכיאד הוונע ינתית אל"ד םויסה ירחאלש - איה ס"שה יסופד בורב הסריגה
ידיל האיבמ השודקו 'וכו תוזירז ידיל איבמ תוריהז רמוא ריאי ןב סחניפ יבר" אתיירבה
םיתמה תייחתו 'וכו תודיסח ידיל האיבמ אטח תאריו אטח תארי ידיל האיבמ הוונעו הוונע
."ןמא ןוצר יהי ןכ ונלאגיו אובי ונימיב הרהמב בוטל רוכז איבנה והילא ידי-לע אב

אל"ד םויסל ריאי ןב סחנפ יברד אתיירבה לש תוכיישהו רשקה תא ראבל שי ,ךכל םאתהבו
.ןמקלדכ ,"'וכ הוונע ינתית

:הזב ןיינעהו

וניתדובעו ונישעמ ידי-לע ,תולגה םויס ,"אחישמ תובקע" תודוא רבודמ הטוס תכסמ םויסב
םיתמה תייחת" ,ןיינעה םויסל דע ,ריאי ןב סחנפ יברד אתיירבב וראבתנש םיניינעה יטרפב
הלואגה תרושב - "'וכ ונלאגיו אובי ונימיב הרהמב בוטל רוכז איבנה והילא ידי-לע אב
."רמואו רשבמ רשבמ לוק" ,"בוט רשבמ" ,איבנה והילא ידי-לע

הז ידי-לע - "הלואג"ל (תולג) "הלוג"ה תכיפהד ןיינעה שגדומ הטוס תכסמ םויסבש ,רמולכ
ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועבש ,ךכ ידכ דע ,םלוע לש ופולא ,ף"לא "הלוג"ב םיכישממש
."ךירומ דוע ףנכי אל"ש ןפואב ,תוהמו תומצע הלגתמ ,ונממ הטמל

,תוקולא יוליגש ןוויכמ - ("אנא אכיאד הוונע ינתית אל") הוונעה ןיינע םע רשקה והזו
יפכ ,(לוטיב) הוונע לש ןיינע לעופ ,אובל דיתעלד יוליגה תומילש המכו-המכ-תחא-לעו
ךירצ הלעמ הלעמל הבגהו תאש רתיב 'ה לא בורקה לכ"ש שדוקה-תרגיאב ןקזה וניבר ראבמש
."הטמ הטמל חור לפש רתוי תויהל

הריזגה לוטיב אוה הרות-ןתמד שודיחה יכ - "ונתרות ןתמ ןמז"ל דחוימב ךייש הז ןיינעו
תוקולא יוליג ךשמויש ,ונייה ,םינוילעל ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודריי אל םינוילעד
היה רבכ"ש ,אובל דיתעלד תומילשה תילכתל דע ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב
."הרות ןתמ תעשב הז ןיעמ םימלועל
יתלב - 387-386 'מע ,ג ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה-םחנמ-תרות' ;ז"משת תועובשה גח ברע תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


תצפהב תישע המ :לאוש ונרוד אישנ
הנורחאב תודהיהו הרותה


...חוכ שקביו ונרוד אישנ ןויצל ךליי

וכזש ולא ןה ,וירשוקמו וידיסח ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכייש םהל שיש ולא לכ
ישפנ אנא" תניחבב ,ותומצע תא סינכה הבש ,ותרות ודמלש ולא ןהו ,םינפ לא םינפ ותוארל
תא אלמל ,רמולכ ,תירוביצ תונקסעל רסמתהל תוכזהו הבוחה םהילע תלטומ - "תיבהי תיבתכ
ךכל הפסוהב - הז לכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש ותוחילש
תונויסינ ידי-לע אל) םלועב םימש םש שדקל ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחאו דחא לכש
שמשל יתארבנ ינא" - ףוגב המשנה תדיריד הנווכה תילכת יולימ ידי-לע (אלא ,ו"ח םיישקו
דע ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ולוכ םלועב תולגל ,"ינוק תא
."דעו םלועל ךולמי 'ה"ש - הז רמואו ועבצאב הארמ - יולגב וארי ולוכ םלועבש

תירוביצ תונקסעב םיקסוע םניא הנושמו הנוש הביסמ רשא המכו המכ םנשי וננובאדל ,םנמא
.ל"נה

הנאתו ןפג ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" ,םילענו םיבושח םיניינעב םה םיקוסע יאדווב
:ותוא לאוש ונרוד אישנ רשאכ לבא ,'וכו םהילע םיכרבמש ,(ו"ח ,הלרע אל) ןבומכ ,םירשכ
- 'וכו הנורחאה הנשה ךשמב תודהיהו הרותה תצפהב תוליעפל רושקה לכב שממ לעופב תישע המ
.הניש לש בצמב ותויהל ,תונעל המ ול ןיא

,ל"נה גוסל דחא דוע ףרטצמ שדוחל שדוחמו הנשל הנשמש ,רדרדתמו ךלוה בצמה ,וננובאדלו
.ןושיל ךלוה אוה םגש

רבדה היה אל זאש ,םייח הל תבאושו הלעמל הלוע המשנהש ןפואב הנישה התיה יאוולה
.ותביבסבש םידוהיה לצא םישדח םייח סינכהל ,תודהיהו הרותה תצפהד הלועפל ו"ח הריתסב
!תודהיהו הרותה תצפהב קוסע הנישה ינפל לבא ,הפיו בוט - ןושיל ךנוצר

ימ ,ינא המו ינא ימ ומכ ,םינושמו םינוש םיצורית ידי-לע קמחתהל תוסנל ןיאש ,טושפו
,[םיעורפ םיצורית=] "םיצורית עדליוו" ,הזב אצויכ םיצוריתה ראשו ,חילצא םא עדוי
,ול תייצמשכ ושפנל םדאה תא חינמ וניאש - ותונמוא ילכו ערה רצי ארבנש זאמ םימייקש
.'וכו הברדא אלא

ןוויכמו ...חוכ ול ונתיש שקביו ונרוד אישנ לש ןויצל ךלי - חוכ ול ןיאש בשוח םאו
."הנעא ינאו וארקי םרט"ד ןפואב הז היהי - "םארובל ןימוד םיקידצ"ש

רסמתי דחאו דחא לכש ךרוצה תודוא שיערהלו ררועל שי - אבהלו ןאכמ - ןפוא לכבו
רדעה תא ולצני - התע דע הז לכב וקסע אלש המו .תודהיהו הרותה תצפהד תירוביצ תונקסעל
תוקיתמה ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,רתוי לודג "םערוטש" ךותמ ףיסוהל ידכ היישעה
.זוע רתיבו תאש רתיב ,'וכ תורירמה ןמ
יתלב - 431-429 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה-םחנמ-תרות' ,ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


םיזנגה תיבמ


לע תוכלשה ןהל ויהש ,תונוש תוזינג ולגתנ תורודה ךשמב
הרונמל ימורב זנגנש ץיצהמ * הפקשהו הכלה יניינע
תוליגמ"הו תינוסרחה הזינגה ,"סוטיט רעש" לע תרייוצמה
ןיד-יקספ ,תורוסמ תונשל םאה * הדוהי רבדמב "תוזונגה
טעמ * תוזינגה ייוליג תובקעב תואחסונ ייונישו
תועובשה-גח לגרל ,תונוש תוזינגל יברה לש תויוסחייתההמ
"הזונג הדמח" התלגתנ ובש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ק"כ ןיב ,מ"שת זומתב 'ד ,יעיבר םויב המייקתהש החישמ עטק איבנ וז המישרל החיתפכ
.770 -ב יברה לש ורדחב ,א"טילש הרוגידסמ ר"ומדאה ק"כו ונרוד אישנ ר"ומדא

ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תשיגפ לע יברה רפיס (88 'מע 'המכחה לצב') םירבדה חתפב
הזינגה לע רבוד ןכו ,ל"צז בקעי םהרבא יבר - הרוגידסמ ר"ומדאה לש ודוד םע ץ"חרת תנשב
:ןלהלדכ החישה הכשמנ ןכמ רחאל .תינוסרחה

המסרופ הרות-ןתמב רבכ - תונוש תוזינג תומסרפתמו תוכלוה וננמזב :יברה
.הזונג הדמח"ה

."הצוח ךיתונייעמ וצופי" והז :ארוגידסמ ר"ומדאה

.חישמהו ט"שעבה םע תוכייש הז ןיינעל :יברה

ימורב ץיצה תמולעת

ןפוא רבדב יסוי ר"ב רזעילא 'רו םימכח ןיב אתגולפ ונאצמ (א,ה הכוס .ב,גס תבש) ארמגב
רזעילא 'רו ,"ןיטיש 'בב וילע בותכש" םירמוא םימכח .ץיצה לע "'הל שדוק" םילימה תביתכ
יריאמה ראבמו ."תחא הטישב 'הל שדוק וילע בותכו ימור ריעב ויתיאר ינא" רמוא יסוי ר"ב
."הייאר תודעב ףא - (הלבקב) םלצא עודיה תא (םימכח) ושיחכה אל"ש (םש תבש תכסמב)

תודע לע םיקלוח םימכחש ןכתייה ,(201 'מע ,וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה השקה ךכ לע
רעש" לעש הרונמה רויצל עגונב ,הלאש דוע אוה ףיסומ ךכל ?יסוי ר"ב רזעילא 'ר לש הייאר
דציכ .םילגועמ תשק יאצחכ םילועו םיכשמנ םהשכ ,הרונמה ינק תשש םירייוצמ הבש ,"סוטיט
?ם"במרה רייצ םג ךכו ,"םילועו םיכשמנ ןוסכלאב"ש י"שר עבוק ןכ-םא

קייודמב רייוצ אל סוטיט רעש לעש הרונמה רויצ :המוד הבושת תולאשה יתשל בישמ יברה
ץיצ האר יסוי ר"ב רזעילא 'רש יפ-לע-ףא :ץיצה יבגל םג ךכ .שדקמה תרונמל המודב אלא
טישכת הז היהש ןכתיי .לודגה ןהכה לש ץיצה והז ןכא יכ הרורב היאר ןאכמ ןיא ,ימורב
ידימ ליצהל ידכ ילואו - היהתש הביס וזיאמ) טישכתה זנגנ ןכמ רחאל .ץיצל המודב השענש
םיחנומ ויהש שדקמה ילכ םע דחי (הרונמב רמול שי הז ךרד לעו - יתימאה ץיצה תא םיאמורה
יסוי ר"ב רזעילא 'ר הארש ץיצ שמיש םוקמ לכמש - ם"במרה תעדב יברה ריבסמ ךשמהב) ימורב
.(הרצק הפוקת תוחפל

תינוסרחה הזינגה

,עודיכ .'תינוסרחה הזינגה' לש תויטנתואה תלאשב תודיסחה םלועב ולהנתה םיבר םינויד
הדמע תחכוהב םימעפ המכ קסע יברהו ,םה םייתימא םיבתכהו תורגיאה יכ עבק ב"שרה ר"ומדא
.וז

םיידיסחה םיבתכה רצוא לע סומלופה םוכיסל) 'ןוסרח תזינג' ורמאמב לאפר .י רמ בתכ ךכו
:(53 'עה ה-דמק 'מע (ז"לשת) אפ ךרכ 'יניס'ב םסרפתהש -

םה (תינוסרחה) 'הזינג'ה יבתכ יכ - ותעדב ץרחנ - שטיוואבוילמ ר"ומדאה - היה ןכ"
הכורא העש ונלגלג הב ,ז"כשת זומת 'ה םויב ומע יתחישב םימישרמה וירבדב - םייתימא
."הנותמ םייניב תעד םג לבקל תוצרתהל ילב ,ונועמב

ר"ומדא ק"כו ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) וימדוק לשו יברה לש םתעד התיה וז ןכא
.אנר-טמר 'מע ,'ח ךרכ ,שדוק-תורגיא האר) םיבתכה לש םנכות םצע רבדב (ע"נ ב"שרהומ
.(ךליאו 429 'מע ,'א ךרכ 'ךלמ ימי'

:הרונמלו ץיצל עגונב הלעהש וזל ההז הרבס יברה בתוכ וירבד ךותב

ויה ל"נהכ השק רסאמב . . רוסא היה ל"צז ןי'זורמ ר"ומדאה רשא רורב רבד
ןי'זורמ ר"ומדאה לצא ויה יאדווב .רסאנה תושרב ואצמנש םיבתכה םימירחמ
םיצפחו םירפסו וינפלמ ול םיכומסה תורודו ורוד ינב לש שדוק די יבתכ
יאדווב ,הברה וא טעמ םא - הזב אצויכו השוריב וילא ואב יכ ,וילע םיביבחה
ל"נה 'וכו םיבתכה לבקל ךיא םינפוא שפיחו הצר חוטב םוקמב ר"ומדאה אצמנשכ
חרבש ןוויכ הלשממה לצא היולג תולדתשהב םגישהל לוכי היה אלש רורב .הרזחב
הזב םילדתשמה דיב התלע םא .םייאשח םינפואל ךרדה אלא ראשנ אלו - ורסאממ
ידכ םידיקפה םישוע ויה המ - הזל םיכיישה םידיקפה תא ןפוא הזיאב דחשל
ולגי הלשממה ירקוח רשא תויורשפאה תא ,םינפ לכ לע ,טעמלו רבדה תא רשפאל
לכ לע רשא םיבתכמ םמוקמב חינהל - טושפ רתויה ?םהילעבל םיבתכה תרזחה
.וחקלנש שדוק די-בתכ ףוגל ומיאתי 'וכו םרפסמ ,םהיארמב ,םתוינוציחב םינפ
,'וכו ןמז תוכיראב הרומג החונמב תושעל םילוכי ויה אל הז לכ רשא ןבומ
ןוויכ הזב תוציחנ לכ ואר אל םגו תקייודמ ה"הגהל םוקמ היה אל אלימבו
.תודיסח רשאמ רתוי תיסור םיניבמ ויה םתיאמ וששחש םירקבמה םגו םיפילחמהש

םיאתמ יתלב םוסרפ

דחא לש שדוק די-בתכב בתכמכ םסרפל שקיבש בתכמ יברל סוארק ילתפנ 'ר רגיש כ"שת ץיקב
חלשנ"] בתכו (במש-אמש 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגיא - ןוויסב י"חב) רהימ יברה .םיר"ומדאה
:["םיאתמ יתלב םוסרפ עונמל ידכב ,רותה לע תוכחל ילבמ בתכמה

-בתכה ףוג הז ןיאש תרמוא תאז ,תינוסרעחה הזינגהמ בתכמה םוליצ יפכ אוהו
ןיד תילו [םימתהב ספדנה ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב ראובמכ] הקתעה םא-יכ די
אוה ליעל םירכזנה םיבתכמה לכ לש עירכמה בורש ןוויכ תופסונ תויאר ךירצ
ןכ םג אוה ובתכמב ריכזמש ןקזה ר"ומדאד די-בתכה םאו ,רומאה די-בתכב
.הרומאה הזינגמ אוה םג יאדווב ,תומוד תויתוא רויצב

ןידכו ןידכ יווהל

-תיבב אבומה תא (654 'מע ,א ךרכ ,ז"לשת שדוק תוחיש המגודל האר) יברה איבה םעפ אל
רבק לעש המיב הלפנש לארשי ץראמ בתכ וחלש" ,דל ןמיס םייח-חרוא רוטל שדח-תיבו ףסוי
הפוקתב - ואצמנש יברה ןייצ דבב דבו) "י"שר רדסכ םינשי ןיליפת םש ואצמו לאקזחי
.(םת וניבר תעדכ ןיליפת םג - תרחואמ

רבקב ןיליפת ואצמש הממ ,םת וניבר רדס רותסל ןיאד ירומ םשמ יתעמשו" :בתכ 'השירד'ה
רדסה ותואב ןבתכש ןוויכ ויה ןילוספש רמימל יצמ םת וניברל הברדאד ,י"שר ירבדכ לאקזחי
יכ יברה ףיסוה ךכ לע ."'וכ ןינמטנו ןירבקנש ןילוספ םירפס ןידכ ורבקב ורבקנ ךכלו
.םת וניבר תעדכ ואצמנש ןיליפתה לע םג ורמאנ ולאכש םירבד

זאמש (187 'מע ,ו"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל .םש ז"לשת 'שדוק תוחיש' האר) רובס ומצע יברה
.ל"נה םיצוריתכ קוחדל ךרוצ ןיא ןכלו - תועידה יתשכ וגהנ םדקמו

'תוזונגה תוליגמה' תונימא

ןיוז ףסוי -המלש יבר ח"הגל (טכ 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת ןסינב ב"ימ תרגיאב
בתוכ ךכו .םיבר םיחוכיו וררועו הנש התואב ופשחנש תוזונגה תוליגמל יברה סחייתמ ,ל"ז
:הרצקה ותבושתב יברה

ןיבש ךוסכסהב ןייעל ידיב יתותע ויה אל ירה ,תוזונגה תוליגמל עגונהב
ךותמ יל הארנש המ לבא ,הצקה לא הצקה ןמ םיקלוחמש עודיכו ,הזב םירקוחה
םיאלמל עגונהב בותכה תטישמ הארנכש ,םימוליצ הזיא תייארו תיחטש האירק
ןכלו ,העידי ןורסיח ינפמ הקתעהב תועטל לולעה ,ץראה-םע די-בתכמ והז 'וכו
.(םתזינג תביס עדוי ימו) תוליגמה תוכמסל עגונב השורד הריתי תוריהז

:הז ןיינעב יברה ביחרה (203 'מע ,וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ג"משת תנשב ותחישב

המכ םנשי םשו ,ך"נתה יניינעמ תוליגמ לש תוזינג ולגתנ ןורחאה ןמזב
תעדל שי - .'וכו ריתיו רסחל עגונב ונידיבש הרוסמה יבגל םייוניש
.וניתרוסמכ ללכ ןניא ירה ,'הייאר תודע'כ םיארנ םתויה תורמל ,'תוזינג'הש
וא 'םימכחה ילודגמ' םה םא 'תוזינג' ירבחמ םתוא םה ימ תעדל ןיאש דחוימב
אלש ובתכנש םושמ אקווד וזנגנ ןכא תוליגמהש וליפא ןכתיי :ןכ לע רתי .אל
רחא רוד ,שיא יפמ שיא הרסמנש ונידיב הנשיש הרוסמה ןכ-ןיאש -המ !הכלהכ
.תמא איהש רורב רבד - וניבר השמ דע הלעמל רוד

ןשי ינפמ שדח

ינושאר לש םינידה יקספ לש םניד המ ,הלאשב תוכיראב יברה ןד ז"משת תנשמ ותחישב
די-יבתכ ולגתנ זאמ רשאכ ,ם"במרה ירבד דוסי לע וקספש ,םירחאו ףסוי-תיבהכ ,םיקסופה
םאה - ם"במרה וב רזח תוכלה רפסמבש אצמנו ,םייונישו םינוקית םהבו ם"במרה לש םישדח
?ם"במרה לש הנורחא הנשמכ הכלהה הנתשת

ועבקש ןמזב םלועב ויה אלש םינושאר תולגתהבש ןקזה ר"ומדאו א"מרה ירבד תא איבמ יברה
:יברה ךישממו .םינורחאכ קוספל ךירצ ןיא ,םתעד תא םינורחאה

רחא ולגתנש) םינושארה ירבד תא םיקסופה ואר וליאש םירפס המכו המכב וניצמ
םש ונייוצ) ל"נה םירפסב ראובמהל עגונב רמול שיו .םתומכ םיקוספ ויה (ךכ
טשפתנו םסרפתנש ןיד קספה תונשל ןיאש אוה הנושארה םתרבס :(16 הרעהב
ןושארה לש ותנקסמו ומעט ואר וליאש רורב הז ןיאש ןוויכמ ,ןבומ םעטהו)
ןיאש ןמז לכו ,ךכ רמול םוקמ שיש קר םא-יכ ,היתווכ היל אריבס ויה הלגתנש
ןיד-קספ םסרפתנ (א) :ןכ םא אלא .(השעמ תושעלו תונשל ןיא - רבדב רוריב
ינפלש ןיד-קספה וקספש םיקסופהד תולדגמ רתוי וא ךרעב אוהש קסופ לש רחא
ונילע - הזב אצויכו ,ותקזחמ ןוממ איצוהל ,אתיירואד אקיפסב קר (ב) ,הז
.ותומכ גוהנל ןכלו רימחהל

תואחסונ ייוניש

ופסאנ) תומוקמ רפסמב .די-יבתכ יפ-לע תואחסונ ייונישב שומישב יברה ךמת יללכ ןפואב
לחהש ץיבוניבר ןתנ ברה לש ורפסל ןייצמ אוה (טשפדוב ,רדנלרבוא 'יש ךורב ברה תמישרב
ןיול רעבוד-םולש ברל ריתה ףא ט"לשת תנשב ."םירפוס יקודקד" - ח"כרת תנשב רואל תאצל
ורפסב האר) ילבב דומלת לש ןושאר סופדו די-יבתכ ותכירעבש "הרות לידגי" ןואטבב סיפדהל
תואסרג ייוניש סיפדהל םוקמ שי םא לאשש - טצ -חצ 'מע ,ה"נשת .י.נ ,'שדוקה תדובע'
יברה ןייצ ןכ .(הז ןואטבב יעבטה םמוקמ הז ןיאש ףא ..."הרות לידגי"ב הז קייודמ סופדמ
.לקנרפ יתבש ברה תרודהמ ם"במרב ופסאנש תואחסונל תומוקמ לש בר רפסמב

ילושב אובל םיכירצ המודכו תואחסונ ייוניש יכ ללכ ךרדב ןעטו רמשמה לע דמע יברה םלוא
ךרכ שדוק-תורגיא .5 'עהב םש ןמסנהבו ,זכק 'מע ,א ךרכ 'וביסמב ךלמה' רפס האר) ןוילגה
.(ל 'מע ,כ

אצי יברהו ,ך"נתה לש תינשדח הרודהמ רואל איצוהל םסרופמ יעדמ דסומ דמע ד"כשת תנשב
ראשה ןיב .תינכותה תא לכסל השקבב םימסרופמ רוביצ ישיאל הנפ יברה .וז המגמ דגנ ץצוח
:(טכק -זכק 'מע ,גכ ךרכ שדוק-תורגיא) ר"זש רמל תרגיאב בתכ

,בתכבש הרות לש השדח הרודהמ רואל איצוהל תננוכתמ םילשוריב . . ש יתעדונ
די-בתכ שארל לכלו ,םינוש די יבתכו תונורחא יכה תוילגת ןובשחב איבהב
תעדב הלעש - יתאב הז לעו - דוע אלו .(!הרות רתכ) סקרוק ופעלא הנוכמה
וילעש שדוקמהו לבוקמה חסונה היהי אל םינפהש סופדל ל"נה תא םיניכמה
סקרוקה לש חסונה םא יכ . . לארשי תונבו ינב לש תורוד המכו המכ וכנחתנ
רואל םיאיצומה תעדלש םירחא די יבתכמ [סקרוקב] רסחה תא ומילשי . . רומאה
וריעי ,ךרכ לכ ףוסב וא ןוילגה ילושב םא ,תורעהה קלחבו .םהילע ךומסל שי
.ילוכו ילוכו די יבתכ דוע לש תואחסונו ,לבוקמה חסונה לע ןכ םג

לארשי-ינבב םינוש םיגוח ןיב הציחמ ומיקי םא ללוחתהל לולעש רעסה ןבומ
השעמ תוציחמ ידי לע ונל שיש תורצה ונל יד ירהו .בתכבש הרותל עוגנב םג
םינפ לכ לע התע תעלש אלא ,םינושמו םינוש םיניינעב - םידחושמ םדא ינב
םיכלוהש ולאמ לארשי-ינב ולדבנ הזבו ,םלוכל דחא חסונ בתכבש הרותל עגונב
...ילוכו ילוכו םינורמושה םוגרת ,םיעבשה םוגרת ירחא

..."ובתכמ יתלביק ןוהמיתב"

ףסוי יבר ןואגה לש ויבתכב םיקסועה והשמ ףירח ןונגסב םיניינעמ םיבתכמ ינש ןלהל
.רבו'צאגארה ,ןיזאר

יברהו "םינשי יתפש בבוד" ורפס תא יברה לא ךאלב םירפא-םייח-השמ ברה רגיש כ"שת ףרוחב
:(טס 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגיא) בישה

יננה רשאמ ןכ .השמ בישה תובושתו תולאשל ותרעה לע ןח תאושת ןח תאושת
ןייצש לע יתרעטצנ ותחילס תשקב ירחאלו . . "םינשי יתפש בבוד" רפסה תלבק
ףכית הארי ונונגסב ליגרה לכו - יבו'צגרה ןואגל םהש םיבתכמ המכ לע
...וניאש

,ל"נה רבחמל ףסונ בתכמ (טנק-חנק 'מע םש) יברה רגיש ןכמ רחאל םיישדוחכ
םנמא םה ולא םיבתכמש טהלב ןעטו רזח יברל םייתניב רגישש תרגיאב רשא
:יבו'צוגרהמ

האב םתודוא םיבתכמה תודוא בתוכ וב ,ןושארה םוימ ובתכמ יתלבק ןוהמתב
.םדוקה יבתכמב ,ילש הרעה

ודובכ תא איבה אוהש ימ וא ,אוה הגשמ ילוא ,יתרמא הליחתמ יכ ,ןוהמתב
םה םיבתכמהש אוה תמא רשא םעפה דוע רשאל אב ובתכמ ירהו ,רומאה תועט ידיל
.טלחהבו תילכתב ארקיעב ךרפומ אוהש רבד ,יבו'צגרה ןואגה לש

ןואגהמ םיאצמנ תובושתו תולאש םיבתכמ םיפלא רשא ,עידוהל רתומל יאדווב
,םינשב תוירישע ,םינש המכו המכ לש הפוקת ךשמ לע םה םיערתשמו ,יב'וצגרה
ללכה ןמ אצוי ילבמ ,ולא הרות ישודיח ,ת"וש ,םיבתכמה לכב הוושה דצהו
וניאש המ תא ןכ םג ריכיו וריכי דחא לכש ,ול דחוימה ןונגס אוה ,טלחהב
יכפה ןונגסב םה "םינשי יתפש בבוד" רפסב םיספדנה םיבתכמו ,טלחהב ול ךייש
.יבו'צגרה ןונגסמ תיטלחה יכה תילכתב

ינפמש וא ,םותחי אוהו ומשב בותכל אוהש ימל הווצי ל"נה רשא ארבסה
,ורדגמ תאצל וחירכי אוהש המ וא ,ונונגס הנשי ,רבדה תלעותלו םיבר תונולת
יכה תילכתב ךפיה ןכ םגו ,יבו'צגרה לש וייח לכ רדסו ןונגס ךפיה אוה
אלא ,רחא ןונגסב רמאל וא תורוהל הצור היה אלש קר אלש ינחוטבו ...תטלחומ
דיעיו יבו'צגרה אוביש ,תואיצמ התיה םאבש אלא דוע אלו] לוכי היה אל םגש
.[ולוקל ועמשי אלו ול ונימאי אל ,םיבתכמה בתכ אוהש

:ובתכמ תא םייסמ יברה

בותכי ילואש ,רומאה ובתכממ ינששוח יכ ,ךרע יפל תוכיראבו ל"נה לכ יתבתכ
,יבו'צגרה ןואגה לש םה ולא םיבתכמש ,ספדנה לע דימעהל ,םירחאל םג ודובכ
קפס לכ ןיא ל"נכ יכ ,הזמ ענמיהל רתויבו דואמב ןוכנש ,ריעהל הבוחה ילעו
םניא ילואש ,ולא םייוטיב לע החילסה ותיאו ,יבו'צגרהמ ל"נה םיבתכמ ןיאש
.רתויב םיטמולפידתודיסחה ינייעממ


רבדמב תשרפ


רבדמב תשרפ

(חכת ןמיס ,ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל

,יול ינב ןיינמ (ב) ,לארשי-ינב ןיינמ (א) - ונתשרפב רפוסמ םהילעש םיניינמה תשולש
(א) :(טי ורתי) הרות ןתמ ינפל ונתינש תוחטבהה שולשל םיליבקמ - תהק ינב ןיינמ (ג)
:"שודק יוגו" (ג) ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" (ב) ,"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו"

ידיל האב הז ןיינמב ןכש ."םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" דגנכ - לארשי-ינב ןיינמ
"לטב אל ןיינמבש רבד" ,רמאמכ ,םלועה תומוא יבגל לארשי לש תדחוימה םתובישח יוטיב
.(ג הציב)

ללגב דרפנב ונמנ יול ינב ןכש ."םירש" ושוריפש ,"םינהכ תכלממ" דגנכ - יול ינב ןיינמ
."שדקה תרמשמ ירמוש" ,דחוימ רדגב םתויה

ינב תדובע תאז" (ד,א ונתשרפ) רמאנ תהק ינבב ןכש ."שודק יוגו" דגנכ - תהק ינב ןיינמ
.(י"שר ,ןלוכבש שדוקמה) "םישדוקה שדוק . . תהק
(24 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

השרושל ונייהד ,המשנה "שאר"ל לארשי תומשנ תא היבגהלו םירהל םכילע - "שאר תא ואש"
.הרוקמו

,םיאישנה רשע -םינש ,הדעה ישאר תא הליחת םירהל םכילע תאז תושעל ידכ - "שאר תא ואש"
ןכש ."הטמל שיא שיא ויהי םכתיאו" (ד קוספ) בותככ ,וז הדובעב ףתתשהל םה םג ולכויש ךכ
ויהו לארשי-ינב לע תורישי עיפשהל םילוכי ויה אל ,ןרהאו השמ לש םתלעמ לדוג דצמ
.םירבחמה םיעצוממכ םיאישנל םיקוקז
(זיש 'מע ,ח"ערת םירמאמה רפס)


תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש םידקפה לכ ויהיו
(ומ,א) םישמחו

םרפסמ הברתה ןמזה ךשמב אולהו םתיינמ ןמזב לארשי-ינב רפסמ תא תעדל ונל בושח עודמ
?הברהב

.םייוניש ןיא הז רפסמבו ,ףלא תואמ שש אוה הלעמל לארשי תומשנ לש יתימאה םרפסמ אלא
תויללכ תומשנ ףלא תואמ-שש םתואמש םושמ אוה םיאבה תורודב לדג לארשי-ינב רפסמש הדבועה
.תויטרפ תומשנ דוע ופעתסה
(ביש 'מע ,ח"ערת םירמאמה רפס)


(ב,ב) ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ

ירקית לא ;יקולאה רואה יוליג דגנכ תעה לכ םידמועה ,הזה-םלוע יניינעל זמור - "דגנמ"
.(החותפ ן"ונ =) "דגנמ" אלא (הלוגס ן"ונ =) "דגנמ"

,השודקה לובג ךות לא ותוא םיסינכמו "דגנמ"ה תא םיררבמ רשאכ - "דעומ להאל . . דגנמ"
.ה"בקל שדקמו ןכשמ םישענ ובילו וחומ ,"דעומ להוא" ררבמה םדאה היהנ יזא
(107 'מע ,ש"ת םירמאמה רפס)


(זי,ג) יררמו תהקו ןושרג םתמשב יול ינב הלא ויהיו

ררבל ךירצ ,ה"בקל רבחתהל הצורש ימ .(טכ אציו) "ילא ישיא הוולי םעפה" ןושלמ - יול
:ולאה םינפואה תשולשב ומצע תא ךכזלו

.רתויב קדה ערה תא םג ,ובש ערה תא שרגל וילע - ןושרג

ולו" ומכ ,הפיסא ןושלמ תהק) ארובה תדובעל םדבעשלו שפנה תוחוכ תא "ףוסאל" שי - תהק
.("םימע תהקי

.ה"בקהל יתימא בוריק ללכל אב אל ןיידעש לע תורירמב ררועתהל שי - יררמ
(242 'מע ,ד"שת םירמאמה רפס)


(טל,ג) ןרהאו השמ דקפ רשא

(י"שר) םייוולה ןיינמב היה אלש רמול ןורהאו לע דוקנ

השולש ויהש אצמנ הז יפלו ,םייוולה ללכב הנמנ אל ןורהאש עמשמ י"שר ירבד תוטשפמ
לע" ,תיסינ ךרדב ונמנש ,יול ינב (ב) ;תיעבט הרוצב ונמנש ,ללכב לארשי-ינב (א) :םיגוס
.ללכ הנמנ אלש ,לודג ןהוכ ןורהא (ג) ;(י"שרבו זט קוספ ליעל) "'ה יפ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמוא רבדה םעטב

ונמנ ןכל .תווצמה םויקב איה םתדובע רקיעו ,קסע ילעב םה לארשי-ינב בור - לארשי-ינב
לע ףיסוהל רוסאו אקווד תווצמ ג"ירת שי - "רפסמ" רדגב ןה תווצמה ףא ןכש ,עבטה ךרדב
.ונממ עורגל וא הז רפסמ

תילענ הרותה .(גל הכרב) "בקעיל ךיטפשמ ורוי" ,הרותה דומיל אוה םניינע - יול ינב
איהש ןבומ ומצע הז קוספמ לבא ,(אי בויא) "הדימ ץראמ הכורא" ,ביתכדכ לובגו רפסממ
ךרדב השענ ןיינמה לבא ,ונמנ םה דחא דצמ - םייוולה םג ךכ .םינפ-לכ-לע ,הדימ רדגב
.תיסינ

,ה"בקב תידימת תוקבד ךות םלועה יניינעמ תטלחומ תושירפ אוה וניינע - ןהכה ןורהא
,הלבגהו הדיממ ןיטולחל תילענ וז הדובע .שפנ-תוריסמ לש הדובעה יהוז םדא לכ תדובעבו
.ללכ הנמנ אל ךכ םושמו
(1 'מע ,גל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ונתנו .תדעה ןרא תא הב וסכו ךסמה תכרפ תא ודרוהו
-ה,ד) הלעמלמ תלכת לילכ דגב ושרפו שחת רוע יוסכ וילע


ולוכש םלועל הסינכו ימשגה םלועהמ קותינ ידי-לע הניא הנוילעה הנווכה תא אלמל ךרדה
:תורחא םילימבו .רואל ובש ךשוחה תכיפהו םלועה ךותב תואצמיה לש ךרדב אלא ,השודק
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל

:ןוראה יוסיכב זמרנ הז ןיינע

םירתסהו תומלעהב רתסנו הסוכמ השודקה רואש תואיצמב ,הסוכמ "ןורא"הש םוקמב אקווד
.רוא הרותו הווצמ רנ ידי-לע םלעהה תא לטבל םיכירצ םש ,םיבר
(ה"משת רבדמב תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישיש םוי
ןוויסב 'ד

גחה לילב וקלדויש תורנה תא םג (תסנכה-תיבבו תיבב) םויה דוע הקלדהל ןיכהל רוכזל שי
שא תקלדהו לושיב ךרוצל (1'המשנ רנ' ומכ) הקולד שא ריאשהל ןכו ,שדוק-תבש יאצומ -
.תועובשה גח לילב שרדנכ הרואתל תבשה-ןועש תא ןווכל שי ןכ .בוט-םויב

רבדמב תשרפ שדוק-תבש
תועובש ברע ,ןוויסב 'ה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.הכאלמ וב ןיאש רבדב וליפא ,הרוסא בוט-םויל תבשמ הנכה

. תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו התע הרותה תאירקב :החנמ
.(גל,ד) "ןהכה ןרהא . . יררמ ינב .

.ו קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

ןושאר םוי
תועובשה גח ,ןוויסב 'ו

ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע תיברע ללפתהל םיניתממ שדוק-תבש יאצומב
.בוט-םוי תסינכ ינפל ,"הנייהת תומימת" רמועה תריפס

,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .הדועסה ינפל ,הלילב םיקילדמ :תורנה תקלדה
השא ןכו ,קילדמה רבגש םירמוא שי ."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" :(תבשב ומכ
.שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש' וכרבי אל ,המצעל תשדקמה

ןיברקמ ןיא וז הלדבהב ,ונגהנמל .(ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי) ז"הנקי אוה רדסה
ארוב' תכרב תעב קרו .םיינרופיצב םיטיבמ ןיא ןכו ,םהלש תבהלשה ןידחאמ ןיאו תורנה
.םהש ומכ תורנב םילכתסמ 'שאה ירואמ

:תובוט תוטלחה

ןכו ,םימש תאריב הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה גח"
הנשה-שארב תועיקתה ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל
.2"םירופיכה םוצד שודקה םויו

:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
ימ .(וב וספדנש 'תונווכ'ה םינווכמ ןיאו םישידקהו תושקבה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ
.3םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה

לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי"
."'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש

,הבר-אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה-לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
."עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש-תאירק

:'תועובש ליל ןוקית' חסונל יברהמ םינוקית

דחאו הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . " :אוה הריצי רפסד םויסה ,יתיארש םיסופדה לכב (א)
."בלב

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו
'ג .תנמאנ. . " :ומצע-ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
,הקיתש :ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער
."תמא רובידו ,ןושלה תרימשו

ןנא" :י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,". . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא" :רהוזבכ תויהל ךירצו
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

.4תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב

,ויכרצל אציי .הרותה תכרב םיכרבמש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשכ ,ןכמ רחאל
לכ ךרביו ,הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ שש וידי לוטיו
"הניש ריבעמה" ,תורצקה תוכרבה ;"המשנ יקולא" ;"רצי רשא" ;"םיידי תליטנ לע" :תוכרבה
.הרותה תכרבו

.הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

-םויו תבש לכבכ ,הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.בוט

.םותי שידק .ונעישוה .ןושאר םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.5תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (ןכ ינפל ףאו

.םלוע לש ונוביר .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.6'תומדקא' םירמוא ןיאו ,תור תליגמ םיארוק ןיא

תורבידה תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
.הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע - תורבידה תרשע תאירק תעשב .'ןוילעה םעט'ב םיארוק

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
ארוקה םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ .לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה
.הדובכ ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה

תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל
.תומשנ ריכזמ וניא ךא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב לבא .תומשנ

תרכזהב .רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר
.7"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ

.וללהי .ירשא .8'םימחרה בא' רמאי ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא
.שידק-יצח

:ףסומ תליפת

.9"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.((קיריחב 'ל) "םהיונל" :''ה תלהת' רודיסב םג רבעב היהש

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה .םיפכ תאישנ
.תילטב תוסוכמ םינהוכה

."קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה םינגנמשכ
. . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ ינפל םינגנמשכ
."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו ."הבוטל

דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.'זובי'זמב

םיניתממו הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :10בלח ילכאמ
תחמשל ןיי תיעיבר םויה םיתוש ןכ .12רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,11תחא העש
.13בוט-םוי

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
."ימוסבל" ןיא יאדו ךא .הרותה וב הנתינש

רופיס רפסל םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה גחב 'הרות' רמול ,םייברה לצא אוה גהנמ"
.ךלמה דודו וניבר השמ תא םג ריכזהל גהונ היה יברה .ךכ גוהנל ןוכנו ,"ט"שעבה ונרוממ

ונרוד אישנ יברה גהנ [העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל

.ןקזה ונברל תובבה עברא ןוגינ תא הז םויב םינגנמ ,םילגרה תשולש לש ןורחא םוי לכבכ

.תועובשה גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה

ינש םוי
14גח-ורסא ,ןוויסב 'ז

.םימשבה לע אלו רנה לע םיכרבמ ןיא .'יתעושי ל-א הנה' :ליגרכ םיליחתמ :הלדבה

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.סוניכה דובכל תועובשה גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

רשקב ,םישנל םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ר"ומדא ק"כ עיצה ט"לשת תנשב
תורנו הייתשו הליכאה תורשכ ,החפשמה תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל
,ולא תויונמדזהב ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש
.ללכבו

:םימולשתה ימי

.ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומלשב

ומצע תועובשה גחב םתאבהו ,תועובשה גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ לעו ,הארוה יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל

בוט המו ,תועובשה גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש ,רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה

ישילש םוי
ןוויסב 'ח

ןתינש רורב יברה תחישמ ירה ,3:59 העשב קר ויהי דלומהמ 'םימלש םימי העבש' יכ-םא
.15םימלש 'ז ינפל םג ,יעיבשה םויה ךותב הנבלה תא שדקל
.ורבעש םינשהמ גחה תונויליגב ןאצמל ןתינו ,תורעההו תומוקמ-יארמה בור וטמשוה תוינכט תוביסמ (*


.ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (1

,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ" :יברה הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ (2
.(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו

.35 'מע 3 ןויליג שטיוואבויל ץבוק ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (3

תעדל רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה ףכב אבומ ,תונווכה רעש (4
.םויכ 3:03 העשב ץראה זכרמב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה

ועמש אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח יתב (5
.'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע

םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח-ורסיאב תאז ןגראל ףידע ,תולרגה תכירע רבדב
לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלשה תוצקו בכש ס"וס הרורב הנשמה פ"ע הנה - גחב תאז תושעל
.הזב

.ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל ,ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ יברה ךא (6

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (7
וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב (הבצמה ג"ע םושרל ןכו ,הליפתב) תומשנ ריכזהל
לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ
.(833 'מע ב"ח ךלמ ימי ,ומא םשב וריכזה ,ויבא

ב"ח וביסמב ךלמה - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (8
.טנ-חנ 'מע

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה רעש ,םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש = (9
.בי

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (10
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

תורשכה תוניבגה בור) תועש שש הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז (11
הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח השש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל
.('םעט תכשומ'ש ,תירגלוב

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (12

.בי-י"ס םש ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (13
ןכ שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ
.(אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ע ,ב,חק םיחספב

,24 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקילב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (14
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמהו ,ב"ס א"פ ללוכה רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
ןודנול 'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח וביסמב
.(ה"נשת

'תויודעוותה - םחנמ תרות') א"כס (הגומ יתלב) ו"משת'ה ןושאר-רדא 'ו ,המורת פ"ש תחישב שרופמכ (15
תעדל חמשנ .20 'מע זצק ןויליג דעו 18 'מע בי ןויליגמ ,'תורשקתה'ב ע"ע ש"מכ אלדו ,(596 'מע ב"ח ו"משת
.ןודנב וניאישנ וניתוברמ םיפסונ תורוקמ שי םא

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il