- ב"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוויסב א"י * אשנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תנתונ תועובשב הרותה תושדחתה
הנשה לכ הרותה תושדחתהל חוכ


* הרותה לש תיללכ תושדחתה שי הנש לכבש הרות-ןתמ ןמזב
* הרותב תימוי-םוי תושדחתהל חוכ םיבאוש וז תושדחתהמ
םישדח םיניינע םילגתמ הרות-ןתמ ןמזב הנש ידמ ,ףסונבו
םייוליגה לכב הגרדב היילע שי אשנ תשרפ תבשב * הרותב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * וללהאלא בותכל ךירצ היה אל" י"שר שרפמ ,"'וג הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב" 1קוספה לע
."ונתינ םויה וליאכ ךילע םישדח הרות ירבד ויהיש ,הזה םויב והמ ,אוהה םויב

ידי-לע הרות -ןתמד ןיינעה שדחתמ םוי לכבש ,2תמאב תואיצמה איה ןכש - הזב הרבסההו
-לכמבו) תמגודבו ךרד לע ,3הווה ןושל "הרותה ןתונ" :הרותה תכרב חסונב שגדומכ ,ה"בקה
דימת םוי לכב ובוטב שדחמה" 5בותכש ומכ ,4םוי לכב האירבה תושדחתה (רמוחו-לקו ןכש
םלועה תאירבש ןוויכד ,הרותה תניתנד תושדחתהל עגונב 6המכו-המכ-תחא-לעו ,"תישארב השעמ
תושדחתהה הליחת תויהל ךירצ ,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" 7רמאמכ ,הרותה ידי-לע איה
.האירבה תושדחתה םג תישענ הז ידי-לעו ,הרותב

תיללכ תושדחתהמו ,הרות-ןתמ ןמזב תישענ הלוכ הנשה לכ לע הרות-ןתמד תושדחתהה תוללכו
תוללכ תישענ הנשה-שארבש ,האירבה תושדחתהב ומכ - םוי לכב תיטרפה תושדחתהה תכשמנ וז
לכב תיטרפה תושדחתהה תכשמנ וז תיללכ תושדחתהמו ,הלוכ הנשה לכ לע האירבה תושדחתה
.םוי

וליאכ ךילע םישדח הרות ירבד ויהיש" ,םדאה לצא הרותד תושדחתהל עגונב םג ןבומ הזמו
הנשי אמגטוידכ ךיניעב היהי אל") גונעתו תויח ךותמ היהי הרותה דומילש ,"ונתינ םויה
לכב הרותב גונעתהו תויחה תושדחתהל חוכ תניתנהש - (8"התארקל ןיצר לכהש השדחכ אלא 'וכ
.הרות-ןתמ ןמזב הרותב גונעתהו תויחה תושדחתהמ ,איה ,םוי

:המצע הרותב (תושדחתה קר אל) שודיח - הרות-ןתמד תושדחתההב ףסונ ןיינע םדקהבו

הרות םג אלא ,תורבדה תרשע קר אל ,הלוכ הרותה יניינע לכ ונתינ הרות-ןתמבש ףאש 9עודי
ולגתנש הרותה יניינע לכ םג ללוכ ,הלוכ הפ-לעבש הרותב השוריפ םע דחיב ,הלוכ בתכבש
דיתע קיתו דימלתש המ וליפא" 10ל"זר רמאמכ ,הז ונרודל דע תורודה לכ ךשמב ושדחתנו
םהמו ,הרותה יללכ רקיעב ונתינ הרות-ןתמבש ןפואב הז ירה - "יניסמ השמל רמאנ שדחל
-לע הלגתנש הז טרפש דעו ,הרותבש םיניינעה יטרפ יוביר איצוהלו תולגל םיכירצ םדי-לעו
םשב רמאנו ,11ומש לע ארקנש ,("שדחל דיתע קיתו דימלת") ולש שודיח אוה קיתו דימלת ידי
.12ורמוא

לש ותרות ,אובל דיתעל ולגתיש הרותה יניינע םג ונתינ הרות-ןתמבש - רקיעה אוהו דועו
-ןתמ םעפ דוע היהי אלו ,ימעפ-דח ןיינע אוה הרות-ןתמ ירהש) 13םעה לכ תא דמליש חישמ
תניחבב איה אובל דיתעל םתולגתהש ,ךכ ידכ דעו ,םלעהב םה הלא םיניינעש אלא ,(14הרות
ידי-לע םא יכ ,קיתו דימלת ,הרותה ילבקמ ידי-לע תולגתהל הלוכי הניאש) השדח הרות"
ידי-לע הזה ןמזב תילגתמש הרותל ירמגל ךורע-ןיאב איהש ,15"אצת יתאמ ("הרותה ןתונ"
."חישמ לש ותרות ינפל איה לבה הזה םלועב דמל םדאש הרות" 16ל"זר רמאמכ ,הרותה ילבקמ

םישדחה םימשה" - םלועב םג שודיח השענ ("אצת יתאמ השדח הרות") הרותב שודיחה ידי-לעו
.("אצת יתאמ" ךרד לע ,אקייד "השוע ינא") 17"השוע ינא רשא השדחה ץראהו

תושדחתהה ןהו הרות-ןתמ ןמזב תיללכה תושדחתהה ןה) תושדחתהה ןיינע לע ףסונ ,רמולכ
ושרושמ שדחתמ הנושארה םעפב יוליגב ךשמנ רבכש ןיינע ותואש השוריפש (םוי לכב תיטרפה
דעש שדח רבד ףסותינש ,שודיח לש ןיינע םג ונשי ,(רתוי הלענ ןפואב) םעפה דוע ורוקמו
םישדח םימש" ,םלועב םג הז ידי-לעו ,"השדח הרות" ,הרותב ןה - יוליגב ךשמנ אל התע
."השדח ץראו

:ןיינעה רואיבו

הלואג איבמ ("ורמוא"ד שודיחה השיגדמש הרימא) ורמוא םשב רבד רמואה לכ" 18ל"זח ורמא
םישובכ ויהש המכח תומולעת םילגמו םישדחמ"ש הרותב שודיחהש ,הזב הרבסההו ,"םלועל
הלואגה ידי-לעו ,20המצע הרותב (תולגהמ האיצי) הלואג לש ןיינע אוה 19"התע דע "הלוגב"
."םלועל (םג) הלואג איבמ" הרותב

רמואה"ש היארה הנממש] םירופד הלואגהכ ,תולגה בצמו ןמזב ןיידע איה וז הלואג ,םנמא
יתכא"ש ["יכדרמ םשב ךלמל רתסא רמאתו 21רמאנש" - "םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד
תיתימאה הלואגה תא םיאיבמו םירהממו םיזרזמ הז ידי-לעש אלא) 22"ןנא שורושחא ידבע
ירחאל םג ירהש ,התומילשב הניא הרותב הלואגה םגש ןוויכ - רבדה םעטו ,(23המילשהו
םיניינע יוביר דוע םנשי הרותב יטרפ ןיינע שדחמו הלגמ (תורודה לכבש) "קיתו דימלת"הש
."הלוגב םישובכ"ש

הרות" - ה"בקה ידי-לע ,איה ,הרותבש םיניינעה לכ ולגתישכ ,הרותב הלואגה תומילשו
אוה ("אצת") יוליגה םגש ,ונייה ,"אצת יתאמ (ה"בקה ידי-לע אלא הניא התולגתהש) השדח
ןיינע םוש ראשי אלש) תומילשה תילכתב יוליגה היהי ןכלש ,("יתאמ") ה"בקה לש וחוכב
ועדי םלוכ" ,24"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו" בותכש ומכ ,(םלעהב
.25"יתוא

לכ וארו 'ה דובכ 26הלגנו" - תומילשה תילכתב "םלועל הלואג"ה םג תישענ הז ידי-לעו
.27"'וגו וידחי רשב

תושדחתה יבגל "השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה"ד שודיחהש ,רמול שיו
השדח הרות"ד שודיחהל (ידי-לע השענו) םאתהב אוה הרות-ןתמ ןמזב םלועה (תדימעו םויק)
:הרות-ןתמ ןמז יבגל "אצת יתאמ

םג התיה ,םלעהב היה (אובל דיתעל הלגתיש) הרותד ירקיעה קלחהש ןוויכ ,הרות-ןתמ ןמזב
חוכ - ירקיעה קלחהש ןפואב (םלועה תדימעו םויק השענ הז ידי-לעש) םלועב תוקולא תולגתה
הלטב הרות-ןתמבש ףא ,ןכלו ,28םלעהב ראשנ - שיל ןיאמ תווהתהה תישענ ודי-לעש תומצעה
ולע םינותחתו םינותחתל ודרי םינוילעש ,םינותחתל םינוילעה ןיב רוביחה השענו הריזגה
רדגש ,ונייה ,םינותחתו םינוילעד קוליחה ראשנ רוביחה ירחאל םג ,םוקמ לכמ ,29םינוילעל
חוכ) ורקיעש ןוויכ ,27"ךרבתי ורוא רתסה ןיינעב . . הגרדמב ןותחת" ראשנ םלועה
.30םלעהב ראשנ (תומצעה

םג היהת ,"אצת יתאמ השדח הרות" ,הרותבש ירקיעה קלחה םג הלגתיש ןוויכ ,אובל דיתעלו
וארו 'ה דובכ הלגנו" בותכש ומכ ,ללכ רתסה אלל ,תומילשה תילכתב םלועב תוקולא תולגתה
יקולאה חוכה איה "רשב לכ"ד תואיצמהש יולגב ואריש ,"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ
ןוויכ ,ןותחתל ןוילע ןיב קוליח ןיא אלימבו ,תומצעה חוכ ,שיל ןיאמ ותוא הווהמש
.יתימאה שיד תואיצמה איה ארבנה שיה לש ותואיצמש 31עודיה ןושלבו ,דחא םניינעש

ןמזבש תושדחתהה יבגל םג הרות-ןתמ ירחאלש תבשב ףסונש שודיחה ראבל שי הז יפ-לע
:הרות-ןתמ

שודיחה םג ללכנ הנש לכב הרות-ןתמ ןמזב הרותה תניתנד תושדחתהבש ףאש - המדקהבו
םילגתמש םישודיחה ןה) הרותה יניינע לכ םילולכ הנושארה םעפב הרות-ןתמבש ומכ ,הרותב
,רמול שי ,("אצת יתאמ השדח הרותד" שודיחה ןהו ,תורודה לכבש קיתו דימלתד ידי-לע
םישודיחל עגונב ןה ,הרות-ןתמ ןמז ירחאלש תבשב הרותב שודיחה שגדומ רתוי תויטרפבש
שודיחל עגונב (רקיעבו) ןהו ,הנשה לכ ךשמב (קיתו דימלת) הרותה ילבקמ ידי-לע ולגתיש
,םלועב שודיחה םג הזמ האצותכו ,הרותה ןתונ ידי-לע הלגתיש "אצת יתאמ השדח הרות"ד
הנשה לכ םנמז ,32"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןוויכש ,"השדחה ץראהו םישדחה םימשה"
.הלוכ

.הרות-ןתמ ןמז ירחאלש תבשב םידמולו ןירוקש הרותה יניינעב שגדומ הז ןיינעו

:אשנ תשרפ - עובשה תשרפ

"שאר תא אשנ"ו ,הרותה דומיל וניינע "שאר"ש ""שאר תא אשנ" איה השרפה (שארו) תלחתה
,ןיחומהמ הלעמלש) גונעת ךותמ אוה הרותה דומילש וניינע ("שארה"ב תוממורו תואשנתה)
,("שאר") הרותה דומילב רתוי לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעש ,(33גנועמ הלעמל ןיאש דעו
("שאר תא אשנ") הרותב שודיחו הפסוהד ןיינעה תומילש - רקיעו דועו ,הרותב שודיחל דעו
.הרותבש גונעתה תניחב ,הרות ימעט ,"אצת יתאמ השדח הרות"שכ ,אובל דיתעל

טבשל ךיישש ,"'וג םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ" רמאנ בותכה ךשמהבש ףאש ,ףיסוהל שיו
אל" 34ם"במרה ןיד קספכ ,לארשי ינב לכ לצא הז ןיינע היהי אובל דיתעל ,ירה ,אקווד יול
ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבהו ותוא וחור הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש
ינב ושקיב רשא םיברה תונובשח לוע וראוצ לעמ קרפו . . 'ה תא העדל ודבועלו ותרשל 'ה
ינב לכ לש םבצמו םדמעמ ןכ היהי אובל דיתעלו ,"םישדוק שדוק שדקתנ הז ירה ,םדאה
םלועה לכ קסע היהי אל . . ןמזה ותואב"ש ורפס םתוחו םויסב ם"במרה ןיד קספכ ,לארשי
םימכח לארשי לכ ויהי ךכיפלו ,דבלב 'ה תא תעדל אלא (לארשי ינב המכו-המכ-תחא-לעו)
."'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג

:אשנ תשרפ ךשמהבש ריזנ תשרפב םג שגדומ הז ןיינעו

ינירה רמואה" :הכלהה יפ-לע "אוביש םוי לכב ול הכחא"ד ןיינעה שגדומ תוריזנ ינידב
דוד ןבש םוי" רדגב אוה םוי לכש ןוויכ ,35"םלועל רוסא . . וב אב דוד ןבש םויב ריזנ
.37"אב (חישמה ךלמה) הז 36הנה" ,הווה ןושלב ,"וב אב

ירחאל תומילשה תילכתב "שאר תא אשנ") "אצת יתאמ השדח הרות"ד ןיינעה םגש ןבומ הזמו
,"אצת") דיתע רדגב וניא (תומילשה תילכתב (תוריזנ) םלועה יניינעמ תושירפה תמדקה
השענ הז ירחאלש עגרבש דעו ,("תאצוי יתאמ השדח הרות") הווה רדגב אלא ,(דיתע ןושלב
.("האצי יתאמ השדח הרות") רבע רדגב רבכ

ידי-לע השענש) "השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה" ,םלועב שודיחה םגו
:אשנ תשרפב זמורמ - (תומילשה תילכתב "שאר תא אשנ" ,"אצת יתאמ השדח הרות"ד שודיחה

ללכל ועיגהש שי המכ תוארל" יררמ ינבו ןושרג ינבד ןיינמה תודוא רבודמ השרפה תלחתהב
תעב 'וכ םישרקהו תועיריה תאישנ ,39"אשמ תדובע" ,3817"אשמלו דובעל" ,*37"הדובע
השמ תולכ םויב יהיו" ,ומצע ןכשמה תומילש תודוא רבודמ השרפה םויסבו ;40רבדמב תועסמה
"ותוא חשמה םויב חבזמה תכונח תאז" ,חבזמה תכונח הזל ךשמהבו ,41"'וג ןכשמה תא םיקהל
.43"ותוא חשמה ירחא חבזמה תכונח תאז" ,42

ךרד לע ,איה ,אשנ תשרפל רבדמב תועסמה תעב ותאישנו ןכשמה תכונחד תוכיישהש ,רמול שיו
,"רבדמ"ה םגש ידכ ,4517"םש םדא בשי אל 'וג ץרא" ,44אקווד רבדמב הרותה תניתנ תמגודבו
הז ךרד לעו ,46ךרבתי ותבשל (הריד) ןוכמו ןכשמ היהי ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת
ןכות והזש ,םלועב רדוחו ךשמנ (הרותד תומילשה) "שאר תא אשנ"ד יוליעהש ,ןדיד ןודינב
רודחיו ךשמוי הרות-ןתמד יוליגהש ידכ ,הרות-ןתמל ךשמהבו ירחאל ןכשמה תיישעד ןיינעה
.47םלועב

48שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיב תכונחב - אובל דיתעל תומילשה תילכתב היהי הז ןיינעו
ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב"ד ןיינעה הלגתי זאש ,4917"ךידי וננוכ י-נדא
םלועה לכב (הרות-ןתמ ןמזב תורבדה תרשע תאירק םתוחו םויסב בותכש ומכ) 50"ךיתכרבו
םינהכל תושר ןתינ םש"ש - שדקמה-תיבד תומילשהש ,ונייה ,(וטושפכ "םוקמ לכב") ולוכ
םשב םוכרבי" ,"ימש תא ומשו" 52ונתשרפב בותכש ומכ ,51"םיפכ תאישנב שרופמה םש ריכזהל
ומשו דחא 'ה 'יהי אוהה םויב" 54בותכש ומכ ,ולוכ םלועה לכב רודחתו הלגתת - 53"שרופמה
ךרבתי ול הריד היהי ולוכ םלועהש ןוויכ ,55"ארקנ ינא ךכ בתכנ ינאש םשכ" ,"דחא
.56(שדקמהו ןכשמה תמגודב)

תולגתה ידי-לע ,ותומצעל הריד השענ םלועהש ,םינותחתב ךרבתי ול הרידד ןיינעה תוללכו
,"השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה"ד ןיינע אוה - שיל ןיאמ הוהמש תומצעה חוכ
."השוע ינא"ד תולגתהב אוה שודיחה רקיעש
'מע ,ג ךרכ ,א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות ;א"שנת'ה ןויסב ב"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(316-310
.א ,טי ורתי (1

.ונתינ םויה וליאכ וילע הרות ירבד ויהיש םדאל הווצמ תמא תרות התיה אל כ"לאד (2

.נ"שו .העק 'מע א"ח תומש צ"מאהדא ירמאמ .א ,גכ עירזת ת"וקל .א ,הכ ה"לש (3

.םש ןמסנהבו ,ךליאו (העק 'מע ג"ח טקולמ מ"הס) ב"פ ט"משת ךיקלא 'ה יכנא ה"ד םג האר - ןמקל אבהב (4

.רצוי תכרב חסונ (5

.מ"כאו .ךליאו 185 'מע ה"שת מ"הסב הזב ט"וקשהמ ריעהל (6

.א ,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהז (7

.ב"ס א"סס ח"וא ז"הדא ע"וש .ו ,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס (8

.נ"שו .ךליאו 252 'מע ט"יח ש"וקל האר (9

.דועו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ האר (10

,בל ןישודיק האר) "ומש לע תארקנ" ,"ותרות" תארקנ (שודיח אלל םג) ומצעלשכ דומילה י"עש ךכל ףסונ (11
.(א ,טי ז"ע .(י"שרפבו) ב"ע שיר

.ג"ס ןמקל הארו .(ו"מ ו"פ תובא) םהב תינקנ הרותהש םירבדהמ אוה "ורמוא םשב רבד רמואה"ש ריעהל (12

.מ"כבו .א ,זי וצ ת"וקל .דועו .ט"פס הבושת 'לה ם"במר האר (13

.דועו .גכ 'מע ו"סרת ךשמה (14

יתאמ הרות שודיח ,אצת יתאמ השדח הרות" :ג ,ג"יפ ר"קיובו ,"אצת יתאמ הרות יכ" :ד ,אנ 'יעשי האר (15
.תועובשה גחד 'ב םוי תחישב הכוראב ראבתנ - ."אצת

.ח ,א"יפ ר"הק (16

.בכ ,וס 'יעשי (17

.םש תובא (18

.(א ,המק) ו"כס ק"הגא אינת (19

ינא הלעמ ה"בקה רמא הרותב קסועה לכ" (א"ער ,ח תוכרב) ארמגב אתיאדכ ,לוכיבכ ה"בקהד הלואגל דעו (20
.(םש ק"הגא) "'וכ ינאדפ וליאכ וילע

.בכ ,ב רתסא (21

.א ,די הליגמ (22

.(ב ,זי םש י"שרפ) "הלע הלואג םש" - ז"בז םירושק הלואג יניינע לכש טרפבו (23

.כ ,ל 'יעשי (24

.גל ,אל 'ימרי (25

.ה ,מ 'יעשי (26

.םש אינת (27

קר הלגתי תווהתהבש תומצעה חכש וא ,ןיאמ שיה תווהתהבש תומצעה חכ םג העש יפל הלגתנ ת"מב םא ע"צעו (28
.מ"כאו .אובל דיתעל

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (29

העודיה הלאשהכ) "ץראו םימש יתארב רשא ךיקלא 'ה יכנא" ת"מב רמאנ אלש םעט דוע ראבל שי ז"פעו (30
תווהתה חכש ןוויכ - (4 הרעהבש טקולמ מ"הסב ןמסנ - תודיסח ירמאמ המכב הראבתנו האבוהש לארשי ילודגד
.ת"מ ירחאל (םג) םלעהב ראשנ שיל ןיאמ האירבה

.מ"כבו .ג ,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (31

.394 'מע ג"כח ש"וקל הארו .'וכו םירודיסב ספדנה "ןימאמ ינא" חסונ (32

.ד"מ ב"פ הריצי רפס (33

.ןפוסב לבויו הטימש 'לה (34

.(ב ,גמ ןיבוריעמ) א"יה ד"פ תוריזנ 'לה ם"במר (35

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (36

הללפתה וילע - (ז"טה ג"פ םש ם"במר) "'יה םלוע ריזנ"ש לאומשל אחישמ אכלמ דודד תוכיישהמ ריעהל (37
י"ע חשמנש **אחישמ אכלמ דוד לע יאקד ,(ד"וי ,ב א"ש) *"וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו" התאובנב הנח
.(פ"הע םישרפמ) לאומש
----------

דע קוספה לכ ראובמ ובו ,'וגו ויבירמ ותחי 'ה ה"ד ונשי (ךליאו ב ,הכ) ונתשרפ ת"וקלבש ריעהלו (*
."'וגו וכלמל זוע ןתיו"

."דוד ןב חישמ הז וחישמ ןרק םריו . . ףסוי ןב חישמ הז וכלמל זוע ןתיו" :א"רגה רואיבבו (**


.ונתשרפ שיר י"שרפ (37*

.דכ ,ד (38

.זמ ,םש (39

התתנו 'וג םתאמ חק" ,חבזמהו ןכשמה תכונחב לארשי יאישנ ואיבהש תולגעה ד"ע השרפה ךשמהב ז"דעו (40
היהש" ,"יררמ ינבל . . תולגעה עברא . . ןושרג ינבל . . תולגעה יתש . . ותדובע יפכ שיא םיולה לא םתוא
.(י"שרפבו ח-ה ,ז) "םינדאהו םידומעהו םישרקה םיאשונ ויהש יררמ לשמ לק ןושרג ינב אשמ

.א ,ז (41

.דפ ,םש (42

.חפ ,םש (43

.א"שנת'ה ב"והב פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו .דועו .א ,דנ ןיבוריע (44

.ו ,ב 'ימרי (45

םינוציחה תקיני חכ עינכהל ידכ היה וילכו ןכשמה םע רבדמב םתעיסנ םעט שרש" :ונתשרפ שיר ת"וקל האר (46
."'וכ וענכנ אליממ רבדמב ותוא ואשנשכ ןכשמב היהש תוקלא יוליג י"ע . . אקווד רבדמב אוה םתקיני שרשש
.56 הרעה ןמקל הארו

.נ"שו .ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל האר (47

.זי ,וט חלשב (48

ונתשרפ ת"וקל) יררמו ןושרג תהקד הדובעה ינפוא 'גל ,תודי 'ג ,"ךידי (וננוכ)"ד תוכיישהמ ריעהל (49
.דמוע םלועה םהילעש ח"מגו הדובע הרותד ןיוקה 'ג דגנכ םהש ,(ךליאו ב ,אכ

.אכ ,כ ורתי (50

.פ"הע י"שרפ (51

.זכ ,ו (52

.פ"הע י"שרפ (53

.ט ,די 'ירכז (54

.נ"שו .א ,נ םיחספ האר (55

ןיינע התיה וז הענכה תלעותש" םש ת"וקלב ראובמכ - רבדמב תועסמה תעב ןכשמה תאישנל עגונב ז"דעו (56
'ה דובכ הלגתיש . . 'וגו 'ה דובכ הלגנו ש"מכ ,ונלש לפשה םלועב תצוקלא יוליג תויהל לכויש ל"על הנכה
לכ ואריש דע הישעב םג תוקלא יוליג היהיו ,ללכ רתסה םוש ריתסי אל . . תוקלא תוימצע יוליג תניחב אוהש
."'וכ רשב
חישמ םע תויחל


םיכירצ תולגב םיאצמנש ןמז לכ
תומלוע שיערהל


ה"בקה תבהא תא יולגב תוארל םיצור

קוספבש ,ונייה ,ןושאר תיב ןברוח ירחאל - (ב,א) יכאלמב רמאנ "'וג םכתא יתבהא" קוספה
-ינבש קוספה ךשמהב רמאנ ןכלו ,םלעהב איהש יפכ לארשיל ה"בקה תבהא תודוא רבודמ הז
םיכירצ ןכלו ,יולג ןפואב תאז םיאור ןיאש רחאמ ,"ונתבהא המב" ה"בקהל םירמוא לארשי
."יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו" תאז-לכב ,"בקעיל ושע חא"ש יפ-לע-ףאש שיגדהל

. . תודוא רבודמש החכוה וז ירה ,"ונתבהא המב" םילאוש לארשי-ינבש הדבועה םצע ,הנהד
-ינבל ה"בקה תבהא תא םיאור אל זאש ,"ונצראמ ונילג" רשאכ לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ
לארשי-ינב ."!ונתבהא המב" לארשי-ינב םינעוט ןכלו ,'וכ הברדאו ,יולג ןפואב לארשי
םינעוט ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו"ש קפס לכ אלל םינימאמ םנמא
!יולג ןפואב תאז תוארל םיצורש םה

שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב םיכירצו םיצורש צ"צה ר"ומדאל ש"רהמ ר"ומדא הנעמ עודיכו
"הרות יטוקיל"ה תספדהבש יוליעה לדוג לע טבה ילבמ :תרמוא תאז - !םיחפט הרשעמ הטמל
ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םגתפ עודיכו ,(ש"רהמ ר"ומדא ידי-לע ל"נה םגתפה רמאנ הזל רשקבש)
"ויתייה ויתעדי" ,תוהמו תומצע אוה שיגרמ יזא "הרות יטוקיל" דמולו ורדחב בשוי רשאכש
חישמ תאיב םיכירצו םיצור לארשי-ינב אלא ,הזב קפתסהל םילוכי ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא -
!םיחפט הרשעמ הטמל ונקדצ

- !הנש 1900-מ רתוי 'וכ תורורצ תורצ םילבוסו תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש ירחאל טרפבו
הז תרומת ,ץראל וסנכנש םדוק רבדמב לארשי-ינב והשש הנש םיעבראה תודוא ןאכ רבודמ אל
אלא ,(ל"זח ישרדמב ראובמכ) םירצמ תאיצי ירחאל דימו ףכית ץראל םיסנכנ ויה וכז וליאש
!!הנש 1900-מ רתוי - רתויב הכורא תולג תודוא ןאכ רבודמ

רשאכ וליפא ירה - 'וכ םייחירה רחא ןחוטד בצמו דמעמבו ,תולגב היהי ידוהיש ןכתייה
המכו-המכ -תחא-לעו ,ול ךרטצמה לכ תא ול תתל ןודאה בייח ,דבלב "דבע" תודוא רבודמ
לע אטחתמ אוהש ןבכ" אוה לארשימ דחאו דחא לכ ירהש ,ה"בקה לש ונב תודוא רבודמ רשאכ
ןחוטד בצמו דמעמב היהי ךלמ ןבש ןכתייה ,ןכ-םאו ,(א,טי תינעת) "ונוצר ול השועו ויבא
!םה םיכלמ לארשי לכש תרמוא הרותה רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו - !?םייחירה רחא

רבכש יאדווב ירה - תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש םינש הברה ךכ לכ ורבעש ירחאל ,ןכלו
!יולג ןפואב היהת לארשי-ינבל ה"בקה תבהאש ןמזה עיגה

("ןטלעוו ןעמערוטשפיוא") תומלוע שיערהל םיכירצ - תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכו
!!"ואנ חישמ טנאוו יוו" שקבלו זירכהלו
יתלב - 1653-1652 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


תודהיהו הרותה תצפהב לועפל
עבטה ירדגמ הלעמל


םישדח "תורוניצ" תחתופ המצע הטלחהה

וחוכב שי - 'וכו תודהיהו הרותה תצפה ,תודהיו הרות יניינעב ידוהי לש תוחילשה תדובעב
הלועפ תושעל טילחמ רשאכ ,ןכש ,עבטה ירדגמ הלעמלש ןפואב ותדובע דובעל ותלכיבו
חתופש דע ,ה"בקה ול רזוע ,עבטה ירדגב הניאש הלועפ וז ירה הטלחהה תעב רשא ,תמייוסמ
.עבטה ירדגמ הלעמלש ןפואב ,וז הטלחה םג םייקל לכויש ,"םישדח תורוניצ" ול

אלש רבד לע בייחתהו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל סנכנש ידוהי תודוא עודיה רופיסכו
ול וחתפייש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הלעפ ,המצע וז הטלחה רשא ,ללכ וכרע יפל היה
הלעמל התויה םע ,וז הטלחה םייקל לכויש ידכ "'וכ העפשה לש םישדח תורוניצ הלעמלמ
.עבטה ירדגמ
-604 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת ןוויסב ד"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 605


הז ונרודב תדחוימ הארוה

ק"כד הלואגהו רסאמה תלחתה םוי - הז ונרודב ןויסב ו"טב ףסותינש ןיינעמ תדחוימ הארוה
תוללכב זוע רתיבו תאש רתיב ףסותינ הז ידי-לעש ,ת"זרפ תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
ןותחתה רודכ יצחב םג ,הצוח תונייעמה תצפה דחוימבו ללוכ ,תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה
ףיסוהל ,לארשימ דחאו דחא לכל חוכ תניתנ םע דחיב ,הארוההו יוויצה שגדומ הז םויבש -
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב
,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת ןויסב ו"ט 'א םויו ןויסב ד"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(345-344 'מע ,ג ךרכ


תלוזה לע עיפשהל הווצמ ה"בקה

ירה - הז יוויצ םייקמ וניא םא ,אלימבו .תלוזל עיפשהל תוחילשו יוויצ וילע ליטה ה"בקה
.ומצעב ותדובעב םג רסחי הזמ האצותכש ,ונייה ,וכפהב הז ךרד לעו ,"הווצמ תררוג הווצמ"
תרמוא "תמא תרות"ש ול רמול םיכירצ - ותלוכיב רבדה ןיאש ןעוטו והשימ אב םא ,אלימבו
!ותלוזל םייוסמ רבד עיפשהל לוכי ידוהי לכש איה תואיצמהש

אוה ורצי"ש ינפמ אלא הז ןיא - הזב אצויכו חוכ ול ןיאש וא ,קשח ול ןיאש ןעוט םאו
- ללוכ ,"'וכ תווצמה לכ תושעל" - אוה יתימאה ונוצר ,לבא ,(ם"במרה ןיד קספכ) "ופקתש
הצור הרפ ,קניל הצור לגעהש הממ רתוי" :ל"זח ןושלבו ,תלוזה לא עיפשהל ,תינחור הקדצ
."קינהל
- 587 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת ןויסב ד"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


ןמזה לע לבח - ?םיחוכיו


חישמ תאיב םדוק אחישמד אתבקעב םינורחאה םיעגרה םנמואה"
ההות ,"לבה לש תונעט תוחדל םילופלפה לע םזבזבל יאדכ
וילאמ החוד רואהו רוא תצפהב זכרתהל ךירצ ,ותעדל * יברה
הכירצ םיחוכיוומ תוקמחתהה יכ ,שיגדה דבב דב * ךשוחה תא
תשלוח ינפמ השענ רבדהש םשור רצווי אלש ןפואב תויהל
םיצלאנ םא * 'וכו בישהל המ ןיאש וא הפקשההו הדמעה
םומינימל דע ומצמצל - חכוותהל


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

הייגרנאו ןמז תעקשהל דגנתהו תיבויח היישעב לגד אוה .אוהש גוס לכמ םיחוכיו ללש יברה
ונאבה רבכ (13-9 'מע ,ה"נשת תבטב ז"כ ,גכ ןויליג 'תורשקתה') רבעב .םיקבאמו תומחלמב
תלילשב קוסענ וז המישרב .תורחא תותד ינב םע םיחוכיו דגנ יברה לש ותעד תא הבחרהב
.םידוהי ןיב םיחוכיווה

תצפה הדשב םיליעפה דחא לא יברה בתכ (כ 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת ירשתב ג"יב
:םינוש םימרוג דצמ ותדובעב תוערפהמ לבסש ,תונייעמה

םג ועיגיש דע ט"שעבה תונייעמ תצפהמ םולשו סח ולטבל ךירצ הז ןיאש טושפו
ןמז ןיא יכ ,םולשו סח תומחלמב סנכיה ילבמ הז תושעל רשפאש יאדוובו ,הצוח
.חצנל תמאה ףוס יכ ,הזב תוציחנ ןיא םגו הז לע יונפ

:תואבה תורושה תא (תרגיא התואב) יברה םידקמ הלא םירבדל

ואיבה ,םכחה רמאמ עודי ,תונבה ןוגראל עגונב הבוגתה תודוא בתוכש המבו
האבה האנשמ דבל הנקת שי האנש לכל ,תושודקה ויתוחישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ימינפה םעטה התליגש יתנווכו ,האבינ המ העדי אלו האבינו ,האנק ידי-לע
,'וכו ןכלו הקזחב טשפתהל חקל ד"בח ,ובתכמב קיתעמש יפכ הרמאב הבוגתהל
ורידחיש םדוק תרמוא תאז ,דעומ דועב וז םכרדמ ורזחיש ןוצר יהיו
ידימלתו ןקזה ונבר וידימלת ידימלתו ט"שעבהל יוצר יתלב סחי םידימלתהב
.םייח םיקלא תרות איה םתרותו וידימלת

הז-תמועלה תולובחתמ

יכ ,רבס ךכ לע ףסונ .חוכו ןמז זובזב םושמ ןהינימל תומחלמ לוהינב האר יברה ,רומאכ
."ךשוחה תא החוד רוא טעמ" תניחבב ,םיחוכיווהו תומחלמה ימרוג תא קלסת תיבויחה היישעה

תויחנהו תובושת ןהבו תורגיא לש עפש יברהמ לבקל הכז ןוסרואינש 'יש לאומש 'ר ח"הרה
בתוכ (ו-העש 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגיא - ז"ישת טבשב א"כמ) ןהמ תחאב .תונווגמו תובר
:יברה

תרות תונייעמ תצפה ,ןנא אממיד ילעופד אחישמד אתבקעד ארדב ודיקפת רקיע
,הזמ םילבלבמה םיניינע לכל םוקמ חינהל אלו .הצוח םג ועיגיש דע תודיסחה
רשפא ונתדובע יכ ,תודיסחל תואנק םושמ הז השענש םשיבלהל רשפא םא וליפא
הז תמועלהו ערה ךלי אליממ ךרדבו בוט השעוד וקהב תולועפ ידי-לע השעתש
הברה המכו-המכ-תחא-לע - ךשוח הברה החוד רוא טעמ ירה יכ ,תחופו ךולה
ש"נאמ הזיאל יתבתכש ומכו .הרותה תוימינפ יהוז הרותבש רואמ דוחיבו ,רוא
לע לבח יכ ,םידגנמה םע המחלמ לש אירטו אלקשב םמצע תא ךישמהל וחיני אלש
-לע תונייעמה תצפה תדובע לבלבל הז-תמועלה תולובחתמ והזש יאדוובו ,ןמזה
תודוא תובירו תקולחמלו תונעמו תונעטל הזב םידבועה תא ךישמהל ןויסנ ידי
תצפה הרקיעו הדובעה תילכתל יונפה הזמ טעמי אלימבו ,ח"אדה תרות תשודק
.םוקמ לכב תודיסחה דומיל

עיפשהל ךרדה וז אל

שדוק-תורגיא) יברה בישה ,תויודגנתהב םכרד תישארב ולקתנו ,תודיסחל וברקתהש םירוחבל
:(זפ-ופ 'מע ,יח ךרכ

ןיא ,אוה ודמעמו ובצמב .'וכו ח"אד תרות לע םירבדמה ולא םע גהנתהל ךיא
הדיקשו הדמתהב ףיסוהל - הז תרומתו ,ללכו ללכ םיחוכיווב םהמע סנכיהל ול
הברה החוד רוא טעמ וליפא רשא ,החטבהה העודיו ,תודיסחבו הלגנב ודומילב
.רוא הברה טרפבו ךשוח

ותעפשהמ אריש ,דחא םע דומיל רדס ול שי" יכ ול חווידש רוחבל יברה בתכ םירבדה חורב
:(בכק 'מע םש שדוק-תורגיא) "הבוטל וילע עיפשמ אוהש רורב האורש ףא ,וילע

ילבמ רסומו תודיסח ירפסב דמלש המ ול רפסל ,ולא ומכ םינפואב ןוכנהמ
.םידמולש רועישהב ךישמהל שיש יאדו ירה הזכ ןפואבו ,םיחוכיוול סנכיהל

ןויצ-ןב םחנמ 'ר ח"הרהל (ה-ד 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ ,"לאושש המבו"
הזב ןיאש ןבומ ,ינולפ ךרבא לע עיפשהל ךיא" ,םילשוריב ד"בח יליעפמ ,(ל"ז) םלהליו
ךישממו ."עיפשהל םיצור וילע שיאה שפנ תנוכתב רבדה יולת יכ םירמסמכ םיעובק םיללכ
:(ה-דנש 'מע ,די ךרכ - ז"ישת טבשב ו"טמ ל"נהל תפסונ תרגיאל הוושה) יברה

ןפוא םיחוכיווה ךרד ןיא ,אבורד אבורב שחומב םיאורש יפכ ,ןפוא לכבו
הצור ל"נה םא וליפאו ,יפט ילעמ טישפד לכ ל"זר רמאמ ךרד לעו ,העפשהל
תעב אקווד ואלו ןמז הזיא ירחאל הז תושעל לוכיש וריבסהל שי ,חכוותהל
תרבסהו תודיסחה תרות דומיל ידי-לע היהת העפשההו ,העפשהה תלבק תלחתה
,[תודיסחל ביבסש המב=] תודיסח ןופ םורא םעד ןיא רוביד ידי -לע היניינע
רמאנ רבכו ,ושפנ תנוכתו ל"נה תא םיריכמה ימ דוע םע ץעייתיש ןוכנהמו
.ץעוי בורב העושתו

םינורחאה םיעגרה לוצינ

:יברה בתוכ (חמש 'מע ,די ךרכ םש) רחא דיסחל

וניא חטבו ,םיכרבא ינש םע ול שיש ח"אד דומילב םיתיע תועיבקה תודוא בתוכ
יכ םיליעומ םניא אבורד אבורבש תונעמו תונעטו םילופלפל ובחסל םוקמ ןתונ
םתתימאל םהש ומכ םיניינעה םהינפל ראביש אלא .תונחצנה תדימ ררועל םא
ירה זאש ,ןוחצינל ןוצרו העונת םוש תוארהל ילבמו םעונ יכרדבו אתוחינב
אכפיא רמול עמושהב ןוצר ררועתמ הליחתמ םא וליפאש 'וגו םינפל םימכ
.תמאה תא ריכמ ףוס ףוסו לילכ רבועש דע ןמזל ןמזמ הז ןוצר שלחנ ,ארבתסמ

:יברה בתוכ תרגיאה ךשמהב

רתויבו רתויב תונייעמה ץיפהל לדתשיו ל"נה םיכרבאה ינשב קפתסי אל יאדווב
םואתפ עתפלש אוה הזל תויארה תחאו ,חרכהה םגו העשה תשירד יהוז ירה יכ
חישמ תאיבו הלואגה תא םולשו סח קיחרהל םיצורו . . הזל םידגנתמ אצמנ
לככ וקסעתי אלש תוחומה לובלב ידי-לע 'וכו הניכשה תולג ריבגהלו ונקדצ
-לע חרכהב םיריכמה ולא לש וליפא םבבל תמיש טעמתתו תונייעמה תצפהב שורדה
םע היהיש ןפוא הזיאב קסע הזיאל וא אירטו אלקשל וא לופלפל וכשמייש ידי
יאדכ חישמ תאיב םדוק אחישמד אתבקעב םינורחאה םיעגרה םנמואהו ,דגנמה
תצפהל םלצנל שיש העשב הב לבה לש תונעט תוחדל םילופלפה לע םזבזבל
.ןיבהל לקו ?ח"אד תרות - םה תונייעמה

"יכרד ןיא"

תחיש המגודל האר) "םיחוכיווב סנכיהל יכרד ןיא" :ומצע לע יברה דיעה תובר תויונמדזהב
.(271 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל - ח"כשת תישארב פ"ש

רוביצה ינקסעמ דחא םע תובתכתהב חוכיו יולב 'יש היבוט ח"הרה להינ ו"כשת-ה"כשת םינשב
םיתיעל היה יברהו ,יברל רגשל גהנ םיבתכמה יפוליח יקתעה תא .השודקה ונצראב ידרחה
לכ ןיאו" :דגנמה תונעט תאירק םע יברה ול בתכ ו"כשת הכונח ימיבש דע .םירבדל סחייתמ
."ןיבמל ידו .דוע חכוותיש תלעות

"רוא ץיפהל אוה יניינע"

ודגנ המק ,ךכ לע ה"בקל תודוהלו סנה לדוגב ריכהל יברה ארקשכ ,הבטנא עצבמ רחאל
תובר תוערפה ולחה ןכל םדוק הנשכ ,השעמל .תירבה-תוצראב םימייוסמ םיגוחמ תודגנתה
והימ' ללמואה קוחה ןוקית לע קבאמל ודגנתהש םיגוח דצמ תודהיה תצפהו תונייעמה תצפהל
.'וכ תונייעמה תצפהל ודגנתהש םיגוח דצמו 'ידוהי

-תוחיש ,ה"לשת םיטפשמ פ"ש) רמא תויונמדזהה תחאב .ומסרפתהש םירבדה לע זא ביגה יברה
הלא לש םניינע אוה הז ךרד לעו ,רוא ץיפהל אוה יניינע" :(410 'מע ,א ךרכ ה"לשת שדוק
."ילוקל םיעמשנה

ךא אלא ,'וכו אירטו אלקש ,םיחוכיוול סנכיהל אל (ז"לשת תנשב דחוימבו) ארקו רזח יברה
,טבשב ד"וי תוחיש האר - "'וכו הרות ירבדב שרדמה תיבל םהילע ברעהו םכשה" םייקל קרו
.דועו .ך"ז 'יעס הוצת פ"שו טבשב ו"ט

.תווצמו הרות ירמוש םידוהי ןיב םיחוכיו יבגל ןאכ דע

תוישוק ררועל אל

הרות ירמוש םניאש םידוהי םע םיחוכיוול עגונה לכב םג המוד התייה יברה לש וז ותעד
התואב .םימיה תשש תמחלמ ירחא רודיבא 'ש רמ יאנותיעה 'תודיחי'ב עמש לשמל ךכ .תווצמו
יברה תבושת ?םיינוליחל םייתד ןיב םיחוכיו םינותיעב םסרפל םאה :יברה תא לאש תונמדזה
:התיה

םניאשכ ךא .הישוקה תא לטבלו םהל בישהל םיכירצ ,םמצעב םילאוש םה םא !אל
םה הנאות"ש] םתוא םיבישחמשכ דחוימב ,הישוקה תא רוציל ןיא םילאוש
םתוא םינמזמו המע חכוותהל םיכירצש תואיצמל םתוא םישועו ["םישקבמ
תולאש םוסריפ םגש ,דוע המ ,תונשקע םהב תלעופ המצע וז הדבוע .םינותיעל
היהי אל ץוריתהש ןכתייו ("אישק א זיא אישק יד") היצמיטיגל םהל קינעמ
.ץוריתה רשאמ רתוי קקחית הישוקהו ,קפסמ

תוריהז השורד

.תוררועתה ןולע םוסרפ רבדב יברב ץעונו תודהיל םידוהי בוריקב קסעש הבישי ןבב השעמו
:(זט 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול בישה ךכ

הרותה תרימש רבדב תוררועתהו הנומא תודוא ןולע תספדה תודוא בתוכש המב
ירהש ,הזב אצויכו חוכיו לש םיניינעב הז ןולעב וסנכי אל חטב - הווצמהו
,וילע תוכרפה םיטלקנ דימת אלו ,דגנמה דצ תעד איבהל ךירצ חוכיו לכ
ירבד תרמוא תאז ,ןיינעה לכ םיעדוי ןיאש םנשי המכו המכ ונרודבש רקיעהו
.הריפכ לש תועיד םסרפל תוריהז ךירצ ןכלו ,אל ןכ םג דגנמה

המכחב גוהנל

הכזו ,ד"בח יברעבו תובר תואצרהב ףתתשה רפח 'יש לאומש ח"הרה םילעפה בר ךוניחה שיא
.םיחוכיווה אשונל יברה סחייתמ א"כשת תנשמ תורגיא יתשב .הז םוחתב יברהמ תובר תורגיאל
:הרצקב יברה בתוכ (זיר 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיא - ןסינב ח"כמ) ןהמ תחאב

םרכש אצוי עירכמה םבורב - (הזב אצויכו םיבשומב םירוקיבה תעב) םיחוכיו
לככ ,םפילחהל שי ןכלו הזב אצויכו תונחצנ שגר םיררועמ יכ ,םדספהב
.'וכו ד"בח תפקשה תעדוה ,האצרהב ,ירשפאה

:(ג-בסק 'מע ,םש - רדאב 'גב) ןכ ינפל יברה בתכ רתי תוכיראב

םירוקיבה תואצותמ םינפ לכ לע םיקרפ ישאר ובתכ לע ןח תאושת ןח תאושת
ןמזה לע לבחש דבל יכ .םיחוכיווב הסינכה ללכ תיאדכ ןיאש ןבומו .'וכו
חרכה - הנווכה] חרכהב רמאלו עידוהל שיש המל אוה םצמוצמ םרוקיב ןמז ירהש
טלמיי אל םימעפ בורבש שחומב םיאור הנה ,[לעופבו השעמב הווצמ םויק
וליפאו ומצע תעד לע וליפא םדאה תא הריבעמה תונחצנה תדימ ררועי חוכיווהש
םא יכ ,הזב אצויכו חוכיו םרוקיב תנווכ ןיא ירהו .םולשו סח ונוק תעד לע
.םולש יכרדבו םעונ יכרדב םתפקשה תא בטיה ראב ראבלו רפסל

לצא םשור היהי אלש לצניהל ידכב ליעל רכזנה לכב יושיק שיש ןבומכ
בישהל המ ןיאשו הפקשההו הדמעה תשלוח ינפמ חוכיוומ םיטמתשמש םילאושה
,םינושמו םינוש תומוקמב םרוקיבב ןויסינ רבכ םהל שיש ירחאל לבא .'וכו
חוכיווה חרכומ וליפא םאבו .ל"נהל ללכ םוקמ חיני אלש ןונגס אוצמל שי חטב
.םומינימל דעו ומצמצל רשפאו ךירצ ירה

...לכשה דצמ אל

:יברה בתוכ (אנת 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת תנשמ בתכמב

אלש ןוכנהמ .תודהי יניינע 'וכו םיפרחמה ולאכ םע גהנתהל ךיא לאשש המב
ינפמ אוה ל"נכ םיגהונה בור. . ש ןוויכ .לופלפו אירטו אלקשב סנכיהל
הבזכאמ האצות הז ירה אבורד אבורבו ,חומבש לכשה ינפמ אלו בלבש תודימה
םהל רמול שי ,םהירבד ומייסיש רחאל ןכלו .םהייח רדסמ ןוצר תועיבש יאו
םייח חרואב וגהנתיש יאדכ ןכ םג אקיפס קפסו קפס לע וליפאש אתוחינב
ןימאמ וניאש ויפב רמואה הז לש ונופצמ דגנ הז ןיאש אטישפ ירהש ,יתרוסמה
וזכ הגהנהש ערה רציה תנעט לעו .'וכו רשכ לכאי ,ןיליפת חיני תאז לכבש
היינפ הזיאל םתביבס תא םימרמ םה ןיאש - איה םליבשב הנעמה ,איה תועיבצ
.הביבסהמ ףסונ דובכל איבמ דימת אל תווצמה םויק ונרעצלש ןוויכ ,תימשג
,ללכ תועיבצ םושמ תמאב הזב ןיאו קפס םושמ תושעל יאדכ ,ותעדל וליפאו
ם"במר) וסנא ורציש קרו ,תווצמה לכ םייקל הצור ילארשיה שיא ,םצעבש ןוויכ
קקותשמש ןיינע השוע אוה ירה לעופב םייקמשכו ,('ב קרפ ףוס ןישוריג 'לה
.ןיבהל לקו ,בלה תוימינפ - ושפנ תדוקנ לכב וילא

:(כק 'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת תבטב 'גב בישה הרצקבו

םייוצר םניאש םירוביד עמוש ,תלוזה םע םירבדמשכ םימעפל רשא בתוכש המכב
.'וכו ללכ

עיצהל םא יכ ,ללכו ללכ םיחוכיווב סנכיהל ןיאש ,ל"נה ןוגכב גהונה עודי
וא תוישוק עמושהל שי םאו ,עמשי עמושהו ,השודקה ונתרותב רבודמה םהל
םילשוריב רשא ש"נא ינקזו ינבר תבותכ ול תורוהל לוכי ירה ,תוישוקל שפחמש
.הנפי םהילאו ו"ת שדוקה ריע

"תיניידמ" ריתהל ידכ

ל"זח רופיסמ חקל (291 'מע ,יח ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ראבמ קלב תשרפל ושוריפ בגא
:"הכלה (ונבר השממ) ונממ המלעתנ"שכ ,תיניידמהו אולס ןב ירמז יבגל

אלא לאושה תנווכ ןיא םימעפ .ויתולאש לע לאושל תונעל םישפחמ דימת אל
(וליפא) הנע" יזא םימש םשל איה ותנווכ רשאכ !תיניידמ לע "רתיה" לבקל
םתרסאש םירבד ריתהל הרות ירבדב הלאשב ותנווכ רשאכ ךא ."ותלוויאכ ליסכ
דגנמ חצנל ךרדה :"ותלוויאכ ליסכ ןעת לא" איה תשרדנה הגהנהה יזא - הרות
םעטמ הלעמל אוהש ףקות ךותמ אלא ,אירטו אלקש ידי-לע הניא הרותה לע הזכש
.תעדו

רציה אוה - "ליסכו ןקז ךלמ"ה רשאכ :ומצע ךותב דחאו דחא לכ לכ לצא ךכו]
- ףקותב דימ לועפל שי אלא אירטו אלקשל ומע סנכיהל ןיא ,ולבלבל אב - ערה
.["'וכ שרדמה תיבל והכשמ"

ףתושמ סיסב אוצמל

יברל רגיש וב םיפתתשמה דחא .תירבה-תוצראב "ידוהי ךוניח" ץבוק םסרפתה ז"ישת תנשב
ול בתוכ (דמ-במ 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא ,ןסינב ג"ימ) הבושתה בתכמב .ורמאממ סיפדת
:תואבה תופלאמה תורושה תא םג ךכל ףיסוהו תוניינעתהב ורמאמ תא ארקש ,יברה

ןיאש אלפל לבא ,חוכיו לכל דוסי שמשל הכירצש תירקיע הדוקנ שיגדהל ינוצר
רוציקבו ףוסבלו זמרב קר תרכזנ ולש סיפדתהב וליפאו ,יוארכ התוא םישיגדמ
.ךיראהל יואר היהש םוקמב

ןהש תומיוסמ תוחנהמ ליחתהל שי ,היהיש הזיא ,חוכיו לכב :איה הדוקנהו
דחא דצ םאש ,תרמוא תאז .חוכיוול תילכת שי זאש ,םידדצה ינשל תופתושמ
םג זא ,ןהילע םיכסה ינשה םגש ולאה תוחנהה דוסי לע ינשה תא ענכשל לוכי
ןיא םא ןכ-ןיאש-המ .ולא תוחנהמ תואצויה תונקסמה תא לבקל חרכומ ינשה דצה
ןניאש תוחנה דוסי לע חכוותהל דחאל תלעות המ ,םידדצה ינשל תופתושמ תוחנה
לכו ,הוושה קמעל אובל רשפא יאו ולשב שרוד דחא לכו ,ינשה דצה תא תוחירכמ
.הלטבל חוכיווה

דוסיה תא חינהל ךירצ לכ תישאר .תודהיל עגונהב חוכיו לכב אוה ןכו
תא איה תבייחמ זא ,תלבקתמ וז החנה םאש ,להנל םיצורש אירטו אלקשהל
ןבומב ,התע דעו זאמ לארשי ימי ירבד דוסי לע וא איה החנההו .תונקסמה
-לע םייוסמ ןפואב ורסמנש םיינחור םיכרע םויק דוסי לע וא ,ינפוגה םויקה
לכ ךשמ תוללובתהמ לצניהל ונמע לש החלצהה דוסי וא ,םימייוסמ םישנא ידי
תמייוסמ החנה שארמ םידימעמשכ ,תופוכת םימעפלו .הזב אצויכו ,תולגה ימי
םירתוסו סיסבה תא ונממ םיללוש אליממ ,הב תודוהל ינשה דצה לע םגש
.שארמ ויתונעט

,ושיחכהל ןיאש ,טפשמב חוכיווה תא םיליחתמ םא ,אמגודל ,ןדיד ןודינבו
הז המ רידגהל ידכ זא ,םידוהי םינוכמה םישנא תרבחב הרושק תודהיש ,ונייה
םידוהיה תא השועש הוושה דצהו ירקיעה ןיינעה תא אוצמל ךירצ 'תודהי'
תואמ שמחו םיפלא תשולש ךשמב ונמע ימי ירבד תא רוקסנ םאו .'םידוהי'ל
םינוש םיאנתבו םינוש תומוקמב ונילע רבע רשא לכ תאו ,םעל ונייה זאמ ,הנש
,תימשגה הביבסל עגונהב ןהו תינחורה הביבסל עגונהב ןה ,הצקה לא הצקה ןמ
אל ףאו ,תמייוסמ הירוטירט אלו ,ץראה אלו ,הפשה אלש - קיסהל ונא םיחרכומ
לע רמשו) םתוא ההיזו ,םידוהיה תא דחיא רשא רבדה םה ,תיפוסוליפ הטיש
לכבו תומוקמה לכב הוושה דצה אוהו ,הנתשנ אלש ידיחיה רבדה אלא ,(םמויק
ירה ,תירוטסיהה תואיצמה - והזש ןויכו .תוישעמ תווצמ םויק אוה ,םיאנתה
םיאתמ ותימאל תמאה תא ריכהל חרכומ ,ולכש תא העטמ ונוצר ןיאש רקוח לכ
ןניא תונקסמהש וא ,ולכשב רבדה תא גישהל לוכי וניא וליפא םא ,תואיצמל
חורב ןניא וא ,ינולפ לש םלוע תפקשה חור יפל ןניאש וא ,ונוצרו וחור יפל
תונקסמ ןיאו ,תונקסמה תא תבייחמ תואיצמה ירהש .תינולפ תיפוסוליפ הטיש
.תואיצמה תא תונשמ תומודק

בוט השע - רקיעה

:בתוכו יברה ךישממ

ןיאש עודיה לשמכ אוהו ,זמרב קר וא ידמל השיגדה אל יתעדלש ,הדוקנ דוע
ךפיה אוה ןכ ומכו ,ושאר תורעש תא וכשמ ידי-לע ומצע תא םירהל לוכי םדא
הרותה ןמ קלח לולשל ,אוה ונוצר יפ-לע תיקולא הרות ןמ רורבל אירבה לכש
,אוה ונוצר יפ-לעש ונייה ,הרותב רחא קלח בייחלו ונוצרו ולכש יפל וניאש
רשאב ולכשו ונוצרמ הלעמל אוהש רמוא רחא קלח לעו הרותה ןמ קלח אוה לסופ
.יקולא ןיינע רותב אוה לבקמ הז קלח

שי רשא אוהו ,ולש סיפדתל הרשי תוכייש הל ןיאש ףא ,הדוקנ דוע ףיסואו
אלולאש ,םהילע המחלמב םיאצויש הזמ קר האב םתואיצמ לכש םיניינע המכ
דצמ תואיצמו ןכות םהל ןיאש ןוויכ ,םהילאמ םילטבו םיחכשנ ויה וז המחלמ
םהל שיש תורמלש ,םיטסינישקורטסנוקירה תטיש םע ןידה אוהש הארנכו .םמצע
.םדגנ הפונת תמחלמב םיאצויש הזמ םתואיצמ רקיע ,ףסכ הברה

תרותש ,רסומה תרותו תודיסחה תרות ןיבש םיקוליחב - ל"נהל ליבקמ ןיינע
- ערמ רוס לש וקב הדימתמה הדובעהש ,בוט השע לש ןיינעה השיגדמ תודיסחה
חור תאו דועיה םייוקיש דעש יפ-לע-ףאו .ערל הזיחא תנתונ העודי הדימב
רשפאש המכ לכ לבא ,ערמ רוסד וקב קסע םג חרכומ ירה ץראה ןמ ריבעא האמוטה
וקב קסעתהל הז תחתו וימי בור לש ןכותהו הרטמה הז קסע תושעלמ ענמהל
תובוטה תולעמה תחאש םימעפ המכ יתרמא רבכו .חבושמ הז ירה ,בוט השעוד
חרכומש ערה תואיצמ אל אוה ןאכ בצמהש איה ,זאמ הפוריא יבגל הקירמאד
איבהש (הלילשו רדעה לש ןיינע קר אוהש) תוצראה-םע רקיעב אלא ,וב םחליהל
,ןאכ בייוחמ רתוי דוע בוט השעד וקה ןכלו ,ןכות רדעהו ינחור ללח ידיל
ךירצ - רקיעבו .הטמל דועו תישילש רשפאו היינש הגרדב םה םיחוכיווה לכו
,טרפב הלא ונימיבו .הרוסמה לעו הרותה לע תוססובמ תורשי תועיד ץיפהל
חרכומ ,רעונה ןיב דוחיבו ,םיבחר םיגוח תעד לע לבקתת תאזה הלומעתהש ידכב
תטיש תודוסיו תונוכתמ הלא םגש ,החמש לש העונתו תויחו רוא הרודח היהתש
.תודיסחה

םימ תונייעמ לש זכרמ ןהכמ וב זכרמהמ תושעל ימינפה ודיקפתב ריכיש הכרבב
אלמיו ,תורשפ לכ תלילש ונכות תמאש ,תמא תרות ,םייח תרות ונתרות לש םייח
.תעדה תבחרה ךותמ ודיקפתתודיסחה ינייעממ


אשנ תשרפ


(זי,ה) שרח ילכב םישדק םימ ןהכה חקלו

תוימינפל םיזמור - םישודק םימ .(זי אמק-אבב) "הרות אלא םימ ןיא" - הרותל םיזמור םימ
.תודיסחה תרות ,הרותה

תוימינפ תונייעמב תאטוחה שפנה תא תוקשהל 'ןהכ'ה לע - "םישודק םימ ןהכה חקלו"
.(א"פ הגיגח ימלשורי) "בטומל וריזחמ (המכחה תודוסל זמר) הבש רואמה" ןכש ,הרותה

.הנממ הצוח ןיאש 'הצוח'ל דעו ,'הצוח' םג תודיסחה תונייעמ תא ץיפהל שי - "שרח ילכב"
(1311 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חכ,ה) ערז הערזנו התקנו

(י"שר) םינבל תדלוי םירוחש תדלוי התיה םא ,חוורב דלת רעצב תדלוי התיה

יוניק לש תימינפה תועמשמה .השאו שיאל םילושמ לארשי תסנכו ה"בקהש ,םירפסב ראובמ
-רצי ונייה ,'רחא שיא' םע 'רתתסהל' אל לארשי תא ריהזמו 'אנקמ' ה"בקהש ,איה הריתסו
.ערה

(א :רכשנ הבושתה-לעב אצוי םירבד ינשב .הבושתל זמור "ערז הערזנו התקנו"ש ,אופא ןבומ
"דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב" - הלעתמ ומצע אוה
אמוי) "תויכזכ ול ושענ תונודז" - תויוכזל תוריבעה תכיפהל םרוג אוה (ב ,(דל תוכרב)
.(ופ

:י"שר ירבד םיזמור הזל

,"ה-י יתארק רצימה ןמ" לש ןפואב איה ותדובעש הבושתה-לעב - "רעצב תדלוי התיה" (א
וישכעמש ,םדאב יוליעה הז .(חיק םיליהת) "ה-י בחרמב יננע"ל - "חוורב דלת"ל עיגמ
.'בחרמב'ו 'חוור'ב איה ותדובע

ארמגב ראובמ ןכש) "םינשכ םכיאטח ויהי םא" ,תונוועל זמר - "םירוחש תדלוי התיה" (ב
(א היעשי) "וניבלי גלשכ" - "םינבל תדלוי" ,(אוה רוחש הקל םגו ףיסוהש םודאש (טי הדנ)
.תויוכזל םיכפהנו םיניבלמ םיאטחה -
(37 'מע ,חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(דכ,ו) ךרמשיו 'ה ךכרבי

(י"שר) םידדוש ךילע ואובי אלש ,ךרמשיו .ךיסכנ וכרבתיש ,ךכרבי

,היח ,המשנ ,חור ,שפנ - (םדאה שפנל) הל וארקנ תומש השימח" (ד"יפ ר"ב) ורמא ל"זח
,ףוגב םישבולמה ,המשנ ,חור ,שפנ - םייתשל ללכ ךרדב תוקלחנ ולא תוגרד שמח ."הדיחי
."םימש יסכנ" םה ,ףוגל ץוחמ םיראשנש ,הדיחי ,היחו ;"ךיסכנ" םיארקנה

:הז יפלו

.ףוגב תשבולמה המשנה תדובעב החלצהו הכרב היהתש - "ךיסכנ וכרבתיש"

,המגודל .וז הדובעמ ארחא-ארטיסל "הקיני" היהת אלש - "םידדוש ךילע ואובי אלש"
לש שגרהו ,המודכו סעכ ידיל ןכמ רחאל ואיבת אל ותליפת תעב שיגרמ םדאש תולעפתההש
.ימשג גונעת לש שגרל ומוקמ תא הנפי אל הליפתב יקולא גונעת
(204 'מע ,ה"שת םירמאמה רפס)


(הכ,ו) ךילא וינפ 'ה ראי

.יתימאה וצפחו ןוילעה ןוצר תוימינפ ונייה - "וינפ"

השודקד ארטיסלו לארשיל קרו ךא איה ןוילעה ןוצר תוימינפ תראה - "ךילא וינפ 'ה ראי"
ןתונה םדאכ ,'םיירוחא' תניחבמ םתויח תא םילבקמ ארחא-ארטיסהו ם"וכעה וליאו ;אקווד
.ובג ירוחאמ וכילשמש ,ואנושל רבד

םילכוא ויתוחפשו וידבעש ,םידבכנה וירש רובע הלודג הדועס השועש ךלמל ?המוד רבדה המל
ןכש ,תימינפ העפשה איה םירשה לא העפשהה .תומצעה תא םימסרכמ םיבלכהו לכואה ירייש תא
ךרעה יתוחפל העפשהה וליאו ,הדועסה תכירעב ךלמה לש ימינפה ונוצרו ותנווכ יהוז
.'םיירוחא' תניחב ,תינוציח העפשה איה םיבלכלו
(ןייעמו סרטנוק)


(וכ,ו) ךילא וינפ 'ה אשי

םמצע לע םיקדקדמ םהו ,תכרבו תעבשו תלכאו הרותב םהל יתבתכ ,לארשיל םינפ אשא אל ךיא
(כ תוכרב) הציבכ דעו תיזכ דע ךרבל

ונייה ,ובש תוינחורב םג רסח ,תוימשגב העיבש רועיש וב ןיאש לכאמבש תודיסחב ראובמ
'הכשמה'ל האיבמה 'האלעה'ל שורדה 'רועיש'ה רסח לכאמב םירתסומה םישודקה תוצוצינלש
תוימינפ ,"וינפ" תניחבמ ךישממ אוה "תיזכ דע ומצע לע קדקדמ" ידוהי רשאכ ךא .הלעמלמ
.וז תטעומ האלעה תועצמאב םג העפשה תכשמנ םשמש ,רתכה

הנעטב אובל ערה ורצי לולע ,תונייעמה תצפהב תמייוסמ המישמ עצבל אצוי םדא רשאכ
.ללכ הב ליחתת אלש בטומ ,תומלשה תילכתב וז הדובע אלמל לכות אלש ןוויכמ - תמכחותמ

תוחפ" שיש אלא ,דוע אלו ,"רועישכמ תוחפ" וליפא בושח ידוהילש ,ול םירמוא ךכ לע
.רתויב תילענ הניחבמ םיכישממ ודי-לע אקוודש ,רועישמ הלעמל אוהש "רועישכמ
(ו"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)


(ט,ז) ואשי ףתכב םהלע שדקה תדובע

תא איבהל ידוהי לכ בייח ךכ ,םוקמל םוקממ ,תוחולה ובש ,ןוראה תא ואשנ תהק ינבש םשכ
.עיגמ אוה וילאש םוקמ לכל הרותה רוא

תומדיהל ,ינחורה ובצמ לע טבה ילבמ ,ידוהי לכמ שורדל רשפא ךיא - לאושה לאשי םאו
לע איצומה" :(ב"יפ תבש תוכלה) ם"במרב שרופמ ןיד-קספב יוצמ ךכ לע הנעמה ?תהק ינבל
.היהיש ימ היהי ,ידוהי לכל ךייש תהק ינב אשמש ירה ,"תהק ינב אשמ ןכש . . בייח ופתכ
(ה"משת רבדמב תשרפ תבש תחישמ)

רודו רוד תורצוא


רסאמה תשרפ

ר"ומדא ק"כ לבוה ובש םויה ,ןוויסב ו"ט לגרל
םיעטק םיאיבמ ונא ,עודיה ורסאמל ץ"יירה
םידיסחהו יברה לע רבעש הממ טעמ םיראתמה
המישר ךותמ םה םיעטקה תיברמ * םימיה םתואב
לעב לש שדוק-די-בתכב ןורחאה רושעב התלגתנש
הלואגהו רסאמה

"!דלאוועג ייא"

תא ראתמ אוה וב ,ח"פרת תנשב ,ותיב ינבל זיוהטלא םייח והילא ברה חלשש בתכממ עטק ןלהל
:םהלש עקרהו הלואגהו רסאמה יעוריא

,רבדל היאר ןיא םא .ז"פרת תנשמ הנשה תליחתמ דוע רתויב םיברוקמה ש"נא ונדחפ דחפ
הקרזנ ,"רצימה ןמ" לש םיקוספהב ,אוהה הנשה-שאר לש ןושאר םויב ,רבדל רכז שי םנמא
,"דלאוועג ייא" ,תוביתה זעל ןושלב בלה קמועמ המרו הרמ החנאב קידצ ותוא לש ויפמ
."םידז ינוקשעי" לש תוביתה םדוק יל המודמכ

השדחה הלימב ובשחתה םנוגיו םרעצ בורלו הזב ושיגרה ,רתויב שגר ילעב ,הלוגס ידיחי
התייהו םירחאל םג הנחישהל שממ העש התואב םחורל רוצעמ היה אל ךא ,םבבלב קר אל תאזה
השק טרפב דחאו דחא לכלו .זא א"טילש וניבר לש ןיינמהב םיללפתמה םעה בור לכ יפב החישל
ותוריהזב ריכמו עדויהו וילא בורקה לכ יכ ,הקיתשב וילע רובעלו הזה אלפה עולבל היה
ינפל תחא הלימ ףא ויפמ איצוה אל םלועמש ,ולש ןילוח תחישב ףא ,הנשה לכ ללכב וירבדב
. . עמושה ינפל האלפה לש הטילב והזיא הב היהתש ותלוז

ביתי אדחפ יאהב ומצעב א"טילש שודקה וניבר הבר ארבג יאה םג יכ ,יתעדונ בר ןמז רחאל
הלואגה םדוק אמארטסאקב שודקה ויפמ ד"ארהו ינא שרופמ ונעמש רשאכ ,ז"פרת תנש תלחתמ
ךיא באה ךיז ףא ,ןעקארשעג קראטש ךיא באה ז"פרת ראפ" ,שממ תואב תוא ,ןושלה וזב רמאש
ימצע לע .דואמ יתדחפ ז"פרת ינפמ"=] "םידיסח ןגעוו ךיא באה טכארטיג ,ןעוועג רעשמ טינ
.["םידיסחה לע יתבשח ,יתרעיש אל
(1359-1358 'מע 'ה ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"!?וא.פ.גה די העגנ םכב םגה ,יבר"

ידי לע הבתכנש ,("הלואגהו רסאמה תמישר" לע) תפסונ המישר הנושארל המסרפתה ט"משת תנשב
ןכמ רחאלו "הרות לידגי" ץבוקב המישרה העיפוה הליחת .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
:הכותמ םיעטק המכ ןלהל ."םירוביד יטוקיל" לש השדחה הרודהמב

םע קש) ועצמ תא לפקיו .ס ריסאה היה תבשל םוקמ יל ןתנ רשא ןושארה הנה ,הרדחה יאובב
.ילש םיצפחה תא רדסיו (ןבת

בז - רומאכ הוולמהו רמושה לש ותפיחדב - יתיכוה רשא יעצפ תרובחמ רשא יתשגרה יכונא
.יתרובח לע החינאו םימב םילובט םינבל תוחפטמ חקאו ,ישובלמ תא יתטשפ .םד

יתא אובל םהיפ תא החתפ ,םיריסאה ירבחל התיה הדיחכ רשא ,םינבלה ינפ הארמו םדה תביז
.םינברה תדעמ יננהש ילע דיעה יתשבלמ יכ םגה ,םירבדב

יוא .וא.פ.גה די העגנ םכב םגה יבר ,לוקב ארקיו דואמב לחלחתיו ,ינריכה .ש ידוהיה
הלילו הליל לכב רשא םימי עובשכ הז יכ ,התשענ הכפהמ םאה ,הנידמהב השענ המ ,םימש
. . םהיתוקעצו םהיתוקנא ונחנא םיעמושו ,חבטל ,ונרדח אובמ ךרד ,םישנא תואמ םיליבומ
יכונאו ,בר ןוהמיתב החותפ םהיפ .ס .ק םיריסאהו ןאגרא'ז ,תרבודמה הפשב ילא רבדמ אוה
,רבדל יל רשפא-יאש דע לודג יבאכ יכ ןושארה ,םימעט ינשמ המואמ דע ול הנוע ינניא
םשב םירמוא יתעמש יכ .ילע ולילעי רשא יבשומ םילגרמ ןיב ןפ יכונא ארי יכ ינשהו
,םירתסנ םיניינעו םירוביד ותאמ איצוהל םיצפחש שיא רשא ,הלא בשומ יתבב םיאיקב
םהינפל הלגמ םהמע בשוי אוהש םימיה ךשמהבו םיחונל םיארנה םישנא יככותב ותוא םיבישומ
.ובבל ירתסמ
(1340-1339 'מע 'ה ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"םד יפאוש קוחצו םיללח תקנא"

:אלכב ואתב ןושארה ומוי תא יברה ראתמ המישרה ךשמהב

ילעב םדא ינב יתיאר .םלועמ יתעדי אל רשא תא תעדל יתחכונ וללה תועש שמחו םירשעה
.םד יפאוש קוחצו םיללח תקנא יתעמש ,םיחא םד יכפוש ,םיירזכא ,הלבח

רחסמ ילעב םא .םידוהי םניא םא םידוהי םא ,וז הלילב וגרהנ רשא הלא המה ימ עדא אל
המה םייואר יתלב רשא ולאכ םישנא וגרהנ ןפוא לכב לבא .תד ינהכו עדמ ילעב וא ןיינקו
.ושנענ רשא רמה שנועה ותואל

ילעב .םהיתויערל םישנאו ,םירוהל םינב ,םינבל תובא ,םה החפשמ ילעב הלאה םישנאה
.םהירחא םיראשנה לרוג אוה המו ,םהב םייולתהל הלמשו םחל יקפסמ ,םה הסנרפ

,םהישנ העשב הב ,וננחתהו ולליי ,תומל ואצוה וללה םישנאה רשא העשב הב ,עדוי ימו
םהילעב עגרב הב רשא תעד ילב תווקת לש תונויזחב הקומעה םתנש ונשי םהירוהו םהינב
.חבטל םילבומ םהינבו םהיבא

ףיעהל ,ותיבל תווצל תלוכיה אוה ללשומ םינורחאה וייח יעגר רשא שיאה אוה ללמוא המ
.ויצלח יאצוי תא ךרבלו ,ול רקיהב ןיע

לע לפוקמ יתבשי ולא ומכ תובשחמב .תוומה רתוי דוע ארונו הז רצבמב םייחה אוה םויא
.םירסנה
(1345 'מע 'ה ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"תעבנ ונניא שטיוואבוילמ יברה"

:הריקחה לא ךרדה רואית הנהו

,ץוחבמ וראשנ העבראו ,תוירי הנק םיזחוא םלוכ ,םיסנכנ םישנא השולש ,תחתפנ תלדה
...תופולש םהיתוברחו םידמוע

םיכלוה תופולשה תוברחה יזחוא העבראהו ,הנושאר ךלה השולשהמ דחאה .םידחא םידעצ יתכלה
.םהירחא םיכלוה רדחב ודמעש השולשהמ םיתשו ,ירוחאמ םיתשו ינפל םיתש

.תצייוצמה ךשובל הארי אל רשא ךדגב ףונצו ,תפנצמה רסה -

.תפנצמה ריסא אל ,אל -

.ךתירחא היהת הרמ ואל םאבו ,עיגפמב ךילע הווצמ יננה -

.יכונא ימ םתא םיעדוי םאה תעדל יצפחו ,תפנצמה ריסא אל יכונא -

?ימו -

.שטיוואבוילמ יברה -

?המו -

.תודחפהמ שערנ ונניאו תעבנ ונניא שטיוואבוילמ יברה -
(1348-1347 'מע 'ה ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אשנ תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ב"י

.ןימולשתה ימי םויס

ןכו) לארשי תודחאו תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבלו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז
.1([תבשב רתומה ןפואב] םידסח תולימגו הקדצ יניינעב

.'ךתקדצ'ו 'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.א קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
ןוויסב ג"י

.ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ

ישילש םוי
ןוויסב ו"ט

הז ידי-לעש ,ת"זרפ תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד הלואגהו רסאמה תלחתה םוי"
תצפה דחוימבו ללוכ ,תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה תוללכב זוע רתיבו תאש רתיב ףסותינ
.2"ןותחתה רודכ יצחב םג ,הצוח תונייעמה

יעיבר םוי
ןוויסב ז"ט

.(ץיק ןועש) 11:21 ,יעיבר םויל רוא :3הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס
.323 'מע 'ג ךרכ ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' פ"ע (1

.345-344 'מע ,'ג ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'(2

ףלא .טצק 'מע םיגהנמה ימעט 'סב אבומה האר) רתוי רחואמ וליפא השדקל רשפאש תועדה לע םיכמוס דבעידב (3
.(חע 'מע ד"פ ותכלהכ הנבל שודיק .בי ק"ס וכת 'יס הרות לארשי גהנמ .בכ ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה
,רפיס ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ :ה"ע בקעי 'ר ג"הרה ויבא םשב קרב-ינב ד"בא אדנל 'יש השמ 'ר ג"הרה רפיס
ק"כ ויבא בישהו .[בוט-םויב השדקל םאה ולאש הארנכו] תוכוסה גח ינפל הנבלה תא שדקל ולכי אלש עריא םעפש
יטוקילב 'ע ,ךדיאמ) השדקל ןתינ *ז"יל רוא ונייהד ,ינש-בוט -םוי יאצומ לילב םגש ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא
.(טכק 'מע ה"ע בולרפ מ"חרהל םירופיס
---------

.ךרעב צ"הנפל 11 'ב םוי ,רתויב רחואמה ל"רת ירשת שדוח דלומ אצמנ ותואישנ תונשמ תודלומה תקידבב *
ז"י 'ד םויל רוא ךרעב 11 העשל דע הז ירה ,הנבלה-שדוח יצח רחא תועש י"ח דע שדקל ןתינש רפוס םתחה תעדל
.ז"י ליל לכ השדקל ןכתיי תעל-תעמ ז"ט ףוס דע שדקל ןתינש ןואג יאמח בר תעדל .ירשתב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il