- ג"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוויסב ח"י * ךתולעהב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


- רתויב םינותחתה תומוקמב ריאהל
"הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע"


הרותו הווצמ רנ"ב םלועה תא ריאהל איה ידוהיה תדובע
ןה ריאהל חילצמ אוה רשאכ איה הדובעה תומילש * "רוא
ךכ םושמ * רתויב םידוריה תומוקמב ןהו םילענה תומוקמב
ונממ ןכש ,םיילילש םיניינעב ותליחתב קסוע ישישה רפסה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הבושתה תדובעל חוכה תא םילטונ
ונרוד:הרותה תוישרפ ראש לכ יבגל שודיח ונשי ךתולעהב תשרפב

ינפב אוה בושח רפס" (2ךתולעהב תשרפב) "ןוראה עוסנב יהיו" תשרפש ,1ארמגב אתיא
םנשיש ("העבש הידומע הבצח" 3קוספה לע םש ארמגבש השרדהכ) אצמנ הז יפ-לעו ,"ומצע
רפס הלעמלש אצמנ ,ומצעל רפס (ןוראה עוסנב יהיו) וז השרפ"ש ןוויכ ,4"הרות ירפס העבש"
םנשי אלימב ,5"םירפס 'גל קלחנ (רבדמב) רבדיו רפס אצמנ . . ומצעל רפס הטמלשו ומצעל
קלחנש רבדמב רפסו ,םירבד ,ארקיו ,תומש ,תישארב - םירפסה העברא) "הרות ירפס העבש"
"םירפס 'ג" הכותב תללוכ וז השרפש ,אוה ךתולעהב תשרפב שודיחה - הז יפ-לע .(םירפס 'גל
ירחאלש השרפה קלחו ,ןוראה עוסנב יהיו תשרפ ,ןוראה עוסנב יהיו תשרפ ינפלש השרפה קלח)
.(הז

:ןיבהל ךירצש םיניינע המכ םנשי הזבו

ישילשה רפסה) ישישה רפסהש ,אצמנ ,"הרות ירפס העבש"ד הקולחה יפ-לע :הומת ירבד (א)
ןיינע - 6"םיננואתמכ םעה יהיו"ב ליחתמ (ןוראה עוסנב יהיו תשרפ ירחאל ,רבדמב רפסב
ןיינעה ךשמהב - ךכ-רחאו ,(6"'וגו שא םב רעבתו") תוילילש תואצותל איבהש יוצר יתלב
!'וכו םילגרמה אטח תודוא (8וז ירחאלש השרפב לבא) הז ירחאלו ,7םירמ אטח תודוא

תוביתה וא) הנושארה הביתהמ חקלנש ,םש שי םירפסה לכלש - ךכב םג הארנ הזב שודיחהו
ארקיו ,(הינשה הביתה) תומש ,(רפסבש הנושארה הביתה) תישארב :רפסה לש (תונושארה
ינשה רפסה םגו ,(הינשה הביתה) םירבד ,(רפסבש ןושארה קוספהמ) רבדמב ,(הנושארה הביתה)
אל - (רבדמב רפסב) ישילשה רפסה ןכ-ןיאש-המ ;"ןוראה עוסנב יהיו" םשב ארקנ רבדמב רפסב
.(הזב אצויכו "םיננואתמכ םעה יהיו" רפס) םשב ארקיש ונאצמ

הבית לכש דעו .יוצר יתלב ןיינע תודוא תורבדמ הז רפסב תונושארה תוביתה :הברדאו דועו
9"רעצ ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ" - "יהיו" :בוט אל ןיינע לע הרומ המצע ינפב
ךשמהב ןכו) בוט אל ןיינע תוטשפב - "םיננואתמכ" ,10"םיעשר אלא םעה ןיא" - םעה ,
,("'ה ינזאב ער (םיננואתמכ)" :בותכה

."הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" 11הרותה תארוה ךפיה והז - ריעהלו

שודיחהו קוליחה והמ .םירפס השימח ,הרות ישמוח השימחל תקלחנ הרותה ירה ללכב (ב)
.הרותה ירפס העבשד

םירפס 'זל הרותה לכ תקלחתמ הנממ האצותכש - םירפס 'גל רבדמב רפסד הקולחהש ןוויכ (ג)
.(תינכות) תוכייש םהיניב שיש רמול ךירצ ,אקווד ךתולעהב תשרפב איה -

ןיינעב הרושק - 12"תורנה תא ךתולעהב" - הרונמהש ךכמ תנבומ םהיניב תוכיישה תוטשפב
הרותה םג ךכ ,12"תורנה תעבש"מ בכרומ "תורנה תא ךתולעהב"ש םשכו ;(13רוא הרות) הרותה
,םיניינעה ןכותב תוכיישה יהמ .15(תורנ העבשה דגנכ) 14"הרות ירפס העבש"ל תקלחתמ
.הרות ישמוח השימחד הקולחה םע םיאתמ הז דציכו

.ללכב "תורנה תא ךתולעהב"מ הארוההו ןכותב רואיבה יפ לע הז ןבויו

טרפבו .ותדובעב ידוהיל הארוה םה (16הארוה ןושלמ הרות) הרותה יניינע לכ ,עודיכ
ומכ ,לארשימ דחאו דחא לכ לש הדובעב םיפקתשמה - ןכשמב הדובעה םע םירושקה םיניינעה
תקלדה טרפבו ,1817"לארשימ דחאו דחא לכ ךותב" ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 17בותכש
ידוהי לש ותדובע לש יללכה ןכותה תא תאטבמה ,ןכשמב ("תורנה תא ךתולעהב") הרונמה
.(ןמקלדכ) 'ה תא דובעל

קילדהל ךירצש .היילע ןושל ןתקלדהב בותכ הלוע בהלהש םש לע" :י"שר שרפמ "ךתולעהב" לע
."הילאמ הלוע תבהלש 19אהתש דע

:הזבש הארוהה רואיב

21הדובעה :20ונוק תא שמשל ידוהי לש הדובעה תוללכ תא אטבמ ללכב "תורנה תא ךתולעהב"
ריאת הז ידי-לעו ,1317"רוא הרותו הווצמ רנ"ד רואהב 22"םדא תמשנ 'ה רנ"ה "תקלדה"ד
לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" - םלועב וקלחו ופוג ,ותואיצמ לכ תא ריאתו ,הרואב
לכל האצוי הרוא הנממ) םלועה לכ תראה - דע ,וביבס םישנאה תא םג ריאתו ,23"והעד ךיכרד
25רוביחו אתווצ ןושלמ הווצמ - רשקמש רוא הזכו ,"רוא הרותו הווצמ רנ" םע - (24םלועה
הריד - 26עודיה ןושלב - השענ םלועהש ןפואב ,(לוכיבכ) ה"בקה םע םלועה תוימשג תא -
.יקולא רואב הריאמו תקלודש "הריאמ הרונמ" ,םינותחתב ךרבתי ול

הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצ" :שרפמ י"שרש יפכ ,אוה - וז הדובע לועפל ןפואהו
ידי-לע) תורנה תא קילדמה ידוהיה ידי-לע האב תורנה תאלעהו תקלדהש יפ-לע-ףא :"הילאמ
תבהלש ,ומצע חוכב ריאי ךכ-רחאש ןפואב קלדוי רנהש אוה הווצמה ןכות ירה ,(ןהכה ןורהא
.תורנה קילדמ עויסו תלועפל הכירצ הניאו ,"הילאמ" הלוע שאה

ה"בקה") ותדובע תושעל ידוהיל תוחוכ ןתונ ה"בקהש יפ-לע-ףא :םשה תדובעב םג אוה ןכו
תמשנ רנ"ה תא "קילדה"ו השע אוהש ךכ לע ףסונ] "רוא הרותו הווצמ רנ"ב (27"ורזוע
תא קילדמש (לארשי העור) ןהכה ןורהאמ תוחוכ ידוהי לבקמ ןכ ומכו ,[הטמל הדירוהו ,"םדא
- 28בותכה ןושלבו) וביבס םירחא םישנאמו ,ויכנחמו וירוהמ תוחוכ םגו ,הטמל "'ה רנ"
איה הדובעה תיתימאו תומילש ,ןכ-יפ-לע-ףא - ("קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיא"
,תרמוא תאז ,"הילאמ הלוע תבהלש" השענ אוה (םירחא ידי-לע "תקלדומ" איהש ירחאל)ש ,ךכב
(ףוגב המשנכ) ותואיצמ - ריאמ ומצעב אוהש דע ,ךכ לכ וב רדוח "רוא הרותו הווצמ רנ"הש
הלועה תבהלש" ותויהב ,("רנה קילדמ") עיפשמה תלועפל ךירצ אלש ךכ ,("הילאמ") המצעב -
."הילאמ

עגונב ןה ,ומצעל עגונב ןה תויהל הכירצ - "הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב - וז הדובעו
.םלועב הדובעל עגונב ןהו ,םירחא םע הדובעל

:ומצע תדובעל עגונב

'ב חוכבו ה"בקה לש וחוכב האבו הליחתמ "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ידוהיה תדובעש םגה
תבהלש" היהיש ןפואב ,ירמגל וב רודחל ךירצ הז ירה - (ויכנחמו) וירוה ותדלוהב םיפתושה
."הילאמ הלוע

ברה ודמלמהמו הרותהמ ידוהי לבקמ הרותה דומיל תליחתבש ירחאל :"רוא הרות"ב אוהש יפכו
,ומצע ולש הגשהו הנבהב הרותה תנבהב עגייתהל ךכ-רחא ךירצ אוה ירה - הרות ומע דמולש
דוע ךירצ אוה ןיאו) ומע תדחאתמ הרותהש הזכ ןפואל דעו ,ולכשבו ונורכזב קקחי הזש דע
אוה - הברדאש דע ,("הילאמ") 30"איה היליד הרות"ש ןוויכ 29"ומש לע תארקנ"ש דע ,(וברל
."הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ,הרותב עיפשמו שדחמ השענ

וקרפ הנוש" םהימיבכ - םימעפ יוביר הרותב ןיינע דמול אוה :ומצעב דומילב הז ךרד לעו
,ונורכזב קקחנ ןיינעהש דע - 48(ס"שה ןמזב) םהימיב תוליגרה התיהש יפכ ,47"םימעפ האמ
ולכשב רכזנ הז ירה - "הילאמ" אלא ,תפסונ םעפ תאז דומלל ךירצ אוה ןיאש ןפואב
:ונורכזו

תא ליגרמ אוה רשאכ איה הדובעה תומילש :תווצמה םויק ,"הווצמ רנ"ב םג הז ךרד לעו
31"ערכ הישפנמ םידומל הטמ יכ" ךרד לע - "הילאמ"ד ןפואב ,תווצמ םייקל ימשגה ופוג
"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב אלא ,32"הדמולמ םישנא תווצמ"ד ןפואב הז ןיא ןמזב ובו]
.[(הזב אצויכו תווצמ רודיהב)

ךירצ ךכ ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב תויהל הכירצ תווצמו הרותב ותדובעש ךכ לע ףסונו
(23והעד ךיכרד לכבו םימש םשל ויהי ךישעמ לכ) תושרה יניינעב ותדובעל עגונב םג תויהל
ךכ-לכ הרודח (תווצמה םויקו הליפתהו הרותה ןמזב קר אל) תעל-תעמה לכב ותואיצמש -
- השוע אוהש םיניינעה לכב ,"ךיכרד לכ"ו "ךישעמ לכ"בש ,33"דימת ידגנל 'ה יתיוויש"ב
"הילאמ הלוע תבהלש" אוה ירה - םלועה יניינעב ויקסע םע קסעתמו ןשיו לכוא אוה רשאכ םג
."והעד"ו "םימש םשל" םיניינעה לכב אוה גהנתמ ומצעמ ,

איה ,תלוזה לע תמלשומו תיתימא העפשה :34םירחא םע ותדובעל עגונב םג תויהל ךירצ ךכו
אוה ראשנ ,ךלוה ברהו עיפשמה רשאכ םגש - "הילאמ הלוע תבהלש" השענ אוה רשאכ אקווד
הבשחמב םג אלא השעמב קר אל) תושרה ירבדבו "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ריאמ רנ ומצעמ
אלו ,"וילגר לע דומעל" לוכיש ןפואב ,ותוליגרו ועבט ,ותואיצמ יהוזש ןוויכ ,(רובידו
."הילאמ הלוע תבהלש" - ולש ךנחמו ברל ךרטציי

ירפס העבש"ד ישישה רפסה תלחתה - "םיננואתמכ םעה יהיו"ד ןיינעה ןבוי ל"נה יפ-לע
:ךתולעהב תשרפ םע תוכיישהו ,"הרות

ידוהיה תדובעש ,אוה - "הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע" - "תורנה תא ךתולעהב"ד ןכותה
הווצמ רנ"ב םלועה לכו םלועב וקלחו ומצע תא ריאמו קילדמ אוהש ןפואב תויהל הכירצ
- (ימשגה ופוג) םדאה תואיצמ םגש ,"הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ןפואב דע ,"רוא הרותו
,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "הילאמ הלוע תבהלש" היהי - המשנה רוא לע םילעמ ומצע דצמש
לש אצפחל םלועב םיימשג םירבד תכיפה ידי-לע ,םלועה תואיצמב לועפל םג הז ךרד לעו
.השודק

הלוע תבהלש אהתש דע" "תורנה תא ךתולעהב"ה רשאכ איה הדובעה תומילשש ,ןבומ הזמו
םיניינעה דע םילענה םיניינעהמ ,םלועה יטרפ לכבו םדאה יטרפ לכב רדוחו לעפנ "הילאמ
תילכתב איה הדובעהש ןחובה ןבא איה "הילאמ"ד ןפואב הדובעה ירהש - םינותחת יכה
,ןוילעה חוכה דצמ קר אלו) םלועה תואיצמו םדאה תואיצמ דצמ םג תמאה תילכתבו תומילשה
,תוגרדה יטרפ לכב רודחל ךירצ הז ירה ןכלו ,(תורנה תא קילדמה לש וחוכמ םינפ-לכ-לע וא
רתויב ןותחתהש הז ידי-לע אקווד :הברדאו ."הילאמ" ריאי הז םגש ,ןותחת יכה קלחה םג דע
"הילאמ" הדובעד ןיינעה תיתימאו תומילש לע הרומ הז ירה ,יקולאה רואב "הילאמ" ריאמ
ןותחת יכה קלחה תהבגה ידי-לע אקוודש ,35עודיה לשמ ךרד לע .(רתוי תולענה תוגרדב םג)
.ןיינבה לש רתויב תולענה תוגרדה םג ,ןיינבה לכ תא םיהיבגמ ,ןיינבה לש

םייק אוהו) 36לודג ןהכ ןורהאל רמאנ "תורנה תא ךתולעהב"ד יוויצה עודמ ןבומ הז יפ-לע
לש וידימלתמ יווה)" - 37הנשמב שרופמכ אוה ןורהא לש וניינעש ןוויכ - (לעופב תאז
'ה תרותמ םיקוחר"ל וליפא הבהא ול שי :"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ('וכ ןורהא
ידי-לע וארבנש ךכב איה הדיחיה םתלעמ) 38"אמלעב תוירב םשב םיארקנ ןכלו ותדובעו
הרותל הנותחת יכה אגרדב םיאצמנש "תוירב"ה תא ברקמ אוה - "הרותל ןברקמו" ,(ה"בקה
ו"ח אלו) הרותל ןמצע ("תוירב"ה) ןתוא ברקמ אוהש הזכ ןפואב ,םינוילעה לכמ הלעמל אוהש
."הילאמ הלוע תבהלש" םישענ םהש דע ,(39םהילא הרותה תא ברקל

,םלועב חוכה םג ךשמנ ("הילאמ הלוע" ןה "תוירב"ה םגש) לארשי ינב לצא וז הלועפמו
."הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב דע ,םלועבש ןותחת יכה קלחה תא םג ריאהל

יללכה םנכותש - םינושארה םירפסה תשמח :"הרות ירפס העבש"ד ןכותה םע םג םיאתמ הזו
טרפבו) םירושק - (ןוראה עוסנב יהיוו ,רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב) םהיתומשב זמורמ
ןיינמ ,השמ לא ארקיו ,לארשי ינב תומש ,םלועה תאירב) השודק םע רקיעב (םירפסה תלחתה
ליחתמ ישישה רפסה ןכ-ןיאש-המ ,(הרות - ןוראה עוסנב יהיו ,40יניס רבדמב לארשי ינב
- הז ירחאלו םירמ אטח תודוא הז ירחאלו ,"םיננואתמכ םעה יהיו" - יוצר יתלב ןיינעב
,"םירבדה הלא" - יעיבשה רפסה םגו] 'וכו חרק תשרפב חרק השעמו ,חלש תשרפב םילגרמה אטח
יוביר ירחאלש םוקמ תניתנ תישענ - הרותב ישישה רפסהמש ןוויכ ,[4117"תוחכות ירבד"
לבא] המצע הרותב הדירי לש ןיינעב הז רפס ליחתמ ןכל ,םלועב הדירי היהת תולשלתשה
אלא ,43"השרפב םירומאה ושעו 42בקעי" ךרד לע - השודק ולוכ אוה ירה הרותב בותכ ותויהב
;[םלועב הדיריל 'וכו תולשלתשה ירחאל םוקמ תניתנ ךכ -רחא תישענ הרותב רופיסהמש

תשרפו ךותב ליחתמ הז רפס - הזמ הריתיו ,הרותב רפס םג הז ירה ,אסיג ךדיאל לבא
הזו - "הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע" תורנה 'ז לכ תקלדה תא תללוכש ,תורנה תא ךתולעהב
יהיו") הטמל הדירי לש בצמב םג עיגי "רוא הרותו הווצמ רנ"ד יקולאה רואהש חוכ ןתונ
תומילש לע הרומש] "הילאמ הלוע תבהלש"ד ןיינעה לעפי םש םגש דע ,("םיננואתמכ םעה
ידי-לעש ,(הבהאמ) הבושתה תומילש דע ,הבושתה תדובע ידי-לע - [ל"נכ ,הדובעה תיתימאו
תאצמנ אלש) אקווד אטחה לע הבושת ידי-לע "הילאמ" האבש הלעמה - "הילאמ הלוע" השענ הז
- (44וב דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש םוקמבש דע ,םיקידצ לצא
.47וז הבר הבהאל אב הז ידי-לעו ליאוה" ,45שממ תויכז דע ,45תויכזכ ול ושענ תונודז

הזו "םיננואתמכ םעה יהיו"ב אוה ישישה רפס תלחתהש ךכל םעטה והזש ,רמול שי ילואו
חוכ תתל ידכב אוה הרותב הז רופיסב הנווכהש ןוויכ - תורנה תא ךתולעהב תשרפב בותכ
ןוויכ ,ןוימדה ף"כב ,"םיננואתמכ" רמאנש ךכב םג זמורמכו] הבושתה תדובעל (הרותהמ)
הזמש - תיתימא הנווכב ,"םיננואתמכ" אלא ,שממ "םיננואתמ"ל םיכייש םניא לארשי ינבש
.[הבושתד הלעמה אצת

םינותחת יכה םירבדה תא ךופהל םגו ,הטושפכ םלועב הדובעה תא תושעל חוכה ךשמנ הזמו
.יקולא רואב "הילאמ" וריאיש םלועבש

וצופיו 'ה המוק השמ רמאיו ןוראה עוסנב2יהיו" - ישימחה ,וינפלש רפסהמ אב הזל חוכהו
יפלא תובבר 'ה הבוש רמאי החונבו" ,(הז תמועלה רוריב) "ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךביוא
.(השודקה יוליג - 48הניכשה תארשה) "לארשי
,ב ךרכ ,א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות ;א"שנת'ה ןוויסב ט"י ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 344-334 'מע
.ג ,א"יפ ר"קיו .ח ,ד"ספ ר"ב .פ"הע ונתשרפ ירפס .ו"פר םירפוס 'סמ םג הארו .א"ע שיר ,זטק תבש (1
.א ,ט ילשמ י"שרפ

.ול-הל ,ד"וי (2

.םש ילשמ (3

.ןוניא עבש אלא ןוניא תיש אמית יאו הרות ישמוח השמח ןוניאו :א ,דנר ג"חז םג האר (4

.םש ר"קיוו ר"ב םג הארו .םש תבש י"שרפ (5

.א ,אי ונתשרפ (6

.ךליאו א ,בי םש (7

.(ךליאו א ,גי) חלש פ"ר (8

.רעצ ןושל אוה ד"ודנב רמאנה "יהיו"ש הרואכל ןבומ .םש 'מגה תנקסמ יפל םגו - .ב ,ד"וי הליגמ (9

.פ"הע י"שרפו רפס (10

.א ,דנ תוכרב הנשמ (11

.(ב ,ח) ונתשרפ שיר (12

.גכ ,ו ילשמ (13

,(ד ,םש ונתשרפ) "איה השקמ החרפ דע הכרי דע בהז השקמ" ,תחא הרונממ קלח םה תורנה תעבש לכש םשכו (14
ןיאו" ."'וכ תמא השודקו הרוהט המימת 'ה תרות לכהו הרובגה יפמ םה (הרות ירפס 'ז) הרותה יקלח לכ כ"ומכ
"'וכ (ו ,ה ןנחתאו .ב ,כ ורתי) ךיקלא 'ה יכנא ןיבו (בי ,ול חלשיו) שגליפ התיה ענמתו . . ןיב שרפה
.(ב ,טצ ןירדהנס הארו .'חה דוסי קלח 'פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ)

ת"הוא םג הארו .(גמש 'ע) ח"ערת .(זלר 'מע) ד"לרת .(בכש 'מע) ונתשרפ ת"הואב - ךתולעהב ה"ד האר (15
.א ,אלקתת הכונח .א ,גפרת ךל

.ב ,גנ ג"חז הארו .(ק"דרה םשב) תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרשה 'ס .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (16

.ח ,הכ המורת (17

ה"ד) ופוסל בורק פ"הע ךישלא .(ב ,טס - םיקוספ ינשו ה"ד) ותליחתל בורק ו"פ הבהאה רעש ח"ר האר (18
.דועו .ד ,דל ונתשרפ ת"וקל .ב ,וכש .ב ,הכש .א ,אר .א ,טס ה"לש .(ןכתי דוע

.ו"טה ג"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .א"עס ,אכ תבש (19

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ - ל"זח 'ל פ"ע (20

רפס) ח"משת ךתולעהב פ"ש תחיש םג הארו .מ"כבו .(ךליאו ג ,טכ) ונתשרפ שיר ת"וקל האר ,ןלהל אבהב (21
.(א ףיעס) נ"שת .(ךליאו 523 'מע ב"ח ש"הס) ט"משת .(482 'מע ב"ח תוחישה

.זכ ,כ ילשמ (22

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ .(וז תבשב םידמולש) ב"ימ ב"פ תובא (23
.ב"ס ו"נקס םש ז"הדא ע"וש

.(םימוטאו ה"ד) ב ,ופ תוחנמ י"תכ י"שר .ה"ה ד"פ תוכרב ימלשורי האר (24

.55 הרעה בע 'מע ג"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ - מ"כבו .ג ,המ יתוקוחב ת"וקל (25

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (26

.(א ,חי) ג"יפ אינת הארו .ב ,ל ןישודיק .ב ,בנ הכוס (27

.ו ,אמ 'יעשי (28

.א ,טי ז"ע (29

.(םש י"שרפב הארו) ב"ע שיר ,בל ןישודיק (30

.ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורימ ,ב ,חיק תבש - ןויע ה"דות (31

.(ב ,הנ) אראו פ"ר א"ות הארו .'וכ לגרוהש לגרה תמחמ 'יפ :(ב ,גנ) ט"לפ אינתבו .גי ,טכ 'יעשי (32
.ב ,זטש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ךליאו דיש 'מע ו"סרת ךשמה

.ז"ס םש ז"הדא ע"וש .א"סר ח"וא ע"וש הארו .ח ,זט םילהת (33

.דועו .(ךליאו 525 'מע ב"ח ש"הס) ט"משת ךתולעהב פ"ש תחיש םג האר .ןלהל אבהב (34

.א ,ד תישארב א"ות (35

.מ"כבו .ךליאו 315 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (36

.ב"יפ נ"רדא הכוראב הארו .ב"ימ א"פ תובא (37

.(ב ,אמ) ב"לפ אינת (38

.מ"כבו .198 'מע ו"טח .316 'מע םש ש"וקל האר (39

.(רבדמב פ"ר י"שרפ) "העש לכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ"ד (40

.םירבד פ"ר י"שרפו ירפס (41

.תודלות פ"ר י"שר 'ל (42

ע"ס א"ח ח"משת תוחישה 'ס .144-5 'ע ל"ח .198 'מע ו"טח .114 'מע םש הארו .342 'מע כ"ח ש"וקל האר (43
.ךליאו 36

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (44

.ב ,ופ אמוי (45

.48 הרעה 187 'מע ז"יח ש"וקל האר (46

.ז"פ אינת (47

.פ"הע י"שרפו ירפס .ךליאו ב"עס ,גס תומבי האר (48
חישמ םע תויחל


,תיבה-רהל ךומס ,שדוקה ץראב
תולגה תכשח תא רתוי םישיגרמ


לארשימ דחא לכ זרזלו דדועל הנווכה

םוקממ תושעל וילע ,ץראל-ץוחב םג ,םייוסמ םוקמב אצמנ ידוהי רשאכש קדצ-חמצה םגתפ עודי
ךרד לע) וילע טיבהל הנהיי ה"בקהש םוקמ - ("לארשי-ץרא אד ךאמ") "לארשי-ץרא" הז
- ץרא" תניחבב היהי הז םוקמש םילעופש הז ידי-לע ,("הב ךיקולא 'ה יניע"ד ןיינעה
ןושלמ - "התצר") הצירו ןוצר ונשיש יולגב םיאורש ,ונייה ,"הנוק ןוצר תושעל התצרש
.ה"בקה ןוצר תא תושעל (הצורמ ןושלמו ,ןוצר

תיב לכ ,ידוהי לש הלועפ לכש םה םילעופ ,םידוהי םיאצמנ ובש םוקמ לכב :תרמוא תאז
,"הנוק ןוצר תושעל התצר"ד ןויערב םירודח ויהי - םיידוהי ריעו בוחר לכו ,ידוהי
...ה"בקה לש ותוחילש תא אלמל ידכ תישענ הלועפ לכש יולגבו שחומב םיאורש ,ונייה

ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחב םה םיאצמנ - לארשי-ץראב רבכ םיאצמנה םידוהיה םג ,הנהד
םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב תויולתה תווצמה לכו ,יונב וניא שדקמה-תיב ירהש ,תולגה
-תיבל לגרל םילוע ויה רשאכ "'ה ןודאה ינפ" תייארד הווצמהמ לחה ,התע תוכייש ןניא
.שדקמה

הכירצ וז הלועפ ירה - "ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש" ונא םיחוטבש יפ-לע-ףאו
ןיידע"ש ונא םיאור לעופבו ,(ונקדצ חישמל וז תוחילש ןתונ אוהש) ה"בקה ידי-לע תושעהל
ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחב םייורש שדוקה ץראב םיאצמנה םידוהיה םג ,ןכ-םאו "!ונעשונ אל
!תולגה

,"תיבה רה" םוקמל ךומס ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב םיאצמנ רשאכ :הברדאו
רשאמ רתוי תולגה תכשח תא םישיגרמ יזא - ונשדקמ תיב דירש ,"יברעמה לתוכ"ה תא םיאורו
!ל"וחב

איה הזב הנווכה אלא ,ו"ח תובצעו חור תוכימנ ידוהי לע לועפל הזב הנווכה ןיאש ,ןבומו
,תולגה תביס תא לטבל ידכ וב יולתה לכ תא תושעל לארשימ דחאו דחא לכ תא זרזלו דדועל -
:שדקמה תיב הנבייו ,הדיתעה הלואגה אובת זאש

תולגה תביס תא םילטבמ רשאכש ,ןבומו ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" - איה תולגה תביס
.תולגה ןיינע תוללכ - בבוסמה םג אליממ ךרדב לטבתמ ,("וניאטח")

תטעממ - השעמב וא רובידב וא הבשחמב ,ידוהי ידי-לע תישענה הבוט הלועפ לכ ,ןכלו
םידוהי המכו המכ לש תובוט תולועפ המכו המכ תופרטצמ רשאכו ,תולגה תביס תא השילחמו
.תולגה ןיינע תוללכ לטבתמ הז ידי-לעו ,"וניאטח"ד ןיינעה תוללכ תא םילטבמ ,דחיב

ןיתממ ה"בקהש אלא ,הלעמל ןכומו יונב דמועה - שדקמה-תיב ןיינבל םיכוז הז ידי-לעו
לעופב שדקמה תיב תא ךישמהלו דירוהל (לוכיבכ) תורשפאה תא ול ונתיש לארשי-ינבמ שקבמו
- "תיבה רה" תרהט ,לארשי -ץרא תרהט ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ובל תרהט ידי-לע ,שממ
-םויה ייחב תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ,ה"בקה ןוצר ךפיה םהש םיניינעמ הרהט
.םוי
1663-1659 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,'תומייסמ'ל ב"משת ןוויסב ב"כ תחישמ)
(הגומ יתלב -

יהויחבמ ריתי


ןיינעהב שפנ ןובשח ךורעל
"תורנה תא ךתולעהב"ד


םיפסונ םידוהי לע עיפשהל

תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש ןוויכ הנה ,ךתולעהב תשרפ תבשב ונדמעב :לעופל עגונב
ךתולעהב"ב ותדובעל עגונב קדצ ןובשח השעיו ןנובתי דחא לכש םיאתמה ןמז הז ירה ,עובשה
הרותו הווצמ רנ"ב רתוי דוע ריאת איהש "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תקלדהב ףיסוהל ,"תורנה תא
."הילאמ הלועה תבהלש"ש ןפואל דע ,םירחאל עגונב ןיבו ,ומצעל עגונב ןיב ,"רוא

(ולא תוטלחהב ףקות רתוי דוע ףיסומ הזש ,םיברב טרפבו) תובוט תוטלחה טילחהל :תוטשפבו
.עיגהל רשפאש םוקמו םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפהב ףיסוהל

תא תעדל ךירצ ידוהיו ,םירחא םידוהי לע עיפשהל חוכ שי דחא לכלש ,ליעל רבודמכו
,םנקתל ידכב ומצע תונורסח תעדל ךירצש םשכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,ולש תוחוכה
.םהב ףיסוהלו םלצנל ידכב ומצע תולעמ תא תעדל ךירצ םג ךכ

לא חוכה ןמ ויתולעמ תא איצומו ,ולש העפשהה תולועפב ףיסומ אוהש הז ידי-לע ,הברדאו
.ךרואו בחור ,קמועב ,רתוי דוע ףיסוהל לכויש ,ויתוחוכב רתוי דוע ףיסומ הז ירה ,לעופה

ותדובעב םג אטבתהל רבדה ךירצ ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "ךתולעהב" תדובעל ףסונו
ותואיצמ לכש דע ,"'ה יפ לע" ןהש ןהב םג שגרויש ,םדאה ייחב תועסמב ,תושר יניינעב
.הכוראב ל"נכ ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ד שאבו רואב "הילאמ הלוע"

ידכ קר אל ,ה"בקהמ םידועייהו תוכרבה לכ תא לבקמ אוה ,הזכ ןפואב גהנתמ ידוהיש העשבו
עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה תאז ללגב" אלא ,םילבלבמה םיניינעהמ וילע ןגהל
ינוזמו ייח ,ינבב ,עבטה ךרדמ הלעמלש ןפואב חילצי - ולש םייעבטה םיניינעבש ,"עבטב
םהב וניתונש ימי" ,תובוט םינשו םימי תוכיראל ,המשנה תואירבו ףוגה תואירבבו ,יחיוור
,הזמ הריתיו ,"הנש םירשעו האמ וימי ויהו" דע ,"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש
םייחל ,ללכ קספה אלל ,םירבועש דעו .םינש רתוי הברה דוע אלא ,ןרהא תונש ג"כק קר אלו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ

,שדוקה ץראב םיאצמנ ,וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב ,לארשי-ינב לכו
לודג ןהכ ןורהאש ךיא ,ןויצב (ןהכ הארי)ו ,ישילשה שדקמה-תיבב ,שדוקה ריע םילשוריב
- השגדהבו ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ,"תורנה תא ךתולעהב" - הרונמה תא קילדמ
.אוה ךורב ףוס ןיא דעו ,ףוס ןיא דע ,ליח לא ליחמ ,היילע רחא היילעב ,"הלוע"
,ג ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה ןוויסב א"כ ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ)
(377-376 'מע

יבר יצוצינ


הטיחשהו טחושה


טחושה שרדנ ןכלו ,תונברמ רתוי הבושח הטיחשה תכאלמ
תא קודבל ךירצ טחושה" * רתויב םימש-תארי לעב תויהל
תוכרדהו תוארוה * "תורקוד םיינרופיצ ול ויהי אלש ומצע
אובל דיתעל הטיחשה לע ןכו ,םיטחושל יברה לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמא (93 'מע ,א ךרכ ,ב"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ישת הרות-תחמשב

ק"כ רמא - "טחוש" .הליהקה לש "בל"ה אוה טחושהש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
...תומהב גרוהו ודיב תלכאמ זחואה שיא ,"ץעיאבאטאקס" וניא - ר"ומדא ח"ומ
ןגראל ,הליהקה לש םייחה חור תויהל וילעו ,הליהקה לש "בל"ה אוה "טחוש"
תונמואב םג אוה קסעתמ ,ךכל ףסונבו ,הזב אצויכו הרותה דומילל תויועיבק
.תירקיעה ותדובע איה וז אל לבא ,החיבזה

ארשיבא הקידב אכירצ"ש ,אפוג החיבזה תונמואל עגונב ףיסוהל שיו
וניינעש רמול שיד - [ב,זי ןילוח] "הינשיל שירב הל קדב" ,"אפרוטאו
...תורקוד םיינרופיצ ול ויהי אלש ומצע תא קודבל ךירצ טחושהש ,הדובעב
,יווהמל יעבדכ היהיש ,םנונגסו םירבדה ןכות ,ורוביד תא קודבל ךירצ ןכו
זאו ,תומהב גרוהש תלכאמ לעב שיא ,"ץעיאבאטאקס" אלא וניא יכה ואלבו
...!?ינממ בוט ךניה המב ,ילש תויחה תא התא לטונ עודמ :המהבה ודגנ תנעוט

?טחוש והימ

הנפ ,(159 -160 'מע ,ב ךרכ םש) ב"ישת חספ-לש-ןורחא תודעוותה ךלהמב ,דוקיר ידכ ךות
:ול רמאו םיטחושה דחאל יברה

רמאמכ - הב שי תינחור הדובע אלא ...המהבה תגירה קר הניא - הטיחשה תלועפ
'הכישמ' ירהש) 'ןיינק'ה הב םילעופ הטיחשה ידי-לעש ,"ךשמו אלא טחשו ןיא"
הנלכאיש ידי-לעו ,םדא לכאמל הרשכ תישענש ,השודקל (םיניינקה יכרדמ איה
ידי-לעש האלעהה תמגודבו ךרד לע ,השודקל הבש תויחה הלעתמ ,םימש םשל
המהבש ,ףוע תטיחשל המהב תטיחש ןיב קוליח שי ךכל םאתהבו . . תונברקה
השביה ןמ תארבנ המהבש יפל ,דחא ןמיסב ורשכה ףועו םינמיס ינשב הרשכה
לקנ ןכלו ,המהב ומכ ךכ-לכ ירמוח וניא ףועש ונייה ,קקרה ןמ ארבנ ףועו
.השודקל ותולעהל רתוי

הכירצ ,המהבב (השודקל ןיינקה) הטיחשה תלועפ לועפל ידכש ,ןבומ הזמו
. . ובש (תימהבה שפנ) 'המהב'ל סחיב ,(טחושה) םדאהב הטיחשה תלועפ תויהל
(םימש ארי תויהל ךירצ טחושהש) טחושה לש םימש תאריה ןיינע עגונ הז םושמו
.עודיכ ,ברה לש םימש תאריה רשאמ רתוי דוע

:אקווד לוע תלבקה ןיינע אוה הז לכל דוסיהו

בטימ"מ - הטיחשה ןיינע והזש - תונברק בירקהל הצר לואש רשאכש וניצמ
:לאומש ול רמא - "תוינחורב בטימ" ותויהל ,תוימשגב בטימ ,"רקבהו ןאצה
.אקווד לוע תלבק תויהל ךירצש ,"בוט חבזמ עומש הנה"
!יתימא טחוש - יברה םייס - והזו

םתובא לע םינב

'יש שריה-יבצ יבר דיסחה םע ותעשב ךרענש ןויאר אבומ (484 'מע ,א ךרכ) 'ךלמ ימי' רפסב
:רפיס הכו ,צ"חרת הרות -תחמשב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תציחמב תופקהה לע רפיס ובו ,סקופ

-םיבוביס הנושאר הפקהב וינתח תשולש םע תופקהב דוקרל גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ"
םיכישממ ויה םינתחה רשאכ ,(רדנעטסה דיל דומעל וא) תבשל רזוח היה ןכמ רחאלו ,םירופס
.םידקורו םיטיבמ הבישיה ידימלת םידמוע ויה ךומסה רדחב .דוקרל

אישנ ר"ומדא ק"כ אצי ,ומוקמל רזח (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) יברהש רחאל ,הנש התואב"
.ינשה רדחב םירוחבה םע דוקרל ךלהו ןושארה רדחהמ ונרוד

םירוביד ושדק יפמ וקרזנ ריוואה ללחב תדקרמ שדוק שא תבהלש רשאכ דוקירה לש ומוציעב"
ב"וש שמיש ויבאש ,ףסונ רוחבל . . םידחא םיעטקל ןיזאהל יתחלצה . . םידקורה ןמ םידחאל
."'ערה רצי תא טוחשל ,אופיא ךילע .טחוש שמשמ ךיבא' :רמאו הנפ ,[קדובו טחוש=]

טחוש םע החיש

אבא-םהרבא 'ר ח"הרה ב"ושה 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ א"כשת זומתב ד"י 'ד םויל רוא
רכינ קלח .תוקד 15-כ הכרא איהו וייחב הנושארה 'תודיחי'ה התייה וז .ל"ז רפואל (שובא)
םינטקה םיטרפב םג יברה הליגש תוברועמה תניינעמו ,טחושכ ותדובעב קסע 'תודיחי'המ
-לע המשרנש יפכ ,תיטנתואה המישרה ןלהל .'וכו קתווה ,תרוכשמה ,הטיחשה תרשמ לש רתויב
:ודי

.דולב - דבוע ינא הפיאו תרוכשמה המ ,ש"דא ק"כ לאש אקתפה תאירק ירחא

?המודכו הליהקל ךייש הז :ק"כ

.תיתדה הצעומל ךייש הז :ינא

.תותדה דרשמ ןתונ קלחש יתעמש ינא יכ ,תרוכשמ לבקמ התא הפיאמ :ק"כ

.תיתדה הצעומהמ קר םילבקמ םיטחושה לבא ,אפוג םלצא הז :ינא

?קתו ילוא םש ךל שי :ק"כ

.עובק םש יתייה אל לירפא דעש ןוויכ יל רורב אל :ינא

?הזה קתוול שי ךרע המ .םישדוח המכ לכה-ךס הז :ק"כ

.ףסכ םוכס עיקשהל םיכירצ םשלש יתעמש ,ביבא-לתב דובעל הצור התא םיאנת הזיאב :ק"כ

.יתנש לש ןפוא םג םש שי לבא .[ףסכ עיקשהל םיכירצ=] רבח רותב הז :ינא

.ךתוא ורטפיש רבדה רשפא ןה תוריכש יאנתב הז םא :ק"כ

.דחא ףא ורטיפ אל דועש יל ורמא םה :ינא

,םירוטיפל םימדוק םיריכשה םירוטיפ לש הרקמבו םיריכשו םירבח םנשיש ןוויכ לבא :ק"כ
תא םירטפמש אוה ןושארה רבדה - הדובע קיפסמ ןיאש םיגחה ירחא לשמ ךרד לע ןוגכ
.םיריכשה

?תאז ךל ועיצהש םיטחושה ימ :ק"כ

.ונלשמ דחא דוע היהיש םיצורה ,ש"נאמ םיטחוש :ינא

?ביבא-לת תא הצור התאש הביסה המ :ק"כ

.האלעהל םייוכיס םוש האור ינניאו דאמ הנטק ןאכ תרוכשמה :ינא

?םישדח םילוע המש םיאב אל םאה ,האלעהל םש םייוכיס ןיא המל :ק"כ

אוה תורידה ריחמ ונלצאש עדוי ינא .םיבזוע םימדוקה לבא ,[םישדח םילוע=] םיאב :ינא
.[םינש=] המכ ינפל היהש ומכ

.םש הריד ריחמ הלוע המכ :ק"כ

.י"ל יפלא 6-5 דעב גישהל רשפא הב רג ינאש הריד :ינא

?ביבא -לת הזש םושמ ,ביבא-לתב י"ל ףלא 16 םימלשמו דול תא םיבזוע המל :ק"כ

.ןכ :ינא

"רתויב םימש-ארי"

"הארוה" תלבק לע יברל בונהכ ןהכה לאומש-והילא ב"ושה ברה חוויד ה"כשת תבטב ד"כב
'מע ,גכ ךרכ שדוק -תורגיא) הבוגתב בתכ יברה .םימימת-יכמות תבישיב םידימלת לש הטיחשל
:(ביש

קר אלו - ייוכדו הרהט) תוכז םילגלגמו הבר החלצהב ליעל רכזנה לכ אהיו
שיר ז"כ ןילוח תיבה תא אטיחו - םג םא יכ - (יניאטחת) - ומצעל עגונב
א"י ןמיס ףוס יתלפו יתרכב בותכש הממ ריעהלו) יאכז םויל ('א דומע
ןקזה ר"ומדאד אלוליה - (תבטב זווא טוחשל וליפא שוחל ןיא וננמזבש
לע דרחו רתויב םימש ארי אוה ירה קדובו טחושש - חוכ תניתנ ונייה ותארוהש
חמצ ת"ושב אירטו אלקשו ,ב"סקס א"ס הטיחש תוכלה) 'וכו ותעדב םלש 'ה רבד
.(ב"יס ד"וי קדצ

:(אס 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) ל"נה ןיינעב דועו

רשא קדצ-חמצהו ןקזה ר"ומדאמ םהמו תומוקמ המכב ראובמה ול עודי יאדווב
םיווקה תשולשב םימש ארי א וטושפכ ראג רתויבו םימש ארי תויהל ךירצ ב"וש
םיכירצ ,תודיסחה רואל וכזש ולא טרפבו ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד
.וחילצי ךרבתי םשהו .יתודיסח תויחו רואב םירודח תויהל

תונייעמה תצפה ןיינע אוה תולוגסה תחא ,הזב אימשד אתעייסה תוברהל ידכבו
.ןיבהל לקו ,םימשבש וניבאל לארשי-ינב בוריק ללכבו ,הצוח

תוינפ אלל הרות דומיל

-סונאוב ינברמ דחאל .הטיחשה םוחתב יזכרמ דקומ םויה דעו זאמ ויה הקירמא םורד תוצרא
:(בסק 'מע ,זט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ סרייא

יפ-לע - ב"וש תונמוא תוכלה םדומילו [הטיחש ודמלש=] ל"נה םיכרבאהל עגונב
וינפ לע 'ה תאריו םינקותמ ויכרדו רשכ םדא" תויהל ךירצ ב"ושש ןיד-קספה
םימש יארי 'וכ י"שר שוריפבו ארמגב ומצעב ןיבהלו דומלל עדוי היהיש םגו
ןחלוש ןייע) "'וכ םתעדב םיזפחנו םילהבנ םניאו 'ה רבד לע םידרחו רתויב
ןמיס ולש תובושתו תולאש .ב ןטק ףיעס 'א ןמיס העד הרוי ןקזה ונבר ךורע
המכמ גהנוה - (דועו בי ןמיס העד-הרוי קלח קדצ-חמצה תובושתו תולאש .'ט
שוכריש ןמז ךשמ הנכה תויהל ךירצ ב"וש יניינע דומילל המדקהבש םינש המכו
ילב השודקה ונתרות דומיל ידי-לע איה ןבומכ הנכההו ,ל"נה תושורדה תולעמ
רודיהב תווצמה םויקבו ללכב הבוט הגהנה ,השודקד תוינפ וליפא ,תוינפ לכ
.דועו דוחיב

:יברה םייסמו

,םעפ רחא םעפ ל"נה לע םררועי ל"נה לא ויבתכמב ותרות דובכש הקזח יתווקתו
ב"ושה תונמוא דומיל רבד לע תובשחמב ללכ םידורט ויהי אל התע תעל רשאו
לכד תויחבו הדיקשב הלילו םמוי וגהי ותרותבו םצפח 'ה תרותב םא יכ ,'וכו
.חילציו ,םהל תומיאתמה תויתוא אצמי חטבו .הנרמאת יתומצע

אתורבחב ליחתהל

'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ ,תחא ריעב טחוש ךכ-רחאו קדוב תויהל שקיבש םדאל
:(ס

םשהו ,רומאהכ יארחא ןיינעב טרפבו .ףידע השעת לאו בש עודיכ - קפס םאב
.רומאה לכב וינפל בוטה ןפואב ךגיהני ךרבתי

טחוש םישענש ינפל יכ (שדוקה ןושלל שידיאמ םוגרתב ןיינעה ןכות) ראשה ןיב ול בתכ יברה
םיטחוש לש םדיצל לעופב טחוש לכ-םדוק תויהל שי ,םירחא םיטחוש וב ןיאש םוקמב עובק
ןויסינ ושכר םגו םיטחוש יפמו םירפס יפמ םינידה תא ודמל רבכש רחאל םג .םיחמומ
םכח ןיא ירהש ,(ב"וש תרשמ תליטנ רמולכ) לעופב הטיחשה תכאלמל עיגמ הז ןיא ,םייוסמ
תוקפסו תולאש וליא שארמ תופצל ןיא ,טאלג קר םיטחושש תומוקמב ףאו .ןויסינה לעבכ
רשפאיש ןויסינ רתוי שוכרלו לואירטנומ יטחוש ןיב דוע תויהל שי ןכל .רצוויהל םילולע
.(דבל) הרייעב ב"ושה תרשמ תא לוטיל ךכ-רחא

,וט ךרכ שדוק-תורגיא) "התומילשב הקידבו הטיחשה תונמוא תא עדיל רתויב בוטו ןוכנ"
(דנ 'מע םש) תאזו "תוסגו תוקדל הקידבו הטיחש עגונב םג" התיה םירבדה תנווכ ,(אס 'מע
."תופוע תטיחשב קר קסעתיש הארנ בורקה דיתעב םא וליפא"

ןיכסה תוארהל

:(גיש 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ ד"ישת תנשב

,דואמב אוה ןוכנ יאדווב םיב"וש ינש ידי-לע ןיכסה תקידבד תוציחנה תודוא
בצמה ךלוה טאל טאל קר ונרעצלו ,םי"בושהב רקיעהו םינברהב יולת רבדהש אלא
םיב"ושהו םינברה ויה םאו ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ףא ,רפתשמו
.הזב םיחילצמ ויה םיאתמה ףקותבו תמאב םיצור

."יעבדכ הליפתה תדובע" תא ץוחנכ יברה ןייצמ (טסר 'מע ,ט ךרכ) דחא טחושל

יניכס תא םהל תוארהל ןכומ היה אלו ,וריעב תונברה םע ךוסכסל עיגהש ב"ושב השעמ
:(53 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה ול בתכ ךכ לע הבוגתב .ולש הטיחשה

.בוט רשביו םינברהל ןיכסה הארמ ,ב"וש לכ גהנמכ ,יאדו

.(םירבדה קוזיחל הארנכ - בתכמה לע םתח רבכש תורמל ".נש.מ" ומש תמיתח ףיסוה יברה)

:(54 'מע םש) קתפ טחוש ותואל יברה בתכ - םירופס םימי רובעכ

תנבומ הניאו ,םינברהל וניכס הארמ ב"ושהש - [שדוק תוליהקב=] ק"קב גוהנ
.[ךורע ןחלושב=] ע"ושב הדוסיש הז גהנמל ותודגנתה

:לוגיע יאצחב ףיסוה דועו

?םיניכסה תוארהל וברסי ב"ושה לכ םאב [?הצריפה=] הצירפה רעשמה

הלבק אלב רשפא-יא

,ןיקראווד ןועמש-ןמלז ברה ח"הגל (אמ 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ב"ישת תנשב
ולבקיש אדוולו ומע ועסנש הלא תא ןוחבל ול הרומ יברהו ,הטיחש יכרוצל דנלריאל אציש
:ןידכ הלבק

אנו אנ הנה ,הלבקו העדוה םהל ןיאש םידחא םנשי דחי ותא ועסנש ולאב רשאב
,דחי םהמע דומלל וא ךרטצמה יפכ םנחבל הזמ רתוי דועו השקב לש ןושל לכב
ןכו ,תולבק םגו תועדוה ל"נה לכ ולבקי לעמלאקב םאצמיה ןמז ךשמש דבלבו
רשאו יכה ואלב רשפא יא רשא ,השקב לש ןושל לכב ןכ םג ימשב םהל רוסמל
,טושפה רבדב ךיראהל ןיאו . . תולבקהו תועדוהה לבקל ךרטצמה לככ ולדתשי
לכב ץרמב ושעי םדצמ ל"נה לכו ודיצמ 'יש ותרות דובכ רשא הקזח יתווקתו
וליחתה רבכ רשאו ,לעופל הזה רבדה אבש תובוט תורושבב ינוחמשיו ל"נה
.שממ לעופל אבש רבד לע ןכ םג עידוי ןמז ךשמבשו ,ל"נהל תושורדה תונכההב

הליפתה תדובעו תודיסח דומיל

ךרכ שדוק-תורגיא) טחושל יברה בתכ ,"תודיסחה תרותב םיתיע תועיבק ןכ םג ףיסוהל ךירצ"
לכל אוה הזל םיאתמה ןמזו" - "הרותב ול שיש םיתיע תועיבקה"ל ףסונב ,תאז .(זטק 'מע ,ד
ףיסומה לכו ,הרותה תוימינפ אלב םימי 'ג רובעי אלש ,שדוק תבשו 'הו 'ב םויב תוחפה
."ול ןיפיסומ

- (בסש 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגיא) טחושמ יברה עבת - שפנ לכל םיוושה ת"תח ירועיש דבלמ
רבדה ןוכנו .הנש לכב םהילע רובעלו ב"ושה תוכלה דומילב םיעובק םירועיש םג םכל היהיש"
."הנשה ךשמב [ומצע לע לביקש=] תכסמה דומליו ס"שה תקולחב קלח לוטיש

'םישודיח'ו תוצרפ דגנ

'מע ,זט ךרכ שדוק-תורגיא) י"חשת תנשב וגאקיש ינברמ דחאל יברה בתכש הבושת תרגיא ןלהל
:(הר

רחא ףכית המהבה שאר לע תוכהל העצהה ןיינעב בתוכ וב ,ובתכמל הנעמב
.הלופיטב ליחתהל םילעופהל תויורשפא ןתיל ידכ ,המהבה תתימ רהמל הטיחשה

רחאל וליפאו הטיחשה ינפל ןה ,ולא ומכ תועצהה לכב שחומב םיאור הנהו
"רתיהל רתיה"מ םיכלוהו בא-ןיינב םינוב ,ןהמ תחאל םימיכסמ םאב ,הטיחשה
ןוויכו ,ךיראהל ומוקמ ןאכ ןיאו ומצע דצמ הז ןיינעב שיש תוששחה לע ףסונ
קזיה ןיא ירה ,םיעגר הזיאב קר אוה קוליחה יכ ,איה הלק רבדב תלעותהש
.ןיבהל לקו ,"ריתהל" הצריש ולא תעדל וליפא הווש

םומיה ידי-לע הטיחשה תריזג איה תמסרופמ .ףקותב ללש יברהש שודיחל תפסונ המגוד
דוע ומעו ותעשב (הנ 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא האר) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .הידוושב
.(אשונל שדקוהש דחוימ רפסב וסנוכ םהירבדו) וז הריזג דגנ ץצוח ואצי לארשי ילודג

םע רבדה תא רסא רשא ,רעבוז לארשי בקעי יבר יד"בחה ברה יברה לא הנפ ב"ישת תנשב
ויהש ול ובתכ ןכו ,שדוקה-ץראב םינברמ םירתיה ול ואצמוה ךכ-רחא ךא .הריזגה תושדחתה
םוש ואצמ אלו םיימינפה םירביאה לכ תאו םומיהה ירחא תוטחשנה תומהבה תא וקדבש םירקמ
.אתועיר

ולא תעד-תווחל סחייתמ (בנר-אנר 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא) רדאב 'ומ תרגיאב יברה
וליפא רבדה עודי"ש םושמ ,ראשה ןיב ,תאז ."הז לע ינא הלודג האילפב" - םילימב
תרכינ היהתש חרכומ וניא תיממה [ילמשח קוש=] ירטקעלע קאש רשא ולא םידומילב םיליחתמל
ןבומו . . [םיבצעה=] ןיוורעינה עוזעז ידי-לע תמרגנ התימה יכ ,םיימינפה םירביאב
."התימ רחאל הקידבב קדביהל רשפא יא ןיוורעינה עוזעזש

:דועו

תונמאנה ירה רתויב שלח םרז ידי-לע השענ ל"נה םומיה םא םגש ומצעמ ןבומ
אוה אוהש ידוהי וניאל בורה יפ-לע תרסמנ ותושילחו םרזה קזוחל עגונב הזב
.רבדה רורב וניא ולצא םג ירה ידוהיל תרסמנ םא םגו .םומיהה השועה

:רוסיאל ותעד תא שיגדמו יברה רזוח םירבדה תוכירא רחאל

לע רוזחי יתעדל ,רוסיאל ותעד בתכ רבכ ודובכש ןוויכש ,הז לכמ םרומה לבא
.ליעל בתכנה לכ יפ-לע טרפבו הזב וירבד

תופייעמ תוריהז

אוה רמשנש" - טחושל (זטק 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת תנשב יברה בתכ - "דואמ בוט"
רשבל לכויו הרושכ לכה היהיש ןוצר יהיו ,החיבזה תכאלמ ,ותכאלמל תכלל ךירצשכ תופייעמ
."תובוט תורושב

:דפר 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגיאבו

וניא ןכלו ,תצק רתוי םימעפלו תצקמב םימעפל ,תודעור וידי רשא בתוכש המב
ש"נאמ םיב"ושה םע הזב ץעייתי הנה .ב"ושה תונמוא דומילב קסעתהל הצור
.אמלעב ןוימד קר וניא םא ל"נה הדיערה תא ונחביש ,רתא לע םיאצמנה

םלועל םיטחוש תחילש

לשמל ךכ .םימש-ארי טחוש יוצמ היה אל ןהב תוליהקל םיטחוש תונוש תופוקתב רגיש יברה
יבצ-לארשי 'ר ח"הרה ןאכ ורכזיי) הינמורל יברה תוחילשב םיטחוש ועסנ תודחא תופוקתב
תודהיה תצפהב םג םש וקסע אליממו ,(דועו בוטילא 'יש ןועמש יבר ח"הרה ,רבה 'יש יולה
.תונייעמהו

(הרמסא) האירתירא תוצראב התיה ןתכאלמש ,רתוי תומודק תופוקתב םיב"ושה תוצובק ףא
ראשה ןיב .תונייעמהו תודהיה תצפה םוחתב תונוש תולועפל יברה ידי-לע ושרדנ ,יטובי'גו
תוארוה לש עפש לבקל וכז םה .ר"ומדא ק"כ תיירפסל םיקיתע םירפסו די-יבתכ רותיא םג
.('ךלמ שדקמ' לש םיכרכה ינשב וספדוה ןבור) תוכרדהו

...הלודגה ביבא-לת

'ה ,ביבא -לת - ופי םיטחושה תדוגא רבח דובכל" תרגיא יברה רגיש ג"כשת טבשב ג"יב
:בתכ הבו (זת 'מע ,בכ ךרכ ,שדוק-תורגיא) "ויחי םהילע

[םולש תסירפה=] ש"פה םע דחי ,תבט ח"ימ םבתכמ תלבק ןח תאושתב רשאל יננה
.בוקלאיפ 'יש םייח בקעי 'ר קדובו טחושה ברה םתדוגא רבח ידי-לע

תודוקנה םע דחי םחוכ אב םדובכל רוסמי יאדוובש תישיא ש"פה לע הפסוהבו
יל םרגש חור תרוקה דעב המחה יתדות הזב עיבא ,תודעוותהה תעשב ורבדנש
חור תחנ םורגל דימתי ונתיאמ דחאו דחא לכש ןוצר יהיו ,םחוכ אב רוקיב
...הלעמל ךרבתי וינפל חור תחנ ינימ ינשב ,םימשבש וניבאל

חתפ (191 -192 'מע ,ג"כשת שדוק-תוחיש) טבשב ד"וי לש תודעוותה התואב תירישעה החישב
:רמאו יברה

לארשי ךרד" ןהב "הנשב םיקרפ העבראב" (קר)ש [א,גפ] ןילוח תכסמב ןיד ונשי
וליפא "וחרכ לעב חבטה תא ןיטיחשמ ולא םיקרפ העבראב" - "תודועס תושעל
ריעבש לככש ,ןבומ הזמ ."ןכ וניא הנשה תומי ראשב לבא" םיטעמ םינוק ליבשב
-ץראב ךכו ל"וחב ךכ .םיטחושה תדובע הבורמ ירה ,רשב ילכוא רתוי םנשי
.לארשי

הניאש תורמל ,תומכב) הלודג רתויה ריעה - יברה ךישמה - לארשי-ץראב
לש תומכב הלודגה ריעה התויהלש ןבומ ךכמ .ביבא-לת - (תושודק רשעב תללכנ
יוביר שורד ירה טחוש לצא .םיטחושה לש לודגה רפסמה הב םייק - םידוהי
אריה וניהש אצמנ ,םיברב םימש ארי תויהל וילע הכלהה יפלש ןוויכמ - תומכב
-תחא-לע םתס טחושב םאו .לארשי-ץראב םיטחושה ןיב רתויב לודגה םיברב םימש
.םיטחושה שאר לצא המכו-המכ

ןמ רשבה תדרפה לקנב היהתש ידכו תוכריס ויהי אלש ידכ הטיחשבש ןוויכמו
ןאכ .הקשמ תותשל ,םייחל הליחת רמול אופא שי ,םייחל הליחת רמול שי רועה
םירבחה ולא לכ תחתמ לושכמ אציי אלו ,תאז אוה םייקי ,םיטחושה שאר חכונ
...םיטחושה תדוגאב

.'וכו תוינחורב הטיחשה דיקפתל יברה סחייתה וירבד ךשמהב

!?ריפנסב הטיחש

רותב) תדחוימו האלפומ החיש יברה עימשה א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב
(םג) שודיחה לע דמע הב ,"אצת יתיאמ השדח הרות" ןיינעב ('הרות סוניכ'ב תופתתשה
ירה הרואכלש ,ןתייוולה לש ויריפנסב רבה רוש תטיחש רתיה - אובל דיתעל הרותה תוכלהב
וז הטיחש היהת אובל דיתעלש ןכתיי ךיא ,הרשכ הניא המוגפ ןיכסב הטיחשש הרותב שרופמ
."'וכו יוניש אל הל ןיא" הרותהש ללכה ךפיה ,תרתומ

הטיחש לע הליחתכל ורמאנ אל (אובל דיתעל םג ויהיש) הרותבש הטיחש ינידש ,ראיבו
הנכות ןכש ,רבה רוש תא ה"בקה טחשי ובש ןיכסה םה ןתייוולה יריפנסש םושמ ,וז תדחוימ
,תולבגה לכ הזב ךייש אלש ,ה"בקה ידי-לע תישענ (םייח-לעבה תכישמו רוריב) הטיחשה לש
רבה רוש תטיחש ךיא םיאלפנה וירבדב הזב ךיראה דועו .הרשכ הטיחשה םינפואה לכב ןכלו
.םלועה רוריבב וניתדובעו ונישעמ תוללכד לוכה-ךסה ןכות איה

"דעוימל הכזנו"

מ"רל) שדוקה תדובע רפסב - םרואיבו הזב הנומתה רפסל םירבדה םיאלפנ - הטיחש ןיינעב"
,ןושש ןאמילס דוד ברל (ו"טשת תנשמ) תרגיאב יברה ןייצ ,"ד"לפ הדובעה קלח (יאבג 'ן
'מע ,א"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) דסחו הקדצ תודסומל בידנכ םג םסרפתהש עודי ל"ומו ןפסא
.יברל ל"נה רגישש םוסריפל הבוגתב - ('ר

תוכלה םע 'תוכלה ירואיב'ב וקתעוהש] םירבדה הנה ?יברה ןייצ וילאש םוקמב רמאנ ןכא המ
(נ"שת ת"הק) רעניוו אשוז-רדנסכלא-ךורב 'ר ח"הרה ג"הרה תאמ ,ןקזה ר"ומדא ע"ושמ הטיחש
:[וסר 'מע

יקודקד לכו יניסמ השמל הכלה םהש הטיחשה תא ןידיספמה םירבד השימח ןיינע
תלעותל המוגפ היהת אלש ידכ ןיכסה תקידבו ל"ז וניתובר ירבדב ואבש הטיחשה
אלשו דוע וחדתיו הטיחשה לספת אלש תופועו תומהבב תולגלוגמה תושפנה
יוארו :ןושלה הזב רמא א"הה תואב ישילש קלחב הנומתה לעב ברהו .הנרעטצת
ול רורבו םידיספמה םירבד השימח דוסב םייח ילעב רעצל םייח םסה ןקתל ונל
לע המהבה לספתו הטיחשה תא דיספת אלשו ךומכ ךערל תבהאו ביתכד הפי התימ
תושפנל ןוקית ויהי הנממו ,ךכ וירבד שוריפו .ונאטח יכ ונל אנ יואו ךדי
טחשתש ונקת ןכלו םייחל םייואר םה יכ םייח ילעבל רעצ אהי אלש םיקידצה
הפי הטיחשה היהתש ךירצ ןכ לע םירבד תשמחמ רבד םושמ רעצ ילב תאזה המהבה
לע הטוחש המהבה התוא היהתש ךירצו ךומכ ךערל תבהאו בותכש רובעב הקודבו
ליכשמהו ונאטח יכ ונל אנ יוא רמא הז לעו ודי לע לספת אלשו רשיה ךרד
רשב תליכאב תוריהזה ןיינעב דוע םש ןייעו ,"ןאכ דע םיטחושל יואו םודי
.'וכ

:(בעק 'מע 'ד ךרכ ,שדוק-תורגיא) ותרגא יברה םתוח ךכו

.(א,בנ) הכוס ל"זרמכ ה"בקה אוה לודגה טחושה אוב םוי ,דעוימהל הכזנותודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(ב,ח) תרנה תא ךתלעהב

."םדא תמשנ 'ה רנ" (כ ילשמ) בותככ ,לארשי תומשנל זמור - תורנ

ןהב ררועתתש דע לארשי תומשנ תאלעה לש המישמה הלטוה ןורהא לע - "תורנה תא ךתולעהב"
.ה"בקהל הבהאה שא יפשר

:שפנה תוחוכ העבשל םאתהב ,'ה ידבועב תודימ עבשל םיזמור תורנה תעבשו

,ארובה תלודגב תוננובתה - (םימחר) תראפת .'ה תארי - הרובג .'ה תבהא - דסח
אמר ארגיאמ םיאלפ הדריש ךיא ,תיקולאה ושפנ לעש תונמחרה לדוג תא םדאה ריכמ התועצמאבש
,הליפתה רחאל םג 'ה תדובעמ ענומה רבד לכ לע ןוחצינו תורבגתה - חצנ .אתקימע אריבל
תא אריל םיכירצש חומב האדוה - דוה .הליפתה תעב הררועתהש הבהאה תשגרומ אל רבכ זאש
וא הבהאה תדימל תיתימא תורשקתה - (תורשקתה) דוסי .בלב תשגרומ וז הארי ןיאש ףא ,'ה
.תולפשו הענכה ךותמ םימש תוכלמ לוע תלבק - תוכלמ .האריה
(טכש 'מע ,רבדמב הרותה-רוא)


(ד,ח) אוה השקמ החרפ דע הכרי דע

ולעי םינותחתו הטמל ודריי םינוילע" לש ןיינעה ונשי ןכלו ,"תחא השקמ" איה לארשי תסנכ
,ךדיאלו ;ער םדאב סנכנו הטמל דרוי השוע בוט םדאש ערה םימעפלש ,ונייהו ."הלעמל
.הלטונ רחאו הלעמל הלוע ער םדא השועש הווצמהש הרוק םימעפל

שבלתנו דריש ,ולש ערה והז אמש בושחל וילע - ותלוזב ערו ןורסח האור םדא רשאכ ,ןכל
הלעמל הלעש ,ותלוזמ אוה אמש בושחל אוה ךירצ - ומצע וב יוצמה בוטל עגונבו ;ותלוזב
.וב שבלתהו
(א,גל ,רבדמב הרות-יטוקיל)


(י,ט) 'הל חספ השעו

וא "אמט" אוהש ימ ףא .ןקתל רשפא דימתו "ידמ רחואמ אל םלועל" יכ ונדמלמ ינש חספ
.תאז ןקתל ודיב - ישפוחה ונוצרמ ,"םכל" היה רבדה םא וליפאו ,"הקוחר ךרדב"
(גנ 'מע םוי-םויה)


(גכ,ט) ועסי 'ה יפ לעו ונחי 'ה יפ לע

,עבק תנודינ תויהל ןתיינח איה הבושח) ונחי 'ה יפ לע והב ביתכד ןוויכ . . רבדמ ילגד
(בנ ןיבוריע) ימד עיבקד ןאמכ - ועסי 'ה יפ לעו (י"שר

איה "עבק" רדגב איה הינחה םגש החכוהה אולהו ,"ועסי 'ה יפ לע" םג ארמגה הקיתעמ עודמ
."ונחי 'ה יפ לע" רמאנש ךכמ

וליאו ,תולגה תמגודב ןה (לארשי-ץראל םתכילהב לארשי-ינב ובכעתה ןהבש) תוינחה :אלא
'ה יפ לע" תא םג ארמגה האיבמ ןכל .הלואגה תא תולמסמ (לארשי-ץראל תוברקתהה) תועסמה
ךרוצל איה תולגה תדיריו ליאוה ."ונחי"ה לש תועיבקה תביס איה "ועסי"ה ןכש ,"ועסי
.הלואגה לש תועיבקהו יוליעה םייק הדיריה תעב רבכש אצמנ ,הלואגב היילעה
(מק 'מע ,םירמאמ סרטנוק)


םתערהו םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו
(ט,י) תרצצחב

:בוט-םש-לעבה שרפמ

,תונערופו הרצ וזיא םדאל העיגמשכ - "ררוצה רצה"

דוגינב ,החמש ררועמ תורצוצחה לוק) החמשבו הבהאב הלבקל וילע - "תורצוצחב םתוערהו"
."הצר"ל "הרצ"ו "רצה" תא תכפוה הבהאב םירוסי תלבקו .(הדרח ררועמה רפושה לוקל
(בי 'מע ,בוט םש רתכ)


(דל,י) םמוי םהילע 'ה ןנעו

(י"שר) םהינפל דחאו הטמל דחאו הלעמל דחאו תוחור 'דמ עברא

אל הנבלה תא שדקל רשפא ובש ןורחאה הלילה דעש םעפ עריא 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ימיב
הצוחה יברה אצי .בצמה תא תונשל ידכ ,"שפנ ןוידפ" יברל ורסמ םידיסחו ,הנבלה התארנ
:רפסמ לחה ,םידיסחה ןיב ךלהמ ודועבו ,תחפטמ ודיבשכ

התארנ אלש ללגב םברל "שפנ ןוידפ" םעפ ושיגה ןלשימירפמ ל'ריאמ יבר שודקה ברה ידיסח
:רמאו ,תחפטמ ודיבשכ ,הצוחה ל'ריאמ יבר אצי .הנבלה

השמ אלא ?הנבלה תא ושדיק דציכ ,דצ לכמ םובבס דובכה יננעו רבדמב לארשי-ינב ויהשכ
.ורזפתה םיננעהו ,הנאו הנא ותחפטמב ףנפנמ היהו ,ומע לארשי לכו ץוחל אצוי היה ונבר

הנבלהו םיננעה ורזפתנו ,ונבר השמ השע דציכ ותחפטמב ל'ריאמ יבר הארה וירבד ידכ ךות
.התארנ

ורזפתה םיננעהו ,ל'ריאמ יבר השע ךיא ותחפטמב הארה ,הז רופיס 'קדצ-חמצ'ה רפיסש העשב
.הנבלה התארנו
(העומשה יפמ)


(הל,י) ןראה עסנב יהיו

(זטק תבש) אוה ומצע ינפב בושח רפסש ינפמ . . ןינמיס ה"בקה הל השע וז השרפ

,'בוש'ל זמור - "'ה הבוש" .םלועהמ קחרתהל הקושתה ,'אוצר'ל זמור - "עוסנב יהיו"
,וז השרפ לש תדחוימה התובישח ןאכמ .ותולעהלו וררבל המגמב םלועה ךותב תואצמיהל רמולכ
.'בוש'ו 'אוצר' היהיש חיטבהל ידכ האב הלוכ הרותה לכ ןכש
(אפש 'מע ,רבדמב הרותה-רוא)


(בי,בי) תמכ יהת אנ-לא

(דס םירדנ) תמכ בושח ערוצמהש ןאכמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבא ,ל"ז קחצי-יול יבר לבוקמהו ןואגה רמוא

בושח ערוצמש והז ."המכחה רוא תוקלתסה" איה תערצ תאמוטל הביסה יכ ועבק תמאה ימכח
,(ז ילשמ) ביתכ "היחת המכחה" ירהש ,המכחה רוא קוליס לש האצות איה התימ םג ןכש ,תמכ
."המכחב אלו ותומי" (ד בויא) רמאנו
(חנש 'מע ,קחצי-יול תרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו יניד

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ט"י

דע אלו "אוה דג ערזכ ןמהו" דע "םיננואתמכ םעה יהיו"מ לוקה תא םיכימנמ הרותה תאירקב
.1(ו-א,אי) ללכב

.ב קרפ - תובא-יקרפתוארהל" ידכ ,חכת 'יס ח"רפמ ורוקמו ,ה"ע ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה גהנ ןכ (1
םינייצמו .ןבומכ ,וללה םיקוספה תא םג רוביצה לכ עמשיש הזכ לוקב ארקיש םש ריהזה מ"מו ."םיטרחתמ םהש
.(ג,ג) םירפא ירעש לע 'םימחר ירעש' שוריפלו (א,אס ב"ח) ח"ירהמ יטוקלל

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il