- ה"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה זומתב 'ב * חרוק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


איה לארשיב אישנ לש תואישנה
תיחצנ


רשאכו תוקלתסהה ירחאל םג תיחצנ איה המשנה לש התואיצמ
ןיינעב םג תויחצנה תאטבתמ ,לארשיב אישנ תמשנב רבודמ
איה תוקלתסהה רחאל קידצה תלועפו תעפשהש יפלו * תואישנה
'ה תדובעב הפסוהל תאז לצנל םיכירצ ,"יהויחבמ ריתי"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * בבל בוטו החמש ךותמ.םלועב ה"בקה לש ותוחילש יולימב החמשו תויחו חוכ ףיסוהל איה תודעוותה לש התילכת
"תוקלתסה" ירה - "תוקלתסה" לש ערואמל רשקב תודעוותה ךורעל ןיינעה והמ :ןיבהל ךירצ
,תומילשה תילכתב םייחה ןיינע ךפיה המכו-המכ-תחא-לעו ,(הרואכל) םייחה ךפיה הניינע
ןנשי ןכלו) החמשה ךפיה םע תוקלתסהה ןיינע רושק ןכ ומכו ,'וכ תובהלתההו ץרמה אולמב
תויח ףיסוהל - הניינע "תודעוותה" וליאו ;(החמשה ןיינע ךפיה - ןנכותש תוגהנה המכ
!?ונוקל םדאה תדובעב 'וכ החמשו

:םידקהבו - הזב רואיבהו

השענ תוקלתסהה ןיינע םגש יאדוובו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ ה"בקהש ןנובתמ ידוהי רשאכ
ידוהי דובעי ןמז לכבו תע לכבש ה"בקה לש ונוצרש אוה עדוי הז םע דחיבו ;ה"בקה ידי-לע
,"החמשב 'ה תא ודבע" ,בותכש ומכ ,החמש ךותמ ותדובע תא

ותואיצמ תמייקש עגרו עגר לכבש ,ןבומ ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש ןוויכמ ,הנהד]
תא ודבע") החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובעש ןוויכמו ;ונוק תא שמשל וילע הבוח ארבנ רותב
(ונוק תא שמשל וילע לטומ זאש) וייח ימי לכ ךשמב עגרו עגר לכבש אצמנ ,("החמשב 'ה
,[החמש לש העונתב תויהל וילע

ךותמ 'ה תדובעד ןיינעה תוללכל תוקלתסהה ןיינע תוללכ ןיב הריתס ןיאש רמול חרכהב ירה
,החמש ךותמ 'ה תדובעב הפסוהו יוליע לעופ תוקלתסהה ןיינעש - ךכ ידכ דעו ,החמש
.ןמקלדכ

,"ודובכל אלא וארב אל םלועב ה"בקה ארבש המ לכ" :('ו קרפ ףוס תובא) הנשמה ןושלבו
-לע השענש) תוקלתסהה ןיינע םגש ,רמולכ ,"הבוטל וז םג" :(א,אכ תינעת) ארמגה ןושלבו
,הפסוהו יוליע לעפנ הז ידי-לע :וזמ הריתיו ."הבוטל"ו ,"ודובכל" אוה (ה"בקה ידי
"ךשוחה ןמ" אב רואה רשאכש ,רמולכ ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתי" :(גי,ב תלהק) בותכה ןושלבו
."רואה ןורתי"ד ןיינעה לעפנ -

:הזב רואיבהו

אישנ לש ותמשנ תודוא רבודמ רשאכו .תוקלתסהה ירחאל םג איה תיחצנ המשנה לש התואיצמ
םלועב ותלועפש ,רמולכ ,תואישנה ןיינעב םג המשנבש תויחצנה ןיינע אטבתמ יזא - לארשיב
.יחצנ ןפואב םג איה (תואישנה ןיינע ןכות והזש)

,רמולכ ,"שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" :(ב"עס ,גי הטוס) ארמגה ןושלבו
לארשימ דחאו דחא לכל עייסל - "שמשמו דמוע" אוה ירה אישנה לש ותוקלתסה ירחאל םגש
.ה"בקהל "ןג"ו "הריד" םלועהמ תושעל ה"בקה לש ותוחילש יולימב

םלועב אישנהו קידצה תלועפב הפסוהו יוליע לעפנ תוקלתסהה ןיינע ידי-לע :וזמ הריתיו
רהוזה רמאמ תא (ורואיבו ך"ז ןמיס) שדוקה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ - ימשגה הזה
. . השעמה םלועה הזב םג"ש ,רמולכ ,"יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"
."ריתי חכתשא

לבגומ אוה ירה "המדאה ינפ לע יח קידצה תויהב"ש - הכוראב םש ראובמכ - רבדה םעטו
יזא תוקלתסהה ירחאל ןכ-ןיאש-המ ,"ופוגב הרושקה שפנ תניחב איהש . . שובלו ילכ ךותב"
הניא" ותמשנש ןוויכמ ,ימשגה ףוגה תולבגהו תודידממ הלעמל איה םלועב ותעפשהו ותלועפ
."ימשג םוקמ תניחבב אלו ילכ ךותב

;תחא תבב תומוקמ המכב תויהל קידצה לש ותלוכיב ןיא ימשגה ףוגה תלבגה דצמ :אמגודלו
,תחא תבב תומוקמ המכו המכב אלוליהה לעב לש ותמשנ אצמנ - תוקלתסהה ירחאל ןכ-ןיאש-המ
לעב לש ותרותמ דומלל ,אלוליהה םויב םידוהי םיפסאתמ ובש םוקמו םוקמ לכב ,רמולכ
ולוכ םלועה לכב השודקו רוא ףיסוהל ,"ויתוחרואב הכלנ" - רקיעה אוה השעמהו ,אלוליהה
.(הבורקה ותביבסו ,ומצעמ לחה)

רשאכ ירה - םייחה ךפיה םע הרואכל רושק תוקלתסהה ןיינעש יפ-לע-ףאש ןבומ הז יפ-לעו
ידיל םיאב יזא ,(דבלב לפט אוה ףוגהו) ותמשנ איה םדאה לש ותואיצמ רקיעש םיננובתמ
ריתי" - םלועב המשנה לש התלועפב הפסוהו יוליע לעפנ תוקלתסהה ידי-לעש אנקסמ
."יהויחבמ

ךרד לע החמש קר אל) הריתי החמש רמולכ - "אלוליה" לש ןיינע אוה תוקלתסהה ןיינעש דעו
'ה תא ודבע"ד ןינעה תוללכב יוליע לעפנ הז ידי לעו ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,(ליגרה
.תויחו החמש רתיב 'ה תדובע ,רמולכ ,"החמשב

קזחתהלו ףיסוהל ידכ וידחי םיפסאתמש אלוליהה םויב תודעוותהה ןינע תוללכ והזו
םיעדויש ןוויכמ - בבל בוטו החמש ךותמו ,"ויתוחרואב הכלנ"ד ןפואב הגהנהה תוללכב
ןפואב אוה (תומילשה תילכתב בוטה רוקמ ,ה"בקה ידי-לע השענש) תוקלתסהה ןיינעש תואדווב
ןכלו ,"יהויחבמ ריתי" איה תוקלתסהה ירחאל קידצה תלועפו תעפשה יכ ,"הבוטל וז םג"ד
.בבל בוטו החמש ךותמ 'ה תדובעב ףיסוהל ידכ תאז לצנל םיכירצ

תוכלה) ם"במרה ירבדב םג שגדומ (תוקלתסהה ןיינע ידי-לע 'ה תדובעב הפסוהה) הז ןיינעו
שפשפי"ש - איה (ןיד אמלעב םיאצמנש ולאל סחיב) תוקלתסהה ןיינעד האצותהש (ג"יפס לבא
רוזחל - "ובל לא ןתי יחהו" :(ב,ז תלהק) בותכה ןושלבו ,"הבושתב רוזחיו וישעמב
ר"ומדא ראבמש יפכ - 'ה תדובעד ןכותה תוללכ אוה הבושתה ןיינעד ןכותה ירהו ,הבושתב
רשא םיקולאה לא בושת חורהו בותכש ומכ אוה הבושתה רקיע"ש (וניזאה פ"ר ת"וקל) ןקזה
לכ"ד ןפואב) "הנתנ רשא םיקולאה" םע אוה רשקתמ ףוגב המשנ ותויהבש ,רמולכ ,"הנתנ
.'ה תדובעד ןיינעה תוללכ והזש ,("ןתונ הפי ןיעב ןתונה

- ויתוחוכ לכ תא לצנמ אוהש ,רמולכ ,ותדובע תוללכב הפסוהו יוליע לעפנ הז ידי-לעו
המכו המכ לש םתודחאתה ידי-לע תלעפנה תדחוימה חוכ תניתנה - ללוכ ,"הנרמאת יתומצע לכ"
ותוחילש תא אוה אלממ בבל בוטו החמש ךותמו ,הכוראב ל"נכ ,(תודעוותהה ןיינע) םידוהי
.ה"בקהל "ןג"ו "הריד" ולוכ םלועהמ תושעל ה"בקה לש

ןויכמ הנה ,םלועב ה"בקה לש ותוחילש תא אלמל ידכ ה"בקה םע רשקתמ ידוהי רשאכ
תולבגההו תודידמה לכ םילטבתמ יזא ,הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל ,"ףוס ןיא" אוה ה"בקהש
ותדובע רשאכ טרפבו ,(תמאב ןנשיש תולבגהה ןהו ,ןנשיש ול המדנש תולבגהה ןה) ותדובעבש
.רדג תצרופ החמש - החמשב איה

,הכולמה יגוח לע העפשה - ללוכ ,ולוכ םלועב ותעפשה תא לצנמ אוה ירה - תאז ועדיבו
.התע דע הזב ותלועפ ןפואמ רתוי הלענ ןפואב ,הזב אצויכו

רענל ךונח" - רעונה ךוניח טרפבו ,ךוניחה ןינע תוללכב ותעפשה תא אוה לצנמ ןכ ומכו
רעונה ךוניחבש דחוימה יוליעה לדוג ןבומכ ,"הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד יפ לע
ותוא רשאכ םימעפ המכו המכ איה תלפכנ ריעצ םדא לש וכוניחב הבטה לכש ןויכמ - אקוד
לכ ףוס דע םינב ינבו םינב) ותחפשמ ייחו ותיב תא הנביו ןיאושינה ליגל עיגי ריעצ
המכו המכ תלפכנו תרכינ התלועפש ,ךר ץעו ליתשב הבטה תמגודבו .הז ךוניח חורב (תורודה
.הז ןליאמ חומצל םידיתעה תוריפה לכב םימעפ

ותולדתשהש אנקסמ ידיל םיאב יזא - ךוניחה ןינעבש תלעותה לדוגב םיננובתמ רשאכו
ידי לע לעפנש יוליעה לדוגל סחיב ללכו ללכ תבשחנ הניא (דיחי רותב) ךנחמה לש ותעיגיו
,תורודה לכ ףוס דע תוריפ-יריפו תוריפד ןפואבו ,הלוכ ותביבסבו ותיבב ,ךנוחמה לצא הז
.וז הלועפב ץמאמ לכ ךוסחל ןיאש יאדובו

השודקו רואו בוט תצפה - תוללכבו ,חטשו חטש לכב םדאה לש ותלועפל עגונב הז ךרד לעו
- "ןוילעל המדא" םדש לע "םדא" םשב אקנה ,םדא לכ לש ודיקפת והזש] הלוכ הביבסה לכב
ינבל עגונבו [ביטיהל בוטה עבטו ,בוטה תילכת אוהש ,("ןוילעה םדא") "ןוילע"ה תמגודב
;שממ לעופב תוישעמ תווצמ תויק - רקיעה אוה השעמהו ,"םייח תרות" ,הרותה תצפה - לארשי

תלעותב ןנובתמ רשאכ ירה ,ה"בקה לש ותוחילש יולימ איה וז הלועפש ןינעה םצע לע ףסונ
ידיל אוה עיגמ יזא - ולוכ םלועבו הלוכ הנידמב ,הלוכ הביבסב וז הדובע ידי-לע תלעפנה
יולימל סחיב ותעיגיו ותולדתשה תבשחנ המב יכ ,וז הדובעב ץמאמ לכ ךוסחל ןיאש אנקסמ
.ה"בקהל "ןג"ו "הריד" ולוכ םלועהמ תושעל ,םלועב ה"בקה לש ותוחילש

תירקיעה הליפתב םירמואש ןיינעה לעפנ ,ליעל תורומאה תולועפה לכ ידי-לע ,הנהו
ותשודקו ותולדגב הפסוה ,רמולכ ,"אבר הימש שדקתיו לדגתי" - תוקלתסהה ןיינע םע הרושקה
םלועהש לארשי ינב תלועפו תדובע ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ,("אבר הימש") לודגה ומש לש
דאמ ללוהמו 'ה לודג" קוספה לע ל"זר רמאממ ןבומכ - ה"בקה לש ונוצרל םאתהב גהנתי ולוכ
ןיא" ל"זח ורמא הז ךרד לעו ,"וניקולא ריעב אוהשכ ,לודג אוה יתמיא" ,"וניקולא ריעב
תואיצמ ידי-לע לעפנ "אבר הימש שדקתיו לדגתי"ד ןיינעהש ןבומ הזמש - "םע אלב ךלמ
ונוצרל םאתהב איה הלוכ האירבה תואיצמו םדאה ינב לכש ,רמולכ ,"וניקולא ריע"ו "םע"ה
.ה"בקה לש

הלואגה תחימצ ,רמולכ - "היחישמ ברקיו הינקרופ חמציו"ד ןיינעה לעפנ הז ידי-לעו
אנמחר ,לפוכמו לופכ ךשוחד בצמו דמעמב ןיידע אצמנה] ולוכ םלועה לכד ("הינקרופ")
,הזב אצויכו ,תוקולחמו תומחלמ םנשי תומוקמ המכו המכבש שחומב םיאורש יפכו ,ןלציל
ינב תלועפו תדובע ידי-לע - הלואג לש בצמ ידיל ולוכ םלועה תא איבהלו לועפל חרכהבו
(תואחסונהכ) וא ,"היחישמ ברקי"ש הז ידי -לע ,לארשי ינב לש ןתלואג תחימצו ,[לארשי
ונקדצ חישמו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ יכה ואלבש ,יפ -לע-ףא ,רמולכ ,"היחישמ ץק ברקיו"
רהמ ,"היחישמ ברקי"ד ןיינעה לעפנ לארשי ינב תדובע ידי -לע הנה - אובל רבכ חרכומ
.אפוג "הנשיחא"ב רתוי בורקו

* * *

איה ןאכל ואוב תרטמ יכ ,תירבה תוצראל הנה ואובב אלוליהה לעב לש ותזרכה העודי
ןתואב ךישמי אוה ןכלו ,"הנוש הנניא הקירמא"ש הדבועה תא דדועלו ררועלו שיגדהל ידכ
.'וכו תודהיה תצפהו קוזיחב ונייהד ,םיל רבעמ ותויהב ןהב קסעש תולועפ

יכ הקירמאל ואובב זירכהל היה לוכי דציכ :הרומאה הזרכהה עמשמל םיהמתה ולאכ םנשי
!הפוריאמ הנוש ןכ איה הקירמאש םושמ אוה ןאכל ואוב םצעש העשב ,"הנוש הנניא הקירמא"
,'וכו יצאנה ןוטלשה היה םיל רבעמש םושמ ,התיה הקירמאל הפוריאמ ותחירב תביס ,ירהש
תשרפ רופיס עודיכ] הנכסה םוקממ אציש ךכ ידיל הנוילעה החגשהה ותוא האיבה ןכלו
הנורחאה הינאב הפוריא תא ובזע תדבוע ללוכ ,ותחירב תעב ול ויהש םיסינה לכ םע ,םירבדה
תורשפא תמייק ובש םוקמ ,חרב ונממש םוקמה ןמ הנוש םוקמל אוביו ,('וכו םוקמה תא הבזעש
.עבטה ךרדב םיל רבעמש תונכסה לכמ לצנהל

ינושה תא תטלוב יכה הרוצב תאטבמ םיל רבעמ הקירמאל ואוב תדבוע םצע :תורחא םילימב
.הקירמאב םייקה

הנניא הקירמא" יכ הנה ועיגה םע אקווד רמא עודמ :רתויב הקזח איה ההימתה ןכ םאו
ומצע תלצה ןעמל הנניא הנה ואוב תרטמש אוה םירבדה שוריפ רשא ,תוצראה ראשמ "הנוש
ןויערה תא ןאכל ריבעהל תנמ לע קר אלא (הנוש איה הקירמא הז ןיינע יבגל ירהש)
!וכופיהו רבד והז הרואכלו .שממ לעופב ומשיילו ,"הנוש הנניא הקירמא"ש

:הזב רואיבה

ונייהד ,םהילע לכתסהל ךיא תויורשפא יתש תומייק ,םלועב רבד לכ לע םילכתסמ רשאכ
.היאר תיווז וזיאמ

תקידבלו רבדה קמועל רודחל ילבמ ,רבדה לש יחטשהו ינוציחה דצה לע לכתסהל רשפא
אלו ,השענהמ תיתימא הנומת םיאור אל הז הרקמב .ןותחת יכה בלשל דע ויתוכלשהו ויתואצות
ליעל רכזומה תמגודב] הצקה לא הצקה ןמ תויהל הלוכי תועטה .רבדב תיתימא הנבה םילבקמ
הבשחמ ידיל האיבמ העטומ ןפואב הלא םיגשומ תנבה רשא ,"אלוליה"ו "תוקלתסה" ןיינעב
.[םייכפה םיגשומ ינש םה אלא ,םינוש םיגשומ קר םה ןיאש

לע ,ןוכנה ורואב רבד לכ תוארלו ,ןיינע לש וקמועל רודחל ,ןבומכ ,איה הינשה תורשפאה
.ךדיאמ ותואיצמ תיצמתו רקיעלו וקמועל הרידחבו ,דחמ ויתוכלשהו ויתואצות לכ עקר

םידגונו םינוש תיחטש הפקשהב םיארנה םירבדש ,ךכ ידכ דע הנתשת םירבדה תנבה הז הרקמב
.םיהז םיגשומכ עתפל םיבשחנ ,הזל הז

.רומאה "אלוליה"ל "תוקלתסה" ןיב סחיה תמגודבו

הקירמא" יכ אלוליהה לעב לש הרומאה הזרכהה תועמשמ תא םג ןיבהל לכונ הז דוסי יפ לע
:"הנוש הנניא

בשחתהל ילבמ ,ומצע ינפב ןיינע רותב הקירמאל אלוליהה לעב לש ואוב לא םיסחייתמ רשאכ
הקירמאל הפוריאמ הריגהה תרטמש ,טושפכ רבדה הארנ זא ,וקמועל רודחל ילבמו ויתואצותב
.הפוריאב בצמה ןמ הנוש היה בצמה הקירמאב ,הז םוקמבש םושמ ,הלצה לש ןיינע איה

וניינע רקיע לש היארה תיווזל םילכתסמ רשאכ ,ןיינע לש ופוגל איה תוסחייתהה רשאכ לבא
לכב תודהיה תא קזחלו ץיפהלו עוטנל (ומצעב אלוליהה לעב ירבדכ) אוהו ,אלוליהה לעב לש
- הזה םלועב ותוחילש תילכתו ותאירב תילכת התיה וז רשא ,םוקמ

קיסעיש ןיינעה רקיעש רבדה ירשפא יתלב ,אצמנ אוה ובש םוקמ לכב רשא ,אוה טושפו ןבומ
.הזה םלועב ותוחילשו וניינע רקיע היהי אל ותוא

הב דבע רשא ותדובע רקיעו ותוחילש רקיע הז היה םיל רבעמ ותויהבש םשכש ,אופיא אצוי
"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובע" :(ז"כס) שדוקה תרגיאב ןקזה וניבר ןושלבו ,וייח ימי לכ
יאנת יפל תינתשמ הדובעה תרוצ קרש אלא ,הנושו רחא םוקמב ותויהב "הנוש רבדה ןיא" ךכ -
.םוקמה

ןאכל ואובבו ,אוהה םוקמב בצמל םאתהב תודהיה תצפהב וקסיע רקיע היה םש ותויהב :ןכלו
,ותואיצמ לכ יהוז ירהש) לפטד לפטה םגו לפטה םג אוהש ,וניינע רקיע לע דימ זירכה אוה
.(תודהיה תצפה ןויער ,דחא ןויערב םירודח ויה וישעמ לכ

דע ,תודהיה תא ץיפהל ךישמי אוה הב םגו ,"הנוש הנניא הקירמא" יכ זירכה אוה הז םעטמ
תדחוימ השגדה תמייק וז הדוקנב רשא - וידחי לארשי לכ תא ברקלו דחאל ,תודהיה תומילשל
:תירבה תוצראב

תאו םדא לכ לש ודוחי תא שיגדהל תוליגרה איה וז הנידמל םיינייפואה םירבדה דחא
לכה תא תושעל ותלוכיב ןכל רשא ,ומצע ינפב "אלמ םלוע" ותויה תא ,ובש תוילאודיבידניאה
.ומצעל תואיצמ אוה דחא לכ הבש תישפח הנידמב אצמנ אוה ירהש ,ץרמה לכבו דיחיכ ודבל
יכ ןכו ,תלוזה תא םילשהל ךירצ דחאהש םיחכוש םימעפלש דע ,וזכ הדימל םיעיגמ םירבדה
.ותואיצמ תא םילשהל ידכ תלוזל קקדזהל וילע

ימע לכ ברקבו לארשי ברקב תודחאה תעדות תא ריבגהל - הלואגה לעב לעפ הז ןוויכב םגו
.ץראה

:רומאה ןויערב הדוסי וז הדוקנ םג

לכ תאו ,ישונאה ןימה לכ תא דחאמה ןיינעה רקיעב םיננובתמו םילכתסמ רשאכ אקווד
הדבועה - הוושה דצ םלוכב שי םוקמ לכמ ,"תווש ןהיתועד ןיא"ש תורמלש ,הלוכ האירבה
רשפא זא אקווד - "ינוק תא שמשל" תחא הרטמ םשל ,ה"בקה ,דחא ארוב ידי-לע וארבנ םלוכש
.תודחאה ןיינע תא שיגדהל

םהמ דחאו דחא לכ ירה ,םנוק תא שמשל ידכ וארבנ םלועבש םירוציה לכו תויה - רמולכ
- ךרבתי ול הריד תושעל ידכ םידחוימה ויתונורשכו ויתויורשפא תא לצנל בייח

לכ םע חנ ינב תווצמ עבש םויק ידי-לע השענ הז רבד שונא ירוצי לכ לצא רשא
.'וכו ןנברד תוצמ עבשו תוצמה ג"ירת םויק ידי-לע - לארשי ינב לצאו ,םהיתויופעתסה

:וז תודעוותה לכ ןכות רואיבל םג םיאב ונא וז הדוקנמו

ןמז ,לגוסמה ןמזהמ האצותכ ,הדיחיו תחא תילכתו הרטמל םיפסאתמ םיבר םידוהי רשאכ
תכלל ךירצ ןכלו ,"םורמב שמשמו דמוע ןאכ ףא"ש ,רקיעב םירכזנו ,אלוליההו תוקלתסהה
.הרטמה תא םיגישמ אקווד זא ,ונרוה רשא ותרותו ויכרדב

המב ףיסומ הז ירה "םייחב וערז"ש ידי-לע ןכלו ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" יכ
."וערז"ב םייח ףיסומ אוהש דע ,"יהויחבמ ריתי" הזה םלועב אצמנ אוהש

ויהי ולא םיניינע לכש ,ה"בקה אוהש "םייחה היחמ" תכרב תא המע האיבמ וז הדובעו
.הבר החלצהב

תייאר ,"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" קוספה םויק תא ךישממ הזו
.רפע ינכוש וננרו וציקהו ,וטושפכ םיתמה תייחת תא איבמ הזש דע ,לעפנב לעופה חוכ

םיקידצ לבא ,חישמה תאיב ירחא םייוסמ ןמז היהת םתייחתש הלאכ שיש ,רהוזב ראובמ ירהו
.המילשהו תיתימאה הלואגה םע דימ היחתל ומוקי םיאישנו

אישנ ,רודו רוד לכבש השמ םע דחי ,םהמע ןרהאו השמ םע ,"ומוקמב שדקמה תיב הנביו"
.םיחפט הרשעמ הטמל ,תוטשפבו ,אלוליההו תוקלתסהה לעב ,ונרוד אישנל דע ,לארשי
יתלב - 910-889 'מע ,ב ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת טבשב ד"וי תחישמ םיעטק)
(הגומ

חישמ םע תויחל


האיבמ רתויב הלודגה הדיריה
הלואגה לש הלודגה היילעל


הדיריה םצע לע רעצה לודג לבא

ליחתה" :תוחולה תריבשל עגונב (א,ו"מפ ר"ומש) שרדמב אבומ "הישותל םיילפכ"ד ןיינעה
אלא ויה אלש תונושארה תוחולב רעטצת לא ה"בקה ול רמאו ,תוחולה רוביש לע רעטצמ השמ
אוה אדה ,תודגאו שרדמ ,תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבל תורבדה תרשע
."הישותל םיילפכ יכ המכח תומולעת ךל דגיו ביתכד

"תוחולה רובש לע רעטצמ השמ ליחתה"ש הרותה תרפסמ המ םשל :רבסהו רואיב שורד ,הרואכלו
ול רמא" םיכישממ דימו ףכית רשאכ ,השמ לש ורעצמ דומלל שיש הארוההו דומילה והמ -
,וניבר השמ לש וחבש ךפיה - הרואכל - אוה הז רופיס :וזמ הריתיו !?"רעטצת לא ה"בקה
!?"הישותל םיילפכ"ד ןפואב ויהי תוינש תוחולש ומצעמ ןיבהל ול היהש

:הזב רואיבהו

רעצה תא לטבמ הז ןיא - "הישותל םיילפכ"ד ןפואב ויהי תוינש תוחולש םיעדוי רשאכ םג
לודג רעצל םרוג תוחולה תריבש לש ערואמש תוטשפב ןבומכ ,תונושאר תוחול תריבש לע
...!רתויב הלענו בושח רבד גישהל ידכ איה הזב הנווכהו תילכתה םא םג - תאזו ,רתויב

שי ןכאש - "תוחולה רוביש לע רעטצמ השמ ליחתה" שרדמה רופיסמ דומלל שיש הארוהה יהוזו
,"רעטצת לא" השמל רמול ךירצ ה"בקהש - רעצה לודג ךכ ידכ דעו !הז ןיינע לע רעטצהל
יוליעל אובל ידכ - איה תוחולה תריבשד הנווכהש ןוויכמ ,שואי ידיל אובי אלש ,ונייה
."הישותל םילפכ"ד ןפואב תוינש תוחולד

ןפואב תוינש תוחולד יוליעל םיכוז - תוחולה תריבש לש רעצה ידי-לע :אילת אהב אהו]
.["הישותל םילפכ"ד

:קידצ תריטפל עגונב ןבומ הז ךרד לעו

הרות רפס" תמגודב איה ,ןלציל אנמחר ,ידוהי לש ותריטפש (א,הכ ק"ומ) ארמגב אתיא
הלגנב 'וכו לודגו קידצ ,קידצ לש ותריטפ תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,"ףרשנש
סח ,הרות רפס תפירש לע םחנתהל ןיאש ,ןבומו !הרותה תוימינפב 'וכו לודגו קידצ ,הרותד
...!הרות רפס ףרשנ ףוס לכ ףוסש ןוויכמ ,הרות ירפס 'גו 'ב ויהי המוקמבש ךכב ,םולשו

לודג - "הישותל םילפכ"ד ןפואב הילע ךרוצל איה וז הדיריש םירואיבה לכ ירחאל ,ןכלו
לש ןתתימ השק" :(ז,י בקע י"שר שוריפב אבוה) ל"זח ןושלבו ,קידצה תריטפ לע רעצה רתויב
הזה םלועב קידצה לש ותואיצמ הרסחש ןכתייה - "תוחולה וב ורבתשנש םויכ . . םיקידצ
לארשי ינב תא גיהנמ ,היתווצמו הרותה ינינע לע ושפנ תא רסומש ,ףוגב המשנ ,ימשגה
...!םהיכרצ לכל גאודו

הנווכה תילכתש םיעדויש ןויכמ ,ו"ח שואי ידיל אובל אלש תוריהז קר השורד - רומאכו
."הישותל םיילפכ"ד ןפואב רתוי לודג יוליעל אובל ידכ - איה וז הדיריב
-858 'מע ,'ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת טבש ד"וי ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 860

יהויחבמ ריתי


"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנ"


אלוליהה לעב תרות דומילב הפסוה

לע (אלוליהה לעב לש ויתומא 'דב תולועפה לע ףסונ) םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל שי
םויב המיאתמה הגהנהה רבד לע המכו-המכ-תחא-לעו ,אלוליהה םויל תומיאתמה תונכהה רבד
תודסומל הקדצה תניתנב הפסוה ,ותרות דומילב הפסוה דחוימבו ללוכ ,ומצע אלוליהה
תובוט תוטלחה ולבקי ןהבש תוליעפ תויודעוותהו ,ומש לע םיארקנש וא וחורב םיגהנתמש
הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" הכילהב רתויו רתוי ףיסוהל
."דעו

,הלואגל היפיצהו ןוחטיבהו הנומאה קוזיח ידי-לע הלואגהל הנכהל עגונב הריתי השגדהו
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל םכלוכ ןכה ודמע :אלוליהה לעב ןושלכ - "אוביש םוי לכב ול הכחא"
(188 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת טבש 'ד ,אב תשרפ תבש תחישמ)


ותואיצמ לכ וזו תודיסח דמלש וב רכינ היהיש

התע הזש ,ויכרדב םיכלוהה לכל חוכ ןתונו ,"שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ"
יולימב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי - םוקמו םוקמ לכב ולש אלוליהה םוי תא וכרע
לארשימ דחאו דחא לכב רכינ היהיש ןפואב ,תודיסחה תרות תצפהו דומיל רבד-לע ויתוארוה
.תודיסחה תרותב הרודח ותואיצמ לכו תודיסח דמלש ידוהי אוהש

,ךכ ידכ דעו ,הז ונרודד תירקיעה הדובעה איה הצוח תונייעמה תצפהש - רומאכ - השגדהבו
תונייעמה תצפהד תירקיעה הדובעל סחיב "ול הרזש הדובע" תניחבב םה הדובעה יניינע ראשש
וצופישכ היהתש ,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז רודש ןוויכ ,הצוח
.הצוח ךיתונייעמ
- 226 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת טבשב א"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


תועפשההו תוכרבה לכ תוכשמנ אלוליהה םויב

םינתונש יאדוובו [...] אלוליהה לעב לש ותוחילש יולימב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
קר םיכירצ ;התומילשבו האולימב וז תוחילש עצבל םישורדה תוחוכה לכ תא דחאו דחא לכל
תוחילש לע רתוויש ימ היהי אל תימהבה שפנד לכשה דצמ וליפאש אטישפ ירהו ...ךכב תוצרל
!אתעד יאהמ ןלציל אנמחר - וז

ןכל ךרבתי םשה עיפשי רשא . . 'ה תכרב לבקל . . םכלוכ ןכה ודמע :אלוליהה לעב ןושלבו
םויב דחוימבו ,"אלוליהה לעב . . ררועי רשא . . םיבר םימחר תוררועתה ידי-לע ונלו
.זוע רתיבו תאש רתיב תועפשההו תוכרבה לכ תוכשמנ זאש ,ולש אלוליהה
יתלב - 1109 'מע ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת טבשב א"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


להואב הנה


קלחכ ,'להוא'ל עוסנל יברה גהנ ותואישנ תונש לכ ךשמב
שדוחב םימעפ המכ עסנ םיתיעל * ולש הדובעה רדסמ עובק
םלועב םידוהי רופס-ןיא * עובשב םימעפ המכ ףא םיתיעו
תוברב * "ןויצה לע ריכזא" תמסרופמה הבושתה תא לבקל וכז
לש האלפומה התלעמ תא יברה ןייצ ויתורגיאו ויתוחישמ
םוי לגרל תוצוצינ * היתולוגסו התובישח ,'להוא'ל העיסנה
זומתב 'ג אלוליהה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םחנמ -תרות) י"שת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,תוחטתשהה ןיינע תא יברה רידגמ ךכ
:(108 'מע

..."רע זיא אד זא" העידי ךותמ ורבק לע הכילהה אוה תוחטתשהה ןיינע
םויקבו ,תורשקתהב זועו חוכ ףסותינ הז ידי-לעו ...וינפ תומד תא םירייצמו
.ללכ תונובשחו םייוניש אלל ותוחילש

ןמזה ךשמב ירה ,תחא םעפ הארוהו יוויצ ,ונרודבש השמ ,השממ םיעמוששכ
ןכלו ,הזב אצויכו ,ילכש ןובשח בוריע ,תורירקו תושילח הזב תויהל לוכי
.תוחטתשהה ידי-לע תורשקתהה תא קזחל איה הצעה

...תונעל ךרדה אצמי יברה

.(וסר 'מע ,'ג ךרכ שדוק-תורגיא) י"שת תנשב יברה בתכ דועו

קפס שישכ מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא לואשל התע רשפא-יא אלה השקמש המו
,רציה ייותיפל בל םישי ילבמ ,וילא ותורשקתהב קזח דומעי םא - הגהנהב
.ול תונעל ךרד יברה אצמי - מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע הלאשה חלשיו

םורדב םיחולשה סוניכמ ח"ודל הנעמב יברה בתכ ,ז"משת ןוושחרמ שדוח יהלשב ,םימיל
:(502 'מע ,ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) הקירמא

.ןויצה לע ריכזאו ןח תאושתו לבקתנ

םיטרפה לכבו התומילשב רבכ הניתנה לבא - וליפא תורקל אמרג ןמזה ןיאו
.תמא תרות ןיד קספכ

היפ לעשו תטלוב אמגוד ונינמזב אקווד וארה 'וכו ולאל םג הנבהה לקהל
- םמודב וליפאש ,םילודג יכהו םיירקיע יכה םיניינעב וליפאו לעופב םישוע
רפסמ רטויפמאקל םיסינכמש ףכית :ליעל רכזנה לכ לועפל םדא ינב תלוכיב
.שממ לעופל ןיד יקספו תונקסמה לכ םיעדוי ארמימכ עגרב - םיירקיע םיטרפ

ירה (ר"ומדא ח"ומ ק"כד) ןויצה לע ליעל רכזנה לכ םיריכזמ - םירסומשכו
ןיאב לידבהל ,ל"נה םמודל הריסממ - ךורע ןיאל דעו תאש רתיב טושפכ - הז
.ךורע

"הדותה העיגמ םשל"

.יברה לצא ולש הנושארה 'תודיחי'ל טחוש הדוהי-בוד ברה עיגה ג"ישת טבשב ד"וי תפוקתב
תיברמו םיחתור םימ לש דוד ךותל הלפנש רחאל ,הנטקה ותבל עריאש 'תפומ' תובקעב הז היה
באל הרוהו ,[םילבה=] "טייקשיראנ" :יברה ביגה ךכ לע .תויחל רצק ןמז הל ובצק םיאפורה
ןמז רובעכ .יוריעב וא ןוזמב ועטש ךכב ,תורדרדיהב םימשא םהש םיאפורה לע קועזל דחופמה
-רפכ'ב 'אדבוע הווה ידידב' רודמב עיפוה רופיסה) לוכה תמהדתל הדליה המילחה בר אל
!"הדותה העיגמ םשל" :ורמואב 'להוא'ה לא יברה ותוא הנפה ,יברל הדוה רשאכ .('ד"בח

..."להואה לע היהא רחמ"

לע הלעפוהש םייטילופ םיצחל תכסמ הז רוקיבל המדק .יברה לצא רזש רמ רקיב ו"כשת ץיקב
ךליי הנידמה אישנש "לארשי תנידמ לש הדובכל" הז ןיאש םושמ ,יברה לא אובל אלש רזש רמ
...וירקבמל רוקיב בישמ וניא יברהש העשב יברה לא

תחלשמ לש הרוקיב תעב ,ץראל ובוש רחאל םלוא .עודיכ ,יברה לא רזש אב רבד לש ופוסב
ל"ז ןיוז ףסוי-המלש יבר ח"הגה ונמנ תחלשמב) יברהמ םולש-תסירפ ויפמ לבקל האבש םינברה
:ןיינעמ רבד רפיס (ל"ז םינולס גילז לאירזע ברה עדונה דיסחהו

יברהמ שקיב אוה .וילע םילעפומה םיצחלה לע ול רפיסו יברל רזש רשקתה ב"הראל ועיגה םע
לע היהא רחמ" :ול בישה יברה .םינפ לא םינפ ותוארל ונוצר לודג ןכש וילא אוה אובי יכ
וילא רשקתה ,צ"החא שולש העשב ,ישיש םוי ,תרחמל ."בישהל לכוא ךכ-רחא קרו להואה
:ול רמא יברהו תיסורב םהיניב ורביד רזשו יברה .יברה םע ורשיקו בוקדוח ברה ריכזמה
.ךפהל אלו יברה לא אובל ךירצש אוה רזש ,רמולכ ."תיבה-לעב יניא רבכ וישכע"

...הנש םיעברא הז

לביקש הנעמ דוסי לע תאזו ,תודהי תצפהל דסומ םיקהל הצרש ןקסעל יברה בתכ נ"שת ץיקב
.המכסהו רושיא ךכב האר ןקסעה .[ןויצה לע=] "צ"הע ריכזא" חסונב יברהמ

:(234 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') יברה ול בתכ הבוגתב

!!אל ותו צ"הע ריכזא הזב שוריפהו צ"הע ריכזא הנוע ינאש הנש םיעברא הז

לדנעמ-םחנמ ברה ח"הרה לאשש הלאש לע יברה בישה ,תורפכ רחא א"שנת'ה םירופיכה םוי ברעב
:תג-תיירקמ רנורג 'יחיש

םישקבמש - צ"הע ריכזא תרמוא תאז המו ,צ"הע ריכזא ויתינע רבכש ינמודמכ
.הכרב

ןילאגנ . . תוחטתשהה רחא

יברה חחוש ,תיברע תליפת רחאל ,ובושב ."להוא"ל יברה עסנ ,ה"משת ןוויסב 'כ ןושאר םויב
.תפרצב ישארה ברה ,טאריס לאומש ברה םע

:(299 'מע 'המכחה לצב') ורמואב יברה לצנתה וירבד תישארב

םש ךלה . . בלכ" :בתוכ י"שרו ,חלש תשרפבש הנושארה השרפה תא םידמול םויה
תובא ירבקב יתחטתשהו וז תונמדזה יתלצינ ןכ ומכו ,"תובא ירבק לע חטתשנו
-יהיו "ותעב רבדו" תניחבב הז ירהו .יתרחיא ךכ-םושמו ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ)
,תוכחל ךרטצנ אלש - תובא ירבק לע תוחטתשהה רחא - הכזנ שממ בורקבש ןוצר
!"ןילאגנ םה דימו" - ףסונ ןמז ,ןלציל אנמחר

"יתלוכיב היה וליא"

המכ ןסינ שדוח ימיב עוסנל גהונ אוה עודמ יברה תא ג"שרה לאש ,'םירדס'ה דחאב ,םעפ
םוי לכו (ה"לשב בותכש יפכ) שדוח-שארכ אוה םוי לכש ינפמ :ובישה יברה ?"להוא'ל םימעפ
.ןטק רופיכ םוי אוה וינפלש

אוה וינפלש םויה ,םוי לכ ירהש ,םוי לכב עוסנל ךירצ ירה ןכ-םא :לואשל ג"שרה ךישמה
?ןטק רופיכ םוי

'יש ןורהא-לאכימ ברה תומישרמ) עסונ ןכא יתייה יתלוכיב היה וליא :יברה תבוגת
.(ז"לשת ןסינ - ןוסגילז

..."?ןויצה לע עידוהל אובא המ"

- י"חשת תנש תורגיא ןיב תועטב ספדנ בתכמה) שדוקה ץראב ינולפל יברה בתכ ח"כשת ץיקב
:(חנקת 'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיא

ק"שצוממ נ"פ-ובתכמ יתארק (רעצב לוהמ) לודג יכה ןוהמתב

ח"ומ ק"כ ןויצ לע נ"פ תורקל אוה גהונה :איה הטושפ ירה ןוהמתה תביסו
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא

ינולפ אצמנ ו"ת שדוקה-ץראב רשא ,ןויצה לע עידוהל אובא המ הז ןודנבו
הביבסב םירדו 'וכו תיד"בח החפשממ ןכ םג 'יחת ותגוזו 'וכו םימש ארי
הז לבקתנו - ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודסומב 'יש םהיצלח יאצוי וכנחו תיד"בח
ר"ומדא ח"ומ ק"כ דסוממ הריכבה ותב איצוהל טילחה רשא ונממ בתכמ התע
הריעצה ותב םג איצומ ןכלו (הזב אוה חרכומש - עודיה ןמוא תרבסה ןבומכו)
'יש ותיב ינב לכ תרידו ותריד תא קיתעמ (ןכל)ו ר"ומדא ח"ומ ק"כ דסוממ
."הבוט העשב" ובתוככ - תיד"בחה הנוכשמ

ח"ומ ק"כמ [ינא הצור המ הנה=] ךיא ליוו סאוו זיא :ןויצה לע יאובב
...?ל"נה תובוט תורושב םע רשקב ר"ומדא

"ולאכש תויוחילש לבקמ ינניא"

ד"ישת תישארב תשרפ שדוק-תבש תודעוותה תעב יברה רביד ,ללכל הנופ אוהשכ ,םירבדה חורב
:(298-297 'מע 'תוחילשה רפס')

הדובעהש ,ותדובעב ףתתשהל םתוא הכיז יברהש ולאמ םיבר םיבתכמ ילא ועיגה
םה ןכלו ,(םיינחור םימעט - םהמו ,םיימשג םימעט םיבתוכה םהמ) םהילע השק
תאז לעפאו 'להוא'ל ךלאש ינממ םנוצרו ,תוחילשה תא בוזעלו "רטפתהל" םיצור
...םרובע

תויוחילש ידי לע רוסמל ןיא .םיכסמ וניא שרופמב יברה יכ ,יננה רמוא
,'ןויצ'ה לש 'תבותכ'ה תא ומצעב אוה עדוי - בוזעל הצור והשימ םא .ולאכש
חקא אל - ינא .בזוע אוהש עידוהלו ומצעב תכלל אוה לוכיו ,'להוא'ה
לוכי יתייה וליפאו .םיכסמ וניא שרופמב יברהש םושמ ,ולאכש תויוחילש
...ךפהל אלא הבוט וז ןיאש םושמ ,תאז השוע יתייה אל - םיכסיש

'להוא'ל ךלאש ינממ םיצור - הבוט (תוחילשה) יהוזש רשב יניעב םיאורשכ
,ולאכש תויוחילש לבקמ ינניאש שרופמב רמוא יננה !?בוזעל םיצורש רוסמל
- בוזעל םיצור תאז-לכב םאו ,רתוי בוט קר תושעל אוה ילש ןיינעה ןכש
...םמצעב וכלייש

!וביל ואלמ ךיא

היה זע .שורבב ד"בח רפס-תיב להנמ יתשמיש ג"כשת תנשמ :לגס 'יש םעבשי 'ר ח"הרה רפיס
אלו ךכל ותושר תא שקבמו יברל בתוכ יתייה הנש ידמ .הנשה-שארל יברל עוסנל ינוצר
ןכות) ".ב.נ"ב רמאנ ופוסבשכ הבושת בתכמ יתלביק ,ינמודמכ ,ז"כשת תנשב .יתינענ
:(םירבדה

אצמנ שורבב רפסה-תיב .ויבתכמל הרומג הריתסב דמוע הז הנה ,אובל הצורש ובתוכ תודוא
תא בוזעל וביל ואלמ ךיא .הזה םויה דע רעושמהמ הלעמל חילצה רפסה-תיבו דואמ השק בצמב
?דקפומ הילע הכרעמה תא בזעש עידוהלו אובלו ןויצה לע חטתשהלו וז השק העשב הכרעמה

םילעתמ - 'להוא'ל םיאבשכ

תוחיש-יטוקיל) ז"טשת טבשב ד"ויב יברה רמא - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כד 'להוא'ה לא םיאבשכ
ןיינע והזש ,חורה תהבגהו היילע רבכ תישענ ,תוננובתהה ינפל דוע - (503 'מע ,ב ךרכ
.החמשל ךיישה

ברקל :הזכ ןפואב התיה וייח ימי לכ הב דבעש ותדובעש ךכל םאתהב אוה הז ןיינעו
,םעונו בוריק לש ךרדב ,'תוירב' לש גוסב םהש וליפא ,לארשי-ינב לכ תא תולעהלו היבגהלו
."הרותל ןברקמו" לועפל הנווכ ךותמ

.תווצמב םהלש קלחהו הרותב םהלש קלחה תולגלו "םשה םעונב תוזחל" םלצא לועפל

"תוחטתשה" ןיעכ - ותרות דומיל

אוה ותרות דומילש ועדייש - שודקה ןויצה לע ךליל םילוכי םניא תונוש תוביסמש הלא"
-תרות) ת"יש'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב יברה רמא ךכ - "תוחטתשהה ןיינע תמגודב
.(93 'מע םחנמ

המדקהכו .'להוא'ב רקבל וכליי רחמש יברה עיצה (67 'מע םש) ת"יש'ה רמועב ג"ל לילב
:רמא הזל

קלחה אצמנש םוקמבש - להואה לע תוחטתשהו הכילה ידי-לע םג ףסותינ הזבו
םע תורשקתהה תישענ (רפעב רבקנש ףוגה ,ןדיד ןודינבו) םדאה לש ןותחת יכה
.שפנבש הדיחי תניחב

...תובוחר המכ וירוגמ קיתעה

רפכ'ב ח"וגא תעדומב םג המסרופ) לואירטנוממ 'יש קוטשלגייפ .י.צ 'ר ברה לש ותמישרב
:('ישפוח םוגרת'ב ןאכ) ןלהלד רופיסה עיפומ (767 ןויליג 'ד"בח

המכ ךשמב קרוי-וינב תוהשל לואירטנוממ יתעגה .תואישנה לש תונושארה םינשב היה הז
.גח ורסאב דימ וא בוט-םוי ינפל לואירטנומל רוזחל ךירצ יתייה .דעומה-לוח לש םימי
עגונב התיה הלאשה םא רוריבב יל רוכז אל) ןויצה לע עוסנל יל רתומ םא יברה תא יתלאש
.(גח ורסא וא דעומה-לוחל

:ןלהלדכ התיה יברה תבושת

התא רובס םא לבא .םיכלוה אל םייחה תיבל יזא - םייחה תיב ךלצא הז םא
ןבילקעגרעביא ךיז טאה") ןאכמ תובוחר רפסמל וירוגמ םוקמ קיתעה יברהש
.םשל הפמ קוליח ןיא ירה ,("רעטייוו קאלב ראפא

.עסנ ןבומכש םייס קוטשלגייפ ברהו

שדקמה-תיב ןמזב הליפתה תמגוד

:יברה ראיב (אכ ףיעס) ד"ישת טבשב ד"וי תחישב

לארשי-ץראב הליפתה תמגודב איהש הליפת ה"בקל ללפתהל הצור ידוהי רשאכ
שפנה םצעש ןפואב הליפת ,('וכו םירש 'עה תטילשמ הלעמלש םוקמב) תיבה ןמזב
- "ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" ,םיעצוממ אלל ה"בקהד םצעה םע תרשקתמ
,הז םוקמ ןכש ,רודה אישנו קידצ לש ןויצה לע אוה וזכ הליפתל םוקמה יזא
איהש יפכ לארשי ץראד הלעמה וב שי אלא ,לארשי ץראכ ונידש דבלב וז אל
.תיבה ןמזב

תושקבה לכ ומייקתיש - תפסונ הלוגס הב שי הזכ םוקמב הליפתש ןבומו
,ול ךרטצמה לכב ,הליפתבש

שבלתמ הבש המכחה תניחבמש ,םייוליגב םצעה תכשמהל עגונב דחוימבו ללוכ
ייחב ,ףוגה ירבאו שפנה תוחוכ לכב טשפתיו ךשמוי ,אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא
אישנש תוחילשה םויקל עגונב טרפבו ,לעופב השעמו רוביד ,הבשחמב ,םוי םויה
,ונתאמ דחאו דחא לכל רסמ רודה

תוינחורבו תוימשגב ,הגלפומ החלצהבו ,םירתסהו תומלעה אלל הז לכ ךשמויש
.דחי םג

'דיחי'הו 'הדיחי'ה תורשקתה

:(וט ףיעס) יברה ראיב תודעוותה התואב ,ןכל םדוק

(תולגב דובכ-ותחונמ הז ליבשבש) ותיערמ ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעה
ןוא ןויצ ןפיוא טמוק'מ") םישקבמו ןויצה לע םיכלוהש הז ידי-לע השענ
,םהל ךרטצמה לכ לע ("טעב'מ

הז ןיינעו . . 'דיחי'ה םע 'הדיחי'ה תרשקתמ תוחטתשהה תעבש - רקיעו דועו
תישענש תוררועתהה םיכישממש הז ידי-לע ,הדובעה תוללכ לע חוכ תניתנ הווהמ
רוביד ,הבשחמל עגונב התלועפ לעפתש ,הז ירחאלש םימיה לכ לע תוחטתשהה תעב
בורק יכ" רמאנ הז לעו ,םדאה לכ תילכת והזש - יווהמל יעבדכ ויהיש השעמו
."ותושעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא

"רתויב תולענ תוכשמה"

:(במש מע ,ג ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ זומתב 'כב

יל הברע תוביס המכ ינפמו ,ותא שגפיהל יתחמש הכורא הכ הקספה ירחא
ח"ומ ק"כ תדלוה םויב 'בה ,םידיסח להק ךותב ויתשגפש המ אה ,השיגפה
לע ויתשגפש ןכ לע רתיו ,ונלוכל הלואגה גח אוה ותלואג םויו מ"כה ר"ומדא
.רתויב תולענ תוכשמה הרוש םש רשא מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ

םוגרת'ב ןאכ - וצש 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגיא) כ"שת בא-םחנמב ב"יב יברה בתכ ךכ
:('ישפוח

החפשמה ינבמ דחא קר עסונ םא וליפא ירה ,התודוא תבתוכ תאש וזכ העיסנמ
שקבלו ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצה לע תויהל
םילימבו ,םידליהו השאל טרפבו ,החפשמה ינב לכל [עייסמ] הז ,ךרטצמה תא םש
...תוינחורבו תוימשגב םתבוט םג והז תורחא

להואל העיסנה ינפל

בוקודוח ברה ריכזמה לש החפשמ בורק ,(טחוש עשילא-ןושרג ברה) םירוחבה דחא בשי םעפ
תשראו ןופלטה תא םירה בוקודוח ברה .ןופלטה לוצלצ עמשנ עתפלשכ ,בוקודוח ברה לש ורדחב
.וקה לש ינשה ורבעמ אצמנ יברהש ןיבהל היה לוכי ולוממ בשויה .תוניצר השבל וינפ
ומעש שיאה תא ןופלטב גישהל הסינ רבכ אוהש ןיבהל היה ןתינ בוקודוח ברה לש ותבושתמ
.וז ותלועפ לע רוזחל שקבתנש הארנכו סופת היה ןופלטהש אלא ,חחושל יברה הצור

יברהש ןוויכ" :ול רמאו וגקישמ ץ"כ בקעי 'ר ח"הרהל ןופלטב דימ רשקתה בוקודוח ברה
חחוש יברהו יברה םע ותוא רשיק בוקדח ברה ."םכמע חחושל ונוצרב - 'להוא'ל רחמ עסונ
.ץ"כ י"רה םע ןופלטב

.(ל"ממ - 'להוא'ל ותעיסנ םרט םעפ לכב יברה גהנ ךכש םסרפתה ץ"כ י"רה תריטפ ירחא)

"ןויצה לע ורכזיש םהינפל עיציו"

,"השעי המו 'וכו םיבורק רובע םימחר שקבל וילא אב" יכ ורבח לע בתכש ינולפל הבושתב
:(421-420 'מע דכ ךרכ םש) יברה ובישה

הפסוה רבד לע ררועל ןיינעה לצניש רבדה ןוכנש ןבומ ולאכ תויונמדזהב
לע ורכזיש םהינפל עיציו ,הזכ ןפואב גהנתי אבהל םג יאדוובו ,םימש תאריב
הרות יניינעב הפסוההו ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ןויצה
.הליפתה תלבקל ילכו רוניצ שמשת איה תווצמו

ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצה לע םתודוא בתוכש ולא לכ תא ריכזא ןוצר תעב
.רומאה לכב בוט רשביש ןוצר יהיו ,ר"ומדאתודיסחה ינייעממ


חרוק תשרפ


(ב,זט) םישדק םלוכ הדעה לכ יכ

(י"שר) הרובגה יפמ יניסב םירבד ועמש םלוכ

ןיא ןכלו ,הלודג הנוהכל ךייש ידוהי לכש חיכוהל ידכ יניס-רה דמעמ תא ריכזה חרוק
רמאנ הרות ןתמב ןכש .םילודג םינהוכ ויהי ומעש םישנאה םישימחו םייתאמו אוה םגש העינמ
ויה לארשי וכז וליא" :םירוטה לעב שריפו ,"םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" (טי תומש)
."םילודג םינהוכ םלוכ
(191 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,זט) 'ה להק לע ואשנתת עודמו

המשנ היהש ,ונבר השמ לש ותוגיהנמב ךרוצ שי םיליגר תורודב אלימ :חרוק ןעט ךכ
השמל קוקז וניא ,תוליצאד תומשנ םלוכ ,העד רוד עודיכ היהש ,רבדמה רוד ךא ,תוליצאד
.ותועט התייה ךכבו ?"ואשנתת עודמ" - ןכ-םאו ,ונבר
(329 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,זט) תותחמ םכל וחק ושע תאז

(י"שר) ךכב הצור ינא ףא ,הלודג הנוהכ םישקבמ שיא נ"ר םתא

םהל בישה ךכ לע .רבדבש יוליעה לדוג ללגב הלודג הנוהכ ושקיב םישנאה םישימחו םייתאמ
ןוצרה םצעב םהל ףתוש אוה םגש אלא דוע אלו ,איה היוצר ןכא וז םתפיאשו םתנווכש ,השמ
.וילע קולחל הלילחו ,"דחא לודג ןהכ אלא ונל ןיא" - לעופב לבא .הז
(188 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ל,זט) הלאש םייח ודריו

ןכש .תופילקה לש תיתחת לואשל ,םייח תרות איהש ,הרותה תא דירוהלמ רהזיהל ךירצ םדא
.ל"חר תופילקה לא הרותה תא דירומ המשל אלש הרותה דומיל
(329 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,זי) ותדעכו חרקכ היהי אלו

(יק ןירדהנס) ותדעכו חרוקכ היהי אלו רמאנש ,ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכ

להק לע ואשנתת עודמו" ורמאכ ,הגרדמו הלעמב םיווש ויהי םעה לכש - תודחא שרד חרוק
.דוריפלו תקולחמל למס השענ ומצע אוה ,ןכ-יפ-לע-ףא ."'ה

,םילארשיו םייוול ,םינהכ) לארשי-םעבש םינושה םיגוסה ןיב תוציחמה לוטיבש ,ךדמלל
.םתודחאתהו םגוזימל אל ,םהיניב דוריפו גוליפל םרוג ("םכימימ באוש"ו "םכישאר"

תועצמאב קר ירשפא (שאה ידי-לע םימה םומיח) םימו שא לש רוביחה רשא םיאור ונאש ומכו
.םהיניב הקיספמה הרידק
(204 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,חי) םכתנהכ תא ןתא הנתמ תדובע

םלוע ןיעמ ,אלפנ יקולא גונעת תשגרה איהש ,"םיגונעתב הבהא" ונייה - "הנתמ תדובע"
תועצמאב וז הבהאל עיגהל םדאל ול רשפא-יא ןכש ,"הנתמ תדובע" היורק וז הדובע .אבה
.םימשמ הנתמכ תנתינ איה אלא ,העיגיו תולדתשה
(די קרפ אינת)


(בי,חי) 'הל ונתי רשא . . רהצי בלח לכ

לכ רמוא אוה ןכו . . בוטהו האנה ןמ היהיש ,בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו
(חבזמ ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר) 'הל בלח

ר"ומדא דמע ,תירבה-תוצראב םייתד רפס-יתבבו תובישיב םידומילה רדס תלאש הררועתהשכ
לוחה ידומיל וליאו ,ןנער שארה זאש ,רקובב ומייקתי שדוקה ידומילש ךכ לע צ"יירה
תניחבב אוהש ,חבושמהו רחבומה ןמזה תא :ומע וקומינו ומעטו .םיירהצה ירחא ומייקתי
.הובגל שידקהל שי ,"בלח"
(326 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


םה שדק הדפת אל זע רוכב וא בשכ רוכב וא רוש רוכב ךא
(חי-זי,חי) היהי ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ . .

(י"שר) הדות לש קושו הזחכ רמאת אלש

רוכב ףא הלילו םויל םשאו תאטח המ") םשאו תאטחל רוכב תוושהל ךתעד-אקלס-אק שי ירפסב
.דבלב הדות אלא ריכזמ וניא י"שר וליאו ,("הלילו םויל

:י"שרב זמרה ךרד לע ,ךכל ימינפה םעטה

ונייה - םדא רוכב ."לארשי ירוכב ינב" (ד תומש) רמאנש יפכ ,לארשי-םעל זמור "רוכב"
רוכב תוושהל וליפא ךתעד-אקלס ןיא ןכל .תימהבה שפנה - המהב רוכבו ;תיקולאה שפנה
(המצע דצמ) איה ,ןוועו אטחל ללכ תכייש הניא תימהבה שפנה וליפא ןכש ,םשאו תאטחל
.דבלב םירתומה םירבדל אלא הוואתמ הנניא

איה הז ןברק לש תימינפה תועמשמה .הדותל רוכב ןיב האוושהה תא וליפא ללוש י"שר ךא
,'תיסינ' הדובע תועצמאב ונממ לצינו לודג ןויסינ ינפב דמעש ,תינחור הנכסב היה םדאהש
לצא ןכש ,הדותל וליפא ןוימד ןאכ ןיא יכ ,אופא ונדמלמ י"שר .שפנ-תוריסמ לש הדובע
.ןויסינב דומעל ידכ 'סנ'ב ךרוצ ןיאו ,ה"בקהמ דוריפ לש תורשפא ןיטולחל תללשומ ידוהי
.'ידוהי וניא' תניחבמ וכותב טלקנ ןכ םא אלא הז 'סנ'ל קוקז םדא ןיא
(139 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בל,חי) ונממ ובלח תא םכמירהב אטח וילע ואשת אלו

אלו רמול דומלת ?ןווע תואישנב םתאש רחבומה ןמ אלש ותוא תשרפה םאש רמוא התא ןינמ
(ירפס) אטח וילע ואשת

- הווצמ רודיה לש ןפואב הווצמ לכ םייקל םדא בייח המכ דע ,םידמל וניצמנ ירפסה ירבדמ
םיאישנה רשאמ רתוי ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ עבתש םירבדה דחא היה הז .ןידה תרושמ םינפל
.תונורחאה ויתונשב דחוימבו ,םימדוקה
(ד"כשת חרוק תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חרוק תשרפ שדוק-תבש
זומתב 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
ריעב ,תולגל דימ עסייש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.1םינש שולש ךשמל 'המורטסק' וטלקמ

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ-םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש אלוליהה םוי
ןויצ די -לע ,תירבה-תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

2אלוליהה םוי רדס

לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ (תיב לכב) םיקילדמ ,ק"שנ תקלדה ינפל
.3הוועש

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השימח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,4אינתב תורוש הזיא

התאו ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ,ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק) א"משת הווצת
.םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (5םיפסאנהמ דחאו דחא

.6םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

יניינע לכב קזחתהלו ,7"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
-תבהאב דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל
דעו ,8תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי
-ינבבו האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה
.9"לארשי

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 10"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .11זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.12רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 13ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
תורשכ ,בוט-םויו שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
;14םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה-תרהטו הייתשו הליכאה
ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;15םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב תא ררועל
הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,16'םכלוכ
ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,17"'אב (חישמ)
חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,18הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל
.20"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו ;19הלואגו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

.21אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב :תירחש

םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי וז שדוק-תבשב
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,22םינוש

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 23ריטפמש ולדתשי

.24'םימחרה בא' םירמוא

.אלוליהה םויד רמאמה תרזח ךשמה - הליפתה ירחא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

.25תכסמ םויס ךורעל םוקמ ןיא - תבשב לח אלוליההו תוקלתסהה םוי רשאכ

.26אינת קרפו ,(םיברב) אלוליהה םויד רמאמה תרזח םויס - החנמ תליפת רחאל

.ד קרפ - תובא-יקרפ

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 27דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,28הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :29ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,30םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

30*'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.31"םיתוש לבא

:32'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.הסינכה תושר לטונכ - [םויכ םייק ונניאש ,םינ"פה רדח] להואה רדחבש תלדהו

קילדמ ,33"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ .'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנשכ דימ
.רנ

םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,'ןושל הנעמ'ב תצק דוע ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה תונושארה םינשב .תיקשל הרזחב סינכמ םקלחו ,'קה ןויצה לע חינמו ערוק םקלח .'וכו
.חספ-ברעב םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תאו ,ערקש םינ"פהמ קלח םג תיקשב סינכמו רזוח
.הז ןיינעב םייוניש ולח םינשה ךשמב

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

םינשבו ,םיימעפ - םימעפלו ,םימעפ עבש - םימעפל .34להואה תא ףיקמ ,ותאצ ינפל
.דבלב תחא םעפ תונורחאה

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו ,תושחרמ 'קה ויתותפשו ,(םינ"פה
.35הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה

"ןוצר יהי"ה תא רמואו (תורנה םיקלוד ובש םוקמב) רודזורפה חתפב דמענ ,האיציה ינפל
.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש

תינברה ןויצל םג ח"משת זאמו ,ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ךלוה היה ותאצ רחאל דימת
.ה"ע אקשומ-היח

.36וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות תינוכמל הסינכה ינפל

.37םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא ואר אל

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממש םימעפ ,הרזח ותעיסנב

:םינהוכל תויחנה

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ 'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא םיגהונ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.38םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה

ךותב םיאצמנה םיככוסה תונליאל תחתמ - תינוכמב העיסנב םג - תשגל אלש 39רהזיהל שי
.םייחה-תיב

אלו ,דראוולוב סיאול-סיסנרפמ רמולכ) ישארה רעשהמ אלו דבלב דצה ןמ אובל שי ןכל
דע תשגל שי .תונליאה תחת העיסנמ ענמיהל רשפא-יא זאש ינפמ - (דראוולוב דליפגנירפסמ
.להואה דצבש תלדה ךרד קר תאצל שי ,תינוכמהמ האיציב .40תינוכמב אקווד להואה חתפ,ז"פרת תוחישה רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (1
.649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס .168 'מע .י 'מע אובמ

רשקב א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (2
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא) טבש ד"ויל

.(2 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (3

.32 ע"ס ךלמ יגהנמ ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (4

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה רפס (5

- ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (6
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס - ב"נשת טבש ד"ויל קרבמ (7

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב קלח תוחיש יטוקיל (8
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ. . " :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס (9
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדק תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
. . תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ . . תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש . . םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל 'יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה תרגא ,אינת (10

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (11

.146 'מע בי קלח תוחיש יטוקיל (12

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ קלח תוחיש יטוקיל (13

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ קלח תוחיש יטוקיל (14

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ קלח תוחיש יטוקיל (15

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (16
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (17

.164 'מע ג"ח א"שנת תויודעוותה (18

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה רפס (19

.384 'מע כ קלח תוחיש יטוקיל (20

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגיא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (21

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (22
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הלפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא םולשו םייח יכרד .ב"מס ט רעש םירפא ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי יכרב (23

,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ .לולא י"חבו) הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ (24
ח"הרה עיפשמה םנמאו ."שגר ןיאש החכוה וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב" :(תורעהב ש"ייע
י"חב ןהו הז םויב ןה ,ןונחת ורמא כ"דב יברה לצא לבא ,הז םויב ןונחת רמול חינה אל ה"ע סאפרטופ מ"מר
.לולא

.872 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (25

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - 21 הרעה ל"נה יפ-לע (26

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה רפס האר (27

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (28
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ םירמאמה רפס (29

.518 'מע ב"ח תוחיש יטוקיל האר (30

ימכח םירקבמ ח"רע לכבש ןושח ח"רע םויב ובתכ םש ,ז"טשת תנש ד"בח ללוכ חולל יברה תהגה ןושלמ (*30
ביגהו ,ק"שב ןושח ח"רע לח זאו ,ללוכה יבידנו יאבג םולשל םיללפתמו םישודקה תומוקמה תא ק"האב ללוכה
ק"שב ק"היבב םירקבמד רמול ועטי אלש (ןענעראוואב) חיטבהל שי ,רשפאב םאו .הז ח"רעב אל יאדוב !?" :יברה
ח"רע לחשכש םש ונקית ז"פעו ."(א"פקת ס"וס שדחה םייח תוחרא .א"פר םידוחייה תכסמ םידיסח תנשמ האר)
.53 'מע 186 ןויליג מ"יב - וינפלש ישימח םויב תורבקה תיבב םירקבמ ק"שב

םיקידצ ירבק לע ללפתהל ןתינש 'וכו ל"זיראה יבתכמ איבה (הנת 'מע) תופסוהה ףוסב ,ותכלהכ מ"הוח 'סב
םיקידצה תופוג"ש םירפס םשב יברה םשב 131 'מע 'תישארב ימי'ב אבומ ךדיאמ] ט"ויו תבשב אל לבא מ"הוחב
רודמב ןודינב אבומה ןייעו .מ"הוחב 'יפא ןויצה לע הכילהל םוקמ ןיא ןכלו "ארגפד אמויב םהירבקב םניא
ומכ) ט"ויו תבשב וניאישנ וניתובר לש צ"הע ןיינמב םיללפתמ ויהש המו .[ב"צו .הז ןויליגב יבר יצוצינ
.ע"עו .שממ צ"הע אלו ךומסה רודזורפבש נ"כהיבב קר הז היה (ג"ירת 'מע ב"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גאב

ןיאש קר אלו) תותשל םידיפקמש הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה רפס (31
.בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב יברה תרעהב כ"גייעו .(ךכמ םיענמנ

ןימינב 'ר ח"הרהו ,(םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה י"ע ורסמנ (32
ךותמ םינוקיתו תופסוהו ,16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ .(םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .35 'מע 'ךלמ יגהנמ'

.4 'מע (33

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (34

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה רשג האר (35


.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (36

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (37
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

םינבא להואל יברה ירחא זא ועסנש םירוחבה וניכה מ"דשת ץיקבש א"י יכ ,היאר וניאר אל ןיא ל"זרא מ"מו
.ה"ע הנח תינברה ןויצ לע ןחינהל יברה לכויש ידכ תונטק

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (38
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהכ להינש
יפל ןכתיי אל שממ הציחמ ןיד יכ ,אמלעב רכיהל הנווכה הרואכל ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,ז"לז םהידי םיטישומ קרו ,וריבחל םדא ןיב חוור םיריתומש ,הזב הגוהנה הרוצה
.ק"עצ ,60 'מע 'ש"זר ץבוק'ב ןודנב כ"שמו .מ"כבו ,ב"יס בסש

.(םש 'ד"בח רפכ') וראפ ןהכה םייח 'ר ח"הרהל תודיחיב תוארוה - ארימג דע ךליאו ןאכמ (39

םא ירה ,תכתממ אוהש ףא ,האמוטה ינפמ ץצוח להוא יכ םאש ,ןידה ראבמש ,ןודנב 59 'מע 'ש"זר ץבוק'ב הארו
לכב האמוטה טשפתת זאו רבק לע ליהאיו ץוחל ושאר וא ודי טושפי והשלכ עסונש ןכתיי ,והשמ החותפ תינוכמה
ךותב האמוטה סנכית יזא ,תונליא יפנע תחת תרבועו ,חפט-חתופכ החותפ איה םאש - רקיעהו ,תינוכמה
ק"גא האר) ןידה רקיעמ םא ,רתוי דיפקהל שרד יברה ךא .כ"ע ,ששח לכ ןיא ירמגל הרוגס איהשכ לבא ,תינוכמה
ידכ םאו ,(זיק 'מע ז תרבוח 'םש ילהא' ץבוקב המוד אשונב תועד .םש 'ד"בח רפכ'ב הקתענ ,חמש 'מע ו"ח
.לושכממ קחרתהל

.(םש 'ד"בח רפכ') ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרהל םג הרמאנ תאז הארוה (40


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il