- ו"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה זומתב 'ט * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םידמועו םימלש םלוכ - הדעה לכ"
"ץראל סנכיהל


,רבדמב הנש םיעבראה ףוסב השמ חלשש םילגרמהש ןכתיי דציכ
- רזעי תא לגרל - השמ יוויצמ ונישו םהימדוק אטח לע ובש
םינורחאה םילגרמה תרהצה חכונ תרבוג הלאשה * ?דבלב לגרל
דג ינב לש םתלאשמב םג * !"םינושארכ השענ אל" ,םמצעב
הרואכל ןתינ ,יחרזמה ןדריה רבעב ראשיהל ,ןבואר ינבו
םיכסה השמ ,תאז לכבו םילגרמה אטח לע הרזח ןיעמכ תוארל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * !םתשקבל:רבדמב רפסבש תוישרפה רדסל עגונב הומת רבד ונשי - תקוח תשרפב

םתאצל תינשה הנשב ינשה שדוחל דחאב") רייא דע הרמאנ אל(ש) רפסה שארבש השרפ" דבלמ
רדס לע תוישרפה ראש ובתכנ - 2"הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיא . . (1"םירצמ ץראמ
:3תוערואמה

ינב תא וצ" :ומכ ,(תינשה הנשב) ןסינ שדוח שארב ויהש תוערואמו תוישרפ - אשנ תשרפ
תולכ םויב יהיו" ;5"ןכשמה םקוהש םויב הרמאנ וז השרפ"ש ,4"'וג הנחמה ןמ וחלשיו לארשי
.7"היה ןסינ שדוח שאר" ,6"'וג ןכשמה תא םיקהל השמ

םייוולה תא חק") םייוול תשרפ ,(8"'וג תורנה תא ךתולעהב") תורנ תשרפ - ךתולעהב תשרפ
תוישרפ הנומש"המ םהש ,(11חספה תוכלה םושמ ,10'וגו םישנא יהיו") םיאמטו תשרפ ,(9'וג
ינשה שדוחב תינשה הנשב יהיו" :השרפה ךשמהבו .5ןסינ שדוח שארב ,"םויב וב ורמאנ(ש)
.רייא 'כ - 12"'וג ןנעה הלענ שדוחב םירשעב

.13ןוויס ט"כב היהש םילגרמה חוליש - חלש תשרפ

רדסב אתיאדכ ,(13באב העשתב) םילגרמה תאיב ירחאל התיהש חרוק תקולחמ - חרוק תשרפו
.14םלוע

הרפ ךילא וחקיו 'וג הרותה תקוח תאז" ,תקוח תשרפ האב הז ירחאלש הומת הז יפ-לעו
שארב ורמאנש תוישרפ הנומשהמ איה 15"המודא הרפ תשרפ" (םג)ש יפ-לע-ףא - "'וג המודא
!חרוקו חלש תוישרפבש תוערואמה ינפל םישדוח המכ ,16ןסינ שדוח

:השרפה ךשמהב רתוי תקזחתמ וז ההימת

,"'וג ןיצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואוביו" 17הל ךשמהב רמאנ המודא הרפ תשרפ ירחאל
,ךשמההב ןכו ."םייחל ושרפ ולאו רבדמ יתמ ותמ רבכש המלשה הדע ,הדעה לכ" י"שר שרפמו
םימלש םלוכ - הדעה לכ" י"שר שרפמו ,18"רהה רה הדעה לכ לארשי ינב ואוביו שדקמ ועסיו"
םכלוכ םייח 19ןהב בותכש ןתואמ ולאו רבדמ יתמ ולכ רבכש . . ץראל סנכיהל םידמועו
."םויה

תנש ףוסב ועריאש תוערואמל עגונב אוה (המודא הרפ תשרפל תוכימסב) השרפה ךשמה ,רמולכ
,20הבירמ ימ (הזל ךשמהבו) ,17םירמ תתיממ ליחתמ - (רבדמ יתמ ולכש ירחאל) םיעבראה
ינב ועסיו" - השרפה םתוחו םויסל דעו ,2217 גועו ןוחיס שוביכ ,21רהה רהב ןרהא תתימ
."וחרי ןדריל רבעמ באומ תוברעב ונחיו לארשי

המודא הרפ תשרפל תוכימסבו ךשמהב ליחתמ םיעבראה תנש ףוסד תוערואמה רופיסש - הומתו
חלש תוישרפבש תוערואמה לכ ינפל ,תינשה הנשב (וב ינשב הפרשנו) ןסינ שדוח שארב הרמאנש
ףוסל (היינשה הנש) הנש םיעבראה תלחתהמ ,הצקה לא הצקה ןמ ןמזב 23גוליד - חרוקו
!הנש םיעבראה

:ריעהלו

ןאכ ןיאד") המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ המל" 17י"שר ץרתמ - םירמ תתימל עגונב
רמול ,(24"הנש 'מ ףוסב התיה םירמ תתימו המודא הרפ ופרש היינש הנשב . . ירהש ,ומוקמ
םירמ תתימ ירחאלש ,רמול שי הז יפ-לעו ."תרפכמ םיקידצ תתימ ףא ,ןירפכמ תונברק המ ךל
.םיעבראה תנש ףוסד תוערואמה ראש השרפה ךשמהב םיאב (הרפ תשרפל תוכימסב תויהל הכירצש)

רבד לע השרפה ךשמה םגש ,רמול רבתסמ ,קוידה תילכתב םה הרותה יניינע לכש ןוויכ ,לבא
םימלש םלוכ"ש ,"המלשה הדע" ,"הדעה לכ"ד בצמו דמעמב) םיעבראה תנש ףוסד תוערואמה
אלא ,הרפ תשרפל הכמסנש םירמ תתימ (ןמז)ל קר אל) ךיישו רושק ,("ץראל סנכיהל םידמועו
.ןמזב םהיניבש קוחירה תורמל ,25הרפ תשרפל (םג

םימלש") ץראל הסינכה תלחתה תודוא ונתשרפ םויסב רפוסמהב הומת רבד םידקהב ןבויו
:26גועו ןוחיס ץרא שוביכב - ("ץראל סנכיהל םידמועו

רשא ירומאה תא שרויו היתונב ודכליו רזעי תא לגרל השמ חלשיו" 27רמאנ ונתשרפ םויסב
ותליפת חוכב ונא םיחוטב ,םינושארכ השענ אל ורמא ,הודכל םילגרמה" :י"שר שרפמו ,"םש
."םחלהל השמ לש

:ןיבהל ךירצו

ופיסוהו 28השמ לש ותוחילשמ םילגרמה וניש המל - "רזעי תא לגרל" חלש השמש ןוויכ
!?הודכלו

השמש - םינושארה םילגרמה לש םאטח אוה השמ לש ותוחילשמ הפסוההו יונישה :הזמ הריתי
'וג הפרה אוה קזחה 'וג םעה תאו 'וג ץראה תא םתיארו" ,29"ץראה תא רותל" םתוא חלש
הבצמ רואית לע) ופיסוהש הזב השמ לש ותוחילשמ וניש םהו ,30"'וגו םירצבמב םא םינחמבה
- םהלשמ אנקסמ (םג ורמאו ,31"'וג תורוצב םירעהו 'וג םעה זע" ,הב בשויה םעהו ץראה לש
ידי-לע עריאש לוקלקה םעדויבש ןכתיי ךיאו .32"ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל"
ופיסוהו וניש - "םינושארכ השענ אל ורמא"ש ינפמ הזמ הריתיו ,םינושארה םילגרמד הפסוהה
!?רזעי תא ודכלש הז ידי-לע השמ לש ותוחילש לע ("םינושארכ") םה םג

:גועו ןוחיס ץראב לארשי ינב תובשייתהל עגונב - תפסונ ההימתו

לארשי בשיו" ,33"היתונב לכבו ןובשחב ירומאה ירע לכב לארשי בשיו" רמאנ ונתשרפ םויסב
ירחאלש תוישרפב רתוי תויטרפב ראובמו .(גוע לש) 35"וצרא תא ושרייו" ,34"ירומאה ץראב
ןבואר ינבלו דג ינבל הנתינ גועו ןוחיס ץראש - (םירבד תשרפ ףוסבו תוטמ תשרפ ףוסב) הז
ךידבעל תאזה ץראה תא ןתוי"ש ושקיב ןבואר ינבו דג ינבש ירחאל) השנמה טבש יצחו
"ונב רשא םירעה תומש תא תומשב וארקיו"ש אלא דוע אלו ,תבשל םירע םש ונבו ,(36"הזוחאל
ןהתא ארקיו"ש השנמ ןב ריאיב וניצמש דעו ,(38"םירחא תומשל םמש תא ובסה"ש םג ללוכ) 37
ףקות תא שיגדמ הז לכש - 39"ןורכיזל ומשב םארק םינב ול ויה אלש יפל" ,"ריאי תווח
.ולא םירעב תובשייתההו ןיינקה

:ןיבהל ךירצ הרואכלו

- לארשי ץראל לארשי ינב תסינכ רבד לע השמל ה"בקה חיטבה םהבש םיקוספ המכו המכב
חלשיו" - םילגרמה חולישב וניצמש יפכו .41יברעמה ןדריה רבעב איהש ,40ןענכ ץרא שרפתנ
43"תמח אובל בוחר דע ןיצ רבדממ ץראה תא ורותיו ולעיו ,42"ןענכ ץרא תא רותל השמ םתוא
םילגרמהש ונייה ,44"יעסמ הלא תשרפב ץראה תולובגב שרופמש ומכ 'וכו היתולובגב וכלה" ,
יפ-לע הב בשייתהלו שובכל וננוכתה התואש ,(יברעמה ןדריה רבעב) ןענכ ץרא תא קר ורת
.'ה יוויצ

גועו ןוחיס ץראב בשייתהל וצר ןבואר ינבו דג ינבש ןכתיי ךיא :רתויב הומת הז יפ-לעו
ץרא םהל ןתיל ה"בקה לש ונוצרש םיעדוי לארשי ינב לכש העשב הב - יחרזמה ןדריה רבעבש
!?םש בשייתהל יברעמה ןדריה רבעב ,ןענכ

:הזמ הריתי

אלש םילגרמה תמגודב איה ןענכ ץראל "ןדריה תא ונריבעת לא" ןבואר ינבו דג ינב תשקב
וצר אלש םילגרמה ידי-לע השענש לוקליקה םעדיבש ןכתיי ךיאו .ןענכ ץראל סנכיהל וצר
!?"ןדריה תא ונריבעת לא" םה םג ושקיב ,ןענכ ץראל סנכיהל

.ןדריה תא ורבעי אלש םתשקבל םיכסה וניבר השמש - רתוי הלודג ההימתו

:הז לכב רואיבה רמול שיו

ידי-לעש הריזגה םויק םייתסנ התע הזש ירחאל "ץראל סנכיהל םידמועו םימלש םלוכ" רודה
וראשנש םהיתובא לש תונעטה לע ו"ח רוזחל אלש תילכתב ורהזנ יאדווב - םילגרמה אטח
.םילגרמה אטח ידי-לע השענש לוקלקה ןקתל ולדתשהש רבתסמ - הזמ הריתיו .רבדמב

ותוחילש לע ופיסוהו ונישש רזעי תא לגרל השמ חלשש םילגרמה תגהנה ראבל שי הז יפ-לעו
:רזעי לש התדיכלב השמ לש

םילגרמה תגהנהמ תוריהזה לע ףסונ) םתנווכ התיה "םינושארכ השענ אל" םתרימאב
.םינושארה םילגרמה תגהנה תא ןקתל םג (םינושארה

םילגרמה אטחש םשכ ,ןכל - 45ותמגוד ןיינע ידי-לע אוה ןוקיתה תומילשש ןוויכו
לכונ אל" םרמאב יוצר יתלב ןפואב השמ לש ותוחילש לע הפסוהו יונישה היה םינושארה
קר םחלשש ףאש (אתוילעמל יוניש) יוצרו בוט ןפואב לבא םה םג ופיסוהו וניש ."'וג תולעל
לש ותליפת חוכב . . םיחוטב" ויהש ידי-לע אקוד אברדאו ,הודכלו ופיסוה ,רזעי תא לגרל
."םחלהל השמ

ןדריה רבעב (השנמה טבש יצחו ןבואר ינבו דג ינבד) תובשייתהל עגונב הז ךרד לעו
:ץראל סנכיהל וצר אלש רבדמה רודד אטחה ןקתל התיה םתנווכש - יחרזמה

אוהה םויב" 46ביתכ ץראה תשורי רבד לע םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל ה"בקה תחטבהב
רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ
'וגו יזירפה תאו יתחה תאו ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא" תויטרפב הנומו ,"תרפ
,השולשהו ,םייוג העבש אלא םהל ןתנ אלו ,ןאכ שי תומוא רשע" :י"שר שרפמו ,"יסוביה תאו
."דיתעל השורי תויהל םידיתע ,ינומדקו יזינק יניק םהו ןומעו באומו םודא

זרזלו רהמל התיה יחרזמה ןדריה רבעב בשייתהל ןבואר ינבו דג ינב תנווכש ,רמול שיו
ינבש הז ידי-לע - תומוא רשע לכ אלא ,תומוא העבש ץרא קר אל ,התומילשב ץראה תשורי
ץראב ,יחרזמה ןדריה רבעב םג אלא ,יברעמה ןדריה רבעב ,ןענכ ץראב קר אל ובשייתי לארשי
ורהיט באומו ןומע" 48ל"זר רמאמכ ,באומו ןומע ץראמ קלח ללכנ הבש ,47גועו ןוחיס
וצרא לכ תא חקיו ןושארה באומ ךלמב םחלנ (ןוחיס) אוהו" 49ונתשרפב בותכש ומכ ,"ןוחיסב
בתכ ,התיה באומ לשמ ןובשחו ,באומ תא רצת לא רמאנש יפל ,בתכיהל ךרצוה המל" ,"ודימ
.50"לארשיל הרהט ודי-לעו םהמ החקל ןוחיסש ונל

ידי-לע ץראל סנכיהל וצר אלש רבדמה רודד אטחה ןקתל התיה םתנווכש רמול שי הז יפ-לעו
ץראל סנכיהל וצר אל רבדמה רודש םשכש - (אתוילעמל) יוצרו בוט ןפואב ,ותמגוד ןיינע
,("'ה םהל ןתנ רשא ץראה לא אוב יתלבל לארשי ינב בל תא ואיניו"ש םילגרמה ללגב) ןענכ
רוד ךפיה) אתוילעמל ("ןדריה תא ונריבעת לא") ןענכ ץראל סנכיהל וצר אל םה םג ךכ
(תלחתה) םג (תומוא העבש) ןענכ ץרא לע ףסונ ,תומילשב היהת ץראה תשוריש ידכ - (רבדמה
.51תומוא רשע ץרא תשוריו שוביכ

ינב תויהב) םיעבראה תנש ףוסד הפוקתה לש התוכייש םג ראבל שי ליעל רומאה יפ-לע
הרותה תקוח תאז" ,תקוח תשרפל ("ץראל סנכיהל םידמועו םימלש םלוכ" ,"המלשה הדע" לארשי
הנשב ןסינ שדוח שארב הרמאנ המודא הרפ תשרפש ףא ,"'וג המודא הרפ ךילא וחקיו 'וג
:םייתשבו - םירצממ םתאצל היינשה

םקוה ובש ןסינ שדוח שארב - המודא הרפ תשרפ הרמאנ ובש ןמזה תלעמו ןכות דצמ (א
יטרפ לכש שגדומ הזבש - םילגרמה אטח ינפל ,יוליעה תילכתב ויה לארשי ינבשכ ,ןכשמה
ובשייתהש גועו ןוחיס ץרא שוביכ ןה ,םיעבראה תנש ףוסב ץראל הסינכהל עגונב םיניינעה
ףא םילגרמה ידי-לע רזעי תדיכל ןהו ,ןענכ ץראל וסנכנ אלו ןבואר ינבו דג ינב הב
,(הכוראב ל"נכ) יוצרו בוט ןפואב ,תומילש לש בצמו דמעמב ויה ,התוא לגרל קר וחלשנש
םהש ,םינושארה םוי םיעבראב - הזמ הריתיו םילגרמה אטח ינפל) הנש םיעבראה תלחתהב ומכ
.52המודא הרפ תשרפ הרמאנש ןמזב ,(ןוצרב

:"תקוח" ,השרפה םש ןכות דצמ - (רקיעו) דועו (ב

םהש ,"הרותה תקוח" - תוחולבש הקיקחה תויתוא תמגודב ,53הקיקח ןושל אוה - "תקוח"
.םהיניב דירפהל רשפא יאו ,וב וקקחנש ןבאה םע שממ דחא רבד ,היבו הינימ

םידמועו םימלש" לארשי ינב לכש ,םיעבראה תנש ףוסב) ץראל הסינכהל עגונב ותמגודו
חוכ" ,(תומוא רשע ץרא) הלוכ לארשי ץראל לארשי ינב לש םתוכיישש - ("ץראל סנכיהל
דירפהל רשפא יאש ,הקיקח לש ןפואב ,איה ,54"םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ
ןאכמ הציחמ ןישוע תותירב יתרוכ ויה ךכ" ,"םירתבה ןיב תירב"ד ןיינעהב שגדומכ ,םהיניב
וירתב ןיב ורבעיו םיינשל ותרכ רשא לגעה ,55בותכש ומכ ,םייתניב םירבועו ןאכמ הציחמו
רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו 'וגו ךותב םתוא רתביו םירתבה ןיב תירבב בותכש ומכו") 56
.58"םידחאל תויהל דחא ףוג ךותב םירבוע םהינש תויהל" ,(57"הלאה םירזגה ןיב רבע

ךערזל" םירתבה ןיב תירבב ה"בקה לש ותחטבהב) דירפהלו קלחל רשפא-יאש םג ללכנ הזבו
םג ,ןכלש ,ינומדקו יזינק ,יניק ץראל ןענכ ץראד תומוא 'ז ןיב ("תאזה ץראה תא יתתנ
ץראל הסינכהב רבכ ליחתה (דיתעל השורי תויהל םידיתעש) באומו ןומע ץרא תשוריו שוביכ
.59"לארשיל הרהט ודי לע"ו באומו ןומע(מ קלח) שבכ ןוחיסש הז ידי-לע - הנושארה םעפב

:דועו תאז

ןוחיס ץראב ובשייתהש ןבואר ינבו דג ינב ידי-לע באומו ןומע ץרא תשוריו שוביכה תלחתה
ול ןילעמ ויה ןענכ יכלמ לכ"ש ,ומצע ןוחיסש - יכפה ןיינע ןוקית לש ןפואב התיה גועו
ומצעב אוה ,"םכינפמ םרמשל אלא ןאכ בשוי יניא ימצע לכ" לארשיל רמאו ,"םרמוש היהש סמ
!לארשיל םרהטל ידכ באומו ןומעמ שבכ

אוה (הלואגה ןמז אוב דע שוביכה תלילש) "באומ תא רצת לא" יוויצה םגש אלא דוע אלו
אכלמ דודל דע ,ךלמה דוד - 61"תוכלמ לש המא התיהש" ,60"היבאומה תור . . איצוהל" ידכ
.שממ בורקב ,תומוא רשע ץרא ,הלוכ לארשי ץרא תשוריו שוביכ היהי ודי-לעש ,62אחישמ
'מע ,'ג ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה זומתב 'ז ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(407-398
.רבדמב פ"ר (1

.א ,ט ךתולעהב י"שרפ (2

.תורעהב ךליאו 508 'מע ב"ח ט"משת ש"הס םג האר - ןמקל אבהב (3

.ב ,ה (4

.א"עס ,ס ןיטיגמ - פ"הע י"שרפ (5

.א ,ז (6

.פ"הע י"שרפ (7

.ב ,ח (8

.ו ,םש (9

.ו ,ט (10

.םש ןיטיג י"שרפ (11

.א ,ד"וי (12

.א ,טכ תינעת (13

.א ,טיק ב"ב 'סותו ם"בשרב אבוה .ח"פ אבר (14

.ב"ער ,ס ןיטיג (15

.(א ,ז אשנ י"שרפ .ה"ה ג"פ הליגמ ימלשורימ - םש י"שרפ) "הרפה הפרשנ ינשב" - התיישע םג דימו (16

.א ,כ (17

.בכ ,םש (18

.ד ,ד ןנחתאו (19

ירחאלו ,"םירמ תוכזב ראבה םהל היה הנש 'מ לכ" ,יכ ,"'וגו הדעל םימ היה אלו 'וג םירמ םש תמתו" (20
.(ב ,םש י"שרפ) "הדעל םימ היה אל" םירמ תתימ

.חכ ,כ (21

.ךליאו אכ ,אכ (22

גוליד אוה חספ לש וניינעש - (ב ,ט"יפ ר"ומש האר) "חספה תקוח"ל "הרותה תקוחד" תוכיישהמ ריעהל (23
.(גי-אי ,בי אב י"שרפ) הציפקו

.ןאכ ח"פש (24

."המודא הרפ ךילא וחקיו 'וג הרותה תקוח תאז" ,"תקוח" המשש השרפמ קלח םהש ךכב שגדומכ (25

ןוחיס ץרא) ןבואר ינבו דג ינב תלחנל השמ סנכנש ןוויכ" (ןנחתאו פ"ר .בי ,זכ סחניפ) י"שרפמ ריעהל (26
."ירדנ יל רתוהש המודמכ רמאו חמש (גועו

.בל ,אכ (27

ב"פקס מ"וח ע"וש .ךליאו ב"ה א"פ ןיפתושו ןיחולש 'לה ם"במר) תוחילשה לטבמ תוחילשהב יונישש טרפבו (28
.ד"ה םש ם"במר .ב"עס ,כ הליעמ .ךליאו ב ,חצ תובותכ) תוחילשה לע הפסוהב ט"וקשהמ ריעהלו .(ךליאו ב"ס
.(ח"ס םש ע"וש

.זט ,גי חלש (29

.טי-חי ,םש (30

.חכ ,םש (31

.אל ,םש (32

.הכ ,אכ (33

.אל ,םש (34

.הל ,םש (35

.ה ,בל תוטמ (36

.חל ,םש (37

.פ"הע י"שרפ (38

.י"שרפבו אמ ,םש (39

.(ה ,גי אב י"שרפ) "םה ינענכ ללכב ןלוכש עמשמב םיוג העבש לכ" (40

היתולובגל ןענכ ץרא הלחנב םכל לופת רשא ץראה תאז" - (ךליאו ב ,דל) יעסמ תשרפב ושרפתנ היתולובגו (41
."'וגו

.זי ,גי חלש (42

.אכ ,םש (43

.פ"הע י"שרפ (44

ודיב רשפאו וב רבעש רבד ודיל אבש הז ,הרומג הבושת איה וזיא" - הבושתה ןיינעב וניצמש ד"עו (45
.(ב"פר הבושת 'לה ם"במר) "השע אלו שריפו ותושעל

.ךליאו חי ,וט ךל ךל (46

'קיצנא האר) םהרבאל 'ה ןתנש ץראה ללכב איה גועו ןוחיס ץרא םא תועדה יקוליחו ט"וקשהמ ריעהל (47
.51 הרעה ןמקל הארו .(נ"שו .20 הרעה 125 'מע ג"יח ש"וקל .(ו-הר 'מע) י"א ךרע תידומלת

.נ"שו .א ,חל ןיטיג (48

.וכ ,אכ (49

.פ"הע י"שרפ (50

- **(ןענכ ץראל ןדריה רבע ןיב קוליח שיש ףא) םיוג העבש ץרא ללכב אוה גועו ןוחיס ץראש *תועדהלו (51
:רמול שי ילוא

םידקהל ךירצש ינפמ ,אוה ,"ךלובג רובענ רשא דע 'וג ךצראב הרבעא" ןוחיסמ הליחת שקיב וניבר השמש םעטה
,לארשי ץרא תלעממ ודרי(ש) . . ןענכ ץראל ץוח דוד שבכש תוצראה" ד"ע - ןדריה רבעל ןענכ ץראד שוביכה
תוצרא שבכ כ"חאו היתולובגל ןענכ ץרא לכ ספת וליאו . . לארשי ץרא לכ שובכיש םדוק םתוא שבכש ינפמ
ןוחיס ץראל עגונב ז"דעו ,(ג"ה א"פ תומורת 'לה ם"במר) "רבד לכל לארשי ץראכ ולוכ ושוביכ היה תורחא
,בל תוטמ ח"הוא) "רבד לכל הל שי י"א ןיד . . (ןענכ ץרא ושבכש םדוק הושבכש) המידקה םעט תלוז"ש גועו
.(ג

אטחמ האצותכ םרגנ (ןענכ ץרא כ"חאו גועו ןוחיס ץרא הליחת ושבכש) ץראה שוביכד רדסה יונישש ןוויכו
רוזחל וכרצוה םילגרמה אטח ללגב קרו ,ןענכ ץראל הליחת םיסנכנ ויה םילגרמה אטח ילול ירהש] םילגרמה
םירבד י"שרפ) גועו ןוחיס ץרא דע ןומעו באומ ץרא בבסלו ,באומ ץרא דע ריעש רה תא בבסלו רבדמל םהירוחאל
התוכייש שיגדהל ידכ ,גועו ןוחיס ץראב תובשייתהה י"ע רבדה ןקתל ןבואר ינבו דג ינב וצר ,[(ךליאו מ ,א
.(ה"ס ל"נכ ,תומש תאירק י"ע םג םירעה ןינקד ףקותהב םתולדתשה תא שיגדמ בותכהש קתמוי ז"פעו) ***י"נבל

-------------

,ג םירבד) הב רמאנש גוע ץרא" - (כ ,וט ךל ךל) "םיאפרה תאו" :ארקמ לש וטושפב י"שר תעד איה ןכו (*
תא" .("םהרבאל יתתנש התוא איה" - "םיאפר ץרא ארקי אוהה" קוספב שרפמ ןכו) "םיאפר ץרא ארקי אוהה (גי
םיטפוש 'פבו ."גועו ןוחיס ץרא םה (תומואה 'זמ) ינענכהו יתחה" - (חכ ,גכ םיטפשמ) "יתחה תאו ינענכה
"ינענכו ירומא ןיממע 'ב גועו ןוחיס לשו ,ןיממע 'ה ץרא תארקנ ךליאו ןדריה רבעמש ןענכ ץרא" :(ב ,חי)
.(מ"כאו .ינענכו ירומא ינענכו יתח - י"שרפב יונישהמ ריעהלו)

. . תווש תוצראה לכ . . יכ ,ץראה תבישי לע אוה" - "םמצעמ ולטנש ןדריה רבעל טרפ" ירפסב ש"מו (**
הב גהונ"ש ףא ,(גי ,ג םירבד ח"הוא) "היתומוקמב המצע ץראב תושודק רשע וניצמש ומצע ץראה תשודק ןיינעכ
י"א ,ןה תושודק רשע 'ז 'פ אשנ תוברב ראובמ ןכו ,ץראב תויולתה תווצמה לכו אתיירואדמ תורשעמו תומורת
ץראה תשודק ללכב אוה ןדריה רבע פ"כע ירה ,ש"ע 'וכ ןדריה רבעמ תשדוקמ ןענכ ץרא ןכ תוצראה לכמ תשדוקמ
.(טלש'א 'מע תוטמ ת"הוא) "'וכ תוצראה לכמ תשדוקמה

גועו ןוחיס ץרא שוביכ היה ס"כוסש ןוויכש התיה ןבואר ינבו דג ינב תנעטש ,םש תוטמ ח"הוא הארו (***
לכל י"אכ הניד" ןכלו ,"המידקה לע 'ה םיכסה התעמ" ,"לארשי תדע ינפל 'ה הכה רשא ץראה" ,'ה יוויצ פ"ע
."'ירבד


לגעה אטחל ןוקית איהש המודא הרפד ןכותה תמגודב ,םילגרמה אטחד ןוקיתה םג ףסותינש - הזמ הריתיו (52
.(גל ,די חלש י"שרפ) םילגרמה אטח םע םג רושקה (ןשרדה השמ יבר לש ודוסימ - ונתשרפ שיר י"שרפ)

.מ"כבו .ונתשרפ שיר ת"וקל (53

.ו ,איק םילהת (54

.חי ,דל 'ימרי (55

.אי ,טכ םיבצנ י"שרפ (56

.פ"הע ד"וצמ (57

.םיבצנ פ"ר ת"וקל (58

השענ אלש ןפואב איה "הרהט"ש - (ב"ויכו רשכה לש ןושלב אלו) "לארשיל הרהט" ןושלה קוידמ ריעהל (59
ויהיש ידכ באומו ןומעד תואיצמה תונשל ךרוצ ןיאש ,ד"ודנב ותמגודו ,(רשכה כ"אשמ) רבדה רמוחב יוניש
הרהטד תוכיישהמ ריעהלו - .דבלב הרהט לש ןיינע ,םא יכ ,םתאירבמ לארשיל םירשכומ םתויהל ,י"נבל םירשכומ
.(הטוס ףוס תוינשמ - י"בפרד אתיירב) "ןמא בוטל רוכז והילא 'וכ ידיל האיבמ הרהט" :הלואגהל

.ב"ער ,חל ק"ב (60

.(ופוסב וצקת זמר) ותלחתב תור ש"לי (61

חישמב ,םיחישמה ינשב אבנ . . םעלב תשרפב"ש - החנמב אורקל ןיליחתמש קלב 'פל תוכיישהמ ריעהל (62
םיכלמ 'לה ם"במר) "[הנורחאב] לארשי תא עישומש וינבמ דמועש ןורחאה חישמבו . . דוד אוהש ןושארה
.(א"יפר
חישמ םע תויחל


םע הרושק רודה אישנ תלואג
לכ לש המלשהו תיתימאה הלואגה
רודה


ה"בקהו ידוהי ןיבש תימצעה תורשקתהה יוליג

ןיא" היה ונכותש תיסורב ןוגינ רשש דיסח היה ,זומת ב"יב הלואגה תרושב העיגהש העשב
אוה ירה רבד לכ .םסרפתנ הזו ,("אוואנדא אוועי עמארק אוואקינ טעינ טעינ") "ודבלמ דוע
?"ודבלמ דוע ןיא" םע טרפב הלואגהד תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו .תיטרפ החגשהב

:הזב רואיבה רמול שיו

ארבנש ,םלועה תאירבד ןיינעה תוללכ והזש - ןושארה (םלעה) "תולג"המ תלשלתשמ תולג לכ
םלוע ארבנש דע ,'וכ תומלעהו םימוצמצ יובירו הגרדל הגרדמ תולשלתשה יוביר ידי-לע
.[...] רתסהו םלעה ןושלמ

יקולאה רואהל ילכ קר איה תיתימאה ותואיצמש ,תמאה הלגתמ םלועהבש ,השוריפ הלואגו
."ואצמה תתימא" רכינ האירבהמ טרפו טרפ לכבש ךכ ,ותוא היחמש

תרמוא תאז "ודבלמ" ("דוע ןיא") םלועב תואיצמ םוש ןיאש ,"ודבלמ דוע ןיא"ד ןכותה הזו
תואיצמש ,"ואצמה תתימא(מ אלא ואצמנ אל)" איה ותואיצמ לכש ךיא שגרנ םלועה תואיצמבש
.אובל דיתעל תומילשב הלגתיש יפכ - תוקולא איה אפוג םלועה

ג"י-ב"יד הלואגהש הז ידי-לעש ןבומ ,לארשי ליבשב ארבנ םלועה לכש ןוויכמש ,רמול שיו
לש םצעד תימצעה תורשקתהה ,(לארשיבש תוגרדה לכבו) לארשי לכב תמאה תא התליג זומת
םלועה לכ תא לואגל חוכה ןתינ הז ידי -לע - ("ואצמה תתימא") ה"בקהד םצעה םע ידוהי
."ואצמה תתימא" - ותואיצמ תתימא םש הלגתיש ,ולוכ
-562 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת זומתב 'י ,תקוח תשרפ תבש תחישמ)
(563


"!םכלוכ ןכה ודמע"

,"הלע הלואג םשד ןוויכ" - המילשהו תיתימאה הלואגל םיכיישו םירושק הלואג יניינע לכ
אוה אישנה יכ רודה לככ אוה רודה אישנש" ,רודה אישנ לש הלואגב המכו-המכ-תחא-לעו
טרפבו ,הלואגה לש ןושארה רוד אוהש ,תולגה לש ןורחאה רוד ,הז רוד לש אישנו ,"לוכה
:הנושארה זומת ב"י תגיגחל עודיה ובתכמב ,הלואגה לעב ,רודה אישנ ירבד יפ-לע

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
וז הלואגש יאדווב ירה - לארשי ללכדו לכד הלואג ,"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל רתויב תכיישו הרושק

תיתימאה הלואגל דימו ףכת םיאב זומת ג"י-ב"יב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תלואגמש - תוטשפבו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ זירכה םינש תורשע ינפלש טרפבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
לכ ומייס רבכש עידוהו ,("הבושתל רתלאל" רבכ ונשיש ןוויכ) "הלואגל רתלאל" ונרוד
- "םכלוכ ןכה ודמיע" - םינכומ דומעלו ,םירותפכה חצחצל אלא ראשנ אלו ,הדובעה יניינע
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל
-407 'מע ,'ג ךרכ ,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה זומתב 'ז ,תקוח תשרפ תבש תחישמ)
(408

יהויחבמ ריתי


ימי תגיגחל יוארכ ןנוכתהל
זומתב ג"י-ב"י הלואגה


םיברב הרות דומילב הפסוה ידי-לע

,םוקמו םוקמ לכב זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי תוגיגחל תומיאתמה תונכהה רבד לע ררועל שי
,תודהי יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק - דחוימבו ללוכ
םיברב הרות ירועישב הפסוההמ ליחתמו ,הצוח תונייעמה תצפהב טרפבו ,היתווצמו הרות
רמאמהב שגדומכ) "הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואב (הלואגה לעב לש ותרותב טרפבו)
הכוראב רבודמכ ,(והודמלי יאדוובש ,הנושארה זומת ב"י תגיגחל הלואגה לעבד (בתכמהו)
.הנורחאה הפוקתב
(409 'מע ,ג ךרכ ,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה זומתב 'ז ,תקוח תשרפ תבש תחישמ)


!םירז תודשב שפחל המ ךל ןיא

רבדל סחייתהל ןיאש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחילשה יולימ םע רושקה לכל עגונב
תיווטצנ םויב וב וליאכ" ,"םישדח"ד ןפואב םא יכ ,ןמז ךשמ ינפל הנתינש תוחילש לאכ
[...] "םהילע

בג-לע -ףא) דחו ירתא רדהמ אברד הירב אחא בר" - סדה ינידל עגונב ארמגב "בר השעמ"
ירת וליפא" היל אריבסש ,"אנהכ ברד הימופמ קפנו ליאוה (רשכד ןכש-לכ אניק דחב אתלתד
.רשכ םג "דחו

:ךמצע עגהו

ותויה תורמל ,רשכ "דחו ירת" םגש םא יכ ,"דחו ירת"ב רדהל שיש רמא אל אנהכ ברש תורמל
ליאוה" ,םוקמ לכמ - רשכד ןכש-לכ "אניק דחב אתלת"ש היל אריבס יאדוובו ,"הטוש סדה"
.אקווד "דחו ירת" תחקל רדיה ,ןכל ,רשכ םג "ירתו דח"ש - ובר - "אנהכ ברד הימופמ קפנו
."בר השעמ"ד הארוה רותב ,ארמגב בתכנ הז ןיינע - רומאכו

יאדווב - ךכו ךכ ןפואב איה ךלש "יבר"ה לש וכרד רשאכש רמוחו-לקו ןכש-לכמב ןבומ הזמו
!"ילש ימרכ" לע רומשל שי שארל לכל ,םירחא תודשב שפחל המ ךל ןיא

'וכ דחא 'ה אלא ונל ןיא ונא" :ל"זח ןושלבו ,"ףותיש" לש ןינע םייק אל ידוהי לצא
!"דחא לודג ןהכו

."םישדח"ד ןפואב תויהל הכירצ ונרוד אישנד תוחילשה יולימש - ונניינעל רוזחנו

תצפה תוללכו הצוח תונייעמה תצפהד תוחילשה יולימ תודוא "םערוטש" םישוע הז םעטמו
ךכב תלעותה יהמ ,הרואכלד ,םעפ דועו םעפ דוע הז לע םיקעוצו םירזוחו ,תודהיו הרותה
םימעפב רבכ וליעוי - םירבדה וליעוי םא :ךשפנ-הממ - םעפ דועו םעפ דוע ןירזוחש
!?םימעפ המכו המכ דוע הקעצה ליעות המ ,ו"ח ואל םאו ,תונושארה

דבלמ - תאזו ."םישדח"ד ןפואב םה םיניינעה לכש ליעל רומאה יפ-לע - הזל הנעמה הנה
...!םיקעוצ יזא "באוכ" רשאכש הרבסהה

השעמל עגונב תוחמשמו תויבויח תואצות ויהי - ליעלד םירבדה תוכירא לכמש ןוצר-יהיו
.םוקמו םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפהו תונייעמה תצפה יניינע לכב ףיסוהל ,לעופב
."וחאלפ-אד-ורפאט" - ליעל רומאכו
ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה זומת שדוח-שארד 'א ,תקוח תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2077-2076 'מע ,ג

יבר יצוצינ


םידיסח תויהל


קוקחל ךירצ" :דועו * יברה רמא ,"דיסח דימת - דיסח םעפ"
,תודיסחה תרותו ה"בקה ,שטיוואבוילו ה"בקהמ רתויש בלב
םידיסח לע םירופיסו תורמא * "המואמ ןיא - הרותו ה"בקה
הנושאר המישר * םהיתוחרואו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רושקה לכל םג אלא ,ד"בח יגהנמו תוכלהל קר אל ,הז חנומב שמתשהל םא ,יאנק היה יברה
.תורודה תצורמב ווהתנש םיד"בחה יווהלו תרוסמל ןכו ,ומצע ינפב ךרעכ "שטיוואבויל"ב

:יברה רמא (327 'מע ,א ךרכ ,ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהב

לע תרמוא המ תוארל םה םיכירצ ןיינע לכבש ,םידיסח לצא תויהל ךירצש רדסה
.הלגנב ד"בח יאישנ ןיינעב םירמוא המו תודיסחה תרות ךכ

."דיסח דימת - דיסח םעפ" :יברה רמא ד"כשת חספ-לש-ןורחא תחישב

א ךרכ ,ב"ישת תויודעוותה 'םחנמ תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב יברה רמוא ךכו
:(256-255 'מע ,(ד)

,ה"בקה לש ותואיצמ תודוא קרו ךא עדיי ונבש ,ונוצרש ,דחא יל בתוכ
לכ יהוזו ...!("טינראג רעמ") ידימ אל ותו ,"שטיוואבויל" לש התואיצמ
א") ןוימד םא יכ ,תואיצמ םניא םלועב םימייקה םיניינעה ראש לכ .ותילכת
לע הכרב ךרבל רתומ םא "הלאש" תמייקש דע ,םייניע תזיחא ,("שענעדנעלבראפ
ה"בקהו ,ה"בקה לש ותואיצמ תודוא - ילא בתוכ ךכ - תעדל ךירצ דליה ...ךכ
!"תואיצמב םניא םיניינעה ראש לכו ,"שטיוואבויל" תא ארב

.םמצעב לועפל םיתב-ילעבהו םיכרבאה םג םיכירצ - יברה ךישמה - וז השגרהו הרכה

ןעוטו ,ותסנרפ יכרוצב ,הזה םלוע תויווהב קוסע תיבה לעבש ןוויכמ :הברדאו
המכו המכ ..."ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה"ב אוה בייוחמ ךורע-ןחלוש יפ-לעש
קוקחל אוה ךירצ ןכלו .הז ןיינעב רתוי תועטל אוה לולע ...םויב תועש
תרותו ה"בקה ,שטיוואבוילו ה"בקהמ רתויש" הרכההו העידיה תא המינפ ובילב
!"המואמ ןיא - הרותו ה"בקה ,תודיסחה


ןוצר םייקתי הדי-לעש ליבשב אלא הז ןיא - תרחא תואיצמ וזיא הנשי םאו
םלועהש תועטהמ רתויב רהזיהל . . וז השגרהו הרכה לועפל ידכ . . ה"בקה
תוקסעתההו דומילה רשא ,תודיסחה תרות םע רשקתהל םה םיכירצ - תואיצמ אוה
לעופה חוכ תא קרו ךא םלועב רבד לכב תוארל השגרההו הרכהה םהב לעפת הב
.לעפנב

:יברה ריכזה (13 'מע ,ב ךרכ ,א"משת שדוק-תוחיש) תרחא תונמדזהב

הניא [תידיסח תידי=] עקמאילק עשידיסחש םינושארה םידיסח םגתפ עודיכו
.הזב תואחסונה עודיכ - תדבאנ הניא תידיסח תפ וא ,דוביאל תכלוה

םיראת ילב

לע ךכ -לכ אל לבא ,"לוע תלבק"ו "תויצ" ,"ץרא ךרד" לע דימת רביד ידיסחה ךוניחה
ידבכנ לש רוכזאהו היינפה תרוצב םג יוטיב ידיל אב רבדה .המודכו "הרותה דובכ" ,"דובכ"
"ןואגה ברה" תמגוד םיראתב וארקנ אל םלועמ .תודיסחבו הלגנב םילודג םהיניב ,םידיסחה
.הז ראות אלל ףא םיבר םירקמבו ,"'ר" רתויה לכל אלא ,ב"ויכו

םג םיארוק ויה אלא םיראתב םישמתשמ ויה אל םינושארה םידיסחש עודיכ
107 דומע ףוס 'ת"ש'ה ץיק - תוחישה רפס' האר) "םמשב םידיסחה ילודגל
היל רמאד ,הוה תוכלמב דרומ . . יתחה הירוא" :א,אנ תבשמ ריעהלו .(ךליאו
ינפב םירחא תורמ וילע לבקל אערא חרוא ואל) "ינודא ידבעו באוי ינודאו
.(י"שרפ - ךלמה

ךרכ ,נ"שת - תוחישה-רפס) נ"שת בא-םחנמב ף"כ ,בקע תשרפ תבשמ יברה תחישב ןייוצ ךכ -
והוארק" ,ע"נ קחצי יול יבר לבוקמהו דיסחה ןואגה ,ויבאלש הדבועל רשקב (617 'מע ,'ב
ותורקל םיגהונ ויה ,('וכו םידיסחה ילודגמ ,לארשיב הארוה הרומו בר ותויה םע) ומשב
.ןושארה ומשב

..."יתאצמו יתעגי"

'מע ,א ךרכ ג"משת תויודעוותה ,אציו שדוק תבש) ג"משת תנשב יברה רפיס ןיינע ותואבו
:(543

הכז רתוי לודג דיסח :הברדאו ,דובכ יראתב תוברהל אלש םידיסח לש םגהנמ
לש הבר ,יבצ-דוד 'ר דיסחה) ץ"דרל עגונב הז ךרד לעו .םיראת תוחפל
ילודגמ היהש] ץ"דרה לש ומש תרכזהש תודליה תפוקתמ ינרוכז - (בוגינרעשט
ר"ומדאמ הכימס ולביקש םידיחיהמ אוהש דעו ,'וכו לודג ןדמלו ברו ,םידיסחה
'ר אל וליפא - ראות לכ אלל התיה [קדצ-חמצה ר"ומדאמ תדחוימ הכרבו ש"רהמה
דוד" אל וליפא :וזמ הריתיו ,דבלב "שריה דוד" םא יכ ,שריה (יבצ) דוד
!"לשריה דוד" אלא ,"שריה

:יברה ךישמהו

"יתאצמו יתעגי" - יתאצמש דע ,וז הגהנהל הכלהב רוקמה והמ אוצמל יתעגייתה
תוכלמב דרומ" יתחה הירואש (א,ונ תבש) ארמגב ראובמ :ארמגב שרופמ רבדהש -
ינודא" דובכ לש ראותב "באוי"ל ארק ךלמה דוד ינפל ודמועבש ןוויכמ "הווה
."באוי

:ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו

,יברה לש וינפ רתסלקו ותרוצ םהיניע דגנל דימת הקוקחו תבצינ םידיסח לצא
תוארל ךירצ וברמ עמשש העומש לע רזוח םדא רשאכש ל"זח ורמאש ןוויכמ יכ
,דימת הקוקח יברה לש ותרות רשאכש ,ןבומ ,ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ
!יברה לש ותרוצ םהיניע דגנל דימת הקוקחו תבצינ יזא

ראותב והשימל אורקל םילוכי םה דציכ - םהינפל דמוע ומצעב יברהש ןוויכמו
ןכלו - !?ןאכ דמוע ומצעב יברה ירה ,(הזב אצויכו ,שריה דוד "'ר") םייוסמ
!"לשריה דוד" םשב ותוא םיארוק ויה

יברה רביד (4-טכק 'מע ,ד"ישת שדוק-תוחיש ,ד"ישת ולסכב ט"י תודעוותה) תרחא תונמדזהב
חקלנ ההגהה תכאלמל יכ ריכזהו ס"רת תנשב ב"שרה ר"ומדא ק"כ ידי-לע אינתה תספדה לע
:רמא ךכו .בייעלוקינמ רשא 'ר דיסחה

..."טחושה רשא" - "'ר" אלל ול וארק - לטנ הכאלמה תא

...םידיסחה ןיב 'ףשפתשהל'

יברה בתכ ('ישפוח םוגרת'ב ןאכ ובור - ופ 'מע ,'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת ולסכב ב"כב
:דחאל

תשודק דובכ ךרדה וללס רבכ הנה :דיסח תויהל ועייסל ותשקב לע הנעמב
והזש ,דיסח םייהנ דציכ ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניתובר וניאישנ
ןיב ףשפתשהל - רקיעהו ,םידיסחה יכרדב הגהנהו תודיסח דומיל ידי לע
,הדומילמ רתוי השומיש הלודגש ,("םידיסח ןעשיווצ ךיז ןעבייר") םידיסח
תומלעהה לכ םירס זא ,ותלוכי יפכ דחא לכ ליעל רכזנה לכ םישוע רשאכו
.ייחד אנליאב רשוקמו דיסח תויהל אימשד אתעייס ןכ םג ול שיו םירתסההו
.ליעל רכזנהב השעי רשא לכב החלצהל הכרבב

עומשל ,תישאר

,'ה ךרכ םש) םיחולשהו תודסומה ישארמ דחאל ,ב"ישת טבשב 'בב יברה רגיש תניינעמ תרגיא
:(דצק 'מע

א"יא ח"וו ברה ידי-לע יתרסמ רבכ הנה ,ותואירב בצמל עגונב יתעדל ותלאשב
אירב שיא ללכבש בוקדח 'יש א"מחרוהמ 'וכו רוביצ יכרוצב קסוע ליכשמו דבכנ
אוהש המ תושקהל ןיאו ,ויתוארוה תואלמל ונייה ר"דהל עומשל ךירצש קרו אוה
איה אישוק לכ ללכב יכ ,םיאפורה תארוהכ תואלמל ךירצ ןכ-יפ-לע-ףאו אירב
אוה תעדו םעטו לכש יפ-לע אקווד םיניינעה לכ ןיבהל קוידהו .הפילקד ארטסמ
ןעמ טאה) ועמש תישארבד רדסה היה זאמש ,םידיסחה יגהנמב שדח ךרד ןכ םג
,[ןתינש המכ דע =] ךיז טזאל סע המכ דע ןיבהל ולדתשה ךכ-רחאו (טגלאפעג
...[החונמב ונשי ןכ םג =] קיאור ןפאלשעג ךיוא ןעמ זיא וניבה אל םאו

...דיסח והימ

-תוחיש) "בבלה ךרו אריה" קוספה רואיב בגא ,ט"כשת םיטפוש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה רמוא ,(443 'מע ,'ב ךרכ ט"כשת שדוק

.("היתודיסחל אביקע יבר הקבש") דיסח היה אוהש ארמגה תרמוא אביקע יבר לע
("י"שר ענעפא ןא") יולג י"שר והז - "לארשי תא תוכזל ליגרש" :י"שר שרפמ
אוה םא קוליח אלל םש ןייעל לוכי דחא לכו 'ב דומע יק ףד ןירדהנס ארמגב
דמלל ליגרש ימ ארקנ דיסח םשב - םיטבשה ב"י ראשמ דחא וא ינלופ ,יאטיל
.רבדמה רוד וא ,לובמה רוד ,םיקידצב רבודמה םא טבה אלל לארשי לע תוכז
יבר היקבש" - ארמגב (למוט) "שער" השענ ,ךכ היה אל תחא םעפשכ ,ךכ םושמ
..."היתודיסחל אביקע

התבושתו קינ'רסומה תנעט

:(52 'מע ,ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת תועובשה גח ברע תודעוותהב יברה רפיס ךכו

םימעפלש דועב םירודיהב םיקיידמ םידיסחש ךכ לע הנעט קינ'רסומל התיה םעפ
הלהבב והועידוהש והשימל תאז הוושה הלה .תוירקיע תווצמ םויקב םלצא רסח
חכשו ראווצה לע הבינעה תא ספת הלהב בורמו ,ןלציל אנמחר הפירש תללותשמש
...םידגבה ראש תא שובלל

:הנעטה תא ץרתל ,הארנכ ,םינווכמ םירבדהשכ יברה ךישמה - "הזב רואיבה"

רוס"ד ןיינעה שורדש אוה עדוי - ןובשח אלל איה וארוב תא ותדובע רשאכ
רותב אוה הנכמ רשא "ךברקב רשא רז ל-א"המ ,הפירשמ חורבל וילע ,"ערמ
תייהנו הבינעה תחתמנ - הבינעה תא שבולו אוה ףטוחשכ םג ירה "...ארונ"
הלוכי הבינעהש ךכ ,םינטק הכ םייהנש תוירמוחהו תוימשגה תמועל הלודג
ארבס הלעה 'םינרדומ'המ דחא] (ט,א ילשמ) "ךיתורגרגל קנע" םשב ארקיהל
תא םישבול הבינעה תאש םלועה גהנמש םושמ ,"קנע" םשב אורקל שי הבינעלש
הווצמ'ד ןיינעה תא לעופ הזו ,['ךיתורגרגל קנע' רומאכ רמאנו 'תרגרג'ה
אוה רשא דע - תווצמה לכ המצעב תללוכ הווצמ לכש ךכב רושקה 'הווצמ תררוג
ןיא םירומג םיקידצ םידמוע הבושת ילעבש םוקמ"ד הגרדל הלעתמו ירמגל לצינ
אבה לכמ 'ופטחי' ןכאש הלא לצא לעופב וחכונש יפכ - "וב דומעל םילוכי
...הזב אצויכו רודיהב היה רבודמה םא ףא ,םדיל

ןקזה ר"ומדא תבושתו

:המוד ןיינעבו

םחנמ - םחנמ תרות' :המגודל האר) תונוש תויונמדזהב יברה רמא - ןקזה ונבר לע םירפסמ
ושפיחשכ םינושארה םינמזב) םידיסחה לע תונעטב וילא ואב רשאכש - (152-151 'מע 'ןויצ
- ותוקבד תעב וכרדכ - וידי לע ןעשנ ,'וכ םרבכ םכות ןיאש (םידיסחה לע "תונורסח"
!"'וכ היהיש דע 'וכ תמ וניא 'וכ ומצע השוע" הנשמה רמאמ םהב םייוקי ,ןכ-םא :רמאו

...תידיסח זע

:יברה רמא (71 'מע ,'א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) ב"לשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב

?זעלו דיסחל המ הרואכל .'זע' ומכ אוה דיסחש ,םידיסח לש 'טראוו'ה עודיכו
הילע ןיאו ,בלח תתל אוה הניינעש - אל ותו דחא רבד תעדוי זעהש םשכ אלא
ךירצ ידוהי םג ךכ ,היכרצ לכל הל גאוד תיבה לעבש םושמ תורחא תוגאד לכ
יזאו ,םימש-ארי היהיש - ה"בקה לש דיחיה ונוצר יולימ אלא וילע ןיאש תעדל
אכלמ רמא" יזאו ,"ותומכ םדא לש וחולש" ,ותוחילש-ודיקפת תא ךכב אוה עצבמ
.םלועב ןכ לעפנ ,"ארוט רקע

ול תושעל אוה דיקפתה ירהש ,םלועה תפירש ידי-לע תאז השוע וניא אוהו
...!הריד היהת אל םלועה תא ףורשי םאו הריד ךרבתי

םילהבנ אל םידיסח

יקסניבוד 'יש יכדרמ 'ר ת"הרה ןתחה לש םינפ-תלבקב יברה ףתתשה ג"ישת לולאב 'בב
:אטבתה םש וירבד ןיב .(382 'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש)

םניאש םושמ ,רבד םושמ םילהבנ םניאו רבד םושמ םילעפתמ םניא םידיסח ללכב
הדובע הזיא אליממ .תובחר םייפתכ לע םיכמוס םה ,םה-םהיפתכ לע םיכמוס
...הנממ םילהבנ םניא - םהילע לטותשתודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(די,טי) םדא הרותה תאז

.םד 'א - "םדא"

תדמלמה ,הרותה ןכ ,םירבאה תויח אוה םדהש םשכ .םדל הלשמנ הרותה - "םדא הרותה תאז"
.תווצמה םויקב תויח הסינכמ ,ןהיתוכלה יטרפו תווצמה שוריפ תא
(גי 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

תווצמ ה"סשו ,םירביא ח"מר דגנכ םה הבש השע תווצמ ח"מר - םדא ףוג רויצב הכורע הרותה
.םידיג ה"סש דגנכ - השעת אל
(הע 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(א,כ) םירמ םש תמתו

םיקידצ תתימ ףא ,ןירפכמ תונברק המ :ךל רמול ,המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ המל
(י"שר) תרפכמ

?תאטח תשרפל אלו המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ עודמ

השרושש ,תימהבה שפנה לש התורבגתה איה ןתביסש ,תוגגשה לע אלא תרפכמ הניא תאטחה :אלא
-תמועל .ירמגל תואמטה תופילק שולשמ ןהש ,תונודזה לע תרפכמ איה ןיא ךא ,הגונ תפילקמ
;תואמטה תופילק שולשל הרושקה ,האמוטה תובא יבא איהש ,תמ תאמוט תרהטמ המודא הרפ ,תאז
.תונודזה ללוכ ,רודה ןווע לע רפכל 'ה דסח ריאמ קידצה תריטפ תעב ןכו
(חכ ןמיס ק"הגא אינת)


ךלנ ךלמה ךרד . . םודא ךלמ לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו
(זי-די,כ)

,המשנ לכבש 'השמ'ה ונייה - "םיכאלמ השמ חלשיו"

,'שדק' תארקנש ,שפנבש המכח תניחבמ - "שדקמ"

.םלצא הלוגב םישובכ לארשיש םלועה תומוא יכלמ - "םודא ךלמ לא"

.םלוע לש וכלמ ,'ה ךרד אלא ונל ןיא ארובה תדובעל רושקה לכב - "ךלנ ךלמה ךרד" :רמאל
הרות ,ונתדל רושקה לכב" הנה תולגה ןמזב םגש ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש תמסרופמה ותרמאכו
."טלושו לשומ ונילע ןיא - לארשי יגהנמו היתווצמו
(468 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,אכ) םירתאה ךרד לארשי אב יכ

(י"שר) םילגרמה הב וכלהש בגנה ךרד

ךכ לע הרומ םילגרמה וכלה הבש ךרד התואב לארשי-ץראל וכלה לארשי-ינבש הדבועה
תא ואיצוה םילגרמה םנמא :רמולכ .םעה לכ רובע ץראה תסינכל ךרדה תא וללס םילגרמהש
ירה ,ה"בקה לש ותוחילש יפ-לע ץראה תא רותל וכלה תאז לכבש ןוויכמ לבא ,הער ץראה תביד
.םהיתובקעב ואבש םעה רובע ךרד תצירפ םושמ היה וז הכילהב םגש

שי - הזב אצויכו תחא םעפ ןיליפת חינמ ,דבלב תחא הווצמ םייקמ םדא רשאכ םגש ,ונדמלל
ותכיפהו םלועה תויצראב יוליעו ןורתי לעפנ - "ץראה תא רותל" לש תיחצנ הלועפ ןאכ
.ךרבתי ול הרידל
(ח"לשת תקוח תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחיש)


(א,אכ) םירתאה ךרד

(י"שר) םהינפל עסונה לודגה רייתה ךרד

,'ץראל ץוח' תניחבב אוהש םוקמ ךופהל ,רמולכ ,לארשי-ץראל סנכיהל דמוע ידוהי רשאכ
היופצה השקה הדובעה ינפמ דחפל ול לא ,הרות םוקמ ,'לארשי-ץרא'ל ,תודהימ קוחרה םוקמ
קסועש ימ לכל םתוסח תא םינתונ וניאישנ וניתובר ,"וינפל עסונ לודגה רייתה" ןכש ,ול
.וז הדובעב

הזה םלוע לש דוריפהו יובירה תא ,םיבר ןושל "םירתאה ךרד" תא תכפוה וז הדובעו
.השודקד תוללכתההו תודחאה ,דיחי ןושל "לודגה רייתה ךרד"ל ,ירמוחה
(ז"כשת יעסמ תשרפ תבש תחישמ)


ותא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותא םישו ףרש ךל השע
(ח,אכ) יחו

לוכהו הלעמלמ דרוי ער ןיא ןכש ,בוט םצעב םה ו"ח םדאה לע םיאבש םינידהו םירוסייה
בוטה ןיאו ערכו םירוסייכ הארנ אוה ,הזה םלועל לשלתשמו דרוי הז בוט רשאכש אלא .הבוטל
ושרושב ,הלעמל אוהש יפכ 'שחנ'ב םיננובתמשכ :"סנ לע ותוא םישו" והז .ונל גשומ
.בוט - השעמל םה םירוסייה םגש הרכה ידיל םיאב ,ורוקמו
(בס 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(חי,אכ) םירש הורפח ראב

-לע םיכזו םילולצ םישענו ,הליחתב םיחולמ ראבה ימש םשכ .תיקולאה שפנל זמור - "ראב"
הקוסיעו הטמל התדירי ידי-לע הלעתמו תררבתמ המשנה םג ןכ ,ץראה רפע ךרד םרבעמ ידי
.תווצמו הרותב

זא קרו ,ראבה יפ תא םימתוסה תורורצהו המדאה יבגר תרסהב ךרוצ שיש םשכ - "הורפח"
הבהאה תילגתמ זאו ,המשנה לע םיריתסמה םירבדה תא לטבל שי ךכ ,םייחה םימה םילגתמ
.המשנ לכב הנופסה

תשולש דגנכ ןהש ,םימחרו הארי הבהא - תודימה ידי-לע תישענ וז "הריפח" - "םירש"
.תובאה
(בס 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(חי,אכ) הנתמ רבדממו

."םש םדא בשי אל םוקמ" אוהש רמאנ רבדמה לע ןכש ,רתויב ההובג הגרדל זמור 'רבדמ'
הגרדמ הכשמהה .םשל תעגמ (לארשי-ינב) םדאה לש 'אתתלד אתורעתא' ןיאש הגרד וז :רמולכ
.'הנתמ' תניחב ,המצע דצמ 'אליעלד אתורעתא' תניחבב אלא הניא וז
(ג 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(זכ,אכ) ןובשח ואב

(חע ארתב אבב) םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב

.רתסהו םלעה ןושלמ - "םלוע"

יד תיבבש םשכ) רתוי לודג רואב ךרוצ שי רתוי לודג םלעההש לככ - "םלוע לש ונובשח"
ךכ םושמ .(אקווד הקובאב ךרוצ שי ,רתויב סגו בע ריוואה ובש ,ףתרמב וליאו ,רנה רואב
.ךשוחהו םלעהה תדימ תא תעדלו בשחל שי
(הס 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


ינעב הארו הטיבה 'ה אנא"
..."!ךמע


םישרוד ןמזהו םוקמה .תולפשלו תובצעל םוקמ ןיא ןאכ"
ראית - "חור תהבגהו בלה תצימאב ותרזעו ךרבתי םשה ידסח
ק"כ השע המ * רסאמה לש ןושארה הלילב ויתשוחת תא יברה
וזיא * ?יסורה םינפה רש לש קירה ורדחב צ"יירה ר"ומדא
גח תובקעב ,היסורב ןוטלשה ידיקפ ולביק "הובגמ הארוה"
?הלואגה..."רסאמב ובישוה יתוא אל"

,ורסאמ לילב ויתובשחמ תא ראתמ אוה וב ,הלואגה לעב יברה לש רסאמה תמישרמ עטק ןלהל
"?יתיב ינב תעכ םישוע המ" :הלאשה הרקינ וחומבש רחאל ,רקוב תונפל םיעבראו עברא העשב
:ובילמ הצרפ הקומע החנאו

םוקמ ןיא ןאכ .חורה-תכימנ תולעופה תובשחמ בושחל יאשר ינניאו וז העשב יל רשפא-יא"
,חור תהבגהו בלה תצימאב ותרזעו ךרבתי םשה ידסח םישרוד ןמזהו םוקמה .תולפשלו תובצעל
לש תוננובתה ךותמ קר אובל םילוכיש הנוילעה החגשהה יטרפ לכ לע בלו תעד םישל ,הז םעו
,אבא ...(הבשחמה תויתוא) ...ירומ יבא דוה ,םישדוקה-שדוק ינפ רויצב תולכתסהו תורירמ
...אשידק אבא

רשפאה לבא ,יתוא וקיזחי הזה רדחב ,בשא הזה םוקמב יכ רשפא רשא יל המדנ םידחא םיעגר"
םקניהל םיכירצש ריסא םא יכ ,טושפ ריסא אל םג המו ,ריסא ובישוי הזכ רדחב יכ רבדה
רבדל וחירכהלו םירוביד ונממ איצוהלו ויפ תא חותפלו ועיקוהלו וב ללועתהלו ונממ
.רפסלו

.ךכ בושחל יאשר ינא ןיא"

דע רשא הזכ בצמ .ריסא לש בצמ ,רחא בצמל ,תרחא הגהנהל ימצע תא ןיכהל ךירצ יננה"
- תיאשח הדעו=] טעוואס ענייט לש וא ,יקסבלבפורטפ רצבמ לש בצמ ,ויתעדי אל םויה
אלשו להביהל אלש ידכ הזב לגרתהל ינא בייוחמו ,[ןקזה ר"ומדא רוסא היה םהבש תומוקמה
תא תתל יתלבל יתטלחה רשא תאמ לאמשו ןימי רוסל אלש דמעמ קיזחהל לכוא רשא ןעמל ,דוחפל
.ינקזחי אוה 'דו ,סמרמל בקעי ןואג

יבבל ,דואמב יל דבכי ישאר ,םותמ יב ןיא ,ףייע יננה רבכו תועש שולש ורבע אל דוע"
בל םיש ילבל ילע וז העשב .ןורגב באכה םג םלוכ לע ףסונ ,ילאמשה ידיצב רקוד םגו באכי
.דואמב יל באכת ישפנו ,ישפנ באכ תמועל יפוג יבאכ לכ לע

םיצפח םה יתוא אלו ,רסאמב ובישוה יתוא אל אולה ,ךמע ינעב הארו הטיבה 'ה אנא"
תורצח ידומע רשא םינבה דחאו םישודק תובא עזגמ יננהש המ קר ,ינא המ ינא יכ ,שונעל
."'ה אנא ,םהילע םינעשנ ,הרותה תורצח ,'ה

"!שפנ תוריסמ ידכ דע"

שפנה תוריסמ רבד לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רפיס ,ה"משת תקוח תשרפ תבש שדוק תחישב
:הלואגהו רסאמה תפוקתל ומדקש םינשב רבכ וז חורב ותוליעפו

תוריבע 'גהמ תחאב אל :רמולכ) תונבר יניינעבו ךוניח יניינעב הריזג התייה תחא םעפ"
הריבה ריעל ודיחי ונב תא חלש ע"נ [ב"שרה=] ר"ומדא ק"כו ,(רובעי לאו גרהייש
ידכ דע' :ויבא והנע ,םש ראשיהל וילע יתמ דע ונב תלאש לעו ,הריזגה לטבל (גרוברעטעפ)
!'שפנ-תוריסמ

ח"ומ ק"כ רמש םלוא [...] שפנ-תוריסמ שרודה הנכס לש בצמ זא היה אל עבטה ךרדב"
.'ונמייקאו ידיל אובי יתמ' תניחבב ,ויבא ירבד תא ר"ומדא

ירש לכ ןיב ףיקת יכה רשה היה םימיה םתואבש ,םינפה רש לש ודיב התייה וז הריזג"
,רתויב לודג םכח ראצה היה אל ,םסרופמו עודיכ .ונוצר יפכ ראצה תא גיהנהש דעו ,הכולמה
.םינפה רש ידי-לע ולהנתה הכולמה יניינעו ...ללכ םכח היה אלש םירמוא שיו

לכ םסרופמו עודיכ ,ללכ תוישונא לש שגר םוש ילב ,עשורמ עשר ,לארשי ררוצ היה אוהו"
.('וכו םימורגופ) ונממ םידוהיה ולבסש תורצה

הליחתכלמ' ךלהו ,םינפה רש לש וכנחמו ורומ רג הריבה ריעבש עדונ ר"ומדא ח"ומ ק"כל"
.הז שיא םע רשק רוציל - 'רעבירא

לא עיגהל לכויש ךרד אוצמל ונממ שקיבו ותרצ וינפל הליגש דע ,ומע דדייתה - השע ךכו"
ורומ רותבש ר"ומדא ח"ומ ק"כל הליג ל"נה שיאה .הריזגה תא לטבל ולצא לדתשהלו רשה
,תידימת ,תישפוח הסינכ תושר ואשונל הנקמה עובק רושיא ול שי םינפה רש לש וכירדמו
בוטכ וב תושעל ר"ומדא ח"ומ ק"כל ורסומל ןכומ אוהו ,הלבגה אלל ,םינפה רש דרשמל
ח"ומ ק"כ דיל הז ןוישר תריסמ םע הכורכה הנכסה לדוג תודוא הרהזאב ףיסוה םלוא ,ויניעב
.ר"ומדא

...'שפנ -תוריסמ ידכ דע' ריעב ראשיש ורמאב ויבא תנווכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןיבה זא"
רבדמו ,קוטרסב שובל ,תואיפו ןקזב רוטע ידוהי תכילהב הנכסה לדוג ריבסהל ךרוצ ןיא
!וידרשמו םינפה רש יניינב ךותל ...[רז אטבמ=] 'טנסקא' םע תיסור

רמוש ,רעושל שגינ ,םשל ואובב .אוהה ןיינבל ךלהו ןוישרה תא ר"ומדא ח"ומ ק"כ חקל"
תוהשל ידוהיל רוסאש ועדויב ,ןוהמיתב וילע טיבה רעושה .הסינכה ןוישר ול הארהו ,חתפה
אל - הכולמה ירשל ףאו - יוגל םגש ,הז ןיינבב סנכיהל םג המו ,גרוברעטעפ הריבה ריעב
!דחוימ ןוישר אלל הסינכה התשרוה

.הנעמו הנעט אלל ,הסינכה ול ריתהל חרכוה ,דחוימה ןוישרה ותוארב םנמא"

העת םנמא .םינפה רש לש ודרשמ תא שפחל ליחתהו ןיינבה לא סנכנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ"
ומצע הזש) םינפה רש לש ורדח אצמנ ןכיה םייוגה דחא לצא לואשל חרכוהש דע 'וכ רודזורפב
.(!התומכ ןיאש הנכס

אצמו שפיח ,ורדח ךותל דימו ףכית סנכנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ .ורדחמ רשה אצי םואתפ"
םיכמסמה ןיב םחינהו '!רשאמ אל' רשה תמתוחב םתוא םיתחה ,איהה הריזגל םיכיישה תוריינה
."ותיבל רזחו םולשב ןיינבהמ תאצל חילצהו רשה רדח תא בזע ...םירשואמ יתלבה תוריינהו

הזחמב תוזחל אב רמוכה וליפא

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמא ב"ישת חלש תשרפ שדוק תבש תחישב

תורמל) ידוהי בושיי וניאש םוקמ - תחדינ הניפב יברה ההש ,רורחשהו רסאמה ןיבש ןמזב"
ךיראה תבשב .הווקמ תמקהל יברה לעפ הז םוקמב ףאו ,(תוידוהי תוחפשמ האמכ וב וררוגתהש
-שולש העשה דע ללפתמו בשוי ידוהי - םוקמה יבשות יניעב לודג אלפל היהש רבד ,ותליפתב
ול דמוע ןאכו ,ןושיל ףאו שדוק-תבש תדועס לוכאל ,ללפתהל קיפסה רבכ ולוכ להקה .עברא
.הזחמב תוזחל עיגה (יבלסובורפה) רמוכה וליפאש דע אלפל היה רבדה .ללפתמו 'ןיבאר'

,ןיקרובד לאכימ 'ר וא זיוהטלא םייח והילא 'ר ויברוקמ ינפב יברה ןנואתה ,תאז םע"
הרותה קוזיחל עגונב םידוהיל קוזיח תורגיא וידיב בותכל לוכי היה אלש םימיבש
."...'!שבית (םולשו סח) ידיש בטומ היה' ,היתווצמו

ךשוחה ןמ רואה ןורתי - הלואגה גח

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמא ט"לשת זומתב ג"י תודעוותהב

םילבקמ םהבש זומת ג"י-ב"י - הנשב ,םיעובק םיימוי וא ,עובק םוי ףסונ הז ידי-לעו"
יפכ ,לעופב וחכונש יפכו .היתווצמ םויקו הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל תובוט תוטלחה
תעב תאז ועמש זומת ג"י-ב"יד הלואגה רחאל איהה הנידמב םיריסא ויהש םישנא המכו המכש
םירקוחל .זומת ג"י-ב"י תגיגחל ואיבה הלואגהו רסאמהש םהל עודיש ,םהירקוחמ תוריקחה
.היתווצמו הרות יניינעב תוקזחתהל האיבמ וז הגיגחש עודי היה

וזש ךכמ דומלל רשפא ,םינוש תומוקמב םיריסא המכו המכמ ועמשנ ולא םירבדש ןוויכמו"
תופידרהו רסאמהש ורשפאי אלו ודיפקיש ('םיהובגה תונולחה'מ) 'הובגמ הארוה' התייה
."'תולכסה ןמ המכחה ןורתי'ו 'ךשוחה ןמ רואה ןורתי'ל ומרגי
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
תקוח תשרפ שדוק-תבש
זומתב 'י

.'ה קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
זומתב א"י

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ינש םוי
זומתב ב"י

.3מ"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ" .1הלואגה גח
- רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב - רשבתנ וב םוי
.4תודהיהו הרותה קוזיחב ותדובע לע

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

םיעודיה תודסומה רובע ,תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.8"קחצי ףסוי ילהא" םשב

.9ןונחת םירמוא ןיא

ישילש םוי
הלואגה גח - זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.9ןונחת םירמוא ןיא

םירצמה ןיב
תועיסנל תונכה

עסמל תאצל קקזנ תאז-לכבש ימ ךא .תועסמלו םילויטל יוארה ןמזה וניא 'םירצמה ןיב'
ידכ" ,"תוטחממ רפסמ וליפא וא הדווזמ זוראל" ,ןכ-ינפל תונכהה תא ליחתי ,ולא םימיב
.10"זומתב רשע העבש ינפל הליחתה העיסנהש שגדויש
לש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש-יטוקיל

- ל"שת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.ולש ק"גא ירפסל תואובמבו (ו"לשת

-פ"רת תוחישה רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת בי 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה רפסו זומת גי 'םוי םויה' (7

לכב שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש יטוקל הארו .םש םיגהנמה רפס (8
-ללוכ חול .םיגהנמה רפס .'םוי םויה' חול (9 .ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,הנש
.ד"בח

ןויליג 'תורשקתה'ב ואבוה ,דיר 'מע ב ךרכ םחנמ לכיה 'תודיחי' ,230 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק תוחיש (10
.8 'מע בנ