- ז"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה זומתב ז"ט * קלב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םייוצר יתלבה םיניינעה לכ לוטיב
...!"םירצמה ןיב סיוא" -


לבקו" קוספהמ ,"לבק" אוה תויתוא ףוליחב "קלב" השרפה םש
לכ הבש תולגל זמר * "תושעל ולחה רשא תא םידוהיה
* לפטהו רקיעה ןיב לובלב לש ןפואב םיאב םיניינעה
"קלב"ה תא ךופהלו ונכ לא רדסה תא ריזחהל ונתבוחמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * רואל ךשוח - "לבק"לןה ;םינפוא המכב תויהל הלוכי זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי ירחאלש תבשה םויד תועיבקה
טועימ" רשא ,םינפוא 'בב תוחפה לכל ,תרחא השרפב וא וז השרפב - עובשה תשרפל עגונב
המכב תועיבקה תויהל הלוכיש ,שדוחה ימיל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,1"םינש םיבר
.םינפוא

תשרפ - עובשה תשרפל עגונב :וז הנשד תדחוימה תועיבקהמ הארוהו דומיל שיש ,ןבומ הזמו
.ןמקלדכ ,זומתב רשע העבש - שדוחה ימיל עגונבו ,קלב

:קלב תשרפ

תונגב" ירה - "קלב" לש ומש לע הרותב השרפ אורקל ןכתיי דציכ :2ןבומ וניא הרואכל
!?עשר לש ומש לע ארקת הרותב השרפש ןכתייה ,ןכ םאו ,3"בותכה רביד אל האמט המהב

ןפואב תויהל ךירצ עשר לש ומשש ,ונייה ,"בקרי םיעשר םש" 4רמאנש המ יפ-לע טרפבו
השרפ ומש לע ןירוקש הז ידי-לע קלב לש ומש תא וחיצניש ןכתייה ,ןכ םאו ,םויקה ךפיהד
!?תיחצנ איהש הרותב

תשרפ שיר י"שר שוריפב דמלש יפכ - ארקמל שמח ןב לצא תררועתמה הטושפ הלאש וז ירהו
דמל ןכ ומכו ,"הכרבל קידצ רכז רמאנש ,וחבשב רפיס וריכזהו ליאוה - קידצ שיא חנ" :חנ
וניתובר" :י"שר שוריפבו ,5"דואמ 'הל םיאטחו םיער םודס ישנאו" ,םודס ישנאל עגונב
הרותב השרפ ןירוקש ןכתייה ,ארקמל שמח ןבה לאוש ,ןכ םאו ."בקרי םיעשר םש ןאכמ ודמל
!?"קלב" - עשר לש ומש לע

ג"י-ב"י הלואגה ימי םע קלב תשרפד תוכיישהו רשקה תא הליחת םידקהל שי ,הז ןיבהלו
יאדווב ירה ,קלב תשרפ איה םהירחאלש תבשהו הלואגה ימיד עובשה תשרפש ןוויכמד - זומת
.ןמקלדכ ,םהיניב תוכיישו רשק שי

:המדקהבו

-המ ;תמאה לא ונווכיש אקווד ואל ירה - םהיניבש תוכיישהו רשקה תא דבל םישפחמ רשאכ
הווה הידידב רשא ,ומצע הלואגה לעב לש וירבדב תוכיישהו רשקה תא םיאצומ רשאכ ןכ-ןיאש
.תמאה לא ןווכמ הז ןיינעש תואדווב םיעדוי יזא ,אדבוע

תארקלו ,ז"פרת תנשד הלואגה ימיב ורמאנש םירמאמה לכ וספדנ ובש 6סרטנוק ונשי :ןכבו
םינייעמ רשאכו ,הז סרטנוק וסיפדהו ורזח - [ה"משת] וז הנשב זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי
הלואגה ימי ןיב תוכיישו רשק םיאצומ ,הלואגה ימי ירחאלש תבשה םויב ורמאנש םירמאמב
.ןמקלדכ ,קלב תשרפל

הלואגה לעב ראבמ - 'בה למוגה ךורב ה"ד ,הלואגה ימי ירחאלש תבשד ןושארה רמאמה םויסב
:םירופה ימיד ןכותל ךיישה ןיינע

תולגה ןמזבד ונייהו רבכ ולביקש המ ומייק 8ל"זר ורמאו ,םידוהיה ולביקו ומייק 7ביתכ"
זא הנה ,רתויב ו"ח המה תווצמה םויקו הרותה דומיל לע םיבוכיעו תועינמה הנה זא רשא
אקווד זא . . רתסאו יכדרמ ןמזב ומכו .תווצמו הרותה םויקב הדובעה תורבגתה אוה אקווד
."'וכ שפנ תוריסמב תווצמו הרותה תא ומייקו ,זוע רתיבו תאש רתיב לארשי ינב ורבגתה

:רמול שי - םירבדה רשק רואיבו

זומת ג"י -ב"י הלואגה ימי םע רושקה רמאמב "םידוהיה ולבקו ומייק"ד ןיינעה תא ואיבהב
ימיד ןכותה תמגודבו ךרד לע אוה זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיד ןכותהש הלואגה לעב שיגדמ -
ןתמד ןיינעה תוללכב הפסוהו םויק ,"םידוהיה ולביקו ומייק"ד ןיינעה לעפנ םהבש םירופה
.הרות

םדוקמש ,הרות ןתמ יבגל הפסוהו יוליע הלעפ םירופד שפנ תוריסמה תדובעש םשכ :רמולכ
ןכ - "רבכ ולביקש המ ומייק" םירופה ימיבו ,8"אתיירואל הבר העדומ" לש ןיינע היה ןכל
הרותה םויקב הפסוהו יוליע לעפנ הדי-לעש ,הלואגה לעבד שפנ תוריסמה תדובעל עגונב אוה
.םירופה ימיד "רבכ ולביקש המ ומייק"ד ןיינעה תמגודב ,תווצמו

רמאנש תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לביקו ה"ד רמאמל ךשמהב אב הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
תדסי םיקנויו םיללוע יפמ"ד ןיינעה הכוראב ראבתנ ובש ,9איהה הנשד ןטק םירופב אבקסומב
תוקונית םע ליחתהו ,'וכ םידוהיה לע רזג ןמה רשאכש ,10"םקנתמו בייוא תיבשהל 'וג זוע
ידי-לעו ,שפנ תוריסמ ךותמ ןבר תיב לש תוקוניתל הרות דמילו יכדרמ דמע - ןבר תיב לש
ןיינעה תוללכב הפסוהו םויק ,11"תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לביקו"ד ןיינעה לעפנ הז
.הרות ןתמד

רמאמה תרימא תעבש הליחתכל ועדיש - ל"נה רמאמ תרימאל רשקב םירבדה יטרפ 12עודיכו
לכמ לעפתה אל ,םוקמ לכמ ,'וכ תונוטלשל וירבד תא ורסמיש "היצקסבי"ה ישנא םיחכונ ויהי
םימש םש שדקל ידכ ,הז ןיינע לע ושפנ תא רסמ - םירבדה בצמ אוה ןכש ועמשב :הברדאו ,הז
.םיברב

ןיינעה היה ובש ,8"יאתילת אחרי" ,ןוויס שדוח ירחאל םנמא אוה זומת שדוחש ,אצמנו
תורבגתהו הפסוה - רתוי הלענ ןיינע אטבתמ הז שדוחב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,הרות ןתמד
.'וכ םיבוכיעו תועינמה דצמ ,שפנ תוריסמ ךותמ תווצמו הרות יניינעב

תא שיגדהל ךרוצ ןיא - ל"נה םירבדה ןכות תא רמול ידכ :ןבומ וניא ןיידע ,םנמא
?"'וג םידוהיה לביקו" קוספה וא ,"םידוהיה ולביקו ומייק" קוספה

ןירוק םימעפלש ,קלב תשרפ םע תוכיישהו רשקה תא הלואגה לעב זמרמ הזבש - רמול שיו
:הלואגה ימי ירחאלש תבשב וז השרפ

,ןכש - קלב תשרפ םע רשקה זמורמ ,"םידוהיה לבקו" ,"םידוהיה ולבקו ומייק"ד קוספב
.רדסה יונישב אלא ,"קלב"ד תויתואה ןנשי ("לבקו" וא "ולבקו") "לבק" תביתב

םיפוליחד םיפוליח תודוא ןאכ רבודמ אל ,ןכש ,ארקמל שמח ןבל םג ןבומ הז ןיינעו]
'ב םא יכ ,םהיניבש תוכיישהו רשקה תא סופתל שמח ןבל השק זאש ,'וכ תורומתד תורומתו
- "בשכ"ו "שבכ" :אמגודלו .הנוש ןפואב םרדסש אלא ,תווש תויתוא 'ג םהל שיש תובית
.[תויתואה רדסב יוניש ונשיש ףא ,דחא םניינע

:ןיינעה רואיבו

ךשוח דצמ ,ןכש ,תולגה ךשוחד הדיריה םע רושק - "קלב"ל "לבק"מ תויתואה רדס יוניש
ןיינע תלחתה) "לבב"ל עגונב בותכה ןושלבו ,לובלב לש ןפואב םה םיניינעה לכ תולגה
אוהש "לובמ"ל עגונב 14הז ינפלש תודעוותהב ראבתנש יפכו ,13"'וג ללב םש יכ" - (תולגה
.(16"קלב"ד ןיינעה ןכות םג אוה הז ךרד-לעו) 15"לכה תא לבלבש" - לובלב ןושלמ

תולגה ןיינע תוללכ ,ןכש ,לפטל רקיעה ןיב םיניחבמ ןיא תולגה ןמזבש - הזב ןיינעהו
ןוויכמ - הזל הביסהו ,17לפטה - םלועה תומואו רקיעה םה לארשי ינבש רכינ אלש - אוה
םפוג םישוע" :18ןקזה ר"ומדא ןושלבו ,תוימשגל תוינחור ןיב הנחבהה הרסח לארשי תדובעבש
.םלועב םג ןכ לשלתשנ הזמו ,"הלפט םשפנו רקיע

בותכה ןושלבו ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה - איה תולגה תדירי תוללכד הנווכה ,הנהו
20הלואגה לעב ירמאמב הראבתנש - ט"שעבה תרותכ ,"עשווי הנממו בקעיל איה הרצ תעו" :19
תויתוא "הרצ" ןכש ,אפוג "הרצ"ה ןיינעמ איה העושיהש ,"עשווי הנממו" ןושלה קוידב -
("הבית") הליפתהו הרותה תויתואש ,21"הביתל השעת רהצ"ד הדובעה ידי-לעש ,ונייה ,"רהצ"
"ןבא"ה םגש ,ונייה ,22"הבוט ןבא" וא ,"ןולח"] ריאמה רבד םישענש ,"רהצ"ד ןפואב םה
,"הרצ"ה ןמ םירטפנש דבלב וז אל ,רמולכ ,"רהצ"ל "הרצ"ה תא םיכפהמ יזא - ["בוט" השענ
.העושי אצת המצע הרצה ןמש ,תאז דוע אלא

:םייתשב - רבדבש יוליעהו

אצי אלש) ליגרה ךרד לע "רטש" :23ןיד תיבב םייקתנו רוערע וילע אציש רטש תמגודב (א
המודב וניא הז ףקות ,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,הרות יפ-לע ףקותה לכ תא ול שי - (רוערע וילע
תורשפא דוע תמייק אל זאש ,ןיד-תיבב םייקתנו רוערע וילע אציש ירחאל וב לעפנש ףקותל
לע) וזכ תורשפא תכייש אלש אלא ,לעופב רוערע ןיאש קר אל ,ונייה ,רוערעל םוקמ תניתנו
ןיאש ,ןדיד ןודינב טרפבו ,(האמוט לבקל יואר וניאש רבדל רוהטה רבד ןיבש קוליחה ךרד
.בוטל ךפהתנ הז תמועלה םגש ןוויכמ ,רערעיש ימ וליפא

הממ רתוי לודג יוליע לעפנ ,"רהצ"ל "הרצ"ה תכיפה ,רואל תולגה ךשוח תכיפה ידי-לע (ב
,םיקידצה תדובע יבגל הבושת-ילעב תדובעד יוליעה תמגודבו ךרד לע - הז ינפל היהש
לעש "תויכז"ה דבלמש ,אצמנ ,24"תויכזכ ול ושענ תונודז" הבושתה תדובע ידי-לעש ןוויכמד
שדח גוס םלצא ףסונ ,("ןומירכ תווצמ םיאלמ לארשי יעשופ" 25ל"זר רמאמכ) ליגרה ךרד
.26"תונודז"מ וכפהנש "תויכז" - םיקידצ לצא ךייש וניאש "תויכז" לש רתוי הלענ

:"לבק" תויתוא - "קלב"ד ןיינעה ןכות םג והזו

הפסוהו יוליע אובי הז ידי-לעש ,השודקל וכפהל - איה "קלב"ד ןיינעב הנווכה תילכת
ולחה רשא תא םידוהיה לביקו"ד ןיינע והזש ,"לבק" - תווצמו הרותה םויקב תורבגתהו
."תושעל

השודק יניינעב יוליעה תא רתוי דוע שיגדהל ידכ - "קלב" םשב השרפה תארקנ הז םעטמו
,אקווד "קלב" םשב שגדומ הז ןיינע ,ןכש ,ארוהנל אכושח אכפהתאד הדובעה ידי-לע לעפנש
ךפהנש ןוויכמ - הרותב השרפ לש םש השענ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הז תמועל לש ןיינע לע הרומה
השודקב הפסוההש ךכ לכ הזב שגדומ אלש ,"לבק"ד ןיינעה ןכ-ןיאש -המ) השודקל הז תמועלמ
.(הז תמועלה תכיפה ידי-לע האב

ימי ירחאלש תבשה םויש - וז הנש תועיבקמ תדמלנש הארוהה תא ראבל שי הז יפ-לע
:קלב תשרפב אוה הלואגה

םיניינעה לכב הפסוהו יוליע תויהל ךירצ הלואגה ימי ירחאלש תבשה םויבש ליעל ראבתנ
ךרד לע אוה הלואגה ימיל תבשה םוי ןיב קוליחהש ,ךכ ידכ דע ,הלואגה ימי םע םירושקה
ןיינעל םיבשחנ הלואגה ימיד הדובעה יניינעש ,ונייה ,םלעהל יוליג ןיבש קוליחה תמגודבו
.תבשה םויד יוליגל ךרעבו סחיב םלעה לש

יבגל תבשה םויד יוליעה יזא - קלב תשרפב אוה הלואגה ימי ירחאלש תבשה םוי רשאכ ,םנמא
הזכ ןפואב (הזמ הריתי אלא ,םלעה יבגל יוליג לש ןפואב קר אל) תויהל ךירצ הלואגה ימי
והזש ,תולג לש בצמ תמגודבו ךרד לע הלואגה ימיב היהש בצמה בשחנ הז יוליעל סחיבש
םע רושקה הז תמועל לש ןיינע ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה שגדומ ובש ,"קלב"ד ןכותה
.הכוראב ל"נכ ,הרותב השרפ לש םש השענש דע השודקל ךפהנש ,תולגה ךשוח

:תוטושפ תויתואבו

,ךכ ידכ דע ,ירמגל ךורע ןיאבש ןפואב תויהל ךירצ הלואגה ימי יבגל תבשה םויד יוליעה
יוליעה יבגל (תולג) יוצר -יתלב ןיינעל תבשחנ זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיב ותדובעש
.(הלואג) תבשה םויב לעפנש

רשע העבשב הלואגה ימי ירחאלש תבשה םויד תועיבקה - וז הנש תועיבקב ףסונ ןיינע
.זומתב

לכ" :27ם"במרה ןושלבו ,החמשלו ןוששל ותכיפה - איה זומתב רשע העבשד תימינפה הנווכה
םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו ,חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה
םידעומלו החמשלו ןוששל . . היהי . . יעיברה םוצ 28 . . רמאנש ,החמשו ןושש ימיו
."םיבוט

החדנ וזכ תועיבקב ירהש - תבשה םויב לח זומתב רשע העבש רשאכ רתויב שגדומ הז ןיינעו
אלא ,דוע אלו ,29"וב בצע ןיא"ש ןוויכמ ,"זומתב רשע העבש"ד יוצר יתלבה ןיינעה לטבתמו
ןיעמ
איה וזכ תועיבקש ,רמולכ ,30"תותבשה ולא םכתחמש םויבו" - החמשלו ןוששל השענש
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיי רשאכ ,אובל דיתעלד ןמזה תמגודו

ז"י לח איהה הנש תועיבקב םגש - הלואגה לעב לש ותדלוה םוי ,זומת ב"יל רשקהמ ,ריעהלו
החדייש יאוולה :םייסו ,תינעתה תייחד תא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ שיגדה זאו ,תבשב זומתב
.31תמאב

:םדאה תדובעב הארוה םידמל הזמו

הז לעו ,תולגהו ןברוחה ןיינע תלחתה - םה זומתב רשע העבשד םייוצר-יתלבה תוערואמה
לש ןפואב ותדובע תויהל הכירצ - ולא םייוצר-יתלב םיניינע ךופהל ידכש םידוהיל םירמוא
לכ םילטבתמ - זאו ,םלועה תואיצממ הלעמלש בצמו דמעמב ומצע תא דימעהל ,רמולכ ,"תבש"
אלא ,דוע אלו ,"םירצמה-ןיב סיוא" ,זומתב ז"י םע םירושקה םייוצר-יתלבה םיניינעה
.החמשלו ןוששל םישענש
'מע ,'ד ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה זומת ז"י ,קלב תשרפ תבש תחישמ)
(2548-2536
.21 'עה 111 'מע א"כח ש"וקלב ןמסנהב האר (1

'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה) ד"יס ב"משת ב"וח תחיש .ךליאו 166 'מע ג"כח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (2
.ךליאו (1788

.א ,ג םיחספ הארו .א ,גכק ב"ב (3

.ב ,חל אמוי הארו .ז ,י ילשמ (4

.גי ,גי ךל ךל (5

.ד"י סרטנוק א"ח םיסרטנוק מ"הס (6

.זכ ,ט רתסא (7

.א ,חפ תבש (8

.ךליאו ול 'מע ז"ח "םימתה" .ךליאו 180 'מע א"שית .ךליאו יק 'מע ז"פרת מ"הסב ספדנ (9

.ג ,ח םילהת (10

.גכ ,םש רתסא (11

.ךליאו וע 'מע םש "םימתה" .ךליאו 195 'מע םש א"ישת .ךליאו חפר 'מע םש ז"פרת מ"הס האר (12

.ט ,אי חנ (13

.ז"יס תקוח פ"ש תחיש (14

.זי ,ו חנ י"שרפ (15

.59 'עה ל"נה ב"וח פ"ש תחיש .ךליאו קתת 'מע ונתשרפ ת"הוא האר (16

.ת"ש'ה אוהה הלילב ה"ד האר (17

.ב"לפ אינת (18

.ז ,ל 'ימרי (19

.מ"כבו .(ב ,חמ א"ח םיסרטנוק מ"הס) ט"פרת זומת ב"יד ובוט המ ה"ד (20

.זט ,םש חנ (21

.פ"הע י"שרפ (22

.נ"שו .184 ע"ר ז"יח ש"וקל .ומ ס"ר מ"וח ע"ושוט האר (23

.ב ,ופ אמוי (24

.הפוסב הגיגח .א ,טי ןיבוריע (25

.א ,אצק צ"מרד (26

.ןפוסב תוינעת 'לה (27

.טי ,ח 'ירכז (28

.ב ,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דותב אבוה .ז"הס ב"פ תוכרב ימלשורי האר (29

.י ,י ךתולעהב ירפס (30

.157 'מע ת"ש'ה ש"הס (31
חישמ םע תויחל


ףסותיש ידכ איה תולגה תוכירא
"לודג שוכר"ב רתוי דוע


...?"רועיש א זיא לפיוו" ?"יתמ דע" לבא

ץרתמ אל עודמ - "'וגו בקעימ דריו 'וגו התע אלו ונארא" קוספב הלאשל םג םיאב ןאכמ
...חישמה ךלמ תאיב תודוא האובנה המייקתנ אל ןיידעש ןמזה תוכירא רבד לע י"שר

ואיצומ ל-א" השרפה ךשמהב ןכו) "םירצממ אצי םע הנה" השרפה תליחתב דמול שמח ןבה רשאכ
ליל"ב הז רמא םגו) םירצמ תולגד ןיינעה תוללכ תודוא דמלש המ דימ רכזנ ,("םירצממ
םתוא וניעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עודי םרבאל רמאיו" - ("רדסה
."הנה ובושי יעיבר רודו . . לודג שוכרב ואציי ןכ-ירחאו . . הנש תואמ עברא

,וניבא םהרבא לש וערז תודוא רבודמ ירהש - שנוע לש ןיינע חרכהב וניא תולגש ,אצמנו
ירחא"ש ידכ םא-יכ - תולג לש שנוע םהל עיגהש רמול םולשו סחו ,'וכ םיטבשהו בקעיו קחצי
ולצניו . . בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאשיו" ,לעופב היהש יפכ ,"לודג שוכרב ואציי ןכ
,םירצמ ץראב ויהש בהזה ילכו ףסכה ילכ לכ תא וחקלש ונייה ,"וניקורו" ,"םירצמ תא
רוריב ,תוינחורב "לודג שוכר"ד ןיינעה המכו-המכ-תחא-לעו ,וטושפכ תוימשגב "לודג שוכר"
.'וכ תוצוצינה

,"לודג שוכרב ואציי ןכ ירחאו"ד ןיינעה ונשי הז תולגל עגונב םג ירה ,ןכש ןוויכמו
םירצמ תאיציד "לודג שוכר"ה יבגל ללכ ךורע ןיאבש "לודג שוכר" תודוא רבודמ רשאכש אלא
לכבש םיניינעה תא םג אלא ,םירצמ ץראב ויהש םיניינעה תא קר אל חקיל םיכירצ ירהש)
לכ ,אלימבו ,םירצמ תולגד ןמזה ךשמ יבגל ךורע-ןיאב תולגה ןמז ךשמנ ןכל ,(ולוכ םלועה
."לודג שוכר"ב רתוי דוע ףסותי הז ידי -לעש ידכ הז ירה ,רתוי תולגה ךראתמש המ

...!"רועיש א זיא לפיוו" ...!"יתמ דע" - היישוקהו הלאשה תראשנ ןיידע ,םנמא
(הגומ יתלב - 39-38 'מע ,ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת קלב תשרפ תבש תחישמ)


תיללכה הלואגה תא תזרזמ "תיטרפ הלואג" לכ

ורמוא םשב רבד רמואה לכ" - הלואגה ןיינע שרפתנ הבש הנשמ שי . . תובאד ישיש קרפב
."יכדרמ םשב ךלמל רתסא רמאתו רמאנש ,םלועל הלואג איבמ

אה - "םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" :הנשמל רשע ןב לצא הלאשה תלאשנ
ןכ-יפ-לע-ףאו ,(הרותה דומילב) םרמוא םשב םירבד המכו המכ רמא ומצעב אוה ירה - דציכ
...!םלועל הלואג איבה אל

יתכא" ירהש ,המילשו תיתימא הלואג התיה אל םירופד הלואגה םג :תוטשפב - הזל הנעמהו
םג ןבומ הזמו ,'וכ ןמה תריזגד בצמו דמעמהמ הלואג וז התיהש אלא ,"ןנא שורוושחא ידבע
יטרפ בצמו דמעמל סחיב הלואג - "םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ"ל עגונב
.'וכ

לכ ףוריצב ירה - 'וכ תיטרפ הלואג דועו ,תיטרפ הלואג לש ןיינע םילעופש הז ידי-לעו
.המילשהו תיתימאה הלואגה תא ףוס לכ ףוס םילעופ דחי םיניינעה
(הגומ יתלב - 35-34 'מע םש)

יהויחבמ ריתי


וילא םירשוקמה לכל קינעה יברה
ול ויהש תוחוכה לכ תא


"יהויחבמ ריתי" - הזב ףסותינ תוקלתסהה רחאל

אתוטשפתא ,םיאיבנה וידבע ידי-לע ורבד הליגש ,ה"בקה לש תוחילשה תא םייקל םיאצוי רשאכ
אלמל םיצורו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנו גיהנמ ידי-לע ,ארדו ארד לכבש השמד
םישורדה םיניינעה לכו תוחוכה לכ םנשיש יברה חיטבמ - ונוצר יפ-לע ויניינע לכ םילשהלו
...םירתסהו תומלעה םוש ןיאו ,ךכל

:"ןכסמתמ ןיינבב קסועה לכ" ,ארמגה ןושל הז לע ץילמהל שיו

תיב"ד "ןיינב"ה תא תונבל ונלוכ תא דימעהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה - "ןיינבב קסועה"
תארשהל דעו "םכותב יתנכשו" ,הניכשה תארשה היהת ובש ידכ ,"שדקמ יל ושעו" ,"שדקמה
יאק "הניכש רקיע"ש רמאמהב ראבתנש ומכ ,("התיה םינותחתב הניכש רקיע") "הניכש רקיע"
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעו תוהמ לע

לכ ,אלימבו ,ויתוחוכ לכ ןיינבהב עיקשמש ינפמ אוה הזב טושפה שוריפהש - "ןכסמתמ"ו
,ונל ןתנ יברהש ,ונייה - "ןכסמתמ" וילע רמול רשפא-יא ,לצונמ אלש חוכ הזיא ראשנש ןמז
רחאל) וישכעו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ול ויהש תוחוכה לכ תא ,וילא םירשוקמה לכל
...ללכ תולבגה םוש ןיאו ,"יהויחבמ ריתי" הזב ףסותינ (תוקלתסהה

יברהש - שממ ונימיב הרהמב חישמה ינפ יוליג תלבקל הנכההו המדקהה היהת וז הדובעו
.שממ ונימיב הרהמב ,תיתימאו המילש הלואגל ונכילויו ,תולגהמ ונאיצוי
(הגומ יתלב - 220-219 'מע א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת זומת ב"י תחישמ)


לארשי תבהאבו םידליה ךוניחב ,הרותב תוקזחתה

:רקיעה אוה השעמה

- םהילא תוכימסבו ךשמהבש תבשה םויב םילעתמש יפכו ,זומת ג"י-ב"י הלואגה ימימ ונאובב
הרותה תצפהב וניתדובעו ונישעמב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל שי
.המילשהו תיתימאה הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו

:זומת ג"י-ב"יד הלואגל השגדהב םיכיישה םיניינעב - רתוי תויטרפבו

תצברה ,תלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה - הרותה תוימינפו הרותד הלגנ - הרותה דומיל
לעב תנקתמ לחהו ,ןבומכ ,ללוכ ,"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואב דעו ,הרות
.ת"תח ירועיש דומילל עגונב הלואגה

ןיינע והזש טרפבו .םסרופמו עודיכ ,רסאמה ןיינע תוללכ היה הז לעש - םינטקה ךוניח
ידלי תא םיסינכמש הז ידי-לע הלצנל םיכירצו םילוכיש ,ץיקה תשפוח - ןאכ אמרג ןמזהש
... שדוקה תרהט לע ךוניחל דע ,רשכה ךוניח ולבקי םהבש ץיק-תונחמל לארשי

םיאב הז ידי-לע רשא ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד םיניינעה לכב ףיסוהל - רקיעו דועו
."ןילאגנ ןה דימ"ד ןפואבו ,המילשהו תיתימאה הלואגל זומת ג"י-ב"יד הלואגהמ
(22 'מע ,ד ךרכ ,ז"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת קלב תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


(ב) םידיסח תויהל


,הידוהי הרענ וא ידוהי רענ וחקיש אוה ד"בח לש ךרדה"
,ביילוקינ דילי ,התא" * "םמע ודמליו הכרב םמע וכרבי
קוקז אוה ,ןילופמ ,ינולפ .םיירישל קוקז ךניא
ןווגמ ,היינשה ,תיחכונה המישרב * ..."םיירישל
'םייריש' יאשונב ד"בח יגהנמ לע יברה לש תויואטבתה
'םולש תליטנ'ו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תודעוותהה לש 'לעופ'ה

יברה רביד (80-79 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
אמש ששחמ ,םתוא םיאור אל הירחאש וזל תחא םיכרבמ-תבש תודעוותה ןיבש הלא לע בל באכב
:תלוזה םע הדובעה רבדב המ - םולאשי

הינפל הכרבב בלח םיתוש .עוקש תויהל ךירצש המב םיעוקש םניא םה ןמזה לכ
םיקקותשמ םהש רחאמ יכ ,איה םתנעט .תלוזה םע םילעופ םה ןיא ךא הירחאלו
םניאש ,איה האצותהו .םייתניב םיקוסע תויהל םיצור םניא אליממ תודעוותהל
.האבה תודעוותהל אוה םיניתממו המואמ םילעופ

תוקקותשהה) תחא הריפס הריאה רשאכ םש .והות לש רדס והזש תעדל שי
הארב והותל אל ,ןכ הניא הנווכהו .ףסונ ןיינעל םוקמ היה אל (תודעוותהל
.הרצי תבשל אלא

- םירחאל קלחמו ומצעל חקול ,םייריש ףטוח ,תודעוותהב אצמנ אוהש הדבועה
הרענ וא ידוהי רענ וחקיש ,וטושפכ איה ד"בח לש ךרדה .ד"בח לש ךרד הניא
.'וכו םמע ודמליו הכרב םמע וכרבי ,היידוהי

'םידרוי' םניא םירבדה םא תודעוותהה לכ לש התלועפ תלעות אופא יהמ
רשאכ ,ירשת שדוח לכ ךשמב העיזהו ץחלה ,תופחדיהה תלועפ יהמ .לעופל
ינפל ,תמדוקה הנשב ומכ ,וינפל ומכ ינחור בצמ ותואב קוידב םיראשנ ומויסב
תודעוותהה לש לעופה ...?ורבודש םירובידה לכ תואצות היא ?שולש וא םייתנש
ןיינעב םג ךכ .תודהיל םוברקיו הדלי וא דלי וחקי ,תלוזה םע ולעפיש אוה
.הצוח ךיתונייעמ וצופי ,ולסכ ט"יד ןיינעה לכ והזש - תודיסחה תרות תצפה

הקמעה הניינע ד"בח

.יברה לש תופסונ תויואטבתה יתש הנה ,'םייריש'ה לש הז ןיינעבו

:(16 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב ,תחאה

ח"ומ ק"כש אלא - ד"בח ידיסח - םידיסח לצא גוהנ היה אל םיירישה ןיינע
היהיש יאנתב ,םהל קוקז היה אוהש םיניינעל םימעפל הז גיהנה ר"ומדא
ףא לטב - רסח רקיעהש ןמזב ךא .דבלב לפטכ םיירישה וליאו ירקיעה ןיינעה
.םולשו סח לפטה

םרבוסב] םיפטוחה הלאכ םנשי ?גיהנה יברהש רבד לטבל ינא ךירצ המ םושמ
םג ,םידיסחה תבוט יהוזש רובס יתייה וליא .םידיסחה תדע תבוטל [והזש
.םידיסחה תבוטב הצור יכונא

תוריסמה ןיינעל םיכירצ ויה םהו .םידיסח ןכ-םג ויה םימדוקה םיאישנה לצא
וראשנ 'וכ ןחלושה לע [יברה דיל] םיחנומ ויהש תונוזמה םג ןפוא לכבו ,שפנ
.וב אניק אל דחא ףאו .ףטחו ןילופמ דיסח עיגהש דע

ד"בחו ד"בח לש תודעוותה ןאכ היהתש ךירצ םנמא .חירכהל הצור אל ינא
ת"גחל אובי ד"בחמו .תודיסחה דומילבו הלגנה דומילב הקמעהו הפסוה הניינע
.םייריש לש הניינע הזש ,ינוציח בלבש ת"גחל םיימינפ ת"גחמו םיימינפ

תא ועמשי אלו ופטחי בוש יירבד תא םייסאשכ דימ יכ ינא עדוי :יברה רמא וירבד ךשמהב)
.(...!םייריש ףוטחל רבכ םיכורד יכ רמאמה

שטיוואבוילב היה אל

לע ורזוחב (710 'מע םש שדוק-תוחיש) ב"כשת ךליו תשרפ תבשב םג יברה אטבתה וז חורב
םימה יפטוח לע ,"ךימימ באוש"ו ,"חאקעל"ה יפטוח לע רמאנ "ךיצע בטוח" היפל הרמיאה
:ףיסוה דוע ."הקשמ"הו

ךיא וא) םירמאמהו תוחישה תא רבכ ורמגי יתמ םיעגרה תא םירפוסו םיכחמה שי
לכל הז תא קלחל ולכויו םימ וא תונוזמ תכיתח ףוטחל ולכויו (הזל וארקיש
אוהש וארי םלוכו ,'ךרובי אוה ןיע בוט' רמאנכו ,'קלחמ'ה היהי אוהו דחא
לכב ךכ םאו .קלחמ אוהו .יראה קלח דע תבתוככ וא םיתיזכ ינש ,תיזכ ףטח
ךלוה ועמש הנה ,םינוש תומוקממ ןאכל םיאבש םינמזב המכו -המכ-תחא-לע הנשה
.קליחו ףטח רשא אוהש תומוקמה לכב

ח"ומ ק"כש אלא ,ד"בחב אלו שטיוואבוילב היה אל הז רדסש תעדל םיכירצ הנה
יאנתב התיה הנווכה ךא .תועיבקב השענש דע םיקרפל תאז גיהנה ר"ומדא
הזו :ןאכ אטבתה יברהש םירמוא שי) הליפתה תדובעבו הרותה דומילב ופיסויש
.אלימ - ירדחב בשוי יתייה םא הנה . . (עירפי אלש ידכב ףוגל חוכ קינעמ
דגנ והז ,הנה ,הז לכ תוארל ךירצ ינאו ןאכ (בשוי וא) דמוע ינאשכ ךא
.(המישרב םירבדה םירסח ,הזב יברה ךיראה דועו) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר

?םיעוקש המב

,(הכ 'מע י"חשת שדוק-תוחיש) י"חשת הבאושה-תיב תחמש תודעוותהב .ל"נה ןיינעב דועו
:אטבתה יברהו 'םייריש' רוביצה ףטח ,יברה לש שרדמה-תיב תכוסב המייקתהש

.םיבייחמ םג אלא םיכזמ קר םניא 'םירייש' יכ ועדייש ךא ,'ופטחי'ש

שדוק-תוחיש) ג"ישת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותה לש המויסב ,תרחא םעפ
םירבדב ךכ לע ביגה יברהו 'םייריש' םידיסחהמ המכ ופטח ,(310 'מע ג"ישת
:םיאבה

השעמ תעשב .רתויב תעגונ הלועפ לכ אליממו ,לוקש םלועהש םירבדמ ןאכ
תורשקתה ןיינעש עודיכ - תוינוציח לש ןיינע - 'םייריש'ד ןיינעב םיחנומ
.אקווד הרותה דומיל תועצמאב אקווד איה תימינפ

יברהש םושמ הז ירה [םהל ןתנ יברהש הלוגס ידיחי=] םינתונ ןכש הלאלו
והז ללכב ךא - "אריקי והישיבלא אתלימ"ו םהל ןתנ (ר"ומדא ח"ומ ק"כ)
םשב םירסומש יפכ ,ליעומ הז הנומאה דצמ ,םוקמ לכמ ךא .תוינוציח לש ןיינע
המכ דע עדוי יניא תאז יתעמש אל ר"ומדא ח"ומ ק"כמש ןוויכמ - בוט-םש-לעבה
רובעלו םיה לע תחפטמ שורפל ידוהי לוכי הנומאה חוכבש - םירבדה םיקייודמ
!םיה תא

קזח דוסי שי

'הרות לידגי'ב םסרפתה - תילגנאמ 'ישפוח םוגרת') א"משת זומתב 'דב יברה בתכ ךכו
:(9 'מע הכ ןוילג ,ג"משת תבט ,ו"ת םילשורי

גהנמ הז ןיאש עדומ ךניאש רבדה אילפמ ,'םייריש' תודוא ותלאשל הנעמבו
ןילופ תודהיב םינוש םיגוחב לבוקמ גהנמ אוה אלא ,אטילב חתפתהש ד"בח
.היצילגו

דוסי ול שי ,תודהיב םינוש םיגוח ןיב לבוקמה הזכ גהנמש ,וילאמ ןבומ
יוצמ םיירישל רוקמה .ךבתכמב תרכזהש ןויערל רשק םוש הזל ןיא ךא ,קזח
ימכח ילודגמ דחא ,ןנחוי יברש רפוסמ םש ,(ןטק דעומ ,ימלשורי) דומלתב
םיפסאתמ םידוהי רשאכש ןבומו .הווצמ תדועסמ םייריש לכא ,ותפוקתב לארשי
,הרות ירבד םירמאנשכ - לוחה תומיב ןהו ,בוט-םויו תבשב ןה השודק הרטמל
םימייק םינותנה לכ ירה ,רודיהב תווצמה םויקב קוזיחו תוררועתה ירבד וא
.הווצמ תדועס ארקיתש

םיצור ויה םימייוסמ םישנאש תורמל ,רבדה גוהנ אל ד"בחב - רומאכ ךא
.ומוקמ ןאכ ןיאו ,ליעל רכזומה גהנמב קיזחהל

חרואה דובכל

יברה רמא (39 ןוילג 'ד"בח רפכ' ,ןמוי יעטק) ו"טשת תועובשה גח לש 'ב םוי תודעוותהב
- התא" :'םייריש' לוטיל הצרש (יברה לש ותדלוה תרייע) ביילוקינ הרייעה דילי דיסחל
קוקז - ןילופמ ידוהי לע יברה ןוויכ - ינולפ .םיירישל קוקז ךניא - ביילוקינ דיליכ
..."םיירישל

הצובק םע יברה לצא רקבל א"טילש זלעבמ ר"ומדאה עיגה ,א"משת 'ב רדאב 'ד ,'ג םויב
םוקמב וראשנ זלעב ידיסחמ םיבר .החנמ תליפתל יברה סנכנ ותעיסנ רחאל .וידיסחמ הלודג
."םולש תליטנ"ל יברל ודי תא זלעב ידיסחמ דחא טישוה הליפתה ירחאלו

,רמאו םיעטה ךכ ךותב .םוקמ תברקב ודמעש םידיסח 25-כ דועל ןכו "םולש" ול קינעה יברה
.חרואה דובכל תאז לבקמ אוה זלעבב גהנמה אוה ךכש רחאמ ךא ,ד"בח גהנמ הז ןיא םנמאש

"הימקואו הידי היל בהי"

יברהש 'ל"הצ יכנ' תחלשמ=] לארשי ינייוצמ יברה לצא ורקיבש העשב ,תרחא הרידנ תונמדזהב
תא ץחלו החישה לש המויסב ,יברה רבע ,ו"לשת בא-םחנמב ג"כב ,['םינייוצמ'ל םמש תא בסה
'מע ,ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) םהינפל עימשהש החישב ,ןכל םדוק .םהמ דחא לכ לש ודי
.והער די םע ידוהי לש ודי ןיב רוביחה תלעמ לע רביד (637

יברה ףיסוה (655 'מע ,ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת האר תשרפ ,ןכמ רחאלש תבשב
יברב (ב,ה תוכרב) ארמגה רופיס תא וריכזהב ,דיה תניתנבש הלעמה לדוג ןיינעב רואיב
אלו ןה אל :ובישה ?ןירוסי ךילע ןיביבח :ותוא לאשו ורקבל עיגה אנינח יברו הלחש ןנחוי
:יברה רמא .הימקואו הידי היל בהי .ךדי יל בה :אנינח יבר ול רמא .ןרכש

,דיל די תניתנ ןיינעב ('םינייוצמ'ל החישב) רבודש ןיינעל דוסיה היה הז
.ךכל קוקז היה אוה וב ןיינעהב דחא לכ - 'הימקואו' לש ןיינעה היהיש ידכ

:ורמואב יברה עיתפה ןאכ

[ד"בח=] םידיסחו יבר לצא עודמ רבסה ןיידע שורד רואיבה לכ רחאל רשא דע
.'דיה תניתנ' לש ןיינעה םייק אל

'מע ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת האר תשרפ שדוק תבשב ,ןכל םדוק םינש שולשו םירשע קוידב
לחה יברה .יברל ודי טישוהו לארשי-ץרא ינבמ םיחרואה דחא תוחישה ןיב שגינ ,(379-377
ףאו ,לארשי ץרא ינב ןכ-ןיאש-המ ,םברל םולש םינתונ ןיאש ,לבב ינב ןיב קוליחה לע רבדל
.ןילופל ד"בח ןיבש קוליחה תא הרצקב ריכזה

קידצה לש ועויס לע םיכמוס ןילופב .תימצע תימינפ הדובע םיעבות ד"בחב :רוציקב הדוקנה
.[הצק -הפק 'מע 'ז ךרכ 'םש ילהא' .21-20 'מע 300 ןוילג 'ד"בח רפכ' הארו]

יברה השעמכ םיגהונ

,'ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת רייאב ג"ימ תרגיאב יברה בתכ - "םהיתוברל םידיסח ןיב"
עודי רבכו .םברל תומדיהל ,ללכב םהיתוכילהו םיבתכמ ןונגסב םילדתשמש" שי - (אל 'מע
ול רשפא יכו - וכלת םכיקולא 'ה ירחא :(א"ע אי הטוס) ל"זר רמאמ יפ-לע ,הזב תוחצה
איה הזב תינייפוא אמגודו .ובר רחא דימלת ןכ-ןיאש-המ ,'וכו הניכש רחא ךלהל םדאל
ודי בתכ תא םדי-בתכב תוקחל ולדתשה םהיתורודל ח"אד ירמאמו םיבתכ לש םיקיתעמש ,עודיהמ
,ומצע דיה בתכמ ריכהל שי ,רמאמה ףוגב ןייעל ילבמ םג הנה תופוכת םימעפלש דע ,יברה לש
."'וכ קדצ-חמצה ר"ומדא וא יעצמאה ר"ומדא לש ורודב קיתעמ הז היה םא

גהנמו הכלה יניינעל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,םתסבש םיניינעל עגונב ךכ-םא
:(ךליאו 243 'מע ,א ךרכ 'ח"משת תויודעוותה')

(היהיש םעט הזיאמ) רומאה ןפואב ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנ שממ לעופבש ןוויכמ
ןכ גוהנל םג וליחתה ותגהנהב ןנובתהל וקיידש םידיסחהמ המכו המכ הנה -
,םיעונענה תעב קר גורתאה תא ףרצלו ,וינימו בלולה קר ללה תרימאל לוטיל)
.יברה גהנמכ ,('וכ םיעונענה ירחאל גורתאה קודבל םגו


- ויניינע לכב יברה תגהנה תא 'תוקחל' רדס הז ןיא הרואכלש ףאש ,ריעהלו]
קויד םע םירושקה םיניינעבש ,םינושארה םידיסחה לצא םג וניאר ,ירה
.[ןכ םיגהונ םה םג ויה ,יברה לצא וארש הזב אצויכו הריתי תוריהזותודיסחה ינייעממ


קלב תשרפ


(ז,דכ) וכלמ גגאמ םריו

(ם"בשר) גגא ןיארקנ קלמע יכלמ לכ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבא ,ל"ז קחצי יול יבר ק"הגה רמוא

ןכש ,הז םשב קלמע יכלמ לכ וארקנ ןכל .תואשנתהו ההבגה לע הרומ ,גג ןושלמ ,"גגא"
.וב דורמל ןווכמו ונוביר תא עדוי - הוואגו חורה-תוסג איה קלמע תפילק
(הצר 'מע ,תורגיא ,קחצי יול יטוקיל)


(זי,דכ) בקעימ בכוכ ךרד

םימשה הצקמ עיקרב ךרודה ,בכוכל ונלישמי ץראה הצקמ לארשי יחדנ ץבקי חישמה יכ רובעב
(ן"במר)

לאעמשי יבר ינפל אב דחא ירכנ) ידוהי לכ לע הז קוספ שרפמ (ד"פס ינש רשעמ) ימלשוריב
לשמנש ,ידוהי גרה הז יוגש בישה לאעמשי יברו ,בכוכ עלב ומולחבש ול רמאו יסוי 'רב
.("בקעימ בכוכ ךרד" בותככ ,בכוכל

:הלא םישוריפ ינש ןיב ךוותמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

ךיישה חישמ תמוק קלח" ןיכהלו ןקתל ךירצ ידוהי לכש ,בוט-םש-לעבה םשב םירפסב אבומ
דחא לכ תמשנב ירהש ,ידוהי לכל ןהו חישמה ךלמל ןה סחייתמ קוספהש ,אופא ןבומ ."ותמשנל
.חישמ תמשנמ ץוצינ שי דחאו
(692 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(טי,דכ) ריעמ דירש דיבאהו

(י"שר) ןכ רמוא חישמה ךלמ לע

םלועה תומואש ,(טמ היעשי) "ךיינמוא םיכלמ ויהו" אוה חישמה תומי לש םידועייה דחא
תאיבל םעלב תאובנ ןיב רשקה ןאכמ .םהל םירזועו םיעייסמל לארשיל םירצמ תויהלמ וכפהתי
.הכרבל וכפהנ ויתוללקש רחאמ ,'אכפהתא'ל למס אוה ומצע םעלב ירהש ,חישמה
(171 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טי,דכ) ריעמ דירש דיבאהו

(י"שר) םי דע םימ דריו וב רמאנש ,ןכ רמוא חישמה ךלמ לע

?וב ןימאא אל ינאו םכלש חישמה אובי םא השעת המ :ידוהי לא הלאשב דחא ץירפ הנפ םעפ

ןימאא אל ינא ףא ,וב ןימאת אל התא םא ,גואדל המ ךל ןיא :היבו הינימ ידוהיה בישה
.וב
(העומשה יפמ)


(כ,דכ) קלמע םיוג תישאר

.תוערה תודימה עבש תא םילמסמה ,תומואה עבש ינב ונייה - "םיוג"

.וב דורמל ןווכמו ונוביר תא עדוי ,הוואגו תושיל זמור - "קלמע"

.תושיהו הוואגה אוה תוערה תודימה לכל שרושהו רוקמה - "קלמע םייוג תישאר"
(הצ 'מע רתסא תליגמ - רוא-הרות)


(כ,דכ) דבוא ידע ותירחאו קלמע םיוג תישאר

-לע ,בוטל וז הפצוח ךופהל רשפא-יאש יפלו .סיסבו םעט אלל הזעהו הפצוח איה קלמע תפילק
לצנל רשפאו ,םייוסמ ןכות תולעב ןה תוערה תודימה ראש ,התמועל .התנקת יהוז התריבש ןכ
הזב אצויכו ,השודקד דסחל ךופהל רשפא הפילקד דסח ,לשמל) יבויחהו בוטה ןוויכל ןתוא
.(תוערה תודימה רתי לכב
(זצ קרפ םירופה רעש - הרוא-ירעש)


(כ,דכ) דבוא ידע ותירחאו קלמע םייוג תישאר

דגנתהש םושמ ,לארשיב םחלנו אב ןכלש ,תוקולא יוליגל תודגנתה היה קלמע לש וניינע לכ
אטוחש םדא אוה הדובעב וניינעו .ףוס-םי תעירקו םירצמ תאיצי תעב היהש יקולאה יוליגל
.(ותוואת יולימ םשל אלו) תוקולאמ דרפיהל ידכ ,'המשל'

ןתוא ןקתלו ררבל ןתינ תוערה תודימה ראשב ,ןכש ,"דבוא ידע ותירחאו" קלמעב רמאנ ןכל
ןיא ,תוקולא יוליגל תודגנתה וניינע לכש ,קלמע ,תאז תמועל .יקולא רוא יוליג ידי-לע
.לוטיבו דוביא ותירחא - ךכיפלו ,הנקת ול
(ביר 'מע ה"סרת םירמאמה רפס)


(א,הכ) באומ תונב לא תונזל םעה לחיו

(י"שר) םעלב תצע ידי לע

תא שיגרה ןכלו ,ותוהמ םצעב בוט היה השמ .ונבר השמ לש 'הז תמועל'ה היה םעלב ,עודיכ
םצעב ער היה םעלב ,ותמועל .ותוא הליגו ,רתסנה בוטה תא םג ,ידוהי לכב יוצמה בוטה
.ןויסינב םתלשכה ידי -לע ותוא ררועו לארשיב שיש םלענה ערב ןיחבה ןכלו ,ותוהמ
(158 'מע ש"ת םירמאמה רפס)


(ג,הכ) רועפ לעבל לארשי דמציו

(י"שר) ותדובע איה וזו ,יער ןיאיצומו תעבטה יפ וינפל ןירעופש םש לע

.םיינחור םיגונעת לש 'האוצ איק'ו 'תלוספ' אלא םניא הזה םלועה לש םיימשגה םיגונעתה
לש בר עפש דירוהלו ךישמהל הדעונ וז הדובע - רועפ לעב תדובע לש תימינפה תועמשמה וז
.'תלוספ' אלא םניאש ,הזה םלוע יגונעת
(זיר'א 'מע תומש הרותה-רוא)


(ז,הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו

םולש ףדור" היהש ,ןהכה ןרהא טרפבו ,לארשיל ביטהל דימת לדתשמש ,דסחה שיא אוה ןהכה
,דובכה יננע םג ןכ .(טכ,כ תקוח י"שר) "ותשאל שיא ןיבו הבירמ ילעב ןיב הבהא ליטמו
ןרהא לש ודכנ היה ןכל .(א,אכ תקוח י"שר) ותוכזב ויה ,םהילע ונגהו לארשי תא ופיקהש
.ה"בקה ןיבו םהיניב םולש ןיכשהלו הפגמה ןמ לארשי תא ליצהל ןושארו שאר
(ח"משת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)


(ז,הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו

ןוהתי ךילהד ןמז דע ןייח דכ ורטנתאד ,יארסדח סנ . . סחניפל ודיבעתא ןיסינ ירסירת
(ןתנוי םוגרת) אתימד ילהאב אנהכ באתסי אלד ללגב ןמ ,אתיירישמ לכב

"ירמזל וגרהש דע סחניפ ןהכתנ אל" ןכש ,ןהכ היה אל ןיידע סחניפ ירה :הזב קדקדל שי
ורתונש סנה המ םשלו ,אמטיהל ול היה רתומ הרואכל ןכ םאו ,(סחניפ תשרפ שיר י"שר)
?להואה ןמ ותאיצי דע םייחב

תימרא לעובה"ד ןידה .ןידה תרושמ םינפל היה סחניפ לש והשעמש ךכל רושק רבדה אלא
"ול ןירומ ןיא ךלמיל אבה" ירהש ,בויח רדגב וניא (ןאכ י"שר) "וב ןיעגופ ןיאנק
הדימ - ןידה תרושמ םינפל ,וב רתומ היהש רבד לע םג סנ ול השענ ןכל .(בפ ןירדהנס)
.הדימ דגנכ
(ו"כשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)

רודו רוד תורצוא


הלואגו תולג


תוביסה בבסמ תנווכ יפל אלא ,ונוצרמ ךלוה םדא ןיא תולגל
םיקוקז ,הלואגה תארקל רחשה ימודמד םיליחתמשכ אקווד *
תא ושיגרהש םיקידצ שי * םדריהל אלש דחוימ קוזיחל
תא תעדל ידוהי לע * תולגה תכשח ךותב "הלואגה םעונ"
חישמה תאיבל תוכזל ךרבתי םשהל ללפתהלו תולגה לש תילכתה
החמשלו ןוששל וכפהיי ,'םירצמה ןיב' ימי לגרל *...רוא תויהל ליחתמ

הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ" לש הנוילעה הנווכה תא .אקווד ףוסב הצוענ הלחתהה
הרהמב חישמה תאיב ןמזל רתוי םיברקתמ הנש לכ םע .תולגה ידוהי םיעצבמ "םינותחתב
.הלודג החמשב תויהל םיכירצש ירה - ימצעה רואה יוליגלו ןמא ונימיב

המדרת םדאה לע תלפונ רחשה ימודמד םיליחתמ רשאכו ,תולגה ךשוח רבגתמ רחשה הלועש ינפל
.הקזח

ךא ,קומע ןיינעב םיעוקש תויהל םילוכיו יפרוח הליל םיבשויש ,םיאור ונא שחומב
.ומדריי אלש קוזיחל םיקוקז זאו הקומע הניש תלפונ ,רחשה ימודמד םיליחתמשכ

ינימ לכב לדתשהל שי התע אקווד .רחשה ימודמד םיליחתמ ,רוא תויהל ליחתמ םשה ךורב
תסנכה -יתב לכב .םיברב תודיסח דומלל םידיסח לע .םדריהל אלש תועיגיו תולדתשה
רואל תחנב עיגהל םשה תרזעב הכזנו .םיברב תודיסח דומלל םיתיע תועיבק ורדוסי םיידיסחה
.בוט-יכ רואה לארשי ללכל הלגתיו םויה
(91 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תולגהמ תאצל הצור םדא

תחא ,ןח אשונ לאירבג 'ר ודודמ עמש ,"רעכאמכעקעל המלש 'ר" ארקנה ,המלש 'ר דיסחה
.'וגו "ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא" :ע"נ ןקזה ר"ומדאמ עמשש תונושארה תורותהמ
בותכש ומכ ,רתוי לודג שודיח אוהש ,"ךיתאבהש" רמול ךירצ היהו ,שודיחה המ - הרואכל
?"ילא םכתא איבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו"

ה"בקהש ,תוביס לש םלש תולשלתשה רדס םייק .ומצע ןוצרב ךלוה םדאה ןיא תולגל :ץריתו
.ומצעב םדא הצור ,תולגה ןמ תאצל וליאו .הנווכ םשל תולגב םידוהי איבמ תוביסה בבסמ
רשא" והז .הלעמלמ הארוהל םיקוקז ךכ םשל ,תכלל ןאלו תאצל ךיא םיעדוי אלש אלא
."ךיתאצוה
(578 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הלואגה תא "עומשל"

דחא םשב רפיס קינסא'צמ ע"נ אבא 'ר דיסחה .קודקדב םישלח ויהש םילודג םידיסח ויה
ויה הרואכל ."הלילה ותוא לכ םירצמ תאיציב םירפסמ ויהו" אקספה תא ריבסהש ,םידיסחה
.עיפשמ תניחבב הליל היה םלצאש אלא ,רכז ןושל ,"ותוא" אלו "הלילה התוא" רמול םיכירצ
.חישמה יוליג לש תוקיתמה תא תולגב האר אביקע יבר .תולגה ןיינע אוה הליל

אוה הליל ןכש ,קודקדה יפ-לע הנניא הישוקה :[ב"שרה=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ ךכ לע רמא
,הלואגה לש םעונה תא "םיעמוש" תולגבש תורירמה ךותב רשאכ :אוה רואיבה אלא .רכז ןושל
.קומע גנוע הז ירה
(596 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תולגהמ תאצל תוצרל

םיבשוחש אלא ,הלואגה איה תולגה לש תיתימאה תילכתהש תעדל אלו תולגב תויהל םילוכי
לבא ,םייוגה לככ היהנ אלש קר םיצור ,תולגב םיצורמ .תילכתה איה המצעל איהשכ תולגהש
.םיצור אל תולגה ןמ תאצל

:תולגהמ תאצל ןוצרה-יאב םינפוא ינש

יפכ ,םהלשכ םייח םה ןהבש תונידמה תא םיבישחמ םה .תולג וזש םיבשוח םניאש הלאכ (א
ידועייבו ותרותבו 'הב םירפוכ םה .הלואגב םינימאמ םה ןיאו ,הנידמה יבשות ראשב רבדהש
.ונקדצ-חישמ ידי לע הלואגה

לע םיאיבנה ידועייב םינימאמו תולג לש תונידמ ןה תונידמה לכש םיעדויש הלאכ (ב
ךרבתי םשהש םינימאמ םמצע םהשכ םג ,םהידליל תמאה תא תולגל םישייבתמ םה ךא ,הלואגה
.המלש הלואגב לארשי-םע תא לואגל ונקדצ-חישמ תא חלשי

-לעבה לע בלה םהל באוכ ךא ,חישמה תאיבב המלש הנומאב םינימאמה םידוהי לש גוס ונשי
םיתבה םע ושעי המ - לארשי-ץראל לארשי-םע תא הלעיו אובי חישמשכ .םהלש תססובמה תויתב
םהידידי תאו םהיקסע תא וריאשי אלש יאדו ירה ?םהיתונבמו םהינבמ ודרפיי דציכ ?םהלש
הלא ןיבמ לודג קלח םג אליממ .דחי םיתושו םילכוא םה םתיאש םלועה תומוא ןיבמ םיבוטה
תוגאדה תא םיכירצ םה המ םשל ,רבדה היהי םהימיבש םיצור םניא חישמה תאיבב םינימאמה
?םהידלימו םהיתבמ תודרפיהב םיכורכה םילובלבהו

לש תילכתה תא תעדל ידוהי לע - "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" םימכחה תעד הז
.חישמה תאיבל תוכזל ךרבתי םשהל ללפתהלו תולגה
(599 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תוימינפב "תומצע"ה יוליג

,ילש הווצמ -רבה ירחא דימ ,תודיסח יתא דומלל לחה [ב"שרה] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוהשכ
רמאמ ."בירקי יכ םדא" רמאמה התיה הלחתהה .םירישה ריש הרות יטוקילבו רודיסב הז היה
.םיאצמנ וב םוקמהמ םיצפוק ,הדדמ תויהל םדאל םרוג הז

.הדובע לש ןיינעב רופיס יל רפסמ ק"הרה ר"ומאא ק"כ היה דומיל לכ ינפלש יתרפיס רבכ
.העיטנל העירז ןיב לדבהה לע זא רביד אוהו ,םירישה ריש רמאמה תא ונדמל "םירישה ריש"ב
ירודל הכשמה איבמ הזו ,תוימינפב תטלקנ העירז .תודימה לע לכשה תרבגה ,לכש לעב םדא שי
.תורוד

תולג ןיב שרפהה ,ןקזה ונבר ק"כמ "קדצ חמצ"ה יברה עמשש המ ,הנטק ההגה שי רמאמ ותואב
ינפמ ,ךכ לכ ןמז תוכיראב איה הנורחאה תולגה עודמו ,הנורחאה וזה תולגה ןיבל םירצמ
.חישמ ידי-לע תוימינפב "תומצע"ה יוליג תויהל ךירצש
(527-526 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
קלב תשרפ שדוק-תבש
זומתב ז"י

לחש זומתב ז"יב הריחבה תיב יניינעב דומילה תלחתהל עגונב ןויע-ךירצ וז הנש תועיבקב
וזכ תועיבקב םירצמה ןיב תלחתהו ,םירצמה ןיבד ןמזה תוללכ תא החוד תבשה םאה - תבשב
.2םירצמה-ןיבד 1םייוצר-יתלבה םיניינעהו םוצה תא [קר] החוד תבשהש וא ,ןושאר םויב איה

.(ה הכימ) "בקעי תיראש היהו" :הרטפה

.3ו קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
זומתב ח"י

.4םירצמה ןיב שדוק-תבש יאצומ

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ ןיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
רתומ תבש דובכל םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(5לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
םא אלא) תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא .ןוזח תבש ברעב וליפא
החמש םשל אלש הזב אצויכו תוטלק תעימש .רוסיא ןיא הפב הרישב .3(ךכ-רחא ואצומ וניא
.בא-םחנמ שדוח-שאר דע ה"ע קילרג ז"שרגה ריתה ,שממ

.6רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
7םינש שולש ןבל תאלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה-לעש עמש-תאירקו
.

םעפו ,8"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט" :יברה הנע םעפ .םירצמה ןיב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.9"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב . . רשפא םאב" :הרוה תרחא

:10ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
.11

לכלו ,םיניד -יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) עובקל :הרות
ינא" הז דומיל ידי-לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ-תיב ,הריחבה תיב תרותב - שארל
'מ קרפמ לאקזחי רפסב - ך"נתב :ונייה .12"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ
.הריחבה תיב תוכלה - ם"במרבו ,דימתו תודימ תותכסמ - ארמגבו הנשמב ,האלהו

,שרדמ-יתבו תסנכ -יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוהה :הקדצ
.(הזב אצויכו תובישי

:13(החדנ) 'זומתב רשע העבש' םוצ

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.14רחשה תולע דע הליכאב

.(ץיק ןועש) 3:09 :המידקמה העדל (ץראה זכרמב) רחשה תולע

תירחש

.15רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
-לכ-לעו .םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.17'הליפת עמוש'ב ורמוא - ןיא םאו .16"רועישכמ תוחפ ולכאש העבש דוע שישכ םינפ

:18תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

/ םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא :ןלהלד רדסב ,ץ"שה תרזח ירחא ןרמואל ונגהנמ
/ רובעיו ,19ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 21ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 20רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 22ונלוק עמש / םינושאר
(תוחילסה םויסב תאז הליפת ןגנל וגהנ יברה לש ןיינמב) ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ) ךוראה 'ונכלמ וניבא' /
אלו] ...ל ונרכז ;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו ,("התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז'

:הרותה תאירק

.םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימ הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.הלעי - םשה לוליח ינפמ תאז

רמוא - ". . תחלסו" ;"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ;". . ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

.23םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ לבאתהל תעד םהב שיש םינטק

:אמויד אניינע

םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" :24איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
הימרי ;ח-ג,הכ ב-םיכלמ) םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה
םוי לכבש ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' רבד-לע (טי-חי ,ח הירכז ;ז-ב,טל
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא

:הקדצ

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
.םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע

:החנמ

.25תיסחי ,תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
- ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
-יצחב ליחתמ ץ"שה) 3שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ
תרימאב היבגמה חתופ דימו הלילגב םירהממ ךדיאמו ,וב ךיראמו הלילגה םויסל ךומס שידק
ןיתמה יברה .הסנכהל ךומס שידק יצחה תא םייסיש ךכ ,שדוקה -ןוראל הסנכההו 'וללהי'
.(הרשע-הנומש םדוקש םידעצה 'ג ינפלו ,שידקה ירחא דע ". . לע ודוה" תונעל

חכש םאו ,". . עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.26החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.(ץיק ןועש) 8:16 :(ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ
'ונייחהש'מ ענמיהל ןיא ונגהנמל םגש הרואכל רורב ,(הרטפהה ןיינעל םג ומכו) תיחדנ תולבאהש רחאמו (1
םשב) םש ףסוי יכרבב ש"מכ אלדו .(ד"בח- ללוכ חולב הארו ,ותעיסו במ ק"ס אנקת 'יס א"מה תעדכ) וז תבשב
רבד חולב כ"כו ,ותעיסו חסק ס"וס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"ושב וקספ ןכו ,הלודגה תסנכ ח"מהעב תבושת
.וז תבשמ םיליחתמ םירצמה ןיב ינידש ,(ותעב

.ק"שצומב ףאו ,תודועסב םג החמש תבשה ףיסוהל שיש ,םשו .691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (2

.ד"בח ללוכ חול (3

תבטב הרשעו זומתב ז"יב רימחהל (ג"מרפו ר"אמ) א"נקת ס"ר הכלה רואיבב עצומה יפכ ןיגהונ ןיא ,הארנכ (4
ךירצ םא לבא ,הזל םינווכמ אל ןבומכ) דועו וע,הע,גע 'מע א"ח םירצמה ןיב לאירבג יעטנ 'עו .בא ח"רמ ומכ
.('וכו םיסבכמ

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (5

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (6

.297 'מע גל קלח תוחיש יטוקל (7

.חכר 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגיא (8

.צש 'מע ט"י ךרכ םש (9

.336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש יטוקל (10

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי ,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות יטוקלב ראובמכ (11
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

ב"ח ח"משת תוחישה רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (12
.(535 'מע

(םש כ"ונבו ט"ס ט"נקת ח"וא ע"וש האר) יאה ילוכ רומח וניא (באב העשתד םג) החדנש תינעתש ריעהלו" (13
ןוששל ךפהייו ,תמאב החדייש" תבשב תועיבקהל ךשמהב [אסק 'מע ק"הלב] 157 ע"ס ת"ש'ה תוחישה רפסבו . .
.74 ,72 'עה 388 'מע יח ךרכ תוחיש יטוקל - "החמשלו

ע"וש - הלודג החנמ ירחא לוכאל םירתומ (קדנסהו להומה ,ומיאו ןבה יבא) תירב-ילעב ,החדנ הז םוצש ןוויכ
תצק הלוח"ל הז םוצב לקהל שיש א"ער תוהגהב ש"ייעו .(ברעב הדועסה תא םישוע לעופבש המודמכ ךא) םש כ"ונו
לכ תדלוי ןכו ,הנכס וב ןיאש הלוח כ"שכו ,הברה תורעטצמש תוקינימו תורבועמ] "תצק שוחימ שיש תרבועמו
.זט ק"ס ו"פרת 'יס ןויצה רעשב ב"נשמ הארו .[ליגר צ"תב םג םירוטפ - םוי 'ל

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (14
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה

לזונב ופטושל לקהל ןודל שי ,הפה תציחר-יאמ רעטצמה .1 'מע םיגהנמה רפס .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (15
.הייתשל ללכ יואר וניאש

םיאולימה רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו .1 'מע םיגהנמה רפס (16
.'ג 'מע ב"יח ק"גאו ,ןודנב 18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו .ח"ס

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (17

(הרותה תאירק ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע םיגהנמה רפס .362 'מע 'ה תלהת רודיס (18
.18 'מע מ ןויליג הארו .20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ

א"יו .םיפא תליפנ אלל ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה לחש הלימ םוי
.(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס ףוס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש
ירשת 'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא) ןונחתב יולתש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' םג האר .כ"חא השעמל תונוש תוארוה ויה אל םא קודבל שיו .ה"לשת

תודימ ג"י הנעי קרו ,(ןבומכ ,תודימ ג"י אלל) ןדיד רדסכ לכה ל"צ הרואכל ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמה
.םהמע

."תעדוהכ" וב ל"צו (19

,וריבחל זורח ןיב ןושארה זורחהמ קלח םירזוח ולא םיטויפ לש עירכמה םבורב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (20
.ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו

.'ד"בח גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,'ו אלב "ךתעושיב ונדקפ" ל"צו .347 'מע 'ה תלהת רודיס (21

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (22
.ןוראה םירגוס

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה ןיב לאירבג יעטנו ט ק"ס נ"קת 'יס םייחה ףכ הז ןינעב האר (23

,אבל-דיתעל םג תיחצנ איה הרותה - הזמ הריתיו ,הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע (24
רבד לכבש בוטה יולגב ריאמ רוא-הרותו תמא-תרותבש אלא ;תומוצה רבד-לע םירבדמה םיאיבנב ולא םיקלח ללוכ
ןוששל וכפהייש יפכ ,ולא תומוצבש בוטה ונייה ,("השרפב םירומאה וישעו בקעי" ןינעב רחא םוקמב ראובמכ)
לידגמ הז ירה .העש יפל הדיריהל עגונב דומילה ידי-לע - הברדאו ,אובל-דיתעל םיבוט םידעומלו החמשלו
.(63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס) בוט-םויהו החמשה

לכב הליגרה העשב ללפתמ היה יברה יכ-םא .20 הרעה 48 'מע םיגהנמה רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (25
.15:15 - םוי

.נ"שו ,352 'מע כ"ח תוחיש יטוקל האר (26


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il