- ח"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה זומתב ג"כ * סחניפ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םירומאה "םירצימה ןיב ימי"
השרפב


אורקל הרותל םילועשכ שממ הכרב התוא םיכרבמש ןכתיי דציכ
?תורבדה תרשע תא אורקל הרותל םילועשכו ויללעמו וישע לע
,רמולכ ,"דלונה תא האורה םכח" לש הייאר תשרדנ ךכ םשל *
םהמ דלוויהל דיתעש המ לשו םירבדה ןכות לש הקימעמ הייאר
* םירצמה ןיב ימי יבגל םג ךכו וישע יבגל ךכ * ךשמהב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ- וז םיכרבמ תבשל ךיישה יטרפ ןיינע םג ונשי ,םיכרבמ תבש לכב הוושה דצה דבלמ
.וז םיכרבמ תבש תרבחמש םישדוחה 'ב לש םניינע ןכותל םאתהב

ןיינעה ירה - בא-םחנמו זומת םישדוחה 'ב תא רבחמה ,בא-םחנמ םיכרבמ תבשל עגונבו
זומת שדוחב וקלחש ,'א (הפוקתו) ןיינע - "םירצימה ןיב" :אוה ולא םישדוח 'בל ףתושמה
."םירצימה ןיב" ימיב אוה ומצע םיכרבמ תבש םגש טרפבו ,בא-םחנמ שדוחב וקלחו

םהינשמ הלעמלו ,םישדוח 'ב רבחמ אוהש ,םיכרבמ תבשד יוליעה לדוג םע בשחתהב ,הנהו
זומת םישדוחה 'ב תא רבחמה) בא-םחנמ םיכרבמ תבשבש רמול ןכתיי אל ירה - 'וכ וידחי
.אתוילעמל ןיינע םג הזב שיש רמול חרכהבו - !דבלב יוצר יתלב ןיינע ונשי (בא-םחנמו

,"השרפב םירומאה ושעו בקעי"ד ןיינעה תודוא םימעפ המכ רבודמה םידקהב - הזב רואיבהו
יפכ ןכ-ןיאש-המ ,םלועה תואיצמב אוהש יפכ קר הז ירה יוצר יתלב ןפואב ושע לש ותואיצמש
.ןמקלדכ ,בוט ןפואב איה ותואיצמ יזא - "השרפב םירומאה" - הרותב אוהש

:הזב ןיינעהו

ומכו .'וכ יוצר יתלב ןפואב התיה ותגהנהש אוה עדוי ,ושע תדוא דמול טושפ ידוהי רשאכ
,"לארשי" םשב םג ארקנ ירהש ,הלעמה םש הז ןיאש אוה עדוי - בקעי תודוא דמול רשאכ ןכ
,"ושע בקעב תזחוא ודיו" םש לע הז ירה "בקעי" ארקנש המ וליאו ,"'וג תירש יכ" םש לע
אלא ,דבלב וז אלו ,"ושע בקעב" אלא ,(בקעי לש "בקע") םתס "בקע" קר אלו ,"בקע" ןושלמ
לש ובקע םע הרושק בקעי לש ובקעש הנווכה ןיא ,רמולכ ,"ושע בקעב תזחוא ודיו ,תאז דוע
הטמל דוע אלא ,["ןילגרב ןילגר וטמ" - אחישמד אתבקעל עגונב אבוהש ןושלה" ךרד לע] ושע
.ושע לש ובקעב תזחוא (ןכלו ,ושע לש ובקעמ הטמל איה) בקעי לש ודיש - הזמ

,"בקעי"ו "לארשי"ד תוגרדה יקוליח תודוא תודיסח ירמאמב םידמול רשאכ :בגא ךרד]
- טושפ יכה רבדל בל םימש אל ,"בקע" ןושלמ אוה "בקעי"ו "שאר" ןושלמ אוה "לארשי"ש
- ףסונ ןיינע הזב שי ,המשנבש בקע ,המשנה תגרדל עגונב לארשיל בקעי ןיבש קוליחה דבלמש
אצוי ארקמ ןיא" ירהו ,"ושע בקעב תזחוא ודיו" :בותכב שרופמכ ,ושע לש בקעל תוכיישה
."וטושפ ידימ

תושעל ,םהירמאמב תאז שיגדהל וניאישנ וניתובר וכרצוה אל רבדה תוטשפ בורמש ,ןבומו
- ךדיאלו .םיבותכה תוטשפב ארקב שרופמש ןיינע והזש ןוויכמ - 'וכו םיברב "םערוטש" הזמ
ןעק פאק א" :עודיה ןושלבו ,שוריפב תאז רמול ליעוי אל ,םמצעמ תאז םיניבמ םניאש ולאל
.[...!"ןלעטשפיורא טינ ןעמ

-רחאו ,"הרותה תכרב" ךרבמו ,תודלות תשרפב הרותל הלוע טושפ ידוהי רשאכ - הז יפ-לעו
תלאשנ ,ושע תודוא הרותב וארקש ["רמאק יאמ עדי אל" ומצעב אוהש ןוויכמ] ול םירפסמ ךכ
ותגהנה תודוא עדוי אוה ירה - "ושע" םע רושקה ןיינע לע הכרב ךרבל ןכתייה :הלאשה ולצא
!?יוצר יתלב ןפואב ושע לש

אוהש יפכ ושע לש ותואיצמ תודוא רבודמ רשאכ קר ךייש הז לכש - ול םירמוא הז לע הנה
םירומאה" ,הרותב השרפב עיפומ אוהש יפכ ושע תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,םלועב
טעוועדליוו ושע סאוו סאד") םלועב ושע לש ותוללותשהל שי םוקמ תסיפת הזיא - "השרפב
...!הרותב השרפ הפסותינ הז ידי-לעש הדבועה יבגל ("טלעוו ןיא

לכמ ונב רחב רשא" אוה ךרבמ - ושע תודוא רבודמ הבש השרפב הרותל הלוע רשאכ ,ןכלו
תרשע"ב הרותב האירקה לע ךרבמש הכרבה התוא יהוזש ,"ותרות תא ונל ןתנו םימעה
לע הכרבה חסונל הווש היהי הבוטה לע הכרבה חסונש ןכתיי אלש ןוויכמו ...!"תורבדה
לכשה ךפיה םג הז ירה ,הכלהה ךפיה אוה הזכ ןיינעש הזל ףסונ ירהש] יוצר יתלב ןיינע
הרותב האירקה תמגודב ,בוט רבד איה ושע תודוא הרותב האירקה םגש רמול חרכהב - [טושפה
םוקמ תסיפת ןיא ,הרותב השרפ תפסוה תודוא רבודמ רשאכ - רומאכו ,תורבדה תרשעב
!םלועב ושע לש ותוללותשהל

!?בוט ןיינע ונשי ושע לצאש רמול םילוכי דציכ - רואיב שורד ןיידע לבא

םיכירצש ול םירמוא רשאכ ,ןכלו ,עמשנל השענ תמדקהד ןפואב םנמא גהנתמ טושפה ידוהיה
תרשעב האירקה לע םיכרבמש הכרבה התוא) ושע תודוא הרותב האירקה לע "הרותה תכרב" ךרבל
,לעופב רבדה םויק ירחאל לבא ;עמשנל השענ תמדקהד ןפואב תאז םייקמ אוה ירה - (תורבדה
!הז ןיינע ול ריבסהל ונממ שקבמו ,הרותב הנבה ול שיש ידוהיל אוה הנופ

,תודיסחו הלבק יפ-לע תאז ול ריבסהל רשפא יא - טושפ ידוהי תודוא רבודמש ןוויכמו
לש םיניינעב ללכ גשומ ול ןיאש ןוויכמ ,הזב אצויכו ,הלעמל ושע לש ושרוש תודוא
יכה ןפואב הז ןיינע ול ריבסהל םיכירצ אלא - !הרותד הלגנב אל םגו ,הרותה תוימינפ
.טושפ

:תוטשפב - הזב רואיבהו

יתלב ןפואב איה ותואיצמ לכש רמול ןכתי אל ירה - הקברו קחצי לש םנב היה ושעש ןוויכמ
.בוט ןיינע םג וב היה יאדווב - !ירמגל לכשה ךפיה והז - !ללכ בוט וב ןיאו ,דבלב יוצר

הטמל ,רתויב הכומנ אגרדב אוה ושעש עודיכו) יוצר יתלב ןפואב התיה לעופב ותגהנהש המו
תא לטבמ הז ןיא לבא - !ופקת ורצי :תידדצ הביס ינפמ הז ירה - ('וכ לאעמשימ וליפא
.וב שיש בוטה ןיינעה

ונב ותויה תורמל :"הזחא ירשבמ" - ומצעל עגונב םירבדה בצמ תא טושפ ידוהי עדויש יפכו
הדומ אוהש ,ונייה ,"יוג ינשע אלש םוי לכב ךרבמש דעו] ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
ךלמ לש ונב אוה ידוהיש עדויש ינפמ - הז לכו ,ידוהי ותויה תדבועב רשואמ אוהו ה"בקהל
,ןכ-יפ-לע-ףא - הקברו קחצי לש םנב רשאמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,[ה"בקה םיכלמה יכלמ
ינפמ - רבדה םעטו ,יוצר יתלב ןיינעב ו"ח לשכנש הרוק םימעפלש הישפנב שיניא עדי
."ופקת ורצי"ש

לע הטרח ישגרב אוה ררועתמ - ערה רציה לש סנואה לטבתמו ,הז רבדב לשכנש ירחאל ,ןכלו
.יוצר יתלב רבדב לשכנש

ערה רציה אב ךכ-רחאו ,םייוסמ השעמ השע םדאה רשאכש רסומ ירפסב בותכש המ עודיכו]
,"דוע לכואו יתלכא" ,תפסונ םעפ ותושעל ךירצ ןכלו ,בוט השעמ היה הז השעמש ול רמואו
הז השעמ םא תעדל הניחבה הנה - יוצר יתלב היה הז השעמש בוט-רציה ול רמוא תאז תמועלו
הצורמ ומצע תא שיגרמ אוה םא :השעמה תיישע ירחאל ולש שגרהה - איה ,ואל םא בוט היה
ורצי" ןיידעש - ךפיהל םג ןכתיי יאדוובש ףא] בוט השעמ היה הז השעמש ןכתיי - ךכמ
היה הז השעמש יאדווב - 'וכ הקעומ תשגרה ובלב שי םאו ;['וכ ושפנל ובזע אלו ,"ופקת
.[יוצר יתלב

ןכ השעו ,ותוואת תא אלמל ידכ הז השעמ תושעל הצרש ןוויכמ :רבדה הומת ,הרואכלו
!?ךכמ הצורמ וניא השעמה ירחאל עודמ ,ןכ םא - ותוואתו ונוצר אלימש ,ונייה ,לעופב

ןיד קספכ ,"תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תא תושעל" - אוה יתימאה ונוצר יאדו אלא
...תאז שיגרמ אוה ירה - ם"במרה ירבד תא דמל אלש ףאו ,(ב"פס ןישוריג 'לה) ם"במרה
אוה ורצי") ערה רציה לש סנואה לטבתמש ירחאל ,ןכלו .יתימאה ונוצר והזש ןוויכמ
- ךכמ האצותכו ,יתימאה ונוצר בוש ררועתמ יזא - (יתימאה ונוצר לע םילעהו ,"ופקתש
.יוצר יתלב ןיינעב לשכנש הז לע אוה טרחתמ

,שדוח שאר ברע וא ,םירופיכה-םוי - לגוסמ ןמזל םיניע ןוילכב ןיתממש - ךכ ידכ דעו
עיגיש דעו ,תומילשב רבעה תא ןקתל לכויו ,תיתימא הבושתב ררועתי זאש ,הזב אצויכו
.'וכ ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,רתוי תילענ אגרדל

יאדוובו ,הבושת תושעל ופוסש יאדווב ירה ,"חדינ ונממ חדי אל"ש הרות החיטבהש ןוויכמו
לככש ןיבמ םיטושפבש טושפ ידוהי םג ירהש - ערה רציה לש סנואה לטבתי ףוס לכ ףוסש
יאדווב ,ןכלו ,רתוי לודג יאדווב אוה ה"בקה לש ופקת ירה ,ערה רציה לש ופקת היהיש
תאיבב ןימאמ אוהש טרפבו .ה"בקה לש ופקת ידי-לע ערה רציה לש ופקת לטבתי ףוס לכ ףוסש
,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייוקי זאש ,'וכ םיתמה תייחתבו ונקדצ חישמ
.םייוצר יתלב םירבד לש גשומה לכ היהי אלש ,ונייה

ןטק עגרל" ,דבלב העש יפל איה םייוצר יתלבה םירבדה לש םתואיצמש ,אצמנ הז יפ-לעו
- רתוי לודג יוליע היהי זאש ,בוטל וכפהתיש ידכ - איה הזב הנווכהו ,"ךיתבזע (דבלב)
.'וכ ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ

,דבלב רבדה תוינוציח תא אוה האור ,"שפיט" תודוא רבודמ רשאכ ירה - ןכש ןוויכמו
האורה םכח והזיא" ל"זח ורמא - "םכח" תודוא רבודמ רשאכ לבא דבלב הווהה בצמ םע בשחתמו
,'וכ ןמז רחאל רחמו ,רחמל היהיש המ ירקיעו בושח םוקמ ספות ולצאש ,ונייה ,"דלונה תא
רבכ האורש ונייה ,"דלונה תא" הז רבדב רבכ אוה האור ,םייוסמ רבד לע לכתסמ רשאכ ,ןכלו
.'וכ בוטל ךפהתמ הז רבדש ךיא

םתס יוג תודוא רבודמ רשאכ :"השרפב םירומאה ושעו בקעי"ד ןיינעה תוללכב רואיבה והזו
תוריהז יניינע ,יוג םישגופ רשאכ גהנתהל םיכירצ דציכ הרותב םיניד המכ םנשי ירה -
ושע לש ותואיצמ תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ .םיניינעה תוינוציח דצמ הז לכו .'וכו
וליפא :וזמ הריתיו .בוט ןיינע והזש יאדווב ירה - "השרפב םירומאה" ,הרותב אוהש יפכ
דועייה םייוקי אובל דיתעל ירהש ,בוטל וכפהיי יאדווב - םמצע םייוצר יתלבה םיניינעה
ןורתיכ - רתוי לודג יוליע הלגתי הז ידי-לע :הברדאו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"
.ךשוחה ןמ רואה

:"םירצימה ןיב"ד ןיינעל עגונב םג ןבוי - ליעל רומאה לכ יפ-לע

-המ ;םלועה תואיצמ תודוא רבודמ רשאכ קר הז ירה - "םירצימה ןיב"ד יוצר יתלבה ןיינעה
.בוט ןיינע הז ירה - "השרפב םירומאה" ,הרותב אוה ןיינעהש יפכ ןכ-ןיאש

אוהש יפכ "םירצימה ןיב"ד ןיינעה תודוא (הכיא לע תומישרב) קדצ-חמצה רואיב עודיכו
ןמ רואה ןורתיכ ,אכפהתאד יוליעל םיאב הז ידי-לעש - איה הזב הדוקנה תוללכו ,אתוילעמל
.ךשוחה

ןמ" האירקה ידי-לע אקוודש ,"ה-י בחרמב יננע ה-י יתארק רצימה ןמ"ד ןיינעה ךרד לעו
ידי-לע לעפנש הממ רתוי הלענ ןיינע והזש ,"בחרמב יננע"ד ןיינעה לעפנ יזא ,"רצימה
ידי-לעש ןוויכמ - "תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל 'ה בורק" בותכש ומכ ,םתס האירק
."ה-י בחרמב יננע"ד ןיינעה לעפנ "רצימה ןמ" האירקה

ול רשא לודג יוג ימ יכ" בותכה שוריפב שרדמה םשב (א"פקתס ח"וא) רוטב אתיא ,הנהד
וז המואכ המוא וזיא" ,(ז,ד ןנחתאו) "וילא ונארק לכב וניקולא 'הכ וילא םיבורק םיקולא
םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול" הנשה-שאר ברעב רבכש ,"'וכ היקולא לש היפוא תעדויש
ידי-לע לעפנ - "ה-י בחרמב יננע ה-י יתארק רצימה ןמ"ד יוליעה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ."'וכ
רצ דחא ודצ רפושהש ןוויכמ ,[רפוש תעיקת ינפל הז קוספ םירמוא ןכלש] אקווד רפוש תעיקת
הז ירה - בחרה ודצמ אצויש לוקה תא םיעמושו רצה ודצב םיעקות רשאכו ,בחר ינשה ודצו
."ה-י בחרמב יננע ה-י יתארק רצימה ןמ"ד ןיינעה תמגודב

- (אקווד "רצימה ןמ" האירקה ידי-לע לעפנש) "ה-י בחרמב יננע"ד ןיינעהש ,ןבומ הזמו
ידי-לע לעפנש) "ויארוק לכל 'ה בורק" ,"וילא םיבורק םיקולא"ד ןיינעהמ רתוי הלענ אוה
.(םתס האירקה

ןמ") "םירצימה ןיב"ד ןיינעה ידי-לע אקוודש - ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
לכ" :תוינעת תוכלה םתוחו םויסב ם"במרה ןושלבו ,רתויב לודג יוליע לעפנ ("רצימה
םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו ,חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה
ישימחה םוצו (זומת שדוחב) יעיברה םוצ תואבצ 'ה רמא הכ רמאנש ,החמשו ןושש ימיו
ךרד לע והזש ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי 'וגו (בא-םחנמ שדוחב)
."ה-י בחרמב יננע"ד ןיינעה תמגודבו

אוהש יפכ (בא-םחנמו זומת םישדוחה תא רבחמה) "םירצימה ןיב"ד ןיינעה תוללכב ,הנהו
:םידקהבו .בא-םחנמ םיכרבמ תבשב תודעוותהה ידי-לע דחוימ יוליע לעפנ - אתוילעמל

,רמולכ ,"ובהא םולשהו תמאהו" :רמאנ ,ל"נה ם"במרה ירבדב אבוהש בותכה םויסו ךשמהב
החמשלו ןוששל ("םירצימה ןיב"ד יוצר יתלבה ןיינעה והזש) תומוצה תכיפה תא לועפל ךרדהש
תוללכ יהוזש ,"ובהא םולשהו תמאה"ד ןפואב הגהנהה ידי-לע - איה ,םיבוט םידעומלו
ןפואב אלא ,לוע תלבק לש ןפואב קר אל) לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןפואב הגהנהה
.("ובהא"ד

,םניח תאנש ןוועב היה ינש תיב ןברוחש (ב,ט אמוי) ל"זח רמאמ יפ-לע ןבומ - רבדה םעטו
- ונתשרפבש - ןיידמ תמחלמד ןכותה םג והזש] םניח תאנשד ןיינעה תא םילטבמ רשאכ ,ןכלו
םג אליממ ךרדב לטבתמ תולגה תביס לטבהב הנה ,['וכ הבירמו ןודמד ןיינעה תא לטבל
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל םיכפהנ ולא םימיש דעו ,תולגה ןיינע תוללכ ,בבוסמה

לארשי תבהאד ןיינעה תוללכ שממ לעופב שגדומ הבש - תודעוותהה ןיינע תוללכל רשקה והזו
.לארשי תודחאו

הז ןיא - לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי לועפל תידיסח תודעוותה לש החוכבש המ ,הנהד
-לכ-לע ,לאכימ ךאלמ רשאמ רתוי תילענ אגרדב אצמנש ידוהי ונשי םידעוותמה ןיבש ינפמ
לע תוכז דמלל עדוי הז ידוהיש ,ונייה ,לארשי ינב לע תוכז דומילד ןיינעל עגונב - םינפ
םידוהיש םעפ לכבש חרכה ןיא ירהש - לאכימ ךאלמ רשאמ רתוי בוט ןפואב לארשי ינב
ואל ...!לאכימ ךאלמ לש ותגרדמ הלעמל איה ותגרדש ידוהי םהיניב היהי וידחי םידעוותמ
- (ןקזה ר"ומדא לש) ל"נה םגתפ ךשמהכ ,אוה רבדה םעט אלא ...!אסינ שיחרתיא אמוי לכב
,הווחאב ,הבהאב ויחא לא שיא םיגהנתמ וינבש האור ("בא -םחנמ") םימשבש וניבא רשאכש
םייקל תושעל אילפמו ,וינב תוגהנהמ חור תחנו גנוע אלמתנ באה זא" ,תוערבו םולשב
התלועפ וליאו ,דבלב תוכז דומיל - איה לאכימ ךאלמ לש ותלועפ ,רמולכ ,"'וכ םהיתולאשמ
.שממ לעופב לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה תא םיאור הבש - איה תידיסח תודעוותה לש

יולגבו לעופב םיאור זאש - בא-םחנמ םיכרבמ תבשב תודעוותהה ידי-לע לעפנש יוליעה והזו
הלגתיש םילעופ הז ידי-לעש ,"ובהא םולשהו תמאה" ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה תא
'וגו יעיברה םוצ תואבצ 'ה רמא הכ" דועייה םייוקי רשאכ - "םירצימה ןיב"ד בוטה ןיינעה
םולשהו תמאה"ד ןפואב הגהנהה ידי-לע ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי
."ובהא

ןיינעה ךרד לע - אתוילעמל אוהש יפכ "םירצימה ןיב"ד ןיינעה תוללכ ןבומ הז יפ-לעו
ושעו בקעי"ד ןיינעהש - אוה קוליחהש אלא ,הכוראב ל"נכ ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי"ד
םירומאה") אתוילעמל "םירצימה ןיב"ד ןיינעה וליאו ,בתכבש הרות לע יאק "השרפב םירומאה
עגונב ןה ,ליעל םירומאה וניאישנ וניתובר ירואיב ,הפ-לעבש הרותב - אוה ("השרפב
הלואגה לעב תנקתל עגונב ןהו ,אתוילעמל "םירצימה ןיב"ד ןיינעה תודוא קדצ-חמצה רואיבל
ושודיח תניחבב םה ולא םיניינע לכש ,'וכ התלעמ רואיבו ,םיכרבמ תבשב תודעוותה תודוא
,לארשי אישנ ,תיללכ המשנ תודוא רבודמ רשאכ טרפבו ,יניסמ השמל רמאנש "קיתו דימלת" לש
הב קוסעל דחאו דחא לכ ךירצ ךכ-רחאש ,דבלב הארוה אלו) חוכ תניתנ םג םה ויתוארוהש
.שממ לעופב םמייקל ולכויש (ומצע חוכב

:לעופב השעמל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

הז ירה - בא-םחנמ םיכרבמ תבשד תודעוותהה תעב טרפבו ,בא-םחנמ םיכרבמ תבשב ונדמועב
לארשי תבהא םע תורושקה תולועפה לכ תודוא ררועל (אמרג ןמזהש ןיינע) םיאתמה ןמזה
וכפהייש םילעופ הז ידי-לעש ,"ובהא םולשהו תמאה"ד ןיינעה תוללכ והזש ,לארשי תודחאו
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי

םיפיסומש הז ידי-לע ,הלואגה לעב לש ויתוכרב תא לבקל "םכלוכ ןכה ודמיע" - תוללכבו
לחה ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל ,הלואגה לעב לש ותוחילש יולימב זוע רתיבו תאש רתיב
יניינע לכ םילולכ םהבש) םייללכה "םיעצבמ"ה ידי-לע ,היתווצמו הרות ,תודהיה תצפהמ
.(היתווצמו הרותה

וידחי םידחואמ לארשי ינב לכש ןוויכמ - "םעה תומילש"ד ןיינעה תא םילעופ הז ידי-לעו
,לארשי תודחאו לארשי תבהא לש ןפואב

,'וכ האמוט ןילבקמ ןיאש ,"שאכ ירבד הכ אלה"ד ןפואבו ,"הרותה תומילש" םע דחיב
ללכ ךייש אלש ,תאז דוע אלא ,ו"ח םיאמט םישענ םניא שממ לעופבש דבלב וז אל ,ונייה
לבקל םיכייש םניאש הזב אצויכו םילכ לש דחוימ גוס ונשיש עודיכ - האמוט ולבקיש
.הטמ הטמל אצמנש יפכ םדאה ידי-לע הרותה דומיל לעפנ הזכ ןפואבו .האמוט

ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייוקי רשאכ - אובל דיתעלד בצמו דמעמל הנכהה יהוזו
לש ןיינע היהי אל (הרותה דומילל תוכיישב קר אל) ולוכ םלועה לכבש ,ונייה ,"ץראה
היהי אוהה םויב" בותכש ומכ ,ולוכ םלועה לכב תוקולא יוליג היהיש ןוויכמ ,ללכ האמוט
.ולוכ םלועה לכב יולג ןפואב - ארקנ ינא ךכ בתכנ ינאש יפכ ,"דחא ומשו דחא 'ה

תבש ילכאמ תמיעטל עגונב (נר ס"וס ח"וא) ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא בתכש המ יפ-לעו
,"לישבתו לישבת לכמ םועטל שיו" - תבש ברעב

ץע ירפב ורוקמ הז גהנמ ירהש - הרותד הלגנ םע הרותה תוימינפד רוביחה שגדומ הזבש]
ןחלושב ןיד קספ רותב רבדה אבוה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרותה תוימינפ - (ג"פ ח"י רעש) םייח
,[הרותד הלגנ - ךורע

םועטל רבכ םיכירצ (תבש ברע - הלואגה ןמזל םיכומסה) םינורחאה תולגה ימיבש ,ןבומ
המיעט יהוזש ףא ירה ,ןכש ןוויכמו ,(תבש ולוכש םוי) הלואגה ןמזב ויהיש םיניינעהמ
םעטה תא םישיגרמש ,ןבומ ,(. . תבשה םויב לוכאל המ ראשי אל זאש ,שממ הליכא אלו) דבלב
.הזב אצויכו לפליפהו חלמה םעט תא םישיגרמש לישבתה תמיעט תמגודב ,הזבש

תולגה ןמז ףוסב הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתהה תוללכל עגונב םג ןבומ הז ךרד לעו
תמגודב) "קאמשעג" ךותמו גנועו תויח ךותמ תישענ וז הדובעש ,(אובל דיתעלד ןמזל הנכהכ)
.שחומב םיאורש יפכ ,רתויב הלענ ןפואב איה הזב החלצהה - זאש ,('וכ לישבתה תמיעט

ןדרי"ל םיאב ,םירומאה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לעש - רומאכו
ץרא" ,לארשי ץראל םיאבו ,ןדריה תא םירבוע ומיע דחיבו ,ונקדצ חישמ םע דחיב "וחירי
תא ךיקולא 'ה ביחרי יכ" דועייה םויק - ללוכ ,ץראה תומילש לש ןפואב ,"הבחרו הבוט
."ךלובג

וכפהיי ירהש ,בבל בוטו החמש ךותמו ,"ןילאגנ ןה דימ" ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו
.םיחפט הרשעמ הטמל ,הלגנהו הארנה בוטב ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ;ג"משת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1826-1820 'מע ,ד ךרכ ,ג"משת'ה

חישמ םע תויחל


םויה אובת הלואגהש לועפל ךדיב"
"!סחניפ תשרפ תבשב ,שממ


?הלואגה לע ףרה אלל רבדל הגהנהה רשפ המ

םינבומ םימעטמש ףא) האילפו ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי - הלואגה ןיינע תודוא
:(םתפש לד לע וז ההימת םילעמ םניא

זירכמ תודעוותהו תודעוותה לכבו ,םיברב רבדל ידוהי ול בשויש ,םה םירהרהמ ,ןכתייה
לעב תזרכה לע רזוחו ,ונקדצ חישמ תאיב - דחא אשונ תודוא רבדל קיספמ וניאו ףרה אלל
אלא ,דבלב ספדנש רבד הז ןיאש - השגדהבו ,"הלואגל רתלאל" :"השודקהו האירקה"ב הלואגה
הז םויב ,שממ דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיבל הנווכה
ונגניש םעפ לכב םירמוא ןכ ומכו !מ"דשת סחניפ תשרפ תבשה םוי - ןדיד ןודינבו ,ומצע
אלא ,רחמ "ונימיב הרהמב" הנווכה ןיאש םישיגדמו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנבייש"
!שממ םויה

,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - עגר לכב אובל לוכי ונקדצ חישמש ידוהי לכ ןימאמ יאדווב
שיגדהלו ,הז ןיינע לע ףרה אלל רבדל הגהנהה רשפ יהמ ,םה םירהרהמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
סחייתיש םדאה לש שגרב לועפל השקש רבד - ונקדצ חישמ אובל לוכי שממ הז עגרבש םעפ לכב
!יתואיצמ רבד לאכ ךכל

ירקיעמ הז ירה ףוס לכ ףוס ,ונ - ונקדצ חישמ תאיב תודוא םעפ םיריכזמ רשאכ אמלשב
,תודעוותהו תודעוותה לכב ,ףרה אלל הז ןיינעב טהלהו רובידה רשפ והמ לבא ...הנומאה
...חוכב םיעמושה לש םשארב רבדה תא סינכהל םיצור ויה וליאכ

הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמש ידוהי ותוא - רהרהל םיכישממ - וזמ הרתיו
חסונב ו"ח תועטל אלש ידכ "רודיס" ןחלושה לע קיזחמ העשב הב הנה ,שממ דימו ףכית םיחפט
ידכ רודיסה תא קיזחמ ןכ ומכו !דיתע ןושלב הלואגה תודוא רבודמ הבש ,"הנורחא הכרב"ד
!!וכופיהו רבד !'וכ תולג םע רושקה ןיינע - "קדצ ךתקדצ" ,החנמ תליפתב רמול

חסונבו ,הפיו בוט םולח ..."םולח" לש רדגב אוה הז ןיינע - םה םיקיסמ - יאמ אלא
,"הבוטל ויחי לארשי לכ לעו ילע יתומולח לכ ויהיש" :םינהכ תכרב תעב םירמואש הליפתה
,ןכ םאו ,["םולח"ל יתואיצמ רבד ןיב קוליח וניצמ הכלהב םג ירהו] יתואיצמ רבד אל לבא
!?"תומולח" יניינע תודוא רבדל םיכירצ המ םשל ,םה םינעוט

הלואג לש ןיינע שוחל םישקתמ תויתולגב םירודחשכ

ונקדצ חישמש ןימאמ ידוהי לכ ,ןכש ,ו"ח הנומא רסוחמ םיעבונ םניא ולא תובשחמו םירוהרה
ידבע יתכא" ,תולגב ןיידע םיאצמנש ועדויב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,עגר לכב אובל לוכי
הלואגה לעב ירבדכ ,ה"בקה לש ונוצרב קרו ךא היהת תולגהמ האיציה וליאו ,"ןנא שורוושחא
וניבא ,לארשי ץראל בושנ ונא וניתוחוכב אלו לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ אל" :זומת 'גב
תולגה תשוחת הנה ,"'וכ קדצ לאוג חישמ ידי -לע 'וכ ונלאגי ךרבתי אוהו 'וכ ונכלמ
...!דבלב ףיקמ לש ןפואב איה הלואגה תודוא הנומאהש דע ,םדאה שגרב ךכ לכ הרודח

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל ,םנמא

תוללכש ראובמ ובש ,םימלוחכ ונייה 'וכ בושב תולעמה ריש ה"ד רוא הרותב שורד ונשי
.םולחה תמגודב אוה תולגה ןיינע

,"םולח" איה תולגה תואיצמ :הברדא אלא ,הלואגה לע רובידה אל - אוה "םולח"ה :רמולכ
תיתימאה ותואיצמ יהוז ,ץיקהב - איה הלואגה וליאו !תולג לש ןיינעלו ידוהיל המ ,ןכש
!ידוהי לש

זמורמ הזבש ,"'וג םיעבשו השמחו תואמ עבשו ףלאה תאו" ןיינעב ןקזה ר"ומדא רמאמ עודי
ותרותב רמאו זירכה הז ינפל םינש תורשע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ח"רת תנש וא) ג"רת תנשד ץקה
יניינע ראש לכ ץיפהל םיכירצש םשכ - הז ןיינע ץיפהלו םסרפל הוויצו ,םולח אוה תולגהש
!ללכב הרות יניינעו ,תודיסחה תרות

,םולח אוה תולגהש ןקזה ר"ומדא ירבד לע םירזוחש ךכ לע ההימתהו הנעטה אופיא יהמ
...!ץיקהב תיתימאה תואיצמה איה הלואגה וליאו

דחאו דחא לכ דיב חתפמה

תוללכש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,שממ תולגה תכשחב ןיידע םיאצמנ הז עגרבש תמא ןה
ןמ ךפהתהל בצמה לוכי דחא עגרב ירה - םיכפה רוביח וניינעש "םולח" אוה תולגה ןיינע
לעופב הלואג - תיתימאה תואיצמל םיאבו תולגה "םולח"מ םיאצויש ,ונייה ,הצקה לא הצקה
!שממ

לכ דיב םא יכ ,להקה בור לש ודיב קר אל ,ונייה ,דחאו דחא לכ לש ודיב - ךכל "חתפמ"הו
דחא קידצ היה םא וליפאש םינוקיתב אתיא" ןקזה ר"ומדא לש רמאמב אבומכ ,שממ תחאו דחא
רורב ןיד קספו ,"חישמ אב דימ היה ורודב המילש הבושתב רזוח ["םיקידצ םלוכ ךמעו"]
םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע" :ם"במרה ירבדב
!"הלצהו העושת םהלו ול

םוי לכב ול הכחא" :עודיה ןושלבו !שממ דחא עגרב הז לכ לועפל םילוכי - רומאכו
אתמכחד הלמל ןיקחדד ןוניא" ,"ול הכחמל השעי"ד ןיינעה ךרד לע ,אקייד "הכחא" ,"אוביש
.ו"סרת ךשמהב הכוראב ראובמכ ,"'וכ

- "'וכו 'ה תומחלמ םחליו 'וכ לארשי לכ ףוכי" ,רבדב רדס ונשיש ראבמ ם"במרה ,םנמא
המכו-המכ-תחא-לעו ,"וכז" רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,ליגרה ךרד לע האב הלואגה רשאכ הז לכ לבא
יזא - "התעב"ד ןפואב םג אלא ,"הנשיחא"ד ןפואב קר אל ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל
!'וכ הלבגהו רדס לכמ הלעמל ,שממ דימו ףכית הלואגה האב

דמוע הז הנה"ש אוה בצמהש עידוהו ,"הלואגל רתלאל" זירכה ונרוד אישנש ירחאל טרפבו
,'וכ הציחמ לש ןפואב וניא הז לתוכו ...ונלתוכ ירוחאמ דמוע ונקדצ חישמ ,"ונלתוכ רחא
,"םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ" ונקדצ חישמו ,"םיכרח"ו "תונולח" וב שי ,ןכש
ודיבש יאדווב ,ןכ םאו ...ותלועפ לעופ ("קוק א ס'חישמ") "חישמ לש טבמ"ש אטישפ ירהו
םויה אלא ,ןמז רחאל וא רחמ קר אלו ,ונימיב הרהמב אובת הלואגהש לועפל דחאו דחא לכ לש
עגרבש - תוטשפבו ,החנמ תליפת ינפל - המצע וז תבשבו ,ד"משת תנש סחניפ תשרפ תבש ,שממ
,הז שרדמ תיבו תסנכה תיבב ונמע אצמנ ונקדצ חישמש םיאורו םייניעה תא םיחתופ שממ הז
...!םיחפט הרשעמ הטמל ,ףוגב המשנ ,םדו רשב

..."םכלש םולחה ,ילש םולחה םשגתיש"

שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא םירובידה יוביר ידי-לעש ןוצר יהיו

לגרה"ו ,לגרהל השענ זאש ,םימעפ האמ וליפא אלא ,םימעפ 'גד הקזח לש ןפואב קר אל -
רתוי דועו ,(תחאו וא) דחאו םימעפ האמ :וזמ הריתיו ,םתס "עבט"ל דע ,"ינש עבט השענ
- הזמ

תא איבהל אלא (לוכיבכ) הרירב היהת אלש דע - הלעמל (רקיעבו ,הטמל) ךכ לכ "ודנדני"
.שממ לעופב הלואגה

ןיינעב ץפח ה"בקה :ונניינעבו ,"קינהל הצור הרפה קניל הצור לגעהש הממ רתוי"ש טרפבו
בשו" יזא - הלואגה אובת רשאכו ,"םהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" ,ןכש - רתוי דוע הלואגה
!ה"בקה לש ותלואג םג יהוזש ,ונייה ,אקייד "בשו" ,"ךתובש תא ךיקולא 'ה

םולחה םג אוה רבד לש ותימאלש ,ילש םולחה ,ל"נה "םולח"ה םשגתיש - רומאכ - רקיעהו
.החנמ תליפת ינפל תבשה םויב ,דימו ףכית שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא ,םכלש

,השודקה ונצראל "אימש יננע םע" םיאב ומצע תבשה םויבש ..."תומולחה לכ םולח"ל דעו
תליפת םיללפתמו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
הרשעמ הטמל ,םיפוגב תומשנ - ישילשה שדקמה-תיבבו שדוקה ריע םילשוריב וז תבשד החנמ
.שממ לעופב ,םיחפט
- 2214-2210 'מע ,ד ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


בייח רודה אישנ לש דימלת לכ
ותוחילשב לועפלו תאצל


"טייקש'יוג"ל תודהי ןיב לידבהל

:"סחניפ"ד הדובעב תדחוימ השגדה הפסותינ הז ונרודב

אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה לש וניבר השמד אתוטשפתא לש דיסחו דימלת אוהש ידוהי לכ
,החיש ,ולש רמאמ דמל קר םא וליפא וא ,'וכ וידיסחד דיסחו ודימלת דימלת וא ,ונרוד
,"תרגיאה לש זירכמה - אירקמה" ,"אתרגיאד אניירק" השענ - והשיממ הז עמשש וא ,תרגיא
:(סחניפל רמא וניבר השמש יפכ) "אקנוורפ יווהיל"ד תוירחאהו תוחילשה וילע תלטומ ןכלו

תודהי ןיב לידבהל וב יולתה לכ תושעלו ונרודבש השמ לש ותוחילשב תאצל ךירצ אוה
,ל"ר םבברעל הצורה ערה רציה ןוצר תא "גורהל"ו ,"ודיב חמור חקיו"ל דעו ,"טייקש'יוג"ל
םג "שיערמ"ו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב "שיערה"ש - ונרוד אישנד "אתרגיא"ב דחוימב שגדומ
וידימלת ידי-לעו ,ולש שדוק תורגיאו ויתוחיש וירמאמ - ולש "אתרגיא" ידי-לע התע
תודוא ,לארשי ומע תוצריפ לטבל לודגה חרכההו רציה תמחלמד הדובעה תודוא ,ולש םידיסחו
...!"טייקש'יוג"ל תודהי ןיבש הלדבהה

הלדבהב תוצרפ לטבלו תכלל ךירצ אוה המל :הנעטל םוקמ ןיאש ,םג ןבומ סחניפד רופיסהמ
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ ונשי ירה - ("רחא") "טייקש'יוג"ו ("ןב") תודהי ןיבש
םיבושחו םילודג ,םידוהי הברה ללכבו ,'וכו םימש-יארי םינקסע ,םינבר ,םייבר המכ םנשי
.'וכו גיהנמה ברה ,םהלש אישנה םהל שי םלוכש תושודק תוליהק הברהו ,ונממ

'וכו םיטבשה יאישנ ,ןירדהנס ,וניבר השמ ויה סחניפל ביבסמש יפ-לע-ףאש ,אופא םיאור
יווהיל והיא - אתרגיאד אניירק" אוהש ןוויכש השמ ול רמא םוקמ לכמ - לארשי לכו
עגונב הרורב הארוה תרמואש תרגיאמ הלימ עמש וא ארק הז ידוהיש ןוויכמ ,"אקנוורפ
ותיבב ,ויתומא 'דב ,טרפבו] המייקלו ומצעב תכלל תוחילשה דימ ול שי ,'וכו רציה תמחלמל
תושעל ותולעב לצנל ףכית ךירצ ,תיבה לעבו "גיהנמ"ה אוה ירה - הזב אצויכו ורחסמו
.["סחניפ"ד הדובעה

רלוד י"ח םימעפ המכ תניתנ ידי-לע הבוח ידי תאצלו ,םיחולשו םישמשמ חולשל קר אלו
,ודבל ךלהו שמשמ חלש אל סחניפש םשכ אלא ,הזב קוסעל לכוי ינשהש ידכ הקדצל הזב אצויכו
ידי-לע םייקל םילוכי ןיאש) ופוגבש הווצמ איהש תוחילשה םייקל ודבל תכלל אוה םג ךירצ
.(חילש

הרותה תצפהד ךרדה תא חתפו לקה אוהש ,ונרודבש השמ לש תוחוכה םע אוה ךלוה הז םע דחיב
שרדו עבתו ,ם"וכעה ןיב ובשנש תוקוניתל הצפה םג דעו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו
.הזב קוסעל ךירצ דחא לכש
,ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,סחניפ תשרפ תבש תחישמ)
(61-60 'מע ,ד ךרכ

יבר יצוצינ


ץיק תונחמו תונטייק


הריד תושעל תלוכיה יוטיב ידיל האב שפוחה ישדוחב אקווד
הבוחהו תוכזה לע * ןילוחה יניינעב ,םינותחתב ךרבתי ול
ךירדמ תויהל הלודגה תוכזה לעו 'תשר'ה תנטייקל עייסל
יברה לש תודחוימ תויוסחייתהו תוחיש * ץיקב הנטייקב
םהידלילו 'םיפמעק'ה ינגראמל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תפוקת תא רצקל ארק יברה דחא דצמ .תבכרומ - שפוחה אשונ לכל יברה לש ותוסחייתה
האר אוה ,הברדא .השפוחה ןיינע לכ תא ףרוג ןפואב ללש אל יברה ינש דצמ .'לודגה שפוחה'
יברהו הדבוע איה השפוחה ,ךכ וא ךכ .שפנה תחונמלו ףוגה תארבהל ,תואיצמה חרוכ ןימ הב
.תיכוניח תוליעפל הלצנל תובר ןברד

הבוט תרגסמ םהב ותוארב ,םהינימל תונטייקהו 'םיפמעק'ל יברה סחיי דחוימב הבר תובישח
.םידליה לצא בוט תוחפ ולבקתי לוח לש םוי םתסב ילואש םייכוניח םינכתו םירסמ תרבעהל

,'ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) החיש יברה עימשה ,ז"לשת ןוויסב ח"כ ,חרוק תשרפל 'ג םויב
סדרפ'ו 'הנומא' ץיקה תונחמב תוכירדמהו 'הקבר תיב' לש תומייסמה ינפל (380-371 'מע
:םירבדה ןכות רוציק ןלהל .'הנח

הנווכה תאז-לכב ,תוינחורב הדיריכ םיארנ םה ינוציח טבמבש יפ-לע-ףא ,'שפוח'ה ישדוח
תרטמ תלעפנ ךכ ידי-לע אקווד ןכש ,ףוגב תואירבו תושדחתה לועפל איה םהבש תימינפה
.םינותחתב ךרבתי 'הל הריד - םלועה תאירב

שדקומ ונמז בור ןכל - םינותחתב ךרבתי ול הריד - ידוהי לש ותרטמ וזש ןוויכמ
.םדי-לעו םהב 'לועפל' איה הנווכהו ,השודק םניא יולגבש םיניינעל

ןהש הדבועהו הנוהכ תונתמ לע 'ה יוויצ - חרוק תשרפב רפוסמה םע יברה תאז רשיק ךשמהב
ךותב עיפשהלו לועפל איה הנווכהש יפל ,תאז .ןילוח - ראשה לכ וליאו ,ןטק קלח קר
.'ןילוח'ה

תוירפו תונליא

ץיקה הנחמל בתכנ קרבמה .תונטייקהו ץיקה תונחמל קרבמ רגשל יברה גהנ הנשב הנש ידמ
הנש 30 ינפל קוידב רגושש קרבמה חסונ ןלהל ."לארשי ןג" הנחמ - שטיוואבויל לש יזכרמה
:(סופדב התע דע םסרופ אלש המודמכו)

,הל ונע ראב ילע ק"שע ,ה"ב

.ח"כשת'ה ,הלואגה שדוח

.י.נ ,ןילקורב

"לארשי ןג"ל

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

החלצהה וכישמיו ,תחלצומו הבוט העשב המש םתאיבו "לארשי ןג"ה תחיתפ יהת
ומשל םיאתי לארשי ןגו ,םיינחורהו םיימשגה לארשי ןג יניינע לכב הכרבהו
ידוד אובי בותכה םהב םיוקיו ,תובוט תוריפ םיאשונ םיבוט תונליא דימעהל
היתווצמ םויקו ונתרות דומיל ידי לע ,'תי ותריד ,ינונגל ינגל (ה"בקה הז)
ח"ומ ק"כ ,הלואגה לעב תווקתו ןוצרכ ,םייתודיסח תויחו רואב םיראומ
.ר"ומדא

החלצהלו בוט תבש תכרבב

(ק"יח)


.(םיעודיה ת"תח ירועישב) םויה רועיש :ראב ילע

ונעו םייח םימ ראב םינג ןיעמ נ"שמכו י"סנכ וארקנ ראב :הל ונע ראב ילע
רואב רואל ב"הנה רסאממ םילוע צ"מות י"עו ,הלעמלמ םתוא םיררועמש הל
.(פ"הע ת"הואו ת"וקל ןייע) םייחה

.ת"יש'ה ,ינגל יתאב ךשמהב ראבתנ .ומוקמב הבר שרדמ :ינונגל . . ידוד

הכרדהה תוכזב

:ד"בח-רפכמ זירפ 'יחת הרש אנרעטש תרמל יברה בתכ ח"ישת בא-םחנמב ד"יב

!םולשו הכרב

,ד"בח רפכב - תונבה רוזחמ - אנטיקהב הכירדמ הנהש הבתכמב תורקל יל םענ
החלצהל םג הל דומעת 'ה תבהאו םימש תארי ןהב ירידחתש תוברה תוכזו
.םיטרפה היניינעב

תובוט תורושבל הכרבב

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

טניווק .א

ריכזמ

"רכינ םשורה היהיש"

ב"כ) ול בתכ יברה .ד"בח-רפכב הנטייקב ךינח אוה ונבש יברל חוויד לארשי-ץראמ דבכנ שיא
:הבושתב (ד"כשת בא-םחנמב

,ד"בח רפכב לארשי ןגל סנכנ 'יש ונב רשא תורומאה תורושב תורקל יל םענ
,[הבוטל ונילע האבה=] ל"עבה הנשה לכ ךשמב רכינ םשורה היהיש ןוצר יהיו
.םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל והולדגי 'יחת ותגוזו אוהו

רוזעל דעווה לע

ק"הראב "שטיוואבויל קחצי ףסוי ילהא תשר תלהנה"ל בתכמ יברה רגיש ז"טשת בא-םחנמב 'זב
.שפוחה ימי לוצינו הנטייק ןוגראב םיקסוע םכותמ השולש רשא ,םיפיעס העברא ובו ,ו"ת
:בתכ הכו

לככ םדקתמ הנטייקה ןיינעש ,תוטרופמ תועידי ןיידע םהמ ןיאש ףא ,יתווקת
ןוגכב ל"זר תארוה רבד עודי ,ןמז רוחיאב וליחתה הארנכש ןוויכו ,שורדה
ארקי דחא ףד תורקל ליגר היה ,'ט קרפ ת"הגאב ןקזה ונבר ידי-לע קתעוה ,אד
,םיילפכב תויהל הכירצ ל"נה רודיסב תולדתשההש תרמוא תאז - 'וכ םיפד 'ב
ינפל תושעהל התיה הכירצש תולדתשהו התע םיניינעה ינפמ תשרדנה תולדתשה
.הזב תוטרופמ תועידיל הכחאו .ןמז

הנטייקה ןיינעב ועייסיש רפכה דעוול יתבתכ אל רבדה תוטישפ בורלש ףא (ב
רשפאו הנטייקה יחרוא תבוט רשאמ תוחפ אל איה םתבוט יכ - רתויבו רתויב
ילהוא תשר תלהנהל םירבדה םיבותכש ףאו ,הזב יננה תאש רתיב הנה ,רתוי דוע
הרומאה החטבבו ,רפכה דעוול םתרוצכ ירבד רוסמל םה םינמאנ ,קחצי ףסוי
רשפא-יא הרואכלש רפכה יניינע םנשי וליפא םאו .םדיצמ לודג יכה עויסל
הווצמ רשא עודי רבכ ,הנטייקהב ןועריג ןובשח לע םא-יכ לעופל םאיצוהל
ןיינע הנטייקהש ,אוה ןכ הז ןודנב םגו .םיניינע המכ החוד הנמז רבועש
,תומוקמ המכו המכל ךכ רחא םירזפתמ הנטייקה יחרואש ינפמו ,אמרג ןמזהש
.היטרפ לכב הלודג יכה תומלשהל הדחוימ תובישח

:ךישממ יברהו

לכל המכו-המכ-תחא-לע ,םירומא עויס תודוא םירבדה רפכה דעוול עגונהב םאו
-םירומה לגסלו ,[קחצי ףסוי ילהא=] י"ילהא רפס יתב לכל ,תשרה תלהנה ירבח
הביס הזיאמ וליפא םאו ,ראשה לכל המגוד תוארהלו הזב תושעל םיכירצש - תו
וקסעתי הז יבתכמ לבקתהבש יתווקת ,שורדה לכב ופתתשה אל םהמ םידחא היהתש
ת"הגאב ןקזה ונבר [בתכש המב ל"נה ךרד לעו=] ש"מב ל"נה ד"עו םה םג
.ל"נה [הבושתה תרגאב=]

:יברה בתוכ - בתכמב יעיברה ףיעסב

רודיסו שפוחה ימי לוצינ תינכתמ תועידי לכ יתלביק אל ,[התע תעל=] ע"על
,ולא תועובש ךשמב תו-םידימלתה ושגפי םימעפ הזיא [םינפ לכ לעש=] פ"כעש
.[...] םיאתמה רושקב םתא ודמעי וא

םידליהו יכונא הנה

.שדוקה-ץראב וירכמל בתכמ ('הצובק'המ) םימימתה דחא רגיש ו"כשת לולאב ז"י ישיש םויב
:חוויד ךכו

- 770-ל - ןאכל ואב םויסה םויב וב .רבכ םייתסה (הנטייק) 'פמעק'ה .רבכ רמגנ 'ץיק'ה"
םינוגינ המכ ורש החנמ תליפת ירחא .א"טילש ר"ומדא ק"כ םע החנמ ללפתהל םינטייקה לכ
."'קה וידיב [דדועמ אוהשכ הרישה תרבגהל=] השע א"טילש ר"ומדא ק"כו

:לולא ו"ט ינש םויב בתכ ד"לשת ץיקב 770-ב ההשש ףסונ רוחב

א"טילש יברהו ןאכל םיאב םידליה לכ ,קרוי-וינ לארשי ןג 'פמעק'ה םייתסמשכ הנש ידמ"
אצי יברה .ןושאר םוי ,רמולכ .לומתא היה הז הנשה .החנמ תליפת םתיא ללפתהל אצוי
ירחאו .יברה לש ובשומ םוקמב דחוימב הרדוסש המיבה לע דמע יברה .םידליה םע ללפתהל
.ןיזאמו דמוע יברהשכ םידליה ינפל האצרה הנטייקה לש םיזכרמה דחא עימשה החנמ תליפת
יברהשכ יכ ןייוצי) םיכירדמל ןכו 'פמעק'ה ידלימ דחא לכל טנעס 20 קלחל יברה לחה םויסב
יברה קליח הנממ תועבטמ םע תיקש קיזחהש רנורג בייל-הדוהי ברה וירחא דעצ החנמל דרי
ינאו 'לארשי ןג' תונחמ לכ לש הלאל אלא קרוי-וינ 'פמעק' לש םיכירדמל קר אלו .(ךכ-רחא
...רוויח דואמ יתייה ...ודער ידי .דואמ יתשגרתה .יתשגינ םג לואירטנומב ךירדמ רותב
רישל לחה אוה קלחל רמג יברהש ירחא .יברל בורק ךכ-לכ ינאש הנושארה םעפה וז טושפ
."ורדחל רזחו 'תצרפו'

הילרטסואב 'פמעק'

אשונל יברה לש תויוסחייתהה ללשמ .הילרטסואב ץיק הנחמ הנושארל םייקתה ז"ישת ףרוחב
(ןרובלמב עיפומה "תראפתלו םשל" לש בכ ןויליגב וטקלנ ,ד"י ךרכ שדוק-תורגיאב ןבור)
.'תוריפ'ל העיבתהו דודיעה ,ןוברדה ,אשונל יברה סחייש הברה תובישחה הלוע

תובישחל רשקב ,תיבמ ולעוהש תוקפסו תונעט ינימ לכ לע רבגתהל םינגראמה לע היה הליחת
עדונה ןקסעל (ונק 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ז"ישת ולסכב 'חב .ןיינעה םצע
:יקסנרברס ןמלז רואינש עשוהי ח"הרה

שי רשא הזב אצויכו ץיק הנחמד ןיינעהו רעונה ינבל ןיינמ תודוא בתוכש המב
.םימעט המכמו רבדה תלעותב םיקפקפמ

ןנובתהל ךירצש ,ןעוטה אוה ימ קפס שיש ,אד ןוגכב הניחבה עודי הנה
,הלועפב העינמל וא השודק יניינעב הלועפ תפסותל תואיבמ םא תואצותהב
,לעופב הדובעל איבמ וא ליעומה רבד לכ יכ (ןוויס ג"כ) םוי םויהב אבומכו
- הלענ רתויה רבדמ איה העינמה םא וליפא - הז רבדל היהתש העינמ לכ הנה
ןיינמהו ץיק הנחמה רשא קפס םוש ילבו ,תימהבה שפנ לש היתולובחתמ קר אוה
שובכל םדי לעו םיריעצהו רעונה שוביכל םידחוימה םיכרדהמ םה רעונה ינבל
,אד ןוגכב םיקסעתמה ולא לכ לש םקלח ירשאו םתחפשמו םהירוה בבל ןכ םג
...והמ ןכ םג ארקיעמ םנכות ןיבמ ינניא םתודוא בתוכש תונעטהש טרפבו

"םידליה לכל יתכרב"

רגוש רבעש עובשב יכ "יקסנרברס 'יש ןרהא ךרבאה"ל יברה בתוכ (בש 'מע םש) תבטב ב"כב
:ונושל הזו קרבמ

תוימשגב וחילציש םילהנמהו םיכירדמה םידליה לכל יתכרב פמעקה תחיתפל
.תוינחורב תואירבבו

:פמעקה םויק ןפוא לע יברל חוודל שקבתה יקסנרברס ברה

.לעופב פמעקה ןפואמ תויטרפבו בוט רשבי חטבו

,ןוגראב ליעפ קלח לטנש (ןרובלמב הקבר-תיב להנמ םויכ) ץיברוג 'יש לאומש 'ר ח"הרה םג
:('ישפוח םוגרת'ב ןאכ) ראשה ןיב ,רמאנ וב (זש 'מע םש) תבטב ו"כב יברהמ בתכמ לביק

ודמעיש וחיטבי ונמזבש יתווקתו רדסב לוכה 'פמעק'בש ךבתכמב אורקל יתחמש
-לעש ,םיאתמ ןפואב ,'פמעק'ה תא םתביזע ירחא םג [םינטייקה םע=] םמע רשקב
םינפ לכ לעש יתווקתו היתווצמו הרות ,תודהיב תויח םהב ורידחי ךכ ידי
.פמעקב םתייהש תעפשה ירפ רוהטה םנחמב ד"בח תודסומב דומלל וכישמי םקלח

םילהנמה לע םג העפשה

עבות יברה ךא .החלצההו םויסה לע יברל יקסנרברס םייח ברה חוויד 'פמעק'ה םויס םע
ךכו .'פמעק'ה לש דחאכ ימשגהו ינחורה ןוגראב קלח םילטונה לכ תא ףיקת העפשהש וילוחיאב
:(הלש 'מע םש) בתכ

ןוצר יהיו פמעקה תחלצהמ רשבמ ,טבש שדוח שארמ ובתכמ לבקתנ ןח תאושתב
פמעקה ילהנמ לע םגו םירוההו םידליה לע םג לעפי ולא תועובשמ םשורהש
,הליהתל תו-םידימלת דימעהל וחילציו הנשה לכ ךשמב לעופב השעמל עגונהב
םוי רשא אלוליהה לעב תוכזו ,(ב,במ םירבד ת"וקל ןייע) תראפתלו םשל
הזב םילדתשמהו םידבועהמ דחאו דחא לכל דומעת אבו שמשממ ולש אלוליהה
.םיטרפה םהיניינעב םג החלצהו הכרב תפסותלו םתולדתשהב םתדובעב החלצהל

ףיסומו ךלוה

'ךלמל ק"ידצ') בתכ ךכו 'פמעק'ה תא לידגהלו ביחרהל יברה עבת (ח"ישת) ןכמ רחאל הנש
:(161 'מע 'ז תרבוח

רתוי דוע םיפיסומש תובוט תורושבל הכחא הנה ,ליעל רכזנה לכל ךשמהב
וירחאלש םישדחו םימיהל םג ולצנל ןפואבו ,הבוטל ונילע אבה פמעקל עגונהב
.דקתשאמ רמוחו לקו ןכש לכמב והזותודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


(אי,הכ) ןהכה ןורהא ןב רזעלא ןב סחניפ

(ינועמש טוקלי) והילא אוה סחניפ
א"ח) רהוזב ראובמ יכ ,(והילאל םדק סחניפש ףא) "סחניפ אוה והילא" רמוא וניא טוקליה
"ץראה לע ףפועי ףועו" (א תישארב) בותככ ,האירבה תליחתב רבכ םלועב היה והילאש (ומ
.(השא דוליכ אל ,ךאלמכ ונייה)
(343 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)


(גי,הכ) ויקלאל אנק רשא תחת

תונב ירחא ונז רשאכ הערל לארשי-ינב ולצינש יקולאה חוכל - "ויקולאל אניק" סחניפ
ןיעמכ אוה הז חוכ ןכש) יקולא חוכ םצעב אוה הדלוהה חוכש ,תודיסחב ראובמכו .באומ
.םדו רשבל ףא הנתינ וז תיקולא תלוכיש אלא ,(דבלב ארובה קיחב איהש ,ןיאמ שי האירב
(153 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)


קלחי לרוגב ךא . . ותלחנ טיעמת טעמלו ותלחנ הברת ברל
(הנ -דנ,וכ) ץראה תא

ילשמ) "וטפשמ לכ 'המו לרוגה תא לטוי קיחב" ,תיעבט-לעו תילכש-לע הניחב לע הרומ לרוג
.תיעבטו תינויגה הניחבל זמור "טיעמת טעמלו . . הברת ברל" וליאו ,(זט

רותחל שי םדאה תדובעב ףאש ,ונתוא תדמלמ דחי תוניחבה יתש ויה ץראה תקולחבש הדבועה
ןיאו ,עבטה ךרדב לועפלו דובעל שי דחא דצמ ,רמולכ .עבטהמ הלעמל םע עבטה גוזימל
םשכ שממ ,תיקולא הגהנהב גהנומ עבטה םגש ריכהל םיבייח תאז םע ךא ;סנה לע םיכמוס
."עבטה ןמ הלעמל אוה ומצע עבטה" :תודיסחה ןושלבו .תיקולא הגהנה םה םיסינהש
(ו"משת זומתב ו"ט תחישמ)


(ו,חכ) יניס רהב הישעה דימת תלע

הרוקמו השרושל רוזחלו ףוגה ןמ תאצל המשנה לש תידימתה הקושתה ונייה - "דימת תלוע"
.("תרתסומ הבהא" :תודיסחה ןושלב) יקולאה

דמעמ לש תילענה תולגתהה ידי-לע תידוהי המשנ לכב העבקנ וז הבהא - "יניס רהב היושעה"
.יניס רה
(ונק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ו,חכ) יניס רהב הישעה דימת תלע

(י"שר) םיאולימה ימיב ושענש ןתואכ
-לע .תודובעה לכ תא השעו ונבר השמ שמיש זאש ,ךכב איה םיאולימה ימי לש תדחוימה םתלעמ
חוכ תא ררועו "רוניצה תא חתפ" אוה םיאולימה ימי תלוע תא בירקהל ליחתה השמש ידי
."'הל לילכ" - "הלוע" תדובעל עיגהל דימת לכויש ,ידוהי לכבש לוטיבה
(234 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)


(ח,חכ) 'הל חחינ חיר השא

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

."'הל חוחינ חיר" הז ירה ,תובהלתהבו תומימחב 'ה תא דבוע םדא רשאכ - "השיא"
(נ 'מע רבדמב הרות-רוא)


(די,חכ) ושדחב שדח תלע

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

םילוע שדוח-שאר לכ לש תונברקהו ,'יוה םש יפוריצ ב"ימ רחא ףוריצ ריאמ שדוח לכב
.שדוחה ותוא לש ףוריצה יפ-לע הלעמל
(נ 'מע רבדמב הרות-רוא)

* * *

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ךכ לע ףיסומ

.שדוח ותוא לש 'ףוריצ'ה יפ-לע התיה הנווכה לבא ,תונברק םתוא ובירקה שדוח-שאר לכב
הנווכ התיה אישנ לכל לבא ,תונברק םתוא ובירקה םלוכש ,םיאישנה תונברקב וניצמש יפכ
.אשנ תשרפ שרדמב ראובמכ ,תרחא
(זטק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(וט,חכ) וכסנו השעי דימתה תלע לע

(י"שר) תאטחל םיכסנ ןיאש ,ריעשה לע בסומ וכסנו ןיא
.החמשל םיזמור ,םדאו םיקולא חמשמה ,ןיי יכסנ וליאו ,הבושתה תדובע לע הרומ תאטח ןברק
החמשב אלו תורירמ ךותמ תויהל תבייח הבושתה תדובע ןכש ,תאטחל םיכסנ ןיא ךכ םושמ
.(תרכינו היולג החמש אלו תימינפ החמש וז ךא ,החמש ןאכ שי םנמא)
(זפק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(גי,טכ) 'הל חחינ חיר השא הלע

תדיריל תמרוג ,(ה"בקהל לוטיב) "'הל לילכ" איהש ,"הלוע"ה תדובע - "חוחינ . . הלוע"
;("אגרד תוחנ" ןושלמ חוחינ) םלועל יקולא עפשו רוא

,תוטשפתה - 'ה ,םוצמצ - 'י :'יוה םש תויתוא עבראב זמרנ הדיריה ןפואו רדס - "'יוהל"
.תוטשפתה - 'ה ,הכשמה - 'ו
(הרות יטוקל)


(הל,טכ) םכל היהת תרצע ינימשה םויב

ינימשב תימינפ הטילקב םיטלקנ - ףיקמ תניחבב תוכוסה-גחב וכשמנש םייוליגהו תוכשמהה לכ
.(הטילקו הריצע ןושל "תרצע") תרצע
(וע 'מע םירבד הרות יטוקל)


(הל,טכ) םכל היהת תרצע ינימשה םויב

(ןתנוי םוגרת) ןוכיתבל ןוכליטמ ןמ אודחב ןווהת
תועמשמה אלא ?תיבה לא הכוסה ןמ םיאצויש ךכב בוט-םויהו החמשה יהמ :הזב קדקדל שי
- תוכוסה -גחד "ףיקמ רוא"ה תכשמה - איה תיבה לא הכוסה ןמ רבעמה לש תימינפה
.החמשה תביס אופא יהוז .תוימינפב
(229 'מע ט ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
סחניפ תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,זומתב ד"כ

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
.1תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכ ,הנשה

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ רחאו ,םלוכל

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב-א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

.םיקלח 13-ו רקובב 5:27 העש ,ישיש םוי :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישישה םויב בא-םחנמ שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

.א קרפ - תובא יקרפ

ישימח םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו .2הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
תיב') הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
רשא ןבומו .3םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה
.4ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא

ישיש םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.[זלק,חכק,כק,זטק :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ שדוח-שאר יגהנמ טוריפ]

:"הריחבה תיב"

-המכ-תחא -לעו ,םוי לכב] הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
ןיינבבו 6הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב 5'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו
,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב
תדחוימ תפסותו] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהו 7דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ
,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב
.4[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה

:8"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
9םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[

רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא ,גונעתל ףוגה לכ תא ץוחרל רוסא
.(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [10העיזהו םוחה ינפמ
.תבשל 12וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 11תבש ברע לכב לבוטה

הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םא :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.13ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאו .הבוטל

:םימויס

העשת דע שדוח -שארמ ,14'םימיה-תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 'םימויס' ךורעל גהנמה
.ךורע-ןחלוש יפ -לע רתומה ןפואב - באב (ירישע) העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,15ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ הז םעט ינפמו

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,16םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
.[17הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו

:רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע ררועל שי ןכו
.18"הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ"
ויהו .הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (1
.םירצמה ןיב תותבשמ תחא לכב תועיבקב יברה דעוותה ןהב םינש

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח שאר-ברע לכב גוהנה לע רתי (2

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (3

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (4
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (5

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (6

.186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (7

.ד"בח-ללוכ חול (8

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (9
ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,ונויקנמ דגבה דירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב שובלל

.םימח םימבו ןובסב וליפא - כר ע"ס א"ח םייחה-רשג האר (10

.'ותעב-רבד' חול האר .םוי לכב לבוטה ןכו (11

.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב הארו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (12

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגא (13

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (14
."46 'מע םיגהנמה רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (15
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (16
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח - הגומ יתלב - מ"שת שדוק-תוחיש (17

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (18


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il