- ט"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה בא-םחנמב 'א * יעסמ-תוטמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אלש היילע ךרוצל ,המוצע הדירי
ללכ ךרעב


ךותב ה"בקה ידי-לע עבטוהש ללכ אוה "היילע ךרוצ הדירי"
תביס ,םיאטח ידי-לע תמרגנה הדיריה לבא * האירבה רדס
,הזל ףסונו * האירבה רדסב הניאש הדירי איה ,תולגה
הדירי - ו"ח תועיבק לע דיעמה שולש רפסמב הרושק תולגה
הניאש המוצע היילעל איבהל ידכ הז לכ * הנממ המוצע ןיאש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ללכ ךרעבאתלת" ,2"תועובשה תשולש" םשב ועבקנו ונייוצ 1"םירצמה ןיב" ימיש הזל עגונב
- (4"תיבה ברח"שכ באב העשת דע 4"ריעה העקבוה" זאש זומתב רשע-העבשמ) 3"אתונערופד
- (הזכ הלענו בושח יכה ןיינע טרפבו - םיניינעה לככ) תיטרפ החגשהב הז ירה יאדוובד
:רואיב ךירצ

אצויכו ,םילגר שולש ,5תובא השולש - הלעמו תומילש לע הרומו ןייצמש רפסמ הז "השולש"
יאתילת םעל יאתילת ןאירוא בהיד אנמחר ךירב" ,6הרות ןתמד איגוסב וניצמש יפכו .הזב
םיניינע דוע םיאיבמ רתא לע םישרפמו) "יאתילת אחריב יאתילת םויב יאתילת ידי-לע
.(הרות ןתמ םע רשקב השולשד

- (השודקבש רבדב אקווד םייקש) תויחצנהו תועיבקה ןיינע לע הרומ השולש :הזמ הריתי
.הקזח הוה ינמיז אתלתב - 8הכלהב ללכהכו ,"קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו" 7בותכש ומכ

(אתונערופ) ןברוח לש ,"םירצמה ןיב"ד ןמזהש ןכתיי ךיא :ללכ ןבומ וניא הז יפ-לעו
אובל דיתעלו) קותינו קספה םע רושקש רבד ,תועיבקו השודקמ ירמגל ךפיהה ,תויונערופו
תועיבק לע הרומש ,(תועובש השולש) השולש רפסמב אקווד עבקיי - (ירמגל לטביי הז ירה
!?הקזחו

עגונב םימעפ המכ רבודמהו עודיה יפ-לע תאז ראבל הרואכל היה ןתינ הנושאר הפקשהב
תנווכ ,ירה ,הלודג יכה הדירי םע יולגב םירושק םה ירה ולא םימיש םגהד ,"םירצמה ןיב"ל
דמעמל סחיב רתוי תילענ אגרדו םוקמל עיגהלו תולעתהל ידכב ,היילע ךרוצ - איה הדיריה
ןיאש הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגד היילעהל דע ,(הדיריה ינפל) הליחתכל היהש בצמו
תיבב (הדיריה םדוק) בצמהמ רתוי הלענש) יחצנ תיב ,ישילשה שדקמה תיבהו ,9תולג הירחא
.10(תולג םהירחא היהו וברחנש ינשו ןושאר

טרפבו) השולשד היילעה לע םיזמרמ ולא "תועובש השולש"ש ,רמול רשפא הרואכל הז יפ לעו
."םירצמה ןיב"ד ןמזב הדיריה ידי-לע השענש (ישילשה שדקמה-תיב -

ל"נה אישוקה תא קזחמ (היילע ךרוצ הדיריד) הז רואיבש םיאור ,רבדב םינייעמשכ םנמא
,ו"ח המצעל תילכת הדיריה ןיאש ,ושוריפ היילע ךרוצ הדירי :השולש רפסמב עבקנ הז עודמ
איה הנווכהש תרמוא תאז .הדיריה ידי-לע תישענש היילעהל ( - ףסונ רבד) ךרוצ איה אלא
.הזמ האבש היילעה קר היהתו לטבתת הדיריהש

השולש לש ןמזל העבקנ "םירצמה ןיב"ד הדיריהש ןכתיי ךיא - אישוקה תקזחתמ הז יפל
תועובשה תשולשב (אתונערופ) הדיריהד תילכתה לכשכ ,הקזחו תועיבק לע הרומה (תועובש)
?11הז ירחאל האבש היילעה (ליבשבו הדיריהבש לוטיבה) ליבשב אלא ,ו"ח הב הניא

רחאל אקווד השולשה תלעמ תאטבתמ (השודקד רדסב - ןכ ומכו) האירבה רדסב :הברדאו
.(םיינש רפסמ) רחא רפסמב תזמורמש ,הדיריה (ידי-לעו)

יכ ,12"דחא םוי" (הרותב) ארקנש ןושאר םוי היה הליחת :תישארב ימי תששב עבקנש יפכו
ןיב הלדבהה) "תקולחמ תארבנ ובש" ,ינש םוי אב ךכ-רחא .13"ומלועב דיחי ה"בקה" היה זא
תקולחמ וליפא) תקולחמ לע יכ ,"בוט יכ" וב בותכ אל ןכלו ,(םינותחת םימו םינוילע םימ
.14"בוט" רמול ךייש אל ("םלוע לש ונוקתל"

הז ידי -לע ,ינש םויד תקולחמה ןקתמ אוה יכ ,"בוט יכ וב לפכוה" ישילשה םויב ךכ-רחאו
(ישילשה םוי דגנכ) תראפתה תדימ ,תוריפסבש ךרד לע ."םיינש"ה תא דחאמו םולש השועש
לפכוה - ללוכ ,"בוט יכ וב לפכוה" ןכלו ,15(ינש םוי) הרובגו (ןושאר םוי) דסח תדחאמ
דצמ ,(16הישותל םיילפכ - ךרד לע) ךרעב אלש דע - אלא ,הככ םיימעפ קר אלו ,תוכיאב
וליפא ,תודחאב יוליע השענ הז ידי-לע רשא ,תוקלחתהה םוקמב םולש השועש ישילשד יוליעה
היה זאש םגה ,דבל "דחא םוי" דצמ :(בוט יכ וב לפכוה ןכלו) "דחא םוי"ד תודחאה יבגל
תודחא ןיידע הז ןיא אלימב ,תפסונ תואיצמ הנשיש ינפל דוע תמייקש תודחא הז ירה ,תודחא
,לעופ ישילש ;תואיצמ רצוויתש רחאל היהתש בצמה תנומת ןיידע עודי אלש ןוויכ ,תומילשב
תודחא וזש םיאור זאש ,תודחא השענ - (ינש םויב הארבנש - ) תוקלחתה לש םוקמב םגש
.תיתימא

תקולחמ ,םימש םשל תקולחמ ,הרותב תקולחמב םיאורש יפכ - השודקד רדסב םג הז ךרד לעו
- 18(תישארב השעמד ינש םויב םימל םימ ןיב לדביו אוה הזל שרושהש) 17יאמשו ללה
לאמשו ןימי ןיב הלדבהה דצמ תרצונש ,הרותב תקולחמה ןיינע תוללכ תא תאטבמ םתקולחמש
:19(יאמשו ללה)

תקולחמ הניא (תועד יתשד תוקלחתה ,ינש תניחב) הרותב (םימש םשל) תקולחמ לש הנווכה
תדירי) הדירי םע איה הרושק ,ללהו יאמשד םימש םשל וליפא ,המצע דצמ תקולחמ] ו"ח
םלצא רשא ,ללהו יאמש תקולחממ תואצותה ,הזל עגונב ל"זח ירמאמ המכמ ןבומכ ,(תורודה
ידי-לעש ידכ אלא ,[20הרותה תמכח יוליגב הדיריה ללגב האבש הרותב תקולחמה הליחתה
תא ( - ישילשה ןיינע) וקיסי (הרובגה וק) ןאכלו (דסחה וק) ןאכל תורבסד אירטו אלקשה
,23תועדה 22יתש ןיב 21תודחאו םולש השענ הז ידי-לעו ,הכלהה רוריב ,תמאה רוריב

(תקולחמ ,תוקלחתה) הדיריה ןיינעש ,הרותב ןהו האירבב ןה ,אוה םירבדה רדסש ,אצמנ
ידי-לעש תוללכתהו תודחאתה) הדיריה ירחאו ידי-לע האבש היילעה .םיינש רפסמ םע רושק
.השולש לש ןיינע הניא המצע הדיריה לבא .השולש רפסמ םע הרושק (תוקלחתהה ירחאלו

היה (וניבא םהרבא דגנכ) ןושאר תיב ןמזב :24תושדקמה יתב לש רדסב םג אוה הז ךרד לעו
םולש ,'ה אסכ לע המלש בשיו לש תואיצמ היה זא ,(דחא םוי תמגודב) דסח לש ןמז רקיעב
25'וכו םירבד 'ה וב ורסח - הרובגה ןיינע היה (קחצי דגנכ) ינש תיב ןמזב ;ץראב הוולשו
,תומילשה תילכתב היהי - הינשה תולגה תדירי ירחאל אבש - (בקעי דגנכ) ישילשה תיבה ;
'ב תא וכותב לולכי אוהש ,(תראפת) יעצמאה וק דגנכ ,ךידי וננוכ י-נדא שדקמ ,יחצנ תיב
.ינשו ןושאר תיבד תולעמה

תיב ןברוחד הדיריה תא ןייצמש תוליבאה ןמז עודמ ,ל"נה אישוקה רתוי תקזחתמ הז יפ-לע
!?תועיבקו הקזח לע הרומש רפסמ - (תועובש) השולשב עבקנ ,תולגהו שדקמה

עבקנ) הזש יפכ (א) :םינפוא ינש םנשי היילע ךרוצ הדיריב :הזב רואיבה רמול שיו
םולש) ישילשד היילעהל האיבמ (תוקלחתה) ינשד הדיריהש ,האירבה רדסב (הליחתכלמ
השולש תגרדב הדירי וליפאש ,האירבה רדסמ - ךפיהו - הלעמל הזש יפכ (ב) ,(תודחאו
.ירמגל ךרעב אלש היילעל האיבמ ,הקזחו תועיבקכ וליאכ והזש ,(תועובש השולש)

:היילע ךרוצ הדיריד ןיינעה תוללכב רואיבה םידקהב הז ןבויו

27בותכש ומכו ,26"שדוקב ןילעמ" - אוה השודק יניינע לכב ליגרה ךרד לע הדובעה רדס
."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי"

היילעל האיבמ הדיריהש ,אוה "היילע ךרוצ הדירי"ד ללכהב שוריפהש ,ןבומ הז יפ-לע
אל םאד .ללכב "שדוקב ןילעמ" ידי-לע השענש היילעהמ הלעמל ,ליגרה ךרד לע אלש (השודקב)
ילב וליפא) המצע דצמ השודקהש העשב הב ,הדיריהל םיכירצ המ םשל - ןבומ וניא ,ןכ
,ליגרה ךרד לע אלש ,רתוי הלענ ןפואב היילע היהתש ידכב ,אלא ?"ןילעמ" איה ירה (הדירי
ןכש-לכמב) יאדווב התילכתש ,(העש יפל) הדירי לש ןיינע - שדח ןיינע היהיש ה"בקה השע
.ליגרהמ הלעמל תולעתה היהת הז ידי-לעש ידכ ,בוט - (םיניינע םתסמ

;הגרדהו רדסכ הז ירה ,ליגרה ךרד לע (שדוקב ןילעמ) שדוקב םילוע רשאכ :תוטשפב ןבומכו
יזא ,היילעה תא ענומש ,רתסהו םלעה ,בוכיעו העינמ - (העש יפל) הדירי הנשישכ ךא
ךרד לע היילעהמ הלעמל - 28הציפק דע - היילעל םיאיבמה םילודג רתוי תוחוכ םילגתמ
.ליגרה

ןילעמ"ד היילעה יבגל הדיריה ידי-לע האבש היילעהב הלעמ הנשיש ךרד לע ,רמול שיו
,הלבגהב איה הדיריה רשאכד ,אפוג (הדיריה ידי-לעש) היילעהב םג הז ךרד לע הנה ,"שדוקב
הדיריה ךרע יפל איה - ) הלבגהב היילעה םג יזא (ה"בקה ידי-לע) האירבה רדסב עבקנש יפכ
תלעפנ ,האירבהב עבקנש יפכ אל ,הגרדהב אלש איה הדיריהשכ אקווד .(היילעה תא תמרוגש
ידי-לע האבה היילעה ןיבש קוליחה - רבדל אמגוד .הגרדהב אלש איה ףאש היילע הז ידי-לע
אטח ידי-לעש הדיריהמ האצותכ תלעפנש היילעה תמועל ,ינשה םויב תקולחמה תאירבב הדיריה
:29םדאה

םויב בצמהל ךרעב הדירי) ינשה םויב (םימל םימ ןיב הלדבה) תקולחמה תאירבד הדיריה
ישילשה םויב היילעה היהת הז ירחאש ידכ ,האירבה רדסב הליחתכלמ ה"בקה העבק (דחא
רתוי הקומע תודחא הז ירה זאש ,תוקלחתה םוקמב םג תודחאו םולש ,בוט יכ וב לפכוהש
ידי-לעש - דחוימב הרותה דומילבו ,ללכב לכש(ה עבט)ב רדסה אוה הז ךרד לעו .(ל"נכ)
רורב רבדה השענ ,(ינש תניחב) םימש םשל תקולחמל דע ,ןאכלו ןאכל תורבס לש אירטו אלקש
תעפשהב םג הז ךרד לעו .30(השולש תניחב) הכלהל ןיד קספה - תיתימא הערכה ידכ דע ,רתוי
שיבלמ אוהו דרוי ברהש הז ידי-לע אקווד ,31"םלוכמ רתוי יידימלתמ"ש - דימלתל ברמ לכשה
.הזב אצויכ דועו .33ברה לכשב 32יוליע השענ ,דימלתה לכש ךרע יפל ולכש תא

הדיריהש םשכד ,ןכ םא ןבומ ,האירבה רדסב העבקוהש יפכ היילע ךרוצ הדירי הז לכש תויהו
.הלבגהב איה ףאש הז ירחאל האבה היילעה םג ךכ ,הלבגהב

רדסב הניא איהש ךרעב אלש הדירי ידי-לע אקווד הז ירה - ךרעב אלש היילעל עיגהל ידכ
,(ינש םוי - האירבה רדסב הדיריהמ הטמל) םדאה אטח ידי-לע תלעפנש הדיריה ומכ - האירבה
.הז ירחאל האבה הבושתד היילעה תשגרומ אל ומצע אטחבש

םע הרושק אטחה ידי-לעש הדיריה רשאכש ,אפוג אטחה ידי-לעש הדיריב םג ןבומ הז ךרד לעו
ךרדב (אטחה ידי-לעש) הדירי םתסכ קר וניאו) תועיבקו ףקות וב שיש ,34השולש לש רפסמ
.ירמגל ךרעב אלש דע ,רתוי תילענ הז ידי-לע תלעפנש היילעה ירה - (יארע

ידי לעש ןוויכ ,האירבה רדסב הז ירה היילע ךרוצ הדיריש אפוג אמעט יאהמ :רחא ןונגסבו
(ארבסב) םוקמב םג םולש השענש ,תודחאו תומילשל םיאב (ינש) תוקלחתהה םוקמב הדיריה
הב שגרנ ,הינש ארבסה ,"הריתס"הבש ןמז לכש ,ןבומ ירה - תודחאל הריתסב אוה הרואכלש
ךכש ןוויכ הנה ,(ישילש) תודחאו הערכה ידיל איבהל (אלא ,המצעל אל) איה התילכתש ךיא
הלודג יכה היילע היהתש ידכב ;תודחאה תומילש ןיידע הז ןיא ,ה"בקה ידי-לע עבקנ הז
תועיבקו ףקות הל שיש ,"ארבס" ,הדירי לש תואיצמ תויהל ךירצ ,תודחאהב תילענ יכהו
,היילע ידיל האיבמש (יולגב) ללכ הב שגרנ אלש ,(השולשד)

.תומילשה תילכתב תודחאו היילע הז ירה זאש - היילעל איבי הזו

:תועובש השולשב "םירצמה ןיב" תועיבק תנבומ הז יפ-לע

הלודג יכה הדירי לע םירומ ,"וניאטח ינפמ" םיאבש ,"אתונערופד אתלת"ד תועובשה תשולש
הקזחו תועיבק לש ןיינע ןיעמ הב שיש הדירי ,(המצע דצמ האירבה רדסב הדיריהמ הטמל)
.האירבה רדסב ( - ינשד) הדיריהמ ךרעב אלש התוחנ ,(השולש)

לבב תולגכ אלש) םייוסמ ןמזל עבקנ אל הליחתכלמש ,ןורחאה הז תולגב תאז םיאורש יפכ
,םצק הלגתנ םנווע הלגתנש םינושאר" ,35ארמגב אתיאדכ ,(הנש םיעבשל הליחתכל העבקנ רשא
ה"בקה הארה" :36שרדמה ןושלב - וזמ הריתיו ."םצק הלגתנ אל םנווע הלגתנ אלש םינורחא
עדוי אלו הלוע םודא לשו פ"ק ןוי לשו ב"נ ידמ לשו םיקווע 'ע הלוע לבב לש הרש בקעיל
."'וכ הדירי הזל ןיאש רשפא רמא ,בקעי ארייתנ העש התואב ,המכ

רתוי תולגה תכשמנ ,37"ןיצקה לכ ולכ" רבכו ,תולגה ץק עיגהש ירחאל םג :הזמ הריתיו
ידיל האיבמ איה ךיא יולגב םיאור אל המצע תולגבו ,(הנש 1900-מ רתוי דע-) רתויו
.39ו"ח עובק רבד ומכ ,38הלואגה

אלש דע ,הלודג יכה היילע היהת הז ידי-לעש - איה (השולשד) הלודג הדיריהב הנווכה לבא
:36ל"נה שרדמה ירבד ךשמהכ ,השודקד השולש תניחבב תוילע םג ,הז ינפלש תוילעהל ךרעב
רמאנש 40ודירומ ינא ילצא הלוע אוה וליפא בקעי ידבע ארית לא (בקעיל) ה"בקה ול רמא"
."'ה םואנ ךדירוא םשמ 'וכ רשנכ יהיבגת םא

הדיריש ךכל ףסונ) הזמ תלעפנש היילעה איה הדיריה לכד תוימינפהש תויה :וזמ הריתי
הלודג יכה היילעה - איה "אתונערופד אתלת"ד הדיריה תוימינפש ,ןבומ ,41(היילע ךרוצ
ןושלמ "אתונערופ" לש ןפואב ,ןיחומ 'גד 42יוליגה - אובל דיתעל הלגתתש השולש רפסמב
.ישילשה שדקמה תיבד יוליגה - תוטשפבו .43"ןירוהנ לכ הינימ ןילגתאו ועירפתא"

שדקמה-תיב רותב יוליעה לע ףסונ :ישילשה שדקמה-תיבב היהיש יוליעה םג ןבוי הז יפ-לע
אבש האירבה רדסב ישילשה םויד יוליעה ךרד לע ,ינש תיבו ןושאר תיב רחאל אבש ישילשה
ואובב ,ךרעב אלשו יוליע דוע וב היהי ,(ג ףיעס ףוס ל"נכ) ינש םויו ןושאר םוי ירחא
לעופ הזש ,ו"ח עובקכ וליאכ איהש ,וז הנורחא תולג ,(תועובש) השולשד הדיריה ירחאל
שדקמה-תיבד 45תויחצנה תומילש - ללוכ ,44ישילשה שדקמה -תיבד תומילשהב ךרעב אלש יוליע
.ישילשה
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,נ"שת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 81-75 'מע ,ד ךרכ ,נ"שת'ה
.םש י"שרפ .טכ ,א"פ פ"הע ר"כיא הארו .ג ,א הכיא - בותכה ןושל (1

.(דועו .ז"יקס ח"כתס ח"וא ז"ט האר) "תועובש השולש" - הכלהב ארקנ ןכו (2

.חכת ס"וס ח"ואוט .ב ,אל ה"ר - שאר ה"דות האר (3

.ךליאו ב ,חכ םש ארמג .ךליאו א"עס ,וכ תינעת הנשמ (4

.(ב ,זט תוכרב) השולשל אלא תובא ןירוק ןיא ל"זרממ ריעהלו (5

.א ,חפ תבש (6

.בי ,ד תלהק (7

.ב"ע שיר ,וק מ"ב (8

.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א ,וט חלשב אתליכמ האר (9

.א ,אכר ג"ח .א ,חכ א"חז (10

,ס תוכרב - דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ ד"ע) היילע ליבשבו ךרוצ קר אל איה הדיריהש רואיבה יפל םגו (11
האר) "הבוטל (אפוג) וז םג" (נ"שו .א ,אכ תינעת) ל"זח ןושלבו ,בוט תוימינפב איה המצע הדיריהש אלא ,(ב
תעל) תוימינפבו ,םלעהב לעופב הז ירה - (דועו .540 'מע ב"ח ט"משת ש"הס .ךליאו 393 'מע ב"ח ש"וקל
פ"ע ל"צש תולבגההב הארנש יפכ ,הלא תועובש 'גבש ןברוחהו הדיריה ,אתונערופד אתלת קר הארנ יולגבו ,(התע
לע הרומה) השולש לש ןיינע ןכתי ךיאו ,(דבלב ןוימד אלו הדירי איה הדיריהש ןבומ הזמש) ולא םימיב הכלה
!?םינפבכ ,ןברוחו הדירי לש בצמ לע (רבדה תועיבקו םויק

.ה ,א תישארב (12

.ח ,ג"פ ר"ב (13

.ךליאו א ,זי א"חז .ו ,ד"פ ר"ב (14

'ע) ז-ו"לס םוי ךרע צ"צהל ח"אד-םיטוקילה 'ס .ךליאו במשת 'ע צ"צהל רהזה ירואיב הארו .םש א"חז (15
.נ"שו ,(ךליאו ופש

.א ,ו"מפ ר"ומש (16

.ז"ימ ה"פ תובא (17

.ט"ית ז"וקת .ב ,םש א"חז (18

.אינתה 'סל המדקה הארו .ג"יס ק"הגא .א ,המר ג"חז האר (19

.ךליאו געש'א 'ע ג"ח ב"רעת ךשמה הארו .א ,זמ הטוס האר (20

השמ - (ב"ויכו ,תובא יקרפ תלחתב "'וכ יניסמ הרות לביק השמ") "השמ" תביתב זמרה והזש רמול שיו (21
היהש השמל ללהו יאמש תקולחמד תוכיישה יהמ הרואכלד ,(דע ןפוא תוקומע הלגמ) *"ללה יאמש תקולחמ" ת"ר
תקולחמ אל) איה (םימש םשל תקולחמ) ללה יאמש תקולחמד הנווכה אלא ?(תקולחמ וב ךייש אלש) דחא שיא
ירבד הכלהה םדוק םגש הז לע ףסונ ,הכלהה תערכה ידי-לע האבה םהיניב םולשהו תודחאה - (אלא ,ו"ח דוריפו
תביתב תזמרנ (ללהו יאמש תקולחמב) וז תודחאו .הרובגו דסחד םיוק ינש םתויהב (ח"אד ולאו ולא) תמא םהינש
המ לכ ללוכה) יניסמ הרות לביקש דחוימו דיחי היהש ,(ןימיו לאמש ,**ללהו יאמש דחאמה) יעצמאה וק ,"השמ"
- "השמ" ת"רב םש ע"גמב ךשמהכו ,(תמא םהינשש ללה ירבד ןהו יאמש ירבד ןה ,שדחל דיתע קיתו דימלתש
."יניסמ ועמש לכה ללה יאמש תקולחמ"
----------

לאמשד ןיוק 'בה םה ללהו יאמשש ,קתמוי ז"פעו .ללה יאמש השמ ת"ר "השמ"ש רחא ןפואב ל"י ילואו (*
.לאמשו ןימי דחאמה יעצמאה וק אוה השמו ,ןימיו

ש"ב םימידקמש ס"שב תומוקמה בורב רדסה יפכ ,('ה) ללה ינפל ('ש) יאמש ("השמ" תביתב) םימידקמו (**
יכ - םעט א"יו .(ב ,גי ןיבוריע) ה"בכ הכלהה ןכלו ,םהירבדל ש"ב ירבד ןימידקמ ויה ללה תיב יכ - ה"בל
תובא) מ"כב לבא .(ללה ךרע םיארומאו םיאנת תודלות רפס) ה"ב םדוק הברה םינש הדסייתנ יאמש לש ושרדמ תיב
.ללה תיבכ הכלה יכ - יאמש (תיב)ל ללה (תיב) ןימידקמ (דועו .ב"ימ א"פבותכה אוביש דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" (התלחתב כ"ות - תודמ ג"יד אתיירב) ל"זחאמ ד"ע (22
,ינשה בותכ ללושו דחא בותכ יפכ עירכמש אל ,אוה עירכמה "ישילשה בותכ"ב שודיחה :"םהיניב עירכיו ישילשה
והזו .ישילשה בותכ לש "הערכה"ה פ"ע (םהיניב) הזל הז םימיאתמ (הז תא הז םישיחכמה) םיבותכה ינשש אלא
'במ תחאל םיכסמ"ש ז"יע וניא תישילשה העידד הערכהה יכ ,(ב"עס ,טל תבש) "עירכמה ירבדכ הכלה"ש םעטה
ךשמה .ג-בפר 'ע ז"כרת מ"הס) "עירכמה תעדל םימיכסמ םהינשו תועידה 'ב ללוכ" איהש ז"יע אלא ,"תועידה
יולגבש םוקמב וליפא) הרותב הכלה קספ לכל עגונב אוה ז"דעו .(ךליאו כק 'ע ר"תע מ"הס .ה-דלת 'ע ו"סרת
תיבכ הכלהש יאמשו ללה תקולחמב הכלה קספה - תוללכבו ,(תחא ארבס ללושש ןפואב אלא ,הערכה לש ןפואב ז"יא
,(לכשב םג אלא השעמב קר אל) הכלהל םימיכסמ תוקולח תועידה םג הכלהה הקספנש ירחאלש - (ש"בכ אלו) ללה
.ע"צעו .(נ"שו .112 'מע א"כח ש"וקל) תועידה לכ ןיב יתימא םולש השענו

ןיינע ךפיה ,יוצר רבד וניא תקולחמ (א) :הרואכלד ,"םייקתהל הפוס" םימש םשל תקולחמ לכש םעטה והזו (23
?םייקתהל ןפוס ש"ב ירבדש ל"פא ךיא ,ללה תיבכ הכלהה הקספנש ירחאל (ב) ?םויקה

רמולכ ,םימש םשל תקולחמ יהוזש ןוויכמ :(ומוקמב לאומש שרדמב - הזב םירואיב דוע האר) הזב רואיבהו
ןכל ,(ישילש) ז"יע האבה תוללכתההו תודחאה אלא ,(תועיד ינש) ו"ח דוריפו תקולחמ הניא הזב הנווכהש
ירבד ולאו ולא ,תמא םהינש יכ ,"םייקתהל הפוס" (תועידה 'ב לש) לכשב ארבסהש ףסונ (א) :"םייקתהל הפוס"
ןכו ,*(דסחה םלועב - ה"ב ירבדו ,הרובגה םלועב - ש"ב ירבד) תודחאו םימש םשל םתנווכ יכ ,םייח םיקלא
'ב (ב) ירה ,(תמדוקה הרעהב ל"נכ תועידה יתש ןיב העירכמ הכלההש טרפבו) **הכלהה הקספנש ירחאל אוה
תיבכ הכלה אובל דיתעלו ,ללה תיבכ הכלה הזה ןמזב יכ ,לעופב הכלהו אנקסמב םג "םייקתהל הפוס" תועידה
דומילש ןוויכ :ל"יו .(השת 'ע םש ת"הוא .ג"ער ,דנ חרק ת"וקל - ד"ודנבו ,תובא לאומש שרדמב האר) יאמש
הרעה 570 'מע ד"כח ש"וקל הארו .נ"שו .א ,נ םיחספ האר) הזה ןמזב "ודיב ודומלת" חכב אוה ל"על הרותה
הפוס"ש ,אצמנ ןכלו ,הזה ןמזב ללה תיבכ הכלהו הרותה דומיל י"ע האבו לולכ ל"על ש"בכ הכלהב םג ירה ,(19
.(ש"ב תעדכ הגהנהה היהת ל"תעל לעופב השעמבש אלא) ***תועידה 'ב (ל"על) "םייקתהל

----------

תביס איהש תוקלחתה איה ללהו יאמשד ש"של תקולחמש ,מ"כבו ב"רעת ,ר"תעא תקולחמ לכ ה"דס האר (*
איהש ,'תי ותודחא הריאמ (יאמשד הרובגו ,ללהד דסח) הריפס לכבש וניה ,'וכ ןוקיתה םלועד תוללכתהה
.'וכ אלוכד אתומילש

אל איה הנווכה (הכלהה תערכה י"ע השענש םהיניב תודחאה ינפל) ללהו יאמש (תרבס) תקולחמב ,ןבומ ז"פעו
.(השולש 'יחב) תודחאה ןיינעב אלא ,(ינש 'יחב) ומצע ו"ח דוריפו תקולחמה ןיינעב

ןכלו ,תמאה ררבתנ ש"של תקולחמב תועידה 'ב י"עש ,(צחרת 'ע חרק ת"הואב אבוה) םש לאומש שרדמ האר (**
איה םג ןכלו ,ש"ב ירבד רותסל ידכב ה"בב המכח ףיסוהל םימרוג וילע םיקלוח ש"בש י"ע מ"מ ה"בכ הכלהש ףא
.("קחוד והזו" םייסמ םש ת"הואב לבא) םייקתהל הפוס

."דכדכ יתמשו" 'יהי ל"עלש ד"ע אוה םהינשב "םייקתהל הפוס"ש ,'אה ג"הושבש תומוקמו םש ת"הוא האר (***
.ש"ייע .ןידכו ןידכ יוהל


.נ"שו .ךליאו 26 'מע ט"ח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (24

.ב ,אכ אמוי (25

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (26

.ח ,דפ םילהת (27

.(ב"עס ,וט ש"הש ת"וקל הארו .ב"ה ה"פ הציב ימלשורי .ה"מ ח"פ תולהא) תחא תבב ,םילגר ינשב הציפק (28

הבושת ילעבב טושפה שוריפד ,םש דומעל םילוכי ןיא םירומג םיקידצ םידמוע הבושת ילעבש םוקמב ןכלש (29
.אטחה לע הבושת - אוה

זמרנכו ,תדחוימ תוננובתהו קספה ל"צ השעמל ד"ספה םדוק :השולשל הכלה ד"ספד תוכיישהב ןיינע דועו (30
אקוודו .פ"הוע ןויעו רובידו הבשחממ קספנ ל"צ ,'ה תואב (ילאמשה וק) ישילשה וק דגנכ ,השעמה ןיינעש הזב
.השעמב לעופל הכלה ד"ספ לש יוליעה השענ הז קספה י"ע

אוהש ,ישילשה םלוע ,הישעה םלועב הטמל אקווד ךייש הזש - ללכב הכלה ד"ספ תלעמל עגונב אוה כ"ומכו
,(םינוילע תומלועבו ןדע ןגב כ"אשמ) 'וכ תקולחמו תוקיפסל םוקמ שיו ךייש םשו ,םינוילע תומלועמ הדירי
יכאלמל רמא ה"בקהש דע ,(ב ,טנ מ"ב .בי ,ל םיבצנ) איה םימשב אל) הכלהל ד"ספה חכ ןתינ םש אקווד לבא
.((דועו .די ,ב"פ ר"בד) 'וכ הטמ לש ד"ב לצא ךלנ םתאו ינא תרשה

דגנכ ,ןיוק 'ג וב שי 'ה תואש מ"כב ראובמכו ,"הזה םלועה ארבנ 'הב" ל"זחאמב זמרנ הז ןיינעש רמול שיו
םלועב אקווד אוה הכלה ד"ספה חכו ,"ויתישע ףא" ,רובידו הבשחממ קספנ ל"צ השעמו ,השעמו רוביד הבשחמ
אקווד תכיישה 'וכ המוקע ארבס פ"ע ד"ספהב העטי אלש ידכ) קספה ירחאל אקוודו ,הישעה םלוע ,ישילשה
ךייש אלו ,('ה תואד ןיוק 'גה ומכ אל) *תחא הדוקנ איה 'י תואש ,"אבה םלועה ארבנ 'יב" כ"אשמ ,(ז"הועב
.תקולחמו הדירי לש ןיינע וב

----------

(ב) .(קמועו בחור ךרוא לש) הלוכ תואיצמה לכ תרדוחו תללוכה הדוקנ (א) :וז הדוקנב םיניינע 'בו (*
.ורוקמ יבגל (קמועו קחור ךרואד הלילש) םוקמ תסיפת רדעהו לוטיבה תשגרה ינפמ הדוקנ


.א ,ז תינעת (31

יכ ,(הז תבשד קרפה - ב"פ תובא) םידימלת השמח ויה יאכז ןב ןנחוי יברלש קוידה ראבל שי ז"פעו (32
אלו ברהב אוה יוליעה "םלוכמ רתוי ידימלתמ"ד ןיינעה םגו) ברה תגרדמ הדירי אוהו ,לבקמ 'יחב אוה דימלת
,םינוילע תומלועמ לבקמ 'יחב ,(הישעה םלוע) הזה םלועב םינוילע תומלועמ הדיריה לע הרומ הזש ,(דימלתהב
.30 הרעה ל"נכ ,ןיוק 'ג וב שיש ,הזה םלועה ארבנ 'הב ל"זחאמכ ,השמחב זמרנ (הזה םלוע) לבקמה תגרדו

ידכ ,ןפוסב ןתלחתו ןתלחתב ןפוס ץוענד עבטה תולשלתשה רדסבש םעטה .ג ,זצ (ח"אד םע) רודיס הארו (33
.וילא עיפשהל לבקמהל דרי עיפשמהש

אינת) ללכ בוט םהב ןיאו ירמגל תוערו תואמטה תופילק שולש איה תופילקב הנותחתה הגירדמהש ריעהלו (34
וק .ןיוק 'גה דגנכ םהש ל"יש ,(םש אינתל 'וכ םישוריפ טוקילב ספדנ) ח"שת ולסכ 'כ בתכמ הארו .(ו"פס
.חור - יעצמאהו ,שא - לאמשה ,םימ - שפנה תוחכבש ןימיה

.ב ,ט אמוי (35

.ב ,ט"כפ ר"קיו (36

.ב ,זצ ןירדהנס (37

.(א"עס ,םש) "תעדה חסיהב" אב חישמש רמאנ ןכלו (38

רתסת 'ה המ דע" .(י ;א ,דע םילהת) "חצנל 'וג יתמ דע 'וג חצנל תחנז םיקלא המל" - ןושלהמ ריעהלו (39
.דועו .(זמ ,טפ םש) "חצנל

לש ןיינע הב שי וז תולגה תדיריש ,םינפב ראובמה פ"ע ל"י ילוא ("ודירומ ינא") הז ןושלב קוידה (40
.תולגה ץק איבהל ("ינא") ומצע ה"בקה לש וחכב אקוודו ,'וכ תועיבק

.11 הרעה ל"נכ (41

.נ"שו .ד ס"וס נ"שת'ה סחנפ פ"שו זומת ז"י תוחישמ סרטנוק האר (42

.א ,יר א"חז (43

,ןבומ (םירסח קר אלו) הרות פ"ע וזנגנש אפוג הזמש ,ינש תיב ןמזב וזנגנש םירבד השמחה וב ולגתיו (44
אקוודו ;(ינש תיב ןברוח ירחאל כ"וכאעו) ינש תיב ןמזב רתסהו םלעהה ינפמ ,םתולגל םדאה תלוכיב היה אלש
םירבד השמחה םג ולגתיש הלודג היילעה השענ ,(הקזחו תועיבק לע הרומה) השולש 'יחבב הלודג הדיריה י"ע
.ע"צמ יוליג רדגמ הלעמל םהש ,םיזונג

אל ה"בקהש ונעט םיכאלמהש ארמגב אתיא :(םינפב ל"נכ ,יאתילת ןיינע םע רושקה) הרות ןתמד שודיחה ד"עו
ל"יו ,(הנעטהל םוקמ שיש ,ןבומ ,פ"עבשותמ קלח תישענ וז הנעטש ןוויכמו) הטמל ולש "הזונג הדמח"ה ןתי
לצא) ת"מ ינפל התלגתנש הרותה כ"אשמ) הטמל תולגל ךייש אל הרותבש "הזונג הדמח" 'יחבש ,םתנעטב שוריפה
אוה הרות ןתמד שודיחהו .(םיכאלמה תנעט הזב 'יה אל ןכלו ,"הזונג הדמח" 'יחב 'יה אל ('וכ תובאהו ר"הדא
.הרותבש "הזונג הדמח"ה הטמל הלגתנ זאש -

ןיינע תומילש השענ ,(תועיבק הב שיש) השולש 'יחבב הדיריה ירחאל האבה היילעה י"ע אקווד יכ (45
.הזל "םיכסמ" 'וכ השולש 'יחבב עובק (הדירי) םגש ,תויחצנה
חישמ םע תויחל


עיגהו תולג תבוח ידי ונאצי רבכ
"הדעה וליצהו"ד ןמזה


הלואגה לא םירצימה ןיבמ םיאצוי

םירע םכל םתירקהו" - טלקמ ריעד םינידה יטרפ הכוראב וראבתנ שדוק תבשה םויד רועישב
'וג טפשמל הדעה ינפל ודמע דע 'וג הגגשב שפנ הכמ 'וג המש סנו םכל הנייהת טלקמ ירע
."'וגו הדעה וליצהו 'וג הדעה וטפשו

:םדאה תדובעב ןיינעה רואיב רמול שיו

- "שפנ הכמ"ו ,"שממ לעממ הקולא קלח . . לארשיב תינשה שפנ" לע זמור - "שפנ (הכמ)"
םדאב השודקד םדא תויחו םד תכיפש" השענ הז ידי-לעש ,ו"ח אטח לש ןיינע לע זמור
לוכי וניאו הצור וניא ידוהי ירהש] ו"ח דיזמב אטח ךייש אל לארשיבש ןוויכו ."הפילקד
אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש ם"במרה ןיד-קספכו ,תוקולאמ דרפנ תויהל
הרפכהו ןוקיתהו ,"הגגשב שפנ הכמ" הז ירה - ["תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל"
.טלקמ ריעל תולגה ידי-לע השענ הז לע

תולגה תמגוד ,תולגהו ןברוחה תלחתה - "םירצמה ןיב"ל תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לעו
."הגגשב שפנ הכמ" ןיינע והזש ,"וניאטח ינפמ" איה הזל הביסה רשא ,"טלקמ ריע"ל

רחאלו ,"ןיציקה לכ ולכ" ,רתויבו רתויב תולגה ישוקו תוכירא רחאלש - רקיעה אוהו דועו
ירה ,הבושתה תדובע דחוימבו ללוכ ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" יוביר
המכ רהרה אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,"ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה"
השענ דימו ףכיתו ,תולג תבוח ידי ואצי רבכש יאדוובו יאדווב - הבושת ירוהרה המכו
ץרא לא םיאבו תולגהמ םיאצוי לארשי-ינב לכש ,ונייה ,"ותוא םירטופ"ו ,"הדעה וליצהו"
...המילשהו תיתימאה הלואגב ,םתזוחא

הלא" - רבדמב רפס לכו יעסמ תשרפ םתוחו םויסב םג זמורמ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
:"באומ תוברעב לארשי-ינב לא השמ דיב 'ה הוויצ רשא םיטפשמהו תווצמה

'ה הוויצ רשא תווצמה הלא" ,(ארקיו) וינפלש רפסה םויסל ךשמהב אבה ,רבדמב רפס םויס
רפסה םויסד בותכה תוטשפכ) וינפלש םירפסה ללוכו אב - "יניס רהב לארשי-ינב לא השמ תא
רזוחש ,"הרות הנשמ" אוה ישימחה רפס יכ ,("'וג 'ה הוויצ רשא םיטפשמהו תווצמה הלא" -
.וינפלש םירפסהב רמאנש המ ללוכו

ונישעמ"ד םויסהל םג זמור רבדמב רפס םויסבש יעסמ תשרפב םירפסה ד םויסהש ,רמול שיו
ל תויטרפב קלחנ תולגה ןיינעש עודיכ ,תויולג - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו
-לע ,רשא ,(תויולגהו תויוכלמה 'דד רוקמו שרוש אוה ירה םירצמ תולגו) תויולגו תויכלמ
.הלואג לש תונושל 'ד ,תולואג 'דל תויולגה 'ד םיכפהמ וניתדובעו ונישעמ ידי
'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תוחישמ)
(67-64 'מע ,ד ךרכ ,ט"משת'ה

יהויחבמ ריתי


יברה לש ותגהנהמ דומלל ךירצ


םירצימה ןיב ימיל תורושקה תוגהנהב קזחתהל

ןה ,הריחבה תיב תוכלה דומילל םיתיע עובקל לדתשהל דחא לכ ךירצ "םירצימה ןיב" ימיב
םיניינעב קוסעל ךרוצה ינפמ ו"ח החדיי אל הז ןיינעש ךכ ,שפנב תועיבק ןהו ןמזב תועיבק
.אמרג ןמזהש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכמ - םיבושח םיניינע םג םתויה תורמל ,םירחא

םג תאז לועפל וילע אלא ,הריחבה תיב תוכלה דמול ומצעב אוהש הזב קפתסהל ןיאש ,ןבומו
תיב תוכלה דומלל םיברב םירועיש ועבקי םוקמו םוקמ לכבש לדתשהלו ,םיפסונ םידוהי לע
.הז דומילב וקסעי םידוהי לש לודג יכה רפסמש ךכ ,הריחבה

ידי -לע ,תודהיהו הרותה תצפה יניינע לכב הפסוהה תודוא ררועל - ןיינעל ןיינעמו
:םייללכה םיעצבמ"ה

יכ ,תולגה תביס תא םילטבמ הז ידי-לעש ,לארשי תודחא לש ןפואב לארשי תבהא - שארל לכל
(ב,ט אמוי) ארמגב ראובמו ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" :איה תולגל הדיחיה הביסה -
דעו) לארשי תבהא ידי-לעש ןבומ הזמו ,"םניח תאנש" ןוועב היה ינש תיב (תולגו) ןברוחש
תביס תא םילטבמ - םניח תאנשד ןיינעה ךפיה - םניח תבהאד ןפואבו ,(לארשי תודחאל
ןיינע תוללכ - בבוסמה לטבתמ (הזב אצויכו "רכש" לש ןפואב קר אל) אליממ ךרדבו ,תולגה
.תולגה

,ךוניחה ןיינע תמדקהל םיקוקז - לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה תא לועפל ידכו
ךוניח - הזל ףסונו ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןפואב הגהנהל ומצע תא ךנחל ,ונייה
.לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןפואב גהנתי תלוזה םגש ,תלוזה

,לארשי תודחאו לארשי תבהא םע םירושקה הרותה יניינע דומיל - הרות עצבמ

לארשי תבהאל רשקהו ,"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" ל"זח ורמא הז לעש - ןיליפת עצבמ
לעפנ הז ידי-לעש ,ונייה ,סרח ילכ לפותה ומכ ,רוביח ןושלמ אוה "ןיליפת"ש ןוויכמ -
- לארשי-ינב לכ לש םתודחאו םרוביח םע רושק הז ןיינעו ,ה"בקה םע לארשי-ינבד רוביחה
םה "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצהו "ךיקולא 'ה תא תבהאו" יוויצהש ןקזה ר"ומדא תרות עודיכ
."דח אלוכ"ד ןפואב

תורשכ ,שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי ,םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ :םיעצבמה ראש ןכו
[...] .החפשמה תרהט ןכו ,היתשהו תליכאה

,בא -םחנמ שדוח שארמ לחה "םימויס" תכירע תודוא םג ררועלו ריכזהל םיכירצ ןכ ומכ
.הז ןיינע תודוא םימעפ המכ רבודמכ

אלא - אקווד ןייו רשבב הדועס ךכ רחא ושעיש ידכ "םימויס" תכירעל הנווכה ןיאש ,ןבומו
ךורעל גהונ היהש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ
.'וכ הדועס תכירע אלל ,םימיה תעשתב "םימויס"
'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ,בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1837-1834 'מע ,ד ךרכ ,ג"משת'ה

יבר יצוצינ


םילשורי םולש ולאש


* שדוקה ריע םילשוריל תויפוצ יברה יניע ויה םדקמו זאמ
ראיבו םילשורי לש תיתכלההו תינחורה התועמשמב קסע יברה
תויולתה תוכלההו התשודק ןעמל תוכרעמ להינ * תואלפ הב
הנושאר המישר * םירצימה ןיב ימיב ,ותעב רבד * הב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.הריחבה תיב תוכלהל םירואיבו םישודיח) תיבה תרות דומילל תושדקומה ויתוחישמ תחאב
תישארב ,הריחבה תיב תוכלהל המדקהכ ,ם"במרהש הדבועל יברה סחייתמ (ג 'מע ,נ"שת ת"הק
:"ךיבהוא וילשי םילשורי םולש ולאש" (ו,בכק) םיליהתב קוספה תא איבמ ,הדובע רפס
ולאש"ד יוויצו בויח שיש ם"במרה הלגמו זמרמ הריחבה תיב תוכלה ינפל הז קוספ תמדקהב
.הדובע רפסו הריחבה תיב תוכלהב דומילה והזש ,('וכו רובידב) "םולש

:ריבסמו ףיסומ יברה

,"שדקמל רכז" רותב קר ולא תוכלה דומילב קפתסהל התייה ם"במרה תנווכ םא
םלוא ."הל ןיא שרוד איה ןויצ" (זי,ל) והימריב קוספה תא איבהל וילע היה
דחוימ בויח שיש ם"במרה שיגדמ "םילשורי םולש ולאש" קוספה תא ואיבהב
ךיא תעדל ידכבו רבעל רכז רותב קר אל םיטרפה יטרפבו םיטרפב קוסעלו דומלל
.הזה ןמזב ,הווהב שדקמה-תיב ןיינבב יוויצו בויח והז אלא ,דיתעב ותונבל
תא קר דומלל ןתינ ,"הל ןיא שרוד איה ןויצ" (ןושלהו) קוספהמ ןכ-ןיאש-המ
קר ונניא הריחבה תיב תוכלה דומיל :םוכיסל ."רכז רותב השירדה לש בויחה
ידי-לע ,וישכע וניינב בויחל עגונ אוה אלא ,דיתעב ותונבל ךיא תעדל ידכ
."םילשורי םולש ולאש" ידי-לע ,ולא תוכלהב קסעה

"!הפצמ ינא ךכל"

והילא מ"רגהו אריפש א"רגה) שדוקה ץראד םיישארה םינברה ינש לש הנושארה 'תודיחי'ב
'מע 'המכחה לצב') יברל והילא-יכדרמ יבר ןואגה 'ןויצל-ןושאר'ה רמא ,יברה לצא (א"טילש
.שדוקה ריע םילשוריב וידחי ונלוכ שגפינ זאו ,חישמה אובי שממ בורקבש ןוצר יהי :(221

:יברה ביגה ךכ לע

ךדבע דוד חמצ תא" תיברע תליפתב הלילב םויה יתרמא ךכ !הפצמ יננה ךכל
םוי ,שממ םויה - וטושפכ "םויה לכ" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ הרהמ
...!מ"דשת ולסכ שדוח-שארד 'ב

- "םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" - שממ םויה אובי ונקדצ חישמש ןוויכמו
ןוויכמ ,שדוח-שארד תונברקה תא בירקהל ולכוי יזא ,ולסכ שדוח -שארב
.האמוטב םג בירקהל םילוכי רוביצ תונברקש

:רמאו ךישמה יברה

- "הנשיחא"ד ןפואב - דימו ףכיתו ,הלעמל ןכומו דמועו יונב רבכ שדקמה-תיב
ריע םילשוריב םנשי םאה - םיסחוימ םינהכל עגונב קר איה הלאשה .הטמל דריי
...?םיסחוימ םינהכ שדוקה

הטמ לש םילשורי - רקיעה

חישמש ךרוצה תודוא הכלה קוספל םהמ עבת ,יברה לצא םיישארה םינברה לש ינשה םרוקיבב
םש) םימשה ןמ דרייש ,י"שר תעדכ שדקמה ןיינב תא ריכזה והילא ברהשכ .דימו ףכית אובי
:יברה ךכ לע ריעה ,(316 'מע

םילשוריב םג אלא ,הלעמ לש םילשוריב קר אל ,הטמל הלגתיו דרייש אוה רקיעה
אובא אל" רמוא ה"בקה ירהש - הטמ לש םילשוריב אוה רקיעה :הברדאו .הטמ לש
רשא ,ונשדק ריע םילשוריב ."הטמ לש םילשוריב אובאש דע הלעמ לש םילשוריב
וכלהי הבו ,ןאכל םתעיסנ ינפל [םתרות דובכ=] ר"תכ םיכלהמ ויה היתובוחרב
,הלית לע היונב םילשורי היהת - זא דעו ,תחלצומו הבוט העשב הצרא ורזחישכ
...ונוכמ לע שדקמה-תיבו

"םילשוריב האבה הנשל"

סחייתה (ךליאו 116 'מע ,ה ךרכ ,ב"ישת תויודעוותה םחנמ-תרות) ב"ישת חספה גחד 'א לילב
הליפת - הטושפה ותועמשמש ,"םילשוריב האבה הנשל" :הדגהה חסונ תא םתוחה טפשמל יברה
,השקה ךכ לע .םילשוריב רבכ ויהי אלימבו ,הדיתעה הלואגה רבכ היהת האבה הנשלש הכרבו
ונקדצ חישמ תאיבב ירהש) "לארשי ץראב" אלו ,אקווד "םילשוריב (האבה הנשל)" קוידה והמ
םירמואש ומכ ,(לארשי ץראבש םירעה לכב םג אלא ,אקווד םילשוריב לארשי -ינב לכ ויהי אל
?("םילשוריב" אלו) "לארשיד אעראב האבה הנשל אכה אתשה" הדגהה תליחתב

-ינב לכ ויהי חספבש ינפמ אוה "םילשוריב" קוידהש - יברה ךישמה - רמול שי תוטשפב
לעש ךכל ףסונ) יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית לבא .לגרל היילעד בויחה ללגב םילשוריב לארשי
אלו ,"לארשיד אעראב האבה הנשל" ,הדגהה תליחתבש הקסיפה לע הלאשה תלאשנ הז יפ
-םויש ףא ,"םילשוריב האבה הנשל" םירמוא םירופיכה-םוי םתוחו םויסב םג ,(םילשוריב
.לגרל תולעל בויח שי םהבש םילגרה השולשמ וניא םירופיכה

לע הכרבו הליפת רדגב קר וניא "םילשוריב האבה הנשל"ד חסונהש - יברה קיסה - ןאכמ
תא האיבמש הזה ןמזב הדובעל םג עגונש ,"הזה הלילה"ד לכה ךסה םג אלא ,הדיתעה הלואגה
.אקווד "םילשורי"ד בצמו דמעמה םע הרושקה הדובע - הדיתעה הלואגה

תאז - "תמה תא הב םינילמ ןיא" (א :םיניינע ינש וניצמ םילשוריל עגונב :ריבסה ךכו
(ב .(ןינילמ) תועיבק לש ןפואב (תמ) השודקה ךפיה לש ןיינע ןכתיי אל םילשוריבש יפל
הלעמל לש ןפואב השודקה תומילש - "םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ וריבחל םדא רמא אל"
.דיתעב ןהו הווהבו רבעב ןה ושוריפ - "םילשוריב האבה הנשל"ו .הלבגהו הדידממ

בוזעל וצר אל

'מע תופסוהב כ"שת שדוק-תוחיש) יברה לא סנכיהל םיטנדוטס תצובק התכז כ"שת רדאב 'חב
,תולאש יברל גיצהל םיטנדוטסה ונמזוה ,םהינזואב יברה עימשהש הרצק החיש ירחאל .(411
.תחאל תחא םהל בישה יברהו

םירושק ויהש םיבשותה ,רורחשה תמחלמבש ,ומסרפתהש תועידיל הסחייתה תולאשה תחא
םהל הפקשנש הנכסב בשחתהל ילבמ ,[הקיתעה ריעה=] םילשורי תא בוזעל ומיכסה אל תודיסחל
:ריבסה יברה .ןיינעב יברה לש ותעד תא עומשל שקיב לאושה .םש םראשיהב

-םוי ייח תויחל ידכו ,תדחוימ תילענ השודק םילשורילש םושמ הז היה יאדווב
התיה וז .תיזיפ הניחבמ םג םש תואצמיהה ידי-לע רתויב לקנ ,השודקב םוי
אנמחר ,הנכסב ךורכ היה רבדהש העשב םג םילשורי תא בוזעל וצר אלש הביסה
.ןלציל

המוחה רדגו ריעה תשודק

יברה ןד (385-383 'מע 'ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת בא-םחנמב ף"כ תודעוותהב
:התוא הפיקמה המוחה לש יתכלהה רדגבו םילשורי תשודקב

(ו רכיה) אלא הנניא איה .םילשורי תשודק תא תלעופ איה ןיא םילשורי תמוח
תליכא לש ןיינעה ונשי ןאכ דע אליממו ,לארשי הנחמ םייתסמ ןאכש ןמיס
.םילק םישדק

- "םלשה ןויצ םרכ"ב םג הזב [ורטו ולקש=] ט"וקש" :שודקה ונושלב יברה ןייצמ םש הרעהב]
ל"נ םניאו 'וכ תושקהל שי םיניינע המכבש אלא ,ךליאו ביק [דומע=] 'ע ח"כשת םילשורי
.["[יל םיארנ=]

השעמ הזש ןוויכו ,םדא ינב השעמב רושק והזש אצמנ ,תלעופ המוחהש רמאנ םא
אלא הנניא המוחה םא .תאז לטבל םדא ינב לש ףסונ השעמ לוכי ירה םדא ינב
םוקמ ותואבש ,רבדמב לארשי הנחמל המודב - םילשורי תמייתסמ ןאכש ןמיס
אל םש ןכש ,לארשי הנחמ תא העבקש איה המוחה אל ךא לארשי הנחמ םייתסה
'יוה רחבי" הז םוקמבש ןוויכמ הזו ,תינתשמ הניא השודקה ירה - המוח התיה
.'וגו "םש ומש ןכשל םכיקולא

:רמא םירבדה םויסבו אשונב ךיראה יברה

רשפאש רבד הז ןיאש ,םימעפ המכ רבודמכ ,הלא ונימיל עגונב םג ןבומ הזמ
ךייש קלחו הזל ךייש קלחש רמול תורשפא הלילח ןיאו ,ויתודוא חכוותהל
.הווש םלוכ דיו םיפתוש השולשל תכיישה ריע וזו ,םירחאל

ם"במרה לש וניד-קספכו ,ינפ לע םירחא םיקולא ךל היהי אל - םוקמ לכב
םידמועשכו .םלועל םילטב םניא שדקמהו םילשוריו םלועל הלטב הניא השודקש
תמא ינפמ - עודיה ןושלכ - ירה תמאב הזל םינווכתמש םיאורשכו ךכ לע ףקותב
אצת ןויצמ' םייקתמו .םולש יכרדבו םעונ יכרדב חצנ ןדיד יזאו םילטבתמ
הנותנו הרוסמה הרות ,םילשורימ אבה 'יוה רבד איה תמא תרות - 'הרות
יכ בשא הפ דע ידע יתחונמ תאז" ,ול בשומל הוויא 'ה ןכמ רחאלו .יניסב
.ולא ונימיב בבל בוטבו החמשב דרייו "היתיוויא

הנברוחב םילשורי האורה

רקיבש ל"וח יבשותמ דחא ןיבו יברה ןיב ז"ישת תנשב ויה תוניינעמ תובושתו תולאש יפוליח
ןכמ רחאל יברה ול בתכש תרגיאב .ויתוגהנה יטרפ לע יברל חוויד ובושבו שדוקה ץראב
:יברה המת ,(בנת 'מע שדוק-תורגיא)

חרוא ךורע ןחלושב ונמנ תוכרב המכש ףא 'וכו תחא הכרב קר ריכזמש אלפל
םילשורי תא האורה 'וכ ןנברוחב הדוהי ירע האורה=] א"סקת ןמיס םייח
תעדמ איצוהל - רתוי דוע עגונ התעו .['וכ שדקמה תיב האורשכו 'וכ הנברוחב
.ולא תוכרב הלטיב 1948 תנשב .U.N תטלחהש םירמואה

?היינשה הכרבהמ רוטפ ,םדוק ו"ת םילשורי תא האורשכ ירה :יברל הלאשב בישה ל"נה

:יברה הנע ךכ לע

'ג ףיעסב ןכ-ןיאש-המ ו"ת םילשורי הארש םדוק הדוהי ירע ראש האר ירה
.["הדוהי ירע ראש לע עורקל ךירצ ןיא םילשורי לע ערק םאו"=] ליעל רכזנה

ירה התואו הקיתעה ריעה םילשורי לע [יאק] יא 'ג ףיעסב ליעל רכזנה ללכב
.רבדב אתגולפ השדחה ריעל עגונב - ןויצ רהל היילעב קר םיאור

?השדחה ריעהו דול קר האר אל ,הקיתעה םילשורי ינפל ירה :ל"נה לאש בוש

:הנע יברה

דול ןיב םיאצמנ םהמ המכ יאדוובש ,הדוהי ירע םדוקמ ויה םב תומוקמה
.םילשוריו

םילשורי ןיינב

יברה סחייתה (9 'מע ,ב ךרכ שדוק-תוחיש) ל"שת לודגה תבש ,ערוצמ תשרפ שדוק תבשב
:(גע 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ-תורגיא - םחנמ-תרות') ל"שת ןסינ א"ימ 'יללכ בתכמ'ב ותרעהל
קרפ חרפו רותפכ רפסמ ליחתמ הזב אירטו אלקשד עודי :שדקמה תיב . . קר . . חספה ןברק"
ריעהלו .דועו ןויצ ןינב ת"וש .ו"לר ןמיס העד-הרוי קלח רפוס-םתח תובושתו תולאש .'ו
."(ב ,זטק םיחספ) םיחספה 'וכ םש לכאנו 'וכ ךריע ןיינבב םיחמש :ונלאג רשא תכרבמ

:יברה רמא תודעוותהב

קיסהלו יתנווכ ףלסל וצרש ("פאק עמורק") המוקע ארבס ילעב הלאכ ויה
;"םיחספה 'וכ ןמ לכאנו" רבכ רשפא - ונשי רבכ "ךריע ןיינב"ש ןוויכמש
םנשי רשא דע ,םילשורי ןיינבב תורושקה תוכרב המכ לטבל ףא םיצור םירחא
אדוהי ירע לע תוכרב המכ ןכ םג לטבל םיצורה תומוקע רתוי תורבס ילעב
.'וכו

טושפ ירהש ,ךכ התיה אל יתנווכש תאז ריהבהל ךרוצ ןיאו ,טושפה רבד והז
םינוב התעש םושמ םילשורי ןיינבד ןיינעה רבכ ונשי התעש רמול רשפא -יאש
יכו !?הבוח ידי רבכ ואצי םיניינב המכ םש םינבנש הז דצמ יכו .'וכו םש
ונל שיש המ היהיש ידכ ולבסו ורבע םידוהיש םיניינעה לכ יאדכ ויה
...!?התע

- הלואגה ןמזב היהיש םילשורי ןיינבל אוה "ךריע ןיינב"ב הנווכהש טושפ
:םוי לכב [םימעפ 'ג=] פ"ג [הרשע הנומש=] ח"י תליפתב םינווכתמ הזלש
םלוע ןיינב ונימיב הרהמב התוא הנבו 'וכ בושת םימחרב ךריע םילשורילו
םיכלמ תוכלה) ם"במרה בתכש המב ללכנו .םילשורי הנוב 'ה התא ךורב םימתוחו
םיליהת) בותכבו . . ומוקמב ". . שדקמ הנבו . . חישמ" (א"י קרפ ףוס
."'ה םילשורי הנוב" - (ב,זמק

אלקשל עגונב הערכה הכרבה חסונב ןיא יכ ריעהל קר האב הרעההש ןבומ (ב
עגונב ןה המויסו הכרבה ירהש - הזה ןמזב חספ ןברק תברקה תוירשפאד אירטו
.'וכ לכאנ זאש שרפמש אלא ,הלואגל

העש תארוהכ תוריהז

הייעבה תא הלעה יברהו יברה לצא 'תודיחי'ב תינולפ תוישיא הרקיב ח"כשת רדא שדוחב
ומסרפתי 'תודיחי'ה יטרפ) 'לגר'ה תפוקתב ,שדקמה םוקמל תוכימסב ,םילשוריב תואצמיהבש
ןיפוג ןמלז-רואינש ת"הרה םימי םתואב בתכ ןיינע ותואב .(ו ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב ה"יא
:ו"ת שדוקה ץראב ותחפשמל (םימיה םתואב 770-ב םימימתה ידימלתמ)

תכלל יאדכ אלש ,'תודיחי'ב דחאל א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא 'הכלה'ב עגונו בושח רבד"
הלאש הנשי ירה רוביצב הרתוה האמוטש ןוויכמ ,לתוכה לא חספ לש ןושאר םויבו חספ ברעב
ביבא-לתב חספב היהיש יאדכש והשימל רמא ןכלו .לעופל עגונ הזו 'וכו חספ ןברק תברקה לש
."םילשוריב אלו

.ודי -לע ןכמ רחאל ההגוהש ,ןודינב הכורא החיש יברה עימשה ח"כשת חספ לש ןורחאב
המצע החישה) ושדק די בתכב םילימ המכ השארב ףיסומ יברהשכ ,ןיווז ברל הרגוש החישה
ןכות .(ינש חספל (ךליאו 216 'מע) תופסוה בי ךרכ תוחיש-יטוקילב ןכמ רחאל הספדנ
חספל ןיחדנ רוביצ ןיא" (ם"במרה ןיד קספו ימלשוריו ילבב) ל"זח ירבד רואיב :החישה
.םילשוריל ךומס ינש חספ ברעבו חספ ברעב תויהלמ ענמיהל יאדכ :הנקסמהו "ינש

'יללכ בתכמ' יברה בתכ (םש תוחיש-יטוקיל) ןכמ רחאל םינש עבש ,ה"לשת רייאב ג"יב םלוא
'ב ךרכ ,'ךירבחמ ןושש ןמש' רפסב הנורחאל םסרופ ושדק די בתכ תופסותב בתכמה םוליצ)
:עבק ובו (76 'מע

שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תויורשפאהו תלוכיה התע ןיאו בצמה הנתשנ
ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל
.ו"ת םילשוריל בורק רייאב

םילשורי תשודק לע הכרעמב

ללכב םידוהיה םלועבש תויעבהב 'וכו הלומעתו רוביד ידי-לע קלח וחקלמ ללכ עמשנ ןיאו"
בתכ - "תורעובה תויעבב וליפא אלו .טרפב ו"ת םילשורי שדוקה ריעבו ו"ת שדוקה ץראבו
םש - המר 'מע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) יקסבוטוקומ םהרבא 'ר ידרחה רוביצה שיאל יברה
.(ןעמנה םש תטמשהב

תונמדזהב .רתסב ןהמו יולגב ןהמ - םילשורי תשודק ןעמל תומלש תוכרעמ להינ ומצע יברה
ל"ז םלהליו םחנמ ח"הגה 'תודיחי'ל יברה לא סנכנשכ ,(ז"כשת ןוויס שדוחב) הרידנ
םיטרפ םירסח סופדבש המישרב] יברה ול רמא ,(407 'מע ,'ב ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש)
:[תירוקמה המישרה יפל ןאכ ומלשוהש םימייוסמ

תויהל היה לולעש היסהרפב יארונ ןיינע ענמ אוה ר"זש תא ובריקש ךכב
ללוחמ היהש הזב אצויכו הרז הדובעמ רתוי עורג ןיינע ,שדוקה ריע םילשוריב
השענ היה אלא - תאז השע ימ ןיינעתמ וניא ירה םלועהו .ולוכ םלועב הרעס
ר"זש לש ובוריקמ האצותכ .יארונ םשה לוליח ךכמ םרגנ היהו לארשי ללכ םשב
ןיינעהש תורמל ,'תמוסריפ' אלב תאז השע אוה .עצבתה אל ןיינעהש לעפ אוה
."םילשורי תייריע יגיצנ"ל אלא ,ותוירחא םוחתל עגונ ונניא

םוחלל םיכירצ ויהש ימ לעו םילשוריב םקוהש "םילספה ןג" דגנכ בל באכב יברה רביד ןאכו)
.(תאז ולעפ אלו ותמקה דגנתודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


(ב,ל) תוטמה ישאר לא השמ רבדיו

?"םיטבש" אלו "תוטמ" ןושלב בותכה טקנ עודמ

ןיידעש ךר ףנע אוהש ,'טבש' תמועל ,ןליאה ןמ דרפנה ,קזחו השק ףנע אוה 'הטמ' אלא
רתומב ומצע תא שדקמ רדונה ןכש ,אקווד 'תוטמ' תניחב השורד םירדנ ןיינעב .ןליאל רבוחמ
.תושיחנו תופיקת תשרוד וז הדובעו ,םירתומה םירבדמ םג רזנתמו ול
(אש'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ג,ל) 'הל רדנ רדי יכ שיא

ןברק םדא רודיש רשפאש ינפמ ,וילע ןירוסא ולא ירה . . ןברק ילע ולא תוריפ רמואה
(א"פ םירדנ תוכלה ם"במר) רסאתו ןברק לוח התיהש המהב השעיו

תשודק ליחהל ,שדוקל לוחה תא ךופהל לגוסמ אוהש ,רובידה לש וחוכ ןכיה דע הארו אוב
קרו ךא וב שמתשהל דיפקהל שיו רובידה חוכב לזלזל ןיאש ,ןאכמ .ןילוח תמהב לע ןברק
.םייוצר םירבדל
(ח"משת מ"וטמ תשרפ תבש תחישמ)


(ד,ל) הירוענב . . רדת יכ השאו

.לארשי תסנכ ונייה - "השא"

."ךיירוענ דסח ךל יתרכז" (ב הימרי) בותככ ,הדובעה תליחתב - "הירוענב"
אלא םלועה יניינעל הוואתמ םדאה רשאכ ,הדובעה תישארב - "הירוענב . . רודת יכ השאו"
.תושירפו םירדנל קוקז אוה ,'איפכתא' תניחב ,ונוק ןוצרל ונוצר תא לטבמ אוהש

ןוצר אלא ול ןיאש ,'אכפהתא' תניחבל עיגמ רבכ אוה רשאכ םלוא - "שיאל היהת ויה םאו"
,יזא ,םימשבש ויבאל דחא

.םררבלו םלועה יניינעב קוסעל וחוכב - "הרדנ תא רפהו"
(גפ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ג,אל) ןיידמב 'ה תמקנ תתל

(י"שר) ה"בקה דגנכ דמוע וליאכ לארשי דגנכ דמועהש

.ה"בקב המחלמב לארשיב המחלמה הרשקנ הבש ,אקווד ןיידמ תמחלמב הז רבד העידומ הרותה
תונב - 'ה ןוצר דגנ ןהש ,תוריבעב םתלשכה ידי-לע לארשי-ינב תא תוכהל וסינ םיניידמה
.הרז-הדובעו ןיידמ
(362 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


יעסמ תשרפ

,ןוילעה םלועהמ התדירי :המשנה תרבועש םיבלש השולשל זמר שי - "יעסמ" - השרפה םשב
:אבה םלועל הרכשו ,הזה םלועב התדובע

ליחמ התכילה - ינש 'יעסמ' ךכ-רחא .ןוילעה םלועהמ המשנה תדירי - 'יעסמ' שי הליחתמ
,אבה םלועב 'ךלהמ'ל 'דמוע'מ התיילע - 'יעסמ' ףוסבלו .הזה םלועב התדובעב ליח לא
."הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו" (ג הירכז) בותככ
(382 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


םהיעסמ הלאו . . םהיעסמל םהיאצומ תא השמ בתכיו
(ב,גל) םהיאצומל

תויתואב םייוסמ ןיינע םידירומ המ-רבד תביתכב ןכש ,הדיריו הכשמהל זמור - "בותכיו"
.הביתכה

המשנה רוקמו שרושמ הראה לארשי תומשנב ךישמה השמ - "םהיאצומ תא השמ בותכיו"
,("םימ אצומכו" ןושלמ "םהיאצומ")

.'ה לא ברקתהלו תולעתהל ולכויש ידכ - "םהיעסמל"

.הרוקמו השרושל המשנה תיילע ונייה - "םהיאצומל םהיעסמ"
(אצ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(גי,הל) םכל הנייהת טלקמ ירע שש

.ג .ותלוזל ןימאהל אלש .ב .'הב ןימאהל .א :ןה ולאו . . ידימת ןבויח . . תווצמ שש
.םיניעה תייארו בלה תבשחמ רחא רותל אלש .ו .ותוא האריל .ה .ותוא הבהאל .ד .ודחייל
(ךוניחה רפס תמדקה) םכל הנייהת טלקמ ירע שש ,םנמיס

לכ ףוס דע ידימת םגפ אוהש ,תעדה ץע אטח לש םגפה תא תונקתמ ולא תוידימת תווצמ
,םיאטחה לכ שרוש אוה תעדה ץע אטח ןכש ,הז םגפ תונקתמ טלקמ ירע ףא .עודיכ ,תורודה
אטוחה תא דירפמ אטחה ןכש ,'התימ'ל םרוג אטח לכ .אטח לכל זמור "הגגשב שפנ הכמ"ו
.אטוחב הסנכנש תוטש חורה איה אטחה תביס ירהש ,'הגגשב' אלא וניא אטחהו ,םייח םיקולאמ
(1330 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

-רציה ינפמ ונייהד ,'םדה לאוג' ינפמ 'טלקמ ריע' תניחבב ןה תוידימתה תווצמה :דועו
תווצמ שש שי .םויה לכ דימת םדאה לע רבגתמה ,(תוומה ךאלמ םגו ןטשה םג אוהש) ערה
.םלועה יניינעב םדאה קוסע זאש ,השעמה ימי תששב תויהל הכירצ תוריהזה רקיע ןכש ,אקווד
(ז"משת מ"וטמ תשרפ תבש תחישמ)


(דל,הל) לארשי-ינב ךותב ןכש 'ה ינא יכ

(ירפס) םהמע הניכש - םודאל ולג

,םודא השעמ השוע םדאשכ - "םודאל ולג"

.ותמשנבש יקולאה ץוצינה תא םשל דירומ אוה - "םהמע הניכש"
(זי קרפ אינת)


(אי,ול) העונו הכלמו הלגחו הצרת הלחמ

וליאו ,הצרתו ,הכלימ ,הלגח ,העונ ,הלחמ - הז רדסב דחפלצ תונב ונמנ (זכ) סחנפ תשרפב
.ישימחה םוקמב העונו ינשה םוקמב הצרת העיפומ ןאכ

רמאנש המב רבדל זמר אצומ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבא ,ל"ז קחצי-יול יבר ק"הגה
תשרפב - "בה" .הצרתו העונ ונייה - "תונב יתש" ."בה בה תונב יתש הקולעל" (ל ילשמ)
הצרתו תישימחה איה העונ ונתשרפב וליאו - "בה" ;היינשה העונו תישימחה איה הצרת סחניפ
.הינשה
(גלק 'מע קחצי יול תרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב 'ב

.1"קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

.2(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה

.3'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

:תכסמ-ימויס

לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ תרדה םע בורב" םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב
(םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ ,הרות לש הרמגל החמשהב
לארשי גהנמש ,חספ -ברעד םויסה תמגודבו ךרד-לע ,הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש
.4םינטקה םירוכב םג איבהל


ןושאר םוי
בא-םחנמב 'ג

:תבש יאצומ

.5ןייה לע םילידבמ

.6(אי,א) "םכל רבד רשאכ" םימייסמ ,ת"תח ירועישד ימויה שמוח רועישב

ישיש םוי
בא-םחנמב 'ח

.7תבש ידגב םישבול 'ןוזח תבש'ל
םויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ו ,ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופר 'מע ןוויס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (3

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (4
.ש"ייע

עדוי וניא ןיידע ךא תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו :םייסמ ד"בח-ללוכ חולב (5
'הריב' ןוגכ ,הנידמ רמח לע םילידבמ שי .ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו ,םילשורי לע לבאתהל
המכ דע" :ונל בתכ רנורג 'יש ל"יר ח"הרה םלוא .(200 'מע תישארב ימי הארו ,ו"כס א"נקת 'יס ןחלשה-ךורע)
תעב (ד"כשת וא ג"כשת) םינשה תחאב .ומצעב התושו ןיי לע קר לידבמ [יברה] היה דימת - יל רוכזו עודיש
קובקב תא [תותשלו] איצוהל הרוה ןכלו ,ןיינבבש ש"ייה לכו תונייה לכ רומגל הוויצ ,ןוזח תבשד תודעוותהה
."ז"ע לידבה דבעידבו ,םיבנע-ץימ אלא ןיי היה אל ק"שצומבו ,ולכיהב היהש ןייה

.אבה ןויליגב ה"זעב האר - ט"לעבה ק"שד ת"הרקב ומכ (6

ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה רפס (7
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח

רועישה (ה"משת) ם"במרל רועיש הרומב ןכו ,םויה תוצח רחא הרות דומלל רוסיא וריכזה אל ד"בח-ללוכ חולב
.ג"נקת 'יס ת"ודהמ שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאה תעדכ ,ליגרכ םויהד

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il