- י"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה בא-םחנמב 'ח * ןוזח תבש / םירבד תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,שדח רוא יוליג ריאמ ןוזח תבשב
רתויב הלענ


אתלת"ב הרומחהו תישילשה ,ןוזח תבשב אקווד עודמ
* ?ישילשה שדקמה-תיב תא ידוהי לכל םיארמ ,"אתונערופל
-לע ,הז ןיינע הלגתנ םינורחאה תורודב אקוודש הביסה יהמ
םע בשייתמ רבדה ךיא * ?בושטידרבמ קחצי יול יבר ידי
םע רוסייב תקסועה ,"והיעשי ןוזח" ,השרפה תרטפה ןכות
ק"כ תחישמ * ?ןברוחה עריא םניגבש ויאטח לע לארשי
ונרוד אישנ ר"ומדאתבשב .2"הזחמ ןושל"מ אוה ןוזח תבשש ,1בושטידראבמ קחצי יול יבר לש הרמיאה העודי
.ישילשה שדקמה-תיב תא ידוהי לכל םיארמ ,"קוחרמ דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" וז

ואיבי הזו ,ישילשה שדקמה-תיבל םיעוגעג ידוהי לצא ררועל ידכב - אוה הזל םעטהו
ןתי הז ידי -לעש העידי ךותמ ,תווצמו הרות יניינע לכב רשיה ךרדב רתוי דוע גהנתהל
.3הטמל ןאכ דיתעלד שדקמה תא רהמ רתוי לארשי ינבל ה"בקה

4תרמוא ארמגהש המ ךרד לע הז ירה - יולגב שדקמה ,הזחמה תא האור ידוהי לכ אלש םגהו
תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו" 5לאינד ירבד לע)
אמעט יאמ יזח אלד רחאמ יכו" - ("אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלודג הדרח לבא הארמה
לכל םיארמש הזל עגונב אוה הז ךרד לעו ."וזח והיילזמ וזח אל והיאד בג לע ףא ,ותיעביא
לע עיפשמו ךשמנ (לזונ ןושלמ) לזמהו ,תאז האור המשנה לזמש - דיתעלד שדקמה תא ידוהי
.6תוטשפב ףוגל דעו ,הטמל ףוגב המשנה

:ןיבהל ךירצו

ןברוח היהשכ באב העשת ינפלש תבשה ,ןוזח תבשב אקווד ישילשה תיבה תא םיארמ עודמ (א
תא םימחנמשכ ,8"אתמחנד עבש"ה תליחתב ,ומחנ תבשב ותוארהל םיכירצ ויה - 7שדקמה-תיב
?ןברוחהו תולגה לע לארשי ינב

םיכירצ ויה - לארשי ינב לש הדובעה תא ררועל ידכב שדקמה תא תוארהל םיצור םא וליפא
תבשב ותוא םיארמ עודמ - "אתונערופד אתלת"ה (הנושארה תבשב) תלחתב דימ ותוארהל
תאז םיאורש יפכ) 9"אתונערופ"ה תשולש לכמ רומחה אוהש ,תועובשה תשולש ףוסב ,תישילשה
םירומחה ,10באב העשת לש עובשב - אפוג הזבו ,"םימיה תעשת"ב םיאצמנשכ ,(הרטפהה ןכותב
!?באב העשתל םיבורק םתויה לשב ,ללכב "םימיה תעשת"מ רתוי

ןוזח" הרטפהה םש לע - אוה "ןוזח תבש" תארקנ תבשהש ךכל טושפה םעטה :הזמ רתויו
-תיב ברח םללגבש) לארשי ינב לש םיאטחהל רשקב רסומ ירבד יולגב תרבדמה ,"היעשי
!דיתעלד יונבה שדקמה לש "הזחמ"המ רומגה ךפיהה ,(שדקמה

לכב היה ןוזח תבשב "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש הזש ,ןבומ ןיינעה תוטשפמ (ב
אל עודמו .תאז הליג בושטידראבמ קחצי יול 'רש ינפל דוע - תיבה ןברוח זאמ ,תורודה
דחא לכל" - לארשי ינבל םיארמש) הז ינפלש תורודבש לארשי ינב לכל תאז תודוא וליג
,"םימיה תירחא"ב ,םינורחאה תורודב קר םסרפתנו הלגתנ רבדהו (ישילשה תיבה תא - "דחאו
?(הנש םייתאמ ינפל ךרעב) בושטידראבמ קחצי יול 'ר ידי-לע

:"אתמחנד העבש"ו "אתונערופד אתלת"ד ןיינעב רואיבה םידקהב ןבוי הזש רמול שיו

הליחתכלמ :היילע ךרוצל איה הדירי לכש ,11ולא םימיל עגונב טרפבו ,תובר םימעפ רבוד
ואצמנ וב םוקמהמ הלעמל רתוי דוע תילענ הגירדמל איבי הזש ידכב ,התיה הדיריהב הנווכה
.הדיריה ינפל

- העש יפלו תוינוציחבש אלא ,הזמ האבה היילעה - איה הדיריה תוימינפ :הזמ הריתיו
ןיידע רשא ,הלענ יכה יוליג הז ירה הלעמל לבא ,הדיריכ הטמל ןאכ הארנ הז ירה יולגב
תא "איבמ"ש העשב דימלתל בר תעפשהבש םלעההמ לשמ ךרד לע) הטמל ןאכ תולגתהל לוכי וניא
רתוי לודג ןכ - הלעמל יוליגה רתוי לודגש לככו ,(12רתוי הלענ שדח לכש תגשהל ומצע
.לבקמה לצא הטמל הדיריהו םלעהה

הזש ,הטמל לארשי ינב לש םתדובעב יולת הז ירה - הטמל הלגתי הלענה יוליגהש ידכב
.תינוציחה הדיריב תמייקה תימינפה היילעה תא לעופב הלגמו ררועמ

םג תומילש ,ןיינעה תומילשו תילכת םלשנ - הטמל םג הלגתמ הלענה יוליגהש העשב אקוודו
.הלעמל קר לבא יולגב אצמנש יפכ ןיינעה יבגל

:הלואגו תולגל עגונב ןבומ ןכ ומכ

בוטה תילכת הז ירה תוימינפב לבא ,רתסהו םלעה תוינוציחב םה תולגהו ןברוחהש םגה
ללכ ךרעב אלש יוליג אוהש ,ישילשה שדקמה-תיב לשו הדיתעה הלואגד יוליגה - 13רתויב
ןיאש תיחצנ הלואגו ,(ינש תיבבו ןושאר תיבב - ללוכ) הז ינפל ויהש םיניינעה לכ יבגל
הלענ יכה בוטה ללגבו ;16"ךידי וננוכ 'דא שדקמ" ,15יחצנ שדקמה-תיבו 14תולג הירחא
.םילבקמה לצא העש יפל םלעהה ונשי ,הזבש

יולת הז ירה - הדיתעה הלואגה לש הלענ יכה יוליגה תא שממ יוליג ידיל איבהל ידכבו
הטמל יוליגב אב הזש הז ידי-לע אקוודו ,17תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב
.ןיינעה תומילש םלשנ - הלואגב

תא לארשי ינבמ דחאו דחא לכל םיארמ ןוזח תבשב אקוודש ךכל םעטה ןבוי ל"נה יפ-לע
:ישילשה תיבה

קזחה אוה הטמל ךשוחהשכ ,(באב העשתל בורקה תבשב) "אתונערופד אתלת"ה םויסב אקווד
.18זא םייקש שדחה יוליגה לדוגל היאר אפוג הז ירה - רתויב

אורקל םיליחתמ ןוזח תבש (לש ןיוערד אוער ןמזב החנמ תליפת)בש ,הזב םג זמרנש יפכ
.19"אתמחנד עבש"המ הנושארה תבשה ,ומחנ תבש לש השרפה ,ןנחתאו תשרפ

לארשי ינב תדובע תא ררועל ידכב איה ,העש יפל ,תינוציחה הדיריב הנווכהש רחאמו
םג הזמ תומילשה תמלשנ הז ידי-לע אקוודש) ישילשה תיבה לש שדחה יוליגה תא הטמל ךישמהל
שדקמה) הזש - "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" וז תבשב אקווד ןכל - (הלעמל
לש הדובעה תא ררועל ידכב ,באב העשתב תיבה ןברוח לש (ןכותהו) תוימינפה אוה (דיתעלד
ןאכ יוליגב (20הלעמל ןכומו יונבה) ישילשה שדקמה תא איבתו דירות איהש ,לארשי ינב
.הטמל

:םינורחאה תורודב אקווד םלוכל הלגתנ הז ןיינע עודמ םעטה םג ןבומ הז יפ-לעו

אתבקעל דע ,"םימיה תירחא"ב אקווד אוה רתויב דבכה ךשוחהש םיאור - אפוג תולגב
ןכלש) יולגב תויח ןיא הבש ,(ףוגב הנותחת יכה אגרדה) לגרבש בקעה תמגודבש ,אחישמד
.(21םייחה ךפיה לש ןיינעל תאז םיוושמ

תויה ;הלעמל הלענ יכה יוליגה ונשי זאש היאר אוה (אקווד לודג יכה םלעהה) אפוג הזש
תיבה לש שדחה רואה יוליג לא תקזחתמה "תוזכרתה"ה ללגב הנה ,הלואגה לא םיברקתמש
רתויו רתוי קזחתמו ,העפשההמ "קלתסא"ה רתוי תקזחתמ ,(תולגה ןיינע תוימינפ) ישילשה
.12תולגה ךשוח

לבא - דיתעלד תיבה תא דחאו דחא לכל ןוזח תבשב וארה םימדוקה תורודב םגש םגה ,ןכלו
,תוימינפו יוליג רתויבו ,לארשי ינב לכל 22הלגתנ הז ירה ,םינורחאה תורודב אקווד
תיבה (הלעמל) רתוי יוליגב אצמנש ןוויכ - קמעתהלו הזב ןנובתהל ולכויש הזכ ןפואב
.הטמל הלגתמ שממ דימש ,ישילשה

לארשי ינב לש הדובעה ידי-לע הלגתמ (דיתעלד תיבה ,שדחה רואה לש) יוליגהש ,ףיסוהלו
תומילש השענ רתויב הטמל לעופב יוליגה ידי-לע אקוודו ,תולגה ךשוחב םיאצמנש יפכ
.(הלעמל םג) יוליגה
'תויודעוותה םחנמ -תרות' ;ט"משת'ה בא-םחנמב 'ד ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 103-100 'מע ,ד ךרכ ,ט"משת'ה
.ג"הושב - גצ'א 'מע ך"נל ת"הואב קתענ (1

בר םידועיה ןיארמש המ ,הזחמ ןושל ןוזח"ש - יחצנ דבא רמאו (חי ,ג הכיא) פ"הע יול תשודקמ םג ריעהל (2
."'וכ הלודגה המחלמה שובכ רחא ןופצה בוט

אלש דצמו וב שבלתהל רקי שובלמ ול השעו רקי ןב ול שיש באמ לשמב בושטידארבמ צ"יול 'ר ראבמש יפכו (3
ותוא ערקו שובל ינש םעפ ול השעו ,םיערק המכל ותוא ערק ושעי אל רשא םישעמ השעו דגב ותואב ןבה רהזנ
ול הארמ םיעודי םיקוחר םיקרפלו וזנג קר ותוא שובלל ול ןתנ אלו ישילש שובל ול השע באה השע המ .כ"ג
.'וכו ותוא שובלל הז שובלה ול ןתני רשיה ךרדב גהנתת םאש האר ול רמואו שובלה

.א"ער ,דצ ןירדהנס .א,ג הליגמ (4

.ז ,ד"וי לאינד (5

ב"ס ז"משת ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ סרטנוק .ב"ס ה"משת ןוזח תבש .25 'מע ט"ח ש"וקל הכוראב האר (6
.ךליאו

.לוכיבכ שרל געול ד"ע הזב שיש טרפבו (7

.דועו .חכת ס"וס ח"ואוט .ב,אל הליגמ - שאר ה"דות האר (8

הארו .א"נקתסר ח"וא א"מר) אענצב תוליבא ינידמ םידחא (תועיד המכל) םנשי ןוזח תבשבש ריעהלו (9
.(נ"שו .כק 'מע םירצמה ןיב ךרע תידומלת הידפולקיצנא

.םש ע"ושוט האר (10

.נ"שו .ב"ס סחניפ פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (11

.ךליאו 360 'מע ב"ח ש"וקל הכוראב האר (12

לארשי ונחנאו ותראפת תיב תא בירחה י"שהש הז ללכה :הכיא תליגמב םיקוספה לע יול תשודקמ ריעהלו (13
תאש רתיב ונשדקמ תיב הנביו רתויו רתוי ונילע 'ה םחרי יאדווב יכ לארשיל הבוט יאדווב אוה לכה תולגב
הבוט אוה לכהש םירתסנה לכ הלגנ ה"בקהל תמאב לבא בוט אל תולגה וישכע הארנש המ אצמנו ,זוע רתיו
.ז"חאלש םיקוספהב שרפמ ז"דעו .לארשיל

.ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות .א,וט חלשב אתליכמ האר (14

.זי,וט חלשב י"שרפ .א ,אכר ג"ח .א,חכ א"חז (15

.םש חלשב (16

.ז"לפר אינת (17

םעטה והזש ,12 הרעהבש ב"ח ש"וקל הארו .(אנ ,א"פ ר"כיא) חישמ דלונ ןברוחה עגרבש םעטה והזש ל"יו (18
הביח (תוימינפב) היה זא אקווד יכ ,(ב,דנ אמוי) הזב הז ןירועמ ןיבורכ ויה לכיהל םירכנ וסנכנש תעבש לע
.תוימינפ 'יחב ,םישדקה שדקב (םירכנל םג) יולגב זא הארנ היה הזו ,רתויב הלודג

אתקיספ הארו .(םיבוט םימיל וכפהיש תומוצה ראשמ רתוי) לודג יכה בוט םוי היהי ב"ת ל"עלש ל"י הז םעטמו
.'וכ באב העשתב אלא אב ןיא החמש ןיא :ופוסב לבב תורהנ לע 'יפ יתבר

ותיצה ברע תעלש ,ס"שב עמשמד ףא) תומחנ לש םיקוספ םירמוא החנמ תליפתבש - ב"תב (הזמ הריתיו) ד"עו (19
,םחנמ ארקנה חישמ דלונ זא אקווד יכ - (תירחשבמ רתוי החנמב רימחהל יואר היה ז"פעו ,ב"ת םויב לכיהב שא
ולבקו הלודג החמש וחמשו" רומזמ זא ורמא לארשיש דע ,לארשיל ה"בקה לש הביחהו הבהאה תוימינפ הלגתנ זאו
.(ב"ט ןיינע תונווכה רעש) "המחנ

.א,אמ הכוס 'סותו י"שר (20

.א"לפס נ"רדא (21

- התיה ותדובעו וניינעש ,(30 'מע ט"ח ש"וקל הארו) בושטידרבמ קחצי יול 'ר י"ע אקווד הלגתנו (22
לע הרומה ,"קחצי יול" ומשב םג זמרנכו .תיללכה תולגמ ןהו תיטרפ תולגמ ןה ,לארשי לש ןתלואג לועפל
(דועו .ותליחתב אינתל צ"יול יטוקלב הספדנ - ומשל עגונב ר"ומאא תמישר האר) תולגה ןיינע שרוש ,תורובג
ש"ע - "יול" השענ ז"יעו ,םייולגה םידסחמ הלעמל םהש ,םירתסנה םידסח םישבלתמ תורובגב אקווד לבא -
םג) םיניינעה לכ לש תורבחתהו ,ה"בקה הז ,ישיא םע תורבחתה (ןושלמ הולי) השענש ,"ילא ישיא הולי םעפה"
,'הל "ןב" השענ "רחא" 'יחבמ םגש ,רחא ןב יל 'ה ףסוי ש"ע ,"(קחצי) ףסוי"ב שוריפה ד"ע ,(תורובגה 'יחב
יל השע קוחצ ןושלמ - "קחצי" לש ןפואבו ;ךותרשיו ךילא וולי ,ילא ישיא הולי ,יול תגרדב אוהש "ןב"ל דע
ד,זי תודלות .ג,אכ אציו א"ות האר) ארוהנל אכושח אכפהתא תדובע י"ע אקווד האבה החמשו קוחצה ,םיקולא
.(ךליאו
חישמ םע תויחל


האור ינניא ירה :לאוש ידוהי
...?המואמ


!ףוגה תא הסכמש שובל קר האור התא :ול םירמוא

תא דחאו דחא לכל םיארמ ןוזח תבשבש ,םינטק הדלי וא דלי ,טושפ ידוהיל םירמוא רשאכ
...!?המואמ האור ינניא ירה :לאוש - דיתעלד שדקמה

לבא ,'וכ תולגו ןברוח לש ןיינע - רחא רבד האור ךניהש תמא ןה :ול םירמוא הז לע הנה
לשמנה לע ריתסמש שובלו לשמה תמגודב ,ינוציח רבד אלא הז ןיאש תעדל ךילע ,ןכ-יפ-לע-ףא
תאז האור ךניאש המו .שבולמהו לשמנה תא "םיחקול" הז ידי-לע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,שבולמהו
םכחתתו לדגת רשאכו ,('וכ תועידיב וא םינשב) ןטק ןיידע ךניהש ינפמ הז ירה - יולגב
רקיעהש ןיבת יזא - ("רעמירפ ןוא רעגילק ,רעטלע ןרעוו טסעוו") השודק יניינעב ףיסותו
.ריתסמה שובלה אלו ,שבולמה אוה

:רבדל הטושפ המגוד

הלמשה תא איה האור - (ורבח תא שגופ דלי רשאכ וא) התרבח תא תשגופ הנטק הדלי רשאכ
רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .הלמשב הסוכמש ףוגה קלח תא אלו ,הפוג יקלח ראשו הדי תא הסכמש
יאדווב - ?הלמשה תא תשבולש הדליה תא וא הלמשה תא השגפש המ - רקיעה והמ :התוא ולאשי
תא השגפש המ אלו ,הדליה תא השגפש - אוה רקיעהש אטישפ !וז הרזומ הלאש עמשל קחצת
...הלמשה

.שובלה אלו שבולמה - אוה רקיעהש תוטשפב הניבמ הנטק הדלי םגש אצמנו

:דועו תאז

,וב שבולמה אוה ימ תעדל םילוכי ודי לעש - ליעל רומאכ - אוה שובלה לש וניינע
,הנקז השא לש וא הנטק הדלי לש הלמש יהוז םא דימ םיניחבמ - הלמש םיאור רשאכ :תוטשפבו
דעו ,וז הלמש תכייש הילאש הדליה לש ,'וכ בחורו ךרוא ,ףוגה תדימ תא םיעדוי ןכ-ומכו
הוליכאה ,וז הדלי וכניחש םירוהה לש םתנוכתב ריכהל םילוכי הלמשה ידי-לעש ,ךכ ידכ
.הזב אצויכו ,ףוגה בחורו ךרואב אטבתמש ןיינע ,הוקשהו

:דיתעלד שדקמה תייאר - ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו

,דבלב שובל אלא הז ןיאש םיעדוי - (היהתש הביס הזיאמ) דבלב שובלה תא םיאור רשאכ םג
ןברוחה ןיינעבש ימינפה ןווכמה - אוה רקיעהש ,ונניינעבו .וב שבולמה - אוה רקיעהו
.דיתעלד שדקמ - יוליעה תילכתל אובל ידכ ,תולגהו

ודי -לעש ,"דגב" לש ןפואב איה - תולגה ןמזב - דיתעלד שדקמה תייארש ,ךכ ידכ דעו
.הכוראב ל"נכ .וב שבולמהד םיניינעה יטרפ תא םיעדוי

דחא לכל םיארמ זאש "ןוזח תבש"ד חוכ תניתנה תא לצני לארשימ דחאו דחא לכש ןוצר יהיו
.דיתעלד שדקמה תא דחאו

,הביתה "חתפמ" ןהו ,המצע הביתה ןה ,םיניינעה לכ תא ידוהיל םינתונש - ליעל רומאכו
.הצריש תע לכב החתופל ותלוכיבש ךכ

תחא הנפהב - הזב שוריפה עודיכ ,תחא העשב ,"אדח אעגירבו אדח אתעשב"ש - תוטשפבו
,ימשגה הזה םלועב ,שממ לעופב דיתעלד שדקמה תא םיכישממו םילעופ ,("רעק ןייא טימ")
.םיחפט הרשעמ הטמל
'מע ,ד ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2309-2307

יהויחבמ ריתי


תלעופ הצוח תונייעמה תצפה
"הדפת טפשמב ןויצ"ד ןיינעה


רודה אישנ לש תוחילשה יולימ

"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ"ב הפסוהה רבד לע - תיבה ןברוחל רשקב תוררועתהל ךשמהב
יתב (תבחרה וא) תמקהל רושקה לכב ,'וכ זוריזו דודיע ףיסוהלו ,םעפה דוע ריכזהל שי -
םיתבה ךרד לעו - ל"נה לכ לולכיש תיב וא ,הקדצו םידסח -תולימג יתבו הרות יתבו הליפת
:םוקמו םוקמ לכב ,"ד"בח תיב" :רצקה םשב וא ,"ד"בח תיב - שטיוואבויל קחצי ףסוי תיב"

תצפה ידי -לע ,םלועה לכל הרוא אצת םהמש - "ד"בח תיב" ללוכ ,םירומאה םיתב לש םניינע
תצפהל דע ,("הקדצ וארקנש תווצמה תוללכ" - "הקדצב") תווצמהו ("טפשמב") הרותה
תוימינפ םע הרושקה ,המשנה םצע ,בלה תימינפ ,"ןויצ") הרותה תוימינפד תונייעמה
.(הרותה

הדפת טפשמב ןויצ"ד הדובעהש - "םיתב"ל "הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ"ד רשקה והזו
תובשייתה לש ןפואב תויהל הכירצ ,הקדצו הליפת הרותד ןיווקה 'גב ,"הקדצב היבשו
,אקווד דיתעלד שדקמה-תיב תא םילגמו םינובו םילעופ הז ידי-לע ,רשא ,"תיב" - תועיבקו
..."תיב וארקש בקעיכ"

הרותה תא ראב השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב" :רמאנ םירבד תשרפ תלחתהב
םיעבשב" - אפוג הזבו ,"'וכ םינושאר םישמוחבש המ לכ ללוכו רזוח(ש) הרות הנשמ" ,"תאזה
."םהל השריפ ןושל

ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחילשה יולימ - "ד"בח יתב" ללוכ ,ל"נה םיתבד הדובעה תוללכ יהוזו
קחרתנש ידוהיל םג ,הצוח תונייעמה תצפהל דעו תודהיהו הרותה תצפהב [...] ונרוד אישנ
חרכהב ,ןכלש ,שדוקה ןושלב הרותה תא ןיבהלו דומלל (התע תעל) לוכי וניאש דע ,'וכ
."בטיה" ,"ןושל םיעבשב" ,הנידמה תפשב הרותה תא םהל םגרתל

הדובעה ידי-לעש - ןוזח תבשב םירבד תשרפ ןירוקש המ (זמרה ךרד לע) ראבל שי הז יפ-לעו
ןיינעה תא םילעופ ,("ןושל םיעבשב" ,"הרותה תא ראב") הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד
,זאש ,(ןוזח תבשד (האירקהו) הרטפהה םתוחו םויס) "הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ"ד
שדקמה תייאר אל ,רמולכ ,"וניניע הניזחתו - ןוזח"מ ,ותומילשב "ןוזח"ד ןיינעה היהי
.ימשגה הזה םלועב וטושפכ שדקמה-תיבד שממ םוקמ בוריקב תישוח הייאר םא יכ ,קוחרמ
'מע ,ד ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ)
(175-174

יבר יצוצינ


"יחה ל"ז י"ראה"


תוא לכב קודקדו הליפת ירעשו עיקרד יליבש היל ןיריהנ"
,"יחה יראה ירחא אובי ימו . . ורודיסבו הלפתב הדוקנו
זיעי רשא ,הז םותי רודב ונשי ימ" :דועו * יברה בתכ
ללש ךותמ םייתש הלא * "ל"זיראה לע השעמל קולחל
ירבדו ויבתכ ,ותרות ,ל"ז י"ראל רשקב יברה לש תויואטבתה
בא-םחנמב 'הב ולש אלוליהה םוי לגרל תוצוצינ * וייח ימי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ר"ומדא ק"כ ."ילג שירב" - סולקנוא םגרתמ ,"המר דיב םיאצוי לארשי-ינבו" קוספה תא
אוה "שירב" יכ םירפסב אבומה תא (872 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל) איבמ ונרוד אישנ
תולגתהב יכ רמואו ףיסומו .ט"שעבהו י"בשר ,"המלש ןב קחצי " :ל"זיראה לש תובית-ישאר
שו רעבוד -םולשב ,קחצי ףסוי ,יבר - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע דחי) הלא לש םתרות
.הלואגה אובת (הרש-אנרעט

הרותה תוימינפ יוליג

דעו י"בשר זאמ הרותה תוימינפ תוטשפתה תודלות תא ויתוחישב יברה רקס תובר םימעפ
.ללכה תלחנל התייה הבש ,וז ונתפוקת

'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת בשיו תשרפ-תבש תודעוותהב יברה רמא - םינושארה תורודב
ןירסומ ןיא"ו "הבכרמ השעמב ןישרוד ןיא" ,ארמגב ל"זח ירבד יפ-לע רדסה היה - (בלק-אלק
םא יכ םימכח ידימלת לכמ המלענו 'וכ הרתסנ" ןכל ."וברקב גאוד ובילש ימל אלא הרות יזר
."םיברב אלו תכל ענצהב תאז םג ףאו ,הלוגס ידיחיל

תאז תולגל הווצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקוודד" עבקש ל"זיראה לש ונמזמ לחה
ויה זא .'וכ תולגל ימל - הרתי תוריהז וגהנ וימיב םג םלוא .רדסה הנתשנ - "המכחה
יבתכ לע וכמסי אלש הוויצ ומצע ל"זיראה .ךכל םייואר תויהל םיאנת רפסמ םישורד
וידימלתמ דחא ףאש הוויצ י"ראה וניבר") לאטיו םייח יבר בתכש ולא לע םא יכ םידימלתה
- "תואחסונו תויעט ווהתנ םידימלת ראשמ םיסרטנוקה ולאמו" ,"ו"חרהמ תלוז בותכי אל
םדוק - הוויצ ומצע לאטיו םייח יברו (ו"חר םילודג תכרעמ 'םילודגה םש'ב א"דיחה
.עודי ןמז דע ,תוחפה לכל םואיצוי אלשו ויבתכ זונגל - ותוקלתסה

לש םתלחנ דומילה היה ןיידע זא םג ךא ,םיבתכה תא ופשחו םולח תולאש ושע ןמז רחאל
.דבלב הלוגס ידיחי

ןורחא קסופל לארשי לכ והולביק

תובושת' - הבושתב) יברה ןייצמ ,הזב לארשי ילודג תקולחמו םיתמה תייחתו אבה םלוע יבגל
:1 הרעהב (במק 'מע ,'א ךרכ שדוק-תורגיאב הקתענ ,'םירואיבו

רשא ירחא לבא ,ולאה םיניינעב תוקלוחמ תועדל םוקמ היה םהה םימיב הנהו
ריע" - (תומדקהה רעשל ותמדקהב לאטיו םייח ברה ןושל) לא 'ה רבד הלגנ
אירול קחצי ר"רהמכ יברו ירומ דיסחה יקלאה לודגה ברה תיחנ אימש ןמ שידקו
םישרדמב לופלפב דומלתב הנשמב ארקמב ןומירכ הרות אלמ ה"הלז יזנכשא
ןורחא קסופל םהילע לארשי לכ והולבקו "הבכרמ השעמב תישארב השעמב תודגהו
ירבדכ הכלהו תקולחמל ללכ םוקמ ןיא - היתודוסו הרות ירתס יניינע לכב
.םינפב תאבומה העידה איה איהש ,ל"זיראה

לארשי ינב לכל אחסונה תא רריב

(דנ 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגיא - ב"ישת רייאב ג"כ) יברה בתכ ,הז ןונגסבו ןיינעב דועו
:"ל"זיראה חסונ ןבואר ינב הליפת ירעש" תסנכה-תיב אישנל הנמתנש ימל

לארשי ינב לכל המיאתמהו הנוכנה אחסונה תא רריב ל"זיראה רשא עודיכו
.ללוכה רעשל המדקהב ןכ םג קתענו דיגמה ברהל םירמא-יטוקילב ראובמכ

:(205 'מע 'המכחה לצב') יברה ריעה מ"דשת תנשב שדוקה ץראל םיישארה םינברה םע ותחישב

,'ירא'ה אוה ל"זיראהש םידומ 'הלגנ ילעב' םג אלא 'םילבוקמ' קר אל רשא
תקולחמ התיה רשאכ םגש - ךכ ידכ דעו .לארשי-ינב יגוח לכב ולבקתנ וירבדו
א"רגה םגו ןקזה ר"ומדא םג הנה ,(ונילע אלו התע אל) םידגנתמל םידיסח ןיב
.ל"זיראה לש ותוכמסו ותולדג תודוא הדיחא העדב ויה

"יחה י"ראה ירחא אובי ימ"

:(418 'מע ,טכ ךרכ תוחיש יטוקל) ט"ישת רייאב 'ומ תרגיאב יברה בתוכ ךכ

יתעמש אל - רמאי החנבו רמול ורודיסב איבה אל ןקזה ר"ומדאש םעטה ותלאשב
תלהק) בותכה ריהזה יכ ,יתעד תוינע יפל אוה טושפ םגו ןבומ לבא ,הזב
ברה שוריפב םש ןייע) םיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע 'וג ךיפ לע להבת לא :(א,ה
ךרד ועדי אלש םינורחאה ולא :הליפתה רעש תלחתה םייח ץע ירפבו ,(ארזע ןבא
היל ןיריהנד ל"זיראה רשא ןוויכו .'וכו םיעוטו 'וכ םיעדוי םניא הלבק
ןה) ורודיסבו הליפתב הדוקנו תוא לכב קדקדו הליפת ירעשו עיקרד יליבש
- (שטירזעממ דיגמה ברה לש ודימלת - בוקשארמ ןועמש ברהד ןה ,ליפאק י"רד
.יחה י"ראה ירחא אובי ימו .הירתב ןנילזא ,ל"נה םיקוספ איבה אל

וניאישנ וניתובר תרבחב

וניאישנ וניתובר לכ לש 'קה םהיתומש תא ריכזהל הנשה-שארד 'ב םוי תודעוותהב גהנ יברה
לש ומש תא םג ריכזהל שדחתנ מ"דשת הנשה-שארד 'ב םוי תחישבו ,(ןוגינבו רובידב)
'ד"בח יגהנמ רצוא' יפל) תודעוותה התואב יברה רמאש רמאמב םג רכזוה ןכו ,ל"זיראה
.(טמק 'מע ירשת-לולא

"םחנמל ישימחב"

חסונ תונשל םא טבלתהש ינולפ תלאשל יברה בישה (גי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת זומתב ד"כב
:ןקזה וניברו ל"ז י"ראה חסונל ותליפת

תולאשב ראובמה יפ-לע יכ ,ףקותב הזב טילחי םא דבלבו דואמב רבדה ןוכנ
הז ךרד לעו ,ךפיהל אלו דרפסל זנכשא חסונמ תונשל שי ,םינורחאה תובושתו
.ןקזה ונבר ל"זירא חסונל ומצע דרפס חסונב ןכ םג אוה

:ףיסומ יברהו

,ל"זיראה לש אלוליהה םוי אוה םחנמל ישימחבש ןוויכ ,אמרג ןמזהש דוחיבו
.[לאושה לש=] ולש תדלוהה םוי - ובתכ יפכו

ויכרדמ דומלל

יברה ריכזה (ךליאו 80 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל) ה"כשת אריו תשרפ שדוק תבש תודעוותהב
שודיחה .שרדנש לככ םלשלו תווצמל רושקה לכב חקמה לע דומעל אלש ל"זיראה תגהנה תא
טעמל וא לטבל הצר אל (הזב אצויכו ןתמו אשמ) עבטבש תולועפ ידי-לע וליפאש :וז הגהנהבש
.'וכ ריחמה

םהל רמוא היהו ,תועמה םע סיכה םהינפל חינמ היה םימעפלו" :ל"זיראה לש תפסונ הגהנה
."וצריש המ (םירכומה) וחקיש

םיישקה תורמל עבטה ךרדב תושעיהל תוכירצ תווצמש ,דמלל ידכ םג יברה איבה םירבדה תא
.עבטהמ הלעמלש םיכרדב םיישקה לוטיבל לועפל אלו ,'וכו

-251 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ב"לשת תנשב ,ל"זיראה תוקלתסהל הנש תואמ-עברא תאלמב
ל"זיראה יבתכב תואבומה תויללכה ויתוגהנהו ולא םירשי םיכרדמ דומלל יברה ארק (253
ןצמק היה אל תווצמהו הקדצה ןיינעבו" :בקע תשרפ תווצמה רעשמ עטק הקדצה םוחתב טטיצו
."'וכו ללכ

דציכ - הווצמ לש החמש

(טנ 'מע ה ךרכ ,טקולמ - םירמאמה רפס) ה"משת ןוושחרמב ף"כ לילב יברה רמאש ח"אד רמאמב
.הווצמ לש החמש ידי-לע אוה שדוקה חורל הכז ל"זיראהש הזד 'רוא הרות'ב רמאנהמ איבה
:ףיסוהו

דחא לכל הארוה הז ירה ,הארוה ןושלמ (הפ לעבש) הרותב רופיס והזש ןוויכו
.לארשימ דחאו

:השעמל עבוקו יברה ךישממ

החמשה רשאכ יכ . . םלעהב תויהל הכירצ החמשהש םינמז שי ןכ-יפ-לע-ףאש אלא
רשפא הז ידי-לעו ,תושיה תשגרהל אובי הזמש רשפא ,שגרומבו תולגתהב איה
האריב 'ה תא ודבע תויהל ךירצ ןכלו ,הז ידי לע אובי םייוצר יתלב םירבדש
.הדערב וליגו

תפצ שדוקה-ריע בושיי

.תפצ לש התלעמ תא םעפ אל שיגדה ח-ז-ו"לשת םינשב ,שדוקה-ץראל םיחולשה תא יברה רגיששכ
:(332 'מע ,אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ןייצ תויונמדזהה תחאב

הלבקה תמכח ,דוסה תמכח לש יוליגה תלחתה התיה שדוקה-ריע תפצבש עודיכ
עיגה הזש ןפואבו ,ותרות ל"זיראה הליג םש ,("תמאה תמכח" םג תארקנה)
ירוג" ידי-לע ,לאטיו םייח 'ר ,וידימלת תועצמאב ,וירחא ויתורודל
.ללכב [. . תודיסח ירפסב תובר םימעפו ואבוה םהמ המכו המכש] "ל"זיראה

'מע ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות) ץינשיפוקמ ר"ומדאה לצא םילבא םוחינ תעב ח"ישת תנשב רבכ
ןרק תמרהל לועפל לדתשהל שי יכ 'קה ותעד תא עיבהו תפצב חנזומה בצמה תא הלעה (360
יח הבש ,תפצ לש תדחוימה התוכזו התלעמ תודוא הרות ינב ןיב הלומעת תושעלו םש הרותה
.תפצב בשייתהל םהילע ועיפשי ךכו ,ל"זיראה לעפו

םייח םימ

יברה טטיצ (278 'מע ,ג ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת קלב-תקוח תשרפ תבש תודעוותהב
תוראבהמ תבש יאצומ לכב םימ תולדל" :גהנמה יבגל ןקזה ר"ומדאו א"מרה ,ובלכה ירבד תא
לכב תרזחמ איה אירבט לש המיב איהש םירמ לש הראבש םימכח ורמאש יפל ,תונייעמהמ וא
ךכל . . אפרתמ הימיממ התושו הב עגופש ימ לכו ,תונייעמהו תוראבה לכ לע תבש יאצומ
."םירמ לש הראבמ םהל ונמדזי ילוא יכ ,תבש יאצומ לכב תולדל ןיגהונ

:רפיסו ףיסוה יברה

ועיגה רשאכו אירבט לש המיב ל"זיראה םע לאטיו םייח יבר עסנ םעפש עודיכו
התוש אוהש ורמואב םתותשל ו"חרל הוויצו םימ י"ראה באש םייוסמ םוקמל
!םירמ לש הראבמ

- ו"חר ךרע) א"דיחל 'םילודגה םש'ב אוהש הארנכו - םירבדה רוקמ ןייוצ אל םש החנהב]
הירבט םיב םירמ לש הראבמ ל"ז ו"חרהמל והקשה [י"ראה] ברהש עדונ רבכ" :(ומויסב
.["וברקב המכחה הבשייתנו

המוצע העיגיב דמל

עימשה (489 'מע ,ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת בא-םחנמב ו"ט ליל) תרחא תונמדזהב
ודומיל ךרדמ דומלל ארק ראשה ןיב .אקווד העיגיבו הרותה דומילל עגונב הכורא החיש יברה
דמלשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"תילכתב ןויעה לקו ריהמ היה" יכ ו"חרה דיעה וילעש ,ל"זיראה לש
אלא ינחורה ןבומב קר אל ,"הלודג העיז עיזמו האלנ היהש דע" עגייתה הלגנה תרותב ןיינע
.וטושפכ תוימשגב םג

,הרותד הלגנד דומילה ןפואב "לופלפ לש םיכרד השיש" דמול היהש ,היה ומצע דומילה רדס
ןויעה לקו ריהמ היהש ןוויכ ,הרואכל ."דוסה ךרד לע ,יעיבש ךרד ןייעמ היה ךכ-רחאו"
ןהבש ,םיכרד שש הלגנה ךרדב דומלל ךרצנ המל ,תחא םעפב קפתסה דוסה ךרדבש דע תילכתב
?("הלודג העיז עיזמו" יוטיבהמ ןבומה רבד) תואירבב ול הלע הזש דע ךכ-לכ עגייתה

אוהו ,םיברל הארוה הווהמה רבד (סופדבו) םימסרופמ םירבדהו ל"זיראה גהנ ךכ תאז לכבו
ירה ,לארשימ תובברו םיפלא רבכ וכלה הב ךרדב טרפבו" ,הב תכלל לקנו ךרדה תא ללס
."תולקב וידיב הלוע רבדה ,הב ךליל ונוצרש טילחמ ידוהישכ

ומצעב ושאר ןיכרה

ברה ,שטייד אפיל בוט-םוי היננח ברה לש וירפס לע יברה ריעהש תוראה-תורעה תרוש ןיב
טטיצש רבחמה ירבד לע (אפ 'מע םש) תחא היוצמ (גפ-חע 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיא) ץימלעהמ
ןיכרה" ומצעב אוהו הווקמל ופוג תא וסינכה ולש הרהטה תעב יכ ל"זיראה לע עודיה תא
."ומצעמ לובטל ושאר םע ומצע

."י"ראה יחבשבו הווצמו דיגנ תמדקהב אוה ןכ" :רופיסה רוקמל הליחתב יברה ןייצמ ךכ לע
:דוע ףיסומו

יפ לע שטירזממ לודגה דיגמה ברה תרהטב רשא ,םינושארה םידיסח ירופיסמ
הווקמל ע"נ דיגמה ברה תא וליבוה"ו זפ םתכ ושארב ןקזה ונבר הכז לרוגה
וחיני ןכ לע ,'וכ ןתתימב םיקידצ םילודג ל"זר הנה ןקזה וניבר רמאו לובטל
תיב) "םימעפ 'ג ומצעב לבטו והוחינהש היה ןכו ,ומצעב לובטיש ונרומ תא
.('ב הרעה 10 'מע 'א קלח יבר

התומלשב הדובע

יגהנמל עגונב ,םנמא .ותריטפ רחאל עריאש יאלפ השעמל עגונב אוה ןאכ טטוצש עטקה
:(205 'מע 'המכחה לצב') יברה רמוא ללכב ל"זיראה

גוסל םיכיישה םיגהנמ םנשיו ,לארשימ דחאו דחא לכל םיכיישה םיגהנמ םנשי
.'וכו םידימלת לש םייוסמ

אלא ,וידימלתל םיכייש (ונל ולגתנש) ל"זיראה לש ויגהנמ לכ :רחא ןונגסב
.'וכ תינולפ הגהנה תכייש ימל - םידימלת ןיב קוליח ונשי םמצע םהבש
.התומלשב הלוכ הדובעה תישענ דחי םלוכ ףוריצב - רומאכו

:תודחא תואמגוד ןלהל .ל"זיראה יגהנמל תובר סחייתמ יברה ,ןכאו

'ט ךרכ שדוק-תורגיא) ךכב דדצמ יברהש ,רמועב ג"לב םינש 'ג ןב דליל תרופסת ןיינעב
:לארשי גהנמ ותויהל (חנ 'מע

לכבו ,ןווכמב הז םויב ודלונ םלוכ אל זא םירפתסמש ולא לכש אטישפ ירהו
ל"זיראה יבתכב אבומה יפ-לע וראבל שיו ,יאכז םויל הז ןיינע ןילגלגמ תאז
ימי םע אקווד תורעש תליטנד תוכיישה תודוא לע ,'וכו םייח ץע ירפבו
.רמועב ג"לב תרופסתב רודיהה ןבומ אפוג הזמש ,הריפסה

:הרעה יברה ףיסומ תאז םע

ג"לב וליפא רפתסמ היה אל ל"זיראהש ןמוקמ והזיאב אבומהמ תצק ןויע ךירצו
.רמועב

:יברה בתוכ (59 'עה ,214 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל) הרות רפס תביתכ תווצמ יבגל ןוידב

ןמיס םייח-חרוא . . הרות רפסב (דחאו דחא לכל) דומיל שי אנדיאה םגש ףא
היילעב קר הז וניאר אל (ךורע-ןחלושה תורמלש) לודג ןויע ךירצו . . הפר
רדס תונווכה רעש - הרות רפסב הרדסה ריבעמ היהש - 'וכ ל"זיראב קר) הרותל
...(גפ חי רעש .דומילה תגהנה רעש םייח ץע ירפ .'ו ליל ןיינע תבש

ל"זיראה בתכ

(ךליאו ב"משת הנשה-שאר ברע) לארשי ללכ תודחאל הרות ירפס תביתכ עצבמ לע יברה זירכהשכ
:ןייצ

,םידרפסהד וא ,םיזנכשאה בתכב - וכרד יפל דחאו דחא לכ הבותכה הרות רפסב
םיגהונ תועירו הביחו ,םה םייח םיקולא ירבד ולאו ולאו ,'וכו ל"זיראהד וא
.הזב הז

קתענ) בישהו ,ק"ידצ תואב ןיבתוכש הכופה ד"וי תרוצ תביתכ יבגל יברה לאשנ י"שת תנשב
:(טכש 'מע 'ג ךרכ גהנמו הכלה ירעשב

קולחל זיעי רשא ,הז םותי רודב ונשי ימ ינא המת ןיליפתב ,לעופל עגונב
םידע יל הדיעאו .הכופה ד"ויב ןיליפתב בותכל קספש ל"זיראה לע השעמל
א"פ ןיליפת ןוקית רפסו םידיסח תנשמה םהו ;ל"זיראה תעד אוה ןכש םינמאנ
ל"זיראה ירבד ואבוהו .ןקזה ר"ומדא ביבח ןורחאו ,'וכו םירומש תצמ ,י"מ
.ול ןמיס ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושבו ,םיקסופ המכב הכלהל ולא

חיש דוסב

היהש ,(ל"זיראה לש ודימלת) יולה םהרבא 'ר תודוא 'םייח ץע ירפ'ב רפוסמה תא ואיבהב
,י"בשר לש ומשמ י"ראה ול רמא ,רמועב ג"לב ןכ גהנשכו ,םחנ תלפת םוי לכב רמול גהונ
- ותחמש םוי ,רמועב ג"לב ,החמשה (רדעה וליפא וא) ךפיה לש םיניינע לבוס וניא י"בשרש
'מע ,ג ךרכ א"ישת תויודעוותה םחנמ-תרות) 'םייח ץע ירפ'מ טוטיצה ידכ ךות יברה שיגדמ
:(83

ונמזב היה הז ערואמ ירהש !ותוקלתסה רחא םינש המכו המכ - י"בשר) יל רמא
וניא אוה המל הז שיאל רומא (םיאנתה ןמזב היה י"בשר וליאו ,ל"זיראה לש
.יתחמש םויב םחנ רמוא

!ל"ז י"ראה םע י"בשר תוקלתסה רחא םינש הלהנתהש החיש :רמולכ

...!?לאש אל עודמ

(699 'מע ,א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת ינימש תשרפ תבש תודעוותהב :ןיינעל ןיינעמ
אטבתהל ליגר אוה יכ םא' 'רזומ' ןושל בתכש ,לאטיו םייח ברה לש ונושלל יברה סחייתה
:המתו - "ל"ז ירוממ יתלבק אל" (ךכ

רשקתהל תויורשפא תומייק ירה ,י"ראה תוקלתסה ירחאל ףאו ,ל"זיראה תא לואשל לוכי ירה
!?ולא לואשל לכיו ומע

ל"זיראהו ונבר השמ

ןקזה ונברל שדוקה-תרגיאב ראובמל עגונב (הכק 'מע ,זי ךרכ שדוק-תורגיא) לאשנ יברה
ןיע תייאר לשמכ היאר ןיינע אוה האובנש ,"איבנמ ףידע םכח" ל"זר רמאמ שוריפב ,טי ןמיס
השמ םאה - הגשה לש ןיינע אוהש ,המכחה תלעמ ןיינעב רבודמב ןכ-ןיאש-המ ,שממ ימשג רשב
יברה בישה ?ל"זיראה גישהש ולא תוגירדמ םג גישמ היה ,האובנב האור היהש הממ ץוח ונבר
:תונקספב

!רבדה ןכ

רפוסמכ הרותד הלגנמ ןכש-לכמבו ,תרחא םג רמול םוקמ שי הרואכלש יפ-לע-ףאש ,ןייצ ךשמהב
תוגירדמ גישהש אוה תמאה הז לכב" - 'וכ םירמוא ןה המ עדוי היה אלש ב,טכ תוחנמ תכסמב
התיה וניבר השמ תגירדמש ,תודיסחה תרותב ראובמו הלבק ירפסב ובתכש ומכו ,תורומאה
."המכחה ןיינע דצמ רתויב תילענ הגרדב גישהש תרמוא תאז ,תוליצאד המכחה תגירדמ

ט"שעבהו ל"זיראה

'ר ("וינפל ךלוה ומש םילעפ בר שיא" ראשה ןיב והניכ יברהש) צ"הרה בתכ ו"טשת תנשב
עגונהב קדצ-חמצה רמאמ ןשי די-בתכב בותכ רפסב ולצא אצמנ יכ יברל ל"ז ןיול הירא
ל"זיראה וליאו ינולישה היחאמ לביק ט"שעבהש ,ןקזה וניברו דיגמה ברה ,בוט-םש-לעבהל
הז יפלו ,ל"זיראהמ רתוי לודג ט"שעבה ןכ-םאו ,ינולישה היחאמ לביקש איבנה והילאמ לביק
...!לאטיו םייח ברהמ רתוי לודג שטירזממ דיגמהש דוע אצמנ

:(ביש-איש 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול בתכ ךכל הבוגתב

דחא לכ אלש ףא ,םרמואל םירבדה םייואר לבא ,הז רופיס יתעמש אלש ףא הנה
ןוויכו .הירבוגו ,ל"צ - היליח ברו .הז תא רמאל ותושרב םגו ותלוכיב
ןכו ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הז יתעמש אל ליעל רכזנכש
,רופיסה תא תמאלו רמאל יחוכב ןיא ,די יבתכה ןיב םושר יתאצמ אל התע תעל
.קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כמ ולאכ םירבד ורמאיש רשפא ליעל רכזנכ לבאתודיסחה ינייעממ


םירבד תשרפ


(זי,א) אוה םיקלאל טפשמה יכ . . טפשמב םינפ וריכת אל

יפ-לע-ףא ,דסחה תדימ לש םינפה תא הלעמלש טפשמב וארת לא - "טפשמב םינפ וריכת אל"
,(המדקהב רהוז ינוקת) "ימחר והיא טפשמ"ש

.םימחרה תדימב תשבלתמ איהש קר ,ןידה תדימ וזש ונייה - "אוה םיקולאל טפשמה יכ"

ונבהאי ךלמהש ותעד לע הלוע ןכלו ,תובוהצ וינפו ךלמה תא האורש םדאל ,המוד רבדה המל
.וב דורמי םא וליפא
(אנ 'מע בקעיל וירבד דיגמ)


(זי,א) ויתעמשו ילא ןוברקת םכמ השקי רשא רבדהו

:ונבל םעפ רמא ן"במרה

ךתאנה תא קלסל ךילע הנושארו שארב יזא ,רוסא וא רתומ אוה םא רבד הזיאב םעפ קפתסת םא
דימת ,רבד הזיאמ האנה דצ םדאל שי רשאכ ,ןכש .קפסה ידדצ תא לוקשל ךכ-רחא קרו ,רבדהמ
.וריתהל תורבס אצמי

:ונקוספב זמרנ רבדהש בוט-םש-לעבה ךכ לע ףיסוהו

;ואל םא הווצמ אוה םא םייוסמ רבדב טילחהל השקתמ התא םא - "השקי רשא רבדהו"

.רבדב תישיא האנה ךל שיש ךכמ עבונ קפסה - "םכמ"

;םימש םשל קרו ךא ןווכתתו רבדהמ ךתאנה תא קלס - "ילא ןובירקת"

עמוש יכ ועדי אל םהו" ןושלמ "ויתעמשו") גהנתהל ךיא הנבה ךל ןתא יזא - "ויתעמשו"
.("ףסוי
(ג 'מע בוט-םש-רתכ)


(אל,א) ךיקולא 'ה ךאשנ רשא . . רבדמבו

,ערהו האמוטה תוחוכ תענכה אוה ,תופילקה למס ,רבדמב לארשי-ינב תועסמ לש ימינפה ןכותה
.תולעמה םור דע המשנה תא תממורמו תאשנמ וז הדובעו ;"ארחא ארטס איפכתא"
(הרותה-רוא)


(חכ,ב) ינרבשת ףסכב לכוא

תא לטבלו רובשל ךילע - "ינריבשת" ,לוכאל הוואתמו ףסכנ התא רשאכ - "ףסכב לכוא"
.הוואתה
(אנ 'מע הרות-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוק-תבש ברע
בא-םחנמב 'ח

.1תבש ידגב םישבול 'ןוזח תבש'ב

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ט

לילב) ליגרה ןמזב ח"אד רמאמ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמא - החדנו תבשב לחש באב-העשתב
.3הלילב הרזחה הכשמנו ,תקספמה הדועס רחא רמאמה 'רוזחל' וילא וסנכנ ,תרחמל .(2תבש

-תואושת" :םינברה דחאל יברה בתכ ,הליפתה ףוסב רמול םילבאה םיגהונש תוינשמה ןיינעל
.5"'רידאיו הרות לידגי . . 4הרוהט' הז שדוק-תבשב םג םייסל הארוהה לע ןח

יתמ הארוה הרומ בר לואשל יברה הרוה הז םויב ם"במרב ימויה רועישה דומילל עגונב
.6ודמלל

החמשב ףיסוהל םיכירצ ,החדנו תבשב לחש תינעת םויבש ,רמול שי :תבש גנועב הפסוה
-אקלס-אקה תא לולשל ידכ ,הנשה תותבש ראשבמ רתוי ,"ןשי ןייו ןמש רשב" תליכאבש גונעתו
תדועסכ ונחלוש לע הלעמש" ל"זח ורמאש ,םויה טרפבו .תינעתה םוי ללגב הזב םיטעממש ךתעד
.7"ותעשב המלש

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.8םישמוחב

.9'םימחרה בא' רמוא היה יברה וז תועיבקב

.10'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

(באב-העשת ברעב ןכש-לכו) באב-העשתב תובא יקרפ רמול ךירצש יברה עירכה תהגומ החישב
.11ךכב וגהנ אל השעמלש ,ןייצ רתוי תרחואמ תודעוותהב .תבשב לחש

:ץראה זכרמב) העיקשה ינפל המייסל םיבייחו ,הליגר תבש תדועסכ תלכאנ - תקספמה הדועס
.12ןומיזב ךרבלו ,השולשב לוכאל רתומ .(7:37

תבשמ הנכה םושמ ,םוי-דועבמ תסנכה-תיבל באב-העשת ילענו 'תוניק' ירפס איבהל רוסא
ימ םג .תבש-ברעמ םאיבהל םידקי ,תבש-יאצומב דימ תאז תושעל לכוי אלש עדויש ימו .לוחל
.13'וכרב' ינפל באב-העשת ילענ לעני אל 'לידבמה ךורב' רמאש

תבש יאצומ
(החדנ) באב-העשת םוצ ,בא-םחנמב 'י

הכאלמ ושעי אל ,הלדבה תעימשל תוניתממ הליגר תבש יאצומבו ,תוללפתמ ןניאש םישנ
ץלוחו ,תאז רמוא ץ"שה ."לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" ורמאיש ינפל וז תבש יאצומב
דומעו המיבה ייוסיכו) תכורפה םיריסמו םילענמה םיצלוח רוביצהו .וכרב םדוק וילענמ
.10וכרב רחא (ץ"שה

םירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ ,םיילדרע םילעונ באב-העשתב
.14הזב

ירואמ ארוב' םיכרבמ .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא .15'ונתננוח התא' - הרשע-הנומשב
לכב .'הכיא' םיארוקו (16רבד הזיא קספהב) ץראה לע םיבשוי .סוכה לע םילידבמ ןיאו 'שאה
.10רתוי לוקה היבגמ 'הכיא' ליחתמה קרפ

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ 17םיגהנמה-רפסב
.18ידמ רתוי תוליבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב-העשתב תובבוש ישעמו

םירמוא ןיא .םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא
.10'ךל ןתיו' אלו 'םעונ יהיו'

.19תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל רתומ 'העבש' ךות לבא

:הרות דומלת

"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ . . הרותב תורקל רוסא"ש ,באב-העשתב וליפא
םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח - 20
.21הז

וא ,םויה תוצח ירחאל) הריחבה-תיב תוכלה דומלל ךירצ םויה םג םא קפסב ריאשה יברה
.22(םויה יאצומב םילשהל

יבר' תייגוסו 'הבר הכיא' באב-העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.23(א,חנ-ב,הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל םויה תוצח דע ,באב-העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 24תינעתד יקרפב
.25באב-העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.26ויתושארמ תחת ןבא םישל וא ,ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

.תבש לילב ליעל אבומה האר ,תודיסח דומיל ןיינעל

:תירחש

םיניעה-לע ךולכל שי םא .27תועבצאה ירשק דע קר - באב-העשתב תירחש םידי תליטנ רועיש
.28רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל ליגר םדאהו

.30ותרחמל דע 29"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.31ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.31ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו ,הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.32'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא ."'וכו ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" םירמוא ןיאו ,םיפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא
.10"םפיסא ףוסא" (גכ,ט-גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

.33החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

םלש שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב
.34'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .35תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.36תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב-העשתב 'םולש תלאש' ןיא
ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.37םויה באב-העשתש

ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(12:47 :ץראה זכרמב) 38םויה תוצח דע
.39לספסה לע םיבשוי ןיאו .הדועס יכרוצ םיניכמ

.40"באב-העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל"

:החנמ

.41תיסחי ,תרחואמ העשב - החנמ תליפת

החנמ תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.42

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
ילואו .44ת"תח) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(43תוישרפה שולש לכ םירמוא
.רבדיו :החנמ תליפת רדס 17ךכ-רחאו .46תירחשל םיכיישה (45הריחבה תיב יניינע םג
'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא .תרוטק
'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי ."ואצמהב
.'הליפת עמוש'ב (שחל תליפתב)

וא ,'הנזחתו' םדוק 'הצר'ב וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש
(המיתח אלל) ונרמאי - 'וננע' חכש .10רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב
.47'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
דע םהידי הליחת םילטונו ,םוי לכב התוא םיגהונל - םיפכ תאישנ וא) "ונכרב וניתובא
.10םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(*47קרפה

,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 49םת-ונברד ןיליפת םיחינמ (48העיקשה םדוק) ,החנמ רחאל
םג - םוי לכב ד"בארו אבר-אשומישד ןיליפת םיחינמה .50תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו
.(ןהב םיגוהנה םירועישהו תוישרפה םע) 51ןכ םישוע באב-העשתב

ינש םוי
בא-םחנמב א"י

.ברעב 8:03 העשב ץראה זכרמב םוצה םויס

םידי תליטנ ומכ ןיגוריסב םימעפ 'ג םידיה תא םילטונ באב-העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
.53הנבל שודיקו הלדבהה ינפל - הליטנה .52"הכרב אלב לבא ,תירחש

םג=) סוכה םיתושו ,דבלב 'לידבמה'ו ,ןפגה תכרב ,"יתעושי ל-א הנה" - סוכה לע םילידבמ
הליחת וינפ ץחריו וילענמ לעניו ,הנבל שודיק ךכ-רחא .(תותשל ןטקל תתל ךירצ ןיאו ,ןיי
.10

.54דימ תורתומ הסיבכו תרופסת לבא ,ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילה

.55ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב-רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
56"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.

ישימח םוי
בא-םחנמב ד"י

.57ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישיש םוי
בא-םחנמב ו"ט

.58ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיאו ,57ןונחת םירמוא ןיא

לארשי-תבהאב הז םויב תוברהל שי ןכו ,59הרותה דומילב הפסוהב הז םויב ליחתהל שי
.60לארשי-תודחאו
,46 'מע םיגהנמה רפס - ןוזח תבשב םג תבש ידגב לכ שבול היה ןקזה ר"ומדאש ,בתוכ ד"בח-ללוכ חולב (1
.איסהרפד תולבא היהת אלש ידכ ,םעטה ש"ייע

'יס) רסוא א"מרה וליאו ,א"רגה תעד הטונ ןכו ,ריתמ ע"ושב רבחמה ,וז ק"שב 'אעניצבש םירבד' ןיינעל
.5 הרעה ןלהלד בתכמהמ חכומ ןכו .רוסיא םהב ןיגהונש בתכ ד"בח-ללוכ חולבו (ט"יס ד"נקת

.תבש תלבק ינפל (2

רפס - ב"ויכו באב -העשת יניינעב רבדמ וניא [ד"סקת 'מע א"ח ב"רעת ךשמה] רמאמה .ד"ערת תנשב (3
הארנכו" ומצע באב-העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרהומ ר"ומדאש ,6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .םש םיגהנמה
העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב 77 'מע םיגהנמה רפסב הארו ."אמלעב סרגימל
עמשל' ע"עו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ דמול
.וטר ע"ס 'ןזא

םיגהנמה רפסב אבומכ ,("...טחמ"מ ליחתהל ןוגכ) הנשמה םויס לכל אלא ,וז הביתל קר אל ןבומכ הנווכה (4
ןוגינבו (םיללפתמ ןינמל) עמשנה לוקב ורמואל הביתה ינפל ורבעב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמש ,6 'מע
.דומיל ומכ

ז"טה) 11 הרעה ןלהל ונייוצש םיקסופהמ קלחכ עירכהש הנווכה הרואכלו .185 'מע די קלח תוחיש-יטוקל (5
תוצח םדוק קר םיריתמהכ אלדו) הלוכ וז תבשב הרות דומיל םיריתמ ,אעניצבש םירבד םירסואש ףאש ,(ותעיסו
ידומיל ורתוה אל תוצח ינפל ומצע באב-העשת םוצב ירהש ,םויה רדס םושמ אוה רתיההש רמול ןיאד ;(םויה
ב"ח א"שנת ש"הס) וז ק"שב 'םויס' תיישעד הארוהה תודוא םג ןודל שי כ"או .25 הרעה י"ע ןלהלדכ טייצראי
התיהש ,ח"משת תנשב יכ ,רבדב 'הנורחא הנשמ' שיש א"י םנמא] .ק"ומ 'סמ לע קר אל ונייהד ,(733 'מע
.[ןטק-דעומ תוינשמ וז תבשב םייס ,הביתה ינפל יברה ללפתהשכ ,וז הנשבכ תועיבקה

.םויה ודמלל ןתינש איה הערכהה ,תמדוקה הרעהב רומאה יפל ,הרואכלו .(הגומ) ם"במרל 'רועיש הרומ' (6

.684 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (7

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (8
ל"יר ח"הרה - הזמ ןוצר-עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל ,31 ע"ס םיגהנמה רפסב רומאכ ,'הכיא' קוספב
,49 'מע 670 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב וספדנש) ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ארוק-לעבה תונורכז הארו .רנורג 'יש
.ךכ גוהנל קיספה דציכו תאז גיהנהש אוהש רפסמה (ע"פב רפסכ םגו

היה ךדיאמ .ןונחת וב א"או 'דעומ' ארקנ ב"תש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (9
תוללכ םאו ,םימחרה בא םירמוא - רחמל החדנ םוצה קר םאש ,22 הרעה ןלהלד קפסב יולת רבדהש רמול םוקמ
ויה תבשב באב העשת לחשכש רורב חי ק"ס ד"נקת 'יס אבר הילאב .'םימחרה בא' רמול ןיא ,רחמל החדנ ןמזה
- וז תבשב אקווד ורמואל תוליהק המכב ונקיתש א"יו) 'אמויד אנינעמ' אוהש אלול ,םימחרה בא רמולמ םיענמנ
.(ותעב רבד חול האר

.ד"בח-ללוכ חול (10

הבש ,ח"לשת תנשב יעובש סרטנוקכ הנושארל רואל האצי החישה) 53 הרעה 43 'מע טי קלח תוחיש-יטוקילב (11
רומחש) תבשב לחש באב-העשתב ףא ,דומלל םיריתמה דועו ףסוי יכרב ,ז"טהכ רוריבב עירכמ (תבשב באב-העשת לח
."'ץיקה תותבש לכ' ורודיסב ז"הדא ןושלמ םג קיידל שי ילוא"ש םייסמו ,(תבשב לחש באב-העשת ברעמ רתוי
א"פ ינפל לאומש שרדמב הארו ,בכר 'מע א"ח םייחה רשג ,רסומ ירפס דומלל רתומ דיחיד תולבאב ףאש ,ריעהלו]
.["םירסומה לכל תובא" ןהש ראשה ןיב ועמשמ 'תובא' םשהש ,תובאד א"מ

תובא יקרפ רמאי אלש יברה עידוה ,(ז"כס ק"הלב החנה) א"משת באב-העשת ברע ,ןוזח תבש תחישב ,תאז תורמל
דפק ע"ס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב ובתכש המ ,ןכלו] ומצעל עירכי א"כו ,הזב עירכהל אלש ידכ םיברב
העשתו) באב-העשת ברע לחשכ תובא יקרפ רמול אלש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ תונורחאה םינשבש ,הרעהב
תושעל אלש ידכש ,רמא (ו"כס ק"הלב החנה) ומחנ ק"שב ,ןכמ רחאלו .[המואמ הזמ דומלל ןיא - תבשב (באב
ןכו .ומחנ תבשב תפסונ םעפ קרפ ותוא ודמלי ,הרבעש תבשב תובא יקרפ ודמלש הלא םג ,לארשיב םיגהנמ יקוליח
."ישילש קרפ - הז תבשד תובא יקרפב םידמולש" א"יס א"שנת ומחנ פ"ש תחישב

יקרפ םירמוא ןיא תבשב לחש באב-העשתש ,טשפתנש גהנמל םאתהב" :רמאנ 2695 'מע ה"ח ה"משת תויודעוותהב
."...אוה וז תבשד קרפהש אצמנ ,תובא

הרורב-הנשמ האר ,א"גמכ אלד ,ותיב-ינבמ אלש ףא םירבח תדועסב לוכאל ןיריתמ שיו .ד"בח-ללוכ חול (12
.גכ ק"ס ב"נקת 'יס

םיגהונ םיברש יפכ גיהנהל היה לקנש ףא ,ןלהל אבומכו וכרב רחא ץולחל בתוכ ב"ס ג"נקת 'יס א"מרב (13
תוכלה רוציק' - ךכ גוהנל דיפקהל שיש רבתסמ ז"הדא ןושל קויד יפלש טרפבו .וכרב םדוק ץולחל ונימיב
.נ"שו ,טצר 'יסל (ב) םיאולימב 'ז"הדא ע"ושמ

.נ"שו ,46 'מע םיגהנמה רפס (14

.ט"נקת ס"ר א"מר (15

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (16
ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי תווח ח"מהעבל םייח רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

.48 'מע (17

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו (18
..."'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו . . 'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,םש (19

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (20

-רפס - הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה תמידק תמגודבו ךרד-לע (21
,גי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה ,'לאירבג יעטנ' 'ס תנקסמכ אלדו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה
ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(באב-העשתב ידימת הרות-דומלת בויח ןיאש רמול הטונש
רתויב םיאתמהש ,באב -העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע הנש התואב הרוהשכ ,יברה ץילמה
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש

"באב ירישעב םג ךשמנו החדנ םירצמה-ןיבד ןמזה תוללכ םגש וא ,באב-העשת יאצומל החדנ םוצה קר םאה" (22
.9 הרעהב ליעל הארו .691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס -

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה תוינשמל הנווכה ילוא (23

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (24
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

.46 'מע םיגהנמה רפס - "כ"נו ה"נקת 'יס ע"וש האר" (25

.םיגהנמה רפס (26

-העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה רפס (27
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.תוכיראב םש הארו ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (28

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס .ז"הדא רודיס (29

.םש םיגהנמה רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (30

57 הרעה ב"יפ (ה"נשת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (31
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק תילט ירה ,םיגהנמה רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
.ע"עו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (32

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (33
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (34
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

להומה ,םירוהה ,הנשה ומכ החדנ םוצהש תועיבקבש ט"ס ט"נקת 'יס ע"ושב כ"שמ טימשהו .ד"בח-ללוכ חול (35
.(הז ס"וס ןחלשה ךורעו אי ק"ס א"גמה פ"ע) .םתינעת םימילשמ םניאו לודג םויה דועב החנמ םיללפתמ קדנסהו

.םש הרורב הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (36

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :10 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב (37
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (38

ץוחמ םג הז םויב ךלה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש ,זש 'מע אי קלח ק"גא הארו .47 'מע םיגהנמה רפס (39
.ש"ייע ,םייחה תיבל

ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ היה יברה םנמא .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (40
.םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב-העשת

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ) םירפסב אתיאדכ (41
תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
,שידקה ינפל קספה יוהד ע"צו ,החנמד הרותה תאירק ירחא תאז ובתכ ד"בח -ללוכ חולב .460 'מע ב"ח ט"משת
.הזב דיפקהל ונגהנמ עודיכו

.םש םיגהנמה רפס (42

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,3 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (43

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס האר (44
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב-העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (45
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (46
.העיקשה ירחא םג חיני

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םש םיגהנמה רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (47

בוש לוטיל םיכירצ םה םגש םשו ,זיר 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא האר - כ"ויב יברה תארוה (47*
.םויה יאצומב ןיגוריסל כ"ג םהידי

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (48
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה רפס (49

.םש םיגהנמה רפס (50

רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה 'לאירבג יעטנ' רפסב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב הנשמכ אלדו (51
.הז ןינעב וט ןמיס

השרפה רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
'מע ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב
ילואו .הנמז רחאל ףא ,םיבוט-םימיו תותבשב ,היתוכרב םע ש"קב תמא א"ה ץ"שה רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ ףסכה פ"ע אוה

.םש םיגהנמה רפס - םירופיכה םוי יאצומב ומכ (52

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (53

.ח"נקת ס"וס א"מרה יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (54

.הברה ודקרו ןגינ יברה (12 'מע 98 ןויליג ,ונייח תיב תושדח) א"שנת (החדנ) ב"ת יאצומב

רבד' חול) ליגר ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םיגהונ םלועהש ריעהלו
.('ותעב

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקיל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (55
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (56

.ד"בח -ללוכ חול ,16 'מע םיגהנמה רפס ,'ךנעי . . חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס (57

.א ק"ס ג"עקת א"מ יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (58

.מ"כבו ,579 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס הארו ,חלר 'יס ח"וא א"גמ ,ג"כס ומר 'יס ד"וי א"מר (59

.ןויליגה-ילושבו 585 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס האר (60

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il