- א"יר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה באב ו"ט * ןנחתאו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ"


* הדועסה ןמזב םג "ותונמוא ותרות" היהתש ךירצ ידוהי
דומיל תא רוסאל ארבס שי הרות יפ -לעשכ םג ,וזמ הרתי
ןיאש ,הזמ רתוי דועו * הרות דומלת לטבל רתיה ןיא ,הרות
הככש ךורב" ,'ה תא ךרבל ידכ וליפא הרותה דומיל קיספהל
יקרפ לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רואיב * "ומלועב ול
תובאתותבש לכב תובא יקרפ דומלל ןיגהונש ולא יפל) וז תבשב תובא יקרפ ידומילל עגונב
אירטו אלקש הנשיש (םירבד פ"ש תחיש) תמדוקה תודעוותהב ראבתנש המ יפ-לע הנה - (ץיקה
אלקשב ,ןכ םא ,םיגהנמ יקוליח הזב שיו ,באב העשת ברע תבשב תובא-יקרפ דומילל עגונב
.וז תבשב תובא יקרפ דומיל םג יולת ל"נה אירטו

קרפ וז תבשב דומלל םה םכירצש יאדווב ירה ,הרבעש תבשב תובא יקרפ ודמל אלש ולא :ןכלו
,לארשיב םיגהנמ יקוליח תושעל אלש ידכ הנה - הרבעש תבשב ישילש קרפ ודמלש ולאו ,ישילש
.תפסונ םעפ ישילש קרפ ודמלי וז תבשבש יאדכ ןכל

:הזל הז המוד ןנכותש תוינשמ 'ב ןנשי תובא יקרפד ישילש קרפב

הנפמו ,ידיחי ךרדב ךלהמהו ,הלילב רוענה ,רמוא יאניכח ןב אנינח יבר" :רמאנ 'ד הנשמב
."ושפנב בייחתמ הז ירה ,הלטבל ובל

האנ המ רמואו ותנשממ קיספמו ,הנושו ךרדב ךלהמה ,רמוא בקעי יבר" :רמאנ 'ז הנשמבו
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הז רינ האנ המ ,הז ןליא

:ולא תוינשמ 'ב ןיב יונישה םעט ןיבהל ךירצו

.םתס "ךרדב ךלהמה" רמאנ 'ז הנשמבו ,"ידיחי ךרדב ךלהמה" רמאנ 'ד הנשמב (א

וליאכ בותכה וילע הלעמ" רמאנ 'ז הנשמבו ,"ושפנב בייחתמ הז ירה" רמאנ 'ד הנשמב (ב
.ושפנב בייחתמ

- םתס "ךרדב ךלהמה" רמאנ 'ז הנשמבו ,"ידיחי ךרדב ךלהמה" 'ד הנשמבש ל"נה קויד
יזמרב ןהו ,בוט-םש -רתכב ןה) וז הנשמ לע ט"שעבה תרותבש םיאור רשאכ רתוי דוע קזחתמ
:"ידיחי ךרדב ךלהמה" 'ז הנשמב שגדומ (דיגמהל הרות

ךרדב ךלהמה" :(במת 'יס) דיגמהל הרות רואב הז ךרד לעו (הלר 'יס) בוט-םש-רתכב אתיא
ןניעדי הווהו ותנשממ קיספמו רמימל היל יווהד השק .'וכ ותנשממ קיספמו הנושו ידיחי
יכ שוריפה רמול שיו .בותכ הזיא שרפמ אלו ,בותכה וילע הלעמ :השק דוע .הנוש היהד
אוה וליפאו ,(רשיה ךרד ,העודיה ךרדב ,ח"תפב - "ךרדב ךלהמה") רשיה ךרדב ךלוהה
'המ ומצע תא קיספמ רמול ונוצר ,ותנשממ קיספמו הנושו ,ךרבתי 'הב קובד וניאש ,ידיחי
תא קיספמש ןפואב אוה ודומילש ,"ותנשממ קיספמו הנושו רמאנ ןכלו) ותנשמ תמחמ ךרבתי
אוהש רבוסש ,ותנשמ תמחמ תוראפתהו תולדג ול אבש ונייהד ,(ותנשמ ידי-לע ה"בקהמ ומצע
ץע םדאה יכ בותכש ומכ ,ובלב ןכ רמוא ומצע לעו ,הז ןליא האנ המ רמואו ,ולש ותנשמ
,רינ םכל ורינ בותכש ומכ הז רינ האנ המו ,ףיקתו אבר יד אנליא אוהד רמואו ,הדשה
."'וכו בותכה וילע הלעמ ,ותנשמ ידי-לע אבה םלועל קלח ומצעל ןיכמש רמואש שוריפ

הז ןיינעו ,"ידיחי ךרדב ךלהמה" 'ז הנשמב םיסרוג ט"שעבה תרות יפ-לעש ,תרמוא תאז
."ךרבתי 'הב קובד וניאש" - אוה "ידיחי"ד שוריפה ירהש ,ל"נה הרותב שגדומ

אלו ,"'וכ הנושו ךרדב ךלהמה" - איה ורודיסב ןקזה ר"ומדא תסריג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
'ד הנשמ ןיבש יונישה םעט ןיבהל ךירצ הז יפ-לעו .('ד הנשמבכ) "ידיחי ךרדב ךלהמה"
.'ז הנשמל

ןב אנינח יבר - 'ד הנשמב :רמאמה לעבל רמאמה ןכותד תוכיישה ןיבהל ךירצ םג
.בקעי יבר - 'ז הנשמבו ,יאניכח

הנווכהו ,בוט םוי תופסותב ראובמכ ,(בקעי יבר אלו) "ןועמש יבר" 'ז הנשמב םיסרוג שי
.י"בשר אוה ןועמש 'ר םתס יכ ,י"בשרל

:הנשמה ירבד ןכותל רתוי המיאתמ וז אסריג ,הרואכלו

ןליא האנ המ רמואו ותנשממ קיספמ" רשאכש דע ,הרותה דומיל תלעמ לדוג ראובמ וז הנשמב
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הז רינ האנ המ הז

לעו ,ה"בקה לש וחבש הז ירה "'וכ הז ןליא האנ המ"ש (ב"ער) םישרפמה שוריפ יפל טרפבו
המ" רמואש ידי-לעש יפ-לע-ףאש ,אוה הנשמה שודיחו - "ומלועב ול הככש ךורב" םיכרבמ הז
וילע הלעמ" ןכ-יפ-לע-ףא ,"ומלועב ול הככש ךורב" ךרבמ אוה ירה "'וכ הז ןליא האנ
דומיל תלעמ לדוג רתויב שגדומ הזבו .ותנשממ קיספהש ינפמ ,"ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה
."ומלועב ול הככש ךורב" תכרב תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,הרותה

ותרות" אוה י"בשר לש וניינע יכ - י"בשרל רתוי םיאתמ וז הנשמ ןכותש ןבומ הז יפ-לעו
.'וכ הרותה דומיל תלעמ לדוג תא י"בשר שיגדמ ןכלו ,"ותנמוא

.("ןועמש יבר" אלו) "בקעי יבר" - איה ורודיסב ןקזה ר"ומדא תסריג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא

:רואיבה

רמול ארבס הנשי זאש ,ידיחי ךרדב ךלהמה" תודוא יאניכח ןב אנינח יבר רבדמ 'ד הנשמב
-ףא - 'וכ הנכס םוקמל סנכיי אלש ךרדב רהזיהל ךירצ יכ ,הרות ירבדב זא קוסעל ול רוסאש
הנפמ" רשאכ הנה "אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה דצמש ,יאניכח ןב אנינח יבר רמוא ןכ-יפ-לע
."ושפנב בייחתמ הז ירה" ,"ידיחי ךרדב ךלהמ" ותויהב םג "הלטבל ובל

:הזב רואיבהו

םיכלוהה םישנאה ראש יכ ,ךרדב ותכל תעב הרות דומלל תורשפא ול שי ,הריישב ךלוה רשאכ
אל) וריבח םע ךלוה רשאכ וליפאו .'וכ הנכס םוקמל וסנכיי אלש ךרדב ורהזיי הריישב
וריבח םגש יפ-לע-ףאו .'וכ ךרדב רהזיי וריבח יכ ,הרות דומלל לוכי ,(המילש הריישב
קוסעי אמש ,ךרדב ותוריהזו ותרימש לע ךומסל לוכי וניא הרואכלו ,הרות דומלל בייח
חוטב אוה ירה ,"ץראה םע" םע ךלוה רשאכ הנה - "ךירצ אברע ךברע" ל"זח ןושלבו ,הרותב
.'וכ ךרדב ותוריהז לע ךומסל לוכי ןכלו ,הרותה דומילב קוסע היהי אל ץראה םעהש

,'וכ הנכס םוקמל סנכיי אלש ומצעב רהזיהל ךירצ אוה ירה ,"ידיחי ךרדב ךלהמ" רשאכ לבא
.ךרדב וכלה תעב הרותב קוסעל ול רוסא הרואכל ,ןכ םאו

,"ךרדב וזגרת לא" ףסוי םהל רמא ,הריישב וכלה ףסוי יחא רשאכ :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
-המכ-תחא-לעו ,(י"שרפבו דכ,המ שגיו) "ךרדה םכילע זגרת אלש ,הכלה רבדב וקסעתת לא"
."ידיחי ךרדב ךלהמ" רשאכ המכו

רשאכ םג הנה ,"אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה יפ-לעש - יאניכח ןב אנינח יבר תארוה יהוזו
בייחתמ הז ירה ,הלטבל ובל הנפמ" םאו ,הרותב קוסעל אוה בייח "ידיחי ךרדב ךלהמ"
."ושפנב

:יאניכח ןב אנינח יברל הז רמאמד תוכיישה רואיב

רפוסמהמ ןבומכ ,י"בשר תמגודב ,"ותנמוא ותרות" - היה יאניכח ןב אנינח יבר לש וניינע
לצא הרות דומלל וכלה יאחוי ןב ןועמש 'רו יאניכח ןב איננח יבר" (ח ,א"כפ) הבר ארקיוב
וריבח היה יאניכח ןב אנינח יברש ןבומ הזמו ,"'וכ הנש ג"י םש והש קרב ינבב אביקע 'ר
."ותונמוא ותרות" - היה וניינעו ,י"בשר לש ותגרדבו

רתוי הלענ ןפואב "ותונמוא ותרות"ד ןיינעה היה יאניכח ןב אנינח יבר לצאש רמול שיו
:י"בשר לצא רשאמ

אלוליה יהלישב בר יבל ליזאק הווה יאניכח ןב היננח יבר" :תרפסמ (ב,בס תובותכ) ארמגה
דע יל ןתמה) ךדהב יתאד דע יל בכעיא היל רמא .(ותפוח ימי ףוס) יאחוי ןב ןועמש יברד
שקיב י"בשרש רחאמ ,ןכ םאו ,"'וכ היל אבכעיא אל ,(בר יבל ךמע ךלאו ,יתפוח ימי ולכיש
יברו ,בר יבל דחיב וכלי זאו ,ותפוח ימי םויס דע ול ןיתמיש יאניכח ןב אנינח יברמ
תלעמש ,ןבומ - הרות דומלל דימו ףכית ךלה אלא ,ול ןיתמהל םיכסה אל יאניכח ןב אנינח
.י"בשרד "ותונמוא ותרות" תלעממ רתוי הלודג יאניכח ןב אנינח יברד "ותונמוא ותרות"

ןועמש יבר תנשמ ירחאל האב ('ד הנשמ) יאניכח ןב אנינח יבר תנשמ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
יכ - ('ג הנשמ) "'וכ הרות ירבד וילע ורמא אלו דחא ןחלוש לע ולכאש השולש" - (י"בשר)
האב ("ותונמוא ותרות") הרותה דומיל תלעמ לדוגל עגונב יאניכח ןב אנינח יברד הארוהה
.הרותה דומיל תלעמ לדוגל עגונב י"בשר תארוה לע הפסוה רותב

:הזב רואיבהו

,'וכו ולכא וליאכ הרות ירבד וילע ורמא אלו דחא ןחלוש לע ולכאש השולש" י"בשר תארוה
- "םוקמ לש ונחלושמ ולכא וליאכ הרות ירבד וילע ורמאו דחא ןחלוש לע ולכאש השולש לבא
םיכירצ הליכאה תעב םג ןכלו ,"ותונמוא ותרות"ד ןפואב הרותה דומיל תלעמ לדוגב תרבדמ
.הרות ירבדב רבדל

קסעתי אלש ארבס הנשי רשאכ וליפאש - הזב ףיסוהל האב יאניכח ןב אנינח יבר תארוהו
הנכס םוקמל סנכיי לש וכרדב רהזיהל ךירצ ןכלו ,"ידיחי ךרדב ךלהמ" אוהש רחאמ ,הרותב
בייחתמ הז ירה הלטבל ובל הנפמ" רשאכ הנה הז בצמו דמעמב םג ,ןכ-יפ-לע-ףא - 'וכ
."ושפנב

דמלי אלש וזכ תואיצמ ןכתית אלש - י"בשר ירבד לע יאניכח ןב אנינח יבר תפסוה יהוזו
.הרותה דומילב קסעתהל ול רוסא הז ןמזבש (הרות יפ-לע) ארבס הנשי רשאכ םג ,הרות

ה"ד תופסותבש תועדה 'בב יגילפ יאניכח ןב אנינח יברו י"בשרש (אדודיחל) רמול שיו
:(א,זי תובותכ) ןילטבמ

השק" :םש תופסותבו ."תמה תאצוהל הרות דומלת ןילטבמ" (םש תובותכ) ארמגב אתיא
ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ ,םימכח ינפל ישימשת תליחת אביקע 'ר רמא ץרא ךרד תוכלהבד
יתאבשכו ,ויתרבקו תורבקה תיבל ויתאבהש דע ןילימ 'ד וב יתלפטנו הווצמ תמ יתאצמו
םד תכפש וליאכ העיספו העיספ לכ לע ,יל ורמא ,עשוהי 'רו רזעילא 'ר ינפל ירבד יתיצרהו
ול היהו ,ומוקמ הנק הווצמ תמד םושמ אלא ,הרות לוטיב םושמ ואל םתהד רמול שיו .יקנ
שומישמ ומצע לטיבד םושמ םתהד ץרית ל"יברוקמ הדוהי ר"רהו .'וכ ואצמש םוקמב ורבוקל
."הדומילמ רתוי השומיש לודגד ,םימכח ידימלת

העיספו העיספ לכ לע) י"רו רזעילא 'ר ירבדש ,תופסותבש ןושארה ץוריתה יפ-לע ,הנהו
- "'וכ ומוקמ הנק הווצמ תמד םושמ אלא ,הרות לוטיב םושמ" םניא "יקנ םד תכפש וליאכ
;הרותה לטבל ךירצ אביקע 'ר היה תאז ילולש ,ןבומ

ידימלת שומישד ןיינעה תודוא רבודמ רשאכש ,ןבומ ,תופסותבש 'בה ץוריתה יפ-לע וליאו
ןיינעה לטבל רתומ היהיש בצמו דמעמ ןכתיי אל - הדומילמ רתוי השומיש לודגד ,םימכח
.םימכח ידימלת שומישד

יפ -לע-ףא הנה ,י"בשר תעדל :יאניכח ןב אנינח יברו י"בשר ןיבש תקולחמה םג יהוזו
,הרותה דומילד ןיינעה לטבל ךירצ םהבש םירקמ םנשי ,ןכ-יפ-לע-ףא ,ותונמוא ותרותש
'וכ ךרדב רהזיהל ךירצ יכ ,הרות דומלל לוכי וניא זאש ,"ידיחי ךרדב ךלהמ" רשאכ :ןוגכ
;(תופסותב 'אה העד תמגודב)

לכב אוה ("אתודיסחד ילימ" יפ-לע) הרותה דומילד בויחה - יאניכח ןב אנינח יבר תעדלו
יכ ,הרותה דומלל ול רוסאש ארבס הנשיש יפ-לע-ףא) "ידיחי ךרדב ךלהמ" רשאכ וליפא ,םעפ
העד תמגודב) "ושפנב בייחתמ הז ירה ,הלטבל ובל הנפמ" םאש דעו ,('וכ ךרדב רהזיהל ךירצ
לכ לע"ש דעו ,םימכח ידימלת שומישד ןיינעה לטבל רתומ היהיש תואיצמ ןיאש - 'סותבש 'בה
.("יקנ םד תכפש וליאכ העיספו העיספ

הז ןיא םשו ,םימכח ידימלת שומישל עגונב אוה ('בה העדב) תופסותב רבודמה :וזמ הריתיו
תפסוהו ;הדומילמ רתוי השומיש לודג יכ ,ןיד יפ-לע הגהנה אלא ,"אתודיסחד ילימ"ד ןיינע
תודוא רבודמ רשאכ םג הנה ,"אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה דצמש ,איה יאניכח ןב אנינח יבר
דימת םיבייח ,('וכ השומיש לודגש ,םימכח ידימלת שומיש אלו) הרותה דומילד ןיינעה
הז ירה ,הלטבל ובל הנפמ" םאש דעו ,"ידיחי ךרדב ךלהמ" רשאכ וליפא ,הרותה דומילב
."ושפנב בייחתמ

:"'וכ הנושו ךרדב ךלהמה ,רמוא בקעי יבר" - 'ז הנשמב רואיבה

הכילהד ליגרה ןפואה והזש - ("ידיחי" אל) הריישב "ךרדב ךלהמה" תודוא רבודמ וז הנשמב
רשאכש - תבש תוכלהל עגונב ןיד-קספהמ םג ןבומכו .'וכ הנכסה ינפמ ,אקווד הריישב ,ךרדב
ז"הדא ע"וש) תבשה םויב םג םהמע תכלל לוכי ,הריישהמ דרפיהל הנכס ששח שיו הריישב ךלוה
הריישב תכלל םיכירצ אלא ,ידיחי תכלל רוסא הנכסה ינפמש ןבומ הזמש ,(חמר ס"וס ח"וא
.אקווד

םילוכי הריישה ישנא ראשש רחאמ ,הרותה דומילב בייחש ןבומ ,הריישב ךלוהש רחאמו
.הכוראב ל"נכ ,'וכ הנכס םוקמב הסינכמ רהזיהל

ןאכ רבודמש ליעל רומאכ - "הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ רמואו ותנשממ קיספמו"
."ומלועב ול הככש ךורב" תכרבל עגונב ,ה"בקה לש וחבשב רוביד תודוא

עצמאב קיספהל ול רוסא ,"אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה יפ-לעש בקעי יבר רמוא ןכ-יפ-לע-ףאו
ודומילמ קיספמ םאש דעו ,"ומלועב ול הככש ךורב" תכרב ךרבל ידכ וליפא הרותה דומיל
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ" וז הכרב ךרבל

םיבייח זאש ,'וכו רבוע הנמזש תיבויח הווצמ תודוא ןאכ רבודמ אלש רחאמ :תרמוא תאז
,"ומלועב ול הככש ךורב" תכרב תודוא אלא ,וז הווצמ םייקל ידכ דומילה עצמאב קיספהל
קיספהל אלש תורשפא ול שי הנה - 'וכו האנ ןליאה תא האור רשאכ קר םיכרבמ וז הכרבש
ךורב" ךרבל ידכ ודומילב קיספהל ךרטצי אל זאו ,'וכו ןליאה לע טיבהל אלו ,ודומילב
."ומלועב ול הככש

רבודמש רחאמ :"ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ" ןושלה קויד ןבומ הז יפ-לעו
הז ירה" רמול ןכתיי אל - "ומלועב ול הככש ךורב" תכרב ,ה"בקה לש וחבש תרימא תודוא
וילע הלעמ" קר אלא ,הזכ ןיינע םורגת 'וכ הכרב תרימאש ןכתיי אל יכ ,"ושפנב בייחתמ
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה

- (ט"שעבה תיישוקכ) בותכ הזיא שרפמ אלו ,"'וכ בותכה וילע הלעמ" ןושלה קויד םג והזו
,"הרותה לכ ללוכש הזה בותכה" בוט-םש-רתכב בותכש ומכ ,הלוכ הרותה תוללכל הנווכה יכ
עצמאב קיספהש רחאמ ,"ושפנב בייחתמ וליאכ" הז ירה ,הרותה תלעמ תוללכ דצמש ,ונייה
.הרותה דומיל

:"בקעי יבר"ל הז רמאמד תוכיישה רואיב

ותרות" י"בשרש רחאמ הנה - (י"בשר) "ןועמש יבר" ידי-לע רמאנ הז רמאמש אסריגה יפל
ךורב" ךרבל ידכ וליפא הרותה דומיל עצמאב קיספהל רוסאש הז ןיינע ולצא ירה ,"ותונמוא
,ןיד יפ-לע איה וז הגהנה אלא ,"אתודיסחד ילימ"ד הגהנהל ךייש וניא - "ומלועב ול הככש
."ותונמוא ותרות"ש רחאמ

ןקזה ר"ומדא תסריגכ) "בקעי יבר" ידי-לע רמאנ הז רמאמש אסריגה יפל ןכ-ןיאש-המ
ותארוה ירה ,"ותונמוא ותרות"ד ןפואב הניא בקעי יבר לש ותדובעש רחאמ הנה - (ורודיסב
דצמ קר איה - "ומלועב ול הככש ךורב" ךרבל ידכ הרותה דומיל עצמאב קיספהל רוסאש
."אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה

:הזב ףיסוהל שיו

ןתמש הרותב הווצמו הווצמ לכ ךל ןיא ,רמוא בקעי 'ר יבד אינת" :אתיא ןילוח תכסמ ףוסב
ןעמלו ךימי ןוכיראי ןעמל ביתכ םאו בא דובכב ,הב היולת םיתמה תייחת ןיאש הדיצב הרכש
הריבל הלע ויבא ול רמאש ירה ,םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ביתכ ןקה חולישב ,ךל בטיי
וימי תוכירא ןכיה ,תמו לפנ ותרזחבו םינבה תא חקלו םאה תא חלשו הלעו ,תולזוג יל אבהו
ךל בטיי ןעמלו ,ךורא ולוכש םלועב ךימי ןוכיראי ןעמל אלא ,הז לש ותבוט ןכיהו הז לש
."בוט ולוכש םלועל

:םיטרפ 'בב - ונתנשמב בקעי יבר ירבדב רואיב ףסונ הז יפ-לעו

הווצמ לכ לעש רחאמ ,תווצמה םויק תלעמ לדוג ןבומ ןילוח ףוסב בקעי 'ר ירבדמ (א
."'וכ הדצב הרכש ןתמ" לש ןיינע ונשי הווצמו

רשאכ הנה ,"אתודיסחד ילימ"ד הגהנהה דצמש ,ונתנשמב בקעי יבר רמוא ןכ-יפ-לע-ףאו
- ('וכ הווצמ לש ןיינע) "ומלועב ול הככש ךורב" ךרבל ידכ וליפא הרותה דומילב קיספמ
.הרותה דומיל תלעמו לדוג דצמ ,"ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ"

םלועב"ו "ךורא ולוכש םלועב" אוה תווצמ לש ןרכש ןתמש בקעי 'ר ראבמ ןילוח ףוסב (ב
."אכיל אמלע יאהב הווצמ רכש"ש ,תרמוא תאז ,"בוט ולוכש

ינפמ הרימשל ךייש וניא ,ךרדב הכילהה תעב הרותה דומילד ןיינעהש ןבומ הז יפ-לעו
רוסאש בקעי יבר שיגדמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,"אכיל אמלע יאהב הווצמ רכש"ש רחאמ ,'וכו הנכסה
,"ומלועב ול הככש ךורב" ךרבל ידכ וליפא ,ךרדב הכילהה תעב םג הרותה דומילב קיספהל
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ" ,הרותה דומילב קיספמ םאש דעו

דחוימב ךייש הז ןיינעו .הרותה דומיל תלעמ - אוה ל"נה תוינשמה 'בד יללכה ןכותה
באב רשע השימחמ" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" ל"זר רמאמ ליעל רכזוהש יפכ ,באב ו"טל
."וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ךליאו

םג ראובמכ - הרותה תוימינפב ןהו הרותד הלגנב ןה תויהל הכירצ הרותה דומילב הפסוההו
רתסנ ידי-לעו ,'וכ תוכלמב א"ז דוסימ הכשמה אוה הרותד הלגנ ידי-לע"ש ר"ומאא תורעהב
שיא"ו "ץראה ינודא שיאה"ד תוניחבה 'ב דגנכ והזש ,"הניבב אבא דוסימ הכשמה אוה הרותד
."ימענ

ויה אל" - באב ו"ט תארוהכ ,החמשב תויהל הכירצ 'וכו הרותה דומילד הדובעה תוללכו
.'וכ החמשה ןיינע שגדומ בוט-םויב ירהו ,"באב רשע השימחכ לארשיל םיבוט םימי

םיכוזו ,תולגה ירדג תא םיצרופ החמשב הדובעה ידי-לע הנה ,רדג תצרופ החמשש רחאמו
,חישמ לש ויפמ חישמ לש ותרות ודמלי זאש - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל
תונייעמה תצפהו ,ללכב הרותה תצפהד המדקהה ידי-לע ,"והיפ תוקישנמ ינקשיי" בותכש ומכ
.דחוימב

ןפואב ,ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו דחא לכל םיארמ זאש ,"ןוזח תבש" ירחאלו
תוימשגב ישילשה שדקמה-תיב ןיינב "וניניע הניזחתו"ד דועייה םויקל הכזנ - ינחור
.בבל בוטבו החמשבו ,שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,וטושפכ
(הגומ יתלב - א"משת'ה בא-םחנמב ו"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)

חישמ םע תויחל


יניינעמ תדרל ידוהי ךירצ םימעפל
םלועה יניינעל השודק


"הנשיחא"ו גולידד ןפואב

ה"ד רמאמ ונשי ,הנורחאל עיגהש (קדצ-חמצה ירמאמ ובורב ללוכה) תודיסח "ךאלכיב"ה דחאב
םישנאל סחיב ,"התעב וכז אל ,הנשיחא וכז"ד ןיינעה ראבתנ ובש ,"לבהו ןיק ןיינע"
תוקלתסהל רשקב - (לארשימ יטרפ שיא לכל סחיב אלא ,לארשי ללכל סחיב אל ,רמולכ) םייטרפ
...ףוגהמ המשנה

:תוקלתסהה ןיינעל עגונב "הנשיחא"ד הלעמה רואיבב רמאמה ןכות והזו

תצק ורמא" הז דוסי לעו ,"'וג הטימה לא וילגר ףוסאיו" ביתכ בקעי לש ותוקלתסה תודוא
םולכ ראשיי אלש ותומ תעב םדא לכ רהזיהל ךירצ יכ - םינורחאב אבוהו - הלבקה ימכח
...תוינערופו תיחשמ ינימ שי רכזנה הטימה תוביבסש יפל . . הטימל ץוח וירביאמ

ראשיי אלש רהזיהל ךירצ ןכלש) תוקלתסהה תעב הז-תמועלל הזיחא היהתש תורשפאה ,םנמא
ותטימ לע תומי םדאש התימה" ,"התעב" איהש התימב אלא הניא (הטימל ץוח וירביאמ םולכ
ול ןתינ" הזלש) וייח תונש לכ ךשמב ותדובע לכ תא םילשה רשאכ ,"אקווד ונמזו ותע ואובב
תע חרכהב אובי" זאש ,"ומלצב ןקתל ךירצש ןוקיתל ךרוצה יפל הבציקו רפסמב םינשו םימי
רוא עפש םויסב אקווד תלחתמ תופילקה תקיני"ש אוה האירבה רדס יכ ,("וייח ימיל ץק
ןוקיתה רמגנ רבכש רחאל אוהש הנמזבו התעב . . התימ ידי-לע . . ןכ םאו . . השודקה
איה תוקלתסהה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;"'וכ םינוציחה תקיניל הלחתה חרכהב שי . . שפנה םלצד
םוקמ שי אל ןיידע זא . . ותעו ונמז ינפל . . םואתפ עתפב תומיש" ,"הנשיחא"ד ןפואב
אקווד השודקד תורוא םויסמ אלא םתלחתה ןיא ירהש ,תוינוציחה תקיניל ללכ הלחתה שרושו
."'וכ

ןושלמ "וכז") תוככדזהב איה המשנה רשאכ - "וכז" :"התעב וכז אל ,הנשיחא וכז" והזו
םדוק המשנה היהת תוקלתסהה תעבש ידכ ,"הנשיחא" - הנמז םדוק איה תקלתסמ יזא ,(ךוכיז
רשאכ - "וכז אל" .הז-תמועלל הזיחא הנממ היהת אל אלימבו ,השודקה םלועב התדובע םויס
,השודקב התדובע םויס רחאל ,הנמזבו "התעב" המשנה תקלתסמ יזא ,תוככדזהב הניא המשנה
...הז-תמועלל הזיחא לש תורשפא שי אלימבו

םייחב םדאה תדובעב - תוקלתסהה ןיינעבש "הנשיחא וכז"ד ןיינעה ראבלו ףיסוהל שיו
אלא ,קסע-לעב קר אל - ידוהי ךירצ םהבש םינמז םנשי הרות יפ-לע [...] ןיד אמלעב ותויח
- ןאכו [...] םיימשגה םירבדב קוסעלו השודק יניינעב ותוקסעתהמ דריל - להוא-בשוי םג
הלעמל הטמלמ היילעבכ אלד) אקווד גוליד ךרדב אוה יוצרה רדסה - הטמל הלעמלמ הדיריהב
:יכ ,(אקוד טאל טאל תויהל ךירצש

ותוכייש היהת ,הליפתבש תובהלתההמ ררקתיש דע םיימשגה םיניינעב קסעתהל ןיתמי םאב
-המ .םינוציחהל רתויב הלודג הקיני תויהל הלוכי אלימבו ,תוטישפב םיימשגה םירבדהל
תויחהו שגרה תלועפ ךשמות יזא - גוליד ךרדב היהת םלועה יניינעל ותדירי רשאכ ןכ-ןיאש
הוואתה תא םינפ-לכ-לע שילחהל וא לטבל ,םיימשגה םיניינעב תוקסעתהה תעב םג הליפתבש
.םיימשגה םירבדבש
(ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תחישמ)

יהויחבמ ריתי


יברה קר ונחוכמ הלעמלש םיניינעב
םתבוח ידי ונאיצוהל לוכי


ךלמל םעה ןיבש תוכיישהו רשקה שיגדהל

ךרד-לע והזש ,"ןתבוח ידי םיברה תא איצומ רובצ חילש" ןיינעב ליעל רבודמהל ךשמהב
:ונילא עגונהב ריעהלו ףיסוהל שי - ךלמה תווצמ

ומצע חוכב דובעי דחאו דחא לכש אלא םייברה לע ךומסל אלש תעבות ד"בח תודיסחש ףא
םג םנשי ,םוקמ-לכמ ,(ןילופ תודיסחל ד"בח תודיסח ןיב שרפהה והזש עודיכו) אקווד
ותויהלו ,דבלב יברה לש וחוכב אלא דחאו דחא לכ לש וחוכב םניאש םילענ הדובע יניינע
ושע וליאכ בשחנ אהיש וילא םיכיישהו םירשוקמה לכ תא אוה איצומ ,רודה ךלמו רודה אישנ
.הלא םיניינע םמצעב

,םידיסח רפסב וניצמש יפכ - אישנה לש ותוקלתסה רחאל םג ךייש הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
."םויה שודיקב ןתבוח ידי םיברה תא רטופ . . היה - ותוקלתסה ירחאל - שודקה וניבר"ש

ידכ ,םוקמ לכמ ,אישנהו ךלמה ידי-לע לארשי לכ לצא םישענ הלא םיניינעש ףא ,הנהו
רשקה תשגדהב ךרוצ שי ,לארשי לכ ידי-לע רבדה השענ וליאכ בשחת אישנהו ךלמה תלועפש
.םתבוח ידי םעה תא איצוהל אישנהו ךלמה לוכי זא קרו ,אישנו ךלמהל םעה ןיב תוכיישהו

:"ונכלמ התאו ךמע ונא" - לוע-תלבק ידי-לע תישענ ךלמה לא םעה לש תוכיישהו

םג ,ןכלו ,ךלמה לא תוכיישה תישענ הדי-לעש ,לוע-תלבקד הדובעה לע הרומ ,"ךמע ונא"
התא" זא םג הנה ,"םינפלו ינפל" אצמנ ךלמהו ,"תודשבש םע" ,הדשב םיאצמנ םעה רשאכ
.ךלמה תווצמב םתבוח ידי םה םג םיאצוי ודי-לעש דעו ,"ונכלמ

-תלבקה תמגודב איה ךלמה םע תורשקתהה תישענ הדי-לעש לוע-תלבקה הנה - רתוי תויטרפבו
תווצמב שארל לכל שגדומכ ,תווצמה םויק ידי-לע ה"בקה םע תורשקתהה תישענ הדי-לעש לוע
.הלימ

הרות ןתמ ינפל תובאה ומייקש תווצמה לש תוכיישהו רשקהש רחא םוקמב ראבתנש המ םדקהבו
:הלימ תווצמ ידי-לע השענ ,הרות ןתמ ירחאל םימייקמ ונאש תווצמה םע

תוימשגב אוה תווצמה םויקש ,הרות ןתמ רחאל אוה תווצמה םויקד ןיינעה רקיעש יפ-לע-ףא
לכ" ל"זראמכו ,תוינחורב קר היה תווצמה םויקש הרות ןתמ םדוק ןכ ןיאש המ ,אקווד
ןתמ רחאל תווצמה םויק לע חוכ-תניתנה ,םוקמ לכמ ,"ויה תוחיר תובאה ךינפל ושעש תווצמה
ידי-לע הליחת םיכשמנש םיניינעה לככ - אקווד תובאה לש תווצמה םויק ידי-לע איה הרות
.תובא תכרב איה הרשע-הנומש תליפת לש הנושארה הכרבהש ךכב שגדומכ ,תובאה

תווצמה םויקל ,תוינחורב ,תובאה לש תווצמה םויק ןיב תוכיישו רשק היהיש ידכ ,םנמא
רשקה השענ הדי-לעש ,הלימ תווצמ ,תוימשגב תחא הווצמ תובאהל םג הנתינ - תוימשגב ,ונלש
.ןדיד תווצמל תובאה תווצמ ןיב תוכיישהו

- ךלמה לא םעה תורשקתה תישענ הדי-לעש לוע-תלבקד הדובעהל עגונב םג ןבומ הז יפ-לעו
םע תורשקתהה רודחתו ךשמות הז ידי-לעש ,אקווד ימשג ןיינעב אובל הכירצ לוע-תלבקהש
.םעה לש םיימשגה םהינינעב םג ךלמה
(ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תחישמ)

יבר יצוצינ


"קחצי יול ןרק"


ק"הגה ,ויבא םש לע תדחוימ ןרק יברה םיקה ד"כשת תנשב
םישנ"המ תחא לש הרופיס * ןוסרואינש קחצי יול יבר
לע * ןרקה תא דסיל הנווכה הררועתה התוכזבש "תוינקדצ
לגרל * "יתימא רשוקמ" והימ םגו ,התובישחו ןרקה תורטמ
ונרוד אישנ יברה יבא לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמב 'כ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:רומאל בותכ (100 'מע) ו"כשת תנש יהלשב עיפוהש 'ד"בח-םיגהנמה רפס'ב

ןהאסרואינש קחצי יול 'ר לבוקמהו דיסחה ןואגה ברה לש טייצראיה םוי :בא-םחנמ ף"כ"
לש ונב ,רואינש ךורב 'ר 'וכו דיסחה ברה לש ונב - (א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ויבא) ע"נ
דוה לש רוכבה ונב ,םולש ךורב 'ר 'וכו דיסחה ברה לש ונב ,קחצי יול 'ר 'וכו דיסחה ברה
תולגב רטפנו תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע הלגהו רסאנ רשא - קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ
.(איסור) ןאטסקאזאק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנש בא-םחנמ ף"כ םויב

אתכסמ םייסמ - לוחה תומיב לחשכ - אלא ,הז םויב דעוותהל גהונ א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.תודעוותהה תליחתב

א"טילש ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת'ה בא-םחנמ 'כ םויב"
דחוימב תואוולהב רוזעל :ותרטמ .ל"ז ויבא םש לע "קחצי יול ןרק" םשב ארקנה ןרק
."שדוק ידומיל ידמלמלו שדוקה תרהט לע ךוניחה תודסומל

"תוינקדצ םישנ" תוכזב

שדוק-תוחיש) ויבא תריטפל הנש םירשע תאלמב ,ד"כשת תנשב יברה דסיי המצע ןרקה תא
.ד"שת תנשב ומכ קוידב איה הנשה תועיבק יכ ונייצבו (540-536 'מע ,ד"כשת

:"רודה ותואבש תוינקדצ םישנ" תוכזב ןיינעל ררועתה יכ יברה רפיס ראשה ןיב

ףסכ םוכס הל םיבייח ויה ךא ,לודג קחודב התסנרפ בצמש השאמ בתכמ יתלביק
ףסכה תא יל הרגיש השאה !םינש המכ ירחאל ,ולבקל התכז תוימואתפבש לודג
- העתפהב עיגה ףסכהו ףסכ ותוא אלל הרדתסה םינש המכש ןוויכמש הנייצב
.הלעב תמכסהב תאזו ,הקדצל ךלי ףסכהש הנוצר

-תוצרא תדילי השאב רבודמהו ...רלוד םיפלא תשמח לש ךס לע התיה האחמהה
דמוע" רלודהו םוקמ ספות ףסכה הבש הנידמ) תירבה-תוצרא דילי הלעבו תירבה
- םתסנרפל םיעגייתמש ,תונבבו םינבב תלפוטמ ערה ןיע אלב החפשמ ;("שארב
$5,000 לש ןשי בוח ותוא עתפל הל םלושש הביסהש קפס םוש אלל טלחומ הלצאו
תניינועמ הניא איה .םייריש אללו 'הל ולוכ ונשידקת איהש ידכ אלא וניא
ךוניח רובע םוכסהמ דירוהל אל וליפאו "'הל הצחמ"ו "םכל הצחמ" תושעל
.בבל בוטבו החמשבו 'הל ולוכ ותתל אלא ,שדוק ידומילל םהיתונבו םהינב

:דוע הליג יברה

הל ורגשי אלש הקיידו [המש=] םוסרפ אלל השעיי רבדהש ךכ לע הדמע השאה
רבדהש המכו-המכ-תחא-לעו ,םוכסה תא ןתנ ימ עדיי אל הלבקה םתוחש ידכ הלבק
.םוסרפ אלל השעיי

:"תוינקדצ םישנ"המ תחא התוא לש התגהנהמ דומלל יברה ארק וירבד ךשמהב

בוטבו החמשב ונתיו ,שממ לעופב לארשיב התומכ ובריו ,וז המגודמ דומלל שי
תוריסמ לש ןפוא ותואב תוחפל ךא ,בוט המ - (ךרע יפל) רתוי םא - בבל
.'הל ולוכ ותשידקה אלא םוקמ הלצא ספת אל ףסכהש

הרותה ןרק תא םמורל

:(םירבדה ןכות ןלהל) יברה זא רמא ןרקה תורטממ תחא לע

בצמ רצונ ,לוח ידומיל םג דומלל הנידמה יקוח יפל םיבייוחמ םהבש ,םיינרות תודסומב
ידומילל םירומהמ רתוי הברה ההובג תרוכשמ םירומה םילבקמ - לוח ידומילל :ידרוסבא
לוח ידומילל םירומהש דועב תויוחד תואחמה םילבקמ שדוקה ידומיל ירומ ,ןכו .שדוק
םישח םמצע םידימלתהו - "התרבג שרית יכ החפש" לש בצמ רצונ .ןמוזמב תורוכשמ םילבקמ
קר םידמולש תודסומ םג ךכ .תורומח שדוקה ידומילב תואצותהו רתוי הובג לוחה ירומ םוקמש
.הערל םילפומ - שדוק ידומיל

ןיקתאו לוזיא" תניחב ןכלו .הזמ רתוי דועו .ןויוויש תוחפל רוציל ךירצ הנושארו שארב
שדוק ידומיל לע רשאמ לוח ידומיל לע שגד רתוי םשומש ,תוועמה תא ןקתל שי "אתלימ הב
ןרקה תמקה .ויתובא יכרדב ךישממ וניא ריעצה רודהש אחישמד אתבקעב השקה בצמל הביסה וזו
םייקתהל שדוק ידומילד תו/םירומל ןכו םידמלמל עייסי םידסח תולימג ןרק ללכית הבש
.םתסנרפב

רדס שארב ודמעי שדוק ידומילש ,ןווכמה תילכתל ןרקה תא ולצניש - יברה םייס - רקיעה
יכ רדחוי רשא דע ,הלעתמו הלוע ,םינפ יפלכ םג אלא ,ץוח יפלכ קר אל - תופידעה
.הרותה דומיל תלחתהו הרותה תוינוציחב םג "דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו אתיירוא"

הבידנ חורבו 'ה דיכ

:ןלהלדכ ,וז ןרקל תיבגמ םויק לע ררועל יברה היה גהונ הנשב הנש ידמ ,ןכאו

:(ח"לשת שדוק-תוחיש) רמא ח"לשת בא-םחנמב 'כ תודעוותהב

הבידנ חורבו וילע הבוטה 'ה דיכ בדנתמ דחא לכש וז תודעוותהב םג םיליגר
,הרות ידמולל םיעייסמ התועצמאב ,אלוליהה לעב לש ומש לע איהש ןרקל
.ורבעש םינשב הכוראב רבודמכ

.םהל ךרטצמהל םריכזהל ידכ ,םמא םשו םמש ןייצל ףא םילוכי םיצורה ולאו

"הנשיחא"ב "הנשיחא"ה תא רתוי דוע זרזי הזש" - יברה םייס - "ןוצר יהיו"
הטמל ,יולגב ונקדצ חישמ תא דירויו ברקי הזו ,תולגהד םינורחאה םיעגרה לש
."םיחפט הרשעמ

:יברה רמוא ,(ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת בא םחנמב 'כ תודעוותהב ,ןכמ רחאל הנש

אל םאש הלאכ םנשי ,ןכש) ר"ומאא םש לעש ןרקל עגונב ריכזהל םג םיצור
.(עגונ רבדה ןיא וז הנשב אמתסמש "םיזמר"ו "םיטשפ" ךכב ודמלי ,םוריכזי

טילחהש המכו - רוהטה ובל תבדנ יפכ ןתי דחא לכו ,םיקתפ וקלחי אמתסמ
."הברה הברה" אלא ,"טעמ טעמ" אלו ךכ לע ףיסוי ,תתל

הדימ ה"בקה לש ותדימ" ,ןכש ,הככ םימעפ המכ ול ףיסוי יאדווב ךרבתי םשהו
שמח דע ,"'וכ הבורמ הבוט הדימ"ד ןפואבו ,הככ םימעפ המכ דועו "הדימ דגנכ
.שרדמבו תופסותב אבומכ םימעפ תואמ

רמאו "קחצי יול םינקז תראפת ללוכ" - םשב 'םיללוכ' לש השדח תרגסמ יברה דסי מ"שת תנשב
:(269 'מע ,טכ ךרכ תוחיש-יטוקל .902 'מע ,ד ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש)

ילב ןתינ - "קחצי יול" ןרק רובע "תיבגמ" ךורעל הנש לכב גוהנש ןוויכמו
.ודסוויש םיללוכה לכ רובע םימוכס לש תופתתשה - ןרקהמ רדנ

"םייחל תרימאב ליחתהל"

.ל"נה ןרקה ןיינעב יברה תויואטבתהמ דועו

תינעת תכסמ לע םויס יברה ךרע (451 'מע ,ב ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת תנשב
:רמא ךכל המדקהכו

תווצמה םויקב רודיה ןכו הרותה דומילב הפסוה תודוא ליעל רבודש ןוויכ
םש לע ןרקה ןיינע ונשי "תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ה הקדצה תווצמב טרפבו
םעפ רבודמכ ,היתווצמו הרותב תורושקה תועודי תורטמל םירזענ הנממ ר"ומאא
.הכוראב

ודימ" וז ןרקב ףתתשהל וז ןוצר תע לצני יאדווב ,ףתתשהל הצורה לכ ןכלו
תא הככ םימעפ המכ ךישמי הזש ,םדו רשבד "הבחרהו השודקה החותפה האלמה
יל" רמאנ וילעש ה"בקה לש "הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ" ,'ה תכרב
.וטושפכ םג הנווכהו "תואבצ 'ה רמא בהזה ילו ףסכה

רשקב ןוצר תעב םוריכזיש םיניינועמה ולכויש ידכ תואקתפ וקלחי יאדוובו
.ומא םשו ומש ומשריש ידכ ,וז תובדנתהל

:ףיסוה יברה

החמשב ןיינעה ךלי אליממ ,הז ינפל 'םייחל' תרימאב ליחתהל םג רשפא הקדצ
!הכרבלו םייחל (:רמאו ךייח יברה)


"םימחר תשקבב וריכזהל"

:(627 'מע ,ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת בא-םחנמב ף"כ תודעוותהב

איה ירה וניתרותש - (הרותה דומיל) "הדפת טפשמב" ןיינע תא רשקל ידכו
ף"כד תודעוותהב םיגהונש גהנמה ונשי ירה ,"הקדצב היבשו"ב םג - דסח תרות
םושרי הצורהו ,המשל הרות ידמול רובע םיקינעמ הנממש ןרקה רובע בדנל ,באב
.ול ךרטצמה לכב םימחר תשקבב וריכזהל ומא םשו ומש

.ולא םיניינעב ליגרכ ,'וכו תופטעמו םיקתפ וקלחי אמתסמ

:(375 'מע ,'ב ךרכ שדוק-תוחיש) ד"לשת תנשב

עלא יד טימ") םימוחתל םיעייסמ הנממש ןרקל תיבגמ םיכרועש ,הז ןוגכב ליגר
דיבו ,בל תבידנב ובדנתיו . . ורבע םינמזב הכוראב םתודוא רבודש ("םירדג
בוטו החמש ךותמו ,זע רתיבו תאש רתיב 'ה תכרב וכישמיו ,הבחר דיבו החותפ
.בבל

:(414-'ד 'מע ,ב ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת תנשב

ןרקל הבידנ דיבו הבחר דיב בדנתהל םיצורה םתוא םגש ולא תויודעוותהב גוהנ
,ןרקה המקוה המשל םיניינעל ועייסי הנממש ידכ - אלוליהה לעב םש לעש
- רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומיל ,הרות תצברהב םירושקה םיניינע
.םהל ךרטצמהל םריכזהל םמא םש ףוריצב םמש םג רוסמל םילוכי םיניינועמהו


...םיצור םלוכ ,תוצרל

תויואטבתה םג ויה ךא .ןרקל בדנל ארק ןהב ,יברה לש תויתרגשה תורוכזתה ואבוה ןאכ דע
'מע ,'ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת בא-םחנמב ף"כב לשמל .הז ןיינעב תויתרגש יתלב
:יברה רמא (391

,"קחצי יול ןרק"ל עגונהב ריכזהל בא-םחנמב ף"כ תודעוותהב םעפ לכב גוהנ
שדוקה תרהט לע רשכה ךוניחה חטשב םיקסועו רזעל םיקוקזה הלא םירזענ הנממ
.ךכב ףתתשהל לוכי הצורה לכ רשאו ,(רבדבש םיטרפה םימעפ המכ רבודש יפכ)
לכ יאדווב הצור - ןוצרה תוימינפ ושוריפ ץפח ,ןכש ,ץפחה לכ אטבתמ ינניא
- ןוצרה תוינוציחל םג ןוצרה תוימינפמ - אצוי ולצאש לכ אליממו .דחא
,הווצמ לש ןיינעב ותופתתשה לע ,אובת וילע 'ה תכרבו ךכב ףתתשי ,ןוצרב
.וז המשנ תיילעב רושקה םויה םע אמרג ןמזה תניחבב הזשכ דחוימבו

.(טרפבו ללכב ידוהיה ךוניחה ןיינעב ךיראהו יברה ךישמה ןאכ)

'ללוכ'ל קוזיח

תונויליג 'תורשקתה'ב בר רמוח האר) 'םיללוכ'ב הרותה דומיל אשונל יברה סחייתה םעפ אל
בא-םחנמב ף"כ ,בקע תשרפ שדוק-תבשב התייה םימעפ ןתואמ תחא .(15 'מע בנ ;17-10 'מע בל
'מע ,נ ןוילג 'תורשקתה'ב הנושארל המסרפתה התצקמ) סופדב המסרופ אל טעמכ החישה .ג"לשת
:בר טהלב יברה לש ויפמ ורמאנש םירבדה ךותמ ןיינעמ טוטיצ איבנ ןאכו (15-14

הנשיו ("טייצראי) אלוליהה םוי םויהש םושמ ?התע ךכ לע ינא רבדמ עודמ
ערעדנא ןא") ןורתפ אוצמל יתבשח אליממו - "קחצי יול ןרק" - ודסייש ןרקה
םיכרבא השימח ורחביש :אוהו .רוזעי ילואש - "טייצראי"ה םע רשקב ("הצע
הז רפסמכ דועו ,הלגנב תואיקב ילעב םיכרבא השימח ,הלגנב תופירח ילעב
ןייז ראנ לאז סע") וניתובישימ םיכרבא לש םיניינמ ינש לוכה ךסב ,תודיסחב
ינב םע ןאכ ובשייתיש - רחא םוקממ וא ןאכמ - ("רימ וצ תוכייש א טאה סאוו
"םיבידנב וחטבת לא" רמאנש ומכ ,דחא ףא לע וכמסי אלו ודמליו ובשיי ,םתיב
םולשתהמ רתוי םימעפ שולש 'ןרקה'מ םהל ומלשיו ,"העושת ול ןיאש" . .
!ללוכה הנביי ךכש הווקתב ,ליגרה

:רמאו ךישמה יברה

אלו ,םה םייוארה - בטיה םוכירעיש םישנא ידי-לע ונחביי םיניינמ ינש םתוא
וילע ודיעיש םינמאנ םידע ינש ויהיש ידכ ,םיינש ידי-לע םא יכ דחא ידי-לע
ןיינעהש ידכ ,ףכית ומשריי וז הרטמל םידמעומכ םמצע םיאורה לכו ...דמולש
.הרהמב םוקל לכוי

"ןיזרוזמל ןיזרזמ"

תאז םישוע ןכלו ,ןכמ רחאל [תיבגמה] תאז תוחדל שי תבשה םויב לח בא-םחנמב ף"כ רשאכ"
מ"שת בא-םחנמב ף"כ ,בקע תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב יברה רמא - "תבש יאצומב ,התע
.(902 'מע ,ג ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש)

בוש יברה דעוותה רוביצה תעתפהלו ,תבשב בא-םחנמב ף"כד תועיבקה ןכ-םג הלח מ"דשתב
רמא תודעוותהה חתפב .('להוא'ל עסנ םויב ובש יפ-לע-ףא) בא-םחנמב א"כ ,ןושאר םויב
.תבשב התייהש בא-םחנמב 'כ תודעוותהל המלשהכו ךשמהכ האב תודעוותהה יכ ,יברה

תודוא יברה ריכזה (ךליאו 2427 'מע ,ד ךרכ מ"דשת תויודעוותה) הנושארה החישב
וא תבשה ינפל םתופתתשה תא חולשל ומידקהש םיזירזה תא חבישו בא-םחנמב 'כ לש 'תיבגמ'ה
ויתוארוהל םתורשקתה לדוג לע חיכומ רבדה ,ןיינעב וזרדזהש הלא יכ ,רמא וירבדב .הירחאל
.הקדצב תוזירזה תלעמ תודוא ןקזה ר"ומדא לש

םינתונש ולא ןה - המצע 'תיבגמ'ה תכירע יכ ,ורמואב יברה קמינ תיבגמה רוכזא תביס תא
םויב תכייש הניא - ןמז תוכימסב תתל םיטילחמו םמא םשו םמש םינייצמש ולא ןהו ,רתא לע
ירה - 'תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ' יכ תבשב תאז ריכזהל רשפאש תורמל ;ומצע תבשה
לכב הז ןיינע תודוא ריכזהלו רוזחל חרכה לכ ןיא - תובר םימעפ הז תודוא רבודש ןוויכמ
ימו ,תובר םימעפ הז ןיינעב רבודש המב ול יד - תתל הצורש ימ :ךשפנ-הממד .הנשו הנש
.ונוצר תא תונשל וחירכהל ידכ ףסונ רובידב םג ןיא - הצור ונניא םולשו סחש

שי - "ןיזרוזמל ןיזרזמ"ו - יב יולתה תא תושעל ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
...'תיבגמ'ב תופתתשהה תודוא םעפה דוע זרזלו ריכזהל
תודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


(טי,ה) ףסי אלו לודג לוק

(ח"כפס ר"ומש) םיאיבנה לכ ואבנתנ ונממש

םהב םג - תורודה לכ ךשמב םימכחהו םיאיבנה ידי-לע ושדחתנו ולגתנש הרותה ישודיח לכ
דיחי לכל רבדמ ("יכונא") ךרבתי ותומצעו ותוהמ :הרות ןתמ לש "ךיקולא 'ה יכונא"ה שי
ינולפ םכח וא ינולפ איבנ אבש דע ולגתנ אל םירבדהש אלא .(דיחי ןושל ,"ךיקולא")
.םרמאו
(1093 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


המל התעו .יחו םדאה תא םיקלא רבדי יכ וניאר הזה םויה
(בכ -אכ,ה) תומנ

:שודקה ה"לשה שרפמ

רוא יוליג לבקל החוכב ןיא ימשג םלועב ימשג ףוגב היוצמ המשנה דוע לכש ונבשח םויה דע
יכ וניאר הזה םויה" ךא .הניכשה ויזמ תונהיל איה תלגוסמ ףוגהמ התאצ רחאל קרו ,יקולא
- םיפוגב תומשנ ,הזה םלועב םג הלענ יוליג לבקל ןתינש - "יחו םדאה תא םיקולא רבדי
."תומנ המל" ןכ םאו

תוינעתב תוברהל גהנש ,בולפזב השמ-בקעי יבר ,םידיסחה ילודגמ דחא לע רפוסמ הז ןיינעב
ודמעש וינבל רמא םינורחאה וימיב .ריעצ ליגב רטפנ אוהו ותואירב הסרהנ ךכמ האצותכו
תוינעת תונש םירשע ןכש ,שורדה לככ ותשו ולכא אלא ,ינומכ ושעת לא ,ייריקי :ותטימ דיל
!תחא םעפ וליפא ןיליפת תחנהל ןכרעב תווש ןניא

ידכש אלא ,וירבדב אוה קדוצ :רמאו הנענ ,ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לא םירבדה ועיגהשכ
...תוינעת תונש םירשעב ךרוצ שי הזכ שגרהל עיגהל
(העומשה יפמ)


(ג,ו) תושעל תרמשו

תישיא היינפ לש תוברעתה ינפמ ("תרמשו") רמשיהל וילע אמוש ("תושעל") הווצמ השועש ימ
.הזב אצויכו ומצעל הבוט תקזחה ,תוראפתה ןוגכ
(הרות-יטוקיל)


(ה,ו) ךיקלא 'ה תא תבהאו

?בלה תודיממ הדימ איהש ,הבהא לע יוויצ ןכתיי דציכ

.הדימה תא הדילומה תוננובתהה לע אלא הדימה לע וניא יוויצה :בוט-םש-לעבה תאז שריפ
.'ה תבהאל והוררועי רשא םירבדב קמעתהלו ןנובתהל םדאה לע ,רמולכ
(ב"פ ב"ח תורואמה ינש)

* * *

:ראבמ שטירזממ דיגמה

'ה"ש ןנובתמ םדא רשאכ .הבהאל אובל ךפוס ,רמולכ .החטבה אלא ,יוויצ ונניא "תבהאו"
ומכ ,חוכ ןושל םיקולא) ונתויחו ונחוכ אוה ,עבטהמ הלעמלש ,'יוהש ,ונייה ,"ונקולא
.'ה תבהאל אוביש ול חטבומ ,("חקל ץראה יליא תאו"
(בי ןמיס (תופסוה) 'בקעיל וירבד דיגמ')

* * *

:ךכ תאז שריפ "קדצ-חמצ"ה ר"ומדא ק"כ

."םעלב לא עומשל ךיקולא 'ה הבא אלו" ומכ ,ןוצר ןושלמ - "תבהאו"

ומשש ,ךלש הקולא ,ונייהד ,ךיקולא היהי 'הש תוצרל ךילע - "ךיקולא 'ה תא תבהאו"
טלחומה םלוטיב ללגב ,("םהרבא יקולא") תובאה לע ארקנ ה"בקה לש ומשש םשכ .ךילע ארקיי
."ויקולא" היהי ה"בקהש תוצרל דחא לכ ךירצ ךכ ,'הל
(בצש 'מע םירבד הרותה-רוא)


(ה,ו) ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב

.הבהאל 'ילכ'הו תודימה ןכשמ אוהש ,ולוכ בלה תא אלמל הכירצ 'ה תבהא - "ךבבל לכב"

ץרה ןוגכו .הבהאל 'ילכ' םניאש ,שפנה תוחוכ ראשל ףא רודחל תבייח הבהאה - "ךשפנ לכב"
.הכילהה חוכב םג תאטבתמ הבהאהש ,הווצמ רבדל

םילגוסמ םניא שפנה תוחוכש הבהא ,תלבגומ-יתלב תויהל הכירצ הבהאה - "ךדואמ לכב"
.הליכהל
(274 'מע י"שת םירמאמה רפס)


ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו
(ז,ו) ךמוקבו ךבכשבו

:בוט-םש-לעבה שרפמ

םכותל רבד - "םב תרבדו" ,ןיבהל םיצורה ולאל - "ךינבל" ,הרות ירבד ןנש - "םתננישו"
- "ךרדב ךתכלבו" ,ךלש תוצוצינה תא ררבת ךכ - "ךתיבב ךתבשב" .("ייז ןיא ןעדערניירא")
"ךמוקבו" ,התימה םויל עגונ רבדה - "ךבכשבו" .םלועבו תלוזב םיאצמנה תוצוצינה תא ףאו
.םיתמה תייחתל ףאו -
(ל ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)


(דכ,ו) הלאה םיקחה לכ תא תושעל 'ה ונוציו

תא קר בותכה ריכזמ ןאכ וליאו ,"םיטפשמהו םיקוחהו תודעה המ" רמאנ ןיינעה תליחתב
.דבלב םיקוחה

ונילע .םיקוח םצעב ןה ,(םיטפשמו תודע) תוילכשה תווצמה ללוכ ,ןלוכ תווצמה לכ :ךדמלל
.ה"בקה ייוויצ םתויה ללגב אלא ןהבש ןויגהה םושמ אל תווצמה לכ תא םייקל
(111 'מע ,די ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה ירוריב


תובושתו תולאש


םישרודה גהנמו הכלה יניינע המכ ורבטצה תכרעמה ןחלוש לע
,רנורג ביל-הדוהי ברה ח"הרה לא ונינפה םהמ המכ * רוריב
הרוה וא גהנ דציכ ררבל ידכ ,ונרוד אישנ יברה לש וריכזמ
האבה המישרב םיניינע דועו הלא לכ * הז ןיינעב יברהקדצ-רגל תדלוה םוי

ימשגה םתדיל ךיראת יפל עבקנ םאה ,קדצ-ירגל תדלוהה-םוי ךיראתו םיליהת קרפ רבדב :הלאש
?רויגה ךיראת יפל וא (םייוגכ)

םוימ םהלש תדלוה םוי ועבקיש דימת התיה הארוהה - יל רוכזש המכ דע :רנורג ברה תבושת
"דלונש ןטקכ - רייגתנש רג" ל"זח רמאמ ךרד-לע ,השודקה המשנ םהב הסנכנ זאש) רויגה
ואבש םויב םהלש תדלוהה םוי ועבקש םידיסח ויהש (טבשב ל ,םוי םויה) ךרד-לעו]
.[שטיוואבוילל

רטפנש ריעצ םדא רחא םש תאירק

?ריעצ ליגב רטפנש םדא רחא ,דלונש קוניתל םש תורקל ןוכנ םאה :הלאש

ןיאש (ד -ב"ס דנק 'יס 'שפנהו ףוגה תרימש' רפסב האר) םלועב לבוקמ :הלאשה טוריפ
,ריעצ ליגב הרטפנ ,לחר ,ןקזה ונבר תבש םירפסמו) ריעצ ליגב רטפנש ימ ירחא םיארוק
.(לחר-החונמ ותבל יעצמאה ר"ומדא ארק ןכלו

-ןושרג המכ" :הז-לע אתיא (וצר 'מע ד"וי קלח) גהנמו הכלה ירעשב ספדנה בתכמב לבא
-דח וא תיטרפ הארוה וז התיה םאה .הז לע דיפקהל ןיאש עמשמ ,"םלועב ויה לדנעמ-םחנמ
?תימעפ

.ל"נכ והולאשש המכו המכל ר"ומדא ק"כ הנע ךכ יכ ,הז לע דיפקהל ןיא :רנורג ברה תבושת

ץ"שהד "תמא םכיקולא 'ה"

םכיקולא 'ה" - םר לוקב עמש תאירק תא םייסמש םדוק ,שחלב רמול ץ"שה לע םאה :הלאש
?"תמא

רודיס) "תמא םכיקולא 'ה .םכיקולא 'ה ינא" רמוא ,דיחיב ללפתמה :הלאשה טוריפ
ינפל תמא תבית רמוא םאה ,ומצע ץ"שה רבדב המ .(314 'מע א"ח ע"ושל תופסוה ,ז"הומדא
ךרכ ש"וקיל הארו ,הזב תועד יתש שי ג"ס אס 'יס ז"הדא ע"ושב] אל וא "תמא םכיקולא 'ה"
?[342 'מע דכ

ורפיס ןכו ,(20 'מע 795 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ז"טשת טבש ד"וי ןמויב רפוסמה יפל
.'תמא' תבית רמא אל יברה ,ה"כשת תנש לע

.תועיבקב היה ךכו ,רבדה ןוכנ :רנורג ברה תבושת

"םוחר אוהו"ב "לארשי יקולא 'ה"

?"םוחר אוהו"בש "לארשי יקולא 'ה" ןומזפה תרימא ןיינעב םיגהונ ךיא :הלאש

ינש ימיב "םוחר אוהו" ףוסבש ". . לארשי יקולא 'ה" ןומזפה תודוא :הלאשה טוריפ
אלא ורמואלמ םיענמנ םידיסחהמ םיבר ךא ,תיבו תיב לכ ןיב ורמואל רודיסב ספדנש ,ישימחו
ותמישרב יברה לש 4 הרעה האר .םיבר םינומזפב תמייקה היעב וזו) דבלב ףוסבו הלחתהב
?יברה הזב גהנ ךיא .('ד"בח גהנמ - תוחילס'ל תחפסנה 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס'

.יברה גהנ ןכו ,תיבו תיב לכ ןיב תאז םירמוא :רנורג ברה תבושת

(ליפורקימ) רעזוממ ת"תח

הרימשל הלוגסכ (ליפורקימ) רעזוממ 'ת"תח' רפס ןיינעב

"שודיחמ םידמל ןיא לבא . . רמתיא - רמתיאד יאמ ירה ,םיילוגסה םינינעב" :יברה בתכ
.(וטש,ב ק"גא)

-לע םא הליחת ררבל שי ,הרימשה תלוגסל הז רפסב שמתשהל םוקמ שי םא ררבל ידכ ,ןכ-לעו
.השודק וב שי הכלה יפ

דיפקהל תובר םימעפ יברה בתכ ,הרימשל ול ךומסב חינמ וא םדא אשונש הזוזמ יבגל ירהש
-יטוקיל) ראיבו .(דועו טלר,י .אמש,ו .העק,ה .טנק,ד :ק"גא) אקווד הקודבו הרשכ אהתש
אלא הל רכזו ןיעמ אלא וניאש המב הווצמה רכש תלבק וניצמ אלש ,(126 'מע ,טי ךרכ תוחיש
ףוגב רושק הרימשה ןיינעש ןוויכ ,לקמבו יוגב ןוגכ ,הווצמה אלל וליפא ינהמד ,הזוזמב
.ןאכ דע ,הווצמה הב םימייקמש ינפל הזוזמה ףוגב וליפא הז ןיעמ ךייש ןכלו הזוזמה

קר איה וב הלוגסה לכ הרואכלש ,ספדומ רפסב רבודמש טרפבו ,ת"תח רפס ןיינעל ןכש-לכו
םעטה והז ילואו .ת"תח ירועיש (לעופב וב םידמולשכ אקווד ילואו) וב דומלל דמועשכ
חוטב םאב" :(22 'מע 805 ןויליג ,'ד"בח רפכ') ןטקומ ת"תח תספדה תודוא יברה הנעמל
."םיליהתה תאו אינתה תא םג סיפדהל ,וב תורקל ולכויש

ןיעב אורקל ןתינ אלש המב השודק ןיא ןידה דצמש רורב ,ןודנב יתיארש ת"וש ירפסב הנהו
הביתכ 'קנ אלש ףא 'קה תומש דצמ קר רימחמ) גל 'יס ת"ודהמ הרקי ןבא :םהמו .הליגר
ה"ח השמ ראב ,אל ס"וס ז"טח רזעילא ץיצב םג הכלהל אבוה ,(הקיחמ ןיינעל ומכו ,ןידכ
הזב ןיאש קיסמ ןורחאב) זנק 'יס ה"חו טכק 'יס ד"ח תובושתה רודמ תוכלה הנשמ ,זט 'יס
ע"צו) אכ 'יס ד"ויח ד"ח רמוא-עיבי ,(ןויזיב וב גוהנל אלש רימחמ ךא ,השודק םוש
,רועזימה דצמ לקהל סנכנ אל לבא ,לקימכ ותוא םיאיבמ ל"נהש ,זנש 'יס ג"ח ם"שרהמב
.(ש"ייע

לעפמ ל"כנמ ,םטשרבלה 'יש לאומש ברה יברה לצא רקיב א"שנת רייאב 'ז םויבש הממ ריעהלו
ט"ושב" ול הנע יברה .יארשא סיטרכ לדוגב ,רעזוממ 'ךאלמה ל-איזר' רפסה תא רסמו ,ס"שה
,דחוימ קיתרנב חנומ הז" :ל"נה ."רפסה תשודק לע רומשל שיש םתבתכ םתסה ןמ .הבר החלצהו
תאז קיזחהל והשימ לולע ,רפסה תשודק לע רומשל ובתכי אלשכ" :יברה ."סיכ ךותב סיכ
תוחפל שושחי אוה - שושחי הלה ,בתכיי הזשכ וליאו ,םיאתמ וניאש והשלכ םוקמב וא ,ולצא
.(64 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז') "ה"בקהמ

בצמב תוריהזמ וליפא וא ,ארמוחמ עבונ רבדהש חינהל ריבס ל"נה לכ רואל ,ןבומכ ,לבא
.ללכב שדוק ירפס תשודקב שאר לקהל רבד אמע הזמ ודמלי אלש ששחמ ,םייקה
גרובזניג החמש-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישיש םוי
באב רשע השימח

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע השימחב :םינפ לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.1"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ

םישנ םישנא ,םידוהי ץבקל :הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.2"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי..."
ישאר - . . הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא' תובית
.3"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג

ומחנ תבש - ןנחתאו 'פ שדוק תבש
בא-םחנמב ז"ט

.4'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
.5ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

.6הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבדה תרשע תאירק תעב

.7'ןוילעה םעט'ב תורבדה תרשע תא םיארוק

.ג קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
לע הלגוהו רסאנ .קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כל ןב-רחא-ןב ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע
.8דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.9(תודעוותהה תליחתב

,ותרותמ תודעוותההב דומלל - 'וכו שקבלו עיצהל לודג תוכזהו בוחה ילעו" :יברה בתכו
.1"..[ותמשנ תוכזל] נ"זל ןיד אמויב בדנלו

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.9ל"ז ויבא םש-לע 'קחצי

יברה שיגדה ,תומוד תויועיבקבו ,הנש התואב .מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (ספדנ םרט הארנכ ,יטרפ-יללכ) בתכממ (1
דכ ךרכ תוחיש יטוקל האר) ק"שו 'ו 'ה ימיב (ירשת יגח לכ - ל"וחבו) ה"ר לחשכ 'הקזח'ה ןיינע םימעפ המכ
.(נ"שו סת 'מע א"ח ךלמ תורגא ,622 'מעו 548 'מע

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (2

.ט"לשת א"נמ ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (3
ד"ח תוחיש-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו
לחאמ היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םינינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע
'ונייח תיב' הארו .גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא) ללכה-ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא ח"רדאמ קר
.(14 'מע 99 ןויליג

.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (4

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (5

.31 'מע םיגהנמה רפס (6

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (7

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

ג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (8
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (9


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il