- י"בר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה בא-םחנמב ב"כ * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ד"בח יגהנמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ומצע ערה :"בא םחנמ" לש וניינע
בוטל ךפהתמו הנתשמ


לבא ,"םחנמ" םשב בא שדוח ארקנ לארשיב תוליהק המכב
יונישה לע הרומ "םחנמ" * "בא-םחנמ" שדוחל אורקל ונגהנמ
תומוצהש "בא -םחנמ" לש וניינע לבא ,בוטל ער לש בצממ
לע * החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי םישענו םיכפהתמ םמצע
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ ,בא-םחנמ שדוחד ימינפה ןכותה
ונרודלחה) ףיסוהל וגהנ ,"בא" אוה שדוחה לש ומש רקיעש ףא הנה - הז שדוח לש ומשל עגונב
.1"בא-םחנמ" םשב שדוחה תא םיארוקו ,"םחנמ" םשה תא םג (םיכרבמ תבשב שדוחה תכרבמ

לבא ,דבלב "םחנמ" םשב שדוחה ארקנ (םידרפסה תוליהקב טרפבו) תוליהק המכבש ,ריעהלו
.2"בא-םחנמ" םשב שדוחה תא אורקל ונגהנמ

:הזב ןיינעהו

ביתכו ,"םחנהל אוה םדא אל יכ" 3ש"מכ ,יונישו הטרח ןושלמ אוה "םחנמ" תבית לש השוריפ
אטחד ןיינעה רמוח לע טבה ילבמש ,רמולכ ,"ומעל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחניו" 4
.הצקה לא הצקה ןמ יוניש השענ ,לגעה

בצמו דמעממ תאצל ,הצקה לא הצקה ןמ יוניש לועפל - "םחנמ" םשב שדוחה תאירק ןכות והזו
.בוט בצמו דמעמל בוט אל

איה הנווכה תילכתש ןוויכ ,ןיידע קיפסמ וניא בוט בצמל בוט אל בצממ יונישה ,םנמא
.בוטל ךפהתי ומצע בוט אלהש

השענ ,םירוסיה שדוח ,אפוג "בא" לש וניינעש - "בא-םחנמ" ,"בא" תבית תפסוה ןכות והזו
.בוטל ("םחנמ") ךפהתמו הנתשמ ומצע ("בא") בוט אלהש ,ונייה ,"םחנמ" תניחבב

קוליחה תמגודבו ךרד-לע - "בא-םחנמ"ו "םחנמ"ד םיניינעה 'ב ןיב קוליחה ראבל שיו
:7"הבוטל וז 6םג"ו "דיבע בטל אנמחר דיבעד 5לכ" ןיב

םוגרת ןושלב אוה "'וכ דיבעד לכ" וליאו ,שדוקה ןושלב אוה "הבוטל וז םג"ש ךכל ףסונ
אנמחר דיבעד לכ"ש - םניינע ןכותב םג םה םיקולח ,(שדוקה ןושלמ הגירדמב הטמל אוהש)
רבדהש אלו ,בוטל הביס ,רמולכ ,בוט ליבשב אוה יוצר-יתלב רבד םגש ,ושוריפ ,"דיבע בטל
- ומצע יוצר-יתלבה רבדהש ושוריפ "הבוטל וז םג" ןכ-ןיאש-המ ;בוט אוה ומצע יוצר-יתלבה
.בוט אוה - 8"וז"

:םירומאה תונושל 'בל רשקב ארמגב ואבוהש תואמגודה יתש ןיב קוליחה יפ-לע ןבומכו

יכ .דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ רמול ליגר םדא אהי םלועל ,אביקע יברד הימשמ 5אנת" (א)
,רמא ,היל יבהי אל ,אזיפשוא אעב ,אתמ איההל אטמ ,אחרואב ליזאק הווהד אביקע יברד אה
,אגרשו ארמחו אלוגנרת הידהב הווהו ,(9הדשב ןלו) ארבדב תבו לזא ,בטל אנמחר דיבעד לכ
לכ ,רמא ,ארמחל הילכא הירא אתא ,אלוגנרתל הילכא ארנוש אתא ,אגרשל הייבכ אקיז אתא
המ לכ וכל ירמא ואל ,והל רמא ,אתמל הייבש אסייג אתא הלילב היב .בטל אנמחר דיבעד
רומחה היה וליאו ,יתוא האור סייגה היה ,קולד רנ היה וליא) "הבוטל לכה ה"בקה השועש
.(9יתוא הבושו אב סייגה היה ארוק לוגנרתה וא רעונ

םג רמא (9הער וליפא ול ערואמה לכ) היל אקלס הווהד אתלימ לכ ,וז םג שיא 6םוחנ" (ב)
אטפיס אלמ הידיב ורדש . . רסיק יבל ןורוד לארשי ירודשל ועב אדח אנמיז .הבוטל וז
,(9ןולמה ותואב תחא הליל ןל) הריד אוההב תב לזא ,תוילגרמו תובוט םינבאד [זגרא]
והנזח יכ רחמל ,ארפע והנולמו (9ולש זגרא) היטפיסל והנילקשו יארויד ךנה ומק אילילב
והנילטקמל אכלמ אעב ,ארפע ולמד והנזח ,אטפיסל והנירש םתה אטמ יכ .הבוטל וז םג רמא
והילא אתא ,הבוטל וז םג [וז םג שיא םוחנ] רמא ,יאדוהי יב וכייחמ אק רמא ,והלוכל
אלד אתנידמ אדח איוה . . םהרבאד ארפעמ ארפע אה אמליד היל רמא ,והיינימ דחכ היל ימדא
תובוט םינבא היטפיסל והולמו היזנג יבל והלייע ,הושבכו הינימ וקדב ,הישבכימל וצמ
."'וכ אבר ארקיב והורדשו תוילגרמו

:םהיניב קוליחהו

םינבא תפלחהד ומצע ערואמה - ("הבוטל וז םג" רמאנ הז לעש) וז םג שיא םוחנד רופיסהב
הממ רתוי ליעוה רפעה ,ירהש ,בוט רבד היה (קזיה ומכ הלחתב המדנ היהש) רפעב תובוטה
,המחלמה תא חצנל םילוכי ויה אל תובוטה םינבא םע ,ןכש ,תובוט םינבא םיליעומ ויהש
.המחלמה תא וחצינ רפעה ידי-לע אקוודו

ערואמה - ("דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ" רמאנ הז לעש) אביקע יברד רופיסהב ןכ-ןיאש-המ
ןיינע והז ,הברדא אלא ,בוט וניאש דבלב וז אל ורומחו ולוגנרת תדיבאו רנה יוביכד ומצע
לבא ,םידדושהמ לצינ הז ידי-לעש - בוט ידיל האיבהש הביס היה הז ערואמש אלא ,קזיה לש
.בוטה ךפיה היה ומצע ערואמה

לכ"ש - "הבוטל וז םג"ו "דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ" תונושלה 'ב ןיב קוליחה ןבומ הזמו
הזמ אוביש ליבשב אוה ,יוצר-יתלב רבד םג ,רבד לכש ,ושוריפ "דיבע בטל אנמחר דיבעד
אוהש אלא ,בוט אל ומצע אוהש רבד היהיש ןכתיי ירהש ,בוט אוה רבד לכש אל לבא ,בוט
,המדנש ,ומצע רבדהש ,ושוריפ "הבוטל וז םג" ןכ-ןיאש-המ ;בוט ידיל האיבמה הביס
.אוה בוט ,בוט אל רבד ומכ ,הרואכל

:"אכפהתא"ו "איפכתא" ןיב קוליחה - םדאה תדובעב וניינעו

"אכפהתא" ןכ -ןיאש-המ ;בוט השענ אל ומצע ערה ,לבא ,ערה תא הפוכש השוריפ "איפכתא"
.הדובעה תומילש יהוזש ,בוטל ומצע ערה תא ךפהמש השוריפ

- 10"תויכזכ ול תושענ תונודז" הדי-לעש ,הבר הבהאמ איה הבושתה תומילשש םג והזו
הריתי אלא ,אטח אל םלועמש רומג קידצכ בשחיש ,תונודזה לוטיב קר אל איה הבושתה תלועפש
,רומג קידצ תלעממ ותלעמ הלדג הז ידי-לעו ,תויכזל םיכפהתמ םמצע תונודזהש ,הזמ
."וב דומעל ןילוכי םירומג םיקידצ ןיא ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ" 11ל"זראמכ

תדרוי הניאש דבלב וז אלש - היילע ךרוצ הדירי - ףוגב המשנה תדירי תנווכ םג יהוזו
ךרוצ איה הדיריהש תאז דוע אלא ,הטמל הדיריה םדוק התיהש יפכ התלעמב תראשנו ,התגירדממ
,ןכש ,התדירי םדוק התיהש יפכמ רתוי תילענ אגרדל המשנה תילעתמ הדיריה ידי-לעש ,היילע
- הזמ הריתיו ,הבשחמה תניחבמ אוה תומשנה שרושש ,ונייה ,12"הבשחמב ולע לארשי"ש ףא
לכמ ,אפוג הבשחמבש תילענ יכה אגרד - "הבשחמב ולע" ןושלה קוידב 13תודיסחה שוריפכ
."הבשחמב ולע"ד אגרדה יבגל םג היילע הב השענ הטמל התדירי ידי-לע ,םוקמ

:"םחנמ" יבגל "בא-םחנמ"ד הפסוהל עגונב םג ןבומ הזמו

,בוט לש בצמל בוטה ךפיה לש בצממ יונישה לע קר הרומש ,"םחנמ"ד ןיינעה ןכות דצמ
"חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ" - םייוצר-יתלבה םיניינעה לוטיב קר קיפסמ
.15םיליגר םימי םישענ תומוצ ימי םתויה תרומתש ,ונייה ,14

תניחבב אוה ומצע (םירוסיה שדוח) "בא"ש הרומש ,"בא-םחנמ"ד ןיינעה ןכות דצמ לבא
םידיתע ולאה תומוצה לכ"ש הז קיפסמ אל - בוטל ךפהתמו הנתשמ ומצע ערהש ,רמולכ ,"םחנמ"
"החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש" ,הזמ הריתי אלא ,"חישמה תומיל לטביל
.16החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי םישענו םיכפהתמ םמצע תומוצהש ,ונייה ,14

-םויהב שגדומכ - םיבוט םימיה ראש יבגל םתלעמ הלדג םיבוט םימיל תומוצה תכיפה דצמו
לדוג ךרע יפל ,ןכש ,17"באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,באב רשע-השמחד בוט
אלש איה החמשה םג אלימבו ,רתויב הלענ ןפואב היילעה םג תישענ ,18באב העשתד הדיריה
.19ךרעב

תוחול ונתינ הז ידי-לע אקוודש - (זומתב ז"יב) תוחולה תריבשל עגונב םג וניצמש יפכו
רעטצת לא (השמל) ה"בקה ול רמא" 20ל"זראמכ ,תונושאר תוחולמ רתוי םתלעמ הלדגש תוינש
. . ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,21דבל תורבדה תרשע אלא ויה אלש תונושארה תוחולב
."היישותל םיילפכ . . תודגאו שרדמ תוכלה

ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו 22רמאנש ,ולטביי אל םירופה ימי" אקוודש םעטה והזו]
םירופד הלעמהש - 24"לטביל ןידיתע םידעומה לכש" ףא ,23"םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה
.[25אקווד תולגה ןמזב שדחתנש בוט-םוי ותויה ינפמ איה םיבוט םימיה ראש יבגל

:הזה ןמזב םג תויהל ךירצ הזל הנכהו הז ןיעמו

תויהל םידיתע . . הלאה תומוצה לכ") בוטל םייוצר-יתלבה םיניינעה תכיפהש יפ-לע-ףא
היוה ךדוא אוהה םויב תרמאו" 26בותכש ומכו ,אקווד אובל דיתעל היהי ("'וכ םיבוט םימי
.הזה ןמזב םג הז ןיעמ הנכה תויהל הכירצ ,םוקמ-לכמ ,"יב תפנא יכ

לש ןפואב םינפ-לכ-לע - "הבוטל וז םג"ש איה תמאהש העידיה ידי-לע השענ הז ןיינעו
ןכש אוה הדומ ,ולכשב ןבומ רבדה ןיאש ףאש ,("היוה ךדוא" ןושלה קוידב זמורמכ) האדוה
תודוהל ךירצו םיסינ םנשי התע םגש עדויו ,בוט אוה רבד לכש אוה עדוי אלימבו ,תמאה אוה
.27"וסנב ריכמ סנה לעב ןיא"ש אלא ,םהילע

יניעב רבדה תייארל הנכה הווהמ ,דבלב האדוה לש ןפואב התויה םע ,המצעלשכ וז העידיו
.םיתמה תייחתל הנכהה איה האדוהש - אובל דיתעל רשב

רעטנענ ךאד טייג רעטייוו סאוו") חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוהש ,וז ונתפוקתב טרפבו
("טא טא") דימו ףכיתש םיעדויש ןוויכ ,'וכ גואדל ךרוצ ןיאש יאדווב - ("ן'חישמ וצ
."'וגו היוה ךדוא" ורמאיו ,"הבוטל וז םג"ש םלוכ וארי

ימאנ זיא אטש יצפאלכ יצירושז עינ" - יעצמאה ר"ומדא ידיסח ונגינש ןוגינה ןכות והזו
ספטל הכזש ןוויכד - 28"טעידוב אקדאוו יא םאט ,עקמאשטראק אד םעדעיאד ימ ,טעידוב
שי המ ,("ןגאוו ס'ניבר םעד ףיוא טפאכעגפיורא ךיז טאה רע") יברה לש ותלגע לע תולעלו
לא התוא החניש ("רעריפ א ןוא רעוויירד א") גיהנמו בכור הל שי הלגעה ...!?גואדל ול
יכ וידחי (ימשגה רשבה) רשב לכ וארו היוה דובכ הלגנו" 29דועיה םויק - יתימאה תילכתה
."רביד היוה יפ

ןוגינה תלחתה םדוקו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ןוגינה תא ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
[:רמא

ףוס-ףוס ועיגה התעו ,(ח"למה תוחילשב) םהיתועיסנ תא ומייס רבכש םיבשוחה םירוחב םנשי
.30"הלחנה לאו החונמה לא"

ןיוש ןבאה ייז") דומילו הליפתב םתבוח ידי ואצי רבכש םיבשוחה םיתב-ילעב םנשי
.םהיקסעב םמצע תא עיקשהל םה םיישפוח התעו ,("טנרעלעגפא ןוא טנוואדעגפא

התעו ,טולקל םילוכי ויהש המכ םהלש םיתב-ילעבה םע ודמל רבכש םיבשוחה םינבר םנשי
.וז תוקסעתהמ םה םיררחושמ

עלא טעליוקעגפא ןיוש ןבאה ייז") תומהבה לכ תא וטחש רבכש םיבשוחה םיטחוש םנשי
.'וכ התעו ,("תומהב

דחיב ךא ,הבר הדובע ןיידע הראשנו ,הדובעה עצמאב ןיידע םיאצמנש תעדל אופיא םיכירצ
ןוויכ ,החמשו תויח ךותמ לועפל ךישמהל ,םא יכ ,חור-תליפנ תויהל הכירצ אל ,הז םע
.תילכתהו ץקה לא ועיגי ףוס-ףוסש םיעדויש

"חזרמ"ה לא ךרדה עצמאב םנמא םיאצמנש - יעצמאה ר"ומדא ידיסח לש ןוגינה ןכות והזו
אל ,ןכל ,"םייח םימ"ה לא ועיגי ףוס-ףוסש םיעדויש ןוויכ ,לבא ,"םייח םימ" םיאצמנ ובש
.החמשו תויח ךותמ םיכלוה אלא ,("יצפאלכ יצירושז עינ") םיגאוד

הרותה תוימינפד םיניינעה לככ - הרותד הלגנב םג וניצמ םירבדה ןכותש ,ףיסוהל שיו
:רחא ןונגסב יכ םא ,הרותד הלגנב םג םנשיש

יאכז ויצח וליאכ ומצע םדא הארי םלועל" (32רתוי תויטרפב ם"במרב אבוהו) 31ארמגב אתיא
לכל עגונב הז ךרד-לעו ,"תוכז ףכל ומצע עירכהש וירשא תחא הווצמ השע ,בייח ויצחו
ףכל םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהש וירשא תחא הווצמ השע . . ובור רחא ןודנ"ש םלועה
הצחמ םילוקש וישעמ וליאכו ,םיעשר הצחמו םידיסחו םיקידצ הצחמכ לוקש םלועה לכ) "תוכז
ערכוה םלועה לכ ודי-לעו ,קידצ אצמנו ןיעירכמ ויתויכז אצמנ תחא הווצמ השע ,הצחמ לע
.(33םיקידצ ןבור תויהל

:תווצק 'ב - הז ןיינעבו

עצמאב םיאצמנש ושוריפ - "בייח ויצחו יאכז ויצח" ,"הצחמ לע הצחמ" ,"לוקש" בצמ
ןמז לכבש ,ונייה ,"םלועל" אוה ןכ אלא ,ימעפ-דח ןיינע הז ןיאש ןוויכו .הדובעה
,"לוקש" אלא הז ןיא ,בוט רתויה בצמב םג ,בצמ לכבו ('וכו םייתרחמ ,רחמ ,םויה ,לומתא)
לש םיניינעל עגונב אל - אפוג הזבו .הדובעה עצמאב םיאצמנ דימת ירה ,"הצחמ לע הצחמ"
קידצ תגירדמד "הלעמהו ראותה םש תתימא"ל עיגהל ומכ ,הדובעב תולענ תוגירדמו םירודיה
םש"ב "קידצ" ,"תויכז בור"ד בצמו דמעמ לועפל םיכירצ ןיידע אלא ,34אינתב ראובמה יפכ
.ו"ח יכפה בצמ היהי אלש רהזיהלו ,35דבלב "לאשומה

תאו ומצע תא עירכהל לוכי תחא הווצמ ידי-לעש םג שיגדמ "לוקש" בצמ - אסיג ךדיאל לבא
.החמשו תויח ךותמ תישענ הדובעהש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ

ףוס-ףוסש םיעדויש ןוויכ ,לבא ,הדובעה עצמאב םנמא םיאצמנש - ל"נה ןוגינה ןכות והזו
.החמשו תויח ךותמ םיכלוה ,"םייח םימ"ה לא ועיגי

ךכ רחא .הלודג החמשב דקרו ותמוק אולמ דמע ר"ומדא ק"כו ,ל"נה ןוגינה תא ונגינ]
.[(ןקזה וניברו דיגמה ,ט"שעבהד) תועונתה 'ג ןוגינ ןגנל ר"ומדא ק"כ הוויצ
(ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תחישמ םיעטק)

.נ"שו .214 'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר (1

.נ"שו .(טי 'מע) ב"ס (ד) בא ךרע תידומלת 'קיצנא האר (2

.טכ,וט א-לאומש (3

.םש י"שרפבו בי,םש הארו .די,בל אשת (4

.ב"עס,ס תוכרב (5

.נ"שו .א,אכ תינעת (6

.(ךליאו 762 'מע םש םחנמ-תרות) ךליאו ט"כס א"ישת'ה בא-םחנמב ף"כ תחיש םג האר - ןמקל אבהב (7

ומצע הז רבד לע יאק "וז ירה"ש - "וז ירה" ןושלל "ילע ירה" ןושלה ןיב םירדנב קוליחהמ םג ריעהל (8
.(נ"שו .א,ח הליגמ האר)

.םש י"שרפ (9

.ז"פ אינת הארו .ב,ופ אמוי (10

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר .ב,דל תוכרב (11

.ד,א"פ ר"ב (12

.מ"כבו .ב,ב רבדמב הרות-יטוקיל האר (13

.ןפוסב תוינעת 'לה ם"במר (14

.ב"ער ,חי ה"ר) "ןינעתמ אל וצר ןינעתמ וצר ,םולש ןיאו תוכלמה תריזג ןיא(ש) . . ןמזב" ד"ע (15
.(נ"קתסר ח"ואוט

.נ"שו .ךליאו 414 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל (רתוי תויטרפב) האר (16

.(הנשמב) ב,וכ תינעת (17

.(א,טכ תינעת) "'וכ םניח לש היכב םתיכב םתא"ש - רבדמה רודב הדיריהמ לחה (18

.נ"שו (243 'מע םש םחנמ-תרות) ג"ס א"ישת'ה בא-םחנמב ף"כ תחיש םג האר (19

.ו"מפר ר"ומש (20

."דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח אלמלא" :ב,בכ םירדנ הארו (21

.חכ,ט רתסא (22

.ןפוסב הליגמ 'לה ם"במר (23

.דועו .דמקתת זמר ילשמ ש"לי (24

.התלחתב ב"ישת'ה זומתב ב"י ,קלב-תקוח פ"ש תחיש םג האר (25

.א,בי היעשי (26

.א,אל הדנ (27

םחנמ-תרות םג האר) הקשמ היהי םשו ,חזרמה דע עסנ ונחנא ,ונתא היהי המ םידבוע וגאדת לא :שוריפ (28
.ל"ומה - .(נ"שו .ךליאו 106 ע"ס ב"ח - תויודעוותה

.ה,מ היעשי (29

.ד"וי ,בי (האר) ונתשרפ - בותכה ןושל (30

.ךליאו א"עס ,מ ןישודיק (31

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (32

.םש י"שרפ (33

.ד"וי קרפ (34

.א"פ םש האר (35
חישמ םע תויחל


תיארנה שממ לעופב הלואג םיכירצ
רשב יניעלו יולגב


תיללכה הנווכה תעידיב יד אל

רבכו ,ןובשחב ועט אלש ערפמל םהל ררבתנ ,הנבלה האלמתנשכ ,באב רשע-השימחבש ןוויכמ
יתמ וב ולכש םוי" ,באב העשתל ערפמל בוט-םויה ועבק אל עודמ - באב העשתב הריזגה התלכ
...?באב רשע-השימחל םא יכ ,"רבדמ

לעופב רבדה תולגתה םע הרושק הזה בוט-םוי תעיבקש - (םיניינעה תוימינפב) הזב רואיבהו
אלא התיה אל הריזגה לכש העידיה הקיפסמ אל ןכלו ,רשב יניעל הלגנו הארנה ןפואב ,שממ
- ללוכ ,הריזגה הלטבש יולגבו לעופב םיאורש דע ןיתמהל םיכירצ אלא ,הנש םיעברא לע
.'וכ הנבלה האלמתנש ןוויכמ ,ןובשחב ועטש רמול ללכ םוקמ ןיאש

םיקפתסמ אל יאדוובו יאדוובש - תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ לוטיבל עגונב הז ךרד לעו
הנשי וז הנווכ ןכש ,רתויב הלודג היילע ךרוצל איה תולגה תדיריד הנווכהש םיעדויש ךכב
,ןברוחה ירחאלש עגרב דימו ףכיתש ,ךכ ידכ דעו ,תולגהו ןברוחה לש ןושארה עגרב רבכ
הלואג (םוי לכב םיווקמו) םיכירצ אלא - לארשי לש ןעישומ דלונ ,היינש םעפ ותרפ התעגשכ
תילכתב החמשה םג היהת זאש ,רשב יניעל הלגנו הארנה ןפואב ,שממ לעופב המילשו תיתימא
."םשאר לע םלוע תחמש" ,תומילשה

שי - שממ יולגבו לעופב םירומאה םידועייה םויק תא רתוי דוע זרזלו רהמל ידכ ,ןכלו
.היתווצמו הרות יניינע לכב "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל

ףיסוהל תוררועתהה תודוא באב רשע-השימחד תודעוותהב הכוראב רבודמכ - רתוי תויטרפבו
הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" הרותה דומילב
.הקדצה ןיינעב הפסוה ןכו ,"(וייח לע םייח ףיסוי)

עיפשהל - אמרג ןמזהש םיניינעב דחוימבו ללוכ) לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ הז לכו
תונבד םיגוסה 'ד לכ לש םתודחא - (הקדצה תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל תלוזה לע
.הכוראב ל"נכ ,"'וכ תולוחו תואצוי"ש (לארשי תסנכ) םילשורי

החמש ,רומאכו ,בבל בוטו החמש ךותמ תויהל הכירצ ל"נה לכב תוקסעתההש ,הזל ףסונו
החמשלו ןוששל תולגהו ןברוחה ןיינע תכיפה - תוזירזבו םילעופ הז ידי-לעש ,היולג
.יולגבו לעופב םיבוט םידעומלו
'מע ,ד ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה בא-םחנמ 'כ ,בקע תשרפ תבש תחישמ)
(220-219

יהויחבמ ריתי


"ולש בק"ד ןפואב חילשה תלועפ
חלשמהד חור-תחנה המילשמ


רודה אישנ לש חילש אוה ונתיאמ דחאו דחא לכ

(א) :םינורחאה ירבדב םג ואבוהש תוגרדה 'ג :תוחילשה ןיינעב םינפואו תוגרד 'ד םנשי
איה חילשה תואיצמ לכ (ג) ,חלשמהד אוה השעמה חוכ תוללכ (ב) ,חלשמהד אוה חילשה השעמ
תואיצמב רשא הלעמה :תיעיבר הגרד הנשי - תודיסחה תרותב ראובמה יפ-לעו ;חלשמה תואיצמ
..."ולש בק" ,חילשד

:תוטושפ תויתואב - הזב רואיבהו

בושחל חילשה לוכי - תוחילשה ןיינעבש (תילענ יכה) תישילשה הגרדה הנשיש ירחאל םג
,ונייה ,ותואיצמ לכב" (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) חלשמה לא רסמתהש ןוויכמש ומצעל
קוקז וניא בוש - ותומכ םדא לש וחולש אלא הניא ותואיצמ לכו ,ללכ ומצעל תואיצמ וניאש
םילשי - ראשה תאו ,(...ול הארנש יפכ) ותלוכי יפכ השעי אוה ,(ךכ לכ) העיגי לש ןיינעל
...!ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,חלשמה

עגייתהל חילשה ךירצ ןכלו ,חילשד תואיצמב רשא הלעמה םג הנשיש ול םירמוא הז לע הנה
!חלשמה לע ךומסל אלו ,חילש לש תואיצמ רותב וב יולתה לכ תא תושעלו

ןיבק העשת"ו ,(חילשה לש) "ולש בק" - םיקלח 'בל תקלחנ תוחילשה תלועפש תמא ןה :רמולכ
תואיצמל ךיישה "םערוטש"ה לכב תאז תושעל וילע ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .(חלשמה) "וריבח לש
תא אלממש ,םידיג ה"סשו םירביא ח"מר לעב םדו רשב ידי-לע תישענה תימשג הלועפ - חילשה
הז ידי-לע אקווד - רומאכו ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתהו ימשגה הזה םלועב ודיקפת
..."ינוצר השענו יתרמאש ינפל חור תחנ" ,חלשמהד גונעתהו ןוצרה םלשנ

תודוא ליעל רומאה לכו ,הקשמה תניתנ ,"חילש" ראותהש יפ-לע-ףאש ,הזב ףיסוהל שיו
םלוכ םיכירצ ותימאל תמאב הנה - ןאכ אצמנה להקהמ קלחל עגונב קר רמאנ ,תוחילשה ןיינע
אישנ לש "םיחולש" םה ,לארשי ללכ יככותב ,וידחי םלוכו ונתיאמ דחאו דחא לכש תעדל
הז רודבש םידוהיה לכ ושענ ,רודה אישנל הנמתנש זאמ ,ןכש !ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד
!"לכה אוה אישנה" ירהש ,ויחולשו וידבע

ותויהש םשכ ,יונישל ןתינ רבדה ןיא בוש - רודה אישנ לש וחולש השענש ןוויכמש ,ןבומו
אוה םא ,לעופב ותגהנה איה דציכ הנשמ אל - !םימלוע ימלועלו דעל ראשנש רבד אוה ידוהי
עורג ןפואב וא גגושב ,תייצמ אל וא תייצמ ןכ ,ןלציל אנמחר ,ךפיהל וא תוחילשה תא אלממ
אל הליחתכלמש רבד ,רודה אישנ לש ודבע השענש ותואיצמ תא תונשל לוכי וניא - 'וכ הזמ
דחוימו דחאה ידי-לע הנמתנ רודה אישנש ןוויכמ - ךכ לע הרירב ול התיה אלו ודיב היה
- ךכ-רחאו ,אנמיהמ איער ,וניבר השמ ,ןושארה אישנה תא הנימ רשא ,ה"בקה - םלועבש
!ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנל דע ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"
- 2453-2449 'מע ,ד ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה בא-םחנמב א"כ תוחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


ןיאושינו ןיכודיש יניינע


ותייער םע ,ןקזה ונבר תנותח המייקתה בא-םחנמב א"יב
ב"שרה ר"ומדא יאושינ וכרענ לולאב א"יב * אנרעטס תינברה
ק"כ תנותח המייקתה לולאב ג"יבו ,הרש-אנרעטש תינברהו
הזב שגומ תאזה "ןיכודישה תנוע" לגרל * צ"יירוהמ ר"ומדא
ןיכודישה אשונל יברה תויוסחייתה לש רחבמ ןושאר םוסרפב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ותשיג יכ םיאצומ ונא ,ךודיש תאיצמו שופיח יאשונב יברה לש תוברה ויתורגיאב ןויעמ
.שופיחהו העיגיה תבוח םע ,ה"בקב הזע הנומא תבלשמ

ותבושת ירבדב .םיאתמ ךודיש אוצמל החילצמ הנניא יכ ,יברה ינפל הננואתהש הרענב השעמ
:עבקו יברה הדדוע

רומאהב החלצהה ירה ,תאצמו תעגי ונחטבוה תבתוכ םתודוא םיניינעבש ןוויכ
אצמת רומאכש ,לעופב הטלחהה איבהל תנמ לע ףקותב התטלחהו ,הנוצרב היולת
.חילצתו

!ארבתסמ אכפיא

אקלס אק=] ד"סק שי ,ןוגה ךודיש ול ןמדזנ אל וישכע דעש ןוויכש" רוחב תלאשל הבושתב
:ובתוכב ןויערה תא יברה ללוש ,"הז ךרוצל תירבה-תוצראל עוסנל [ךתעד

םיעסונ ןאכמ אברדאש ,אוה אכפיא םלועב גהונה ירה יכ ,וז ארבס ההומת
אקהכ=] ד"סקהכ אל - ךודיש שפחל [ןנוכתו הנבת שדוקה ץראל=] ו"ת ק"האל
[ל"ז וניתובר רמאמל=] ל"זרמל םיאתמ גהנתהל היה ךירצו ,ולש [ךתעד אקלס
רחא רוזחל שורדה ץרמב לבא םיאתמה ןפואב ונייה ,ותדיבא ירחא רזחמה םדאכ
.וחילצי [ךרבתי םשהו=] ת"ישהו .ותדיבא

היפ תא הלאשנו הרענל ארקנ

:יברה הנוע ותבל תודבכנ תעצהל רשקב בא תלאשל הנעמב

,רבודמה םע התארתה חטבש ,'יחת ותב יניעב רבדה רשי םאו

.תחלצומו הבוט העשב היהתו ,העצהה הנוכנ

:תרגיאב בישה ,ןיכודיש תעצה העצוה ונבלש בא ידי-לע קרבמב יברה לאשנשכ

.אל וא וארתה םאה ןכו ,הזב םיטרפ לכ בתוכ וניא לבא

הזב םיטרפה - םיאתמה ןפואב - עדוויי ,עבטה ךרדב תושעל םדאה לעש ןוויכו
םשהו=] ת"ישהו ,וטילחי תוארתהה םשורו תועידיהל םאתהבו ,וארתיש - ןכו
.םחילצי [ךרבתי

:ףיסומ יברה

ףוחד ריהמ בתכמה חלשנ - ןיינעה ןכותל

.[תובוט תורושבל=] ט"ושבל הכרבב

ליגב תובשחתה

:יברה בתכ דחא באל

ליגה חטבו - . . תב םע . . ונבל תודבכנה [רבד לע=] ד"ע ותלאש הלבקתנ
העשב=] צ"מוטשב היהיש [ןוצר יהיו=] ר"היו .רבדה ןוכנ ,יתעדלו - םיאתמ
.[תחלצומו הבוט

:יברה בתכ רחא באלו

עגונהב - דצה ןמ ללכ חרכה ילבמ המצע דצמ [תבה לש=] התפקשה ררבל שיו
.העצהה הנוכנ ,רבדה ללכ הל תפכיא אל םאבו ,ליגב קוליחל

צ"צב קסוע ךרבאה") תירוביצ תונקסעב קסעש ךרבאל יברה בתכ ה"לשת ןוושחרמב ד"יב
:("'יש . . 'וכו [רוביצ יכרוצב=]

.[םימש יארי=] ש"רי םידידי תצעכ - םיכודיש יניינעב [ודיצב בתכנ=] .ב.נ

:ב"משת ףרוחב יברה בישה - ךודישל יברה תכרב תא שקיבש ןתחלו

צ"העזא ,ןוכנו ,הווצמהו הרותה ידוסי לע םתיב דסייל הטילחה איה םג חטבו
.[ןויצה לע ריכזא=]

:יברה בתכ הבושתה בתכמל תפסותכ .הכרב תשקבב קרב-ינבמ ידוהי יברה לא הנפ ה"לשת תנשב

,םשה תארי הרוחב םע ורובע ךודישל עגונב לדתשיש יאדכ 'יש ונב ליגל םאתהב
.ןבומכ

הלוגסו הליחמ

:יתכלה טביה תלעב א"כשת תנשמ יברה לש הבושת הנה

ויחאל שי ,תונבל עגונב אוה - 'וג הריכבה ינפל הריעצה בותכהש ןוויכ
א"ואכ לחמי חטבו .והער לע שיא תוכחל ילבמ ןיכודיש יניינעב קסעתהל ויחיש
לחומהד בוט ךודישל הלוגס םג הז היהיו הרומג הליחמב [דחאו דחא לכ =]
.ל"קו

:התוחא לע 'הגליד'ש הלכל יברה בישה המוד תניינעמ הבושת

והזו) הרומג הליחמ לוחמתש (ב"ויכו 'יש םירוהה) הושקבי - 'יחת התוחאל
העשב לוחמתש ירחאלו (בוט ךודיש אוצמל - התוחא ליבשב הבוט הלוגס ןכ -םג
ג"בו איה) וסינכי ,םהלש ךודישה [רבד לע=] ד"ע דוע ומסרפיש םדוקו - הבוט
ג"ס םהמ דחא לכ - התוחא [םש לע=] ש"ע ב"ויכו קנבל ('יש [הליג ןב=]
ךודיש-תנתמ רותב (תוחפל) הריל [הנח ,תוחאה םש לש הירטמיגכ הארנכ=]
.[תחלצומו הבוט העשב=] צ"ומוטעשב התוחא ןתחתתשכל

םיברה תוכז

:ךכ הנענ ךודישל יברה תכרב תא שקיבש ןתח

,דע ידע ןיינב לארשיב תיב ןיינבלו תחלצומו הבוט העשב היהיש ןוצר יהיו
,וניאישנ וניתובר תשירד יפכ - יתודיסח יתרוסמ תיב

עויס חוכ תניתנ [ןכ םג=] כ"ג וז ירה ,לארשי יאישנ םיקידצ תשירד ירהו
.האולימב םתשירד יולימל - ידימת רזעו

םיבר לש םימשבש וניבאל םבל ברקל חילצהו הכזש ,םיברה תוכז רשא תאז דועו
,םימש-תאריב הפסוה ,םה םתיב ןיינבב ףסותי ותולדתשה ידי-לעש ,רעונהמ
ותחלצהו [ךרבתי םשה] ת"ישה תוכרב ףיסות - [היתווצמו=] היתווצמו הרות
,רומאהב

םיטרפה ויניינעב בוט רשבי [םימיה לכ דימת=] י"הכת רשא ןוצר יהיו
.הווצמ תררוג הווצמו ,אילת אהב אה רשא ,םייללכה םיניינעבו

."[תובוט תורושבל=] ט"ושבל הכרבב" :םתוח יברה

ךושמל ןיא

.[ךושמל אל=] ןעיצראפ טינ - הנותחה ןמז :ללכב

בר תארוהכ :טרפב

.[תחלצומו הבוט העשב היהי=] צ"מוטשב היהי וטילחיש ךיאו

תנש ךותב אשניהל היה רומא ונבש ,יקצירטסיב 'יש בייל-הדוהי 'ר ח"הרהל יברה בתכ ךכ
ברה ארתאד ארמל הגצוה הלאשה .הנותחה דעומ תא תוחדל תורשפאה התלעו ויבא לע ותוליבא
..."בר תארוהכ" :יברה בישה רומאכ ךכ לע .יברל םילאושה תא הנפהש ןיקראווד

:יברה בתכ ףסונ ןתחל

.חבושמ [הז ירה=] ז"ה םידקמה לכו .הנותחה ןמז וכישמי אל יאדווב

:יברה והנע ךכ לעו ידיתעה םירוגמה םוקמל תורושקה תויעב לע יברל ךכ-רחא חוויד ןתחה

ןכלו תחלצומו הבוט העשב הל ועבקש הנמזבו התעב תויהל הכירצ הנותחהש ןבומ
.רבכ ונקש הרידהב ורודי

הדיצב הרכש ןתמ

.םידיסחה ידבכנמ דחא לש "יתחפשמה ובצמ רבד לע" יברל בתכש ד"בח ינקסעמ דחאב השעמ
:יברה בתוכ ותבושתב

'וכו . . לש יתחפשמה ובצמ [רבד לע=] ד"ע ובתכמ לבקתנו חולשמה בכעתנ
לע ףסונ ירה הזב לדתשיש ימ אצמי םאו .ובתכב קדוצש טושפו .'יש . . 'וכו
לע חיטבהל לוכי - רתויו גוהנכ רכש םג הנה - רעשל ןיאש ותוכז לדוג
[בוט רשבי ףוס ףוסש=] ט"שבי ס"וסש יאוולהו .['ה תרזעב=] ה"זעב יתוירחא
.שממ בירק ןמזבו אלגעב הז היהיו ,הזב

םידידי תצעכ

:יברה בתכ ינש גוויזל רשקב םידיסחה ינקזמ דחא לש בתכמב

.רתא לעש םידידי תצעכ - ךודיש תעצהל עגונב

:בתכ המוד תונמדזהב

אוה ןוכנ - ריתי הארוה הרומ בר םאב - ךודיש תעצה [רבד לע=] ד"ע ובתוכל
.תובוט [םינשו םימי ךרואלו תחלצומו הבוט העשב] ש"ויאלו צ"ומוטשב אהיו

!הגאד לא

.'וכו הרותה ךרדב דע ידע ןיינבל הטלחה :התיה גוז ינבל יברה לש הרוגשה ותבושת

העיגרה יברה .יעבדכ תאז םייקל לכות אל אמש איה תששוח יכ יברל הבתכש הלכב השעמו
:הל בתכו

.הטלחהה ומייקיו ת"ישה םרזעי - הזב החמשבו תמאב וטילחישכ - הטלחההל
.הזב הגאדל ללכ םוקמ ןיאו

ךל ורמאיו ךינקז

:ד"בחב םיגוהנה הנותחה יגהנמ יבגל ןיינעתהש ןתחל יברה בתוכ ךכו

.הזב תודחוימ תוארוה יתלבק אל - הנותח םע רשקב ד"בח יגהנמ תודוא ובתוכל
םיקרפה ינש דומלל גוהנהמ עדוי חטבו ,ותביבסב רשא ש"נא לצא רוקחיו
.הנותחה ינפל םרמגיש ןפואב המכח תישאר רפסב השודקה רעשב רשא םינורחאה

,ויבא ול הרוהש תוגהנהה יפ-לע גוהנל םינתח רפסמל הרוה יברה יכ םסרופמ ,תאז תמועל
לכל טעמכ תוושה תוארוה וכפה םינשה תצורמבו - ע"נ קחצי-יול יבר לבוקמהו דיסחה ןואגה
.םלוכ םינתחה לכל ,שפנתודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


ךיקלא 'ה תא האריל םא יכ ךמעמ לאש ךיקלא 'ה המ
(בי,י)

תא תווצל ךרוצ ןיא םדו רשב ךלמ לצא םג אולהו ,'ה תא אריל יוויצב ךרוצה המ ,הרואכל
!תיעבט איה האריה ןכש ,ונממ אריל הנידמה יבשות

,רתוי תילענ הארי לע ה"בקה הווצמ ןאכו שנועה תארי איה םדו רשב ךלממ םעה תאריש אלא
ןכל .(לודג םדא ינפל לטבתמש םדא תמגודב ,ארובה תלודגמ שייבתמש רמולכ) תשוב תארי
,לותחה ןמ ארי רבכעה) םיארבנה לכב היוצמ שנועה תארי ןכש ,אקווד "ךמעמ לאוש" רמאנ
.תשוב תארי - רתוי תילענ הארי םישרוד ,ידוהימ ,"ךמעמ" לבא ,(האלה ןכו בלכהמ לותחה
(גכ 'מע בוט-םש-רתכ)


(גי,אי) ועמשת עמש םא היהו

לא עוסנל לוכי היה אל גלפומה וליג תאפמש דחא דיסח היה קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ימיב
:ול רמוא היהו ,שטיוואבוילל וכרדב וריע ךרד רבעש דיסח לכ תוולל גהנ הזה דיסחה .יברה
.("ןערעהרעד") טולקלו עומשל םג הכזת - "ועמשת" ,ןיזאת םא - "עומש םא"
(העומשה יפמ)


ותעב םכצרא רטמ יתתנו :םכשפנ לכבו םכבבל לכב ודבעלו
(די-גי,אי)

:שטירזממ דיגמה ברה ךכ לע רמוא

רכש ולבקת יזא ,"םכדואמ לכב" אל ךא ,דבלב "םכשפנ לכבו םכבבל לכב" 'ה תא ודבעת םא
אוה "ךדואמ לכב" הדובע לע רכשה םלוא .הדימ דגנכ הדימ - ("םכצרא רטמ יתתנו") ימשג
.ךורע-ןיאל הלענ

םירבדה תא בירקהל ץלאנ אוה רשאכ םג 'ה תא דבוע םדאהש ,אוה "ךדאמ לכב" לש שוריפה
םיבושח םלועה יניינע ןיאש חיכומ ןכ השועש ימ .(דואמ ןושלמ "ךדואמ") דואמ ול םירקיה
לע דיעמ "ךדואמ לכב" 'ה תא דבוע ונניאש ימ םלוא .הלענ ינחור רכשב הכוז אוה ןכלו ול
.הזה םלועב ימשג רכש ול םינתונ ןכלו ;ולצא םוקמ םיספות ןיידע םלועה יניינעש ומצע
(הרות רוא)


(די,אי) ךרהציו ךשריתו ךנגד

רמאמכ ,הרותבש רתסנה קלח - "ךשורית" .'אתיירואד אפוג' ,הרותבש הלגנה קלח - "ךנגד"
אתמשנ' ,ןיזרד ןיזר - "ךרהצי" .'אתיירואד אתמשנ' ,"דוס אצי ןיי סנכנ" (חס ןיבוריע)
.'אתמשנל
(דנ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(די,אי) ךרהציו ךשריתו ךנגד

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבא ,ןוסרואינש ל"ז קחצי-יול יבר ןואגה רמוא

.הכונחו םירופ ,חספ - לארשי-םע לש תולואגה שולש תוזמרנ הז קוספב

םימלאמ ונחנא הנהו" ,ףסוי לש ומולחב הלחה םירצמ תולג ןכש .חספה גח - "ךנגד"
;ןגד - רב רובשל םירצמל ודרי בקעי ינבשכ ,ךשמהב םג ךכ ;ןגד - (זל בשיו) "םימולא
.ןגד בוש - (בי אב) "םתולמשב תורורצ םתוראשמ"שכ םירצממ לארשי-ינב ואצי ףוסבל

הדרטנש יתשו וז התייה הליחת .ןיי ידי-לע עריא םירופ סנ ירהש .םירופ - "ךשורית"
.רתסא התשעש ןייה התשמ תעב התייה ןמה תלפמ םגו ,רתסא האב המוקמבו ןייה התשמב

.ןמש ךפ םע עריא הכונח סנ ןכש .הכונח - "ךרהצי"
(העומשה יפמ)


(וט,אי) תעבשו תלכאו ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו

תלכאו רדהו ,ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו רמאנש ,ותמהבל לכאמ ןתייש םדוק לכאיש םדאל רוסא
(מ תוכרב) תעבשו

:ןלהלדכ אוה רמאמה לש ימינפה שוריפה

- םדא תליכא .תימהבה שפנל םג ןבומה יקולא ןיינעב תוננובתה ונייה - המהב תליכא
.תיקולאה שפנל םימיאתמה ,םילענ םיניינעב תוננובתה

ונייהד ,תימהבה שפנה תא ליכאהל שי הליחת - ותמהבל לכאמ ןתייש םדוק לכאיש םדאל רוסא
הז ;לעפנב לעופה חוכ ,ןימלע לכ אלממ תניחבב םוקמ לש וחבש רודיס אוהש ,הרמזד-יקוספ
לכאי ןכמ רחאל קר .אוה-ךורב ףוס -ןיא רואב ללכיהלו תולעל תימהבה שפנב חוכ ןתונ
תומצעו תוהמב ,שממ "דחאב ושפנ רסומ"ש ,הרשע-הנומשו עמש-תאירק ונייהד ,'םדא לכאמ'
.ףוס-ןיא רוא
(טמ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


(זט,אי) םירחא םיקלא םתדבעו םתרסו

:בוט-םש-לעבה רמוא

ירה - "םירחא םיקולא םתדבעו" דימ ,ה"בקב ותוקבדמ ומצע תא דירפמ םדא רשאכ - "םתרסו"
תדובע וא ,'ה תדובע וא - הלאה תווצקה ינש ןיב עצמא ןיא ."הרז הדובע" דבוע אוה
:"יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" (הנ היעשי) רמאנש והז .םירחא םיקולא
."יכרד םכיכרד אל" לש בצמ דימ רצונ ,ה"בקב הקבד הניא הבשחמה רשאכ
(בי 'מע ש"בירה תאווצ)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאז ריבסמ

חוכ לעב םוש ןיאש ונייהד ,"םירחא םיקולא" ןיאש רוכזל ידכ תדמתמ תוקבדב ךרוצ שי
קבד םדאהש דוע לכ .("חקל ץראה יליא תאו" ומכ ,חוכ ןושל םיקולא) ה"בקהמ ץוח םלועב
הריחב םהל ןיא ירהש) תלוכי ילעב םניא תולזמהו םיבכוכהש ריכמו שיגרמ אוה ,תוקולאב
דבוע" אוה דימ ,תוקולאב תוקבדה תקספנש עגרב ךא ;(וב בצוחה דיב ןזרגכ אלא םניאו
.םהב בשחתהל שיו העפשה ילעב םה עבטה תוחוכ םגש ול המדנ ,"םירחא םיקולא
(כ"שת האר תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

ד"בח יגהנמ


תבשב תסנכה-תיב יגהנממ המישר
*(הגומ) בוט-םויו


- ןושאר םוסרפ -

ץיבובוקעי ןועמש ברה תאמ

אובמ

.ב"כשת-ג"ישת םינשה ןיב לעפש ,ד"בח תסנכ-תיב ונדסי ו"ת םילשוריב 'דסח ירעש' תנוכשב
- שיגדהלו דמלל ךרוצ היה ןכלו ,'תושדח םינפ' ולוככ ובור היה וב םיללפתמה רוביצ
הכרענ ,ךכל-יא .(ןלהל 22 הרעהב ןייוצמהב ,המגודל) וניגהנמ יטרפ תא - הלילשלו בויחל
.תסנכה-תיבב תועדומה -חול לע העבקנו ,תפרוצמה המישרה ידי-לע

.ולא םימיל קר המישרה הכרענ ,בוט-םויו תבשה ימיב קר וכרענ םש תוליפתהש ןוויכ
אתורעתא'ב ההגהל התכזו ,ליגרכ חווידה תרגסמב ,ךרעל ו"טשת תנשב ונברל החלשנ המישרה
.'אליעלד

לדתשהש ,'יש םייח-בקעי ברה ינב ידי-לע התשענ הכירעה בור .האולמב המישרה הזב תשגומ
,תויתואב םינמוסמ םיעטקל התוא קליח ,רשפאש המכ דע יברמ קוידב המישרה תא קיתעהל
םיגהנמה רפסב אבומהו ,'םוי םויה'מ רקיעב ,תורוקמה תא רשפאה לככ ןייצל לדתשהו
."'ח"אד םע רודיס'ל םינויצו תורעה"בו


יערא חול

**םיגהנמ (חתפב 'פ ,אבשב 'ס) רפסמ טוקל


תבש תלבק

.1בוט-םויו שדוק תבש החנמבו תיברעב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה ןיא .א

.3הדימעבו 2שחלב תבש תלבקד חכב אנא .ב

.3דומעל םיגהונ "ידוד הכל"ב .ג

,5תבש תלבק ירחא שידקב ןידמועש הלבקה ירפס םשב איבמ 4ב"שרה ר"ומדא ק"כ תוהגהב .ד
.8הרותה תאירק ירחאש שידקבו 7לבקתת שידקב ,6ץ"שה תרזח ירחא שידקב

.9הדימעב :ונילע שורפו .ה

תירחש תליפת

הבית] [הרמזד-יקוספ =] ז"דוספ ינפל ןנברד שידק תרימאב (םידיפקמ :שוריפ) םיקיידמ .ו
.10ודוה [:המוקמבו ,הקחמנ וז

.11םידמוע - ךלמ 'ה קוספב .ז

ףיעסה לכ] 12רוביצ -חילשה םהירחאו םדוקמ להקה הרמוא זורח לכ - "ןודא ל-א"
.[קחמנ

.13לארשי לאג תכרבב ןכ-ןיאש-המ ,שחלב - הבהאב לארשי ומעב רחובה תכרב םויס .ט

.14רוביצ -חילשה ידי-לע שודקה ל-אה תרימאב השודק ירחאש םילגרה רוקעל ןיגהונ .י

.16לבקתת שידקב ןידמוע - 15ל"נכ .אי

.17בוט-םויו תבשב םג 'וגו ונעישוה - םוי לש ריש ירחא .בי

הרותה תאירק

העיגנה םוקמ תילטב קשנמו הפוסבו ותאירק תשרפ תלחתהב ותילטב עגונ הרותל הלועה .גי
הקחמנ וז הבית] תעבו .התליחתבו השרפה ףוסב עגונ האירקה ירחאל ןכ ומכו ,ךרבמו
םייחה ץעב קיזחמ ןמזה לכ - ןימיל וינפ הנפמו הרות -רפסה ללוג תוכרבה םדוק [:המוקמבו
.18[קחמנ "ידי-לע"מ] תילטה ידי-לע

.19הרותה תאירק ירחא שידקב ןידמוע 15ל"נכ .די

המיבה לע החינמו רזוחו ,םעל בתכה תוארהל ההיבגמ ,התאירק ירחא ,הרותה תהבגה .וט
.20התלילג תרימגל ההיבגמו רזוחו הללוגו

ןמיס ןייוצו ,הרושה לכ הקחמנ] זא הקיזחמה ,ההיבגמה ידי-לע שדוקה ןוראל התסנכה .זט
.21[התליחתב [?] הלאש

ףסומ

.22הליפתה ירחא וכרב םירמוא ןיא .זי

.23בוט-םויו שדוק-תבשב םג םוי לכב תוריכז שש .יח

.24שדוחה ימיל קלחנש יפכ םילהת תרימא םוי לכב .טי
םילהת רומזמ דחא לכ םיפיסומ [הינפל [?] הלאש ןמיס ןייוצו הקחמנ וז הבית] וינפל
םירמוא ןיאש םויב .26א"טילש ר"ומדא ק"כ תונש רפסמל ןכ ומכ .25ויתונש רפסמל םיאתמה
.27ךנעי חצנמל רומזמ הז ינפל םיפיסומ (בוט-םויו שדוק-תבש ללוכ) ןונחת

.28תודעוותה הליפתה ירחא - שדוחה םיכרבמ שדוק-תבשב .כ

החנמ

.1תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה ןיא ,29ל"נכ .אכ

ינפל שידקה תרימא תעב) [קחמנ "ידי-לע"מ] ההיבגמה ידי-לע ,הרות רפסה תסנכה .בכ
.30קוידה והז אל [:יברה הז לע ריעה] (הדימעה תליפת

שדוק-תבש יאצומ תיברע

.31'וגו םימי ךרוא קוספ םילפוכ .גכ

ונל 'יהת ןכ - יתעושי 'א הנה יקוספ לידבמה םע דחיב דחא לכ רמול םיגהונ הלדבהב .דכ
.33[ומצעל דחא לכ (םג)=] דחא לכ הכרבמ רואהו חירה תוכרב .32

* * *

.34הנבל שודיק ירחא 'וכו תורואמ םיבוט רמול םיגהונ ןיא .הכ


.םיעבורמ םיירגוסב ןבורב וסנכנ תכרעמה תורעה (*

תרגסמב .'םיגהנמה רפס'ל רשקב רמאמ םסרפתה ('יבר יצוצינ' רודמב ,8 'מע) 'תורשקתה' לש טפ ןויליגב (**
.וז המישרמ םיטרפ המכ בתוכה איבה ,רמאמ ותוא

(ב .ורמאמ תרגסמב המישרה תא סינכה (א :ןכלו ,'םיגהנמה רפס' ךותמ טוקיל איה המישרהש ןיבה רמאמה בתוכ
.יברה ידי-לע ונקותש םיעטקה םתואמ קלח קר םשמ טטיצ

(חתפב 'פ ,קיריחב 'מ) רפסמ" לש טוקיל איה אלא ,םיגהנמה רפסל ללכ הרושק הניא המישרהש ,איה תמאה םנמא
אלש םיעטק םתואב םג שודיח םושמ שי ,ךכל-יא .םיגהנמה רפס תכירע ינפל תובר םינש ההגוהו הכרענו "םיגהנמ
.ןלהל ראבתיש יפכו ,ונקות

.732 'מע 'ח"אד םע רודיס'ל תורעה ,25 'מע םיגהנמה רפס .ולסכ ט"י םוי-םויה (1

.733 'מע ח"אד םע רודיס ,26 'מע םיגהנמה רפס .ןוויס 'ב םוי-םויה (2

הז חבש - םוי לכב תונברקב - רמוא היה ל"זיראהש ח"עפו תונווכה רעשמ איבה (אנא ה"ד א,חמ) םייחה-ףכב]
ש ל"זיראה תלבק י"פע איבמ דק 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיסב .ו"למכשב רמוא ומויס רחאו ,ןוגינבו המיענב
.[(חל 'מע ב"ח תבשל הז רודיסב כ"כו) .שחלב םירמוא ו"למכשב

םא) "ךלמה ינפל דמועכ" - "םימי ךרואל" דע "'הל ובה" רומזמ רמול אתיא תונווכה רעשב] רבד אמע ןכ (3
אלו ,הדימעב 'שורפו' לע קר בותכ ל"נה םוי-םויהבש המ ןבומ ז"פעו .(ידוד הכל תרימא הגהנוה םרט זא יכ
.ע"פב חוכב אנאל ךייש ז"יא יכ ,חוכב אנא לע

(םש תאז יתאצמ אל ע"על לבא) ג"הנכ ירויש םשב ןרהא תחנמ 'סמ העד איבה ט"ס ץקמ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבב
.[התוא החודו ,חוכב אנא תרימאב - דימת :הארנכ - דומעל שיש

וז ההגה .485 'מע רוא הרות רודיסבו 637 'מע ח"אד םע רודיסב םהיניב ,תומוקמ המכב וספדנ ולא תוהגה (4
:האולמב ההגהה הזב תקתעומ ןיינעה תומילשל .אלפ אוהו ,םיגהנמה רפסל הקתענ אל

דמועמ םוקל ךירצ ןיאש ,שידקה תנווכ ףוס תונווכה רעש ,םירעש הנומשב בתכ
החנמו תירחש הדימעה רחאש שידקב םנמא .שידקה לש אבר-הימש-אהי-ןמא תיינעב
(ל"זיראה) היה ,לכיהל הרות-רפסה תרזחה רחא לש לבקתת שידקב ןכו ,תיברעו
:ןושלה בתכ םייח-ץע-ירפבו ,םירעש הנומשב ןושלה בתכ ןכ) דמועמ ראשנ
רמול הארנהו ,"דמועמ הנוע היה לכיהל הרות-רפס תרזחה לשו לבקתת לשבו"
רודיסבו ,חכומד תועט אוהו ,"'וכ רחא לשו" רמול ךירצ םירעש הנומשב םגש
בתכ הרותה תאירק ןיינעב לוח תליפתב בוקשרמ יתבש יבר ברה לש ל"זיראה
"בשויו רזוחו ,שידקה תעב דומעלו הרותה תאירק תעשב בשיל ל"ז ברה גהנמ"
שורד םירעש הנומשבו ,א קרפ הרותה תאירק רעש םייח-ץע-ירפב בתכ ןכו ,ל"כע
ךכ רחאו שידקה תיינע רמוגו ,(ב"כ רעש ןמקל דוע ןייעו ,א ףד הרות-רפסה
-ץע-ירפב בתכ ןכו (ו"נ ןמיס םייח -חרוא ךורע-ןחלושב ןייעו) בשוי היה
םירעש הנומשהד עודי ךא ,תצק יוניש שי םשו) ד קרפ ףוס םישידקה רעש םייח
רחאש שידקה ןכ-ומכש חמצ יבר ברה תהגה םשו (ןיכמוס וילעו ,רתוי ךמסומ
.םש ןייועי ,בשי ךכ-רחאו דמועמ תונעל ךירצ תבש תלבק

ןיאש א"י :שידקה תיינע תעב הדימעל עגונב תועד יתש איבה ה"ס ונ 'יס ח"וא ז"הדא ע"ושב
שיש םירמוא שיו ,ר"שיא ירחא דע דומעל ראשיי זאש דמועמ וספת ןכ-םא-אלא ,דומעל ךירצ
"םהירבדל שוחל בוטו" ז"הדא םייסו ,וכרב ןוגכ , השודקבש רבד לכ וא שידק הנועשכ דומעל
,הרותה תאירק ןמזב דומעל ךירצ ןיאש קספנ ןמיסה ףוסב םש ,ו"מק ןמיסל ןייצמ רגסומבו)
.(ןידמועו ןירימחמ שיש בתכ א"מרהו

איה "שידקה תיינע"ב הנווכהש ,שריפ (וט תוא ןחלושה-ידבב ,זט 'יס) ןחלושה-תוצקב
ןרימאד" לש ןמאל םגש ןוויכש ,ארבסמ ףיסומו ,(ונ ס"וס השמ יכרדב ורוקמו) דבלב ר"שיאל
.כ"ע ,הז ןמא תיינעב םג דומעל שי הינשה העדה יפל ירה ,'השודקבש רבד' ןיד שי "אמלעב
.אבר הילאב בתכ ןכו

אנשילד ארגישמו ,ל"נה היינשה העדה תא ללוש ל"נה םייח-ץע-ירפבו םירעש הנומשב הנהו
יבגל ךא ,ל"נה הנושארה העדכ "דמועמ וספת" ןידמ "דמועמ ראשנ" םישידקה םתואבש עמשמ
.ע"צו ,שידקה תיינעל דמעש שרופמ בותכ הרותה תאירק רחא לש שידקה

םישידקה ראשב .שידקה לכב דומעל ראשנו ,"דמועמ וספת" ויה םישידקה בור - ונבר לצא
עצמאב בשיל רוזחיש וניאר אל םלועמו .דומעל ראשנו "אבר הימש אהי ,ןמא" תיינעל דמע
ינפלש שידקבו ,"אבר הימש אהי ,ןמא"ב טעמ םמורתמ היה יברה תונורחאה םינשב] .שידקה
.תואבה תורעהב האר ,ולא םישידק העברא יבגל .[ירמגל דמענ המודכו הרשע הנומש

ושריפ - תורוקמ המכמ - גכ ק"ס םש םייחה-ףכבו ד ק"ס ונ 'יס ח"וא הבושת ירעשב (5
רחא לש שידק"ל םג הנווכהש רשפאש רמואו) "תבש תלבק לש וכרב םדוק שידק"ל הנווכהש
עודמ ע"צו ,('דמועמ וספת' הז ירהו - 'שורפו'ל דומעל שי ל"זיראה פ"עש ןוויכ "'סורפו'
ןמזב ילואו ."תבשה םויל ריש רומזמ" רחאש שידקל הנווכהש ,וטושפכ תאז ושריפ אל
ק"ס בסר 'יס םייחה-ףכ הארו ,ללכ הז שידק םירמוא ויה אל הדשב תבש תלבק ורמאש ל"זיראה
םימייסמ "םימי ךרואל 'ה" ירחאו ,'ריש רומזמ' ינפל ןה תורימאהש םידרפסה גהנמו) .בל
.(וכרבו שידקב

יפ-לע ,'שורפו' רחאלש שידקה ןכו ,ונבר לצא "דמועמ וספת" דימת היה וכרב םדוק שידקה
דמענ היהש ,לוח לש תיברע תליפתב ןכ-ןיאש-המ) 'שורפו'ל םידמועש ןלהל 'ח תואב אבומה
,הלעמל שרדמה תיבב תבש תלבק םיללפתמ ויהשכ ונבר תואישנל תונושארה םינשב .(ר"שיאל
ע"ושו א"גממ איבמש 79 ע"ס םיגהנמה 'סמ ריעהל] הבישיב 'ריש רומזמ' רמוא ונבר היה
תבש םילבקמש ינפמ תאז .כ"ע ,תוכאלמה לכ םישוע 'ריש רומזמ' רחאל םגש אסר ס"וס ז"הדא
פ"כע התוא םילבקמ הרואכל ,תבש תלבק רמול וגהנש רחאל ירהש ,ב"צש אלא .'וכרב'ב קר
היהו ,[נ"שו ,30 'עהו 21 'עה אסר 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'ב הארו .'הלכ יאוב'ב
רמוא היה םשו ,הטמל שרדמה תיבב םיללפתמ ויה רתוי תורחואמה םינשב .ר"שיאל דמענ
.דמועמ ראשנו ,הדימעב 'ריש רומזמ'

הדימעה רחא שידקו ,לבקתת שידק איבמ אוה ךשמהבש ןוויכמ ,הנווכה שידק הזיאל ע"צ (6
שרופמ ןאכו ,(תבש-יאצומב) תיברעבו (ןונחת רחאל) תירחשב קר שי לבקתת שידק וניאש
.[ןאכ םירכזנה םישידקב םג דומעל שיש רורב פ"כע] ."תיברעד וא החנמד וא תירחשד" רוקמב

ללכה ןמ אצוי .ל"נכ דומעל ראשנ ןבומכו ,"דמועמ וספת" דימת היה ונבר לצא הז שידק (7
ןנברד םידומ רחא דימ בשוי היה זאש ,הלעמל שרדמה תיבב ללפתמ היהש םינשב תבש תחנמב
.[דומעל ראשנ פ"כע םינש הברהב] ר"שיאל דמועו

רחא לש לבקתת שידקב" איה אסריגה םירעש הנומשב .םירבדה רוקמב 4 הרעה ליעל האר (8
הרות-רפס תרזח לשו לבקתת לשבו" איה אסריגה םייח-ץע-ירפב ."לכיהל הרות-רפס תרזח
"חכומד תועט אוה" םירעש הנומשב אסריגהש ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא בתכ הז לעו ,"לכיהל
יבתכב הכוראב ראובמכ ,הרות-רפסה תרזחה ינפל אוה לבקתת שידקהש םושמ רואיבה ילואו)
,םייח-ץע-ירפב ומכ םירעש הנומשב ל"צו ,(זט תוא אי קרפ ללוכה רעשב הארו ,ל"זיראה
.הרותה תאירק ירחאלש שידקל הנווכה הז-יפ-לעו

בשוי" היה ל"זיראהש (א"פ ףוס הרותה תאירק רעש) םייח-ץע-ירפב שרופמ ,םינפ-לכ-לע
הימש אהי ,ןמא" תונעל םק הרות-רפס שידקל ךכ-רחאו ,הרות-רפס תאירק רחא דע ומוקמב
."תרחא םעפ בשיו ,"אבר

ירחאל דע ,"דמועמ וספת" דימת הז שידק היה (הרותה תאירקב דמוע היהש) ונבר לצא
.ר"שיאל דמועו הרותה תאירק תעב בשוי כ"דב היה זאמש ,ח"לשת תנש לש עוריאה

.734 'מע ח"אד םע רודיס ,27 'מע םיגהנמה רפס .ןוויס 'ב םוי-םויה (9

יקוספ ירהש] "ודוה" ןמוקמב בתכו "הרמזד יקוספ" תוביתה לע הקיחמל וק ריבעה ונבר (10
הזב הארו .הריציה םלוע רבכ ליחתמ ךליאו הז שידקמש פ"עא ,'רמאש ךורב'ב םיליחתמ הרמזד
.[ג"מק 'יס ת"הק תאצוה ש"בירה תאווצ 'סב

םירמאמה רפס ,אמק 'מע ג"ח ולש שדוק-תורגיא) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא בתכמב גהנמה רוקמ
םשו ,6 'מע םיגהנמה רפסב םג קתענ ,"הליפתה םדוק" ןושלב םג שמתשמ םש ,98 'מע ט"שת
.("ודוה םדוק" ןאכ ומכ ןושלה

'מע םיגהנמה רפס .638 'מע ח"אד םע רודיס ,רודיסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגה (11
.9

הקיחמל וק ריבעהו (םשה תקיחמ ינפמ הארנכ) "ל-א" תביתל ביבסמ לוגיע ןמיס ונבר (12
ץ"שה ורמואש ןושארה תיבה דבלמ ,םיטויפה לכב כ"דב ש"נא ןיב גוהנ ךכ] .הרושה לכ לע
ד"בח גהנמל ןיינע וניא ילואו ,'ד"בח גהנמ'כ תאז רשיא אל ונבר ךא .להקה כ"חאו הליחת
.[ללכב םיזנכשאה גהנמ אוה אלא

.ל"נה 'תורשקתה'ב רמאמב הטמשנ וז ההגה ."םויס" תבית הרושה תליחתב ףיסוה ונבר (13

םע רודיסל תורעהבו 11 'מע םיגהנמה רפס ,147 'מע ח"שת םירמאמה רפסב הז גהנמ רוקמ
.725 ,723 'מע ח"אד

.745 'מע ח"אד םע רודיסל תורעהבו 12 'מע םיגהנמה רפסב םג ספדנ (14

.'ד תוא ליעל (15

.7 הרעה ליעל האר (16

תועטבו] .727 'מע ח"אד םע רודיס ,16 'מע םיגהנמה רפס .'א רדא ה"כ םוי-םויה (17
.['בוטסור רודיס'ב טמשנ

תובית קחמ ןכו "םדוק" המוקמב בתכו "תעבו" תבית קחמ ,"תילטב" תבית ףיסוה ונבר (18
.(ל"נה רמאמהמ ןכ-םג הטמשנ וז הקיחמ) "תילטה ידי-לע"

םיגהנמה רפסב םג ספדנ ,לולא 'ד םוי-םויה ,146 'מע ח"שת םירמאמה רפסב הז עטק רוקמ
.726 'מע ח"אד םע רודיסבו 13 'מע

םש םיגהנמה רפסב אבומה י"פע ,רוקמב םג אוה ןכש ףא ,"תילטה ידי-לע" תקיחמ םעט
אוהו ."הזב רהזנ יתיאר ר"ומדא ח"ומ ק"כ קר :א"טילש ר"ומדא ק"כ - ןייצמו" :תורעהב
םירבדהו .'תורשקתה'ב ל"נה רמאמב רפוסמכ םיגהנמה רפסל דחוימב ופסונש תורעההמ הארנכ
והמו "הזב רהזנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ יתיאר"ש הממ אוה םיגהנמהמ לודג קלח ירהש ,םיאלפנ
קיסה הארנכו] הרות-תחמשב אלא ךכ גהנ אל ונבר ק"כש ואר וניניע ,םינפ-לכ-לע ."קר"
.[ומצעב ונברל אל וליפא ,םירחאל הארוה ונניאש צ"יירוהמ ר"ומדא לש ישיא גהנמ הז היהש

.6 הרעה ליעל האר (19

.727 'מע ח"אד םע רודיס ,15 'מע םיגהנמה רפס (20

קחמ ונבר םלוא ,ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה תגהנהב הבישיב - הדפקהב - וגהנ ךכ (21
.הלאש ןמיס וילע ןייצו עטקה לכ תא

ז"הדא ע"ושב אל לבא ,דמ ק"ס םש םייחה-ףכבו די ק"ס דפר 'יס ר"אב אבוה) וב-לכ 'סב]
-ימיב (תוליפתה לכ) הביתה ינפל ללפתהשכ ,ונבר .תירחשה-לעבל ךייש 'וללהי'ש ,אתיא (םש
לכב ,הזב ןירהזנ םניא ש"נא לבא .ומצעב 'וללהי' רמאו ת"סה לטנ ,ק"שב ולחשכ טייצראיה
עמשמ ונבר תהגהמ םגו .'וללהי' רמואו ת"סה תא רחא םדא וא היבגמה לטונ בורלו ,תוליפתה
.[יהשלכ הדפקה הזב ןיאש ,הרואכל

:ריעהל םוקמה ןאכ

תרזחה רחאל שידק םירמוא ןיא םהב ,דעומה-לוחבו שדוח-שארבש ןורחאה ןמזב גהנמה טשפתנ
לכיהל הרות-רפסה תא םיריזחמו ,ןויצל אבו ירשא םויסל םיניתממ ןיאש ,לכיהל הרות-רפסה
זריז ,םיניתממ ויהשכ ,םישדוח -ישארב פ"כע ,ונייח תיבבש א"י] הלילגה םויס רחאל דימ
םר לוקב 'רידאיו הרות לידגי' ץ"שה םייסש עריא םעפ .ק"הראל דיימ ת"סה תא ריזחהל יברה
ינפל שידקו םיקוספ בוש ורמא םא ררבל שיו) שידק רמאיש יברה הרוהו ,ת"סה תסנכה ינפל
.[(ףסומ

ןויצל אבו ירשא רמול דיפקהל שיש ,םש ללוכה רעשבו םש ל"זיראה יבתכב ראובמהמ ע"צו
םעטה םג והזו .לבקתת שידק םירמוא ןיאשכ םג ,אקווד ץוחב הרות-רפסהשכ האירקה ימיב
.םירופב הליגמה תאירק ןמז ךשמ לכ ץוחב הרות-רפסה תא ריאשהל ונגהנמל

.ול תוא םש ןחלושה-ידבבו 'י ףיעס דכ 'יס ןחלושה-תוצק האר (22

.726 'מע ח"אד םע רודיס ,18 'מע םיגהנמה רפס .בא-םחנמ 'ח םוי-םויה (23

.728 'מע ח"אד םע רודיסבו ,נ"שו ,19 'מע םיגהנמה רפס האר (24

.הלאש ןמיס ןייצו "וינפל" תבית קחמ ונבר (25

'םיבתכמ ץבוק'ו גנ 'מע י ךרכ ולש ק"גא) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ גהנמה רוקמ
רחא" :םהינשב .(17 'מע םיגהנמה רפסב אבוה ,214 'מע 'קחצי ףסוי להא' םילהת ס"וסבש
ז"ישת ןוויס ח"כמ ונבר ק"כ בתכמ האר לבא ,"םיליהת רועישה תרימא םדוק תירחש תלפת
לטיפאקהו" :(אצק 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשב םג ספדנ .דלר 'מע וט ךרכ ק"גא)
שדוקמה לכ" הזל ןייצל שי הרואכל] ."ישדוחה רועישה רחאל םרמאל רשפא - םינשה רפסמל
רוביצה תונברק ךרד-לעו ,רוביצה לכב הווש הז רועישש ןוויכ - "ורבחל םדוק ורבחמ
תעש רשא ל"י תאז לכבו .ךפיהל בותכ ...ט"שת תבט 'ט בתכמב רשא ינוריעה לבא .דיחיהו
ונבר הצר אל - ימעפ-דח ןפואב קר אל הארנכו - קחדה ינפמש ירה] .ק"הלכע "["ינאש קחדה
הביתה ינפל ללפתהשכ ומצעב ונבר גהנ ןכו .ישדוחה רועישה ינפל תאז רמול אקוודב בייחל
ןמזב - רמא 'הו 'ב ימיב ת"הרק עמששכ) םיליהת רועישה רחאל קר ולש רומזמה תא רמאש
הזב םגו .תינברה לשו ולש ,צ"יירוהמ ר"ומדא לש קרפה תא - צ"לבו ירשא רמא רוביצהש
.[(הליפתה ינפל םרמאש - שודיח

ויתונש רפסמל םיאתמה קרפה ,ךנעי חצנמל :םיקרפה ואבוה םיגהנמה רפסבש אלפל ,בגא
ר"ומדא ק"כ תנקת יפלש תורמל] "תירחש תליפת םויס" תרתוכה תחת ר"ומדאה לש קרפהו
הכוראב הארו ,"םינונחת רדסב" אלא תירחש תליפתמ קלחכ אלש אקוודב הז ירה צ"יירוהמ
ירועיש" תרתוכה תחת ךכ-רחא אבומ ימויה םיליהתה רועישש דועב ,[ל"שת תישארב תבש תחיש
."ת"תח דומיל

וניאו ,הז עטק דיל הלאש ןמיס ונבר ןייצ 'תורשקתה'ב רמאמה בתוכ לש חונעיפה יפל (26
.חרכומ

רפסב םג ספדנ ,4 הרעה גכ 'מע ג"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס'ב ונבר תרעהב גהנמה רוקמ
.17 'מע םיגהנמה

.728 'מע ח"אד םע רודיסבו ,נ"שו םש םיגהנמה רפס האר (27

.תומוקמ המכבו ,30 'מע םיגהנמה רפס .ולסכ וכ םוי םויה (28

.א תוא (29

ףיקה ,"ההיבגמה ידי-לע" תובית קחמ ונבר ךא .ל"נה הבישיב גוהנ היה הז םג (30
הסנכהב רהמל רקיעהש ונייהד] "קוידה והז אל" ןייצו ,"הדימעה ...תעב" תובית םיירגוסב
לע היינעה םויס ירחא "...לע ודוה" הנוע היה יברה ,בגא .סינכמה ימ מ"נ ןיאו ,ןוראל
.[רוביצ תינעת לש החנמב םג הז לכ .ע"ומש םדוקש תועיספה 'ג ינפלו ,שידקה

תואצוהב קתענו].736 'מע ח"אד םע רודיסבו 34 'מע םיגהנמה רפסב ספדנ הזב ונגהנמ
.[תבש תחנמב ,'ה תלהת רודיס לש תונורחאה

.736 'מע ח"אד םע רודיס ,35 'מע םיגהנמה רפס .תבט ח"י םוי-םויה (31

םלוכש ל"ירהמב עמשמ ןכש 'כש (א"ע בפ ,ב"ח) ח"ירהמ יטוקל הארו .ונבר גהנ ךכ (32
'םידוהיל' דע ןוגינב דחי םירמואש ,םשו .דכר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוהב) תאז םירמוא
.(הזל רוקמ אצמ אל רידהמהו ,ללכב דע אלו

אלו תיבב קר םיקוספה םירמואש 'כ (םש ןחלושה-ךורעו ז"הדא ןכו) וצר ס"ר א"מרה
םניינעש דועו ,הלדבהה רקיעמ ז"יאש ןומהל דמלל ידכ םעטה שריפ ש"הורעבו ,נ"כהיבב
םירמואש גהנמה חוור םויכ ךא .'ךל ןתיו' (זנכשא חסונל) םדוקמ ורמא ירהו בוט ןמיסל
.(5 'עה םש תוכלה רוציק) ונגהנמ ןכו ,תסנכה-תיבב םג תאז

תוכירא ינפמש (הרע 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) טכ 'מע די ךרכ ק"גא האר] (33
רהזיהל השק ב"ויכו תודעוותה ,הדועסב הכרב-לש-סוכה תייתשל הכרבה תעימש ןיבש ןמזה
.איצומה תכרבב ןכו ,ןינהנה תכרב ומצעל ךרבי דחאו דחא לכש גיהנהל שי ןכלו ,קספהמ

הלדבה כ"אשמ ,ומצעב שדקל דיפקמ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ :הלדבה יגהנממ דוע ,בגא
טקל) וקלדי הקובאה לש תוליתפה לכש קיידמ :ונבר יגהנממ .(חל 'מע ב"ח וביסמב ךלמה)
םא ,'לידבמה' תכרב ינפל טרפבו ,םיקוספה תרימא עצמאב ;(63 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה
ןחלושה לע סוכה חינמ ;(45 'מע ךלמ יגהנמ) בוש והואלמיש דע ןיתממ - סוכהמ תצק ךפשנ
ז"הדא רודיסב ש"מכ אלד ,םש ךלמ יגהנמו ח"משת ואידיו) רנהו םימשבה תכרבל וידי בגנמו
ויתועבצאשכ םינפ יפלכ תחא םעפ ,םיידיה יתשב רנה רואל טיבמ ;(ג"קס ב"לפ כ"העשבו
,םש) ל"נכ וינרפצב טיבמו וידי תופכ ךפוה בושו ,רנל תוכומסשכ וינרפצב טיבמו תופופכ
.[(ןימי דיב קר ל"צש 'וכו ח"עפמו א"מרהמ ח"ס צ"חר 'יס ןחלושה-ךורעכ אלד

רמול ןיא הלבקה פ"עש (242 'מע ג"ישת שדק תוחיש) ב"יס ג"ישת פ"שחא תחישב ראובמכ (34
תכרבב רמאנ וניא ןכו] א"צת תוא םולשו-םייח-יכרד 'סכ אלדו ,תבשב אלא ןודא ל-א טויפ
,א"משת שדוחה פ"ש תחישמ 201 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל ,יברה י"ע הגוהש חסונב המחה
.א"משת שדוק-תוחישב ןייעו

'מע ל"נה טקל) אקווד ק"ש יאצומב הנבלה שדקל - ירשפא היהש המכ דע - קייד ונבר ,בגא
.[(64
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
בקע תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ג"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.ןושארה םויב ותרחמלו שדוק-תבשה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ

.םיקלח 14-ו םירהצה-רחא 6:11 ,שדוק-תבש םוי :דלומה

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ד קרפ - תובא יקרפ

ישיש םוי
בא-םחנמב ט"כ

.שדוח-שאר ברע

.הקדצו הליפת ,הרותב ףיסוהל שי הז םויב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il