- ג"יר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה בא-םחנמב ט"כ * האר 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו
ןויליגה ירודמ
יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה רוריב

תוכלמ רבד


םדאה תואיצמ לש תטלחומ תודחאתה
ה"בקה םע


ותומצע דע העיגמ - "ידודל ינא" - לולא שדוחד הדובעה
ידודו"ד הכשמהה םג ללוכ ,תוכשמהה לכ רוקמ אוהש ,ךרבתי
- "האר" - ונתשרפ לש המשב םג אטבתמ ןיינעה * "יל
ק"כ תחישמ * הייאר לש ןפואל דע תוקולא םע תודחאתה
ונרוד אישנ ר"ומדאהאבה הנשל הנכהה שדוחו הרבעש הנשה לש לכה-ךסהו ןובשחה שדוח ותויהל - לולא שדוחב
.(הנשה לכ ךשמב) ונוק תא שמשל םדאה תדובע תוללכ לש תילכתהו הנווכה תפקתשמ -

תדובעד יללכה ןכותה והזש ,2"יל ידודו ידודל 1ינא" - לולא לש תובית ישארב זמורמכ
,"ידוד" אוהש יפכו ,(ידוד) ה"בקה םע תדחואמו הרושק היהת ולש (ינא) תואיצמהש - םדאה
.הבהא לש קומעו בורק רשק - 3הבהאו תודידי ןושלמ

ומצע תא רשקמו ךשמנש ידוהי לש תוררועתהה - ידודל ינא :םינפוא ינשב איה וז תורשקתהו
(הבהא ךותמ) הכשמהה - יל ידודו ;תווצמו הרותב ותדובע ידי-לע ,ה"בקה (לא הבהא) םע
.לארשי ינבל ה"בקהמ

ידודו" הז ירחאלו ,"ידודל ינא" הליחתש :אוה לולא שדוחד הדובעה ןפוא - אפוג הזבו
.הדובעה תומילש תאטבתמ הזבש ,"יל

הלעמלמ הכשמהה ןפואבו) לארשי ינב םע ה"בקה לש רשקב םינפוא ינש םנשיש עודיכ
לע יאקד) םירישה רישבש םיקוספ ינשב םיאטבתמ םהש יפכ - ('ה תדובעל הטמלמ תוררועתההו
אב הזש ,דחא ןפוא :(לארשי ינבו ה"בקה ןיבש (4הרות ןתמ הז ותנותח םוי) "הנותח"ה
ןפוא ;"ול ינאו (הז ירחאל ךישממ אוהו) יל 5ידוד" - (אליעלד אתורעתא ךרדב) הלעמלמ
1ינא" - (אתתלד אתורעתא ךרדב) הטמלש םדאה תוררועתה ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ,ינש
."יל ידודו (הז ירחאל ךישממ הזו) ידודל

תוררועתה ידי -לע "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל ,ומצע חוכב הדובע - איה הנווכה תילכת
ולש רשקה זאש ,ה"בקהל ,"ידודל" ררועתמ הטמל ידוהי לש (תואיצמה) "ינא"הש אלא ,הלעמלמ
,"ידוד" םע הרושק ,אוה ותואיצמב ,ולש (תואיצמ) "ינא"ה ,ימינפ ןפואב אוה ה"בקה םע
- (אתתלד אתורעתאה ידי-לע) הז ירחאל תכשמנש אליעלד אתורעתאה םגש לעופ הז ןכלו
אתורעתאמ רתוי תילענו תימינפ איה ירה - ("ידודל ינא" ידי לעו ירחאל) "יל ידודו"
ידי-לע איה הכשמהה רשאכ יכ ,("ול ינאו יל ידוד") הטמלד הדובעה םדוק האבש אליעלד
,(וילא עיגהל לוכי ,"ינא" ,ארבנש הממ) רתוי הלענ םוקממ םנמא תכשמנ איה ,"יל ידוד"
רודחיש חרכהב אל אלימב ,םניח דסח לש ןפואב ,עיפשמה לש ,"ידוד" לש חוכה שגדומ ךכב ךא
ידודו"ל איבמ הזו) "ידודל ינא"ה אב הז ינפלש הז ידי-לע ןכ-ןיאש-המ ;תוימינפב םדאב
אתורעתא ךכ-רחא איבמ הזש - וזמ הריתיו ,תוימינפב םדאה תואיצמ םע רושק הז ירה ("יל
.(6וז הדובע םדוק הלעמלמ האבש וזמ) רתוי תילענ אליעלד

לש הדובעה רדס זא ןכל ,(ל"נכ) םדאה תדובע תוללכ יולגב תדמוע לולא שדוחבש תויהו
תדובע הנשי הליחתש ,הדובעה לכ תומילשו רקיע אטבתמ הזב יכ - "יל ידודו ידודל ינא"
לש הטמל הלעמלמ הכשמהה תא (אלימב) הז ירחאל ךישממ הזו ,7לולא שדוחב ומצע חוכב םדאה
אב הז לעופבש יפ-לע-ףא) 8"לולא"ב ללכנ "יל ידודו"ה םגש דע .ירשת שדוחב "יל ידודו"
ךרבתי ותומצעל דע העיגמש ,"ידודל ינא"ד הדובעבש ןוויכ ,(הז ירחאלש ירשת שדוחב
ידודו" לש הכשמהה םג תללכנ ,("יל ידודו" לש הכשמהה םג ,תוכשמהה לכ םיכשמנ ונממש)
ינא) הלעמל הטמלמ ,ה"בקה םע ידוהי לש תודחאתההו רוביחה תומילש תרמוא תאז ,9"יל
.10דחי םג (יל ידודו) הטמל הלעמלמו (ידודל

:האר תשרפל לולא שדוחד תוכיישה םג ןבות הז יפ-לע

םע ידוהי לש ("ינא") תואיצמה ןיב תודחאתהה) "יל ידודו ידודל ינא"ד הדובעה תומילש
.הייאר ,"האר" לש ןפואב הזשכ איה (ה"בקה

ומב םייוסמ רבד האור והשימ רשאכש ,אוה (תוחוכה ראשו) העימש יבגל הייאר לש שודיחה
םע ולוכ דחאתמ האורה םדאה :רחא ןונגסב .תותמאתהה תילכתב ולצא תמאתמ הז ירה ,ויניע
רמולו ותעד תא תונשל לוכי אל דחא ףא ,םייוניש םוש הזב ןכתי אלש ךכ ,הארנה רבדה
,הזב אצויכו העימשב םירבדה בצמל דוגינבו ;ומצעב תאז האר אוה ןכש ,הנוש איה תואיצמהש
היהיש ןכתייו ,ךכ לכ ולצא דחאתנו תמאתנ אל רבדה ,ןמאנ רוקממ רבד עמוש רשאכ וליפאש
הנוש אסריג רחאמ עמוש רשאכ וא ,ףסונ רוהרה רחאל וא ,ןמז רובעכ) הזב םייוניש ול
וזח וצמ אל 'וכ והויזחד ןוויכ" יכ ,"ןייד השענ דע ןיא"ש אוה ןידה ןכלש ,(הזב אצויכו
.11"אתוכז היל

:"םויה םכינפל ןתונ יכונא האר" - ונתשרפ שירב קוספה שוריפ תויטרפב םג ןבומ הזמו

ךירצ (12"םויה םכינפל ןתונ יכונא" רשא) תווצמו הרותו תוקולאש ,ידוהיל תרמוא הרותה
ןכאש ןימאמ וא עמוש אוהש רבדכ קר הז ןיא ,תוקולאב הייאר ,"האר" לש ןפואב ולצא תויהל
אלא ,(םייוניש הזב לוחל םילוכיש ךכ ,ותואיצמ לע ףסונ רבדכ תויהל לוכי הזש) אוה ךכ
,רבדה תויתימאב ןיטולחל חוטב אוהש ,האור אוהש רבד ומכ וב דחאתהלו תמאתהל ךירצ הז
.תושילח אל וליפאו ,הזב םייוניש ול היהיש ךייש אלו

ינא"ד הדובעהב תומילשה תלעפנ (תוקולאב הייאר לש ןפואב איה ותדובעש) הז ידי-לעו
הייאר יכ ,("ידוד") ה"בקהו ("ינא") םדאה תואיצמ ןיב תודחאתהה - "יל ידודו ידודל
-ןיאש-המ) תוקלאה תיתימא תא האור - "ינא" - ומצעב אוהש ,(םדאה תואיצמ) "ינא"ב תרדוח
.(ולש "ינא"ב רדוח דימת אל הז ירה ,הז תודוא עמוששכ ןכ

:רתוי קמועבו

ומצעב אוה יכ) האורה םדאה לצא תמא רבדהש הזל ףסונש ,ךכב תאטבתמ הייארד תותמאתהה
תא קר האור וניאש תרמוא תאז ,תילכתב תמא אוה - האורש רבדה םצע ירה ,(תאז האר
.ובש תמאה לכ ,ותוימינפ תא םג אלא ,רבדה תוינוציח

,תוקולאב הייאר תויהל ךירצש איה "םויה םכינפל ןתונ יכנא האר"ב הנווכהש ךכל ףסונ
"האר"ש ,שוריפה םג ללוכ הז ירה - הייאר לש ןפואב תושעיהל הכירצ תווצמו הרותב הדובעה
"םויה םכינפל ןתונ יכונא (האר)"ב אקווד תואטבתהל הכירצ - ולש תותמאתהה - ידוהי לש
הרותו תוקולאד תמאב אקווד תויהל תוכירצ ולש תותמאתהו הייארה ,םירחא םירבדב אלו
:הייאר לש ןפואב תמאב אל ולצא םה םלועה יניינע לכ וליאו ,תווצמו

תיתימאה ותואיצמ לע הסכמ (ומצע דצמ) םלועה עבטש ,ןפואב ה"בקה ידי-לע ארבנ םלועה
הווהמש 'ה רבדה ,תיקולא תויחה - (14רתסהו םלעה ןושלמ םלועו ,13ץראב ועבט ןושלמ עבט)
דצמו ,םלועה תוימשג תא האור םדאה רשב יניע עבט יפ-לעו ,םלועב רבד לכ םייקמו היחמ
.ולצא תמאתנ הזו ,תאז האור אוהש ןוויכ ,תמאה ולצא הז ירה (תוננובתה ילבמ) ומצע

,"האר" לש ןפואב הייאר ידכ דע ,הנבהל םדאה עיגי ,ותדובע ידי-לעש איה הנווכה לבא
'הו :15ם"במרה ןושלבו ,ארבנ לכ םייקמו היחמ הווהמש ה"בקה ,תוקולא - איה תמאהש
דוע ןיא 17תרמוא הרותהש אוהו ,ותתמאכ תמא רחאל ןיאו תמאה ודבל אוה ,16תמא םיקולא
.ותומכ דבלמ תמא יוצמ םש ןיא רמולכ ,ודבלמ

אקווד איה - הייאר ידי-לע ול שיש תותמאתהה ,ולש ("האר") הייארהש ,אגרדל עיגמש דע
שיש הדיחיה תמאה איה (תווצמו הרותו) תוקולאש האור אוה ,"םויה םכינפל ןתונ יכונא"ב
אלקש ולצא תמייק םיארבנהו םלועהל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,18םייוניש אלב יחצנ םויק הל
םלועהש הרותהמ היאר ךירצ אוהו] 19תואיצמ וא םיניע תזיחא (המצע דצמ) איה םאה אירטו
ונממ קלחש וא ,["ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" 21בותכש ומכ ,20תואיצמ ןכא
לכו םלועה ירה - (ינוימד רבד אלו) תואיצמ רותב וליפאו ,םיניע תזיחא קלחו תואיצמ
םהש ןוויכ ,העש יפל תואיצמ ,שדוקה ןושלב ,"בזכ" לש תואיצמ םה (םמצע דצמ) םיארבנה
תיש ירחאל) בורח לש ןפואב םלוכש ,22ולטבתי ףוס ףוסו םידספנו םיווה (םניינע דצמ)
םתונכל רשפא-יא אלימב ,םינש עבש רחאל ןיקסופש ןיבזכמה תורהנ תמגודב ,(ןינש יפלא
יפל תיתימא תואיצמ אוה םלועה םא וליפא - ןפוא לכבו .23"םייח םימ" השעמ תעשב וליפא
הז ךרד לעו) ולש םויקו תויחה ,ותויח םויקו ותואיצמ היולת הזב אלש עדוי ידוהי ,העש
- םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו") "םייח םיקולא" ,תוקולאב היולת (םלועה לכ םויקו תויח
."ונימי ךרואו ונייח" םהש תווצמו הרותבו ,(24"םייח - םתא הז ידי-לע

- (וב תתמאתמש הייאר) "האר" - האור אוה ,םלועה לע טיבמ ידוהי רשאכ :תרמוא תאז
אוה"ש ךיא האור אוה - םוקמבו .לעפנב לעופה חוכ (אלא ,םלועה תואיצמ אל) - איה תמאהש
עודיכו ,תוקולא - אוה יתימאה "םוקמ"הש ,25"(ומוקמ םלועה ןיאו) םלוע לש ומוקמ
האור אוה - תוללכבו ;26לפכב 'יוה םש תויתוא לש לכה-ךס אוה (ו"פק אירטמיגב) "םוקמ"ש
ךשמנ הנממש ותוכלמ תדימב דחייתמש ונייהד ןמזו םוקמב הטמל םג אצמנ" ה"בקהש ךיא
עגונב הז ךרד לעו .27"[ה"ב תונדאב 'יוה בוליש] האתת אדוחי והזו ןמזהו םוקמה הווהתנו
היחמש יקולאה תויחה איה רבד לכד ותואיצמ תיתימאש ךיא האור אוה - םלועב םיארבנה לכל
.ותוא

(תוכלמ תניחב) 'ה רבדה ,לעפנב לעופה חוכב קר אל תויהל ךירצ "האר"ה :וזמ הריתיו
תומצעה חוכ ,יכונאש ימ יכונא תניחב האור אוה - "יכונא האר" אלא ,םיארבנהב שבלתמש
הליע םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחוכב ודבל אוה" רשא ,האירבהב
.28"הזה שיל תמדוק תרחא הביסו

ללוש הז ירה - תוקולאב איה ידוהי לש הייארהש הז ידי-לעש שוריפה ןיא :אסיג ךדיאלו
איה תוקולאש ךיא האור אוה - הברדא אלא ,(רשב יניעב םיארנה) םלועהו םדאה תואיצמ תא
ידי-לע ידוהיהו ,"םכינפל"ו ,"ינא" לש תואיצמ הנשי :םלועהו םדאה לש תיתימאה תואיצמה
תאז .29ומע דחואמ אוהו יתימאה שימ אב ,ארבנה שי ,ולש "ינא"הש ךיא האור ותדובע
תמאב אוהש ךיא האורו שיגרמ שיה לבא ,(ןיא אלו) שי אוה :םירבדה ינש םנשיש ,תרמוא
.תישחומ הייארב וניא ,םלענ אוהש ,יתימאה שי םע תחא תואיצמ

םלוע ונשיש תרמוא הרותה ןכש ,םלועה תואיצמ תא םיללוש אל ,םלועהל עגונב הז ךרד לעו
לעופה חוכ תא םלועב םיאורש אלא ,(ה"בקה םארבש) רשב יניעב םלועה תא םיאורו ,(ל"נכ)
ךיאו ,(30יתימאה שי םע תחא תואיצמ אוה (םלועד) ארבנה שיש) תומצעה חוכ - דעו לעפנב
הארא יכ" :32"'ה ךישעמ ובר המ" 31"'ה ךישעמ ולדג המ" לש יוטיב םה םלועה יטרפ לכש
("טעברא טנאה") "םיידי השעמ"ה תא םיאור םימשה לע םיטיבמשכ ,33"ךיתועבצא השעמ ךימש
לע םילכתסמ - אמגודלו ,34לארשי ליבשבו הרותה ליבשב וארבנ םיארבנה לכו ,ה"בקה לש
- הנבלה לע םילכתסמ ,לארשי ינב (רפסמ)ל אמגוד איה םתואיצמש ךיא םיאור ,םיבכוכה
שדחתהל םידיתע םהו ,הנבלל (ןינומו) ןימודה לארשי ינבל אמגוד איה התואיצמש ךיא םיאור
.הזב אצויכו ,התומכ

:"םויה םכינפל ןתונ יכונא האר" קוספה לש תוביתב זמרנ הזש יפכ - רתוי תויטרפבו

וזב סינכמש ןפואב תויהל הלוכיש ,דבלב העימש אל ,אקווד הייאר לש ןפואב - "האר"
,םדאה םע תודחאתהו תותמאתהב ירמגל תישענ הניא - תיתימא העימש וליפאו ,35וזב איצומו
.ל"נכ ,םייוניש ןכתייו

םישבולמש הזמ הטמלש תוקולאב תוגרדהל ףסונ ,תומצעה חוכ ,יכונאש ימ יכונא - "יכונא"
.האירבהב

ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכו ,"יכונא"מ הניתנו חוכ תניתנו הכשמהה ךכ לע הנשי - "ןתונ"
.36

ינבד תוימינפב ךשמנ (זר תניחב ,37ה"בוקד םיתס ,הלעמלד תוימינפה) הז - "םכינפל"
דחא לכל ךשמנ הרותה תלבק תעשב יכ ,םכמע 'ה רביד םינפב 38"םינפ" לש ןפואב ,לארשי
'ה יכונא רובידה תלבק ןיינע והזו ,'וכ םהלש םינפ תניחבב 'יוה תניחב לארשימ דחאו
תויהל ךמש לע ארקנ אהיש דע ךכ לכ ךב הלגתמו ריאמ 'יוה םש תניחב היהיש שוריפ ,ךיקולא
."ךלש םיקולא ,ךיקולא

ונתרות ןתמ ןמזבו הרות ןתמ תעשב היהש "םכינפל ןתונ יכונא האר"ה קיפסמ אל - "םויה"
לכ" ,"םויה" תויהל הכירצ הזב הייארה אלא ,םושלשו לומתא התיהש הייאר וא ,הנש לכב
.םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב ,38"הזה םויה םג םלועלו יחצנ אוה םויה רמאנש םוקמ

:ולש שפנה תדובעב םג אוה ךכ ,תוקולא תייארב ידוהי לש ותדובעב הזש םשכו

תיתימאש ךיא (הייאר לש ןפואב - ) יולגב ריאמ ידוהיה לצא רשאכ ,איה הדובעה תומילש
,תוכומנה תוגרדה לש יוליגה קר אל - המצע המשנהבו ,(ףוגה אל) ובש המשנה איה ותואיצמ
,(הלעמלש (יכונא) דיחי תניחב םע דחא רבד איהש) שפנבש הדיחי ,המשנבש יכונא תניחב אלא
'יוה יכונא" לש ןפואב ,ולש תוחוכהו תוגרדה לכב יולגב הריאמ שפנבש הדיחיהש ךכ
לש ןפואב ,לארשי לכ שפנב 'יוה םש תויתוא 'ד לש יוליגה ךשמנ "יכונא"מ ,"ךיקולא
תויהל ךמש לע ארקנ אהיש דע ךכ לכ ךכב הלגתמו ריאמ 'יוה םש תניחב היהיש" ,"םכינפל"
שארה) םדאה ףוג רויצב יולגב תוריאמ 'יוה םש תויתוא 'דש - דע ,38"ךלש םיקולא ,ךיקולא
א"הו הנושאר א"הה דגנכ םילגרהו םידיה תועבצא שמחו ,ו"אוה דגנכ ףוג ,ד"ויה דגנכ
תויתוא 'ד) לש תופקתשה אוהש ךיא (האר) םיאור - ףוגה לע םילכתסמ רשאכש ךכ ,(37הנורחא
.שדחמ םוי לכב ,"םויה" - הז לכו .'יוה םש (לש

ןתונ הז ירה ,"םויה םכינפל ןתונ יכונא האר"ד הדובעה הנשי ידוהיה שפנבש הז ידי-לעו
תמאה תא תולגל - דע ,םלועב וקלחב םג תוקולא יוליגד הדובעה תא לועפל לכויש חוכ ול
וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ 39לכ"ו ,"ודבלמ דוע ןיא"ש ,ולוכ םלועה לכב תוקולאד
וארי תומוא םיעבשה לכבו ,ולוכ םלועה לכבש ,40"דעו םלועל ךולמי 'ה" ,"ודובכל אלא
."דחא ומשו דחא 'יוה ,ךרבתי ותודחא יולגב

ידוהיה לש תודחאתהה - "יל ידודו ידודל ינא"ד הדובעה תומילש תלעפנ הז ידי-לעו
.ל"נכ ,("ידוד") ה"בקה םע ("ינא")
ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 171-176 'מע ,ד
.ג ,ו ש"הש (1

רעש .א"פ ה"ר רעש ח"עפ .(וריבעהו ה"ד) א"פקתס ח"ואוטל ח"ב .א"פ השוריפו ה"ר תלפת רדס םהרדובא (2
.67 הרעה בפ 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנ - דועו .םש ש"הש ל"זיראהל םיקוספה

.םש ח"ב האר (3

.(ב ,וכ) תינעת ףוס הנשמ (4

ה"דס .ותלחתב ז"כרת יל ידוד ה"ד .גמקת 'מע ש"הש .(אצשת 'מע שיר) ונתשרפ ת"הוא הארו .זט ,ב ש"הש (5
.דועו .177 'מע ג"שת תוחישה 'ס .א"פ ת"ש'ה ידודל ינא ה"ד .ת"רטע ידודל ינא

'מע ט"משת תוחישה 'ס .14 הרעהבו 159 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ךליאו א ,דכ ש"הש .א ,ג ארקיו ת"וקל (6
.690

שדוחב ר"הדמ ג"י תולגתהד הל המדקש ע"לדעתאה חכב אוה (ידודל ינא) לולא שדוחב ת"לדעתאה םגש ףאו (7
דצמ איה הדובעהו ,ןותחתה תדובעל חכ תניתנ הז ירה - (ךליאו א ,בל ונתשרפ ת"וקל) הדשב ךלמה לשמכ ,לולא
ר"הדמגי תכשמה תומילש םגש אלא ,דוע אלו .(6 הרעה 1343 'מע ד"ח ש"וקל האר) אקווד לוחה ימיב ,ןותחתה
םש יוליג ,"לא" ת"ר אוה "ידודל ינא"ש הזב םג זמורמכו ,"ידודל ינא"ד הדובעה י"ע אקווד אוה לולא שדוחב
690 'מע ב"ח ט"משת תוחישה 'ס האר - (ב ,םש ת"וקל) "ןתוללכו ןרוקמו תודמ ג"יה לכ תישאר אוהש" ,ל-א
.ךליאו

ימיב ר"הדמגי תכשמה לע לשמ אוה הז םגש ,ב"ויכו *קושב ךלמ אלו) אקווד הדשב ךלמד לשמה קתמוי ז"פעו
םילהת) דעסי שונא בבל םחלו ,(ה ,חכ בויא) םחל אצי הנממ ץרא ,םדאה תויחה רוקמ םוקמ אוה הדש יכ ,(לוחה
חכש ,'וכו הריצק העירז ,השירח ,הדשב םדאה תדובע י"ע אוה (םחל השענ םהמש) םיטחה תחימצ ירהו ,(וט ,דק
חכ תא ץראב הלגמו איצומו המדאה תא דבועש םדאה ידי לע אוה הז רבד יוליגו ,המדאב ה"בקה לש העירזה
ינא" ,םדאה תדובע י"ע השענ לולא שדוחב ר"הדמגי יוליגו תכשמה תומילש :לשמנב כ"ומכו ,הבש העירזה
."ידודל
____________

.יקסרובד אקושמ יתוקוחב פ"ס רהזב לשמה ד"ע (*
____________

דע לולא ח"רמ םוי םיעבראה דגנכ םה (לולא) "יל ידודו ידודל ינא"ד ת"סב ן"ידוי 'דהש הזב םג זמרנכו (8
.פ"כהויל ה"רמ - םלוכו - םימי הרשעה םג ללוכ לולאש ,ונייהד ,(2 'עה ליעל ןמסנה ח"ב) פ"כהוי ללוכו

.םש ט"משת תוחישה 'ס .טסר 'מע ג"ח טקולמ מ"הס האר (9

הטמל הלעמלמ הכשמההד רוביחה ,"ןידכו ןידכ יוהל" ,(ד"ס) דכדכ יתמשו ה"ד ונתשרפ ת"וקלב ראובמכו (10
.הלעמל הטמלמ האלעההו

'יל וזח - תמא םירמוא םידעהש םהל רורבש ףא - םידעהמ םיעמוש םיניידהשכ כ"אשמ - .א ,וכ ה"ר (11
.אתוכז

'ה יכנא 'יחב יוליג לע יאק "םויה םכינפל ןתונ יכנא"ש .(ג"עס ,םשו .א ,חי) ונתשרפ שיר ת"וקל האר (12
לכ תוללוכה תורבדה תרשע לכ ללוכ יכנא רובידש ,מ"כב ראובמה פ"עו ,הרותה תלבק לש ןושארה רובידב ךיקלא
.צ"מותה לכ לע יאק "םויה םכינפל ןתונ יכנא"ש ,ןבומ ,צ"מותה

.דועו .צ"חרת םולשב הדפ .ח"ערת יתנטק ה"ד .ךליאו דיש 'מע ש"הש ת"הוא הארו .ט ,ב הכיא (13

.ד ,זל חלש ת"וקל (14

.ד"ה א"פ ת"הוסי 'לה (15

.ד"וי ,ד"וי 'ימרי (16

.הל ,ד ןנחתאו (17

.ב"פ ב"מ ןיעמו 'נוק .ח"נרת והילא חתפ ה"דל תוהגה .ו"נרת םכתחמש םויבו ה"ד האר ןמקל אבה לכב (18
.דועו .א"פ ט"שת םחרמה לכ ה"ד .פ"רת םיוג תישאר ה"ד

.מ"כבו .בלת 'מע ו"סרת ךשמה .טמק 'מע ט"כרת מ"הס האר (19

,בייח השעמ השועה ,םיאושיק םיטקול םינש" (הנשמב - א,זס ןירדהנס) הרותה ןידמ היארה עודיכו (20
.(מ"כבו .םש ו"סרת ךשמה .םש ט"כרת מ"הס האר) "רוטפ םיניע זחואהו

.א ,א תישארב (21

חכ דצמ אוהש ןימב םימייק ץראה אבצו שיאב םימייק םימשה אבצש םיארבנב םג תויחצנה ןיינע ונשיש ףאד (22
האר) ארובה ןוצר דצמ קר אוה ודספוי ל"עלש הזש דעו ,יחצנ ןפואב םימייק ויהי םמצע םהש לעופה ס"א
אוה" םיארבנבש ס"אה חכ ירה ,(דועו .ז"שת ועקת ה"ד .ךליאו אק 'מע םש ,ותליחתב צ"צהל הריקחה 'ס הכוראב
דעו ,םידספנ םה םמצע דצמו :בי המדקה נ"ומ הארו ,(ג"ערת השעת רהצ ה"ד) "םהמע דחייתמ וניאש םהל ץוחמ
זא ,ארובה ןוצר הלעישכו ,םיקזח םיארנ םהו רכינ וניאש אלא ,םתוהמ םצעב םידספנו םיווה םה וישכע םגש
ש"וקל ז"כב האר - (ותליחתב א"שת ךדבל 'יוה אוה התא ה"ד) םמויק ןמז ךשמ לכ םהב היהש תודיספהה רכות
.21 ,19 הרעה 98 'מע ה"ח

.ךליאו 427 'מע ו"טח .ךליאו 92 'מע ו"ח ש"וקל הארו .ט"מ ח"פ הרפ (23

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד ,ד ןנחתאו (24

.ט ,ח"ספ ר"ב (25

'מע יתוקוחב ת"הואב אבוה .וכרעב כ"הרע רעש סדרפ .(ךליאו ב ,א"פ) ב"מת .(ב ,אע) ו"כת ז"וקת (26
.את ע"ס ך"נ .וערת

.(א"עס ,בפ) ז"פ א"הויהעש (27

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא (28

.ג ,גמ חלשב צ"מאהדאל רהזה ירואיב (29

.42 הרעה 520 'מע ח"משת תוחישה 'ס האר (30

.ו ,בצ םילהת (31

.דכ ,דק םש (32

.ד ,ח םש (33

.תישארב פ"ר י"שרפ (34

.ו"טמ ה"פ תובא (35

.נ"שו .א ,גנ ב"ב (36

.ת"רטע האר ה"ד האר (37

.ונתשרפ שיר ת"וקל (38

.ו"פס תובא (39

.חי ,וט חלשב (40

.ט ,די הירכז (41
חישמ םע תויחל


יפכ ,"היאר"ד ןפואב הדובעה
אובל דיתעל היהיש


הדשב ךלמהש םייניעב םיאור

ןיאב ,ףקותה תילכתב רבדה תמאתמ הדי-לעש ,הייארה תלעמ תא שיגדמ - "האר" - השרפה םש
.העימש יבגל ךורע

,אובל דיתעל ,הרותה דומילד תומילשה תילכתש - הרותה דומילל עגונב םג וניצמש יפכו
.תודיסח ישורדב ראובמכ ,הייאר לש ןפואב היהי ,"אצת יתיאמ השדח הרות"

המ תחא העשב גישה ל"זיראהש - 'וכ לכשה לא רתוי ברקל ידכ - רבדל המגוד םיאיבמו
.הייארה תניחבב התיה ותגשהש ןוויכמ ,הנש 'פ רובידב רמול ךירצש

הינפל הכרבבו ,האר תשרפ (הז תבשב) הרותב ןירוק לארשימ הרשע לכש ןוויכמ ,הנהו
,הייארה ןיינע ךייש התע םגש ,םא-יכ ,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש רמול חרכהב - הירחאלו
.אובל דיתעלד הייארהמ והנמ ץמשו והצק ספא םינפ-לכ-לע

...הזב ןיינעהו

אל ,ונייה ,הייאר לש ןפואב תויהל הכירצ ,"יל ידודו ידודל ינא" ,לולא שדוחד הדובעהש
הארמו תופי םינפ רבסב ולבקמו ,וילא אב ךלמהש שממ ויניעב האור וליאכ אלא ,עמושש קר
.ךורע ןיאבש יוליעל דע ,זוע רתיבו תאש רתיב איה הדובעה זאש ,תוקחוש םינפ ול

ינא"ד ןיינעה "הדשה ישנא" לצא לעופש קיפסמ אלש - תלוזה לע הלועפל עגונב הז ךרד לעו
- הייאר לש ןפואב - ומצעל עגונב ומכ ,תומילשה תילכתל םאיבהל םג ךירצ אלא ,"ידודל
ומכ השענ עפשומהש ןפואב איה תיתימא העפשהש תומוקמ המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ)
.(עיפשמה

תצפהב קוסעל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תוחילשה תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו
שממ ויניעב האורש ןפואב אוה תוחילשה יולימש - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה
תורנ"ד ןפואבו ,התומילשבו האולימב תוחילשה תא אלממ זאש ,וז תוחילש וילע םיליטמש
."ריאהל

ירבדכ - ונקדצ חישמ תאיב תא זרזמו רהממ הצוח תונייעמה תצפהד תוחילשה יולימ ירהו
ךיתונייעמ וצופי"שכל ,ול בישהו ,"רמ יתא תמיא" ,חישמ לכיהב ,חישמ לצא לאשש ט"שעבה
."'וג רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ,הייארה ןיינע תומילש היהי זאש - "הצוח
,ד ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 264-263 'מע

יהויחבמ ריתי


,הדובע ,הרות יניינע לכ ןוקית
הלואגו הבושת ,ח"מג


'הניתנ'ו 'הייאר' לש ןפואב תלוזה לע העפשה

:האר תשרפ - עובשה תשרפ םע הרושקה הארוה הנשי

םיכשמנ ליעל םירומאה םיניינעה לכש ,ונייה - "הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר"
הפי ןיעב ןתונה לכ" - ("ןתונ") הניתנ לש ןפואבו ,("האר") הייאר לש ןפואב םילגתמו
.םכתוימינפל ,ונייה ,"םכינפל" - ימינפ ןפואב ךשמנ הז לכו ,"ןתונ

ןיאש - תודהיהו הרותה תצפהב תלוזה םע ידוהי לש ותלועפו ותדובעל עגונב םג אוה ןכו
,"ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ"ד ןפואב תאז תושעל שי אלא ,תימעפ-דח הלועפב קפתסהל
.("םכינפל") ימינפ ןפואב רודחי הז ןיינעש לדתשהלו

הלוכ הרותה לכ השקוה") ןיליפת תווצמ םייקל ידוהי לע לעופ רשאכ - תוטשפבו
ותוימינפב רודחי ןיליפת תחנהד ןיינעהש ןפואב תויהל הכירצ וז הלועפ ירה ,("ןיליפתל
אל בושו ,ומצעב ןיליפת חיני הז ירחאלש םימיה לכו םייתרחמו רחמ םגש ךכ ,תלוזה לש
ינפל - תווצמב ךוניחה ןיינעל עגונב הז ךרד לעו .הז ןיינע לע ותוא וררועיש קוקז היהי
.הווצמ-תבו הווצמ-רב

.םיעצבמה יניינע לכב תולועפל עגונב אוה ןכו
,ד ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2493 'מע


האבה הנשל הנכהו שפנ-ןובשח

:לעופב השעמל עגונב

לכ תודוא זרזלו ררועל שי - לולא שדוח-שארד 'א םויב לחש שדוק-תבשה םויב ונדמעב
האבה הנשל הנכהו תפלוחה הנשה תומילשו ןוקיתו שפנ ןובשח ,לולא שדוחד הדובעה יניינע
,הרות ,"לולא"ד תובית ישארה תשמחב םיזמרנה הדובעה יניינע יטרפ לכב ,הבוטל ונילע
...הכוראב ל"נכ ,הלואגו הבושת ,םידסח-תולימג ,הדובע

רומאה לכ לע ףסונ) לעופב השעמ לש םידחוימ םיניינע תודוא םג זרזלו ררועל םוקמה ןאכו
:לולא שדוחל םיכיישה (ליעל

הדליו ,ורבחל דלי ,ףטה ןכו) (התוער תא השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל (א
הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ,לארשי ללכלו תויטרפב דחאו דחא לכל ,(התרבחל
...הקותמו

תויהל הווצמ יקודקדב םישפשפמ הזה שדוחבש םיגהונ השעמ ישנא שי" :םינורחאב אתיא (ב
- "בוט גהנמ אוהו ,תווצמ ראשמ קדב םש אצמי רשא לכו ,םהלש תוזוזמו ןיליפת ןחובו קדוב
הבוט הנשל ,הבוט המיתחו תביתכ תכרבב טרפבו ,ללכב 'ה תכרבב ףסותי הז ידי-לעש
.הקותמו
,ד ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(209-208 'מע

יבר יצוצינ


לארשי לש םרוגינס


הירוטסיההמ תויומד לע תוכז יברה דמיל תובר תויונמדזהב
דמילו םתוכזב שרד ויתוחישב * םיילילש םישעמב רשקנ םמשש
תא ריכזה ,וז הגהנהל רוקמ שקיבשכ * הירוגינס םהילע
לגרל * ןקזה ונבר ןמזמ אלפומ רופיס םגו הנשמה ירבד
לארשי לש םחבשב רבדלו ררועל יברה גהנ ובש לולא שדוח
(בס ןויליג 'תורשקתה'ב העיפוהש המישרל המלשה)


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(102 -103 'מע ,חכ ךרכ תוחיש יטוקל) יברה קיפמ לארשי תבהא ןיינעב "אלפנ דומיל"
אלו םינפ ול ואשיש רובסכ השמ םקיו" ,רמאנ הבש םריבאו ןתד םע וניבר השמ לש ותגהנהמ
:"ושע

תא לענ" רבכ ומצע ה"בקה ,ןכ לע רתיו ,ןידה רזגנ רבכש ךכ לע טבה ילבמ
לדוג דצמ ,םוקמ-לכמ - םהמ קלתסהל ,"ולעה" :הרוהו הבושת ינפב "תלדה
וניצמש יפכ) אצמנ אוה וב בצמ לכב ,ידוהי לכל וניבר השמ לש לארשי -תבהא
הז בצמב ףא ירה - (לגעה ישוע רובע וליפא שפנ תוריסמב ומצע בירקה השמש
.הלואש םייח תדרמ םליצהלו םריבאו ןתד לע לועפל דציכ הצע שפיח

.לארשי-םע לע היירוגינס דמלל חרט דימת ,ונרודבש השמ ןכ - ורודב השמכ
ןויליגב ונתמישר םג האר) ןל-עמשמ-אק יאמו אטישפ ונמע םייחה םידוהי לע
ןמ תויומד לע תוכז דומילב םג ןיינע יברה הליג ,אלפה הברמל םלוא .(בס
.ילילש ןפואב םימיה ירבד ןורכיזב וטרחנ רשא ,רבעה

הגליב תב םירמ תוכזב

םלועל" :הגלב לע רמאנ םש ,הכוס תכסמ לע םויס יברה ךרע ה"לשת ירשתב 'ו תודעוותהב
-לק לש ןפואב דומלל שי הזמש ,ריבסה יברה ."המותס הנולחו העובק התעבטו םורדב תקלוח
-המכ-תחא-לע ,רמשמה לכ לע העיפשה תמייוסמ הדלי לש תחא תילילש הלועפ םא המו :רמוחו
.ךורע-ןיאבו ללכה לע עיפשהלו לועפל החוכב - תחא הדלי לש ולו ,תיבויח הלועפש המכו

םיאבומה םירבדה םתוא יכ ,רמאו ,"הגליב תב םירמ" לע תוכז יברה דמיל וירבד ךשמהב
םייוג תציחמב ,הבצמו הדמעמב וליפא :הילע תוכז דומיל םג םמצע םה ,היפלכ הנעטכ ארמגב
ןגמ חבזמה ןיא עודמ ,הלאשה הל הקיצה ,(הרהט לש בצמב אל יאדוובו) שדקמה-תיבל וסנכנש
דמוע התא יאו לארשי לש ןנוממ הלכמ התא יתמ דע סוקול סוקול" :הרמואב לארשי-ינב לע
."קחדה תעשב םהילע

:'קה ויתועמדב ולהמנש םירבדב יברה ךישמה ןאכ

הרימה"ש דע ,דורי יכה בצמל הרדרדתהש ,היידוהי הרענב רבודמ :ךמצע עגה
תאו שדקמה-תיב תא שבכ ,םילשורי דגנכ םחלש ימ םע ,"טוידרסל תאשינו התד
-ינב םע ללוחתמש המ תא האור איה רשאכ ךא .ותציחמב תכלוה איה .חבזמה
?לארשי-ינבל רזוע ךניא עודמ ,"סוקול סוקול" :תקעוז איה לארשי

:ךישמה יברהו

,לארשי לש ןתונגב רפסל ידכ םולשו סח אל ?ארמגה ךכ לע ונל תרפסמ עודמ
דבו ,ידוהי לש ותלעמ תא תוארל ןתינ בצמו דמעמ לכבש ונדמלל ,אברדא אלא
."ונכשל בוט קידצל בוט" ,ארמגה םויסכ ,ידוהי לש תוירחאה לדוג תא דבב
ןכשה היהי ותלוזש גואדל וילע ,יוצר יתלב בצמב ותלוז תא האור ידוהישכ
רבדי רשאכו ,("'וכ עשרל יוא" ,רבחה לש ןכשה היהי אוהש ,ךפיהל אלו) ולש
םילעופו בלה לא ןיסנכנ" םירבדה ויהי "בלה ןמ םיאצויה םירבד" ומע
."ןתלועפ

בר השעמ

'מע ,א ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת הרות-תחמש םוי תודעוותהבו םיבורמ םימי ופלח אל
:קומינו םעט םהל ףיסוה ףאו ,ל"נה וירבדל יברה סחייתה (17

יוויצ והז תמאב .הגליב תב םירמ לע תוכז םידמלמ המ םשל והמתש הלאכ ויה
םיכירצש תעבוק תמא תרותש ,"תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יווה" ,הנשמב שרופמ
אלא ,יתימא ןיינע אל הזש הנווכה ןיאו .לארשימ דחא לכ לע תוכז דמלל
אבש ולש תוכזה דומיל ידי-לע אלא ,תוכז ודמילש םדוק םג יתימא אוה ןיינעה
.היוצרה ותלועפ לעופו ,יולגב יתימאה ןיינעה הלגתמ יזא רובידב

.ןקזה ר"ומדאמ תוכז דומיל עגונב "בר השעמ" ונשיש ,רמאו ךישמה יברה
- ןקזה ונבר לש ותדובע תלעמל "תשגל ובל ברע רשא והזיאו הז ימ יכ ףאו"
הלולס ךרד וז הגהנה תישענ - הזב ךרדה תא ןקזה ונבר חתפש ירחאל םוקמ לכמ
.הזב ףסוי-תיבה רופיס עודיכ ,לארשימ דחאו דחא לכל

איבנה הירכז יגרוה לש םחור

'מע "ה"לשת םירופיס ץבוק"ב םשרנש יפכ ןאכ ותוא םיאיבמ וננה רופיסה לש ותורידנ לשב
:10-7

יתעמש"ש ןקזה וניבר תודוא רופיס אבומ - הנורחאל ועיגהש "ךאלכיב"המ דחאב
."ןמאנ שיאמ

:אוה הזו

סנכנש דחא שיא וינפל ואיבהו ,הלוגס ידיחי המכ םע ןקזה וניבר בשי ,םעפ
.ןלציל אנמחר "חור" וב

םטושפ יפל רשא ,איבנה הירכז תא וגרהש הלא תודוא רבדל ליחתה ןקזה וניבר
םיעשר ויה ,ןלציל אנמחר ,הזכ ארונו רומח רבד ושעש הלאש ,הארנ םירבד לש
חור" ,"איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא" - (כ,ב הכיא) בותכה ןושלבו ,םילודג
ירבדב בותכש ומכ ,עדיוהי ןב הירכז תא םתגרהש םכל האנ יכו ,םתבישמ שדוקה
תדובע והואשעו שאויל תווחתשהל ואבשכ םחיכוהש (ךליאו זי,דכ ב) םימיה
והוגרהו ,איבנו ןהכ היהו ,עדיוהי ןב הירכז תא השבל חורו - םילילא
."הרזעב

,םילודג םיקידצ ויה הלא םישנא - ןקזה ונבר רמא - רבד לש ותתימאל ,םנמא
.תילענ הרטמ ליבשב התיה הזכ רבד םתיישעו

:המדקהבו

חורו" - םיבותכה תוטשפב רפוסמ איבנה הירכז לש ותגירה ערואמ תודוא
הכ םהל רמאיו ,םעל לעמ דומעיו ,ןהכה עדיוהי ןב הירכז תא השבל םיקולא
'ה תא םתבזע יכ וחילצת אלו 'ה תווצמ תא םירבוע םתא המל ,םיקולאה רמא
רצחב . . ןבא והומגריו וילע ורשקיו" - ךכמ האצותכ רשא ,"םכתא בוזעיו
אל הירכזש ידכב היה ותוא םתגירה םעט תיתימאש ,ןקזה ונבר ראיבו ."'ה תיב
.ותאובנ ירבד תדגהב ךישמי

:רבדה רואיבו

רמא רבכ איבנה םאב לודג קוליח םייק - םלועב האובנה ןיינע תלועפל עגונב
תא איבנה רמא אל ןיידע םאב :יכ - ואל וא ,האובנה תא ויתפשב אטיבו
ותבשחמב אלא הניאו) יוליגב םלועב האובנה הכשמנ אלש ןוויכמ ירה ,האובנה
הנתשיש ןכתייו ,לעופב םייקתת האובנהש חרכומ וניא ,(איבנה לש תמלענה
-לע ירה ,ורובידב האובנה תא אטיבו רמא רבכ איבנה םא ןכ-ןיאש-המ ;רבדה
- רבדה יונישב ךורכה ישוקהו ,יוליגב םלועב האובנה תכשמנ רובידה ידי
.רתויב אוה לודג

לש ותאובנ ירבד םירומאה םישנאה ועמש רשאכ ,ןקזה ונבר רמא ,ךכיפלו
,לארשי-ינב לש םלרוגב תולעל םיידיתעה םייוצר יתלב םיניינע תודוא הירכז
אנמחר ,ונשדקמ תיב ןברוח תודוא האובנ - דחוימבו ללוכ ,ןלציל אנמחר
תודוא ותאובנ תדגה ףיסוהלו ךישמהל הירכז לש ותעדבש ואר רשאכו ,ןלציל
הלועפ] ,איבנה (הירכז) תא וגרהו ,םשפנ תא ורסמ - םירומאה תוערואמ
ןבומכ ,תימשג הניחבמ ןהו תינחור הניחבמ ןה - שממ שפנ-תוריסמב הכורכה
הז ידי-לע) ןלציל אנמחר ,ותאובנ ירבד שומימ ךכב עונמל ידכב ,[תוטשפב
!((םינפ-לכ -לע) רובידב הלגתתו אובת אל ותאובנ ךשמהש

- רובידב םילגתמו םיאב םירומאה האובנה ירבד לכ ויה םאש :ףיסוהל שיו]
הירכזש ןוויכ ,רובידב תואבה תואובנ ראשבמ רתוי דוע היה םתונשל ישוקה
ןפואבש - "'ה תיב"ב (ב)ו ,לארשימ םיבר דמעמב (א) ותאובנ תא רמא איבנה
.[רתוי ףקותבו יוליגב איה םלועב האובנה תכשמה ,הז

הירכזל עגונב הלאשה תלאשנ - רמול ןקזה ונבר ךישמה - הז יפ-לע ,םנמא
:ומצע איבנה

הרמאנש האובנ ןיב ליעל רומאה קוליחה רבד לע יאדווב עדי אוהש ןוויכ
ךישמהל הצרו) דיגהו ומצע אוה ךלה עודמ - הרמאנ אל (ןיידע)ש האובנו
ךכל תמרוגה איה איה וז הלועפ רשא תורמל ,ותאובנ ירבד תא (דיגהלו
!?שממ לעופב ,ןלציל אנמחר ,(יאדוול בורק) הנמייקתת תואובנהש

ותאובנ שבוכהש רחאמ ,רבדב חרכומ היה הירכזש - תוטשפב רמול רשפא הרואכל
ל"נה םישנאה םג ירהש ,ןכ רמול ןיאש ןבומ ,תקייד דכ לבא .התימ בייח
רוסיא לע שנועה) התימ שנועב ךכ ידי-לע םמצע תא ובייח הירכז תא וגרהש
ידכב - התימ בויחב בייחתהל םשפנ תא ורסמ ,(ןלציל-אנמחר םימד תוכיפש
הירכז גהנתה אל עודמ ,ךכ-םאו ;(ליעל רומאכ) שדקמה -תיב ןברוח תא עונמל
!?וז ךרדב ומצע איבנה

:הזב רואיבה רמול שיו

ינפב תואיצמ ול ןיאש ,אוה איבנ לש וניינע רשא ,איבנ היה הירכזש ןוויכמ
,ןכל - 'יוה רבד הלגתמו ךשמנ ודי-לעש אלא הניא ותואיצמ לכו ,ללכ המצע
התייה אל ,האובנה תא דיגהל ה"בקה ידי-לע הווטצנ (איבנה) הירכז רשאכ
םג) ויהיש תונובשח הזיא ללגב ותאובנ תא שובכי אוהש תוירשפא תמייק
,ללכ ומצעל םוקמ תסיפת ול התיה אלש ןוויכ ,('וכ רתויב םילענ תונובשח
.ה"בקה ירבד יוליג אלא התיה אל ותואיצמ לכו

"איבנ" לש הגרדב ויה אלש ןוויכמ ירה ,םירומאה םישנאל עגונב ןכ-ןיאש-המ
- םילודג םיקידצ ויה םה םג ךדיאל לבא ,(ללכ ומצע ינפב תואיצמ ול ןיאש)
אל ותאובנש ידכב איבנה תא וגרהיש ענמנה ןמ היה אל םבצמו םדמעמ דצמ ,ןכל
.רובידב הלגתתו אובת

שיאהמ "חור"ה ,עתפל ,האצי - הלאה םירבדה תא ןקזה וניבר םייס רשאכ
.ל"נה

:רמאו ,ןקזה וניבר הנענ

שיאה ךותב "רוביע" ךרדב סנכנ - איבנה הירכז תא וגרהש הלא לש "חור"ה
"חור"ה ןקתתנ - הירכז תא וגרהש הלא לע "תוכז דומיל"ה ידי לעו ,הזה
.הז שיאמ םג ("חור"ה) קלתסנ הז ידי -לע רשא ,הזלה

דומילב תלעפנש הלועפהו יוליעה לדוג לע יברה דמל ונממש ,רופיסה ןאכ דע
.ל"נכ ,ילארשיה שיא לע תוכז

ירבד תב תימולש

ומא םשו" קוספה לע הבחרהב יברה רביד (ךליאו 67 'מע זל ךרכ תוחיש יטוקל) הכורא החישב
אי,דכ רומא) "התיה הדבל איהש רמול וזל בותכה המסרפש ,לארשי לש ןחבש - 'וג תימולש
בותכה המסרפש אפוג הזב אוה ירבד תב תימולש לש הנוקית יכ ,יברה ראיב ותחישב .(י"שרבו
רובידב םג תועינצה לדוגב לארשי ישנל תוריהזה תילכתו הארוהה האב הזמש ,(וזכ השגדהבו)
.תימולש לש החבשו התוכז אוה אפוג הזו ,'וכ

לש דוסיהל עגונש ,"לארשי לש ןחבש" הלגתמ בותכה המסרפש הז ידי-לעש ןוויכמ :רמולכ
.החבש יווה אפוג הז ,הברדאו ,הליבשב תונג בשחנ הז ןיא ,לארשי ללכ

אטחה ידי -לע רשאכ איה תילענה הבושתה ירה הבושתה ןיינעבש םשכש ,החישה םויסב ףיסומו
איבמ הז השעמ רשאכ אוה השודקהו תועינצה ךפיה היהש הז לש ןוקיתה" םג ךכ ,םילעתמ אפוג
."תועינצה תילכתלו תועינצל

אתוילעמל חרוק

יטוקל האר - תויונמדזה רפסמב) יברה ראבמ עשר לש ומשב "חרוק" תשרפ תאירק םעט תא
אב הזש ,(ךליאו 500 'מע ,ב ךרכ ח"משת תוחישה רפס .ךליאו 186 'מע ,יח ךרכ תוחיש
'וכו תולעתהל הז ןוצרש 'וכו לודג ןהכ תויהל ןוצרה - "חרוק"ד בוטה ןיינעה תא שיגדהל
לבא ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא אצמיהל ךירצ הז ןוצרש רמול שיו ,בוט ןיינע ומצע אוה
.הרותה תארוהמ גרוח וניאש ןפואב

יבר שרדמב תשרדנ הפי וז השרפ - חרוק חקיו" י"שר לש ושוריפב רבסה יברה דמול ןאכמו
יבר) שרדמ"ב שוריפ ונשיש םידקמ ,ארקמ לש וטושפ שרפל ליחתמ י"שרש ינפל דוע :"אמוחנת
.ובש בוטה ןיינעה םיאצומ יוצר -יתלב רבדב וליפאש - הנכותש ,המחנ ןושלמ ,"(אמוחנת
יולגב ,טשפה ךרדבש תורמל) בוט לש ןפואב "וז השרפ"ד ןכותה תא הלגמש שורד ,רמולכ
,םתס בוט קר אל - "תשרדנ הפי"ש אלא ,דוע אלו ,(יוצר-יתלב רבד הז ירה ,תוינוציחבו
."תשרדנ הפי" - יפוי לש ןפואב םג אלא

:יברה רמוא ,לעופלו

תמגוד ,יוצר יתלב בצמו דמעמב הארנ תוינוציחבו יולגבש ידוהי םישגופ רשאכ
ומוקמש ידוהילו ול המ :בושחל והשימ לוכי ,םיבותכה תוטשפב חרוק לש ובצמ
...!?ןלציל אנמחר ,"לואש"ב

הפי וז השרפ" :חרוק לש ותלעמ תא השיגדמו "חרוק" תשרפב הרותה האב הז לע
תא אוצמלו שורדל - "ינשרד" ול רמוא שגפש הז ידוהי ,רמולכ ,"תשרדנ
,ידוהי לכש ,הפי רוכזלו תעדל שי .("תשרדנ הפי") ובש הפיהו הבוטה הדוקנה
אוה ירה - אתועירגל "חרוק"ד בצמו דמעמ וליפא ,היהיש בצמו דמעמ הזיאב
ןכלו . . (הלעמה םש ,אקייד "לארשי") "לארשי ןב" אוהש דעו ,בקעיל סחייתמ
השודקה תגרדל תולעתהל ונייה ,אתוילעמל "ומצע תא חקיל" ותלוכיבו וחוכב
."םירבד םכמע וחק ,ןרהא תא חק רמאנש ומכ" ,לודג ןהכד

תולכ דע אוצר

םינהכה יבגל (223 'מע ,חכ ךרכ .190 'מע ,יח ךרכ תוחיש יטוקל) יברה ראבמ םירבדה חורב
םילטונ ויה" ןכ-יפ -לע-ףאו ,"ותנש איצוה אל דחאו דחא לכ"ש ,ינש תיב ימיב םילודגה
,םתנש תא ואיצוה אל םהל ומדקש םילודגה םינהכהש וארש תורמלש ,"םימדב (הלודג הנוהכ)
.לודג ןהכ םושעיש ןוממ ונתנו ולדתשה ןכ-יפ-לע-ףא

לע ןכלש) הלודג הנוהכל יואר וניא אוה םגש ,ומצע תגירדמ תא ועדויב :הומת הרואכלד
- ותנש תא איצוי אל אוה םגש עדי ירה ,(םימדב הלודגה הנוהכה תא תונקל קוקז היה וחרוכ
?לודג ןהכ תויהל ךכ-לכ קזח ןוצר ול היה הביס וזיאמ ןכ-םא

םשש ,(םירופיכה -םויב) םישדקה-שדוקל סנכיהל םהלש הקושתהו ץפחה :אוה הזב רואיבה ךא
תואצותה תורמל ,םהל יאדכ הז היהש ,ךכ לכ םילודג םלצא ויה ,יולג ןפואב הרוש הניכשה
...שארמ םהל תועודיהתודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר

(ימלשורי םוגרת) אפוליחו אתכרב ןיד אמוי ןוכימדק רדסמ אנאד ןומח :איבנ השמ רמא

דילוהל לולע ויתוארוה יולימ ,רמולכ .'הללק' םימעפל ונל ןתונ רודו רוד לכבש 'השמ'
.הכרב אלא הלילח הללק ןאכ ןיא רבד לש ותימאל יכ ,תעדל ונילע םלוא .השקכ הארנה בצמ
.הזב -אצויכו ,רתוי םישק םירוסיימ םירטפנ םירוסייה ידי-לע ןכש
(י"שת האר תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה

וירובידו ויתובשחמ .םדאה ביבס םיטשפתמ םוניהג ריוואו ןדע-ןג ריוואש ,םירפסב ראובמ
ףיסוהל ןתינ הז דוסי לע .םוניהג ריוואב - םיערה וליאו ןדע-ןג ריוואב םימשרנ םיבוטה
.םדאה ישעמ יפ-לע ,םוניהגב וא ןדע-ןגב היוצמ המצע המשנה ףא יכ ,רמולו

("םויה") השעמ תעב ותמשנ תאצמנ הווצמ םייקמ םדא רשאכ :"הללקו הכרב םויה" רמאנש והז
.("הללק") םוניהגב ותמשנ תאצמנ העש התואב ירה ,הריבע רבועשכו ;("הכרב") ןדע-ןגב
(במרת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(וכ,אי) הללקו

,(גנ ארתב-אבב האר) "ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ירהו ?הללק לע "ןתונ" רמול רשפא דציכ
?"הפי ןיע" לצא הללק ןיינע המו

הללקה לש תילכתהו ימינפה ןכותהש הרכהל האיבמ ("האר") הקזח תולכתסהו הייאר :אלא
םושמ ,תאז .הפי ןיעב - 'הללק'ה םג תנתינ וז תימינפ הניחב יפלו ,הכרב אלא םניא
תנמ-לע ,תישפוח הריחב רשפאל ידכ אלא וארבנ אל ("הללק") שנועהו ערה תואיצמ תוללכש
.ורכש לע אוביו בוטב רחבי םדאהש
(1342 'מע ד ךרכ ,תוחיש יטוקל)


(וכ,אי) הללקו

(סולקנוא םוגרת) ןיטולו
(ימלשורי םוגרת) אפוליחו

בקע) רמאנש יפכ ,הלואגל וניכהלו לארשי-םע תא ךכזל איה ("הללק") תולגה ירוסיי תרטמ
ארקנ סולקנוא םוגרת הנהו ."הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיקולא 'ה . . ךרסיימ ךיקולא 'ה" (ח
הנווכה ןיא לבב לש רתסהו םלעהבו ,("לכ" ה"ד א,דמ תוחנמ תופסות) "ילבב םוגרת"
"ןיטול" - וטושפכ "הללק" םוגרתה םגרתמ ןכל .תרכינו תשגרומ תולגה ירוסיי לש תימינפה
תוקולאה הבש ,לארשי-ץראד םוגרת אוה - ימלשורי םוגרתה תאז תמועל .(ימרא ןושלב הללק)
םג ןכש ,"אפוליחו" :םגרית - תולגה ירוסייבש ימינפה בוטה תא שיגרהל ןתינו יולגב
.הנתשמו ףלחתמ הכרבה תכשמה ןפואש אלא ,איה הכרב הללקה
(133 'מע טי ךרכ תוחיש יטוקל)


(גכ,בי) םדה לכא יתלבל קזח קר

םימדה תחיתר לע הרומה ,'םד' אלל אלא (כ קוספ ליעל י"שר האר) ןילוח רשב ונל רתוה אל
ךפשי ךיחבז םדו" - דבלב השודקב קרו ךא תויהל תוכירצ תובהלתהו תויח ,רמולכ .הוואתו
.(זכ קוספ) "ךיקולא 'ה חבזמ לע
(1109 'מע ד ךרכ תוחיש יטוקל)


(ט,וט) אטח ךב היהו . . ןויבאה ךיחאב ךניע הערו

תרפכמ הקדצ תווצמ ,ןכש ?הקדצה ןמ וניע םילעמה יבגל אקווד "אטח ךב היהו" רמאנ עודמ
הקדצ ןתונ וניאש ימ לכש ,אצמנ ."קורפ הקדצב ךאטחו" (ד לאינד) רמאנכ ,םדאה יאטח לע
."אטח ךב היהו" ךכיפלו ,ויאטח לכ ודיב םיראשנ
(ל 'מע םירבד הרות יטוקל)


(חי,וט) השעת רשא לכב ךיקלא 'ה ךכרבו

(ירפס) השעת רשא לכב רמול דומלת ,לטבו בשוי אהי וליפא לוכי

הכרבל עבטה ךרדב 'ילכ' תושעל ונתבוחמ ןכ-יפ-לע-ףא ךא ,'ה תכרבמ האב םנמא הסנרפה
- םיקולא םש ךרד רובעל תבייח איהו ,תוכרבה לכ רוקמ ,'יוה םשמ האב הכרבה ןכש .וז
.'עבטה' היירטמיגב

היהי אל הסנרפה קסעש רהזיהל שי ןכל ,יעבטה 'ילכ'ה אלו ,'ה תכרב אוה רקיעהש ןוויכמ
רתוי הבר תובישח סחייל ןכתיי אל ירהש ,הרותל םיתיע תעיבקו רוביצב הליפת ןובשח לע
.הכרבה םצעלמ 'ילכ'ל
(126 'מע ןייעמו סרטנוק)


(ט,זט) המקב שמרח לחהמ

סנכנשכ .השק דיב םהב גהונ םריעב עיפשמהש ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ינפל םידיסח וננולתה םעפ
:יברה ול רמא ,תודיחיל עיפשמה

ונייה - 'שמרח' תועצמאב ,תושיהו הוואגה ,'המק'ה תא רובשל ךירצ - "המקב שמרח לחהמ"
אל שמרחו" ,(גכ אצת) רמאנ תלוזה יפלכ ;ךמצע יפלכ אוה הז לכ םלוא .םיפוגיסו תוינעת
."ךער תמק לע ףינת
(העומשה יפמ)


(זי,זט) ודי תנתמכ שיא

אישנ ר"ומדא ק"כ רמוא ."ךדי תבדנ" רמאנ ('י קוספ) ליעלו "ודי תנתמכ" רמאנ ןאכ
:ונרוד

שיגרמה ,הזכ םדא .(י"שר) "ןיבורמ םיסכנו הברה ןילכוא"ב ךרבתנש םדאב רבודמ ןאכ
ןיא ןכ-םאו ,דבלב ןודקיפכ ודיל עיגהו ,םיינעה לש אלא ולש וניא ול ןתינש ברה רשועהש
לולעו רישע וניאש ימב רבודמ ליעל וליאו .הפי ןיעב הניתנ - 'הנתמ' אלא 'הבדנ' ןאכ
לכ ןכש ,'תבדנ' םש רמאנ ןכל ;םיינעל הקולח ידכ וב ןיא ול שיש טעמה יכ תועטב בושחל
.ותלוכי יפכ בל-תובידנב הקדצל םורתל בייח ידוהי

'ה וכרבמ ףוסבל ,'תבדנ' תניחבב הקדצ ןתונש ימש ,ךל רמול ,'תנתמ'ל 'תבדנ' המדקו
.'תנתמ' לש ןפואב םג תתל לכויש
(288 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)רודו רוד תורצוא


"הייחתל םק לולא"


לוכה לע הרוחש הרמ הלפנ ,לולא שדוח עיגמ היהשכ ,רבעב
תויח ךישמה ןקזה ונבר * םינפה לע ךוסנ היה בצע לש ןנעו
* תומהוזמה תובצעהו הרוחש הרמה תא חירבהו תוימינפב
איה ,וירחא םיאבהו ןקזה ונבר ונל ונתנש תודיסחה תרות
חישמ יוליג"ויהיש הצור תודיסחש יפכ תויהל םילגוסמ"

ש"נא ןיב שי .(?תחא לגר לע הדימעב דומענ יתמ דע=) "אכמס דחד אמויקב םוקינ יתמ דע"
יפכ תויהל םילגוסמ ויה םה ,רמולכ .םיבוט יד "הרוצ ילעב" תויהל םילוכיש םידיסח 'יש
,הדובעב רדס םוש םהל ןיא ,"ףיקמ" לש רדסב םיקפתסמ םה ךא .ויהיש הצור תודיסחהש
.ינמזו ינוציח ,"ףיקמ" ןפואב לוכה אלא ,רדוסמ רדסב תימינפ הדובעב

המ ,ישפנה םנובשח תא םישוע ,הבוט תוררועתהב םיררועתמ םה ,לולא שדוח-שאר עיגמשכ
,רבעה לש 'לוכה ךס'ה 'ןכב' ותואמו ,רבעהמ 'ןכב' ,םוכיס םיכרוע ,הנשה הרבע ךיאו
,םימורעו םיינע םה המכ דע םישח םה .ינחורה םדמעמ לע רעצו םעז ישגר םלצא םירצונ
!?הנשה הרבע המב ךא ,הנשב ורגבתהש םיעדוי

רחמה לע קר םיבשוחש םייח ,הלא והות ייחמ ףוסה היהי המ םיבשוח רשאכ תורמרמתה תרצונ
היהי המ הגאדב םייורשו "םוי םוי םשה ךורב"ה לע םיחכוש ,םויה תא םידבאמ ךכ םושמו
.רחמ

תע ימי םהו ,םימחרה תודימ ג"י תוריאמ ובש ,םימחרה שדוח ירה אוה לולא שדוח-שאר
הטלחהל םיעיגמו ,הנשה-שאר לש לועה תלבקל תוקזח תויפיצ רצוי שפנה ןובשח ירה .ןוצר
.ירמגל הנוש היהיש דיתעה לע הנתיא

לע רומשל םידיפקמ ,בוט יד דמעמב םיאצמנ - םירופיכה-םויו הנשה-שאר ימי םיעיגמשכו
בצמה .החמשה וקב םיאצמנ ,הרות-תחמשו תוכוסה ימי םיעיגמשכו .הלטבב וריבעהל אלו ןמזה
תולעפתה הנשי ,"ףיקמ" לש ןפואב אוה רומאה לכ - דחא םגפ ךכב שיש אלא ,בוט יד אוה
."ףיקמ" לש ןפואב לוכה ךא ,החמשב תולעפתה ,הבושתב תולעפתה ,האריב
(73 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


ריאה ןקזה ונברו היחה ט"שעבה

םלוא"ב היה שודיקהו ןנועמ היה - באז-דוד 'רה ח"הרה רפסמ - לולא י"ח שדוק-תבשה םויב
תודיסחב לעפ ט"שעבה ,לולא י"חב דלונ ט"שעבה :ר"ומדא ק"כ רמא שודיקה תעשב ."לודגה
.יל ידודו ידודל ינא לש הדובעב תויח

תובית יפוסו לולא תובית-ישאר יל ידודו ידודל ינא :תודיסח רמאמ יברה רמא ןכמ רחאל
.הרותה תא לבקל רהב השמ היהש םוי 'מ דגנכ ,ם"מ הלועש ,ןידוי 'ד

לוגיעב - לוחמב דוקירהש ר"ומדא ק"כ רמא ןכמ רחאלו ,ונגינ - תודיסחה רמאמ ירחא
חרכהה ןמ ןושארה יוליגה ."ףיקמ" אוה לוחמ .ט"שעבה ימיב שדחתנ - םידיסחה לצא גוהנה
תוריסמב ,לודגה ונבר ,אבסה .טרפב תוימינפבו ללכב םילכב טלקנ וניא אוה .ףיקמ היהיש
תעכ .תוימינפל םילכ השעו תוימינפב ףיקמה תא סינכה ,םידיסח לעו תודיסח לע ושפנ
לעופ ףיקמהו ,םהילע הרוש ףיקמ רואו םילכב תורוא הז ירה לוחמב םידקור םידיסחשכ
.ימינפב

.םילגעמ תורשעב ודקרו "רצח"ל אצי להקהו ותיבל רזח יברה

:ר"ומדא ק"כ רמא שדוק-תבש תדועסב

םייחכונה םיניינעה ינשו ,ד"בח ירעש חתפ ןקזה ונברו הרותה תוימינפ ירעש חתפ ט"שעבה
לע תלפונ התיה לולא עיגהשכ רבעב .הייחתל םק ומצע ל"ולא יכ איה םתועמשמ לולא י"ח לש
תויח ,תוימינפב "תויח" ךישמה ןקזה ונבר .ןנעב םיסכתמ ומכ ויה םלוכ ,הרוחש הרמ םלוכ
.תימינפה תורירמה תא איבהו תובצעה יפיקמ תא חירבה ,תימינפ

וירבד תא חתופ - ק"הרה ר"ומזאא ק"כמ זא עמשש המ ז"דרה ח"הרה רפסמ - ןקזה ונבר
היהי םא םגו ,ךמצע ינפב עשר יהת לאו" ,עשרה יבגל תוישוק לאושו ,עשרו קידצ ןיינעב
ילעב לש רדסה לבא ?קידצ תגירדמ ןיינעב רבדל וילע היה ,הרואכל ."'וכ עשרכ ויניעב
הנהו קידצ אוה הנה .ךכ םג בוט תויהל לוכיו ךכ בוט ,תווצק ילעב םהש ,אוה "םיפיקמ"
.תובשייתהב אל הזש ינפמ ,םולשו-סח עשר אוהש ומצע לע רמול םולשו-סח ןכומ אוה
.רדוסמ אוה "ימינפ"ה .תווצק בוריע םוש ךייש אל "ימינפ"ב

הרוחש הרמ הלפנ - םימש-ארי רתוי תויהל םיכירצ ירהו - לולא שדוח עיגהשכ רבעב אליממ
תא ןברדל ידכ ,םולשו-סח עשר םשב ומצעל ארוק היה - "םיפיקמ"ה לעב - אוהו ,לוכה לע
.לולא שדוחב לכ ינפ לע ךוסנ היה בצע לש ןנעו ,הלודג תובצע הררש אליממו ,ומצע

הרוחש הרמה תא חירבה אוה .ט"שעבה ךרד תא ריאה ןקזה ונברו הדובעב תויח סינכה ט"שעבה
תודיסחה תרות .הבושתב רוזחל וילעש עדוי קידצ םגש ךכ ידיל איבהו ,תומהוזמה תובצעהו
.חישמ יוליג איה ,וירחא םיאבהו ןקזה ונבר ונל ונתנש
(49-48 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)גהנמו הכלה רוריבתועט ןוקית

אשונב ,"גהנמו הכלה יניינע רוריב" רודמב ,17 'מע (ומחנ שדוק-תבש ברע) איר ןויליגב
,ןקזה ונבר רודיסמ הקתעהב תועט הלפנ ,"הלאשה טוריפ" עטקב ,"ץ"שהד תמא םכיקולא 'ה"
."'תמא םכיקולא 'ה .םכיקולא 'ה ינא' רמוא דיחיב ללפתמה"ש בתכנו

:ןקזה ונבר רודיסב בותכש ומכ תויהל ךירצו ,היינשה םעפב "ינא" תלימ הטמשנ תועטב
ינא" רמוא ,דיחיב ללפתמה ,ןכ-לע ."םכיקולא 'ה ינא תובית רוזחי ,ומצעל ללפתמה דיחי"
."תמא םכיקולא 'ה ינא .םכיקולא 'ה

לופכל ילבמ) "תמא םכיקולא 'ה ינא" :םימייסמ ,רוביצב םיללפתמשכש ,שיגדנו ףיסונ
רחאל ,ץ"שהש אלא .יברה גהנש יפכו ,םש ןמסנה ז"הדא ךורע-ןחלושב בותכש ומכ ,(המואמ
."תמא םכיקולא 'ה" לוקב רזוח ,"םכיקולא 'ה ינא" םייסמש

* * *

.ונניינעל תוכיישל ולאשש ויהו ,342 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקלל ןייוצ אשונ ותואב
ךכ לעו ,"ןיגהונ שיו" "ןיגהונ שי" ןושלב תועד יתש ואבוה ז"הדא ךורע-ןחלושב :ןכבו
השעמל לבא .היינשה ארבסכ הלאכ םירקמב קספ ב"שרה ר"ומדא ק"כש ,םש תוחיש יטוקלב אבומ
.ונרוד אישנ לש "בר השעמ" אלא ונל ןיא


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
האר תשרפ שדוק-תבש
לולא שדוח-שארד 'א ,בא-םחנמב 'ל

.[דמ,אל,גכ,י תונויליג 'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ]

.'אוביו הלעי' :םירמוא הרשע-הנומש תליפתב

םידקמ היהש תובר םימעפ .1םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל גיהנה יברה
.2רתוי

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש ,לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק

,םוי לש ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ללכב דעו הבר-אנעשוה דע םויהמ
,םוי-לש-ריש) םירומזמה לכ ירחא ,תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא .ונילע םדוק החנמבו
.3ונילע ירחא קר םותי -שידק םירמוא החנמב ןכו ;(ירוא 'ה דודל ,ישפנ יכרב

תא םיחינמ ,עובשה תשרפ תא םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
דע 'תבשה םויבו' ריטפמל םיארוק ינשבו ,שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה
.4'שדוח רחמ' תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,'יאסכ םימשה' םיריטפמ .'וכסנו'

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ םיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
.5שדוח-שארד 'ב - רחמ םוי תדועסב קר וא הכלמ-הוולמ תדועסב םיברמ שיו .שדוח-שאר

.4'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

רמאי ,הליחת ונילע םירמוא ובש ןיינמב ללפתמה .'ירוא 'ה דודל' םירמוא ונילע ינפל
.6הז ירחאל 'ירוא 'ה דודל'ו ,רוביצה םע ונילע

.4'ה קרפ - תובא יקרפ

םיטפוש תשרפ ןושאר םוי
שדוח-שארד 'ב ,לולאב 'א

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (2םיליהת
.7ללכב

(הנורחאה םתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
.13א"טילש לארשי ינב

ךלמה" ירהש ,הנממ הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה לולא שדוחד הדובעה
.9"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו . . הדשב

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.10ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

אישנ ר"ומדא ק"כ .11'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ .12ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ ונרוד
.13םינפ לא םינפ - הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער תא השאו

לכב תועיקתב םיכישממ .14ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב םיעקות ,תירחש תליפת רחא ,םויהמ
.(םידליל טרפבו ,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ,ללכב דעו םירופיכה-םוי ברע דע םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .15(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.2םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהתה רועיש

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהב םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.16ןקזהלחשכ הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה (1
.(12 הרעה ןלהל אבומה גהנמכ ,לוחב

.גי-בי 'מע ,לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא (2

'בויח' םגש רבתסמ ,חרכומ וניאשכ םישידק תרימאב טעמל ידכ אוה םעטהש ןוויכ .17 'מע םיגהנמה רפס (3
.םרמאי אל ,םישידק דוע םירמואש ןיינמב ללפתמה ש"נאמ

.ד"בח ללוכ חול (4

.ד ק"ס םש םייחה ףכבו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (5

'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (6
'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל הלהת תרימאמ ו"קב) הס
.ו"ס גי

.נ"שו 643 ,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (7

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (8
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) הנשב הנש ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (9

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה ,308 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקל (10

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(טנר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (11
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (12

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (13

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il


.53 'מע םיגהנמה רפס (14

.54 'מע םש (15

יטוקלבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקלב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (16
תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה-רפס שארבש תומישר
.וט-די 'מע ד"בח -יגהנמ-רצוא - 86-85 'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב