- ד"יר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה לולאב 'ו * םיטפוש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה גהנמו הכלה יניינע רוריב רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


הלעמל איה לולא שדוחב החמשה
יוויצ רדגמ


םע לארשי-ינב לש ימצעה רשקה הלגתמ ובש ,לולא שדוחב
דחוימ יוויצ ןיא ,הלבגהו הדידממ הלעמל אוהש רשק ,ה"בקה
* יוויצ רדגמ הלעמלש ןפואב איה זא החמשה יכ ,החמש לע
* הנשב םינמז השולש םדגנכו ךוניחב םירדג השולש לע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ3ינא" ה"ד 2רמאמב) ןקזה ר"ומדא לאוש - 1םימחרהו ןוצרה שדוח - לולא שדוחל עגונב
- 5"םימחרה תודימ ג"י תולגתה ןמז אוה לולאב"ש ןוויכמ :("לולא 4ת"ר יל ידודו ידודל
?"בוט םוי םניאו לוחה תומי םה המל"

ארקמ") תדחוימ השודק הריאמ זאש הזב לוחה ימימ קלוחמ (תבש הז ךרד לעו) בוט-םוי
,םימחרה תודימ ג"י םיריאמ לולא שדוחבש ןוויכמו .בוט-םויל םויה תא השועש ,("(שדוק)
ויה - 6םירופיכה-םויב תומילשב םילגתמש ,(רתויב תילענ השודק) "דאמ תונוילע תראה" םהש
.לוחה ימי אלו בוט-םוי תויהל םיכירצ

ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ יפ-לע" ןקזה ר"ומדא ראבמו
רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ ןיאשר זאו הדשב וינפ ןילבקמו
ךכ-רחאו ,וירחא םיכלוה םה ירה הריעה ותכלבו ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ
"הלוגס ידיחיו םעבש םירחבומה תאז םג ףאו תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא ותוכלמ לכיהל ואובב
.(הדשב היהש ומכ אלו)

רוא םילבקמ לארשי-ינבו ,"הדש"ב לארשי-ינב םע דחיב ה"בקה אצמנ ,לולא שדוחב ןכ ומכו
.הדשב ךרבתי וינפ

עודמ הלאשל ץוריתה שוריפב םייסמ וניא ןקזה ר"ומדא לבא .רמאמב רואיבה ןכות ןאכ דע
.לוחה ימי םה לולא שדוח ימי

:7ץוריתהב רואיבה רמול שיו

-םוי ןכלו ,היישעה םלועמ (תושבלתהב הניאו) תילענ רתוי איה בוט-םויב הריאמה השודקה
הריאמה השודקה לבקל הריתסב םה לוחד ןידבועו הכאלמ תיישע יכ - הכאלמ תיישעב רוסא בוט
הסינכה תמגודכ) "לוח"ה יניינעמ "תאצל" ךירצ בוט-םויד השודקה לבקל ידכבו ,בוט-םויב
שדוחב םימחרה תודימ ג"יד יוליגה ןכ-ןיאש-המ ;(םידחוימ םיאנת םישורדש ,ךלמה לכיהל
לכש ,הדשב ךלמה תמגודב - ("הדש"ב) לוחד בצמו דמעמב אצמנש ףא ,ידוהי לכל אוה לולא
.וינפ לבקל לוכי דחא

דחאו דחא לכל אוה יוליגהש ,8לולא שדוחד ותלעמ יהוז יכ - בוט-םוי וניא לולא ןכלו
ול ןתונ לולא שדוחבש םימחרה תודימ ג"יד יוליגהו ,'וכ אטחו רבעש הזל דעו ,לארשי-ינבמ
.9הבושת תושעל חוכ

המ םג אלא ,הכאלמ תיישע רוסיאב קר אל אוה בוט-םויד ןכותה :ןיבהל ךירצ ןיידע םנמא
"החמשל םידעומ" וניאש הנשה-שאר לש בוט-םוי וליפאו] .10"החמשל םידעומ" אוה בוט-םויש
[13החמש םג תויהל ךירצ ,12גנועו דובכד בויחה ונשי הנשה-שארב םגש הזל ףסונ ירה - 11
דובכ םגו) החמשה ןיינע םג (הרואכל) םיללוש ירה ,בוט-םוי וניא לולאש םירמואשכו
.(גנועו

(וליפא) דחאו דחא לכ םע אצמנ ה"בקהש ,"הדשב ךלמ"ה לולא שדוחבש ןוויכמ :ןיבהל ךירצו
שגדומכ טרפבו 14הלודג יכה החמש זא תויהל ךירצ אברדא היה - ולש לוח יניינעב אוהש ומכ
ןיב בוריקו) הבהא לע הרומ "ידוד"ש ,"יל ידודו ידודל ינא" תובית ישאר לולא שדוחד םשב
לבקל בורק ודוד זאו ,הבושתב ודוד לא בורק ובל" :15ח"בה ןושלבו ,(לארשי-ינבל ה"בקה
."הבהאמ הבושת

"םלוכל תוקחוש םינפ הארמ"ש ,"הדשב ךלמ" ומכ אוה ה"בקה לולא שדוחב ל"נכש טרפבו
םינפה םימכ ,לארשי-ינב לצא םג החמש ררועל ךירצ הז ירה - (החמש תמגודב אוה קוחשש)
.16םינפל

:וזמ הריתי אלא ,החמשו גנועד בויח היהי לולא שדוחבש וניצמ אלש קר אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו
וניא לולאש הז לע רואיב אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ הארמ" אוה זאש - "הדשב ךלמ"ד לשמה
!?לולאב החמשה בויח (הרואכל) ללוש הזש ,בוט-םוי

הנכההש ,רמול שיו .השדחה הנשל הנכהה שדוח אוה לולא שדוחש עודיה םידקהב הז ןבויו
.(ז 'יעס ןמקלדכ) ךוניחה ןיינע תמגודב אוה השדחה הנשל לולאד

ג"י ןב) םהב בייחתישכ תווצמ םייקל לכוי ידוהיש ידכב :אלפ רבד וניצמ ךוניחה ןיינעב
-יפ-לע-ףא .17ותונטקב הז ינפל לביקש ךוניחב ,הזב ויתועידיב יולת הז ירה ,(ב"י תבו
ירבדמ וליפאו] .תווצמב ויתונבו וינב ךנחל המצע ינפבו תשרופמ הווצמ ןיא הרותה ןמ ,ןכ
ןוויכמ :הומת הרואכלו .[18הזב תועד המכו ובויח ירדגב אירטו אלקש הנשי - םירפוס
?ךנחל (הרותה ןמ) יוויצ ןיאש ןכתייה - (לדגישכ) תווצמה לכ םויקד דוסיה אוה ךוניחש

הז ושעי ירה ,(ל"נכ) חרכומה רבד אוה ךוניחש ןוויכמ :הברדאש ,ץרתל רשפא היה הרואכל
.הז לע יוויצ ךירצ ןיא ןכלו ,םמצעמ

ןיכהל יוויצ ןיא ,הלימ תווצמב :אמגודל] "הווצמ ירישכמ" לע יוויצ ןיאש ךרד לעו
ףלק הנממ תושעלו הדבעל המהב רוע תחקל יוויצ ןיאש ,ןיליפת תווצמ וא ,'וכו למזיא
ירה - "הווצמ ירישכמ"ל חרכומ הווצמה םייקל ידכב יכ .[תווצמה ראשב הז ךרד לעו .'וכו
ןבומ רבכ הז יכ ,"םירישכמ"הל יוויצב ךרוצ ןיא ,הווצמה םייקל יוויצה ונשיש ירחאל
.19ומצעמ

:הווצמ ירישכמל ךוניח ןיב ירקיע קוליח שי תמאב לבא

,ולדגישכ םהלש תווצמו הרותה םויקל הנכהו רשכה קר וניא תונטקו םינטקד הרותה דומיל
הלענ אוה םינטקד תווצמו הרותה םויק ,םימייוסמ םירבדבש דעו .ומצעל ןיינע םג הז םא יכ
יוליעה לדוג ל"זח ישרדמ המכב וניצמש יפכו .םילודגה לש תווצמו הרותה םויקמ רתוי
.20"ןבר תיב לש תוקונית לבה"ד

רשכה קר םה יכ הז ירה "הווצמ ירישכמ" לע יוויצ ןיאש הז :הלאשה תלאשנ הז יפ-לעו
ונוצר אפוג םהש ןוויכמ ,םינטקד תווצמו הרותה ןכ-ןיאש-המ .ה"בקה ןוצרו הווצמ םויקל
בויחו יוויצ ןתיל ךייש אלש ןוויכמ אלא) הווצמ תויהל הרואכל םיכירצ ויה - ה"בקה לש
ומייקי םינטקהש לדתשהל םילודגה לע הרותה ןמ יוויצ תויהל ךירצ היה ,21םינטקה לע
?(תווצמ

.הווצמה רדגמ "הלעמל" אוה םינטקה לש תווצמו הרותה םויקש ,הזב רואיבה רמול שיו

ןבומש יפ-לע-ףא] תווצמה ןיינמב הז ןיאש ,םימש תוכלמ לוע תלבקד ןיינעה ךרד לעו
(הווצמ) יוויצ יכ .[(תווצמה םויקל רשכה קר אלו) ומצעל ןיינע אוה לוע תלבקש תוטשפב
ומצע לע לבקמש אפוג הז לבא ,ךלמה ייוויצ תייצל לועה רבכ ול שי םדאהש הז ירחאל םיאתמ
הז השוע ,ךלמה לוע ומצע לע לבקמ םדאהש הזו ,22יוויצ הז לע םיאתמ ןיא - ךלמה לוע תא
.ומצע דצמ ,הז ינפל דוע אלא ,ךלמה יוויצ דצמ אל

,םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ ידוהיש הזש ,םימש תוכלמ לוע תלבקל עגונב אוה ןכ ומכו
ה"בקה לש םידבע םעבטב לארשי-ינב יכ ,("הווצמ" רדגב אלו) אפוג ידוהיה תמחמ אב הז ירה
.24םידבע לארשי-ינב יל יכ ,23

תייצל םיכירצש םיידוהי םידלי ליגרהל :ךוניחה ןיינע (רקיע) והזש ,רמול שיו
שיש םימש תוכלמ לוע תלבקה עבטש ,םילעופ הז ידי-לעש .ותרותב ה"בקה ייוויצל םייקלו
.יוליגב םלצא היהי ,ידוהי לכ לצא

םויקל רשכה קר הז ןיאש יפ-לע-ףא) "הווצמ" וניא םינטקד תווצמו הרותה םויק ןכלו
םהלש תווצמו הרותה םויק יכ - (ה"בקה ןוצר אוה אפוג הז אלא ,ולדגישכל תווצמו הרותה
."הווצמ" רדגמ הלעמל אוה

"רשכה" הז ןיאש תוטשפב ןבומש יפ-לע-ףא ,(םילודגה לש םג) םימש תוכלמ לוע תלבקש םשכ
לוע תלבק יכ ,"הווצמ" הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ה"בקה ןוצר אפוג הזש אלא תווצמה םויקל
.ידוהיה לש ותואיצמ םצעב רושק הז ,הווצמ רדגמ הלעמל אוה

םינטק םיכנחמש הזב השגדהה רקיע יכ ,םינטקד תווצמו הרותה םויק םג אוה הז ךרד לע
.םימש תוכלמ לוע תלבק ןיינע אוה תווצמו הרות םייקל

םויק (ג) ,םימש תוכלמ לוע תלבק (ב) ,ךוניח (א) - ולא םיניינע 'גש ,רמול שיו
:םהיניבש קוליחב - הנשה ימי ךשמב םתמגוד שי - תווצמו הרותה

לע םילבקמו ,ךלמל ה"בקה תא םיריתכמ לארשי-ינבש המ - אוה הנשה-שארד הדובעה רקיע
תווצמ"ש] הנשה -שארד רפוש תעיקתל עגונב 25ארמגב אתיאדכו ,ךרבתי ותוכלמ לוע םמצע
המבו 'וכ םכילע ינוכילמתש ידכ תויכלמ 'וכ ינפל ורמא ה"בקה רמא" [26"רפושב םויה
."רפושב

םימעטהמ והזש .הנשה לכ ךשמב תווצמו הרותה םויקל "דוסי"ה אוה הנשה-שארד לוע תלבקהו
יניינע לכ םיאב ונממש "ללכ"ה אוה הנשה-שארד לוע תלבקה יכ .27"הנשה-שאר" םשה לע
םירבאה לכ תויח לולכ ובש ,שארה תמגודב - (הנממ םיגהנומו) הנשה לכ ךשמב הדובע
.(ונממ םיגהנומו)

הז ינפלש דצמ הז ירה - ךלמל ה"בקה תא לארשי-ינב םיריתכמ הנשה-שארבש אפוג הז לבא
הלעמלש תימצע תורשקתהב 28ה"בקה םע םירושק םה ("םכילע ינוכילמתש" הדובעה ינפל)
."םכילע ינוכילמת"ד יללכ רויצ אל וליפא ,דחוימ רויצב אטבתהלמ

אוה לולאד תובית-ישארהש לולא שדוחד הדובעה האב הז לע - הלגתת וז תורשקתהש ידכבו
ה"בקה םע ("ינא") לארשיד תימצע תורשקתהה תולגלו ררועל - "יל ידודו ידודל ינא"
.("ידוד")

- לולא שדוחב ריאמש םימחרה תודימ ג"יד יוליגהש ,הזב רואיבה םג והזש ,רמול שיו
ךלמ" תמגודב אוה - לולאד הדובעהל חוכ תניתנו אליעלד אתורעתא (תמגודב) אוה הז יוליגש
."הדשב

.'וכו ,ושארב ךלמה רתכו ,תוכלמה ידגבב שבולמ - ותוכלמ לכיהב אצמנ ךלמהש העשב
.ךלמכ ותלעמו ותולדג ,תולדגב "תשגרומ"

הדשב רשאכ טרפבו] .ותוממורו ותולדג (ךכ לכ) תיארנ אל - הדשב ךלמהשכ ןכ-ןיאש-המ
ןיינע ךפיה הגהנה יהוזש ,"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ"
הדשב אקוודש - הדשב ךלמב יוליע ונשי ,אפוג אמעט יאהמו ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .[תוממורה
.29(ךלמכ ותוממורמ הלעמלש) ותוימצע תאצמנ

,("ךלמ יפוי ,תוממור" ראותמ הלעמלש) ה"בקה לש ותומצע הנשי לולא שדוחבש הז ידי-לעו
ררועמ הז ירה - "םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ" אוהש ןפואבו
."ידודל ינא" ,םתוימצע םע ה"בקה םע רשקתהל ,"םינפל םינפה םימכ" לארשי-ינב לצא

אוה (ןקזה ר"ומדא לש ורמאמב) "הדשב ךלמ"ד לשמהש ךיא ריבסהל רשפא הז יפ-לעו
:םידקהבו .בוט-םוי וניא לולאש הז לע רואיב

,רמול שי - הווצמ םניא 31"והעד ךיכרד לכב"ו 30"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ש םימעטהמ
לכש ,תוטשפב ןבומ - 32"ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא"ש ןוויכמ :ומצעמ ןבומ הז יכ
.הז לע יוויצל ךירצ וניאו ,ונוק תא שמשל תויהל ךירצ השועש רבד

הז ירה - הווצמ םניא "והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ש הזש ,ףיסוהל שיו
.(ךוניח ןיינעב ליעל ראבתנש ךרד לע) הווצמ רדגמ הלעמל םה (דחא טרפב)ש ןוויכמ
:הזב רואיבהו

םצעל םיפסונ םיניינע וא) םייטרפ םיניינעל עגונב ה"בקהמ םייוויצ ללכב םה תווצמ
אל) םייוסמ רבד השעי אלש וא (השע תווצמ) םייוסמ רבד השעי םדאהש ,םדאה לש (תואיצמה
הז - ונוק תא שמשל ידכב הארבנ ותואיצמ לכש - ללכב ותואיצמל עגונב הרכהה לבא .(השעת
.ותואיצמ םצע םע רושק

ןכותה יכ - "והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ל עגונב םג אוה הז ךרד לעו
.ונוק תא שמשל םה ,ויתולועפ לכו ,ותואיצמ לכש הרכהה תא אטבמ םהלש

:בוט-םוי וניא לולאש הז םע "הדשב ךלמ"ד תוכיישה קתמוי הז יפ-לעו

ררועל ךירצ - ה"בקה לש ותומצע לע יאק הזש ,"הדשב ךלמ" ומכ ה"בקה לולא שדוחבש הז
."ידודל" אוה (ותואיצמ םצע) ולש "ינא"ה לכש ,"ידודל ינא"ד ןיינעה לארשי-ינב לצא

ןידבועו הכאלמ תיישעב םיקוסעשכ ,לוחה ימיב אקווד שגדומ "ידודל ינא"ד הז ןיינעו
אוה ולש "ינא"ה לכש שגרההו הרכהה דצמ אבש - םימש םשל תאז השוע ןכ-יפ-לע-ףאו לוחד
.ונוק תא שמשל (קר)

קר אלו ,החמשב תויהל ךירצ לולא שדוחבש יוויצ ןיאש הזש ,רמול שי ל"נה לכ יפ-לע
ירבדב וליפא אצמנ אלש אלא (םירפוס ירבדב אל םגו הרותה ןמ) הז לע יוויצ ןיאש
הזמ הלודג רתוי החמש תויהל הלוכי אלש יפ-לע-ףא - תודיסח ישורד םג ללוכ ,םינורחאה
יכ אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ הארמ"ו "תופי םינפ רבס"ב ,דחאו דחא לכ תא לבקמ ה"בקהש
:(םירפסב בותכה גהנמד יוויצ רדגמ וליפא) יוויצ רדגמ הלעמל איה לולא שדוחד החמשה

ךרבתי ותומצע םע הרושק ותואיצמ םצעש הזמ ,"יל ידודו דודל ינא"מ האבש ידוהיד החמשה
.יוויצ רדגמ הלעמל איה ,(ךלמ ראותמ הלעמלש)

-םוי וניא לולאש הז לע רואיב אוה הדשב ךלמד לשמהש הזב הרבסהה םג יהוזש ,ףיסוהל שיו
:לולאב החמשה בויח םג (ב 'יעס ל"נכ) ללוש הזש ,בוט

הדידמב איה ןכל ,בוט-םויב ריאמש רוא יוליגהמ איה החמשהש ןוויכמ ,בוט-םוי תחמש
.33בויחו יוויצ הז לע שי ןכלו .בוט-םויהד רואה תלעמ יפל ,הלבגהו

םע םירושק לארשי-ינבש הזמ ,"הדשב ךלמ"הש הזמ האבה ,לולא שדוחבש החמשה ןכ-ןיאש-המ
.בויחו יוויצ רדגב הז ןיא ןכלו ,תולבגהו תודידממ הלעמל הז ירה - ךרבתי ותומצע
,ד ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה לולאב 'ז ,םיטפוש תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 235-229 'מע
ידודל ינא ה"ד הארו .י,י בקע י"שרפ .ותליחתב ה"ר רעש ח"עפ .א"פקת ס"ר םירפא-הטמו ע"ושוט האר (1
.מ"כבו .(ךליאו 153 'מע ת"ש'ה מ"הס) ךליאו ג"פ ת"ש'ה

לע הרומה ראות ,"יל ידודו ידודל ינא" םע "בל"ד זמר ד"ע רשקהמ ריעהלו - .ךליאו א,בל האר ת"וקל (2
.בלבש שגר איהש הבהא

.ג,ו ש"הש (3

'יס מ"טמ .םש ש"הש םיקוספה רעש .םש ח"עפ .(לולא ח"ר רדסב) םויה רדס .ה"ר תליפת רדס םהרדובא (4
.(וריבעהו ה"ד) א"פקתס ח"וא רוטל ח"ב .חעשת

.ג"מ א"פ םידיסח תנשמ .םש ח"עפ (5

.א"עס ,םש ת"וקל (6

.1343 'מע ד"ח ש"וקל (7

ריאמש) רואהש" יפל אוה הכאלמ תיישעב רתומ םירופש הזד ,(ךליאו ד ,טצ) א"גמ א"ותב ראובמה ד"עו (8
הזל עגונב) םש ןייצמש "םירוציק"הב םש ת"וקל הארו ."ט"ויבמ רתוי הברה הנוילע הניחבמ (אוה ,םירופב
.םש א"ותל (ט"וי וניא לולאש

.ג,גל .ב,הכ האר ת"וקל האר (9

רוסא - "החמשל םידעומ" ללכב םניאש ףאו ,ב"ויכו ארגפד ימוי המכ לע םג אוה "ט"וי" םשהש ריעהל (10
רודיס ,ןסינ שדוח ימי ןיינעל ו"סו ה"ס ט"כתס ז"הדא ע"וש הארו) ןונחת םהב םירמוא ןיאו םהב תונעתהל
ןכלש ,ל"נה ירגפד ימויבש החמשה םג םהב ןיאש אוה ט"וי םניא לולא ימיש הז ירהו .(ג"לבו םדוק ז"הדא
.םהב תונעתהל רתומו ןונחת םהב םירמוא

.ו"ס ט"כקתס םש םג הארו .י"ס ב"פקתס םש ז"הדא ע"וש (11

.ה"ס ט"כקתס םש ז"הדא ע"וש (12

יכ ובצעת לא םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא (ד"ס ג"פקתס םש ז"הדא ע"וש הארו .י,ח 'ימחנ) ה"ר לע נ"שמכ (13
.הלודג החמש תושעלו 'וג לוכאל םעה לכ וכליו ךישממו .םכזועמ איה 'ה תודח

,זמ םיבצנ ת"וקל) "םכלמב וליגי ןויצ ינב ,ץראה לגת ,הדערב וליגו"ד ןפואב איה הנשה שארב החמשהש אלא
תותשלו לוכאל הווצמ :א"ס ז"צקתס םש ז"הדאדו ע"ושמ ריעהלו .22 הרעה 304 'מע ד"כח ש"וקל הארו .(א"ער
ןעמל םעבש לכ ולכאי אל םנמא ,(היתשו הליכא בויח עגונב קר רכזנ םשד אלא) ג"פקת 'יסב ש"מכ ה"רב חומשלו
.םהינפ לע 'ה תארי היהתו םשאר וליקי אל

איה םירופב החמשהש (א) - ט"וימ םירופ הנוש םהבש םיניינעה ינשד ,8 הרעהבש א"ותב ראובמהמ ריעהלו (14
.('לתשהמ הלעמל אוה םירופד יוליגהש יפל) דחא םעטמ םה - הכאלמ תיישעב רתומ םירופש (ב) ,"עדי אלד דע"
.ט"וי תחמשמ רתוי הלודג החמש אלא םתס החמש קר אל תויהל ךירצ 'יה לולאב םג ,ז"פע ל"י ילואו

.4 הרעהבש (15

.טי,זכ ילשמ (16

.(ו,בכ ילשמ) הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד פ"ע רענל ךונח ש"מכ (17

הארו .ב"ס ג"משס תבש 'לה ז"הדא ע"וש .ט"ה ז"פ בלול 'לה .ט"ה ג"פ תיציצ 'לה ם"במר .א,טכ ריזנ (18
.נ"שו .ותליחתב ךונח ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא

לארשי תבהאו ("ךיקולא 'ה תא תבהאו") 'ה תבהא לע יוויצהב רכזנ אל המל רואיבה והזש רמול שיו (19
לע יוויצ ךייש ןיא יכ) הבהא ידיל חרכהב םיאיבמה םירבדב תוננובתה לע אוה יוויצהש ("ךומכ ךערל תבהאו")
'ה תבהא ךרע ד"בח-םיכרעה רפס הארו .א"שת תבהאו .ץ"חרת רפוש ה"ד .א ,טצק צ"צהל צ"מהס - בלבש שגר
תוננובתהה תמדקה חירכמ הבהאה לע יוויצהש ,איה הזב הנווכה יכ - (נ"שו .(זסר 'מע 'א ךרכ) ותליחתב
ןבומ הז יכ ,תוננובתהה לע יוויצ ןיא ןכלו ,(הבהא ידיל אובל ןפואה והז יכ) הבהא ידיל םיאיבמה םירבדב
.ומצעמ

ת"ת 'לה םג הארו .םש תבשל טפשמ ןיעב ןמסנ - הכלה הרואכל אוה הז ןיינעש ,ריעהלו .ב,טיק תבש האר (20
.ג"ה א"פ ז"הדאל

.א,זטק םיחספ - "(הימתב) יקדרדל אבויח" ארמגה ןושלבו (21

ירחא י"שרפ .ג,כ ורתי פ"הע ש"ליו אתליכמ) יתוריזג םכילע רוזגא כ"חאו יתוכלמ ולבק ל"זחאמכ (22
התליחתב תוקולא תנמאה תווצמ צ"צהל צ"מהפס .א ע"מ ם"במרהל צ"מהפס לע ן"במרה תוגשהב הארו .(ב,חי
.(ב,דמ)

.(ב"פ ד"שת םויה הז ה"ד) קינ'לוע-תלבק א זיא דיא א :עודיה רמאמכ (23

.הנ,הכ רהב (24

.מ"כבו .ךליאו א,אנ םיבצנ ת"וקל הארו .ב,דל .א,זט ה"ר (25

.ב,וכ ה"ר (26

.מ"כבו .ותליחתב שאר תרטע .ג,אמ אובת ת"וקל האר (27

וילא םיסחייתמו ותומכ םישנא" םה "םע"הש ,"םע אלב ךלמ ןיא" ןיינעב ,ד,דמ םיבצנ ת"וקלמ ריעהל (28
."ובורק םע לארשי ןיבו 'תי וניב דוחיהו רושיקה" ,לשמנהב אוה כ"ומכש הכוראב םש הארו ."המ ךרעב
דוחיהו רושיקהש ,ןבומ ירה - "'תי ותוכלמ . . ררועל ולכויש" הז לע םעטה אוה הז דוחיו רושיקש ןוויכמו
.ךלמל 'תי ותוא ןיריתכמש ינפל דוע אוה

,ותוכלמ לכיה תמגוד - םינוילעה תומלועב וניא) רויצ לכמ הלעמלש 'תי ותומצע יוליגש עודיה ד"ע (29
רדה אצמנ הרידבש ,םינותחתב הריד לש ןפואב דעו ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,םינותחתב אקווד אוה (א"כ
.(םדא תריד השענש) םש רדה י"ע הנתשמ הרידהש דע ,תוטשפתהבו יוליגב םש

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (30

.םש ע"ושוטו ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (31

.דועו .המלש תכאלמה תסריגכ - ןישודיק ףוס הנשמ (32

יוליגה יכ) תעדו םעטד תולבגההו תודידמהמ הלעמל ,"עדי אלד דע" איהש םירופד החמשה םגש ,רמול שיו (33
בייח") וז החמש לע יוויצ שיש הזמ ,מ"מ - (8 הרעהבש א"ותב הכוראב ראובמכ ,תולשלתשהמ הלעמל אוה םירופד
.לולאב כ"אשמ .(תעדהמ הלעמל אוה הז "רויצ"ש אלא) החמשהב "רויצ" שיש חכומ ,("עדי אלד דע 'וכ ימוסבל
.ע"צו
חישמ םע תויחל


לארשי-ינב םיקסופ הרותה חוכב
דימו ףכית תויהל הכירצ הלואגהש


שממ לעופב םלועה תואיצמב ןכ השענ

ןינייד - םיטפוש" ,"ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש" רמאנ םיטפוש תשרפ תלחתהב
הרות לש השע תווצמ" - "'וכ םתווצמ רחא םעה תא ןידורה - םירטושו ,ןידה תא ןיקסופה
ןיד-תיב הליחתב ןיעבוק . . ךלפו ךלפ לכבו הנידמו הנידמ לכב םירטושו םיטפוש תונמל
,הארוהה ידומע םהו ,הפ לעבש הרות רקיע םה"ש ,"הלודג ירדהנס ארקנה אוהו ,שדקמב לודגה
."לארשי לכל אצוי טפשמו קוח םהמו

,"ךירעש לכב" ,םהש םוקמ לכב לארשי ינב תגהנהב םירדוחו םיכשמנ הרותה ינידש ,ונייה
ירחאל) הדשב הגהנהה םגש שגדומ הזבש ,הדשל םיאצוי וכרדש ,ריעה רעש ,אקייד "ךירעש"
יפ-לע תישענ ולוכ םלועה לכד הגהנההש דעו ,הרותה יטפשמ יפ-לע איה (ריעה רעשמ האיציה
.הרותה

,לארשי ץראב אוה "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד בויחה רקיעש ףאש ,ףיסוהל שיו
אלא ריעו ריע לכבו ךלפו ךלפ לכב םיניד יתב דימעהל ןיבייח ונא ןיא" ם"במרה ןיד-קספכ
-המ ,"ךיטבשל ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ךירעש לכב ךל ןתית רמאנש . . דבלב לארשי-ץראב
'ה ידסחב םיאצמנשכ םגש ,ץראל-ץוחבו תולגה ןמזב המכו-המכ-תחא-לעו ,ץראל-ץוחב ןכ-ןיאש
אניד - הרות יפ-לע ףקות הל שיש) הנידמה תוכלממ תושר לבקל םיכירצ ,דסח לש תוכלמב
,םוקמ לכמ ,("ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד ןפואב הז ןיאו) ןינייד תונמל (אניד אתוכלמד
תונידמה תגהנהל דעו) הלוכ הנידמה תגהנה תישענ ,הרותה חוכב םיאתמה ףקותב םידמועשכ
לע ,"ךל ןתת םירטושו םיטפוש" - הרותה יפ-לע לארשיד ןיד קספל םאתהב (ולוכ םלועה לכבש
ריעב ותויהבש ,קדצ-חמצה תגהנה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס ךרד
.היסור תנידמ לכ לש הריבה ריע ,גרוברטפב "םירדס" השע שטיוואבויל

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגהש לארשי-ינב םיקסופ הרותה חוכבש - רקיעו דועו
...שממ לעופב םלועה תואיצמב ןכ השענו ,דימו ףכית תויהל הכירצ ונקדצ

םוקמ לע טרפב יאק "הדש"ש רמול שיד ,הדשל אב ךלמהש - (הדשב ךלמ) לולא שדוחד ןונגסבו
תוכאלמ ט"לב "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד "הכאלמ"ה תוללכ תישענ ובש ,תולגה
תכשמה ידי-לע הלואגל תולגה םיכפהמש דעו ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל לוחד ןידבועד
םוי"ל דעו ,"הלואג" "הלוג"מ השענ הז ידי-לעש ,םלוע לש ופולא ,("תחא"ה הכאלמה) ף"לאה
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש
-200 'מע ,ד ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה לולאב 'ד ,םיטפוש תשרפ תבש תחישמ)
(202

יהויחבמ ריתי


דציכ תוארוהל ןיתמהל ךרוצ ןיא
רציה תמחלמב גהנתהל


"ומצע חוכב" איה תירקיעה הדובעה

:ידוהי לש םוי םויה ייחב דוסי איהש הלודג הארוה הנשי - לולא שדוח תלעמב

םינידהו ,םירפוס ירבדמש תווצמה םג ללוכ ,םהב בייוחמש תווצמה לכ םייקמ ידוהיש ירחאל
יגהנמ םג דעו ,"ידיסחה ךורע-ןחלוש"ב םגו ,ךורע-ןחלושב אבומכ 'וכו םינורחאו םינושארמ
ק"כ דע ,רודו רוד לכבש לארשי יגיהנמו םינברמ תודחוימה תוארוההו ,גוחו גוח לכמ לארשי
םהילע רשא םויה ךשמב םיניינע יוביר םיראשנש ,לעופב םיאור - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
.ל"נהכו ךורע-ןחלושב תשרופמ הארוה ןיא

'וכו וביבסמש תונויסינהו ,ובש רציה תא חצנל ךיא :םיניינע םה םהמ בושח קלחש טרפבו
.ויניינעב תחאו דחא לכ ,'וכו

.תוארוה ול דיגיו אובי והשימש דע תוכחל אל יאדוובו ,הזמ דחפלו אריל המ ידוהיל ןיא
שפחל אוה-ולכש םע עגייתיש ,ומצע חוכב הדובע היהתש - הדובעה רקיע אטבתמ הזב :הברדא
ךיא תוארוהה ,הרותה יללכ דוסי לעו ("הב הלוכד הב ךופהו הב ךופה") הרותב אוצמלו
היהיש - "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ו "והעד ךיכרד לכב" ,םייוסמ הרקמ לכב גהנתהל ךירצש
.גהנתמ ,ה"בקה לש ומעמ קלח ידוהיש יפכ ,ויתוגהנה לכב היח המגוד

אל ,הרותה יוויצ יפ-לע קוידב ידוהי םמייקמ ,תווצמה םויקל עגונב - הז ךרד לעו
ךיא ךרדה ומצע חוכב אצמי אוהש ותנבהל ןתינ הז םע דחיב לבא ,ו"ח ןוערגת אלו ןופיסות
ןידה תרושמ םינפל ,תודיסח תדימ ,הווצמ רודיהב :רודיהו יפויה תילכתב הווצמה םייקל
.'וכו

השועש ומכ) ה"בקה לש ויתווצמ םייקמש קר אלש :ידוהי והמ הארמ - הז ידי-לע אקוודו
."ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא" ,ותואיצמ םצע תאטבתמ הזבש אלא ,(ףסונ רבד

,םינושארה םימי 'ז ורבע רבכש ירחאל טרפבו) לולא שדוחב םיאצמנשכ המכו-המכ-תחא-לע
דיל "הדשב" אצמנ ךלמהשכ - (האירבה ייוניש לכ ללוכה ,עובשה ימי תעבשד םלש ףקיה םהש
םגו ,"יל ידודו"ה תא ררועמה ,"ידודל ינא" היהיש תוחוכ דוע םנשי זאש ,דחאו דחא לכ
.האבה הנשה ךשמב תווצמה םויקו ,הנשה-שארב ךרבתי ותוכלמ תלבקל הנכהכ

בתכבש הרותב שוריפב רמאנ אל - לולאד הדובעה תושעל ךירצ ידוהיש ךיא תויטרפב ןפואהו
ךירצש ךיא הרותה יללכ יפל ןנובתיש ,דחאו דחא לכל ןתינ הז יכ ,הפ-לעבש הרות ירפסבו
.ה"בקה םע ולש רשקה תא רתוי קזחל
'מע ,ד ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה לולאב 'ז ,םיטפוש תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 235-234

יבר יצוצינ


רודה אישנ לש "הבוט הנשל"


הז היה אל .השדחה הנשה תארקל יברה רגיש טעמכ דיחא חסונ
ריהבהש ומכ הבורמה תא קיזחמה טעומ תניחב אלא םתס ןיינע
התיה המילש הכאלמ ליבקמב .רענטוה י"ר ןואגל יברה
.ןתדועתל 'הבוט הנשל'ה יבתכמ רוגישב


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

,ךכ .לארשי-םעל "הבוט המיתחו הביתכ" לחאל יברה לחה בא-םחנמ שדוחב ויתוחישב רבכ
המכ דועבו ט"לשת בא-םחנמב ג"יב ,ח"כשת בא-םחנמ ג"כב תודיסחה רמאמ םויסב ,לשמל
.(גי 'מע לולא שדוח 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב הז לכב האר) תויונמדזה

.(בי 'מע םש) "הקותמו הבוט הנשל" םג ףיסומ יברה היה לולא שדוח לש ומוציעב

"לארשי לכ גהנמ היתטימתשיא"

ד"כ) הכוסב הנישה ןיינעב ד"בח גהנמ רבד לע השקהש ןשקמל רגישש ,הנעמ תרגיאב וניצמו
לחאל גהנמה ןיינעל סחייתמ יברהש ,(וטת-דית 'מע ,אי ךרכ שדוק תורגא ,ו"טשת לולא
:הבוט המיתחו הביתכ

וירועישל עגונהב הלימ ףא עידומ וניאו ,דוחל אישוקב ובתכמב קפתסמש אלפל
,לארשי לכ גהנמ היתטימתשיא םג אלא דוע אלו ,תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב
םדא בתוכשכ לולא סנכנשמ רשא 'וכו ל"ירהמ םיגהנמה יקקוחמ ינושארב ורוקמו
.םלתשמ ודי ליודמו הנשה תכרבד ןיינע וב זמרל ךירצ תרגא

הכרב תואחסונ

.ללכ ךרדב דיחא היה השדחה הנשה תארקל יברה לש ותכרב חסונ

."םהל רשא לכלו םהל..." :םיברל ןונגסב רגושמ בתכמה היה המודכו תוצובקל

.תובישי ידימלתל ,תצקמב םינוש םיחסונ םג ויהו

תויטרפ תוכרב וא תיללכ הכרב

ךלהמב יברה רגישש תורגיא שולש הז רחא הזב וספדנ (481-479 'מע ,טכ ךרכ) תוחיש יטוקלב
ברה תלאשל תסחייתמ ,ג"ישת ירשתב 'זמ ,הנושארה .ל"ז רנטוה קחצי יבר ןואגה םע תובתכתה
אלו ידמ תיללכ ,ומעטל ,התיהש - יברהמ לביקש השדחה הנשה תארקל הכרבה לע רנטוה
:בישמ יברה .תטרופמ

רמאל םדא ךירצש ןיינע הזב שיש דבלמ .םיטרפ הכרבה ןכותב יתבתכ אלש המ
םדקהבו - תוטשפבו ,הרותד הלגנ יפ-לע ןכ םג אוה ןבומ הנה ,ובר ןושלב
ןמיס ןקזה ונבר ךורע-ןחלושב הכלה קספל אבוהו םהרבא ןגמו ז"טב אבומה
יפכ םא הנהו .ונושלב רהזהלו קדקדל ךירצ ולאה םימיב רשא ,'ז ףיעס ב"פקת
ןכ םג ,תיללכה הכרבה חסונ לע ףסונ יבתכמב טרפמ יתייה ,ותרות דובכ תרעשה
דחא ןיינעב טרפו ללכ הזב היה הנה ,דחוימו דחא יכ ףא ,יטרפ ןיינע
טרפו ללכ זא היה ירה ,טרפו ללכ לע ל"זר תשרדל םאתהבו ,הזל הז םיבורקו
טעימב ושרודל שיש םירמוא שי רשא ללכו טרפ וא ,טרפבש המ אלא ללכב ןיאש
אלא ןד התא יאש טרפו ללכו טרפ וא ללכו טרפו ללכ וא ,ןיינע טעממו הבירו
םיטעממ ליעל םירכזנה םיגוסה לכ רשא ('ב דומע ה"ל ריזנ ןייע) טרפה ןיעכ
רכזנכו .טועימו תויטרפ לכ ילב תוללכב הרומא איהשכמ ,הכרבה ןכותב םה
דשחל םוקמ ולצא תויהל ךירצ היה אל הרואכלש המב ינדשחש לע ינהימת ,ליעל
...ילע הזכ

תובושח רתוי תוטרפמה תוכרבהש הנעטב בתכמ ,רנטוה ברה ,ןעמנה רגיש םירופיכה םוי תרחמל
תכרב ןיינעב"ו הליפת תכרבל ךייש ותכרב חסונש ,ירשתב ג"יב יברה ול בישה ךכ לע .רתוי
ללוכה ,ולוכ ללכה תא םיכישממ םא ירה ,'וכו הנשה תכרב ומכ ,הכשמה ןושלמ הכרב ,הליפת
."הנמ םיתאמ ללכב שי ,םיטרפה לכ וכותב

ח"כמ בתכמב הארנכ המתחנש תפסונ תובתכתה ררג ומויסב ןייוצש םוקמ הארמו הז בתכמ
.ג"ישת ןוושחרמב

הכלוהל םיחולש

וללה .םינושה ד"בח-תדוגא-יריעצ יפינס ידי-לע התיה הכרבה יבתכמ חולשמל םיכרדה תחא
.םדעיל םריבעהל ושקבתנו ,םינעמנה תומש םע םיבתכמ תוליבח יברה תוריכזממ םילבקמ ויה
:הז ןיינעב תובותכתהמ תואמגוד המכ הנה

ו"ת םילשורי שדוקה ריעב רשא ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה"ל יברה בתכ ד"ישת ןושחרמב י"חב
:"ויחי םהילע 'ד

ןיינעתאו ,הנשה תכרבב םיבתכמ םהל יתבתכ ,רבכמ םתמישרב ואצמנש ולאמ המכל
הדובעהלו ,טרפב ד"בח תדוגא יריעצ תדובע עגונהב תואצות הזמ היה םא תעדל
.ללכב ד"בח םרכב

:רמאנ ח"ישת ןוושחרמב 'זב יברה תוריכזמ םעטמ רגושש בתכמב

!הכרבו םולש

םבוטמו א"טילש ר"ומדא ק"כמ הנשה תכרב יבתכמה [הפ רגסומ=] פ"גסומ
ןח-תואושת=] ח"ת ח"תו .הזב השענהמ ונועידוי חטבו .םהילעבל םאיצמהל
.הזב םתחרט לע [ןח-תואושת

הכרבבו דובכב

טניווק .א

ריכזמ

:דוע בתכנ ח"ישת ולסכב 'דב

!הכרבו םולש

[הזב ףרוצמ=] ב"רוצמ הנה ,[ןוושחרמ=] ח"מ ה"כמ [םבתכמל=] 'כמל הנעמב
- ב"אה רדס יפל ונלצא תואצמנש תובותכה תמישר

שורדלו רוקחל - רשפא םא - השקבבו ,ונלצא תואצמנ םניאש ולאכ םנשי
.וב םירד םהש ריעהב רדש ימ ידי לע םהלש תובותכה

[הלס בוט לכ=] ס"טכ תכרבו הדותב

טניווק .א

תוריכזמ

:ח"ישת'ה ולסכב ג"כב ךכל ךשמהבו

תמישרב ונבתכמ לבקתנ םייתניב חטבו ,ולסכ א"ימ םבתכמ תלבק הזב םירשאמ
.םכל םיעודי םניאש ולאמ תובותכה

.'וכו ןהיתובותכ אצמנ אלש ולא םגו ,םילופכה תא ונל ריזחהל השקבב
[הלס בוט לכ=] ס"טכ תכרבבו הדותב

טניווק .א

ריכזמ

"םינש המכ הז גוהנכו"

:בתכנ ,ט"ישת ולסכב ב"כב ,ןכמ רחאל הנש

,םינש המכ הז גוהנכו ,א"טילש ר"ומדא ק"כמ הנשה תכרב יבתכמ הפ רגסומ
.םהילעבל םאיצמהל םבוטמ

לע שארמ ח"ת ח"תו .הזב השענהמ ןאכל ועידוי םגו ,ל"נה תלבק ורשאי יאדוב
.ל"נה לכ

הכרבבו דובכב

טניווק .א

ריכזמ

ןטק ספוט ףוריצב םרגשל גהנו םיבתכמ לש הלודג תומכ לבקמ היה ו"ת םילשוריב ח"אצ ףינס
:רמאנ ובו הביתכ תנוכמב ספדומ

ד"בח תדוגא יריעצ

שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תואישנב

םילשורי ,927 .ד.ת

הלבקתנש א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ הבוט הנש תכרב 'בכל םיחלוש וננה ב"צר
.ורובע התע הז

.התלבק רשאל שקבנו טוידה תכרבב הזל םיפרטצמ וננה

,בר דובכב

הלהנהה

:ןמקלד חסונב בתכמ תוריכזמה הרגיש ,ב"כשת ירשת יהלשב

!הכרבו םולש

םאיצמהל השקבבו א"טילש ר"ומדא ק"כמ הבוט הנשל יבתכמ הזב ףרוצמ
,איהש הביס וזיא ינפמ ,וילעבל בתכמה איצמהל ולכוי אלש הרקמב .םהילעבל
.ותרזחה תביס ןייצלו ונל וריזחהל השקבב

.ל"נהב השענהמ תועידיהו החריטה דעב ערפמל הדותב

הכרבבו דובכב

ריכזמ

.ג"כשתב רגוש המוד חסונ

ידי לע הבתכוהש ,האבה תרגיאהמ דומלל ןתינ ותדועתל עיגי בתכמהש ןיינעה עגנ המכ דע
:ושדק-די בתכב הבית הב ףיסוה ףאש ,יברה

ה"כשת [ינש רדא=] ש"דא 'ד ,ה"ב

ןילקורב

א"תב ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

- ןהכ 'יש ןויצ רמ דעב [הבוט הנשלה=] ט"שלה ףוריצב םבתכמ לבקתנ

רבח אוה אלה ,(ןבומכ ,תבותכהב קר אל) הזכ שיאב םיריכמ ןיאש לודג אלפלו
.'וכו תטלחמ העד לעבו העפשה לעב יתד ,ב"ויכ וא ןיצק (?) היריעהב דבכנ

ל"נהל ב"וצמה 'כמה ורסמת חטבו

ס"טכ תכרבב

ריכזמ

'מע בכ ךרכ 'שדוק תורגא') ג"כשת לולא ט"יב יברהמ בתכמ לבקל הכז רכזנה ןהכ ןויצ רמ]
וילא הנפו ד"בח דידי וב האר יברה (צק-טפק 'מע גכ ךרכ םג האר) םיבתכמ דועו (טצת
"םימימת יחא" תבישיל ותרזע לע ול הדוהו ,"תובוחר זוחמה ןיצק 'יש ןהכ רמ" ראותב
"םירעש"ב ומסרופ וימשרו ב"משת ירשת שדוחב יברה רצחב רקבל הכז ןהכ רמ .ןויצל ןושארב
.[(182-175 'מע 'ב ךרכ 'יברה'ב םשמ)

הדות יבתכמ

רוביצ ישיא ,םינברמ ביבא-לתו םילשורי ח"אצ יפינסב םילבקתמ ויה הדות יבתכמ תורשע
.'הבוט הנשל'ה ילבקמ תמישרב ויהש ,ךמע םתסו

:תואמגוד המכ הנה

ז"כשת ולסכ ו"ט .י"הזעב

א"בבות םילשורי ק"היעפ

.ו"ת םילשורי ףינס ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תואישנב ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ דובכ

!הכרבו םולש

.א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הנשה תכרב תרגיא םע םכבתכמ תלבק הדותבו החמשב רשאמ יננה

רקיו דובכ ישגרבו ,בר דובכב

יקטאלס דוד 'ילא

* * *

17.12.68 ט"כשת ולסכ ו"כ ה"ב

ק"הראב ד"בח תדוגא יריעצ דובכל

927 .ד.ת

םילשורי

,.נ.א

.א"טילש ר"ומדא ת"שקכ לש ובתכמ תלבק הכרבו הדותב רשאמ ינא

.ומיוקי רוהטה ובל ברקמ ורמאנש תוכרבהו היהו ןתי ימ

,דובכה לכב

שורפ השמ

ריעה שאר ןגס

םילשורי

* * *

ב"לשת טבש 'יב בתכ ,שיאנייב םייח רמ ,תירבעה הטיסרבינואב תודהיה יעדמל ןוכמה שיא
:ק"האב ח"אצ תוריכזמל בתכמ

,ידבוכמ

.א"טילש ונבר תשודק 'בכמ ילא םתרבעהש השדחה הנשל תוכרבה לע בל ברקמ הדות

.ורואל ךליו ותכרבמ הנהיי לארשי תיב לכו ןתי ימ

ךמע יכרוצ םיבורמ

הלא .תוכרבה תא דעומב חולשל וקיפסה אלש הרקש דע ,תוריכזמה תודריט ורבג הנשל הנשמ
ריכזמה ב"לשת תבט 'דב בתוכ ךכ .הנש התואל תושדחה תוכרבה םע דחי ,האבה הנשב וחלשנ
:רנורג בייל-הדוהי ברה

!הכרבו םולש

םאיצמהל השקבבו ,א"טילש ר"ומדא ק"כמ [הבוט הנשל=] ט"נשל יבתכמ ב"וצמ
.ירשפאה םדקהב םהילעבל

,דקתשאד הבוט הנשל תכרב םג ןאכ אצמנ [המכו המכל=] כ"וכל רשא ןייצל שי
.דחיב םיבתכמה ינש חולשלו הז לע חיגשהל אנ הזלו

.הזב השענהו וז הליבח תלבק ורשאי חטב

ס"טכ תכרבב

רענארג .ל.י

ריכזמ


"תויטרפב תחאו דחא לכל יתינע וליאכ"

םיברב עידוהל יברה חרט םינשה םע .לארשי יפלא תובברב םצעתהו לדג יברל םינופה םרז
:(73-72 'מע 'א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה' - ב"משת ירשת ו"או תודעוותהב לשמל ומכ)

הנשה תארקל םייבבלה םהילוחיא תא ועיבהש ולא לכל תודוהל םוקמה ןאכ
:השדחה

ןכל תויטרפב תחאו דחא לכל תודוהל (תוביס המכ ינפמ) תלוכיב ןיאש תויה
תודוהל ידכ (תומוקמ המכב תודעוותהה תא םיעמוש רשאכ) וז תונמדזה לצנא
.(הפ-לעב וא בתכב) "הבוט הנשל" םהילוחיא תא ועיבהש ולא לכל

"תמא תרות") הרותב רמאנ רבכש ונייה ,"הרומא 'יתלימ רבכ" - ל"זח ןושלבו
ותפסותש ,ה"בקה לש ותכרבב איה הכרבהו ,"ךיכרבמ הכרבאו" ("םייח תרות"ו
.רקיעה לע הבורמ

הדות תניתנ - תויטרפב תחאו דחא לכל יתינע וליאכ ולא םירבדה ולבקתיו
ונושל יפל דחאו דחא לכ ,הבוט המיתחו הביתכל וילוחיאו ויתוכרב רובע
.וניינעותודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(חי,זט) ךל ןתת םירטשו םיטפש

ןיתפוכו ןיכמש ,םתווצמ רחא םעה תא ןידורה ,םירטושו .ןידה תא םיקסופה םינייד ,םיטפוש
(י"שר) העוצרבו לקמב

.ןוקית שורדה תא ןקתלו ושפנב ןנובתהל םדאה לע - "ןידה תא קוספל" שי הליחת
לע תיבויח הבשחמ ןכמ רחאלו ,םתרמוח תנבה ךותמ ,ויתונורסח תרכה תללוכ תוננובתהה
יזא ,ערה -ורצי לע העיפשמ וז תוננובתה ןיא םא ךא .םנוקיתמ האצותכ ול חמציש יוליעה
."ערה רצי לע בוט רצי םדא זיגרי םלועל" (ה תוכרב) רמאמכ ,"לקמב ותוכהל" וילע
(247 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(וט,זי) ךלמ ךילע םישת םוש

"בר ךל השע"ד יוויצה ונשי הזה ןמזב ןכ ,ךלמ םהל תונמל לארשי ווטצנ תיבה ןמזבש םשכ
."ןנבר יכלמ ןאמ" (בס ןיטיג האר) ל"זח רמאמכו ,(א"פ תובא)

- עמש :'להקה'ב ארוק ךלמה היהש תוישרפה וינפל ארקיש ,"בר" ול היהיש ךירצ ידוהי לכ
יולת "ךנגד תפסאו"ש ול ריבסיש - עומש םא היהו ;םימש-תוכלמ-לוע תלבק וב לעפי "בר"הש
."ועמשת עומש םא"ב

לכ תא הרות דמלי) בר םג היהיש ,ונקדצ חישמ תאיב ברע ,וננמזל דחוימב ךייש הז יוויצ
.("אחישמ אכלמ") ךלמ םגו (םעה
(105 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םיעבראמ דחא הפי ןיע

לולא שדח-שארמ ,םוי םיעברא רהב היה וניבר השמ .םירופיכה-םויל זמור - םיעבראמ דחא
םיעבראב דחוימו "דחא"ה םויה ,"םיעבראמ דחא" אוה םירופיכה םויש ירה ,םירופיכה-םוי דע
.וללה םימיה
(ומש'א 'מע תומש הרותה-רוא)


(ג,טי) ךרדה ךל ןיכת

(י"שר) םיכרד תשרפ לע בותכ היה טלקמ טלקמ

םיאצמנ הבש ,"םיכרד תשרפ"ב בצייתהל ידוהי לכ בייחמ וננמזב ידוהיה םעה לש בצמה
ינפמ ינחור טלקמ איהש ,הרותה ךרדל םתונפהלו ,תכלל ךרד וזיאב םיעדוי םניאש םידוהי
הרות ירבד" ,(י תוכמ) ל"זר רמאמכו .גרטקמהו איטחמה ןטשה אוה אולה ,"םדה לאוג"
."ןיטלוק
(365 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)


(וט,טי) רבד םוקי . . םידע ינש יפ לע

.האריו הבהא ונייה - "םידע ינש" .הליפתה רובידל זמור - "רבד"

.הליפתל םויק שי האריו הבהא ידי-לע קר - "רבד םוקי םידע ינש יפ לע"
(זצקתת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(ח,כ) בבלה ךרו אריה

(י"שר) ודיבש תוריבעמ אריה רמוא ילילגה יסוי יבר . . ועמשמכ רמוא אביקע יבר

?ילילגה יסוי יבר לע אביקע יבר לש ותקולחמב םעטה תוימינפ יהמ

,ודיבש תוריבעה ינפמ המחלמל תכלל ארי םדאש הדבועה םצע - אביקע יבר תעדלש םושמ
חרכהב ,ותעדל ,המצע וז העידי .םניגב ול עיגמה שנועבו ויאטחב ריכמ אוהש החיכומ
יד אדירג הבושת רוהרהש ,רבוס אביקע יבר .הבושתב רוהרהלו הטרחל רבד לש ופוסב ואיבתש
,(לעופב הגהנהה יונישל האיבה םרט הבושתה רשאכ םג) רומג קידצל רומג עשר ךופהל ידכ וב
...!המחלמל תכללמ אריל ול ןיא בושו ויתונווע ורפכתנ ןכ-םאו
(128 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)


(טי,כ) הדשה ץע םדאה יכ

דימת רושק תויהל ךירצ קסע-לעבה ןכ ,המדאבש חמוצה חוכל ,ורוקמל דימת רבוחמ ץעהש םשכ
.םלועל ותאצ םרטב ,הרות לש הלהואב הליבש םינשל ,ותויח רוקמל
(116 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(א,אכ) הדשב לפנ . . ללח אצמי יכ

שיא וישע" תניחבב ,תווצמו הרותמ קוחרש "הדש"ל לפנ ,"הדשב לפונ" ידוהי ונשי רשאכ
לש הביבסב ,"ריע"ב םיאצמנש םידוהי ונייה ,הבורקה ריעה יבשות ךכ לע םיארחא - "הדש
והוניאר אל" ,"הזה םדה תא וכפש אל ונידי" זירכהל ריעה ינקז םיכירצ ןכל .תווצמו הרות
הילע ,הרות לש "ןוזמ"ה תא ול וקפיסש ונייה ,(י"שרבו ז קוספ) "תונוזמ אלב והונרטפו
."יעמ ךותב ךתרותו" (מ םיליהת) רמאנ
(130 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)


אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו
(ד,אכ) הלגעה תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי

התשענ ןכל .חצורה ללגב לארשי לע וררועתהש םיגורטקה תא לטבל הדעונ הלגעה תפירע
תוחוכל הקיני תתל ידכ ,"ערזיי אלו וב דבעיי אל"ש םוקמ ,אקווד תופילקה רודמב הפירעה
.לארשי לע גרטקלמ םהיפ תא םותסל ךכבו האמוטה

"םיירוחא" תניחבמ אלא הניא םינוציחה תקיני ןכש ,הטחשנ אלו אקווד הפרענ הלגעה ןכל
.השודקד
(איק 'מע ךיתווצמ ךרד)

רודו רוד תורצוא


םימחרה ירעש םיחתפנ ובש שדוח


דחאו דחא לכ רשא ,תוררועתהו הבושתל םיעובק הלאה םימיה
* המימת הנש ךשמב וילע רבע רשא לכמ ושפנב ןובשח השעי
ויתורגיאמ * להוא יבשויו קסע ילעב לש קדצ ןובשח
ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ויתוחישוםימשה ירעש וחתפנ

וניחא לארשי לכל המה םיחותפ תוכזה לכיהב םימחר ירעשו ,םימשה ירעש וחתפנ הזה םויה
הודמילו םמצעב ודמלש הרותה לע םשפנב קדצ ןובשח תושעל םיררועתמה ,םישנהו םישנאה
.הרותה יתב תקזחה תבוטל הנשה ךשמב ושע רשא השודקה הדובעה לעו ,םהידליל
(חמרת 'מע ,ח ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .ה"שת לולאב 'א)


הנשה הרבעש המב ןנובתהלו בושחל

םימחרה שדוח אוהש - לולא שדוחב - םימחרה לכיהב ונלוכ ונחנא םידמוע ןוילע ל-א דסחב
.םימחרה תודימ הרשע שולש תוריאמ ובש

,שדוקה לא תשגל אבה לכל םימחר ירעש םיחתפנ וב רשא ,םימחרה שדוח אוה הזה שדוחה
.הרותו הליפת ,הבושתב ,אוה-ךורב ארובה תדובעל

לש שדוח אוהו ,רבעה לא הווההמ תרבועו תפלוחה הנשמ ןורחאה שדוח אוה הזה שדוחה
,הרומג הטרחב בוט-אלה לע טרחתהל ,הנשה וילע הרבעש המב ןנובתהלו בושחל ,שפנה-ןובשח
לגרתהלו הליפתו הרותב דוקשל ,רודיהב תווצמה םויקב אבהל לע ריהז תיהל ומצע לע לבקלו
.תובוט תודימב

הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה השדחה הנש תארקל ,הנכהה שדוח אוה הזה שדוחה
.תוינחורבו תוימשגב

,ע"יז ם"גבנ ה"הללקוצז 'קה וניתובר וניתובא ק"כ דוה יפמ לבוקמ ,ךורא רופיס שי
ןיכרבמ תבשב - ךורע-ןחלושו אינתה לעב - ןקזה ונבר ק"כ דוה רמא רשא תורותה תחא תודוא
ונרומ םשב ע"נ שטירזעממ דיגמה ברה וברו ורומ יפמ עמשש המ ,ה"נקת תנש לולא שדוח
.ע"נ ט"שעבה

:ושדק ירבד ולאו

.ע"נ ט"שעבה ונברמ עמשש המ ,ונל רמא ונבר

(א ,הבושת ינפוא ינש םה םיימעפ ונבש ,םיימעפ הז ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול יכ
טרפל ,םירופיכה-םויד תיטרפ הבושת (ב .םימש-תוכלמ לוע-תלבקב הנשה-שארד תיללכ הבושת
.לולא שדוחב השוע םדאהש שפנה-ןובשחב תויולת וללה תובושת יתשו .רהטיהלו םסבכל ,ויאטח
ךיראמו המהמתמ םדאה םא ,ונהמהמתה אלול ,לולא תויתוא אלול ,ונהמהמתה אלול יכ והזו
ינשב הדובעה היהת הז ןפוא יפל רמולכ ,םיימעפ ונבש זא הנה ,לולא שדוחב ושפנ-ןובשחב
.םירופיכה-םויו הנשה-שארד הבושתה ינפוא
(אלק 'מע ,ד ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .ז"צרת לולאב ג"י)


םידמה תא חצחצל

ידמ=] 'רידנומ'ה תא חצחצל ליחתהל םיכירצ לולא שדוח-שארבש ,םירמוא םידיסח ויה םעפ
.ךלמה תרתכה תארקל ,[היסורב םילייחה
(ית 'מע ,ד ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .צ"חרת לולא שדוח-שאר ברע)


"וחוכ איצוה המב"

שדוחב םיחתפנה םימחר ירעש ןתפמ לע םידמוע ,לארשי-ינב וניחא לכ ךותב ונלוכ ונחנא
השעי דחאו דחא לכ רשא ,תוררועתהו הבושתל םיעובק הלאה םימיהו ,הבוטל ונילע אבה לולא
.המימת הנש ךשמב וילע רבע רשא לכמ ושפנב ןובשח

ישנא ברקבו ומצעב תינחורה ותדועתו ושפנ תבוטל השע המו ,ותעיגיו וחוכ איצוה המב
יונו חוכב םג וינב תא הכזמ באה יכ ,וילע לטומ ינחור םנוזמו םתסנרפ םג רשא ,ותיב
והותב רשא ,וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ קודבי וב ןכושה יקולאה רנה רואלו .ירסומה
ףלח וייח ימימ הנש דוע הנהו הכו הכ ןיבו ,שדוח ףולחי שדוחו ,םוי ףודרי םוי יכ ,ךליי
לטומה אוה םג השעי יתמ אופיאו ,הז רבד תירחא היהי המו ,דומעי ודמע לע אוהו ,ול ךלהו
.תירסומה ושפנ תבוחב וילע

תינבתו תומד טועימ םורגי ותביסבו ,הדעה רבח אוה םג רשא הז םעו הזב בטיה וננובתהבו
,'יוה לא בושל ושפנב קזח םכסה השעיו הנוכנה תוררועתהב ררועתי חטב הנה ,םידיסחה תדע
ותדועתל גואדלו הרותל םיתיע עובקל ,בוטה ישעמב קזחתהלו ,םיבוט-אלה ויכרד תא בוזעל
.תובוט תודימב ויכרד תבטהב תינחורה

םימיה רוכזי םכמ שיאו שיא לכו ,םייחה תוצראב ןכושה 'קה םכברו םכרומ ורכיז !םימימת
,רמאל שא תבהל םיבצוח ושדק ירבד רשא ,'יוה דבע עומשלו דומעל הכז רשא הזה ןמזב םהה
יבשויו ויחא דעב םג םא -יכ ,דבל ותיב ישנא דעבו ודעב קר אל גואדל וילע דחאו דחא לכ
'קה וניתובר וניתובא ק"כ ונליחנה רשא רוא יכרדב םכירדהלו םתוחנל ,ורוגמ םוקמ
הרותה רואב ץרא יכשחמ ריאהל ,המדא ילע םדאה תדועת םריכזהלו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
.בלבש הדובעו
(ט-חת 'מע ,א ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .ד"פרת בא-םחנמ ה"כ)


להוא יבשויו םיקסע-ילעב ןובשח

ללפתמו םייוסמ רועיש םוי לכ דמול היה םא דיספמ היה המ קדצ ןובשח קסעה לעב השעי
.רוביצב ללפתה אלו דמל אלשכ חיוורה המו ,רוביצב

המכ דחא לכל םותחו בותכ .הנשה-שארמ ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמש ,לוכל בטיה עודי
תולודג הדריטו העיגי ליעפי םדאהש לככש ,לוכל עודיו .וז הנשב הלילח דיספי וא חיוורי
.הנשה-שארב ול בצקנ רשאמ רתוי תחא הטורפ חיוורי אל רתויב

תדובעב הרות לש הגהנה םיקסעה ילעבל התיה רבעב ךא ,השק םיקסעה ילעב ודבע דימת
םימעפ שולש רוביצב הליפת לע ורמש - םידדונ אל - םהיתומוקמב ודבעש הלא .םהלש םיקסעה
.בקעי ןיע ,ךורע -ןחלוש ,אינת ,ארמג ,תוינשמ רועיש ועמש וא ודמל ,םויב

,"תבשה םוי תא רוכז" קר אל התיה תבשה .תבשל הנכהה הלחה םירהצה ירחא ישיש םויב
,הרותו הליפתב הרבע תבשה ,"תבשה םוי תא רומש"ה םג היה ןכאש אלא ,תבש םויהש ורכזש
ודמל עובשה לכ ךשמבו .חמשו אירב ידוהי לש שדוק תבשל גח ורסא ןיעכ היה תבש-יאצומהו
.תבשה אובל ופיצו וכיח - םידליהו השאה ,לעבה - םלוכ .תבש לש גנועה םע

רבכ םייח הזיא ."םייח תושעל" םיכירצ ירה - עובשה לכ םיקסעה ילעב םיעגייתמ םויכ
םייחה תא ?ומצעב השוע םדאהש םייחל תויהל לוכי םינפ הזיאו ,ומצעב תושעל םדאה לוכי
טרפב הקירמאבו ללכב םיעטומה םלועה ישנא ךא .ךרבתי 'ה ןתונ םייחל םיכירצש המ תאו
,רוביצב הליפת לע ,דומילה לע םירתוומ ,רתוי םהל היהי - רתוי םיעגייתמש לככש םירבוס
םוי םבור לצא ."ידוד הכל" תארקל םהיקסע םימייסמ תבשה ירמוש םג .עובשה לכ םיעגיו
םמצע לע םישיבלמ תבש יאצומב דימו ,לייטלו ןושיל ,לוכאל :ףוגה תחונמ לש םוי אוה תבשה
."םייח תיישע"ו הסנרפה לועל רושכ לש ףכואה תא

תווצמה תרימשל עגונה לכבש רמולכ .רדסב ולצא לוכהש קסעה לעב לש שפנה-ןובשח והז
דואמ אוהש ךכל טרפ ,תויהל ךירצש יפכ איה ולש קסעה תגהנה םג ,רדסב ומצע אוה תוישעמה
ללפתהל אל ףאו הרותל םיתיע עובקל - רמוא אוה ךכ - לוכי אוה ןיאש לע דרטומו דורט
!ןמז שי םילטב םירבד לע - ןמז ול ןיאש ינפמ רוביצב

המכב םירבסומ םינינעהש יפכ ,תויהל ךירצש יפכ הניא קסעה תגהנה םגש םיקסעה ילעבב ךא
.הרומג הבושתל איביש חרכהה ןמו ירמגל רחא שפנה ןובשח תויהל ךירצ ,תודיסח ירמאמ

* * *

-ךסב תוננובתהב בטיה קמעתהל וילעש אוה וללכב ןובשחה .ולשמ שפנ-ןובשח להוא בשויל
דמלש תורמלש תעדל חכווייו ,ותגהנהו בלבש הדובע ,תווצמה םויק ,הרותב ותדובע לש לוכה
רודיהב םימעפל - יעבדכ תווצמ םייקמו - םישודיח שדחל הכז ףאו הברה דמל ילואו -
לכ לש דוסיה רבד לש ותימאל וליאו - ותעד יפל - תורשי תודימב גהנתמו - תוריהזבו
,האנקו םנח תאנש ,תוליכר ,רקש ,חורה תוסג ,ןמז לוטיבב עבעבמה שפרנ ןייעמ אוה רומאה
.םימש םשל ןנברד אלטציאב ולצא ףוטע לוכהש אלא

השעי רשאכו ,לוכה לש תמאה תא ,לוכה אצמי ,יתימא אוה םא ,להא בשוי לש קדצה ןובשחב
תשוב ונלו"ה תאו ,לודג גנועב "הקדצה 'יוה ךל"ה תא זא רמאי יתימאה שפנה-ןובשח תא
.לודג רתוי דוע גנועב "םינפה
(אפק-פק 'מע - ק"הלל םוגרת - ג"שת'ה תוחישה רפס)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תבשב ןועש תאישנ

."שדוק-תבשב ןועש תאישנ רבד-לע קדצ-חמצה תארוה" תאבומ (נר 'מע ד ךרכ) שדוק תורגיאב
.יהמ רוריב ךירצו

די-ןועש וילעמ ריסהל ול הרוה יברהש ,גילראה 'יש ריאמ 'ר ח"הרהמ רופיס ותעשב םסרפתנ
.קצאווטואב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ל"נכ הארוה התיהש םירפסמ ןכו .בוט-םויב

הכרב לש סוכ

ןוזמה תכרב ןיכרבמ" :הארוה תאבומ (22 'מע) םיגהנמה רפסבו (ולסכ ד"י) 'םוי םויה'ב
אלא וניאש העד שי א"ס בפק 'יס ז"הדא ע"ושב ןכאו) "הרשע ןיאש ףא ,הכרב לש סוכב
ףכבו .דיחיב סוכ ןיא הלבק יפ-לעש ןכו ,וירחא רוזחל ךירצ ןיאו ,רחבומה ןמ הווצמל
.(הלבק יפ-לע ןוכנ רחבומה ןמ הווצמ אלא וניאש המ םגש ,ךליאו א ק"ס םש םייחה

,םלועה לכב םימימת-יכמות תובישיב ללוכ ,ש"נא ןיב ןכ וגהניש ללכ יוצמ אל השעמל ךא
רשפאש קר וז הארוהב הנווכה ילואו .סוכ אללו הרשעב ןהב ןיכרבמש םוי לכבש םישעמו
.ע"עו .ןכ תושעל ךירצש אלו ,ךרבל

תוכימשה תוניפ לוגיע

,םויב ןשישכ וב ןיסכמש (א"רדלאק ןירוקש) הסכמה"ש ,קספ (תיציצ 'לה ףוס) ז"הדא רודיסב
בתכש ומכ אלש ,"תיציצמ ורטופל הלוגע תחא ןרק וב תושעל שי ,הלילל דחוימ ורקיע םא ףא
י"בה ע"וש הארו) רמצ לש הכימשה םא קר הזב רימחהל (ה"ס חי 'יס) ולש ךורע-ןחלושב
.((מ תוא רודיסה יקספ) ב"ס חי 'יסו ז"טס ח 'יס םינורחאו

-םהרבא 'ר ח"הרה ג"הרהמו .ש"נא ןיב ללכ הז לע ןידיפקמ ןיא טעמכ המ ינפמ ןויע ךירצו
'ר ח"הרהש ,[ה"ע יקצדורוג החמש 'ר ח"הרהמ תאז עמש הארנכו] ונעמש ל"ז ןהכה יבצ
(ימשג) יארחא היהש םירוחבה םע רתויב הז לע דיפקמ היה ל"ז (רקסר'צ'צ) ןלפק רזעילא
ידכ וציקמ היה תופנכ 'ד תלעב הכימשב ןשי ואצמש ימו ,םימימת-יכמות תבישיב םהילע
.הניפ הב לגעיש

תויח-ןגב תרבועמ השא רוקיב

וספדנ) ןודנב יברה יבתכמבו ,תוקוניתל הרהטב םיעוצעצו םירויצ תודוא יברה תחישב ןויעמ
-אל תורוצמ תוריהזהש איה 'קה ותעדש רורב ,(בפ-אפ 'יס ד"וי קלח גהנמו הכלה ירעשב
וליפאו ,םינטק תוקוניתל םגו ,ךוניחה ליגב םידליל רתויבו ,םלוכל תעגונ תורוהט
יכה איה הזב ךרה ליגב העפשההש אל לבא .ןוירהה ינפל רבועה םאל וליפאו ,םירבועל
.הלודג

תוארל וא ,'תוירבה הנשמ' תכרב ךרבל ידכש ,הרומאה החישב רבסומ םידלי יבגלש ןוויכמו
הריתס הזל ןיאו ,הזב-אצויכו תויח ןגל הכילהה הז-יפ-לע ןבומ" - 'ךישעמ ובר המ'
.םש רקבל תרבועמל העינמ ןיאש ןכש-לכ הרואכלש ירה ,(5 הרעה) "םינפב ראובמהמ

תבש דובכל םידגב תפלחה

דובכל םידגבה לכ ףילחהל שיש רמאנ (דכ ק"ס בסר 'יס םייחה ףכב ואבוה) ל"זיראה יבתכב
ןפילחהל תודיסח תדיממש םינורחא םילבוקממ (הכ ק"ס) םש איבמ ,םיילענה יבגלו .שדוק-תבש
.ול רשפא םא

ץולח ןושל ,ונצילחהו הצר םירמוא תבשב"ש ,אתיא טנ 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ רפסב ןכאו
.ל"כע ."לענ תניחב ףא ,לוח ידגב לכ ףילחהל םדא בייח תבשב יכ ,לענה

אלש אלא דוע אלו ,תבשל םיילענ יברה ףילחה אל תובר םינש ךשמב ,עודיש המכ דע םלוא
.דימת ףילחהש קוטרסה דבלמ ,םייסנכמהו עבוכה תא םג ףילחה

:זוזאמ 'יש ריאמ ברה ג"הרה הז לע ינריעהו

,תבשל םישדח םילענמ ףילחהל ךירצ ןיאש בתכ (ג"י 'יס ח"וא ד"ח) םילעפ בר ת"ושב
תעד הוחי ת"ושב הזב ךיראהו ,םישוריפ ינש שי ימלשוריב ךא .ש"ע ימלשוריהמ היאר יתיימו
.הכרב וילע אובת רימחמהו ,תבשל םיילענ דחייל ךירצ ןיאש ןכ-םג קיסמו ,(ג"כ 'יס) ה"ח
,םידגב העברא קר ףילחהל בתכ י"ראה יגהנמב המודמכו .ןויע ךירצ םייסנכמו עבוכ ןיינעל
.שופיח ךירצו .ה"יוה םש תויתוא 'ד דגנכ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il