- ו"טר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה לולא ג"י * אצת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח"
"לולאב תויח


-ףא ,לולא שדוח יניינע לכב החמשו תויח איבמ לולא י"ח
"שפנ ןובשח" ךורעל םיאתמה ןמזה אוה הז שדוחש יפ-לע
שיגרמ םדאהש הדבועה םג * תורירמ לש שגר ,ועבטמ ,ררועמה
המצע איה ,רתסהה לע ושפנב רמרמתמו רתסהב אצמנ אוהש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * החמשל הביסםויה אוה לולא י"ח" :םידיסחה ינקז םשב (1ויתוחישמ תחאב) רמוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
."לולאב תויח איבמו איבהש

:ןיבהל ךירצו

לש םיניינע םגו ,החמש לש םיניינע :תונוש תודובעו םינוש םיניינע םנשי לולא שדוחב
שדוח אוה לולא שדוחש עודיכ - לולא שדוחבש "שפנה ןובשח"ד ןיינעה ומכ - החמשה ךפיה
לע יטרפה ןובשחהש 2ר"ומדא ח"ומ ק"כ ש"מכ ,לולא י"חמ טרפבו ,הלוכ הנשה לכ לע ןובשחה
- שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה-שאר דע לולא י"חמ םימיה ב"יב אוה הנשה ישדוח ב"י לכ
,ןובשחה ןיינע תוללכ דצמ (א) :םייתשבו - החמשה ךפיהד העונת םע רושק "שפנה ןובשח"ש
- ןובשחה יטרפ דצמ (ב) .(החמשד ןיינע והזש) תולעפתה אלל ,בל-תמיש ךותמ תויהל ךירצש
ועדויב ,ירה ,הנשה לכ ךשמב וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ לכמ שפנ-ןובשח השוע רשאכש
םישי ויכאלמב" םגו ,3"הרעשה טוחכ (םיקידצ םע) ויביבס םע (וליפא) קדקדמ ה"בקה"ש
ויהש ,אוה ןכש-לכמו ,5"ויניעב וכז אל (תולשלתשהה רדס תוללכ) םימש" וליפאו ,4"הלהת
6ארמגב אתיא הז לעש ,ערה-ןושל קבא :אמגודלו] יעבדכ אלש םישעמו םירוביד ,תובשחמ ולצא
תורירמ לש שגר ידיל אב יאדווב - ה"בקהמ קחרתנ םדי-לעש ["ערה-ןושל קבאב לכה
.הלודג

,עמשמ ,("לולאב תויח איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח") ל"נה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלמו
שדוחבש החמשה יניינעב קר אל ,רמולכ ,לולא שדוח יניינע לכב תויח איבמ לולא י"חש
.הז שדוחבש תורירמה יניינעב םג אלא ,לולא

?תורירמב תויח לש שוריפה והמ :ןבומ וניא הרואכלו

םוי אוה לולא י"ח" - (1ל"נה החישב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמוא רתוי לודג שודיחו
:"הכרבלו החמשל דעוימה

יפ-לעו ."הכרב"ל המדקה הווהמ "החמש"הש - "הכרב" ךכ רחאו "החמש" ןושלה קויד םדקהבו
םלוכ םיניינעה לכל המדקהה איה החמשהש ,אצמנ ,הכשמה ןושלמ איה "הכרב"ש 7עודיה
.החמש ידי-לע איה םלוכ םיניינעה לכ תלחתהש ,("הכרב")

תויהל םיכירצ (ובש תורירמה יניינע םג) לולא שדוח יניינע לכש דבלב וז אלש ,אצמנו
איה החמשהש ,תאז דוע אלא ,(לולאב תויח איבמ לולא י"חש םגתפה ןכות והזש) החמשו תויחב
.ןיינע םוש תויהל לוכי אל החמשה תמדקה אללו ,לולא שדוח יניינע לכל המדקהה

יניינעל טרפבו ,םלוכ םיניינעה לכל החמשה תמדקהב חרכהה והמ - ןבומ וניא הרואכלו
?לולא שדוחבש תורירמה

:הזב רואיבה רמול שיו

בוטל ןיב - וישעמו וירוביד ,ויתובשחמש הז דצמ תויהל ךירצ שפנ-ןובשחהב תורירמה שגר
.'תי ותוהמו ותומצעב םיעגונ - 'וכ ןיב

ול רסח םיבוט אלה השעמו רוביד ,הבשחממ האצותכש הז דצמ איה תורירמה תביס רשאכ ,הנהד
תספות ותואיצמש הדמ התואב אלא הניא תורירמהד םוקמ-תסיפתה יזא - ינוזמו ייח ,ינבב
.םוקמ

רריב אל םיבוט אלה השעמו רוביד ,הבשחממ האצותכש הז דצמ איה תורירמה תביס םא וליפאו
לש ןיינעה תוללכש הדמ התואב אלא הניא תורירמהד םוקמ-תסיפתה זא םג - םלועב וקלח
.םוקמ ספות הזה-םלוע

ותומצעב (לוכיבכ) םיעגונ םדאה לש ויניינעש הז דצמ תויהל הכירצ תורירמה תביס ,ןכלו
.תויתימאבו לודג ףקותב איה תורירמה זאש - 'תי ותוהמו

תעגונ ותדובעש ,ונייה ,8"איה הובג ךרוצ הדובע"ש הליחת ןנובתהל ךירצש - הזב ןיינעהו
רעכעה סאוו רעכעה ךאנ ןוא ,רעכעה ,רעכעה") ונממ הלעמל ןיאש הלעמ הלעמל דעו ,הלעמל
ןמ קוחירב אוה תולשלתשהה תוללכש ףא ,ןכש ,'תי ותוהמו ותומצעב - ("אטינ זיא םעד ןופ
תומשנש ןוויכ ,םוקמ לכמ ,(א"ס ל"נכ) אוה ןכש-לכמו ,"ויניעב וכז אל םימש"ש ,תומצעה
תדובע - לארשי לש םתדובע ,ןכל ,9"םכיקולא 'יוהל םתא םינב" ,"םוקמל םינב" םה לארשי
- ותדובע תעגונ "אגרד"ו "םוקמ" הזיאב שיגריו ןיבי רשאכו ;'תי ותומצעב תעגונ - ןבה
.הפיקתו תיתימא תורירמ ותדובע רדעה לע ותורירמ היהת יזא

:אקווד החמשה תמדקה השורד - הלעמל תעגונ םדאה לש ותדובעש שגרה היהיש ידכו

טרפבו ,ללכב ("טייקירעדינ ןייז") ותותיחפ ךרעו ובצמו ודמעמ ועדויב ירה - החמש אלל
ירמגל תומצעה ןמ קוחירב אוה ירה הז ללגבש ,םיבוט אלה ולש השעמו רוביד ,הבשחמ דצמ
ןפוא םושב לוכי וניא - (ל"נכ ,"ויניעב וכז אל םימש"ש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב)
.'תי ותומצעב תעגונ ותדובעש שגרהה תא ומצעב לועפל

ןמ וקוחיר לע טבה ילבמ ,ירה ,10"רדג תצרופ החמש"ש ןוויכד ,החמשה ןיינע - הזל הצעהו
יתימאה ובצמו ודמעמב ותוא הדימעמו םדאה תא ההיבגמו החמשה תצרופ ,(ל"נכ) תומצעה
,'תי ותומצעב ושרושב אוהש יפכ - דעו ,"םוקמל םינב" - (י"נב לכ לש םבצמו םדמעמ)
.הלעמל תעגונ ותדובע המכ דע ולצא שגרנ ,אלימבו

הדובעה יניינע לכ ירהש - הדובעה יניינע לכל המדקהה אוה החמשה ןיינעש ןבומ הזמו
.הלעמל עגונ הדובעה ןיינעש שגרהו העידי ךותמ תויהל םיכירצ

רקוב לכב 'תי ומשל הידוהו חבש ןתיל ונקיתש" - םויו םוי לכד הדובעה רדסב שגדומכו
השוריב חמשו שש םדאהש ומכ ,רמולכ ,ונתשורי הפי המו 'וכו ונקלח בוט המ ונירשא רמולו
ונתשורי לע חומשל ונל שי ץק ןיאל ןכמ רתויו ןכ ,וב למע אלש קתע ןוה ול הלפנש
.11"'וכ וניתובא ונליחנהש

יולת וניא השוריה ןיינעש םשכ ,יכ - לארשימ דחאו דחא לכל תוכיישה םג תשגדומ הזבו
אוה ירה ןפוא לכב אלא ,(וכפה וא םכח אוה םא) שרויה לש ולכשב אל םגו ,ותעיגיב ללכ
תוחפל םילודגבש לודגה ןיב לדבה ןיא "ונתשורי הפי המ"ד השוריהב םג ךכ ,שרוי
."ונתשורי הפי המ"ד השוריהמ חמש םילקבש לקהו םיתוחפבש תוחפה םגו ,םיתוחפבש

ףיסומו ,"םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ םתא" :עובשה תשרפ תלחתהב בותכה ןושלבו
ונמתנש ,רתויב םיתוחפה םגש - "ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וגו םכיטבש םכישאר" טרפמו
. . םיבצנ" םה םג הנה ,12להקב אובל םייואר ויה אלש ללגב "ךימימ באוש"ו "ךיצע בטוח"ל
."םכיקולא 'ה ינפל

םג ,לולא יניינע לכב תויח איבמ לולא י"חש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדב רואיבה םג והזו
דע םדאה שגרהמ האצותכ תררועתמ הפיקתו תיתימא תורירמ ,יכ - לולאבש תורירמה יניינעב
.אקווד החמשו תויח ידי-לע אב הז שגרו ,הלעמל ותדובע תעגונ המכ

י"חל דחוימב ךייש - החמשו תויח ךותמ תושעהל הכירצ תורירמה תדובע םגש ליעל רומאה
."לולאב תויח איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח"ש ,רומאכ ,לולא

:הזב ןיינעהו

,ט"שעבה לא ינולישה היחא תולגתה םוי (ב) ,ט"שעבה תדלוה םוי (א) :13אוה לולא י"ח
- אוה לולא י"ח לש וניינע ,רמולכ .ןקזה וניבר תדלוה םוי (ד) ,ט"שעבה תולגתה םוי (ג)
.ד"בח תודיסח תרותו תיללכה תודיסחה תרות תולגתה

תדובע םגש הז ןיינע ,יכ - "לולאב תויח איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח"ש והזו
.ןמקלדכ ,תודיסחה תרות ידי-לע לעפנו הלגתנ ,החמשו תויח ךותמ תויהל הכירצ תורירמה

.םתוא התליג תודיסחה תרותש אלא ,הרותד הלגנב םג וניצמש םיניינע שיש - המדקהבו

שריפו ,םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל 15ביתכ" :14אינתב ןקזה וניבר בתכש המ - אמגודלו
תובצינ ןה ולא תויתואו תובית ,16'וגו םימה ךותב עיקר יהי תרמאש ךרבד יכ ל"ז ט"שעבה
הז ןיינעש - "םתויחהל םיעיקרה לכ ךותב תושבולמו םימשה עיקר ךותב םלועל תודמועו
תא הליג ט"שעבהו ,הז שרדמב רמאנהל בל ומש אל ט"שעבה דעש ,אלא ,17שרדמב אידהל שרופמ
טאה רע") שריפ ט"שעבהש ,רמולכ ,"ט"שעבה שריפו" ןקזה וניבר ןושל קוידב שגדומכ ,רבדה
.18ולוכ םלועה לכב רבדה תא הליגו ("טיירפשעג-רעדנאנאפ

,אלא ,הרותד הלגנ יפ-לע םג תחרכומ תורירמה תדובעב החמשהש ,ןדיד ןודנב הז ךרד לעו
.ןמקלדכ ,תודיסחה תרות ידי-לע הלגתנ הז ןיינעש

הדובע ,ןהב הוויצש ל-אה תבהאבו הווצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה" :19ם"במרה בתכ
תא תדבע אל רשא תחת 20רמאנש ,ונממ ערפהל יואר וז החמשמ ומצע ענומה לכו ,איה הלודג
."בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה

ידי-לעש ,ה"בקהב הדירמ ןיעכ אוה תווצמה םויקב החמשה רדעהש - תוטשפב - הזב הרבסההו
.'תי ונוצר םייקל הכזש לע חמשו שש וניאש ומצעב הארמ הז

לכ ,רמולכ ,'ה תדובע לש ןיינע לכבו הווצמ לכב אוה החמשה בויחש ם"במרה ןושל תועמשמו
.21החמשב ותושעל ךירצ ,'ה תא אוה דבוע ודי-לעש - היהיש הזיא - ןיינע

תווצמל תכייש תורירמהש ןוויכד - החמשב תויהל ךירצ תורירמה ןיינע םגש ןבומ הזמו
.אקווד החמשב תושעהל םיכירצש 'ה תדובעו תווצמה יניינע לככ הז ירה ,הבושתה תדובעו

תווצמה ןיינע רקיעש - 22תודיסחה תרותב ראובמה יפ-לע רתוי שגדומו ןבומ הז ןיינעו
ןיינע ירהו ,ה"בקה ןוצר םויק (אלא ,הווצמ לכבש תיטרפה הלוגסהו הנווכה ךכ לכ אל) אוה
,אמגודלו ,תווצמה יטרפ דצמש םיקוליחה לע טבה ילבמ ,אלימבו .הוושב תווצמה לכב אוה הז
ןלוכ תא םייקל ךירצ ,תורירמ ומכ ,הרובגה וקל תכיישש הווצמ וא דסחה וקל תכיישש הווצמ
יוויצ - הוושב תווצמה לכבש יללכה ןיינעה דצמ החמשב (תורירמ םע הרושקה הווצמה םג)
.ה"בקה

:החמש ךותמ תורירמה היהת דציכ - תודיסחה תרותב ראובמו שגדומ ןיינע דועו

איה םגש ןוויכ) החמש ךותמ היהת תורירמה םגש ךכל חרכהה קר ראבתנ התע דעש - המדקהבו
ךיא ראבתנ אל ןיידע לבא ,(ה"בקה יוויצו ןוצר םויק) החמשה תביסו םעט םגו ,(הווצמ
תויכפה תועונת יתש ןה החמשה תעונתו תורירמה תעונתש ןוויכד ,החמש ךותמ תורירמה היהת
!?תחא תבב םדאה לצא הנייהת ולא תועונת יתשש ןכתיי דציכ -

ארטסמ יאבלב אעיקת הוודחו אד ארטסמ יאבלב אעיקת היכב" 23רהזב אתיאדכ - הזל הצעהו
הז דצמו ,תורירמב אוה ירה - תימהבה ושפנ דצמ והזש - תוקולאמ קוחירה שגרה דצמ :"אד
קוחירהו .החמשב אוה ירה - תיקולאה ושפנ דצמ והזש - (ה"בקה ןוצר) הווצמ םייקמ אוהש
ושפנ רקית"ש 24אינתב ראובמכ ,תיקולאה שפנ דצמש החמשהל לבלבמ וניא תימהבה שפנ דצמש
."ףוגה ןובצעב שפנה תחמש לבלבלו בברעל אלש ,הזבנה ףוגהמ רתוי התחמשב חומשל ויניעב

םיאב החמשהו תורירמהש ףא ,יכ ,ןיידע קיפסמ וניא ל"נה רואיבה ירהש - הזב ןיינע דועו
תואצמנ ,םוקמ לכמ ,(תיקולאה שפנ דצמ החמשהו ,תימהבה שפנ דצמ תורירמה) םינוש תומוקממ
דחא םוקמב תחא תבב הנייהת תויכפה תועונת יתשש ןכתיי ךיאו ,ימשגה בלב ,דחא םוקמב ןה
הבהא ןיא" :(תויכפה תועונת 'ב ןה םגש) האריו הבהאל עגונב 25ירפסה ירבד דוסי לע -
החמשו תורירמל עגונב הז ךרד לעו ."דבלב ה"בקה תדמב אלא הבהא םוקמב האריו הארי םוקמב
.דחיב םהינש תויהל םילוכי םשה תדובעבש -

:תודיסחה תרותב שגדומ אוה םגש תורירמבש החמשהב ןיינע דועו

,'תי ונוצר םויק דצמ איה תורירמה תדובעבש החמשה תביסש (ח"ס) ליעל רומאה לע ףסונ
התנוכת דצמ ףסונ םעט שי ,תווצמה לכבכ תורירמה תדובעבש תיללכה הדוקנה דצמ והזש
-יתלבה ובצמו ודמעמ ללגב תורירמב ותויה תדבוע םצעש - אפוג תורירמה תדובע לש תיטרפה
.החמשל תמרוג ,יוצר

רתסה" ,"אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכונאו" 26בותכה ןושל קוידב רואיבה םדקהבו
קוליחהו .27רתסה והזש שגרנ אלש ,ונייה ,רתסהב אוה אפוג רתסההש - םימעפ 'ב "ריתסא
ןיא ...חונמ ןתונ וניא רתסהה שגרה יזא ,רתסהה םישיגרמו םיעדוי רשאכש - םהיניבש
טייג ךאז ןייק ןוא" ...טקשב ןושיל םילוכי אל ...("טיטעפא ןייק טינ טאה'מ") ןובאית
,ונייה ,רתסומ ומצע רתסהה רשאכ לבא ;רתסההמ םיאצוי ףוס-ףוס ,אלימבו ..."ןייא טינ
ללכ םיבשוח אלו ,אוהש ומכ ראשהל לוכי בצמהש םיבשוח - רתסה אוה הז בצמש םישיגרמ אלש
.רתסההמ האיצי תודוא

לע ושפנב רמרמתמו ,רתסהב אצמנש שיגרמש אפוג הזמש - תורירמבש החמשה תביס יהוזו
אצי אלימבו ,("ריתסא רתסה") לופכה רתסהמ אציש ךכ לע החמש לש שגר ולצא השענ ,רתסהה
.(רמרמתמ אוה וילעש) ןושארה רתסהמ םג ףוס-ףוס

תרותב הלגתמו שגדומ ('תי ונוצר םויק דצמ החמשהב יללכה ןיינעה ומכ) הז ןיינע םגו
:תודיסחה

תרותכ - רתסהה ןיינעבש תויחה םג ללוכ ,ערואמו רבד לכבש תויחה תא הלגמ תודיסחה תרות
(םימעפ 'ב "ריתסא רתסה") לופכה רתסהב םגש ,"ריתסא רתסה יכנאו" קוספה לע 28ט"שעבה
."יכונא"ה אצמנ

בצמב םג יזא - "יכונא"ה אצמנ ,רתסההב םג ,בצמו דמעמ לכבש םיריכמו םיעדוי רשאכו
יתיוויש" יכ .החמשו תויח ךותמ איה תורירמה םגו ,חורה-תליפנל םוקמ ןיא יוצר-יתלב
.29"דימת (ויתיוויש אלימבו) ידגנל (לש ןיינעב וליפא ותוא ינא הלגמו אצומו) 'יוה

ןיב םתוא ושפחבו ,םהיתומשב המכל ארקו ,םייחל ורמאיש הוויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.[םייחל ורמאי "םירתסנ"ה לכש - קוחש-תבב - רמא ,להקה
(ק"הלב תוחנה דעו תכירעב .הגומ יתלב - ב"ישת'ה לולאב י"ח תחישמ םיעטק).(122 'ע ה"שת ש"הס) התלחתב ה"שת לולא י"ח תחיש (1

.(179 'ע .177 'ע ג"שת ש"הס) ג"שת לולא י"ח תחיש (2

.(י"שרפבו) ב,אכק תומבי (3

.חי,ד בויא (4

.וט,וט םש (5

.ט"יה ב"כפ האיב ירוסיא 'לה ם"במרב אבוה .א"ער ,הסק ב"ב (6

.מ"כבו .ג,זל ץקמ א"ות האר (7

אל ה"דב ראבתנ .ךליאו ב,טכ לודגה רעש ה"לשב אבוה .ג"פ (הדובעה קלח) ב"ח םש .המדקהב ק"הובע האר (8
.נ"שו .(ךליאו 324 'ע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ישת'ה הלכשמ 'יהת

.א,די האר 'פ (9

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (10

.(ךליאו א"עס ,במ) ג"לפ אינת (11

.ב,טע תומבי האר (12

.נ"שו .186 'ע א"ח תויודעוותה - םחנמ תרות םג הארו .1 הרעהבש לולא י"ח תחיש (13

.ותלחתב א"הויהעש (14

.טפ,טיק םילהת (15

.ו,א תישארב (16

'ע ג"שת ש"הס) ג"שת .(170 'ע ת"ש'ה ץייק ש"הס) ג"ס ת"ש'ה לולא י"ח תחיש םג הארו .ומוקמב םילהת (17
.(146

.דועו .55 'ע ד"ח תויודעוותה - םחנמ תרות םג האר (18

.ןפוסב בלול 'לה (19

.זמ,חכ אובת (20

.275 'ע ז"יח ש"וקל םג האר (21

.מ"כבו .ךליאו א,טל חלש ת"וקל האר (22

.א"יפר ת"הגא םש .ד"לפס אינתב אבוה .א,הע ג"ח (23

.(ב,מ) א"לפ (24

.ה,ו ןנחתאו (25

.חי,אל ךליו (26

.םש ןמסנהבו ,ךליאו ד תוא ךליו 'פ ב"ח ת"הע ט"שעב רפס האר (27

.םש ןמסנהבו ,ד"וי תואו ,ה תוא םש האר (28

.ב"ס ש"בירה תאווצ הארו .ח,זט םילהת (29
חישמ םע תויחל


היה ,יעבדכ ותגהנתה התיה וליא
ונקדצ-חישמ אב


...!אב אל ןיידע ושפנבש יטרפה חישמ

לבקל םיכירצ - םילודגה תורואמה ינש תא תדלוה םוי ,לולא י"ח שדוק תבשב ונדמעב
לש תוחילשה יולימ םע תורושקה תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט תוטלחה
,"איבנמ ףידע םכח" - ןכ ירחאלו "םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" רשא - וניאישנ וניתובר
תולועפה לכב ףיסוהל - תוטשפבו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,לארשי יאישנו ימכח
ןיאש ןותחת ,"הצוח"ה םוקמב םג - הז לכו ,תונייעמה תצפהל דע ,תודהיהו הרותה תצפהד
...ונממ הטמל

רשאכ ,לולא שדוחב - טרפבו ,תופי םינפ רבסב תויהל הכירצ תלוזה םע תוקסעתההש יאדוובו
:רמולכ ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמו ,הדשב אצמנ ךלמה
,הדש ישובלבו "הדש"ב אצמנ אוהש םנמא עדוי ה"בקה

"םימימתבש םימת"ו "םימת" ,"דיסח"ש המ השועו ,"עציפוז ענעדייז" שבולש תורמל ירהש -
היארו !"הדש"ב אוה אצמנ ,ונממ םישרודש בצמו דמעמה ךרע יפל ,םוקמ לכמ ,תושעל ךירצ
הכוז היה ,דבעימל היל יעבדכ ותגהנה התייה וליאו ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש - רבדל
םא וליפאש םינוקיתב אתיא"דכ ,ונקדצ חישמ אב ותדובע ידי-לעש "דחא קידצ" ותוא תויהל
תושעל לוכי - םירחאל עגונב !"חישמ אב היה ורודב המילש הבושתב רזוח דחא קידצ היה
אל ןיידע ושפנבש יטרפה חישמש הישפנב שיניא עדי ירה ,ומצעל עגונב לבא ,'וכ תונובשח
- ...!אב

םינפ ול הארמו ,תופי םינפ רבסב וינפ תא לבקמו "הדש"ל ה"בקה אצוי ,ןכ-יפ-לע-ףא
...הזכ ןפואב תויהל הכירצ תלוזה לא סחיב ותגהנהש אטישפ ,ןכלו ,תוקחוש

החונמו תבש ולוכש םוי"ל שממ בורקב הכזנ ...ל"נה םיניינע לכב רובידהמ רשא ןוצר יהיו
,הכלה יפ-לע - וטושפכ "דימ" ,שממ דימו ףכת - ולא םיניינע לכו ..."םימלועה ייחל
הכרבה לע ףסונ הירחאל תוכרבבו ,רוביצב תרמאנה) וז תבשד הרטפהה םתוחו םויס ןושלבו
הנשיחא" אל) "הנשיחא"ד ןיינעב אוה םויסהש - השגדהבו ,"הנשיחא התעב 'ה ינא" :(הינפלש
.("הנשיחא התעב" םא יכ ,"התעב

ןיכלהמ"ו ,"םילשורי ךירעשב" םיאצמנש "פאכ א ךיז ןעמ טיג" ארמימכ עגרבש - תוטשפבו
הרזעל ןיעיגמש דע תיבה רהב םיכלהמ םהו . . תיבה רהל םיעיגמ םהש דע םילשורי ךותב
."'וכ
2552-2551 'מע ,ד ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה אובת-יכ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יהויחבמ ריתי


לכ תא אשנמו םמורמ רודה אישנ
ורוד ינב


"םימשה ןמ תדרוי שא" תניחבב

ט"שעבה :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש תדלוהה םוי אוה לולא י"ח
.ת"הק תנש לולא י"ח - ז"הומדאו ת"חנ תנש לולא י"ח דלונ

סיפדהל הוויצ םגו) רודה אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע םסרפתנ הז ןיינעש ירחאלו
ודיקפתו וניינע והז יכ .ונרוד ינבמ דחאו דחא לכ תדובעל עגונ הזש ןבומ ירה (םירבדה
..."םנוק תא שמשל" םדיקפת תואלמל ורוד ינב לע עיפשהל - רודה אישנ לש

לכמ אשונמו םמורמ שיא אוה אישנ יכ ,תואשנתה ןושל - אוה "אישנ" ןושלב םישוריפהמ דחא
םמורמ אוה הז ידי-לעש ,ורוד ינב לכב עיפשמ אוה וז "תואשנתה" ,ךדיאל לבא ;ורוד ינב
."ךדואמ לכב" - הלבגהו הדידממ הלעמל ,תואשנתה לש ןפואב היהת םתדובעש הגרדל םתוא

"ךשפנ לכבו ךבבל לכב" בותכה ןושלבו ,ותלוכי לככ ותדובע דבוע םדאהש ירחאל :רמולכ
אתורעתא" ךרדב ותוא םמורמו היבגמ אישנה ירה - (ותדובעב םולכ רסח אלש ןפואב)
הדידממ הלעמלש "ךדואמ לכב"ל דע ,הנהכו הנהכ ותדובעב ףסותנ הז ידי-לעש ,"אליעלד
.הלבגהו

,אליעלד -אתורעתא - אתתלד-אתורעתא ךרדב אוהש ,הדובעה ןיינע תוללכב וניצמש ךרד לעו
ינפל חור תחנ" ידי-לע ,ךכ-רחאו "ךנוצר תווצמכ" םדאה תדובע תויהל הכירצ הליחתש
תונברקה תדובעב לעופב אטבתהש יפכו .אליעלד אתורעתא םדאל תכשמנ ,"ינוצר השענו יתרמאש
-רחאו ,"טוידהה ןמ איבהל הווצמ" ,הטמלש שא תויהל ךירצ היה הליחתד ,חבזמה לעש שאב -
."םימשה ןמ שא" תדרוי ךכ

רודה דצמ רודה תדובע לש תומילשה הנשיש - ורוד ינבב רודה אישנ תלועפ איה הז ךרד לעו
-לע רודהב תכשמנה ,"םימשה ןמ תדרוי(ה) שא"ה ידי-לע רודהב לעפנש המ שי ךכ רחאו ,ומצע
םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא" רמאנ וילע ,ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתא ,רודה אישנ ידי
הז ידי-לעש ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,הז ונרוד לש "השמ"ל דע) "'ה רבד תא םכל דיגהל 'וג
.ללכ ךרעב אלש יוליעל דע רודה םמורתמ

תא (לודג יכה םוסרפב) םסרפל הוויצ רודה אישנש אפוג הזד ,ונניינעל עגונב ןבומ הזמו
לע עיפשהל הכירצ ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה תרותש דבלב וז אלש חיכומ ,לולא י"ח לש וניינע
םהילע לועפל הכירצ איהש ,תאז דוע אלא ,םשה תדובעב םעייסל ,לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ
.םדוקה םבצמ יבגל ךרעב אלש תואשנתהו היילע

:"הצוח ךיתונייעמ וצופי" ןושלה קויד ןכ םג והזו

ימש יד אל (הלבגהו הדידממ הלעמל) תואשנתה לש ןפואב "הצוח"ה תא םמורלו היבגהל ידכ
הזו ,"הצוח"הל עיגהל ךירצ ומצע "ןייעמ"ה אלא ,הצוחה וטשפתי (ןייעמה ןמ םרוקמש) רהנה
.ותומצע לכב רדוח אלא ,םדאה לש "תוטשפתה"ב קר אל לעופה ,"הצפה" לש ןפואב - אפוג
יתלב - 397-396 'מע ,ד ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה לולאב י"ח תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


לאמשב יכ ןימיב רפוש םיעקות
"ןיליפת עצבמ" םישוע


ארקיהל ידכ קר "ןיליפת עצבמ"ל ךלוהש ימ לש וניד המ
הבושח עודמ תעדל שקיבש לרנגל יברה תבושת * ?"טסיקנט"
עצבמ תובישח לע * ןיליפתה לש תישעמה החנהה ךכ-לכ
'תורשקתה'ב תומישרל ךשמה) וב רושקה לכו ןיליפת
(זט -וט תונויליג


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

תא יברה ראיב (496-493 'מע ,ב ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת לולאב י"ח תודעוותהב
הכירצש בוט-םוי תחמש ןיינעב ראובמה יפ-לע - "בוט םוי טוג" לולא י"חב רמול גהנמה
תניתנו הרותה דומיל ידי-לע ףוגה םע הדובע ןיינע אוה 'ה תדובעבו ,תימשג החמש תויהל
.(הקדצ םשב םיארקנ תווצמה לכש) הקדצ

הרותה ןיינע תרשקמה ,חומהו בלה דובעש הניינעש ,ןיליפת תווצמל יברה תאז רשיק ןאכ
:(496 'מע) עבת יברהו .הקדצה ןיינעו

רתיבו תאש רתיב הקדצה תווצמל עגונהבו 'ןיליפת עצבמ'ל עגונהב תולועפ
ןכישמהלו זוע רתיבו תאש רתיב םריבגהל הרותה דומילל עגונהב םג ךכ ,זוע
.םיחפט הרשעמ הטמל

עצבמה תישאר

השעמל ךא ."םימיה תשש תמחלמ" תארקל ,ז"כשת תנשב לחה "ןיליפת עצבמ" יכ רובסל לבוקמ
ח"הרה לש ורופיס האר) םיברל יללכ "עצבמ"כ אלו ןיפנא-ריעזב יכ-םא ,ןכל םדוק לחה אוה
לע ,12-11 'מע ,ו"משת ןוויסב 'ד ,242 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב עיפוהש ,קוק לארשי 'ר
.(ךכל עגונה לכב יברה לש תוטרופמה ויתולאש לעו הז אשונב ותוליעפ

השועה הנוי 'ר לע הבתכ העיפוה ,(ז"כשת תבט א"י ,398 ןויליג) 'םינפ לא םינפ' ןותיעב
רפסמ "ןיליפת עצבמ" תרתוכה תחת .פוקלדייא ברה דיסחה לש ותריטפ ןויצל ,"טייקשידיא"
:בתוכה

םאו ,ןיליפת חינהל ךירצ ידוהי .הנוי 'ר לצא לודג ןיינע ללכב אוה ןיליפתה ןיינע"
םע םיאב ,דואמ טושפ ?תאז םישוע דציכו .הזה ןיינעל ותוא תותפל שי ,ךכב הצור אוה ןיא
,ןיליפת לש גוז דיב םיקיזחמ ,דולב תבכרה תנחתל םיסנכנש וא ,ביבא-לתל רקובה תמכשה
טושפו הזכ ידוהי םיספות .'סופתל' שי ימ תא םיריכמ רבכו םיבשו םירבועה לע םילכתסמ
םיכסהל םא ותעדב ךכוח ידוהיה דועבו .'לוכה הזו תוקד שולש-םייתש קר' :וינפל םיננחתמ
דח' לוכה רבכ ךלוה ךכ-רחאו 'די לש'ה תא ול םירשוקו ולוורש תא ול םיתפוח ,אל וא
.'קלחו

לבא םלוכ אל ,יכבב םיצרופ םהש ךיא ,םתוא תוארל םתא םיכירצ' :הנוי 'ר ונל רפסמו"
תמחלמ ימיב תיבהמ יתאצי זאמ' :םילמלממ םהו ,ןיליפתה תא םהל םירשוק רשאכ ,םהמ םיבר
ללכב וא ,םוי לכב אובל רשפא םא תעדל םיניינעתמ םג םיבר .'ןיליפת יתחנה אל םלועה
."'ןיליפת-גוז םיגישמ הפיא

:הנוי 'ר לש ותוליעפל יברה לש וסחיל יוטיב ,הבתכה ךשמהב

תעדויו .'ךישמהלו הזב קזחתהל ךירצ'ו ןיינעה לכמ חור תחנ ול שיש בתוכ םשה-ךורב אוה"
."יברל ךכ לע עידוה הלעבש ,רבדמ בותכה ןיליפת עצבמ ןיינעבש [הנוי 'ר תשא=] השאה

לע יברה לש תימשרה הזרכהה ינפל הנשה תיצחמכ ,ז"כשת ףרוחב ,'םינפ לא םינפ'מ ןאכ דע
."ןיליפת עצבמ"

הליחת "ןיליפת עצבמ"

יברה ראיב (501-500 'מע ,א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת םיטפשמ תשרפ-תבש תודעוותהב
תא ןקזה ר"ומדא םידקמ םש ,הבושתה-תרגיאב יעישתה קרפה תא - םימי םתואב וכרדכ -
."םתדמלו"ה ןכמ רחאל קרו "םתרשקו"ה תא םידקהל שי הליחתש ,לכשל תודימה

:יברה רמא וירבד ןיב

הליחת םישרוד התע ךא ,תוננובתהה ןיינעב וקסעיש םידיסחמ ועבת םעפ
רבד ,ןיליפת וחיני םידוהיש לדתשהל - "ןיליפת עצבמ" היהי ןושארה ןיינעהש
םיעיגמש דע ,תווצמה ראשל עגונב םג ךכו ."ךממ ואריו"ה תא דימ איביש
..."ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו"ל

"תויונפה תועשב קרו ךא"

.עצבמב קוסעל לבת יווצק לכב ד"בח תובישי ידימלת ולחה ,עצבמה תזרכה תע ,ז"כשת ץיקב
.הבישיה ירדס ןובשח לע םג תויהל הלוכיו הכירצ תוקסעתהה םא ,הלאשה התלעוה ךכ ךותב
רשא ,ז"כשת זומתב 'ו םוימ ,ק"הראב םימימת-יכמות תבישי תלהנה לש הבתכמל הנעמ ונינפל
ד"וח תשקבב וננה ןיליפת עצבמל רשקב תוררועתהה םע .א"טילש ר"ומדא ק"כ" :ןלהלדכ הלאש
רדס ןמזב םג הז עצבמב הבישיה ידימלת תופתתשהל רשקב א"טילש ר"ומדא ק"כ [תעד-תווח=]
.הז עצבמל םתובדנתהו םידומילה

ד"בח-רפכב םלוא ,תויונפה תועשב הז עצבמל ובדנתה םידימלתהש רדוס דולב הנטק הבישיב"
."ןיליפת חינהל ידכב םיקחורמ תומוקמל םידימלתה חולשל ךרוצ שי

:תיעמשמ-דחו הרצק התיה יברה תבושת

.תויונפה תועשב קרו ךא

ולביק "ןוצרב" ויעצבמו

ג"לשת שדוק -תוחיש) ג"לשת ךליו-םיבצנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה קיסהש הארוהה וז
:(390 'מע ,ב ךרכ

הז ןיינע עצבל יד - בושחל אוה לולע ,ןיליפת חיניש ידוהימ םיעבות רשאכ
;ךכב טוהל תויהל בייוחמ אוה ןיא ךא ,לעופב ןיליפת חינהל ,אדירג השעמב
םויקב יד אל ."םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמו" שורד !אל ,[ול=] םירמוא
גונעתהו ,ןוצרה לכ :ךפיהל אלא - תויח אלל לוע-תלבק ךותמ ךלמה תווצמ
.ךלמה תווצמ םויקב חנומ תויהל ךירצ

?ארד רושכא

יברה רמא - "ןיליפת עצבמ" לע וא "הצוח ךיתונייעמ וצופי" לע הנעטב םיאב רשאכ
-לכ ןיינעה םא - (30 'מע 'א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב
?םימדוקה תורודב ול םיכירצ ויה אל המל 'וכו חישמה תאיב היולת ובו ,בושח ךכ

:םייתשב ךכ לע הנעמהו

לאומשכ ורודב חתפי" ןכש ,"רודל םירבד ינש אלו רודל דחא רבד" י"שר ירבד יפ לע (א
.וז הגהנה השורד שדח רוד עיגמ רשאכו ,הז ןיינע היה אל ןכל םדוק םנמא ."ורודב

עודיה לשמכ ,הז ןיינע ינויח הז רודב אקווד ןכל - (ההימתב) "ארד רושכא"ש ןוויכמ (ב
הבוטה ןבאה תא וליפא דע םיניינעה לכ םיזבזבמש ,ץירוקמ סחניפ יברל ןקזה ר"ומדא לש
.םייקו יחו דמוע היהי ךלמה ןבש םירבדה ולעפי אמש לוכה - ךלמה רתכבש

ןייכז יאמב םישנ

,תונבו םישנל ךיישה בושח קלח םג ונשי ךא - םישנאל םה םיכייש םרקיעבש םיעצבמה םנשי"
'מע 'ב ךרכ שדוק-תוחיש) ה"לשת באב ו"ט תודעוותהב יברה רמא ךכ - "ןיליפת עצבמ והז
:וריבסהב (389

םישנ ןכ-ןיאש-המ ,םינבו םישנא קר םיבייוחמ ןיליפת תחנהבש יפ-לע-ףא
לדתשהלו קזחלו דדועל (ןדיקפת אליממו) ןתלוכיב ןה ףא ירה - תונבו
.'וכו םתחנה ןפואבו םתחנה ןמזב וקיידישו תורשכ ןיליפתה הנייהתש

הב "בר השעמ" - הנושארה ."ןיליפת עצבמ"ל תונבהו םישנה תוכיישל תואמגוד יתש ונינפל
:בתכ הכו .הנב לש ןיליפת תחנהל רשקב תחא אמא ושדק-די-בתכב יברה ררוע

'וכ הנב [רבד לעו=] ד"עו 'וכ בצמ תבטהמ [תובוט תורושב=] ט"ושב עדוהל יתחמשש

ז"ע ינא רעטצמו רדסב הז ןיאש יתלאשש ןילפת תחנה [רבד לע=] ד"ע התקיתשמ הארנכ לבא
.ךורע ןיא הלוגסהו הזבש רכשהו [ךכ לכ=] כ"כ הטועפ ןתחנהב "אחרט"הש טרפבו [הז לע=]

- וליבשב בוטה אוהש ויכרדב ךליל הנב בל הטי [ךרבתי-םשהש ןוצר-יהיו=] ת"ישהש ר"היו
.םשגב םג אלא ,חורב קר אל - ונב ליבשב

הכרבב

[א"טילש ר"ומדא ק"כ=] ...םשב

ריכזמ

!לודג אלפ

לע רפוסמ הבו ,"הדיעמ" תרתוכב הבתכ הספדנ (ה"ע) "ןמזיירג המחנ לש הבל תמכח" רפסב
האבוהשכו ,(ע"ל) הרבשנ הדי .הטוסינימב התהש רשאכ עריא רבדה .התורענב הל עריאש הרקמ
המצע הבתכה .'וכו ןיליפת תחנה לע אפורה םע החחושו האוב תרטמ תא החכש האופרה-תיבל
יד"ה רובע תילגנאב הרוקמב הבתכנ וז הבתכ .(208 'מע דע 205 'מעמ) 'הל הידוה לע הרביד
:יברה ןייצ ךכ-לע .יברל ההגהל התספדה םרט הסנכוהו "םייה עשידיא

,דיסח :הנושארה םעפב ידוהי האר הלש ערואמה ידי-לע :רסח רקיעהש לודג אלפ
תלדתשמו ,והומכ תילגנא תרבדמה [תירבה-תוצראב=] ב"הצראב הרענ אקוודו
תודהי וריבסהל [םא יכ=] א"כ ,התאופר [רבד לע=] ד"ע אל הלש םיבאכה םצועב
לכ לע חכש ,'וכו אפור אוהש חכשש - דעו ,ןיליפת - לעופב השעמל דעו
,"[היח=] 'יח תודיסח יהמ"ב ותבשחמ לכ זוכירב - ררועתנו !ולש תואיצמה
:תודיסחה [ןושלב=] 'לב הלוכ תודהיה תמשנ הזב האר חטבש - "יח דיסח"
ולצא ךשמהה רעשי ימ - [הז לע=] ז"ע ףסונו הצקה לא הצקה ןמ אדח אעגרב
!?[הז-ירחאל=] ז"חאל

.(הבחרהבו) ףיסוהל יאדכו

.ןודנב יצחו דומע דוע התבתכב הפיסוה ה"ע ןמזיירג תרמ ,ןכאו

"ןיליפת עצבמל רבד לכ רשקל"

עצבמ'ו רפושה ןיינע ןיב רושיק יתשפיח :ןכבו .ןיליפת עצבמל רבד לכ רשקל יננה שפחמ"
א"לשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב יברה אטבתה ךכ ,"רשק ונשיו רזוע 'ה .'ןיליפת
.(31-30 'מע ,א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש)

:וירבד תא יברה ראיב ךשמהב

םושמ" :םיריבסמה שי ,"ךכב עוקתל רשפא םא ןימי דצב עוקתל" גהנמה םעטב
ןטשהש ןוויכמ :השק הז םעט לע ךא ."ונטשל ונימי לע דמוע ןטשהו ביתכד
ןמיס םהרבא-ןגמב) ףסונ םעט אבומ ?ונממ שושחל המ ינפמ יכה ואלב לבלובמ
:ונייה ."הניגמ די לש ןיליפתהש ינפמ לאמשב אלו" :(הדוגאמ - ד ק"ס ה"פקת
חיני ףסונ ידוהיש לדתשה ףאו םושלש וא לומתא ןיליפת חינה אוהש הדבועה
.רפושה תלועפב (הז דצב) ךרוצ ןיאש דע לאמשה דצ לע הניגמ ןיליפת

.(םש םהרבא-ןגמ) "הידיד ןימיב עוקתל שי רטיא" :ףסונ ןיינע ןבוי הז יפל
עקותה לעב :ןבומ וניא הרואכל .םדא לכ לש לאמש איהש ולש ןימיב :רמולכ
עודמ ,די ירטיא םניא םדא ינב בורו ,םתבוח-ידי רוביצה לכ תא איצוהל ךירצ
?לאמש דצב רפושב עוקתל וילע

:םירבדה ונבוי רומאה יפל ךא

תוניגמ ןיליפתה ירה ,(םדא לכ לש) ןימי דצב ןיליפת חינמ אוהש ןוויכמ
.ןימי דצב רפושב עוקתל המ ול ןיא אליממ ,חטבומ ינמיה ודיצו

אוה ןטשה לש ודיצש דועב "ונימי לע דמוע ןטשה"ש אפוג הז :ןכ לע רתי
וז .םש תויהל לוכי אוה ןיא ןכלו ,ןיליפת םיחינמ לאמשבש ךכמ עבונ - לאמש
(לאמש) "וזוע עורז"ש ,"וזוע עורזבו ונימיב 'ה עבשנ" רמאנל הביסה םג
תא םיכפוה ןיליפת תחנה ידי-לע ןכש - 'וכו הנממ הריתיו ןימיל הווש
.ןימי דימ רתוי הקזח היהתש ("ההכ די") תילאמשה

ןיבהל הצרש לרנגה

חיש-וד עיפומ ,"ל"ה תונש תליחתל "כ"ה תונש ףוס ןיב ומצעל םשרש 'תה דחא תמישרב
בייל-הדוהי ח"הרה ריכזמה תודע יפל .יברה ןיבל ינולפ אבצ שיא ןיב 'תודיחי'ב להנתהש
629 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ח"כשת ץיקב ןורש לאירא רמ לש 'תודיחי'ב הז היה ,רנורג
יטרפל רשקב קר "ןיליפת עצבמ"ל רשקב רבוד ידי תחתש 'תודיחי'ה תמישרב לבא] (24 'מע
:[ןיינעה םצעל רשקב אל ךא - םירחאה עצבמה

"עמש" תרימאב יד ןיא עודמ ,ךדיאמו ?תווצמה ראש לכמ ןיליפת תווצמ הרחבנ עודמ :לאושה
?"ןיליפת עצבמ" אלל

תונעל םידוהי לש םכרדכ .וז ךתלאש לע ,אבצב לרנגכ (ךויחב) ךילע ינהימת :ר"ומדא ק"כ
םינומיא תרדס םירבוע םה ברקל םילייח םיחלושש ינפל עודמ :ךתוא ינא לאשא "הלאש"ב
?'וכו םינוש םיליגרת םיכרועו

המ םיעדוי אל - םיליגרת םיכרועו םינומיא םירבוע אל םא ,הטושפ הבושתה :לאושה תבושת
.ברקה הדשב ,תמא לש עגרב תושעל

םישרודו 'וכו המחלמה יללכב םינויעו םידומילב קפתסהל ןתינ אל עודמ לבא :ר"ומדא ק"כ
?םיישעמ םינומיא אקווד

והשמ הז ,הירואיתה תמועל 'וכ םיחותינו םידומיל ןיב ללכ תוושהל ןיא :לאושה תבושת
!ללכ ךרעב אלשו ברעממ חרזמ קוחרכ ,ירמגל רחא

םידומילל המוד ןיליפת תחנה אלל עמש תאירק :תוינחורב ןיינעה קוידב ךכ :ר"ומדא ק"כ
לבא ,הנומאה תא אטבמ "לארשי עמש" .לעופב םינומיא ילב ('וכו ןויע ,אירטו-אלקש)
.לעופב השעמה אוה יתימאה יוטיבה

תא דבעשל ךירצש ךורע-ןחלושב רמאנה תא םירכוזו שארהו דיה לע ןיליפתה תא םיחינמ רשאכ
תוחוכה ול שי יזא ,םיישעמ "םינומיא" ךרע ידוהיהש אצמנ ,ה"בקה לא תובשחמהו םישעמה
.ןימאמ ידוהיכ םלועל תאצל

יוטיב "לארשי עמש"ל ןתונ אוהש רחאל לבא ,הריתי תובישחב יוגה לע ידוהיה טיבמ םימעפל
לכ וארו" קוספה לע ל"זח ירבד םע רושק הזו .יוגהמ לעפתהל המ ול ןיאש תעדל וילע ישעמ
."שארבש ןיליפת ולא" - "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע

אלצמו אנגמ

שדוק-תוחיש - ג"לשת ולסכב ט"י תודעוותהב) יברה רפיס תובשה קוח ןוקיתל קבאמה ךלהמב
ךיא יוו יוזא") טהלב קסוע אוהו ליאוהש ,ץחל וילע וליעפה יכ (193 'מע ,א ךרכ ג"לשת
.ךכל ועירפי המויאה הריזגה ןוקיתל ויתומחלמ לשב יזא - ןיליפת תווצמב ("טכאקראפ ןיב
:ותווקתו ונוחטב תא יברה עיבה ןיינעב וירבד םויסב

םהב עגפי אל תוכזל וצריש םתואו ,לארשי ומע תיראש לע םחרי יאדו ה"בקה
.הצוח תונייעמה תצפהב עוגפל ולכוי אלו ,ןיליפת וחיני םהו ,רבדה

ליח לא ליחמ

(124 'מע ,א ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש - ה"לשת תישארב תבש) םיעצבמה תשמח לע ורבדב
:רמואו יברה ףיסומ - הרות עצבמ תובישחו

ןיינע והזש לעופל תאז דירוהל שי ,הרותה דומילל עגונב ומע ולעפש רחאלו
.ןיליפתה

הזוזמה ןיינע והזש הביבסה לע לועפל אלא ,ומצע םע הזב קפתסהל ןיאו
...הביבסה לכ לע תלעופש

ןיליפת עצבמב "המשל אלש"ו המשל"

א"משת שדוק -תוחיש) א"משת ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהב יברה לש החישמ דחוימ עטק ונינפל
:"ןיליפת עצבמ"ב תישיאה תופתתשהה אשונב (391 'מע ,א ךרכ

תאז השוע םא בושחל ליחתי ןכמ רחאלו ,"תווצמו הרותב םדא קוסעי םלועל"
ךלוה אוה - "המשל אלש" תאז השוע אוהש הדבועהו ...המשל אלש וא המשל
"טסיקנט" ארקיי ןכמ רחאלש ידכ ,דובכ םשל ינש ידוהי םע ןיליפת חינהל
םיניינעו ,םימעפ המכ גהנוהש יפכ ,להקה לכל םקלחל םירלוד ול וקינעיו
אלש ןכ השוע אוהש) הנעטה םא - איה רבד לכ לש הניחבה ירה - הזב אצויכ
םע ןיליפת חינהל ךליי אלש ,לעופב השעמל העירפמו ותוא תלבלבמ (המשל
!יוצרה ןיינע ךפה איה הנעטהש חרכומ יזא - ףסונ ידוהי

אל) איה ידוהי דוע םע ןיליפת חינהל ךלוה אוהש הדבועהש תעדל וילע תמאבו
חינהל הצור אוהש םושמ תוימינפב (אלא ,"טסיקנט" ארקיהל הצור אוהש ינפמ
.ידוהי דוע םע ןיליפת

חחושל תכלל אוה לגוסמ דציכ :םילאוש המכו המכל הנעמה ,יברה ךישמה ,והזו
וניא ומצע אוה רשאכ - 'ה הוויצ ןכש םושמ ןיליפת תחנה לע רחא ידוהי םע
?(המשל ןיליפת תחנה לש) וז הגרדב זחוא

:ול רמאיי ךכ לע

."ולאמש"ל אוהש "ליסכ בל"ה דצמ איה המשל אלש ןיליפת חינמ התאש הדבועה
תד שא ונימימ"ב רושק אוהש םושמ ,"ונימיל" אוה - ךברקבש - "םכח בל"ה ךא
ןכש םושמ ,המשל ןיליפת חיניש תלוזה םע רבדי רשאכו .תווצמו הרות ,"ומל
לש ולוטיב תא לעפי הזו ,רבדמה לע םג ףוס-ףוס םירבדה ולעפי ,'ה הוויצ
."ונימיל םכח בל" איה ותואיצמ תיתימאש הלגתיו "ולאמשל ליסכ בל"ה

בייוחמ הלהש םושמ ןיליפת דימ חינהלו תכלל וילע - זא דע - םייתניבו
!("ןעכושטסיוא") ומצע םע םייסיש דע ןיתמהל ךירצ וניאו ןיליפת חינהל
...!ואצומל חילצי םא תעדל רשפא-יא ,ןכ תושעל רהמי אל םא ,ןכש

הלענ יכה עצבמ

ד"ויב יברה בתכ ךכ ,"הנהכו הנהכ וב הפסוהלו ל"נה הלענ יכה עצבמב הבר החלצה תכרבב"
"ויחי םהילע םהילע 'ה א"בבות ק"היע םילשוריב ןיליפת עצבמ ינגראמ"ל א"לשת'ה ולסכב
.("ולסכ ח"ר םוימ ח"וד בתכמה תלבק יננה רשאמ") ח"וד תלבק רחאל

תוכרבה לכ תכשמה

'מע 'א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותה תא יברה םייס ךכו
:(31

רבד ,"ןיליפת חינמ ה"בקה"ש םילעופ ןיליפת םיחינמ םידוהיש הז ידי-לעו
שי םא) םגו ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו"ש לועפיש
דע ,תוכרבה לכ תא ךישמי הזו ."דוקדוק ףא עורז ףרטו"ל (ךכל עיגהל ךרוצ
."םיקולאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו"לתודיסחה ינייעממ


אצת-יכ תשרפ


תיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת יכ
(י,אכ) ויבש

ונתנו" ,תימהבה שפנהו ףוגה לע - "ךיביוא לע" ,םחליהל אצת קר םא - "המחלמל אצת יכ"
- "ויבש תיבשו" אלא ,דבלב וז אלו ,םתוא חצנת 'ה תרזעבש ךל חטבומ - "ךדיב ךיקולא 'ה
."רוש חוכב תואובת ברו" (די ילשמ) בותככ ,השודקב תימהבה שפנה לש לודגה החוכ תא לצנת
(384 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,אכ) האינשל רכבה ןבה היהו

."האל האונש יכ 'ה אריו" (טכ אציו) בותככ ,האלל זמור - "האינש"

ארקנה דוד ןב חישמ אובי וערזמש ,הדוהי לש ומא איה האל - "האינשל רוכבה ןבה היהו"
."והנתא רוכב ינא ףא . . ידבע דוד יתאצמ" (טפ םיליהת) בותככ ,"רוכב"
(וקתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(ח,בכ) ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ

הדובע איהש - "שדח" ,הזה םלועב ה"בקל "הריד" תיישעב קסוע התאשכ - "תיב הנבת יכ"
לדבומ תויהל ךילע - "הקעמ תישעו" ,הב הקסעתה אל הטמל התדירי םדוק ןכש ,המשנל השדח
הנווכה תא עצבל ידכ קרו ךא אלא ,םמצע ךרוצל םהב קסעתת אל :רמולכ .םלועה יניינעמ
."םינותחתב הריד" לש הנוילעה
(212 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,בכ) ךל השעת םילדג

(י"שר) םייאלכה ןמ ףא

המהב יאלכו ("םיאלכ ךמרכ ערזת אל") עקרק יאלכ םלוא ,תיציצ ךרוצל רתוה זנטעש רוסיא
.הווצמ ךרוצל ורתוה אל ("רומחבו רושב שורחת אל")

:רבדה םעט

המב םלוא .םהיניב ברעל ןיא ןכלו ,הרובגו דסחל םיזמור םיתשפו רמצ - זנטעש רוסיא
;וזל וז תודגונמ הלא תודימ ןכלו ,תואיצמו תושי םרדגש ,םלועה יניינעב ,םירומא םירבד
וז תודמה תוללכתה לועפל ןתינ ,ה"בקהל לוטיב הרדגש ,(הווצמ םויק) השודקב ,תאז תמועל
.וזב

,("םהינימל") האירבה תולובג תא לטבל אלש אוה רוסיאה םעט - המהב יאלכו עקרק יאלכ
רושב שורחת אל" לש רוסיאה םגו) הנושמו שדח ןימ הדילומה ,םינוש םינימ תבכרה ידי-לע
םלועה יניינע ןיב לדבה לכ ןיא הז ןודנב ןכל .(הבכרה ידיל ואובי אלש ידכ אוה "רומחבו
.ולא תולובג ולטבתיש רוסא ןפוא לכב ןכש ,השודקו הווצמ ןיבל
(122 'מע ,טכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,גכ) רבד תורע ךב הארי אלו

תוורע ךב הארי אלו :היל רמא ,עמש ארקיש והמ םורע :בוטל רוכז והילאל לאש דיסח דח
(ד"ה א"פ תומורת ימלשורי) רוביד תוורע ,רבד

'םיליכשמ' יפלכ דחא ,םינפוא ינשב ךכ הז רמאמ "קדצ חמצ"ה ר"ומדא שריפ ותורחב ימיב
:'םידבוע' יפלכ ינשו תודיסחב

אדוחי" לש גשומה תא ריבסיש - "עמש ארקיש והמ" ,תודיסחב 'ליכשמ' ונייה - "םורע"
תודיסחב ראובמ) "בישח אלכ הימק אלוכ"ו יתימאה שיה אוה ה"בקה ךיא ראביו "האליע
. . ךב הארי אלו" :ול םירמוא .(האתת אדוחי - "םש ךורב"ו ,האליע אדוחי אוה "עמש"ש
.םהמ קוחר אוהש ולאכ םירבדב רובידה תא ביחרהל םדאל אוה יאנג - "רוביד תוורע

הדובעב - "עמש ארקיש והמ" ,תודיסח יניינעב הגשהו העידימ םורע אוהש םדא - "םורע"
'דבוע'ל אוה יאנג - "רוביד תוורע . . ךב הארי אלו" :ול םיבישמ .תויכב ךותמ ,הטושפ
.תודיסחב הנבהו העידי ול הרסחשכ
(106 'מע ש"ת תוחישה רפס)


תמקב אבת יכ . . ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ
(וכ-הכ,גכ) ךדיב תלילמ תפטקו ךער

(י"שר) רבדמ בותכה לעופב וז ףא . . רבדמ בותכה לעופב

לעופה תליכא ירהש ,"ךער תמקב אובת יכ" םידקהל ךירצ בותכה היה הרואכל :הזב קדקדל שי
?המקב תולילמ תפיטק רשאמ רתוי לודג שודיח אוה םרכב

.ונוק תא שמשל ארבנש ,ידוהיל זמור "לעופ"ו ,(ורתי פ"ר ר"ומש) ה"בקה הז "ךער" :אלא

םיפיסומה תוריפ חימצמ םרכה) ןידה תרושמ םינפל ,גונעת ךותמ הדובעל זמור - םרכ
םישוע הדשה תאובתמ) ןידה תרוש יפ-לע חרכומה יפכ ,לוע-תלבק ךותמ הדובע - המק .(גונעת
.(םדאה םויקל חרכומה ,םחל

אוה גונעת ךותמ דבועהש בותכה ונדמלמ הליחת :"המק"ל "םרכ" םדק עודמ ןבומ הז יפל
רחאלו ;("ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו") ויכרצ לכ תא ול קפסמ ה"בקהו ה"בקה לש "ולעופ"
תולילמ תפטקו") אוה ןכ לוע-תלבק ךותמ דבועב ףאש ,רתוי לודג שודיח בותכה ונעימשמ ןכמ
.("ךדיב
(129 ,דל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,דכ) תחא הנש ותיבל היהי יקנ

:ורמא םינושארה םידיסח

- "תחא הנש" ,תיבה תגהנה יניינעב רוהטו יקנ תויהל ךנוצר םא - "ותיבל היהי יקנ"
.ןיאושינה רחאלש הנושארה הנשב תיבה תגהנה תדמעה ןפואב יולת רבדה
(העומשה יפמ)


(וט,דכ) ורכש ןתת ומויב

םלוע ,אבה םלועל דע תווצמה םויק לע רכשה ןתמ תא ה"בקה החוד דציכ :הלאשה העודי
רמוא אוה השוע אוהש המ" (ל"פ ר"ומש) ל"זר רמאמכ ,הרותה תא םייקמ ה"בקה ירהו ?הייחתה
."תושעל לארשיל

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

אלא תמלתשמ הניא תוריכש" ירהו ,תחא 'תוריכש'ל תבשחנ תורודה לכ ךשמב לארשי לכ תדובע
דימו ,ה"בקל הריד םלועהמ תושעל איה וז הדובע לש התילכת .(יק אעיצמ-אבב) "ףוסבל
תא לארשי לכ ולבקי - 'הריד' תניחבב היהי םלועהו (םיתמה תייחתב) וז הדובע םייתסתשכ
.םרכש
(138 'מע ,טכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


לכב םידיסחה לכ לש ריהבה םויה"
"םלועה


* וכירעהל רשפא-יאש רשואמו לודג םוי אוה לולא י"ח
הנמנ וניא "רתכ"ש םושמ איה בוט -םוי והועבק אלש הביסה
איה תודיסחה יכ תלוזל תוארהל ךירצ * תוריפסה ךותב
* הלבקל הצור דחא לכ ,וזכ הגוע םיארמשכו ,"הקותמ הגוע"
םילודגה תורואמה ינש ולתנ ובש ריהבה םויה לגרלןקזה ונברו ט"שעבה תדלוה םוי

םויה אוה הז םוי ןכש ,לבת ינפ לע םידיסחה לכל יתימאה רשואמה םויה אוה ח"נת לולא י"ח
.ט"שעבה ונרומ דלונ ובש םויה אוה ,םלועה לכב םידיסחה לכ לש ריהבה

ןב היהנ ט"שעבה ונרומשכ ,וכירעהל רשפא-יאש רשואמה לודגה םויה אוה ד"פת לולא י"ח
רואמ תא ול הלגיו ט"שעבה ונרומל הלגתי ינולישה היחאש וקספ הלעמלו םינש ששו םירשע
.ןדע-ןגב םידמולש יפכ ,הלבקהו תילגנה הרותה

.ט"שעבה ונרומ תא ינולישה היחא לש ותכרדהו ודומילל םינש רשע ואלמ ד"צת לולא י"חב
םוקמל םוקממ ךלהתה ,םירתסנה םיקידצה תדע תא ט"שעבה ונרומ גיהנה הלא םינש רשע ךשמב
ומלשנשכו .םימש-תאריו תובוט תודימ ,לארשי תלעמב םירופיס םהל רפיסו םיטושפ םישנא ןיב
,ינולישה היחא ורומ תשירדו תארוה ףקות יפ-לע ,ד"צת לולא י"חב הנה ,דומילה תונש רשע
.תוקומע הלגמו תואלפנ השוע ,"בוט-םש-לעב"כ הלגתנ

ןואגה ןב ךורב 'ר ברה דיסחה קידצה ויבאל ןקזה ר"ומדא ק"כ דוה דלונ ה"קת לולא י"חב
.ע"נ םהרבא 'ר ןואגה תב הקבר תרמ תינברה תינקדצה ומאלו ןמלז-רואינש 'ר
(659 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תוריפסה ךותב הנמנ אל "רתכ"

ש"נא ידבכנ ינודביכ ,יתנותח לש התשמה ימי תעבשב היהש ,ז"נרת אובת תשרפ יעיבר םויב
,ש"ארה ,ס'ללה 'ר ש"רה ,ה"לרה ,מ"ירה ,ז"דרה ,ץ"דר ג"הרה ויה םכותבו ,יטרפ רוקיבב
ןחלוש ויה םש ,וניתיב ירוחאמש ןגל ונכלהו ,ןטק היה ירדח .דועו ב"ירה ,'זאמ מ"מרה
:'זאמ מ"מרה רמאו .םידיסח יגהנמו תודיסח יניינעב רבדל וליחתהו .םש ונבשיו םילספסו
םעפב ואובב ןקזה ונבר תא דוע רכזש גלפומ ןקז היה=] הילדג 'ר ידמלממ יתעמש יתודליב
תא הארו שטירזמב היהש רפיסש [בולקשב ןושארה דיסחה השענ ךיא םגו ,בולקשל הנושארה
םה וידימלת לעו וילע םירפסמ הנליו יחולשש םירבדהו ,םימש-אריו לודג ןדמל אוהו ,דיגמה
ח"יב דלונ ט"שעבה ;בוט םויכ לולא ח"י תא םיגגוח ויה רבעבש יל רפיס הילדג 'ר .רקש
.לולא

יכדרמ 'ר ק"הרה ק"כמ עמשש ,םעפ רפיס ללה 'ר :ס'ללה 'ר םולש 'ר ח"הרה רמאיו
ושפנב ,ופוגב דלונ ט"שעבהש רמא [ליבונר'צמ םוחנ יבר ק"הרה=] ויבאש ,ליבונר'צמ
ורומ וילא הלגתנ לולא י"ח םויב - ושפנב ,ףוגב דלונשכ - ופוגב .לולא י"חב וחורבו
,ללה 'ר רמוא - ינא .לולא י"חב ויה הלא םירבד השולשו .הלגתנש - וחורבו ,שודקה וברו
הכירצ בוט-םוי תועיבקש אלא ,החמשו התשמ םויל לולא י"ח תא עבוק יתייה - םולש 'ר רפסמ
הנמנ וניא "רתכ"ש םושמ איה ,יתעדל ,בוט םויל והועבק אלש הביסהו ,יבר ידי-לע תושעיהל
.תוריפסה ךותב
(47-46 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


ךרבתי ול חור תחנל השדח ךרד

.ט"תו ח"ת תוריזג לש שפנ תוריסמה ןמזל בוריקב דלונ ט"שעבהש ,רמא םיחכונה דחא

ירה ,ןוגה "ךלהמ" שי ,ע"נ ט"שעבה דלונש דעו וללה תוריזגה ןמזמ יכ ,[יברה=] בישהו
.ת"חנ תנש אוה ןמיסהו ,ח"נת לולא י"חב דלונ ט"שעבה .הנש שמחו םיעברא לש הפוקת וז

בקעי 'ר ק"הרה ק"כ לא ט"שעבהמ בתכמ שי "תינוסרחה הזינגה" םשב םיעודיה םיבתכמה ןיב
ול תולגל ,רבכמ ותחטבה םייקמ אוה וב ,ג"יקת ץקמ 'ג םוימ ,("תודלות"ה) ע"נ ןהכה ףסוי
:ןושלה הזב בתוכו .ינולישה היחא ורומ וילא הלגתנ הנש וזיאבו םוי הזיאב

הלילה תוצחכ ,פוקא ריעב ד"פת תנשב לולא י"ח םויב ,הנש ו"כ יל תואלמ םויב ינא"
לכ יניעל דע ,השודקה הרותה ונרמג רשאכו ,תישארב תשרפב היה ןושארה דומילה ,ילא הלגתנ
..."יתילגנו ו"ל ןב יתייה ,ל"ארשי

,ושדק הפמ ועמשש ,קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ 'ר ק"הרה ק"כ ידיסח םשב ורפיס םידיסחה ינקז
אימש-ימשמ דח .ט"שעבה ונרומ דלונ הנש התואבו ,"ן"תח"ו "ת"חנ" הנמיס ח"נת תנש רשא
,הזה םלועב השדח חור תחנ ,הטמל חור תחנ התשענ הזבו ,הגרד תוחנ ,"ן"תח" והזש ,ת"חנ
.ךרבתי ול חור תחנ תושעל ךיא הדובעב השדח ךרד ,רמולכ

רמאש ,ע"נ ץינערוקמ דניקסיז 'ר דיסחה ברהמ עמשש ,ע"נ לדנעה-ךונח 'ר דיסחהמ יתעמש
לש ידוהי םד היוור התייהש הנידמב הלגתנו דלונ ט"שעבהש ,ע"נ רימזז ןמלז 'ר ח"הרה םשב
.שפנ תוריסמ
(45 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"הברה בואשל םילוכי םויה"

וסינכהו ,םינש ו"ט ול ואלמשכ ,יעצמאה ונברל ןקזה ונבר רפיס לולא י"ח לש ןיינעה לע
.ךכ לע ןקזה ונבר ול רפיס םינש ו"ט 'קדצ-חמצ'ל ואלמשכ ןכ .םיימינפה םיניינעב זא
ק"כ דוהו ,םינש ו"ט ול ואלמשכ ,ש"רהמ ק"הרה ר"ומזאא ק"כ אבסל ךכ לע רפיס 'קדצ-חמצ'ה
ואלמשכ .םינש ו"ט ול ואלמשכ ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוהל ךכ לע רפיס ש"רהומ ק"הרה ר"ומזאא
.'לוחמ'ב יתוא םג וסינכה םינש ו"ט יל

םיאצמנ םהש ןכיה םידיסחש ,ע"נ םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוה תוכרבש ת"ישהל חבשה
תרוויעהו תשריחה ץראב םגו ,תומייקתמ - תודיסחה יכרדב הדובעהו הרותה תקזחהב וחילצי
.עשת אל - אלא ,אקווד הרשעל הנווכה ןיא הכלה יפ-לע ןיינמ .ןיינממ רתוי רבכ שי

,םיינזואה תא תוקנלו םייניעהמ םייוסיכה תא ריסהל ,םישנאה ראשב םג חותינ ךורעל שי
הגוע וזש תלוזל תוארהל םיכירצ .הרכה ךותמ אובל ךירצ רבדה .םיבאכ ילב חותינ ךא
.הלבקל דחא לכ הצור וזכ הגוע םיארמשכו ,הקותמ

.הברה בואשל םילוכיו לולא י"ח םויה

אלמיש - ופוגב - הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ,םכתיב ינבלו םכלוכל לחאמ ינירה
הרותל ענומ היהת אל תוימשגהש קר אלש ,יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב דחא לכל ת"ישה
תחונמב הדובעה תא תושעל רוזעת איהש הברדא אלא ,תודיסחה ךרדב הגהנהלו הליפתה תדובעלו
תוכזל ,תיתימאה תילכתל ועיגיו - תושעל םיכירצ המ עדוי דחא לכו - חומה תחונמבו בלה
.םימחרבו דסחב חישמה יוליגל

.חמש גח
(671-670 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"םלענה תעד"ו "ק"א ףוצרפ"

,[םדוקה יברה תנותח לש התשמה ימי ךלהמב ,ל"נה תודעוותהב=] זא רפיס ע"נ מ"ירה ח"הרה
ןיינעב תבש התוא לש שורדב ורכזוהש םיניינע המכ רבדב לאשו 'תודיחי'ב היה תחא םעפש
,"הרות יטוקיל"בש "תינימשה לע חצנמל" שורדה דומלל וילע הוויצו ,("ןומדק םדא") "ק"א"
ךשמהבו .ספדנ אלש הז שורד לעש רואיבה [ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ=] ינב לצא שקבתו
:רמא ושדוק רוביד

.דחאכ המשנה תיילעו םדא - ט"שעבה ומכ אוה ק"א ףוצרפ לע ישחומ רויצ -

(:יתלאש ,וילע הבוט וחור ר"ומדא ק"כ רשא יתיארש ןוויכו)

?ןקזה ונברו -

:ר"ומדא ק"כ הנעו

לכש ,האמיתס אחומ - ותולגתהבו ,ושרושב קר הזש אלא ,םלענה "תעד" אוה ושרושב יברה -
,בר היה אוה .הלעמל הטמלמ הדובעב רדסה הלגתנ ושפנ תוריסמ ידי-לעו ,ןויער לכמ םלענה
,םידיסח םנשי יבר ונשישכו

וליחתהו ,ואלפתה םיבוסמה לכש דע שילש תועמדב תוכבל מ"ירה ח"הרה ליחתה ךכ ךותב)
אוה התע" :רמא ןמפוה ע"נ בייל 'רה ח"הרהש דע ,המואמ ליעוה אלו ,הכבי אל יכ ושקבל
ונב תנותח תחמש ,יברה לצאו ,תולגתהה םוי ,ט"שעבה תדלוה םוי - תשלושמ החמש לש ןמזה
יכ ,ןגנל ליחתהו - "!הבושת תושעל םיכירצ !הבוטלופ לש הבר ?וז הייכב רשפ המ ,ודיחי
ס'ללה 'ר םולש 'ר דיסחהו ץ"דרהו ,ודי לע ורזע םיבוסמה לכו ,אלפנ ןגנמ היה בייל 'רה
,הכובו וידי לע ושארב ןעשנ היהש מ"ירה דבלמ ,םיבוסמה לכ םהירחאו לוחמב ואצי ש"ארהו
יברה :םיכוב לוקב רמאיו ,תוכבלמ מ"ירה קספ ךכ ךותבו ,"םייחל" רמול תוסוכה תא וגזמיו
,(םידיסח םנשי יבר ונשישכ ,זא יל רמא

יברה ."יבר אל" - יברה תא םישוע ,"דיסח אל - דיסח" אוה םדאשכ ,םילעופש םידיסח לבא
הדובעב השעמ ישנאו םידיסח ויהש ךכב םידיסח ויהש ,םידיסח השע אוה ,יבר היה [ןקזה=]
.יברה תא וקזיח ךכבו - בלבש
(53-52 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ד"י

ללכנ הזבו ,1גחה יניינעב שורדל םיליחתמ - תוכוסה גח ינפל םוי םישולש - לולא ד"יב
,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הריתי תולדתשה ונייה ,"שורדל" דחוימב
םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,2'ונתחמש ןמז'ד החמשה ןיינעב
הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,גחה ינפל םוי
ןיאל תונמ וחלישו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר יכרוצל עגונב -
.3"ול ןוכנ

.4א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.5ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' היינשה םעפבו

.6הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

.7'הרעוס היינע' הירחאו 'הרקע ינר' :הרטפה

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.8(ליעלמ

שי ,(ףוסב) 'איננח יבר'ו (הליחתב) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .9ב-א םיקרפ :תובא יקרפ
.10דרפנב קרפ לכל רמול

יעיבר םוי
לולאב י"ח

.ט"שעבה ונרומ תדלוהל הנש תואמ-שולש

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
תושעל ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
לארשי-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא
.11רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב

,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.12('וכו ,ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

.13הז םויב ןונחת םירמוא ויה ,(הזב-אצויכו ןתח היה אל םא) יברה וב ללפתהש ןיינמב

.14(חמש גח) 'בוט םוי טוג' :םירמוא הז םויב.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1

רקיעש ףא ,(ד"וי ,ד"וי ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא - םכתחמש םויבו" תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (2
ב"ח א"נשת ש"הס םג הארו .625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - "גנוע תבשל תארקו" גונעת אוה תבש לש וניינע
.806 'מע

.808 'מע םש א"שנת ש"הס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די קלח תוחיש-יטוקיל הארו .ד"וי ,ח הימחנ (3

הוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי-תיראש ת"וש (4
הארו .ד"בח ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולאב 'ז ,םוי-םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
וצבקנ הזב יברה יבתכמ .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב ואבוה .ג,טנ ףד) הימחנ-ירבד ת"ושב
ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו .היגהל הרוה םש םגו ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב
תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה -תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ ,דבעידב לבא .האירקה
.א"הב בותכש האירקב אצמנ םא הרותה רפס

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (5
.3 הרעה 17 'מע הכ

.טק ןויליג ,ו"נשת אצת פ"שד 'תורשקתה'ב הזב הכוראב האר (6

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (7

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (8
.ישימחו ינשו החנמב תבש תאירקל

.ד"בח-ללוכ חול (9

.401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותהב - אנקסמהו ,םימעפ המכ הזב ןד ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (10

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .177 ,179 'מע ג"שת תוחישה רפס (11

.518 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקיל (12

.םינמאנ תורוקממ יתעמש ןכו ,בכ-אכ 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא (לעופב הגהנההו ,הנעמה) האר (13

.דועו .א"לשת לולאב י"ח תחישו ג"שת לולאב י"ח תחיש האר (14

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il