- ז"טר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה לולאב 'כ * אובת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


אישנ ר"ומדא ק"כמ יללכ בתכמ
ונרוד


םירושקה םיעוריאב םירושק םידעומהו םיגחה לכ דועב
רושקה ,יללכ עוריאב רושק הנשה -שאר ,לארשי-םעל דחוימב
תמלשומ תויהל הלוכי התיה אל האירבה אלא * האירבה לכל
הווחתשנ ואוב" :הלוכ האירבה לכל ןושארה םדא ארקש דע
"ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו- שידיאמ ישפוח םוגרת -ךליו-םיבצנ 'פ 'ב םוי ,ה"ב

ו"משת'ה ,לולא י"ח

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב


ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


-לעבה לש תדלוהה םוי ,לולא י"ח הלוגסה םויב טרפבו ,הנשה לש םינורחאה םימיב ונדמעב
,ךורע ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ר"ומדא לשו בוט-םש

הבוטל לארשי לכ לעו ונילע אבה ,הנשה-שאר לש ותועמשמב ןנובתהל םיאתמה ןמזה הז יאדו
םלועה ארוב תרתכה - ךלמה תרתכה םויב ,הנשה-שאר לש תיזכרמה הדוקנב דחוימבו ,הכרבלו
ולוכ םלועה לכ לש ,לארשי םע לש טלחומ טילשו ךלמ ,"ץראה לכ לע ךלמכ"ו "לארשי ךלמ"כ
.טרפב דחאו דחא לכ לשו

לוע תא ובל לכב ומצע לע לבקי דחא לכש ,ןוצרב ותוכלמ לבקל - אוה הרתכהה ןיינע ירהו
.ךלמה לש תווצמה לוע םע דחי ,ותוכלמ

םתויהב ,םייפוס-ןיא םה ,םיבוט םימיה םללכבו ,תווצמהו הרותה יניינע לכש ןוויכ
ןה ,לובג ילב םיניינע בוט-םוי לכל שי דחוימבו ,אוה-ךורב ,יתימאה ףוס-ןיאה םע םירושק
םירבדב ןהו ,'וכו החמש ,השודק ,הכאלמ רוסיא ומכ ,םיבוט םימיה לכל שיש םייללכ םירבדב
תועיבק .'וכו הצמ - תוצמה גח לש "םויה תווצמ" ומכ ,םירחאה ןמ הנוש בוט-םוי לכ םהבש
.'וכו תבשה םויב וא עובשה ימיב םיבוטה םימיה

השעמל רשאב ןהמ תועבונש תוארוהה םע ,םייתש וא תחא הדוקנב םצמטצהל ןבומכ ,יחרכה
-שאר הנוש הבש תמייוסמ הדוקנ לע ןאכ ,אופיא ,בכעתנ ."רקיעה אוה השעמה" ןכש ,לעופב
.האבה המדקהה רחאל ,ןלהל רבסויש יפכ ,טלוב ןפואבו םיבוט-םימיה ראש לכמ הנשה

* * *

יארקמ" ראותב הרותב ,תבשה ןכו ,(םיארונה םימיהו) םיבוט-םימיה םירתכומ ,עודיכ
.רומאכ ,םיפתושמה םיניינעה לכ םהל שי הז רדגבו ,"שדוק

םייזכרמ םיעוריא םע םלוכ םירושק םה :ףסונ ףתושמ וק דוע הלא לכל שי ךכ לע ףסונ
לבא .עבטב םיעוריא ןהו עבטה ךרדמ הלעמל םהש םיעוריא ןה ,ידוהיה םעה לש םימיה ירבדב
לש גחה אוה חספה גח :דחוימה ויפוא תא םילגרה שולשמ דחא לכל קינעמ ומצע הז ןיינע
גח" הז םע דחיו הרות-ןתמ גח אוה תועובשה גח ,"ביבאה גח" הז םע דחיו םירצמ-תאיצי
לש תרוכזת אוה - "לארשי ינב תא יתבשוה (דובכה יננע) תוכוסב יכ" - תוכוסה גח ,"ריצקה
רושק םירופיכה םוי ,"ףיסאה גח" הז םע דחיו לארשי םעל ה"בקה לש דחוימה יתחגשהה סחיה
לש םוי-םויה ייח לע לארשי ינב ידי-לע הבושת תיישע לש םויה אוהו תוינשה תוחולה ןתמב
-תבש ותישארש ,תבשה םוי וליפאו ."ךירבדכ"ו "יתחלס" לש םויל עבק ה"בקהש םוי ,הנשה לכ
."םירצמ תאיציל רכז" - םגו "תישארב השעמל רכז" לש םוי אוה ,תישארב

בוט-םויו םידוהי לש בוט-םוי אוה הנשה-שאר בוט-םוי .ללכה ןמ אצויה דחא אוה הנשה-שאר
םייחב עוריא םע ,הרואכל ,רושק אוה ןיא הז םע דחי לבא ,("םכילע ינוכילמתש") ידוהי
.עבטה לש האירבב ,הברדא ,אלא ,עבטה ךרדמ הלעמלש סנב אל םגו ,לארשי םעל דחוימה

תלחת םויה הז" הנשה-שאר לש ףסומ תלפתב םירמואש יפכ ,"ןורכזה םוי"כ ןייוצמ הנשה-שאר
וב תוירבו 'וכ רמאי וב תונידמה לעו 'וכ אוה לארשיל קוח יכ ,ןושאר םויל ןורכז ,ךישעמ
לכ לע םג ךכו ,ןהב היהי המ םלועה לכ לש תונידמה לכ לע עבקנ הזה םויב ,"ודקפי
.םייטרפה םיארבנה

םיארבנב ןורחאה היה ןושארה םדאש תורמלו ,ןושארה םדא ארבנ ובש םויה אוה הנשה-שאר
השעמ ףוס"ש םושמ ,"ךישעמ תליחת"כ םויה רדגומ ,תישארב השעמ לש ישישה םויב ארבנו
לכו ,הלוכ האירבה לש תילכתהו הנווכהו ,תיפוסה הרטמה אוה םדאה :"הליחת הבשחמב
תא םילשהל לוכי םדאה קר ןכש ,"םיארבנה ריחב" תא תרשל ידכ וארבנ םימדוקה םיאורבה
- םימדוקה םיארבנה לכ םיעיגמ - ותומילש תא גישה אוה רשאכ - םדאה ידי-לעו ,האירבה
םדאה תא םיתרשמ םהש ךכ ידי-לע) םה םתומילש לא םיממורתמו - יחהו חמוצה ,םמודה
.(ויגשיהב ול םיעייסמו

הניא ,ה"בקה לש ויפכ ריצי אוהש ןושארה םדא אוה ארבנהשכ םג ,ארבנ לש ותומילש ,םרב
,"תוירבה לכ"ל ןושארה םדא ארק - ארבנ ובש םוי ותואב - רשא דע .תמלשומ תויהל הלוכי
וב) זאו ןכ ושע םה ."ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ ואוב" :הלוכ האירבה לכ
לשו ןושארה םדא לש תומילשה התשענ זאש - "טומת לב לבת ןוכית ,'וג ךלמ 'ה" השענ (םויב
.האירבה לכ

* * *

:בתכמה תליחת לא בושו

- אוה "ךלמה תרתכה" ןיינעש ,תובר תויונמדזהב הבחרה רתיב רבסוהו ,הליחת רכזוה רבכ
יוויצ יולימ ידי-לע ה"בקה לא ותורשקתה תא הנשה ("שאר") תישארב הנש ידמ קזחלו שדחל
ידוהי לכש ,שדוחמ חוכ םידוהי םיבאוש ךכמו ,רושק םג ךכב ."םכילע ינוכילמתש" :ותלאשמו
לכב םימעפ תורשע םג ךכו ,"ךלמ ךינפל ינא הדומ" :רקובב הציקיה םע דימ םוי ידמ זירכמ
הפל והשמ םיסינכמ ונאש ינפלש תוכרבה ,םיימוי-םויה ונייחב םירמוא ונאש תוכרבב ,םוי
ךלמ ,וניקולא" :םירמוא ונא ,םירחא םיניינע תושעל םידמוע ונאש ינפלו ,ןכמ רחאל ןכו
."םלועה

הווצמ טרפב ידוהי לכו ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - האירבה לכ
ונאש יפכו ,(תוחנה ימשגה םלועב הריד ה"בקהל תושעל) "םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל"
."ויתולילע םימעב ועידוה ומשב וארק 'הל ודוה" :הליפתה תליחתב םירמוא

ןכמ רחאל לבא ,"לארשי ךלמ" ."םכילע ינוכילמת" תויהל ךירצ .הנשה-שאר םג ונדמלמ ךכ
."ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" :(תולדתשההו) הליפתה האב

ינב לכ ,תושונאה לכ ,םלועה לכ (םג אלא ,לארשי ינב ונא קר אל) רשא איה האירבה תילכת
.ץראה לכ לע ךלמ אוה םלועה ארובש וריכי ,עבטה ,האירבה לכ - וזמ הריתיו ,םדאה

* * *

וארו 'ה דובכ הלגנו" :םייוקי רשאכ ,םימיה תירחאב קר םשגתת תטלחומה תומילשהש תורמלו
שמשל יתארבנ ינא" לש םויקה תויהל בייח לבא ,(רשב יניעב וליפאו םישנאה לכ=) "רשב לכ
,תויהל ןתינ רבדהש תומילשה לככו םלועב םגו התע ונתדובעו ונישעמ ידי-לע "ינוק תא
.המילשה הלואגל ,םימיה תירחאל הנכה םג םיווהמ תולגה ןמזב ונתדובעו ונישעמו

ידי-לע ,י-ד-ש תוכלמל ביבסמ םלועה תא ןיכהלו ררועל םיבייחו םיכירצ תחא לכו דחא לכ
.תיללכה הביבסה םע ולעפיו ורבדיש ךכ ידי-לע ןכו ,היח אמגוד ויהיש

,םלוע ארוב שיש ,"תומכחה דומעו תודוסיה דוסי" תעידיו תרכה תא ץיפהל :תוטושפ םילימב
אוה - הנשה-שאר תא םיגגוח םידוהיה ונאש םויה ,הנש לכבשו ,"וז הריבל תיבה לעב" אוהשו
ליעל ןייוצש יפכ ,דחוימב דחא לכ ליבשבו תונידמהו םימעה לכ ליבשבו ,ונליבשב ןידה םוי
.ופקיה אולמב "ןורכזה םוי"

* * *

הליפתה שממ בורקב םייוקתשו ,רומאה לכב לעפי לארשי ללכ ךותב תחאו דחא לכש ןוצר יהיו
ונימיב הרהמבש דע) "ונל ןתת ךעשיו ,ךדסח 'ה ונארה" :לארשי ךלמ דוד לש םילהת רפסב
"ץראה לכ לע ךלמל 'ה 'יהו" לש האלמה הרתכהל ונלוכ הכזנו ,"ונצראב דובכ ןוכשל" (שממ
,(ה"בקה לש ותוכלמב וריכי לכהש) "הכולמה 'הל התיהו" -

.ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב

רומאה לכב החלצהל הכרבבו דובכב

הבוט המיתחלו הביתכלו

הקותמו הבוט הנשל


(ק"יח)בבל תאו ךבבל תא (ךיקולא 'ה למו)" (ו,ל םיבצנ) הז םויד שמוח-רועישהמ ריעהל :ךליו םיבצנ 'פ 'ב םוי
ה"ד) א"פקתס ח"וא רוטל ח"ב .(םינשרדה םשב) ה"ר תליפת רדס םהרדובא .פ"הע ט"העב) לולא ת"ר - "(ךערז)
(ד,גל .א,טי האר ת"וקל .(א,גיר) ה"ר 'סמ שיר ה"לש .(ב,וטק - דוע ה"ד) ד"פ הבושתה רעש ח"ר .(וריבעהו
ק"הגא - הליפתה ןיינע םג הזב זמורמו .(ג"ס ו"משת לולא ח"הבמ ,האר פ"ש סרטנוק םג האר) הבושתה ןיינע -
.ד"ס

ט"שעבה תרות האר - "ירשת שדוח םיכרבמ תבש" אוה הז עובש לש (תומילשה) תבשה רשא ריעהל :ךליו-םיבצנ 'פ
.(נ"שו .אל 'יס תופסוה - ת"הק תאצוה - בוט-םש-רתכ .לולא ה"כ "םוי םויה") הזב

י"חו ,הנשה ישדוחל םימיאתמ ,תרבועה הנשד ןובשחה (- לולא) שדוחד םינורחא םימי ב"י תלחתה :לולא י"ח
.(179 'ע םש .177 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס) רבעה ירשת שדוח ןובשחל - לולא

פ"ש סרטנוק .313-14 'ע םש .177 'ע ד"כח .ךליאו 297 'ע ט"ח ש"וקל האר - וז הביתב תובית-ישארה :לולא
.נ"שו .ד-א"ס ל"נה האר

םוי"ו "ריהבהו ךזה םוי" ,"ריהבה םוי" ,"דעומ" ,"בוט םוי" ארקנ לולא י"ח רשא ,ריעהל :הלוגסה םוי
.188 'ע םש .ךליאו 140 'ע םש .90 'ע ג"שת'ה .133 'ע ב"שת'ה .105 'ע א"שת'ה תוחישה רפס - "שודקה
.דועו .ךליאו 122 'ע ה"שת 'ה תוחישה רפס .ךליאו 946 'ע 'ג ךרכ ד"וקל

האר) ת"חנ תנשב ט"שעבה ,םילודגה תורואמה ינש :ןקזה ר"ומדא לשו בוט-םש-לעבה לש תדלוהה םוי ,לולא י"ח
רפס האר) ת"הק תנשב ןקזה וניברו (188 'ע םש .146 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס .ךליאו א,אל א ךרכ ד"וקל
.םש ןמסנהבו ,ךליאו 178 'ע ד"כח ש"וקל הארו .ךליאו 141 'ע םש תוחישה רפס - (188 'ע םש תוחישה
.וז הנש תועיבקבכ ,(םש תוחישה רפס) םויב היה ט"שעבה תדלוה םויש ,ריעהלו

הארו .נ"שו .1 הרעהל ג"הוש 86 'ע ה"ח ש"וקל הכוראב האר - םיקידצ לש תדלוה םוי ןיינעב :תדלוהה םוי
.םש ד"כח ש"וקלב הכוראב ראבתנ .186 'ע םש .ךליאו 89 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס :(לולא י"ח) ונניינעב כ"ג

.םש 14 הרעהבו ךליאו 36 'ע ו"ח ש"וקל האר :ךורע-ןחלושהו אינתה לעב

ה"דו הדוקנ עניימעגלא ה"ד הרעה 621 'ע ד"כח ש"וקל האר :ךלמה תרתכה . . הנשה-שאר לש תיזכרמה הדוקנב
.(622 'ע םש) רפוש תעיקת טימ . . הרתכה

.ו,דמ היעישמ (תוילמ תכרב) ה"רד ףסומ תליפת :לארשי ךלמ

.הרוטפהה תכרבבו שודיקב ןכו ("'וכ וניקולא" תכרב תמיתח) ה"רד הדימעה תליפת חסונ :ץראה לכ לע ךלמ

ג"שת ה"ר לש ט"וי .ס"רת רצימה ןמ ה"ד .ב-אמש'א 'ע םש .ו-הצר'א 'ע ה"ר ת"הוא האר :ןוצרב ותוכלמ לבקל
.60 'עה 237 'ע ו"טח ש"וקלב ונמסנש תומוקמ .מ"כבו .ב"פ

(ש"ליו) אתליכמ האר) תוריזג םכילע רוזגא כ"חאו הליחת יתוכלמ ולבקד :תווצמה לוע םע דחי ותוכלמ לוע
תוכרב הארו .(ו"כפ ג"שת מ"הס) ג"שת ה"ר לש ט"וי ךשמה הארו .ב,חי ירחא פ"הע י"שרפ .ג,כ ורתי פ"הע
.תווצמ לוע וילע לבקמ כ"חאו הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקיש :(הנשמב) א,גי

הארו .(םישרפמבו) דואמ ךתווצמ הבחר :וצ,טיק םילהת האר :םייפוס-ןיא םה . . תווצמהו הרותה יניינע לכש
ט"עקס (ת"הק תאצוה) מ"ההל א"וקל .ךליאו ב,הקת (ג ךרכ) תישארב ת"הוא .(אעת 'ע) פ"הע צ"צהל רוא להי
.(ךליאו ג"עס ,ומ)

.(א,דלק .ב,גלק) ע"ת .(ב,גצ) ס"ת .(א"עס ,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוה השעמה

."שדוק ארקמ" םימעפ כ"וכ םש ןלהלו .זל .ד .ב,גכ רומא :שדוק יארקמ . . םיבוט-םימיה

.ב ,םש פ"הע ן"במר :תבשה ןכו

.א,זט האר .חי,דל אשת .וט,גכ םיטפשמ .ד,גי אב האר :ביבאה גח

.זט ,םש םיטפשמ :ריצקה גח

.גמ ,םש רומא :לארשי ינב . . תוכוסב יכ

פ"הע אתליכמ .(ט 'יס) םש פ"הע אמוחנת .זל,בי אב פ"הע אתליכמ .ב"עס ,אי הכוס :(דובכה יננע) תוכוסב
הכוס 'לה ח"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט .םש רומא פ"הע י"שרפו א"ת ,ע"בית .םש רומא פ"הע כ"ות .כ,גי חלשב
.ה"כרתס

.בכ ,םש אשת .םש םיטפשמ :ףיסאה גח

.ב,ל םש .(י"שרפבו הנשמב) ב,וכ תינעת האר :תוינשה תוחולה . . םירופיכה םוי

.ז"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר - "לארשיל החילסו הליחמ ץק" אוהו :הבושת תיישע . . םירופיכה םוי

.10 הרעה 570 'ע ד"כח ש"וקלב ןמסנה הארו .חי,ט בקע .אי,גל אשת י"שרפ :"ךירבדכ"ו "יתחלס" לש םויל

פ"הע ן"במרב אבוה) א"לפ ב"ח נ"ומ האר :"םירצמ תאיציל רכז" - םגו "תישארב השעמל רכז" . . תבשה
.ט"כס ז"יפ (טואוואל ד"ארהל) ללוכה רעש הארו .בל הווצמ ךוניח .(בי,ה ןנחתאו

.(תבשד שודיקבו) וט,ה ןנחתאו האר :םירצמ תאיציל רכז

תוללכבו שודיקהב שרופמכ - ה"רב םג) תווצמה לכב אוהו - יללכ ןפואב :הזב םינפוא 'ב :םירצמ תאיציל רכז
אל םגד ל"יו .תבשד תוליפתב אלו 'אה תורבדד תבשב וניאו דחוימ ןפואבו (שודיקב שרופמכ תבשבו תוליפתה
.בתכמה םינפבכ ה"רד דוחיהב

- םיקלחנ כ"חאו תישאר ארקנש לארשי ליבשב (ע"הוא לכ ללוכ ,םלועה לכ) ארב תישארב :רבדל אמגוד ל"יו
.לארשיו 'וכו םלועה

םייוגה ןיאו שדוק ארקמ לארשי ינב :דכ,גכ רומא פ"הע כ"ותמ ריעהל :ידוהי גח . . אוה הנשה-שאר בוט-םוי
א"דס ,וב ןינודינ לארשיו םייוג הנשה-שארבד ג"עא 'שוריפ יכהו. . :םש ד"בארה שוריפבו .שדוק ארקמ
.לארשי ינב אנמחר בתכ יכהל ,רפוש תעיקתו שדוק ארקמ ללכב םייוג ימנ ווהיל

.ב,דל .א,זט ה"ר :םכילע ינוכילמתש

הארו .(ה"ר ברעד ט"וי רנ תקלדה תכרבב םג ד"בח חסונ יפלו) ה"רד שודיקבו תוליפתב ארקנ ןכ :ןורכזה םוי
'שורימ וז הנש תועיבקל ריעהלו - העורת ןורכז ןותבש םכל 'יהי שדוחל דחאב יעיבשה שדוחב :דכ,גכ רומא
אוהש (ב,טכ) ה"ר ילבבל כ"אשמ) הרותה ןמ ןיעקות ןיא זאד - תבשב לחשכ אוה העורת ןורכזד (א"ה ד"פ ה"ר)
.(אתכמסא קר

,ה"משת'ה לולא י"ח בתכמ ;643 'ע םש ;627 'ע ד"כח ש"וקל האר ןלהל אבהב :'וכו םויה אוה הנשה-שאר
.םש תורעהבו

.("תבש תארקל") "ידוד הכל" טויפ :הליחת הבשחמב השעמ ףוס

'ע ד"כח ש"וקל .ךליאו טש 'ע ז"כרת מ"הס האר :הלוכ האירבה לש תילכתהו הנווכה ,תיפוסה הרטמה אוה םדאה
.שטנעמ רעד ה"ד הרעה 627

.םש ש"וקלב ןמסנהב האר :םיארבנה ריחב

א"מ ןיעמו סרטנוק .א"פ ג"מ םירקיע האר :םיממורתמו . . םימדוקה םיארבנה לכ םיעיגמ . . םדאה ידי-לע
.ה"משת'ה לולא י"ח בתכמ .643 'ע ד"כח ש"וקל .243 'ע םולש-תרות תוחישה רפס .ג"פ

.(ב) אי,ג"פ ר"הק .ה ,ד"כפ ר"ב האר :ה"בקה לש ויפכ ריצי

.(ב,צ) ו"נת ז"וקת םג הארו .רומא פ"ס ג"ח .ב,אכר א"ח רהוז .א"יפ א"רדפ :ןושארה םדא ארק

.ו,הצ םילהת :ונשוע . . ואוב

.םש א"רדפ הארו .א,גצ םילהת :טומת לב . . ךלמ םשה

.א,חנ ה"ר .א,זמ םיבצנ .ג,אמ אובת ת"וקל - (הנשה תליחת אלו) "הנשה-שאר" ארקנד םעטה עודיכ :("שאר")
.מ"כבו .ותליחתב ה"ר רעש ר"טע

.ו"ס םש ת"ודהמ .ה"ס א"ס ח"וא ז"הדא ע"ושב ה"כו .(ינא הדומ םדוק) ז"הדא רודיס :רקובב הציקיה םע דימ

יקרפ רמול םיגהונה יפל - ה"ר ינפלש תבשב דימת םירמואש קרפה םויס - .ו"פס תובא :ה"בקה ארבש המ לכ
.ץיקה תותבש לכב תובא

.ו"לפ אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט ,אשנ אמוחנת האר :םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל

.א,הק םילהת .ח,זט א"הד :ודוה . . הליפתה תליחתב

.ה"רד הדימעה תליפת :ךדובכב . . ךולמ . . הליפתה

.ךליאו ד"כפ הנומאה רעש .םש אינת הארו .ה,מ 'יעשי :רשב . . הלגנו

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ :ינוק תא שמשל יתארבנ ינא

.ז"לפר אינת :הלואגל הנכה . . תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמ

תבושת .זט 'יס ובלכ האר - י"א שוביכב נ"ב עשוהי י"ע הנקתנ) הווקנ כ"עו תליפתב :י-ד-ש . . םלועה
.(ומוקמב תוליפתה רצוא .א"יפ ללוכה רעש .גמ 'יס הבושת ירעש םינואגה

ם"במרה לע "ןרדה" הכוראב הארו .(הרותה ידוסי 'להו) ורפס שיר ם"במרה :תומכחה דומעו תודוסיה דוסי
.ה"משת ורתי ש"וקל .(ה"משת ןסינ א"י ,ת"הק)

.ט"לפר ר"ב האר :וז הריבל תיבה-לעב אוה

ןסינ ו"כ תחיש .ופוסב ו"משת ןסינ א"י בתכמל תורעה הארו .ד"וי-ח ,הפ םילהת :ונצראב . . ונארה
.ו"משת זומתב רשע העבשו (תודיחיהב)

.ט,די 'ירכז :ץראה לכ לע ךלמל 'ה 'יהו

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו .אכ,א 'ידבוע :הכולמה 'הל התיהו

בתוכשכ ןיגהונ :(םיארונ םימי 'לה ל"ירהמ יטוקלמ) ט"ס א"פקתס םירפא-הטמ הארו :הבוט המיתחו הביתכלו
םתחנו בתכנ תויהל הבוטל םיאבה ןידה ימיב הכזיש 'וכ ול זמור 'וכ לולא ח"ר ןמ 'וכ תרגא וריבחל םדא
,'וכ פ"כהויב המיתחהו ה"רב איה הביתכה טרפבש םאש :יר 'ע תורגא - צ"יול יטוקל הארו .םיבוט םייח רפסב
ןיבתכנ ןירומג םיקידצ . . ה"רב. . " ב,זט ה"רמ ריעהלו ,'וכ ה"רב תישענ המיתחה ןהו הביתכה ןה ללכב ךא
."םייחל רתלאל ןימתחנו

(תדקפומ) הליחתמש ל"זראמכב ז"כבו - פ"כהוי אוה החילסה םויש טושפ הרואכלד - החילסה ןיינעמ ריעהל
- רעבאב תאצוהב) םכל םתחקלו אקסיפ אתקיספ .(ופוסל בורק אפתת זמר) ד,לק םילהת ש"לי) ה"רב 'וכו
- ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) ד-ג,בק מ"ההל ת"וא הארו .(דועו .ז,ט"פ ר"הק .ז,ל"פ ר"קיו םג הארו .(ב,גפק
רקיעש ףא :(רצח 'ע) םויה תרמאה 'ה תא ה"ד ל"רת מ"הסבו .(בקת 'ע) םש םילהת צ"צהל רוא-להי .(ח"יתס
ארות ןעמל החילסה ךמע יכ פ"ע ר"דמב ל"זר ש"מכו ,ה"רב תלחתמ החילסה מ"מ ךא ,פ"כהויב 'אנ החילסה
ןעמל והז פ"כוי דע תדקפומ איהש המו ,ה"רמ תלחתמ החילסהש ונייהו ,פ"כהוי דע ה"רמ ךמע תדקפומ החילסה
.'וכ הבושת יחבל עיגיו הארי 'יחב 'יהיש ידכ ,ארות

קותמ חופת . . לוכאל ןיליגר" ה"ר לילבש ,(א"ס םש א"מרו) ג"פקתס ח"וא רוטב :ריעהל :הקותמו הבוט הנשל
הנש :ז"הדא רודיסבו ל"זיראה רודיסב לבא .םש ז"הדא ע"ושב ה"כו ,"הקותמ הנש ונילע שדחתת רמול שבדב
.ךליאו איש 'ע תורגא - צ"יול יטוקל הארו .(ג"פקתס ח"וא שובל האר) הקותמו הבוט
חישמ םע תויחל


הלואגל - הבוט המיתחו הביתכ
המילשו תיתימא


לארשי-ינבד םיגוסה לכ םיללכנ הבש הלואג

בתוכ םדא רשאכש ("תמא תרות" - יתימא ןיינע הז ירה ןכלו ,"אוה הרות") לארשי גהנמ
לש ןפואב) הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ותוא ךרבמ אוה ירה לולא שדוח-שארמ וריבחל תרגיא
הבוט המיתחו הביתכ תכרב רבכ תכשמנ לולא שדוחבש ונייה ,(לעופב השעמ - תרגיאב הביתכ
םיכוזש דעו ,םיחפט הרשעמ הטמל הלגנהו הארנה בוטב הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתח רמגו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - תירקיעה הכרבל

- אקווד תודחא ךותמו ,"םעה תומילש"ד ןפואב היהת הדיתעה הלואגהש םימעפ המכ רבודמכו
םיגוסה לכ םידחואמו םילולכ ויהי הבש ,"להק" לש תחא תואיצמ ,"הנה ובושי לודג להק"
,"ןומירכ תווצמ םיאלמ" םה םגש ריהבהל םיכירצש בצמו דמעמב םיאצמנה וליפא ,לארשי-ינבד
.רתוי הלענ בצמו דמעמב םיאצמנה ולא המכו-המכ-תחא-לעו
(הגומ יתלב - 2159 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת'ה לולאב ג"י תחישמ)


םישדוקה-שדוקב ,ה"בקהו חישמ םע ךשמהה

'ה ךל"מ לחה תוכרבה לכ תא םיללוכ תוחילסה תליפתב רשא ,תוחילסה ימיב ונא םיאצמנ
"הקדצה 'ה ךל" רמול ה"בקהמ יוויצ שיש ולא םימיבו ,הקדצה תווצמ שי ה"בקלש ,"הקדצה
ןפואבו תוכרבה לכ תא תחאו דחא לכל ןתונו ףיסומ אוהו ,הקדצה תדימב שמתשמ ה"בקה ירה
.הקדצ לש

,הרש תונבו בקעיו קחצי ,םהרבא ינב" םהש ידוהיו ידוהי לכל שיש הלעמה לע ףסונ הז לכו
- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנ ידי-לע הרסמנש - ט"שעבה תרותכו ."האלו לחר ,הקבר
בצמו דמעמ הזיאב ,ףטו םישנ ,םישנא ,ידוהי לכ בהוא ,'תי ותוהמו ותומצע ,ה"בקהש
לש תושקבה לכ תא אלממ ה"בקהש ןבומ אליממו ,םינקז םירוהל דלונש דיחי ןב תבהאכ ,היהיש
לכ םע בחר ןפואבו תוריהמבו ,תופי םינפ רבסב - ונב תושקב אלממ באש יפכ ידוהי לכ
."םענראפ"ה

ךרטצמה לכב הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכב ותכרבב ףיסומ ה"בקה אליממו
.תוינחורבו תוימשגב

המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז תוחילסד היינשה תבשהו הנשה-שאר םדוק דועש הזמ לחה
וראו" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" דחי ונלוכ ךלנו ,ונקדצ חישמ תאיבב
םשו ,"ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי" לש בצמב איהש יפכ ,השודקה וניצראל ,"אימש יננע םע
-שדוקב - אפוג םשו [...] ישילשה שדקמה-תיבב - אפוג םשו ,שדוקה ריע םילשוריב אפוג
.תוחילסה ימי ךשמה תא ה"בקהו חישמ םע דחי םש ךורענו ,םישדוקה
ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;לארשי תונבו ישנל - ח"משת'ה תוחילסד 'ג ,לולאב ד"כ תחישמ)
(הגומ יתלב - 347 'מע ,ד

יהויחבמ ריתי


ופיסוי תובוטה תולועפב תופסוהה
ה"בקה תוכרבב


םיחרוא תסנכה

ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב תוהשל תנמ לע ,ירשת שדוחל םיחרואה אובל םיליחתמ רבכש ןוויכמ
,ולש ןויצה לע חטתשהל ,הקדצ לשו הליפת לש ,הרות לש תומא 'ד ,ונרוד אישנ ר"ומדא
תילכתב םיחרוא תסנכהד םיניינעה יטרפ לכב לדתשהל שי - 'וכו 'וכו ותרות דומללו
..."הניכשה ינפ תלבקהמ םיחרוא תסנכה הלודג" ל"זראמל םאתהב ,תומילשה

רשאכ - "הניכשה ינפ תלבקה"ד תומילשה תילכתל הכזנ "םיחרוא תסנכה"מש ןוצר-יהיו
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" דועיה םייוקי
.ונקדצ חישמ
- 361 'מע ,ד ךרכ ,ז"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ז"משת'ה לולאב י"ח ,אובת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


גחה יכרוצ קפסל

לכוי ידוהי לכש לדתשהל םיכירצ - ירשת שדוחד םידעומל תוכימסב ונא םיאצמנש ןוויכמ
לכל גחה יכרוצ תא קפסל וגאדיש הז ידי-לע ,םיאתמה ןפואב ירשת שדוח ידעומ תא גוגחל
.םתיב ינב רובעו םרובע ,'וכ תגשמ םדי ןיאש ולא

רמאנ הז לעש ,הנשה-שארד תודועסהמ לחה ,ירשת שדוח ידעומ לכ רובע - איה הנווכהו
- םירופיכה-םוי יאצומ ןכו ,םירופיכה-םוי ברעד תודועסה ,"םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא"
."ונתחמש ןמז"ד תודועסה המכו-המכ-תחא-לעו ,"ךמחל החמשב לוכא ךל" רמאנ הז לעש
(הגומ יתלב - 2208 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת'ה לולאב י"ח ליל תחישמ)


השדחה הנשל הנכה - תידוהי החמש

-ךסו שפנה -ןובשח תושעל ךירצש ,(הנשהד ןורחאה שדוח) לולא שדוחב ,הנשה ףוסב ונדמעב
,החמשה ןיינע תא וכותב ליכהל ןובשחה ךירצ - הרבעש הנשה ךשמב הדובעהל עגונב לוכה
רקיעהו ,לועפל ןיידע ךירצ המכ ,לעופל עגונהב ,רקיעהו ,הזב ולעפ המכ קדצ-ןובשח תושעל
ידכ הנשה לש םינורחאה םימיה לצנל ,רקיעה אוה השעמה ,לעופב השעמב אובי הזש - רקיעהבש
.תידוהי החמשב רתוי דוע ףיסוהלו (תומילש ןושלמ םג) םילשהלו "ףוטחל"

ללוכ ,'ה תדובעד םיניינעה לכב ופיסוי קר חטב זאש ,השדחה הנשל המיאתמ הנכה השענ הזו
...החמש -

לכלו ידוהי לכל ה"בקה לש ויתוכרבב יאדווב רתוי ופיסוי תובוט תולועפה לכב תופסוהה
בוטב הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ יללכה לארשי-ינב לכד חסונבו - םידוהיה
.דחי םג תוימשגבו תוינחורבו תוימשגב הלגנהו הארנה
(315,307 'מע ,ד ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ח"משת'ה אובת תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


גארפמ ל"רהמה


ונברו ט"שעבה לש םתדלוה םויכ םסרופמו עודי לולאב י"ח
ןקזה ונבר * גארפמ ל"רהמה תוקלתסה םוי םג הז ךא ,ןקזה
המכב וריכזה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו ויאצאצ םע הנמנ
-לעה ויתוחוכ ,ותרות לע * םירידנ םייוטיבב תויונמדזה
דועו רציש 'םלוג'ה ,םייעבט


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הנשה-שארב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,ונתחל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיסש םירבדב חתפנ
:(ח"נשת'ה הנשה-שארל 'תומישר'ב עיפוה) ה"צרת

ר"ומדא לש תורפושה לבא .ע"נ [ב"שרהומ=] ר"ומדא לש םה ילצאש תורפושה
.ופרשנ - ע"נ ש"רהמ

ל"רהמ וב עקתש ע"נ ש"רהמ ר"ומדא וילע רמאש רפוש היה שטיוואבוילב
.רתויב ךורא היהו ,גארפמ

1.5 מ תוחפ קאשרעו הזיא היהו ,(קדסנש ינפמ) ותצק ךתחנשכ ויתיאר ינא
1.5 מ תוחפ קאשרעו הזיא" ,ךכיפלו מ"ס 71 ךרעל אוה "ןישרא"=] ןישרא
.[רטמל בורק אוה "ןישרא

.וב עוקתל לוכי יתייה ינא - העיקתל השק היה הז רפושש ףא

שורדהו דוסה ךרדב

יברה רמא (138 -139 'מע ,א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) ב"לשת הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהב
זמרה שורדה ,הכלהה ךרדב ,הרותה תוביתנ יפ-לע ותוא םישרפמ י"שר ישרפמ תיברמ יכ
:רמאו .דוסהו

,"הירא רוג" גארפמ ל"רהמה לש ושוריפל רקיעב הנווכה - דוסה ךרדל עגונב
.הרותבש דוסה ךרד-לע י"שר ירבד תא שרפמ תומוקמ המכב רשא

ריכזה (318 'מע 'א ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש ;ג"לשת חלשב תשרפ תבש) תפסונ תונמדזהבו
השמ ,ומצע אוה דועב "קלמעב םחלה אצ" עשוהיל וניבר השמ הוויצ עודמ ,הישוקה תא יברה
ל"רהמה לש וצורית תא םילגמש דע ,הלודג איה הישוקהש ,אטבתהו ?ומוקמב בשוי ,וניבר
:הישוקל

ןכל .וישע יאצאצמ קלמעו ףסוי לש אצאצ אוה עשוהי .וישע תא לטבל אוה ףסוי לש ודיקפת
.קלמעב המחלמה תא להנל (השמ לע אלו) אקווד עשוהי לע היה

שמח ןב' דליב רבודמ ןאכ ךא - שורדה ךרדב האנ שוריפ והזש יפ-לע-ףא" יכ ,יברה ףיסומ
..."טשפה ךרדב דמולה 'ארקמל

ל"רהמה יניעב גהנמה תובישח

םויב המייקתהש וז לע תפסונ) תודעוותה יברה םייק א"כשת חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומב
יתלב - 70-56 'מע א"כשת שדוק-תוחיש) ורמואב התוא חתפ אוה .טבשב 'י לגרל ,(שדוק-תבשה
.חלשב 'פל תופסוה ,ב ךרכ תוחיש-יטוקילב וספדנו והגוהש יפכ ןאכ םיעיפומ םירבדה .הגומ
:(212 'מע ,קחצי יול ןוכמ תאצוהב ק"הלל םוגרת

ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי .הריש תבש ,חלשב תשרפ שדוק תבש יאצומ התע
.הריש תבש ןיינעב אלוליהה לעב

,סחיה תלשוש ,ט"סש'ה-ב"ער'ה] גארפמ ל"רהמש רפיס אלוליהה לעב יברה
עבק - (אינתה לעב) ןקזה ר"ומדא תבצחמ רוקמ ונממש - [4 דומע םוי-םויה
םידליל םירוההו יקדרדה ידמלמ לכש הווצמ היה חלשב תשרפ עובשב רשא גהנמ
םידמלמל הרומ היהו תסנכה-תיב רצחב םידליה תא הריש תבשב ופסאי םינטק
השמש העשב ודקרו ורש םירופיצהש ךיא ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסל
ופטק םינטקה םידליהו ,"רישי זא" תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי לכו
.תודקורהו תורשה םירופיצה תא םהב ולכלכו םיה תונליאמ תוריפ

,םירופיצהו םילוגנרתה ינפל ךילשהל הסייד תוקוניתל תתל הרומ היה ל"רהמה
לכ תא ל"רהמה ךריב ןכמ רחאל .םירופיצה תא ולכלכ םהב םיה תוריפל רכז
.םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל םהידלי תא וכנחיש ,םירוהה תא םגו ,םידליה

יברה רפיסש ,ל"רהמה לע ,רומאה רופיסהש ןבומ . . תובר םימעפ רבודש יפכ
הז רופיסב אלא ,הנש 400 ינפל לודג ידוהי לש ותוגהנתה לע םתס רופיס וניא
דמלנו ותוא ארקנש ידכ רופיסה תא סיפדה ךכ םושמ .תורודה לכל הארוה הלולכ
.ונממ

םיניינעה ויהיו היהיש לככ לודג היהי ,ידוהיל רופיסה לש תיללכה הארוהה
,ויהיש לככ םילודג קסוע אוה םהב

הארנכ היהש ,א"מרהש - ל"רהמ לש ותולדג לע החיש התואב יברה רפיסש יפכו
הכזו [ב קלח אלוליהה לעבמ תונורכזה רפס האר] ל"רהמ ידימלתמ ןמז ךשמב
בותכה לקשמ לע) עודיה םגתפה יפלו ,תורוד ירודל לארשיל קסופ תויהל
יפל םיגהנתמו א"מר דיב םיאצוי לארשי-ינב ,("המר דיב םיאצוי לארשי-ינבו"
ובתכש ,ל"רהמ לש ויתועבצא תא קשנ - ןחלושה תפמב ודיב ובתכנש תוארוהה
דומילב ךרד ורוהו ,הבושתל םיפלא וררועש םישודקה םירפסה תא ותוריעצב דוע
.ת"ישה תדובעו םימש-תאריב ,הרותה

חינה ל"רהמש ,היה רופיסה לש ורקיע וליאו ,בגא ךרדב יברה רפיס תאזש אלא
ידלי ררועל ,לארשי גהנמ תקזחהל רסמתהו בתכש םיקומעה הרותה יניינע תא
הנש יפלא תושעל םהילעש גהנמה םעט תא םהל ריבסהו ,גהנמה תא םייקל לארשי
ל"רהמ קפתסה אל הזבו .זא התיהש יפכ תויחו החמש התואב ףוס-םי תעירק ירחא
.םידליה תא ךרבל ןכמ רחאל אצי םא יכ

:יברה רמא הז אשונב וירבד םויסב

- הנושארו שארבו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,תמאב רשואמ תויהל הצורה
ךוניחב םידליה ךוניח איה ךכל ךרדה ירה - םיאצאצה ןמ תמא תחנל תוכזל
.תובהלתהבו תויחב לארשי גהנמ םג ומייקיש דע יתימא ינרות

...ל"רהמ תוכרב תא לבקמ אוה ךכ ידי-לעו

"ןוכנ וניא" - לעופב השעמל

'מע א ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבוה) יברה שיגדה לעופל יכ ,ןייוצי הז ןיינעב ,בגא
:(בצר

שיו .(גהנמה רבד לע רפיסש ףא) ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש
ןמיס םייח-חרוא) ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול
ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי' (ח ףיעס ד"כש
-אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו 'ךילע םהיתונוזמ ןיא ירהש
.(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ) ךילע םתונוזמש הזב
רפסל שי יאדווב לבא ,ב"ויכו תופועה ליכאהל עגונב קר הז ירה תאז לכב
.(222 'מע ט"משת תוחישה-רפס ךותמ) .ל"נה לכ םידליל

- ח"משת טבש 'ו" :םש ספדנ תועטב הארנכ) ול 'מע ב ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב
:ל"רהמהד הז גהנמ יבגל יברה תבושת הספדנ (נ"שתמ אוהש הארנו

ךכ 'וכ הווצמש םשכו ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז-לכ קיתעהל אל
.'וכ

,תוטישפב ט"משתמ תהגומה החישב רמאנהמ טעומ יונישב) יכ ,ןייוצי םנמא
שדוק-תוחיש) ג"לשת תנשב ,("םש םהרבא-ןגמה קספכ" םה ןקזה ר"ומדא ירבדש
"ןוכנ וניאו" ונושלב קייד ןקזה ר"ומדא יכ ,יברה ןייצ (312 'מע ג"לשת
- ירמגל רוסאל הצר אל ןקזה ר"ומדאש עמשמ ,"רוסא" םהרבא -ןגמכ בתכ אלו
- ןקזה ר"ומדא ירבד ירחאש ןבומ םנמא .הזכ גהנמ םייק ירה לעופלש םושמ
הליחתכל עודמ אלפנ רואיב םש הארו .וניבגל רוסיא םייק - "ןוכנ וניאו"
אטבתמ םהבש םושמ ("תומהבו תויח" יבגל אלו) "תופוע" יבגל גהנמה םייק
!ףוס-םי תעירקב רתוי לודג שודיח

עבטהמ הלעמל

רמא ,(496-495 'מע ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת לולא י"ח ,אובת תשרפ תבש תודעוותהב
:יברה

בוט-םש-לעבה ,םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי אוה הז םויש ךכל ףסונ
םוי רבד' (ןייצל םתרטמש) םירפסב עיפומה ןיינע םג ונשי ,ןקזה ר"ומדאו
מ"גהב יאוויל אדוי 'ר גארפמ ל"רהמה תריטפ וב . . לולא י"ח :'ומויב
יפל םג ןוחבל ןתינ םירבדה קויד] "גארפב כ"מו ט"סש הירא רוג לעב לאלצב
.[ותבצמ יבג לע קוקחה

ךיז ןכאק עכלעוו") ותרותב םיבהלתמו םיקסועה לכל עייסל ותוכז הלודגו
ןקזה ר"ומדא ירבדש ,םידיסח לש םתרמיא עודיה יפל טרפבו ("ל"רהמ ןיא
- גארפמ ל"רהמה לע םיבסומ "םירפוס יפמו םירפס יפמ" (אינתב "רעשה ףד"ב)
- הזב העד תווחל לוכי ינניא ןכלו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תאז יתעמש אל םנמא
סחיה תלשלשמ םג רבתסמ ךכ ...לודג ןיינע הז םגש ,ןכ םירמוא םידיסח ךא
םג ךכו .גארפמ ל"רהמה תא הנמו ןקזה ר"ומדאל דע ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ךרעש
.ןקזה ר"ומדא רטוח ויאצאצמש "תונורכזה רפס"ב רפוסמ

תוקלתסהה םויבו ,גארפמ ל"רהמה לש ותוקלתסה םוי אוה הז םויש ןוויכמו
'וכו שדחמ םילעפנו "םישענו םירכזנ ולאה םימיה" ירהו ,ולמע לכ הלוע ירה
םשכ ,היהי ןכשו ,ל"רהמב טהלב םיקסועה הלא לכל עייסל ותוכז הלודג ןכל -
,יולג סנל םיקוקז ויה רשאכו ,סנ שחרתה ,סנב ךרוצ היה רשאכ ל"רהמה ימיבש
הלעמלש ןיינע ללוחתה ,עבטה ךרדמ הלעמלל םיקוקז ויה רשאכ ,יולג סנ שחרתה
רסיקה תא תוקלהל ךרוצ היהש רופיס עריא ילופשמ אבסה לצא] עבטה ךרדמ
תא (חצנלו) חכוותהל םיכירצ ויה רשאכ ל"רהמה לצאו [הקלוה ןכא רסיקהו
,היה ןכו - רסיקה

ץמאיו קזח" םייוקישו עבטה ךרדמ הלעמל יולג סנו ,סנ התע םג אופיא היהי
- רבדה רזע אל התע דעש תורמל .קוזיח שורדה ןיינע הזש ,"'ה לא הווקו ךבל
םייולג םיסינ 'ה השעי יאדווב יזאו "'ה לא הווקו"ב ךישמהל שי םוקמ לכמ
.םילבלבמה םיניינעה לכ ולטבתיו

תרתוכה תחת ,(160 'מע 'א ךרכ) 'ךירבחמ ןושש ןמש' רפסב הרצקב רפוסמ וז החישל עקרה לע
:"םיפוטחה תלצהל ל"רהמה תא סייגמ יברה"

יבר] ןואגה היה וכותבו ,ןדריבש אקרזב תחנו םילבחמ ידי-לע סוטמ ףטחנשכ ל"שת לולאב"
קסועש דחא אצמנ םיפוטחה ןיבש ,תודעוותהב ר"ומדא ק"כ ריכזה ,ל"צז [רנטוה קחצי
וילע ,עבטהמ הלעמל לש םיניינעב החמתה ל"רהמהש ןוויכו ,ל"רהמה ירפסב הברה עגייתמו
ךות ,ןכאו .ותרותב םיקימעמה דחא ןעמל םג ,עבטהמ הלעמל לש הלצה השעי חטבו ,תושעל
."עבטהמ הלעמל לש ךרדב םיפוטחה ולצינ םירופס םימי

"יתעמש ימצעב"

:יברה ןייצ (496 'מע ל"שת שדוק-תוחיש .ל"שת אובת תשרפ תבש) תודעוותה התואב ,בגא

המ םעפ יתרפיסש יפכו ,גגה תיילעל הלעו גארפב םעפ רקיבש ינתוח רפיס
.הז ןיינע תודוא ינתוחמ ועמשש

- יברהמ הנעמ םסרפתנ ,דולב ל"תות תבישי ידי-לע ספדנש ,ח"נשת "טבש ב"כ לגרל ץבוק"ב
:יברה ול בתכ הבוגת .גארפמ םלוגה תולילע תא ךירפמה רקחמ םסרפל שקיבש םדאל בתכנש

יניא אלימבו םהב יתנייע אל - ריכזמש 'וכ תרגאהו ל"רהמ תואלפנ 'סל עגונב
.ללכ הזב [יתעד הווחמ=] ד"ווחמ

ח"ומ ק"כמ יתעמש ימצעב ,(םלוגה תא השע ל"רהמהש) ןיינעה רקיעל עגונב
ז"דע רבידו - גארפב ל"רהמד ס"נכהיב תיילעב - ונממ ראשנה הארש ר"ומדא
.'וכו ע"נדא ק"כ ויבא םע [הז רבד לע=]

ללכ תועגונ ןיא - ל"נה 'סה לע [הזב ףרוצמהבש=] ב"וצמהבש תוישוקה
[רואל-האצוהה=] ל"והה ינפל םינש תוירישע [המכו המכמ=] כ"וכמ יכ ,רקיעהב
לצא וליפאו ,םלוג השע ל"רהמהש לארשי ינב ךותב םסרופמ היה ל"נה 'סה לש
ןייוצמכ) תוירפסהב [םירפסהב=] 'סהב ןייעיו [םידוהי םניאה=] י"אה
...(תוידפולקיצנאב

ולצא ףסותי המ .והעד ךיכרד לכב :[ךורע ןחלושב ןיד-קספה=] ע"ושב ד"ספה
?ל"נה רוריב י"ע [תווצמו הרותב=] צ"מותב ('יש לאושהב)

ל"רהמל תסחוימה הדגה

חספה גחד 'ב ליל תחישב יברה אטבתה - "גארפמ ל"רהמה לש איהש םירמואש הדגהב יתיאר"
- םידיגנה ירבדב ל"רהמל תסחוימה הדגהל הנווכה .(260 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת
.40 הרעה 53 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקילב קתענ

- םש ל"רהמה ירבדל - הרושק איהש רדסה-לילב איבנה והילא לש וסוכ ןיינעב היה רבודמה
ג"שרה ריכזה (דמק 'מע .ולק 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' האר) םינשה ךשמב .תישימחה סוכב
חרוק תשרפ תבש תודעוותהב הבחרהב םימילש ומכ - יברהו ,םירבדה םתוא יברה ינפל (ל"ז)
:ורמואב תאז ללש - (םש תוחיש-יטוקיל) מ"דשת

;םידרפנ םיניינע ינשכ םאיבמ םוקמ-לכמו - ל"נה לכמ עדי ןקזה ר"ומדא
אוה והילא לש וסוכ ןכ-ןיאש-המ ,הלודג תקולחמ וב שי ישימח סוכ - ללכבו
.טושפ גהנמ

:ןייוצ גלש 'מע ב ךרכ 'ס"שב םירואיבו םישודיח'ל םיחפסנב יכ ןייוצי]
המכמ קפקפמש שי סק-טנק ןוילג (ה"משת ןוויס ,םילשורי) 'הירומ' ןוחריב"
ופסותנש וא ל"ז ל"רהמל ןכא איה ,איהש תומכ 'ל"רהמ תדגה' םא תוחכוה המכו
.["םש ןייע ,םיעטק הבתודיסחה ינייעממ


אבת יכ תשרפ


(א,וכ) ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו

(ב"מפ ר"ב) החמש אלא וניא היהו רמאנש םוקמ לכ

אריבל אמר ארגיאמ ,הלודג הדירי איהש ,הזה םלועל המשנה תדיריל תזמור ץראה תאיב
ךיקולא 'ה רשא" - ה"בקה ןוצר הז ןכש ,החמש ןושל הז לע רמאנ ןכ-יפ-לע-ףא .אתקימע
."איה היילע ךרוצ וז הדירי"ש יפל - "ךל ןתונ
(357 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הלחנ ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו
רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו .הב תבשיו התשריו
ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו . . ךצראמ איבת
(ב-א,וכ) םש ומש ןכשל

,אבה םלועל אובל ךנוצרב םא - "ץראה לא אובת יכ"

,אבה םלועב קלח רומש ידוהי לכל - "ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"

,לוגלגב אובל ךרטצת אלש ,תיחצינ הבישיו השוריב - "הב תבשיו התשריו"

ונייה ,םהבש "תישאר"ה תא ררבל ןווכת םלועה יניינעב קוסעתשכ - "תישארמ תחקלו"
,השודקה תוצוצינ

,חמוצבש תוצוצינה - "המדאה ירפ לכ"

.םמודבש תוצוצינה - "ךצראמ איבת רשא"

,ליח לא ליחמ ךלת הז ידי-לע - "םוקמה לא תכלהו"

,וינפל חור תחנ םרוג הזו ה"בקה רחב ךכב ןכש - "ךיקולא 'ה רחבי רשא"

.ךילע ותניכש הרשי יאדוובו - "םש ומש ןכשל"

.החמש ךותמ תויהל הכירצ םירוריבה תדובע ןכש ,(ב"מפ ר"ב) החמש ןושל ,"היהו" רמאנו
.וררבתנש ךכ לע הלודג החמשב םיחמש םמצע תוצוצינה :דועו תאז
(ונ 'מע הרות יזמר)


(ט,זכ) תכסה

(גס תוכרב) הרותב וקסעו תותכ תותכ ושע

."הרותב וקסעו" - אקוד "קסע" לש ןפואב הרות דומלל שי

היהת תונחהש ידכ תואצמה איצממ ,םיברל עודיו יזכרמ םוקמב ותונח תא חתופ קסע לעב
דורט בשו רבועה םא םגש ,תעגמ ודיש ןכיה דע ותרוחס תא םסרפמו ,ןיעל תטלובו היולג
םירכומ ןאכש עדיי תוחפל ,המואמ הנקי אל םא וליפאו) תונחה לע וניע םישל ררועתי רתויב
.(הנקיו אבי םיתיעה ןמ תעלו ,תינולפ הרוחס

לכב לדתשהל שיו ,"תותכ תותכ" ,אקווד םיברב תויהל ךירצ דומילה :ןכ הרותה דומילב ףא
."םינוק" דועו דוע ךושמלו רבדה תא םסרפל תולדתשה ינימ
(חנר 'מע א םיסרטנוק םירמאמה רפס)


ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו
(י,חכ)

(הל תוחנמ) שארבש ןיליפת ולא :רמוא לודגה רזעילא יבר

,ןולחל שגינ יברה .רהוסה-תיב דרשמל והוסינכה ,גרוברטפב רסאמל ןקזה ונבר תא ואיבהשכ
םידיקפה רבעל וינפ תא הנפה ,ןיליפתב רתכומ אוהשכ ,זאו ,םחינהו ויליפת גוז תא איצוה
אל םידמועהו םוקל וזעה אל םיבשויהש דע בר הכ דחפ םהילע לפנ עגר ותואב .םש ובשיש
.בשייתהל ולכי
(202 'מע י"שת םירמאמה רפס)

לע ללכ עיפשמ רבדה ןיא ךא ,ןיליפת חינמ ינא םג :יברה לצא םעפ לאש דחא דיסחש ,רפוסמ
...?םייוגה

."שארה לעש" אל ,"שארבש ןיליפת ולא" תרמוא ארמגה :ול בישה יברה
(העומשה יפמ)


החכותה תשרפ

?ישיש - הבושח היילעב החכותה תשרפ העבקנ עודמ

ןתלעמ לדוג דצמש ,רתויב תולענ תוכרב אלא תוללק ןאכ ןיא רבד לש ותימאלש עודי אלא
- החכותה תשרפ - וז השרפ אקוודש ,אופא אצוי .תוללק לש הטעמב ןתוא ריתסהל םיחרכומ
.הבושח היילעב "דבכל" האיו האנ
(235 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת
(זמ,חכ)

!?החמשה רדעה ןיגב קרו ךא הזכש רמ שנוע עיגמ םולכ :הלאשה תלאשנ

בותככ ,םינידה םילטבתמ הלעמל החמש שי רשאכו ,הלעמל החמש תררועמ הטמל החמשה אלא
ןכש ויאטח לע שנענ וניא החמשב 'ה תא דבועהש ,ןאכמ ."םייח ךלמ ינפ רואב" (זט ילשמ)
.שנועה ינפמ הלש הנגהה םג הרסח ,החמשה הרסח רשאכ ,תאז תמועל .וילע הניגמ החמשה
(כ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


דחפמ רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת רקבב
(זס,חכ) דחפת רשא ךבבל


:ושריפ םינושארה םידיסח

,ברעב לומתא תייה הבש הגרדל עגעגתהל ךילע רקובב - "ברע ןתי ימ רמאת רקובב"

יתייהש הגרד התואב היהאש יאוולה :רמול ךילע ברעבו - "רקוב ןתי ימ רמאת ברעבו"
.רקובב

?ךכ שיגרהל ךילע עודמו

.ותאריו 'ה דחפ ללגב - "ךבבל דחפמ"
(העומשה יפמ)

רודו רוד תורצוא


הבושת


עיגהלו הנש םיעבש ךשמב םשה דבוע תויהל לוכי ידוהי
םועטל אלו ,רומג קידצ תגרדל דע רתויב תולענה תוגרדל
השענ ,בוטה שגרה דצמש איה האליע הבושת * הבושת לש המעט
ולצא קעוצ בלה יזאו ,בוט אל - ולש םדוקה בוטה ולצא
טושפ לוקב'ה תדובעב ךרד

םשה תדובעב ךרדו ןפוא אוה הבושתה ןיינעש ,םיעדוי ,תודיסח רבד ועמש וא ודמלש הלא
.םשה תדובעב ךרד םא יכ ,ןוועו אטח לע קר איה הבושתש רובס ןומההש יפכ אל ,ךרבתי

םשה דבוע תויהל לוכי ידוהי :יברה לש םגתפ ןיבנ - הדובעב ךרד איה הבושתש - הז רואל
לש המעט םועטל אלו ,רומג קידצ תגרדל דע רתויב תולענה תוגרדל עיגהלו הנש םיעבש ךשמב
.הבושת

,הבושת לש הדובעה ךרד הנניא םיקידצ לש םשה תדובע ךרד .םשה תדובעב ךרד איה הבושת
.הבושת לש המעט םעטי אל ןכ-יפ-לע-ףאו רומג קידצ היהיש ןכתיי ןכלו

םג היהי חישמה תאיב איבתש םישודיחה ןיב ."אתבויתב איקידצ אבתאל אתא חישמ" :והזו
.הבושת לש העונתב שיש הלודגה הלעמה תא וארי םיקידצש ,שודיחה

- תילכש הרכהו העידיב ותוא וגישיש יוליג לכ ירה ,אובל דיתעל ויהיש םייוליגה לכב
תנמ לע לומעל שי ,ילכש ןיינע םיניבמ רשאכש ,אוה התע בצמה .הב ויחיו הגרד התואב ויהי
.הגרד התואב ויהי - תילכש הרכהב יוליג וגישישכ ,אובל דיתעל וליאו ,הגרד התואל עיגהל
.וז העונתב זא היהת הדובעהו הבושת לש העונתבש האלפנה הלעמה תא םיקידצ וגישי דיתעל

ךירצ םדאהש יפכ ,"רשי םדאה תא השע םיקולאה" לש ןפואב איה ונימיב םיקידצב םשה תדובע
.הרות יפ-לע תויהל

רוא" ךרדב הדובעהו ,"רשי רוא" ךרדב הדובעה :ךרבתי םשה תדובעב תודובע יגוס ינש
,הטמל הלעמלמ אוה רשי רוא :אוה רזוח רואל רשי רוא ןיב יללכ ןפואב לדבהה ."רזוח
ילכ היהי םלועהש ,הלעמל הטמלמ אוה רזוח רוא וליאו ,םלועב תוקולא יוליג "ךישמהל"
.תוקולאל
(209-208 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


בוטל תונתשהל הקזח הפיאש

ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ,אבסה לצא שטיוואבוילב הנשה-שארב םינש הברה היהש ,'יש ש"נאמ דחא
,הנשה-שאר לש רמאמב אבסהמ עמש א"מרת הנשה-שארבש ,יל בתוכ ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
המילש הבושת תושעל ךירצ - ףוגה תושילח תמחמ הרות דומלתמ לטבתמה רומג קידצ וליפאש
.בלה קמועמ

שמחו םישימח ,םישימח ינפל הרמאנש הרמא ,אבסהמ היח םולש-תשירד עומשל יל םיענ הז היה
.םינש

רבעה לע הטרח אוה הניינעש ,הבושתה ןכש ,האליע הבושת איה המילש הבושתש םיעדוי ונלוכ
.האליע הבושת איה המילש הבושת ךא ,האתת הבושת איה ,אבהל לע הבוט הלבקו

- הילא עיגמ אוה רשאכו ,ףאוש אוה הילא ,עגעגתמ אוה הילא ,םייחב הפיאש ליגר םדא לכל
.ול בוט

בוטה תדימו ףאוש אוהש המל ותוקקותשה ףקות םג .ותוהמ ךרע יפל איה דחא לכ לש ותפיאש
.שפנה תוחוכו םישוחה תגירדמ תלעמב יולת - ותפיאשל עיגמ אוה רשאכ ול השענש

קידצ לש ותפיאש ראתל השק אלימב ,רומג קידצ לש ויתונורשכו וישוח רידגהל לק אל ללכב
,רומג קידצ לש ותפיאשב ןנובתהל וחוכב שיו הקמעה לש שוחב ןחינש ימ םוקמ לכמ .רומג
.האליע הבושתבש היינשה הגירדמה איה קידצ לש המילש הבושתש ןיבי

הבושתל האתת הבושת ןיבש לדבההו האליע הבושת לש ןיינעה םעט בוטב רבסומ תודיסחב
.האליע

איה האליע הבושת לש התדוקנ .אבהל לע הלבקו רבעה לע הטרח איה האתת הבושת לש התדוקנ
.רתוי בוטל תונתשהל הפיאשה

ול ןיא ירה יכ ,רבעה לע הטרח לש ןיינע הנניא ,ןאכ רבודמ התודוא ,האליע הבושת ,ירהש
.רתוי בוטל הפיאש לש ןיינעה איה אלא ,טרחתהל המ לע

לש שגרהה דצמ ,רתוי תוקומע םילימב וא - רתוי בוטל תונתשהל הקזחה הפיאשה תאפמ קר
קעוצ בלה ,בלה תקעצל ותוא איבמ דבלב הזו ,בוט אל - ולש םדוקה בוטה ולצא השענ - בוטה
.טושפ לוקב ולצא
(257-256 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"ילכ"ה תא תוצחור תועמדה

,ךלכלתה ילכהו רקי ילכ ול שיש דחא לש לשמ רבסוה (צ"עמשה םויב ה"ד) תודיסחה רמאמב
אוה הנושארו שארב .ילכה תריבשו ךולכל לע חנאנו גאוד אוהש ,לקלקתה ילכהשכ םג המו
.םלש ילכל בוש ותוא השוע אוהש דע ,ונקתמ אוה ןכמ רחאלו ילכה תא ץחור

.שפנ ןובשח לש ןמזה אוה לולא שדוח-שאר

.ילכה תא ץחור אוה ,ובצמו ודמעמ לע הכוב ידוהיש תועמדב ירה - תוחילסה ימיב

.םימש תוכלמ לוע תלבק ידי-לע ילכה ןוקית איה הנשה-שאר לש הדובעה

תדוקנ ךותמ תימינפ הקעצב ,אקווד תולגתהב הבושת לש ןמזה אוה רפוש תעיקת לש ןמזה
.ינליצה ,אבא ,אבא :קעוצה ןבה לע ע"נ ט"שעבה ונרומ ק"כ לש ולשמ עודיכ .בלה

לש לודגה ורעצ לע ףסונ ירה ,רתויב רקי ץפח ,רקי ילכ לוקלקב ויבא יפלכ אטח דלישכ
אוה רקיה ץפחהו רקי ילכה תא דביאש הזש הדבועה ןמ שלושמו לופכ ורעצ ,ילכה דוביאמ באה
,לודג רעצ באל םרוג רקיה רבדה לש ורקוי תא ןיבמ וניא דליהש רבדה םצע .ימצעה ודלי
.רקיה רבדה תא דבאל לגוסמ היהש וזכ התוחנ הגרדל עלקנ דליה רשאכ דחוימבו

לארשי -ינבמ דחא לכל עבק אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעש ןמזה אוה רפוש תעיקת לש ןמזה
.וילע םידיעמו םיעבות םיערה םיכאלמה לכש תועיבתהו תונעטה לכ יפלכ ןנוגתהל

ובצמו ודמעמב ןנובתמ דחא לכשכ ירה .דחאו דחא לכ לש טפשמו ןידה ןמז אוה הנשה-שאר
ינב"ש ןנובתמ אוהו ,תודמה ךוכיזו רוריב תדובעב ודמעמ ,תווצמהו הרותה םויקב
ךשמב השעש םיעשפהו תונוועה ,םיאטחה לכ לע םיעיבצמו םיריכזמ ,םיגרטקמה ,"םיקולאה
- תמאב טרחתי ןמז ותואב םא ירה ,םירמו םישק םישנועב ו"ח ותוא ןודל םיעבותו ,הנשה
.רוזעי רבדה

:תויכפה שפנ תועונת יתש תרצוי וז תוננובתה

רעצה ןמ ןכו םירקיה םירבדה דוביאמ ,השעש בוט-אלהמ לודגה רעצה בקע שער לש העונת
םירמ "םיעבות" םנשיש העשבש הזכ ןמאנ בא - רעיצ ימ תא הבשחמה ןמו ,לוכיבכ הלעמל םרגש
.טרחתהל תורשפאה תא ןתונ אוהש הלודג ךכ לכ איה תיהבאה ותבהא ,הלאכ

.ויבאל ךשמנה ןבה יעוגעג ,םיעוגעג לש אגרד ,אופא הווהמ "שחלב הדוותי"ה

םיעוגעגה אוה "שחלב הדוותי"ה וליאו 'וכו השעש בוט-אלה לע הטרחה איה שערב הבושתה
.אבאל םיימינפה
(71-70 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תומכוח ילב הבושת

וארק ול םגו ,(לודגה ונבר ןב) םהרבא-םייח 'ר דודה דכנ ,ונלש בורק שטיוואבוילב היה
רב היה .הבקסוממ םהרבא ול וארקו ,הבקסומב רצק ןמז ההש ורחסמ לגרל) םהרבא-םייח 'ר
קסועו תובשחמ בשוח היהש אלא ,םלש היה תוישעמ תווצמל עגונה לכב .ליכשמ ךא תעד
.(הריקחב

,הריקח לש תומכוח ילב טושפ שיא ומכ הבושת ,הבושת השע ,םהרבא :ר"ומאא זא ול רמא
ינניא האבה הנשב ירה ,אל ו"ח םאבו ,רומאה "ה"בקה ןיא" רמאמה אשונב תוכורא ותא רבידו
םוקמה םא קר ,(חכונ ןושלב תאז רמא ר"ומאא) תמאה םלועב היהי םייתנש דועב לבא ,עדוי
.עדוי ינניא תמאה םלוע היהי היהת םשש

אל הארנה יפכו ,םייקיש ףכ תעיקת ול ןתנש :בישהו ?רבד לש ופוסב היה המ :דחא לאש)
וינבו הנמלא ותשא ל"ר וראשנ ואובב דימו ,הקירמאל עסנ םייתנשה ךשמב ןכש ,םייק
.(הז לע ר"ומאא רעטצה ךכ לע העידיה הלבקתנשכו ,םימותי
(8 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הבשחמב רויצה שוח תא לצנל

הבורמ תונערופ תדימ ו"ח וא ,תונערופ תדיממ הבורמ הבוט הדימ םא הנד אמויב ארמגה
תובוראו" בותכ לובמב .תונערופ תדיממ הבורמ הבוט הדימש הנקסמ ידיל האבו ,הבוט הדיממ
:הקוספ הכלה תרמוא הטוסב ארמגה ."חתפ םימש יתלדו" בותכ ןמה תניתנבו ,"וחתפנ םימשה
."תונערופ תדיממ הבורמ הבוט הדימ םלועלו"

אוהש רבדב שיגרמ אוהש דע ,קזח רוהרהב וב קמעתמו ,המ רבד ותבשחמב רייצמ םדאש רויצב
.ער רויצו בוט רויצ :םירויצו םירוהרה יגוס ינש םנשי ,וב רהרהמ

הכושחה הניפה איה וז וננובאדלש ערה רויצה תא ריבסהל דחוימבו ,תאז ריבסהל רתוימ
,םימייוסמ םיער םירויצמו םיער םירוהרהמ ונילע אל םילבוסה םישנא לש םייוסמ קלחב
.קותשל רתוי הרמ תונמחרו ,ךכ לע רבדל דואמ רמ .תוריעצה םינשב דחוימבו

ךוותמה הז ירה .םדאל ת"ישה קינעמש תדחוימ הנתמ םה רוהרהו רויצ לש תוחוכהו םישוחה
המוהמהמ ותוא ליצמ ,ןילוחה ייחמ ותוא איצומ ,הנוילע הגירדמל םדאה תא הלעמה יתימאה
.דיחיה תושרב ותוא דימעמו םיברה תושרב תררושה החיתרהו

םדאה תא דימעמ הז זא ,בוט רבדב רוהרההו רויצה תא לצנמ אוה רשאכ אוה רומאה לכ ךא
יתימא ישפנ בוטב ,הלאכ תושגרל עיגהל םדאה לוכי ,רוהרהו רויצ ידי-לע .תיאליע הגירדמב
רבד לכ ןיבהל ידכ דבלב ךוותמ אוה לכשה .םעפ ףא םהילא עיגי אל לכשה תועצמאבש ,רוהטו
רויצב אבש שגרה .ןיבמ אוהש המב שגר םיקינעמ רוהרההו רויצה וליאו .ידוסי ןפואבו בטיה
.תעדה תקמעה ידי-לע אבה שגרה רשאמ ,םימייוסמ םיטרפב ,רתוי הלענ רוהרהו
(259-258 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הבושתל םאתהב העושיה רשוא

תוריבע לע שנוע איה לארשי-ינב לע האבה הרצ לכו ,תמייוסמ הרצ ירחא האב העושי לכ
תא ת"ישה םהל חלוש ,ואטחש םיאטחה לע הבושת םישוע לארשי-ינבשכ ,רמולכ .תומייוסמ
קינעמ םג אוה אלא ,לארשי-ינבמ שנועה תא ריסמ ת"ישהש המ קר הנניא העושיה .ותעושי
רשואו ,תוריבעל םאתהב אוה הרצה שנועש ןבומ ךכמ .רשואה תא ,העושיה ידי-לע ,םהל
.הבושתל םאתהב אוה העושיה
(525 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אובת תשרפ ,שדוק-תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב א"כ

.(ליעלמב - וז הלימ) 1"הפיקשה" קוספב םלוק תא היבגהל םיארוקה גהנמ

ךא ,2הירחאלו האירקה ינפל ךרבמו ,ומשב והוארקיש אלב - ומצעמ ,ארוק-לעבה הלוע ישישל
תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק ךימנהל םיארוקה גהנמ .ומשב ותוא םיכרבמ ךכ-רחא
."תירבה ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו םירזוחו ,החכותה

תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,3שדוק-תבשב דעוותהל וגהנ תומוקמ המכב
.תוחילסה

.1ד-ג םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב

-חילשה .5הלילה תוצחל ךומסבו רחא םיליחתמ תונושארה תוחילס .4תוחילס - תבש-יאצומ
.1הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ

6םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,'ירשא' םויס ירחא
שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב תאצל
.7לבקתת

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
."אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

.8םימעטבו ןוגינב אל םג ,1תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ג"כ

.1"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דעו םויהמ

,הרותה תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,9תיבב רחשה תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
.10תוחילסה םדוק

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.11הלואש תילט

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ד"כ

ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ירבדמ
.12"הז םויב תודיסח רמאמ ר"ומדא
.ד"בח-ללוכ חול (1

.גכ ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הארו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה (3

'מע 668 'סמ ד"בח-רפכ ןויליגב הארו) .נ"שו ,זנ 'מע םיאולימב ,א"ח תבש 'לה ,תוכלה-רוציק רפסב האר (4
.תבש ידגבב תוחילסל אצוי היה יברהש איבה גכ-בכ 'מע ד"בח יגהנמ רצואבו .(68

ז"רת 'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ה"לש רוציקמ אבומ ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
-ירעש ,גי ק"ס במר 'יס ד"וי ז"ט ,ןוראה ןיחתופשכ דומעל םלועה גהנמכ) ונלוק עמש ,תודימ ג"י ןכו ,(ז"ס
.(נ"שו טי ק"ס 'י רעש םירפא-ירעשה לע םייח

.תוחילסל ויתורעהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ"ה יפל םיטויפה תא םירמוא

.טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימאב
.יודיווב ומכ

.12:00 ירחא םיליחתמ השעמלו ,(ףרוח ןועש) 11.37 ץראה זכרמב :שממ תוצח .54 'מע םיגהנמה רפס (5

.חכ 'מע 'רצוא' (6

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה-ףלאו םירפא-הטמ (7

.54 'מע ,585 ןויליג 'ד"בח-רפכ' האר .םימעטבו ןוגינב אל םג ,יברה הנעמ פ"ע (8

דיחיל רוסאש ןוויכ ,םגלדי דיחיש איבה ד"בח-ללוכ חולב ,'יסמו יחמ' ןוגכ ,תימרא ןושלבש םיטויפה תודוא
'ש"נאו םימימתה תורעה' ץבוקב ,ךדיאמ .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושבו םיקסופב ראובמכ ,ימרא ןושלב ללפתהל
דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי' תרימאמ קר גייתסהש ,רודיסב ז"הדא יפ-לעש ,וריעה זי 'מע מק ןויליג ,ד"בח-רפכ
רמאי אלש ,נ 'יס תבש 'לה לודגה ז"ואהמ םג תאז ואיבהו ,אק ס"וס הרורב-הנשמו ג"מרפכ אלד - ןושארה אלו)
ןתינ הרואכל ,(םינושאר המכמ ד תוא הל 'יס ח"וא א"ח רמוא עיבי ת"ושב איבה ןכו .'ןקרופ םוקי' םוש
.נ"שו ,ס ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב הארו .כ"ע ,דיחיב םג םרמואל

.צש 'מע ט"יח ק"גא (9

.69 הרעה ףוס 19 'מע טסק ןויליג 'תורשקתה' הארו .ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (10

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא-הטמ (11
רועיש רחאל םג הלימ תירבב ךרבל אלש 277 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב הארוהה] תוחילסה
,5 הרעה םש 'תויודעוותה'ב עמשמדכ אלא ,רוביצה דובכל איהש הפיטע לע םיכרבמ ןיאש םושמ הניא ,קספה
ןמזה תא םיבישחמ ןיאש (המר 'מע ג"ח םחנמ לכיהב הספדנ) ל"ז ןיקסר י"יר ח"הרה להומהל תודיחיב שרופמכו
.[קספהל

תוחיש-יטוקיל הארו .םימעפ המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה (12
.נ"שו ,ךליאו 347 'מע ד"יח


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il