- ח"יר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת ירשתב 'ה * הבוש / ךליו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
הבושתה תדובעב


השרפה םש * הבושתה ןיינע תא םישיגדמ וז תבש יניינע לכ
דוסי אוהש ,הגרדל הגרדמ הכילה לע הרומ - "ךליו" -
ונתשרפב * השדח ךרדב הכילהו םדוקה בצמהמ הריקע ,הבושתה
,רתויב הלודג החמש ררועמה רבד ,הרותה תביתכ םויס רכזומ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הבושתה ןיינעבש החמשה ךרד -לע
ונרוד


ןירוק - 1"הבושת תבש" וא "הבוש תבש" תארקנה - הבושת ימי תרשעד תבשה ,וז תבשב
ובש ןמזל תוכייש הרותה תוישרפש 2עודיה יפ-לעו .ךליו תשרפ (םינש המכבכ) וז הנשב
.ךליו תשרפל הבוש תבשד תוכיישהו רשקה ראבל שי ,רוביצב ןתוא ןירוק

ימא לש "טייצ-ראי"ה ,ירשת 'וב שדוחה ימיב התועיבק - וז הנשב הבוש תבשב ףסונ ןיינעו
השא לש התוקלתסה המכו-המכ-תחא-לעו) םלועה יניינע לכש ןוויכמ ,רשא ,3ה"ע יתרומ
הבוש תבשל "טייצראי"ה ןיב תוכיישו רשק שי יאדווב ,תיטרפ החגשהב םה (לארשיב תינקדצ
הדובעב הארוההו דומילה אלא ,םיניינעה תוכייש רואיב קר אל - רקיעהו .ךליו תשרפו
.ןמקלדכ ,4"ובל לא ןתי יחה" ,לעופב

:הבושתה תומילש - אוה הבוש תבש לש הניינע

ךירצש ,האתת הבושת (קר) אל - המצע הבושתבו ,5"בשת תויתוא תבש" ,הבושת הניינע - תבש
.5האליע הבושת אלא ,תבשה םוי ינפל תויהל

ימי תרשע לכבש םשכ ,ירהש - הבושת ימי תרשעבש תבשה ,הבוש תבשב המכו-המכ-תחא-לעו
הקעצהו הבושתהש יפ -לע-ףא" 6ם"במרה ןיד קספכ ,הנשה לכ יבגל הבושתה תלעמ הלדג הבושת
איה תלבקתמו רתויב הפי איה םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשעב ,םלועל הפי
.7"הנשה תותבש לכ יבגל הבוש תבשד הבושתה תלעמ הלדג ןכ ומכ ,"דימ

השענ תבשה םויב ,יכ ,הבושת ימי תרשע לכד תומילשה איה הבושת ימי תרשעד תבשהש טרפבו
ימי תרשע תלחתה ,הנשה-שאר םג ללוכ ,הז ינפלש םימיה לכד (8"ולוכיו") תומילשהו יוליעה
תרשע םתוחו םויס ,םירופיכה-םוי םג ללוכ ,9הז ירחאלש םימיה לכ םיכרבתמ ונממו ,הבושת
.10"לארשיל החילסו הליחמ ץק . . לכל הבושת ןמז" ,הבושתה תומילש ,הבושת ימי

,ירהש ,גונעתו החמש ךותמו ,תומילשה תילכתב הבושתה ןיינע השענ הבוש תבשבש ,אצמנו
לשמכ ,היבשהו תולגהמ תאצכ הלודג החמש ךל ןיא"ש דעו ,11החמשב תויהל הכירצ ללכב הבושת
הבושת המכו-המכ-תחא-לעו ,12"ךלמה ויבא תיב לא ישפחל אציו 'וכ היבשב היהש ךלמ ןב
ולא םכתחמש םויבו" - תבשה םויד הדובעה ןפואב םג שגדומכ ,13"הבר החמשב" איהש האליע
.גונעתה ןיינע ,15"גנוע תבשל תארקו" ,החמשה ןיינע ,14"תותבשה

:ךליו תשרפ - עובשה תשרפל הז לכ רשקל שיו

אגרדמ היילעו ךוליה לע הרומ - הכילהה ןיינע (הנכות - לע הרומה ,השרפה םש) "ךליו"
,םדוקה ומוקממ ירמגל רקענש - השוריפש ,תיתימא הכילה לש ןפואב דע היילע ,אגרדל
ךרע הל שיש אגרדב אצמנש ןמז לכ ,יכ ,תמדוקה ותגרדל ךורע-ןיאבש אגרדל הלעתמש ,ונייה
.16תמדוקה ותגרדמ ירמגל ןיידע רקענ אל ,תמדוקה אגרדל תוכיישו

ומוקממ ירמגל רקענש ,הכילה לש ןפואב איהש - הבושתה ןיינעל תוכיישה תזמרנ הזבו
:תמדוקה ותגרדו

עדוי וילע דיעי"ו ,17"'וכ הלסכל דוע בושי לבל ובלב רומגי"ש - איה (הטושפכ) הבושת
רחא ינא" ,ירמגל השדח תואיצמ השענש דעו ,1817"םלועל אטחה הזל בושי אלש תומולעת
.19"םישעמה ןתוא השעש שיאה ותוא וניאו

רקיע) "הנתנ רשא םיקולאה לא הבושת חורה"ד הבושתה תדובעל עגונב םג ןבומ הזמו
,21תמדוקה ותגרדמ ירמגל רקענש ,הכילה לש ןפואב אוה הז ןיינעש - 20(הבושתה תומילשו
.22םיקידצ יבגל הבושת ילעבד יוליעה תמגוד ,ךורע-ןיאבש רתוי תילענ אגרדל הלעתמו

הבושתה תדובעב יוליע רחא יוליעב הכילה לש ןיינע אוה הבוש תבש :תצק רחא ןונגסבו
יוליע - הלוכ הנשה תותבשד הבושתה םג ללוכ ,הלוכ הנשה לכד הבושתהמ הלעמל - המצע
.הז ינפלש הבושתה תוגרד יבגל ךורע ןיאב ,הכילה לש ןפואב

:ךליו תשרפב שגדומ הבושתה תדובעבש החמשה ןיינע םגו

לא הנתיו תאזה הרותה תא השמ בותכיו" - "הרות לש הרמג" תודוא רפוסמ ךליו תשרפב
תולככ יהיו" - 25םיבותכה ךשמהבו ,24"וטבש ינבל הנתנ הלוכ הרמגנשכ" ,23"'וג םינהכה
רפס תא חוקל . . םייוולה תא השמ וציו םמות דע רפס לע תאזה הרותה ירבד תא בותכל השמ
.26"'וגו םכיקולא 'ה תירב ןורא דצמ ותוא םתמשו הזה הרותה

לש הרמגל החמש ,"הרות-תחמש"ד ןיינעהש - (וילע בל ומש אל המכש) אלפנ רבד םיאור ןאכו
שי ,אלימבו ,28"הרות לש הרמג"ד ןיינעה הרותב שרופמ הבש ךליו תשרפל םג ךייש ,27הרות
,"ונתחמש ןמז"ד החמשה תומילש - הרות-תחמשד החמשה (תמגודו ןיעמ) ךליו תשרפב רבכ
וליפא הלעמל - רמול שי ילואו ,(ףקיהה ימי תעבש) תוכוסה ימי תעבשד החמשהמ הלעמל
החמשהש 29עודיכ) הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,(ףקיהה רמוש) תרצע-ינימשד החמשהמ
-ינימשבו הרות-תחמש ןישועש ,לארשי-ץראב וליפא ,ומצע ינפב ןיינע איה הרות-תחמשד
.(תרצע

החמשה תא רתוי השיגדמ הבוש תבשב ("הרות לש הרמג") ךליו תשרפד האירקהש ,אצמנו
-םוי ךרבתמ הנממש ,אלא ,דוע אלו ,30הרות-תחמשד החמשה תומילשל דע ,הבושתה תדובעבש
יוניעה וליפאש ,ךכ ידכ דע ,31החמש ךותמ איהש ,הבושתד תומילשה תילכת - םירופיכה
לש ןיינע אוה ,(הברדא אלא ,תוינעתה ראש ומכ ,רעצ לש ןיינע וניא) םירופיכה-םויד
תניחב יוליג דצמ איה םירופיכה-םויד הבושתה ,יכ ,33"'יוה לע גנעתת 32זא" תניחב ,גנוע
.(תודיסח ישורדב הכוראב ראובמכ) 34"ךדחיל הדיחי" ,שפנבש הדיחיה

:"טייצראי"ה ןיינע םע םג רושק הז לכו

והזש ,"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורה" - ףוגהמ המשנה תוקלתסה םע רושק "טייצראי"
םיקולאה לא בושת חורהו בותכש ומכ אוה הבושתה רקיע" ,הבושתה תדובעד ימינפה ןכותה םג
.םייחצנ םייחל דע ,תובוט םינשו םימי ךרואל ,ףוגב המשנ ותויהב םג ,20"הנתנ רשא

35עודיכ - םאה לש טייצראיב רתוי יוליגב איה הבושתל טייצראיד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו
א"ז ,םינבה תניחבל ךשמנ הנממש ,36"םינבה םא" תארקנש ,הניבב איה האליע הבושתש
.השעמו תודמ ,תוכלמו

,37רנה תקלדה ,הדנ ,הלח -"הנח" - טייצראיה תלעב לש המשבש תובית ישארהמ םג ריעהלו
לש ורנו םלוע לש ומד ,םלוע לש ותלח ,ןושארה םדאד אטחה ןוקית השענ ןדי לעש תווצמה 'ג
ג"י םע רושק "ןח"ש - 39"ןחה" תובית ישארה םג זמרנ הזבו .הבושתה ןיינע והזש ,38םלוע
ארבנש הזה םלועל הכשמהה לע זמרל רמול שי - א"ה תפסותהו ,הבושתה תומילש ,םימחרה תודמ
.40א"הב

אנמיהמ איער ,השמ לש ותוקלתסה תודוא רפוסמ התלחתבש - ךליו תשרפל "טייצראי"ד רשקהו
םויבו יתדלונ הז םויב ,יתונשו ימי ואלמ םויה" ,"םויה יכונא הנש םירשעו האמ ןב" ,41
.42"תומא הז

:המדקהבו - רתוי קמועב הזב ףיסוהל שיו

תולככ יהיו" - הלוכ הרותה לכ בתכ וניבר השמש שרופמ ךליו תשרפבש (ד"ס) ליעל רכזנ
43"'וג השמ םש תמיו" קוספה םג ללוכ ,"םמות דע רפס לע תאזה הרותה ירבד תא בותכל השמ
.הכרבה תאזו תשרפ םתוחו םויסל דע ,

םש לע בתכש ןוויכמ ,אלפ הז ןיא - ותוקלתסה ינפל "השמ םש תמיו" בתכ השמש המ ,הנהו
ןכותהו שוריפה והמ - םיניינעה תוימינפב - רבסהו רואיב שורד ןיידע ,לבא .44דיתעה
רבד - ותתימ תודוא בתוכ ומצע השמש ,השמ ידי-לע "השמ םש תמיו" קוספה תביתכד
!?וכופיהו

ידי -לע) ולעפי לארשי-ינבש ,השמ לש ותנווכ התיה "השמ םש תמיו" ובתכבש ,רמול שיו
.46(ותוטשפב) הז ןיינע לטבל 45('וכ םתשקבו םתלפת

תא ררועל ,איה הזב הנווכהש - הרותב ובתכנש םייוצר-יתלב םיניינע המכב הז ךרד לעו
ה"בקהש ,אלא ,דוע אלו ,ולא םייוצר-יתלב םיניינע ולטבי םתדובע ידי-לעש לארשי-ינב
.48םלטבמ ומצעב ה"בקהש םיניינע שיש דעו ,47םלטבל ולכויש םרזוע

בוטל םתכיפה - הזמ הריתי אלא ,םייוצר-יתלבה םיניינעה לוטיב קר אל - רתוי קמועבו
49הרותב םהש ומכ ,ולא םיניינעבש ימינפה בוטה תא םילגמש הז ידי-לע ,הלגנהו הארנה
םה . . הארנה יפלש ףא"ש ,הרותבש תוחכותה ירבד ןיינעב 51עודיכ ,(50"השרפב םירומאה")
םהש ,םיתס תניחבמ רתוי תולענ תוכרב ,הברדאו ,"תוכרב קר םניא תמאה יפל לבא ,תוללק
,"והנינ אתכרב והלוכ ךנה" 53ןטק דעומ תכסמב 52בר השעמהכו ,םתס תוכרב תניחבמ הלעמל
ורובידב םאו ,"םותס תניחבמ איה הז ןפואב הכרבהש יפל" ,הכרבה ךפיהד ןושלב ורמאנש ףא
.המכו-המכ-תחא-לע (הרותב) ה"בקה לש רובידב - אוה ןכ (ל"נה "בר השעמ"בכ) םדו רשב לש

- (ונתשרפ שירב ליחתמש) "השמ םש תמיו"ד ימינפה ןיינעה םג ראבל שי הז יפ-לעו
:אתוילעמל

ירקיא היגרדמ ליפנד ןאמ" 54ל"זר רמאמ ךרד לע ,םא יכ ,הטושפכ התימל הנווכה ןיא
יבגל אלו הנושארה ותגרדמ יבגל אלא הליפנ תארקנ הניא" יכ ,אקייד "היגרדמ ליפנ" ,"תימ
56בותכש ומכ ,רתוי הלודג היילע ליבשב אלא הניא המצע וז הליפנו ,55"ו"ח םדא לכ ראש
.היילעה תלחתה (תוימינפב) איה המצע הליפנה םג ,ןכלש ,"םקו קידצ לופי עבש"

אגרדמ תוילע לש רדס ,םא יכ ,ללכ הליפנ לש ןפואב הז ןיאש - הזמ הריתי םימעפלו
,רשא ,57םייתניבש "דומע"ה ידי-לע ןוילעה ןדע ןגל ןותחתה ןדע ןגמ היילעה ומכ ,אגרדל
,םא יכ ,ללכ הליפנ לש ןיינע ןאכ ןיא ,אלימבו ,ןותחתה ןדע ןגמ הלעמל אוה "דומע"ה םג
,רתוי תילענ אגרדל היילעו תמדוקה ותגרדמ קוליס - אוה "תמיו"ד שוריפהו ,58דבלב היילע
.59ףוגב המשנ ותויהב

60ףוגהמ המשנה קוליס ,וטושפכ "השמ םש תמיו"ד ןיינעה היה ,'וכ וכז אלש ןוויכמ ,םנמא
וציקה" ,ףוגב שבלתתו המשנה בושת הז ירחאלש - איה הזב הנווכה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,
חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ םייח לש ןפואב ,61"רפע ינכוש וננרו
יפכ "השמ םש תמיו"ד ןיינעה קר ראשיי ,זאש ,62"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ
.63אתוילעמל ,הרותב אוהש

תינקדצו קידצ טרפבו ,לארשימ דחאו דחא לכד "טייצראי"ל עגונב הז ךרד לע רמול שיו
ינכוש וננרו וציקה"ד יוליעה איה הזב הנווכהש - (ויתונשו וימי ואלמש ירחאל) לארשיב
רפע לא"ש ירחאלו ,"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורה"ד ןיינעה ירחאלש ,ונייה ,"רפע
יוליעבו ,ירמגל השדח תואיצמ ימשגה ףוגה השענ יזא ,(ףוגה ךוכיזד הבושת) 64"בושת
וניבר השמ ומכ] 65"םימשל בורק" השענש ,ךכ ידכ דע ,תמדוקה ותואיצמ יבגל ךורע ןיאבש
,ונייה ,[החנמ תלפתב התע ןירוקש יפכ - "'וג ץראה עמשתו 'וג םימשה וניזאה" רמאש
יוליג לבקל לוכיש דע ,66"םימשל בורק" אוה ירה ,ימשגה הזה םלועב ףוגב המשנ ותויהבש
.69"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע 68"ףנכי אלו" 67בותכש ומכ ,תומצעה

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

חורהו") הבושתה תדובעב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי - ךליו תשרפ הבוש תבשב ונדמעב
הכילה לש ןפואבו ,יוליע רחא יוליעב (םיפוגב תומשנ ,"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת
,החמשה תומילשל דע ,החמש ךותמו ,הז ינפלש הבושתה תגרד יבגל ךרעב אלש ,("ךליו")
.הכוראב ל"נכ ,הרות-תחמשד החמשה תמגודב
,'א ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה ירשת 'ו ,ךליו תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(44-38 'מע
144 'מע ד"יח ש"וקל הארו .(הבושת) ד"ס ב"פקתס .(הבוש) ב"ס ט"כתס .ח"ס ד"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש (1
.ו"משת .מ"דשת הבוש תבש תוחיש םג הארו .נ"שו .9 הרעה

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןושח 'ב "םוי םויה" םג הארו .(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (2

.וז הנש תועיבקכ - ה"כשת ירשת 'ו ,הבוש תבשד החנמה תולעב הקלתסנ (3

.ב ,ז תלהק (4

.ג ,וס (ש"ש ישורד) ונתשרפ ת"וקל .י"פס ת"הגא (5

.ו"ה ב"פ הבושת 'לה (6

,עובשה ימי תעבש לכ םיללוכה ,פ"כהויל ה"ר ןיבש םימיה תעבשש (ומוקמב) ל"זיראה רודיסב ש"ממ ריעהל (7
הנשה לכד תותבשה םילשמו ןקתמ ת"ישעד תבשה םוי ,ז"פעו ,הנשה לכד עובשה ימי תעבש לכ םימילשמו םינקתמ
.הלוכ

.מ"כבו .א ,אמ רהב ת"וקל .פ"הע ת"הוא הארו .א ,ב תישארב (8

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז האר (9

.ז"ה םש ם"במר (10

יניינעב תומילשהו ןוקיתה השענ הדי לעש ,הבושתב כ"וכאעו ,צ"מותה יניינע לכב החמשה בויח לע ףסונ (11
.(מ"כבו .א"עס ,הס ונתשרפ .ד ,וכ ירחא ת"וקל האר) צ"מותה

.(ךליאו א"עס ,מ) א"לפ אינת (12

.א"יפס ת"הגא (13

.ד"וי ,ד"וי ךתולעהב ירפס (14

.גי ,חנ היעשי (15

.דועו .ךליאו טס 'ע ר"תעא .חק 'ע ס"רת מ"הס .ד ,חל חלש ת"וקל האר (16

.(א"ער ,אצ) א"פ ת"הגא (17

.ב"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (18

.ד"ה םש (19

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .בי ,ז תלהק (20

א"משת 'וג חלש ינימשה םויב ה"ד האר) "ןאכמ הרוסא"ד ןפואב איה םיקידצד הבושתה תדובע םג ,ירהש (21
.(נ"שו .(ז-ולק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס) ד"ס

.מ"כבו .א ,הס ונתשרפ ת"וקל םג הארו .ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר .ב ,דל תוכרב האר (22

.ט ,אל (23

.פ"הע י"שרפ (24

.ךליאו דכ ,םש (25

ליעל י"שר שריפ רבכ - (תוישרפ 'ב דוע םנשי ירהש) הרותה ןיידע המייתסנ אל הז קוספבש ףאו (26
"הלוכ הרמג" ירהש ,בורקה דיתע והזש טרפבו ,דיתעה לע רמאנ הז בותכש ,ונייה ,"'וכ הנתנ הלוכ הרמגנשכ"
.(םימיה תירחאל עגונב הרותבש האובנ יניינעמ ו"קו ש"כמב) םויב וב

.ב ,ונר ג"חז הארו .ט"סרתס ח"וא א"מרו רוט (27

הרמג" אלא ,שממ לעופב "הרות לש הרמג" קר אל - הכרב תשרפ ףוסב רשאמ רתוי דוע ,תמייוסמ הניחבמו (28
.(שממ לעופב תואיצמהמ רתוי הלענ ןפואב) הרותב השרפתנש יפכ "הרות לש

.ךליאו 225 'מע ט"ח ש"וקל הכוראב האר (29

םויב ה"ד הכוראב האר) פ"כהויד הבושתה תדובע דצמו ירחאל איה ת"חמשד החמשה תומילשש ,ריעהל (30
.(נ"שו .(ךליאו גסש 'ע טקולמ מ"הס) מ"שת תרצע-ינימשה

- (י"שרפבו תינעת ףוס הנשמ) "ותנותח םוי" ארקנו ,"תונורחא תוחול וב ונתינ" פ"כהויבש ,ריעהל (31
.החמשה תומילש

.מ"כבו .(ד ,דנ) תופסוהה ףוסב ארקיו ת"וקל הארו .די ,חנ 'יעשי (32

דוס" אוה פ"כהויד תינעתהש (א"פ פ"כהוי רעש) ח"עפב אתיאדכ - היתשו הליכאד ןיינעל םג ךיישש דעו (33
בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ" (נ"שו .ב ,אפ אמוי) ל"זראמ ןבומ ז"פעו ,"תימינפ היתשו הליכא
,רתוי תילענ אגרדל ("בותכה 'וכ הלעמ") הלעתמ פ"כהוי ברעב הליכאה י"עש - "ירישעו יעישת הנעתה וליאכ
ז"משת פ"כהוי ברע תוכרב הכוראב האר) תימינפ הליכא ,הליכא לש ןיינע םע הרושק היהת פ"כהויד תינעתה םגש
.(דועו .ד"ס ח"משת .ח"ס

צ"יול יטוקלבו ,"'וכ והב יערתא ה"בקד לארשי ןוניא ןיאכז" (א ,גפר) ונתשרפב רהזה רמאממ ריעהל (34
.גונעת ,ןוצרה תוימינפל דע ,הלעמלד ןוצרה 'יחבב םיעיגמ ,ןכלש - "רתכ 'יחב ,ןוצר אוה יערתא"ש (סת 'ע)

.ט"פר םש .(דועו .א ,בכק םש ןכו .א"עס ,גכק אשנ 'פ מ"ערמ) ח"פס ת"הגא (35

."החמש םינבה םא" - החמשה ןיינעל םג ךיישו (36

.((ןפוסב) םיערז ס"וסב) תוינומיימ תוהגה םשב - ((ד ,זי) תווצמ 'ג ה"ד) חלש 'פ ת"הע תוקומע הלגמ (37

.ז"יפס ר"ב .חנ פ"ר אמוחנת .ו"הס ב"פ תבש ימלשורי (38

.םש תוקומע הלגמ (39

.ב ,טכ תוחנמ (40

.(ב"מפר אינת האר) לארשימ א"ואכב לעופו ונשיש (41

.נ"שו .א ,אי ה"רמ - פ"הע י"שרפ (42

ןאכמ השמ בתכ ןאכ דע אלא ,השמ םש תמיו בתכו תמ השמ רשפא" :(א ,וט ב"במ) י"שרפבו .ה ,דל הכרב (43
אלא ,הזה הרותה רפס תא חוקל רמוא אוהו םולכ רסח הרותה רפס רשפא ,רמוא ריאמ יבר ,עשוהי בתכ ךליאו
."עמדב בתוכ השמו רמוא ה"בקה

םדוק "השמ םש תמיו" בתכ ךיא הלאשה ץרתמ הז ןיא הרואכל - "עמדב בתוכ השמ"ש י"שרפבו ארמגב ש"מו (44
.םינפבכ ,דיתעה ש"ע בתכש ל"תא כ"אשמ ,תמש

.(וכ ,ג ןנחתאו) "הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר" ול רמאנש - ומצע השמ כ"אשמ (45

(תועמדב הניחבל דע) ןוצרה ףקותב הרודחש הביתכ - אקווד "עמדב" הביתכהב זמורמ הז ןיינעש ל"יו (46
.התימה תלילשד

'יעשי) "רצ ול םתרצ לכב" ירהש ,ומצעב ה"בקהל עגונ הז ןיינעש ינפמ ןהו ,לארשי לש ןתביח ינפמ ןה (47
.(א ,זט תינעת .ט ,גס

םישמחו תואמ הנומש ףוסל הנממ ולגיש םהל זמר" ,(הכ ,ד ןנחתאו) "ץראב םתנשונו" קוספב :אמגודלו (48
לע םררועל ידכ אלא ,ו"ח ,לארשי תא רעצל ידכ אל - איה הז זמרב הנווכהש ,"םתנשונו ןינמכ ,הנש םיתשו
םידקה (ומצעמ) אוה" - הבושת ושע אלש ירחאל םגש ,אלא ,דוע אלו ,'וכ ולגי אלש ידכ צ"מותה םויקו הבושתה
"ןודבאת דובא יכ םהב םייקתי אלש ידכ ,םתנשונול םינש יתש םידקהו ,םישמחו תואמ הנומש ףוסל םלגהו
.(נ"שו .א ,חל ןירדהנסמ - פ"הע י"שרפ)

בזכיו ל-א שיא אל" (טי ,גכ קלב) בותכה ןושלבו ,הרותב שרופמה ןיינע לטבתיש ןכתי ךיא ץרותמ ז"פעו (49
ימינפה ונכות םילגמש - הברדא אלא ,ןיינעה לוטיב הז ןיאש ןוויכמ - "'וג השעי אלו רמא אוהה 'וג
.יתימאהו

אלא ,האובנה לוטיב הז ןיאש - (ד"ה י"פ ת"הוסי 'לה ם"במר) 'וכ רזוחש הערה לע האובנל עגונב ל"י ז"דעו
.'וכ יתימאהו ימינפה הנכות יוליג - הברדא

.נ"שו .114 'מע כ"ח ש"וקל הארו .תודלות פ"ר י"שרפ (50

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,חמ יתוקוחב ת"וקל (51

.(השעמל הכלה ול ורמאיש דע 'וכ הכלה ןידמל ןיא :םש ב"בבו) ב ,לק ב"ב .א ,אכ תבש האר (52

.םש ת"וקלב אבוה - ב ,ט (53

.(נ"שו .211 'מע י"ח ש"וקל הארו) ב ,הלק ג"חז האר (54

.ופוסב ןטק ךוניח (55

.זט ,דכ ילשמ (56

.מ"כבו .ג ,אפ הוצת .ד ,בכ אציו .ג ,ז תישארב א"ות (57

- (ל"נה ןטק ךוניחב) םקו קידצ לופי עבשד ןיינעה רואיבב (ב ,אנק תישארב) ןומרה חלפמ ריעהל (58
.'וכ םלועל םלוע ןיבש דומעהו ד"הנה ןיעכ איה 'ילעל 'ילע ןיבש הליפנהש

םאו ,שממ התימ הכזי אל םא ,םישוריפ הב שי הרותב התימ הבותכש פ"עאש" (א ,חנק ג"חז) מ"קמ האר (59
.זיקת 'מע ת"רטע מ"הסב ראבתנ - "הילאכ םינוילע תומלועב םלעתיש תומלעתה 'יהת הכזי

ןיינעכ" אלא ,("השמ תמ אל") שממ התימ היה אל השמ לצא םג ,דחא שוריפלש - םש ת"רטע מ"הסמ ריעהלו (60
.ש"ייע ."ל"נה תומלעתה

.טי ,וכ 'יעשי (61

.(נ"שו .8 'מע א"יח ש"וקל הארו) א ,גנר א"חז .ד ,ב"פ ר"ומש האר (62

הארמ) יוליג - "ותומ ינפל 'וג השמ ךרב רשא הכרבה תאזו" ש"מב ימינפה שוריפה םג והזש ,ל"יו (63
.התימ לש ןיינעמ הלעמל ,"ותומ ינפל" אוהש יפכ השמד הכרבה (תאז רמואו ועבצאב

.טי ,ג תישארב (64

.וניזאה פ"ר ירפס (65

ןוראה וב 'יהשכ ,ןושאר תיב ןמזב התיה ותאובנש ףאש - 'יעשי לצא היהש יוליגהמ רתוי הלענ ןפואב (66
יניזאהו םימש ועמש" רמא ,מ"מ ,'וכ ךלמה תא הארש ךרכ ןבכ ,האירבה םלועד הבכרמה הארו ,םירבד השמחה לכו
.(םש ירפס) "ץראל בורקו םימשה ןמ קוחר" 'יהש יפל ,(ב ,א 'יעשי) "ץראה

.(א ,ומ) ו"לפ אינת הארו .כ ,ל 'יעשי (67

םדאהל לפט אלא וניאש וב רכינש) דבלב שובל לש יוסיכ וליפאש - (שובלו ףנכ) "ףנכי"ד קוידה ל"יו (68
'יהי אל הזכ יוסיכ םג - דבלב ףנכ קר אפוג שובלבו ,('וכ םדאה תדמ יפל אוה ומצע שובלהש דעו ,וב שבולמה
.יוליגה תילכת אלא ,ל"תעל

לש ויפכ ריצי) ר"הדא לש ופוגמ רתוי ךכוזמ ימשגה ףוגה 'יהי מ"החת ירחאלש ,וטת 'ע ת"רטע מ"הס האר (69
.אטחה ינפל (ה"בקה
יבר יצוצינ


םירופיכה-םוי


,האלפומ התיה םירופיכה-םוי ברעב יברה לש שדוקה תדובע
לכ ינפל םימימתה תכרב דעו רקובב תורפכה תכירעמ לחה
תויוסחייתהמו םינוש םיעוריאמ תוצוצינו הריקס * ירדנ
םינשה ךשמב תונוש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.הל המדקש הפוקתהמו תואישנה תישארמ םירבד המכב חתפנ

ספדנ וקלחש בתכמ בתכ ףאו 'להוא'ל עסנ ,"חאקעל" יברה קליח א"ישת םירופיכה-םוי ברעב
תישיא הלהונו הדסונש ,םיאשח תכשלמ הלבק רוגיש ,ונכותו (גי 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא)
םירקמב תודסומו םידיחיל הרזע קינעהל התרטמ ,מ"כה ר"ומדא ימחו ירומ ק"כ ידי-לע"
שקיב יברה ."הקדצב םילענה םינפואה דחאכ ,םוסריפב אלש ןתניהל הרזעה לע םהבש םימייוסמ
.התע ףא להנתהל הז ןיינע ףיסומ ,ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ יניינע לככש שיגדהל

"םידימלתה ולא - ךינב"

:ןהכ לאוי ברה ח"הרה םשר ,א"ישת ירשתב ג"יב ,ץראב ותחפשמל רגישש בתכמב

יל ןתנ ךכ-רחא .הקותמו הבוט הנש א :הכרבה חסונ יל רמא ,חאקעל שקבל יתסנכנ ינאשכ"
."הנוכנה תואירב ,הקותמו הבוט הנש םהל בותכ .אמאהו אבאה רובע והז :רמאו תפסונ הכיתח

:ךשמהבו

וסנכנ תוצובק 'ג ןתואב .ברע תונפל א"טילש ק"כל הסנכנש תישילשה הצובקב יתייה ינא"
ק"כמ ('גה הצובק ירבח) ונלוכ ונאצישכו ,(דחוימב ךכ-רחא וסנכנש ףא) םירוחבה םג
הנווכה המל יתנבה אל .'ךכ-רחא סנכיהל םתלוכיבש םירוחבל רומא' :רמאו יל ארק ,א"טילש
יתיצר .םירוחבה אקווד המל יתאלפתה ןכל ,ןיידע ויה אלש הלאל איה הנווכהש רובס יתייהו
םג יתנווכ' יל רמאו ,רבד רמול יתקפסה אל דוע ךא ,('ולצא ןגערפרעביא') בוש לואשל
.'םירוחבל קר ךא ,ויה רבכש םתואל

"םויה יתרכזה"

:תואישנה ינפלש םינשבו

יבר דיסחל (חמר-זמר 'מע ,ב ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ ח"שת םירופיכה-םוי ברעב
:ראשה ןיב ,רמאנ הבו תרגיא בוט-םש ןויצנב

(ןעמנל העיגה םתודוא העידיו היסורב ורסאנש םידיסח תצובק=) םירוסאה תא
.םויה יתרכזה

:ותרגיא תא יברה םתוח - "ךרובי אוה ןיע בוט" יכ ודיעה וילעש ,וניבר השמכ

םויה א"טילש [צ"יירהומ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא :אמויד אניינעמ םייסלו
תדובע :. . רמא יבא" :םדה יוסיכ תווצמ םע קדובו טחושה וילא סנכנשכ רקוב
תוסכל .'דסח'ב םתוסכל שי 'תורובג'ב תעגל םיצלאנ םא ,םירופיכה -םוי ברע
..."רפכי הזה םויב יכ םישחו .לוטיב - חוחת רפעב

ןעמנל תרגיא יברה בתוכ ,(ז-ו 'מע ,ג ךרכ םש) ט"שת םירופיכה-םוי ברעב ,ןכמ רחאל הנש
:רמאנ בתכמה תליחתבו ,עיפומ וניא ומשש

ןיינעה לע וררועל יתיצר רבכמ הז . . הבוטל ונילע האבה הנשל ותכרב יתלבק
.הטמל םגו הלעמל ןוצר תע ימי םימיהש טרפבו ,וז תונמדזהב שמתשאו ,ןמקלד

("א"טילש ר"ומדא ימחו ירומ ק"כ תמכסהב") יברה תעצהב הלוכ תקסוע תרגיאה
איצוהל םינווכתמש תודיסחה ירפסמ דחא תספדה תאצוה ומצע לע חקי ןעמנהש
.תמאה םלועבש ויריקי תמשנ יוליעל רואל

:('ישפוח םוגרת'ב) םתוח יברה

טרפבו תווצמו הרות לש ןיינע םיליחתמו הדימע 'הל םיארמשכ ,השדחה הנשלו
.תוינחורבו תוימשגב הנשה לכ ךכ תכשמנ ,הרותה תוימינפ לש

יברהש גהנמו הכלה יאשונב תובושתב תוקסוע ירשת 'ט ךיראתמ (ה-ד 'מע םש) תורגא יתש דוע
.לולאב ה"כ-ד"כב םהב לאשנ

"ןויצה לע ויתרכזה"

שדוק-תורגיא) סעלאי ןהכה רזעילא םירפא 'ר ג"הרהל ,ח"ישת םירופיכה-םוי תרחממ תרגיאב
:יברה בתוכ ,(וט 'מע ,זט ךרכ

םע ותרות דובכ לש בתכמה לבקתנ 'קה ןויצה לע יעסנ םדוק שודקה םוי ברע
.ובתכ ןכותל םיאתמ 'קה ןויצה לע ויתרכזהו ,וב רגסומה

:בתוכו יברה ךישממו

םויב תוהש היה אל ,רעושמהמ רחואמ 'קה ןויצהמ יתאיב ינפמ ,בגא ךרד
שרדנה לכ השוע םוי לש ומוציעש אוה שודקה םוי לש וניינע ירה לבא ,ןופלטל
א"ק ןמיס 'א קלח בו'צגרמ ןואגהל חנעפ-תנפצ תובושתו תולאש ןכ-םג ןייועיו
-םוי יאצומו שדוק תבש יאצומו ארונה םוי ברעו שדוק תבש ברע ןיינעב ,ב"קו
...םירופיכה

-םוי ברעב 'להוא'ל ךלה אל ר"ומדא ק"כש ןייוצ דפק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' רפסב ,בגא)
ח"ישת תנשב םג (תוחפל)ש שרופמ וז תרגיאב ,הנהו .נ"שתו א"ישת םינשבמ ץוח ,םירופיכה
.(ןכ גהנ

םירופיכה-םויב תוצוצינ תאלעה

ובצמש ידוהיל (אסש 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ב"ישת לולא שדוח יהלשב
:עבוק יברה .ןכ תושעל אלש הארנכ שקיבו םירופיכה-םויב לוכאל וצליא יתואירבה

,םיחמומ םיאפור תארוה יפ-לע גהנתי יאדווב הנה - םירופיכה-םויל עגונבו
םאו .הזה םלועב םג אלא אבה םלועב קר אל - םייח תרות ,ונתרות תעד יהוזש
- אוה תוכרבה ןיינעש ,וז הליכא לע ןיכרבמ זא ירה אפור תארוה יפ-לע איה
-לע רשפא-יאו ,הליכא ידי-לע אקווד םישענש תוצוצינה תאלעהו תוקולא תכשמה
.אדירג תונווכו תובשחמ ידי

החמש הבושת

ק"כ - ויבא לצא ואר םירופיכה-םוי לילבש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס תויונמדזה המכב
.החמש לש ןיינע - ב"שרהומ ר"ומדא

:ההומת וז הגהנה ,הרואכל :(352 'מע ,א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ר"ומדא ק"כ השקהו
?השוע וז המ החמשלו ,אוה הבושת לש םוי - םירופיכה-םוי

.החמש ךותמו ,איה האליע הבושת - םירופיכה-םויד הבושתה ,יכ היבו הינמ יברה ראבמ

יפ לע ףא"ש (ז-ו הכלה ,ב קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה ןושלב זמרנ הז ןיינעש ,ףיסומו
הלעמ הנשיש ןאכמ ."לכל הבושת ןמז אוה םירופיכה-םוי 'וכ םלועל הפי הקעצהו הבושתהש
.האליע הבושת תלעמ - איהו .הנשה לכד הבושתה יבגל הז םוי לש הבושתב

ךל" ידוהי לכל תרמואו תאצוי לוק-תב םירופיכה-םוי יאצומבש ,הכלהב אבומ ךכ לע ףסונב
,האליע הבושת ,םויה תלעממ הז םגו "ךישעמ תא םיקולא הצר רבכ יכ ,ךמחל החמשב לוכא
.החמשב איהש

'בר השעמ'מ תוארוה

,םירופיכה-םוי לש ומוציעב ,םעפש ,ןקזה ר"ומדא לש ותגהנה רופיסמ יברה דמל תוארוה ללש
הקשמ ןיכהו קרמ לשיבו ,הנזואיל הרייעה הצקב תיבל ךלהו ,'לעטיק'הו ותילט תא טשפ
.הל גאד אל שיאש תדלויל

:תיצמתבו הרצקב ,ןהמ המכ הנה

יברה דמל וז הארוה ."ידוהיל הבוט תיישעב גנעתהל שי ,'תוליצא'ב םיאצמנשכ םג" (א
.תויכב ךותמ ורמאנ םירבדהו (128 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת ולסכ ט"יב

רתויב הכומנה הגירדמה ונייה - ריעה הצקבש ןורחאה תיבל ותגירדממ תדרל םדא ךירצ (ב
ק"כל וברקל (תדלוילו דלוול עויס) "ידוהי דוע תושעל" ידכ תלוזה םע קסעתהל ,השודקב
.(45 'מע י"שת 'םחנמ תרות' יפל) תודיסחה תרותלו ר"ומדא ח"ומ

ר"ומדא תייארב הלעמ התיה - היישעב אטבתמש יפכ "הצוח ךיתונייעמ וצופי" ןיינע (ג
וא תודיסח רמאמ תרימא ,ס"שב רומח ןיינע ץוריתכ םיינחור םיניינעב קסוע אוהשכ אל ןקזה
.תדלויל לכוא ןיכמ אוה רשאכ אלא - רסומ ירבד תעמשה

םניהש ,םיינפוגה ויניינעב םג ולצא תולגתהל הכירצ (המשנה) ידוהי לכבש "ןייעמ"ה
.ותמשנ םוחתל ץוחמ ,(םמצע דצמ) "הצוח" תניחבב

.(194 'מע ,'א ךרכ ,ה"כשת שדוק-תוחיש - ה"כשת ולסכ ט"י תודעוותהב)

בצמב תדלוי הנשיש ןקזה ר"ומדא שח ותליפת לש המוציעב - רופיסב םישודיחה דחא (ד
,רתויב הטמה םע םירושק םיראשנש ןפואב תויהל ךירצ 'ה תדובע קסע :רומאל .שפנ-חוקיפ
.(290 'מע ,ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) תוימשגה ןמ תוטשפתה לש ןפואב הלילח אלו

לכ םע "םימשל בוט" לש בצמב ןקזה ר"ומדא תויה לע םיעיבצמ רופיסה יטרפש יפ-לע-ףא (ה
תניחבב ,דורי ןיינעב קסעתהלו לפטל ומצעב ןקזה וניבר ךלה תאז-לכב - הזבש םייוליעה
"תדרל" ךרוצ שי ,"םימשל בוט" לש הלענ בצמב םייורששכ םג :הזמ הארוהה ."תוירבל" בוט"
."תוירבל בוט"ב קסעתהלו

ש"רהמ ר"ומדא גהנמל רבסה

היה גהונ ("ר"ומזאא") ש"רהמ יברהש אבומ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ויתומישרמ תחאב
,הרהבה הנשי תפסונ המישרב .תרצע-ינימשבו םירופיכה-םוי יאצומב "טפשמ ןשוח" דומלל
.ןיקיזמה ןמ רומשל ידכ היה רבדהש

:ךכ וריבסהו הז גהונ לע יברה בכעתה (36 'מע שדוק-תוחיש) ו"כשת הרות-תחמש םוי תחישב

היירטמיגב "ןטש"הש (א,כ אמוי) עודיכו ,הטילש ןטשהל ןיא םירופיכה-םויב
יאצומבש אצמנו .טלוש וניא םירופיכה-םויבד ,םימי ה"סש םנשי הנשבו ,ד"סש
רצי יתארב"ש ןוויכמו ,םיקיזמה םע תויעבה שדחמ תוליחתמ םירופיכה -םוי
לע תרבדמה הרותה קלחב םידמול ,(ב,ל ןישודיק) "ןילבת הרות ול יתארב ערה
.טפשמ-ןשוחב אוהש ,'וכו םיקיזמ יניד רבד

ירחאל קרו ,הרותה דומילב עובקה רדסה ונשי ירהש ,ךכב ךרוצ ןיא הנשה לכ
לכב יוניש זא השענו ,טלוש וניא ןטשה ןהבש ,םירופיכה-םויד תועש ד"כ
.טפשמ-ןשוח דומיל ידי-לע לעפנש רבד ,השדח הפורתל םיכירצ ,םיניינעה

ד"וי) היחי אלו (קיריחב ד"וי) היחי ותנומאב קידצש ד"בח תטיש יפ-לעו
רופיס הווהמ ,(דועו .ךליאו ב,אמק .א,אלק א"ח םירוביד-יטוקל האר) (אוושב
.הזה ןמזב טפשמ-ןשוח דומילב קסעתהל הארוה הז

:יברה ךישממו

יניינע לע רבדל םיליחתמ םירופיכה-םוי יאצומבש םעטה םג ןבוי הז יפ-לע
יכ 'וכ ובשת תוכוסב" (חכרת ןמיסב ןקזה ר"ומדא קספ יפל) הניינעש - הכוס
יננע ויה םה ,םירצמ ץראמ ךתוא יאיצוהב לארשי-ינב תא יתבשוה תוכוסב
תושעל ונוויצ הזל אמגודו ,שמשו ברש םהב הכי לבל לצל םהב םפיקהש ודובכ
,"םירצמ ץראמ םתוא ואיצוהב"ד ןמזב םיאצמנש ףאש ,ונייה ."'וכו תוכוס
,ק"אב הלוע תוכלמ זאד ,םילובגו םירצמה לכמ אציש ,םירופיכה -םוי ירחאל
דובכה יננע ויהיש םיחיטבמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,וזמ הלודג היילע ןכתית אלש
ברש םכי אלשו 'וכו םיברקעו םישחנו םיקיזממ םהילע רומשל ,ךרדה םתוחנל
.םיכרדה תא רשיילו שמשו

ותועמשמו ןוגינ

תא יברה דמילש םדוק ,(52 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת הרות-תחמש ליל תודעוותהב
:רפיס ,"תורימז םיענא" ןוגינה

,םירופיכה-םוי תרחמל תירחש תליפתל םידוהי ומיכשה ,תורייעה תחאב ,םעפ
ריש" לש ןוגינה תא רשו הליפתה דומע ביבס דקור ,ןילופ ידיסחמ דיסח ואצמו
."גורעת ישפנ ךילא יכ ,גוראא םירישו תורימז םיענא" - "דובכה

ירמגל חכשו ,הלילה לכ ךכ דקר ,ודוקירבו ותרישב ךכ לכ עוקש היהש ,דיסחה
.םוצב ןיידע יורש אוהש

:יברה ריבסהו

,ךאלמל ידוהי המוד ובש ,םירופיכה-םוימ קתנתהל לגוסמ היה אל דיסח ותוא
ולצא ויה םוקמ לכמ ,ןוילעה ןוצרה אוה ןכש ףאו ,לוחד ןידבועל רוזחלו
.םיעוגעג

- ודוקירו ותרישב ,"גורעת ישפנ ךילא יכ" ,ולש םיעוגעגה תא אטיב אוהו
."גוראא םירישו תורימז םיענא"

תגשהו תעידי ."ךדוס זר לכ תעדל"ב - ?ולא םיעוגעג יוטיב ידיל םיאב המבו
.הרותה תוימינפ

לארשי-תבהאו הכוס ,תרוטק

רפיס (5 -6 'מע ,ןמדירפ א"ארה ,ב"כשת םירופיס ץבוק) ב"כשת הבאושה-תיב תחמש תחישב
:יברה

-לעבה םשב דיגמהמ הרות עמש ,שטירזמב הנושארה םעפב היה ןקזה ר"ומדא רשאכ
:בוט-םש

רמא םכתא יתבהא" והזש ,הכוסה ךכס ךשמנ םירופיכה-םוי לש תרוטקה ןנעמ
.ידוהי בוהאל ,"'ה

קוחירו הלדבה לש העונתב היה זא דע .ןקזה ר"ומדא לש וכרדב יוניש לח זאמ
.םתוא ברקל לחה זאמ וליאו ,םיטושפ םישנאמ

יתבהא"ל ךכס ןיב רשקה המו ,ךכסל תרוטק לש רשקה המ - ןבומ וניא הרואכל
.ידוהי בוהאלב רושק הז ךיאו ,"'ה רמא םכתא

רוביח אוה הכוסו רופיכ-םוי לש תרוטקה ןנע לש רוביחה הנהד ,רמול שיו
.םיכפה ינש

תמועל .בהזמ יושע היהש ,םישדוקה-שדוקב היה םירופיכה-םויב תרוטקה םוקמ
-שדוקכ) רדחמ םינפל רדח הנופס הניאש דבלב וז אל ירה ,הכוסה ,תאז
תלוספמ אב ךכסה ,ןכ-ומכ .תיבה ךותב אל ,אקווד ץוחב המוקמ אלא ,(םישדוקה
.הליכאל יואר וניאש ,בקיו ןרוג

-לע והזו .םישדוקה שדוקמ ,רתויב רקי רבדמ אקווד ?הכוסה ךכס ךשמנ הממו
.רתוי הטמ-הטמל דרוי ,רתוי הובג-הובגהש ,עודיה ללכה יפ

םיעיגמש דעו ,רפכמ םוי לש ומוציע - אוה םירופיכה-םוי לש וניינע ,הנהו
ךרבתי ותומצעו ותוהמ תניחבל ,'יוה םשל לעמ ,"ורהטת 'יוה ינפל" תגרדל
ןמזב ,ףוגב המשנל ךשמנ "'יוה ינפל"ה :םיכפה ינש רוביח שי ןאכ ףאו)
.(תעל תעמ לש לבגומ

תשרשומ המשנ לכש םושמ ,אוה רבדה םעטו ,"'ה רמא םכתא יתבהא" ךשמנ הזמו
.אקווד טושפ שיאב יוטיב ידיל האב וז תימצע הבהאו .ךרבתי ותומצעו ותוהמב

,"תודווזמ" ול ןיאש ידוהי :רמולכ ,"הלק הווצמ" איה הכוס תווצמ :םגו)
.(טושפ שיא - המואמ ול ןיא ,האריו הבהא ול ןיא

הנושארה םעפה ,שטירזמב היהש הנושארה םעפב ןקזה ר"ומדא עמש וז הרותו
איהש יפכש ,תוליצאד המשנ ,השדח המשנכ ומצע תא דימעהל ידכ וברל עיגהש
.תוליצאד המשנ איה הטמל

.ירמוחהו ימשגה היישעה םלועב לועפל הכירצ וז תילענ המשנ

הכוסה ךכסב אטבתמ הזו "'יוה ינפל" תרוטקה ןנעמ םיחקולש ,אוה רדסהו
ףוגב שבולמ אוהש יפכ ידוהיל ןכ רמוא ה"בקה ,"םכתא יתבהא" לש ןפואבו
בוהאל - לעופב הגהנהב הארוה םיקיפמ הזמו ,היישעה םלועבו ,תימהבה שפנבו
.טושפ שיא בוהאל ,ידוהי
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי"
םירופיכה-םויו ,הבושת -ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל . . (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
.1"הבר-אנעשוהו

ךליו תשרפ שדוק-תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןהאסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת ,הבוש תבש ,ירשתב 'וב הרטפנ .ר"ומדא ק"כ םא
.קרוי

,'הנח ןרק' המש לע דסיי .לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ר"ומדא ק"כ ,הנב
תודסומ המכ ודסונ ןכ .2וז ןרק רובעב תיבגמ ךורעל גהנ לוחב לחשכ ירשת 'וד תודעוותהבו
.3'הנח תיב' םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח

ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה תא - הליפתה ינפל - רוביצל ריכזהל שי .תיברע
.הבושת תבשו הבושת

."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב

.'תולעמה ריש' - חבתשי ירחא .תירחש

.תבש לכבמ הרות-רפס תאצוהב םייוניש ןיא

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
.5וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש (רתויב דיפקהל) םיגהונ .4(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די

.םותי שידק ,ונילע ,ירוא 'ה דודל .לבקתת שידק ,ךתקדצ .וניזאה תשרפב םיארוק .החנמ

.6תוריפ וא תונוזמ םועטל גהונ יברה היה (תבש לכב) תישילש הדועסב

.'טפשמה ךלמה' רמול רוביצל ריכזהל יוצר הליפתה ינפל :תבש יאצומ

.'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא

.7םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק

.8םירופיכה-םוי יאצומ דע הנבלה תא םישדקמ ןיא

ירשתב 'ט ,ישילש םוי
םירופיכה-םוי ברע

.9ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .10םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 11תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.12דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ ". . יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ .". . םדא ינב" םירמואו םירזוחו

.13םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.14תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ודבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
.15תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(חילש תויהל
רפעב 'ב ,חתפב םדה 'ד) "רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" :הכרבה חסונ
.16(לוגסב

.17'ונייחהש' ךרבי אל הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ םג

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל ,תורפכ ירחא
.18ןכ תושעל

,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע ,תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.19םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש םושמ

םא .20ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (בטיה םדמלל וא)

.21םולח תינעת וליפא - םויה תונעתהל רוסא

.23וז הליפתב םיכיראמ ןיא .22"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

.24ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ

לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.24הקותמו הבוט הנשב דחאו דחא לכ תא ךרבמו טנבא רוגחו תבש

.25םיקידצ ירבקל תכלל גוהנ אל

,תורעקב תועבטמה שוקשק לוקמ" :רמא ט"שעבה .26החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.27"תופילקה םידרפתמ

לכו .28םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.29ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.24(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.31חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,30שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.32ללכ םיציבו םוש

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 33החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,35עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .34ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,33"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס .תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 36הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.37רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

תליפתבו ,לוח לש הרשע-הנומש .38תרוטקו רבדיו .שפנ דידי .והילא חתפ .ודוה :החנמ
.39"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחל

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .40יודיוה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,41"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.42'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'םיאטח לעו' ,'אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

:תקספמ הדועס

אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג .44חלמ אלב ויהי םילכאמה - 43תקספמה הדועסב
.45םיפירח םינילבת

.46םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.47"ונייחהש"ו ,"םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמ :תורנה תקלדה

.48תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

49המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ=] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.

לבא .50םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.51ונשבלי - תולבאה תנשב ןציל-אנמחר

.52אסיכה תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.53העיקשה ינפל הילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.54הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

ידימלת תא זא ךרבל גהנ יברה .55תונבהו םינבה תכרב - "ירדנ לכ"ל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה

.56תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.57"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

- יודיו ("ירדנ לכ" םדוקש םיליהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.58וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו 'ונמשא'

ירשתב 'י ,יעיבר םוי
םירופיכה-םוי

:םירופיכה-םוי ליל

.59םוי דועבמ "ירדנ לכ" רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה םימעפל
.60"ירדנ לכ" םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .61הרות ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
.60וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .62'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.60המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא םיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."ץראה לגת ךלמ 'ה" םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב רמול (דבלב) ץ"שה ךירצ "םוקמה תעד לע . . הלעמ לש הבישיב"
.63תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ

ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז םירמוא להקה םג :"ירדנ לכ"
.64

.65םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - "ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו"

םדוק םייסל ורהזייו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב "ונייחהש" ךרבמ ץ"שה
.66ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש

.65התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש" וכריבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ

.67םר לוקב םירמוא - "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" .תיברע תליפת

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.68םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

םירמוא ןיא .םר לוקב - "םש ךורב" .בוט-םויו תבשב ומכ - הטימה לעש עמש-תאירק
.69"אטח לע"ו 'ןונחת'

.70בלק-דכק םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,71םירופיכה-םויב לוכאל בייחש ימ
,הזה ןוועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה-םויב" רמואו ,"אוביו הלעי" ןוזמה תכרבב רמוא
.72"הזה שדוק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
.73םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל

םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה-םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה ןומה וגהנש המ
.74םדיב איה תועט - םהמ תאז

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.75ןידכ

ךרטצייש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגיי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב םיתורישל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
.76ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש

:םירופיכה-םוי

יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטיי - תירחש
אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל ,ויניע
-לכ תטעומ ןהמ תאצויה תוחלה םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ .77רתוי
.תרחא די ביטרהל לכות אל תבטרנה דיהש דע ךכ

."יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.78עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,79ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
."ךריבש ימ"ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,"רוזעיו"

.80"תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

.81תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ

.82"רוכזי" רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב ,לבא

.83"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה בא" םירמוא ךכ-רחא

קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו ."ירשא" םדוק םילמ תסנכה-תיבב הלימ-תירב שי םא
ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,תפסונ םעפ לומינה
.84םיאצויש ינפל הרותה-רפס תא וריזחי תסנכה-תיבל

"םינהוכהו"בו "ונילע"ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל

רמולו ךישמהל ךכ-רחאו ,אעמיק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.85"ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי-ינב . . ועשפ ,ווע ,ואטח' . . הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.86"'ונמשא'

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ךכ-רחא .וילגר ילדוגו
.87(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

.88העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,ירשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.89הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

.90העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

.91העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,ןוראה םיחתופ 'ירשא' ינפל

.91"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,"ונכלמ וניבא"בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכינו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.91םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.92הלעמל ךשמנ "ונל"ו

,93'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,"ןמא ורמיאו אמלעב ןרימאד" ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.91תחא העיקת םיעקות ךכ-רחאו

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .94תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת תא םייס ץ"שהש ונרוד אישנ ר"ומדא
םעה ןומהש רחאמו .95םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב
ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס
.םיבכוכה תאצ

:םירופיכה-םוי יאצומ

.ויתיאר אל - 'םאו בא ול שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה"
.96"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו

.91םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

"םייחל ונרכז" רמא םא לבא ,97רזוח וניא "טפשמה ךלמה" וא "שודקה ךלמה" רמאו חכשש ימ
ללפתמו ,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,"רזוע ךלמ" ליחתמו קסופ
.98הבדנ תרותב בוש

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .91'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.99תאז

.100ומות דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיש יברה הרוהו ,101תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ
.102תועש

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש םיידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םידי תליטנ
.103ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

.(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקווד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיב רנ קר ןיא םאו
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי ,תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
.104תסנכה -תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

.105ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

המ ,(ןוזמה תכרב וילע וכרב םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ םינתונ ןיא הנשה לכב
.105תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש

106לטיקו תילטב אקווד-ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
.107ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[

הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .108הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
.111חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,110שבדב איצומה תסורפ םילבוט .109

.91רחשה תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא .112הכוסה תיישע רבד לע םירבדמ םינפ-לכ-לע וא םיקסעתמ
.113שממ הכוסה תיישעבו ןינבב םירופיכה-םוי יאצומב וקסעתה אל

ישימח םוי
ירשתב א"י

.91(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.114תסנכה-תיבל םימיכשמ

,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב הנמזש ,ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.115הנעתמאורקל ןתינש ז"ס ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבה תעדכ אלד איהו .20 'מע םיגהנמה רפס ,יברה תארוה (1
.(תבט 'ד םוי םויה ,ק"שעו םויל רוא וניתובר י"ע ת"ומש תאירקמ ריעהלו) ט"ויו תבש ילילב ארקמ

.חמק ס"ר ד"וי גהנמו הכלה ירעש האר ,ק"שעב הליחתכל תאז תושעל שי הנשה הרואכל כ"או (2

.88 'מע םיגהנמה רפס (3

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (4

.דפר ,בפר 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש הארו .ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (5

רואיב הארו .34 'מע םיגהנמה רפסב אבומה פ"ע ,(תיזכ לכא םתסה ןמו) 60 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל (6
.84 'מע אכ ךרכ תוחיש יטוקלב הזב

.ד"בח-ללוכ חול (7

.ברת ס"וס א"מרה פ"ע - 59 'מע םיגהנמה 'ס האר (8

.ירשת א"י ,ד"בח-ללוכ חול (9

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (10
פ"כהוי תכרעמ דמח ידש .א ק"ס תוצבשמב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת ימי תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ילוא - ןכ ינפלו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (11

םש ראובמה פ"עו .36 הרעה 59 'מע ב"כח תוחיש יטוקלב וננמזב םימואת תודוא ןויד הארו .ז"הדא רודיס (12
רבועה ליבשב איה הרפכהש אלו ,תפסונ הרפכ הכירצש איה םאהש (חצ ס"וס ד"וי גהנמו הכלה ירעשב - ק"הלבו)
ךרטצי ,קוניתה דלונ תורפכה ןמז ינפלו ,ןכ ינפל םיימוי וא םוי תורפכ התשע רבכ םא כ"אד וריעה - ומצע
.ע"עו .התע םג ול הליעומ רבועכ וירבא לע הרפכה אמש וא .ומצעל תדרפנ הרפכ קוניתה

.58 'מע םיגהנמה רפס (13

,המודכו "ןהתפילח ,ןכתפילח ,ונתפילח" תונושלה ורודיסמ טימשה ז"הדאש 'כ (ב"ס ד"מפ) ללוכה רעשב
.לעופב ונגהנמ המ ב"צו ,תורחאו םירחאל םישועשכ םג ,"יתפילח" דימת ורמאיש ותנווכ הארנכו

הילע ךורדל :תורפכה רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבבש א"י
'ד"בח רפכ') הפירש ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ - טעמ
ל"נה כ"העשב) ה"ס הרת-דרת 'יס םירפא הטמ האר .(םטשרבלה 'יש ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע 633 ןויליג
.(תאז ללוש

.ב"ס ףוס דמ קרפ ללוכה רעש (14

.ש"ייע ,זעק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (15

.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב הארנכ ,פ"עב תרוסמ (16

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
ד"וי כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ךרבל אלש ידכ - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ
.חכ

.288 ע"ס א"יח תוחיש יטוקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (17

.א"ס זרת 'יס םירפא הטמ הארו .םש ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה גהנ ןכו .17 'מע ד תרבוח ,'תומישר' (18

.ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (19

.םש 'תומישר' םג האר (20

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (21

'מע ז"יח תוחיש יטוקל הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (22
.426

.פק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ (23

.םיגהנמה רפס (24

.דפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו (25

.ג"ס זרת 'יס םירפא הטמ (26

.חמ תוא ,כ"ויו ה"רל רודמ ,הרותה לע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (27

.פ"כהוי םשל (תודועס יתש אמשו) הדועס דוע ףיסוהל הנווכהש עמשמ (ג,דמ) ללוכה רעשב .ז"הדא רודיס (28
.ע"עו

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (29

.ב"ח םוי םויה (30

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (31

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (32

.ז"הדא רודיס (33

.(םייונישב) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (34

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (35

.ח"ס ורת 'יס םירפא הטמ (36

'מע ךלמ תב הדובכ 'סב אבומהו ,א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (37
.ועק

.ד"בח-ללוכ חול (38

הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (39
'מע ט"ח תוחיש יטוקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא 'ןונחת'
.". . פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" 'כש ,65 ע"ר םיגהנמה 'סב ןודנב יברה ןושלמ ע"צעו .(386

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (40

.אר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה גהנמ (41

'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח רוקממ איבה םש ד"בח יגהנמ רצואב) 151 'מע א"שת תוחישה רפס (42
.("םיבייח ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (43
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת תוחישה רפס - םימל םירופיכה-םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (44

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (45

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
(ו טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדק תוחיש .156 'מע ז"צרת תוחישה רפס - ףכ דוע ףיסוהל

ינפל תונתהל בוט ,ןכ-ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגרו .ג-א"ס חרת 'יס (46
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,םלשה רוזחמ (47

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (48

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס םירפא הטמב (49
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
המשנה רנש 44 'מע םידעומה חבשב איבמ ןכלו .תסנכה תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
.םירופיכה-םוי יאצומב וילע לידביו תיבב היהי

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה רפס (50

.חצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (51

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (52

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (53
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

.באב העשת ןינעל 46 'מע םיגהנמה רפס (54

.58 'ע םיגהנמה רפס (55

.דצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (56

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (57

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (58
.(ןייטשנצילג 'יש לארשי 'ר ח"הרה) תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיוב תצק

.ר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (59

.(ל"נה) 'תצרפו' ןגנל יברה הרוה םעפ .ג-בר 'מע םש (60

.אכ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (61

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש וביסמב ךלמהבו .ז"הדא רודיס (62

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות לידגי (63

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (64

.םיגהנמה רפס (65

.ח"ס םש ז"הדא ע"וש (66

.ט"ס םש (67

,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה חבש 'סב] ג-ביר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (68
תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש :םשו
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .ט"ויו תבשב םיליהת

א"י ןכאו ,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .םיגהנמה רפס (69
.םירבד רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ןוויכמ ,הנשה תומי לכב תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב)

רתויב בורקה ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש ש"ק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .םיגהנמה רפס (70
,ד"בח רפכ ת"הק תאצוה ,םלשה רוזחמבו .(הנישל ליפמה תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל
.ליפמה תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ןכ-ירחאלשו ז"משת תוחילסה ימי

.אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב םינמז ירועישו הליכא ירועיש ןיינעל (71

לבא ,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (72
אל - םילשורי הנוב תכרב םייסש רחא רכזנו ,אוביו הלעי רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספב
.(הז ס"וס הרורב הנשמ .ח"יס גלק 'יס ע"וש רוציק) רוזחי

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (73

.ה ק"ס ז"טרת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא (74

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (75

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (76

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (77

ףוס דע קר םילטונ םייולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת םירפא הטממ ,386 ע"ס ט"ח תוחיש יטוקל (78
.נ"שו 50 'מע םידעומה חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל ףלא הארו (םהיתועבצא ירשק

רצוא ,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םידי תליטנב םג
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי מ"מו ,(זיר 'מע ד"בח יגהנמ

.כר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (79

א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס םייחה ףכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (80
.א,דפ

פ"כעו ,רוכזי רמול ראשנ תב וא ןב ל"ר ול רטפנו םירוה ול שיש ימ םג הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (81
.ןייעו ,םרובע ורמאיש םירחא ןיאשכ

איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םינינע ןכות' תרבוחב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (82
אלש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעשב אבומה יפלכ 'הנורחא הנשמ'
.ב-אכר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב התומילשב האבוה ,(הז רפסב ללכ האבוה

ר"ומדא ק"כ הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (83
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירהל ונרוד אישנ

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (84
.(שידקה ינפל '. . יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (85

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (86

.בלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .10 'מע ד תרבוח 'תומישר' (87

הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא (88
.(ב-אלר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ)

.גלר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (89

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (90

.םיגהנמה רפס (91

א,טנ ףד ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת םירמאמה רפסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (92
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ אתיא

.עק ןוגינ ,םינוגינה רפס (93

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (94

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (95

ד"בח יגהנמ רצוא - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (96
.המר 'מע

.בע .ומ .גל 'יס םייחה ךרד .א ק"ס חיק 'יס הבושת ירעש (97

.ט ק"ס םש ןחלשה ידבבו ד"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (98

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת תוחישה רפס (99

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס םירפא הטמ (100

- ה"יוה םש דגנכ" םש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תורעהבו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת תוחישה רפס (101
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (102
.(יברה תעדל :העמשמ וז

ט"ח תוחיש יטוקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (103

.386 'מע

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (104

.10 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .חמר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (105

.םש ד"בח יגהנמ רצואב םינוש הגהנה ינפוא האר (106

.ד"בח-ללוכ חול (107

.נר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ומר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,ט"ס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (108

.אנר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע ןזא עמשל (109

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק ,ק"הלב 'םוי םויה'ל תופסוה) ב"ח 'םוי םויה' (110

.ח"ס ז"סק ז"הדא ע"וש (111

.יבר יצוצינ רודמב ליעל קתענ ,ו"כשת ת"חמש םוי תחיש הארו .םיגהנמה רפס (112

.דועו ,אנר 'מע א"ח וביסמב ךלמה .םש 'תומישר' (113

.ד"יס ד"כרת םירפא הטממ ,ד"בח-ללוכ חול (114

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (115


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il