- ט"יר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ירשתב ב"י * וניזאה תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול ירשתב ג"י - אלוליהה םוי תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אובי אל חורו ושגי דחאב דחא"
"םהיניב


ק"כ לשו ירשתב ג"יב ש"רהמה ר"ומדא ק"כ לש םתוקלתסה
דחוימה רשקה תא הטילבמ ןסינב ג"יב קדצ-חמצה ר"ומדא
,הירחאלש םיקידצה תדובע תא אטבמ ןסינ שדוח * םהיניבש
תדובע - םתדובעב רתוי תילענ הגרדל םיאב םה ,ירשת שדוחב
ק"כ תחישמ ,לעופל תוארוההו םירבדה רואיב * הבושתה
ונרוד אישנ ר"ומדא


םוי םע רושקה ,ירשת ג"יב ש"רהמ ר"ומדא לש אלוליהה םויל עגונב [...] ןיינע ונשי
."דחא" היירטמיגב ג"י - (ירשת) שדוחב ג"י

-לע - קדצ-חמצה ר"ומדאל ש"רהמ ר"ומדא ןיבש דחוימה רשקה תודוא םידיסחה םגתפ עודיכו
םוי םהינש לצא יכ - "םהיניב אובי אל חורו ושגי דחאב דחא" (ח,אמ בויא) רמאנש המ יפ
,ירשתב ("דחא") ג"י - ש"רהמ ר"ומדא :"דחא" היירטמיגב ,שדוחב ג"יב אוה אלוליהה
.ןסינב ("דחא") ג"י - קדצ-חמצה ר"ומדאו

םויש הזב קר אל אטבתמ ש"רהמ ר"ומדאל קדצ-חמצה ר"ומדא ןיבש דחוימה רשקה ,הנהו
םישדוחה 'ב ןיבש רשקב םג אלא ,(ןמקלדכ) שדוחב ("דחא") ג"יב אוה םהינש לש אלוליהה
:ןמקלדכ ,ירשתו ןסינ

:הזב רואיבהו

לכל םיכירצ ןיינע לכמש ט"שעבה תרותכ) םדאה תדובעב ירשתו ןסינ םישדוחה ןיבש קוליחה
תדובעו םיקידצה תדובע ןיבש קוליחה - אוה (ונוקל םדאה תדובעב הארוה דומלל שארל
-ילעבה תדובע - וניינע ירשת שדוחו ,םיקידצה תדובע - וניינע ןסינ שדוח :הבושת-ילעבה
.(תומוקמ המכב ראובמכ) הבושת

דחאב דחא" - םהיניב דירפהל רשפא יאש ןפואב הזב הז םירושק ולא הדובע ינפוא 'ב ,הנהו
תדובעד תומילשה תילכתל עיגהל םיכירצ םיקידצה םג יכ - "םהיניב אובי אל חורו ושגי
לא בושת חורהו" - הניינע הבושתש וניזאה תשרפ שיר הרות-יטוקילב ראובמכ ,הבושתה
אייקידצ אבתאל" - םיקידצה לצא םג הבושתה ןיינע ונשי ןכלו ,"הנתנ רשא םיקולאה
."אתבויתב

("אתבויתב אייקידצ אבתאל"ד יוליעל םיאבש םדוק) אפוג םיקידצה תדובעב :תרמוא תאז
,השע תווצמ ח"מרמ תחא איה הבושתהש ןוויכמד ,הבושתה ןיינע היהיש חרכהב

'וכו ם"במרה תעדלש ('א קרפ) הבושתה תרגאב ןקזה ר"ומדא ירבדמ ןבומה יפ-לע יעבמ אל]
ירה - "םירבד יודיו" איה הווצמהש תועדה ןתואל וליפא אלא ,הווצמ איה המצע הבושתה
,[הבושתה ןיינע תוללכ םע רושק יודיווה

םיכירצ ,"ךיקולא 'יוה םע היהת םימת" ,תומילשב היהת םיקידצה תדובעש ידכש ןבומ ירה
.השע תווצמ ח"מרמ תחא הווצמ ו"ח םהל רסחת תאז ילול יכ ,הבושתה תווצמ תא םג םייקל םה

ומצע ינפב הדובע רדס איהש יפכ הבושתה תדובעד תומילשה םלצא תויהל הכירצ - הזל ףסונו
רשא םיקולאה לא בושת חורה"ד הדובעה תוללכ יהוזש ,(השע תווצמ ח"מרמ תחא רותב קר אל)
."אתבויתב אייקידצ אבתאל" ,"הנתנ

דסיימ) ןקזה ר"ומדא לש וניינעש עודיכ - ד"בח תודיסחל דחוימב ךייש הז ןיינעו]
.["הבושת ילעב תושעל" היה (ד"בח תודיסח

אלוליהה םויל םינש המכו המכ םדק ןסינ ג"יב קדצ חמצה ר"ומדאד אלוליהה םויש המ והזו
הבושת ילעבה תדובעל תמדוק (ןסינ) םיקידצה תדובע יכ - ירשת ג"יב ש"רהמ ר"ומדאד
:(ירשת)

,ו"ח ךרדה תא רבעו םגפו אטח רשאכ קרו ,םיקידצה תדובע - איה ותדובע "ךלוה רשי םדא"
תדובעד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תלחתהש ,תרמוא תאז ,הבושתה תדובעל אוה קוקז
םיקולאה לא בושת חורה") הבושתה תדובעבש תומילשה תילכתל עגונב םג אוה ןכו .םיקידצה
םיקידצה םילעתמ הז ירחאלו ,םיקידצה תדובעד יוליעה ונשי שארל לכלש - ("הנתנ רשא
םיקידצ םידמוע הבושת ילעבש םוקמב רשא) הבושתה תדובעד יוליעה - רתוי תילענ אגרדל
."אתבויתב אייקידצ אבתאל" ,(םש דומעל םילוכי ןיא םירומג

םישדוחה 'בש ןוויכמ - ש"רהמ ר"ומדאל קדצ-חמצה ר"ומדא ןיבש דחוימה רשקה אטבתמ הזבו
.הזל הז םיכייש (ש"רהמ ר"ומדא קלתסנ ובש) ירשתו (קדצ חמצה ר"ומדא קלתסנ ובש) ןסינ

תדחוימה תוכיישה תשגדומ ,ירשתו ןסינ םישדוחה ןיבש תיללכה תוכיישה לע ףסונ ,הנהו
,שדוחב ג"יב אוה םהינש לש תוקלתסהה םויש הזב םג ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא לש
.ןמקלדכ ,"דחא" היירטמיגב

ןיינעהש ,ןבומ - "דחא" תביתד היירטמיגה אוה (שדוחב ג"י) ג"י רפסמהש רחאמ ,הנהד
(היירטמיגה) ןובשחה אוה ג"י רפסמה יכ ,(ג"י רפסמה אלו) "דחא"ד ןיינעה - אוה ירקיעה
רואה טועימ לע הרומ ןובשחה"ש (ז"פס) הנומאהו דוחיה רעשב ראובמו ,דבלב "דחא" תביתד
,ןכלו ."'וכ רפסמו ןובשחה תניחב אוהש הנורחא הניחב אלא ונממ ראשנ אלש דע . . תויחהו
."דחא"ד ןיינעה - אוה ירקיעה ןיינעהש רמול חרכהב

שרודו רתוי לק אוה ןובשחו היירטמיג לש םיניינע םע רושקה דומילש שחומב םיאור ,הנהד
רשאכ םג ,ןכלו .'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב םייוסמ ןיינע דומיל רשאמ העיגיו ןויע תוחפ
,ינויע ןיינעב קוסעל עגרכ לוכי וניאו ,הרותה דומילמ ףייעתה הזב אצויכו "הבישי רוחב"
הרותב תורדסה רפסמ :אמגודלו ,'וכ םירפסמו תואירטמיג יניינעב קוסעל לקב אוה לוכי
המ ךרד לעו .הזב אצויכו ,תמייוסמ תכסמב םיקרפה רפסמ ,ס"שב תותכסמה רפסמ ,בתכבש
ןויעב ודמלל לוכי וניאו ,הרותה דומילב ולמעמ עגיו ףייע םדאה רשאכש ה"לשב בותכש
תומש ,תורדסה תומש תא רוזחל םוקמ שי חוכ ףילחיו חוניש דע הנה ,הגשהו הנבה לש ןפואבו
.הזב אצויכו ,םיארומאו םיאנת תומש ,תותכסמה

רשאכש תוטשפב ןבומ - רבדה ןכות םצעמ הטמל אוה היירטמיגה ןיינע תוללכש ןוויכמו
."דחא"ד ןיינעה - אוה רקיעה ירה ,"דחא"ד היירטמיגה ,ןסינ ג"יו ירשת ג"י תודוא רבודמ
,ןסינב (ג"י) "דחא" ,"ושגי דחאב דחא") ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא לצאש ,רמולכ
.ןמקלדכ ,תודחאה ןיינע תוללכ רתויב שגדומ (ירשתב (ג"י) "דחא"ו

:םידקהבו

הרותה יקלח לכד תודחאה - תודחאה ןיינעל עגונב ןכו ,הרותב - איה םיניינעה לכ תלחתה
דע ,הרות יזר ,דוסו זמר ,שורד - הרותה תוימינפ םע דחיב הרותד הלגנ ,רמולכ ,דחיב
םנשיש תויה םעש ,("םדא הרותה תאז") ולא םיניינע לכש ןפואבו ,הרותבש ןיזרד ןיזרל
,דחא םדא - תחא תואיצמל םישענו דחי םלוכ םידחאתמ ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר ולצא
תידדה העפשה הנשיו ,הזל הז תונכשב ,דחא םוקמב םיאצמנ םירבא ח"מרש דבלב וז אל ,רמולכ
ומכו .דחא םדא ,שממ תחא תואיצמל םישענ םלוכ - ירמגל ךורע-ןיאבש ןפואב אלא ,םהיניב
.שממ דחא רבדל םישענ הרותה יקלח לכש - ("םדא הרותה תאז") הרותל עגונב ןכ

,הרותב הרודח ותואיצמ לכש - הרותה תא דמולש םדאה לצא םג תלעופ הרותבש תודחאהו
לכשה :הרותה תואיצמ - איה וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכ לש תימשגה םתואיצמש ,רמולכ
ןכו ,('ה קרפ אינת) "אלפנ דוחי"ד ןפואב הרותה יניינע תגשהו תנבהב רודח ימשגה חומבש
השוע וא ,םיינעל הקדצ תקלחמה דיה ןוגכ ,ןוילעה ןוצרל שממ הבכרמ" םה םירבאה ראש
ותואיצמ תוללכ ירה הז ידי-לעו .ףוגה ירבא ראשל עגונב ןכו ,(ד"כ קרפ םש) "תרחא הווצמ
םויק ידי-לע ,"ךיקולא 'יוה םע היהת םימת"ש ןוויכמ ,אירבו םלש םדא - תומילשב איה
.םידיג ה"סשו םירבא ח"מר ולשלתשנ םהמש ,השעת-אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר

לכ לש םתודחא ,רמולכ ,הרותה ידמול לכ לש םתודחא תא תלעופ הרותבש תודחאה :הזל ףסונו
"ךינוב אלא ךינב ירקת לא"ה דומילה יכ] "'ה ידומיל ךינב לכו" רמאנ םהילע ,לארשי ינב
םידחאל" םידחאתמ לארשי ינב לכש ,רמולכ ,["ךינב םולש ברו" - 'בה "ךינב" תבית לע יאק
םלועל ןירוק"ש השרפה) םיבצנ תשרפ שיר הרות-יטוקילב ראובמכ ,"המילש תחא המוק" ,"דחאכ
ול ןיא ירה ,וריבח יבגל שאר תניחב אוהש ותעדב בשחמש ימ וליפא"ש ("הנשה-שאר םדוק
תא םילשמש לגרה תמגודב ,"ומילשמ וריבחש המ ושפנב ןורסח אצמיו ,וריבח ילב תומילש
."ףוסו שאר םדאה אצמי ילב" רשא דעו ,שארה תואיצמ

"ךער"ו ומצע ינפב תואיצמ אוהש ,ונייה ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד ןפואב קר אל :תרמוא תאז
.שממ "דחאכ םידחאל" :וזמ הריתי אלא ,ומצע ינפב תואיצמ

:ונניינעל עגונבו

תודחאה ןיינע תא וניצמ - "ושגי דחאב דחא" רשא - ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא לצא
ןיחבהל ונא םילוכיש המכ דע ,וניאישנ וניתובר ראש לצא רשאמ רתוי) הריתי השגדהב
ידמול לע העפשהל עגונב ןהו ,םתרותל עגונב ןה - (לעופבו יולגב םירכינה םיקוליחב
.ןמקלדכ ,הרותה

:ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא לש - תודיסחה ירמאמ - םתרותל עגונב

א"כ ףיעס הנשה-שאר ברע תחיש םג הארו .'ל ףיעס וניזאה תשרפ תבש תחיש) ליעל רבוד
דחיב הרותה יקלח לכד רוביחה תא השגדהבו יולגב םיאור קדצ-חמצה ר"ומדא ירמאמבש (ךליאו
- הז לכו ,ןיזרד ןיזרו ןיזר םע דחיב זמרו שורד ,הרותה תוימינפ םע דחיב הרותד הלגנ -
.(וניאישנ וניתובר ראש לש םהירמאמב (ךכ לכ) וניצמ אלש המ) דחא רמאמב

ר"ומדא לש םירמאמ יוביר וניצמש םג המו .ש"רהמ ר"ומדא ירמאמל עגונב םג ןכ ומכו
הרזחו הקתעה וניצמש הממ רתוי) קדצ-חמצה ר"ומדא לש םירמאמה לע הרזחו הקתעה םהש ש"רהמ
רמא ש"רהמ ר"ומדא רשאכש ,ןבומו .(וניאישנ וניתובר ראש לצא - וינפלש אישנ לש רמאמ לע
."תמא תרות" יפ-לע - שממ "ותרות" םה ושענ ,ולא םירמאמ

:הרותה ידמול לצא תודחאה ןיינע תעפשהד הלועפל עגונב הז ךרד לעו

,לארשי ינבד םיגוחה לכ ןיב תודחאו םולש לש בצמו דמעמ השענ קדצ-חמצה לש וימיב
דחא לכש יפ -לע-ףאו ,ןקזה ר"ומדא לש וימיב ויהש תועד יקוליחה לכ ולטבתנש ,ונייה
עייס דחא לכש דעו ,תיתימא תודחאו םולש לש בצמו דמעמ היה - וכרדב תכלל ךישמה דחאו
.אוה וכרדב (שממ לש עויס) וריבחל

תירוביצ תונקסעל עגונב - זוע רתיו תאש רתיב הז ןיינע וניצמ ש"רהמ ר"ומדא לצאו
:לארשי לש םתבוטל םלועה תומוא לצא תולדתשההו

ינבד ןיינב בורו ןיינמ בור היה (ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא ימיב) םינש םתואב
ינב לש םתבוטל הנידמה תוכלמ לצא לדתשהל םיכירצ ויה ןמזל ןמזמו ,איהה הנידמב לארשי
.לארשי

ויה (םיגוחה לכמ) םיירוביצה םינקסעהש גוהנ היה קדצ-חמצה ר"ומדא לש וימיב ,הנהו
יקוליח ויהש תויה הנה - לשממה חוכ-יאב םע רבדל םיכירצ ויה רשאכו ,ןמזל ןמזמ םיפסאתמ
ויה וירבדש יפ-לע-ףא) רחא ןקסע םעפ לכב רבדמ היה ,'וכ הלועפה ןפואל עגונב תועד
.(םלוכ תמכסהב תויהל םיכירצ

תודוא טילחהל ידכ םינקסע המכו המכ ופסאתיש רידנ היה - ש"רהמ ר"ומדא לש וימיב לבא
הנידמה תוכלמל עגונב ויתולועפמ אבורד אבורו ,('וכ תועד יקוליחה ינפמ) הלועפה ןפוא
עודיכ ,ודי לע (םמויס דעו םתליחתמ) ולהונ (הנידמל ץוחמ ןהו ,המצע איהה הנידמב ןה)
הזבו ,ש"רהמ ר"ומדא לש תירוביצה תונקסעה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיס
,הלועפה ןפואל עגונב תועד יקוליח ויה אלש רחאמ - רתויב תודחאה ןיינע שגדומו אטבתמ
.ש"רהמ ר"ומדא לש הלועפה ןפוא םע ומיכסה לכהו

,"םעמ םרומ"ד בצמו דמעמב םהש ולאל םיכיישה םיניינע תודוא רבודמש יפ-לע-ףא ,הנהו
םידחאתמש הז ידי-לע ירה - 'וכו םיבושחו םילודג ,םיקנע לש רוד - םרודל סחיב וליפא
םיכישממ ,(ש"רהמ ר"ומדאו קדצ -חמצה ר"ומדאד) םהיכרדב הכילהו םתרות דומילב דחאכ םלוכ
.הז ונרודב םג ולא םיניינע םילגמו

הנעמה לע ףסונ) ולש הנש םירשעו האמ ירחאל היהי המ הלאשה לע קדצ-חמצה הנעמ עודיכו]
לכ תא ולעפיו ואלמי ,וידחי ודחאתי םידיסחש הז ידי-לעש - (ונב תא ריאשמ אוהש
.[םיניינעה

ןיבש דחוימה רשקהמ םידמלש םדאה תדובעל עגונב דומיל - ונניינעל עגונב הז ךרד לעו
:ש"רהמ ר"ומדאל קדצ-חמצה ר"ומדא

לש םתוקלתסה התיה םהבש) ירשתו ןסינ םישדוחה 'בד רשקהמ םידמלש דומילה - שארל לכל
ינפוא 'ב תויהל םיכירצ לארשימ דחאו דחא לכ לצאש - (ש"רהמ ר"ומדאו קדצ-חמצה ר"ומדא
ח"מרמ קלחכ קר אל - הבושתה תדובע ןהו ,"םרדסכ םידימת" - םיקידצה תדובע ןה :הדובעה
טרפבו ."אתבויתב אייקידצ אבתאל" - ומצע ינפב הדובע ןפוא רותב אלא ,השע תווצמ
ןיינעה תומילשו רקיע היהי זאש ,ונקדצ חישמ תאיב םדוק ,אחישמד אתבקעב ונדמועב
."אתבויתב אייקידצ אבתאל"ד

ג"יב היה םהינש לש תוקלתסהה םויש הזמ םידמלש יפכ) תודחאה ןיינע תשגדה הז ךרד לעו
תא לארשימ דחאו דחא לכ לע לועפלו ףיסוהל םיכירצש ,רמולכ ,("דחא" היירטמיגב ,שדוחב
הרותה דומיל - ("רקיעה אוה השעמה") לעופב השעמ םע תאז רשקלו ,לארשי "תודחאד" ןיינעה
.תודיסחה תרותד תויחו רואב םירודח םהש יפכ תווצמה םויקו

רודה תא ללוכה "רוביצ"ל דעו ,"רוביצ" לש תואיצמל דחאכ םלוכ םידחאתמ הז ידי-לעו
- "רוביצ" לש תואיצמ תודוא רבודמש רחאמו ,("םיזרה םכח"ד הניחבה הלגתמ זאש) ולוכ
ןכלו ,(רוביצה תליפתל עגונב וניצמש יפכ) "סאמי אלו ריבכ ל-א ןה"ד יוליעה הזב ונשי
."ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןפואבו [...] "ריבכ"ד ןפואב םיניינעה לכ םילגתמו םיכשמנ

היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" דועיה םויק תא םיזרזמו םירהממ הז ידי-לעו
.שממ ונימיב הרהמב - "דחא ומשו דחא 'ה
- 134-130 'מע ,א ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ירשתב ג"י ליל תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב

חישמ םע תויחל


ןמז לכ טוקשלו חונל לוכי אל
!אב וניא חישמש


ימינפ ןוצר ךותמ הלואגה בוריקל לועפל

"החונמ םהל ןיא םימכח ידימלת"ד םיניינעה 'ב ...דחי םג םיווקה ינש ויהי ,אובל דיתעל
- "םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל"ו ,םיידימת הצורמו ןוצר לש ןיינע ונייה
...גנוע לש ןיינע

וניוויק ךתעושיל יכ 'וכ חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"ד ןיינעה תויהל ךירצ דחא דצמ
לוכי וניא םדאה ;החונמה רדעה ,הפיאשו הווקת ועמשמ "וניוויק"ד ןיינעה רשא ,"םויה לכ
!אב וניא חישמש ןמז לכ טוקשלו חונל

אלא ,ותבוח ידי תאיצי לש ןפואב אל הלואגה תא םיברקמה םיניינעה לכ תא השוע אוה ןכלו
.יתימא ןוצרו ימינפ ןוצר ,ןוצר ךותמ

,תודיסחה דומיל ידי-לע :"וכז םייח הימעוט" יכ - גנועה ןיינע םג ונשי ,הז םע דחיבו
ןפואבו ,ט"שעבה תרות ידי-לע איה חישמ לש ותרותמ המיעטהש ,חישמ לש ותרות דומיל
גנוע לש ןיינע הז ירה - ורשבכ רשבו םדו ןוזמ ול השענ הזש דע ,"הינימ ןוסנרפתי"ד
.יתימא

!םיכפה ינש םתויה תורמל ,דחיב ידוהימ תועבתנ וללה תועונתה יתשו

היילעב םה אלא ,עגרל וליפא החונמ םהל ןיאש ותנווכ "החונמ םהל ןיא"ד ןיינעה יכ
תחמש יבג ארמגב רפוסמה ךרד-לע ,דחא עגרב החונמ לש ןיינע ונשי ירהש] תדמתמ הכילהו
לכ ךשמב םתחמשב ךישמהל םהל היהש חוכהש ,הניש םעט ומעט אל םיחמשה רשאכ ,הבאושה תיב
הייפיצהו הקושתה ןפוא םג אוה ןכו ,[ורבח יפתכ לע דחא ןימנמנמ ויהש םושמ היה ןמזה
דימת תויהל ךירצ ,הז םע דחיו ;עגרו עגר לכב איהש - חישמה תאיבל הפיאשהו הווקתהו
ליחתמה רוביד הרות-יטוקילב ראובמכו ,גונעתה ןיינע ,ט"שעבה לש ותרות דומיל וחומב
תויחה תדוקנ איהש ,ןורכיזה חומ ךותל רדוח תחא םעפ דומילה וליפאש ,"ןקז ינפ תרדהו"
ותנבהב קסוע םדאהש תורמל) יולגב דימת םייק אוה םשו ,ובש המכחה ןיינע ,םדאה לש
.(רחא ןיינעב

ידי-לע חישמ תרותמ גונעתבו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ןוצרב הפסוהה ידי-לעש ,ןוצר יהיו
חישמ תאיב תא רתוי דוע רהמנ ,ד"בח תודיסח תרותו ט"שעבה תרות דומילב הנממ המיעטה
.ונקדצ

.תולגה רצימ ןמזב דוע "םתובשומב רוא היה לארשי ינב לכל"ד ןפואב התע רבכ ךלנו

.ונקדצ חישמ ינפ לבקל הנה ואובי לודג להקו

,השודקה ונצראל ,"םהמע הניכש םודאל ולג" יכ ,אתולגב אתניכש םע דחי ,ומע דחיו
."ןילאגנ ןה דימ" - ם"במרה ןיד קספכו ,המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - 168-166 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת ירשתב ג"י תחישמ)

יהויחבמ ריתי


הדובעל תוחוכ םינתינ ירשת ג"יב
"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב


"תעכ השעאש ש"רהמ ר"ומדא הצור המ"

התיה ותגהנהש וניאישנ וניתובר ירבד םיעודי - ש"רהמ ר"ומדא לש דחוימה וניינעל עגונב
...עבטה יכרדב הזיחא הל ןיאש הגהנה ,רמולכ ,"הגהנה עקס'םש-לעב"

םג ראבתמ ["הגהנה עקס'םש-לעב" איה ש"רהמ ר"ומדא לש ותגהנהש] ליעל רומאה ,הנהו
הליחתכל" - (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע הלגתנש) ש"רהמ ר"ומדא תארוהו םגתפב
:"רעבירא

אישנ לש ותכרבמ האצותכ) הזב אצויכו ,םינב ול ודלונ ,רישע השענ ידוהיש םיארמ רשאכ
הצע תניתנ - עבטה יכרדב השבלה ידי-לע (א :םינפוא 'בב רבדה תויהל לוכי - (רודה
אצויכו ,אמייקו אייח אערזל עגונב אפור לש ותצעכ גהנתהל הארוה וא ,רחסמה יניינעב
- עבטה יכרדב הזיחא הל ןיאש הגהנה ,"רעבירא הליחתכל" ,"הגהנה עקס'םש-לעב" (ב .הזב
...!"דומעיו הוויצ אוה יהיו רמא אוה יכ"

השבלה) תחא ךרדב םיסנמ הליחתכלש הנווכה ןיא :"רעבירא הליחתכל" - איה הזב השגדההו
,(עבטה יכרדב הזיחאמ הלעמל) "רעבירא"ד ןפואב הגהנהה האב ךכ-רחא קרו ,(עבטה יכרדב
."רעבירא הליחתכל" - אלא

םויב רתויב תשגדומה - ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה ותגהנהמ תדמלנה הארוהה תוללכ יהוזו
:אלוליהה

וא רחמ תאז עמשיש וא) ש"רהמ ר"ומדא לש אלוליהה םוי אוה םויהש עמוש ידוהי רשאכ
יניינע לכב קוסעל םידחוימ תוחוכ םינתינ ובש לגוסמה ןמזה והזש תעדל וילע - (םייתרחמ
הליחתכל"ד ןפואב (...ש"רהמ ר"ומדא וב ריצפמו ונממ שקבמש יפכ) היתווצמו הרותה
."רעבירא

:תוטושפ תויתואב

םיעבונ ןכיהמ הקידב השורד יזא - 'וכו תוינכתו תונויער ומצעל בשוח ידוהי רשאכ
הצור המ :ומצעל בשוח רשאכ לבא ;הזב אצויכו ,ךכב ונוצר עודמ ,ולא תונויערו תובשחמ
דמעמ הזיאב ירה - 'וכו ...אצמנ יננה ובש םוקמב ...הז םויב ,תעכ השעאש ש"רהמ ר"ומדא
טעמה וליפאו ,רתויב תומצמוצמ ש"רהמ ר"ומדא תודוא ויתועידי רשאכ םג] היהיש בצמו
תוטישפב ולצא םיחנומה םיניינע םנשי ,['וכ רבדבש תוקמעה תא ןיבמ וניא - עדויש
.םהב קוסעיש ש"רהמ ר"ומדא הצור היה יאדוובש

ךממ שרוד היה ש"רהמ ר"ומדאש רעשמ התא המ - תעדב ןטק לצא ולאשי רשאכ :תוטשפבו
םוש ילב ולצא רורבש ,דימו ףכית בישמ היה םתודואש םימייוסמ םיניינע םנשי - ?תושעל
הקדצ תניתנ :המגודלו ,ולא םיניינעב קוסעיש הצור היה ש"רהמ ר"ומדאש ,אקיפס-קפסו קפס
.הזב אצויכו ,הרותה תוימינפ וא הרותד הלגנ - הרותה דומיל ,תינחור הקדצ וא ,הטושפכ

ןפואב ולא םיניינע לכב קוסעל םיאתמהו לגוסמה ןמזה אוה התעש - ול םירמוא הז לע הנה
.הזב חילציש יאדוובו ,"רעבירא הליחתכל
(הגומ יתלב - 150-151 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת ירשתב ג"י תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


וניזאה


וניזאה תשרפ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא .הבוש תבשב םינש המכב תארקנ וניזאה תשרפ

הליפת תוכלה ם"במר) "הבושתב םעה ורזחיש ידכ החכות" אוה וניזאה תשרפ לש ןכותה
תבש תדובעל םיאתמ רבדה .החמש לע הרומש ,"וניזאה תריש" תארקנ איה הז םע דחיבו ,(ג"יפ
.החמש ךותמ איהש ,האליע הבושת ,הבוש
(236 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,בל) יפ ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה

.םאבצ לכו ץראהו םימשה וילא םיעמשנ ,רבדמ וניבר השמ רשאכ :רמולכ

ךכבו ,אעראד אתוכלמ ןיינעב רבדל גהנ הנשה-שאר לילבש ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לע רפוסמכו
..."גרוברטפב ולש םינלבקה תא בישומ" היה

(ג"משת הנשה-שאר ברע תחישמ)

(א,בל) יפ ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה

עמשתו . . םימשה וניזאה" רמא ןכלו ,ץראהמ קוחרו םימשל בורק היה השמש ,ירפסב רמאנ
.קוחרמ העימשו בורקמ איה הנזאה ןכש ,"ץראה

.תווצמה םויק לע הרומ "ץרא" וליאו ,הרותל זמור "םימש"

ל"זר רמאמכ ,ןוצרו גונעת ךותמ ,בוריק לש ןפואב דומלל םיכירצ הרות - "םימשה וניזאה"
."ץפח ובלש םוקמב הרות םדא דומלי םלועל" (טי הרז-הדובע)

תוכלמ לוע תלבק ךותמ ,ונייהד ,קוחיר לש ןפואב םייקל שי תווצמ וליאו - "ץראה עמשתו"
.(אל ןיבוריע) "ונתינ תונהיל ואל תווצמ" ןכש ,םימש
(ז"כשת וניזאה תשרפ תבש תחישמ)

* * *

םימש ועמש" רמא ןכלו ,ץראל בורקו םימשהמ קוחר היה היעשיש ,ירפסה םש רמוא דוע
.(א היעשי) "ץרא יניזאהו

.הרותה דומילב גונעתה רקיע תויהל ךירצ זאש ,הדובעה תליחתב ונייה - "םימשל בורק"
ןכש ,תווצמה םויק תועצמאב םלועה ךוכיזב קוסעל שי זאש ,הדובעה ךשמהב - "ץראל בורק"
.(א"פ תובא) "השעמה אלא רקיע שרדמה אל"
(214 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,בל) םלוע תומי רוכז

םימיו .םייחצנ םימי ונייה ,"םלוע תומי" תניחבב םה תודיסחו םידיסח לש םימדוקה תורודה
.דימת רוכזל שי הלאכ
(93 'מע ,ש"ת תוחישה רפס)


(ז,בל) ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש

םיגהנמה - "ךל ורמאיו ךינקז" ;םמעט תא םירכוזש םיגהנמה ונייה - "ךדגיו ךיבא לאש"
.וחכשנ םמעטש
(3 'מע ,ד"שת תוחישה רפס)


(ח,בל) לארשי-ינב רפסמל םימע תלבג בצי

םייוצמה השודקה תוצוצינ תא וררבי לארשי-ינבש ידכ ?"םימע תולובג" ה"בקה ביצה עודמ
רוא הרותו הווצמ רנב םש םיריאמו תומואה ןיב הלוגב םישובכ םהש הז ידי-לע ,םימעה ךותב
.(תוריהבו תוריפס ןושלמ רפסמ)
(ו"טשת הרות-תחמש תחישמ)
ירשתב ג"י - אלוליהה םוי


ש"רהמה ר"ומדא ק"כ

ק"כ רפיס ,החנמ תליפת רחא ,ב"ישת ירשתב ג"יב
לעב לע םירופיס רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא
םירופיסהמ המכ * ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ,אלוליהה
הגומ יתלב -
אורקל וכרטצי :ש"רהמ ר"ומדא ק"כ רמא (תוקלתסהה תנש) ג"מרת תנשד הנשה-שאר ינפל
אל ,ולא וירבד תא ש"רהמה רמאש העש התואב .הווה ךכו .חתנלו הקירז קירזהל ,רוספורפל
.םירבדה ונבוה ,תוקלתסהה תעב ,ךכ-רחא לבא ,ותעד ףוסל ודרי

רבכש ירחאל (ח"ומ ר"ומדא ק"כ םא ,ע"נ הרש אנרעטש תינברה) אתבסהמ יתעמש הז רופיס
דחפ רכינ היהש ןפואב תאז הרפיס ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוקלתסהה זאמ (!) הנש םיעברא ופלח
!הירבדב

ךויח ךוסנ היה דימתש םושמ - רבדבש אלפהו .םלוכ לע המיא ליטמ היה ש"רהמ ר"ומדא
לודג םירוסיי לעב היהש ףאד ,("לכיימש א טימ ןעוועג קידנעטש זיא רע") ושדק ינפ לע
דימת ,םוקמ-לכמ ,[...לודג םירוסיי לעב היה המכ דע רייצל השקש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ]
חותמ תוחפ ש"רהמה היה קדצ-חמצה ר"ומדא ויבא ייחב םגו ,וינפ לע ךוסנ ךויח היה
רבד - םידליה לע ףא ,לוכה לע המיא ליטמ היה ,תאז תורמלו ,ויחא ראשמ ("ןגיוצעגנא")
.אליממ ךרדב אלא ,וינפ לע ךוסנ ךויח היה ומצע דצמ ירהש ,ותולדתשהב אלש השענש

ואציו ,תחא ריעל הבכרמב םעפ עסנש השעמו .המיא ליטמ ש"רהמ ר"ומדא היה םייוגה לע םג
בורמ םלוכ וחרב - ושדוק ינפ וארנו הבכרמה העיגה רשאכו ,חלמו םחלב ותארקל ריעה ינקז
!דחפ

."םימעה לכמ היהת ךורב" קוספה לע תודיסח רמאמ ש"רהמ ר"ומדא רמא העש התואב

ולצא חנומש ,(םירבדה ומסרופיש הצר אלש אלא) ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ רמא ךכל רשקב
ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדאל (ונקז) ש"רהמ ר"ומדא ןיב שרפההש ("ךיז טגייל םיא ייב")
:גנועל ןוצר ןיב שרפהה תמגודב אוה (ויבא)

לעופ גנועה וליאו ,("טכערב ןוצר") הריבש לעופ ןוצרהש אלא ,םיפיקמ תוחוכ - םהינש
.("וצ טהיצ גנוע") בוריקו הכשמה

ר"ומדא וליאו ,המיא ליטמ היה ןכלו ,ןוצרה תמגודב אוה ש"רהמ ר"ומדא :ןדיד ןודנבו
.גונעתה תמגודב אוה ע"נ (ב"שרהומ)

.דואמ חילצה ןכא אוהו ,וכריב קדצ-חמצה .הכרב שקבל קדצ-חמצה ר"ומדאל אב דחא ןלבק
יל ןיא - ינא :קדצ-חמצה ול רמא ,הבכרמ הנתמב ול איבהו קדצ-חמצה ר"ומדא לא ןלבקה אב
.ש"רהמה ,ינבל התוא ןת ,הזב ךרוצ

ידכ דע ,הבחרה לש ןפואב אלש םיימשגה םיניינעב הגהנהה התייה קדצ-חמצה ר"ומדא לצא
-חמצה ר"ומדא ייחב דוע - ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לצא וליאו ,םיעובצ ויה אל תואסיכהש ,ךכ
.ותיב תונולח לע םירקי תונוליו םג ויהש דעו ,ךפיהל הגהנהה התיה - קדצ

(הז ינפל) ןמז םג היה .קדצ-חמצה ויבא ייחב דוע תודיסח רמוא היה ש"רהמה ר"ומדא
היהו ,תואסיכ רדסל ,תלדה תא לוענל היה וגהנמ .הזמ ועדי אלש ןפואב תודיסח רמוא היהש
.תודיסח 'םהינפל' רמוא היהו ,םידיסח דוע ןכו ,ץ"בשרה הזו ,ץ"דרה הז :רמואו עיבצמ

,םלוכ תסינכ ירחאלש ,םידיסחה ינפל תודיסח תרימאב רדסה היה ,ותואישנ תעב ,ןכ ירחאל
תרימא עצמאב םנמנתמ היה והשימ םאו ,תאצל ןתינ היה אלו תותלדה תא םילעונ ויה
ליחתמ היהש דע ,דואמ ףירח חיר לעב קבט ,"עצירעמעצ" וינפל םיחינמ ויה ,תודיסחה
-יא םיסנכנש רחאלש ועדי לוכהש ךכ ,(!הז דיקפתל םינוממ ויה םידחוימ םישנא) ...שטעתהל
...'קספ' דימ לבקמ ,םנמנתמש ימו ,תאצל רשפא

ר"ומדא ויה ,ש"רהמ ר"ומדא תוקלתסה לע תולבאה לש עובשבש ,םידיסחמ יתעמש
ןרעביא ןייגמורא") שרדמה-תיב םלואב הנאו הנא םיכלהמ וואלאפזעב מ"ירהו ע"נ (ב"שרהומ)
.תודיסחב םירבדמו ,(תולבאה ינפמ) דבלב םייברגב ("לאז

תוקלתסהה ירהש) דבלב תורופס תועש אלא התיה אל תולבאה יכ ,רופיסה תיתימאב ינקפוסמ
המייתסנ גחה תסינכ םעו ,בוט-םוי ברעב התיה היוולהו ,ברע תונפל ירשת ג"יב התיה
ןיוש ייז ןבאה") ףוטחל וקיפסה תורופס תועש ןתואבש רמול אופא השק ,(תולבאה
תורשקתהה לדוגב בשחתהב טרפבו !תודיסחב רבדל - םייברגב םכלהתהב דוע - ("טפאכעגניירא
.ויבאל ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא לש

היה אל םא ףאו ,("טינ אישק ןייק זיא םידיסח ףיוא") םידיסח לע תושקהל ןיא לבא
."'וכ ןכ-םא אלא רבדב דשחנ םדא ןיא" ירה ,השעמה

,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש ותב ,האל-הרובד תינברה לש התרובג לע םירפסמ ךכל רשקב
שולש הדמוע לע הראשנ ךכו ,ריקה לא הינפו הבבותסה ,היבא תוקלתסה לע הל עדונ רשאכש
.'וכ הלוק עמשנ אל ,הביבס השענה לכמ העדי אלו (!) תוממי

ומצעב בתוכ היהו ,האופרה תמכחב בר עדי היה ש"רהמ ר"ומדאלש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םירפס םע ףדמ ול היה "םוקמ ותוא"ב .תחקרמה-תיבל חלושו ,תופורתל (םימשרמ) "ןטפעצער"
.האופרה תמכח דמל ךכו ,םהב ןייעמ היה ,םשל הנפנשכו ,תיניטלב

יברד איסא"ש - (ש"רהמ ר"ומדא םג ארקנ הז םשבש) לאומשל עגונב ותמגוד וניצמש ,ריעהלו
העשב אלא" הלא םיניינעב קסע אלש ומצע לע דיעהו ,האופרה תמכחב עדוי היהש םושמ ,"הווה
."םימה תיבל סנכנ יתייהשכ ,יתמיא ,הרותה ןמ יונפ יתייהש

.ךכ לע ויבאל עידוה אל לבא ,קדצ-חמצה ויבא ייחב דוע הלוח היה ש"רהמה ר"ומדא ק"כ
ךישמהל לועפל היה לוכי ,דעומ דועב עדוי היה וליא יכ ,רמא ,קדצ-חמצהל רבדה עדונשכ
.איבנה לאומש ומכ ,םינש ב"נ תוחפה-לכל היחיש לעופ היה אוה .וייח תונש

"יזטדיא ,יזטדיא" :הלה ול רמא ,הנורחאה םעפב רוספורפה לצא ש"רהמה ר"ומדא רקיבשכ
.שטיוואבוילל ךתיבל עוסנל התא לוכי ,(ךל ,ךל)

,יזטדיא" ןכ-םג שי - אבה םלועה לא הזה םלועה ןמ :רמאו ש"רהמ ר"ומדא ק"כ הנענ
...(ךל ,ךל) "יזטדיא

בשוי היה ותוקלתסה םדוקש םימיהב יכ) ואסיכ לע ש"רהמ ר"ומדא בשי - תוקלתסהה תעב
.(הנישה תעב םג ,ןמזה לכ ואסיכ לע

ול ואיביש שקיבש וא) ולש ןועשה תא חקל תוקלתסהה םדוק (םידחא ןיטונימ) טעומ ןמז
ריינ תסיפ חקלו ,הז ירחאל ןמז הזיא לע םירומ ויהיש ןועשה יגוחמ תא בביסו ,(ןועש
תא ןוויכ וילאש - הז ןמזב קוידבו .תכלמ דומעיש ידכ ןועשה ךותב (הצונ ידי-לע) הבחתו
...!קלתסנ - ןועשה

עדי אוה .ךכב ךרוצ ול היה אלש ןוויכ ,ודומילב עגייתמ היה אל ש"רהמה ר"ומדא .אי
לומעל לחה זאמו ,הרותב העיגיה תלעמ תודוא קדצ-חמצה ומע רביד םעפ .העיגי ילב לוכה
וב רזח ,ןמז ירחאל .העיגיה לדוגמ וחצמ לע םימתכ ושענש ךכ ידכ דע ,הרותב עגייתהלו
.ודומילב שדח רדס ול ןתנו ,("ןגיוצעג קירוצ טאה רע") קדצ-חמצה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
וניזאה תשרפ שדוק-תבש
ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ-ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
.1'קדצ

ןושאר םוי
תוכוסה-גח ברע ,ירשתב ד"י

'םיטיח תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
דחא לכלש לדתשהל בוט המו ,("םכל" תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו .2(חספה-גחל
.3ולשמ הכוס היהת דחאו

:4הכוסה תיינב

םמצעב וקסע אל [קחצי-יול יבר ח"הרה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ"
.5"הכוסה תיישעב

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
.6"וחולשבמ רתוי

.7ךכס חינהלו גגה תא ריסהל רשפא אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

9תונפד עברא תושעל ונגהנמ .8ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע
.

ידכ 11!ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס :ךכ לע הווצמ היה ןקזה ר"ומדא .10ךכסב םיברמ
12ודעב םתוארל ולכויש בקנ רוציל ,ךכסה יבועב לקמ םיבחות "הכותמ םיארנ םיבכוכ ויהיש"
.

.13הכוסל תדחוימ הפציר תושעל ונגהנמ ןיא

.14תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא

:םינימה תעברא

.15אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובעב םלשל םיקדקדמ ןיא

יליתשמ םיגורתא שישכ םג .16הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
.17הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק

.18קורי ותצקמ היהיש םיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

.19('ךאלפענק' = 'םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

בלול ;תצק דצה-ןמ אלו ,שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש ;רשי
.20ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנהמ

:בלולה תדיגא רדס

.22בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה .21בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה דוגאל םירדהמ

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב .22םיסדה השולש לע
.23ןידה-ןמש השולשה דגנכ ,השולש דוע םינפ

תא .24בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא
.25בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדיש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
.26ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב

.22ךכ-לכ ואריי אל תוברעהש םילדתשמ

טולביש אלו ,הז דיל הז ,הוושב םיחנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש םינותחתה םהיתוצק
.27הטמלמ בלולה

םיסדהב תוסוכמ הנייהת תוכירכה יתשש םילדתשמו .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
.22הנוילעה הכירכה תצקמ םינפ-לכ-לע םגו ,תוברעבו

דחיב תוברעהו םיסדהה בלולה תא םידגוא ,(28ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכה יתש לע ףסונ
- לוכה-ךס אצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש ידי-לע
.22תוכירכ שמח

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
.29(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רבה רחאש

.30הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי

.תבש ברעב ומכ ,31העיקשה ינפל בוט-םויב קילדהל ונגהנמ הליחתכל :תורנה תקלדה
רחא) םיכרבמ .33הקלדהה ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .32הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ
הקלדהה ."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" (תבש ברעב ומכ ,

םג ונייחהש וכרבי זאש ,בוט-םויב הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
."בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע

ינש םוי
תוכוסה גח ,ירשתב ו"ט

םיגהונ .36תוכוסה-גח לש ןושארה הלילהמ תוליחתמ ,35הבאושה תיב תחמש םגו ,גחה תחמש
.37(תבשב לח םא וליפאו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל ,רישל

סוכב הבוח ידי תאצל רשפא ךא .38ןיי תיעיבר וז הממיב תותשל בוט-םוי תחמש תווצממ
.39שודיקה

:שודיקה רדס

,"ונב רחב רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,[בוט-םויד "וניקתא"] :"ןמז ,הכוס ,שודיק ,ןיי"
."ונייחהש"ו 40"הכוסב בשיל"

.41ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהש םדוק

.התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ

.42הכוסה תיישעל םג תכייש 'ונייחהש' תכרב

.43(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

הב לוכאל תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא :הכוסב הבישי
.44'הכוסב בשיל' ךרבלמו

דרי וליפאו .הכוסב תפ תיזכ לוכאל [45םירבגה] םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
הדועסה תא םירמוגו תיזכ םילכוא ,'ונייחהש'ו 'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םישדקמ ,םשג
,ךכ-רחא םשגה קספ םאו .47(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו) 46תיבב
ןוזמה-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאלו בושל שי
.48ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספייש הארנ םשג דרוישכ םא .הכוסב

בצמב .גחה ימי ראש ךשמב םגו ,םשג דרוישכ םג הדועסה עצמאב הכוסהמ תאצל אלש ונגהנמ
הכוסל הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשב לבא .49'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ
.50הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג דרוי

.(ק"מס 54 :הציבכ) 51הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
.52'הכוסב בשיל' םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו

.37הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

.53הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

בשיל' ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב
.54'הכוסב

.37האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא

.55חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,37שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט-םויב

-לוחב עוסנלו) תסנכ-יתבב רקבל עצבמה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רביד תובר םימעפ
התיה א"משת תנשמ לחה .56ללכב גחה תחמשו הבאושה תיב תחמשב חמשל ידכ (הדשה-ירעל דעומה
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" וז החמש ךורעל הארוהה

:בלול תליטנ

57ןכ-ינפל המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא
.

.3הנושארה םעפל טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו ,58הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
.59הכוסב ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,םימשג םידרוי

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
.37"לבקמלו ןתונל תלעות אוהו" ,60ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל

לכ ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא לכ לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
.61םדא

.37לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

- ונייחהש תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
םירבחמ - הכרבה םויסב .(תילאמשה) תינשה ודיב גורתאהו (תינמיה) תחאה ודיב בלולהשכ
.37םתוא

.37תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמל .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - 62ןופצו םורדל :םיעונענה
.הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" ,טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמל .חרזמה
ךרד] ברעמל .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" ,טעמ הליחת םילעמ האבהב - הטמל
.37ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ יתש - [ןימי

תרימאב םיכמש םוקמ ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבהו הכלוה - דצ לכל
.37'ונמשא'

םיענענמ הכלוה לכ רחא .63הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
.64האבהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא (םיסכסכמ)

.65םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

.37תצק והלגמש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה םיעונענה לכ ךשמב

םגו ,ףוסו הליחת וילע םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו) דיחיב

דיב) גורתאה תא םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא םיזחוא ללה תרימאב
.37(לאמש

,"ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
ףוסב רשא ןושארה "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"בו ,ולפוכבו ,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב
"אנ-העישוה 'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה לע ךריב םאו .66ללהה
.65תחא םעפ אלא

תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל" ,םורד - "ודוה" :םיעונענה רדס
.ברעמ - "ודסח" ,הטמ - "םלועל" ,הלעמ - "יכ" ,חרזמ - "בוט" ,ןופצ - "יכ" ,(67"ודוה"
68ברעמו הטמ - "אנ" ,הלעמו חרזמ - "העישוה" ,ענענמ וניא - "'ה" ,ןופצו םורד - "אנא"
.

םגו ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
רוביצהו ,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו ,"ודוה"
;". . ןרהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע
ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,". . ןרהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה
,". . 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". .
."69...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו

:תונעשוה

תרימא תעב .70וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ 'ללה' רחא
.71חותפ שדוקה-ןורא ראשנ תונעשוהה

,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה תונעשוהה תרימאב
.72והזחל םדימצמו

רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
םר לוקב ץ"שה םרמואש תוביתבו (. . ךתירב ןעמל אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא
.73ןהירחאלו ןהינפל תאז םירמוא - ןהב םיפיקמ זאש -

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
.37'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

.74ןועשה ןוויכ דגנ ןה תופקהה

שדוח ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"חר) לבא ול עריאש ימ
.75אוה ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא וינימ 'דב דבכל ול שיו .ףיקמ וניא

.37הבר אנעשוהב קר םירמוא (אנעשוה לכ ףוסבש ,וימודו) ". . יתרמא יכ" םיקוספה תא

עודיה ןוגינב ". . ךמע תא העישוה" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה תונורחאה םינשב
.76

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש ". . תעד ןעמל" קוספה תא
.76לכיהל

.םותי שידק .ירוא 'ה דודל .ונעישוה .ינש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק

-לש-ונוביר"ו ,תחא םעפ תודימ ג"י םירמוא ןוראה תחיתפב .'תארה התא' :הרותה תאירק
ךילומ ןושארה תא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ."םימחרו העושי . . הימש ךירב" ,65"םלוע
ינש רפס םיחינמ ,"בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע השימחל ןושארה רפסב םיארוקו ,77ץ"שה
רשע השימחבו" (טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו
ירשא רחאל ."'הל אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו ההבגה ."םוי
.בוט -םוי לש ףסומ .שידק יצח .'וללהי' רמואו 78ינשה הרותה-רפס תא ץ"שה לטונ

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקותש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב
.(ץמקב 'נ ,אבשב 'ל=)*** "םהיונל" םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.79תילטב תוסוכמ םינהוכה

,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.80'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא' ,'ךרמשיו'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.81עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ ."קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תבית
.81"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא םינהוכהשכו

.81םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא ". . םורמב רידא"

"ןוצר יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" רמוא להקה ןיא
.81המודכו

."הכוסב בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,"וניקתא" :שודיק

תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה .82"הכוסב בשיל" םיכרבמ שודיקה םויסב
.43"איצומה"

:בלול עצבמ

בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
בלול עצבמב םג .37וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ םש תומוקמ ,הזב אצויכו
.83הכוסב והולטיש םילדתשמ

לכוי להקהש ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
והולאששכו ,תועיבקב ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" .םהילע ךרבל
-ינבמ המכו המכש הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו
.84"וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי

'ה דודל ,לבקתת שידק ,הרשע-הנומש ,שידק יצח ,ןויצל אבו ,ירשא ,תרוטקו רבדיו :החנמ
.'וכו םותי שידק ,ונילע ,ירוא

ישילש םוי
תוכוס מ"הוחד 'א ,ירשתב ז"ט

:85בוט םוי יאצומ

.(רזוח - דעומה-לוח תוליפת לכב - חכש םאו) 'אוביו הלעי' .ונתננוח התא :תיברע

,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ןייה לע לידבמשכ .'יתעושי ל-א הנה' םיליחתמ .הכוסב הלדבה
.86"הכוסב בשיל"

לודג םוסרפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה-תיב תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
.87רודהו חל בלולה ראשייש

םיחקול ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה תא םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב
.37השדח הברע םוי לכב

:תירחש

לע ךריב אל ןיידעש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
.(וז הנשב בלולה

.דעומה-לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

.לבקתת שידק ,'הייתש ןבא' - תונעשוה ,ללה :הרשע-הנומש רחאל

תונושארה תוילעה 'ג - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
,"יעיברה םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ל"וחב ומכ ןה
.88דעומה לוח ימי לכב ךכו ."ינשה םויבו" - דבלב םויה ןברק תא ארוקו רזוח יעיברהו

."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" :שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברקב

-תחמש תווצמ םייקל ,ןיי תיעיבר םוי לכב תותשל םישנאה םיבייח דעומה-לוח ימי לכב םג
.89בוט-םוי

ןיא יכ יברה בישהש רסמנ העומשה יפמ ךא ,90תרתומ - דעומה-לוחב םיקידצ ירבק לע הליפת
.91דעומה-לוחב הזל םוקמ

תצפה ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל עוסנל שי דעומה-לוח ימי ךשמב
,םיסדהה ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ העברא םש םג ויהיש ךכל גואדלו ,תונייעמה
,םידליה תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל
.92תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל

:הרות עצבמ

"וגנעל"ו בוט-םויד "םכל ויצח" תווצמ וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכ
הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב ראשנ ןכל ,תבשד
.93(ןבומכ ,[ויעצבמו] בוט-םוי תחמש דבלמו ,הליפתה ינמז דבלמ) "שממ

יעיבר םוי
מ"הוחד 'ב ,ירשתב ז"י

.'המוח ינא םוא' - תונעשוה

.ישימחה םויבו - לארשי .יעיברה םויבו - יול .ישילשה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק

.ישילשה םויבו - יעיבר

.'ישילשה םויבו' - ףסומב

ישימח םוי
מ"הוחד 'ג ,ירשתב י"ח

.'עישומה ןודא' - תונעשוה

.ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו - יעיבר

.'יעיברה םויבו' - ףסומב

ישיש םוי
מ"הוחד 'ד ,ירשתב ט"י

.'המהבו םדא' - תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישימחה םויבו - יעיבר

.'ישימחה םויבו' - ףסומב

.תבש-ברע לכבכ (הכוסב) תורנ תקלדה
ק"כ תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (1
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה ,ונרוד אישנ ר"ומדא

לש ותרות דומילב :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,תומוד תויונמדזהב
לש תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ יאלממו אלוליהה לעב ינינעל הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב ;אלוליהה לעב
תויודעוותה האר) םיכומסה םימיב ומילשהל שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש
.(276 'מע א"כח תוחיש יטוקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת

ק"כו ,תוכוס ברעב הקדצב תוברהל שיש ובתכ םידיסח-תנשמו םייח-ץע-ירפב .369 'מע די קלח תוחיש יטוקל (2
ןכמ רחאל םינש המכבו א"לשת תנשב לבא ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא תאז האר אלש רמא ונרוד אישנ ר"ומדא
.חסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ךכ גוהנל הרוה

97 'מע א"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הלאשה קר לולשל שרפל ןכתיי 10 הרעה 267 'מע כ"ח תוחיש יטוקלב (3
.ש"ייע ,תופתוש םג לולשל חכומ

,ךכסהו תונפדה יניינעב תויוצמ תויתכלה תויעבב העיריה תא טעמ ונבחרה ,גס ןויליג 'תורשקתה'ב (4
.ש"ייע

.גנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (5

.267 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (6

.וס 'מע בי קלח שדוק-תורגא (7

.נ"שו ,תוכוסה גח יגהנמ ,'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (8

.י ס"וס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"ושבו ,ב"צתת 'יס השמ הטמב אידהל הארו (9

.נ"שו ,31 'מע ח ןויליג 'תורשקתה' .נ"שו ,וסר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .םש םיגהנמה רפס (10

ידכ ,גחה ינפל סורפ חפט (ללוגמה קלחל ץוחמ) ראשייש וגאדי ,יטסלפ יוסיכב םשגה ינפמ הכוסה תא םיסכמה
'יס ןחלושה תוצק .כ"ס ז"כרת 'יס ז"הדא ע"וש האר - גחב הכוסל םיסנכנשכ הסכמה תא חותפל םירתומ ויהיש
.ח ק"ס ןחלושה ידבב כק

.20 'מע 'ןזא עמשל' (11

.תוכוסה גח ינפלש הדובעה תומילש לע הרומ ךכסב יובירהש ,םשו .164 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה (12

לכאי אלש בוט" יכ ,תדחוימ הפציר הל ןיכהל םתבוחש טושפ ,הניגב םתכוס םינובה לבא .םש םיגהנמה רפס (13
.ט"ס ולש 'יס ז"הדא ע"וש - "םימ םע םש שמתשי םא הניגב ללכ

ןושח 'ז בתכממ םעטה םשו ,זסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .1 'סמ ,ב"ח 'םוי םויה' ,םש םיגהנמה רפס (14
.םיינוציח םירבד תועצמאב אלו הכוסה ףוגמ תויהל ךירצ הכוסה יונש ,ל"שת תוכוסה גח תחישו ו"טשת

אוה םלוא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ ןכו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (15
.רע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - דיימ םלשל דיפקמ היה ומצעב

לע םיחולש ובישוה '...םכל םתחקלו' השמל ה"בקה רמא רשאכ" :ז"הדא םשב םש אבומו .םש םיגהנמה רפס (16
ולטנ וניאישנ וניתוברש ,ךליאו עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ."הירבלקמ םיגורתא איבהל םוחלשו ,ןנע
.הירבלק לש לע קר וכריב ךא ,לארשי-ץראמ גורתא םג ('ללה'ל וא) םיעונענל

לכ'ד םעטה ונשי הלגנ פ"ע םגו .הבכרה ששח תעינמ קר אל הזב היה ,וניאישנ וניתובר תוחישמ הארנכ יכ (17
.הצ 'מע 'י קלחו ,יק 'מע גי קלח שדוק תורגא - 'הל בלח

םיחופת ןיב גורתאה תא חינהלמ רהזיהל שי .עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .םש םיגהנמה רפס (18
.ץקועה ונממ רושיי אלש ידכ - םיאתמ רמוחב היירשה אלל ,ביהציש ידכ

.אער 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (19

'יס א"מר) םירבוסש םיזנכשאל כ"אשמ ,םידרפסה גהנמכ והזש דמח-ידשמ איבהו .םש ד"בח יגהנמ רצוא (20
ויהי אלש םיקדקדמש םהמ שי ןכלו ,םילעה סכסכל ךירצש (1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקלב ןכו ,ט ס"ר א"נרת
.םירבוחמ םילעה

בלולב ןה תומילש ףיסומ רבדה .(12 'מע ד תרבוח) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' .םש םיגהנמה רפס (21
אשנ ה"ד רמאמ) הריד לש תואיצמל הכוסה תיישע תלחתה איה וזש - הכוסב ןהו (129 'מע ב"כח תוחיש יטוקל)
.דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םויה תוצח רחא תאז תושעל גהנ ונרוד אישנ יברה .(א"משת

.נ"שו ,ש"ייע ,םיגהנמה רפס (22

רפסב .םש ד"בח יגהנמ רצוא הארו .(172 'מע ח"שת מ"הסב רפוסמ ןכו) 76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (23
אל לבא ,םיסדה הששו םירשע וא ,רשע השולש ,רשע םינש ,העברא תחקל םינוש םישנאל תוארוה יתעמש" :םיגהנמה
ר"ומדא ק"כ לש ובלולב ונמ י"שת תנשבש איבמ םש ד"בח יגהנמ רצואב "םיסדה טס וא חס ,העשת תחקל - יתעמש
.ב"נשת תנשב דוגאל הרוה ןכו ,םיסדה ו"ל םימעפ המכו ,םיסדה ו"כ - ד"לשת תנשב ,םיסדה ג"י ונרוד אישנ

הרורב הנשמב אבומה ע"עו) רשק הז ןיאש ,ו"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .הפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (24
.ךליאו בפ 'מע ו"ס ןויליג ,'לארשיו ןרהא תיב' ץבוקב הארו .(ח ק"ס םש

רצוא ,תוינברל םיבלולה תא דגוא היהש ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (25
.םש ד"בח יגהנמ

האר ,םידדצל הוושב תוקלחתמ םיסדהב תופסוהה םג .ט-ח"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .ז"הדא רודיס (26
.בס ףיעס דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה

.ז"הדא רודיסמ הזל רוקמ םש איבהו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ - הפר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (27

.ע תוא זפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ל"נה ח"הרהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (28

.נ"שו ,הכ קרפ רענל ךונח .ח-זנרת 'יס כ"ונו ע"וש האר (29

.ז"יס ולש 'יס ז"הדא ע"וש .ד"נרת 'יס ע"וש האר (30

'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקלב מ"כו .גל,הכרת .י,טצקת א"טמ .ומיא םשב ,ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (31
םידעומה חבש - ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה קספ ןכו ,ןילבולמ 'דסח תרות'ה םשב אבומ ןכו ,69 'עה 297
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציק .13 'מע (ג"נשת)

.ורואל ןילכואש רנב אוה תורנ תקלדה רקיעש ןוויכמ תאז .ג"לס הכרת 'יס םירפא הטמ .ד"בח-ללוכ חול (32

םילוכי ,יתוחיטב ששח שי םא טרפבו ,תורנל םוקמ ןיאו הנטק הכוסה םא םנמא .ח"ס הע 'יס ע"וש רוציק (33
רדחל ,תבש וילע לביק םרטש ימ י"ע ,(ןהמ קלח קר - רשפא םא) ןריבעהל ךכ-רחאו תורנה רואל והשמב שמתשהל
וכרבש רנה היהיש לדתשהל שי ,רשפא םאבו .91-ו 38 תורעה גסר 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' האר .רחא
.(283 'מע ב"כח תוחיש יטוקל האר) שודיקה תכרב תעב ותוא ואריש םוקמב - וילע

.ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (34

לטבתי ל"עלו ,(172 'מע א"ח ח"משת תויודעוותה) ט"ויה תא החוד וניאש 'לילח' ןיאש ,תולגה ןמזב (35
,ב"נשת ס"הח תוחישמ - העושיה ינייעמ 'סל המלשה) ךכ וגוחי בושו ,ינש תיב ןמזב ל"זח ורזגש תובש רוסיא
.(4 ע"ס

ט"משת תויודעוותהבו .חפק 'מע א"ח וביסמב ךלמה .נ"שו ,246 'מע דכ קלח תוחיש יטוקל .םיגהנמה רפס (36
.ש"ייע ,(ט"וי תדועסו שודיקל ןיקיספמש אלא) תיברע תליפת רחאל דיימ הליחתמש ,106 'מע א"ח

.תוכוסה גח יגהנמ - םיגהנמה רפס (37

.בי-י"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' - תיעיבר .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (38

.87 'מע א"לשת שדק-תוחיש (39

.גמרת ס"ר ז"הדא ע"וש (40

.ג ק"ס ג"לרת 'יס הרורב הנשמ הארו .טצר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (41

.א"ס א"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (42

ר"שת לע םג י"שת תכרבב ןווכל ז"הדא רודיסב ךירצהש םשכ) הכרבה תעשב ז"ע ןווכל םג ךירצ םא ןודל שיו
'יש ש"חר ג"הרה - ולש ע"ושב תאז בייח אלש ףא ,רורמה לע םג ספרכד א"הפב תכרבב ןווכל חספ-רדסב ןכו
אלא ןווכל צ"א ד"ודינבש אוה ז"הדא ע"ושב 'יפה ותעדלש ,זל-ול 'מע חספ 'לה ךלמה ןחלש 'סב ךדיאמ .שטייד
.(ש"ייע ,דבלב הבישיה לע

אלו הדועסה תליחתב קר םיכרבמ אליממו ,[ןפגה תכרבב כ"אשמ] םמצעב וז הכרב ךרבל םיליגר םיבוסמה (43
.שודיקב

.ש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (44

.חעק 'יס ב"ח ריכש הנשמ ת"וש הארו ,חצ ק"ס ה"כרת 'יס הטמל ףלא ,י"שריפו ב ,חכ הכוס (45

.חי-ז"יס ט"לרת 'יס ע"וש (46

.א"ס חעק 'יס ז"הדא ע"וש (47

.ה"ס ט"לרת 'יס ע"ושה כ"ונב ןייע (48

.בש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה תארוה (49

.433 'מע ד"יח תוחיש יטוקל האר (50

.אי ףיעס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"וש (51

.ד"ס ג"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (52

ד"בח יגהנמ רצוא הארו .325 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה .נ"שו ,חלר 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (53
תישארמ ריעהלו .('וכו הנישה בקע הכוסל השודקה סחי תחפנ םא טרפבו ,'רעטצמ' םושמ םעטה רקיע) אש 'מע
הכוסה ךותב רבדמ היה אל" ק"מרה וברש (וטתת 'מע ז"נשת לשגו תאצוה ,היה ןכו ה"ד ד"יפ השודקה רעש) המכח
."הלודג התשודק הכוסה תווצמ יכ ,הרות ירבדב אלא תוכוסה-גח ימיב

.הציבכמ רתוי תונוזמ ינימב םדבכל יואר פ"כעו .הזב םירהזנ ןיא המ ינפמ ע"צו .זט ףיעס ט"לרת 'יס (54

27 'ע אס ןויליג 'תורשקתה'בו ,הע 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ח"ס זסק ןמיס ז"הדא ע"וש (55
.81 'עה

.וכש 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ (56

יוארה ןמש ,העומשה יפמ יברה םשב םש איבמו .תועיקת ןינעל צ 'מעבו ,גצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (57
ןיעמ איה םגש ,הינפלש הליטנה לע םג הלעת 'הכוסב בשיל' תכרבש ידכ ,בלולה תליטנ רחא 'תונוזמ' לוכאל
.'תועיבק'

ותליטנ תווצמש יפל אלא ,'ללה'ה םדוק הליפתה רחא בלולה לע ךרבל שי ןידה ןמ" :אתיא ז"הדא רודיסב (58
,ללפתיש םדוק רקובב ,ךכיפל - (םיאורה ינפמ תסנכה-תיבמ תאצל רשפא-יאו) רחבומה ןמ הוצמ איה הכוסב
."ךרבי ,הכוסב ודועב

.125 'מע בכ קלח תוחיש יטוקל (59

.גצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר - דעומה-לוחב םג תאז רמול יברה גהנ ,השעמל (60

.ד"יס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש (61

,אוה הירבטו תפצב י"ראה פ"ע םיעונענה גהנמש אבומ ,דעת 'מע תופסוהב ,םלשה םינימה תעברא 'סב (62
.הזב ונגהנמ ב"צו .(חרזמב הנניא םילשורישכ ףא) םלועה םורדמ דימת ןיליחתמש

.צר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (63

:(םש ,'רצוא') יברה גהנ דוע .1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקל (64

.שממ הזחה לא םעיגמו םאיבמ היה תפסונ העונתב ךכ-רחאו ,הזחה לומ לא םינימה 'ד תא איבמ היה

ףוגה קלחו םידיה תיינפהב אלא םיעונענה ןוויכל הנפ אל .חרזמל וינפשכ דחא םוקמב דמע םיעונענה ךשמ לכב
.ןוילעה

םידיה קרו םיפוקז םינימהש ,הטמלו הלעמל עונענהמ דבלמ ,הזחה הבוגבו םיפוקז םינימה םיעונענה לכב
.הטמל תולפשומ וא םינפה הבוגל תומרומ

.ז"הדא רודיס (65

.ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (66

רודיס ,םיילגרה רוזיפ ,גורתאה תחנה ןוגכ ,והשלכ קספה השוע יברה היה ,"'ה אנא"ב םיעונענה ינש ןיב
.םש - המודכו ויפתכ לע תילטה

.גיש-ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (67

.ל"זיראה גהנמו ,ט ק"ס אנרת א"גמ פ"ע (68

.המ 'מע (ךליאו ג"לשת) פ"שגה .41 'מעו 36 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (69

ס"רת 'יס םייחה ףכ 'עו .המיבה לע הרותה-רפס תא וחיני ,םיבלול שי םלוכל םאש 'כ ד"בח-ללוכ חולב (70
.ו ק"ס

םייחה רשגו [תיבב ףאש - םשו] ב ק"ס םש םייחה ףכב אבומכ) דיחיב םג תסנכה תיבב ףיקהל גוהנש המודמכ
.(ללכ דיחיב תונעשוה א"אש א"נרת ס"וס ת"ודהמב שטאשטובמ צ"הרהל א"אה תעדכ אלו ,ז"ס ג"כפ

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (71

תא ןהב זוחאל א"או םינימה 'דב תוסופת םידיה יתשש ןוויכ ,פ"עב תונעשוהה תא רמא ןכלו .וטש 'מע םש (72
.(62 'מע 636 ןויליג 'ד"בח רפכ' .סת 'מע ,ה"לשת ,'םלשה םינימה תעברא' האר) רודיסה

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (73

.ס"רת 'יס א"גמב ראבתנ םעטה (74

.םש ר"א .ב"ס ס"רת א"מר (75

.זיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (76

.ו"ס י"ש םירפא ירעש (77

.ז"מס םש (78

.58 'מע א"ח םירוביד יטוקל .ירשת וט ,םוי םויה האר (79

חסונ רמול ךירצ ,וב ןינגנמ ןיאש נ"כיבב ללפתמה םגש ,םש עמשמ ,בגא .ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (80
.ש"ייע ,'ע"שבר'ה

.42 'מע םיגהנמה רפס (81

.חש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .11 'מע 'ד 'תומישר' .םיגהנמה רפס (82

דציכ ב"צו .תוריכזמה תועצמאב יברה תארוה - "הכוסב בשיל" םהמע וכרביו ,תונוזמב םתוא ודבכיש ןכו (83
.רועישכ ולכאיש גואדל ןתינ

.ךליאו וצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .חל 'מע זט קלח שדוק-תורגא (84

ץביק (ה"נשת ,ןודנול) "םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי" סרטנוקב ,ק"הראב אצמנה ל"וח ןב ןיינעל (85
וניד :רצק רוקיבל י"אל ע"פב אבה :ןלהלדכ יברה תובושתמ קיסמו ,ןודנב וניתובר תובושתו םיקסופה תוטיש
גהניש ונגהנמ :ותיב-ינב םע אבה .הרוסא הכאלמד אטישפו ,העניצב שדקל ךירצש אלא ,רבד לכל ל"וח ןבכ
הכאלמ השעי אל :רוזחל תטלחומ ותעדו ,ג"הכו תונמוא וא הרות דומלל ןמז ךשמל אבה רוחב .י"א ינב גהנמכ
הרקמב ל"נכו ,ל"וח ןבכ גהניש תורוהל רבתסמו ,קפתסהל שי (צ"עמש תרחמל) ןיליפת ןינעלו ,ינש ט"ויב
.ןושארה

ז"הדא ירבדכ ,גחה עצמאב ל"וחל םירזוחשכ םג ,'א םוי דימת גוהנל םיקסופה ק"הראב ש"נא ינברמ שי ,ז"כע
.וצת ס"וס ז"הדא ע"וש 'למ מ"כו .ללוכה רעשהו ת"ודהמב

.דכש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .12 ע"ס ד 'תומישר' (86

.ד"נרת 'יס ע"וש (87

:הזל ףסונבו ,19 'מע דיק ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב רוריב (88

,"'ג ךוב"מ הז עטק רוקמ ,רפסה ףוסבש יברה תורעה יפל :(686 'מע םיניד יקספ) קדצ-חמצה ירבדל סחיב
ליטהל רבתסמ אל ןכלו .ח"ואח ת"ושה בור - םיאולימה רעש ףוסבש י"תכה תמישרב אבומכ - ובש קיתעמ י"תכ
.םש םינוש תונושלמ (רנזבפ 'יש ב"אר ג"הרה) רבדה חכומ ןכ .קדצ-חמצהל ותוכיישב קפס

השעמלש ףא ,תוכיראב תאז ראבמו "דאמ יניעב רז" תפצ גהנמ לע 'כש) טמ 'יס ח"בלרהומ ת"וש :הזב ע"עו
ח"בלרהומב םגו) םינוש םיגהנמ ק"הראב ונמזב ויה ןכאש ןייצמה) ט"מ ףד רכששי ןוקית .(ךכ גוהנל קיסמ
ונתרימא-יאל רשקב ה"ע ןלפק ל"אר ח"הרהל תודיחיב יברה ירבדכ אצמיי הזב םג ילואו .((ךכ 'זנ ל"נה
תורודב םידיסחה גהנמ היה המ וררביש ירחא - [ז"ע שיערהש ,זאד] תפצד ברהל בישהל" :מ"ירבב ונייחהש
גהנמ תונשל ןיאש - ונייחהש ורמא אלש גהנמה היה חטבו ,[תאז םג ושע אל ע"על יכ םא] ק"הראב םימדוק
."םימדוק תורודב ק"הראב ד"בחב וגהנש

.39-38 תורעה ליעל ןמסנה הארו .ז-ו"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (89

.ש"ייע ,ם"במרהכ אלד ,אתיירואד איה מ"הוח תחמש ז"הדאלש ראבמ 214 'מע א"ח מ"שת שדוק תוחישב

.םפוסב 'םינוקיתו תופסוה'ב ותכלהכ מ"הוח 'סב אבומה האר (90

131 'מע תישארב ימי) ת"יש'ה ןמוי - "ארגפד אמויב םהירבקב םניא םיקידצה תופוגש םירפסב אתיא יכ" (91
.(יברה ול בישהש ןיוו תליהק ינברמ טסרופ ברה םשב וואבוד הדוהי 'ר ת"הרהמ

.97 'מע א"ח ב"נשת שדוק תוחיש ,76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (92

.267 'מע ז"ח תוחיש יטוקל (93

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il