- כ"ר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ירשתב ט"י * דעומה לוח תבש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לוע-תלבק - הבאושה תיב תחמש
החמש ךותמ


םילמסמ םימ וליאו תעדו םעט יפ-לעש הדובע למסמ ןיי
לש הדובעה תילגתמ תוכוסה גחב * תעדו םעטמ הלעמלש הדובע
הדובע * םימש תוכלמ לוע תלבק ,תוכלמה תכלמה - הנשה-שאר
* הלוכ הנשה לכב תעדו םעט יפ-לעש הדובעל דוסיה איה וז
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמםימה תביאשב ןיעירמו ןיעקותד) ילימ ינה אנמ" :1ארמגב אתיא הבאושה תיב תחמש תודוא
יאק "םימ םתבאשו" קוספהש ,ונייה ,"'וגו ןוששב םימ םתבאשו 3ארק רמאד . . (2ךוסנ לש
תביאשש ,"ןוששב םימ םתבאשו" רמאנ הז לעו ,חבזמה יבג-לע ךוסינה ךרוצל םימה תביאש לע
יבג-לע םימה ךוסינ תעב אל) התיה החמשה רקיעש וניצמ ןכלו ,החמשב תויהל הכירצ םימה
.אקווד םימה תביאש תעב (םא יכ ,חבזמה

לבא ;םימה תביאשב החמשב ךרוצה לע אלא הניא "ןוששב םימ םתבאשו" קוספהמ היארה ,םנמא
תיב תחמש האר אלש ימ" (הזמ הריתי אלא ,החמש תויהל ךירצש קר אל) רמאנ 4ארמגבו הנשמב
- גחה תחמשמ רתוי ,הלודג החמשב התיה םימה תביאשש ,ונייה ,"וימימ החמש האר אל הבאושה
:ןבומ וניאו

5"ךגחב תחמשו" - בוט-םויל עגונב וב שרפתנש הרותב שרופמ קוספ ונשי - גחה תחמש תודוא
לש בויח וניצמ אלש ןוויכ אלא ,םתס קוספב רמאנ - "ןוששב םימ םתבאשו" ןכ-ןיאש-המ ;
ךוסינל םימה תביאש לע הז קוספ םידמל ,חבזמה יבג-לע םימה ךוסינ ךרוצל דבלמ םימ תביאש
.םימה

םימ םתבאשו" קוספהמ הדמולל םיכירצש) םימה תביאשבש החמשה הלודג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.(בותכב השרפתנש) גחה תחמשמ ("ןוששב

?ךכל היארה ןיינמ ?ילימ ינה אנמ :הלאשה אופיא תלאשנ

שדוחו ירשת שדוחש עודיכ - חספה גחל עגונב וניצמש רבדל אמגוד םדקהב הז ראבל שיו
,"םישדוח שאר" אוה ןסינ שדוחו "הנשה שאר" אוה ירשת שדוח :הז דגנכ הז םילוקש ןסינ
ןיינע ונשיש - הזל הז םיוותשמש םיניינע המכ םנשי (חספו תוכוס) םהבש םידעומהב םגו
רמועה תריצק - "םערוטש ןקידלאוועג א טימ" ,דחוימ םוסריפבו יבמופב םישוע ויהש םייוסמ
:בוט-םוי יאצומב

ןוויכ ,לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ םשל תוסנכתמ םשל תוכומסה תורייעה לכ" :6הנשמב אתיא
םירמוא ,וז הפוק . . ןיה ןירמוא ,וז לגמ . . ןיה םירמוא ,שמשה אב ןהל רמוא הכישחש
ול םירמוא ןהו רבדו רבד לכ לע םימעפ שולש . . רוצק ול םירמוא ןהו ,רוצקא . . ןיה
."ןיה ,ןיה ,ןיה

ךכ לכ" - הנשמה ךשמהב שרפתנ - יבמופבו םוסריפב רמועה תריצק םישוע ויהש רבדה םעטו
יאצומב אלא"] "בוט-םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא םירמוא ויהש םיסותייבה ינפמ ,המל
-םוי תרחממ" אלו ,("תישארב תבש") "אוה שממ תבש - תבשה תרחממ יאהד" והל אריבסד ,"תבש
-םוי יאצומבש ןיסותייב וניביש" ,רמועה תריצקב "הלודג הלומה" םישוע ויה ןכלו ,["בוט
7"ןבלמ איצוהל ,ןיסותייב ועמשיש ידכ ןלוק ןיהיבגמ םירצוקה ךכיפל" ,"ותוא ןירצוק בוט
.

רמועה תריצקל תונכהה תא וליפא םישוע ויה ,םיסותייב לש ןבלמ איצוהל ידכ ,רמולכ
איבהל םיליגר ויהש ומכ ליגרה ךרד-לע התיה רמועה תאבהש יפ-לע-ףא - לודג םוסרפב
בורב" תישענ התיה - רמועה תריצק - רמועה תאבהל הנכהה לבא ,שדקמה-תיבב החנמ תונברק
."םערוטש ןקידלאוועג א טימ" ,"םע

:חבזמה יבג-לע םימה ךוסינל םימה תביאשב החמשה לדוגל עגונב םג ראבל שי הז יפ-לע

ךסנמל"ש 8!וניצמש יפכ ,וב םידומ םיקודצה ןיא - בתכבש הרותב שרפתנ אלש - םימה ךוסינ
,(םימה ךוסינב םידומ ןיא ןיקודצהש יפל ,לפסב םימה ןתתש הארנש) ךדי הבגה ול רמוא
."ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע (םימה תא) דחא (יקודצ) ךסנ דחא םעפש

םימ םתבאשו") קוספהמש ףאד - םימה תביאשב החמשה לדוגל םעטה םג והזש ,רמול שיו
לש ןבלמ איצוהל ידכ ,םוקמ-לכמ ,החמשב תויהל הכירצ םימה תביאשש היאר קר שי ("ןוששב
הניאש - םימה תביאשל עגונב םימכח ונקית ,רקיע לכ םימה ךוסינב םידומ םניאש םיקודצ
םוסריפה ךרד-לע) ללכה ןמ אצוי ןפואב הלודג החמשב היהתש - םימה ךוסינל הנכה אלא
.(רמועה תריצקל עגונב יבמופהו

ןוקית םש ןינקתמו םישנ תרזעל ודרי גח לש ןושארה בוט-םוי יאצומב"ש ךכל םעטה םג והזו
םישנ ויהיש וניקתהו ארטזוזג הופיקהו הנושארב התיה הקלח . . לודג ןוקית יאמ" ,9"לודג
םישנ ויהיש ידכ . . תוארטזוזג םש ןירדסמ הנש לכ" ,10"הטמלמ םישנאו הלעמלמ תובשוי
לכב ןינקתמש ןיתינתמ ינתקד לודג ןוקית והזו ,תואורו הבאושה תיב תחמשב םש תודמוע
:11"הנש

תווצמ" :להקה תווצמב - שדקמה-תיבל אובל תובייח םישנ םגש תחא םעפ קר שי הרותה ןמ
ןמ םהינזאב תורקלו לגרל םתולעב הטימש יאצומ לכב םישנו םישנא לארשי לכ ליהקהל השע
.12"ןירוק ויה םישנה תרזעבו 'וכ הרותה

שדקמה-תיבב רדסל ,"לודג ןוקית" ,תדחוימ הנקת םישועש תחא םעפ קר וניצמ - הז דבלמו
םש תודמוע םישנ ויהיש" :הבאושה תיב תחמשל עגונב - םישנל דחוימ םוקמ (םישנ תרזעב)
."תואורו הבאושה תיב תחמשב

,םימה ךוסינד ןיינעה תוללכ לע םיקלוח ויה םיקודצהש - רומאה יפ-לע - הזב הרבסההו
םימה תביאש היהתש ,"םערוטש ןצנאג א" הזמ ושעו ,תדב רקיעל הז ןיינע ובישחה ןכלו
.םיקודצ לש ןבלמ איצוהל ידכ ,תואורו םש תודמוע ויהי םישנה םגו ,הלודג החמשב

ךוסינו תביאשד םיניינעה יטרפ לכ ("ךרוד טריפ'מ") לעופ ידיל םיאיבמ רשאכש ,ןבומו
.רתויב הלודג החמש םרוג הז ירה ,הרותה ןוצר יפכ םימה

ראבל שי - הרותד הלגנ יפ-לע הבאושה תיב תחמש ןיינעב ליעלד רואיבה לע ףסונ ,הנהו
ןייה ךוסינ ןיב קוליחה רואיב םדקהבו ,תודיסח יפ-לע הבאושה תיב תחמשד ןיינעה ןכות
לכ יבגל תוכוסה גחב דחוימה שודיחה) םימה ךוסינל (הנשה לכבכ ,תוכוסה גחב םג היהש)
:הבאושה תיב תחמשד "םערוטש"ה לכ םע םימה תביאש התיה הז ךרוצלש ,(הנשה

עגונב םימל ןיי ןיב קוליחה םדקהב ראבל שי םימה ךוסינל ןייה ךוסינ ןיב קוליחה
- םימב ןכ-ןיאש -המ ,הייתשה ינפוא לכב ותייתש לע םיכרבמ - ןייב :הלגנ יפ-לע ,אנידל
14ןיזמה רבד םניא םמצע דצמ "םימ"ש ןוויכ - רבדה םעטו .13"ךרבמ ואמצל םימ התושה" קר
ןמו םימה ןמ ץוח ןיפתתשמו ןיברעמ לכב" 15הנשמה ירבד שוריפב ם"במרה בתכש ומכ]
ןמ םניא חלמהו םימהו ,םילכאמב אלא בוריעה הזמ רבד היהיש יואר ןיא"ש יפל ,"חלמה
אלו) םעט םהל ןיאש אלא דוע אלו ,["תועודיה ויתומוקמל ןוזמה ןיכילומ םה לבא ,תונוזמה
,םעט ול שיש ןיי ןכ-ןיאש-המ ;16ואמצל התוששכ אלא הניא םתייתשב האנההש ,ךכ ,(ןווג
לכב ותייתשב האנה שי ,(17"שונא בבל חמשי ןיי") החמש ידיל איבמש אלא דוע אלו
.םינפואה

לבקתמש ,תעדו םעט יפ-לע הדובע לע הרומ ,םעט ול שיש ,"ןיי" - 18םדאה תדובעב םניינעו
הרומ ,םעט םהל ןיאש ,"םימ"ו ;("קאמשעג") האנה הב שיו ,התושעל םיכירצש ולכשב חנומו
,19"'ה רבדל אמצ" ,אמצ ותויהלש אלא ,לוע-תלבק דצמ תישענ(ו האנה הב ןיא)ש הדובע לע
.(ואמצל םימ התושה ומכ) לוע-תלבק דצמש הדובעהמ םג ("קאמשעג") האנה לבקמ אוה ירה

:רתוי תויטרפבו

ןנובתהל ("פאק יד ןגיילוצ") שארה תא עיקשהל ,ולכש םע 'ה תא דובעל ךירצ ידוהי
םידוהי-םניא וליפאש ,20"םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה" הרותהש ולכשב ןיבהלו
תנבהו דומילב ומצע תא סינכהל ךירצ יאדוובש ךכ ,"םכתניבו םכתמכח" איהש םיריכמ
םיבוט םיקוח םהש ריכיו עדיי ,ןנובתי רשאכש ,תווצמל עגונב הז ךרד-לעו .םירבדה
הדובעה דוסיו תלחתה תויהל הכירצ ,לכשה יפ-לע הדובעל םויק היהיש ידכ ,םנמא ;םירשיו
.לוע-תלבק ךרדב

לש ןפואב התיה הרות-ןתמל הנכההש - הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל עגונב וניצמש יפכו
:עמשנל השענ תמדקה

וניאשכ ,השעיש רמול לוכי דציכ ,עמושש םדוק ,ןכש ,לכשה ךפיה איה עמשנל השענ תמדקה
!?תושעל וחוכב היהי םאו הצרי םא עדוי

תוללכו הדובעה דוסיו תלחתה וליאו ,הדובעה עצמאב המוקמ לכש יפ-לע הגהנהה ,אלא
השענ תמדקה ןיינע והזש ,אקווד לוע -תלבק ךרדב תויהל םיכירצ הרותה תלבקד ןיינעה
ונא םיכירצ ,הז ירחאל "עמשנ"ש המ הנימ-אקפנ לכ אלל ,ןכש ,"השענ" - שארל לכל :עמשנל
.(תושעל לכונ םג אלא ,תושעל הצרנ קר אל) תושעל לכונ אלימבו ,לוע-תלבק ךרדב לבקל

רדס והזש ,לכש יפ-לע הנבהו העימש ,"עמשנ"ה אב ,לוע-תלבק ,"השענ"ה תמדקה ירחאלו
הניא (עמשנל השענ תמדקה) לוע-תלבקה וליאו ,אקווד לכש יפ-לע תויהל ךירצש המצע הדובעה
.הדובעה דוסיו תלחתה אלא

הדובעה רקיע וליאו ,הדובעה דוסיו תלחתה אלא הניא לוע-תלבקהש) הז ןיינעש ,ףיסוהלו
תא עיקשהל םישרוד םהמש - 21הרות ידמול לצא רתויב שגדומ (אקווד לכש יפ-לע תויהל ךירצ
ךכ ,הרותב בותכ ךכש ןוויכש בושחל אלו ,הרותה יניינע םלכשב ןיבהלו עגייתהלו םלכש
ואל םא םירבדה תא ןיבמ אוה םא עגונ אל אלימבו ,תמאה אוה ןכ יאדווב ,אברו ייבא ורמא
;הרותה דומיל לש תילכתה יהוז אל - ("טראוו ןפיוא ןביולג ייז טעוו רע זא גונעג")
ןטימ ןייטשראפ טושפ") ולכשב ןיבהל ידכ עגייתהלו דומלל איה הרותה דומיל לש תילכתה
תרבס יהמ ולכשב ןיבהלו דומלל ,22"ךירצ ינא דומלל (אלימב)ו איה הרות" ,ןכש ,("לכש
23םהרבא-ןגמה ןיד-קספכו .םינורחאה ינורחאו םינורחאה ,םינושארה תרבס יהמו ,ארמגה
אלד) "דומילל בשחנ וניא" ןיבמ וניאו הנשמה רמוא םאש ,הפ-לעבש הרות דומילל עגונב
תווצמ םייקמ הז ירה . . תולמה שוריפ וליפא ןיבמ וניאש יפ-לע -ףא"ש ,בתכבש הרותבכ
-רפסל הלועשכ ןכו םיקוספה ינפל רחשב הרותה תכרב ךרבמ ץראה-םע לכ ךכיפלו ,24םתדמלו
-לעבש הרותב ןכ-ןיאש-המ ,תוביתהו תויתואה תרימא אוה רקיעה בתכבש הרותב ,יכ ,25"הרות
.(םירבדה תנבה אוה רקיעה הפ

אוה ןכ ,לארשי ינב תוללכ לצא הרותה תלבק תוללכל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
:םוי לכב לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה ותדובעל עגונב

תלחתה ןכו ,לוע-תלבקד ןיינע והזש ,"ךינפל ינא הדומ" תרימאב איה םויה תדובע תלחתה
,עמש-תאירק תוכרב תרימא םדוקש ,ונייה ,"ומשב וארק 'הל ודוה" תרימאב איה הליפתה
,לוע-תלבקה ןיינע תמדקה תויהל ךירצ ,("עמשנ"ד ןיינע והזש) "עומש םא היהו" "עמש"
.לכש יפ-לע תווצמו הרותה םויקו דומילד הדובעה רקיעו ךשמה אב הז ירחאלו

:הנשה לכ תוללכב - ןמזל עגונב הז ךרד לעו

"רפושב םויה תווצמ" ירהש ,ה"בקה לש ותוכלמ תלבק וניינעש ,הנשה-שארב איה הנשה תלחתה
ינוכילמתש ידכ . . תויכלמ הנשה-שארב ינפל ורמא . . ה"בקה רמא" 27ל"זח ורמאו ,27
.28"ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ"ד ןיינעה םילעופ הז ידי-לעש ,"רפושב המבו . . םכילע
,29"ךלמ ךילע םישת םוש" ,אקווד לוע-תלבק לש ןפואב אוה תוכלמה תלבק לש הניינע ירהו
,םבייחמ לכשהש ללגב אל) ךלמה תודוקפ לכ םייקל םיכירצ ןכלש ,30"ךילע ותמיא אהתש"
;ואל םא ולכשב ןיבמ אוה םא הנימ-אקפנ אלל ,ךלמה ייוויצ םתויה ללגב (אלא

לכ ךשמב הדובעה תויהל הכירצו הלוכי - הנשה-שארב ה"בקה לש ותוכלמ תלבק תמדקה ירחאלו
.תווצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצש לכשב םג ןבומ היהיש ןפואב הנשה

ועקת" ,32בותכש ומכ ,תוכוסה גחב םילגתמ הנשה-שאר יניינע לכש 31עודיה יפ-לעו
,"וניגח םויל" םילגתמ "הסכב" םהש הנשה-שאר יניינעש ,"וניגח םויל הסכב רפוש שדוחב
,תוכוסה גחבו ,ךלמה תדובע ,הארי לש וקב םה הנשה-שארבש אלא] תוכוס לע יאקש ,םתס "גח"
גחב הנשה-שארד לוע-תלבקה ןיינע הלגתמו ךשמנ - [החמש לש וקב םה ,"ונתחמש ןמז"
:םימה ךוסינב ,תוכוסה

-לע םימה ךוסינ םג תוכוסה גחב ףסותינ ,הנשה לכבכ תוכוסה גחב היהש ןייה ךוסינ דבלמ
,לכשה דצמ הנשה לכב תווצמו הרותה םויקו דומילד הדובעה דבלמש זמורמ הזבש - חבזמה יבג
.םימה ןיינע ,לוע-תלבק דצמ הדובעה תמדקה תויהל ךירצ ,ןייה ןיינע

זמורמ ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גחבש (לוע-תלבקה ןיינע) םימה ךוסינבש ,רמול שיו
דצמ ,"ואמצל םימ התושה" ךרד-לע ,("קאמשעג") גונעתו האנה ךותמ איה אפוג לוע-תלבקהש
,"ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" ה"בקהמ םישקבמש ("'ה רבדל אמצ") לארשי ינב לש ןואמצה
,(28"לארשי ךלמ" ,"םכילע ינוכילמת") לארשי ינב לע טרפבו ,28"ץראה לכ לע ךלמ" תויהל
ךותמ אוה אפוג לוע-תלבקה ןיינעש ,ךכ ,וידבע תויהל םלבקי ה"בקהש םצפחו םנוצרש ,ונייה
.גונעתו האנה

לש דימת תברקה תעב ,ברעב ןהו רקובב ןה היה ןייה ךוסינש ךכל םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
חכומדכ - דבלב רחש לש דימתב ,רקובב היה םימה ךוסינ וליאו ,םייברעה ןיב לש דימתו רחש
ינתימל יל המל" ,"ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע ךסנ דחא םעפ"ש אהמ
ןיינע ,יכ - 33"בלול תליטנ תעשב אלא וניא םימה ךוסינש ונדמלל אב אל םא ןהיגורתאב
יפ-לע תויהל הכירצ ולוכ םויה תדובע וליאו ,םויה לכד הלחתההו דוסיה קר אוה לוע-תלבקה
זאש ,םויה תלחתהב קר ונמז ,לוע-תלבקה לע הרומש ,םימה ךוסינ ,ןכלו ,תעדו םעט לכש
ונמז ,תעדו םעטה לע הרומש ,ןייה ךוסינ ןכ-ןיאש-המ ,םויה לכ תדובעל דוסיה תא םיחינמ
.םויה לכד הדובעה רדס והזש ןוויכ ,ברעב ןהו רקובב ןה

הרותב הדובעה תוללכ לש דוסיה ותויהל) לוע-תלבקד ןיינעה תוללכב חרכהה לע ףסונו
:34אקווד החמש ךותמ היהת לוע-תלבקהש תדחוימ השגדה הנשי - (תווצמו

,עמשנו השענ ,לוע-תלבק לע תדסוימ היהת ותדובעש ומצע לע חקולש זירכמ ידוהי רשאכ םג
,ןכש ,החמש ךותמ היהת אפוג לוע-תלבקהש ונממ םיעבות אלא ,ןיידע קיפסמ הז ןיא
.םויק הל היהיש חוטבו ךומס תויהל לוכי יזא החמש ךותמ איה לוע-תלבקהשכ

איה החמשה יזא ,לוע-תלבק דצמ (אלא ,לכשה דצמ אל) איה המצע החמשהש ןוויכ :דועו תאז
.הלבגה אלל

:הזב הרבסההו

גונעת הב שיש ,אקווד תעדו םעט יפ-לעש הדובעל הרואכל ךייש - החמשה ןיינע
- (שפנ -תריסמ) לוע-תלבקל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,החמש ךותמ תישענ ,אלימבו ,("קאמשעג")
.החמש לש ןיינע (הרואכל) םיאתמ אל

איה ירה ,לכשה דצמ התויהל ,תעדו םעט יפ-לע הדובעבש החמשה ,ירה ,רבד לש ותימאל ,לבא
,לוע-תלבקד הדובעב ןכ-ןיאש-המ ,םדאה תואיצמו לכשד הלבגהו הדידמל םאתהבו ךרע-יפל
לוע-תלבק דצמ האבש החמשה םג ךכ ,לכשה דצמ וניא לוע-תלבקה ןיינע תוללכש םשכ ,ירה
אוה הניינע לכ ;םדאה תואיצמד הלבגההו הדידמה םע הרושק הניא ,אלימבו ,לכשה דצמ הניא
הלבגה הל ןיאש החמש איה ןכלו ,וידבע ונאו ךלמה אוהש ,ה"בקהל תורשקתההו לוטיבה דצמ
,"הווצמ הווצמ רכש" 36ל"זראמ שוריפב 35תודיסחב ראובמה ךרד-לע - הנמיה הלעמל ןיאו
הרותה תניתנב ונתוא הכיז ה"בקהש הדבועה םצע ,המצע הווצמה אוה לודג יכה הווצמ רכשהש
.תווצמ םייקלו הרות דומלל תורשפאה תא ונל ןתנו תווצמהו

םעט יפ-לעש הדובעבש החמשהל דוסיה םג איה לוע-תלבקד הדובעבש החמשה ,ירה ,ןכש ןוויכו
.תעדו

:םימה ךוסינ (ךרוצל םימה תביאש) םע הרושקה החמשה ןכות םג ראבל שי הז יפ-לעו

ןיינעהב (םירופיכה-םויו) הנשה-שארב םתדובע ידי-לעש םיכוז לארשי ינב רשאכ
םילעופו םיחילצמ ("ךילע ותמיא אהתש" ,"ךלמ ךילע םישת םוש") "םכילע ינוכילמת"ד
לארשי ינב לעו ,"ץראה לכ לע ךלמ" היהי ה"בקהש ("טריפעגכרוד ןוא טראפשעגכרוד טאה'מ")
התאו ךמע ונא" ,וידבע ושענ םהו םהלש ךלמה השענ ה"בקהש ךכ לע החמש םלצא תישענ - טרפב
.37"וננודא התאו ךידבע ונא . . וניקולא

גחב םימה ךוסינל תוכיישב הלגתמ הנשה-שארב 'תי ותוכלמ תלבק םע הרושקה וז החמשו
ןיאש הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,גחה תחמשמ הלעמל איהש ,הבאושה תיב תחמש - תוכוסה
."וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ" ,הנמיה הלעמל

,הלילה עצמאב - הווצמה םויקל יואר וניאש ןמזב םימה תביאש התיה [...] ךכל ףסונ
.(38הרזעה ירעש םילעונ ויה ברעב ירהש) שדקמה-תיב ירעש ולעננ רבכש ירחאל

אוהש אלא ,ותומילשב ונשי שדקמה-תיב] לוענ שדקמה-תיבשכו ,הלילה תכשחב - הזכ ןמזבו
ןייעמ אוצמלו תאצל ומצע לע ידוהי לעופ - [רשב יניעב ותוארל רשפא-יא ,אלימבו ,לוענ
חוליש(ה ןייעמ)" 39ןיכרעב אתיאדכ] םימ ונממ םיעבונ ("םיוק-םיוק") ישוקבו קחודבש ןטק
"רסיאכ בחר םש עבונ אוהש ןייעמה יפ" ,"רסיאכב םימ חלקמ היה (םימה םיבאוש ויה ונממש)
,םימ ונממ בואשלו ,[40

'וכו ןטק ןייעמ אוצמלו הלילה תכשחב תאצל - תאז לכ תושעל ומצע לע לעופש אלא דוע אלו
ךלוהש ללגב ,("וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ") הלודג יכה החמשב -
!חבזמה יבג-לע רקובב םכסנל ליבשב םימ בואשל

החמש ךותמ (לוע-תלבקה ןיינע) חבזמה יבג-לע םימה ךוסינל ןנוכתמו שגינ ידוהי רשאכו
תולבגהמ הלעמלש החמש איה אלא ,לכשה תלבגה הב ןיא לוטיבה חוכ דצמ התויהלש ,הלודג יכה
םיקודצהמ אל ,םיקודצהמ לעפתהל ילבמ ,ותדובע ךשמה לכב חילציש אוה חוטב - תודידמו
.ץוחבמש םיקודצהמ אלו םינפבמש

תא םיריאמ ,41"רוא לש תוקובא"ה םע הלילב הבאושה תיב תחמש ידי-לעש - רקיעו דועו
,"ןפאלשראפ טינ טרעוו'מ" ,42"הניש םעט ונמעט אל"ש ןפואב ,תולגה ךשוח ,הלילה תכשח
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,ונימיב הרהמב ,43הלואגה רוא ,םויה רואל םיכוז שממ בורקבש דעו
- םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה הבאושה-תיב-תחמש - תוכוס מ"הוחד 'א םוי יאצומ תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 43 'מע ,ב"ישת'ה 'תויודעוותה.ב,חמ הכוס (1

.םש י"שרפ (2

.ג,בי 'יעשי (3

.ב-א,אנ הכוס (4

.די,זט האר 'פ (5

.א,הס תוחנמ (6

.םש י"שרפ (7

.םש ם"במרהל מ"היפ הארו .י"שרפבו (הנשמב) ב,חמ הכוס (8

.א"עס,אנ הכוס (9

.ב"עס םש (10

.םש י"שרפ (11

.ג-א"ה ג"פ הגיגח 'לה ם"במר (12

.(ג"יס) ז"ס ד"רס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .נ"שו .(הנשמב) א,דמ תוכרב (13

.נ"שו .ב,הל תוכרב (14

.ב"פר ןיבוריע (15

.נ"שו .ז"ה ז"פ ז"הדאל נ"הרב רדס .םש ז"הדא ע"וש (16

.וט,דק םילהת (17

.ךליאו 426 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (18

.אי,ח סומע פ"ע (19

.ו,ד ןנחתאו (20

25 הרעהבו 18 'מע תישארב ימי האר - תובישיה ידימלת רובע דחוימב תדעוימ וז תודעוותהש ,ריעהל (21
.(ל"ומה)

.נ"שו .א"ער,בס תוכרב - ל"זח ןושל (22

.ב"קס נ"ס ח"וא (23

.טי,אי בקע (24

.(םש תורעהו תומוקמ יארמבו) ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה (25

.א,זכ .(הנשמב) ב,וכ ה"ר (26

.םש ןמסנהבו ,ד 'מע ה"ח טקולמ מ"הס הארו .נ"שו .א"עס ,זט םש (27

.ה"רד הדימעה תלפת חסונ (28

.וט,זי םיטפוש (29

.נ"שו .(הנשמב) א,בכ ןירדהנס (30

.א,זנ ת"ישעל שורד ר"טע .ב,הלר ה"ר רעש (ח"אד םע) רודיס .ךליאו ג"עס,דנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (31
.מ"כבו

.ד,אפ םילהת (32

.י"שרפבו ב,וכ אמוי (33

.ךליאו 13 'מע א ךרכ ב"ישת םחנמ-תרות םג האר (34

.(ןוושחרמב ח "םוי םויה"ב קתענ) טסש 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .(ב,בנ) ט"לפ אינת האר (35

.ב"מ ד"פ תובא (36

.פ"כהויד הדימעה תלפת חסונ (37

"שדקמבש לכיה ירעש תליענ"ו ,"םימש ירעש תליענ" :הליענ תליפתב םישוריפה 'במ ריעהלו .א"פס תודמ (38
.(ג-ב"ס ג"כרתס ח"וא ז"הדא ע"ושב אבוה .א"ה ד"פ תינעתו תוכרב ימלשורי)

.ב ,ד"וי (39

.םש י"שרפ (40

.ב"ער ,אנ הכוס (41

.א,גנ םש (42

.וצ פ"ר ח"הואה 'יפ האר (43
חישמ םע תויחל


ףכיתו לתוכה רחא רבכ דמוע חישמ
!אב


העימשה שוחו הייארה שוח קר םיכירצ

(:רמא תודעוותהה םויס תארקל)

,("ריפוק"ב םסרפתנ רבכש) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םגתפ רוזחל ינוצרב - בירעמ תלפת םדוק
רחאו ,ןקזה ר"ומדא לש ןוגינה וירחאלו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ןוגינה ונגני ךכ רחאו
.בירעמ וללפתי ךכ

,("טנאוו ןרעטניה") לתוכה רחא רבכ דמוע חישמ ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" :רמא יברה
אב ףכיתו ,"ונלתכ רחא דמוע"ש איה תואיצמה לבא ,העימשה שוחו הייארה שוח קר םיכירצ
.("ןעמוק ייב רע טלאה טא טא")

ותמוק אלמ דמע ןוגינה עצמאבו "יצפאלכ יצירושז עינ" ןוגינה ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
לופכל הוויצו) תובבה 'ד ןב ןקזה ר"ומדא ןוגינ ןגנל הוויצ ךכ-רחאו .ומוקמ לע דקרו
.(םימעפ רשע תיעיברה אבב

[:רמא בירעמ תלפתו ןוזמה תכרב רחאל

ןושל) "םיינחמ 'וג םיקולא יכאלמ וב ועגפיו" ביתכ - "וכרדל ךלה בקעיו" בותכה ךשמהב
."ותארקל ואבש לארשי ץרא לשו ,ןאכ דע ומע ואבש ץראל הצוח לש ,תונחמ יתש" ,(םיבר

יכאלמ" לש רזעל םיקוקז םהבש םיניינע םנשיש ,אלא ,דבל תושעל םיכירצ הדובעה תא
."םיקולא

,"םיקולא יכאלמ . . ועגפיו" ונלצא םייוקיש ת"ישה רוזעי (:םייסו)

ןגעקטנא ןעמאזוצ ןפערט ךיז לאז'מ") חישמ ינפ ליבקהל וידחי שגפינש - רקיעהו
.שממ בורקב ,םימחרבו דסחב חישמ תארקל ונכילוי יברהו ,("ן'חישמ
(הגומ יתלב - 100 'מע ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת הרות-תחמש םוי תחישמ)


ןאכ הלגתיו אובי דימש

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב ,ןאכ הלגתיו ונקדצ חישמ אובי דימו ףכיתש - תוטשפבו
ללפתה םהב ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב היה םהבש ,ונרוד אישנ
."הלואגל רתלאל" זירכה םהבו ,דמלו

תוירישע רבכ ופלח "הלואגל רתלאל" הזרכהה זאמש טרפבו ,שממ "רתלאל" - ונל היהת ןכו
ןמזה עיגה רבכש יאדווב ירה ,תווצמו הרותה יניינעב םוצע יוביר ףסותינ ,זאמו ,םינש
.שממ דימו ףכית ,שממ רתלאל ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגל
(88 'מע ,א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת ירשת ג"י ,וניזאה פ"ש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


גונעתה תא הרות-תחמשב רוקעל
םיירמוחו םיימשג םיניינעב


יעבדכ ותגהנה היהת יזא

-תחמש לש ןורחאה עגרה תא אופא לצנל שי [...] הרות-תחמש לש ומויסב התע ונא םידמוע
.הרות

ושענש םייוצר-יתלבה םיניינעה לע רפכמ ובש ןורחאה עגרהש וניצמ םירופיכה-םויל עגונב
ףוטחל םילוכי ןורחאה עגרבש ,הרות-תחמשל עגונב הז ךרד-לעו .ומצע םירופיכה-םויב
.הרות-תחמש לכ ךשמב וריסחהש םיניינעה תא םילשהלו

,חמש ןוגינ םע ,("םייחל ןכעליירפ א ןמעראוו א טגאז") תומימח ךותמ םייחל ורמא :ןכלו
.םימש תאריב הרותה דומילב הדיקשו הדמתה םכמצע לע ולבקתו

וגפסש םיניינעה תא תוימינפב טולקלו לבקל םיכירצ בוט-םוי לכבש הרות-יטוקילב אתיא
וירחאלש ,הרות -תחמשל עגונב טרפבו .אבה בוט-םויהל דע ,םהמע תויחלו ,הז בוט-םויב
הרות-תחמש לש םייוליגה תא "תחקל" םיכירצ יאדווב - "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעה הליחתמ
.הלוכ הנשה לכ לע

ךשמב "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעל םיננוכתמו ,הרות-תחמש לש ומויסב םידמוע רשאכ ,םנמא
:הלאש ררועתהל הלוכי - יעבדכ היהת השדחה הנשהש הבוט הטלחה תלבק ךותמ ,השדחה הנשה
ןוויכו ...לעופל עגונבו ,יעבדכ היהת השדחה הנשהש טילחה םהבש םינש המכו המכ ורבע רבכ
!?וז הנש תדובעל עגונב הבוט הטלחה תלבקב תלעותה יהמ ,ןכש

:הזל הנעמהו

,רבדהב גנעתמש גונעתה - איה הביסהו ,רבדה השענ הללגבש הביס הנשי רבד לכ תיישעל
רשאכ קרו ךא איה םייוצר-יתלב םיניינעל תורשפאהש ןבומ הזמו .רבדה תא השוע הז ללגבש
יזא ,השודק יניינעב היהי ולש גונעתה רשאכ לבא ,םיבוט אל םיניינעב אוה ולש גונעתה
...יווהמל יעבדכ ותגהנה היהת

תא ("ןסיירסיוא") שרשלו רוקעל הרות-תחמשב ומצעב לעופ ידוהישכ :ונניינעל עגונבו
םיבוכיעו תועינממ לעפתהלו ארייתהל ול ןיא יזא ,םיירמוחו םיימשג םיניינעב גונעתה
.וכרד חטבל ךליי יאדוובו ,"וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעל ותאצב
(הגומ יתלב - 99 'מע ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת הרות-תחמש םוי תחישמ)
יבר יצוצינ


םידוהי חמשל תסנכה-יתבל הכילה


לילב םינושה תסנכה-יתבל תכלל םיבר דדועו זריז יברה
לש גחה תחמש תא תוברהל ידכ תרצע -ינימשו הרות-תחמש
יברה גהנ ,השעמבש הברקהה לע הדות תואכ * םיללפתמה
דחוימ ןפואב םכרבל ,םיכלוהה תא חבשל ריכזהל תודעוותהב
םבוש דע תופקהב ןיתמהל ,ןבומכו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

חמשל םימימתה רקיעבו ש"נא וכליי תרצע-ינימשו הרות-תחמש לילבש יברה גיהנה עודיכ
תוחיש יטוקל) י"חשת הרות-תחמש לילב יברה רמאש םירבד הנה .םירחא תסנכ-יתבב םידוהי
:(579-578 'מע טי ךרכ

'יוה ינפל םתחמשו רמאנש ומכ שדקמה-תיבב תכרענ התיה בוט-םוי תחמש רקיע
.טעמ שדקמ םה תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה - שדקמה-תיב ברחשמו .םכיקולא
התיהש החמשה תמגוד בוט-םויב תדחוימ החמש תויסנכ יתבב חומשל ךירצ ,תאזל
.שדקמה -תיבב

- תסנכה-תיב תדחוימ החמש םירדסמ בוט-םויב רשא תוליהק המכב םיגהונ ןכל
.ותיבב דחא לכ לצא רשא בוט-םוי תחמש לע ףסונ

םיכלוה ,הרות תחמשד תופקההל רשא ,תונורחאה םינשב גהנוה הז םעטמו
החמש - תושדח םינפ םהש הזב - ףיסוהל ידכב ,תויסנכ-יתבהל םיכרבאו םירוחב
.תויסנכ -יתבב

"קשחו םייח-חור"

שדוק-תורגיא) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רגישש תרגיאב רבכ וז חורב םירבד םיאצומ ונא השעמל
:(אסר 'מע ד"וי ךרכ ולש

-ינימשב 'תופקה'ה תעב ויחי םימימתה ידימלת רשא ןיינעתהל ושקבל יננה הזב
שגרומ רשא תויסנכ-יתבה ןתואב ויהי ,הבוטל ונילע םיאבה הרות-תחמשו תרצע
תחמשב חומשל םיללפתמהב קשחו םייח חור וסינכי רשא ,םישנאב רסוח םש
.הרותה

"םשפנל עגונה ןיינע"

:רמואו יברה ךישממ (םש) י"חשת תנשמ החיש התואב

קלח ורחיאו ,וישכע קר ואבו תוקוחר תויסנכ-יתבל וכלהש םירוחבה םתוא הנה
עגונה ןיינע םג ונתנ םפוג תחרט לע ףסונ ירה ,'וכו תודעוותההמ לודג
לכב םיחכונ ויהש ומכ ולבקי םיחכונ םהש תודעוותהה קלחמ הנה ,תאזל ,םשפנל
בחרמל םיעיגמ רצימה ןמו ,ארגא ארעצ םופל יכ ,רתוי דועו ,תודעוותהה
.ימצעה

לכב ,הלוכ הנשה לכ לע םלצא ךשמוי ,וישכע ולבקיש ימצעה בחרמהו
איה רשא ,הליפתה תדובעבו רודיהב תווצמה םויקב ,הרותה דומילב ,םהיניינע
.(קלב תשרפ הרות-יטוקיל) םיניינעה לכ לש הרדשה טוח

:יברה םייסו

תאזל .הרותב רושק תויהל ןיינע לכ ךירצ ,הרות-תחמש אוה וישכע רשא תויה
תא ךישמהל "ילכ" היהי הזו ,הרות לש ןיינע םע ולבקיש בחרמה תא ורשקי
.תוינחורבו תוימשגב הלוכ הנשה לכ לע בחרמה

הדות תרכה

הדוה הבו ,יברל תרגיא ןיקשולעט ןסינ 'ר ח"הרהו ג"הרה רגיש ב"ישת תרצע-ינימש רחא
.הרותה תחמשל ומרתו ולש תסנכה-תיבב ורקיבש םירוחבה לע יברל

:(וט 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת ןוושחרמב 'זב יברה ול בתכ ךכל הנעמב

רוקיב לש הבוטה העפשההה תא ראתמ וב ,ירשת ח"כמ ובתכמ יתלביק םעונב
םשורהו ,רבעה הרות-תחמשב ולש תסנכה-תיבב םימימתה ידימלת דמח ירוחב
.םיללפתמה לכ לע וריאשהש

יפכמ רתוי הברה דוע ל"נה םירוחבל עיגמה חוכ רשייה רשא ףיסוהל ילעו
ויה םיכירצ רשאב ,רתויב לוע תלבקב הז רוקיב םלצא היה רושק יכ ,הרעשהה
תועש ךשמל ךלילו ,ש"נאו ד"בח ידיסח יככותב ןאכ תודעוותהה תא בוזעל
ךותמ הז לכ תא תושעל אלא דבלב וז אלו ,םישרדמ יתבו תויסנכ יתבל תודחא
.בל תוצילעו החמש

דחא ידוהי תוחפל

35 'מע (ב) 'א ךרכ א"ישת - םחנמ-תרות) תופקהה םדוק הרות-תחמש לילב - א"ישת תנשב רבכ
המכו המכב תופקה ךורעל םיכלוהה םימימתה ידימלתל ותחישב םירבד יברה שידקה (ךליאו
:תויסנכ-יתב

,וסנכיי תסנכ-תיב גוס הזיאל תעדל ילבמ ,רז םוקמל םיכלוהש יפ-לע-ףא
אלו םהמ ועפשויו ולעפתי אמש שושחל ןיא ,םש ושגפי םידוהי גוס הזיאו
םידמוע ,וילא םיאבש םוקמ לכב ,לארשי ינב לצא ,ןכש ,םהילע עיפשהל וחילצי
שדקמה-תיב ןברוח ירחאל םגש םיאורש יפכ - םה םמוקמב ומכ ףקותה לכב
היתווצמו הרותה םויק לע ףקותה לכב לארשי ינב םידמוע ,"ונצראמ ונילג"ש
ומכ ףקותה לכב תויסנכ-יתבהל םיאבש ןדיד ןודינבו - שפנ-תוריסמ ךותמ
לא םתוא םיברקמו םהילע םיעיפשמ הז חוכבו ,יברה לש ויתומא 'דב םיאצמנש
.יברה

:יברה לחיא (37 'מע םש) החישה םויסב

תוחפה לכל ומע איבי תויסנכ-יתבהל םיכלוההמ דחאו דחא לכש ךרבתי םשה ןתי
-תיבבו םילשוריב ועבקיי םהש ,יברה לש םילתכ 'ד ןיב ,ןאכל דחא ידוהי
.שדקמה

:271-270 'מע "תישארב ימי" רפסב רפוסמ וז החישל רשקב דוע

[...] הנש ידימכ ,תסנכ-יתבב חמשל 'תהו ש"נא וכלה הלילב .א"ישת'ה תרצע ינימש ליל"
ףיסוהו ,תסנכה-יתבב חמשל בוש וכליי הלילהש א"טילש ר"ומדא ק"כ הרוה [הרות-תחמש] ברעב
ףתתשהל תורשפאה היהת תסנכה יתבל םיכלוהה ולאל םגש ידכ תודעוותהה תא םידקי הז ינפמש
ירחא [...] העיקשה ינפל תודעוותהל סנכנ א"טילש ר"ומדא ק"כ .םייחל רמולו תודעוותהב
."תסנכה-יתבב חמשל וכלהו םייחל 'תה לכ ורמא החישה

רדג תצרופ החמש

היה םימעפו .םתוחילשמ ובשש חמשל םידעוצה תא תודעוותהה ךלהמב יברה ריכזה םינשה ךשמב
ןנוכתהל ליחתהל רשפאשו םאוב לע יברל ועידוהשכ) תודעוותהה םויסל "תוא"ה הז
.('תופקה'ל

:(ל"נה) ןיקשולעט ברהל יברה לש ותכרבב םותחנו

לכ לע ךשמות ,טרפב הרות-תחמשו ,ללכב ונתחמש ןמז לש החמשה רשא ןוצר יהיו
,רדג ץרופ החמש ליגרה רמאמה לע ןעשנו ,החמש תנש היהתש ,הלוכ הנשה
,לארשי תונבו ינב ייחבש םירתסההו תומלעהה תולבגההו םירדגה לכ ורסויש
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב הלגנהו הארנה בוטב הקותמו הבוט הנש היהתו
םידעומ - תודיסחה ינייעממ


הרות-תחמש


ןדע-ןגב תועורק םילענ

:רמאו וידימלת ברקב םעפ בשי בוט-םש-לעבה

יכאלמ םלוא .גחה תדועסו תופקהה ללגב ,םתליפת ןמזב לארשי טעמ ורחיא הרות-תחמשב
תושעל ולכי אל ךא .םתריש תא רישל םלגרהכ וננוכתה ,וז הדובעב םיקוסע ויה אלש ,הלעמ
."הטמל לארשי ורמאיש דע הלעמל הריש םירמוא םיכאלמה ןיא" ירהש ,לארשי תומשנ אלב תאז
רבדה .םיילענ ינימ לכ םש ואצמ עתפל הנהו ...ןדע-ןגה תא תוקנל םייתניב וכלה ?ושע המ
!םיילענ אל ךא ,המודכו ןיליפת ,תיציצ םש אוצמל ויה םיליגר םה יכ ,רתויב םאילפה

ותרוחס םה ולא םיילענ יכ ,לאכימ ךאלמ םהל הנע .ויפ תא לואשל לאכימ ךאלמ לא וכלה
הלא :רמאו םיילענה תא הנומ היהו .הרותה-ירפס םע לארשי םע ידוקירב םרוקמו ,ולש
...שטירזממ הלאו ,הקנימקמ

ןהיתוליפתמ ונוקל םירתכ רשוקה ,ט"טמ ךאלמ לע לאכימ ךאלמ האגתה :םייס בוט-םש-לעבהו
...ולא תועורק םיילענמ ,ךלשמ הלועמ רתכ רופתא ינא :ול רמאו ,לארשי לש
(דיק ןמיס - תופסוה בוט-םש-רתכ)


בוט-םש-רתכ

- הנוהכ-רתכ ,הנשה-שארב ךשמנ תוכלמ-רתכש רמא םירבדה ןיבו ,שורד ןקזה ר"ומדא רמא םעפ
תא םג הנומ וניא עודמ :יברה תא וינב ולאש .הרות-תחמשב - הרות-רתכו ,םירופיכה-םויב
.הרות-תחמש לש םידוקירה ידי לע ךשמנ בוט-םש-רתכ :יברה בישה ?בוט-םש-רתכ
(308 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


רשבב קרי םיבברעמ

רחאל .הטמה לעש עמש-תאירק םש ארקו הכוסל יעצמאה ר"ומדא סנכנ ,תרצע-ינימש לילב ,םעפ
רשאכ .רקובה רוא דע בשי ךכו ויתובשחמ יפערשב זחאנ ,תונושארה תוישרפה שולש תא ארקש
:רמא ,תועמד תוגלוז ויניע רשאכו ,וידי תא לטנ ,רחשה ריאה רבכש ןיחבה

אובי רשאכ ,אובל דיתעל .אד ליבס אחומ לכ ואל - תוילג לש ינש בוט-םויו הרות-תחמש
.םהילא ועגעגתי זאו ,םתלעמ תא ועדיו וריכי ,חישמה

םע (קרי ןימ=) ענעוושטאב םיברעמ םה ,םחרל שי ןכא לארשי-ץרא ינב לעו :םייס יברהו
.רשב
(302 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


רשואמ היחמושו

:ז"קת תנשב ,ןכ ינפל הנש האמ ט"שעבה רמאש הרות לע 'קדצ-חמצ'ה רזח ז"רת הרות-תחמשב

אלא "היכמות" ירקת לא ;(חי,ג ילשמ) "רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע"
םינב ינבו םינבב ,רשואמ - הרותה תא חמשמו הרותה םע חמשש ימ .החמש ןושל ,"היחמוש"
.הרותב םיקסוע

התוא רמוא אוה וישכע םגו ,וז הרות ט"שעבה רמא זאמ הנש האמ אוה םויה :םייס יברהו
.דוקרל וליחתיש םידיסחל ותחפטמב ןמיס יברהו .ןדע-ןגב
(306 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


!ודקיר ,םידוהי ודקיר

קיבדהל ולכי אל םיאירבו םיריעצ םיכרבא .תואיל אלל תופקהה תעב קדצ-חמצה דקר תחא הנש
!ודקיר ,םידוהי ודקיר :זירכה ודוקיר ידכ ךות .ץמאמ בורמ ולפנ םהמ םידחאו ובצק תא
.אחיוור ינוזמו ייח ינבל וכזתו הרותה-תחמשב וחמש

ףייעמ אוה יכ הלעב לע הננואתהו ,יעצמאה ר"ומדאה ,היבא רדח לא הסנכנ תינברה ותגוז
.וידוקירב םידיסחה תא

אוה .שדקמה-תיבב ריאהש יפכ ,הרות-תחמש לש רואה יוליג תעכ ריאמ ולצא :יברה בישה
!הזמ הלעמל ףאו תוליצאה םלועב איהש יפכ ,ותמשנ םצע יוליגל ותחמש ידי-לע הכוז
(11 'מע ג"שת תוחישה רפס)


הדובעל הלוגס

היה הרות -תחמשב שבלש ליעמה יכ ,וליעמ תא ףילחהל 'קדצ-חמצ'ה גהנ הרות-תחמש יאצומב
םשל דגבהמ דב תסיפ םילטונ ויה יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה ילודג .העיזמ בוטרו עורק
.הדובעו הרותב הלוגסו החלצה
(11 'מע ג"שת תוחישה רפס)


ןוצר-תע

םיסנכנ ויה ,תופקהה ינפל הלילב ,הרות-תחמשבו תרצע-ינימשבש ,גוהנ היה ב"שר יברה לצא
.הכרב ונממ שקבל ידכ ,יסורה אבצל סייגתהל ודמעש םירוחב וילא
(58 'מע ה"שת תוחישה רפס)


...הרתי תוניצר

יברה ול ריעה .הרתי תוניצר ךותמ 'תארה התא'ה יקוספמ קוספ םידיסחה דחא רמא םעפ
."?תוניצרב ךכ-לכ עודמ" :ב"שרה
(30 'מע ד"שת תוחישה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוק-תבש
דעומה-לוח תבש ,ירשתב 'כ

.תבש-ברע לכבכ (הכוסב) תורנ תקלדה

.1('ודוה' םירמוא ןיאו) 'והילא חתפ' םיליחתמ החנמב

החמשב םג" - 'םולשב יאוב'ב .ליגרכ 'ידוד הכל' .'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.1'אוביו הלעי' םע ,שדוק-תבשד תיברע .אנווגכ .("הנירב" םירמוא ןיאו) "הלהצבו

.1שחלב םירמוא - 'אתדועס איה אד' ,'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' :שודיק

,תבשה םוי לש ריש ,לבקתת שידק ,םלש ללה - הרשע-הנומש ירחא .תבשד הליפת :תירחש
.1םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,ונעישוה

.3"ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא" ונגהנמלו ,2המיבה תא םיפיקמ ןיא תבשב

,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .(ליגרכ) הימש ךירב ,עוסנב יהיו .תארה התא :הרותה תאירק
תא םיחינמ ,"ילא רמוא התא האר" (וכ,דל - בי,גל תומש) םילוע העבשל םיארוק ןושארב
."ישישה םויבו" :ריטפמל ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק יצח ,המיבה לע ינשה רפסה
(תבשה שדקמ)" םיפיסומ הנורחאה הכרבה תמיתחב קר ,בוט-םוי םיריכזמ ןיא הרטפה תוכרבב
.1"םינמזהו לארשיו

םויבו" - ףסומב .תוכוסה גח לש ףסומ תליפת ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי
."ישישה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .הכרב תשרפב םיארוק :החנמ

לע לידבמשכ .הכוסב הלדבה .1'שודק התאו'ו 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ
.1שחלב םירמוא 'ךל ןתיו' *3."הכוסב בשיל" ,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ןייה

ןושאר םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

לכ תא 4(רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ .הלילה לכ םירע םיראשנ שדוק-תבש יאצומב
.11.28 :ץראה זכרמב תוצח ןמז .5תוצח ינפל 'םירבד' שמוח

.7ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (6רוביצב) םירמוא תוצח רחא

תאצ רחאלש "ןוצר יהי"הו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
.8בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ל ףסונב ,7הנבלה

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
.9הנשה-שארב גהנמה ךרד-לע

םיקסועו (3.42 :המידקמה העדל רחשה תולע) הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
.10וצפחכ שיא שיא ,הרותה דומילב

.11הווקמב לובטל ךלוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה הלילה ףוסב

םירשוק .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.12בלול ילע תועצמאב ןתוא

תוכרב ךרביש דע דומלל ול רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ
.13הרותה

לכ תא רקובב ךרבמ ,תחא םעפב 14"ימשנ ןיתיש" רועיש ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג
.14ךליאו הלילה תוצחמ הרותה תכרב ךרבמ ,הז רועיש ןשי יאדוובש ימ .15רחשה תוכרב

:תירחש

ךכל גאדו ,תוכוס דעומה-לוחב תוברעהו םיסדהה תא ףילחמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.16םישדח םיסדההו תוברעה ויהי הבר-אנעשוהב בלול תליטנלש

ןיא ('וכו הרות-רפס תאצוהב ןכו) המצע הליפתבו ,לטיק םישבול ןיא הבר-אנעשוהב
.17דעומה-לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ

תודגאמה תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ ללה ינפל
בלולה ילע סוכסכב תוברהל ךירצ הבר-אנעשוהב יכ ,18דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא
.19החמשבו

:תונעשוה

.21המיבה דיל םמע םידמועו ,20לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ

םירמוא ךכ-רחא .22םיפיקמ ןיאו ,שדוק-תבשב והורמא אלש ,"רראמ המדא" תא הליחת םירמוא
עבש המיבה תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה ,םהירחאלש םיקוספה םע) תונעשוהה 'ז תא
.24דבלב םינימה תעבראב ,23םימעפ

.25'ע וא 'ס תואב םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ םויה םג

וננתת" םיליחתמו ."אנ העישוה והו ינא . . תעשוהכ . . והו ינא" םירמוא ,ןכמ-רחאל
.תונעשוהה יטויפ םויס דע ". . םשל

.26"חתפת - ונל בוטה ,ךרצואו" :ךכ קספל שי

.םימעפ שולש להקה ךכ-רחאו םימעפ שולש ץ"שה רמוא - ". . רשבמ לוק"

,25דיה ןמ םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םיטויפה םויסב
םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ןכמ רחאל .'לבקתת שידק' םירמואו
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ] .22"ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,[הדיצה התוא םיחינמ]
הטבחה םוקממ חיטשה תא ריסמ היה .תולק טבוחו ,הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ
.[24עקרקב

.27הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.28ומע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעלו עקרקה לע ןריאשה םיתיעל ,ואסיכ לע ןחינה

םויב - לארשיל .ישישה םויב - יולל .ישימחה םויב - ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
.יעיבשה םויב - יעיברל .יעיבשה

.יעיבשה םויב - ףסומב םויה ןברק

.20הזב אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" אבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא

-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא .חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט
.29(רשבב םיאלוממ קצב

.30םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ 'דרפיהל' ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
.31"ןוצר יהי"ה םירמוא

.'ונייחהש'ו 'בוט םוי לש רנ קילדהל' םיכרבמ :תורנה תקלדה

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר אנעשוה לש החנמב

ינש םוי
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

.32תומשנ וב ןיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח ללוכ חולב
הנבלה תכורפה התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.33הרות-תחמש רחא דעו הנשה-שארמ השורפ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.34םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רמא

רקייל םיכירצ הרות -תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש 24 קר שי ק"האב ;ל"וחב] תועש 48-ה
-לע הז לכו ,תוינחורבו תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב
.35םידוקירה ידי

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל גיהנה ר"ומדא ק"כ
.36גחה תחמשב םידוהי

שידקו תוינשמ םירמוא םילבאה .לבקתת שידק - הרשע-הנומש תליפת רחאל .תיברע תליפת
.37[ןלהלדכ תופקהה רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא .ןנברד

.38תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

וכרבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה חסונו "וניקתא" - שודיקה רדס
.(שודיקה תעשב הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש"

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.39ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה ונייחהש תכרב ןכש

לע ליטהש הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכ] ריסמ ר"ומדא ק"כ היה הרות תחמשב םימעפל
.40'הקשמ' תייתש

בא" ןכמ רחאלו ,(41םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" .תופקה רדס
.42"םימחרה

קוספ) ןוגכ ,ןיינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל הרומ יברה היה ןכמ רחאל
. ךמע תא העישוה" ;"ךערזבו . . תצרפו . . ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש
42.". . ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ,".

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.42שדוקה-ןורא תא םיחתופ

המיבה תא םיפיקמו ,[43שדוקה ןוראב קולד רנ םיחינמ ןיא] הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ
הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ) הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ
לכ רחאל .(וז הזרכה ןיזירכמ ןיאו ,ףצרב תופקהה לכ תושענ הרות-תחמש םויב) .'וכו ,"'ב
.42שדוקה -ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמ ,הפקה

,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש ר"ומדא ק"כ
.44ולפי אמש םששחב

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקספב
.45"םילד" תביתל

.46יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא תולבאה תנשב

אבסה לש 'קאזאק פאה' ןוגינ תא ןגנל םיגהונ .47'תובב עברא' ןוגינ הז םויב םינגנמ
.48הלופשמ

.49הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

:(50תרחמל ןכו ,תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה ירפס תא םיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי שידק ,'ונילע'

.49שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע-ינימשב

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.51"ותוהמ לכ

:תירחש תליפת

.7בוט-םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ איה תירחשב 52םייפכ תאישנ

דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,ינש םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא 'ה

.תודעוותה ךכ-רחאו .'ןפגה ירפ ארוב' ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' .שודיק

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.42םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה ןורא תא ןיחתופ ןכמ-רחאל
.תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
.53ותוא םירגוסו שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו

ויהי' ,'םלוע-לש-ונוביר' ,(תחא םעפ) תודימ ג"י ,(ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,'הימש ךירב' ,'יתליפת ינאו' ,'ןוצרל
לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 54םיארוק ןושארב ,הרות
.55הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל הלעי רוביצה

.דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע ר"ומדא ק"כ לש תסנכה-תיבב
.56םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ - ןהוכל

57"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'הו 'הרות-ןתח'ה

לכ יניעל" דע "םדק יקולא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
רמוא השרפה תאירק רמג רחאל .הרות ןתחל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
.55הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.58ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה

םינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא םיכפהמ ןיאו ,ןושארה הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ
.59הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ ,דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(60םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספ תא םר לוקב הנוע להקה .תישארב ןתחל הלועה שאר לע
.62םהירחא רזוח הרותב-ארוקהו ,"ולוכיו" 61םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

תבוחב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר . . השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"63חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.64הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ךכ-רחא

םילבא .תסנכה -תיבמ אצוי - םייח וירוה ינשש ימ ."תינולפ ןב" םירמוא 65תומשנ תרכזהב
."םימחרה בא" םירמוא ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה-תיבב םיראשנ (ע"ל) םתנש ךותב
.66"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םגו

.שידק-יצח ,וללהי ,ירשא

רמול םיליחתמ ףסומ תליפתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ תליפת םדוק
.תאז

רמול לכויש ידכ ,רוביצה וללפתיש ןמזה דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו חורה בישמ"
.7"םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש
.1רזוח וניא - "לטה דירומ" רמאו העט

.םייפכ םיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.68ינש ףוס דע התליחתמ תישארב תשרפ תא םויה דומלל שיש הארוההכ גוהנל רקיעה ,הארנכ

רבד -לע ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ר"ומדא ק"כ
.(ה"נש :וז הנש ימי ןיינמ) 7'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה

:בוט-םוי יאצומ

.ונתננוח התא - תיברע

.לידבמה ,ןפגה ,(בוט-םוי יאצומ לכב ןכו) "יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ .הלדבה

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
69ד"בח -ה-תלחנ ,ד"בח-רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו

.70'הכרב' תשרפד ת"ומש תרימא ןמז ףוס אוה הלילה

.71"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

ישילש םוי
גח-ורסא ,ירשתב ג"כ

.72הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיא

:גחה ירייש

ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל ,םגהנמ ןכ .73גחה ירחא ךכסה תא ףורשל ברה-תיב-גהנמ
.73ץמחה תפירשב אלו

,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל הארוה התיה ךדיאל
.74תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב תעב ףורשל - בלולה

יעיבר םוי
ירשתב ד"כ

תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא רמול יברה גהנ הז ךיראתב
רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה לש המיא ,ד"יה לחר
.75יברה לש ויחא ,ד"יה.ד"בח-ללוכ חול (1

.ס"רת ס"וס םינורחאו רוט (2

.ז"הדא רודיס (3

.דכש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .12 ע"ס ד תומישר (3*

.לש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (4

.םיגהנמה רפס ,תחא םעפ קר הלילה םירמוא 'הכרב' תשרפ תא םג (5

.בלש -אלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,רוביצה םע תאז ורמא וניאישנ וניתובר ק"כ םגו (6

.םיגהנמה רפס (7

ךא .ט"וי לש ר"היה םירמוא ןיאש (ח"שת צ"עמשו ר"וה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ) אתיא םיגהנמה 'סב (8
,"ומצעב לארשי ךלמ דוד םרמא וליאכ" כ"שמב ,ט"ויו תבש לש ר"היה תלעמב יברה גילפה נ"שת ר"עשוה לילב
(דחוימב - הברדאו) םג ללוכ" ותוא םירמואש הז ר"הי ד"ע ספדנ 33 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת תויודעוותהבו
."הבר אנעשוהב

לאירבג יעטנב 'זנ ויתורוקמו גהנמה) גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .346 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (9
.(גי תוא ט"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ .בנ הרעהו ב"לס ג"צפ

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתמ - נ"שו ,דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (10

.א"ס ד"סרת 'יס א"מרב רוקמ האר .גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,י"תכ - ח"שת צ"עמשו ר"וה תוחישמ (11
הזב אתועיר ןיאש וסש 'מע ןלהל 'רצוא'ב רומאהמו הזמ חיכוהל ןד ,150 'מע ,ד ,שטיוואבויל ילהא ץבוקב
.ע"עו .(בוש םילבוט םיבר השעמל יכ םא) הליפתל בוש לובטל צ"או ,תועש המכ םינשי הווקמב הליבטה רחאש

24 'מע די 'בוח 'תומישר'ב םנמא .ולש-דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םינטקו םישנ רובע םג םיניכמ (12
םג א"י - הסירעבש םינטקל .129 'מע םש שטיוואבויל ילהא ,ומצעב םהל קליחו םידוגא םתוא הנק קרש ןכתיי
.םש האר ,םרובע טובחל

.('רדסה לע תוכרבה חסונ') ז"הדא רודיס (13

.העש יצח ךרעל :ד"בח ללוכ חולב (14

הנווכהש ונושלמ רורבו ,ןהב בייחתנש דימ רחשה תוכרב ךרבל לוכי הלילב ןשי םאש ,אתיא םש רודיסב]
רחשה תולעל ןיתמהל ףידע ,םיטרפה לכב בייחתהל יוצמ הז ןיאש ןוויכו ,לעופב 'וכו לוגנרת לוק תעימשל
.[ןירג 'יש לאיתוקי 'ר ח"הרה תרעה - תוחילסד 'בב ד"בח -ללוכ חולב רומאכ ,ןבומכ

ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקבש 'תודיחי'ב ,השעמל-הכלה הארוהכו ;'ד 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (15
.(א"ס ו 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע) רצי רשא ךרבל ידכ הליחת ויכרצל תאצל שיש ,ריכזמ םש .גיר 'מע

.ופוסב ה תוא ד"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ 'סב ןמסנהל ונייצו .14 'מע ד"שת ש"הס (16

.ולש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (17

ךרכ תוחיש יטוקלב הזב תודיסחה ד"ע רואיב הארו .13 'מע 'ד 'בוח 'תומישר'מ ,68 'מע םיגהנמה רפס (18
.1368 'מע 'ד

.א"ס ד"סרת 'יס שובלו ,א ק"ס א"נרת 'יס ז"טל ןייצמ חלש 'מע ד"בח יגהנמ רצואבו .םש תוחיש יטוקל (19

.םיגהנמה רפס (20

.םש ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חולל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגה (21

תא (הפקה אלל) םילשהל שי עובשב ןושאר םוי לש אנעשוהה תרימא ינפלש םיגהנמה רפסב הארוהה יפ-לע (22
ללכ ךייש הז ןיאו ,ןכ תושעל שי םויה םג הרואכל ,"'א םויב ר"וה לח םא" לולשל ילבמ ,ק"ש לש אנעשוהה
וארו וקדב (וז הנשבכ תועיבקה התיה הב) ב"נשת תנשבש א"י ןכאו .ר"והד תויללכה תונעשוההו תופקהה רדסל
."רראמ המדא" זא רמאש רבתסמו ,הנושארה הפקהה תא ליחתהל ומוקממ הנפש ינפל המ-ןמז בכעתה יברהש

.ז"הדא רודיס (23

.ז"הדא רודיס תועמשממ ,ט"ס ה"מפ ללוכה רעש (24

ןיבל הניב הציצח היהת אלש גאד ,שממ עקרק ג"ע אלו ,דמע הילעש ץעה תמיב לע טבח יברהש תורמל (25
.טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - תונעשוהה

.אכ ע"ס ז"פרת מ"הס .זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש .א,טנ םירוביד יטוקל (26

.ולש 'מע ,םש (27

.ס-חנ ק"ס ד"סרת 'יס םייחה ףכו ,ב"יס המת 'יס ז"הדא ע"ושל ןייצמו .מש 'מע ,םש (28

- ומויב ע"פב רכזנ אלש המו .58 'מע םיגהנמה רפסב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגהב תוטישפב אבומ (29
םיגהנמה תרתוכב רומאכ "שודיח םהב שיש . . יגהנמ") ד"בח גהנמ אלו ,יללכ 'לארשי גהנמ' אוהש ןוויכ ילוא
.ח"אדב ראבתנ ומעטש םושמ אלא כ"ויעב םיגהנמה 'סב אבוה אלו ,(וללה

.הבר-אנעשוהב אוה ק"הראבש ,"הרות תחמש ברעב" ד"בח-ללוכ חולו םיגהנמה רפס ןושל (30

'עה ופ קרפ לאירבג יעטנל םינייצמו .תרצע-ינימשב איה הדירפהו ל"וחב רבודמ םשש אלא ,םיגהנמה רפס (31


םאו ,בוט םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה) אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (32
.(דכר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (33

צ"עמש ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,68 'מע םיגהנמה רפס (34
.ךליאו 134 'מע ,ד ןויליג ,'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו

.146 'מע םש שטיוואבויל ילהא .בסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ע"עו .םיגהנמה רפס (35

התא' ינפל ('ה תלהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס הארו .נ"שו ,טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (36
.'תיארה

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע שטיוואבויל ילהא (37

ילהא .אעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (38
תובישח תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש שטיוואבויל
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה

.152 'מע שטיוואבויל ילהא הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע טי ךרכ תוחיש יטוקל (39

.עש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (40

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (41
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה רפס - 'לארשי -הנחמ'ו 'ךוניח ינינעל

.ונש-דנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

'מע ל"נה שטיוואבויל ילהא האר ,ונממ ענמיהל ונגהנמו הז גהנמ םעטל .זנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (43
.144

-תחמשמו ,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (44
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןינע ךשמנ הרות

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת תוחישה רפס (45

.227 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' .חנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .78 'מע םיגהנמה רפס (46

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (47
.13 'מע ב"שת

.236 'מע םולש תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (48

.םיגהנמה רפס (49

.טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (50

.39 'מע ד"שת תוחישה רפס (51

.'תורשקתה' לש םדוקה ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (52

.חעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חול (53

.(טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) םיארונה םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (54

הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב הרותל םילעמ
.(כ"ונו י"ס

.ב"צו ,ותיא םינטקה וינב ןילעמ ,הרותל הלועה יולו ןהכש וגהנש ש"נאמ שי

.1 'עה גק ןויליגו 2 'עה דצ ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהב האר :"קזח" תרימא רבדב .ד"בח-ללוכ חול (55

.157 'מע שטיוואבויל ילהא ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמה יטרפ הארו .טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (56

.ד"בח ללוכ חולב ש"מכ אלדו .(םידעומה חבשב ספדנ) ו"טשת ת"חמש ליל תחיש (57

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (58

.אפש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (59

.דפש 'מע םש (60

.רוביצה םע (םרמואל ליחתהש יל רורב - פ"כע) םרמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,ר"ומדא ק"כ (61

.ד"בח-ללוכ חול (62

.ופש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (63

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,שטיוואבויל ץבוק (64

דובכ ינפמ" (ןורחא ט"ויב תאז םישועש ט"וי ראשבכ אלש) אקווד תרצע ינימשב תומשנ ןיריכזמ ל"וחב (65
,ז"סקת 'מע ב"ח תולבא לאירבג יעטנ ,403 'מע תולבא לע וב לכ :םירפסב הזב האר .םויה - ק"הראבו ,"הרותה
.נ"שו

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר (66

.17 'מע גיק ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ תומשנ תרכזה יגהנמל תורוקמ

.ג 'מע בי ךרכ ק"גא (67

ילהאבו בצ תוא ד"בח יגהנמ רצואב ,הזב תונושה תוארוהב ןוידו ןויצ .451 'מע א"ח ו"משת תויודעותה (68
.163 'מע ל"נה שטיוואבויל

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (69
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח וביסמב ךלמה 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.149 'מע שטיוואבויל ילהאו ול תוא ד"בח יגהנמ רצוא האר .396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה (70

.נ"שו ,גצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .192 'מע י קלח תוחיש יטוקל (71

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (72

ךומס תאז םישועש ,קייד 166 'מע שטיוואבויל ילהאבו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' ,ג"צרת ירשת ןמוי (73
אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש םויה רדס 'סב כ"שמ פ"ע םעטהו ,גחל
.התווצמל

'יס ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח תוחיש יטוקל (74
.הווצמד םיסדהה לכב ז"ה כ"או ,ו"ס זצר

יברה י"ע עבקנש םויה אלא ,יאדווב ותריטפ ךיראת וניא הז םוי ,הארנכ .הצש ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (75
.הרעהב 441 'מע ב"ח (ה"נשת ,ד"בח רפכ) קחצי יול תודלות האר ,טייצראיל

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il