- א"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ירשתב ו"כ * תישארב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תואיצמ תשדחתמ "תישארב תבש"ב
הבוטל םלועה


- םינפוא ינשב תויהל הלוכי עגרו עגר לכבש םלועה תווהתה
רבדה * שיל ןיאמ השדח תווהתה תמגודב וא תונשיה שודיח
הדובעל ךרעב תישענ איה םא ,לארשי-ינב תדובעב יולת
-ןיאבו ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב איהש וא הז ינפלש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ךורע


:"תישארב תבש"ד ןיינעה תוללכ רואיב

- הרותב הזש יפכו .הרותב הזש יפכ םלועה תואיצמ - אוה תישארב תשרפד ןיינעה תוללכ
תדובעל עגונב הז ךרד לעו ."אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" רמאמכ ,םלועב םג ךשמנ הז ירה
קיסע שנ רב - רמאמה ךשמהכ ,םלועה תא םימייקמ םה ירה הרותה דומיל ידי-לעש ,לארשי ינב
.אמלע םייקמו אתיירואב

תא הרותב דמול רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,הרותב ארוק ידוהי רשאכש ןבומ הז יפ-לעו
ןיינעה תוללכ תא לעופ אוה ירה - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ד ןיינעה
.שדחמ םלועה תאירבד

תא התע דמול ידוהיש הז ידי-לע םלועה תאירבב לעפנש שודיחה והמ :ןיבהל ךירצ הרואכלו
א"משת םיפלא 'ה רבכ םייק םלועה ירה - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" קוספה
םוי יכ ,הלוכ הנשה לככ בשחנ הזש ,ב"משת'ה תנשד ירשת שדוח ףוסב רבכ ונא םיאצמנו ,הנש
תבש"ד שודיחה והמ ,ןכ םאו - םלש שדוחל בורק המכו -המכ-תחא-לעו ,הנש בישח הנשב דחא
!?םלועה תאירבל עגונב "תישארב

ןיאמ עגרו עגר לכב איה םלועה תווהתהש העודיה ט"שעבה תרותל הנווכהש רמול רשפא יאו
תבשלו ,חנ תשרפ תבשל םג אלא ,אקווד "תישארב תבש"ל ךייש וניא הז ןיינע יכ - שיל
!הנשה ימי לכלו ,וניזאה תשרפ תבשלו ,הכרב תשרפ (וב םידמולש עובש)

ןיינעה תוללכל עגונב דחוימ שודיח "תישארב תבש"ב ונשי הנשב הנש ידימ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.םלועה תאירבד

לארשי לכב טושפ גהנמ" השענ רשאכ ,התע קר וניא הנשב הנש ידימ "תישארב תבש"ד שודיחהו
תוליהקב וגהנ רשאכ םגש ם"במרה ןושלמ עמשמדכ אלא - "תחא הנשב הרותה תא ןימילשמש
(םינש 'גב תחא םעפ "תישארב תבש" לח היה םלצאו) םינש שולשב הרותה תא םילשהל תומייוסמ
.תחא הנשב הרותה תא םילשהל תוליהקה בורב וגהנ

יוליעו שודיח ירה ,הנשב הנש ידימ "תישארב תבש" היה תוליהקה בורבו תויהש רמול שיו
.םינש שולשב םעפ הרותה תא ומילשהש ולא תוליהקל עגונב םג היה הז

לכ תאירק רמגו םויס םע הרושק הרות-תחמשד החמשהש רהוזב בותכש המש ןבומ הז יפ-לעו
הנש ידימ הרות-תחמשב הרותה תא םימייסמש תוליהקב קר והזש הנווכה ןיא - הלוכ הרותה
ונשי ,םינש שולשב הרותה תא םימייסמש תוליהקב םג אלא ,(ןכ רמול לודג קחוד יכ) הנשב
הרות-תחמש) הז םויב ומייס תוליהקה בורבש תויה - הנשב הנש ידימ הרות-תחמשד ןיינעה
.תוליהקה בור לש םתחמשב םה םג םיחמש ןכלו ,הלוכ הרותה תאירק תא (הנש לכד

ירחאל םגש ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשד תופקהל עגונב ןקזה ר"ומדא רודיסב וניצמש יפכו
ןכ םג חמשיו ןנרי ,ורמג אלש רחא תסנכה-תיבל ךלוה םא" ,ולש תסנכה-תיבב 'וכ דקרו חמשש
."ולש תסנכה-תיבב ןכ השע" התע הזש יפ-לע-ףא ,"םהמע

םינש הצחמו שולש וא שולשב הרותה תא םימייסמש תוליהקהש - ונניינעב המכו-המכ-תחא-לעו
הרותה תא ומייסי םה רשאכ) הצחמו םייתנש וא םייתנש דועב קר הרות-תחמש תא םמצעב וגגחי
.תוליהקה בורד הרות-תחמשב חומשל םה םיכירצש יאדווב ירה - (הלוכ

תוליהק ויה רשאכ םג - הנשב הנש ידימ "תישארב תבש"ד שודיחל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
.םינש שולשב הרותה תא ומייסש

.ל"נכ ,םלועה תאירבל עגונב "תישארב תבש"ד שודיחה והמ :ןיבהל ךירצ -םינפ לכ-לעו

:הזב רואיבהו

ןפוא ותואב ,תונשיה שודיח (א) :םינפוא 'בב תויהל לוכי םלועה תווהתהד ןיינעה תוללכ
תווהתה תמגודב ,הז ינפלש תווהתההמ רתוי הלענ ןפואב ,שממ שודיחד ןפואב (ב) ,םדוקמכ
.שיל ןיאמ השדח

אוה ותואיצמש" ,תוהמו תומצעמ איה עגרו עגר לכב םלועה תווהתהש יפ-לע-ףא ,הנהד
שי אורבל ותלכיו וחוכב ודבל אוה ןכלו ,ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ
תונשיה שודיחד ןפואב תווהתהה תויהל הלוכי ןכ-יפ-לע-ףא - "'וכ טלחומה ספאו ןיאמ
ןיאמ תווהתה תמגודב ,שממ שודיחד ןפואב איה תווהתההש - רתוי הלענ ןפוא ונשיו ;דבלב
.שיל

אוה עבטה םגש ,ונייה ,עבטל סנ ןיב קוליח ןיא םיניינעה תוימינפבש ט"שעבה תרותכו
והזו .'וכ סנ לש ןיינע הזב רכינ אל ,ליגר רבד השענ הזש תויה אלא ,סנ לש ןיינע
רחאמ ,שודיח לש ןיינע הזב רכינ אלש ,תונשיה שודיחד ןפואב םלועה תווהתהד ןיינעה
."ותובשי אל"ד ןפואב איה הגהנההש

קיסע שנ רב - לארשי ינב תדובע ידי-לעש םלועה תווהתהל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
,שממ שודיח (ב) ,תונשיה שודיח (א) :םינפוא 'ב הזב םנשיש - אמלע םייקמו אתיירואב
.שיל ןיאמ השדח תווהתה תמגודב

"אמלע ארב" אלו) "אמלע םייקמ" ןושלה רמאנ אתיירואב קיסעד שנ רבל עגונבש יפ-לע-ףאו
שממ תושדחתה אלו ,דבלב תונשיה שודיח לע הרומ הזש ,(אוה ךירב אשדוק יבגל רמאנש -
:הזב רואיבה - שיל ןיאמ האירב תמגודב

אחומ לכ ואל - שיל ןיאמ האירב תמגודב שממ תושדחתה םלועה תאירבב לועפל וז הדובע
ליגרה ךרד לע הדובעה יכ ,אמלע םייקמו אתיירואב קיסע שנ רב ןושלה רמאנ ןכלו ,אד ליבס
.דבלב תונשיה שודיחד ןפואב איה

שממ תושדחתה לועפל - איה םלועה תאירבב םדאה תלועפב תומילשה תילכת ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
םשכש ,ןבומ ,"םארובל ןימוד םיקידצ"ש רחאמ ירהד ,ןיאמ שי תווהתהד שודיחה תמגודב
בכעמ ימ יכ ,(תונשיה שודיחד ןפואב קר אל) שממ שדח ןפואב םלועה תא שדחל לוכי ה"בקהש
.םלועה תאירבב שממ תושדחתה לועפל םיקידצ לש םתלכיב ןכ ומכ ,'וכ ודעב

תושדחתהד ןפואב וא ,תונשיה שודיחד ןפואב) ה"בקה ידי-לע םלועה תווהתה ןפוא ,הנהו
,םלועה תאירבב שממ תושדחתה םיאור אל רשאכ :תרמוא תאז ,לארשי ינב תדובעב יולת (שממ
שודיחד ןפואב אלא ,שממ תושדחתהד ןפואב הניא לארשי ינב תדובעש - איה הזל הביסה ירה
.דבלב תונשיה

שממ תושדחתהד ןפואב ותדובע דבועו ,ומצע תא הנשמ ידוהי רשאכש תוטשפב ןבומ הז יפ-לעו
תלעופ שממ תושדחתהד ןפואב ותדובע ירה ,"תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" אוהש רחאמ הנה -
.שממ שדח ןפואב םלועה תא תווהל (ה"בקה) ינשה "ףתוש"ה לע (לוכיבכ)

:םלועה תווהתהד שודיחה תוללכל עגונב "תישארב תבש"ד שודיחה ןבוי הז יפ-לע

,תמדוקה ותדובע ךרעב ,תונשיה שודיחד ןפואב] םדאה תדובעל עגונב םירומאה םינפואה 'ב
,[הז ינפלש אגרדל ךורע ןיאבש תיתימא הכילה ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,תושדחתהד ןפואב וא
- [שממ תושדחתה וא ,תונשיה שודיח] םלועה תווהתה שודיחב םינפואה 'ב - הזמ האצותכו
היהיש תורשפאו הרירב הנשי ,הלוכ הנשה לכ ךשמב :תרמוא תאז ,הלוכ הנשה לכ ךשמב םיכייש
.ל"נה םינפוא 'במ דחא

איה לארשי ינב תדובעש יאדוובו ,רבדב קפס לכ ןיא - "תישארב תבש"ב םיאצמנ רשאכ לבא
אלו) שממ שדח ןפואב םלועה תווהתה שודיח הז ידי-לע לעפנ אלימבו ,שממ תושדחתהד ןפואב
.(דבלב תונשיה שודיח

:הזב רואיבהו

,'וכו הנשה-שאר ,תוחילסה ימי ,לולא שדוחד הדובעה תוללכ ירחאל האב "תישארב תבש"

היה אלש רתוי ןוילע שדח רוא" ךשמנו ,ןתומדקל םירבדה לכ ןירזוח הנשה-שארבש עודיכ -
,םירצמ תאיצי תעב היהש רוא יוליגהמ הלעמל - "הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ
- 'וכו שדקמה-תיב ןיינב תעבו ,הנושארה םעפב ץראה שוביכ תעב ,הרות-ןתמ ןמזב

,םירופיכה -םויד הדובעה ,םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימיה תרשעד הדובעה ירחאלו
,"םימי תעבש ובשת תוכוסב"ד הדובעה ,תוכוסל םירופיכה-םוי ןיבש םימיה 'דד הדובעה
.הרות-תחמשו תרצע-ינימשד הדובעהו

תקזחב אוה לארשימ דחאו דחא לכש רחאמ ירה ,ל"נה הדובעה לכ ירחאלש תוטשפב ןבומו
וכפהו םייחה ןיינע יבגל םגש דעו ,רתויב ףקותב אוה "הקזח"ד ןיינעה תוללכש] תורשכ
.שממ תושדחתהד ןפואב איה ותדובעש יאדווב - [הקזח לש ןיינע וניצמ

תא םיקולא ארב תישארב" קוספה תא הרותב םיארוקו ,"תישארב תבש" עיגמ רשאכ ,ןכלו
תשרפ תאירק םויס ירחאל - הרות-תחמש םויב הז קוספ תאירק לע ףסונ] "ץראה תאו םימשה
רשאכ - "תישארב תבש" ינפלש תבשה םויד החנמה תליפתב הז קוספ תאירק לע ףסונו ,הכרב
תליפתב תישארב תשרפ לארשי ץראב ןירוק זאש ,תבשה םויב איה תרצע-ינימשד תועיבקה
.ירמגל שדח ןפואב םלועה תווהתה שודיח לעפנ הז ידי-לעש יאדווב ירה - [החנמה

איה האירקהו ,תישארב תשרפ לכ תא הרותב ןירוק זאש - "תישארב תבש"ד הלעמה יהוזו
.'וכו הירחאלו הינפל הכרבבו ,רוביצב

םג אלא ,(הירחאלו הינפל הכרב םיכרבמ םהש) הרותל םילועה לצא קר אל לעפנ הז יוליעו
ןמא הנועה לודג" :הברדאו ,ולא תוכרב לע "ןמא" םינוע םהש ,הרותה תכרב תא םיעמושה לצא
.(ריזנ ףוס) "ךרבמה ןמ רתוי

ןיינעה ףקות לע הרומ "ןמא" תיינעד ןיינעהש תודיסח ישורדב ראובמה יפ-לע טרפבו
ןירגתמ םיריילוג ירהש" (םש) ארמגב אבומה לשמהמ ןבומכ - שממ לעופב הטמל הכשמההו
.המחלמה ןוחצנו רמג תמגודב איה ןמא תיינעש ,ונייה ,"ןיחצונ םירובגו המחלמב

לע "ןמא" ונע אלו ,הרותה תאירק תעב תסנכה-תיבב ויה אלש ולא וליפא :הזמ הריתיו
םיניינע המכ םנשי ירהש ,"תישארב תבש"ד יוליעה לעפנ םלצא םג - הרותה תאירקד תוכרבה
."תודשבש םע" לע םג יאק םתלועפש תסנכה-תיבב םישענה

הזמ ןבומכ ,הלוכ הנשה לכ לע ךשמנו לעופ - "תישארב תבש"ד שודיחה תוללכ ,הנהו
,הלוכ הנשה לכד הדובעה תוללכ הליחתמ ובש ,ןוושחרמ שדוח תא םיכרבמ "תישארב תבש"בש
.ירשת שדוחד םייוליגה לכ ירחאל

ןירוק ובש - הנשה ישדח ראשד םיכרבמ תבש יבגל ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשד יוליעה והזו
שדח ןפואב םלועה תווהתה שודיח תא ולעפי לארשי ינבש חוכה ןתינ זאו ,תישארב תשרפ
.ירמגל

:ירשת שדוח ימיב איה ןוושחרמ שדוח תכרבש ןיינעה תוללכ לע ףסונ אוה הז יוליעו

לכ לע לארשי לכל בוט בורב עיבשמהו עבשומה" אוה יעיבשה שדוחש ט"שעבה תרות העודי
םימעפ א"י םישדחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו 'וכ וכרבמ ומצעב ה"בקה" הז שדוחו ."הנשה
."הנשב

שדוח תכרבש - םישדוחה ראש תכרב יבגל ןוושחרמ שדוח תכרבד יוליעה ןבומ הז יפ-לעו
.ירשת שדוח ימיב איה שדוחה םיכרבמ תבשב ןוושחרמ

שדוחבש אלא ,ןוושחרמ שדוח ימיב איה שדוחה םיכרבמ תבשב ולסכ שדוח תכרב ,הנהד
ןיינעה והזש ,ולסכ שדוח תא ךרבל (ירשת שדוחב ה"בקה תכרבמ) חוכ תניתנ הנשי ןוושחרמ
.הנשה ישדוח לכב הז ךרד לעו ןוושחרמ שדוחב אוהש יפכ ירשת שדוחד

אלא ,ירשת שדוחד חוכ תניתנה ידי-לע איהש דבלב וז אל הנה - ןוושחרמ שדוח תכרב לבא
.םטושפכ ירשת שדוח ימיב םג איה

:רקיעה אוה השעמה ירהש - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

ה"בקה הוואתנש יפל - איה "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ד הנווכה תוללכ
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל

תונייעמה תצפה ידי-לע דחוימבו ,תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה תוללכ ידי-לע לעפנ הזו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע התיה םתלחתהש - םיעודיה "םיעצבמ"המ לחה ,הצוח
תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות ,ךוניח ,לארשי תבהא :םהש - הז ןיינעב םיכישממ התעו
.החפשמה תרהטו ,הייתשהו הליכאה תורשכ ,שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ

-לע ,יתימאו יחצנ דוחיאב לארשי ינב לכ תא דחאל - הנורחאל זרכוהש עצבמה הז ךרד לעו
.הרות רפסב תוא הנקי דחאו דחא לכש הז ידי

קסעתה אוהו תויה :בושחל רשפא - םיעצבמב תוקסעתההו הלועפה תודוא רבודמ רשאכ ,הנהו
.'וכו דקתשאדכו ,םושלשו לומתאכ הזב קסעתיש קיפסמ ירה ,םיאתמה ןפואב רבעב הזב

.'וכ תודגנתהב םעפל םעפמ לקתנ ,רבעב םיעצבמב ותוקסעתה תעבש עדוי אוה :הזל ףסונו

וב םייקתנ ןכלו ,הזב עגייתה אוהש רחאמ ,תלוזה לע לועפל ףוס לכ ףוס חילצה אוה םנמא
,"תאצמו תעגי"

-יא ,תרמוא תאז ,ותעיגיב רסחש החכוה וז ירה ,תלוזה לע לועפל חילצמ וניא םא יכ]
- וילע לועפל הסנמש הז לש ותמשא יהוז אלא ,לבקמה תמשאב הניא תלוזה לע לועפל החלצהה
.["תאצמו תעגי"ד החטבהה הנשיש רחאמ ,חילצמ יאדווב היה ,יעבדכ עגייתמ היה םא יכ

הליחתכל םינפ לכ-לעש וא ,תודגנתה התיה הליחתכלמ יכ ,'וכ םיישקב ךורכ היה רבדה לבא
- תופי םינפ רפסב וירבד תא ולבק אל

וקלח תנמ ויהיש 'וכ תודגנתההו םיישקה תודוא ובשוחב - וחורב לופיל אוה לוכי ,ןכ םאו
.דיתעב תונייעמהו תודהיה תצפהב ותדובעב

:ליעלד םיטרפה 'בל עגונב - "תישארב תבש"ד הארוהה האב הז לע הנה

ותדובע דובעיש קיפסמ וניאו ,שממ שודיחד ןפואב תויהל הכירצ אבהלו ןאכמ ותדובע (א)
.דבלב תונשיה שודיחד ןפואב ,רבעבכ

תבש"בש רחאמ - דיתעב ותדובעב םיבוכיעו תועינמו תודגנתה ינפמ דחפל המ ול ןיא (ב)
,ירמגל שדח ןפואב (אלא ,תונשיה שודיחד ןפואב אל) םלועה תווהתהד שודיחה לעפנ "תישארב
.ןיאמ שיד שודיחה תמגודב

אצת אל ןוילע יפמ" יכ ,'וכ בוטה ןוויכב - אוה םלועה תווהתהב שודיחהש תוטשפב ןבומו
."'וג

םימלענש ,ןבומ - ירמגל שדח ןפואב הבוטל םלועה תואיצמ תשדחתמ "תישארב תבש"בש רחאמו
החמשבו ,לקנב ותדובע דובעל אוה לוכי אלימבו ,'וכו תודגנתההו םיבוכיעהו תועינמה לכ
.בבל בוטו

היהש יפכ בצמו דמעמב אצמנ םלועהש ןפואב אוה "תישארב תבש"ב םלועה תאירבד שודיחהו
תאז ,("דחא םוי" קוספה לע י"שר שוריפכ) "ומלועב דיחי ה"בקה היהש" - האירבה תלחתהב
ןפואב איה םלועה תואיצמ לבא ,םאבצ לכו ץראו םימש ,"ומלוע"ד תואיצמה הנשי :תרמוא
."ומלועב דיחי ה"בקה"ש

םוש ןיא הליחתכלמ יכ - 'וכ לוונמ םע קבאתמש ןפואב הניא הדובעהש ןבומ הז יפ-לעו
.הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהד הדובעה תוללכל עגונב 'וכו תודגנתה
-293 'מע ,'א ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה תישארב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 298

חישמ םע תויחל


- תיטרפה תוחילשה יולימ ידי-לע
תיללכה תוחילשה תאלמתמ


םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל

:תוטושפ תויתואב - רקיעה אוה השעמהו

ףיסוהל וילע - הרותה דומילב הפסוהל עגונב דחאו דחא לכ לביקש תובוטה תוטלחהה דבלמ
הז לכו ,ףוס ןיא דע תוכירא לש ןפואב אוה יטרפ ןיינע לכ דומילש דעו ,הנהכו הנהכ הזב
.דחי םג גונעתו החמש ךותמ -

ילעב םהש ולא טרפבו ,תלוזה לע העפשהל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה רומא הז ןיינעו
החגשהב אוה רבד לכש ןוויכמ ירה ,הזב אצויכו ,תודסומ ילהנמ .רתוי בחר גוח לע העפשה
םיניינעה לכל עגונב םתעפשה תא לצנל םישורדה תוחוכה םהל ונתינ יאדווב - תיטרפ
.ליעל םירומאה

לארשי-ינבד תיללכה תוחילשה תאלמתמ יזא ,תיטרפה ותוחילש תא אלממ דחאו דחא לכ רשאכו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל -

התלחתהמ תישארב תשרפ דומילב םג שגדומ (םלועה תומילש - םינותחתב הריד) הז ןיינעו
שרדמב ראובמכ ,"ארבנ ואולימ לע םלוע"ד ןפואב םלועה תאירב - השרפה תלחתהב :הפוס דעו
ןח אצמ חנו" - המויסבו ,אלמ תודלות ."םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא" קוספה לע
ןיינעש דעו ,(תודיסח ישורדב ראובמכ) 'וכ דסחו בוטמ הלעמלש "ןח"ה ןיינע ,"'ה יניעב
תשרפ תלחתהל םיאבש דעו ."ןח" תויתוא "חנ" - שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומשב שגדומ הז
.םינותחתב אחיינו םינוילעב אחיינ - "חנ"ד ןיינעה תומילש ,םימעפ 'ב "חנ חנ" - חנ

ףיסוהל םילוכי הז ידי-לעו ,םילבלבמה םיניינעה לכמ (אחיינ) החונמ תנש - תוטשפבו
.גונעתו החמש החונמ ךותמ היתווצמו הרותה יניינעב

תולגה תא םיכפהמש ,"אוה ךופהנו" - הברדאו ,תולגה תואיצמ תא םילטבמ לארשי-ינבש דעו
- "הלוג" תביתב (םלוע לש ופולא) ף"לא תוא םיפיסומש הז ידי-לעש . . רבודמכ ,הלואגל
תכפהתמ "הלוג" לש ןיינעל הבית-שאר התיהש ל"מיג תואהש ,ונייה ,"הלואג" הזמ השענ
ראובמכ ,ונתדובעו ונישעמב אלא יולת רבדה ןיאו .הלואג לש ןיינעל הבית-שאר תויהל
ךשמ ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב םייולת אובל דיתעלד םייוליגה לכש (ז"ל קרפ שיר) אינתב
.תולגה

-לע המילשהו תיתימאה הלואג - םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב אובי הז לכש ןוצר יהיו
םע דחיבו ,"ןועשוות תחנו הבושב"ד ןפואבו ,םייתימא גנועו החמש ךותמ ,ונקדצ חישמ ידי
.לודג יכה ןוזפחב ,"אימש יננע םע ורא" - הז

ןיב קוליחה והזש - ("ןוזפח"ו "תחנו הבוש") ולא םינינע 'בל עגונב רואיבה עודיכו
.המצע הלואגה ןיבל הלואגה ןיינעל הנכהה

,רבדבש אירטו אלקשה לכ תא וכסחי זאו ,שממ לעופב תאז תוארל הכזנש - אוה רקיעהו
.רשב יניעב תאז ואריש ןוויכמ
,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה הרות-תחמשל ךשמה - 'ב - תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב ,366-365 'מע ,א ךרכ

יהויחבמ ריתי


דחא לכל תכייש רודה אישנ תוחילש
רודהמ דחאו


...תוכייש היהת ונל םגש לדתשהל

ךשמב הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהד הדובעה תוללכב הפסוהה תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב
םיכלוהש רחאמ ,'וכ "ףרוחל ץיקה ןמ ןיאצוי"ש הזמ לעפתהל המ ןיא - הלוכ הנשה לכ
תוללכל עגונב תוחלצהו תוכרב תכשמהו חוכ תניתנ ונממ םילבקמו ונרוד אישנ לש ותוחילשב
.הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהד הדובעה

הז ירה - "ונרוד אישנ"ד תוארוההו תוחילשה תודוא רבודמ רשאכש םימעפ המכ רבודמכו
דחא לכ לע תוכזהו הבוחה תלטומ ןכלו ,הז רודב םיאצמנש ולאמ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע
!רודה אישנ לש תוארוהה לכ תא אלמלו לדתשהל ונרוד ישנאמ דחאו

תעגה תאזכ תעל םא עדוי ימו ודבאת ךיבא תיבו תאו" קוספה לע דסוימה םגתפה עודיכו
דחא לכ אלא ,רודה אישנד תוארוהה לכ ועצובי ףוס לכ ףוסש רורב רבד והזש - "תוכלמל
,ונייה ,"תוכלמל תעגה תאזכ תעל"ד בצמו דמעמב תויהל לדתשהל ךירצ רודה ישנאמ דחאו
ךיבא תיבו תא"ד בצמו דמעמב היהי אלשו ,רודה אישנד תוארוהה יולימל תוכייש ול היהתש
!ו"ח "ודבאת

ןכומ אוה ירה ,בוט חור בצמב אצמנ אוה רשאכ - 'וכ דצהמ טיבמו לכתסמש ותואכ אלו
רשאכו ;רודה אישנ לש תוארוהה תא אלמלו ,רודה אישנ לש "םיטסיקנט"לו "םיחולש"ל ףרטצהל
קוסע אוה יכ ,ולא םיניינעב קסעתהל יאנפ ול ןיאש אוה ןעוט ,יעבדכ וניא וחור בצמ
,'וכו הקדצ תניתנ ,'ה תדובעב םיניינע המכו המכ ול שיו ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב
ינפלש רודב - "םכיתובא םורעש אל"ש ולאכ םיניינע םע קסעתהל ונממ םיעבות עודמ ,ןכ םאו
!ולא םיניינעב וקסעתה אל הז

תגהנהש רמולו ,ולוכ רודה לכ לע "טייקשיתבה-לעב ןעווארפ" םילוכי דציכ :ןועטל ךישממו
,"רלדנס" אוה "קינשזאפאס"] "קינשזאפאס םאס" אוה - ךכו ךכ ןפואב תויהל הכירצ רודה
עדוי ,וליבשב ארבנ ולוכ םלועה לכו ,[רלדנס ומצעב אוהש - ושוריפ "קינשזאפאס םאס"ו
!רודה לכ גהנתהל ךירצ דציכ אוה

,ןיליפתה תא ולצא ואר רשאכו ,ןיליפת גוז ידוהימ םעפ בנג יוג רלדנסש רופיסה עודיכו
תא דבל השעו ,"רלדנס" ומצעב אוה ,"קינשזאפאס םאס" אוהש רמא - םתוא בנג אוהש ונעטו
רפות היהו "רלדנס" היה אוהש רחאמו ,המהב רועמ תויושע ןיליפתהש האר אוה .ןיליפתה
!ןיליפתה תא השע ומצעב אוהש ןעט ,המהב רועמ םיילענ

איבהל םיכירצ רבד לכ לע יכ ,ומע חכוותהל רשפא-יא - "רלדנס" תודוא רבודמ רשאכ הנה
םיכירצ ,"תולרדנס" יניינעמ היאר םיאיבמ רשאכ םגו ,"תורלדנס" יניינעמ היאר ול
!ומע רבדמש הז וא אוה ,רתוי החמומ "רלדנס" םהמ ימ חכוותהל

ידכ ןמזה תא לצנל רתוי יאדכש - "רלדנס"ה םע םיחוכיוה רובע זבזבתיש ןמזה לע לבחו
,רודה אישנ לש הרות דומיל ידי-לע ,רודה אישנל וברקלו (לבקל ןכומש) ידוהי לע לועפל
..."הווצמ תררוג הווצמ" ירהש ,'וכ הווצמ םויק ידי-לע וא
- 305-303 'מע ,א ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


יבר יצוצינ


הילרטסואל םיחולשה


רוגיש זאמ ,רבד םשל ויה "הילרטסואל םיחולשה םידימלתה"
יברהמ דחוימ סחיל וכז םה * ז"כשת ףרוחב הנושארה הצובקה
דוע * תוריכזמה ךרד םהילא ורבעוהש תוטרופמ תוארוהלו
הב ססבל הילרטסואל ועיגהש וידיסחמ יברה עבת ןכל םדוק
ללכ ןבומ וניא הז ןיינע אלול" * תודהי הב ץיפהלו הבישי
..."םשל ךרבתי םשה םאיבה המל ללכו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןה ,ץראה רודכ יאצח 'ב וארבנ - םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועה תאירב תעב
-ילעב ,םדאה תאירבל עגונב ,םנמא .ןותחתה רודכ יצח ןהו ןוילעה רודכ יצח
םוקמה ,"ןדע ןג"ב וארבנש (ךליאו ח,ב תישארב) הרותב רפוסמ - םיחמצו םייח
רודכ יצחב םמוקמש - תרפו לקדיח ,ןוחיג ,ןושיפ תורהנה 'ד םיאצמנ ובש
ועיגה םימודק יכה םינמזבש ךכ ,ץראה לכ ינפ-לע וצופנ םשמו ,ןוילעה
אצויכו תוניפסו תוריסב) ןותחתה רודכ יצחל םג ןושארה םדא לש ויאצאצ
.("הזב

.(2190 'מע 'ד ךרכ מ"דשת תויודעוותה) מ"דשת זומתב ב"י תודעוותהב יברה רמא ךכ

ינפ לע ומצע יברה רזיפ םיחולשה תא ירה ,ץראה רודכ יבחרב םמצעמ וצופנ םדאה-ינב דועב
.ןותחתה רודכה יצחב ןהו ןוילעה רודכה יצחב ןה ,ץראה לכ

רוא האר רשא ,"ךלמה ייא" ומשו ,דחוימ רפס רבכ שדקוה אילרטסואל תוחילשה לש הרופיסל
ותעשב .(הילרטסוא -ןרובלממ בורביל יבצ-יכדרמ ברה לש ורקחמ ירפ) ב"נשת ןסינב א"יב
הבש ,46-42 'מע (ב"נשת ולסכ ט"י) 116 ןויליג 'ונייח תיב'ב המישר תורושה בתוכ םסריפ
םיטרפ איבנ ,וז ונתמישרב .ז"כשתב הנושארה הצובקה רוגישל רשקב םידחוימ םיטרפ וצבקנ
.הנומתה תא םימילשמו ןאכ ונייוצש תורוקמב וללכנ אלש - םהמ םידחא

היבו הינמ החכוה

דיסחל (גיק 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת ןוויסב 'יב ונרוד אישנ יברה רגישש תרגיאב
:ךכ ראשה ןיב אוה בתוכ ,יקסנרברס ןמלז-רואינש-עשוהי יבר םסרופמה

תא ולידגיש רבדה חרכומש םימעפ המכ יתבתכש המ שלשאו לופכא םעפה דועו
םע אינורטב אב ה"בקה ןיאו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ירשפאה לככ הבישיה
תאצמו - אלמג םופל - תעגי אלש אלא ,אוה םתלוכיב ל"נהש יאדוובו ויתוירב
טרפבו היהתש הזיא הדובע לכ לע םירתסהו תומלעה ןיינע ריסהל ,ןימאת לא
אוה רעטצמ תאז לכבו ,הלחתה רדגב והזש הנידמבו רשכה ךוניחה הדשב הדובעב
החלצה ואר . . יכ הזב םילעופה םידיחיה םהש םישדוח המכ הזש דואמ דואמב
וויק אל הליחתמש םישנא המכ דצמ בוטה סחיהבו ןיינבה ןיינעב שחומב הגלפומ
.'וכו 'וכ תונובשח םיבשוח ןיידע תאז לכבו ,הז לע

:בתוכו ףיסומ יברה

,'וכ הנידמה תפש עדוי דואמב לודג ןדמל םלצא ןיאש םיבתוכש םירבסה[ה] לכו
ללכבו .ולא םיצורית לכ תא תשחכמ תונוש תונידמב ד"בח תדובעב תואיצמה הנה
םימימת-יכמות תבישי תויהל הכירצש רבדה רורבש ,םיצוריתהמ תלעותה המ
ןיינע אלול יכ אוה הז לע הלודג רתויה החכוההו ,אילרטסואב םג שממ לעופב
חוויר אל הארנ ןיא יכ ,םשל ךרבתי םשה םאיבה המל ללכו ללכ ןבומ וניא הז
...ינחור חוויר אלו ימשג

"ולש תיטרפה תלעותל םג"

אבא-לארשי 'ר ח"הרהל ,(גנר 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת תבטב ח"כמ ,תרחא תרגיאב
:המוד חורב יברה בתוכ ,ןיקסילפ

אוה ,אילרטסואב - אצוי ןיא - ש"נאמ דחאו דחא לכ תוחילשש רבדה רורב
םיירקיעה םירבדה דחאש ןבומו ,היגהנמו היתוכרדה תודיסחה תרות םש ץיפהל
וילע םגש טושפ םגו ןבומ הז לכמש ,תוכיאבו תומכב הבישיה תוחתפתה אוה הזב
ןפוא אוצמל הישפנד אבילא ןנובתהל אלא יולת רבדה ןיאו ,הזב הדובעהמ קלח
לשו ולש תיטרפה תלעותל םג אליממ ךרדבו ל"נהב הדובעה תלעותל ליעומ רתויה
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו ,ויחיש ותיב ינב לכ

הילרטסואל םג ,הניפ לכל

:םיחולשה תוצובק ןיינעל בושנ

שדוק-תוחיש) כ"שת רדאב 'ח ,ינש םויל רוא ,יברה לא םיידוהי םיטנדוטס תצובק הסנכנשכ
ןיב אטבתה ,םלועב תווצמו הרות ץיפהל הבוחה לע םהינפל רביד יברהו ,(415-408 'מע כ"שת
:רמאו ראשה

...הילרטסואל םג ,הניפ לכל ועיגיש דע ץיפהל

.770-ב םירוחבה יבוט ונמנ הילע ,הנושארה םיחולשה תצובק הכרדל האצי ז"כשת ףרוחב
תפסונ הצובק העסנ ,םייתנש ידמ ,זאמ .ט"כשת חספה-גח ינפל הדיקפת תא המייס וז הצובק
.((דק 'מע) ישילש קרפ ףוס 'ךלמה ייא' רפסב המסרופ םיחולשה לש תטרופמ המישר)

שדוקה-ץראב רוקיבה

ושיגדהב ,לארשי-ץרא ךרד עוסנל (תישילשה הצובקה לש) םיחולשל יברה הרוה א"לשת תנשמ
םש האר) המצע ינפב תדחוימ תוחילש םא יכ ,דבלב 'םייניב תנחת' הניא םיכרדב וז הינחש
.(ךליאו בצ 'מע

:רמאנ הבו ד"בח-רפכ תוצוחב העדומ המסרופ א"לשת רייאב י"חב

!הכרבו םולש - רפכה יבשות לכל

.א"טילש ר"ומדא ק"כ יחילש ק"האל עובשה ועיגה עודיכ

היהת הנושארה םתנחת ,אילרטסואל םכרדב יכ םהל תורוהל ליאוה א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ק"האב

םויה ,רייאב א"כ ןושאר םויב .ד"בח תודסומבו ש"נא יזוכירב םיחילשה ורקיב עובשה ךשמב
.םדובכל הדירפ תביסמ - יתבר תודעוותה ךרעית ק"האב םתוהשל ןורחאה

.לודגה תסנכה-תיבב ברעב 7 העשב ה"יא םייקתת תודעוותהה

.א"טילש ר"ומדא ק"כ יחילשל הדירפ תביסמב ףתתשהל הזב םינמזומ רפכה יבשות לכ

ךכיפל ,ברע ותואב דוע החלצ םכרדב ה"יא עוסנל םידמוע 'יחיש םיחילשהש רחאמ .ב.נ
.ןמזב אובלו קיידל 'יחיש ש"נא םישקבתמ

,הכרבבו דובכב

.רפכה דעו

םילשוריב תחא תודעוותה לע

לש ותופתתשהב ,(ה"לשת תנשב) הילרטסואל םיחולשה תוצובקמ תחא המייקש ,תחא תודעוותה לע
םיארוק ונא ,(תיגארטה ותריטפ ינפל םימי שדוח) בוט-םש ןויצ-ןב 'ר םסרופמה ר"דשה
.ר"ומדא ק"כל ןוסרואינש 'יש מ"מ לאומש 'ר ח"הרה רגישש חוויד הבו תרגיאב

ה"לשת ןויס 'א ק"שצומ .ד"סב"

,ו"תוריב תמא-תרות תבישיב התע המייקתהש ,אילרטסואל 'יש םימימתה םיחולשה תודעוותהב"
א"טילש ר"ומדא ק"כ לש תוחילשה רבדל תונעיהל ךרוצה לע בוט-םש 'יש צ"ברה ררוע
תועצה התע ועיצישו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ושדק ןוצרכ שממ לעופב םישעמ לש םיניינעב
אלמל רדנ ילב םהילע םילבקמה םיאצמנהמ דחאו דחא לכמ המישר השעי מ"חה רשאו ,תוטרופמ
חלשמה רבכ אובי התעמ רשאו ,'וכו ררועל םיאבה םינורחאה םיחולשה ולא ויהיש לחיאו ,תאז
.ןוצר יהי ןכ ,ןמא רתלאל ונילא ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ

ד"ע לש רפסמל עיגהל דחא לכ לדתשי ו"לשת הנשה-שאר דעש עיצה 'יש קירטיח 'תה חילשה"
צ"ברה .(ןיינעב ררועו רביד 'יש גרבנייוו 'תה חילשה םגו) םיעצבמה תשש םויקל העפשהב
םהילע ולבקיש ירחא םהיתומש םושרלו תודעוותהב םיאצמנל שגיי מ"חהש שקיב בוט-םש 'יש
החפשמ ילעב םיכרבאה תא קר רקיעב תללוכ המישרה) הזב ליחתמהו ןושארה אוה רשאו ל"נכ
המכו המכ דוע םנשיו ויה חטבו (ל"נה תודעוותהב ופתתשהש םימימתה םירוחבה תא אלו
."ל"נה העצהל בויחב ונענו םלאושל יתקפסהש ולא יתבתכ המישרב ןאכש אלא ,הזל םינכומש

.םילשוריב ש"נאמ תומש םירשע םיעיפומ ןאכו

770-ל םכבושב "םיאבה םיכורב"

בתכ - םבוש לע יברל העדוהה םעו תיעיברה הצובקה הילרטסואמ הבש ה"לשת חספה גח ינפל
:(ה"לשת ןסינ 'ז םויל רוא) יברה

[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא ,לכב [תחלצומו הבוט העשב=] צ"ומוטשב אהיו
.[חמשו רשכ חספה גחלו=] ש"וכ פ"החלו

:תוריכזמל יברה בתכ דבב דב

נ"חרד יללכה - ימשב 'יש א"ואכל

ר"ומדא ק"כ לש ומשב - "ימשב" ,םיחולשה םידימלתהמ "'יש דחאו דחא לכל" קינעהל :רמולכ
.[ןסינ שדוח שארד=] "נ"חרד יללכה" בתכמה תא -

ןוקיתו לוחיא

ריכזא (רקיעה אוהש ,השעמ ידיל האיבמה) החלצהב אהתש [ןוצר יהיו=] ר"היו
.[ןויצה לע=] צ"הע

יכ רמאנ הב ח"וגאצ םעטמ העדומ מ"שת םיטפשמ 'פל ישילש םויב ול הסנכוהשכ יברה בתכ -
.הילרטסואל םיחולשה 'תה דובכל "םולשל םכתאצ תודעוותה םייקתי"

יברה ןקית (770 תוריק יבג לע תולתיהל הדעויו הביתכ תנוכמב הספדוהש) העדומב ,בגא
."םייקתת" בתכ המוקמבו "םייקתי" הלימה תא םיימעפתודיסחה ינייעממ


תישארב


תישארב תשרפ

ןמזה תפוקתב הלודג ,רמולכ ."הלודג השרפ" - תישארב תשרפ תא הניכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
,חנ תשרפ תליחתב רפוסמ ויתודואש ,לובמה ירהש) הנש תואמ שמחו ףלאמ רתוי - הפיקמ איהש
.וזכ הכורא הפוקת הפיקמה תפסונ השרפ ךל ןיאו ,(ינשה ףלאל ו"נרת תנשב עריא

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םיעטמו ףיסומ

חנ תשרפמ) דחי תוישרפה לכ םגש אלא ,וז הניחבמ תישארבל המוד השרפ ןיאש דבלב וז אל
.הדבל תישארב תשרפ ומכ הכורא הכ הפוקת תופיקמ ןניא (הכרבה תאזו דע

'ב תנשב העריא ,הרותבש הנורחאה השרפה ףוסב תנייוצמה ,ה"ע וניבר השמ תוקלתסה ירהש
רתי לכ דועב ,הנש 1600-כ לש הפוקת תמכסמ תישארב תשרפש ,אופא אצוי .ח"פת םיפלא
.הנש 1000-מ תוחפ לש הפוקת דחיב תופיקמ הרותה תוישרפ
(450 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,א) תישארב

הנושאר הווצמ איהש ,םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל קחצי יבר רמא
(י"שר) 'וגו ומעל דיגה וישעמ חוכ םושמ ?תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי ווטצנש

:םלועה תומוא תנעט לע תוהימת המכ שי הרואכל

תנעטל שי םוקמ המו תרחא תוכלממ הנידמ תשבוכ תחא תוכלמש םלועה ךרד וז אולה (א
?ץרא םישבוכ לארשי-ינב רשאכ אקווד "םתא םיטסיל"

ץרא התיה הליחתכלמ אלה .לארשי (ןענכ) ץרא תא ונשבכש לע תומואה תנעטל סיסבה והמ (ב
לארשיו ,םש לש וקלחב ץראה הלפנ ,וינבל ץראה תא חנ קליחשכ ןכש ,לארשי-ינבל תכייש וז
?םש ינבמ םה ,עודיכ

.ו,בי י"שר האר) םש ינבמ הנושארל התוא ושבכש םה (םח ינבמ) םינענכה ,ןכ לע רתי (ג
?("ץראב זא ינענכהו" ה"ד

ץרא"ל ךכב התכיפה לע אלא ,ץראה שוביכ םצע לע קר הניא לארשיל תומואה תנעט ,אלא
הלא םישוביכ לבא ,תוצרא לש םישוביכ שי תומואה ןיב םגש םנמא ןוכנ .יחצנ ןפואב "לארשי
תא םשבכב ,לארשי ןכ אל .ץרא התואב םתטילש תכשמנ דוע לכ ,תינמז תולעב םישבוכל םינקמ
ראשיהל איה הפיסומ הנממ םילגומ םה רשאכ םגו ,םלועל "לארשי ץרא"ל התוא וכפה ץראה
."םתא םיטסיל" - תומואה תנעט ךכ לע .םצרא

,ולוכ םלועה תא ארב ה"בקה ."הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ" :לארשי תבושת ךכ לעו
.תותימצל - לארשי-ינבל לארשי-ץרא תא דיעוה רשא אוהו
(4 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

."לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש" י"שר ירבד ורבסוי םג ךכב

םהמש םימע םתוא לש םהיפמ תעמשומ איהשכ קר ,םוקמ שי "םתא םיטסיל" תנעטל ,הרואכל
?םלועה תומוא רתילו הל המ ךא ,ץראה השבכנ

תומואה לכמ הענמנ לארשי-ינב ידי-לע ץראה שוביכב :רבדה ןבוי רומאה רואל םלוא
תומוא" לכל עגונ ץראה שוביכ יכ ,אופא אצוי .םצראל הכפהלו ץראה תא שובכל תורשפאה
."םלועה
(9 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,א) ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב

:בוט-םש-לעבה רמא

,איה 'ה תדובע תליחתו תישאר - "תישארב"

אמש" (גמ ןילוח) רמאמכ ,יוליג ןושלמ "ארב") םיקולא םש תא תולגל - "םיקולא ארב"
,(ץוחל אציו בקינ אמש ונייה ,"אירבה

.ץראה ךותבו םימשה ךותב יוצמה - "ץראה תאו םימשה תא"

- ןושלמ "םלוע" - םלועב תרתסומה תוקולאה תא תולגל ,איה וארובל םדאה תדובע תישאר
.םלעה
(10 'מע 'ד ןמיס תופסוה - בוט-םש-רתכ)

* * *

.לארשיו הרותה ,תישאר 'ב - "תישארב"

,תואירב ןושל - "ארב"

."עבטה" היירטמיגב - "םיקולא"

,עבטה תא "םיאירבמ" ,תווצמבו הרותב םתדובע חוכב ,לארשי-ינב - "םיקולא ארב תישארב"
.ותאירב תילכת תאו ולש ימינפה ןכותה תא םילגמ םהש ךכב
(72 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(ה,א) רקב יהיו ברע יהיו

תמחמ קרו ,םוצמצה ןמ הווהתנ ןושארה םויב ריאהש רואה יכ - ?רקובל ברע םידקה המל
,אצמנ .תישארב ימי תשש לש ילובג רוא תווהתהל היה לוכי ילובג-יתלבה רואה םוצמצ
."רקוב"ה הווהתנו השענ ,םוצמצה אוהש ,"ברע"המש
(א 'מע ב ףד תישארב הרות-רוא)


(וכ,א) ונתומדכ ונמלצב םדא השענ

:בוט-םש-לעבה רמא

תא הארו דלונש רחאל ונב ינפ רויצ תא ותבשחמב קוקחל לוכי םדאש ,איה םדו רשב תדימ
.באה תבשחמב הקוקח ותרוצ היהתש ןכתיי אל ,ןבה דלונ םרטב ךא .ותומד

םדוק דועש ,ןכ רמול ןכתיי ,ירמגל םיווש דיתעהו רבעה ולצאש ,ךרבתי 'ה לצא םלוא
(א"פ ר"ב) ל"זר רמאמכ ,האליע הבשחמב לוכיבכ הקוקח םתרוצ התיה רבכ לארשי תאירב
."הבשחמב ולע לארשי"

:בותכה זמרש והז

(אס תומבי) "םדא" םיארקנש לארשי ונייה - "םדא השענ"

.הבשחמב הליחת קוקח היהש תומדו םלצ ותואב - "ונתומדכ ונמלצב"
(אמר 'יס אל ףד בוט-םש-רתכ)רודו רוד תורצוא


לכ ךשמנו ךלוה ךכ ,םידמענש יפכ
הנשה


םיימשגה םיכרצל םג עגונ

ורמאב ,הרדסה תרבעהב ךיראהל גהונ קדצ-חמצה היה תישארב תבשבש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
יוזא ,ךיז טלעטש ןעמ יוו") הנשה לכ ךשמנו ךלוה ךכ (תישארב תבשב) םידמענש יפכש ,םעטה
.("סע טייג

דחאו ארקמ םיינש הרדסה ריבעהל גהונ היה קדצ-חמצהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ןכ-ומכ
ןכ גהונ היה םא שריפ אלש אלא .קוספב קוספ ,ן"במרה שוריפו י"שר שוריפ םע ,םוגרת
.דבלב תישארב תבשב וא הנשה לכ תותבשב

עגונש ,רומאה םעטמ ,תישארב תבשל ךיישה ןיינע אוה הרדסה תרבעהב תוכיראה ,ןפוא לכבו
.תוטשפתהו תובחרתה לש העונתב - הנשה לכ לע הדימעה ןפואל

-ינב לצאש ןוויכד ,לארשי-ינב לש םיימשגה םהיכרצל עגונב םג אוה הז ןיינעש ,ןבומו
תבשב תוטשפתהו תובחרתה לש העונתב הדימעה ירה ,הרות יפ-לע םה םיניינעה לכ לארשי
לכ לע ה"בקל ךרד-תארוה הווהמ ,הרותבש הנושארה השרפה ,הרדסה תאירקל עגונב תישארב
.תוטשפתהבו תובחרתהב ויהיש לארשי -ינב לש םהיניינע לכל עגונב הלוכ הנשה

יניינקב תישארב תבשב ףיסוהל - "אוה הרות לארשי גהנמ" - לארשי גהנמל םעטה םג והזו
הדימעה ןפואש ,רומאכ ,(םיכרבמ תותבש םג ללוכ) תותבשה ראשמ רתוי החמש יניינעו הווצמ
.הלוכ הנשה לכ לע עגונ תישארב תבשב
(הגומ יתלב - 109 'מע ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה תישארב תשרפ תבש תחישמ)


תישארב תבשמ םילבקמ םלוכ

ימי ןה ,הנשה תומי לכו .הנשה תוללכ לע ךשמנ ,תישארב תבשב ריאמה המכחה תויחו רוא
םוי ,רדחל הסינכה םוי :דיחיה לש םייטרפה וידעומ ןה ,םייללכה םידעומהו תבשה ,לוחה
.תישארב תבשמ םילבקמ םלוכ ,ויתוערואמו םדאה ייח ימי ראשו הווצמ-רבה
לביקש ןקזה ר"ומדא םשב) 59 'מע - טקולמ - א"ישת םירמאמה רפס ,י"שת ירשתב ד"י תחישמ)
.((ויתוברמ


..."ףוטחל" ןיידע םילוכי

!הבושת תושעלו "ףוטחל" ןיידע םילוכי :צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רמא א"צרת הרות-תחמש לילב
תבש דעו "םייח יקתפ" םיאיצומ הבר-אנעשוהב ,םימתוח םירופיכה-םויב ,םיבתוכ הנשה-שארב
.לכיההמ םיאצוי םה ןיא תישארב
(אישת 'מע 'ד ךרכ ,םירוביד-יטוקיל)


"ןירשימל םיעסונ ,בטיה םימתורשכ"

"ךיילג ןעמ טראפ ,טוג ןייא טנאפש ןעמ זא" :ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ םגתפמ םג ריעהל
לע י"שרמ ריעהלו .(81 'מע שיר ,ד"שת תוחישה-רפס) [ןירשימל םיעסונ בטיה םימתורשכ =]
.[תושק תולחתה לכש ,ךליאו ןאכמ םכל ברעי ,םכילע ולבקת התע םא] (ה,טי ורתי) הרותה
(556 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


השעמו רוביד ,הבשחמל רודחתש הזרכה

-תחמש יאצומב תמדוקה הזרכהל ףסונב - בוש זירכהל רתוי דוע עגונ תישארב תבש יאצומב
רוביד ,הבשחמל רודחתש הזכ ןפואב תויהל הכירצ הזרכההו ."וכרדל ךלה בקעיו" - הרות
.השעמו
(269 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקיל יפ-לע - 'ד"בח יגהנמ רצוא')

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

תישארב תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,ירשתב ז"כ

.הרדסה תרבעה - הליבטה ירחא .םויה תוצח רחא תבש ברעב - שדוק-תבש דובכל הליבט

.1קוספ קוספ - 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' הרדסה תרבעה

הרדסה תא וליחתה רקובב תבשבו ,ישיש םויב הרדסה תרטפה תא ורמא וניאישנ וניתובר
'שדוח-רחמ' ,'יאסכ םימשה' ומכ ,תבש התואב תרמאנה תרחא הרטפה זא ורמאו ,יעיבשמ
יתש לש תורטפה יתשב ןכו .דחי תורטפהה יתש תא ישיש םויב אורקל םג רשפא .הזב אצויכו
.2תורבוחמ תוישרפ

א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש ןעמ יוו יוזא" :3וניאישנ וניתובר םגתפ עודי
.[הנשה לכ תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ=] "ראי ץנאג

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 4רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (5שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.6הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

:םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה :הרותה תאירק
.(הכ,ה) "םיקולא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ ןיק-לבות תוחאו"

םיכרבמ .םיקלח 16-ו 7:39 יעיבר ליל :דלומה .7שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ
.יעיברה םויבו ישילשה םויב :ןוושחרמ שדוחה

.8"םימחרה בא" םירמוא ןיא

6םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .9תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
ורדסי תונבהו םישנה .תיבה -ינב םע תיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .
.10תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה

.11'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,הנש לכבכ ,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ר"ומדא ק"כ הוויצ ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
תווצמ רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ
.12(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

.13"וכרדל ךלה בקעיו" :בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

ינש םוי
שדוח-שאר-ברע ,ירשתב ט"כ

.14"הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"

ישילש םוי
שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

תוליפתב אל וליפאו ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא (ףסומ וב שיש םוי לכבו) שדוח-שארב
.15החנמו תיברע

.16םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 17הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל ןיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
.18תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיכמ

ירחא רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא - תיברע תליפתב "אוביו הלעי" רמול חכש
,19"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה ףוס תא ךישמהש ינפל ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה"
."הניזחתו" ךישמיו "אוביו הלעי" רמאי

דעו "םידומ" ליחתה רבכ םא ."םידומ" ינפל "אוביו הלעי" רמאי - הכרבה תא םייס רבכ םא
."הצר"ל רזוח ,ינשה "ןוצרל ויהי" םויס

יתפש ינד -א" רמוא וניאו ,הליפתה שארל רזוח - ינשה "ןוצרל ויהי" םויס רחאל רכזנ םא
.הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה ינפל תדרל יאשרו ,20"חתפת

.21רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא

,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
.22רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ םאו

ןווכמו ףוסו הליחת ךרבמ ץ"שהש רמאנ ז"הדא רודיסב .ללה יצח .אוביו הלעי :תירחש
ףוסו הליחת ךרבמ ,דיחיב ללפתמה .תאצל םינווכמ רוביצהו ,םתבוח ידי רוביצה תא איצוהל
ינפל ,ףוטחל=] 'ןפאכניירא' םיגהונ םידיסחש ,רמא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םלוא .23
.יאשחב םמצעב הכרבה תא רמולו [ץ"שה תכרב

.םותי שידק .ישפנ יכרב .ונעישוה .םוי לש ריש .לבקתת שידק

ןיליפת םייתניב ןיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק ןיארוקו םת-ונברד
.24ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
- הרשע -שולש ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(די קרפמ
רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע בוש
.25שדוח-שאר לכב םיקוספ

.9תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

יעיבר םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

.26רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל תיברעב םג

היינשהו ,םייתש תיברע ללפתמ - שדוח-שאר יאצומב רכזנו ,החנמב אוביו הלעי חכשש ימ
.25אקווד הבדנ תרותב

ישימח םוי
ןוושחרמב 'ב

.ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ.ג"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש (1

ףוסב ארקמ קוספ ןילפוכ ןיאש רמאנ ,(4 'מע 'ק"ש יגהנמו תוכילה' טקלב קתענ) ג"שת תנשד יברה 'תומישר'ב
.םיברל הארוה וז םאה ע"צ ןכו ,שרפתנ אל ורוקמו ומעט .םש ע"ושב ש"מכ אלד ,הרדסה

.ןוויס 'לו תבט 'ד םוי םויה חול פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (2

,190 'מע י ךרכ תוחיש יטוקלמ חיכומ ת ע"ר ד"בח יגהנמ רצואבו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש יטוקל (3
'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תישארב ש"צומ םגש
.(188

.(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (4

,םחנמ לכיה .חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר) םדקהב הנמילשי - הנמזב הרמא אלש ימ
.(וסר 'מע ג ךרכ

ןאכ םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (5
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה םיגהנמה 'סב

-תבש לש םילהתה תרימאב) רפס לכ ירחא ר"הי יברה רמא תבשב (שידק רמא יברה וב םוי) לולא ג"כ לחשכ
.רפסה עצמאב יברה דמע ןיידע רפסה תא םייס ןזחה רשאכש תורמל (םיכרבמ

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.30 'מע םיגהנמה רפס (6

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (7
.זמ ק"ס י רעש םירפא ירעשה לע םימחר ירעשו ,(ב,חפ

וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,שדוחה תכרבב דמוע ץ"שה
,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(המ תוא תבש ךרע םימעטמ 'ס)
.(חי ק"ס ןויצה רעשב ומק 'יס הרורב הנשמ האר

.ז"הדא רודיס (8

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (9

.523 'מע זט קלח ,תוחיש יטוקל (10

.64 'מע ה"שת תוחישה רפס (11

תישארב תבשל ןינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסבו .וצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (12
.אקווד

.269 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (13

.593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה (14

שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אבומהב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב ויתאצמ אל ע"על ךא ,ומצע

.36 'מע םיגהנמה רפסמ ,םש (15

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח-שדוח שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (16

.ז"הדא רודיס (17

תנשב דומעה ינפל ללפתהשכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד' (18
.ה"כשת

הרורב הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (19
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד הוחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ תורגא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלשה ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלשה ידבב אכ 'יס ןחלשה תוצקב .ש"ייע
חבש 'סב אבומה לע ע"צו .אוביו הלעי ןינעל ןכ גוהנל ס"מהוחד 'א ליל ד"בח ללוכ חולב ולש הנורחא
.ןכ ןיגהונ ןיאש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה םשב הרעהב 228 'מע (ג"נשת תרודהמ) םידעומה

.(חע ס"וס ןחלשה ידבב ןחלשה תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת ירעש (20

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (21

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (22

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט ךרכ ק"גא הארו ,םש םיגהנמה רפס (23
אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
.(הגומ יתלב) 322 ע"ס ד"ח א"משת שדק תוחיש - 'םידיסח גהנמ' .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח (טוקיל) םירמאמה רפס ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (24
.גפר

.ד"בח-ללוכ חול (25

.ג ק"ס בכת 'יס ב"נשמ (26

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il