- ב"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוושחרמב 'ג * חנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


..."לארשיבש ןורחא עיגיש דע"


שגפיהל םידוהי םיברמ ,"תודעומב הבורמ"ה ירשת שדוחב
תוציחמ תלטבמה החמשו תויגיגח תריווא ךותמ םהיניב
'זב ,"לגר"ה תפוקת םותב * תודחא לש השוחת תררועמו
ןיינע תא שיגדתש תדחוימ הלועפב ךרוצ שי ,ןוושחרמב
ק"כ תחישמ * הלוכ הנשה לכ ינפ-לע התוא ךישמתו תודחאה
ונרוד אישנ ר"ומדאולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא בתוכ - ןוושחרמב העבש לש דחוימה וניינע תודוא
:1הליפת תוכלהב

הכירצו םירה ץרא איהש יפל ,ןושחרמב 'ז לילמ לארשי ץראב (םימשג) לואשל ןיליחתמ"
םימי ו"ט הלאשה ורחיאש אלא ,גחה רחא דימ הב לואשל יואר היהו ,גחה רחא דימ םימשגל
בושיי םוקמ אוהש ,תרפ רהנל ותיבל ,לגרל הלעש לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ ,גחה רחא
."םשגה ונרצעי אלו ,םילשורימ קוחר רתויה

תוביבסה לכמ ןכ םג םיפסאתמ ויה ןברוחה רחאל ףאו" :לוגיע יאצחב - הז ירחאל ךישממו
ץראב הלאשה ונקתש םימכח תנקת ולטיב אל ךכיפל ,םויה םג םישועש ומכ ,לגרל םילשוריב
."ןוושחרמב 'זב לארשי

ןורחא" לש ותבוטל הגאדה ינפמ גחה רחא םימי ו"ט םימשג תלאשד רוחיאל עגונב
:הטושפ הלאש תררועתמ - "לארשיבש

בויח" ,הליפתה תווצמ - הרותה ןמ השע תווצמ אוה ויכרצ תלאשד בויחהש הקוספ הכלה הנשי
,ןכש ןוויכמו .2"הניחתבו השקבב םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש . . וז הווצמ
םימשגל הכירצו םירה ץרא איהש יפל") גחה רחא דימ םימשגל םיכירצש לארשי ץרא ינב ירה
.גחה ירחאל דימ םימשג לואשל הכלה יפ-לע םיבייח - ("גחה רחא דימ

םיניינעב קר אלו ,3"םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" הרותה ןמ השע תווצמ הנשי ןכ ומכו
הזבו ,דבלב רעצ לש ןיינעל עגונב וליפא :הזמ הריתי אלא ,שממ שפנ-חוקיפל םיעגונה
תושר םדאל ןיא" - ירמוחהו ימשגה ףוגה רעצ םא יכ ,(רקיעה איהש) המשנה רעצ אל ,אפוג
ר"ומדא קסופש יפכ) "הקשמו לכאמ הזיא תעינמב וליפא ,רעצ םושב ורעצל . . ללכ ופוג לע
םדא לש ושפנ ןיא"ש 5םיקסופב ראובמכ - רבדה םעטו ,(4ולש ךורע-ןחלושד ישישה קלחב ןקזה
!ה"בקה ןיינק אלא וניינק

םשכ ,'ה תדובעל וב שמתשיש ידכ אלא הניא ימשגה ףוגה לע ידוהי לש ותולעב :רמולכ
וליפא ,רעצ םושב" ,ףוגה תא רעצל לבא ;'ה תדובע ךרוצל םלועה יניינע ראשב שמתשמש
יכ ,שלח םדא לצא קר אל - תאזו ,ירמגל ללשומה רבד הז ירה - "הקשמו לכאמ הזיא תעינמב
קיזת אל יאדווב הקשמו לכאמ הזיא תעינמש ,םירוביגבש רוביג וליפא ,דחאו דחא לכ לצא םא
!ףוגה תואירבל

הז רעצש" - רבדה םעטו ,"הבושת ךרדב השוע ןכ םא אלא" - רבדה רתומ זאש דחא ןפוא ונשי
;"ול איה הבוט" - הברדאו ,ללכ רעצל בשחנ רבדה ןיא הזכ ןפואב ,רמולכ ,"ול איה הבוט
.תילכתב ללשומ - "רעצ" לש ןיינע לבא

לש ותבוטל הגאדה) לארשי תבהא ללגבש ןכתיי דציכ :הטושפ הלאש תלאשנ ,ןכש ןוויכמו
(ב) ,םוי ו"ט ךשמל םהל ךירצש ויכרצ שקבל השע תווצמה תא (א) וחדי ("לארשיבש ןורחא"
םדי-לעש) םימשג (תדיריו) תלאשב םוי ו"ט לש בוכיע ,ןכש ,ףוגה תא רעצל רוסיאה תא םגו
!?ףוגל רעצ םרוג (ףוגל הקשמו לכאמ השענ

:הזב ףיסוהל שיו

איהש יפל" לארשי ץראש אוה רורב רבד ירהש ,יאדו לש רבד אוה ףוגה רעצו םימשגד ךרוצה
האצותכו) םימשגה בוכיעש אוה רורב רבד ןכ ומכו ,"גחה רחא דימ םימשגל הכירצ ,םירה ץרא
;ףוגה רעצל תמרוג ('וכ האובתה תחימצ בוכיע - הזמ

לוכי - םשגב רעטציש ילבמ ותיבל בושל לכויש ,"לארשיבש ןורחא"ל הגאדה ,ךדיאלו
וא ,6עקרק ול ןיאש ינפמ םא ,לגרל תולעל ללכ בייחתנ אלש ןכתיי ירהש ,קפס הב ררועתהל
.7לגרל היילעמ הרות יפ-לע רוטפ םהבש םינפואה ראש

רוסא ,תאז דוע אלא ,לגרה רחא דימ םימשג לואשל ךירצ וניאש דבלב וז אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו
אצי אל ,ןוושחרמב 'ז ינפל םימשג לאש םאש ,ךכ ידכ דע ,ןוושחרמב 'ז ינפל םימשג לואשל
!8רוזחל ךירצו ,הליפתה תבוח ידי

שיש ,ךכ ידכ דעו ,רתויב אלפנו לודג ןיינע אוה לארשי תודחאו לארשי תבהא ,םנמא
ללגב םימשג תלאש תייחדש ןכתיי אל ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,'וכ קפסה לע וליפא הזב לדתשהל
ויכרצ שקבל ךירצש הכלהל ,ו"ח ,דוגינב היהת - (יאדו לש ןפואב וליפא) לארשי תבהא
!ףוגה תא רעצל רוסאו

תא תוחדל הכלה יפ-לע ןתינ דציכ - רבדל רבסההו רואיבה תא אוצמל שי ,ןכש ןוויכמו
.לארשי תבהא ליבשב םימשגה תלאש

:הזב רואיבה רמול שיו

תורשפא תמייקש ועדויב ירה שורדכ לארשי תודחאו לארשי תבהא לש שגרב רודח ידוהי רשאכ
,תרפ רהנב ותיבל עיגה אלו ךרדב ןיידע אצמנש "לארשיבש ןורחא"ש (דבלב קפסה לע וליפא)
שיגריש ןכתיי אל - ךרדב ותכילהל ןורחאה םוי ,ןוושחרמב הששב ונביטריש םשגה לע רעטצי
תא וחימציש םימשגה תדירימ הנהיש ןכתיי אלו ,ויתודש תא תוקשהל םימשג תדיריב ךרוצ
!"לארשיבש ןורחא"ל רעצ םורגי רבדהש ששחל םוקמ שי רשאכ ,ויתודש

השע תווצמה תורמל - הכלה יפ-לע םימשגה תלאש תא תוחדל ןתינ דציכ ןבומ הז יפ-לעו
:ויכרצ תשקבד

םא - הז ןיינעו .רבדב ךרוצה תא שיגרמ ידוהי רשאכ - איה ויכרצ תשקבד השע תווצמה
שגרב רודח ותויהב ,ןדיד ןודינבו ,ידוהי לש ותולעבל ןתינ - ואל םא ךרוצה תא שיגרהל
לע רעטצי "לארשיבש ןורחא"ש ןכתיי ןוושחרמב 'ז ליל דעש ועדויב ירה ,לארשי תבהא לש
שקבל יוויצ לכ ןיא הזכ בצמב ירה ,ןכש ןוויכמו ,םימשג תדיריב ךרוצ שיגרמ וניא ,םשגה
!רבדב ךרוצ ול ןיא ירהש ,םימשג תדירי לע

:ףוגה רעצד רוסיאל עגונב םג ןבומ ןכ ומכו

,ןוושחרמב הששב םימשג לאשי רשאכ םג ,ןכש ,ףוגה תא רעצמה רבד ןאכ ןיא - שממ לעופב
םא יכ ,םויב וב (םהילע שקיבש םימשג תדירימ האצותכ חמציש) םחלה תא ףוגה לבקי אל
רעצ ןאכ ןיא ,ןוושחרמב הששב םימשג לאוש וניא רשאכ ,אלימבו ,םישדוח המכו המכ ירחאל
:שממ לעופב ינפוג

האובתה תחימצש התע עדויש) בלה-שגרו חומב הרבסהו לכשל עגונב אוה רעצה ,יאמ אלא
הששב םימשג תדיריש ועדויב ,ןכבו ,(םימשגה תדיריו תלאשב בוכיעה ללגב ןמז ךשמ בכעתת
תדיריל ןוצרה לכ ולצא לטבתמ יזא - "לארשיבש ןורחא"ל ינפוג רעצ םורגל הלולע ןוושחרמב
וניאש הזמ (שגרו לכשב םג) רעצ םוש ול ןיא ,אלימבו ,(ןוושחרמב 'ז ינפל) והדשב םימשג
ןורחא" לש ורעצ לע רעטצי - ןוושחרמב 'ז ינפל םימשג ודריי םא ,הברדאו ,םימשג לאוש
!ךרדב בכעתמש "לארשיבש

:(שממ לעופב הקשמו לכאמ תעינמ) שממ ינפוג רעצל עגונב - וניצמ וזמ הלודגו

אלא ,התשמ וא לכאמ הזיא תעינמב וליפא רעצ םושב ורעצל . . ופוג לע תושר םדאל ןיא"
.(ב"ס ל"נכ) "ול איה הבוט הז רעצש ,הבושת ךרדב השוע ןכ םא

ידיל םרוגה רבד תויהלו ךפהתהל לוכי הקשמו לכאמ תעינמב ףוגה רעצש אלא ,דוע אלו
:גונעת

גנוע לוטיב ןאכ ןיאש יפל . . תבשב םולח תינעת תונעתהל רתומ"ש - תבש תוכלהב וניצמ
תינעתהמ גנוע ול 10שיש" אלא ,דוע אלו ,9"ול אוה גונעת הזה תינעתה . . ירמגל תבש
!"התשיו לכאישכ ול היהיש הממ רתוי

הוואת) ךכל הוואתמ ועבטמו ,היתשו הליכאב םדאל גונעת שי ללכ ךרדבש יפ-לע-ףא :רמולכ
ןוצרה ,ןכ -יפ-לע-ףא ,(ו"ח הכלהה ךפיה איהש הוואת אלו ,ןבומכ ,הכלה יפ-לע איהש
.תינעתהמ גנוע ול היהיש הליכאב גנועה תא ךפהמ ,תינעתה ןיינעב

שגר ולצא לטבתמ ,"לארשיבש ןורחא" לש ותבוטב ונוצר דצמש - ונניינעב םג ןבומ הזמו
שקבל לוכי וניאש ךכ לע רעטצמ וניאש דבלב וז אלו ,והדשב םימשג תדיריב ךרוצהו ןוצרה
לש ורעצ ללגב רעטצמ היה ,ןוושחרמב 'ז ינפל םימשג םידרוי ויה וליא ,הברדא אלא ,םימשג
."לארשיבש ןורחא"

וז אלש - רבדבש לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה תשגדה הלודג המכ דע םידמל וניצמנ
רותיווש יפ-לע-ףא ,ולש םיכרצה לע רתוול ןכומ "לארשיבש ןורחא" לש ותבוט ללגבש דבלב
וניא ,לארשי תודחאו לארשי תבהא לש שגרב רודח ותויהב :הברדא אלא ,רעצ ול םרוג הזכ
'ז ינפל םימשג תדיריש אלא ,דוע אלו ,ןוושחרמב 'ז ינפל םימשג תדיריב ךרוצ שיגרמ
ומרגי ולא םימשגש (דבלב קפסה לע וליפא) תורשפא תמייקש ועדויב ,ותוא רעצת ןוושחרמב
!"לארשיבש ןורחא"ל תומיענ -יא

ףיסוהל שיש - 11"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה
.לארשי תבהאד תומילשה תילכת יהוזש ,לארשי תודחאד ןפואל דע ,לארשי תבהאד ןיינעב

:רתוי תויטרפבו

"תודעומב הבורמ" ירשת שדוחש ןוויכמד ,תודחאה ןיינעב דחוימ שודיח ןיא - ירשת שדוחב
(תודחאה ןיינע) לארשימ םיבר םישגפנ םהבש תויונמדזה יוביר םנשי שדוחה ךשמב ירה ,12
ףיסומה רבד ,("תודעומ") החמשו תויגיגח לש הריוואב - הז לכו ,שרדמה-תיבבו תסנכה-תיבב
ןיב ,תולדבהו תוציחמ ,םירדגה לכ תא תצרופ החמשהש ןוויכמ ,תודחאה ןיינעב רתוי דוע
.ינשל דחא

,ירשת שדוחד ןורחאה דעומל דע ,םידעומה ימי םימייתסמשכ ,ירשת שדוח ירחאל ,םנמא
הליפתה ןיינעב שגדומו רכינ רבדהש יפכ ,ןוושחרמ שדוחד לוחה ימי םיליחתמו ,הרות-תחמש
ומוקמל רזוח דחאו דחא לכש תורמל ירה - "ןונחת" רמול םיליחתמש (קוידה תילכתב איהש)
תודחאה םע ,"תויחל" ךישמהל :הזמ הריתיו ,רוכזל שי ,"ךיכרד"ו "ךישעמ" ,ויקסעלו
.ירשת שדוח ךשמב לארשימ דחאו דחא לכ תא הפפאש החמשהו

ןיבל (ןוושחרמב השיש דע) ןוושחרמב 'ז ינפלש הפוקתה ןיב קוליח ונשי אפוג הזבו
:ןוושחרמב 'זב הליחתמש הפוקתה

חכשיש ךייש אלש המכו-המכ-תחא-לעו) "ןורכיז" לש ןיינעב ךרוצ ןיא - ןוושחרמב 'ז ינפל
-המ ,ןחלושה לע וינפל חנומ וניאש רבד לע לפונ "ןורכיז" לש גשומה לכ ,ןכש ,(הז רבד
...הרות-תחמש לש "םייריש" ןחלושה לע וינפל םיחנומ ירה ,ןדיד ןודינב ןכ-ןיאש
!םיינחור "םייריש" וא ,םיימשג "םייריש"

,הרות -תחמשב הרותל ותיילע ,הרות-תחמשד דוקירהו החמשה יח ומכ בצינ ויניע דגנל
...!הקושתו םיעוגעג ךותמ ןורכיז םא יכ ,אמלעב ןורכיז לש ןפואב קר אל ,רמולכ

תעשב דמע ובש אלפנ בצמו דמעמ ותוא - םיעוגעג לש שגר ךותמ ומצע תא לאוש - אוה ןכיה
...!?הרות-תחמשב הרותל הילעה תעב וא םידוקירהו החמשה

,אמלעב היישע ,דבלב 13"םישענו םירכזנ"ד ןפואב וניא הז ןורכיזש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
!גונעתו ןוצר תעיבש לש שגרב הרודחש היישע םא יכ

ןורחא עיגיש ידכ גחה רחא םוי ו"ט" :14ס"שה ןושלבו ,ןוושחרמב השיש דע ךשמנ הז לכו
םה וליאכ םהל המוד" ,"לגר"ה ןיידע ךשמנ ןוושחרמב השיש דע ,רמולכ ,"תרפ רהנל לארשיבש
."גחה רחא" אוה ןוושחרמב 'ז קרו ,"לגרה יניינעב םיקוסע לארשי ץראב ןיידע

יפכ - "ךיכרד"ו "ךישעמ" ,םלועה יניינעב םג יוטיב ידיל אב הז רבדש ,ךכ ידכ דעו
רחא" רטשב םיבתוכ רשאכ ,(תולגה ןמזב) ולא ונימיב םגש ,תונוממ ינידל עגונב 15וניצמש
,ןוושחרמב השיש דע "לגר"ה ךשמנ תולגה ןמזב םגש ,ונייה ,ןוושחרמב 'ז ,ושוריפ ,"לגרה
."לגרה רחא" אוה ןוושחרמב 'ז קרו

תכשמנ ןיידעש ךכב שודיח לכ ןיא - וב השיש דע ,ןוושחרמ שדוח תלחתהל עגונבש ,אצמנו
."לגר"ל ןיידע ךייש הז ןמזש ןוויכמ ,ירשת שדוחד החמשהו תודחאה תריווא

הז ןיאש תעדל םיכירצ ,ןוושחרמב 'זמ ,רמולכ ,"לגרה רחא" םגש ,אופיא ,אוה שודיחה
םיאב ולא םימיש רוכזלו תעדל םיכירצ ,הברדא אלא ,ונממ םיכלוהו לגרה תא םיבזועש ןפואב
וליפא שגדומ ("לגרה רחא") "לגר"ל ךשמההש ,ךכ ידכ דעו ,"לגרה רחא" ,"לגר"ל ךשמהב
!תונוממ יניינעב רטש תביתכב

'ח ,ןוושחרמב 'זב םג "לגר"ד החמשהו תודחאה תריווא תא ךישמהל שי ,ןכש ןוויכמו
ח"ומ ק"כ תארוהו תרותכ - הלוכ הנשה לכ ךשמב ,הז ירחאלש םימיה ראש לכו ,ןוושחרמב
לכ לע םיעיפשמה םייללכ םיניינע םה ירשת שדוחד םיבוט-םימיה לכש 16ונרוד אישנ ר"ומדא
.הלוכ הנשה

תורוהל - ןוושחרמב 'זב לארשי ץראב םימשג תלאש תלחתהב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
תאלפהו לדוג תשגדה ךותמ איה ("לגרה רחא") הלוכ הנשה לכד ןילוחה ימי תפוקת תלחתהש
דע םימשגה תלאש רוחיאב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ) לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה
.הלוכ הנשה לכ לע תאז ךישמהל תנמ לע ,(הכוראב ל"נכ ,לגרה רחא דימ אלו ,ןוושחרמב 'ז
,ו"משת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה ןוושחרמב 'ז ,ךל-ךל תשרפ 'ג ליל תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 513-504 'מע ,א ךרכ
.א,י תינעתמ - ז"יקסר (1

.הליפת 'לה שיר ם"במר (2

.א"שרהמ ג"אדחבו ב"עס ,בל תוכרב הארו .וט,ד ןנחתאו (3

.ד"ס שפנו ףוג יקזנ 'לה (4

.ח"יפס ןירדהנס 'לה ז"בדר (5

.ז"ה ג"פ האפ ימלשורי .ב,ח םיחספ (6

.ב"פר הגיגח 'לה ם"במר (7

.ח"ה י"פ הליפת 'לה ם"במר (8

.ג"ס ח"פרס תבש 'לה ז"הדא ע"וש (9

.ז"ס םש (10

.ז"ימ א"פ תובא (11

א"לקס ח"וא ז"הדא ע"ושל המלשה םג הארו .ב"ס םש ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"וא רוטל י"ב (12
.ח"ס

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו .חכ,ט רתסא (13

.א,חכ מ"ב .םש תינעת (14

.ז"מקס ג"מס מ"וח ך"ש (15

.(49 'מע) ג"פ ב"שת השעת רהוצ ה"ד (16
חישמ םע תויחל


חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכע"
"!ומצע ונקדצ


יטרפ ןיינע הז ירה ןקתל שיש המו

:וז הנשב חנ תשרפ תבשב קדצ-ןובשחל עגונב

,הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעהש ןוויכש - המדקהבו
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמועו ,םירותפכה חוצחצ םג ללוכ
,איה ,ולא ונימיב םישועש (יתימא ןובשח ,אקייד קדצ-ןובשח) קדצ-ןובשחה תנקסמ ,ירה
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה אובל הכירצ שממ דימו ףכיתש

:רתוי תויטרפבו

הריתסב הז ןיא ,ןוקית םיכירצה םיניינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדישכ םג
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל ו"ח
אובל ידכ תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב לארשי-ינב תוללכד הדובעה יכ
המייתסנ - ("תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב" היולתש) הלואגהד תומילשהל
טרפה לש ותדובעב רסח םא םג ,ןכלו ,הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב ןיאו ,המלשנו
ונקתל ךירצ יאדוובש יטרפ ןיינע הז ירה ,היהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש ןמזה ךשמב
םידמועש לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא לבא ,ומילשהלו
,החמש ךותמו ,רתוי לקנב איה טרפהד תומילשהו ןוקיתה םג ,ןכש ןוויכו ,הלואגהל םינכומ
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ועדויב

םלש םדאד בצמו דמעמב םיאצמנ "המילש תחא המוק" םהש לארשי-ינב תוללכ :רחא ןונגסבו
(השעת-אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר) תוינחורב ןה ,וידיג ה"סשו וירביא ח"מר לכב
ונוקיתש יטרפ רביאב ינוציחו לק ילוח וא שוחימ ומכ אוה טרפהד ןורסחהו ,תוימשגב ןהו
אפורל (חוכו) תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו" בותכש ומכ ,הריהמו הלק האופר ידי-לע
,("םלועל האופר האיבמש הבושת הלודג") הבושתה ידי-לעש האופרה דחוימבו ללוכ ,"תואפרל
.ערפמלמ ילוחה תא תרקוע (אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל) איהש האופרה תומילשל דעו

,ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב םירומא םירבדה םאו
בל םכל 'ה ןתנ"ש הנש םיעבראמ רתוי ,םינש תוירישע המכ ורבעש ירחאל המכו-המכ-תחא-לע
..."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל

לכ ללוכש ,"תישר" תויתוא ,"ירשת" ,הנשה לש ןושארה שדוחה םלשנ רבכש ירחאל טרפבו
ןיינע תוללכ שגדומ ובש ,םלועב הדובעה תומילשל ןושארה תבשה םויב םידמועו ,הלוכ הנשה
,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה לכ ולכ רבכש יאדוובו יאדווב ירה - ...הלואגה םע רושקש תבשה
!ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכעו
'מע ,א ךרכ ,ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"נשת'ה ןוושחרמב 'ד ,חנ תשרפ תבש תחישמ)
(224-222

יהויחבמ ריתי


לת" תניחבב איה ד"בח-יתב תמקה
"םיברה תושרב הובג


"םיברה תושר"ל תאצל

העודיו ."'וג הביתה לא 'וג אוב 'וג תבית ךל השע" ה"בקה יוויצ תודוא רפוסמ חנ תשרפב
ךירצ"ש ,הרותהו הליפתה תובית לע יאק "הבית"ש ,"הביתה לא אוב" שוריפב ט"שעבה תרות
לכמ ותיב ינבו ומצע תא ליצהל ידכ ,"םהב קבדילו הרותו הליפתד תוביתהב ומצע תא סינכהל
...'וכ םילבלבמה םיניינעה

לע ,הקדצו הליפת ,הרות יתב - םוקמו םוקמ לכב ד"בח-יתב תמקהל תוכיישהו רשקה םג והזו
-ינבמ תחאו דחא לכ ("הביתה לא אוב") וסנכיי הבש ,"'וג תבית ךל השע" תמגודבו ךרד
דעו ,'וכ םינודיזה םימ ,"לובמה ימ"מ ולצניי הז ידי-לעו ,הז םוקמב םיאצמנה לארשי
- הזמ הריתיו ,(םלועה תומואל עגונב םג) ולוכ םלועה ךוכיזו רוריב םילעופ הז ידי-לעש
- לובמה ירחאלש שודיחה תמגודבו ךרד לע ,"השדחה ץראהו םישדחה םימשה" ,האירבה שודיח
- חנ ינבד תומילשה םע הרושק אובל דיתעלד תומילשהש ל"זח ירבדכו ,"האר שדח םלוע"
..."חנ ימיכ םלוע ימיכ"

:ונניינעל עגונבו

אוביש דע םיניתממ אלש ,ונייה ,"םיברה תושרב הובג לת" תניחבב איה ד"בח-יתב תמקה
תושר"ל םיאצוי אלא ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע תודוא ןיינעתיו ותיבל ידוהי
,םידסח-תולימגו הליפתו הרות תיב ,"הובג לת" - "םיברה תושר" עצמאב םימיקמו ,"םיברה
הביבסב םיאצמנה ולא לכש הז ידי -לע ,הלוכ הביבסה לכל הרוא אצת ונממש ,ד"בח תיב
.הז תיבל ואוביו םהילאמ וצבקתי

א זיא דיסח א" - ליעל רכזומכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד עודיה ןושלבו
רשאכש ,שחומב םיאור ,ירהו ,ריעה יסנפ קילדהל בוחרב ךלוהש שיאה ,"קיצשנרעטמאל
תומוקממ םג ,רואה םוקמל םיאבו םדא-ינב םיצבקתמ יזא ,הלילה תכשחב בוחרב סנפ םיקילדמ
...םדא-ינב םש םיאצמנש תעדה לע הלוע היה אלש ולאכ

,תודהי ץיפהל ונוצרש זירכמו ,םיברה תושרל אצוי ידוהי רשאכש - הזב ןיינעה תדוקנו
אל ,רבד םושב ןיינועמ וניאש ,ונייה ,הרותה תוימינפד תונייעמל דע ,היתווצמו הרות
אישנ חיטבמ יזא ,הצוח תונייעמהו תודהיה תצפה קרו ךא ,םא יכ ,'וכו דובכ אלו ןוממ
.הגלפומו הבר החלצהל הכזי יאדוובש ונרוד

...ליעל םירומאה םיניינעה לכב קוסעי דחאו דחא לכש ןוצר יהיו

ןיאש הלואג ,תומימת לש ןפואב ,המילשהו תיתימאה הלואגל שממ בורקב םיכוז הז ידי-לעו
הרהמב הנבייש ,ישילשה שדקמה-תיב ,תומימתו תומילשב שדקמה-תיב ןיינב ןכו ,תולג הירחא
.שממ ונימיב
'מע ,א ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה ןוושחרמב 'ו ,חנ תשרפ תבש תחישמ)
(490-472

יבר יצוצינ


"רוביצ יכרוצב םיקסועה לכו"


גנעתמ יניא" יכ ומצע לע דיעה ותואישנ םדוקש ,יברה
רוביצ ינקסע יפלאו תואמ לש רוד םיקה ,"תירוביצ תונקסעב
םעו שפנ-תוריסמ ידכ דע תלוזה םע קסעתהל םהמ עבת אוה *
רבדב תרגיא לש ןושאר םוסרפ * םמצע תא "חוכשל אל" תאז
םיתימע םע תוצעייתהה תובישח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה בתכש תרגיאמ דומלל רשפא ונימיב תירוביצה תונקסעה אשונל תיסיסבה ותשיג לע והשמ
:(443 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקל ;ז"ישת ירשתב ט"יב)

לכ החוד םירחא ידי-לע התושעל רשפא יאש הווצמש ,השודקה ונתרות קספ עודי
חטשבו תונברה חטשב תונקסע - םינורחאה תורודבו .(ב,ט ןטק-דעומ) םיניינעה
תושפנ תלצהו תושפנ חוקיפ לש ןיינע אוה הזב אצויכו שדוקה תרהט לע ךוניחה
.שממ

תובישח םצוע לע ונדמלמ אוה ףאש - דעומה-לוח ימי עצמא - בתכמה ךיראתל בל םישל יאדכ)
.('קה ויניעב ןיינעה

רוביצ ינקסע םשארבש ,םירידא תודהי ילעפמ רופס-ןיא יברה םיקה ותואישנ תונשב ,םנמאו
דעצ לכ לע תוכרדהו תוצע קינעה ,םירורב הלועפ יווק הוותיה הלא לכל .םיפלאלו תואמל
לכ השעמל יכ ,יברה עבק תוטעמ אל תויונמדזהב .הדובעה יכרדו הלועפה יללכ תא עבקו לעשו
."ירוביצ ןקסע" אוה דיסח

ועבט םצעמ יברה לש ובילל בורק היה תירוביצה תונקסעה אשונש בושחלו תועטל ילוא רשפא
ט"שת תנשמ תרגיאב ומצע לע יברה דיעהש םירבד הנה .רבדה ןכ אל השעמל ךא ,ושפנ תונוכתו
:תואישנה תא ותלבק םרט דוע - (417 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גנעתמ יניא [?ח"פרת-ה"פרת תונשב=] דחי ונשגפנש תעב היהש ומכ התע םג הנה
.תונקסעל רחא לש גונעתה חוכ ררועל לוכי יניאש אטישפו תירוביצ תונקסעב

הצקה ןמ רבדה הנתשה ,תואישנה תא וילע לטנש עגרמ ,לעופב חכוהש יפכ ,לבא
.הצקה לא

ןקסעה לש וידיקפתו ותדובע םצעל יברה תויוסחייתהמ טקל םיאיבמ ונא וז ונתמישרב
ןאכ םיאבומו התע דע ומסרופ םרט םקלחבש םיבתכמו תוחיש יעטק ונינפל .אוה רשאב ירוביצה
.ןושאר םוסרפב

"תועותה תומשנ"

לעש תישיאה תוחילשהו תירוביצה תונקסעה אשונב יברה רפיסש ,וחקלו ןיינעמ רופיס ןלהל
:(452-448 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש - ד"כשת זומתב ב"י תודעוותה) עצבל דחאו דחא לכ

הלגעה לעבו רישע תודוא רופיס ןקזה ר"ומדא םשב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ךלה ריבגה .םויה תוצח רחא תבש ברעב תמייוסמ ריעל םיינשה וסנכנ םעפ .ולש
הלודג הלגע האר וכרדב .תסנכה-תיבל ךלהו ,תבש ידגב שבל ,תבש דובכל לובטל
אלש ןוויכ ,םלואו .רוזעל שגינ "ומע בוזעת בוזע" םייקל ידכו ,ץובב העוקש
היה תסנכה-תיבל עיגהשכו ,קוזינ ףאו ,ירמגל ךלכלתה ,הזב ןויסינ ול היה
.לובחו ךלכולמ

,םדקומ עיגה אוה .תסנכה-תיבל ךלה םשמו לובטל אוה ףא ךלה הלגעה לעב
ןימזהו ,םיבר םיינע םיחרוא האר תסנכה-תיבב .םיליהת יקרפ תרימאב לחהו
םיחרואה תא קלחל שמשהו יאבגה וצרשכ ,תבש תלבק רחאל .םהמ הרשע תבשל וילא
.םתוא ונימזה רבכש םלוכ ורמא ,ריעה לש םיתבה -ילעב ןיב

םע ךלה הלגעה לעבו ,לובחו ךלכולמ ,ולש הינסכאל ריבגה ךלה הליפתה רחאל
לעבו ,"ומע בוזעת בוזע" תווצמ םייק ריבגה .ותיינסכאל םיחרוא ןיינמ
.םיחרוא-תסנכה תווצמ - הלגעה

קספנ ,הלעמ לש ןיד-תיב ינפל םיינשה ועיגהשכ ,הנש םירשעו האמ רחאל
,"ומע בוזעת בוזע" םייקל ידכ הטמל םעפ דוע תדרל הלגעה לעב לעש ,םניד
.םיחרוא תסנכה תווצמ םייקל ידכ - ריבגהו

."תועותה תומשנ" לש ןיינעה - צ"ייר יברה םייס - והז

:הז רופיסמ יברה קיסה

יכרוצב קסעתהלו ריעב ותעפשה תא לצנל ותבוחו ודיקפתש ,ירוביצ ןקסע ונשי
,הלגנב רועיש ול שי םדוק :ןעוט אוה ךא .המודכו תסנכ-תיב ,הווקמ - רוביצ
אוה ןכמ רחאלו ,םיליהת תרימא רדס ןכמ רחאל ,תודיסחב רועיש ןכמ רחאל
אל אליממו ,ונחלושב ךיראמ אוה - תווצמה לכ תא םייס םאו ,הליפתב ךיראמ
...תונקסעל ןמז ול ראשנ

רמאמה תא וא רועישה תא ןיכהל ותבוחש ,עיפשמ וא הבישי שאר ונשי ,ךדיאלו
אוה ךא .םיברב םעימשמש ינפל םימעפ 'ד תאז ןנשלו ,םידימלתל רוסמל וילעש
תסנכה-תיבבש ,ףסכ היהי הבישילש ךכל גואדל ךירצ אוה ,ןמז ול ןיא :ןעוט
תויהל חמצי תלוזהש ךכל גואדל וילע - הצע רבכ ול ןיא םאו ,הפי המיב היהת
...ירוביצ ןקסע

בוזע" תווצמ םייקמ אוהש ןעוט הז ,הרותב םוקמ אוצמל םילוכי רבד לכ לע
...םיחרוא-תסנכה תווצמ ודיבש ןעוט הזו ,"בוזעת

תוצראב אקווד בר - תיטרפ החגשהב - היהנ ינולפ רשאכש ,ונדמלמ הז רופיס
גואדל - אוהש ,ולש דיקפתה יולימב הנושארבו שארב קוסעל וילע ,תירבה
הציחמ ,תרדוהמ הווקמ ,שדוקה תרהט לע ךוניח) וריע לש םיינחורה םיכרצל
.(דועו ,תסנכה -תיבב הרשכ

וילע הנושארו שארל הנה ,תורישעב םימשה ןמ ךרבתנש םדא ,הז ךרד לעו
,ןכו ,תודהי יניינעל תתל שי רחבומה לש לודג קלח ,"'הל בלח לכ" םייקל
ידכ ותעפשה תא לצנל וילע ,העדה לעב םג אוה האמה לעב וז הנידמבש תויה
."םכותב יתנכשו" ה"בקה רמוא הילעש וזכ ריע היהת ריעהש

:יברה ךישמהו

ה"בקה ןיא" ירהש ,ךכ לע רכש לבקי יאדו הנה - תלוזה לש ותווצמב קסועש ימ
תומשנ" והז) הלובח המשנה ףאו לובח ףוגה לבא ,"הירב לכ רכש חפקמ
םידגבב - תסנכה-תיבב בשי ריבגהש יפכ ןדע-ןגב בשייש ןכתייו .("תועותה
הוצמ רנ" לש רואה ול רסחו תווצמה ישובלב ול רסח ןכש ,םיעורקו םיכלכולמ
."רוא הרותו

- וניינעב דחא לכ ,תיטרפה ותוחילש תא אלממ דחא לכ רשאכו

םיבוכיעו תועינמ ךכ לע שישכ ,אוה תיטרפה תוחילשה תא עדיל םינמיסה דחאו
ותוחילש םויקמ ותוא עונמל םיכרדה לכב הסנמ ערה רציהש החכוה והזש ,םיבר
,ולא םימיבו הז רודבו הז לוגלגבו ,ומוקמב דחא לכ זא הנה - תדחוימה
,יקולא רנב ירמוחהו ימשגה הזה םלוע תראה :ה"בקה לש ותוחילש תא םייסמ
."רוא הרותו הווצמ רנ"ב

רוביצ יכרוצב קסועה

,ןיטולחל הב חנומ תויהל וילע .ןקסעה לש ולוכ לכ תא תעבות ,יברה רמא ,תונקסעה תדובע
יכ יברה ראבמ ד"ישת ולסכב ט"יב החישב .רחא רבדב ןמזב-וב קוסעל ול רשפאמ אלש ןפואב
םחנמ-תרות) תינחור הדובעל תונקסעה תדובע ןיב בוליש היה ד"בח יאישנ לצא ,תאז תורמל
:(ק"הלב החנה - הל ףיעס ד"ישת ולסכ ט"י תחישמ - ד"ישת

הנשמ היהש ףסוי לצא היהש םשכ - םתגהנה תליחתמ ד"בח יאישנ לצא וניצמ
םע דבב דבש - תוקולאב דחוימו קובד היה הז בצמו דמעמבו ,םירצמ ךלמל
םג ויה ,הלודג תוטשפתהבו הלודג העיגיב התצפהו תודיסחה תרותב םתוקסעתה
תונקסע לש םיניינע - םילובגו םירצימ םע םירושקה םיניינעב ,"םירצמ ץראב"
,תוריזג לש םיניינע םע ,הלשממה םע עגמב אובל םיכירצ הז ליבשבש ,תירוביצ
הליפתו הרות לש םיניינעב קר אל קסעתהל - רתוי תוללכבו] םירתסהו תומלעה
רשפא-יא ,הזב חילצהל ידכו ,["והעד ךיכרד לכב" ,תוימשג םע םג אלא ,דבלב
ןפואב םא-יכ ,(שורדה ןיינעה לעפנ אל זאש) ץוחלו הפשה ןמ הלועפה היהתש
.'וכ הליפתו הרותמ לבלבמ הזש תורמל - אקווד תוקסעתה לש

."הרות ירבדב קסועכ רוביצ יכרוצב קסועה"ש ימלשוריה ירבדמ חכומדכו
רוטפ רוביצ יכרוצב קסועהש ,ךורע-ןחלושב הכלהל קספנש יפכ ,הזמ הריתיו
יכרוצב קסעהש ,ונייהו ,(הרותה דומילמ ןכש לכו) עמש-תאירקו הליפתמ וליפא
םינוילע םידוחייב עוקש תויהל רשפא-יא השעמ תעשבש הזכ ןפואב אוה רוביצ
םילוכי ויה וליא יכ ,הרותה תוקמעב הגשהו הנבהב וא ,הליפתו עמש-תאירקד
.עמש-תאירקו הליפת ,הרות דומלתמ ותוא םירטופ ויה אל ,דחי םהינש תויהל

רשאכ אלא הז ןיאש ,"הכוסה ןמ ןירוטפ הווצמ יחולש"ד אהמ - רבדל היארו
ילטבמ ווה הכוס תווצמ םויקב ידרטמ יאד" ,םהינש םייקל םילוכי ןיא
יכרוצב קסועהש ןוויכו .הכוסב םיבייח ,םהינש םייקל רשפאשכ לבא ,"תווצממ
רוביצ יכרוצב קסעהש ,חכומ - עמש-תאירקמ וליפאו ,הליפתה ןמ רוטפ רוביצ
.תחא תבב תועונתה 'בב דומעל רשפא-יא םימעפלש ןפואב אוה

- םור קמועב דחא הצק :תווצקה 'בב ד"בח יאישנ תגהנה התיה ןכ-יפ-לע-ףאו
תחת קמועב הדובעב - ינשה הצקו ;הרותה תוימינפ ,הרותבש רואמהד תוטשפתההב
היהת ולא םיניינעב םגש ,הליפתו הרותמ םילבלבמש רוביצ יכרוצב קסעהב -
.ךרבתי ול הריד

ןיליפתל תמדוק עמש תאירק

תימינפ הדובע םג ךא ,תירוביצ תונקסע - םינקסעה וידיסחמ םג יברה עבת הז ןיעמש רשפא
.םמצע םע

- (ז-הנר 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש) ב"ישת חלש תשרפ תודעוותהב יברה רמא - "הלאכ םנשי"
ךכ-לכ וסנכנו המוצע תובהלתה ולביק םתדובעב ולחהש רחאלו ,תירוביצ תונקסעב םוביצהש"
."םמצע תודוא וחכש רשא דע ,תוליעפל

רמאמב ראבתנ ךכ) םויה לכ ןיליפתב שובל תויהל ןיא םויכש םשכש תעדל םהילע
,תלוזה םע תונקסע - 'הכשמה' וניינע ןיליפת :תודעוותה התואב תודיסחה
שובל תויהל ךישמי םאו (ומצע םע הדובע - 'האלעה' הניינע עמש -תאירק
בושחל - עמש-תאירק אורקל םג וילעו .רתוי לעפי אל יוויצהמ רתוי ןיליפתב
.םלעתת לא ךרשבמו - אוה ובצמ תודוא

וייחמו ללכב םייחמ עדוי וניאש ירוביצ ןקסע תויהל ךופהי אלש ידכ ,יברה ךישמה ,ןכל
,ומצע םע לועפל ,רמולכ ,עמש-תאירק אורקל וילע םדוקש אוה רדסה ,דחוימב (םיינחורה)
,רמולכ - ןיליפת חינהל ךכ-רחא קרו ,(הוקמב הליבט ,תודיסחה דומיל ,הליפתה תדובע)
.תלוזה םע לועפל

ד"בח יניינעב היישעב םיעוקש

יברל בתכש ,(ןושאר םוסרפ) ז"ישת ןושאר רדאב ז"טב ש"נא ינקסעמ דחאל יברה בתכ ךכ
:םייוסמ יד"בח ףוג לע תונעמו תונעט

[אירטו אלקשה=] ט"וקשה לכ וליעוי המ ,ש"נאמ דחאל יתבתכש ומכו ,תמאבש
הנבה ,לכש ירהש ,םדאה תאירב תילכת והז אלש ןוויכ ,תולכשהו תורבסהו
,ימשגה [הזה םלועב=] ז"הועב רשאמ הברה רתוי םינוילעה תומלועב םה הרבסהו
רסח - היישע ןיאש ןמז לכו ,אקווד היישעה ליבשב אוה ז"הועל המשנה תדיריו
שיו .'וכו ,תחא הלועפ ףא ופיסוי אל הזב תורבסההו םימעטה לכו .רקיעה
קר םאב - רתוהו קיפסמו יד ל"נה םג לבא ,[הנהכו הנהכ=] כ"וכ הזב ךיראהל
אוה הלאה םירבדה לככש ןבומו ,תמאד אבילאו הישפנד אבילא הזב וננובתי
תרומתו ,ד"בח יניינעב היישעב םיעוקש תויהל ויה םיכירצש ולא לכל עגונהב
יולימב ףסותישו ושעיש ילבמ (םהיתונש םגש רמול ינששוחו) םהימי םילבמ הז
.ל"נה ירקיעה םדיקפת

:אבה טפשמב וירבד תא םתוח יברה

הז היהישו ,ליהבמה בצמהב ירקיע יונישמ בוט רשביש [ןוצר יהיו=] ר"היו
.שממ בורקב

..."?שממ לעופבה"

םהב תומוקמה תמישר ןילקורבב ד"בח-תדוגא-יריעצ םעטמ הכרענ א"לשת הנשה-שאר ברעב
תועידי דועו המישרה ."רפוש עצבמ" םייקל ידכ הנשה-שאר ימיב ש"נא רקבל ויה םירומא
סנכוה העדומה ספוטשכ .770 -ב שרדמה-תיב ילתוכ לע םתולתל ידכ הביתכ תנוכמב וספדוה
לעופב הלועפה תואצות המ רמולכ ."?מ"ופבה" :ושדק-די-בתכב ןייצ ,יברל (?ןכמ רחאל)
!םהיטרפל ועצבתה ןכא םאה .תומוקמ םתוא לכב תולועפ ומייקתה ןכא םא ,רמולכ ?שממ

?תיניצר הנווכ וא אלתמא

ושקבתנ ,יברה רצחל ש"נא לש תונושארה רטרא'צה תוסיט ןוגרא םע ,ג"כ-א"כשת םינשב
ירשת שדוח ךשמב - םיחרואה לש תונייעמה תצפהל תוינכת שארמ ןיכהל שדוקה-ץראב תודסומה
.היתוביבסבו קרוי-וינב -

:תונויערהו תינכותה ארקמל יברה ןייצ תחא םעפ

[תנמ לע=] מ"ע ןאכל םדוקמו דקתשא ואבש ולא וכלה וז ךרדבו וז אלתמאב
.[ןיבמל ידו=] ל"דו תועודי תואצותהו .לועפל

:תפסונ תונמדזהב בתכ דועו

,ןאכד [ד"בח תדוגא יריעצ=] ח"וגאצ םע םואיתב - [הז לכ=] ז"כ חטב (1
.טושפ םעטהו


םישעמב הלחתה דימ [תויהל ךירצ ןכ םאו=] ל"צ כ"או (ץרמבו תומימחב) (2
.לעופב

ץעוי בורב העושתו

הנה .םהיתימעב ץעוויהל םיחולשו םינקסע תונפהל םעפ אל יברה גהנ םינורחאה םירושעב
:תחא אמגוד

לע יברל ח"וד ח"משת תנשב רגיש ,ןילטייצ 'יש רזעילא-ןרהא 'ר ח"הרה ,םיחולשה דחא
:ךכ לע ול בישה יברהו ,"הלאש םג םינפב שי"ש ןייצ (ץוחבמ) הפטעמה יבג-לע .ויתולועפ

ץעייתיו תולאש לע תונעל ללכ [אמרג ןמזה=] ג"מזה ןיא רבודמו םסרופמכ
.[שדוקה ץראב=] ק"הראב 'יש ש"נא ינקסעב

"ץעייתמ יאדוובו"

:םייוסמ דסומ להנמל יברה בתכ ג"משת בא-םחנמב 'הב

[ל"נה ףסונ וילושבו דחא ".ב.נ" עיפוה רבכ יללכה בתכמב] .ב.ב.נ

.[שדוקה ץראבש] ק"האבש 'יש ש"נא ינקסעב םיניינעה לכב ץעייתמ יאדוובו

:רמאנ ובו יברהמ בתכמ ג"משת ןוושחרמב ב"כב לביק םייוסמ חילש

:םימעפ [המכו המכ=] כ"וכ הנעמהכ - תודסומהו תונקסעהב תולאש-תועצההל
.[שדוקה ץראבש=] ק"האבש 'יש ש"נא ינקסעב תוצעייתהב

אמגודכ ישא בר

וניצמ - ויתימע םע תוצעייתהל דחא ןקסע תונפהל - יברה לש וז ותגהנהל בושח רוקמ
:בתוכ אוה הבו ינולפ ןקסעל ט"כשת תנש יברה רגישש תרגיאב

-תחא-לעו ,ילבב דומלתה לכ תא םתוחה היה אוהש ,ישא בר וליפא רשא רפוסמכו
המכו-המכ-תחא-לע ,םיטרפה לכב ארתאד-ארמה אוה היה וריעב רשא המכו-המכ
התיה תידימתו ותגהנה הז לכבו ,המהבב הלאש [ןיד קספל=] ד"ספל עגונב
אביש ןייטמילד יכיה יכ רמא איתחמ אתמד יחבט והלוכל והל יתיימו ףינכמ"
תדימ תראבמה ס"שה תייגוסב אב אל רומאה רופיסו .(ב,ז ןירדהנס) "ארושכמ
.'וכו ריע לש הגיהנמד הגהנה תראבמה ס"שה תייגוסב [םא יכ=] א"כ ,הוונעה

:ךישממ יברה

ליבשב םיפי םירופיס רפסל הרותה ןיינע ןיאש [ןכ םג=] כ"ג טושפו ןבומ
הרותהש ןוויכו ,הארוה הז ירה הרותבש טרפו ןיינע לכש אלא ,םהבש יפויה
.םינמזה לכלו תומוקמה לכל תיחצנ [ןכ םג=] כ"ג הארוהה תיחצנתודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


חנ תשרפ

,"חנ תודלות הלא" ונתשרפ :"תודלות הלא" םילימב תוחתפנ תישארב רפסב תוישרפ יתש
האבה השרפה וליאו "חנ" תארקנ ונתשרפ עודמ ."קחצי תודלות הלא" - תוישרפ עברא רובעכו
(הלא)" ארקיהל הכירצ הנושארה השרפה אקוודש רמול םוקמ שי הרואכל ,"תודלות" תארקנ
היה רשפא וא ;"קחצי" ארקית ,"תודלות" הארוקל רשפא-יא בושש ,היינשה וליאו "תודלות
!?"קחצי תודלות" הירחאלשו "חנ תודלות" ארקית ונתשרפש

הנכות תא אטבל אב אוה אלא ,דבלב תונושארה היתולימ יפ-לע עבקנ ונניא השרפה םשש ןאכמ
.השרפה לש

תוערואמה בורב יוצמ הז ןיינעו ,"אחורד אחיינ" ,תחנ ,"ונמחני" ןושלמ אוה "חנ"
םע ה"בקה לש תירבה תתירכ ;"חוחינה חיר תא חריו" ;םלועה תא רהיט רשא לובמה :ונתשרפבש
,"ןרחב חרת תמיו" - ונתשרפבש ןורחאה קוספל דעו ;וניבא םהרבא תדיל ;םלועה םויק לע חנ
.םלועב םוקמ לש ףא ןורח קספש ונדמלמה
(355 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)


(ט,ו) ויתרדב היה םימת קידצ שיא חנ

,תומילשבו תומימתב רמולכ ,"םימת" לש ןפואב התיה ךרבתי 'ה ןוצר םויקב ותקדצ - "קידצ"
.הזב אצויכו התשו לכאש ןמזב םג אלא ללפתהו דמלש תעב קר אל ,םויה לכ ךשמב
(תוחיש יטוקל)


(ט,ו) ויתרדב היה םימת


קידצ היה ,םיקידצ רודב היה וליאש ןכש-לכ - חבשל ותוא םישרוד וניתוברמ שי :ויתורודב
אל םהרבא לש ורודב היה וליאו ,קידצ היה ורוד יפל - יאנגל ותוא םישרודש שיו .רתוי
(י"שר) םולכל בשחנ היה

םישימח םהרבא לש ורודב יח ןכא חנ אלהו ,"םהרבא לש ורודב היה וליא" רמול רשפא דציכ
."חנ תמ רשאכ ח"נ ןב וניבא םהרבא" :(ןאכ) ארזע ןבאה לש עודיה ונמיסכ !הנש הנומשו

העודי ותקדצ התיה אל ,הנש שמחו םיעבש ןב ותויהב ,ןרחמ םהרבא תאיצי דעש ,אוה רבסהה
בשחנ חנ היה אל םהרבא יבגלש רמול ךייש אל ןכל .(א,בי ןלהל י"שר האר) ורוד ינבל
רחאל ,תאז תמועל .םהרבא לש ותלודגמ אלו חנ לש ותלודגמ קר זא עדי םלועה יכ ,םולכל
היה בשחנ המכ דע לואשל רשפא זא קר ,םלועב םהרבא לש וביט םסרפתה רשאכ ,חנ לש ותתימ
.םהרבא יבגל
(מ"שת חנ תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)


(זט,ו) הבתל השעת רהצ


םירהצכ םכל תוריאמ ויהיש ידכ ,תוילגרמו םיבוט םינבא הב עבק :חנל ה"בקה ול רמא
(חק ןירדהנס)

תוכירצ הליפתה תויתוא - "הביתל השעת רהוצ" .הלפתה תויתואו תוביתל זמור - הבית
.הליפתה תעשב תיקולא הגשהב ןנובתמ םדאש ידי-לע ,תוראומ תויהל

אלא ,הליפתה תעשב קר אל םדאב ריאהל ךירצ הליפתה רוא - "םירהצכ םכל תוריאמ ויהיש"
.ןתמו אשמ יניינעב קוסעו דורט אוהשכ ,םוי לש ומוציעב םגו ,ולוכ םויה לכ ךשמב םג
(אס 'מע ז"פרת םירמאמה רפס)


(זי,ו) רשב לכ תחשל . . לובמה תא איבמ יננה ינאו

היה םיעשרה תא דבאל ידכב אולהו ?םלועה לע לובמה תא איבהל ךירצ ה"בקה היה המ םשל
.לובמ ילב ףא םריבעהל ותלוכיב

ןמ ץראה תא רהטל םג אלא ,אוהה רודה ישנא תא שינעהל קרו ךא התיה אל לובמה תרטמ אלא
-לע האב התרהט ."סמח ץראה האלמ יכ" :רמאנכ ,רודה ישעמ ללגב הב וקבדש לוקלקהו האמוטה
.האס םיעבראב םירהטמה הווקמה ימ תמגודב אוהש ,םוי םיעברא ךשמב דריש לובמה ידי

יכ ,(חור -תחנ) "אחורד אחיינ" ןושלמ ,(דנ היעשי) "חנ ימ" לובמה ימ םיארקנ הז םעטמ
.הלעמל חור-תחנ המרג התאמוטמ ץראה תרהט

,"םיבר םימ" תונוכמ םדאה לש הסנרפה תודרט :וארובל םדאה תדובעב םירבדה תועמשמ
ןמז שידקהלו תודרטה לע רבגתהל םדאה לע .םלועה תא ופטשש (חנ ימ) לובמה ימ תמגודב
.הלעמל חור-תחנ ומרגיו "חנ ימ"ל ולא "םיבר םימ" וכפהי יזאו ,הליפתלו הרותל יואר
(16 'מע רוא-הרות)


* * *

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

:אוה אלמ ארקמ - ץראה תא ורהיט לובמה ימש - הז ןיינע

ר"ב) ל"זר ושריפ ,"םעז םויב המשוג אלו איה הרהוטמ אל ץרא" (דכ לאקזחי) קוספה לע
.לובמה הב דרי אלש לארשי ץראל איה הנווכהש (ג"לפ

.הרהט וניינע לובמהש אצמנ
(ו"כרת 'מע ,ג ךרכ הרותה רוא)


(ז,ז) הבתה לא . . ותשאו וינבו חנ אביו

לש "הבית"ל סנכנ ומצע אוהש ךכב קפתסהל לוכי םדא ןיא .הליפתהו הרותה תובית ןה "הבית"
תא םג "סינכהל" ותבוחמ .יוליעו השודק לש בצמב אצמנ - רמולכ ,הליפתהו הרותה תויתוא
.הביתה לא - "ותשאו וינב" - ותיב ינב

:וזמ הרתי

"השא"ו "ןב" .לבקמל זמור "השא"ו ,"םידימלתה ולא - ךינב" (ו םירבד י"שר) ורמא ל"זר
דחא םילבקמ ,המלש תחא המוק םהש ,לארשי-ינב לכ יכ ,לארשי-ינב לכ תא ,אופיא םיללוכ
.ינשהמ

בותככ ,תיטרפה ותדובעב הלעמלמ עויסו רזעל הכוז אוה ,ידוהי דוע "הבית"ל סינכמ םדאשכ
עיפשמ רישעה רשאכש ,(זט הרומת) ל"זר ורמאש יפכו ."ודעב 'ה רוגסיו" ,(זט קוספ)
.לבקמה ןהו ןתונה ןה ,םהינש םיכרבתמ ,ינעהל
(10-8 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)

רודו רוד תורצוא


ידיסח ןוגינ


םג ונגנל שי אלא שגרהב ןגנל קיפסמ אל ידיסח ןוגינ
אלא ילקיזומה םלוסב דדמנ ונניא ןוגינה הבוג * תונשגרב
התיה ןקזה ונבר לש ותניגנ * "ובחור"ו "וקמוע" תדימב
האיבה בו'צידרבמ ברה לש ונוגינ וליאו המיא תליטמו הקזח
שפנה תולכל?והמ - "הובג" ןוגינ

,יקסבוני רסיא 'ר הז היה הליחתב .םינוגינ םעפ לכ םיאיבמ ויהש הלא ויה שטיוואבוילב
.םמצעב םינוגינ ורביח בונוטירח השמ 'רו ןורהא 'ר .יקסבוני לדנעמ 'ר ןכמ רחאל

תודימב ןיחומה תכשמה אוה ללכ ךרדב ןוגינ :[ב"שרה=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה רמא םעפ
.ןיחומב תודימה תאלעהו

םש=] ןישראב הובג םידמענשכ ,אוה תוימשגב הבוג .תוינחורב הבוג שיו תוימשגב הבוג שי
והז ,ינחור הבוגו ימשג הבוג שי ןוגינב םג .רתוי הלעמל םיאצמנ [היסורב ךרואה תדימ
,הובג לוק אוה םלועה ינוגינב הבוגה .ד"בח ינוגינ ןיבל םלועה ינוגינ ןיב שרפהה ללכב
וליאו ,תוימשגב הבוג והז ךא - הזב יקב ינניא - עבר ,תינימש ,הניגנבש םיללכה יפכ
,רתוי הובג לוק אלו ,רתוי בחר ,רתוי קומע - אוה ידיסח ןוגינב הבוג לש הנווכה
.רתוי הבוגבו קזוחב לוקה תא םיעימשמש
(801 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


תונשגרב ןגנל

שגרנ ןוגינה תעונתב רשא ,זומת ב"י הלואגה גח דובכל דסוימה ןוגינה תא תושגרתהב ונגינ
:צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמאו .שפנ תוריסמ לש תומוצעת זוע ףקות

םא יכ ,שגרהב קר אל ,תונשגרב ןגנל שי ידיסח ןוגינש ,םירמוא ויה ורבע םינמזב
.(םעפ דוע ןוגינה תא ןגנל הוויצו) תונשגרב
(683 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


םבר תמשנב םידחאתמ

[...] דומעה ינפל תוליפתה תא וקליח - [ז"לקת=] ולסכ ט"י חלשיו תשרפ - תבש התואב

'רה ק"הרה ,[ןקזה ר"ומדא=] יברה .הקספה התיה תיברע תליפתל תבש תלבק תליפת ןיב
םיקולח ויהש ףא ,םילודג םינגנמ ויה [קצולופמ=] לארשי 'רה ק"הרהו [קסילאקמ=] םהרבא
.דחי ורששכ עומשל היה םיענ ,םהיתולוקב

.המיא ליטמו בחרו דואמ קזח היהש ,עודי ירה ,יברה לש ולוק

.תבהלש -בהל הוולמ התיה ולש העונת לכ ,שגר אלמו לולצ ,קד לוק היה םהרבא 'רה ק"הרהל

םינונחת לוק ,הפר אלו קזח אל ,ךומנ אלו הובג אל ,םיענ לוק היה לארשי 'רה ק"הרהל
.קבדמו ךשומ היה ולוק ,תונמחרל ררועש ינוניב

לע םיביבח ויהש םינוגינה לארשי 'רה ק"הרהו םהרבא 'רה ק"הרה ,יברה ורש הקספהה תעשב
[...] שטירזממ דיגמה

ותוקבד וארו ,ורש לארשי 'רהו םהרבא 'רה ק"הרהו יברהש העשב תסנכה-תיבב וחכנש הלא לכ
לש םתוקבדו [שטיוואבוילמ=] בוד-רכשי 'רה ק"הרהו [קודרוהמ=] לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרה לש
.שטירזממ דיגמה ברה םברו םרומ תמשנב םידחאתמ םהש ואר - םינגנמה
(369-368 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


הבשחמ לש דוחיי

םויק ידי -לע ."השעמו רוביד ,הבשחמ םה תודיחיו תודיסח ,ןוגינ" :הרמיאה שוריפ הז
הנורחאה הגרדל דע איה יברה לא ותורשקתה ,ול רמא יברהש המ לכ םייקמ דיסחשכ ,תודיחיה
ירבד תרזח ידי-לע .הזב חחושנ רוזעי ת"ישהשכו ,קומע רבסה שרוד ןיינעה .השעמבש
.הבשחמ לש דוחיי - ןוגינ ידי-לעו .רוביד לש דוחיי השענ יברה לש תודיסחה
(136 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


שפנה תולכ דע

ללפתה ומצע אוהו יברעמ ללפתהל םיכירצש רמא בו'צידרבמ ברהו תיברע תליפת ןמז עיגה
ןגינו הקזח תוקבדל סנכנ ,'וכ רפכי םוחר אוהו רמול ליחתהש ינפל .רוביצ חילש רותב
רדחש רבד ,בלה קמועמ םימחר שקבמו הכובש ימכ ,םינונחתבו הקומע תובצעב הליחתב .ןוגינ
[...] שממ שפנה תולכל דע תובהלתהבו הלודג החמשב ןכמ רחאלו ,םלוכ בלל

אל דחאש ,תונמחרהו רעצה שגרמו םיענה לוקהמ םלוכ ושגרתה ,ןגנל בו'צידרבמ ברה לחהשכ
םוטא םלועב עגר ותואב יח וליאכ דחא לכ ,ומצעב קוסע היה דחא לכ .ינשה השוע המ האר
אל ,הבשחמ לש םלוע ,םיברה תושר אלו דיחיה תושר הז ירה .דיחי לש םלוע ,רתוי הלענו
וייח לע הכובו גאודו ריוואב יחה ידיחי אוה םדאה וליאכ ,שיא םיאור אלו שיא םיעמוש
[...] רבעב

לש העונתב ליחתמה ,ןוגינה לש ינשה קלחב לחה בו'צידרבמ ברה ,רידא לוק עמשנ םואתפ
.ןוחטיבו ףקות ,המשנ ייח לש תונתיא ,הווקת לש קיז וכותב אשונה הובג לוק .רשבמ לוק

תויח שח דחא לכו ,םלוכ תא ררועו ןנער ,םלוכ תא ףפא ,בלה בחרו םיענה ,חמשה ןוגינה
.עדומ יתלב ימינפו הלענ שגרו השדח
(237-236 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חנ תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'ד

.1(י-א,דנ היעשי) "'ה ךמחרמ רמא . . הרקע ינר" :הרטפה

.(ןלהל האר) ב"הב תינעת םיכרבמו םיזירכמ ןיא הלא ונימיב

דע 'יול' תיילעל 'ךל-ךל' תשרפב הרותב םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב
"ךללגב ישפנ התיחו" דע "םרבא לא 'ה אריו"מ 'לארשי'לו ;(ו,בי) "ץראב זא ינענכהו"
.2(גי-ז,בי)

ינש םוי
ןוושחרמב 'ו

יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא הלא ונימיב .אמק 'ינש' תינעת
,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה ,ןבומכ .םידיסחה
,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לוכה תבוח ךא ;ףוגה תואירב תשלוח ומכ
.3"בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב

,ישילש םוי
ןוושחרמב 'ז

'רטמו לט' לואשל לארשי-ץראב םיליחתמ ,ישילש םויל רוא ,ברעב ינש םויב תיברע תליפתב
.4םינשה תכרבב

ינבכ לאשי םהמ דחא לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב
ךישממ ,ל"וחל אצי ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ריעה
.5ל"וח ינבכ ץ"שה -תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי-ץרא ינבכ לואשל

.6הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל ידכ םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק ,הכרבה ךותב רכזנו 7'רטמו לט' חכש
עקת" םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,"'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
."עמוש התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .8"רפושב
רטמו לט ןתו" רמאי ,9"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש "'ה" רחא רכזנו ,םש םג חכש
,"הצר" לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל
.10הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח

,הרשע-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו רטמו לט חכש
רחא רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה
םוי םישולש תואלמ דע ,רטמו לט לאש םא קפוסמה .םייתש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ
.12רמול חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכב 'זל רוא לש תיברע דע] םויהמ 11

יעיבר םוי
ןוושחרמב 'ח

ונגהנמל ,הנבלה תא שדקל הנושארל רשפא ברעה :יעיבר םויל רוא ,הלילב ישילש םוי
יגהנמ] דלומה ןמ [13'םימלש' 'זל םיניתממ םא ,7:40 העשמ לחה] םימי העבש דע םיניתממש
.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק'

,ישימח םוי
ןוושחרמב 'ט

.(ינש םוי ,ליעל האר) 'ישימח' תינעת
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (1

ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ד"בח-ללוכ חול .14 'מע םיגהנמה רפס (2
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא-ירעש ןייעו .חלק

אישנ יברה יכ םא .רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (3
.ולא תוינעתב תונעתהל דיפקה ומצעב ונרוד

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (4

.י"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (5

תוכהל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;19 'מע הס ןויליג 'תורשקתה') שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (6
.רטמו לט ריכזהל ןחלושה לע וקפד אל המל יברה לאש םעפש א"י ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (7

.ו"ס זיק 'יס ןחלושה-ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (8

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ .תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (9
.18 הרעה 19 'מע זטק ןויליג 'תורשקתה'

ןחלושה-ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת-ירעשב (10
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה -תוצקבו .(ולטב
ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל ךירצו השדח הליפת
םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלושה-ידבב
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה שארל רזוחו

.דיק ס"וס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר .םוי 'ל דע קזחומ וניא ץ"ש םג (11

.ו"ס אכ 'יס ןחלושה -תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת-ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (12

,'ח םויל רוא רבכ םא קר ןיינעתה יברהש א"י .596 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' האר (13
תוטשפכ] םימלש 'ז לע דיפקה יברהש בתכ 46 'מע 'ךלמ יגהנמ' ץבוקב ,ךדיאמ .םימלש 'זל העשה קויד לע אלו
.ורוקמ המ ע"צו ,[ורודיסב ז"הדא ןושל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il