- ג"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוושחרמב 'י * ךל ךל 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תא אלמל גונעתהו החמשה לדוג
ארובה לש "ותוואת"


הב שי ,ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ,םתיבל לארשי תרזח
* שדקמה-תיבב הייהשהו םילשוריל לגרל היילעה יבגל יוליע
תמועל הגרדב היילע התיה לארשי-ץראל הסינכה םג ךכ
םנמז לכ תא שידקהל לארשי-ינב ולכי ובש ,רבדמב הייהשה
תחישמ * ה"בקה לש "ותוואת" יהוז * םיינחור םיניינעל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כהעבש ירחאלש רמול חרכהב ירה ,1"ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב אוה הדובעה רדסש ןוויכמ
.רתוי תילענ הדובע ליחתהל הכירצ ןוושחב

הדובעה ןפוא יבגל יוליע הב שי םלועה יניינעב הדובעהש רמול ןכתיי דציכ ,הרואכלו
התשודק ,ןכש ,םוקמה תשודק דצמ ןה - הדירי לש בצמ והז :הברדא - לגרב םילשוריב םתויהב
איהש ,לארשי ץרא יקלח ראש תשודקמ הלודג - שדקמה תשודק המכו-המכ-תחא-לעו ,םילשורי לש
קוחר רתויה בושי םוקמ" ,"תרפ רהנ" - אפוג לארשי ץראבו ,2"תושודק רשע"ה לכמ הנורחאה
תעב ,ןכש ,הדובעה ןפוא דצמ ןהו ;תוינחורב םג ןבומ הזמו ,תוימשגב - "םילשורימ
,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב אלא היה אל םקסע לכו ,יוליגב תוקולא ואר לגרל היילעה
לש בצמ םא יכ ,הכילה םתס אל) "לגרל היילע" ןושלב םג שגדומכ ,היילע לש בצמ ,רמולכ
יניינעב וקסע - ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא ,םהיתבל ורזח רשאכ וליאו ,(היילע
.'וכ העירזו השירח ,םלועה

תויהל הכירצ התיה רשאכ - ןוושחב העבש ירחאלש הפוקתב יוליעה אופיא והמ ,ןכ םאו
!?םלועה יניינעב קוסעל ידכ לגרל היילעד בצמהמ הדיריה

ירחאל לארשי ץראל הסינכד ןיינעה תוללכל עגונב וז הלאש םידקהב - תאז ראבל שיו
:רבדמב הנש םיעברא לארשי ינב תויה

םהיכרצל ללכ גואדל םיכירצ ויה אל - רבדמב לארשי ינב ויהש הנש םיעברא לכ ךשמב
ןה ,םדצמ העיגיו תולדתשה לכ אלל ,ה"בקה ידי-לע םהיכרצ לכ תא ולביקש ןוויכמ ,םיימשגה
- םישובלל עגונב ןהו ,4םירמ לש הראבמ םימו ,3"םימשה ןמ םחל" - הייתשו הליכאל עגונב
םנמז לכ תא שידקהל ולכי אלימבו ,5םהידגב תא םיצהגמו םיפש ויהש דובכה יננע ידי-לע
.היתווצמו הרות ,השודק יניינע ,םיינחור םיניינעל

קוסעל וכרצוה אלא ,"םימשה ןמ םחל" דוע היה אל - ץראל הסינכה ירחאל ןכ-ןיאש-המ
."'וגו ךדש ערזת םינש שש 'וג ץראה לא ואובת יכ" 6בותכש ומכ ,המדאה תדובעב

תחת שיאו ונפג תחת שיא"ד ןפואב רבדה היה ,המדאה תדובעב וקסע רשאכ םג :דועו תאז
היה - הנאת לוכאל הצר ןפגה לעב רשאכו ,הנאת - ינשלו ןפג היה דחאל ,רמולכ ,"ותנאת
רבדמב םתויהב ןכ-ןיאש -המ ;ןיינקו רכמ לש ןיינעל - םינפ לכ לעו ,םדו רשב תנתמל קוקז
וב ומעט - "הנאת" וצר םא ,ןפג וב ומעט - "ןפג" וצר םא ,7"ןמב ומעט םינימה לכ םעט" -
.וידחי םימעטה ינש תא וב ומעט - וצר םאו ,הנאת

:םמצעב םהידגב תא ץהגלו סבכל וכרצוה ץראל הסינכה ירחאלש - םישובלל עגונב ןכ ומכו

רפוסמ תולגה ןמזל עגונב וליפא ירהש - 8"תראפתלו דובכל" תויהל ךירצ ידוהי לש ושובל
דגנכמ הלעמלמ רוגח היה וטנבאש ידוהי האר (סרפ ךלמ) "אכלמ רגדזיא" רשאכש 9ארמגב
ידכ הטמל טנבאה תא דירוהל ומצעב שגינו ,תאז לובסל לוכי היה אל - וידי יליצא
לש תראפתב םכמצע גוהנל םתא ןיכירצ" ,ןכלו ,"וכב ביתכ 10"םינהכ תכלממ" ורמאב ,ותואנל
.11"םינהכ

ירהש ,תוכלמל דובכ קולחל שי הרות יפ-לע רשאכ - תולגה ןמז תודוא רבודמ :ךמצעב עגהו
םיאתמ וניא ידוהי לש ושובלש האר ךלמ רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .12"אניד אתוכלמד אניד"
ידכ תוכלמה דובכ לע רתוול טילחהש דע ,תאז לובסל לוכי היה אל - "םינהכ לש תראפת"ל
.13"ךינמוא םיכלמ ויהו"ד ןפואב ,"תראפתלו דובכל" היהיש ידוהיה לש ושובל תא ןקתל

ויהיש םישובלה לע םירמוש הז ידי-לעש ,םישובלה ץוהיגו סוביכ ללכנ הזבש ,ןבומו
."תראפתלו דובכל"

םשובל היה תיבה ןמזבש המכו-המכ-תחא-לע ירה - תולגה ןמזל עגונב םירומא םירבדה םאו
."תראפתלו דובכל" תויהל ךירצ לארשי לש

:ץראל הסינכה ירחאלש ןמזל ץראל הסינכה ינפלש ןמזה ןיב קוליח היה הז ןיינעבו

הכלהב וניצמש יפכו ,םישובלה תא ץהגלו סבכל םמצעב םיכירצ ויה - ץראל וסנכנש ירחאל
ץראל וסנכנש ינפל ןכ -ןיאש-המ ,14ישימח םויב תבש דובכל םישובלה ץוהיגו סוביכל עגונב
!דובכה יננע ידי-לע השענ רבדהש ןוויכמ ,םמצעב ץהגלו סבכל םיכירצ ויה אל -

'הב םיקבדה םתאו"ש ןוויכמש לארשיל "הבוט הרושב"ה יהמ :הלאשה אופיא תלאשנ ,ןכ םאו
הבוט ץרא"ל סנכהלו רבדמה ןמ תאצל םה םידמוע ,ןכל ,15"םויה םכלוכ םייח םכיקולא
!?םיימשגה םהיכרצב קוסעל וכרטצי ץראה לא םאובב דימש םהל םירמוא רשאכ - 16"הבחרו

:הזב רואיבהו

ול םירמוא רשאכ ,ןכלו .ארובה לש ונוצר תא םייקל - אוה ידוהי לש יתימאה גונעתה
השענ יזא - ידוהיכ גהנתי םשו םלועה יניינעב קוסעל דרייש ארובה לש ונוצרש ידוהיל
.וז הדובעב ולש יתימאה גונעתה

,17םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ - אוה ה"בקה לש ונוצר ,הנהד
.18ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת - אפוג םינותחתבו

הלעמלש הוואת לש ןיינע אלא ,םתס ןוצר קר אל ,רמולכ ,ה"בקה הוואתנ - אוה הזב קוידהו
.הטמלד םדאב שחומב םיאורש יפכ ,םתס ןוצרמ

המכו המכ םנשי אפוג םדא ינב ןושלב ירה - 19"םדא ינב ןושלכ הרות הרביד"ש ףאו
:ומכ - "ןוצר"ד יוטיבב םג םישמתשמש וניצמ ןכאו ,הזב אצויכו ץפח ,ןוצר ,םייוטיב
"הוואתנ"ד יוטיבב שמתשהל םירחוב רשאכ ,ןכלו ,20"ינוצר השענו יתרמאש ינפל חור תחנ"
.םתס ןוצרמ הלעמלש הוואת לש ןיינעל םנמא הנווכהש ,חכומ ,אקווד

ףיוא" - ה"בקה הוואתנד ןיינעב 21ןקזה ר"ומדא רואיב יפ-לע רתוי דוע שגדומ הז ןיינעו
ןכא הנווכהש ןבומ הזמש ,(תוישוק תושקהל ןיא "הוואת" לע) "טינ אישק ןייק זיא הוואת א
לואשלו תושקהל ךייש אלש דע ,םתס ןוצרמ הלעמל איהש ,"הוואת"ה ןיינעבש תדחוימה הנוכתל
.ןכ הוואתנש םעטה והמ

:תעדו םעטמ הלעמל םהש ,םיקוח - תווצמה ןיינעב רבדל אמגוד

,(ה"בקה לש ותמכח איהש ,הרותמ הלעמל) ה"בקה לש ונוצר - אוה תווצמה ןיינע תוללכ
,22"יתרזג הריזג יתקקח הקוח"ד ןפואב םהש ,םיקוח - דחוימ גוס ונשי אפוג תווצמב ,םנמא
.23"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא"ש דעו

:הברדא אלא ,רהרהל תושר שיש דבלב וז אל ירה - "םיקוח"ד גוסב ןניאש תווצמה ראש לכב
ירהש ,לואשל םיכירצ - הלאש תררועתמ רשאכו ,תווצמה ימעט תא ןיבהלו דומלל בויח שי
"םיקוח"ד גוסב םהש תווצמב ,םנמא ;הרותה תעידיב ולצא רסחי אלימבו ,24"דמל ןשייבה אל"
תורשפא ןיאש אלא ,הרבסהו םעט ןיא לעופבש קר אל ,רמולכ ,"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא" -
לבקל רשכומ וניאש רבדל רוהט רבד ןיבש קוליחה ךרד-לע] הרבסהו םעט לש ןיינעל ללכ
.תעדו םעטד רדגהמ הלעמל איה ולא תווצמב ןוצרה תניחבש ןוויכמ ,[האמוט

ןותחתל דע ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל - אוה ה"בקה הוואתנ וילאש ןיינעה ,רומאכו
.ונממ הטמל ןיאש

יזא - םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש ידוהיל ול םירמוא רשאכ ,ןכלו
,ךרבתי ותומצעל הריד םהמ תושעל ,אקווד םינותחתה םע הדובעב ולש גונעתה םג השענ
.ה"בקה לש ותוואת תא (םג אלא ,ונוצר תא קר אל) םילשמו אלממ הז ידי-לעש ועדויב

וסנכייו רבדמהמ ואצייש םהל רמאנ רשאכ לארשיל "הבוט הרושב"ה תנבומ הז יפ-לע
:"הבחרו הבוט ץרא"ל

אלא התיה אל םתדובע לכו ,םלועה יניינע םע קסע םהל היה אל רבדמב םתויהבש תמא ןה
,םלועה יניינעב םתדובע התיה ,ץראל וסנכנש ירחאל וליאו ,םילענו םיינחור םיניינעב
;הדירי לש בצמ התיה ץראל הסינכהש ,רמולכ ,םינותחת םירבדב

הדיריה ירחאל קר ,ןכש - יוליעה תילכתל האיבמה איה המצע וז הדירי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
םימילשמו םיאלממ ,ונממ הטמל ןיאש ןותחתל דע ,םינותחת םירבדב ,םיימשג םיניינעב קוסעל
.23םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש ,הנוילעה הנווכה תא

קוסעל וכרטצי ובש הזכ םוקמל ואוביש - ץראל הסינכד "הבוט הרושב"ה ןכות אופיא והז
ידי-לע אקווד רשא ,25"ותובשי אל"ד ןפואב ,עבטה ךרד יפ-לעש הגהנה ,םלועה יניינעב
דע ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ,ה"בקה לש ותוואת תא םימילשמו םיאלממ וז הדובע
םילשהלו אלמל םיכוז רשאכ - רבדבש גונעתהו החמשה לדוג ןבומו ,ונממ הטמל ןיאש ןותחתל
!ארובה לש ותוואת יולימ אלא דוע אלו ,ארובה ןוצר תא

ןפוא יבגל לארשי לש םתדובעב יוליע לעפנ ץראל הסינכה תוללכ ידי-לעש םשכ ,הנהו
העבש ירחאל הדובעה ןפואבש ,אפוג לארשי ץראב אוה ןכ ומכ - רבדמב םתויהב הדובעה
יבגל יוליע ונשי ,"תרפ רהנ" דע ,לארשי לובג לכב םהיתבל לארשי לכ םירזוח זאש ,ןוושחב
:לגרל היילעה תעב שדקמה-תיבבו םילשוריב םתויהב הדובעה ןפוא

ותוא אורקל ךייש אל יאדוובו ,םלועב שדוקמ יכה םוקמה - אוה ןכ ומשכ - "שדקמה תיב"
- "ונממ הטמל ןיאש ןותחת" וילע רמול ךייש אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,ו"ח "ןותחת" םשב
.םיטושפבש טושפ םג ןיבמש יפכ ,הלענו שדוקמ יכה םוקמה והז ,הברדא

תכייש התיה אל ,"ונממ הטמל ןיאש ןותחת"ל דע ,"םינותחת"ב לארשי לש םתדובעש ,אצמנו
תחת שיאו ונפג תחת שיא ,םהיתבל ורזחש ירחאל קר םא יכ ,שדקמה-תיבבו םילשוריב םתויהב
."םינותחת" - םיימשג םיניינע ,םלועה יניינעב קוסעל וליחתה זאש ,ותנאת

רשאכ ,ןוושחב העבש ירחאל הליחתה - ונממ הטמל ןיאש ןותחתב ,םינותחתב הדובעה רקיעו
,"םילשורימ קוחר רתויה בושיי םוקמ" והזש ,"תרפ רהנ"ב ותיבל עיגה "לארשיבש ןורחא"
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,ונייה ,ונממ קוחר ןיאש קוחר

-תיבבו םילשוריב הדובעה םויס ירחאל :ןוושחב העבש ירחאל לעפנש דחוימה יוליעה והזו
תילענ הדובעל ,"ליח לא ליחמ" םיכלוה יזא - לגרה יניינע םע הרושקה הדובעה ,שדקמה
הדובעה ידי-לע) ונממ הטמל ןיאש ןותחתל דע ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - רתוי
הוואתנ - ונממ הלעמל ןיאש הלענ יכה ןיינעה והזש ,(ימשגה הזה םלועבש םינותחתה םירבדב
.26הכוראב ל"נכ ,ה"בקה

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

הכוראב רבודמכ - "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעב ןורחאה בלשה ליחתמ ןוושחב העבש ירחאל
אוה "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה תלחתה :וז הדובעבש תוגרדה יטרפ תודוא 27הרבעש הנשב
הטמל הלעמלמ הכשמהה תדובע ,תווצמה םויקד הדובעל עגונב - םירופיכה-םוי יאצומב
יאצומבש "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה - הזמ הטמל .(28ש"רהמ ר"ומדא ישורדב ראובמכ)
תויתוא ,ירשת שדוח םויס ירחאל "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה - הזמ הטמל 29הרות-תחמש
רהנל לארשיבש ןורחא עיגה רשאכ ,ןוושחב העבש ירחאל - הזבש ןורחאה בלשהו .30"תישר"
םהמ תושעל - ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתל דע ,"םינותחת"ב הדובעה הליחתמ זאש ,תרפ
.31ךרבתי ול הריד

לכל עגונב ירשת שדוחד הדובעה תוללכ םויס ירחאלש - ידוהי לש ותדובעב הארוהה יהוזו
הליחתמ וישכעש ול םירמוא ,ומוקמלו ותיבל רזוח דחאו דחא לכ רשאכ ,םידעומה יניינע
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - "וכרדל ךלה בקעיו" - הדובעה רקיע

שפנה תא" - ןיינעה ךשמהב הארוהה האב ךכ לע הנה ?וז הדובע אטבתהל אופיא הכירצ המב
:32"ןרחב ושע רשא

שותי וליפא אורבל םלועה יאב לכ ןיסנכתמ םא - ןרחב ושע רשא שפנה תאו" :33שרדמב אתיא
ורייגש םירגה ולא אלא !?ושע רשא שפנה תאו רמא תאו ,המשנ וב קורזל םילוכי ןניא ,דחא
.34"םישנה תא תרייגמ הרשו םישנאה תא רייגמ היה םהרבא . .

:לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב ותמגודו

.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,35"םלועב םוקמ לש ףא ןורח"ד ןיינעה לע הרומ - "ןרח"
- תודהיל םברקל םיכירצש םידוהי ןכו ,השודק לש תוצוצינ םיאצמנ הז םוקמבש ןוויכמו
תא אלמל ידכ ,ונמא הרש לש "תשרויה"ו וניבא םהרבא לש "שרוי"ה תא םשל ה"בקה חלוש
יפנכ תחת ןסינכה"ל - "ןרחב ושע רשא שפנה תא" :הרשו םהרבא לש דיקפתהו תוחילשה
.םישנה תא - איהו ,םישנאה תא - אוה ,"הניכשה

הנווכה תא םימילשמו םיאלממ הז ידי-לעש ןוויכמ - וז הדובעבש יוליעה לדוג ןבומו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנד
ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ןוושחרמב 'ח ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 559-548 'מע ,א
.נ"שו .א"ס ה"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .הפוסב תוכרב הארו .ח,דפ םיליהת - בותכה 'ל (1

.ךליאו ב"יה ז"פ ח"בהיב 'לה ם"במר .ו"מ א"פ םילכ (2

.ד,זט חלשב (3

.ב,כ תקוח י"שרפ .א,ט תינעת (4

.ד,ח בקע י"שרפ (5

.(ג-ב ,הכ) רהב פ"ר (6

.ח,םש .ה,אי ךתולעהב י"שרפ .א,הע אמוי (7

.ב,חכ הוצת (8

.א"ער ,טי םיחבז (9

.ו,טי ורתי (10

.םש םיחבז י"שרפ (11

.נ"שו .וכרעב תידומלת הידפולקיצנא הארו .נ"שו .ב,י ןיטיג (12

.גכ,טמ היעשי (13

.א"יס ב"מרס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ג"ה ל"פ תבש 'לה ם"במר .א,בפ ק"ב (14

.בכ,כ תקוח י"שרפ (15

.ח,ג תומש (16

.ו"לפר אינת .ו,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (17

.םש אינת (18

.ב"כפר אינת .ט"ה א"פ ת"הוסי 'לה ם"במר הארו .נ"שו .ב,אל תוכרב (19

.ח,חכ סחניפ י"שרפו ירפס .ט,א ארקיו י"שרפו כ"ות (20

.מ"כבו .21 'מע ו"ח ש"וקל .34 'מע ב"שת מ"הס .ךליאו ז ע"ס ו"סרת ךשמה (21

.ט"יפר ר"בדמב .ג תקוח אמוחנת (22

.ןפוסב הליעמ 'לה ם"במר הארו .ב ,זס אמוימ - תקוח פ"ר י"שרפ (23

.ג ,ו"כפ נ"רדא .ה"מ ב"פ תובא (24

.בכ,ח חנ (25

.ךליאו 56 'מע כ"ח ש"וקל - םג האר (26

.(ךליאו 431 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה) ד"ס ןוושחרמב 'ח ,ךל-ךל פ"ש תחיש (27

.ו"צפר ז"לרת הככו ךשמה (28

.נ"שו .1 'עה 259 'מע ו"טח ש"וקל .דצק 'מע א"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא (29

.זפר 'ע ל"רת מ"הס .ונשת'א 'מע תוכוס ת"הוא .בי ,אי בקע פ"הע ט"העב (30

.נ"שו .ךליאו 367 'מע כ"ח ש"וקל - ז"כדע הכוראב האר (31

.ה,בי ונתשרפ (32

.(וס זמר) פ"הע ונתשרפ ש"לי .די ,ט"לפ ר"ב (33

.פ"הע י"שרפ םג האר (34

.חנ פ"ס י"שרפ (35
חישמ םע תויחל


תיחצנ תוכלמ איה דוד תוכלמ


התע םג "םייקו יח" לארשי ךלמ דוד

הכז דוד חשמנש ןוויכ" :ם"במרה ןיד-קספכ - "םלוע דע" ,תיחצנ תוכלמ איה דוד תוכלמ
:םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ רמאנש ,םלוע דע םירכזה וינבלו ול תוכלמה ירהו ,תוכלמ רתכב
קספת ,לארשי יטבש ראשמ ךלמ דומעי םא לבא . . םלועל םידמועה םה דוד תיב יכלמ"
.דוד תיבל ךייש תוכלמה ןיינע רקיעש ןוויכמ ,"ותיבמ תוכלמה

תוכלמה היהת - תולג הירחא ןיאש הלואג ,תיחצנ הלואג ,אובל הדיתעה הלואגב םג ,ןכלו
הלשממל הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה" ם"במרה קספכ ,דוד תיב לש
...ם"במרה ךיראמש יפכו ,"דוד תיבמ ךלמ דומעי" ,"הנושארה

יפכ ,"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" - תולגה ןמזב ,םייתניבש ןמזב םגש ,ךכ ידכ דעו
."הנבל שודיק"ב םירמואש

הז ןיא (א :ןכ -םאד - אבה םלועל "םייקו יח"ש רמול הנווכה ןיאש ,םימעפ המכ רבודמכו
ןיינע הז ןיא (ב ,"אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" ירהש ,ךלמה דוד לצא דחוימ ןיינע
..."הנבל שודיק"ל ךיישה

ךלמ" רותב "םייקו יח"ש אלא ,דוע אלו ,התע םג "םייקו יח"ש ,אופיא איה הנווכה
...לארשי-ינב לכ תא ללוכה ,"לארשי

הלואגה ןמזל םיעוגעגו הקושת ךותמ תווצמה םויק

תוכלמד ןיינעה ןכות םע םירודחו םירושק תויהל םיכירצ תולגה ןמזב ...הדובעה יניינע לכ
.אחישמ אכלמ דוד ,דוד

:הזב ןיינעהו

ויה ,ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ ינאש יפ-לע-ףא . . ירפסב ורמא" :ן"במרה בתכ
,םינויצ ךל יביצה הימרי רמא ןכו . . םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש תווצמב ןינייוצמ
יכ ,ץראל רוזחנשכ ונילע םישדח ויהי אלש ידכ . . םהב ןינייוצמ לארשיש תווצמה ולא
."'ה ץראב םיבשויל תווצמה לכ רקיע

תווצמה םויקל (םינמיס) "םינויצ" תניחבב אלא וניא תולגה ןמזב תווצמה םויק ,רמולכ
."ךנוצר תוצמכ" תווצמה םויק היהי זאש ,הדיתעה הלואגב - תומילשב

הווצמה םויק םע דבב דב) ירה ,הזה ןמזב הווצמ םייקמ ידוהי רשאכש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
לע ה"בקה יוויצש ועדויב (ירה ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ,ה"בקה יוויצ ינפמ
רוזחנשכ ונילע םישדח ויהי אלש ידכ" ,"םינויצ" תניחבב אוה תולגה ןמזב תווצמה םויק
וז הווצמ םייקל הכזי ובש ןמזל םיעוגעגו הקושת ךותמ אוה הווצמה םויק יזא - "ץראל
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב
-525 'מע ,א ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה ןוושחרמב 'ז ליל תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 527

יהויחבמ ריתי


תושדחתה לועפל הכירצ תוקלתסהה
םלועה שוביכד הדובעב


הצוח תונייעמה תצפהו לוע-תלבקב הדובע

םילענ תורוא םיכשמנ הדי-לעש ,("ךל ךל"ד הנכהה ירחאל) הלימל עגונב ליעל רומאה
העשת ואלמ ובש ,ןוושחב ירישעה ,הז םויל דחוימב ךייש - הדיל לש ןיינע איה םתולגתהש
:ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוקלתסהה םוימ םישדח

אוה - תוקלתסהה םויד רמאמהב ר"ומדא ימחו ירומ ק"כ ראבמש יפכ - "תוקלתסה"ד שוריפה
לש ןפואב םהש ,רתוי םילענ תורוא םיכשמנ תוקלתסהה ידי-לעש ןבומ הזמש ,היילע לש ןיינע
.("קלתסא") תוקלתסה םשב םתכשמה תארקנ הז םש לעו ,היילע

ןיינע תמגודב איה (תוקלתסהה ידי-לע") םהלש תולגתהה ירה ,רתויב םילענ תורוא םתויהלו
...הדיל לש

םימיה 'גד אינתב םירועישל עגונב - "ןיינע רעקס'םש-לעב א" - אלפ רבד םיאור ןאכו
:תוקלתסהה םוימ םישדח העשת ואלמי םהבש (ג"ער-ב"ער-א"ער)

הנשל תחא הקולח .הנשה ךשמב ודמולל תנמ לע אינתה רפס תקולח רדיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,(תרבועמ הנשב ןהו הטושפ הנשב ןה) וז הקולח יפ-לעו .תרבועמ הנשל תחא הקולחו הטושפ
,םיקלח 'גל קלחנ ,(תוקלתסהה ןיינעב רבודמ ובש) שדוקה תרגאבש ז"כ ןמיסל רואיבה ,ירה
.םימי 'ג ךשמב ודמולל

ינפל םינש עבש התשענש ,וז הקולח יפ-לעש - "ןיינע רעקס'םש-לעב א" - רבדבש אלפהו
רוקמ ,ז"כ ןמיסל רואיבה אינתה ירועישב ודמלי ,(הטושפ הנשב ןוושח ו"ט-ד"י) תוקלתסהה
!תוקלתסהה ןיינעל רואיבה

רפסל המוד"ש ארמגב אתיא ,ידוהי לכל עגונב ,תוקלתסהה ןיינע תוללכל עגונבש - המדקהבו
םג אוהש קידצ טרפבו ,("תוחולה תריבש"כ איהש) קידצ לש תוקלתסה טרפבו ,"ףרשנש הרות
ךיא ללכ ןבומ וניאש ןיינע אוה ותוקלתסהש יאדווב ירה - לארשי יפלא ישאר ,יללכ שיא
!הזכ רבד ןכתיי

,לארשיב אישנ לש תוקלתסה (טרפבו ,תוקלתסהה ןיינע) לע המחנ היהתש לועפל ידכ ,ןכלו
ףסותי תוקלתסהה ידי-לעש ,"היישותל םיילפכב םמחנל" (ןקזה וניבר הצורש יפכ) טרפבו
ףסותינ הז ידי-לעש תוחולה תריבשל עגונב ל"זח תשרד ךרד לע] "הישותל םיילפכ"ד ןפואב
ןקזה וניבר ךירצ - רתויב השק ןיינע והזש - ["הישותל םיילפכ"ד ןפואב תונורחא תוחולב
!ןימוחנתה תרגא לע רואיב ףיסוהל ומצעב

:הזב ןיינעהו

עיגהל טרפבו ,תוקלתסהה ןיינע תא ןיבהל ונילע השקוי ונמצע חוכבש האר ןקזה וניבר
הז ידי-לעש ,תוקלתסהה ןיינע לע "רואיב" בתכ ןכלו ,תוקלתסהה ידי-לע םיאבש םייוליגל
תריסמהש ראובמה ךרד לע - ("ייברעד ןטלאה") הזל עיגהל ולכוי םירחא םגש רוניצה תא חתפ
שרופמ הז ךרד לעו ,לארשי ינב לכל שפנ תריסמ לש רוניצה תחיתפ התיה וניבא םהרבאד שפנ
רוניצ חתפש ,רוניצ אוה ליבש"ש ,"ינב אנינח ליבשב ןוזינ ולוכ םלועה לכ" ל"זר רמאמב
..."עפשה ליבשו
'מע ,א ךרכ ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה ןוושחרמב 'י ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 77-72

יבר יצוצינ


ךוניחה תודסומ


ךוניח תודסומ יפלא יברה םיקה וידיסחו ויחילש תועצמאב
,תודסומב השענב ברועמ היה יברה * םלועבו שדוקה-ץראב
ףסוא ונינפלש המישרב * ריהזהו דדוע ,ןוויכ ,ךירדה
הדשב םינווגמו םינוש םיאשונל יברה לש תויוסחייתה
ךוניחה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תדרפה דחא דצמ :תודסומה ןיב היוצרה םיסחיה תכרעמ יבגל יברה עבק םיירקיע תודוסי ינש
ןיאו ומצעל ימונוטוא אוה דסומ לכ ,רמולכ .הלועפ ףותיש ליבקמבו ,תויוכמסו םימוחת
עייסלו םהיניב הלועפ ףתשל םינושה תודסומה לע ,תאז םעו ,ויניינעב ברעתהל רחא דסומל
.םתלוכי תדימכ והערל דחא

תרהבהל) 157 'מע ול ךרכ תוחיש יטוקלב) יברה איבמש לשמב יוטיב םילבקמ ולא תודוסי
:((םיאלכ רוסיא דוס

ךלמה ןוצרש יאדו הזש ,דחוימ דיקפת שי דחא לכלש ,ךלמה ירשמ - רבדל לשמ
רותסת אל דחא לש ותדובעש ןפואב ,דחי ודבעי וירש לכש דבלב וז אלש ,אוה
עייסי (יטרפה ודיקפת רותב) דחא לכש ,תאז דוע אלא ,ינשה לש ותוחילשל
םינוממ םה םלוכ ירהש ,ךלמה ירש דועד םידיקפתהו תויוחילשה יולימל
לועפל ךירצ םירשהמ דחא לכ ,הז םע דחיב לבא ;ךלמה ןוצר תא אלמל םיחולשו
.וריבח לש ומוחתב ברעתהל אלו ,אקווד ולש םוחתב

"המילש המוקד םירביא"

'מע ,שדוקה תרהט לע ךוניחב תוכילהו תוגהנה יטוקיל) ג"ישת תבטב ד"יב יברה בתוכ ךכו
:(גיק

ק"כ לש ותואישנ תחת םידמועה תודסומה לכ טרפבו רשכה ךוניחה תודסומ לכ
רשא המילש המוקד םירביא םה םלוכ יכ והערל שיא עייסל םיכירצ ר"ומדא ח"ומ
.ו"ח ךפיהל אלו ינשה רביא תואירבל עייסמ דחא רביא תואירב

:(םש) ה"לשת בא-םחנמ ו"טב יברה בתכ לעופל עגונבו

[ידי-לע=] י"ע דחא דסוממ םדא תפיטח ללכ םיסרוג ןיא ד"בחבש - םסרופמ
ז"ע תושר ילבמ - ותא [אירטו אלקש=] ט"וקש אל [וליפאו=] 'יפאו .ינש דסומ
.ןושארה דסומה תלהנהמ - םדוקמ [הז לע=]

םוריח תעשל תוכרעיה

תודסומ לכ לא ,(םירקמהמ םיברבכ) יברה תארוהב בוקודוח ברה ידי-לע הרגושש תרגיא ןלהל
ךרעיהל תודסומה םיארקנ תרגיאב .(ז"ישת) יניס תמחלמ ברע תפוקתב שדוקה ץראב ד"בח
:ךוניחה תפוקתב םוריחה תפוקתל יעבדכ

ז"ישת'ה ולסכ א"י ,ה"ב

תלהנה דובכל

ד"בח-תדוגא-יריעצ ,ד"בח-תדוגא

םימימת-יכמות ,תמא-תרות

ד"בח-רפכ ,קחצי-ףסוי-ילהא תשר

ויחי םהילע 'ה

:הכרבו םולש

ןיאש הווקתהו) 'וכו סויגה ילגרל ו"ת ק"האב תעכ ררושה יללכה בצמל םאתהב
רשא (םולשל ומוקמ לע אובי לכה ת"ישהזעב בורקבו ינמז ןיינע אלא הז
םיכנחמו םירומ המכ רדעה תמחמ ךוניחה תודסומ לע עיפשיש חרכההמ םייתניב
רדס תערפהל העודי הדימב םרוג קפס ילבו תיאבצה הנגהה יתורישל וארקנש
אלו 'וכו הלטבה תועש תלדגהו םידומילה תועש תתחפהל ,ילאמרונה םידומילה
דצה תרבגהב ןהו יבויחה דצהב רדעהב ןה ,ליגרה ךוניחה הזמ לובסי אלש טלמי
הז לכ רשא ,םיברד הלטב אלא דיחי לש אל הלטב טרפבו ,הלטבה ידי-לע ילילשה
,'וכו 'וכו ,ללכב ינחורה בצמהב עוגפל ו"ח לולע

,בצמה רופישל תויטרפו תויטרקנוק תועצה עיצהל השק םוקמ קוחירבש ףא הנה
ק"האב יחכונה בצמהל םאתהב םיידימ םייעצמא תטיקנ תויחרכהל בל םישב לבא
:תודחא תויללכ תועצהב הזב םיאב וננה ,ו"ת

תא לצנל ,תרמוא תאז ,ךוניחה הדשל םיינחורה תוחוכה לכ סייגל שי (א
היונפ םתעשש ולא ןיב ,(םינקזה תוברל) יאבצ תוריש ליגמ ואציש םישנאה
ובדנתיש ,םנמזמ קלח קר שידקהל םילוכיש ולא ןיב ,םנמז לכ שידקהל םילוכיו
.תיכוניח הלועפל

םהל היה אלש םישנא וליפא אלא ,הארוהל םיכיישש םישנא רמול ךירצ ןיאו
הבורמ תלעות איבהל ולכוי חטב רפס יעדוי םתויהל לבא ,הארוהב ןויסינ
-לע לבא ,זוחא האמב םירדענה םוקמ אלמל אל םא םיליעפה םיכנחמה תוארוהב
.הלטבה תובקעב םיילילשה םימרוגה תעינמב ןכש-לכמו ,הדובעהמ קלחב םינפ-לכ

רותב שמשל ולכוי םינפ-לכ-לע ירה ,הזל םג תוכייש םהל ןיאש םישנא וליפאו
דבוכ םהמ לקהלו החגשהו תעמשמ יניינעב םירומל רוזעל ,"אנכוד שיר"
-לע ,הזה ןמזב תפסונ תוירחאב םיליעפה םירומה וסמעוה חטבש ןוויכ ,הדובעה
הליכאה תעשב החגשהב רוזעל ולכוי םא וליפאו .המודכו תוקלחמ גוזימ ידי
םיליעפה םירומה לע ולקי הזב םג ירה ,המודכו קחשמו החונמ לש תוקספהו
.העודי הדימב

םיכייש לבא ,הארוהל םיכייש םניא םא ףא רשא םישנא אוצמל שי חטב הז דבלמ
.תיבויח העפשה איבהל םג םילוכי הלטבה תלילש דבלמש ,המודכו םירופיסל

קסע ילעב ,להוא יבשוי ,םינבר ,םינוש םיגוסמ םישנאב םירומא םירבדהו
וליפא ,םנמזמ שידקהלו העשה וצב ריכהל דחאו דחא לכ לע רשא ,'וכו 'וכו
.ל"נהכל ,קסעה ינמזמ רמול ךירצ ןיאו ,םה םהידומיל ינמזמ

אלש בוטו) יזכרמ דעו ןגראל שי ,לעופה לא ל"נה לכ איצוהל ידכו (ב
.(ץרמ ילעב םידחא ויהיש אלא ,דעווה ירבחב תוברהל

ילואו ,םיכנחמהמ וא םירומהמ דחאב רוחבל דסומ לכל שי ,הז לע ףסונ (ג
ל"נה דעווה םע הלועפ ףתשל היהי םדיקפתש ,םיימוקמה םינקסעה דחא ףוריצב
.בוט רתויה דצה לע הזב םיניינעה לכ לש שממ לעופל האצוהב

עגונהב איה תמדוקה תוירחאה ירה ,םימדוק ךיינע ןיינע דצמש ףא (ד
לכמ ,בושייה לכל הרישי תלעות אליממ םהב רופיש לכ רשא ,ד"בח תודסומל
שיו תוצוח לכ שארב לטב וכליי םידלי המכו המכש הדבועהמ םלעתהל ןיא םוקמ
תויונפה םהיתועש לצנל איה רשוכה תעש רשא טרפבו ,םרובע רשפאה לכ תושעל
.הווצמלו הרותל - תולטבהו

.ל"נה לכב השענ המ ועידוי םא ןח תואושתו

הכרבבו דובכב

בוקדח .א.מ.ח ברה

להנמ

רתא לע םיכנחמה תויוצעייתה

תנשב .םהיתימע םע תוצעייתהל ךוניחה םוחתב תולאש ולאשש ימ יברה הנפה תובר םימעפ
:ךוניחה חטשב םינקסעה דחאל יברה בתכ ד"כשת

-יאש=] א"אש ןבומ - 'וכו תוינשמ ,שמוח ידומיל תינכתל עגונב ויתולאשל
רתא לעש םיכנחמה הזב םיצעייתמ [םא יכ=] א"כ ,תורמסמ הז עובקל [רשפא
.ץעוי בורב העושתו [רמאנו=] 'אנו .םהיניב

:הנש התואב ןקסע ותואל בתכ דועו

רקיעבו .רתא לע םהיניב וצעייתי - םידומילהב יוניש [רבד לע=] ד"ע ובתכל
שרושו רקיעו תישאר אוהש - 'יש םידימלתהד [םימש תאריל=] ש"ריל עגונב
רבד ףוס :םילודגל עגונב וליפאו בותכה רביד אלמ ארקמו ,טושפו ןבומכ 'וכו
.םדאה לכ הז יכ 'וג ארי םיקולאה תא 'וג

ר"בשת לוטיב רמוח

לש ותעד םהל העדונשכ .התיבש םייק ולש םייגולונכטה םירומה תווצש ,םייוסמ דסומב השעמ
הכלה ירעש' - ו"טשת ןוושחרמב ב"ימ תרגיא האר) יכוניח דסומב התיבש תללושה ,יברה
.החילס םה םישקבמש יברל ובתכ ,(ג-בלר 'מע ,ג ךרכ 'גהנמו

:יברה הנעמ תא רנורג ל"ירה ח"הרה ריכזמה םהילא ריבעה א"שנת ןוושחרמ שדוח-שאר ברעב

- ילש החילס ליעות המ

!?ר"בשת לוטיבל

.(דמוע םלועה םליבשבש)

ץוחבמ תוברעתה תעינמ

נ"ונ א"יא ח"הרהו ג"הרה") וקורמב םיחולשה יבושחמ דחאל יברה בתכ ו"טשת ןוויסב ז"יב
:בוסוטמ המלש ברה ("'רהומ צ"צב קסוע

םיניינעב םג ברעתמש [ינולפ ןב ינולפ=] פ"בפ תודוא [בתוכש המב=] ש"מב
הקזח שי רבכו .ללכ םוקמ הזל ןיאש ןבומ ,הצע תניתנ רותב יכ ףא 'וכ
םלועמו - םיינולפ תודסומ םע הדובע לש םינשב תוירישע לש - שטיוואבוילל
םגו ,ותעד תווחל לוכי דחאו דחא לכ תיתודידי החישבש ףאו .תאזכ התיה אל
תבנגתמ אלימבש דסומ הזיא לש [חכ-אב=] כ"ב רותב אל לבא ,הז ללכב ל"נה
...תולעבו תורמ לש ןיינע ותבשחמב

:יברה ךישממו

'יהת רשאמ ,ותליחתב ל"נה קיספהל רתוי חונ - ולא ומכ םיניינעב יאדוובו
...הז תא לולשל [היהי=] 'יהי ךירצ [ךכ-רחאו=] כ"חאו תוטשפתה [היהת=]

"לודג יכה אלפלו"

ןאכ אבוי - םיינוציח םימרוג תוברעתה תלילשב ,יברה לש וז תינורקע-הארוה םיגדהל ידכ
:ןודינב יברה לש תצרחנה ותעד לעופב שיחממה ףסונ רופיס

הז ןיינע וארש ,םימייוסמ םימרוג .הייריעה ןומימב הדעסמ הלעפ ק"האב תודסומה דחאב
הקזחה םמצע לע לבקל ושקיבו דסומה תלהנהל ונפ ,(םימש-תארי לש תונאותב) הבוט אל ןיעב
.היריעהמ התלבק וקיספיש יאנתב ,הדעסמה לש תפטוש

:ב"לשת ןוויס שדוחב יברה בתכ ךכ לע הבוגתב

.תונשל ןיאש טושפו ,ןמז המכו המכ רבכ הז ירה - הדעסמ

קפסה לודג יכה אלפלו ,ירמגל ללשומ [םרוג ותואמ םולשת=] תלבק תוללכ
.רבדב

?העיגמ ךכ לכ םנמאה םהלש תומימתה

ל"וחב םיפסכ סויג

.דמע ושארבש דסומל םיפסכ סייגל ידכ ,קרוי-וינל לארשי-ץראמ ןקסע עיגה ל"שת תנשב
:ןתצקמ הנה .יברהמ תוארוה המכ לביק םש ותוהש ךלהמב

ימ שפחל התיה םתולדתשהש - והומדקש הלאכ אלו) ומצעב ץרמב הזב דובעיש
לוכיש אלא ([ןיבמל ידו=] ל"דו לצעתי אלש וילע וחיגשי םהו דובעיש אוהש
טרפבו .ועסנ םדוק תוינכת ןיכה חטב הדובעה יטרפ .םיימוקמהמ וילא ףרצל
.םימעפ המכ [תירבה-תוצראב היה=] ב"הצראב 'יה רבכש

דרשמ ליעפהל םהל עיצה קרוי-וינב ש"נאמ דחאש ,ג"לשת ץיקב יברה תא ולאש םייוסמ דסוממ
.('וכו חלושמ רותב אל) םהלש דסומה תבוטל םיפסכ סויגל

:התיה יברה תבושת

?עיקשהל םיעצמא ל"נהל שיה

?ל"נהב תושעל וצירמיש ןיינעהב עיקשמ המ ל"נה לכ [יפ-לע=] פ"ע

"תדחואמ תיבגמ" תכירעל יאנת

בא-םחנמב ו"טב המייקתהש ,םתפיסאמ לוקוטורפ יברל ורגישש ,תודסומ המכ תעצהל הנעמב
,לודג ןועריגמ ולבסש תודסומה תבוטל 'תדחואמ תיבגמ'ל האירקב תאצל טלחוה הבו ,ב"לשת
:יברה בישה

ללכב וניאש המ רתויב תושלח ןה - . . בש . . תודסומ לכד הסנכהל תוליעפה
(ללכו ללכ תולועפב המזי תושרוד ןיאש ןתוא דבלמ)

.םילובה תאצוה לע לבח - ךכ להנתת םג םאב

בש תודסומ ראשכ [םינפ-לכ-לע=] פ"כע ץרמבו הזב לעופב השעיש ימ ונשי םאב
.חילציו ןיינעה ןוכנו יאדכ - . .

..."רתויב טועפ םוכסה"

יברל בתכש - (ה"ע) ןיקסילפ אבא ר"הומ 'וכו ת"הרה ח"הרה - םידיסחה ינקסעמ דחאב השעמ
םלשל הלהנהה ירבח ידיב היה אלו ,ינולפ ךוניח דסומ רובעב תיב תיינקל םתחנש הזוח לע
יאנתב ,הז םוכסמ קלחב ףתתשהל חיטבה םיתב-ילעבה דחא .םולשתה לש ינושארה קלחה תא ףא
.ל"ז ויבא םש-לע ארקיי ןינבהש

:[ג"לשת לולא שדוחב] יברה בישה ךכ לע

ךרעב רתויב טועפ םוכסהש ןבומ ןפוא לכב לבא - ןבומכ דסומה תלהנהל ךייש
םישוע וליאכש - [םולשה וילע=] ה"ע רטפנהל דובכה ךפיה והז אלימבו ןיינעה
תמאה םלועב תאצמנה [המשנ רכזלו=] נ"זלו םבצמ קחוד ינפמ 'וכו תוימומרע
.'וכו [םיצנוק=] ןצנוק םש ןיאו

ז"טמ יברה לש ובתכממ עטק הנה ."דסומה תלהנה" תטלחה תא יברה ןייצ ליעל האבוהש הבושתב
:םייוסמ דסומ תלהנהל ח"כשת תבטב

ונכותו . . תלהנה לע םג לח תוטהל םיבר ירחא [ןיד קספהש=] ד"ספהש טושפ
וז התיה הליחתכלמ םג וליאכ ןפואבו םיברה תעדכ תושעל טועימה לע םגש
'ימתו .[ןיבהל לקו=] ל"קו .'וכו הריסמבו המילש היישע ונייה ,םתעד
.הזב קפסה לע [ההימתו=]תודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


(א,בי) ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו

:רמא ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ

,"הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו" רמאנו ,"ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבאל ה"בקה רמאש זאמ
תוצוצינהש םוקמב ,ויעסמל םדאה ךלוה הנוילעה החגשהה תריזג יפ-לע .'םירוריבה דוס' לחה
.םתלואגל םיכחמ ודי-לע 'ררבתהל' םיכירצה םייקולאה

םיכלוהו םהלש םירוריבה םיאצמנ םוקמ הזיאב םיאור ,הכז הייאר ילעב ,םיקידצה :םייסו
בבסמ ,תוביסה לכ תביסו תוליעה לכ תליע אוהש ,ה"בקה ירה ,םעה ןומה וליאו ;םמצעב םשל
.'םירוריב'ה תדובעב הדובעה םהילע הלטוה ובש םוקמל ואוביש תוביסו תוליע המכ
(ןוושחרמב 'א ;ק 'מע ,םוי םויה)


(א,בי) ךארא רשא ץראה לא . . ךצראמ ךל ךל

.הלעמלש השרוש םע ףוגה ךותבש המשנה תא רבחלו רשקל שי .ךשרושו ךתומצעל - "ךל ךל"

םירשקמ רשאכ .שממ הייאר תניחבב יוליגב תוקלא האור המשנה שרוש - "ךארא רשא ץראה לא"
יבתכב רמאנו .תוקולאב הייאר תניחבל םיעיגמ יזא - הלעמלש השרוש םע ףוגבש המשנה תא
!והילא יוליגמ הלענ המשנה שרוש יוליגש ,ל"זיראה
(1360-1362 'מע ,ד ךרכ ,הרותה רוא)

* * *

השודקב לוטיבו 'ץרא' שיש םשכ .הילע ןישד לוכהש וז ץראכ ,תולפשו הענכה תלמסמ 'ץרא'
- ךופהה דצב תולפשו 'ץרא' תניחב שי ךכ ,תווצמו הרות םייקמו תוקולאל לטב םדאהש -
הזה םלוע יגונעתמו םיימשג םירבדמ תונהיל ידכ ומצע תא ליפשמ ,םיארבנה ריחב ,םדאהש
.(יחו חמוצ)

תכללו "הז תמועל"ה לש "ץרא"המ תאצל שי :"ךארא רשא ץראה לא . . ךצראמ ךל ךל" והזו
.השודקד 'ץרא'ה תניחבל
(53-55 'מע ,ב"שת םירמאמה רפס)


(ב,בי) ךמש הלדגאו

?םלועב לדגתי ומשש החטבהל וניבא םהרבא היה קוקז המ םשל

םוקמ לכב ירהש ,םה ךה-ונייה ,ה"בקה לש ומש םוסרפו וניבא םהרבא לש ומש םוסריפ :אלא
.םימש םש םוסרפל לעפ ,םהרבא עיגה וילאש
(59 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,בי) ראא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו

וז .וכרבל ונווכתה קר אלא ,םהרבא תא לעופב וכריב םרטש ימל ףא הכרב ןאכ חיטבמ ה"בקה
ה"בקה עידומ םש ,הללקה יבגל ןכ אל) "ךיכרבמ" הלימל המדקוה "הכרבאו" הלימהש הביסה
.("רואא" - זא וא ,"ךיללקמ" - לעופב היהתש רחאל קרש

ךיכרבמו רורא ךררוא" רמאנ הבש ,(זכ תישארב) ונב בקעיל קחצי לש ותכרבב רבדה הנוש
ןכמ רחאל קרו "ךיכרבמו" הליחת) לעופב וכרביש רחאל קר וכרובי םיכרבמה :רמולכ ."ךורב
.("ךורב" -

ןידה תדימ .םוצמצהו הרובגה ,ןידה תדימ איה ותדימ קחציש ,ךכב הצוענ לדבהה תביס
ירה ,"אוה דסח ץפח"ש ,ה"בקה לבא .ה"בקה לש ותכרבל יואר לעופב ךריבש ימ אקוודש תסרוג
.לארשי תא ךרבל םידיתעש ימ תא םג ךרבמ ,דסח ותדימש ,וניבא םהרבאל וירבדב
(ב"עש 'מע ,קחצי-יול יטוקיל)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שרפמ

ןכל ,ןמזהמ הלעמל ה"בקהש ןוויכמ .ה"בקה תכרב איה ("ךיכרבמ הכרבאו") םהרבאל הכרבה
.ךרבל םידיתעש ולא תא ףא ךרבל אוה לוכי

קר ךרבמ םדו רשב .םדו רשב תכרב איה - ("ךורב ךיכרבמו") בקעיל קחצי תכרב ןכ-ןיאש-המ
.ןכל םדוק לעופב וכריבש ימ תא
(236 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,בי) תא יתחא אנ ירמא

(האילפ שרדמ) תבשב הלוחל ןיטחושש ןאכמ

םידמל ונאצמנ ,ומצע תא ליצהל ידכ ,ותוחא איה יכ רמול הרשל םהרבא תארוהמ :שוריפ
."תבשב הלוחל ןיטחוש" - וריבח תא ליצהל ידכ רוסיא עצבל םדאל רתומש

?אקווד הטיחש טקנ עודמו ,"הלוחל תבשה תא ןיללחמש ןאכמ" ,רמול וילע היה הז יפלש אלא

ךכבו וגרוהל ופידעי םירצמהש םהרבאל ול ןיינמ - תושקהל שי השעמה ףוגב :רבדה רואיב
הרש תא תחקל אקווד ופידעי אמש ;רתיהב הרש תא תחקל ידכ ,םימד תוכיפש רוסיא לע רובעל
?םימד-תוכיפש רוסיאב לשכיהל אלו תוירע רוסיאב

לשכיהל אלו ,דבלב תחא םעפ הריבעב לשכיהלו וגרוהל ופידעי םירצמהש ,חינה םהרבא אלא
.תובר םימעפ תוירע רוסיאב

הריבע איה תבשב המהבה תטיחש ."תבשב הלוחל ןיטחוש" :שרדמה ןושל קוידב רבסהה םג הז
,הליבנ רשב הלוחה תא םיליכאמ ונאצמנ ,טחשית אל המהבה םא ,תאז תמועל .תימעפ-דח
.(זט ףיעס חכש 'יס תבש 'לה ז"הומדא ע"וש האר) !תיזכו תיזכ לכב ותוא םילישכמו
(487 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,גי) םיער םדס ישנאו

(י"שר) בקרי םיעשר םשו - ןאכמ ודמל וניתוברו . . :םיער םודס ישנאו

םג תאז דומלל וניתובר וכרצוה אופיא עודמ .(י) ילשמב אלמ ארקמ אוה "בקרי םיעשר םשו"
?הז קוספמ

םשה חכתשי ךכו ,םיעשר םש תרכזהמ ענמיהל שיש קר םידמול (ומצע דצמ) ילשמב קוספהמ אלא
לש םמש תא םיריכזמ רשאכש ,םידמל ונא ןנד קוספהמ ךא .(םש ילשמב י"שר האר) ומצעמ
.יאנג יראתב םריתכהלו םתונגל שי - (ךרוצ ךכב שי רשאכ) םיעשרה
(42 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


"עיפשמ" אוה דיסח לכ

עפשומ תויהל אלו הביבסה לע עיפשהל ךירצ
תשאונה הרמאה * הטושפה 'תיתב-לעב'ה הביבסהמ
הברהל שרוש הווהמו תירקש איה "תושעל המ"
םיכרבאה תא ברקל םידיסחה ינקז לע * תויועט
יד שי לוכה תורמל * הרוא םוקמב םדימעהלו
תיצהל םחוכבש שדוקה תביח לש םילודג תוצוצינ
הבהלה תא שדחמ

תולצעו רקשמ עבונ שואייה

היהש יפכ וניא בצמה םויכ ,הנתשה ןמזה ,ןמזה יוניש אוה תעכש ,תבזוכ העד תפחרמ ריוואב
.רקשו תולצעמ עבונו שואיי אלמ אוה "תושעל המ"ה ."תושעל המ" םגתפ םיעימשמו ,רבעב
תבזוכה העדה הייונב ןהילעש םיילגרה שולש םה ,שואייו תולצע ,רקש - הלא םירבד השולש
.תויועט הברה תואב הנממש

"ץוב"המ תאצל

תא ואר ,ךרבאה תא תמאב ובהא .ימינפ בוריקב םיכרבאה תא םיברקמ םידיסחה ינקז ויה רבעב
םיכרבאה ךא ,הרוא םוקמב בצייתהלו ץובהמ תאצל ול ורזעו ,ויתולעמ תא וניבהו ויתונורסח
.ץרא-ךרד םדיצמ תויהל הכירצש ועדי

רגובמה דיסחה לש ותלעמב ושיגרה .ימינפ לוטיבב התיה ורבע םימיב תידיסחה ץרא-ךרדה
םמצע םיחקול דציכו םדא ינב ימוממ רטפיהל דציכ ודמל לעשו דעצ לכ לע .תימצעה תותיחנבו
.רתויו רתוי ולעתהו ולע ןמזל ןמזמו ,םדא ןב תויהל תולעתהל םידיב

"הביבס" רוציל םיכירצ

רמול םישייבתמ אל םה דציכ .המח הרמא ףילחהל ימ םע ןיא ,הביבס םהל ןיאש םירמואה שי
אופיא דציכ ,הרותה דומיל לע תועינמ 'ה ךורב הב ןיאש הנידמב םיבשוי םה 'ה תרזעב ?ךכ
!םייק אל אוהש הארוה וז ירה ,הביבס ול ןיא

אוה .עיפשמ תויהל םהמ דחא לכ לעש םיחכוש טרפב םימימתה ידימלתו ללכב ש"נא ונידידי
תועיבקבו הליפתב ןה ,תימצעה ותגהנהב קר אל ,רמולכ .תלוזה לע עיפשהל חרכומו ךירצ
רסמתיו שפחי דחא לכש חרכהה ןמ םג אלא ,ותלוז תבוטב שורדל ויתודימב ןהו ,הרותל םיתיע
.תובוט תודימלו הרותל ,הליפתל וברקל ,תלוזה לע עיפשהל דציכ ךכל

'תיתב-לעב'ה הביבסהמ עפשומ תויהל אל .הביבס רוצילו הביבסה לע עיפשהל םיכירצ
הארוה וז ירה ,המח הרמא םש רמול ולכויש ,הביבס םהל ןיאש םירמואה הלאו .הטושפה
.תויהל ךירצש יפכ ונניא אוה ,םייק אל "אוה"ש

ידוהיכ םימק - ידוהיכ ןושיל םיכלוהשכ

,ידוהיכ ןושיל םיכלוהשכ .הטימה לעש עמש תאירק ןיאש ינפמ איה קדה חומה םוטמטל הביסה
קסעתהל ןכאו ,רחמ הנוש תויהל הבוט הטלחה ומצע לע לבקמו ומוי ןובשח תא השוע אוהשכ
ןשי ,ידוהיכ ןושיל םיכלוהשכ ירה ,םינשיש דע הרות ירבדב םירהרהמ הנישה ינפלו ,הדובעב
,ןובשח ילב ןושיל םיכלוה םא וליאו .תויח ךותמ "ינא הדומ"ב ,הנישהמ ידוהי םקו ידוהי
.םיינונשי םימקו ,הסג איה הסג הניש ,סג ןפואב םינשי

ןברוחל איבמה "ןויווש"

,תומייוסמ הלבגהו הרדגה םושמ ךכב שי ,םינגוה םישובלמ םישבול ,תואיפו ןקז םילדגמשכ
םיזזוגשכ ךא .תווצמו הרות לש הביבסל םיכייש אליממ רשאו ,תרחא הביבס םושל תוכייש אלש
הווש אוה זאו ,הרדגההו הלבגהה תא ךכב םיריסמ ,םסב םישמתשמ וא ותוא םיפיימ ,ןקזה תא
.רחא דחא לכל

םג והשמ השוע דחאשכ ,םהיניב תוותשהל וליחתה םישנאש רמולכ ,םיווש םלוכש רשיה טוחה
לע םימייוסמ םילופלפ םג םיללכנ ךכבו ,םיינחור תונברוחל איבה - ךכ תושעל ךירצ אוה
."ךכ תושעל ול םג רתומ ,ךכ השוע תלוזהשכ" דוסי

שרושה לא רוזחל עיפשת הבהלה

םיתבב םינושה םיעוריאהו ,(ב"צרת-ב"עקת) הנש םירשעו האמ ךשמב םיידיסחה םימיה ירבד
- ידיסחה טהלה ,םעמעתהל ידיסחה רואה לחה םידחא םיתבב םא םגש ,ונל וארה םיידיסחה
ךרבתי 'הל תווקל שיו ,שדוקה תביח לש םילודג תוצוצינ 'ה תרזעב וראשנ תאז-לכב ,ןנטצהל
.תוינחורבו תוימשגב םהילע ךרבתי 'ה םחרי ,שרושה לא בושל עיפשת הבהלהש
םגרותמ - םירוביד -יטוקיל .השראווב םימימת-יכמות תבישיב א"צרת זומתב ג"י תדועסמ םיעטק)
(1089-1080 'מע - ק"הלל

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רחא חסונ לעב תסנכ-תיבב יד"בח ץ"ש תליפת

.הדשה ירעב םיאצמנה ךלמה יחולשל טרפבו ,םוי לכבש םישעמ איהו ,ש"נאמ םיברל הלאש וז
וניא ןיינמהשכ ,ש"נאמ טייצראי וא לבא ןוגכ ,'בויח'ל הביתה ינפל הליפת ןיינעב רבודמ
לעבו) רלדא ן"רהמ רשא בר השעמ" ירה ,ןכ-אל םאש .הז לע ןידיפקמ םהו) ונלש חסונב
-םתח ת"וש) זנכשא חסונב וללפתה ולש ןיינמה ינבו דרפס חסונב הביתה ינפל רבע (האלפהה
.(אצש 'מע די ךרכ ק"גא - "(וט 'יס ח"ואח רפוס

ןודנב הנעמ ספדנ (זצת 'מע ג"י ךרכ) ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב הנה
ללפתהל לוקב וליאו ,ונלש חסונב שחלב ללפתהל "םיברל הארוה"כ ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרהל
.תסנכה-תיב חסונב

'מע ,ד"נשת ןילקורב ,"ודלווי םינב . . ועדי ןעמל") ויתונורכיז רפסב ,וזמ הרתיו
לש תואישנה תליחתב התיה רבכש ,ויבא לע תולבאה תנש תודוא ,ל"נה ח"הרה רפסמ (103
ןיינעבש אלא) "זנכשא - תסנכה-תיב חסונ ללפתהל" :שממ הז ןודנב יברה ול הרוהש ,יברה
ללפתהל הנווכהש שריפ אלש אלפלו - .ש"ייע ,בר לואשל ול הרוה תיברעד 'םלועל 'ה ךורב'
וילא ל"נה צ"יירוהמ ר"ומדא הנעמ תא ללכ ריכזה אלש םגו ,לוקב הליפתל קר איה םחסונב
.(ןודנב

עיפשמה תמישר תאבומ (65 'מע ה"נשת רייא-ןסינ) 'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב ,אסיג ךדיאמ
הביתה ינפל דריי אלש" ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ,העומשה יפמ ,סאלגנירג 'יש ז"מר ח"הרה
.םידיחיל תרחא הארוה התיה ילואו ."חסונה תונשל חרכומ היהי םא

,דבלב הכלה יפ-לע םש ןודנ אשונהו ,ל"נה אבוה אלש (420 'מע טכ ךרכ) תוחיש-יטוקילבו
םהלש חסונל הנשיו ללפתיש םירמוא שי ונבר איבמ םש .העומש התואכ ותנקסמ תיארנ הרואכל
הז הרואכלו] רחא הליפת לעב םש שיב ןויע ךירצ ,ןכ םאו" ריעמו ,רחא הליפת-לעב ןיא םא
- .הזב אצויכו שידק תרימאב קפתסיש בטומ ילוא [ל"ז ןאמרעטסוש ברה לצא בצמה היה
ז"יס (ב"יצנהל) רבד בישמ ת"ושמ ב"יקע א"ח [הכלהב םינייוצמה םירעש] ןורבל ע"שוצקב
.ץ"ש רותב הלפתל הנכה ז"יאד ג"עצו .רוביצהכ - םר לוקבו ותוליגרכ ללפתי שחלב הליפתד
."ב"יס ח"וא ב"ח ק"הזנ ת"וש - הברדאו

.ע"עו .יאדו ידימ איצומ קפס ןיאש רמול שי ןיידע ,השעמלו

שאר לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב קספה

ןקזה ר"ומדא רודיסב קספ ,שאר לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב השודקבש רבדל קספה ןיינעב
ירודיסב ןכו ,המ תוא 'רודיסה יקספ'בו 312 'מע א"ח ולש ךורע-ןחלושל תופסוהב ספדנ)
:('ובוט-המ' ינפל ''ה תלהת'

קיספהל רתומ ,שאר לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב השודק וא וכרב וא שידק עמש םא"
הניאש הכרב םורגל רוסאו שאר-לש לע תרחא הכרב םרוגש יפ-לע-ףאו .רוביצה םע תונעלו
חש אל םא ףא "ןיליפת תווצמ לע" שאר-לש לע םלועל םיכרבמש םירמוא שיש יפל ,הכירצ
םרג רוסיא ןיינעל ,םוקמ לכמ ,לקהל תוכרב קפסד ,הליחתכל ןכ גוהנל ןיאש ףאו .םייתניב
."השודקבש רבד תיינעמ לטבל אלש םהילע ךומסל םה יאדכ ,הכירצ הניאש הכרב

:ןלהלדכ ,הזב ריעהל שיו

,וט 'יס ןיליפת תוכלה ש"ארהל תונטק תוכלהב ואבוהש ,'אתקיתע ןיליפת תוכלה'ב
ךכ-לכ הריבע הניא"ש) הבר הימש אהי ןמאו השודקל קספה לומ ,ןילוח תחישל קספה לע רבודמ
.("

ידיב חסונש ריצקתכ תיארנ הלאשה) גי ס"ר ה"ח א"בשרה ת"ושבש הלאשה חסונב ,וזמ הרתי
"שודקה ל-אה" ןיב הקולחהו ,ןמא וזיא בתוכ וניאו] ןמא תונעל" לע רבודמ (א"בשרה
רבד לכ וא [ק"מסב אלא ,וינפלשו א"בשרב העיפומ הניא ןמא ראשל "הליפת עמוש"ו
רבדל קיספמב אלא 'ודיב איה הריבע' ורמא אלש רבתסמ" :המצע הבושתב ףאו ,"השודקבש
."הריבע רבועכ הז ןיא ךרבמ הבר הימש אהי ןמא תונעל לבא ,תושרה

"תוכרבה לכ לע ןמא" תיינע םג ריתהש ב"כס הכ 'יסב ןקזה ר"ומדא קספל רוקמ והז ילואו
ןקזה ר"ומדא ןושלמ ,בגא] דעומה-לוחב ןיחינמלו םת ונברד ןיליפתב שאר לשל די לש ןיב
.["ומש ךורבו אוה ךורב" ןכ-ןיאש-המ ,"תושרה רבד"כ וניא םתס ןמאש רורב (ח,דכק)

(דעומה-לוחב תאז ריתהל זי ק"ס א"מה דמל םהמש) א"בשרהו יכדרמה ,ש"ארה הנהו
א"מב אבוהש) י"ארהמו ה"זרה םשב ן"רה ךא .הכירצ הניאש הכרב םרג רוסיא לע קר םירבדמ
תעד איבמ רתא לע א"קער .שאר לשל די לש ןיב קיספהל ימצע רוסיא לע םג םירבדמ (די ק"ס
-לוחב םג הבר הימש אהי ןמאל קיספהל םירסואה ,י"ארהמה יפ-לע רוש-רוכבהו ר"אה ,שובלה
,א"מה תעדב ףאו .'ןהיתשל תחא היווה' תויהל ךירצש ה"זרה ירבד דצמ ,םת ונברבו דעומה
וליפא רוסא היה ה"זרה יפל יכ) ש"ארהכ ירמגל קספ ע"ושהש ןיבה זי ק"ס א"אב ג"מרפה
.(ר"שיא עומשלו קותשל

[תוטשפ ןכו] ראבמש ש"החמהכ ותעדש רורב ,םירבדה ינש תא איבהש ,ונבר ךורע-ןחלושמ ךא
קיספמ םדאהש ולש םירבד ,תושרה ירבד - "החיש קספה" לע קר רבדמ י"ארהמש א"מה ןושל
הימש אהי ןמאל דעומה -לוחב קיספהשכ ןכלו .ללכ 'וכו הבר הימש אהי ןמא לע אלו ,םהב
אבוהש ח"הראה ש"מכ ןמוקממ ןזיזהל אל ףאו ,שדחמ די לש ןיליפת חינהל ךירצ ןיא הבר
.ב"נשמב

המחלמה יכרועמ וילע רזוח ןיאש ,הכירצ הניאש הכרב םרג רוסיא םג הזב שי םוי לכבש אלא
.הז רוסיא ןיא דעומה-לוחבו ,(רבדב ךרוצ שישכ וללכמ רתוהש ןוויכ ילוא)

כ"חאו ר"שיא תונעל שיש ,ז"הדא לש הז קספ לע (ה ק"ס הכ 'יס) ד"להתה תהימת רבדב
,ותהימת יתנבה אל ."םי ינמ הבחר 'קה ותעד לבא ,ג"עצ ומעטו" :שאר לש ןיליפת לע ךרבל
אלא) הליחתכל גוהנל שי ןכש י"בב ואבוהש א"בשרה םשב רוגאהו ת"ר םשב יכדרמה תעד אלה
,הכירצ הניאש הכרב םושמ רוסיאה לכש ןוויכ ,(ךרבמו רזוח א"בשרלו ,קספה הז ןיא ת"רלש
ןקזה ר"ומדא שדחמ ,רסואש ש"ארהל וליפאו ;'הכירצ'ל הכרבה תא השוע הבר הימש אהי ןמאהו
שאר לש ןיליפת לע הכרבה תבשחנ ןיידע תוכרב יתש ךרבל ךירצ דימתש העדה ףוריצבש
רודיסה יקספ האר ,ח ס"ר ולש ע"ושבכ אלש ,תיציצ ןיינעל) ורודיסב קסופש ףאו .'הכירצ'ל
ירה - אוה ןכ םא םג לבא ,אקיפס-קפסב םג "לקהל-תוכרב-קפס" םירמואש תועדהכ (ב"מ תוא
לכה םש ,(ה"כס ט"פת 'יס ז"הדא ע"וש) רמועה תריפסב לשמל ומכ ,הזב ןיווש ןיפנא לכ ואל
.אקיפס-קפסב ןיכרבמש םידומ

ןיליפתה יוסיכ

-ןחלושב קספנכ ,די-לש ןיליפת תוסכל ללכ ךירצ ןיא ,"תואל ךל" דצמ ,הכלהה יפ-לע הנה
.3ןתוסכל שי הליחתכלש םירבוסה 2םיקסופה תעדכ אלדו ,1ןקזה ר"ומדא ךורע

החנהה תעשב םגש רשפאו ,החנהה רחאל קר הז ירה ,ןתוסכל יוארש העדה יפל םג ,הרואכלו
- הברדאו] קודיהה תארקל הז יוסיכ םיריסמ םא טרפבו .הכרבה תארקל - הינפל אל ךא ,שממ
רשפאה לככ בורק היהיש ידכ עורזה לע החנהה רחא קר ךרבל שיש 4הכ 'יסב רומאה יפ-לע
יווה קודיהה ןיבל הכרבה ןיב עורזה יוליגב ךרוצה הרואכל ירה ,'ןתיישעל רבוע' קודיהל
.[הווצמה םויקל הכרבה ןיב השעמב קספה

,ןיליפת תחנה תעשב תילטב ועורז תוסכל ךירצש 5ל"זיראה יבתכב אתיא ,דוסה יפ-לע םלוא
ראובמכו .ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה עיפשמה ונדמיל ןכו] "ענצהב ןיליפת תחנה אהתש ידכ"
.[עורזה יוסיכ ליבשב אלו ןיליפתה יוסיכ ליבשב ונייה - ןלהל

םיינוציחה תומלוע וליפא ףיקמ תילטהש ןוויכ ,תילטה ידי-לע ןיליפתה תוסכל בוטש םעטהו
די לש ןיליפתב וליפא והזש הז לע חמצ י"רהמ בתכו ,תומשנה דוסב םיימינפ םה ןיליפתה ךא
םהש שאר לש ןיליפת ןכש-לכ ,םתחנהב וליפא םתוסכל ךירצו איילגתאד אמלע לחר שארב םהש
שאר-לש-ןיליפת םגש ,הנווכה יח-שיא-ןבהו י"כרבה וניבהו .כ"ע ,םיסוכמה תוניחבה ללכמ
.6םתחנה תעשב ףא םתוסכל שי

היה יברהש וניאר ("םיסוכמה תוניחבה ללכמ" רומאכ איהש) שאר לש ןיליפתב :בר השעמ לבא
םילבוקמה תעד ידי תאצל ידכ הארנכ תאזו ,הציצקהמ קלחו אתרבעמה תא ותילטב הסכמ
,ןמזה לכ הסוכמ היהיש אלו ,יוסיכ-תלועפל קר הנווכה ילואו] תיבה לכ תא תוסכל םירמואה
.[יברה תאז ןקתיש וניאר אלו ,אתרבעמה לעמ תילטה הקילחה תובר םימעפ ינמודמכש ןוויכ
אייוסיכב יסכתאו ןיליפת חנא" 8רהוזב רומאה תא 7קחצי-יול-יטוקלב שריפ הז יוסיכ לעו
9םידיסח תנשמ 'סב ש"מכ ,החנהה רחאל ,תילטהב שאר לש ןיליפת יוסיכל הנווכהש - "הווצמד
.

תחנה רחאל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש איבמ 10יברד אתבכשא 'סב - די לש ןיליפתבו
ל"ירה ח"הרה רסמ 11'ד"בח רפכ'בו .תיבה תא וב תוסכל לוורשה תא לישפה די לש ןיליפת
רחאל לבא ,די-לש ןיליפת תחנה תעב עורזה תא הסכמ היה אל ונרוד אישנ יברהש ,רנורג 'יש
'ז רמגש ירחאו ,וריסמ היה החנהה ינפל ;די-לשל ץופנה ןטקה יוסיכב שמתשה 12החנהה
איבה הזל רבסההו .די-לש הליפתה יבג-לע וחינמ היה ,שאר-לש תחנה ינפל ,תוכירכה
אל 14החנהה תעשב םג די לש ןיליפתה תא תוסכל ונגהנמש ןוויכד 13םש 'יברד אתבכשא'ב
.15קספה יווה.ןתוסכל רודיה שיש איבה אל רודיסב ףאו .ח,זכ (1

.(זמ,זכ) הרורב-הנשמב םג ואבוה ,םש ר"או םחל-ךרע ,שובלה (2

א"ע אע ףד) המורתה רפסבו ,עיצא בגאו ה"ד ,םש (תורוקמה לא תאצוה רוטה ףוסבש) 'יבצ רה'ב כ"ג ןייעו
.(ינש רוט ףוס

.החנהה תעשבו ינפל עורזה יוסיכ םע 'תואל ךל' תא םירשקמ הכ 'יס ר"אבו םחל-ךרעב (3

.ז"יס ז"הדא ע"ושב (4

.י"פ ןיליפתה רעש ח"עפו ,ה שורד ןיליפת ינינע תונווכה רעש (5

.בל,הכ םייחה-ףכב ואבוה (6

,(הגומ יתלב) ו"משתו מ"דשת ,ג"משת ,ב"משת רבדמב פ"ש תוחישב ראבתנו אבוה .דיש 'מע ,םישודק 'פ (7
.ךליאו דמר 'מע א"ח הלפתה-רוא 'סב וקתענ

.א,אפ ג"ח ,םש (8

.ט"מ ףוס ב"פ ,ןיליפת תחנה תכסמ (9

.32 'מע ,ו"לשת ןילקורב (10

.80 'מע 784 ןויליג (11

ר"ומדא ק"כ וימדוקו ."תוניפה רומשל ידכב" קר וניינעש הז יוסיכל יברה סחייתמ רחא םוקמבש ,ריעהלו (12
יבגל .זכ 'יס ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' - ללכ הז קיתב ושמתשה אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כו ב"שרוהמ
תוכלה רצוא - השמל הלפת' 'סבו םש יברד אתבכשאב תועדה האר - ללכב הז יוסיכ ןיינעבו ,החנה תעשב ותרסה
.הק 'מע (ראזיורק מ"רהל) 'ןיליפת

ןוויכמו .גוהנכ ,הלעמלמ קר אל ,םידדצה לכמ חותפ הז יוסיכ היה יברה לצאש םש 'ד"בח רפכ'ב אבומ ןכ
.םיברל הארוה הזמ דומלל רשפא םא ע"צ ,ל"נה ותבושתב הז טרפ ריכזה אל יברהש

.36 'מעב הרעהב (13

.רשפאה לככ ,תילטב הלעמלמ תוסכל - הנווכה הארנכו .ל"נה ל"זיראה יבתכ ירבדמ ,זכ ס"וס ת"עשב ש"מכ (14
.םש ןכ עמשמ אלו ,לוורשב המוקמב הסיכ הדירוהשכ קרו תילטב הסוכמ לכה היה הליחתש ל"צ כ"או

.הכ 'יסל ,אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרא ס"וסב תוספדנה 'חרוא רבוע' תוהגהב הארו (15


ןאכ שקה םדוקה "עובשה חול"ל

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il