- ד"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוושחרמב ז"י * אריו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ןוושחרמב ף"כ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תיב ילייח"מ אוה דחאו דחא לכ
"דוד


"ריאהל תורנ" ויהיש םימימתהמ עבת תדלוהה םוי לעב
םידגנמ שיש ןוויכמ - הזב ךרוצה * "דוד תיב ילייח"ו
תונייעמה תצפה ידי-לע איה המחלמהו ,חישמה תאיבב הנומאל
תחישמ * דחאו דחא לכ לע תוחילשה תלטומ ונימיב * הצוח
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כםיכירצש - איה ,תדלוהה םוי לעב ידי-לע הנושארל ומסרפתנש תוירקיעה תוארוהה תחא
.1"ריאהל תורנ" תויהל

ךותב םיאצמנה ןמשו הליתפ) רנ קר אל ,רמולכ ,ריאמו קלודש רנ (א) :2הלופכ הארוה הזבו
םגש תושעל - "ריאהל תורנ" (ב) .יולגבו לעופב ריאמה רנ אלא ,ריאהל ןכומ דמועש (ילכ
רנ" וא ,("רוא הרות" 3בותכה ןושל ךרד לע) "רוא רנ" רמאנ אל ירהש ,ריאמ רנ היהי ינשה
."חיפטהל תנמ לע חפוט" :4הכלהה ןושלבו ,"ריאהל רנ" םא יכ ,"ריאמ

תויטרפב םירבדה םיאב הבש ,תדלוהה םוי לעב לש תפסונ הארוה לע בכעתהל שי ,הזל ףסונ
.רתוי

הכוראב ראיב הבש ,6"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב 5העודיה ותחישל - הנווכהו
.ןמקלדכ ,"דוד תיב ילייח" לש םדיקפת תא תויטרפבו

:רוציקב החישה ןכות

לע יאק - דוד תיב תמחלמו .דוד ןב חישמ - חישמה ךלמ לש ורוא יוליג לע יאק "דוד תיב"
ךלמ הנעמכ ,ונקדצ חישמ תאיב תא םילעופ הז ידי-לעש ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה
רשאכ ,7"הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" - "רמ יתאק יתמיא" ותלאש לע ט"שעבהל חישמה
.םלועב וצופי ותדובע יכרדו (ט"שעבה תרות) תודיסחה תרותד תונייעמה

תיאר םא" :8ל"זח ןושלבו ,ךכל םידגנמש ולא םנשיש ןוויכמ - המחלמ לש ןיינעב ךרוצהו
ופרח רשא 'ה ךיביוא ופרח 9רשא - אמעט יאמו ,חישמ לש וילגרל הפצ ,ףרחמ רוד רחא רוד
ופרח רשא" - ןושאר רוד :םיפרחמ לש תורוד -תוגרד 'ב םנשי ,רמולכ ,"ךחישמ תובקע
תובקע ופרח רשא" - ינש רודו ;ויתווצמבו ותרותב ,'הב םינימאמ םניאש ולא ,"'ה ךיביוא
תאיבו הלואגה תנומאב םה םישלחש אלא ,הרות ינב וליפא תויהל םילוכי הז גוסבש ,"ךחישמ
.חישמה

אלו ליחב אל" תלהנתמש המחלמ ,דוד תיב תמחלמל תאצל - דוד תיב ילייח לש םדיקפת והזו
הנומאה קוזיחו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליג - 10"יחורב םא יכ חוכב
.ונניינעל עגונב - החישה ןכותמ כ"ע ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשה הלואגב

יכמות תבישיב ,ולש תומא 'דב ותרות תא ודמלש םידימלתל הרמאנ וז החישש ףא ,הנהו
םירבדמו ..."ןילקורב"ב םיאצמנ רשאכ הז ןיינע ךייש המ ,ןכ םאו ,שטיוואבוילבש םימימת
,הבישי ירוחב םניא תודעוותהב םיפתתשמה להק בור :הברדאו ,הבישי ירוחב םע אקווד ואל
םירישכמ ידי-לע םירבדה תא םיעמושש ולא לכ תא ןובשחב םיחקול רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
ירוחב המכו-המכ-תחא-לעו ,ללכב הבישי ירוחב לש "זוחא"ה רתויב ןטק יאדווב זאש ,םינוש
םג םירבדה םיכייש ולא ונימיבש ,רמול שי ,םוקמ לכמ - "םימימת יכמות" תבישיד הבישי
.ןמקלדכ ,לארשימ תחאו דחא לכל

ויהש םיניינע םנשיש ,הדובעה ןיינע תוללכל עגונב ןכ רמול חרכהב יכה ואלבש - המדקהבו
תורמל ירה ,הז ירחאלש תורודב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לארשי ינבב דחוימ גוסל הליחתב םיכייש
.הכוראב ןמקלדכ ,לארשי ינב לכל םיכייש ולא םיניינע ושענ ,תורודה תדיריד ןיינעה

תלחתה התויהל ,הליפתה תדובע - אוה םדאה תדובעבש םייללכהו םיירקיעה םיניינעה דחא
:םויה תדובע םויסו

"שרדמה תיבל תסנכה תיבמ" אוה הדובעה רדס ,ןכש ,תירחש תליפת - איה םויה תדובע תלחתה
קוסעל שרדמה תיבל ךלוה ךכ-רחא קרו ,הליפתה תדובע תויהל הכירצ שארל-לכלש ,ונייה ,11
לכ לע יאקד ,13"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" - ךכ-רחאו ,(12"םלוכ דגנכ"ש) הרות דומלתב
תושרה יניינע לכ ,14"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ - םתוללכש ,ולוכ םויה ךשמב הדובעה יטרפ
דע ,16"והעד ךיכרד 15לכב" :וזמ הריתיו ,"הווצמ רשכה" תמגודב ,"םימש םשל" םישענש
.םטושפכ תווצמה םויקל

ידוהיש ינפל ,ןכש ,הטמה לעש עמש-תאירק טרפבו ,תיברע תליפת - םויה תדובע םויסו
ןובשח" תושעל וילע ,17"יחור דיקפא ךדיב" ורמואב ,ארובה ידיב ותמשנו וחור תא דיקפמ
תאירקד הדובעה תודוא רבודמ םהבש תומוקמב הכוראב ראובמכ) םויה תדובע יניינע לכמ "קדצ
.(תודיסחו רסומ ירפס ןהו ,הלגנ ירפס ןה - הטימה לעש עמש

דגנכ תוליפת" 18ל"זר רמאמכ ,תונברקה תדובע - םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב ותמגודו
םויס - םייברעה ןיב לש דימתו ,םויה תלחתה התיה ובש - רחש לש דימת :"םונקת ןידימת
.19"םלוכ תונברקה לכ םלשה הילע" ,םויה תדובע

ןפואל עגונב םהיניב קוליח שי ,םוקמ לכמ - תונברקה דגנכ איה הליפתה תדובעש ףא ,הנהו
:הדובעה תיישע

םייוול ןכ-ןיאש-המ ,("םתדובעב םינהכ") אקווד םינהכה ידי-לע התשענ - תונברקה תדובע
םילארשיו םייוולה ופתתשה ובש קלחה ,ךדיאלו .וז הדובע דובעל םילוכי ויה אל םילארשיו
םייוול ידי-לע תושעהל ךירצ היה - "םדמעמב לארשיו םנכודב םייוול" - תונברקה תדובעב
.םינהכ ידי-לע אלו ,אקווד םילארשיו

דגנכ הלודגה תסנכ ישנא ידי-לע הנקתתנש תויה םע - הליפתה תדובעב ןכ-ןיאש-המ
םירומיאה תרטקה דגנכ היהתש תדחוימ הליפת ורמאי םינהכש ונקית אל ,םוקמ לכמ ,םידימתה
תדחוימ הליפת ורמאי םייוולו ,(םינהכה ידי-לע ושענש תודובע ראש וא) חבזמה יבג לע
םתופתתשה דגנכ היהתש דחוימ הליפת ורמאי םילארשיו ,"םנכודב" םתופתתשה דגנכ היהתש
וא יול ,ןהכ - ידוהי לכש ,ונייה ,לארשי ינב לכל הווש חסונ ונקית אלא ,"םדמעמב"
.םידימת דגנכש הדובעה ןיינע לכ תא לעופ - לארשי

:אלפ רבד םיאור ןאכו

תונברקה תדובע התיה - הנוילע אגרדב ויה לארשי ינב רשאכ ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב
הדירי התיה רשאכ ,שדקמה-תיב ןברוח ירחאל וליאו ,אקווד םינהכ ידי-לע תושעהל הלוכי
תדובעד ןיינעה תא לועפל ,היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ לוכי - לארשי ינב לש םתגרדב
!ותליפת ידי-לע תונברקה

עויסל םיקוקז םינהכה ויה - םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב :םינהכה לש םתלועפל עגונב ןכו
םילעופ - שדקמה-תיב ןברוח ירחאל וליאו ,"םדמעמב לארשיו םנכודב םייוול" לש תופתתשהו
!םמצע חוכב התומילשב הדובעה תא

ןיאו ,םייק שדקמה-תיב ןיאש וז "הלקלק" :"ונתנקת יהוז ונתלקלק" - 20עודיה ןושלבו
דחא לכש ,רתויב לודג יוליעו "הנקת" ידיל האיבה - שממ לעופב תונברק בירקהל םילוכי
,תונברקה תדובע (תמגודב איהש הדובעה) תא ומצעב לועפל לכוי ,ןהכ קר אל ,לארשימ דחאו
שוריפהש ,"וניתפש םירפ המלשנו" 21בותכש ומכ ,תומילש לש ןפואב איהש הדובעל דע
ןיאש ןמזב תירשפאה תומילש) תומילש ןושלמ םג אלא ,םולשת ןושלמ קר אל - אוה "המלשנו"ד
.(םייק שדקמה-תיב

ירחאל אקוודש םנמא ןכתיי דציכ - רבדה רואיבו רבסה תא ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא
!?תונברקה תדובעד ןיינעה תוללכ תא לועפל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב היהי ןברוחה

לש םבצמב הדירי םנמא לעפ תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
איה (הליפתה ידי-לע) תולגה ןמזבש תונברקה תדובע םג ירה ,הז םע דחיב לבא ,לארשי ינב
,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב התיהש תונברקה תדובע תומילשל תעגמ הניאו הכומנ אגרדב
דחאו דחא לכ לש וחוכ ךכל קיפסמ - וזכ אגרדב תונברקה תדובע תא לועפל ידכ ,ןכלו
תונברקה תדובע תא לועפל םיכירצ ויה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,ןהכ אקווד ואל ,לארשימ
םייוול"ד עויסל קוקז היה ןהכה םגו ,אקווד ןהכה לש ותלעמל םיקוקז ויה - התומילשב
."םדמעמב לארשיו םנכודב

:רואיב רתיל

ויהש ,שממ תוימשגבו לעופב - התומילשב תונברקה תדובע התיה םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב
םימד תקירז ,חבזמה יבג לע התוא םיבירקמו ,הזב אצויכו שבכ וא רוש ,תימשג המהב םיחקול
יטרפ ראשב הזב אצויכו) םלועבש יחה ןימ לכ תא 'הל םילעמ הז ידי-לעו ,םירומיאה תרטקהו
היה (יחה ןימ לכ - הז ידי-לעו) המהבה תאלעהו רוריבש ,רמולכ ,22(תונברקה יניינע
לע התברקה ידי-לע המהבב השענש יונישה תא יולגבו לעופב ואר ירהש ,לכ ןיעל יולג ןפואב
.חבזמה יבג

םירפ המלשנו"ד ןפואב אלא הניא תונברקה תדובע לכ ירה - הזה ןמזב ןכ-ןיאש-המ
,תוינחורב ןברקה ןיינע תא םילעופ ("וניתפש") הליפתה רוביד ידי-לעש ,ונייה ,"וניתפש
תימשגה המהבב יוניש םוש םיאור אל - תוימשגבו לעופב לבא ,דבלב םדאה שפנב הדובעב
ידי-לע) הזה ןמזב תונברקה תדובעש ,אצמנו ,םדוקמכ (ןילוח לש בצמב) ץוחב ךלהל הכישממש
םנמא - .םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב תונברקה תדובעד תומילשל ללכ תעגמ הניא (הליפתה
הניא הנווכהש טושפו ןבומ לבא ,תומילש ןושלמ םג אוה "המלשנו"ד שוריפהש ליעל רכזוה
.הזה ןמזב תירשפאה תומילשל אלא

לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלכיב הזה ןמזב אקוודש ןכתיי דציכ תוטשפב ןבומ הז יפ-לעו
:תונברקה תדובעד ןיינעה תא לועפל

אלמל ידכ דחוימ ןפואב םילענ תוחוכ תשרוד - תומילשהו יוליעה תילכתב איהש הדובע
םיכומנ תוחוכב יד - תומילשהו יוליעה תילכתב הניאש הדובע ןכ-ןיאש-המ ,וז תילענ הדובע
.וז הדובע אלמל ידכ רתוי

:ונניינעל עגונבו

תילכתב תונברקה תדובעד ןיינעה תא לועפל םיכירצ ויה זאש ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב
םינהכב הדובעה תויהל הכרצוה ,ןכלו ,רתויב םילענו םידחוימ תוחוכב ךרוצ היה - תומילשה
;"םדמעמב לארשיו םנכודב םייוול"ד עויסהו רזעה םע דחיב ,אקווד

,רתוי םיכומנ תוחוכב יד - התומילשב הניא תונברקד הדובעה רשאכ ,הזה ןמזב ,םנמא
רזע אלל) ומצעב וז הדובע לועפל (ןהכ קר אל) לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב ,ןכלו
.(עויסו

לארשי ינבבש םיגוסה לכד תוללכתהה הנשי לארשימ דחאו דחא לכ לצאש עודיכ - הזב ןינעהו
,("םכלוכ םיבצנ")

לארשי ינב ללוכ - "םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" :23ל"זח ןושלבו]
הז ןטק םלוע" םנמא ,24"אלמ םלוע" אוה לארשימ דחאו דחא לכש ורמא ןכ ומכו ,םלועבש
דמעמב אוה לארשימ דחאו דחא לכ - הז םעטמו ,"אלמ םלוע" ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,25"םדאה
.[26"ליטב אל עובק"ד בצמו

תא לועפל ידכ קיפסמ הז ןיינעו ,לארשיו יול ןהכד תוניחבה לכ םג וב םילולכ ,ןכלו
.הזה ןמזב איהש יפכ תונברקה תדובע

תמחלמל אצויה לכד הדובעה תודוא תדלוהה םוי לעב לש וירבדל עגונב רמול שי ןכ ומכו
:"הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה תוללכב בושח בלשו קלח והז - דוד תיב

תבישי לש התודסייתהל תונושארה םינשב ,דוד תיב תמחלמד הדובעה הליחתה הבש הפוקתב
ויהש ולא ידי-לע עצבתהל ךירצ רבדה היה תוביס המכו המכ ינפמ הנה - םימימת-יכמות
ןמז ךשמב החורב וכנחתנו שטיוואבוילב ודמלש ולא ,(הז ןיינעב) תויללכ תומשנ תניחבב
לועפל ולכויש םידחוימ תוחוכ ונתינ םהלו ,וז תוחילש הלטוה םהילעש ,(ךרע יפל) ךורא
.'וכ קמועבו בחורבו ךרואב ,יעבדכ תאז

המכו המכב הטשפתהו הבחרתה םימימת-יכמות תבישיש ירחאל ,הז ירחאלש םינשב ,םנמא
,ןכ-יפ-לע -ףא לבא ,'וכ תולג לש ןיינע םע הרושק התיה ךכל הטושפה הביסה] תומוקמ
דע ,[תומוקמ המכו המכב םימימת-יכמות תבישי לש התוטשפתהל רבדה איבה לעופל עגונב
- "הצוח"ה םוקמב תודיסחה תרות תצפהו תוטשפתה םע דבב דב ,ולוכ םלועה יבחרב תוטשפתהל
םהש ולאל םג תכייש וז תוחילשו הדובע התשענ ,ולא םינש ךשמב ולעפש המ לכ ירחאל הנה
תוחילשה תלטומ םהילע םגו ,"ריאהל תורנ" תויהל םיכירצ םה םגש ,"םיתב-ילעב" לש רויצב
.דוד תיב תמחלמד

אוהה רודב םידיסחה ולעפש המ לועפל אוה לכוי דציכ ,ןכתייה ,ההימתהו הלאשל רשקבו
תא תואור ךיניע ויהו"ד ןיינעה היה זאש טרפבו ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדי רשאכ
!?ויתוארוהו תדלוהה םוי לעב תודוא רפסלו ריכזהל םיכירצש ,התע ןכ-ןיאש-המ ,27"ךירומ

ךרד לע ,רתוי הלק הדובע תשרדנ ,תורודה תדירי םע דבב דבש - ליעל רומאכ - הזל הנעמה
תולגב תוצוצינ ב"רד רוריבה ירחאל דבלב תוצוצינ ו"פ רוריב ןיבש קוליחה תמגודבו
דע םירצמ תולג ירחאלש ןמזהמ אפוג תוצוצינ ו"פד רוריבל עגונב הז ךרד לעו ,םירצמ
,ינש תיבד הדיריה - תיבה ןמזב וליפא] רודל רודמ הדיריה םע דבב דבש - ולא ונימי
ןמז יבגל תולגה ןמזד הדיריה המכו-המכ-תחא-לעו ,ןושאר תיב יבגל ,28םירבד 'ה וב ורסחש
םג ,אלימבו ,רתוי הלק הדובע תשרדנ ,["ךחישמ תובקע"ל דע - אפוג תולגה ןמזבו ,תיבה
לכל איה תכייש - דוד תיב תמחלמ :ל"נה החישה ןושלב וא ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה
.לארשימ דחאו דחא

- הצוח תונייעמה תצפהב ונרוד אישנ לש ותדובע ןפואב שממ לעופב םיאור ןכאש יפכו
ןפואב םג אלא ,תדלוהה םוי לעב לש ונמזב היהש יפכ ןפוא ותואב קר התיה אל הצוח הצפההש
ידכ ,שפנ תריסמ לש ןפואל דע ,ותולדתשה לדוג עודיכ ,הצוחד הצוחד הצוחל דע הצפה לש
דחא לכל ועיגיש ןפואב - הלכשה ירמאמ ןהו הדובע ירמאמ ןה - תודיסחה תונייעמ תא ץיפהל
םינטקבש םינטקל ןכו ,העידיב םינטקבש םינטקל וליפא ,םעו םע ןושלב ,לארשימ תחאו
.תודיסחב םינטקבש םינטק - המכו-המכ-תחא-לעו ,תודהיב

:רקיעה אוה השעמהו

תרטמו תילכת תודוא בשוח אוהש םיניינעה לכש תעדל םיכירצ - ידוהי םישגופ רשאכ
תא וילע לועפל ךירצש - קפס לכ אלל רורבש המ ;רקיעה והז ןכא םא קפס ירה ,ותשיגפ
!הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה

תוטשפבו ,"אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק"ל םיכוז הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתהה ידי-לעו
החמש ךותמ ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל םיכלוהו ,שממ לעופב "ךחישמ תובקע" תא םיעמושש -
אל דחא ידוהי וליפא ,ןכש ,29"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,בבל בוטו
.30תולגב ראשי

תאצל לארשי םע תוללכו לארשימ דחאו דחא לכ לע םילעופש הז ידי-לע - איה הזל הנכההו
.31"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" ירהש ,וז המחלמב םיחצנמש יאדוובו ,דוד תיב תמחלמל

תיתימאה הלואגב ,(32ם"במרה ןיד קספכ) "ןילאגנ ןה דימ" - ןדיד אלגעב ,דימו ףכיתו
.אחישמ אכלמ דוד ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
יתלב - 617-605 'מע ,א ךרכ ,ה"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת'ה ןוושחרמב ף"כ תחישמ םיעטק)
(הגומ

.נ"שו .484 'מע ב"ח ש"וקל האר (1

.485 'מע םש ש"וקל םג האר (2

.גכ,ו ילשמ (3

.ב"ער ,הכ תוכרב (4

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב,זפשת ד"ח ד"וקלב הספדנ - א"סרת ת"חמשמ (5

.ב"ער ,ט תובותכ .א,ונ תבש (6

.מ"כבו .(ת"הק תאצוה) ט"שכ 'ס שיר .ףסוי תרופ ןב ס"וסב הספדנ - ט"שעבהד ק"הגא (7

.(טמקת זמר) ופוסב סומע ש"לי האר (8

.בנ,טפ םיליהת (9

.ו,ד הירכז - בותכה 'ל (10

.ה"נקסר ז"הדאו ע"ושוט .ןפוסב ק"ומו תוכרב (11

.ב"ס ד"פ .א"ס ג"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ח"יס ו"מרס ד"וי ע"ושוט .ג"ה ג"פ ת"ת 'לה ם"במר .האפ שיר (12

.ב,הל תוכרב (13

.ב"ימ ב"פ תובא (14

.ב"ס ו"נקס םש ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (15

.דועו .932 'מע םש .907 'מע ג"ח ש"וקל האר (16

.ו,אל םיליהת (17

.ט"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש .ה"ה א"פ הליפת 'לה ם"במר הארו .ב,וכ תוכרב (18

.ה,ו וצ ת"הע י"שרפב אבוה .ג"ה א"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .נ"שו .ב-א,חנ םיחספ (19

.ז"ה א"פ שדקמה תאיב 'לה ם"במר הארו .א"יה ב"פ ימלשורי .ב ,פ תבש - ל"זח 'ל ד"ע (20

.א"סוס (ת"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש .ג,די עשוה (21

.ד"לפ אינת (22

.הנשמב - א"עס ,זל ןירדהנס (23

.א"ער ,י ב"ב .םש ןירדהנס (24

.א"לפס נ"רד תובא הארו .ב"עפ א"ח נ"ומ .(ב ,ק) ט"סת ז"וקת .ב .גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת (25

.נ"שו .עובקד ה"ד 'עה 399 'מע ג"כח ש"וקל .א,וט תובותכ האר (26

.כ,ל היעשי (27

.ב,אכ אמוי (28

.ט,י אב (29

.נ"שו .ותליחתב א"יח ש"וקל האר (30

.א,הכ ה"ר (31

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (32
חישמ םע תויחל


"הנשיחא"ו "התיעב" ,הלא ונימיב
ןמזה ותואב םה


"םירוריב"ה תומילשב רסחי אמש ששחל םוקמ ןיא

."םולש" - אוה תדלוהה םוי לעב לש ןושארה ומש

ןכ-יפ-לע-ףאו ,תלוז לש תואיצמ ,ףסונ רבד ונשיש שיגדמו הרומ "םולש"ה ןיינע ,ןכבו
םגש ,"םלועב םולש תושעל" :עודיה ןושלבו ,םולשה ןיינע - םהיניב תוכיישו רשק לעפנ
.םולשה ןיינע לעפנ ,רתסהו םלעה ןושלמ ,"םלוע"ב

סחיב םג לעפנ "םולש"ה ןיינעש - ןיינע דוע ףסונ תדלוהה םוי לעב לש ינשה ומשב ,םנמא
:ירמגל ךרעה קוחירבש תלוזל

יוביר ,םירוריבה ןיינע ,ונייה ,"רשבב לברוסמ"ד ןיינעה לע הרומ - "בוד" - ינשה ומש
...ררבל םיכירצש רשב

:רתוי תויטרפב ןיינעה רואיב

- הלעמ לש אילמפב םולשה ןיינע ונשי . . םינפוא המכב תויהל לוכי םולשה ןיינע
ךשמנ ךכ-רחאו ;םלועבש יטרפה וקלחל דע ,ושפנ תוחוכל עגונב - ומצע םדאב ןכו ,וטושפכ
וילא ךייש הז ןיא הרואכלש ,ללכ וכרעב וניאש םלועה קלחב ,הטמ לש אילמפב םולשה ןיינע
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת -

םלועה לכב םולשה ןיינע תא לועפל שי - המילשהו תיתימאה הלואגה תא לועפל ידכ ,םנמא
!ררבתנ אל ןיידעש ,ןטק יכה ץוצינ וליפא ,דבלב דחא ץוצינ ראשיי אלש דע ,ולוכ

"הנשיחא"ו "התיעב" ,הלואגה ינפוא 'ב ןיבש קוליחה תודוא הרוא-ירעשב הכוראב ראובמכו
:תומילשה תילכתב השודקה תוצוצינ לכ רוריב לעפנ זאש ,"התיעב" הלואגב יוליע שיש -

תוצוצינ המכ ויהיש ןכתיי ירה - 'וכ תוריהמ ךותמ ,"הנשיחא"ד ןפואב איה הלואגה רשאכ
אמש שפחלו בכעתהל יאנפ ןיא ,הלואגה ןיינעב םירהממ רשאכ ןכש ,ו"ח דוביאל וכלייש
.םתוא םג לואגלו תודפל ולכויש ,םינטקבש םינטק םירוריפ ,םינטק םיצוצינ וראשנ

אלש דע ,תוצוצינה לכ תא םיררבמ יזא - רדוסמ רדסב ,"התיעב" איה הלואגה רשאכ ,םנמא
.לאגיו הדפי אלש ןטק יכה ץוצינ וליפא ראשנ

.הכוראב םש ראובמכ ,"התעב" הלואגה יבגל "הנשיחא"ד ןפואב הלואגב הלעמ םג שי ,ךדיאלו

הלעמה תודוא רבדל רבכ םילוכי - "ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,ולא ונימיבש ,ריעהלו
עגונב םג ,אלימבו ...םימעפ המכו המכ "התיעב"ד ןמזה רבע רבכש ןוויכמ ,"התיעב"ד
תומילשב והשמ רסחי אמש ששחל םוקמ ןיא ולא ונימיב ירה - "הנשיחא"ד ןפואב הלואגל
ןוויכמ ,("התיעב" ינפל "הנשיחא"ל תורשפאה התיה ובש ןמזב ירשפא היהש רבד) םירוריבה
...!אפוג "התיעב"ד ןמזב אוה "הנשיחא"ה םגש

םולשב הדפ") םולשה ןיינעש - תדלוהה םוי לעב לש ומשב ,רומאכ ,אטבתמ הז ןיינעו
ןותחת ,ז"על םש - "רעב"ל דע ,"רשבב לברוסמ" אוהש "בוד"ב ,הטמ הטמל םג לעפנ ("ישפנ
.תומילשב רוריבה ןיינע לעפנ הזכ םוקמב םג ,ונממ הטמל ןיאש
- 561-559 'מע ,א ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה ןושחרמב 'כ ליל תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


ולזמ" יברה לש תדלוהה םויב
ותמשנ שרוש הלגתמו "רבוג


"םישדח תורוניצ" תחיתפב ךרוצ ןיא

,םיתיעה קוצ ינפמ הנה ,"ליח לא ליחמ וכליי"ד ןפואב היהת ותדובעש ידוהימ םיעבות רשאכ
לע ותהימת תא עיבמ ידוהיש ךכב אלפ לכ ןיא - 'וכ םלועה רתסהו םלעהד םילובלבה יוביר
ןעוט - יאוולה ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב הדובע עובתל םוקמ המ :וזכ השירדו העיבת
!הז ינפלש "ליח"ה תגרדב ראשיהל חילצי - אוה

םנכותש (דועו .ל"ס .ז"טס ק"הגא) ןקזה ר"ומדא לש שדוק-תורגא המכב וניצמש ךכ ידכ דעו
וכליי"ד הדובעב תושילח םורגי אל הז ןיינעש לדתשהל םיכירצ ,'וכו םיתיעה קוצ תורמלש -
...'וכ שדוקב תוערגמ תתל אלש הרהזא םיכירצש דעו ,"ליח לא ליחמ

תכללו שדוקב תולעהל יוויצה ונשיש ןוויכמש ראבלו ריבסהל םיכירצ - וז הנעטל הנעמבו
םיתיעה קוצ תורמל ,ןכלו ,הזל השורדה חוכ תניתנה םג הנשיש יאדווב ,ליח לא ליחמ
.ליח לא ליחמ תכללו שדוקב תולעהל םיכירצ

שממ לעופב רופיסב םג אטבתהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ יפ-לע טרפבו
עגרב) ותלוכיו ויתוחוכמ הלעמלש רבד ומצע לע לבקמ ידוהי רשאכש - (אדבוע הווה הידידב)
השעמב תאז ואר - רומאכו .ותטלחה תא םייקל לכויש "םישדח תורוניצ" ה"בקה ול חתופ ,(הז
.לעופב

יזא ,לארשי אישנ לש תדלוהה םויב םיאצמנ רשאכ לבא ;הלוכ הנשה לכ ךשמב - הז לכו
השדח העיבת ,ירמגל רחא ןפואב איה (ליח לא ליחמ ,שדוקב תולעהל) השירדהו העיבתה
:הקזחו

ר"ומדא לש ותמשנ שרוש יוליגו תכשמה ,ונייה ,"רבוג" תדלוהה םוי לעב לש "ולזמ" רשאכ
ןיא - ונכרעכ םישנאל ללכ ךרעב וניאש ןיינע ,("רבוג") תורבגתה לש ןפואב ("ולזמ") ע"נ
ןכומה ןמ דמוע "שדחה רוניצ"ה ;'וכו "םישדח תורוניצ" חותפל ידכ תדחוימ תולדתשהב ךרוצ
העידיה וילא העיגהש לארשימ דחאו דחא לכל תורבגתה לש ןפואב יוליגו העפשה ךישמהל ידכ
!רבוג ולזמו ,ע"נ ר"ומדא לש ותדלוה םוי אוה הז םויש

,ןכומה ןמ רבכ םהש םיניינעה לכ תא ;לבקל ידכ "םכלוכ ןכה ודמיע" :עודיה ןושלבו
!"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלוש"כ

:תוטשפב - םירבדה תנווכו

הרות" םישענש יפכ ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב - תוכיאב ןהו תומכב ןה - הפסוה
לש ןיינעל דע ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב - הז לכו ...םימעפ המכ רבודמכ ,"תחא
."רבוג ולזמ" - תורבגתה

תובוחר" ,תיתימא תובחר לש ןפואב תוננובתה - תורבגתה ךותמ הליפתה תדובעב הפסוה
םוי לעבל הליפתה סרטנוקב הכוראב ראובמה יפ-לע טרפבו ...ימצעה בחרמל דע ,"רהנה
םידסח-תולימגו הרותד םידומעה 'בב התלועפו ,הליפתה תדובעד חרכהה לדוג תודוא תדלוהה
.(ומצע ינפב דומע התויה דבלמ)

.םידסח-תולימג - ישילשה דומעב הפסוה ןכו
יתלב - 466-464 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןוושחרמב 'ז תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


תומוצה ירבד


רבכ לחה ןהב ,תוינעתב הברה ומצע יברהש יפ-לע-ףא
ענמיהל עיצה תאז תחת * םוצל רסא םירחא לע ,ותוריעצב
יתלב םירובידמ הפה תא םולבל ,םיברע םילכאמ תליכאמ
תפוקתב יברהמ קתפ לש ןושאר םוסרפ * הנהכ דועו ,םייוצר
תירבה-תוצראד םינברה תדוגאשכ ,םירופיכה -םוי תמחלמ
ךכל דגנתה יברהו "םוצ םוי" זירכהל השקיב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ךכל תויודע שולש תוחפל ונידיב .םיפוגיסו תומוצב תוברהל יברה גהנ ותוריעצמ רבכ

.ןילרבב ח"פרת רייאב יברה תא שגפש ,ל"ז םינולס גילז-לאירזע ברה ת"הרה תאמ הנושארה
ךרכ 'ךלמ ימי') ולצא הליגר העפות וז יכ םנייצב ,םוצב יורש םחרוא יכ ול וליג ויחראמ
.(245 'מע א

,הגירב יברה םע םעפ חחושו בשיש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תיב יאבמ דחא לש ,היינשה
תדועס לוכאל אב וניאו ומע בשוי ונדוע יברהש הניחבה ותנתוחשכו ,תיברע תליפת רחאל
.(306 'מע םש) "!םוצל רועישה המכ ,יובא" :הארק ,ברע

ונממ שקבמ אוה הבו ,ה"צרת תנש יהלשמ ,קחצי-יול יבר ק"הגה ויבא תרגא ,תישילשה
לא . . םלוא אירבו קזח היהתש ךתואירב תא רומשל לדתשהו האר" :(439 'מע םש הטטוצ)
."הזב םיגייסו תורמוחב רימחת

תרחא ךרדב לועפל רשפא

םירחא תונורתפ םרובעב שפיחו תונעתהל יברה רסא םירחא לע .ומצעל עגונב תאז לכש אלא
.הבושתו ןוקית יניינעל

הירוה תריטפל הנשה ימיב תונעתהל השקיב ,ה"ע הנח תינברה ,יברה לש ומיא רשאכש רפוסמ
.ידיסח אל גהנמ הז יכ יברה הנב הל רמא ,("טייצראי")

'מע ,ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב ספדנ) הז אשונב הכורא החיש יברה עימשה ט"משת תנשב
:הנכותו (צש-זפש

לועפל רשפא םויכש היאר וז ירה ,רודה תושילח הרבגתה ןקזה ר"ומדא לש ורוד זאמש ןוויכ
,'וכו הקדצ ידי-לע םא-יכ ,תוינעת אלל (תוינעתה ידי-לע ולעפנ רבעבש) ולא םיניינע םג
.'וכו ףוגה תואירבו החונמ ךותמ ,בבל בוטו החמש

וא ,רודיהב תווצמה םויקבו הקדצה תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל" ךירצ ונימיב ,ןכלו
."ברה תארוה יפ-לע - רחא ןיינעב הפסוה

רכזנכ איה ,וניאישנ וניתובר ונורוהש יפכ ,ד"בח תודיסח לש ךרדה"ש ,שיגדה יברה
:ףיסוה ךא ,"ליעל

םיגהנתמש םירחא םיגוחב םיגהנמה םולשו סח ללוש הז ןיאש ,שיגדהלו ףיסוהלו
.הלעי ותליסמב דחא לכו ,היטשפו ארהנו ארהנ יכ ,ליעל רכזנהמ רחא ןפואב

תונעתהל אוה בשוחש יברל בתכ ,טייצראיב םוצל היה ליגרש ינולפשכ ,ןכאו
,תבשב םוצל אלש יברה ול בתוכ ,(הכק 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגא) שדוק -תבשב
וא ישיש םויל המידקהל עיצמ אוה ,הברדאו ,תינעתה םצע תא ללוש וניא ךא
:תבשה רחאל התוחדל

,טייצראי תינעת ,תבשב תונעתהל ךתעד אקלס אקש . . ובתכמ תלבקב יתלהבנ
םויל םידקהל בטומ יתעדלו ןינעתמ ןיא אמלע ילוכלו ,תועיד המכ הזב שיו
וליפא יתעדלו . . ללכ םינעתמ ןיאש וא ,'א םויל ןירחאמ רשפא יא םאו ,'ו
.שדוק-תבשב תונעתהל אל ןפוא לכבו .הזב ךייש ןיא רדנ תרתה

םייוצר יתלב םירבדמ הפה תמילב

:(טצ-חצ 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת תנשב יברה בתוכ

תרגאב ןייועי הנה ,םירפס המכב אבומש תוינעתה ןיינע רשא יעדומל תאזו
אירבו קזח םדאב הז לכ ןכא" ,ונושל הזו ,'ג קרפ שיר ןקזה וניברל הבושתה
העיפשמ תינעתהש שוחב םיאורש טרפבו ,"'וכ הלא וניתורודב ומכ 'וכ לבא 'וכ
ןכ-םאו ,תוננובתהה חוכו הגשההו הנבהה חוכ לע םג הז ידי-לעו תואירבה לע
ר"ומדא ק"כ לש םגתפה ךרד לע תונעתהל בוט המ ןכלו ,ודספהב ורכש אצי ירה
אישנ ר"ומדא ק"כ תכירעב ז"שת תרודהמ=] ש"רהמ תודלותב ספדנ) ש"רהמ
הז םגש 'וכו םייוצר יתלב םיניינע רבדלמ ויפ םלוב היהיש (בע דומע [ונרוד
הליכאד יוניע רשאמ רתוי לודג יוניע אבורד אבורב הברדאו ,אוה יוניע
.שחומב הז לכ הארנכו ,הייתשו

:יברה בתוכ ךשמהבו

םג םהבש תונושמו תונוש תונעטב רומאה דגנ רציה תמחלממ םשרתהל ןיאש ןבומו
רומאהב קסעתהל תחתש תרמוא תאז ,םימש-תארי לש שובלב םתוא שיבלמש םימעט
- 'וכ 'וכ ומצע תא ףגסיו הנעתיו תושירפו תודדובתהב היהי ליעל
רשא הרומאה הגהנהמ תואצות םיאור םותי רוד ונרודב םיברה וניתונוועבש
.ןיבמל ידו הנווכהו הרטמה ךפיה םהש םיניינעל האיבמ תופוכת םימעפל

:(וטקת 'מע ,בכ ךרכ שדוק-תורגא) ג"כשת תנשב הבישי רוחבל יברה בתוכ ךכו

הז ןיאש . . הבושתה תרגאב ןקזה וניבר בתוכש הממ ןבומ ,תוינעתל עגונב
הלגנ הדיקשו הדמתהב דומלל וילעש ,ולש ליגב טרפבו ,הלא וניתורודל עגונב
לקו ,הבשחמה זוכירל לבלבמ ףוגה תינעתש שחומב םיאור ירהו ,תודיסחו
.הזב אצויכו ףוגל םיברע םילכאממ תוינעתל םפילחהל םילוכי ירהו ,ןיבהל

ןבה ןוידפ תדועסו הקדצ תניתנ

םג םא לאשנ יברה .תינעת םוקמב הקדצה תניתנ ךרד תא ןקזה ונבר עיצמ הבושתה תרגאב
:(טנ 'מע ,זט ךרכ שדוק-תורגא) בישה ךכ לע .םוצל ףילחתכ הליעומ "רוביד תינעת"

םג הארו ,ןכ הז ןיא ןדיד ןודינבש ,הבושתה תרגאב םירבדה תעצה לכמ ןבומו
תינעת םוי לכ דעב ןתיל םיקסופה ובתכש ומכו" 'ג קרפ םש הבושתה תרגא ןכ
םירקמבו אוה ומצע ינפב ןיינע ,הזב אצויכו רוביד תינעתד ןיינעו ,"'וכו
.תורומאה תוינעת ףילחמ וניא לבא . . םימייוסמ

:(בש-אש 'מע ,ג ךרכ גהנמו הכלה ירעש) ו"טשת תנשב יברה בתכ

לבא . . תוינעת ד"פ םוקמב אוה ןבה ןוידפב תופתתשה רשא םירפס המכב אבומ"
ל"נה םירפס םג ןפוא לכבו ,ד"בח תודיסח ירפסב הזל רוקמ יתאצמ אל התע תעל
.םהילע ךומסל םייואר

תוקד םירשעב תודועסה רוחיא

(תבש) לליחו רבע םאו" :קספנ (א"מרה תהגהב וכ ףיעס דלש ןמיס םייח-חרוא) ךורע-ןחלושב
תינעתה תודפל הצרי םאו הקדצל םיטישפ ח"י תאטח םוקמב ןתיו 'וכ םוי 'מ תונעתהל ךירצ
שדוק-תורגא) "הרות לש עלס רועיש םה םיטישפ ח"י" ."הקדצל םיטישפ ב"י םוי לכ דעב ןתי
.(אס 'מע ,ב ךרכ

:(גע-בע 'מע ,דוי ךרכ שדוק-תורגא) בישהו ו"טשת תנשב יברה לאשנ הז ןיינעב

םהמ דחא לכ ותגוז ןהו אוה ןה ושירפי ירה ,'יחת ותגוזלו ול עריאש המב
אוה המכ ןהכ לצא ררבל לוכיו) עלס שילש ינשו השישו םירשע לש םוכס הקדצל
ןיאש ןבומו ,(םיעלס שמחב ןבה ןוידפש ןוויכ ,םהלש הנידמה עבטמב עלסה
רתוי םג וא שדוח ךשמב תויהל לוכי אלא תחא תבב הז תא ושירפיש שוריפה
.הזמ

:ךשמהבו

אלא ,םוי רחא םויב תופוצר תויהל תוכירצ ןיאש ןבומו - תודועס םיעבראבו
,ךרעל ןיטונימ םירשעל הדועסה ורחאי הנה - תועובש המכ ךשמל םרזפל הז םג
. . החמשב ךרבתי ודבועל ךישמהל ולכויש ךרבתי םשהב חוטב םביל היהי ןוכנו
.ךיכרד לכב

תוקד הרשע-שמח וא רשע

-םויב הלכא (?המחלמה תעב) היסורל ןילופמ התחירבבש ,השאל רשקב יברה בתוכ ל"נה ןיעמ
םש שדוק-תורגא) הקדצל תנתונ איה תכסוחש הטורפ לכ התעו ,שדוק-תבש הלליחו םירופיכה
:(ות 'מע

םיבוטה היתוגהנה לע ףסונ הנה ,תשקבמש ןוקית תודואו . . תרמ תא ריכזא ןכ
םימיב דבלמ) םיעגר הרשע-שמחל וא רשעל היתודועס רחאת הנה ,םתודוא בתוכש
.הווצמ לש ןיינעב קסעתת ולא םיעגר ךשמבו (תינעתב םירוסאה

תועש תינעת

'מע וט ךרכ שדוק-תורגא) רוחבל בתכ ךכ .םימי יאצח לש תועש תינעת יברה ללש ללכ ךרדב
:ז"ישת רייאב ח"יב (במק

ןוויכ ,הלודג ההימת םגו רבדה אלפ ,'וכו םימי יאצח םצ היהש בתוכש המבו
הז ירה אד ןוגכבו . . הבושתה תרגאב ןקזה וניבר בתכש המל םיאתמ הז ןיאש
.הנווכה ךפיה - הזכ םוצש ךורע ןחלושב שרופמ ןיד םג

תונעתהל יברה הרוה (םהב רהזנ אלש ימל ,הרהט יניינעב ןוגכ) םימייוסמ םירקמב לבא
:(אלש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) גוז ינבל ןודנב ותארוה הנה .תועשל תלבגומ תינעת

סח אל) תועש עברא לש תוינעת 120 - הבוטל ונילע םיאבה םינש שולש ךשמב
.םתנשמ םתמיקל תועש 4 ירחאל ולכאיש תרמוא תאז .(םויה לכ לש םולשו

:(דנת 'מע גכ ךרכ) ה"כשת תנשב תינולפ השאל בתכ הז ןיעמ

הלוכי - הליגב בשחתהבו 'ג קרפ הבושתה תרגאב ןקזה ר"ומדא בתכש המ יפ-לע
."הז ןיינעל דחא םויכ - םוי יאצח 'בו" םימי יאצח תונעתהל

םישק םיבצמב תועש תינעת

,ד"יה ןיקסורבוד הירא-לארשי ךרבאה חצר רחאל ןוגכ ,דחוימב םירומח םירקמב ועריאשכ
שדוק-תורגא) ןמלסק םייח -המלש ברה ת"הרה עיפשמל יברה בתכ ,ד"בח-רפכב ו"טשת ףרוחב
:(לר 'מע ,דוי ךרכ

יפכ ורחביש םוי יצח ונעתי תולודגה תותיכהד םידימלתה רשא היה יוארהמו
קוידבו .הבוטל ונילע אבה שדוח-שאר ברע רשפאו םיאתמ רתוי ,םהיניע תואר
הנעתמש ןנברמ אברוצ רשא ,השודקה ונתרות קספ יפ-לע םוי יצח בתוכ יננה
םישודקה וניתובר וניאישנו בוט-םש-לעבה ךרד איה וז אלש טרפבו ,'וכ
.םיפוגיסו םיתינעתב

תוימינפב טרפבו ונתרות דומילב קוזיחל זא וררועתיש ,רקיעב יתנווכו
.הבוטל ונילע האבה הנשל דומילב וז תוררועתהמ הכשמהל . . הרותה

תא ועבק רשא "'יש הדנקו תירבה-תוצראד םינברה תדוגא" תאירקל יברה ףרטצה ףא מ"שת תנשב
תוחיש םג עימשה םימי םתואב .תועש תינעת םויל ןוויס שדוח-שאר ברעו ולסכב ג"כ םימיה
.("ןישוביכ ירבד" עימשהל תינעת ימיב וגהנמ תמגודב) תוררועתה

םינברה תדוגאש לעפו וללה תוינעתה תא םזי רשא אוה יברה השעמל יכ ,ורפיס יברה יריכזמ
.ולא תוררועתה ימי לע זירכת רשא איה

הריזג אלו העצה

ינפ"ה לעב ר"ומדאה םימיל) רתלא םחנמ-סחניפ יבר לודגה ןואגה והורקיבשכ ,ט"לשת תנשב
,"תוכלה הנשמ" לעב ,ןיילק-השנמ יבר ןואגה - א"טחלדבי - ונתוחמו רוגמ (ל"צז "םחנמ
:(75 'מע 'המכחה לצב') יברה רמא ,ןוידל הלע אשונהו

אל תאז תושעל ךירצ יתעדלש יתנעט - 'וכו תינעת לע זירכהל םעפ וצר רשאכ
אל ,הריזג אל) העצה לש ןפואב םא יכ - (םוצל םיווצמש) הזרכה לש ןפואב
םימעט המיע לולכתש "העצה" . . (םיברה תא תבייחמש ןיד-תיב לש הארוה
,זאו .הזב אצויכו ,"בוט תכרב םהילע אובתו םענוי םיעמושלו" לש ןפואבו
.םירבדה ולבקתי םיבר לצאש ךכב קפס לכ ןיא ,יתעדל

יכונא םמיע

הבש רידגאב המדאה תדיערל רשקב ,וקורמב טאבאר לש הברל בתכמ יברה רגיש כ"שת רדאב 'חב
ראשה ןיבו (ךליאו 406; 518 'מע 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' האר) לארשי-ינבמ םיבר וגרהנ
:ףיסוה - םוחינו קוזיח ירבד רחאל -

רשקב אבה תינעת ישימח םויב הליפת ףיסוהל תוביבסהד ונימולש ישנא יתשקב
.הקדצל השרפה ףוריצב רומאהל

ויהש םירוחבה .'וכו םירפס ןורא לפנ םייוסמ דסומבש ברק תואישנל תונושארה םינשה תחאב
םה .םייוסמ םויב םוצל םהל הרוה ראשה ןיבו ,'ןוקית' יברהמ ולביק ןיינעב םיברועמ
ת"הרה חילשה תומישרמ) םוי ותואב םצ יברה ףאש ךכ-רחא עדונו ,יברה תארוה תא ומייק
.(ןמזלג 'יש יכדרמ

"תורוכב תינעת" רוקעל הלילח

ובו תילגנאבו תידיאב קתעה םע חספ לש הדגה" לעדנאמ םחנמ-ןתנ ברה םסריפ ד"ישת תנשב
"תורעה" תרוש לבקל הכזו הז ורפס תא יברה לא חלש רבחמה ."םינידו םימעט םיגהנמ יטוקיל
.(ךליאו אמר 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגא) ותדובע לע ("אתלימד אתוביבחל")

םינעתמ םניא םייולו םינהכ םירוכב רשא" 'י 'מעב םש רמאנל הסחייתה הנושארה הרעהה
:תופירחב ריעה יברה ."חספ ברעב

ראובמכו םינעתמש אוה ןיד-קספה ןפוא לכבו .הז לע רוקמה לודג ןויע ךירצו
תא ןקתל היה יאדכ לושכמ עונמלו .ע"ת ןמיס ומוקמב םינורחאב אבוה ל"ירהמב
.ולא תובית תקיחמ ידי-לע הז

םהילע .תפסונ היולג ןכו הבושת בתכמ וילא רגשל רהימ יברה לש ובתכמ תא הלה לביקשכ
:(גש -בש 'מע ,םש שדוק-תורגא) 'ב רדאב ה"כ םוימ תרגאב יברה בישה

הנה .חספ ברעב םירוכב תינעת ןידב אירטו אלקשה ובתכמב בתוכש המב הנהו
אמע הנה ,תירבה-תוצראב טרפבו םיברל הספדנה הדגה ,רבדה ףוגב סנכיהל ילבמ
ירהו .הז ירחא רהרהל ןיאש הנורחאה אנקסמו ןיד-קספ לעכ הז לע טיבמ רבד
,דוחיב הז ןיינע לע יתדמע ןכלו .לעופב השעמה אוה רקיעה ףוס ףוסש עודי
.ןוקיתל ךירצש תוועמ אוה יתעדל יכ

:יברה ךישממ ןאכו

םירסומש המ ,ל"ז בושטידיזמ קידצה ברה רבד לע העומשהמ ריעהש המ בגא ךרד
'לארשי יגהנמ'ב הבחרהבו .אצ-צ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר=] ומשב
קרפ=] 'וכו םירפוס תכסמב תרחא אסריג תודוא [בכק-כק 'מע 'ב ךרכ (רברפש)
םוקמב "ןיגנעתמ" תויהל ךירצש ,"חספ ברעב ןינעתמש תורוכבה" - ג,אכ
העומש לטיב רבכ ,[325 'מע ך"ז ךרכ תוחיש-יטוקלב ל"ומה תרעה - ."ןינעתמ"
רבחמה לעב 'וכו קידצה ברהל 'ט תוא 'ה ארודהמ הרות ירבד רפסב ארקיעמ וז
םייח חרוא יקומינב וירבד קזיחו ,שטאקנוממ רזעלא תחנמ תובושתו תולאש
...ע"ת ןמיס

ם"במרה לע םינרדה - םחנמ תרות'ב הבלוש) יברה רפיס ז"טשת ולסכב ט"י תחישב :בגא]
השע ףאו חספ ברעב הנעתהש ,היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא רדסה" :(141 הרעה גפת 'מע 'ס"שו
.["רחאמ 'םויס' עמוש היה םגו ,ומצעב 'םויס'

ד"לשת ירשתב 'קתפ'ה

תירבה תוצראד םינברה תדוגא השקיב ,םירופיכה םוי תמחלמ ץורפ םע ,ד"לשת ירשת שדוחב
תודוא םיזמרב המלש החיש עימשה הבוגתבו ,ךכל דגנתה יברה .תינעת לע הזרכהב דימ תאצל
.תישארב תשרפ תבש תודעוותהב רבכ הז ןיינע

'םולש ירבד - ןורכז רפס'ב קרו ,וז החיש הרסח 6 'מע 'א ךרכ ד"לשת שדוק-תוחישב]
תודוא רביד םגו" :הרצקב רכזנ (ומ 'מע ל"ז רוש רעבוד-םולש 'ר ת"הרה ח"הרה לש ורכזל)
ינוח לש ןפואב (א :םינפוא 'ב הזב שישו ,יתחמש שאר לע םילשורי תא [הלעא=] ריכזא
וישכעש םייסו ,החמשבו הרות לש ןפואב יאחוי ןב ןועמש 'רכ (ב ,הליפת לש ןפוא ,לגעמה
.["החמשה וקב תושעלו 'וכו החמשב תויהל ךירצש ןמז אוה

:(106 'מע םש שדוק-תוחיש) חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רביד רתוי היולג הרוצב

[?הרסחה החישל ילוא הנווכה=] הכוראב ליעל רבודש יפכו אוה ןידה
הבורמ" הז שדוחש םושמ תינעתב (םי)רוסא (ןסינו) ירשת (י)שדוחבש
םתחקלו" קוספב רמאנש יפכו ,ךכב םיללכנ םייתניבש םימיה ףאו ,"תודעומב
תוכוסל םירופיכה םוי ןיבש םושמ ,תונווע ןובשחל ןושאר -"ןושארה םויב םכל
,הבושת ימי תרשעב המכו-המכ-תחא-לע ,"'וכו ובלולב הזו ותכוסב קסוע הז"
וא החיש תעשב וליפא ירה לוחה ימי םתויה תורמל ויניינעב לעופו שגדומ הזש
...הבושת ימי תרשעב אוה דמועש אוה שיגדמ בתכמ תביתכ

(תישארב תבשב) יברה ירבדל ךשמהבו תינעת לע הזרכהב תאצל השקיב םינברה תדוגא ,רומאכ
תא ,םינברה תדוגאב ריכזמכ שמישש ,ןיול ןהכה 'יש לאומש-םהרבא 'וכו ח"הרה ג"הרה לביק
:אבה קתפה

םייח חרוא קלח=] ב"צתס ח"ואח אוה - [ףסוי תיבו=] י"בו רוטמ רבדנש (1 המ
.[ב"צת ןמיס

'וכו תקולחמ ררועל אלש - לגעמה ינוחו י"בשרד קוליחב יתכראה אלש (2

ךשמהמ םיעבשה רמאמ) תומוקמ המכב=] ('ע ב"רעת) מ"כב ראובמהל יתזמר קר]
- תואצותהב קוליחהל [(טעקת 'מע 'א ךרכל הנווכה .ב"רעת תנשד םירמאמה
ל"א 'וכ ל"א 'וכ וידימלת [ול ורמא=] ל"א :('א,ג"כ תינעת) הלגנב שרופמכ
.['וכ

אלו תודחאב ףיסוהל [אמרג ןמזה=] ג"מזה לבא - הזב ףירח ןינע שי דועו
.[ןיבמל לקו=] ל"קו .וכפה

הלעמל הטמלמ לגעמה ינוח לש ותדובעל המוד - הליפתו תינעת םימזויה תשיג :רמולכ
דריל וליחתה" - וידימלת תשקב רחאלו "ןיפטנמ םימשג וליחתה" םדוקש ויה היתואצותש
,הרותו החמש לש ןפואב לעפ י"בשר וליאו ."ןנקיתכ ודרי"ש תפסונ השקב ןכ ירחאו - "ףעזב
.םימשג ודרי 'וכו הרות תרימא ידי-לעש ,הטמל הלעמלמ

ב"הב ןינעתמ ןיא ונימיב

ינש תונעתהל ולא תונידמב וגהנ" :(ב-א ,בצת) ונחלושב ןקזה ר"ומדא איבמש ,לארשי גהנמ
לכ אצייש דע חספה רחא תונעתהל ןיתמהל . . תוכוסה גח רחא ןכו חספ רחא ינשו ישימחו
."תודעומב הבורמ אוהש יפל ירשת שדוח לכ אצייש דע ןיניתממ תוכוסה רחאו . . ןסינ שדוח

חול יברה ידיל עיגה היינשה םלועה תמחלמ לש המוציעב .ב"הב תוינעת תונעתהל גהנ יברה
ת"הק ,'םלוע דוסי ק"ידצ'ב ומוליצ) ושדק-די-בתכב ןייצו ףיסוה וילעש לפכושמ הנש
."ארתב ינש תינעת .ישימח תינעת .אמק ינש תינעת" :(11 'מע ,ב"נשת

ללפתמ היה םימי םתואב .ב"הב הנעתמ יברה יכ םידיסחה ועדי תואישנה תלבק רחאל ,םנמאו
.ורדח דיל םצמוצמ ןיינמב ,ליגרהמ תמדקומ העשב תיברע תליפת

יכ ,(260-257 'מע ,ג ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') יברה רמא רוביצה ללכל ,תאז תמועל
םיזירכמ ןיא םגו ב"הב םינעתמ םניא - םידיסחה יגוחב רקיעבו - לארשי-ינב בור ,ונימיב
.[םש ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש האר] תינעתה ינפלש תבשה םויב םיכרבמו

רשא ,הלואגה ןמזל הבריקהו יוליעה דצמ והזש רמול שי יכ רמואו רבדב םעט ןתונ יברה
. . לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ"ש אובל דיתעלה ןיעמ אוה םגו ,תוינעתב ךרוצה טעמתמ
.תוינעת תוכלה ףוסב ם"במרה ירבדכ ,"החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי תויהל

.בוטה םגהנמב ךישמהל םיכירצו ,הכרב םהילע אובת - יברה ףיסוה - ב"הב םינעתמה ולא ךא
אלא ,תינעתה ימי לש "ןוצר ימי"ה ןיינע רסח אל םלצא םג ,םינעתמ םניאש ולא ,תאז םעו
.יולגב החמשהו בוטה וקב אוהש

רדסה לע הפסוהל ב"הב ימי תא לצנל ךירצ ,הנעתמ ונניאש ימ םג - יברה שיגדה - תאז םע
לארשי גהנמכ) םידסח -תולימגו (הליפת) הדובע ,הרות ,תווצמהו הרותה יניינע לכב ליגרה
הליכא םע רושקה "בוט םוי" תמגודב אוהו .יולגב החמשהו בוטה וקב לכהו - (תוינעתה ימיב
,"הרות אלא בוט ןיא" - תוינחורב המכו -המכ-תחא-לעו ,תוימשגב החמשו בוט ,הייתשו
."בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"

הבושתה םגש אלא תינעתה לש ימינפה הנכות איהש - הבושתה תדובעב הלא םימיב ףיסוהל םגו
.'וכו הייתשו הליכא ךותמ איה

םיניינעה תא ומצע לע לבקמ הנעתמ וניאש ימ ךכ ,'תינעת תלבק' ךירצ הנעתמהש םשכו
תיידפ רבדב ןקזה ר"ומדא ירבדכ ,הקדצב הפסוה - שארל לכלו ,תינעתה תרומתו םוקמב םיאבה
.הקדצב תינעתה

המויאה הריזגה רבד לע םג ראשה ןיב יברה רביד ב"לשת'ה אובת תשרפ תבש תודעוותהב
'וכו םינבר ידי -לע עבקנש רוביצ תינעתה רבד לע ריכזה םירבדה ךותבו ,"ידוהי והימ"ד
.ןורחאה ןמזד תומויאה תוריזגה לוטיבל תוחילסד 'א םויל

לוטיבל 'וכו םישוע םה ןיאש התע דע ורמאש ולא תנווכ תוארל "ונחבת תאזב"ש רמאו
ןינעב ירה - הזב אצויכו "קיטילופ" קר אוה םהמ םיעבותש םיניינעה לכש יפל הריזגה
יפל אלימבו ,ולא תונעטל םוקמ ןיא - הריזגה לוטיבל ה"בקהל הלפת ונכותש - תינעתה
הזב םתנווכ ערפמל אתלמ יאלגא ירה ,ואל םאבו ,הזב ףתתשהל םה םיכירצ - םמצע םהירבד
.'וכו

ימו) תינעתהב ףתתשי דחאו דחא לכש ידי לעש ,יברה ףיסוה ב"לשת לולאב י"ח תודעוותהבו
,לוכי וניא הז םג םאו ,םוי יצח הנעתי ,תינעתה םילשהל ופוג תואירב ינפמ לוכי וניאש
לע ףסונ] "דחאכ ונלוכ"ד ןינעה אטבתי ,(תינעתהב ףתתשי הזבו הקדצב תינעתה תא הדפי
םליבשב םיניינעהב "וניבא ונכרב" היהי זאו ,("רובצה ןמ שורפת לא" דצמ רבדבש בויחה
תחת תרתוחה "ידוהי והימ"ד המויאה הריזגה - רקיעבו] ,ולא תוריזג הנלטבתתש ,םינעתמ
דעו הבוט המיתחו הביתכ - אמרג ןמזהד ןיינעבו ,םיניינע דועב םגו ,[הלוכ תודהיה םויק
.ונקדצ חישמ תאיב - תירקיעהו תימינפה השקבל

לע לבקל ךירצ ,םפוג שילחהל אלש ידכ תונעתהל רוסא הרצה ןמזב םאבש ןיד-קספה יפ לעו
,םתרצ תעב ךרבתי םשה תרזע האיבמו היד וז הלבקו ,ךכ-רחא תונעתהל םמצע

ףכת תוריזגה הנלטבתתו ,ומצע תינעתה תטלחה לבקי ה"בקהש ,ןדיד ןודינב הז ךרד לע הנה
הבוט המיתחו הביתכב לארשי ללכ ךותב דחאו דחא לכ וכרבתיו ,תינעתה םדוק דוע ,דימו
.תוינחורו תוימשגב הקותמו הבוט הנשלתודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ
(טי,חי)

(י"שר) הביח ןושל :ויתעדי יכ

ומצע םע ותדובע לדוג .ותיבלו וינבל הוויצש ךכ לשב התיה וניבא םהרבא לש ותביח רקיע
.םירחאה תא הכיזש הדבועל ךרעב םניא - םהב דמעש תונויסינה לכו
(טס 'מע םוי-םויה)


(טי,חי) טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו

דסחו בוט תכשמה היהתש ונייהד ,(הווהמ ןושלמ) 'יוה תויהל אובמו ךרד - "'יוה ךרד"
.שיל ןיאמ םלועה תא תווהל

עיפשמ אוהו ,תונמחרה תדימ תא ובילב ררועמ םדאהש ידי-לע ?וז "ךרד" םיכישממ דציכ
.םיקקזנל דסחו הקדצ

אציש םהרבא" ןיינעכ) וז הכשמהו העפשהמ ארחא ארטיסו תופילקל הקיני היהת אלש ידכ ךא
העפשהה תא וליבגיו וטפשי הלעמלש ,הלעמל "טפשמ" תניחב םג ררועל שי ,("לאעמשי ונממ
.השודקד ארטיסל קרו ךא ךשמיתש ןפואב

אוה :רמולכ .ומצע תא טפושו ןד םדאהש ידי-לע - ?הלעמל "טפשמ" תניחב םיכישממ דציכו
"תורתומ"ה תא ."תורתומ" תניחבב אוה המכו ךירצ תמאב אוה המכ ,ושפנב קדצ ןובשח השוע
.הקדצל םרות אוה

- "הקדצ תושעל" ;ידי-לע איה םלועב 'ה תכשמהל ךרדה - "'ה ךרד ורמשו" אופא והזו
תאו תמאב ךירצש המב קר קפתסמו ומצע תא טפוש - "טפשמו" ;הטמל םדאה ידי-לע הקדצ תעפשה
.הקדצל ןתונ ראשה לכ
(גס ףד תומש רוא-הרות)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

"םיגונעת"מ תונהיל אוה יאשר םאה - ומצע תא טופשל םדאה לע .תינחור הקדצב ןידה אוה
ותלוזמ םלעתהלו ,הדובעו הרותב תולעתהל ,(הזב אצויכו הווצמ רודיה ונייהד) םיינחור
.תודהיב רתוי םייסיסבו םייחרכה םירבדל ךרצנה
(148 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקל)


(אכ,חי) האראו אנ הדרא

(י"שר) םהישעמ ףוסל . . :אנ הדרא

אלא ,םמצעל םהשכ םישעמה תייארב קפתסה אל ה"בקה לבא ,םיערה םהישעמב ואטח םודס ישנא
םידיתע םהש וא ,םיערה םהישעמ לע הבושתב ורזחיו וטרחתי םאה - "םהישעמ ףוס"ל לכתסה םג
.םתעשירב ראשיהל
(88 'מע ,ג"שת םירמאמה רפס)


(גכ,חי) עשר םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו

,הדוהי וילא שגיו - סויפל השגה ,'וגו באוי שגיו - המחלמל השגה וניצמ :םהרבא שגיו
הלפתלו סויפלו תושק רבדל - םהרבא סנכנ הלא לכלו ,איבנה והילא שגיו - הליפתל השגהו
(י"שר)

:הזב קדקדל שי

םירבד השולשל סנכנ םהרבאש הדבועה (ב ?השרפל קוקז י"שרש ,"שגיו" תביתב ישוקה המ (א
- סויפ ,"עשר םע קידצ הפסת םאה" - תושק רבדל) םיבותכה ךשמהב אליממ תשרופמ ולא
'וג רבדל יתלאוה אנ הנה" - הליפת ,"ךל אוה ןילוח" ,"הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח"
רבכ תאז ןייצלו םידקהל י"שר לע היה ,אופיא עודמ ,("'וג ןורסחי ילוא רפאו רפע יכונאו
?הרותב םינושו םיקוחר תורוקממ תואתכמסא ךכל איבהל ףאו ,התע

,קוספב ןכל םדוק רמאנ רבכ ירהש ,תורתוימ הרואכל "םהרבא שגיו" םילימה :רבסהה
הנוש ותועמשמ ןאכ "םהרבא שגיו"ש ,י"שר שרפמ ןכ לע !?"'ה ינפל דמוע ונדוע םהרבאו"
תונכומ לש ישפנ בצמל הליחתכלמ "סנכנ" םהרבא - תישפנ השגהל איה הנווכהו ,םוקמ לכמ
תא הניש ןכמ רחאל קרו תושק רבדל שקיב הליחתש אל ,רמולכ .הליפתלו סויפל ,המחלמל
.הליפתלו סויפל רבעו ותשיג

ונאצמ רבכש תוחכוהל י"שר קוקז ךכ םושמ ?ולא תשולשל "םהרבא סנכנ" הליחתכלמש ןיינמו
.הליפתו סויפ ,המחלמ התועמשמש "השגה" הרותב
(55 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,בכ) קחצי תא תבהא רשא

.ועבט ךפיה םהש םירבדמ אקווד גנעתמ םדאש ,אוה םירבדה עבט

הצור ,דואמ ול רקש ימ ;םירק םימל תקקותשמ ,טהול םוח לש העשב ,הפייע שפנ :לשמל
םיבהוא ,דסחה תניחבמ םשרושש ,לאעמשי ינב :תפסונ אמגוד .אקווד םימח םימ תותשל
ינוגינ םיבהוא ,הרובגה תניחבמ םשרשש ,םודא ינב וליאו ,תורירמו תובצע לש םינוגינ
.החמש

.האריו הרובג ותדימש ,קחצי תא בהא ,הבהאו דסח ותדימש ,םהרבאש ךכל םעטה םג הז
(ה"לתת'א ףד ,םירבד ,הרותה-רוא)


(דכ,בכ) חבט תא איה םג דלתו המואר המשו ושגליפו

םדאה - "המואר המשו" :היוטיבו ,"שגליפ" תארקנה ,הלוספ הוונע ונייה - "ושגליפו"
,הוונעו לוטיב - "המ" (יב שיש) "ואר" ורמאב ,ותונתוונעב האגתמו ראפתמ

...ותוא חבוט ערה ורצי הז ידי לע - "חבט תא (איה םג) דלתו"

-לעב םג היה ןהילע ףסונש אלא ,תוחבושמ תודימו תולעמ ול ויהש םדאל ?המוד רבדה המל
,תולעמה לילכ ,םלשומ היהתו ,הוונעה תדימ תא ךמצעל הנק :תוירבה ול ורמא .לודג הוואג
הנע ,ורבח והטינקהש דע .הוונעה תדימ תא םג ומצעל הנקו םהירבדכ שיאה השע !יפוד אלל
םוש יל הרסח אלו וינע םג ינא התע אולה ,יתמועל ךכרע המ יכו ,םלועבש הטוש :רמאו
...!הלעמ
(ב 'מע ,ה ףד אל ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

* * *

שי וניאש ,לוטיבהו תודחאה םלוע אוה תוליצאה םלוע .תוליצאה םלועד הפילק אוה "המואר"
לוטיבה ,רכינו הארנ הלש לוטיבהש אלא ,תילכתב הלטב תוליצאבש הפילקה ףאו .ללכ רבדו
.שגרנו הארנ לוטיבה - "המ ואר" והז .שגרומ

.'הסג' הפילק ,רומג שי תניחבב ,םינותחת תומלועב תלשלתשמ וז 'הקד' הפילקמ
(ח 'מע אנזאיל ךלהתא ,ןקזה ר"ומדא ירמאמ)

* * *

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ףיסומ

ןמ העורג - (רבדו שי לוטיבהמ השועו לוטיבה שיגרמש) תוליצאה םלועבש "המואר" תפילק
.םהלש תוימצעהו םרוקמו םשרוש אוה יכ ,היישעו הריצי ,האירב תומלועבש תוסגה תופילקה
(ונקת ףד ,ב קלח ארקיו ,הרותה-רוא)

ןוושחרמב ף"כ


תורמאו םירופיס


"וצלחה" רמאמה

.ט"נרת חנ תשרפ תבשבו ט"נרת הרות תחמשב .תחא הנשב םיימעפ יברה רמא "וצלחה" רמאמה תא
תודעוותה זא המייקתהו ,בוטב שיגרה אל יברה יכ ,רמאמ היה אל ט"נרת חנ תשרפ תבש לילב
.תובר תועש הכשמנו תורנ תקלדה ינפל הלחה תודעוותהה .צ"יירהומ יברה רפסמ - יתיבב
ילצא שודיק ךורעל זא טלחוהו ,תישארב שדוק-תבשמ ולוכיו רמאמ לע יתרזח תודעוותהה תעשב
היהישו ילצא שודיקה תא ךורעל ולכויש ידכ המכשהב ללפתהל היה רבודמ .תבש םויב ,תרחמל
יבא לצא תבשה תדועסב ףתתשהל ידיב קפיס

,שודיקה עצמאב .תודעוותהה הלחה הרשע-םיתש העשב הנה ,הליפתה ירחאל תבש םויב ,תרחמל
יתאב :רמא יבאו .ונלוכמ היהנ המ ןבומ .סנכנ יבאו תלדה החתפנ ,ךרעב יצחו תחא העשב
.שודיקל ךילא

תוינפמ ללשומו לודג םימש-ארי היה אוה .זילעוומ בייל יבר דיסחה םג חכנ הביסמ התואב
זא .בר לוטיבב םיטושפ םישנאל סחייתה דוחייבו ,תונמחר ילב השק םדא היה לבא ,תוימצע
ותואבו .הבר תוישקב תקולחמ התואב גהנתה בייל יברו ,זילעווב הלודג תקולחמ התייה
.וצלחה רמאמה תא םעפה דוע יברה רמא שודיק
(19-18 'מע ה"שת'ה תוחישה רפס)


תוננובתה יהמ

.הלפתה ינפל תוכיראב ןנובתהל ול השקש ןנואתהו "תודיחי"ל יברה לא דחא דיסח סנכנ םעפ
:יברה ול הנע

תויהל חרכומ אוה המ ,תויהל לוכי אוה המ ןנובתהל ךירצ םדא - ?תוכיראב תוננובתה יהמ
.תוננובתה והז - הווהב אוה המו
(93 'מע ב"שת'ה תוחישה רפס)


םיבייחמ םייריש

.יברל ברוקמו ,בוקטרושט ידיסחמ ,הרוצ לעב היה אוה .יברל רשוקמ היה ןילופ ידיסחמ דחא
עמשש ,ורמאב יברהמ "םייריש" דיסח ותוא חקל הדועסה תעשב .בוט-םוי תדועסל והונימזה
.םיכזמ םיירישש

םיבייחמ םה .םיבייחמ ילש םיירישה ,םיכזמ ילוא םכלש יברה לש םיירישה :יברה ול הנע
.םייריש םיחקולש ינפל םיריהז תויהל םיכירצ אלימב ,שפנ תוריסמב הדובע

;שפנ תוריסמ םיבייחמ שפנ תוריסמ לעב ידוהי לש םייריש :רמא ,צ"יירהומ יברה ,ונב
.םיליעומ םגו םיבייחמ
(16-15 'מע ד"שת'ה תוחישה רפס)


ןמזה לע הטילש

,"ימינפ" תויהל עגי ,וירוענ תונשב דועש ,יל רמא [ב"שרהומ] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה
.ונמזב רבד לכ תושעל ,ןמזה לע העיד לעב תויהל אוה "ימינפ" לש דסומה דוסיש

המוצע העיגיבו הקזח דיב ימצע תא יתכרדהש - ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה רמא - וז הכרדה
לכ יתישעש תאז דבלש ,הדובעב חלצומל יתוא התשע ,ןמזה לע העיד לעב תויהל יתורענ ימיב
.החלצהב הישעה םצע היה ,ונמזב רבד

הנה ,םוקמ הזיאל עוסנל וילע היהשכ .םיניינעה לכב יבא לצא יתיאר ןמזה לע תולעבה תא
.עוסנל דמוע אוהש ללכ וילע רכינ היה אל העיסנה ינפל העש יצח

תוארל ,"ףדפדל" הזל ארוק היה אוה .םירפסב לכתסהל םוי לכב העובק העש יברל ול התייה
.םיניינעה תעידיב תיתימאה תורישעה תא ול ןתנ הז ףודפדו ,יעתשמ יאמב
(144 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה רפס)


הדובע - רקיעה

םידיסח תודוא רבדמ היה ןמזל ןמזמש ,[ב"שרהומ] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לצא היה רדס
-לע ןיחומ ילעב ,העיגי ידי-לע תובוט תודימ ילעב ,ןיחומ ילעב :ד"בח ידיסח ןיבמ םינוש
םחבש הנומ היה יברה .המודכו םיבוצע ,םיחמש ,םינוש הגהנה ילעב ןכו ,העיגי ידי
ויהש ולש שפנה תוחוכ לכב לעפ ,ותדובע ךרד התיה ךיא לדבה ילב ,םהמ דחא לכש ,םייסמו
- תורירמה וא החמשה עבטב םא ,םינוש עבט ילעב םהיניב ויהש ףאו .תולגתהב םלצא דימת
.םייניצר םלוכ ויה

וא ןיחומ ילעב ןיבש ידוסיה לדבהה תא דימת יל ריבסמ היה - צ"יירהומ יברה רפסמ - יבא
לדתשמ היהו .העיגי ידי-לע ואבש תודימ לעב וא ןיחומ לעב ןיבל ,םייעבט תודימ לעב
תא ,הדובע ידי-לע ,תונשל אוה תודיסחה ךרדב הדובעה רקיעש ,הדובעה תלעמ תא יל ריבסהל
םייעבט תובוט תודימ לעב וא םיבוט ןיחומ לעבש ,םייסמ היהו .םייעבטה תודימה וא ןיחומה
וב שיש עדוי ןורסחה לעב ,ןכש .תוער תודימו ןיחומ לעב רשאמ רתוי לודג ןורסח לעב אוה
ךרבתי םשה רזוע תואופרב םיקסועשכו ,תואופרב קסעתמ הלוח - עבטה ךרד יפ-לעו ,ןורסח
.דואמ רמ - הלוח אוהש ללכב עדוי אל םדאשכ וליאו .םיאפרתמו
(141 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב י"ח

.1(זל-א ,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו . . תחא השאו" :הרטפה

ינש םוי
ןוושחרמב 'כ

.2א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.3ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,4הז םויב
תנבהב רתוי עגייתהל ,תוכיאבו תומכב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל
הנבההמו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,תודיסחה יניינע
הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ןבומו ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש הגשההו
;"והעד ךיכרד לכב"ל דעו תווצמה םויקד רודיהב הפסוה הזמו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב
הרותה תוימינפב םירודח ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו
תווצמל עגונב םג ,ולוכ םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש
.חנ -ינב ווטצנש

השע") ומצע ךוניחל עגונב ןה ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע איה רומאה לכב הלועפה
םידליל ךוניח תודסומל עגונב ןה - אפוג הזבו ,תלוזה ךוניחל עגונב ןהו ("בר ךל
תאש רתיב תויהל הכירצ הלועפהו ,ד"בח-יתב תמגוד ,םירגובמ ךוניחל עגונב ןהו ,תודלילו
."רעבירא הליחתכלמ"ד ןפואב ,זוע רתיו

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,5יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
,([טלק רומזמ - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
.וחורב םילהנתמה ,ויתודסומ רובע הקדצ תתלו ,ותרותמ דומלל

-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - . . וז הבישי הב ןיאש ריעב
שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת הרות תיב ,ד"בח
הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל לדתשהל
םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו .6םיברב
הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי הז ידי-לעש ,'וצלחה' סרטנוק
.הז סרטנוקב
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (2
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח -רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (3

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (4

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (6
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il