- ה"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוושחרמב ד"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םתלעמ תשגדומ ןוושחרמ שדוחב
לארשי לש "תימצע"ה


ץוח ,םילענו םידחוימ םימי שי הנשה ישדוחמ שדוח לכב
אקוודו * דחוימ ןיינע םוש ןיא ובש ,ןוושחרמ שדוחמ
םידחוימה דחא אוהש ולסכ שדוח תא םיכרבמ הז שדוחב
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ותארקל םיננוכתמו הנשב םילענהו
ונרוד אישנ


הדובעה יניינעל חוכ תניתנו הנכה - אוה ולסכ שדוח םיכרבמ תבשד דחוימה ןיינעה
יניינעל רשקב - דחוימב - איה 'וכ תובוטה תוטלחהה תלבקש ,רמולכ .ולסכ שדוחל םידחוימה
.ולסכ שדוחד הדובעה

:םידקהבו

לוח" - "הברד הנכה"ד רדגה תא הכלהב וניצמש יפכו ,וינפל "הנכה" שרוד בושח רבד לכ
,"בוט-םויל הניכמ תבש ןיאו תבשל ןיכמ בוט-םוי ןיאו ,בוט-םויל ןיכמ לוחו תבשל ןיכמ
הדועסל הנמזהו הנכה השורד ןכלו ,הבושח הדועס איה בוט-םוי תדועסו תבש תדועסש ,רמולכ
,"ןוזמה תכרב"ב תבייחה הדועס יהוזש תויה םע] הבושח הניאש לוח תדועס ןכ-ןיאש-המ ,וז
.(י"שרפו ב,ב הציב) הנמזהו הנכה הכירצ הניא ,[הרותה ןמ הבויחש הדיחיה הכרבה יהוזש

לארשימ דחאו דחא לכ עדויש יפכ - רתויב בושח שדוח אוה ולסכ שדוח :ונניינעל עגונבו
ינפל וליפא :תרמוא תאז .הכונחד ןיינעה ונשי ולסכ שדוחבש (םיטושפבש טושפ וליפא)
-לע תודיסחה תרות תולגתה ינפל וליפא :וזמ הריתיו ,ולסכ ט"יד ןיינעה תודוא םיעדויש
ןיינעה ונשי ולסכ שדוחבש רבכ םיעדוי - (ולסכ ט"י ינפל היה הז ןיינעש) ט"שעבה ידי
.("הברד הנכה" תמגודב) ןכל םדוקמ "הנכה" השורד - ולסכ שדוח לש ותובישח דצמו .הכונחד

תמגודב אוה "שדוח -שאר" יכ) ולסכ שדוח-שארב םילולכ ולסכ שדוח יניינע לכש ןוויכמו
תויהל הכירצ ולסכ שדוח יניינעל הנכההש ,ןבומ - (ולסכ שדוח ימי לכ תא ללוכש "שאר"ה
שדוח תדובע רבכ הליחתמ יזא ,ומצע ולסכ שדוח-שאר עיגמ רשאכ יכ ,ולסכ שדוח-שאר ינפל
.וז הדובעל "הנכה" דוע ךייש אל אלימבו ,ולסכ

(ולסכ שדוח ימי לכו) ולסכ שדוח-שאר תא םיכרבמ ולסכ שדוח-שאר ינפלש תבשב ,ןכלו
םילבקמ ןכ ומכו ,"ןמא רמאנו"ד ןפואבו ,"שדוחה תכרב"ב םירמואש הכרב לש תונושל השישב
לכל (חוכ תניתנו) "הנכה" רותב - ולסכ שדוחד הדובעה יטרפ לכל עגונב תובוט תוטלחה
.ולסכ שדוח יניינע

ולסכ שדוחד הדובעה תארקל הנכההש הזמ תדמלנה - 'ה תדובעב תדחוימ הארוה הנשי הזבו
,(ולסכ שדוח-שאר ינפל ,ןוושחרמ שדוחד םינורחאה םימיב) אקווד ןוושחרמ שדוחב תישענ
.ןמקלדכ

תאז דוע אלא ,םידרפנ םיניינע 'ב םהש דבלב וז אל הנה - ולסכו ןוושחרמ םישדוחה 'ב
ןיינעה - רתויב הלענ ןיינע וב שיש שדוח אוה ולסכ שדוח :יכ ,הזמ הז םייכפה םג םה -
ןוושחרמ שדוח וליאו ,('וכ ולסכ ט"יד ןיינעה תוללכ תודוא םיעדויש ינפל וליפא) הכונחד
.דחוימ ןיינע םוש (יולגב) וב ןיאש שדוח אוה - ותמועל -

ךכב - (ולסכ) וירחאלש שדוחהמו (ירשת) וינפלש שדוחהמ הנוש ןוושחרמ שדוח :תרמוא תאז
ןיינעה וב שי ולסכ שדוח ,"תודעומב הבורמ" אוה ירשת שדוח :דחוימ ןיינע םוש וב ןיאש
.דחוימ ןיינע לכ וב ןיא - (םהיניבש) ןוושחרמ שדוח וליאו ,הכונחד

,רמולכ ,דבלב ןוושחרמ שדוחב אוה (דחוימ יוליע םוש ןיא ןוושחרמ שדוחבש) הז ןיינעו
ןיא ובש ,ןוושחרמ שדוחב דבלמ ,שדוחו שדוח לכב דחוימ יוליע ונשי הנשה ישדח ראש לכב
:םישדוחה רדס לעו .דחוימ יוליע םוש

."תודעומב הבורמ" - ירשת שדוח

.הכונחד יוליעה - ולסכ שדוח

ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצ" בותכש ומכ ,החמשל ךפהייש תבטב הרשע - תבט שדוח
דחא לכ לע יאקד - "דלונה תא האורה םכח והזיא"ש ןוויכמו ."םיבוט םידעומלו החמשלו
,החמש םויל םוצה תכיפהד דועיה םויק ינפל םגש ןבומ - "ןובנו םכח םע" ,לארשימ דחאו
םג המו .החמשל ךפהייש - "דלונה תא האור" אוה ירה ,תבטב הרשעב הנעתמש הז םע דחיב הנה
."'הל ןוצר םוי" אוה תינעתה ןיינע םצעש

םיגהנמ המכו המכ םנשיש עודיכו ,תונליאל הנשה-שאר ,טבשב רשע-השמח - טבש שדוח
.הז םוי םע םירושקה םידחוימ

."עדי אלד דע"ד ןפואב ,םירופ תחמש - רדא שדוח

.לאגהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב - ןסינ שדוח

.רמועה תריפס תווצמ הנשי ובש םויו םוי לכב ירה ,ינש חספד ןיינעה דבלמ - רייא שדוח
םהב םגש ןוויסו ןסינ םישדוחה יבגל רייא שדוחד דחוימה יוליעה והזש םימעפ המכ רבודמכו
סחיב קר איה ןויסו ןסינ םישדוחב רמועה תריפס תווצמש - רמועה תריפס תווצמ םויק ונשי
ימימ םויו םוי לכב - איה רייא שדוחב רמועה תריפס תווצמ ןכ-ןיאש-המ ,שדוחה ימימ קלחל
שדוחש יפ-לע-ףא יכ - ירשת שדוח יבגל וליפא רייא שדוחב יוליע ונשיש ןבומ הזמו .שדוחה
םהב ןיאש לוח ימי םהש ירשת שדוחב םימי המכו המכ םנשי ירה ,"תודעומב הבורמ" אוה ירשת
.רמועה תריפסד הוצמה הנשי ובש םויו םוי לכב - רייא שדוח וליאו ,דחוימ יוליע

."יאתילת אחריב . . יאתילת םעל יאתילת ןאירוא" ,הרות ןתמ - ןויס שדוח

בוט -םוי םישוע ןיאש יפ-לע-ףא) תונושאר תוחול ונתנ ובש ,זומתב ז"י - זומת שדוח
ז"יש - "דלונה תא האורה"ד ןיינעה דצמ טרפבו .(תוחולה תריבש ינפמ ,הז ןיינע לע החמשו
.(תבטב הרשעל עגונב ל"נכ) 'וכ החמשל ךפהי זומתב

:הזל ףסונו .(תומוקמ המכב ראובמכ) רתויב לודג בוט-םוי היהיש ,באב העשת - בא שדוח
."באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ל"זר רמאמכ ,באב רשע-השמח

.לולא שדוח ימי לכ ךשמב הדשב אצמנ ךלמה - לולא שדוח

שיש יאדוובו ,רוציקב ל"נכ) דחוימ יוליע ונשי הנשה ישדוחמ דחא לכבש אצמנ הז יפ-לעו
!דחוימ יוליעו ןיינע םוש וב וניצמ אלש ,ןוושחרמ שדוח דבלמ - (רתוי דוע הזב ךיראהל

שדוחב התיה אל ןושאר תיב תכונחש תויהש (דפק זמר םיכלמ) ינועמש-טוקליב םנמא וניצמ
,רמולכ ,"ול םלשל ה"בקה דיתע" ןכל (ןוושחרמ שדוחב רמגנ תיבה ןיינבש ףא) ןוושחרמ
תעל וליאו ,דיתעל היהי הז ןיינע - לבא ;ןוושחרמ שדוחב היהת ישילשה שדקמה-תיב תכונחש
לוכיש ןיינע םוש לעופבו יולגב םיאור אל - ינועמש-טוקליב וניצמש המ ילול הנה - התע
.ןוושחרמ שדוחבש דחוימ יוליע לע תורוהל

רייא שדוחל טלחומ דוגינב אוה (ףרוחה ישדחד ינשה שדוחה) ןוושחרמ שדוחש - ךכ ידכ דעו
:םידקהבו .(ץיקה ישדחד ינשה שדוחה)

שדוח :רמולכ ,םדגנכש ץיקה ישדוח תששל םימיאתמ ףרוחה ישדוח תששש םימעפ המכ רבוד
םג זמורמכו .םישדוחה ראשב הזב אצויכו ,רייא שדוחו ןוושחרמ שדוח ,ןסינ שדוחו ירשת
ינשה שדוחב" :לובמה תלחתה ןמזל עגונב (אי,ז) חנ תשרפב י"שר שוריפבש "הרות לש הניי"ב
םישדוחה 'בש ,רמולכ ,"רייא הז רמוא עשוהי יבר ,ןוושחרמ הז רמוא רזעילא יבר -
ינשה אוה רייאו ,ףרוחה ישדוחל ינשה אוה ןוושחרמ :"ינשה שדוח" םיארקנ רייאו ןוושחרמ
עגונב יכ ,םימעפ המכו המכ לובמה ןיינעב י"שר שוריפב שגדומ הז ןיינעו .ץיקה ישדוחל
רזעילא יברד תוטישה 'בל םאתהב י"שר ראבמ ,לובמל רשקב םיקוספב םיאבומה םיכיראתה לכל
.םדגנכש ץיקה ישדוחב וא ףרוחה ישדוחב - עשוהי יברו

םהמ דחא לכ תויהב ,הזל הז םימיאתמ רייאו ןוושחרמ םישדוחה 'בש ןוויכמ - הז יפ-לעו
שדוח אוה רייא שדוח :םהיניבש טלחומה דוגינה רתויב שגדומ ירה - (ל"נכ) "ינשה שדוח"
שדוח - תאז תמועלו ,רמועה תריפס - רתויב תילענ הווצמ םע רושק ובש םויו םוי לכש
לעש םימי ראשל סחיב דחוימ יוליעו ןכות לעב דחא םוי וליפא וב ןיאש שדוח אוה ןוושחרמ
!ליגרה ךרד

תמייוסמ הניחבמו) רתויב הלענ שדוח אוהש ,ולסכ שדוחל "הנכה"ה הנה - אלפה הברמלו
שדוח ותויה םע ,אקווד ןוושחרמ שדוחב תישענ ,(ןמקלדכ ,ןסינו ירשת שדוחמ רתוי הלענ -
!דחוימ יוליע לכ וב ןיאש

וללה תורנה" - רתויב הלענ ןיינע והזש ,הכונח תורנד ןיינעה ונשי ולסכ שדוחב ,הנהד
יוליע םהב שי ,ןכ םאו ,תויחצנה ןיינע שגדומ הכונח תורנבש ,רמולכ ,"םלועל ןילטב ןיא
ןיינע םהב היה אלש ,(ןושאר תיב וליפאו ,ינש תיב) שדקמהו ןכשמה תורנ רשאמ רתוי לודג
.תויחצנה

רשאמ רתוי הלענ - םייוסמ טרפב - אוה (הכונח) ולסכ שדוחד יוליעה - הז יפ-לעו
.הכונח תורנבש תויחצנה ןיינע ינפמ ,ןסינו ירשת םישדוחה

רשאמ בוט רתוי ןמז םיאצומ אל - הזכ הלענ שדוחל "הנכה" תשרדנ רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!דחוימ יוליע םוש וב ןיאש שדוח ,ןוושחרמ שדוח ימי

יכ ,רבדב אלפ לכ ןיא - ירשת שדוח תארקל לולא שדוחבש הנכהה תודוא םירבדמ רשאכ אמלשב
שדוחל ןנוכתהל רתויב לגוסמ ןמז והזש ,ןבומ ,הדשב ךלמה אצמנ לולא שדוח ימי לכבש תויה
ןסינ שדוח תארקל רדא שדוחבש הנכהה תודוא םירבדמ רשאכ הז ךרד לעו .ירשת שדוחכ הלענ
תחמשד יוליעה ונשי רדא שדוחבש ןוויכמ ,רבדב אלפ לכ ןיא - ("הלואגל הלואג ךמסימ")
ומייק"ד ןיינעה היה םירופבש טרפבו ,"עדי אלד דע" ,הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,םירופ
תבש) ןוויסב השישב התיהש "אתיירואל הבר אעדומ"ה הלטבתנ הז ידי-לעש ,"רבכ ולביקש המ
אלפ הז ירה - ולסכ שדוח תארקל ןוושחרמ שדוחבש הנכהה תודוא רבודמ רשאכ לבא .(א,חפ
,ולסכ שדוח תארקל הנכהה תישענ ,דחוימ יוליע לכ וב ןיאש ,ןוושחרמ שדוחב :רתויב לודג
!הכונח תורנד תויחצנה תלעמ וב שיש ,רתויב הלענ שדוח אוהש

תארקל ןוושחרמ שדוחב ןנוכתהל לארשימ דחאו דחא לכל חוכ תניתנ הנשיש רמול חרכהבו
םויסבו ,ןוושחרמ ירחאל אב ולסכש) הז רדס יכ - ולסכ שדוחבש תילענהו תדחוימה הדובעה
,ה"בקה ידי-לע עבקנ (ולסכ שדוחל הנכהה תישענ זאו ,ולסכ שדוח תא םיכרבמ ןוושחרמ שדוח
.ךכל םישורדה תוחוכה תא ןתנש יאדווב ,ןחוכ יפל אלא שקבמ ה"בקה ןיאש ןוויכמו

הנכההש - ולסכ שדוח םיכרבמ תבשד יטרפה ןיינעהמ םידמלש האלפנה הארוהה יהוזו
ןוושחרמ שדוחב םיאצמנ רשאכ םג תישענו תושעהל הלוכי ולסכ שדוחכ רתויב הלענ שדוחל
:(דחוימ יוליע וב ןיאש שדוח)

דחוימ בצמו דמעמב תויהל וילע ,רתויב הלענ ןיינעל ןנוכתהל ידכש בושחל לוכי ידוהי
הלענ ןיינעל ןנוכתהל ותלוכיב ןיא ,ליגרה ךרד לעש בצמו דמעמב ותויהב לבא ;ונימב
.רתויב

שדוח ,ןוושחרמ שדוחב וליפאש - ןוושחרמ שדוחב ולסכ שדוח תכרבמ הארוהה האב הז לעו
הדובעל ןנוכתהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלוכיבו וחוכב ,דחוימ יוליע םוש וב ןיאש
יוליע םוש וב ןיאש שדוח אוה ןוושחרמ שדוחש תויה :הברדאו .ולסכ שדוחד רתויב תילענה
הלעמ - רתויב הלענ שדוח אוהש ולסכ שדוח םע רושק הז ירה ןכל ,רתויב הטמ הטמ - דחוימ
.רתויב הלעמ

תדחוימ חוכ תניתנל םיקוקז םניאש ,רמולכ - לארשי ינב לש תימצעה םתלעמ תשגדומ הזבו
םחוכב היהיש הקיפסמ תימצעה םתלעמ םא יכ ,םימייוסמ םימיבש תדחוימ הלעמ םע הרושקה
.ולסכ שדוחכ רתויב הלענ שדוחל תונכהב קוסעל

תארקל יוארכ ןנוכתהל ולכוי תימצעה םתלעמ דצמש לארשי ינב לע ךמוס ה"בקה :רחא ןונגסב
יוליע לכ וב ןיאש שדוח ,ןוושחרמ שדוחב הזב קוסעל םילוכיש ךכ ,ולסכ שדוחד הדובעה
.דחוימ

לכ דחוימ ןפואב וניאש בצמו דמעמב ותויהב םגש - לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו
ןנוכתהל הז בצמו דמעמב ותלכיב - דחוימ יוליע םוש וב ןיאש ןוושחרמ שדוח תמגודב ,רקיע
לדוג ינפמ ,'וכ תויחצנה תלעמ הב שיש הכונח תורנד הדובעה תמגודב ,תילענ יכה הדובעל
.תימצעה ותלעמ

,(החישה ףוגב ה"סב ל"נכ) םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכמ הארוהה ןכו ,וז הארוהש ,ןבומו
עגונב םגו .םיטושפבש טושפל וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל תוטשפב תונבומה תוארוה ןנה
ןיזרד ןיזרל דעו ,דוסהו זמרהו שורדה ךרד לע ,רתוי תולענ תוארוה דומילל םיכיישה ולאל
קלחל םאתהב ,תוטשפב תנבומה הארוהה - שארל לכל - תויהל הכירצ םלצא םג הנה - הרותבש
."רקיעה אוה השעמה" יכ ,היישעה םלוע דגנכש הרותבש טשפה

שדוחד םילענה םיניינעל םיכוז - ולסכ שדוח םיכרבמ תבשד הנכהה תדובע ידי-לע ,הנהו
,"םלועל ןילטב ןניא וללה תורנה" ,הכונח תורנבש תויחצינה ןיינע - דחוימבו ,ולסכ
תכונח םע רושקה ,הכונחד ןיינעה תוללכ ןכו ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" םיריאמש ןפואבו
.שדקמה-תיב תכונחו חבזמה

שדקמה -תיבב - (שדקמה תורנ) "ןויצ תורנ"ב םג תויחצינה ןיינע לעפנ הז ידי-לעש דעו
,שדקמה תורנ םע םג םירושק הכונח תורנש תויה יכ ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה
.שדקמה תורנב תויחצנה ןיינע תא םילעופ הכונח תורנד תויחצנה ידי-לע ,ןכל

חסונב םירמואש יפכ) "לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ" םע רושק הכונחד ןיינעה תוללכ ,הנהו
ןהכ" תניחבב ותויה ינפמ ,לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל ךייש הז ןיינעו .("םיסנה לעו"ד
"ש ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" בותכה שוריפב םירוטה-לעבב בותכש המ עודיכ - "לודג
,ןבומ ,השעמ בישח ה"בקה לש ורובידש ןוויכמו ."םילודג םינהכ" השוריפ "םינהכ תכלממ
םהב ונשיש דבלב וז אל :תרמוא תאז ."םילודג םינהכ" לארשי ינב לכ ושענ הז ידי-לעש
."םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" - םתואיצמ לכ יהוזש םא יכ ,לודג ןהכ לש ןיינע

ראובמה יפ-לע - ןוושחרמ שדוחב ישילשה שדקמה-תיב תכונחל רבכ םיכוז הכונחל םדוק דועו
.אתשה ןוושחרמ שדוחב דוע היהי הז ןיינעש ןוצר-יהיו .(ב"ס ליעלד) ינועמש-טוקליב
'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 494-490 'מע ,א ךרכ ,ג"משת'ה

חישמ םע תויחל


השמ תניחבמ וב שי ידוהי לכ
חישמ תניחבמו


ונקדצ חישמ יוליגב רודח תויהל ךירצ טרפ לכ

ח"ומ ק"כ לש ויחיש םיחולשה - ימלועה םיחולשה סוניכ לש ותחיתפבו ותלחתהב ונידמעב
,הנושארבו שארב ,ריכזהל ךירצ - ץראה תופנכ עבראב ,לבת יבחרמ לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
דחוימב ףסותנש שודיחה טרפבו ,ללכב הז ונרודב םיחולשה לש דיקפתה תא אטבלו ,דוסיה תא
...המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - תוחילשה תדובעב ןורחאה ןמזב

שי ידוהי לכבש ןבומ הזמ - חישמ תניחבמו השמ תניחבמ וב שי ידוהי לכש ,עודיה יפ-לע
:ל"נה םיניינעה ינש ןיעמ

לע ריאהל"ב תאטבתמ ותוחילש תוללכ ."ונוק תא שמשל" ה"בקה לש חילש אוה ידוהי לכ
,םינפוא ינש תוללכב שי הזבו .יקולאה רואבו השודקה רואב ולוכ םלועה תא ריאהל - "ץראה
ןתנ םלועה תא םג"ש עודיכ] "ןטקה רואמ"ו "לודגה רואמ" ,"םילודגה תורואמה ינש" ךרד לע
לבקמכ ותדובעו ,(שמש) עיפשמכ ותדובע - [םלועה יניינע לכ םיפקתשמ ידוהי לכב ,"םבלב
,םלוכמ רתוי ידימלתמ ךרד לע) רזוח רואב "ץראה לע ריאהל" השענ הז ידי-לעש ,(הנבל)
.הזב ןיאש המ הזב שיו .(הזב אצויכו

,(הנבל ךרד לע) חלשמל לוטיב (א) :חילשב תויהל םיכירצש םיניינעה ינש הלא ,תויטרפבו
וילע דציכ ,ישיאה ולכש תועצמאב ,ומצעב ןיבמו בשוחש ,תעד-רב ,ומצע ינפב תואיצמ (ב)ו
."ץראה לע ריאהל" - ותוחילש תא אלמל

םג הז ןיעמ ךשמנ ,("ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג") תודחאתהב םידמוע חישמו השמש הזמו
...םיניינעה ינש וב ודחאתי חילש רותבש ,ידוהי לכ תדובעב

- הרותבש הנושארה תוחילשהמ עבונ ללכב תוחילשה ןיינע לע חוכהש ,ליעל רבודמה יפ-לעו
םשכש ,ןכ םג ןבומ - הקברו קחצי לש ךודישה תא תושעל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילשה
תוחילשה יולימל עגונ הזו ליאוה ,"ול רשא לכ" (חלשמה) םהרבא ןתנ הנושארה תוחילשבש
ן"בו ה"מ דוחי לש תיללכה הדוקנב םירודח ויהי םיניינעהו םיטרפה לכש ,התומילשב
לבקמ אוה ,"ינוק תא שמשל" ידוהי לש תוחילשו תוחילש לכב ךכ ,(הקברו קחצי יאושינ)
לכ" תא ללוכה) ךרבתי ותוהמו ותומצע לש חוכה דע ,(ה"בקה) חלשמהמ "ול רשא לכ" לוכיבכ
לכש ,ןפואבו .ימשגה הזה םלועב ידוהי לש ףוגו המשנ לש דוחיה תא לועפל ידכ ("ול רשא
הדיחיהו תחאה הדוקנב לעופב םירודח םייהנ ,לארשי לש םתדובעב םיטרפ יטרפו םיטרפה
.(ן"בו ה"מ דוחי ,תוחילשה ןיינע תומילש) ונקדצ חישמ לש יוליגה :תיללכה

ח"ומ ק"כש ,תוחילשה ןיינעב שודיח ףסונ וב רשא - דחוימב הז ונרודב ףסותנ הז לכב
תודהיהו הרותה תצפהב ולש חילשה תויהל רודהמ דחאו דחא לכ הנימ ונרוד אישנ ר"ומדא
.המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל דע ,הצוח תונייעמה תצפהבו
,ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"נשת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 296-286 'מע ,א ךרכ

יהויחבמ ריתי


"תובא ידבע" ונאש תעדל ךירצ
רודה אישנ תוחילשב םיכלוהה


תוחילשב החלצהל ללפתהל

חילציש ול חטבומ ,םיאתמה ןפואב היהת ותלועפו ותדובע רשאכש - רזעילא תשרפמ הארוהה
."ךכרד חילצהו ךתיא וכאלמ חלשי 'וג 'ה" יכ ,לעופב השעמל עגונב הזב

תורשפא לבא - "תאז יתעובשמ תיקנו" זאו ..."ךירחא תכלל השאה הבאת אל"ש םנמא ןכתיי
ךתיא וכאלמ חלשי 'וג 'ה"ש ול חטבוה לעופל עגונב יכ ,לעופב השעמל ללכ תכייש הניא וז
."'וג ינבל השא תחקלו ךכרד חילצהו

ךלוהש עדיש ,ונייה ,"תובא ידבע"ד בצמו דמעמב היהיש קר הז ירה - ונממ םיעבותש המו
,ונייה ,"תובא ידבע לש ןתחיש"ד ןיינעה תויהל ךירצ הזל ףסונו ,רודה אישנ לש ותוחילשב
.ותוחילש יולימב חילציש ה"בקהל ללפתיש

ול הצפק" שארל לכלש רזעילא לצא היהש יפכו - ותוחילש יולימב חילצמ אוה הז ידי-לעו
תועינמה תורמל הקבר תא תחקל חילצה ךכ-רחאו ,(תוחילשה םוקמל עיגהש םדוק) "ץראה
תא ליערהל הסינש דע ,בכעל הצור היה לאותבש ל"זר תושרדב רפוסמכ - 'וכ םיבוכיעהו
...'וכ ותימהו ךאלמ אבו ,'וכ רזעילא

ןפואב ותוחילש יולימב קסעתמ רשאכש ,דחאו דחא לכ תדובעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
לכ םילטבתמש ןפואבו ,ותוחילש יולימב חילציש ול חטבומ ,('וכו הזב הנשמ וניאש) םיאתמה
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה תוללכ לעפנש דעו ,םיבוכיעהו תועינמה

הרותד "בלח"ב תודהיב םינטק "קינהל"

ואיבה התשמה םויב"ש ,ונייה ,"הרש םינב הקינה"ש רפוסמ קחצי תדיל תודוא הרותה רופיסב
ואיבה יפוסא אלא ,הרש הדלי אל תורמוא ויהש ,(הרש) םתוא הקינהו ,ןהמע ןהינב תא תורשה
."קושה ןמ

ןיינעה תמגודב היה אל "הרש םינב הקינה"ד ןיינעה תוללכ :רתויב אילפמ הז רופיס ,הנהו
םבצמו םדמעמב םה וראשנ "הרש םינב הקינה"ש ירחאל םג יכ ,'וכ םישנה תא תרייגמ הרשש
..."הרש םינב הקינה" ןכ-יפ-לע-ףאו ,םדוקה

:לעופל עגונב הז רופיסמ הארוהה

ןיינעה היה ,"םימעה לכמ ונתרחב התא"ד ןיינעה תוללכ הלגתנש םדוק ,הרשו םהרבא ןמזב
לכמ ונתרחב התא" רשאכ ,הרות ןתמ ירחאל לבא ,ולוכ םלועה לכל עגונב "הרש םינב הקינה"ד
.דבלב לארשי ינבל עגונב אוה "הרש םינב הקינה"ד ןיינעה ירה ,"םימעה

לש ןיינעב תושילח לועפל הצורש בצמו דמעמב אצמנש ידוהי םישגופ רשאכ :תרמוא תאז
הנה - 'וכ ותגהנהב חילצי ילוא תוסנל ידכ 'וכ ונב תא לטלטל וליפא ןכומו ,ו"ח תודהי
תחקל םיכירצש ,ונייה ,"הרש םינב הקינה"ד ןפואב תויהל הכירצ הז ידוהי םע הגהנהה םג
יניינעב "ןטק" םג אוהש ,ומצעב הזה ידוהיה תא תחקל ןכו ,הז ידוהי לש ןטקה ונב תא
"םימ"ה תניחב םהל תתל םיכירצש דבלב וז אל ,ונייה ,הרותה "בלח"ב םתוא קינהלו ,תודהי
,הרותה תוימינפ ,הרותבש "בלח" תניחב םג םהל תתל םיכירצ אלא ,הרותד הלגנ ,הרותבש
המכב ראובמכ ,הרותה תוימינפ לע יאקד ,"ךנושל תחת בלחו שבד"ד ןיינעה תוללכ והזש
.תומוקמ
'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 438-437,429-428 'מע ,א ךרכ ,ב"משת'ה

יבר יצוצינ


םיחולשה דיקפת


השועש חילש לע הקזחו ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחא לכ
רשפא תחא הווצמ דועל ידוהי דוע בוריק ידי-לע * ותוחילש
םע קסועה חילש םג * הלואגה תא איבהלו ףכה תא עירכהל
הדמתהב הרות דומילל יונפ עגר לכ שידקהל ךירצ תלוזה
סוניכ לגרל ,םיחולשל תויחנהו תוארוה רורצ * הדיקשו
ימלועה םיחולשה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךרדה תא ללס יברה

הבו ,ןכמ רחאל ההגוהש החיש יברה עימשה ,("חצנ ןדיד") ז"משת תבטב 'ה ,ישילשה םויב
:(228 'מע 'ל ךרכ תוחיש-יטוקל) אבה חקלה תא קיפה

וידימלת לכל ךרדה תא ללסו חתפ - ונרודבש "ףסוי" - ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תצפהב קוסעל ולכויש ,לארשי-ינב לכב םהידי-לעו ויכרדב םיכלוהה ויחולשו
,"םירצמ"ב םג ,בצמו םוקמ לכב ,תודיסחה תונייעמ תצפהו ,תודהיהו הרותה
"הצוח"ה םוקמב םתויהש דבלב וז אלש ,ןפואבו ,ונמיה הצוח ןיאש הצוח
ץרא" לכב םיעיפשמו םילעופש - הברדא אלא ,'הב םתוקיבדמ ערגי אל (םירצמ)
."...םירצמ

:יברה ךישממ ןלהל

ןיד לש ןפואב - "םיקולא" לש תוחילש יהוזש הליחתב הארנ םימעפל םא ףאו
תמגעו רעצל םורגל םילוכיה 'וכ םירתסהו תומלעה שי םא טרפבו ,רתסהו םלעהו
םוקמב םג תוקולא תולגל ,חוכה םילבקמ "ףסוי" ידי-לע ירה ,'וכ שפנ
ףסוי" ,רתוי לודג יוליעל (וז הדירי ידי-לע) עיגהל - דועו ,תוחילשה
.ךורע-ןיאבש הפסוהו היילעל דע ,"רחא ןב יל

חילש אוה דחא לכ

ד"כ תחישמ) חילש אוה דחאו דחא לכ היפלו ותעדוה לע תובר םימעפ יברה רזח ןמזה תצורמב
:(196-195 'מע ,ב ךרכ ,ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות - ט"משת תבט

הריד ךרבתי ול תושעל" ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחאו דחא לכ
טרפב םיחולש תויהל ורחבנ תיטרפ החגשהבש ולאכ םנשי אפוג הזבו ,"םינותחתב
ול דחוימה עוצקמב דחאו דחא לכ ,חילש ךותב חילש ,תיללכה תוחילשה יככותב
הז םע דחיבו) תוימשגב םתסנרפ רקיעו ירקיעה םקוסיע והזש ולאכ םנשיש דעו
.(תוינחורב םתסנרפ רקיע

לכ השוע םהמ דחאו דחא לכ יאדווב ,"ותוחילש השוע חילש הקזח"ש ןוויכמו
ול שי חטב ,חילש תויהל רחבנש רחאמו ,יעבדכ ותוחילש תואלמל וב יולתה
ושע רבכ ול ומדקש םיחולשהש האורשכ טרפבו ,הזל םישורדה תונורשיכה
.וב יולתה לכ תושעל ותוא ררועמ הז ירה ,וחילצהו

ףכה תא עירכיש ןכתי

:יברה רמוא (37 'מע ול ךרכ תוחיש יטוקל) ז"כשת אראו תשרפ תבש תחישב

יתמ ליבשב וליפא לדתשהל שי דציכ - אראו תשרפ תבשד - הרטפההמ םידמול
לוכיש רחאמד ,תונובשח תושעל אלו ,תווצמו הרותל םברקל ,לארשי-ינבמ רפסמ
רבכ םה וביבס לארשי-ינב ראש יכ ,לארשי-ינבד רפסמ יתמ לע קר עיפשהל
םברקל עיפשהל לוכי םא ולצא קפס ,ולא לע םגש טרפבו ,תווצמו הרות ירמוש
דומילב הלעמ הלעמ תולעל ומצע םע קסעתיש ול בטומש בשוח ןכל ,םשה תדובעל
.םשה תדובעו הרותה

ליבשב תורידאו תולודג תומחלמ השע ה"בקהש ,וז הרטפהב איבנה ונעימשמו
לאקזחי לש תומחנה ירבדל ועמשיש לארשי-ינבד רפסמ יתמל וליפא אצתש תלעותה
ברקל וב יולתה לכ תושעל דחאו דחא לכל יאדכש רמוחו-לקו ןכש-לכו .איבנה
ידי לעש . . הזב אצויכו ,תבש רומשיו ,ןיליפת חיניש דחא דוע וליפא
רבדה והזש ןכתיי - תחא הווצמ תושעל דחא דוע לע םינפ לכ לע לועפיש
תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע זרזיו תוכז ףכל םיינזאמה ףכ תא עירכיש
.שממ דימו ףכית ,המלשהו

"תודוקפ"ל ןיתמהל ןיא

:(153 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) יברה אטבתה ד"כשת טבשב א"יב ותחישב

עיגתש וניתמיש אל :התיה וניאישנ וניתובר ולחיי הל הרטמהו תילכתה
ץורי יזאו "ינומלאו ינולפ ידוהיל הבוט השעו ינולפ םוקמל ךל" - 'הדוקפ'
אצמנ וב םוקמבש ("ךיז ןעפאכ ןיילא") ומצעמ ןיביש אלא - בבל בוטבו החמשב
ינשב וא ,תוינחורב םא תוימשגב םא ,רומאכ ,ול עייסל אוה לוכיו ידוהי
- ךוניחה םוחתב ונשיש גשיהה תילכת הז ןיא ןיידעו .ןכ השעי - םימוחתה
...וידימלתל םידימלת ויהיש שורד

חילשה םע אצמנ יברה

'מע ,ב ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת אובת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ךכו
:(379

אוה עסונ יברה לש ותוחילשב םיכלוה רשאכש ,ועדייש ךכ לע ררועל םוקמה ןאכ
,ויבאל עגונב ומצעב בתכש יפכו רבעבכ קוידב ןאכ אוה אצמנ התעש םושמ ,םמע
ומצעל עגונב קספ םג םה םירבדה ירה ,ותיערמ ןאצ בוזעי אל לארשי העורש
אליממ ,"שמשמו םורמב דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ"ש םירבדה םה הלאכו
.להנל אוה הצורש ויניינע לכ תא אוה להנמ

..."ותונמוא ותרות"ש יממ רתוי

תוחילשה תדובעמ יונפ עגר לכ לוצינ - התיה תועיבתה תחא .ויחולשמ תובר עבת יברה
ךרכ ח"לשת שדוק -תוחיש) ח"לשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב רמא ךכו .הרות דומילל
:(85 'מע ,ב

ךישמהל םהילעש אוה רורב רבדו - תירוביצ תונקסעב םיחילצמש ולא וליפא
סחו ,הז םבצמו םדמעמב םדימעה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ןכש ,ךכב
הכירצ דבב דב ירה - ותוחילש יולימב "םהידי ופר" לש בצמ היהיש םולשו
יונפ עגר לכש ךכ . . הרותה דומילד ןיינעהל הלודג יכה הקושת םלצא תויהל
יממ רתוי הדיקשבו הדמתהב דמול אוהו הרותה דומילל אוה לצנמ ודיקפתמ
..."ותונמוא ותרות"ש

"לודג רתויה בוריק"

שדוק-תורגא - (ןלהל ויתודוא האר) ןטרגמיוב בוד ברה) םיחולשה דחאל יברה רגישש תרגאב
:אוה בתוכ ,ז"ישת ירשת שדוח לש ומוציעב (חי 'מע די ךרכ

התיה יאדוובש ,הבוש תבשו הנשה-שאר ימיב הגהנהה תודוא ריכזמ וניאש אלפל
.םיניינע המכל הז לצנל תונמדזה הזב

:(םיעוגעגו יברהמ קוחיר לע חילשה תנולתל הבוגתב הארנכ) ךישממו

,ללכו ללכ ןיינעה הז ןיאש ןבומ ,'וכו קוחיר תודוא ובתכמב םייסמש המבו
הילע רשא ,הבושח יכה הדובע דחאל םינתונשכ לודג רתויה בוריק אלא הברדאו
.הזב ךתעד-אקלס-אקה םג אלפלו ,אקווד לודגב הווצמד רמאנ

ךדי חנת לע ברעל

'מע ,ל ךרכ תוחיש יטוקל) ה"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה דמילש הארוה הנה
:תוינחורב "וברו ורפ"ד ןיינעהב (29

,הדימעה ליגו תורחבה תונש ךשמב תלוזה לע העפשהב עגייתהו קסע םדאהש רחאל
- ולא ותעיגיו ותדובעמ חוני התעש רמאיש רשפא ירה ותנקז תעל ועיגהב הנה
ימי תוללכד "ברע"ה ללוכ] "ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי" בותכה ןושלב
ךישמהל וילע זא םגש ,"ךדי חנת לא ברעלו" :רמואו בותכה אב - [וייח
הרות ,תודהיל לארשי-ינב דועו לארשי-ינב דוע ברקל ,"וברו ורפ"ב קוסעלו
.היתווצמו

תיטרפה הדובעב םג רזעו עויס

:(168 'מע ,ל ךרכ תוחיש יטוקל) ןיינע ותואב ,תרחא תונמדזהבו

ולרוגלו וקלחל רחובה דחאו דחא לכל דחוימ קוזיחו דודיע ןאכ שי שארל לכל
חטבומש - תוינחורב וברו ורפ - 'וכו תודהיה קוזיחו הרותה תצפהב קסעתהל
!"ויתונווע לכ לע ול ןילחומ"ש ול

,וייחמ בושח קלח םינפ-לכ-לע ,וייח תא שידקהל הטלחהה םצעש ,תאז דוע
ותדובעב (םג) ה"בקה לש רזעו עויס האיבמ ,(תוינחורב) היברו הירפב קוסעל
ותדובע םג הז ידי-לעו ,(הליחת "ומצע טשוק" םג אוה ירה אלימבו) תיטרפה
.יעבדכ ,רתוי תומילשב היהת םירחא םע

:("תאז דועו") ףיסומ יברהו

הז ןיינע ירה - הנממ הטמל ןיאש הדיריה תילכתב אוהש ויניעב המדנ םא םג
וניא םדוקה ובצמש ,ונדמלל ,וישע יאושינ יבג זמרנ (ןתחד תונווע תליחמ)
וקלחל ול רחובו תינחורה וברו ורפ תווצמ םייקל אבשכ ףכית .אבוכיעל עגונ
הלעתמ אוה ירה ,םימשבש םהיבאל לארשי-ינב וניחא בוריקב קוסעל ולרוגלו
...הז ינפלש ובצמו ודמעממ

רתויב בושח קלח

(513 'מע ,א ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות) ח"משת תודלות תשרפ תבש תודעוותהב
:תוחולשה - םיחולשה תושנ לע םירבד יברה דחיי

ידי-לע קר אל ,תוחילשה תדובעב רתויב בושח קלח תולטונ ,תוחולשה ,ןה םג
תונבו ישנ לע העפשהב ןתדובעו ןתלועפ ידי-לע םג אלא ,באהו לעבל עויסה
ןתויה תדבוע םצע ידי-לע תישענש הלועפה םג הנשי ,הזל ףסונו . . לארשי
םיאור ,ליגר םוקמב וליפא וא ,(ינחורה ןבומב) חדינ םוקמב םגש - הז םוקמב
עונצ שובלב ,תינוציחה העפוהב םג יוטיב ידיל אבה רבד ,הרשכ לארשי תב
.'וכו

םינשהמ תחאב חילשל יברה בתכש בתכמב םג םיאצומ ונא םיחולשה תושנל הכרעהו הגאד
:(ג"ישת בא-םחנמ 'ח) תונושארה

'ית תינברה ותגוז לע לקהל ליבשב םתיבל תרזוע ןמזל ןמזמ םיחקול חטב
.ויחיש - םידליהב לופיטהו תיבה תדובעב

םייטרפהו םייללכה ויניינעב בוט רשבי

- םיחולשה לש יפסכה ןועריגב תופתתשה לע יברה זירכה ח"משת תודלות תשרפ תבש תודעוותהב
:(512 'מע ,א ךרכ ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות) ריהבהו

תוחילשה תדובעל עירפמו ,שפנה תחונמל לבלבמ יפסכה ןועריגהש ןוויכמ
-לע רבדה רשפאתנש ןוויכמ ,הזב עייסל ךרוצ שי ןכל - התומילשבו האולימב
.'וכ "םע יבידנ" לש תדחוימ ןרק ידי

:ריהבה תאז םע

ףסכ ימוכס םידיקפמש הזמ האצותכ השענש יפסכ ןועריגל הנווכה ןיאש ,טושפ
וז הגהנה םצע רבד לע אירטו אלקשל סנכהל ילבמ ןכש ...םיחוור רובצל ידכ
ןיא ,רוביצ לש ןרק תודוא רבודמש ןוויכמ ירה ,('וכ הנוכנ ךרד וז םא)
...הזכש 'ןועריג' ןממל םוקמ

םינותיעב ח"אד יעטק םוסרפ

,םימיה םתואב ליזרבב חילשל יברה בתכ (אכק 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת רייאב ד"כב
:קירטיח שריה-יבצ ברה

.עובשה תשרפ לע םירדוסמ םישודקה וניתובר ירבדמ םיטוקיל רדסמ רשא בתוכ
.רבדה ןוכנש ןבומ הנה

:ךישממ יברהו

הצורהש ידכב ,עטקה חקלנ ונממ רוקמה תורוהל ךירצ ןיינעה תומילשל[ש] אלא
ברעל יאדכ ןיאש ,ןכ םג ןבומו ,ורוקמב ודמלל לכוי ןיינעב ותנבה ביחרהל
.טושפו םלוע ילודגמ םימגתפ וליפאו ,ל"נהמ אלש םימגתפ הז טוקליב

:תפסונ הארוה

ונושלב והז םא ,אבומה ןיינעה רבד לע ןייוציש ןכ םג בוט הז לכל םאתהב
.וחילצי ךרבתי םשהו ,תרחא ןושלמ הקתעהב וא שממ

"התע םתנידמב םתניינע טושפכ"

,הקירפא -םורדב םיחולשה דחא רגישש ןפוד-תאצוי הלאשל יברה לש תניינעמ הבושת ןלהל
-ו"לשת םינש רושע ךשמב גרובסנהויב ד"בח-תיב להנמכ שמיש) ןמדלוג 'יש קחצי-ףסוי ת"הרה
:(ו"משת

ףגא לש 'חילש'ה ידי-לע הקירפא-םורד לש תינויצה היצרדפה ידי-לע ונשקבתנ הנורחאל"
רוקיבה .לארשיב דחוימ רוקיב םתיא ןגראי 'ד"בח תיב'הש ,(ש"נאמ) ןייטשדלוג השמ היילעה
אל תודובעב ,אבצ יסיסבב לוחה ימי תא ולביש (ש"נאמ אל) םיריעצ רובע דחוימב היהי
.'טנסא' י"ע תונגרואמה תוינכות םע תפצב ד"בח םע ולבי תבש לכו ,תויברק

:תובושח תודוקנ המכ"

.הבושתל םיכחמ םה (ג .דרפנב היהת הנישה (ב .ליגר רשכ יאבצ לכוא אוה לכואה (א"

.יבויח דואמ היהי הזה בושחה לויטהב 'ד"בח תיב'ה תופתתשה ,'רוביצ יסחי' תניחבמ"

."ותכרדהו א"טילש ר"ומדא תעד תווח תא םישקבמ ונא .תונבומ הזב תולאשה"

:יברה תבושת

- ןטקכ לודג רבדכ ראשהו .הנידמהב תודהיה תצפה התע םתנידמב םניינע טושפכ
.דימו ףכית ל"נה וללש אלש - לודג יכה אלפלו .םש לארשי-ינב ראשל ךייש
.ןויצה לע ריכזא

הניטנגראב ושע רשא שפנה תא

אוה .ןטרגמיוב רעבוד יבר דיסחה ברה היה 'הצוח'ל יברה רגישש םינושארה םיחולשה דחא
ונלימב םג תובר לעפו ,המודכו תואטיסרבינואב םיטנדוטס םע 'תושיגפ'ה ימזוימ היה
. ןועמ בישה םיברו םילעפ ברו רוביצ יכרוצב קסוע" :ראשה ןיב םשרנ ותבצמ לע) הילטיאבש
ר"ומדא ק"כ חילש ,תוניעמהו תודהיה תצפהב שפנ תוריסמב קסעו םיברב הרות ץיברה .
.הניטנגראל יברה לש ןושארה חילשה היה אוה .("אניטנגרא תנידמב א"טילש

הבישי שאר רותב יתדמיל" :ראשה ןיב בתוכ אוה ב"לשת ףרוחב בתכש קתרמ ישיא בתכמב
בוטל ירמגל םידימלתה בצמ הנתשנש רתא לע ןה הלודג החלצהב םינש שמח ,םייח-ץפח תבישיב
-ץראל םידימלת [35=] ה"לכ חולשל יתחלצה .תובישיל םידימלת חולישב ןהו הצקה לא הצקהמ
ועסנ םימימת-יכמותל עוסנל םענכשל יתלוכי אלש םהמ םידחא םגו אקירעמא ןופצלו שדוקה
הרותב םהיתועידיב יידימלת ועדונ ןאכ םגו .המודהו שזיווינופ ,הקדובלס ,הרות לוקל
."'וכו םימש תאריבותודיסחה ינייעממ


הרש ייח תשרפ


הרש ייח תשרפ

רחאל עריאש המו הרש לש התומ תודוא תרבדמה ,ונתשרפ עודמ .הנכות לע הרומ השרפה םש
?"הרש ייח" םשב תארקנ ,דועו הקברו קחצי יאושינ ,ןכמ

יכרדב תכלל םיכישממ םינבה רשאכ ,רמולכ .םייחצנ םייח - אוה ,םייחה ןיינע תתימא אלא
המ" (ה תינעת) ל"זר רמאמכ .דעל תמייקו תכשמנ םדאה לש תינחורה ותעפשה זא - תובאה
."םייחב אוה ףא" ,םהיתובא ךרדב םיכישממ םינבה רשאכ ."םייחב אוה ףא ,םייחב וערז

עובנל םיקסופה ןייעמ וא רהנ לש םימ) "עובשב דחא םיבזכמה םימ"ש ,הכלהה תקספנ םג ךכ
יפ-לע-ףא .(ט הנשמ ח"פ הרפ האר) תאטח ימ שודיקל םילוספ (םינש עבשל תחא םישבייתמו
םחוכב ןיא התע רבכ ירה - עובנל וקיספי םינש רובעכש ןוויכמ ,ףטשב םימה םיעבונ התעש
.םייח םימ םניא םה יכ ,רהטל

."הרש ייח" - ונתשרפ תארקנ ןכל ,הרש לש הכרדב וכלה הקברו קחציש רחאמ
(145-146 'מע וט ךרכ תוחיש יטוקל)


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

םימי דגנכ הנקז - ןאכ לבא ,הנקזב וניאו םימיב ,םימיב וניאו הנקזב אוהש םדא ךל שי
(הבר שרדמ) הנקז דגנכ םימיו

.הרות דמולש םדא ונייה ,(בל ןישודיק) "המכח הנקש הז אלא ןקז ןיא" - "ןקז"

.תווצמה םויקב קסועו לעופ םויו םוי לכבש םדא ,וימי לכ םע עיגה - "םימיב אב"

.הדי-לע הלעתמו הרותה תמכח תא הנוק אוה .ושפנל תומלש םדאה שכור הרותה דומיל ידי-לע
תוימשג תא ךכזמו ריאמ אוה ,םיימשג םירבדב תושבולמה ,תווצמה םויק ידי-לע וליאו
.םלועה

תלוזה ןוקית תא - "םימיב אב" וליאו ;תימצעה תומילשה תא תלמסמ - "הנקז" :הז יפלו
.(םלועה)

תיינקב קרו ךא קסוע אוה - "םימיב וניאו הנקזב אוהש םדא ךל שי" :שרדמה רמואש והז
תראהב קסוע אוה - "הנקזב וניאו םימיב" ;ותביבס תא ריאהל לדתשמ וניאו ,ושפנב תומלש
- "הנקז דגנכ םימיו םימי דגנכ הנקז ,ןאכ לבא" .חכוש אוה ומצע לע וליאו ,דבלב םלועה
.תומלשב םהמ דחא לכבו ,םיווקה ינשב קסע םהרבא
(773 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

ידהב ,קחצי ידהב יעתשמ םהרבא ידהב יעתשמל יעב הווהד ןאמ .הנקז הווה אל םהרבא דע
אעיצמ אבב) םימיב אב ןקז םהרבאו רמאנש ,הנקז הווהו ימחר יעב .םהרבא ידהב יעתשמ קחצי
(זפ

רענמ" (טי תישארב) םודס ישנאב בותככ ,הנקז התיה םהרבא ינפל םג אולה :השקה א"שרהמה
ךא ,םינש בור תמחמ םיאבה הנקז ינמיס הזה םלועב ויה םהרבא ינפל םגש ,ץרתמו ?"ןקז דעו
ןובילב תרכינ הנקזה היהתש ,םימחר םהרבא שקיב הז לעו ,רעיש ןובילב רכינ רבדה היה אל
.רעיש

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לאוש

הרשבו םהרבאב תרכינ התיה הנקיזהש עמשמ - "םינקז הרשו םהרבאו" (טי תישארב) רמאנ ירה
התיה הנקיזהש ,רמול אופא םיחרכומ ;רקיע לכ ןקז תורעש וחמצ אל הרשל אולהו ,הוושב
.וינפב תרכינ התיה הנקיזה םהרבא לצא םג ןכ-םאו ,הינפב תרכינ

רעש םירבגל ללכ חמצ אל םהרבא דעש ,איה "הנקז הווה אל םהרבא דע" רמאמה תנווכ אלא
.ןקז-רעש םהל חמצש - "הנקז הווהו" םימחר שקיב םהרבאו ,(ונימיב םישנ ומכ) ןקזה
(1556 'מע 'ד ךרכ תישארב הרותה-רוא)

* * *

:ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא

ןקזה רעשש ללפתה וניבא םהרבא - "הנקז הווהו ימחר יעב םהרבא" .ןקזה רעש ןושלמ - ןקז
.והודירוי אלו לארשי-ינב לצא ראשיי

-תוריסמ לש הדובע - רעיש ןובילו ןקזה רעש תראשה היהי אחישמד אתבקע רודבש האר םהרבא
...ןויסינב דומעל ולכויש ,םהילע ללפתהו םימחר שקיב ןכל .הרות ינב לצא וליפא ,שפנ
(66 'מע ב"שת םירמאמה רפס)

* * *

.תווצמה ישעמ ידי-לע המשנל םישענה "םישובל"ה ונייה "םימי"ש ,(דכר א"ח) רהוזב אתיא
אב" היהש רמאנ םהרבא לע .דחא "שובל" ול רסח - תווצמ םויק אלל םוי וילע רבועש ימ
.דחא שובל וליפא ול רסח אלו םימלש ויה םימיה ישובל לכ ,רמולכ ,"םימיב

םויה השעיש ךכב לומתא רסיחש המ תא םילשהלו ןקתל לוכי םדאה ןיא עודמ :הלאשה תלאשנו
?תווצמ יתש

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראבמ

םדאה םא לדבה ןיא הז ןיינע דצמ .ןוילעה ןוצרה םויק (א :םיניינע ינש שי תווצמ םויקב
.םלועה ךוכיזו רוריב (ב .דחא םויב תווצמ ןתוא םייקמש וא םימי המכב תווצמ המכ םייקמ
רקיע .תווצמ םדא םייקי םויו םוי לכבש בושח ןמזה תמחמו ,ןמזו םוקמב רדגומ םלועה
םוי לכש ונייה) "ידדהמ יקספמ ימוי" (ז ריזנ) ל"זר רמאמכ ,םימיל אוה ןמזה תוקלחתה
.(ומצע ינפב הנוש ןמז אוה

הז ןורסיחו ,הז םוי לש "שובל"הו רוריבה רסח - םייוסמ םויב תווצמ םייק אל םאבש ירה
.ול ךלה ףלח םוי ותוא ירהש ,ןוקיתל ןתינ וניא
(1194 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)


הנש םיעבשו הנש תאמ יח רשא םהרבא ייח ינש ימי הלאו
(ז,הכ) הנש שמחו

קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא .תורתוימ הרואכל תוארנ "יח רשא" תוביתה
:ןוסרואינש

תונש ימיש ,אצמנ .דודל וייח תונשמ םינש שמח ןתנ םהרבאש ,(חסק א"ח רהוז) ורמא ל"זח
.דודל םינש שמח ןתנ יכ ,םלוכ תא יח אל ךא ,םינומשו האמ םה םהרבא ייח

האמ ויתונש ויה םצעב לבא ,םינש שמחו םיעבש האמ קר יח םהרבא לעופב :"יח רשא" והז
.םינומשו
(בלק 'מע ,א ךרכ ,קחצי-יול יטוקל)

רודו רוד תורצוא


רויצה שוחו רופיסה חוכ


ךירצ" * הזמ הז םיקתונמ םניא רויצה שוחו רופיסה חוכ
ךיא תעדל ךירצו ,יח ומכ אציי רופיסהש ,רפסל ךיא תעדל
ירופיסל * "םלש רויצ עמושהב הווהתי העימשהמש ,עומשל
רויצה שוחלו ,"תימצע הלעמ" שי תוידיסח תוחישו תוישעמ
תואלפנו תובר תולוגס שיעומשל תעדלו רפסל תעדל

םויב - [ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,ןורהא-ןמלז 'ר=] א"זר דודה לש ותעיסנ ינפל םוי
דודה רמא ,םהילא יתשגינשכ .ןגב א"זר דודהו יבא ובשי - זומתב 'י ,קלב תשרפ ןושאר
...רפסל בהוא ינאו רופיס עומשל בהוא ךנב :יבאל א"זר

תעדל םיכירצ ךכמ רתויו ,יח ומכ אציי רופיסהש ,רפסל ךיא תעדל םיכירצ :רמאו יבא הנענ
.רפוסמה ערואמה תא יח וליאכ םלש רויצ עמושהב הווהתי העימשהמש ,רופיס עומשל ךיא

- א"זר דודל יבא רמוא - אוה .דודה ךל רפיסש המ רבכ תמשר - ילא יבא הנפ - םתסה ןמ
.הביתכל הקזח היטנ ול שי

א"זר דודה רמוא - רכוז ךנה יאדווב .הלודג הלעמ ךכב שי - א"זר ידוד רמוא - םימעפל
ה"כ ייח שדוק-תבש יאצומ - ךלש הווצמ-רבה ירחא תבש יאצומב ונל רפיס וניבאש המ - יבאל
םירופיס ןכו ,אבסהמ עמשש המ לכ םושרל ליחתה ולש הווצמ-רבהמ לחהש - ד"לרת ןוושחרמ
.םידיסחה ינקזמו ,טרפב םהרבא םייח 'ר דודהמו ללכב החפשמה ינבמש םישישקהמ עמשש
(315 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


דחוימ גונעת םעפ לכ

,הליגר יתלב םירשי תפש ול התיהש ךכ לע ףסונ .עומשל גונעת - רופיס רפסמ א"זר דודהשכ
ומכ ומצע רובידה היה ,ןותמו רדוסמו רורב הפי לוק ,ול תומיאתמה םילימב ןיינע לכ
.רפיסש הממ םלש רואית לבקתנ ןיזאמלש ,רויצ

לכ לע ןטק רבד לכ ריכזמ ,םיטרפה לכ םע רפסמ אוה ירה ,רופיס רפסמ א"זר דודהשכ
תויתוא ןתואבו םייוטיב םתואב דימת שמתשה ,רפסמ םימעפ רופיס ותוא רפסמ היהשכו ,ויטרפ
ךא ,רופיסה תא בטיה ועדי רבכש תורמל ,דחוימ גונעת םעפ לכ היה םיניזאמלש אלא ,שממ
.חור תרוק המרג - רפסמ א"זר דודה תא עומשל רבדה םצע
(314 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


רפסמהו רופיסה תלעמ

עמשש המ - "קדצ חמצ"ה יברה - ויבאמ עמשש המ - ש"רהומ יברה - אבסהמ עמשש יל רמא יבא
םהש ,תוידיסח תויודעוותהב םירפסמ םידיסחש םיקידצה ירופיס לע - ןקזה ונבר - ובסמ
...הדובעבו הנבהב ,הלכשהב תויח םיסינכמ םיקידצ ירופיס ."ךלט תורוא לט" תניחבב

םירופיסה לש תימצעה הלעמה אוה ,תוידיסח תוחישו תוישעמ ירופיס תולעמב רומאה לכ
.ומצע רופיסה אוה רקיעה ןכש ,רפסמה אוה ימ ךכ-לכ עגונ אלו ,םמצע םירובידהו

תלועפבש ירה ,רפסמה אוה ימ לדבה ןיא רופיסה םצעלש ףא .רפסמה תלעמ - תפסונ הלעמ שי
ויה - יבא יל רמוא - רופיס רפסמ היה - ש"רהומ יברה - יבאשכ .לודג לדבה שי רופיסה
תוחוכ רשע לכב תעגונ ולש הרמא יכ ,תויתואב קיידלו שפנה תוחוכ רשע לכב ןיזאהל םיכירצ
.שפנה
(179-178 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


שדחמ םתוא תויחלו תונורכז שדחל

םדאהשכ ,רמולכ .הצור אוהש םוקמו ןמז לכב םדאה תא דימעהל םחוכב (ןוימד) רויצו הבשחמ
תויחלו םינשב תורשע ינפלש רבע ימיב ומצע תא דימעהל לוכי אוה רויצו הבשחמב ירה ,הצור
רגובמ אוהשכ ,תעכ הברדא ...זא םתוא יחש יפכ ,אצמנ אוהש הזה םוקמבו ןמזב שדחמ םתוא
האר רשא תא רתוי בוט ןיבהל לוכי אוה ,וייחמ םייוסמ קלח רבע רבכו ,רתוי הסונמו רתוי
.רבעב

םינמזב שטיוואבוילב יתיארש םינוש תוזחמ ,רויצבו הבשחמב ,שדחמ ינא יח תובורק םיתיעל
,םידיסח ודעוותה ךיא ,הדובע יכרדו תודיסח תרימא ומכ ,רתויב םילענ םיעוריא ןה ,םינוש
לש םתוגהנתהמ םינטק םיעוריא ןהו ,תודיסח ועמש םיריבג םיחרואו םיליגר םיתב ילעב ךיא
םיאצמנה לכ תא היחמ תודיסחה רואש תידוסיה הנקסמל עיגמ ינאו ,םיטושפה תורייעה ידוהי
.הביבסב
(151-150 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


הבושתל עיגהל רתוי לק

,הבושתל רתוי תולקב עיגהל לוכי רויצב שוח ול שיש ימ .רויצה תלעמ לדוגב רבוד רבכ
האריו הבהא לש שגרהה ומכ ימשגה בלה רשב שגרהב האריו הבהא ולצא תויהל תולוכיו
.תוימשג

םיניינעב ןה ,תודימה יניינעב ןהו ןיחומה יניינעב ןה ,םיניינע המכל תוצע שי תודיסחב
הצע הנשי לכה לע ירה ,ומצע תא ליגרמ םדאהש תוליגר יניינעב ןהו םדא ינב עבטב םייעבטה
.תוליגרהו תויעבטה יונישו תודימה ןוקית ,ןיחומה תבחרה לועפל דציכ רדסו

.רויצ :אוה םמצע תא ליגרהל ויחי םימימתה ידימלתו ונמולש ישנא לעש םירבדה דחא
(225 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
הרש-ייח תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןוושחרמב ה"כ

.[אכר ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ ,םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

.המכשהב םיליהת תרימא

ישימחה םויב ולסכ שדוח-שאר .םיקלח 17-ו 8:23 העשב ,ישימח םויב דלומה :שדוחה תכרב
.ישישה םויבו

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

ילרדפה טפשמה-תיב קספ ח"משת תנש ןוושחרמב ה"כ ,ישילש םויב .םימעה יניעל - חצנ ןדיד
וז .הילתוכ ןיב לא רוזחל 'ד"בח ידיסח תדוגא' תיירפסמ ואצוהש םירפסה לכ לע יכ ב"הראב
תוצופתבו ונשדוק תורצחב הלודג החמש איבה רבדהו ןיינעב תיפוסהו היינשה הקיספה התיה
.ולוכ םלועב ש"נא

.תודעוותה םוי

ןוושחרמב 'ל ,ישימח םוי
ולסכ שדוח-שארד 'א

.1(ןוושחרמב 'ל) ולסכ שדוח-שארד 'א ,םויה הוצמ-רב השענ ,ו"משת ולסכב 'א-ב דלונש ימ

םויב אוה טייצראיה וז הנשב - ולסכב 'אב (םוי ט"כ ןב ןוושחרמ=) הרסח הנשב רטפנש ימ
.2(ולסכב 'א) שדוח-שארד 'ב

ולסכב 'א ,ישיש םוי
ולסכ שדוח-שארד 'ב

:"ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םוי

אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע הלילב
.3ותיבל אציו ח"לשתב ותלחממ

.אכר ,זפק ,גפק ,טעק ,העק תונויליג ,'תורשקתה'ב וספדנ ,שדוח-שאר יגהנממ המכ]
.[דועו

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.4רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב

,ןכמ רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" :םירמוא ללהה םויסב
רמוא ץ"שה םג .6םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 5. . הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל תאז

.7שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש םישנה גהנמ

.8וירחאלשו וינפלש שדוחה רשאמ רתוי חלצומ ללכב ירה ולסכ שדוח :ולסכ שדוח

שדוחב םג לעופש דעו ,בוט-םוי ומכ שדוחה לכ השענ ,ובש םיבוט-םימיה יוביר דצמ
.9בוט -םוי-ברע ומכ בשחנש (דחא בוט-םוי וליפא וב ןיאש) וינפלש ןוושחרמ

'י םימיהמ לחה טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ"
,דבלב ידרחה רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכב ט"י ,ולסכב
.10"'הצוח' התע-תעל אצמנה ,ידרח וניא ןיידע התע-תעלש הז םג אלא

:11הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ,ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו ,[הזל
- אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש - בוט
םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותרות
לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל וספדנש םישדחה
לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו .ונרוד אישנ
.ןכ ושעיש םידוהי דוע לע
.המ,הנ ב"נשמ (1

.אי,בל םייחה רשג .ד,אכר ע"וש רוציק (2

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (3
דחוימ 'שראמ' ןיינעה דובכל רבוח ןכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה היידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,תצרפו
-תטלקב עיפומ 'שראמ'ה (מ"שת ולסכ ח"רב הנושארל רשוה ,הארנכ .ןיול יולה 'יש לטייפ אגרש 'ר ח"הרה י"ע)
.א דצ ,"הימרא ימ" םשב 'ןודנול - שטיוואבויל ידלי' לש עמש

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (4
-ןייק-טינ ןעטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ ,ךכ-רחא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
'יס םייחה-ףכ הארו .ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה - [בטיה הייופא הניאש הנשי הלח] "עקלוב ענעקאברעד
-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול . . החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו" :רוביצ ימלש םשב חל ק"ס בכת
א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה יפ
'מע ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב ללפתהל ידכ הרמזד יקוספב גלדל
תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,זס
'ד"בח - שדוח-שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה
.הנ 'מע

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (5
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
תלהת' ירודיס (בור)ב הז םש דקונ םרטש לבח .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) העטמ רבדהו ,''ה

.36 'מע םיגהנמה רפס .ןוושח ח"רדא ,םוי-םויה (6

מ"דשת תויודעוותהב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (7
ךרוצל אלש ץוהיגו ,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 948 'מע ב"ח
םש ןחלושה-ךורעבו .(שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת-ירעש :םש האר) םויה
סחיב ל"צאו) ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק אלש ,הכאלמ תושוע תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס
.(הע ףיעס ,ו קרפ ,ותכלהכ דעומה-לוח 'ס האר , ךוניחב תורושקה תוכאלמל

.569 ע"ס כ ךרכ תוחיש-יטוקל - יאופר לופיטל ןמז תעיבק ןיינעל רמאנ (8

.1 הרעהבו 78 'מע א"ח ט"משת ש"הס (9

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגיא (10

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (11

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il