- ו"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ולסכב 'א * תודלות תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אצויו לחוז תודיסחה "ןייעמ"
םלועה תא רהטמו "הצוח"


,"אוהש לכב רהטמ"ש ,ןייעמ תמגודב איה הרותה תוימינפ
ורוביח םוקממ והוקיספהש ןייעמ תמגודב איה הרותד הלגנו
ןיאצויו ןילחוז תויהל םיכירצ ןייעמה ימ * רועיש ךירצו
,רהטנו לבט ןכא םדאה םא הניחבה * הליבטה םוקמל ץוחמ םג
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ןייעמהמ ותאצב ובצמו ודמעמב איה
ונרוד אישנ
שדוק תוחיש לש ןושאר םוסרפ םסרפל םיליחתמ ונא עובשהמ לחה
הלא תוחיש .ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,שדוקה-ןושלל תומגרותמ
הנותנ ונתדות .'םחנמ תרות' לש םיכרכה תרדסל ןמזה ךשמהב ופרטצי
ר"ומדא ק"כמ תושדח תוחיש לש סופדל הנכהה לע ק"הלב תוחנה דעוול
הלועפה ףותיש לעו ונרוד אישנ


וליפאו תוחישהב תומוקמ המכב) ליגרה ןושלה עבקנ - ט"שעבה לש ובתכמב ןושלה יפ-לע
."הצוח ךיתונייעמ וצופי" 1בותכה ןושל - תודיסחה תרותל עגונב (םירמאמהב

קלחש ,ונייה ,קוידב יאדווב הז ירה ,ט"שעבהל אכלמ חישמד הנעמ אוה הז ןושלש ןוויכו
.2ןמקלדכ ,"ןייעמ" םשב ארקנ טרפב הרותבש הז

םירבוחמ) ןייעמה ךותב םיאצמנ םימהש ןמז לכש - "ןייעמ"ב םיירקיעה םיניינעהמ
םה אלא ,םמצע ינפב תואיצמ םניאש רמול שיש אלא דוע אלו ,3"םייח םימ" םה םיארקנ ,(ומע
.ומצע ןייעמה תואיצמ

רועיש תויהל ךירצ הרהט ינפוא ראשבש ףא) אוהש לכב רהטמ ןייעמש םעטה ןבוי הז יפ-לעו
קלחל לכונש ,םמצע ינפב תואיצמ םניא (ןייעמה ךותב םתויהב) ןייעמה ימ ,יכ - 3(אקווד
רוקמב םיאצמנה ןייעמה ימ ןיבו (םילכה ליבטמ וא םדאה לבוט םהבש ןייעמה ימ ןיב) םניב
תארקנה ,תופיטה לכו תודוקנה לכ םע תחא תואיצמ איה ,הפיט לכ ,הדוקנ לכ אלא ,ןייעמה
."ןייעמ" םשב

ללכה דוסי לע] "ןייעמל הוחתשמה"ל עגונב ם"במרה קספש ןידה ראבל שי הז יפ-לעו
אלה דצב ,הז-תמועלב םירומא םירבדה םאש ןבומ הזמש ,4"תוינערופ תדממ הבורמ הבוט הדימ"
ןידמ הריתס וב שי הרואכלש - [השודקו הרהט יניינעב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ,בוט
:וינפלש

.שדקמה תיבל ,הובגל םירוסא ןכ-יפ-לע-ףאו טוידהל םירתומש םיניינע שיש - המדקהבו
וליפאו) וריבח תמהבל הווחתשמהש ףאש ,(הרז-הדובעל והודבעש רבד) "דבענה" אוה םהמ דחאו
לע הטילש םדאל ןיא יכ) 5ולש וניאש רבד רסוא םדא ןיאש ןוויכ ,הרסא אל (השעמ הב השע
. . דבענה"ש 6ם"במרה קסופ חבזמל עגונב ,םוקמ -לכמ ,(יוניש וב לועפל ולש וניאש רבד
הנתשנ אלש ףאד) 7אתוסיאמ םושמ אוה הז רוסיאש אלא ,"רוסא הז ירה . . וריבח לש ןיב
לכב הז ירה ,טוידהל רתומ ןכלו ,ולש וניאש רבד רסוא םדא ןיאש יפל ,רוסאה רבד תויהל
.8"ךתחפל אנ והבירקה" ךרד-לעו ,(סואמה רבד תאז

ןילוספ וימימ ירה וצראב עבונה ןייעמל הווחתשמה" :ם"במרה קסופ 9הז ירחאלש הכלהבו
.ךוסינל םימה ולספנ אל ולש וניאש ןייעמב ןכ-ןיאש-המ ,"ךסנל

,חבזמל הרוסאש ולש הניאש המהבל הווחתשמה ןיב לדבהה והמ :ןבומ וניא הרואכלו
לש ןיינע לח םימה לע םג ,הרואכלד - חבזמל םירתומ וימימש ולש וניאש ןייעמל הווחתשמהל
?חבזמה לע םתולעהל ןיא הז םושמו ,סואימ

:םינידה 'ב ןיב קוליחה ןבומ - ליעל רומאה יפ-לע ךא

,חבזמה יבג-לע הבירקהלו וז המהב לש תואיצמ התוא חקיל רשפא יא - המהבל הווחתשמהב
התוא וז ןיא ןייעמה ןמ םימ םיחקולשכ - ןייעמל הווחתשמהב לבא .סואמה רבד תישענש יפל
,ןייעמה תואיצמ םה ירה ןייעמה ךותב םימה תויהב ירהש ,ןייעמהב ויהש םימ לש תואיצמ
השדח תואיצמ םישענ זאו ,ןייעמה ןמ הליחת םאיצוהל םיכירצ חבזמה יבג-לע םכסנל ידכו
.(הדבענ אל םגש ןוויכ הרסאנ אלש)

רוסיא (אלא ,אתוסיאמ םושמ קר אל) רסאנש ,וצראב עבונה ןייעמל הווחתשמה ןכ-ןיאש-המ
ערג אלד ,ןייעמה ןמ םימה םיאיצומש הז ידי-לע רוסיאה עקפ אל - (10טוידהל םג) רומג
.11רוסיאה ןמ םיאבש יפל םירוסא םה םגש רוסאה רבד לש םילודיגמ

:ןייעמל עגונב ךתעד-אקלס-אק םג ראבל שי וז הרבסה יפ-לע

לכל אטישפ - םידמועו םיווקנ אלא ,ןילחוז םניא בושו ,ןרוביח םוקממ וקספנש ןייעמ ימ
ךתעד-אקלס-אק שי - ןייעמה ךותב םיאצמנ םימה רשאכ לבא .ןרובשאב םירהטמש תועדה
.ןרובשאב אלו ןילחוזב אקווד םירהטמש 12תופסותב

ךיא - ןרובשאב םירהטמ םרוביח םוקממ םימה וקספנ רשאכ םא :ללכ ןבומ הז ןיא הרואכלו
אלו ,ןרובשאב רהטלמ ולספיי ,הלענ ןיינע םהב ףסותינ זאש ,ןרוביח םוקמב םתויהבש ןכתיי
!?ןילחוזב אלא ורהטי

ינפב תואיצממ קלח םה ובש םיניינעה לכ ירה ,אוהש ומכ ןייעמה תויהבש - הזב הרבסההו
רהטמש אוה םהמ דחאש ,ןייעמ לש םירדגה לכ םהילע לח ןכלו ,"ןייעמ" תארקנש המצע
,ושלתנש םייח םימ לש ןיד םהל שי ,םרוביח םוקממ ושלתנש ירחאל ןכ-ןיאש-המ ;ןילחוזב
.ןייעמב םניאש םירחא םירדג םהילע םילח זאו

הרותד הלגנ ןיב - 13"הרות אלא םימ ןיא" - הרותב קוליחה םג והזש ,רמול שיו
:הרותה תוימינפל

תוברהלו ףיסוהל ,"הל אשפאל" (14רהוזב בותכש ומכ) איה הנווכה רקיע - הרותד הלגנב
אוה ירה ,הרותה יללכ לע דסוימ ,אירטו-אלקש לש ןפואב דומילה ידי-לעש ,ונייה ,הרותב
.16ותמשנ שרושו ותגשה תלוכי יפכ ,15הרותב שדחמ

ח"ומ ק"כ ירבדכ) ברה ירבד תרימשו תרזח אוה רקיעה - הרותה תוימינפב ןכ-ןיאש-המ
ידכ אירטו-אלקש תויהל הכירצ אפוג ברה ירבדבש אלא ,םישודיח שדחל אלו ,(17הזב ר"ומדא
.18םקמועלו םיירוב לע םניבהל

םניא ןייעמה ךותב םיאצמנ םימה רשאכש ,ןייעמה תמגודב איה הרותה תוימינפש ,אצמנו
ףיסוהל ךירצ וניאש ,ונייה ,אוהש לכב רהטמו ,ומצע ןייעמה םא יכ ,םמצע ינפב תואיצמ
;וב העיגיה ידי-לע ,ותתימאלו וקמועל "אוהש לכ"ה תא חקיל ,םא יכ ,רבד שדחלו

השבלתנ הרותד הלגנ ירהש - ורוביח םוקממ והוקיספהש ןייעמ תמגודב איה הרותד הלגנו
הזו ילש הלוכ רמוא הז תילטב ןיזחוא םינש" ומכ ,רקש לש תונעטל דעו ,הזה-םלוע יניינעב
,19"ילש הלוכ רמוא

לבא ,"םייח םס ול תישענ ,הכז" :םינפוא 'בב תויהל לוכי דומילהש 20ארמגב וניצמש דעו
ןניא הרות ירבד"ש ףאו .יכפוה ןפואב "'וכ ול תישענ" ,ןלציל אנמחר ,"הכז אל" םא
םדאהל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,םמצעלשכ "הרות ירבד"ל עגונב קר הז ירה - 21"האמוט ןילבקמ
,"'וכ ול תישענ" ארמגה ןושל קוידכו ,יכפוה ןפואב השענ ולצאש ,דמולה

יובירהו הפסוהה עגונש - (אוהש לכ קר אל) אקווד רועיש תויהל ךירצ הרותד הלגנבו
,הרותה יללכ לע דסוימ תויהל ךירצ דומילהש אלא ,גישהל ותמשנל רשפאש המכ דע ,תומכב
המוד םימש תארי וב ןיאו הרות וב שיש םדא לכ" 22ארמגב אתיאדכ ,םימש-תארי תמדקהבו
לע לבח" ,"לאע יהב ,ול ורסמ אל תונוציחה תוחתפמו תוימינפה תוחתפמ ול ורסמש רבזגל
ךכל ,םימש-תאריל הב סנכיל רעש אלא הניא הרותהש) "דיבע אתרדל אערתו אתרד היל תילד
םהילעש "'ה יכרד"ב אוה ךלוהו ,24"תמייקתמ ותמכח" זאו ,(23םימש -תארי ול םידקתש ךירצ
."םב וכליי םיקידצ" 25רמאנ

:"הצוח ךיתוניעמ וצופי" רמאמהב קוידה והזו

ותמגודו ,םמצע ינפב תואיצמ םניא ובש םימהש ןייעמ תמגודב איה הרותה תוימינפש ןוויכ
ןוויכ ,ול קיזת אל יאדוובש ,ץוחב האיציהמ שושחל ול ןיא - לוטיבב דמועש דמולה םדאהב
,הז ןמזו םוקמב ,'ה תרות ,'יוה רבד תא איבהל - ותוחילש תא אלממ ואוב םוקמ לכבש
אצמנש ימ תא םג 27בטומל ריזחמש ,"הרותבש רואמ"הל דעו ,26"רוא הרות"ב וריאהלו
.ןלציל אנמחר ,לארשי הנחמל ץוחמ ,"הצוח"ב

הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" 28ביתכ חישמה תומיב ,יכ - חישמה תאיבל הנכהה יהוזו
דומיל תוטשפתה איה הזל המדקהה ןכלו ,םימעה לכל עגונב םג ,"דחא םכש ודבעל 'וג
דע ,("'וג םינפל םינפה םימכ" ,בוריקה תלועפ יפ-לע) לארשי ינב לכ ןיב הרותה תוימינפ
הז ידי-לעו ,תודיסחה תרות דמול וניאש דחא ידוהי וליפא ראשיי אלש ,רתונ אל םהמ דחאש
ומשו דחא 'ה" וזירכי םימעה לכ וליפאש לעפיו הדובעה תא םילשיש ,חישמה תאיב םילעופ
.29"דחא

דוע ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפל ןתינה ראותה והזש - ןייעמ ינידב ףסונ ןיינע
,תאז דוע אלא ,ןייעמהל םירבוחמ תויהל םיכירצ םימהש דבלב וז אלש - ט"שעבה לש ונמזמ
30הליבטה םוקמל ץוחמ םג ןיאצויו ןילחוז תויהל םימה םיכירצ 12'סותהד ךתעד-אקלס-אקהלש
םוקמב םג ןייעמ ןיד ול ןיא ,הליבטה םוקמל ץוחמ וליפא ןייעמה קספנ םא ןכ-ןיאש-המ ,
.הליבטה

רהטנ אמטה ןיאש ,(ןייעמב וא) הווקמב לבוטה םדאהל עגונב הז ךרד-לע וניצמש - המדקהבו
- ומצע ןייעמהל עגונב םג ןכ תויהל ךירצ הזל ףסונו .31הווקמה ןמ (ותאצב) ותיילעב אלא
.הליבטה םוקמל ץוחמ םג ןיאצויו ןילחוז תויהל םיכירצ וימימש

ם"במרה ןושלכ) "'ה תא העד" ,"רוהטה תעדה ימ"ל עגונב - םדאה תדובעב הזב ןיינעהו
:ןייעמ םשב תארקנה הרותה תוימינפל עגונב טרפבו ,(ורוביח םויסבו ,תואווקמ תוכלה ףוסב

ותאצב ובצמו ודמעמ תא ןוחבל ךירצ - רהטנו לבט ןכא םא ומצע םדאה תא ןוחבל ידכ
םג אלא ,תעדה ימב אוה לבוט זאש ,הרותב קסועש העשב קר אל ,ונייה ,ןייעמה וא הווקמהמ
רשאכו ,ה"בקה לש ותוחילש יולימב (32"וכרדל ךלה בקעיו") ותדובע דובעל םלועל ותאצב
.רהטנו לבט ןכאש ןמיס הז ירה ,אתיירואד ןיזרו הרותה תוימינפב אוה רודח זא םגש םיאור

וכליי האלהו ונממ אלא ,םייח םימה תוטשפתה בכעמה ילכ היהי אלש - הזב יאנת דועו
.הצוחה םוקמב םג - םרוקמב םירבוחמה םייח םימה וטשפתיו

,הצוחבש םיניינעה לכ תא ןקתל םייח םימה לש םתלוכיב - זאו

איבהש ינומדקה שחנ םע רושקש ,האמוטה תובא יבא) תמ תאמוטב אמטנה וליפאש ,ךכ ידכ דעו
הרמאנש דע ,"ותרהט אהת המב" ורמאב וניבר השמ לש וינפ ומכרכתנ ויתודואש ,(םלועל התימ
"םייח םימ"ב םישדקתמש תאטח ימ ידי -לע ותרהט תישענ - 33"הרותה תקוח תאז" תשרפ ול
,34אקווד

המינפ שדוקה לא אובל לוכיש ,רוהט שיא - אמטה השענ "םייח םימ"ה ידי-לעש ,ונייהו
,35"ותרשל 'ה ינפל דומעל" ותדובע דובעל

,ונייה ,המימשה בהלב הלועש ,הלוע ןברק תברקה ידי-לע תוריש קר אל - אפוג הזבו
םג אלא ,תוימשגה תא ףורשלו תולכל ,אוצר לש ןפואב ,הלעמל הטמלמ ךרדב איה ותדובעש
ןמש רשב לש תימשג הליכא התויה םע רשא - םישדוק תליכא ידי-לע ,הטמל הלעמלמ ךרדב
,הלודג ךרד תויהל ךירצ ותליכא ןפואו ,36רחבומה ןמ תויהל ךירצ םישדוק רשב ירהש)
הדובע איהש תאז דוע אלא ,תימשג הדובע הניאש דבלב וז אל ירה ,(37"הלודגל ,החשמל"
- 38תווצמה תכרב (םג אלא ,ןינהנה תכרב קר אל) םישדוק תליכא לע םיכרבמ ןכלש ,השודק
ודי-לעש ,ןברקה ןיינעמ קלח איה הליכאהש ,ונייה ,39"ןירפכתמ םילעבו ןילכוא םינהכ"
.םשא ןברקב - דיזמב אטוחה לע וליפאו ,גגושב אטוחה לע הרפכ תישענ

ראבמש יפכ ,אקייד רפא - הרפה רפא םע דחי ,"םייח םימ" ידי-לע - רומאכ - השענ הז לכו
ותכיפהו םדאבש הוואתמה חוכ תפירשמ אוה רפאהש ,40המודא הרפ ישורדב ןקזה ר"ומדא
תובא יבא ,האמוטה רוקממ האבש הרומח רתויה האמוטה לש הרהטה תישענ הז ידי-לעש ,השודקל
.האמוטה

אתיירבהב הזב תוגרדה יטרפ ראובמכ ,המילשה הלואגהל הלחתה איה םלועב הרהטה תכשמהו
ינפל" :אמוי תכסמ ףוסב (הכרדכ) הנשמב רוציקב זמורמו ,41ריאי ןב סחניפ יברד העודיה
םירוהט םימ םכילע יתקרזו 42רמאנש ,םימשבש םכיבא ,םכתא רהטמ ימו ןירהטמ םתא ימ
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב רמאנ הז דועייש - "םתרהטו

אלא ,הליבטה םוקמ ינפל קר אל תויהל ךירצ ורוקמל ןייעמה רוביחש ליעל רומאה יפ-לע
:וימדוק יבגל ןקזה ר"ומדא לצא וניצמש תדחוימ הלעמ ראבל שי - הליבטה םוקמ רחאל םג

קדצ-חמצה םגתפ 43רפיס (ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא) ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כש םדקהבו
,ןקזה ר"ומדא תודוא (הרותד הלגנב ת"וש ידי-לע םג אלא ,תודיסחה תרותב קר אל "קסופ")
דועו (:םייסו) ,אנת היה םיאנתה ןמזב היה וליא ,ארומא היה םיארומאה ןמזב היה וליאש
!םיאיבנה תורודל איה הנווכהש ע"נדא ק"כ שריפו ,הזמ רתוי

?ולא וניתורודב הזכ ראות רמול ןכתייה :םילאושה םנשי ,הנהו

"תוישעמ רפס"ב אבוה הז ןיינעש אלא .דיסחה הדוהי יבר לע ורמא הז ןיעכש וניצמ ,ןכבו
45הבר שרדמב ל"זר ירבדב וניצמ הזמ הריתי ךא .אכמס-רב ורבחמ היה המכ דע עודי אלש ,44
."השמכ 'וכ םהרבאכ וב ןיאש רוד ןיא"ש -

!?ל"נה קדצ-חמצה םגתפבש ראותב שודיחה אופיא והמ

אצויה ןיינע והזש וא ,אצמנ אוהש םוקמב קר איה וז הלעמ םא - אוה קוליחהש ,רמול שיו
.ןמקלדכ ,ןקזה ר"ומדא לש שודיחה אוה הזבו ,ןייעמה תנוכתכ ,ונמיה ץוחמ םג לחוזו

:ןיינעה רואיבו .אי

םיאצמנ םמצע םישנא םתואש ןפואב הז ירה - רוד לכב םנשיש השמו תובאה תניחבל עגונב
.עודי יתלב ןיינע הז ירה רודה יבגל לבא ,(השמכ 'וכ םהרבאכ) תילענ רתויה םתגירדמב

,הגשהו הנבה ןאכ ןיא לבא ,'וכו םייק םלועה םתוכזבש ,םהלש הלועפה םנמא הנשי :רמולכ
.םהיניינעב אלו םתגירדמב אל

םה ירה ןכלש ,רוקמה םע רוביח לש בצמו דמעמב םיאצמנ םמצע םהש - ליעלד ןונגסבו
םהמש ןפואב אלא ,םהמ ץוח הליחזו האיצי לש ןפואב הז ןיא לבא ,"השמכ 'וכ םהרבאכ"
לטב 'וכ תמשמ 'וכ לטב שדקמה-תיב ברחש םוימ" 46ל"זראמ ךרד-לעו .ןיינעה קספנ ןלהלו
."'וכ

'רב ומכו ,םיגהנמו םיניד יקספ תוארוה המכ םהמ וראשנש םיקידצ םתוא םג :דועו תאז
היישעל עגונב קר הז ירה - לארשי תוצופתב ולבקתנ ויתוארוהמ המכו המכש ,דיסחה הדוהי
.םלעהב וראשנ ,ולש האובנה תניחבו ,תוארוהה ימעט לבא ,לעופב

,דיסחה הדוהי 'ר ירבדב םרוקמש םיעדויש ןוויכ ולא תוארוה םנמא םימייקמש ,ונייהו
- שארבש חומב הגשהו הנבה אלל ,47"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" לש ןפואב אוה םמויק ,לבא
םאש הפ-לעבש-הרות דומילל עגונב 48ןיד-קספהכ ,הרותה ןיינע רקיע אוה הגשהו הנבה ירהו
- .הרותה תכרב ךרבל לוכי וניאו ,הרותה דומיל תבוח ידי אצוי וניא דמולש המ ןיבמ וניא
הווצמה יניד יטרפ עדוי וניא םא םג הווצמה תכרב ךרבל בייח ,תווצמה השעמל עגונב
הגשהו הנבהב היהי דומילהש חרכהב ,הפ-לעבש-הרות דומילל עגונב לבא ,הווצמה תנווכו
,49הווה ןושל - "הרותה ןתונ" :הרותה תכרב ךרבל לוכי זא קרו ,(תצקמד תצקמ תוחפה לכל)
!יניסמ התניתנכ ,50"'וכ ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ"

רסאמה רחאל טרפבו ,ולש תודיסחה תרותו ויתוארוהב ןקזה ר"ומדא לש שודיחה והזו .בי
ד"בח תודיסח תרותב (רתויב תולענה םג) ולש תוניחבה לכ תא שיבלהש - גרוברטפד שפוחהו
.51ולא תוניחב לכ "םיחקול" תודיסחה תרות דומיל ידי-לעו ,הגשהבו

,ונייה ,עמשנל השענ תמדקה ךרדב םנמא תויהל ךירצ ללכב הרותה דומילש - הזב ןיינעהו
וחילצמו ה"בקה ורזוע ,וז המדקה ירחאל לבא ,ה"בקה לש ותרות יהוזש ללגב אוה דומילהש
ליבשבש אלא ,הגשההו הנבהה ןיינע אוהש - 52"ךדבע עמוש יכ" ןושלמ - "עמשנ"ה םג היהיש
.ולכשב םג ןיבמש ,53"תאצמו תעגי" ,העיגי לש ןיינע תויהל ךירצ הז

החלצההו תוכזה התיה ןכיה - המצע תודיסחה תרותב וליפאו ,הרותה תוימינפל עגונבו
היהתש שרדו עבתש ,ןקזה ר"ומדא לצא ליחתה הז ירה - רבסהה תוכיראו הגשהו הנבהב דומלל
תא רשקל םיכירצש הוויצש אלא ,תודיסחה תרותבש םילענ רתויה םיניינעהב םג הגשהו הנבה
.הגשהו הנבהב םג ךרוצ שי ,ןפוא לכבו ,"ןכב"ה ןיינע והזש ,לעופב השעמ םע דומילה

םגש - ונמיה ץוחמ םג םיאצויו םילחוז "םייח םימ"הש ,ןייעמבש הלעמה ןורתי והזו
הנבהב ,(דבכה לא לקה ןמ) הרותה תוימינפד םיניינעה תא ןיבהלו דומלל ולכוי "הצוח"ב
הז ידי-לעש ,דמולה םדאה לש ישונאה לכשל םג ריבסיש ,תיקולאה שפנד לכשה לש הגשהו
אוהש ,"םייח םיקולא ירבד"ד רוקמה םע - "הצוח"ב התע דע היהש - םדאה רבחתמו רשקתמ
,"'וג םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" 54בותכש ומכ ,ה"בקה

תכשמנש דעו ,הלגנה דומילב םג (אלא ,תודיסחה דומילב קר אל) תויחה תכשמנ הז ידי-לעו
אוהש ןוויכ ,יח שיא ךלהתמש םיאורש - ולוכ םויה לכ לש השעמו רוביד ,הבשחמב םג תויחה
,םייח תרות ונתרות ידי-לע םלועב ותומצע תא סינכהש ,ה"בקה ,תויחה רוקמ םע רשוקמ
.הרותבש רואמהו רואה םע ותוא וריאיו ,ימשגה הזה-םלועב הודמליש
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ו"טשת'ה ולסכב ט"י תחישמ םיקלח)

.זט,ה ילשמ (1

.36,34 תורעה 1119-20 'מע ד"ח ש"וקלב רוציקב ספדנ - (אי ס"וס דע) ןמקל אבה (2

.ח"ה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר (3

.נ"שו .א,וע אמוי (4

.א"ה ח"פ ז"ע 'לה ם"במר (5

.ו"ה ד"פ חבזמ-ירוסיא 'לה (6

(םיבכוכ תדובעו הוורע רבד) התחשה וב שיש לכ ,םהב םתחשמ יכ רמאנש" :(ב,חכ הרומתמ) ו"ה ג"פ םש האר (7
."לוספ

.דועו .א,נ הכוס הארו .ח,א יכאלמ (8

.ז"ה (ד"פ) (9

.חבזמ-ירוסיא 'להב ןאכ יריימד יפל אוה ,"ךסנל ןילוספ" ש"מו - .םש ז"ע 'להב מ"חל האר (10

.א,דל םיחספ האר (11

.ב,הנ תורוכב - אמש ה"ד (12

.נ"שו .א,זי ק"ב (13

.ד,טל ץקמ א"ותב אבוה .ב,בי א"ח (14

.נ"שו .ב"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (15

.ד"פ אינת .ד"ה א"פ םש האר (16

.296 'מע ח"שת מ"הס האר (17

.םש ןמסנו קתענהבו ,ג"ס ד"פ (ד"נשת ,ת"הק) "תודיסחה דומיל ירעש" רפס האר (18

.מ"ב 'סמ שיר (19

.ב,בע אמוי (20

.א,בכ תוכרב (21

.ךליאו א"עס,אל תבש (22

.םש אמוי י"שרפ (23

.ט"מ ג"פ תובא (24

.ופוסב עשוה (25

.גכ,ו ילשמ (26

.םש ףנע הפיבו ב ר"כיאד אתחיתפ .םש ע"הקבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי האר (27

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ט,ג הינפצ (28

.י"שרפבו ט,די הירכז (29

ןילחוז בישח אל ,הווקמה ךות םוקמל םוקממ ידיינש המ הליחזהש ,(ןילוספד) הווקמבש ןילחוז תמגודכו (30
.(ן"ונ 'יעס אר 'יס ד"וי א"מר .ךליאו 'ה תוא דמק 'יס ד"וי צ"צה ת"וש)

.ו"פס תואמוטה תובא 'להב מ"סכ (31

.ב,בל אציו - בותכה ןושל (32

.ד,ט"יפ ר"בדמב .ו תקוח אמוחנת (33

.תואווקמד ק"פס (34

.ח,י בקע (35

.חבזמ ירוסיא 'לה שיר ם"במר (36

.נ"שו .א,אצ םיחבז (37

.םיחספ ףוס אתפסותו הנשמ (38

.י"פר ק"העמ 'לה ם"במר .נ"שו .ב,טנ םיחספ (39

.תקוח פ"ר ת"וקל (40

.נ"שו .ב,כ ז"ע (41

.הכ,ול לאקזחי (42

.(א,בסרת ד"ח ד"וקלב אבומהמ תרחא אחסונ אוהו) 169 'מע םולש-תרות ש"הס (43

."םלשה םידיסח רפס" שירב וספדנש "דיסחה י"ר תודלות"ב אבוה (44

.ז,ו"נפ ר"ב (45

.הטוס ףוס הנשמ (46

.ט"יפר ר"בדמב .ג תקוח אמוחנת - ל"זח ןושל (47

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה (48

.מ"כבו .א,גכ עירזת ת"וקל .א,הכ ה"לש (49

.מ"כבו .ב,זס ורתי א"ות הארו .א,בכ תוכרב (50

ןיאש הנווכה ל"י - םלעהב הז היה ןכל יאדכ היה אל רודהש ןוויכש (םש ד"וקלב) םגתפה םויסב ש"מו (51
.תודיסחה תרותב ושבלתנש א"כ ,הטשפהב םהש ומכ םיניינעה

.י,ג א-לאומש (52

.ב"ער,ו הליגמ (53

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו (54
חישמ םע תויחל


קוסעל םיכירצ הלואגל םיברקתמשכ
תאש רתיב תונייעמה תצפהב


הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה אלב וקפתסה םינושארה תורודב המל
?וז הדובעב קוסעל חרכהב הז ונרודב אקוודו

:רתויב הלודג וז ההימת ,הרואכל

םא יכ "'וכ תולגל תושר ןתינ אל" - (הרותה תוימינפ) רהוזה לעב - י"בשר לש ורודב
יברו ,בותכי אבא יבר"ש הרוה י"בשרש ,(ב,זפר ג"ח) רהזב רפוסמכו ,דבלב הלוגס ידיחיל
סנכיהל לוכי ימ הלאשב תודחוימ תולבגה - "והייבלב ןושחרי אירבח ראשו יעליא ירב רזעלא
...הרותה תוימינפ יוליג לע תולג לש שנוע היהש ךכ ידכ דעו ,הרותה תוימינפ דומלל

הנבה לש ןפואב הרותה תוימינפד םיניינעה םיראובמ ותרותבש ףא הנה - ק"מרה לש ורודב
תוימינפד דומילה היה ןיידע ,(וירפסב םיאורש יפכ) ל"זיראה לש ותרותב רשאמ רתוי הגשהו
הווצמו רתומ" זא קר - (ק"מרה ירחאלש רודב) ל"זיראה לש ורודב קרו ,'וכ רתסהב הרותה
."המכחה תאז תולגל

ויה זא םג - המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ רבכ היה זאש ,ל"זיראה לש ורודב וליפאו
ירוג ,ל"זיראה ידימלתל עגונב םיאורש יפכ ,'וכ םידחוימ םיאנתו תולבגה המכו המכ
.ל"זיראה

תומייוסמ תולבגה ויה ןיידע - תיללכה תודיסחה תרות דסיימ ,ט"שעבה לש ורודב וליפאו
.'וכ

ט"יד הלואגהו רסאמה ירחאל טרפבו ,ד"בח תודיסח תרות תא הליגו ןקזה ר"ומדא עיגהש דע
קר אל) אקווד הצפה לש ןפואב ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה ליחתה זאש - ולסכ
רתיב הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תוללכ ךשמנו ךלוה רודל רודמו ."הצוח"ל דע ,(יוליג
.זוע רתיבו תאש

תצפה אלל םג התומילשב התיה םינושארה תורודב הדובעהש ןוויכמ :םירבדה םיהומת הרואכלו
הכירצ - ההימתב הרד רושכא - הז ונרודב אקוודש רמול ןכתיי דציכ ,הצוח תונייעמה
...!?הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה תויהל תחרכומו

:אקווד ולא ונימיב הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תוללכל עגונב רואיבה

דמעמל סחיבו ךרעב - איה ,הצוח תונייעמה תצפה אלל םג םינושארה תורודב הדובעה תומילש
ךרע יפל הנה ,רודל רודמ ,הדיתעה הלואגה תארקל םיברקתמו םיכלוהש לככ לבא ;אוהה בצמו
תצפה אלל) םדוקה הדובעה ןפוא יזא (הדיתעה הלואגל הנכהה תדובע) הז יוליעל סחיבו
וז הדובע התיה אוהה בצמו דמעמבש תורמל) ןורסיח לש ןפואב אוה (הצוח תונייעמה
תצפהב קוסעל םיכירצ ,הז ונרודב טרפבו ,םינורחאה תורודב אקווד ,ןכלו ,(התומילשב
.זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תונייעמה
- םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 513-509 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה

יהויחבמ ריתי


איה ףסונ ידוהי בוריקד הדובעה
הכרבה תכשמהל ילכה


ולסכ שדוחל דחוימב תכייש וז הדובע

,וטושפכ (םינב) "תודלות"ד ןיינעה תודוא הב רבודמש ינפמ - "תודלות" אוה השרפה םש
."השרפב םירומאה ושעו בקעי" ,"קחצי תודלות"

םברקלו םיפסונ םידוהי לע לועפל ,רמולכ ,"תודלות" דימעהל ךירצ ידוהיש - הזמ הארוההו
"וברו ורפ"ד ןיינעה והזש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,היתווצמו הרות יניינע לכל
.ידוהי דוע תושעל - תינחורה הדובעב

ושעו בקעי" ,וישע לע םג (אלא ,בקעי לע קר אל) יאק "תודלות"ד ןיינעהש - טרפבו
,ושעד בצמו דמעמב אצמנש ידוהי םע וליפא קוסעלו לועפל שיש ,ונייה ,"השרפב םירומאה
,הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לעו ,ןלציל אנמחר ,"רמומ לארשי וישע" :ארמגה ירבדכ
..."ובשנש תוקונית" אלא םניא היתווצמו הרותמ םיקוחרה םידוהיהש

בותכה ןושל קוידכ - תודלות דימעי אוה םגש תלוזה לע לועפל ךירצש אלא ,דוע אלו
דילוי אוה םגש קחצי לע לעפ םהרבאש ,(קחצי תא דלי ביתכ אלו) "קחצי תא דילוה םהרבא"
...תודלות יוביר ,"וערז תא הבראו"ד ןפואב אלא ,םתס תודלות קר אלו ,תודלות

לע םג םילעופש ,ונייה ,ףסונ ידוהי תושעל ,"תודלות" תיישעד הדובעה תוללכ ,הנהו
ןכותה םע הרושק - ...תודהיל ברקתי אוה םגש ,תודהי יניינעמ קוחר היה הליחתבש ידוהי
:ולסכ ד"ויו ט"י ,הכונח ,ולסכ שדוחד יללכה

ץוחבש תורמלש ,ונייה ,אקוד ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל - אוה הכונחד ןיינעה תוללכ
אלגר אילכ" םילעופש דעו ,ץוחבש ךשוחה תא ריאהלו תאצל שי ,המחה עקשתשמ - ךשוח ררוש
.תוקולאב הדירמ לש גשומה תא לכו לכמ םילטבמש ,ונייה ,"יאדומרתד

,ונייה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" - םנכותש ,ולסכ ד"ויו ולסכ ט"יל עגונב ןכ ומכו
."הצוח"ה םוקמל דע "הצפה" לש ןפואב םיאב תודיסחה תרותד "תונייעמ"הש

:תוטושפ תויתואבו

הרות יניינעב הלענ בצמב אצמנ אוהש ןוויכמ :ןובשח השעיו ידוהי אוביש ןכתיי
קוסעלו ,ולש תומא 'דב ראשיהל ול שי - "תונייעמ"ל תוכייש ול שיש דעו ,היתווצמו
ןיינעה תא םישרודש המו ,תודיסחה תרות דומילב - דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב
תאז השעי אוה ,ורובע תאז ושעיש ,םידכנו םינב ,"םיחולש" ול שי - הצוח תונייעמה תצפהד
םיכרדה לכ"ש טרפבו !?"הצוח"ה םוקמל אצייש ןכתייה - ומצעב אוה לבא ..."ראוד"ה ידי-לע
...!"הנכס תקזחב

לע ריאהל אוה הכונחד ןיינעה לכש - ולסכ שדוחד ןיינעה תוללכמ הארוהה האב הז לע הנה
- איה הזב הנווכהש ,תונייעמה תצפהד ןיינעל עגונב ןכ ומכו ,אקווד ץוחבמ ותיב חתפ
םוקמל אובלו ,ולש תומא 'דמ תאצל וילע ,ןכש ןוויכמו ,אקווד "הצוח ךיתונייעמ וצופי"
.תודיסחה תרותד תונייעמה תא םש ץיפהל ידכ ,"הצוח"ה
- םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 731-728 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


קסירב ינואג


ךא םידיסחה הנחמל הכייתשה אל םנמא תראופמה קסירב תלשוש
יברה * וניאישנ וניתובר םע םיקודהו םימח םירשק הל ויה
תיבמ תורמא לע רזח ,ולא םיאלפומ םירשק ראית ונרוד אישנ
השעמל םיעגונה םיניינעב םג םהב קיידו השרדמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל) כ"שת טבשב ג"ימ יברה לש ובתכממ עטק וז המישר לש התישארב
םייח יבר םינואגה ושחר ,םהיפלו החישב ורמאנש םירבד לע ינולפ תלאשל הנעמב (280
:יברה בתוכ ךכו .ולסכב ט"יל דובכ לש סחי הנליוומ יקסניזדורג רזוע-םייח יברו קסירבמ

,[(1252 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל) כ"שת ולסכב ט"י תחישב] הרעהב אבומ
ןיינעל וסחייתה הנליוומ רזוע-םייח יבר ןואגהו קסירבמ םייח יבר ןואגהש
.הרומאה העומשל רוקמה לאושו ,ןבומ וניאש ריעמו ,דובכה תרדהב הז

ןיינעה םג ללוכ ,וניינעו ולסכ ט"יל ליעל םירכזנה לש םסחי רבד לע הנהו
ח"ומ ק"כ ידי-לע סופדל ןתינ ,תודיסחה תרותלו םידיסחל הנשה-שאר והזש
ויבא ק"כ בתכמ םסרפתנש העשב ,ב"סרת תנשב ויתומישרמ הקתעה - ר"ומדא
תנשב ותדוקפב ספדנו .'וכו הנליוול םג עיגהו ולסכ ט"יל עגונהב ר"ומדא
.ןייעמו סרטנוקל אובמב ,ג"שת

:יברה ךישממו

םירכזנה השולש ןיב ויהש תופוכת יכה תושיגפה ותרות דובכל עודי יאדוובו
ןיאש לבחש ףא ,תירוביצ תונקסעב אקווד ואלו ,םייתודידי םיסחיב ,ליעל
םילטב ויהש יאדוובו יאדווב זאש ,השורדה תויטרפב הז רבד לע להקל עודי
ידו ,םדוסי שדוקב דימת אל רשא תועד יקוליחו תוישוקו תוכרפ ,םימגתפ המכ
.ןיבמל

זאמ יכ יברה רפיס (523 'מע ,א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש - ז"לשת םירופ) תרחא תונמדזהבו
.םרודב לארשי ילודג םע תודידי ירשקב ד"בח יאישנ ודמע םדקמו

יבר - ודכנו ,יולה באז-קחצי יבר ונב ,קסירבמ יולה םייח וניברב דקמתת וז ונתמישר
.םינפ-לא-םינפ יברה םע שגפנו תירבה-תוצראב ררוגתהש ,יולה בוד-ףסוי

הלגנב רוקמ - רבד לכל

:יברה רמוא (17 'מע ה"לשת םירופיס ץבוקב ספדנ) ה"לשת "הכונח תאז" יאצומ תחישב

רשא - תווצמה תרימשל עגונב ןמצע ינפב הגהנהו הטיש התיה 'קסירב' תלשלשב
ןצנאגניא ןייז זומ") רוקמ ךכל תויהל חרכומ היה םישוע ויהש רבד לכ
קזח דתי" לש ןפואב וז הגהנה םש ועבקו אקווד הרותד הלגנב ("ןטלאהעגסיוא
..."טומת לב

:יברה רפיס ךכ לעו שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמל רשקב ורמאנ םירבדה

,םלצא הגהנהה התיה - לארשי תונב ידי-לע בוט-םויו תבש תורנ תקלדהל עגונב
יבר ןואגה עזגמש הלא לצא הז ךרד לעו ,ןי'זולוו תיבל םיאצאצה לצא ןה
ץוחב ןהו ,שדוקה-ץראב ןה ,התע םג לעופב םלצא תכשמנה הגהנה] קסירבמ םייח
בוט-םויו תבש תורנ וקילדה 'הווצמ תב' ליגל ועיגה אלש תונב םגש - [ץראל
...היתורנ הקילדה םאהש רדח ותואבו ,הכרבב

,ז"כשת םירופיכה-םוי יאצומב ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תרידב גחה תודועסמ תחאב ,םעפו
:(בכק 'מע ,א ךרכ וביסמב ךלמה) יברה ריעה ,םוצה ןיינעב החישה הבסנשכ

-םויב תינעת יניינעב 'תולאש'ב לקהל גהונ היה קסירבמ םייח 'ר ברה
םולשו סח ליקמ וניאש ומצע לע רמוא היהו - ונב דיעה ךכ - םירופיכה
!'שפנ חוקיפ'ב רימחמ םא יכ םירוסיאב

...רשי שאר

יברה רבידשכ ,(ג-460 'מע ,ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש - ל"שת בקע תשרפ תבש) תחא תונמדזהב
,םייח 'רב ("השעמה עודיו") םסרופמה רופיסה תא רפיס ,שדוקה-ץראב ןוחטבה ילדחמ לע
:שיאה ולאש .הזכ ם"במר ןיא :םייח 'ר ריטפה .ם"במרה םשב המ-רבד וינפל טטיצ והשימש
,ם"במרה לכב יקב ינניא םנמא :רמאו םייח 'ר הנענ ?ם"במרה לכב התא יקבה ,ךל ןינמ תאז
...!ם"במרה לש רשיה ושארב תולעל היה לוכי אל הזכש םוקע רבדש יל רורב ךא

דומילה ךרדב לודג

:ל"נה ןונגסב דוע

ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת תועובשה גח תחיש) הכונחד ןמשה ךפ סנ אשונב יברה ןדשכ
אלא ,ןמש תפסותב ,תומכב היה אל סנהש ,תובישיה יגוחב תחוור העומש ריכזה (98 'מע ,ג
הרונמה תקלדה תבוח ידי ואצי ךיא ןבומ ךכ .םימי הנומש קלדו ןמשה חוכ םצעתנש ,תוכיאב
.וטושפכ "תיז ןמש" תויהל ךירצש ,ןמש ותואב

ינוצר ןיא ןכלש ,רשיה לכש יפ-לע דומילה ךרדב לודג םשב תאז םירמוא" :ןייצ יברהו
."לודג קחוד והזש יפ-לע-ףא ,ךכ לע חכוותהל

קסירבמ םייח יבר - חנק 'מע "הכלהב םידעומה"ב ןיווז ברה איבמש יפכ - אוה "לודג"ה
.[ךפהל ותעד תא יברה עיבמ 185 'מע ו"ט ךרכ תוחיש יטוקלב םנמא]

תא יברה ראיב (353 'מע ,ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת האר תשרפ תבש תודעוותהבו
ינשב רבודמש רבתסמ אלש קיסהו עשוהי שוביכב הלעפנש ץראה תשודק ןיינעב ם"במרה ירבד
:ריהבה ןאכו .תוגרד יגוס

םירבדהש וא (א ירה - רחא ןפואב רמאנ יולה םייח וניבר ישודיחבש הדבועהו
םימעפלש םימעפ המכ רבודמכו ,קייודמ יתלב ןפואב (?דימלת ידי-לע) ובתכנ
רשפאו ךכ רמול רשפא ארבסב (ב ,ןיינעה לכ תא םיתוועמ םינטק ןושל ייוניש
.ךפהל םג רמול

"םידיסחהמ אלש המכ"

תא יברה איבה (36 הרעה 118 'מע ,בכ ךרכ תוחיש יטוקלב המגודל האר) תויונמדזה המכב
'ה ינפל דמועש ומצע האור וניאו יונפ וביל ןיא םאד ,ם"במרה לע ח"רגה ישודיחב ראובמה
הניא הנווכב הניאש הליפת לכ" וט הכלה הליפת 'לה ם"במרבכ ,הליפת השעמ הז ןיא ללפתמו
."הליפת

:(ועק 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגיא ,ו"טשת ןוויסב ג"ימ תרגיאב) רחא ןונגסבו

וזכ תיללכ הנווכ םג הנשיש דע ,הליפתב רקיעה איה הנווכה רשא דוסיה
.הלטב הליפתה הדעלבש

:(בלש 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגיא ,ד"ישת ןסינב ט"ימ תרגיאב) יברה ריהבה ןיינעה םצעל ךא

וב תורקל יתלהבנ יכ ,וילע תונעל יננה רהממו . . ובתכמ תלבק יננה רשאמ
איה םאש הליפתל עגונהב ,השעמל הכלהו ,יננה קסופש ימשב םירמואש בתוכש המ
אוהש ןיפיסומש אלא דוע אלו ,הלטב הליפת איה ירה המייוסמ הנווכ תללשומ
העשב הב ,ימשב םיניד קוספל םירחאל המ ,ינהימת ללכבו !ןוזמה תכרבל ןידה
ןיאש (ב"ע סק ארתב-אבב) ל"זר קספ עודי רבכו יתוא רשי לואשל םילוכיש
.השעמל הכלה ול ורמאיש דע הכלה םידמל

וליפאו הליפתה תנווכ לדוג" ןיינעב םישנא הזיאל יתרמאש רבדה ןוכנ תמאו
תוכלה ם"במרה לע קסירבמ ח"רגה ישודיחב ראובמכו םידיסחהמ אלש המכ לצא
וליאכ אוה ירה 'ה ינפל דמועש הנווכה ןורסחבש ם"במרה ירבד שרפמש הליפת
,השעמל ןכ קספ ומצעב ח"רגה םג םא ינקפוסמש דבלמ לבא ."ולא תולמ גליד
אבוה אלש ןוויכ ירה ,תוכלהו םיניד יקספ אלו שוריפ אוה ל"נה ורפס ירהו
יאדווב ,ןקזה וניבר ךורע-ןחלושב אל ןכו ,םינורחאבו ךורע-ןחלושב הז ןיד
.ח"ל קרפ שיר אינתמ ןכ םג ריעהלו .השעמל הזכ תושעל ןיאש

...רבו'צוגארל םייח 'ר ןיב

ןיינעב ם"במרה ירבד תא יברה ראיב ט"לשת (וצ תשרפ תבש יאצומ) ןסינב א"י תודעוותהב
ינש שיש (425 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) איבהו "םיחספ ינש ןיב לידגהש ןטק"
:ןייצ יברהו .יבו'צוגארה לש ורואיבו יולה םייח 'ר לש ורואיב - םירואיב

ויה םהמ דחא לכלו ,הז םע הז ולפלפו דחא ןמזב ויח ולא םינואג ינש
.םידימלת ידימלתו םידימלת

ראבל - יולה םייח 'ר לש דומילה ךרד :דומיל תושיג יתש ןיב םיניחבמ ןאכו
ןיינע לכב שפחל יבו'צוגארה לש דומילה ךרדו .רתא לע הקמעה ידי-לע רבד לכ
.הלוכ הרותה לכב ףקתה ללכ

"דחא רתכב םילודג ינש"

-תוחיש - ד"כשת טבש א"י חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ) ולא םינואג ינש לע דועו
:(156-155 'מע ד"כשת שדוק

ינש") תינרות החיש וחחוש םהינשו ,םייח ברה םע רעבו'צוגארה שגפנ םעפ
.("דחא רתכב םילודג

תוכלה ם"במרה לע חנעפ-תנפצ םג האר) ותעדלש רבו'צוגארה רמא םירבדה ןיב
,רמולכ ,תכשמנ הלועפ אוה ןישודיק לש דובעישה (ה הכלה אי קרפ תוכרב
רמאו יבו'צוגארהל םייח 'ר הנפ עתפל .עגרו עגר לכב שדחתמו רזוח דובעישהש
.יבו'צוגארה השקה - "?עודמו המל" ."!בוט לזמ םכל עיגמ ,ןכ-םא" :ול
עגרבש אצמנ ןכ-םא ,עגר לכב םישדחתמ ןישודיקה םכירבדל" :םייח 'ר ובישה
."...בוט לזמ ילוחיאל הכוז ותפוח תעב ןתחו ,םתנתחתה הז

ריבסה ךא ..."השיגפה תעב יתחכונ אל ינא .םירפסמ ךכ" :יברה רמא ,רופיסה םצע יבגל
.םימשבש ויבאל ידוהי ןיב ,םויו םוי לכב רשקה שודיח תועמשמ תא 'ה תדובעב

-מש 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש םג האר - ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תפוקתב םירשקו םירבד לע)
.(435 'מע ,ב ךרכ ב"לשת ;אמש

תורודה ךרואל ףוצר רשק

המכ ידי-לע הארוהל ךמסנ - ל"ז ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה - יברה לש ויבא
'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל) הבחרהב ראיב יברהו .םייח יבר ידי-לע םהיניבו לארשי ילודגמ
.הניחבה תעב ,םייח 'ר ול גיצהש תולאשהמ תחאל ויבא בישהש הבושתה תא (91

תמישר האר) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע רשקב דמע ,םייח 'ר לש ונב ,יולה באז-קחצי יבר
.(15 'מע 441 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ךבנזייא 'יש ףסוי-היננח ברה ח"הגה

-לילב הב ןייעמ היה ,יברה לש 'חספ לש הדגה'ה העיפוהש רחאל הנה ,(םש) רפוסמה יפל
.ותוא םירקבמ ויהש םייד"בח הרות ילודג ינזואב הצרעהב ךכ לע רבידו ,בר ןיינעב רדסה

"ףיסומ אלו הלעמ אל"

תבש ,ארקיו תשרפ תבש תודעוותהב ,לשמל ךכ .וירבדל סחייתהו ,ויתודוא יברה רפיס םעפ אל
:(594 'מע ,א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת רוכז

רתיה קינעיש ונממ ועבתש ,רעקסירב עלעוולעוו 'ר םע התייהש הדבועה העודי
'ר בישה .תובישיה תא ורגסי ,ומייא ,ואל םאבו - אבצל םישנ סויגל
.רובעי לאו גרהיי תניחבב אוה םישנ סויג ךא ,םכנוצרכ ושע :לעוולעוו

:יברה ףיסוהו

.תוחותפ וראשנ תובישיהו ןתינ אל םישנ סויגל 'רתיה' .היה ןכו

יברה רמא ,"ונושלב קיידמ עלעוולעוו 'ר היה העומשה יפל ךא ,ויתרכה אל תישיא"
ראבמ אוהש ךות ,(341 'מע ,א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ולסכב ט"י תודעוותהב
וללוחתהש 'ה יסינב ריכהל םייוסמ גוח לש תודגנתהה היה עקרה .ז"ירגה לש ונושלב קיידמו
,ןהילע בישהל לארשי ינברמ עבתו השעמל הכלה לש תולאש שולש זא גיצה יברה .הבטנא עצבמב
.הבטנא ןיינעב הרותה תעד תא ריהבהל ידכ םג ןהב שיש תובושת

ובו ,אכמס-רב תוכלה קסופ םסרופמ ברמ בתכמ לביקש ,תודעוותהב יברה רפיס ןמז רובעכ
םהמ דחא לצאש ןכתיי ךא ,םיחמומ םיאפור ינש שי :הלאשב ז"ירגה ינפל ואב םעפש רפסמ אוה
ןיינע ריכזהל ןיאש ,טהלב רמאו זגרתה ,ז"ירגה וב ףזנ .רתוי הלודג םימשה-תארי תדימ
."ףיסומ אלו הלעמ אל" ונושלכו .האופרה ןיינע םע רשקב םימש-תארי

:ךישמה יברה

םימש-ארי רתוי אוהש ימ עירכי אלש עודמ ,םיחמומ םהינש םא :יתהמת הליחתב
דחוימב ,ונושלב קיידמ היה עלעוועוו 'רש העידי ךות ,ךכב יתננובתהשכ ךא -
לולע ונממ - האופר לש ןיינעב םג המו ,לעופב הארוהל ועגנ םירבדהשכ
.הרותב שרופמ ןיד לע ססובמ םצעב הזש יתספת - שפנ-חוקיפ לש ןיינע ףעתסהל

'םערוטש' םע דימ ותושעל שיו ,'לודגב הווצמ' לש יוויצה ונשי שפנ-חוקיפבש ריבסה יברה
-חוקיפל ומצעב םורגל לוכיש רבד ,שפנ-חוקיפב תושילח לש בצמ האריי אלש ידכ - תוזירזבו
רבכ םהשכ םגו םידע תלבקב תבש ללחל רתומ ךכ םשלש ,שדוחה שודיקמ המגוד איבה יברה .שפנ
.אובלמ וענמיי האבה םעפבש ,'אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ' לש בצמ היהי אלש ידכ ,םירתוימ

עודמ ."ףיסומ אלו הלעמ אל"ש זירכהו (עלעוועוו) באז-קחצי יבר לדתשה ןכל
תורמלו ,ותריטפמ םינש המכו המכ ופלח רבכש םושמ - ?"זירכה" ינא רמוא
לש ןפואב תאז רמאש חירכמ ומצע הז .הזה םויה דע וז העומש הרמשנ ,תאז
ףאש ותוארבו .קותשל רוסא שפנ-חוקיפ לש ןיינעב :רבדה םעטו .הזרכהו יבמופ
הלאשה תגצה םצעב=] רבדה תרמוח תא םיספות םניא ,שדוקב םישמשמה וידימלת
ילוקיש וברעי אלש זירכהל שקיב - [אפור לש םימש-תאריה תדימ תערכה לש
.האופר יניינעב םימש-תארי

:יברה ןייצ וירבד םויסב

הלעמ אל" םימש תאריש םסריפ רעקסירב עלעוולעוו 'רכ לארשיב קסופש ןוויכ
לע םילטונש תוירחאה הלודג המכ ךכמ תנבומ - האופרה םוחתב "ףיסומ אלו
.וז הארוה לש הכופיה םישועה םתוא םמצע

"שממ עגרו עגר לכ"

רתלא םחנמ -סחניפ יבר ןואגה לש (192 'מע 'המכחה לצב' - ג"משת תנשב) וירוקיבמ דחאב
:יברה ול רמא ל"צז (רוגמ 'םחנמ ינפ'ה לעב םימיל)

לכב חישמה תאיבל תופצל שי יכ דימת 'שיערמ' ינאש ךכ לע ,ילע תונעט שי
(הנשה הספדנש) הדגהב תוארל אופיא יתינהנ .שממ הז םויב אוביש ,םויו םוי
,איה ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ב שוריפה יכ ,רעקסירב עלעוולעוו יבר םשב
.שממ םוי לכב

לכ" חישמל ןיתמהלו תווקל שי - "םויה לכ וניוק ךתעושיל" :ךכמ רתויו
."שממ עגרו עגר לכ" - "םויה

,איבנה והילא אובי חישמה תאיב םדוק םוי יכ רמאנ ירה :תלאשנה הלאשה לעו
- ?לומתא אב אל איבנה והילאש דועב ,םויה אובי חישמש ןכתיי דציכ ןכ -םאו
לכ תא בשיי (איבנה והילא וא) אוה ,חישמ אוביש העשב יכ :בישמ אוה
...וז אישוק לע ףא בישי אוהו ,תוישוקה

?סחייתמ דציכ

:'תודיחי'ב יברהמ עמשש םירבד בתכה לע הלעה ל"ז רמיצ לאירוא 'ר ח"הרה

ול יתרמאשכו תומוד תולועפו 'םיליעפ'ה רבח יפלכ קסירבמ ברה דצמ סחיה רבד לע לאש"
תובישי ישאר עשיווטילה לע עיפשמ וניא עודמ" :רמא ,ער אל אוה סחיה ייתועידי יפשכש
?"לארשי ידלי יפלא לע היהי המ ?'וכו תורבעמל תאצל םירוחבל ועירפי אלש

ןוטסובמ ןואגה - ישילש רוד

יולה בוד -ףסוי יבר לודגה ןואגה אב ,יברה תואישנל םישולשה תנש ,מ"שת טבשב ד"ויב
.החקרמכ היה ינרותה םלועהו 770-ב שדוקה תודעוותהב ףתתשהל ןוטסובמ

ברה .ןוטסובמ ד"ירגהו גרעבלע החמש יבר ןואגה ןיב תינופלט החיש הלהנתה ןכמ רחאל םוי
'ר ח"הרה םשר םירבדה תא .תודעוותההמ ד"ירגה לש ותומשרתה תא עומשל שקיב גרעבלע
...םיברב םירועיש עימשהל ינא ףא ליגר" :םכותמ תורוש המכ איבנ .'יש ןיול לאומש-םהרבא
טטצמשכ םגו ...הפ-לע ל"זח ירמאמו םיקוספ לש תובר תורשע טטצמ תוכורא תועש ,יברה ךא
ןושלה תא ןקתמו רזוח אוה רוביד ידכ ךות טעמכ ירה קייודמה ונושלכ אלש והשמ
..."קייודמה

.('ךלמ ימי'ב הבחרהב רפוסמכ) ןילרבב דוע התיה ד"ירגה ןיבל יברה ןיב תורכיהה תליחת
.(19 'מע 'המכחה לצב' האר) ומא תריטפ לע יברה תא םחנל ד"ירגה אב ה"כשת ירשת שדוחב
םמא תריטפ לע העבש ובשיש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תונב תא םחנל ד"ירגה אב א"לשתבו
רפכ') יקסלבוק ד"ש ברה תודע יפל .יברה וירחאו עיגה (ל"ז) ג"שרה .הניד-המחנ תינברה
היה םייברה ןיבו קסירב תיב ןיב הביחה סחיש ,יברה זא רמא (21 'מע 592 ןוילג 'ד"בח
."המצעב תמאה תדימ" ויה םידדצה ינש יכ ,רתויב לודג

"המיעפמו הבחר הייאר"

חילש רדנלרעבא 'יש ךורב 'ר ח"הרה י"ע םוסרפל ורסמנ - םירשקה לע םיפסונ םיקתרמ םיטרפ
,סורפ 'יש םייח 'ר ח"הרה םע דלאוונירג 'יש םוחנ 'ר ח"הרה ךרעש ןויארמ) טשפדובב יברה
:(ןוטסובב ר"ומדא ק"כ חילש

הז ןיינעב יברה חש ,'היגרנאה רבשמ' זא ללוחתה ב"הראב רשאכ ,ךרעב ג"לשת תנשב
לע :ברה ולאש ,קסירבמ ברה תיבל סורפ ברה עלקנ רשאכ .וידרב םג הרדושש תחא תודעוותהב
ךא ,ם"במרב החיש ,י"שרב החיש :ול רמול המ בשח סורפ םייח ברה ?הנורחאל יברה רבדמ המ
.היגרנאה ןיינעב החישה לע סורפ ברה ול רזח זא .ןווכתה הזל אלש הנענ

תודהיב הרות ילודג םנשי :רמאו ,החישהמ קתוע לבקל שקיבו דאמ שגרתה קי'צייבולוס ברה
עדיה וא ץמואה ול שיש "רודה לודג" והשימ הז רודב שי םאה ךא ,םיקהבומ םימכח םנשיו
דוע םוקלו !םייק הזכ רבשמש םיעדוי ללכב המכ ?ללוחתהש רבשמה לעו היגרנא תודוא ןודל
הבחר הייאר יהוז .תולדג יהוז ,הזכ 'רז' םוחתב ןודל רתאה ילג לעו ולוכ םלועה לבק
!המיעפמו

:דועו

ברל (הרותה-רוא) קדצ-חמצה לש רפס לכ חולשל 'ךוניח יניינעל זכרמ'ב היה גהונ
.(.ג.נ - גהנמה היה ךכ ךא עדא אל ?צ"צה ירפס אקווד םאהו ?המלו ?עודמ) קי'צייבולוס
ול רמאנ םשו תוריכזמל ארקנ ,ירשתב 'ו תודעוותהב ףתתשהל עיגה סורפ ברה רשאכ ,ח"לשתב
ברל ותתל שקבתנ ןכל ראודהמ רזח רואל זא אציש רפסה הביס הזיא דצמש תויה יכ
.קי'צייבולוס

רמא ?המ תודוא :ולאש ברה .ותא תוארתהל ונוצרש רמאו ברל דימ לצלצ ןוטסובל בש רשאכ
-םוי ,םיגחה וישכע ?רעוב המ יכו" :ברה הנע ."ול רוסמל ושקיבש רפס תודוא" :ול
."םיגחה ירחא אובת ;קוסע ינאו ,תוכוס ,םירופיכ

ברהמ ןופלט סורפ ברה לבקמ ,יברה לש בלה תפקתה ירחא ,ברעב הרות-תחמש ירחא םוי
.ברל עיגהו זרדזה סורפ ברהש ןבומ .תופיחדב ולצא עיפויש קי'צייבולוס

לאשו דליכ הכבו יכבב קי'צייבולוס ברה ץרפתה ךכ ךותב .יברה םולשל ברה ולאש ,סנכנשכ
,החדנש ינמודו) ךכ לע לאשיש רמא סורפש ינמוד .יברה תא רקבל רשפא םא סורפ ברה תא
.(ותוא וחד דציכ רכוז ינניא

.רטוז דיקפ והשזיאמ אלו השענב בטיה יקבש יממ ימינפ חוויד לבקל ברה שקיב ךכ רחא
,וילא לצלצל לוכי קי'צייבולוס ברהש רמא בוקודוח ברהו בוקודוח ברה םע סורפ ברה רביד
.יברה לש ובצמ המ לואשל בוקודוח ברל ברה לצלצ ,רבשמה ףוס דע ,עובשב םעפ ,ןכאותודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו
(טי,הכ)

?"קחצי תא דילוה םהרבא" בושו "םהרבא ןב קחצי" ןושלה לפכ והמ

:תודיסחה תרות יפ-לע ,'ה תדובעב זמר הזב שי

וקב התיה קחצי לש ותדובע .("יבהוא םהרבא") הבהאהו דסחה וקב התיה םהרבא לש ותדובע
הבהא - הבהאב :תויללכ תוגרד יתש ללוכ הדובעב 'וק' לכ .("קחצי דחפ") האריהו הרובגה
.האליע האריו האתת הארי - האריבו ;הבר הבהאו אטוז

.("בוט יל םיקולא תברק") םדאל בוטו גנוע תשוחת הב שיש 'ה תבהא :השוריפ אטוז הבהא
.(סרפ לבקל תנמ לע אלש) האנה לש בוריע לכ אלל ויתווצמ םויקו 'ה תבהא - הבר הבהא

הארי - רתוי ההובג הגרד .(שנועה תארי) שנועה דחפמ ער תיישעמ תוענמיה - האתת הארי
ארובה ןוצר לע רובעל ארי םדאה - האליע הארי .(אטחה תארי) םדאל םרוג אטחהש םגפהמ
תארי) ארובה ןוצר תא דגונ אטחהש הדבועה םצעמ תעבונ ותארי .ותולדגו ותוממור תמחמ
.(תוממורה

הבהא - ישילשה בלשב .אטוז הבהא הירחאלו האתת הארי האב הליחתבש ,איה 'ה תדובעב ךרדה
.האליע הארי - רתויב תילענה הגרדהו .הבר

- ארובה תדובעב קוסעל םיכירצ 'תודלות'הש רדסה הז - "תודלות הלא" :בותכה זמרש והז
- "םהרבא" - אבה בלשה .אטוז הבהא - "םהרבא ןב" ןכמ רחאל ;האתת הארי - "קחצי" הליחתב
.תוממורה תארי - "קחצי ןב" הזמ הלעמלו ,הבר הבהא
(780-781 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

* * *

.הרובגה תדימל - קחציו ,דסחה תדימל זמור םהרבא

תוקוחר תורובגה וליאו ,("םהרבא םהרבא") הזל הז םיכומס ונקוספב םידסחהש ,םיאור ונא
.("קחצי . . קחצי") וזמ וז

וז תוכומס תורובגה ויה וליא :ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא רבדה םעטב
,תאז תמועל .הזמ הז בותכה םקיחרה ןכלו הרובגה תדימב תפסות םרגיהל התייה לולע וזל
.דסח יוביר ינפמ שושחל ןיא םידסחב

:תופסונ תואמגוד

לצא ןכו םהרבא לצא וליאו ,תוכימסב םיימעפ עיפוי "קחצי" םשהש הרותב ונאצמ אל (א
"בקעי בקעי רמאיו" ,(אכ תישארב) "םהרבא םהרבא וילא רמאיו" :ךכ םיאצומ ונא בקעי
.(ומ תישארב)

:ןכ 'יוה םש וליאו ,הז רחא הזב הרותב רכזנ אל (הרובגה תדימל זמורה) םיקולא םש (ב
ל-א דסח" (בנ םיליהת) בותככ ,דסחל זמורה) ל-א םשב ןכו .(דל תומש) "'יוה 'יוה ארקיו"
."ינתבזע המל יל-א יל-א" (בכ םיליהת) רמאנ ,("םויה לכ

ירה .האליע האריו ,הבר הבהא ,אטוז הבהא ,האתת הארי :'ה תדובעב יללכה רדסה םג הז (ג
.התרבחמ תחא תוקוחר תואריה יתש וליאו וזל וז תוכומס תובהאה יתשש
(בי-אי 'מע ,א ךרכ ,רהוזה לע קחצי-יול יטוקל)


(טי,הכ) קחצי תא דילוה םהרבא

רתסלק רצ . . הרש הרבעתנ ךלמיבאמ םירמוא רודה ינציל ויהש יפל :קחצי תא דילוה םהרבא
(י"שר) קחצי תא דילוה םהרבא לכה ודיעהו ,םהרבאל המוד קחצי לש וינפ

;עבטה תולבגהל ףופכ ידוהי ןיא - םיינחור םיניינעב םנמא :וז התיה "רודה ינציל" תנעט
לש רשהו ךלמה ,"ךלמיבא"ל ,עבטה יקוחל ףופכ תויהל ידוהיה חרכומ ,םיימשג םיניינעב לבא
."הרש הרבעתנ ךלמיבאמ" - תוימשגה תועפשהה לכ תורבוע וכרדש ,הנידמה

תוימשגה תועפשהה םגש ,ךדמלל ,םהרבא לשל המוד קחצי לש וינפ רתסלק תא ה"בקה רצ ןכל
."קחצי תא דילוה םהרבא" - "םהרבא"מ אלא ,ו"ח "ךלמיבא"מ םלבקמ אוה ןיא ידוהיה לש
םג יזא ,תימהבה שפנהו ףוגה לש תועינמה לע רבגתמו ושפנ תוחוכ תא ררועמ ידוהישכ
.עבטה יקוחל םיפופכ םניא םיימשגה ויניינע
(784 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

* * *

,םהרבא לשל המודב קחצי לש וינפ רתסלק תרוצ תא דחוימ ןפואב רוצל ה"בקה ךרצוה עודמ
!?ויבאל המוד ןבש אוה םירבדה עבט אולהו

באהש ירה .הרובגה תדימל 'הבכרמ' היה קחצי וליאו ,דסחה תדימל 'הבכרמ' היה םהרבא אלא
ירהש ,םהינפ רתסלקב םג אטבתהל היה רומא רבדה .תודגונמ יפוא תונוכת ילעב ויה ןבהו
קחצי לש וינפ רתסלק תא רוציל ה"בקה ךרצוה ןכל .עודיכ ,שפנה תונוכת תופקתשמ םינפב
.עבטל דוגינב ,םהרבא לשל המודב
(100-101 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)


(אכ,הכ) איה הרקע יכ ותשא חכונל 'הל קחצי רתעיו

(י"שר) הליפתב ריצפהו הברה :רתעיו

?תובאה רתיב ונאצמ אלש רבד ,הליפתב "ריצפהלו תוברהל" ץלאנ עודמ

,םחר) "ןירטמ רקיע" ףא הל היה אל אלא ,הרקע התיהש דבלב וז אל ונמא הקבר :אלא
הובג םוקממ אובל הדלוהה תכשמה הכרצוה תאזל יא .(הבר) שרדמב בותכש יפכו ,(י"שר
.שדח רבד תכשמה יהוז יכ ,רתויב

םשמש ,הובג םוקממ הדלוהה ןיינע תא ךישמהלו דירוהל ידכ - "הליפתב ריצפהו הברה" ןכל
.רבד תושדחתה תויהל הלוכי אקווד

לש בצמ היה םש םג יכ ."'ה לא רתעיו" (ח תומש) ונבר השמ לצא םיאצומ ונא רבדב אצויכ
ךרצוה - ךופה ןוצר שדחל השמ שקיבשכו ,ותודרלו ותוכהל ,הערפ לע סעכהו זגורה תילכת
.הובג םוקממ ךישמהל ידכ ,הליפתב תוברהל
(274 'מע ,א ךרכ הרותה רוא)


,ויחא אצי ןכ ירחאו .ושע ומש וארקיו . . ןושארה אציו
(וכ-הכ,הכ) בקעי ומש ארקיו ושע בקעב תזחוא ודיו

-רציה ינפל םדאל אב אוה יכ ,ןושאר אצי ןכל .ערה-רציהו תימהבה שפנה תא למסמ "ושע"
.בוטה

וליפא יכ ,תומלש ןושלמ םת שיא אוהו .בוטה-רציהו תיקולאה שפנה תא למסמ - "בקעי"
.'הב התוקבדב המלש תיקולאה שפנה םצע תראשנ ,הריבע רבוע םדאש העשב

שפנה תאו ףוגה תא ןקתל ידכ איה ,הטמל תיקולאה שפנה תדירי - "ושע בקעב תזחוא ודיו"
.תימהבה
(416 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
,ישימח םוי
ולסכב 'ז

ורבע רבכש ןוויכ ,רזוח וניא ,'רטמו לט' ותליפתב רמא םא ול קפסש ימ ,ברעהמ לחה
.1הכלהכ רמול ונושל הלגרתנ רבכו ,םימשג שקבל וליחתה זאמ םוי םישולש.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,א"יס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (1


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il