- ז"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ולסכב 'ח * אציו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה ןישרודו ןילאוש תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


הליל"ל םיכוז לוע-תלבק ידי-לע
"ריאי םויכ


דעומ ןמז אוה - ריאמ וניא לכשה רוא רשאכ - "הליל"ה
תביס םימעפלש אלא * השודקה ךפיהד םיניינעב לשכיהל רתוי
לע איבה םדאהש תינחור הליפא אלא ,הלילה הנניא ךשוחה
ולא םייוצר יתלב םיניינעמ לצניהל הצעה * וידי ומב ומצע
םג םימש תוכלמ לוע תלבק - "תיברעב עמש תא ןירוק" ,איה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * לכשב םיספתנה םירבדב- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

. . הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל" :1שדוקה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא בתוכש הנקתה העודי
."'וכ תותכסמה קלחל

םיסינ השעש ךורב" םירמוא וילע - ולסכ ט"י הלואגה גחבש הנקתה הלבקתנ הז דוסי לעו
,ס"שה תקולח םירדסמ - 2"הזה ןמזב (םג ןכ היהיש הליפתב םימייסמו) םהה םימיב וניתובאל
.הבוטל לארשי לכ לעו ונילע אבה ולסכ ט"י דע ומייסל תנמ לע

התע םהל ונתי ,ןיידע ומשרנ אלש הלאו ,בוט יאדווב ,ס"שה תקולחל ומשרנ רבכש הלא -
דומלל םמצע לע ולבקיש הז ידי-לע ,ס"שה תקולחב תופתתשהה רובע סיטרכ וא ריינ-תסיפ
.דחיב םלוכ ס"שה תא ומייסי ולסכ ט"י תארקלש ךכ ,הנשה ךשמב תחא תכסמ

-לע - הנשה לכ ךשמב ס"שה לכ תא םייס וליאכ םיפתתשמהמ דחא לכל בשחנש רמול םוקמ שיו
םא לבא ,םירוטפ ,דחאב התושעל רשפא םא ,םיינש הואשעש הכאלמש תבש תוכלהב וניצמש ךרד
ומצע ינפב דחא לכש ןוויכ ,ןדיד ןודנב הז ךרד-לעו ,3םיבייח ,דחאב התושעל רשפא יא
ןויעב דומלל םיצורש ינפמ וא ,תובבלה וטעמנש ינפמ - הנש לכב ס"שה תא םייסל לוכי וניא
וז הרובח ךותב ס"שה לכ תא אוה דמול יזא ,הושעיש םיבר וא םיינש ויהיש ךרוצ שיו - 'וכ
.הרובחה לכ יככותב ,אבה הלואגה גח תארקל ס"שה לכ תא םייסמו ,תותכסמה וקלוח םניבש

זוע 'ה" - תוינשמ םע ארמג - ס"שה םויסב בותכש המל דחאו דחא לכ הכוז הז ידי-לעו
"םולש"ש ןוויכ ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה (הז ידי-לעו ,4"הרות אלא זוע ןיא") ןתי ומעל
הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" הז ינפל בותכש ומכ ,"לארשיל הכרב קיזחמ ילכ" אוה
אל ,ולוכ םלועה לכב השענש המ יאדווב עדויש ה"בקה וליפאש ,ונייה ,"םולשה אלא לארשיל
ודי-לעש ,"םולש" - ידיחיו דחא רבד םא יכ ,"לארשיל הכרב קיזחמ ילכ" - לוכיבכ - אצמ
ןהו םיימשג םיניינעב ןה ,5"הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ" ה"בקה לש ותכרב תכשמנ
.דח אלוכ םה ירה תמאבש - םיינחור םיניינעב

,אתכסמ וחקל אל ןיידעש הלא לכל תואקתפ וא םיסיטרכ קלחל םיקסעתמהל הרוה ר"ומדא ק"כ]
.ס"שה תקולחב ופתתשי םה םגש

[:ר"ומדא ק"כ רמא - ס"שה תקולח ורדיסש רחאל

."השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ" 6ל"זח ורמא

וילע הלעמ" אלו ,"השעמל הפרצמ" בותכש המ 7אינתה רפסב קיידמ ןקזה ר"ומדאש ףאו -
העשמ רבכ ליחתמ ףוריצה ,םוקמ-לכמ ,השעמ םג תויהל ךירצש ,ונייהו ,"האשע וליאכ בותכה
הנשי הליחתש - הבוט הבשחמה ןיינע םש אינתב ראובמהמ עמשמ ןכו .הבוט הבשחמה הנשיש
.(הבוט הבשחמה הנשיש העשמ ףוריצה ליחתמ אלימבו) השעמה ונשי ךכ רחאו הבוט הבשחמה

- "הבוט הבשחמ"ב ירה ,ס"שה דומיל תודוא הבוט הבשחמה לש ףוריצה ליחתה רבכש ןוויכו
תושעל םיכירצ ,ןכש ןוויכו ,ס"שה לכ תא ומייס רבכ אלא ,ס"שה תא וליחתהש דבלב וז אל
.8הרות לש הרמגל החמש

רבכו ,ודמלל התע הז וליחתה ,הבשחמב ,רשא ,ס"שה םויס לגרל חמש ןוגינ אופיא ונגני
!םעפה דוע וליחתהל םיכירצ - אלימבו ,והומייס

* * *

.תוכרב תכסמב - ס"שה תלחתהו ,הדנ תכסמב אוה ס"שה םויס

10בותכש המ יפ-לע 9ינארטד היעשי 'ר ראבמ - תוכרב תכסמב ס"שה תלחתהל םעטה ,הנהו
תווצמב איה ("המכח") הפ-לעבש הרותד ("תישאר") הלחתהה ,ןכלש ,"'ה תארי המכח תישאר"
עגונב 11הנשמה ןושלכ ,"'ה תארי" הניינעש ("'וכ עמש תא ןירוק יתמיאמ") עמש-תאירק
."תווצמ לוע . . םימש תוכלמ לוע וילע לבקי" :היינש השרפו הנושאר השרפל

רקיע היה הזבש - ארמג םהילע שיש תותכסמב] ס"שה םויסש םעטה והמ ןיבהל ךירצ לבא
ןמזב םיגהונה םירדס העבראב היה קסעה רקיעש 12ארמגב אתיאדכ ,ס"שה ןמזב םג דומילה
?הדנ תכסמב אוה [תורהטו םיערז ,אתישב אלו ,הזה

הדנ רוסיא ןידו ,תעדה ץע אטח םע רושקש הדנ םד תאמוטד ןיינעה ןכות הכוראב ראבתנ]
-לע הגוה - םהיניבש םיקוליחה יטרפו ,ומצע ינפב רוסיא אלא ,האמוטה דצמ וניאש הלעבל
[:רמא ךכ רחאו .(ג-א"ס) ךליאו 983 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקלב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ ידי

יווהת (םויב התאר) אממיב אמיא אבא 'רל היעמש בר היל רמא" :ונינש הדנ תכסמ םויסב
שיש - 13תוירוה תכסמב וניצמ וזמ הלודגו .(הבז אלו) "הדנ (קר) יווהת אילילב ,הבז
ךומס ,התדנל ךומס ,התדנ לע 14ארק רמא" :ארמגב קיסמו .איה הרוהט הלילב התאר םאש ארבס
."הבז הל ירק אקו ,אילילב יווה תמיא התדנל

רוסיא ןיבש קוליחה 16ליעל ראובמהל ךשמהב - 15םדאה תדובעב הז ןיינע ראבל שיו
הקוח"ד ןיינע אוהש "האמוט" ןכ-ןיאש-המ ,םדאה לכשב ןבומה ןיינע אוה "רוסיא"ש ,האמוטל
אוה םדאהש ,"האמוט" יבגל "רוסיא"ב רמוח שיש ןבומ הז יפ-לעש ,"יתרזג הריזג יתקקח
דגנמ לכשה וליפאש ,ונייה ,ולכשב ןבומ ורוסיאש רבדב הריבעב לשכנש דע ךכ לכ דורי בצמב
דוגינו הריתס וב ןיאש הזכ רבדב לשכנש ,האמוטב ןכ-ןיאש -המ ,רוסיאה תיישעל רתוסו
.לכשל

:הלילל םוי ןיבש קוליחה םע רושק הז ןיינעו

העשב - םיימשג םיניינעב :ער ,בוט אל המו בוט המ םיאור ודי-לעו ,רוא ריאמ - םויב
17"רוא הרותו הווצמ רנ" ,ינחור רוא ריאמש העשב - םיינחור םיניינעבו ,ימשג רוא ריאמש
רכינ אלו ,'וכ תבורעת השענ יזא - ךשוח ררוש זאש ,הלילב ןכ-ןיאש-המ .לכשה רואמ לחה ,
.בוט אל המו ורובע בוט המ

יווהת אילילב" ןכ ןיאש המ ,"הבז יווהת אממיב" קרש ארבסה תא ראבל שי הז יפ-לעו
:הרוהט וליפא וא ,"הדנ

ץע אטח ירחאל םג עבטה ךפיהו ילוח לש ןיינע התויהל ,הרומח האמוט איהש - הביז תאמוט
-ףאו ,ולצא ריאמ לכשה רואש בצמו דמעמב אצמנ םדאהש ,ונייה ,"אממיב" קר תכייש - תעדה
אמטנ יזא - לכשהל הריתסב איה תלוספהש ,ונייה ,'וכ תלוספ לש ןיינע וב שי ןכ-יפ-לע
;'וכ עבטה ךפיה איהש הרומח האמוטב

לכשהל הריתסב הניאש - תלוספה יזא ,ולצא ריאמ וניא לכשה רואש ,"אילילב" ןכ-ןיאש-המ
הריתיו ,יעבט ןיינע אוהש דבלב הדנ תאמוט אלא ,הביז תאמוטכ הרומח האמוט הב ןיא -
.ללכ האמוט הזב ןיאש ארבס שיש ,הזמ

הל ירק . . אילילב" םגש םידמל בותכהמ לבא ,ארבסו לכשה דצמ אוה הז לכ ,םנמא
:הזב רואיבהו ."הבז

יוצר -יתלבה ןיינעהש ,ונייה ,ולצא ריאמ וניא לכשה רואש ,ךשוח לש בצמו דמעמב םג
לכשה רוא וב ןיא עבטה דצמש ינפמ אל) איה ךכל הביסהש ןכתיי ירה - לכשהל הריתסב וניא
רואה לע ("טלקנוטראפ טאה רע") ליפאה ,םיבוט אלה וישעמבש ,םדאה ללגב (אלא ,ךכל דגניש
לשכנש דע ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ה ולצא ריאמ אל ןכלו ,18"(םיקולא) 'יוה (ןגמו) שמש"ד
.יוצר-יתלב רבדב

הז ירה ,רתיה תוואת םתויה םע ,רשא ,תוואתב עקשומ ותויה ללגב אב הז ןיינעש ,ונייהו
דע ,תימהבה שפנ תורבגתה תישענ הז ידי-לעש ,"טעביו ןורושי ןמשיו" 19בותכש המ ךרד-לע
אטחמש דעו ,(20תימהבה-שפנ תורבגתה דצמ אוהש) גגושב אטח ידיל אובל לוכיש ,ךכ ידכ
.דיזמב אטחל םג אובל לוכי גגושב

היהיש ולצא ריאמ לכשה רוא ןיא ,"איליל" לש בצמו דמעמב התע ותויהבש יפ-לע-ףא ,ןכלו
לש בצמ) יעבט רבד ומכ השענ יוצר-יתלבה ןיינעהש ךכ ,יוצר-יתלבה ןיינעהל דגנמו רתוס
,ותמשאב השענ הז בצמו דמעמש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,(דבלב הדנ תאמוט םינפ-לכ-לע וא ,הרהט
ותליחת"ש ןוויכ ,הז ירחאלש ךשמהה לכ לע אוה בייח - ונוצרמ רתיה תוואתב עקתשנש
ךפיהו עבטה ךפיה איהש הביזד הרומח האמוטל יוצר-יתלבה ןיינעה בשחנ ,אלימבו ,"ןוצרב
.לכשה

:"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" - ס"שה תלחתהב - אוה הז לכל ןוקיתהו

,(תוירוהב ד"סקהכ) רהוט םד לש בצמו דמעמ וליפא היהי אל "אילילב" םגש לועפל ידכ
םויסב ד"סקהכ) הביז תאמוטכ הרומח הניא ותאמוטש הדנ םד לש בצמו דמעמ אל יאדוובו
אילילב םגש בותכהמ םידמלש יפכ) הביז תאמוט לש בצמו דמעמ אל המכו-המכ-תחא-לעו ,(ס"שה
,"אילילב" ,"ןיברעב" םגש - "ןיברעב עמש תא ןירוק"ד ןיינעה תויהל ךירצ - (הבז הל ירק
,תווצמ לוע תלבקו םימש תוכלמ לוע תלבק ןיינע אוהש ,עמש-תאירקד ןיינעה היהי

היהי - לכש יפ-לע תונבומה תווצמה םהש "םיטפשמ"ד גוסה םג - תווצמה לכ םויקש ,ונייהו
,"תווצמ לוע" ,לוע-תלבק ךרדב

ובויחש) עמש-תאירקד ןושאר קוספ ןיינע והזש ,םימש תוכלמ לוע תלבק - אוה הזל דוסיהו
איבמש יפכ - אוה "דחא"ד שוריפה ירהו ,22"דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :(21הרותה ןמ
ץראבו םיעיקר 'זב דיחי אוהש ת"יחבו דחא אוהש ף"לאב ןווכל ךירצ ק"מסה בתכ"ש 23ח"בה
עבראלו הטמלו הלעמל היתכילמא" 24ארמגה ןושלבו ,"תוחור 'דל זמר ת"ילדהו ,'ח ירה
םויקש ,25"ךילע ותמיא אהתש" אוה ךלמ לש וניינעש ,אקייד "היתכילמא" - "םימשה תוחור
.אקווד לוע תלבק ךרדב אלא הגשהו הנבה דצמ אל תויהל ךירצ ויתודוקפ לכ

לש ןיינע וב היהי אלש "איליל"ה תא םינקתמ - "ןיברעב עמש תא ןירוק"ש הז ידי-לעו
,השודקל םיכייש םניאש םיניינע וב היהי אל ללכבו ,הדנ לש ןיינע אל וליפאו ,הביז

,26"ריאי םויכ הליל" דועיה םויקל םיכוזש דעו

קוספה ירחאל םירמואש - 27"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"ד ןיינעה םג היהי זאו
ינפמ) הזה ןמזבכ ,שחלב והורמאי אל ןכלש ,לכ ןיעל יוליגב - "דחא 'ה 'וג לארשי עמש"
,("ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" 28דועיה םייקתנ אלש ןמז לכ ,יולגב הז ןיא ןיידעש
,םר לוקב אלא

,םר לוקב "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" םירמוא ובש ,םירופיכה-םויב הז ןיעמו -
תומוקמ המכב םיגהונ ןכלש ,"ריאי םויכ הליל"ד ןיינעה ןיעמ ונשי םירופיכה-םויב ,ןכש
- 29םירופיכה-םוי לילב ןשיל אלש

ותוכלמ דובכ םש ךורב" םר לוקב ורמאיש ,ונחישמ תאיבב ונימיב הרהמב ונל היהת ןכ
םכש ודבעל 'וג םימע לא ךופהא"ו ,30"ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדיי"ש ןוויכ ,"דעו םלועל
.32"דחא ומשו דחא 'ה"ד ןיינעה יולגב היהיו ,31"דחא

.["ונתלאג םירצממ" ןגנל הוויצ ךכ-רחאו ,"ןימאמ ינא" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
(הגומ יתלב - ו"טשת ולסכב ט"י תודעוותהמ םיעטק)

.א,גסק (א"וק) אינת (1

.נ"שו .16 'ע בסק תרבוח "תומישר" םג הארו .(א,אכ א"ח ד"וקל) א"יס ג"צרת ולסכ ט"י תחיש האר (2

.נ"שו .הרעהב זכק 'מע ד"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא האר (3

.דועו .ג,ח פ"הע םיליהת שרדמ (4

.ז"מהרבד 'גה הכרב חסונ (5

.א,מ ןישודיק (6

.ז"טפס (7

.ומר ס"וס ד"וי א"מר (8

בורק) ותחיתפב יריאמ םג הארו .(ם"במרהל ש"מהיפ תמדקהב ההגהב םג קתעוה) םתלחתב תוכרבל ז"איר יקספ (9
.תוכרב 'סמ שירבו (הפוסל

.י,איק םילהת (10

.ב"פר תוכרב (11

.י"שרפבו ב,דיק מ"ב (12

.י"שרפבו א,ד (13

.הכ,וט ערוצמ (14

27 'מע בי תרבוח "תומישר" .ךליאו דכת 'מע ט"יח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר - ןמקל אבהב (15
.ךליאו

.ךליאו 984 'מע םש ש"וקל (16

.גכ,ו ילשמ (17

.נ"שו .310 'מע ח"יח ש"וקל הארו .בי,דפ םיליהת (18

.וט,בל וניזאה (19

.חכ ס"וס ק"הגא אינת האר (20

.נ"שו .ח"נסר ח"וא ז"הדא ע"וש האר (21

.ד,ו ןנחתאו (22

.א"סס ח"ואוט (23

.ב,גי תוכרב (24

.נ"שו .(הנשמב) א,בכ ןירדהנס (25

.בי,טלק םיליהת (26

.א,ונ םיחספ (27

.ב,גי הירכז (28

.טירת ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (29

.ה"ר תלפת חסונ (30

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ט,ג הינפצ (31

.א,נ םיחספ הארו .ט,די הירכז (32
הלואגה תרותב ןישרודו ןילאוש


תוימינפד יוליגה תומלשו רקיע
אובל דיתעל קר היהת הרותה


?הלואגה תארקל םלועה תא הרישכמ תודיסחה תרות אקווד עודמ

(ב"שרהומ) ר"ומדא לש רמאמב וניצמ - ד"בח תודיסח תרותב ןקזה ונבר לש שודיחה תודוא
..."הבשחמה תויתואב םירבד תמישר" ,ת"רטע ולסכ ט"ימ ע"נ

תוימינפ תולגתה אוה ד"בח תודיסח תרותב ןקזה וניבר לש שודיחהש - םירבדה תדוקנו
הנבה לש תויתואב תושבלתההש ףאו .ישונא לכשב ןיבהל ולכויש ,הגשהב תושבלתהב הרותה
-לעו ,םצעה תניחב ךשמנ אקווד הטמל הדיריה ידי-לע ירה ,הטמל תוגרדמה תדירי איה הגשהו
םילשהל ךירצ ןושארה םדא היהש ןיינעה - םלועה תאירבב הנוילעה הנווכה תמלשנ הז ידי
םצעהל עגונב הז היה הרות-ןתמבש אלא ,הרות-ןתמב םלשנו ,אתלימ אעייתסא אלו ,ותדובעב
...הרותה תוימינפד םצעהל עגונב ד"בח תודיסח תרות ידי-לע השענ ןכ ומכו ,הרותד הלגנד

תושבלתהה ידי-לע השענש םצעה תכשמהד ןיינעה רתוי שגדומ הרותה תוימינפבש ,ףיסוהל שיו
:אקווד הטמל

יל ךיתשראו רמאנש ,ויה ןיסוריא הזה םלועה" שרדמה ירבד שוריפב תודיסח ישורדב ראובמ
הרות-ןתמבש ,רמולכ ."ךישוע ךילעוב יכ רמאנש ,ןיאושינ ויהי חישמה תומי לבא . . םלועל
םג היהת חישמה תומילו ,דבלב ןיסוריא לש ןפואב ה"בקה םע לארשי-ינבד רשקה השענ
יל יארקת אלו ישיא יארקת 'וג אוהה םויב היהו" רמאנש המ םג והזו .ןיאושינד תומילשה
איה הסורא יתכאד" ,"היבא תיבב הלככ" ,"ארומו תונדא ןושל" אוה "ילעב"ש ,"ילעב דוע
הלככ" ,"ןיאושינו תושיא ןושל" ,"ישיא יארקת" אובל-דיתעל קרו ,"תושיא הב ול ןיאו
הלגתנ ("הזה םלועה" ,וישכע דעו) הרות-ןתמבש םושמ רבדה םעטו ."תאשינ רבכש הימח תיבב
...הרותה תוימינפד יוליגה תומילשו רקיע היהי חישמה תומילו הרותד הלגנ רקיעב

הזב שגדומ - ןיאושינד תימינפ הכשמההו דוחיה תמגודב איה הרותה תוימינפש ןוויכו
:ןיאושינב ומכ ,אקווד הטמל תושבלתהה ידי-לע השענש םצעה תכשמהד ןיינעה

ברה תעפשהבש - (ןיאושינ) השיאל שיאה תעפשהל דימלתל ברה תעפשה ןיב קוליחה עודי
דימלתה לצא שדחל לוכי וניא ברהש ,היארהו ,םצעה ךשמנ אל ,תינחור העפשה ,דימלתל
רשאכ קרו ,"ןלעטשפיורא טינ ןעמ ןעק פאק א" םלועה רמאמכו ,לכשו חומ לש השדח תואיצמ
תעפשהב ןכ-ןיאש-המ ,ברה תעפשה לבקל לוכי יזא ,ומצעמ לכש רבו ןיחומ לעב אוה דימלתה
,םצעה ךשמנ אקווד הדי-לע ירה ,(תימשג הפיט) תימשג העפשה התויה םע ,השיאל שיאה
.םלש ףוגו לכשו חומ ,השדח תואיצמ לש הדלוה תישענש

התויה םעש ,ד"בח תודיסח תרותב ןקזה וניבר לש ושודיחב - הרותה תוימינפב ותמגודו
םצעה ךשמנ אקווד הדי-לע ירה ,הטמל הדירי לש ןיינע אוהזש הגשהו הנבהב תושבלתהב
.(ןיאושינבש תימשג העפשהב םצעה תכשמה תמגוד) הרותה תוימינפד
יתלב - 197-194 'מע ,א ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


תרות דומילל עגונב תובוט תוטלחה
תונייעמה תצפהו תודיסחה


גלפומ יובירב תודיסח דומלל

- אוה יעצמאה ר"ומדא לש דחוימה וניינעש םירוביד-יטוקילב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי
לעופב םיאורש יפכו ,תודיסחה תרותב הבחרה ,רמולכ ,"רהנה תובוחר" ,הניבה תריפס
ירמאמב םיראובמה םיניינעה - םגו ,בר יפושב תודיסח ירמאמ סיפדה יעצמאה ר"ומדאש
ימ לכ תוארל לוכיש יפכ ,"רהנה תובוחר" ,הבחרה לש ןפואב םה יעצמאה ר"ומדא לש תודיסח
אוה ודומיל רשאכ וליפא) וירמאמ תא דמולש ימ - המכו-המכ-תחא -לעו וירמאמב לכתסמש
.(ונכרעכ םישנאד ןפואב

ףיסוהל אוה (ולסכ 'יו 'טל רשקב תובוטה תוטלחהל עגונב) ירקיעה ןיינעהש ןבומ הזמו
,תודיסחה תרות דומילב הבחרה - טרפבו ,"רהנה תובוחר" ,הבחרה לש ןפואב הרותה דומילב
.גלפומ יובירב תודיסח דומלל ,רמולכ
-531 'מע ,א ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ולסכב א"י ,אציו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 530


תונייעמה תא ץיפהלו החמשב תאצל

דצמ םהש יפכ "תונייעמ"ב קפתסהל ןיאש - אוה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה ןכות
"ןייעמ"ה תא איבהלו ,"ןייעמ"ה תגרדמ תאצל םיכירצ אלא ,(יוליעה תילכת םתויה םע) םמצע
םוקמל דע ,םוקמו םוקמ לכב אוביו טשפתיו בחרתיש ונייה ,"רהנה תובוחר" ,הצפה לש ןפואב
."הצוח"ה

,בקע ד"וי תניחב אוה בקעי"ש ליעל רומאכ - "בקעי אציו" :אציו תשרפב שגדומ הז ןיינעו
תניחבב םג הטמ הטמל ,'י תניחב אוהש ,("ןייעמ"ה תניחב) האליע המכח תכשמה תניחב אוהש
המכחה תדוקנמ ("אציו") האיציה תויהל הכירצ וז הכשמה היהתש ידכש ,ןבומו ,"'וכ םייבקע
...'וכ הטמ הטמל דע הכשמהה תויהל לכות הז ידי-לעו ,הניבד "רהנה תובוחר"ל אובל

חרכה ךרדב הז ןיאש ,רמולכ ,החמש ךותמ איה האיציה רשאכ קר תכייש - תיתימא האיצי
.החמשב אצוי זאש ,ותבוטל איה וז האיציש העידי ךותמו ,בוטה ונוצרמ םא יכ ,'וכ ץחלו
653-648 'מע ,א ךרכ ,ו"משת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;ו"משת'ה ולסכב 'י ,אציו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -


םלועה תא םיררבמ תווצמ םויק ידי-לע

:יעצמאה ר"ומדא ונניינעבו ,תודיסחה תובא השעמ הז ךרד-לעו ,םינבל ןמיס תובא השעמ

תעדל ךירצ - "ימראה ןבל" לצא "ןרח"ב "ברק" לש בצמב ,תולגה קמועב אצמנ ידוהי רשאכ
םולש ךרדב אלא ,'וכו המחלמ ידי-לע אלו ,"ישפנ םולשב הדפ" דימ היהיש לועפל וחוכב שיש
.םירומג םיבהואל םיכפהנ םהש דעו ,םידגנמה לכ םילטבתמ אליממ ךרדבש ךכ ,החונמו

תוריפ יאמ ,"הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ"ד הדובעה השוע "ןרח"ב ותויהבש לעופ הזו
לעופ הז ידי-לעו ,םיבוט םישעמ - (םיקידצ םלוכ ךמעו) םיקידצ לש םהיתודלות ,תווצמ -
.םדאה הז ןטק םלועמ ליחתמ ,םלועה רוריב
401 'מע ,א ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה ולסכב 'י ,אציו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


"רהנה תובוחר"


תרות לש "רהנה תובוחר"ל בשחנ יעצמאה ר"ומדא ק"כ
רבכו * םיטרפל דרויהו בחרה וירמאמ ןונגס ללגב תודיסחה
רגינ היה םד אל ועבצא תא םיכתוח ויה םא" יכ וילע ורמא
התייה אל הלגנב ותלודג םג לבא * "תודיסח אלא ,הנממ
ורתונש הלגנב םיטעומה םירוביחה םידיעמש יפכו ךכמ התוחפ
הצקל שדקמה תיב לש דחאה הצקמ וכוליה תעב" * הטילפל
ונתח וילע דיעה ,"ס"שה לכ תא ותבשחמב ריבעמ היה ,ינשה
קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ר"ומדא ק"כ לש שדוקה-תוחישבו וניתובר ירבדב תבשחנ יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותפוקת
חתפש אוה ,השעמל .ד"בח תודיסח תרות תוחתפתהב ידוסיו בושח ךרד ןויצ ונרוד אישנ
ןפואב ,םטוריפו םירואיבה תבחרהב ןייפואמה ,יסופיטה יד"בחה םירמאמה ןונגסב
תובוחר" - [קדצ-חמצה ידי-לע ול קנעוהש] ראותל הכז ךכ םושמ ."הינימ ןוסנרפתי"ד
:(91 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש) יברה ירבדכו ."רהנה

לש ונמזב יוליג ידיל תודיסחה תרות האב תוטשפתהבו תובחרתהב ,תויטרפב
ר"ומדאו םירצק םירמאמ רמוא היה ןקזה ר"ומדאש עודיכ - יעצמאה ר"ומדא
.הבחרהבו תוכיראב יעצמאה

הריתי הבחרה

תשרפ תבש תודעוותהב יברה דמע ,ד"בח יאישנ ללכ ךותב יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ודוחיי לע
:(463-462 'מע ,א ךרכ ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות) ב"משת ולסכב 'ט ,אציו

ןפואב תודיסחה תרות יוליג - אוה יעצמאה ר"ומדא לש וניינע תוללכש עודיכ
לש ח"אד ירמאמש שחומב םיאורש יפכו ,(קדצ-חמצה םגתפכ) "רהנה תובוחר"ד
םירבסה יובירבו םיטרפ יובירב ,הריתי הבחרהד ןפואב םה יעצמאה ר"ומדא
.'וכו

וניא ,יעצמאה ר"ומדא ירמאמב "רהנה תובוחר"ד ןיינעה תוללכ :וזמ הריתיו
וניתובר לש תודיסח ירמאמל סחיב םג אלא ,הז ינפלש תודיסח ירמאמל סחיב קר
וליפאו ,ש"רהמ ר"ומדאל עגונב ןה ,קדצ-חמצהל עגונב ןה ,וירחאלש וניאישנ
לש ןונגסל בורק יכה ונונגסש יפ-לע-ףא - ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדאל עגונב
...ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל עגונב הז ךרד לעו - יעצמאה ר"ומדא

ר"ומדא לש ןונגסל בורק יכה אוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לש ןונגסה
תוכיראו הבחרה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא לצא וניצמ אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו - יעצמאה
.יעצמאה ר"ומדא לצא וניצמש ומכ (דחא ןיינעב) וזכ

:יברה ףיסומו

תוללכ רובע "תומלוע" ועיקשה וניאישנ וניתוברמ דחאו דחא לכש תורמל
רתויב שגדומ יעצמאה ר"ומדא לצא ירה - הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה
."רהנה תובוחר"ד ןפואב הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה

תודיסחה תרימא הבכעתה עודמ

רופיסב םיאצומ ונא יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש דחוימה תודיסחה ןונגסל תויוסחייתה דוע
-תוחיש) מ"שת אציו תשרפ שדוק-תבשב .םירבדל יברה סחייתה ןהבש שדוקה תוחישבו ,ןמקלד
-לע תודיסחה תרימא ןפוא לע קדצ-חמצה לש הנעט יברה ראיב (485 'מע ,א ךרכ מ"שת שדוק
.ךכ לע יעצמאה ר"ומדא לש ותעד תאו יעצמאה ר"ומדא ידי

-תרות) ב"ישת ולסכב 'ט ,אציו תשרפ תבש תודעוותהב יברה רפיסש םירבד םידקנ הז ךרוצל
:(160-159 'מע ,ד ךרכ ב"ישת תויודעוותה םחנמ

- .("טפא רעייז") תובורק םיתעל ,יפושב תודיסח רמוא היה יעצמאה ר"ומדא
,תודיסח עומשל וילא אובל דימת גהונ היה (קדצ-חמצה לש ונב) ל"ירהמה
ןיימ" :וארוק היהו ,תודיסחה תרימא תעב וילע ןעשנ היה יעצמאה ר"ומדאו
.["ילש רעדנעטסה"=] "רעדנעטס

,תודיסח תרימאל - שדוק-תבשה םויב - ליגרה ןמזב ל"ירהמה אב תחא םעפ
- ול רפיסו קדצ-חמצה ויבאל ל"ירהמה אב .תודיסח רמאמ היה אל ותעתפהלו
-חמצה והנע אלו ,םויה תודיסח רמוא וניא יברה (דודה וא) אבסהש - ההימתב
.המואמ קדצ

:היה ךכ היהש השעמו

םירבדה ןיבו ,םהיניב קדצ-חמצהו יעצמאה ר"ומדא ורביד תבש ברע ותואב
ול ויה ,רסאמה דבלמש עודיכ) תודחפהמ לבוסש ךכ לע יעצמאה ר"ומדא ןנואתה
ןפואב הרושק הזל הביסה ילואש ,קדצ-חמצה ריעהו ,(תונוש תודחפה םיתעל
וניבר) יברה ירבד עלביהל םילולע הרימאה יוביר דצמש - ולש תודיסחה תרימא
.(ןקזה

יעצמאה ר"ומדא רמא אל תבש התואבש ךכל ומרג ליעל םירכזנה קדצ-חמצה ירבד
יעצמאה ר"ומדא אצי תודחא תועש רובעכ ךא ,תבש לכבכ ליגרה ןמזב תודיסח
.שדוקב וכרדכ תודיסח רמאו

אריטק דחב

תרימא ןונגס לע קדצ-חמצה תנעטל יברה סחייתה (ל"נה) מ"שת אציו תשרפ תבשד תודעוותהב
:יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש תודיסחה

יובירה יפלכ הבסנ איהש םירובסה ,םיעוטה תעדכ אלש התיה קדצ-חמצה תנעט
ויבא ירבד םה ןכיה וירמאמב ןיבהל-ריכהל ןתינ אלש התיה הנעטה אלא ,תומכב
.ולש תופסותה תוליחתמ ןכיהו - ןקזה ר"ומדא -

-חמצה תנעט תא לביק אלש) יעצמאה ר"ומדא תעד תא םג יברה ריבסה דימו
:(קדצ

ןה קסעש ,י"בשרש םשכ) וז הנעטב יעצמאה ר"ומדא בשחתה אל תאז תורמל
היב אנרטקתא אריטק דחב" ,ומצע לע דיעה ,םלועה ןוקיתב ןהו הרותה דומילב
יטרפ לכבש רמולכ ,"'וכ אטיהל היב אדיחא היב . . אוה-ךירב -אשדוקב
ינש ןאכ שיש שיגרה אל אוה - ('הל רשק לש דחא ןיינע קר שח אוה םיניינעה
ויבא ירבד ולאש קר אלא (ולש וירואיבו ויבא לש וירבד) םינוש םירבד
."ר"ומאא"

ר"ומדא לש םירבד םנשיש ושיגרה ,םיעמושה לצא הטמל םירבדה ודרישכ קרו
...ולצא ןכ-ןיאש-המ ,[יעצמאה ר"ומדא לש=] ולש םירואיב םנשיו ןקזה

העיז ריגה עבוכה

העיגיה לע יברה רביד (98 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת ירשתב 'ו תודעוותהב
.תודיסחו הרות יניינעב ןנובתהו קמעתהש ןמזב יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש המוצעה תימינפה
:ףיסוהו .'וכו עיזמו הרותה דומילב עגייתמ היהש ל"זיראה תגהנה תא ןייצ הזל רשקב

לש ותגהנה לע רפיסש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש עודיה רופיסב רואיבה םג והז
ןפוא תוינוציחה ויתועונתב רכינ היה אל ץוחבמ םנמאש ,יעצמאה ר"ומדא
לע ךדיאמ ךא - ("ךיז ןפראוו ןיא") תורענתהב םג ומכ תולעפתהו תושגרתה
והצקמ תרגינ העיז התיה ("קאלאק" ,"רעקוצ לטיה") ושאר לע שבחש עבוכה
ריכהל ולכי ןאכמו ,['קה ויתועבצאב תאז םיגדה יברה] ינשה והצקל ןושארה
.ןנובתה םהב םיניינעהב תוקמעתההו תוננובתהה קמוע תא

(תיסחי) תקחורמה - ("הדוקנ עטצעל יד") ןורחאה והצקבו ,שובלב :רמולכ
!תוננובתההו הקמעהה לדוג לע ונדמלמה רבד ,העיז הרגינ - שארהמ

תודיסחב ומכ הלגנב

תבש תודעוותהב ,לשמל .יעצמאה ר"ומדא לש הלגנה תרותל יברה סחייתה תויונמדזה המכב
:(318 'מע ,א ךרכ ,א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת ולסכב א"כ בשיו תשרפ

ורתונש םיבתכהמ דומלל ןתינ הלגנה תרותב יעצמאה ר"ומדא לש ותולדג תא
.ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושל ותמדקהמ םג ךכ .הז םוחתב ונממ

:יברה ףיסוה ןאכו

תואינ תואישנה תא ומצע לע לביק קדצ-חמצה ר"ומדא ונתחש העשבש םג עודיכו
לצא היה המו :והולאששכ .'וכו הרותה דומילמ והולבלבי אלש יאנתב ךכל
תעב ,ינתוח ?ינתוחל ינוושת דציכ :קדצ-חמצה בישה ?יעצמאה ר"ומדא - ךנתוח
לכ תא ותבשחמב ריבעמ היה ,ינשה הצקל שרדמה-תיב לש דחאה הצקמ וכוליה
.ס"שה

...ןיבה קדצ-חמצהש יפכ

:הזב ןיינע דועו

-תוחיש) ט"לשת לולא ט"כו (439 'מע ,א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת ולסכ ד"וי תוחישב
תכסמ תרבעה רבדב (טטוצ רבכש) רופיס ותואל יברל סחייתה (738 'מע ,ג ךרכ ט"לשת שדוק
:שרדמה-תיבב

לע דומלל ןתינ רבכ ונממ ,םסרופ רבכש ריעזמ טעמ ונשי הרותבש הלגנה םוחתב
תודעל] "קדצ חמצ"ה לש אכמסה-תרב ותודע יפל דחוימבו הרותד הלגנב ותולדג
לע דיעהש [...!לכל העודי התיה וז ןכש ,םיקקזנ ויה אל ותולדג לע םתס
.ינשה הצקל שרדמה-תיב לש דחא הצקמ ורבע תעב ותבשחמב המילש תכסמ תרבעה

קדצ-חמצהש יפכ אלא ,דבלב םילימה תבשחמל הנניא 'הבשחמב הרבעה'ב הנווכהו
!תכסמ 'בושחל' שיש ןיבה

תכסמ ריבעהל ולכויש ידכ הסיפת גוס םג ומכ םישרדנ ןיחומ הזיא ,ןבומ
...לודג חטש ינפ לע םיכלהמשכ וליפא

"ותרות" היהנ

,(522 'מע ,א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת םירופ-ןשוש ,הווצת תשרפ תבש תודעוותהב
:יברה רמא

תא םיכתוח ויה םאש יעצמאה ר"ומדא ונתוח לע קדצ-חמצה לש וירבד תורמל
תויחבו טהלב קסע אוה ירה - תודיסח םא יכ םד ונממ ףטונ היה אל ועבצא
חכוויהל ןתינש יפכ ,הרותבש הלגנה קלחב םג ("טכאקעג רעבא ךיז רע טאה")
.ךורע-ןחלושה לע בתכש תומוקמה-יארמו םינויצהמ

יפ-לע-ףא ,םיניינעה לכל 'וכו תורוקמה תא דמלש ,םיאור ולא םינויצמ
תוכלהה ועבקנ רבכ ךכש םושמ ,הנימ-אקפנ ךכב ןיא השעמל הכלה קספל עגונבש
םירחא תומוקממ קיתעמכ אל םבתכש חכומ 'וכו םינויצה תביתכ ןפואמו .לעופל
..."ותרות" היהנ הזש אלא ,'וכ

הרהבהו הקמעה

בתוכ ,(62 'מע ח"לשת'ה ירשת) ד תרבוח ו"ת םילשורי 'הרות לידגי' ץבוקב ספדנש ,ורמאמב
:ל"ז ץיבליה רתלא 'ר ח"הגה

דועו ,ע"יז ע"נ יעצמאה ר"ומדאל העד-הרוי ךורע-ןחלוש לע 'םיניד יקספ' רפסה עיפוהשכ"
ר"ומדא ק"כו .ט"ישת ולסכב תירבה-תוצראב ילש םירוקיבה דחאב יתייה ,םיברב ץפוה אל
אוהו ליאוה דחוימ ןויצל יואר רפסהש יל רמאו ,רפסה תעפוהל יבל תמושת תא בסה א"טילש
.רפסה לע רמאמ םסרפל יב ץיאהו ,יעצמאה ר"ומדאמ הלגנה תרותב ןושארה

הקמעה - ח"אדב ומכ הלגנב יעצמאה ר"ומדא לש ותשיג רפסב םיאורש רמא [יברה=] אוה"
...סופדב םירבד יתרסמו ק"כ ירבד יתאלימ ,ירוקיבמ יתרזחשכ ףכת םנמאו .הרהבהו

לש יללכה וקב ץבתשמ אוה רקיעבו .תוניחב המכמ ןיינעמ ונינפל רשא 'םיניד יקספ' רפסה"
שטיוואבוילמ ר"ומדאה אוה ,רידהמה ןייצש ומכו ,הכלה יקספל םתקיזב ד"בח יר"ומדא
...ל"נה 'רבד חתפ'ב - ויתובא םוקמ אלממה - א"טילש

ןקזה ר"ומדא רודיס

םיסחוימשו ולש םיסרטנוקלו יעצמאה ר"ומדא ק"כ ירפסל יברה לש תונוש תויוסחייתה ןלהל
:ול

:(9 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת תוכוסה גחד 'ב םוי תודעוותהב וירבד תא יברה חתפ ךכ

ולא .[ח"אד םע=] רודיסב םירמאמ שי ,תוכוסה גחל םנשיש תודיסחה ישורד ןיב
בתכה לע םלעהו יעצמאה ר"ומדא ידי-לע ובתכנש ןקזה ר"ומדא לש וירמאמ
.אוה ונונגסב

הנה . . ןקזה ר"ומדא רודיסב :יברה לאשנ (אמר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') רחא םוקמב
דבלמ ,האלה ךכו ,'הליפתה רעש' ,'ןיליפתה רעש' ,'תיציצה רעש' ,םירעש רותב אוה ורודיס
םעטה ,לאושה םייס ,ילואו !?'הווקמה תנווכ ןיינע' אלא ,רעש ארקנ אלש הווקמה תנווכב
.הזב אצויכו תומש קר םה הווקמה תנווכבש ינפמ אוה

:יברה רמא הזל הבוגתב

.םתס "תירחש" אלא ,רעש בותכ אל הרמזד-יקוספב םג

היהו רמאש ךורב'ב ירהש ,ןכ רמול רשפא-יא תמאב הנה ,ל"נה ץוריתל עגונבו
."תנווכ" םשב וארקנ אל הז לכ םעו ,תומש ג"י שי ''וכו םלועה

ןכ םג שי תונווכ - אקווד תומשל הנווכה 'תנווכ'בש רמוא ימ ללכבו
!תומלועבו תוריפסב

ח"אד ירמאממ רחבש ןפואב רודיסה תא רדיס יעצמאה ר"ומדא :אוה ןיינעהו
ןיינע תוללכל םיכרצנה . . םיסרטנוק המכמ יתטקלו" ןקזה ר"ומדא רמאש
,םירעש םשב וארקנש וירפסב גהנש םשכ תומשה תאירקב גהנ ןכו "הליפתה
.הזב אצויכו ,'הבושת ירעש' ,'הרוא ירעש' :ןוגכו

..."הוקמה תנווכ ןיינע" לבא

תולשלתשה רדס ראבמה רפס

ר"ומדאל דוחיה רעש רפס אוה הזכ הנה ,תולשלתשה רדס ראבמה ח"אדב רפס שי םא ותלאשב"
ויתורגאמ תחאב יברה בתכ - "תוננובתהה ןפוא רבד לע ןכ םג ראבמ ותליחתב םשו יעצמאה
.(טפ 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגא)

ירעש' רפסב וחסונש יפכ) דוחיה-רעשו הרוא-ירעש םירפסה תודוא יברה ירבד ןכות והזו
:(חצ 'מע ח"נשת ת"הק ,במולוג לאכימ ברה ,'תודיסחה דומיל

ושפנל עוגרמ דחאו דחא לכ אצמיש ,םירופו הכונח יניינעב הרוא ירעש רפסה
ק"כ ירפסב דוחיה רעש רפסלו ול תדחוימ תובישחו ,ותעשו ומוקמ וכרע יפל
לכ ליבשב בתכנ םהמ דחאו דחא לכ ,םירמאמהו םירפסה ראש יכ ,יעצמאה ר"ומדא
דוחיה-רעש םירפסה - לבא ,םידיסחה תדעב רשא םידבועהו םיליכשמהמ גוסו גוס
חתפמה אוה דוחיה-רעש יכ ,םידיסחה לכ רובע ובתכנו םייללכ םה הרוא-ירעשו
.תודיסחה תרותד ת"יב-ף"לאה אוה הרוא-ירעשו ,תודיסחה תרותד

תוחטתשהה ןיינע סרטנוק

סרטנוק' תא יברה ריכזמ (זפ 'מע ו"נשת ת"הק ,תוחטתשהה רפס) ד"ישת טבשב ד"וי תחישב
.ורביח אוהש רורב רבדכ 'יעצמאה ר"ומדא ק"כל תוחטתשהה

יברה עיבמ (217 'מע ,א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ןוושחרמב 'ד םוי תחישב ,םנמא
:הז ןיינעב םייוסמ קפס

סרטנוק תא רביח ימ קוידב םיעדוי ןיא . . תוחטתשהה סרטנוקב אתיא
רבמ אוה ןפוא לכב ךא .רחא והשיממ וא יעצמאה ר"ומדאמ אוה םא ,תוחטתשהה
.ךכ לע תומכסהל םיקוקז ןיאו ,אכמס

תוחיש-יטוקלל 'רבד חתפ' האר - ההיגהל זא םייס אל יברהו) ז"לשת תנשב וז החיש ההגוהשכ
הרעהבו "תוחטתשהה ןיינע סרטנוק" :(249 'מע םש) החישה םינפב םשרנ (4 הרעה ,הל ךרכ
."(?)יעצמאה ר"ומדאל" :82

'ןושל הנעמ'ה לע

:יברה רמא (אע 'מע ,א ךרכ 'וביסמב ךלמה') "חוכב אנא" תרימא יבגל החישה הבסנשכ

,םרב ,ןקזה ר"ומדא להוא לע ורמואל יעצמאה ר"ומדא גיהנה 'ןושל הנעמ'ה תא
חינהל שיו [רוקמה תא יתיאר אל התע תעלש ףא] ןכ ינפל םג ונכות היה םצעב
."חוכב אנא" עיפומ םש םגש

"הצלה ךרד לע"

:יברה רמא (102 'מע ,ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש - ח"כשת ינימש פ"ש) י"שרב רואיבל ךשמהב

ןיאש ןבומו 'רמול שי הצלה ךרד לעו' יעצמאה ר"ומדא לש וירמאמב ןושל ונשי
.תוחצה ךרדב ןיינע אלא ,הצלה וז

יברה איבה (99 'מע ,א ךרכ ,ג"לשת שדוק-תוחיש - ג"לשת תישארב תבש) תפסונ תונמדזהב
,ונייצב ,הצלה יפ -לע - ערופ ינאו ילע וול ל"זח רמאמל שטירזממ דיגמה ברה לש רואיב
יעצמאה ר"ומדא ירבדל המודב אלא םולשו סח תונציל לש ןיינעל ,םולשו סח ,הנווכה ןיא יכ
.[ןויליגה ילושבו 387 הרעה ,ז תרבוח 'תומישר'ל הוושה] םירומאה

רסאמה ינפל ותרות בור

ורסאמ ירחאו ינפל ןקזה ונבר לש תודיסחה תרות ןיבש לדבהה לע יברה לש תואטבתה הנה
:(ןוילגה ילושב 493 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) יעצמאה ונבר ןיבו ותלואגו

- רסאמה ינפל ךרעב אלש תודיסח ץיפה ותלואג ירחאש ןקזה ר"ומדאל דוגינב
.ותלואג ינפל בתכנו רמאנ ותרות בור ,יעצמאה ר"ומדאל עגונב ירה

ד"בח ךרדו ליבונר'צ תטיש

ץבוק') ג"כשת חספ לש ןורחאב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רפיסש רופיס ןאכ איבנ ,םויסל
:(77-75 'מע 'םירופיס

מ"רה ק"הרה תא יעצמאה ר"ומדא לאש םעפש ,רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םתא םאה ,"חירה שוח" תא שטירזמב החקל ןילופש םירמוא אולה :ליבונר'צמ
?חספ-לש-ןורחאב חישמ תא םיחירמ

,"םימ טעמ אנ חקוי" ןכל םדוק םכינפל יתרמא רשאכ :ליבונר'צמ ק"הרה הנע
'ד לכב המשנ םמורל םתא םילוכי םילימ יתשב ירה .רבדה םכלצא לבקתה אל
!תומלועה

ר"ומדא לש ותלאש ןאכמו ,חישמה תראה יוליג אוה חספ לש ןורחאש עודי
תרימאש ,מ"רה ק"הרה הנע .חישמ יוליג מ"רה ק"הרה שיגרמ םא ,יעצמאה
ר"ומדא לש ותרימא ןפואכ אלו ,"םימ טעמ" ,רוציקב תויהל הכירצ תודיסח
ידכ םילימ יתשב יד ירהש ,איה ךכל היארהו .הלודג הבחרהב התיהש ,יעצמאה
.תומלועה עברא לכב ידוהי תולעהל

אלא ,יעצמאה ר"ומדא לש ותלאש לע מ"רה ק"הרה הנע אל עודמ ןיבהל שי ךא
לע תונעל אל דובכ ךרדמ הז ןיא ירהו ."םירועשב ול הדוהו םיטיח ונעט"
ר"ומדא תא רתויב בישחה מ"רה ק"הרהש םג המו) רחא ןיינע רמולו הלאש
.(רופיסה ןכותמ הארנש יפכ ,יעצמאה

לש ןכותה אוהש ,חישמה יוליגל םינפ לכ לע זמר שי וז הנעמבש ,ךחרכ לעו
.יעצמאה ר"ומדא תלאש

:יברה ראבמו

ימעטו הרותה תוימינפ ונייה ,םעה לכ תא הרות דמלי חישמש תודיסחב ראובמ
תניחבב דומילל המגודו .הייאר ךרדב היהי דומילהו ,דיתעל ולגתיש הרות
לש הבישיב דמל תבשה םויב הנישה תעבש ,ל"זיראה תודוא רפוסמה אוה הייאר
רוסמל ול וקיפסי אל הנש םינומש םגש וידימלתל רמאו .םיאלפנ םירבד הלעמ
.רבדה אלפיי הרואכלו .לביקש המ םהל

םייתשב וא העשב גישהש המש ןכתיי ןכלו ,הייאר ךרדב היה דומילהש אלא
.תויתואב ןיינעה תא שיבלהל ידכ הנש םינומשל ךרטצי

תודיסחה תרות תולגל יעצמאה ר"ומדאמ עבת מ"רה ק"הרהש ,רמול שי הז יפל
.אובל דיתעלד דומילה תמגודב ,הייאר ךרדב - רמולכ ,"םימ טעמ" לש ןפואב
עברא לכב ידוהי תולעהל ידכ םילימ יתשב ול יד ירהש ,היאר ול איבהו
תומלועה תעברא לעמ ידוהי לכ הלעיש ,חישמ לש ותלועפ יהוזו .תומלועה
.ךרבתי ותומצעו ותוהמב העידי ,"יתוא ועדיי םלוכ" תגרדל

'ד דגנכו 'יוה םש תויתוא עברא דגנכ םינווכמ תומלועה תעברא ןכש)
תוא דגנכ ןווכמ תוליצאה םלועש ונייה - היח ,המשנ ,חור ,שפנ - תוניחבה
ד"וי לש וצוק דגנכש ,הדיחי - ותגרד חישמ ךא .היח תניחב דגנכו םשבש ד"וי
תניחבל ידוהי לכ הלעמ אוהו ,ףוס ןיא תומלוע תניחב ,תוליצאה םלוע לעמש
.(וז

..."רהנה תובוחר" םיחרכומ

:החיש התואב וירבד תא יברה םייסמו

,הז רופיס אב ךכל ךשמהבו ,ימינפו ףיקמ תודוא יברה רבדמ הז רופיס ינפל
("תועש שולש םיתש" ,"םימ טעמ") ףיקמ ןפואב :דומיל ינפוא ינש םנשי ובש
.("הנש םינומש" ,הבחרהב) ימינפ ןפואבו

?אקווד ימינפ ןפואב דומילה רחא ףודרל ךרוצ שי עודמ ,לואשל שיו

ימצעב עדוי ינא .וז הגרדב זחואש ימל קר תכייש ףיקמ ךרדב הדובע ,אלא
ךירצ דומילה ןפוא ,ןכלו ...ולאכ דוע םנשי םתסה ןמו ,וז הגרדב ינניאש
דחוימה ודיקפתש ,הז ונרודב טרפבו .אקווד "רהנה תובוחר"ד ןפואב תויהל
תא איבהל ידכ וב יולתה תא תושעל ךירצ דחא לכו ,תונייעמה תצפה אוה
דחא לכ ךירצ"ש ,(מ"רה ק"הרה לש ויבאל) םייניע רואמ רפסב ראובמכו ,חישמה
- הז קלח תולגל ידכ ."ותמשנל ךיישה חישמ תמוק קלח ןיכהלו ןקתל לארשימ
.אקווד תימינפ הדובעב ךרוצ שי

לכ ףוס דע ,דיגמה ידימלת לש הרובחה שארל הנמתנש) ןקזה ר"ומדאש עודיו
םימ" לש ןפואב ,אקווד הרבסהו הנבהב הרותה תוימינפ דומיל הליג (תורודה
."םיבר

םילוכי (אקווד) םתא" רמא מ"רה ק"הרה .ומצע הז רופיסב רבדל זמר שיו
"םיבר םימ" ודיב שיש ימ קר ,ןכש ,יעצמאה ר"ומדא ונייה - "ידוהי תולעהל
ל"זר רמאמ ךרד לעו ."םימ טעמ" תניחבב דומילל ןכמ רחאל עיגהל לוכי -
אוה הזה םלועב הרותה דומילש ונייה ,"ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא"
.ןדע-ןגב הרותה דומילל ילכתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(אי,חכ) םוקמב בכשיו

:רמוא ינמחנ ןב ש"ר . . ?רמוא היה המו ,בכש אל ןבל תיבב דמעש הנש 'כ לכ לבא בכש ןאכ
(הבר שרדמ) רמוא היה םיליהת רפס לכ

,םיליהת קרפב קוסע תויהל ךירצ ושאר ,ותכאלמבו ותסנרפב קסוע םדאשכ םג :ךדמלל
.הלאב אצויכו אינת ,תוינשמ
(792 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(בי,חכ) המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו

,המשנ ,חור ,שפנ :המשנבש תוניחבה עברא דגנכ ,םיבלש העברא הב שיו םלוסל הלשמנ הליפתה
.היח

.'שפנ' תניחב דגנכ ןהו האדוה ןניינע - רחשה תוכרב

.'חור' תניחב דגנכ םהו תודימה תולעפתה אוה םנכות - הרמזד-יקוספ

.'המשנ' תניחב דגנכ םהו ,תוננובתהו הגשה - עמש-תאירקו עמש-תאירק תוכרב

.'היח' תניחב ,הרוקמו השרוש םע ףוגב תשבולמה המשנה תורבחתה - הרשע-הנומש
(הקת ףד ,א ךרכ ב"רעת ךשמה)

* * *

הריצי ,האירב ,תוליצא - תומלועה עברא דגנכ םג םינווכמ הליפתה םלוס לש םיבלשה תעברא
.תומלועה לכב ךרבתי ותומצעו ותוהממ עפשו רוא ךשמנ הליפתה ידי-לע .היישעו

:תויטרפבו

- "רמאש ךורב" דע "ודוה"מ .םלוסה דמוע וילעש ץראה חטש - "ודוה" דע "ינא הדומ"מ
רמאמה אוה ,"הבילשה יבוע" ,הריציה םלועל הזה םלועה ןיב תקספמה הגירדמה .היישעה םלוע
."דוחי םשל"

תומלועה לכ תא היחמה יקולאה רואה שגרנ הז םלועב) הריציה םלוע דגנכ - הרמזד-יקוספ
אוה האירבה םלועל הז םלוע ןיב קספהה .("םימלועה יח"ב הליפתב הזה קלחה םייתסמ ןכלו
."וכרב"ו שידק

תוליצאה םלועל הז םלוע ןיב קספהה .האירבה םלוע דגנכ - עמש-תאירקו עמש-תאירק תוכרב
."חתפת יתפש י-נ-ד-א" קוספה אוה

.תוליצאה םלוע דגנכ - הרשע-הנומש

דחאו דחא לכ ,םויה תדובעב םלועב ךשמנה רואה ראובמו זמורמ הרשע-הנומש רחאלש הליפתב
.ותדובע תוהמ יפל
(994 'מע ,ג קלח םירוביד-יטוקל)


(גי,חכ) וילע בצנ 'ה הנהו

:בוט-םש-לעבה רמא

םתס ידיב אל ותרימש תא דיקפמ וניאו קידצה לע רמוש ,לוכיבכ ומצעבו ודובכב ה"בקה
.קידצה תווצממ וארבנש םיכאלמ םתוא ידיב אל ףאו םיכאלמ

ןה" :רמולכ ."הלהת םישי ויכאלמבו ,ןימאי אל וידבעב ןה" (חי,ד בויא) רמאנש והז
- "ויכאלמבו" ,םרמושל ךאלמ םושל ןומא ה"בקה ןתי אל - "ןימאי אל" ,םיקידצב - "וידבעב
םג - "הלהת םישי" ,ונממ עפש םהל שיו ויתווצמ ידי לע וארבנש ,קידצה לש ויכאלמ וליפא
.תאז השעי ומצעבו ודובכב אוה אלא ,םיקידצה תרימשל ןומא יד ןתיי אל םהב
(92 'מע כש ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

* * *

."וינע" תובית-ישאר - "וילע בצינ 'ה הנהו"

בצינ 'ה הנהו" תניחב םיכישממ ,לוע-תלבק ,אקווד הוונעו לוטיב ידי-לע :ךל רמול
."וילע

אלו" (כ תומש) רמאנ שבכל עגונב ירהו ,(הבר-שרדמ) חרזמה שבכל זמור "םלוס" :ףסונ זמר
."הסג העיספ עיספי אלש" ,"יחבזמ לע תולעמב הלעת
(נתת ףד ,ה ךרכ הרותה-רוא)


(גי,חכ) קחצי יקלאו ךיבא םהרבא יקלא 'ה ינא

תמכ אוה ירהו תיבב אולכו ויניע והכש יפל ,קחצי לע ומש דחיי ןאכ . . :קחצי יקולאו
(י"שר) ונממ קספ ערה-רציו

?אוטחל ותלוכיבו ערה-רצי שי אמוסל םגש שחומב םיאור ונא הרואכל

-הדובעה ןשע תא לובסל לוכי היה אלש ךכמ האצותכ האב רוהנ-יגס היה קחציש הדבועה אלא
הלטינ ויניע והכש ידי-לע ןכל ."ערב תוארמ םיניע רוהט" היה אוה ןכש ,וישע ישנ לש הרז
."ונממ קספ ערה רצי" ,ער לש תואיצמה לכ ונממ
(132 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גי,חכ) ךערזלו הננתא ךל הילע בכש התא רשא ץראה

(י"שר) וינבל שבכיל החונ אהתש ול זמר ,ויתחת לארשי ץרא לכ ה"בקה לפיק :הילע בכוש

תוצוצינ תא ררבל ידכ םוקמל םוקממ עוסנל ךרטצי אלש הכרב וז :בוט-םש-לעבה שרפמ
.ומוקמב םררבל לכוי אלא ,וילא םיכיישה השודקה
(ד ףד ,וט ןמיס בוט-םש-רתכ)


(א,טכ) וילגר בקעי אשיו

(י"שר) תכלל לק השענו וילגר תא וביל אשנ . . :וילגר בקעי אשיו

רוריבב הדובעה ידי-לע אקוודש עדי בקעי .החמשבו תוזירזב ךלה בקעיש ,עמשמ י"שר ירבדמ
.החמשבו תוזירזב ךלה ןכלו ,תולענ יכה תוגרדל םיעיגמ ,םלועה יניינע ךוכיזבו

םש קוסעל ידכ תחדינ הניפל אצויו ,לארשי יפלא ישאר םעטמ תוחילשל תאצל הכוז ידוהישכ
ותבוטל םג אלא ,םוקמה תבוטל קר אל אוה רבדהש תעדל וילע ,תודהיהו הרותה תצפהב
.בבל בוטבו החמשב תאז תושעל שי ןכל .הז ידי-לע הלעתיש ,תיטרפה
(ט"ישת ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)

רודו רוד תורצוא


יעצמאה ר"ומדא ק"כ

בלבש הדובע לע ויכנוחמל רביד יעצמאה ונברשכ
* הלחש דע ךכ-לכ שגרתה ,תוניתמב הליפת לעו
יפכ טיבהל ךירצ ידוהי לעש ינדמיל יבא" :רמא
תמרה לע * "ק"אד המודקה הבשחמב לולכ אוהש
לכש דחוימה רמאמה לעו וימיב תודיסחה ןרק
ול שוקיבה תא קפסל וחילצה אל דחאכ םיקיתעמה
,ולסכב 'ט ,תוקלתסההו תדלוהה םוי תארקל *
ולסכב 'י ,הלואגה גחו

...תווצמ תפלחה

תא תתל ךירצ היה - ךורע-ןחלושהו אינתה לעב - ןקזה וניבר ר"ומדא ק"כ דוה רשא העשב
דיגמה ברה ונרומ ק"כ ידימלתמ דחא דמלמל רחב ,רדחל יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה ונב
ינאו ,ךתיב ינב סנרפל הווצמ ךל שי התא .הווצמב הווצמ ףילחנ אוב ,ול רמאו .שטירזממ
ינב תסנרפב קלח ךל ןתא ינא .וניתווצמ תא ףילחנ אוב .הרות ינב תא דמלל הווצמ יל שי
.הרות ינב תא דמלת התאו ךתיב
(טש 'מע ,ג ךרכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - שדוק-תורגא)


וחצינ הנבלה היסור ידיסח

ךשמ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ראשנ - ג"עקת תנש תבט ד"כ - ןקזה ר"ומדא ק"כ תוקלתסה ירחא
ינבו קדצ-חמצ לעב מ"מרה ר"ומדא ונתח ק"כ .הנטקה היסורב ,גו'צנמרק ריעב ןמז הזיא
תחפשמ ינב ראשו ,ןקזה וניבר ק"כ ןמטנ םש םוקמ ,שטידאה ריעב העש יפל ובשייתנ ותיב
תוררועתה התשענ םישדוח השולש ךשמב .שטידאהל הכומסה ןעמאר ריעב ובשייתנ ןקזה ר"ומדא
ודעוותה הניארקואו הנטקה היסור ידיסח .היסור תונידמ לכב ד"בח ידיסח תדע ןיב הלודג
עבקיש ושקבל יעצמאה ר"ומדא ק"כל חולשל [תוחלשמ=] תוכאלמ ורחביו תויזכרמ םירע המכב
.הנטקה היסורב םירעה תחאב ותריד

ר"ומדא ק"כל חולשל תוכאלמ ורחביו תויזכרמ םירע המכב ודעוותה הנבלה היסור ידיסח
אצמיש םירעה תחאב ותריד עבקיו הנבלה היסור ותדלומ ץראל רוזחל ליאויש ושקבל יעצמאה
.ןוכנל

ג"עקת תנש תועובשה גח רחאו ,הנטקה היסורמ תוכאלמה לע ורבג הנבלה היסורמ תוכאלמה
.הנבלה היסורל וכרד שעיו גו'צנמרק תא יעצמאה ר"ומדא ק"כ בזע
(בקת 'מע ,ג ךרכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - שדוק-תורגא)


ידוהי לע לכתסהל ךירצ ךיא

ינקזמ םג םיחכונ ויה ,ויכנוחמ םע יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה תודעוותה תעשב ,תוחישה תחאב
תושגרתהב רביד יעצמאה ונבר ק"כ דוה .ןקזה ונבר ויבא ק"כ דוה לש םינושארה םידיסחה
,בלבש הדובעה תוציחנ ןיינעב ,שממ שפנה תכיפשב ,שודקה ובבלמ םיאצויה םירבד ,הלודג
.םיעמושה לע רידא םשור השעש המ ,תוניתמב הליפת

בלה תושגרתהב רובידהו ,וירוענ ימימ דוע האירהו בלה שולח היה יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה
ואוביו םיימויל הלחנ תודעוותהה רחאש ,איהה םעפב היה ןכו ,ותואירב לע ערל לעופ היה
,ךכ לכ תושגרתהב רביד עודמ ונבר ק"כל םהמ דחא רמאיו ,ורקבל םידיסחה ינקזמ םידחא
.הזמ רהזיהל ךירצ היה ותואירבל קיזמ הזש עדוי אוהש רחאמ

רמא םיכרבאה תכרדה ילע סימעה - יעצמאה ונבר ר"ומדא ק"כ ול בישה - ר"ומדא ק"כ רשאכ
ידוהי לע=] ק"אד המודקה הבשחמ ןיא טייטש רע יוו ןקוק ןעמ ףראדעב ןעדיא א ףיוא ,יל
.[ק"אד המודקה הבשחמב לולכ אוהש יפכ טיבהל ךירצ
(זעת 'מע ,ג ךרכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - שדוק-תורגא)


...םויב תועש שולש תוחפל

ירחא יכ ,תודיסחה תעידיב םיריעצה םיכרבאה ןרק םמורתה יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה ימיב
דומלל תועיבק םהל ושעי םהינתוח וא םהיבא ןחלוש לע םיכומסה םיכרבאה לכ יכ הדוקפה תאצ
המכו המכ בשומו ריע לכב וברתה ןמזה ךשמב הנה ,םויב תועש שולשמ תוחפ אל ח"אד םוי לכב
.תודיסחה תרותב רבד יעדוי םיכרבא

םידמלמו םיעיפשמל ושענ םהמ םיברו ח"אד תעידיב םיליכשמה וברתה םינש הזיא רובעכ
הברתנ יכ ,ד"בח ידיסח תדעב זע םשור לעפש המ .םינוש םיבושייבו םירפכב ,תורייעב
.תודיסחה תרותב קסעהו העידיה
(דסש 'מע ,ג ךרכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - שדוק-תורגא)


השירדה לע ונע אל םיקיתעמה

אבש יעצמאה ונבר ק"כ דוה לש ןושארה רפסה אוה םירוויע-חקופ רפסה רשא רורב עדונ
...סופדב

עבקו הנבלה היסורל יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה בושב םידיסחה ימי ירבד תודלות עדויהו
תובבלהו תועדה בוריקב רידאה םשורה עדויו ,שטיוואבוילב - ג"עקת לולא י"ח - ובשומ
- שטיוואבוילב זא ויהש םיבתכה יקיתעמ תורשע וליפא רשא ןיבי ,םידיסחה להק לע זא השעש
רמאמה לע תושירדה יוביר תא תואלמל תלוכיב ויה אל - םיקיתעמה תודלות תמישרב ראובמכ
.אוהה
(טעת 'מע ,ג ךרכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - שדוק-תורגא)


קידצה תדלוה םויב ןדע-ןגב הדועסה

לש ונקז ודוד ,םולש ךורב 'ר=] ינקז ידוד תא בריק ןקזה ונברש ימצעהו ימינפה רושיקה
ק"כ - דליה היה ,ןקזה ונבר קלתסנשכ .תובר וילע עיפשה ,[ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
י"ח םויב הנש הרשע-םיתש ךשמב םצ ינקז ידוד היה - ג"עקת - זאמו ,ולוכ רובש - ש"בר
...ןקזה ונבר לש ותדלוה םוי ,לולא

םוי תודוא ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה רביד ,[ה"פקת=] לולאב ג"י ,אצת תשרפ שדוק תבשב
ןדע-ןגב תכרענה הלודגה הווצמה תדועס ;טרפב םייללכ םישנא לשו ללכב קידצ לש תדלוהה
לכו ,תוקולאה תוהמ תגשהו תייארב הניכשה ויזמ םינהנש ךכב תאטבתמה ,ןוילעהו ןותחתה
תנווכ עוציבב החלצהב התוא תוכרבמו הזה םלועל תדרל תדמועה קידצה תמשנמ תודרפנ תומשנה
...ףוגב המשנה תדירי

תא עבקש לע הרומג הטרח טרחתה ...יעצמאה יברה ובסמ וז השודק החיש עמש ינקז ידודשכ
םוי תא עבקו ,םירדנ תרתה ךרע לולא ד"י 'א םויב .םוצ םויל לולא י"ח שודקה םויה
.שודקה םויה ינפלש ישימחה םויב וא ינש םויב תינעתה
(616 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב 'ט

ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.1(ח"פקת - ד"עקת :תואישנה

.תודעוותה םוי

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.2'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,תדלוההו אלוליהה לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.3ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד :ןכו
ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדלו .4תווצמו הרות
.5הכונחד תויודעוותהב

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.4םיכומסה םימיב המלשהו

.6תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו . . בקעי חרביו .ידש ימלת לע . . םיאולת ימעו" :הרטפה
.7(די,בי

.8'םימחרה בא' םירמוא

.9'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ןושאר םוי
ולסכב 'י
אוהו ,10ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.9םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.12"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .ד"וימ איה הלחתהה .11

ישימח םוי
ולסכב ד"י
ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.13השראו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפל 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :14יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו . . םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע
.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (1

םינפ לכ-לע דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקלבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (2
.שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה דחא הנשמ קרפ

.תבט ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (3

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (4

.389 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (5

'מע ד ךרכ ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (6
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס .(156

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (7

עבקנ אל - (113 'מע ,10 הרעהבש תודלותה רפס) ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו (8
-לכ עבקנ אל ומצע הזה הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי ותעשב
.ת"הק תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל ,ךכ

.ד"בח-ללוכ חול (9

,ל"נה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'בו ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ (10
.ח קרפ

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (11

הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (12
.לוטיב הניינעש ,ד"ויב איה הלחתההש

.ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םינינעה יטרפ (13

.272 'מע םש ךלמ ימי .טיק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש (14זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il