- ח"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ולסכב ו"ט * חלשיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"הרצי תבשל ,הארב והות אל"


זאש ינפמ ,ובירחהל תנמ-לע הליחתכלמ ארבנ "והות"ה םלוע
תואיצמ לכ הז ךרד-לע * רתוי הלענ אוה "ןוקית"ה םלוע
הז ידי-לעו ,התוא החדי םדאהש ידכ הארבנ םלועבש ערה
תדיריל הביסה םג וז * רתוי הלענ היהי ולש "בוט השעו"ה
םיימשגה םיניינעה רוריב ידי-לעש ינפמ ,הטמל המשנה
תחישמ * רתויב הלעמל הלעתמ איה ,"והות"ה םלועמ םשרושש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

והזש 1רוא הרותב ראובמ - ושעל בקעי חלשש החנמה תודוא עובשה תשרפב רפוסמהל עגונב
.החנמ םשב םיארקנש תונברקה ןיינע ךרד-לע

דצמ ןה ,תונברקה ןיינעל המיאתמ הניא ושעל בקעי חלשש החנמהש םעטה ראבל ךישממו
,תומהבה יגוס דצמ ןהו ,תונברקה ןיינעב ותמגוד וניצמ אלש ,2"'וג םייתאמ םיזע" ,רפסמה
,תונברקב םיאמט םהש 3"םילמג" םג חלשש

בירקה חנש וניצמ הרות-ןתמ םדוקש תונברקב םג ירהש ,ינאש הרות-ןתמ םדוקש ץרתל ןיאו -
ןמ ותאצב ןברק בירקיש ידכ ,"העבש העבש" הביתל סינכה םהמש) 4אקווד הרוהטה המהבה ןמ
- 'וכו וניבא םהרבא בירקהש תונברקב הז ךרד-לעו ,(5הביתה

דע עדוי ונתא ןיא"ש ,והותה םלועל אלא ,ןוקיתה םלועל םיכייש םניא הלא תונברקש ןוויכ
. . חלש ךכו םניינע עדי ה"ע וניבא בקעי קר ,רועיש הזיאו תונברקה םה המו ךיאה המ
.6"'וכ םירחא םירועישו ןוקתד תונברקב הרותב םיבותכ אל רשא םירחא תונברק

,וישכע םגש ,רמול חרכהב ,והותה םלועד תונברקה רדס ונל תרפסמ הרותהש ןוויכ ,הנהו
דחאו דחא לכ לצא ונשיו ךייש ,ןוקיתה םלועד רדסב איה הדובעה רקיעש ,הרות-ןתמ ירחאל
.ןוקיתד הדובעה רדסל המדקהו הנכה אלא וניא הז ןיינעש אלא ,והותד הדובעה רדס םג

אל ןיד" רמאנ והותה םלועל עגונבש יפ-לע-ףאש - םמצע ןוקיתו והותל עגונב אוהש ומכו
םלוע ןיינבב הלעמ םג שי ,םוקמ-לכמ ,והותה םלועד הריבשה התיה ןכלו ,7"היל ןיינה
םלוע ןיינב השענ הז ירחאלש - 8"רותסל תנמ לע הנוב"ד ןפואב הליחתכלמ ארבנש ,והותה
.9והותה םלוע תריתסו ןיינב ילול היהש ומכמ רתוי הלענ ןפואב ןוקיתה

היה הדובעה ןיינע ליבשב ,הרואכלד ,ערה תואיצמב ךרוצה והמ הלאשה לע הנעמה םג והזו]
הז ידי-לע אקווד יכ - ותוחדל וכרטציש ערה תואיצמב ךרוצה והמו ,"בוט השע"ד וקה קיפסמ
.רתוי הלענ ןפואב אוה "בוט השע"ה יזא ,ותוא םיחודו ערה תואיצמ הנשיש

תרותל תודגנתה תויהל הכירצ התיה המל םילאושה שיש ,תודיסחה תרות יוליגל עגונב ז"דעו
הנשיש הז ידי-לע אקווד יכ - תודיסחה תרות תולגתהל ןמזה עיגה רבכש ירחאל ,תודיסחה
איהש - החמשה םגש ךכל ףסונ ,תאש רתיב תודיסחה יוליג השענ ,התוא םילטבמו תודגנתה
.[רתוי הלודג איה - תודיסחה תרות לש תודוסיהמ

רמול קיפסמ ,הרואכלד - "הרצי תבשל הארב והות אל" 10בותכה ןושל קויד ןבומ הז יפ-לעו
והות אל" םג רמול ךירצ המלו ,ךרפומו ללשומ "והות"ש ןבומ היה ומצעמו ,"הרצי תבשל"
אלא ,והותה םלוע לש ותואיצמ םויק שגדומ ,הרותב "והות" תבית תרכזהב ,יכ - "הארב
."רותסל תנמ לע הנוב" ,"הארב והות אל"ש ןפואב איה ותואיצמש

רדנה תולחש ,ונייה ,רפומ היהי רודאשכל רמואו רדנ רדונה :הרותד הלגנב רבדל אמגוד
.רפומ היהיש ןפואב הליחתכלמ אוה

ירחאו ןיאושינה םדוק - אוה תויטרפב דחאו דחא לכ לצא ןוקיתו והותד ןיינעה ,הנהו
:ןיאושינה

ןיאושינה םדוקש ןמזהש ,אצמנו ,ןיאושינה ןיינע לע יאק - וטושפכ "הרצי תבשל"ד ןיינעה
.ןוקיתד רדסה אוה ןיאושינה ירחאלש ןמזהו ,והות תניחבב אוה

איה תילכתה לבא ,'וכו הלעמ וב שיו ,ןיאושינה םדוקש ןמזה תויהל ךירצ יאדווב ירהו
ירחאלש ןמזהל הנכה רותב קר אוה ןיאושינה םדוקש ןמזה וליאו ,ןיאושינה ירחאלש ןמזהב
.ןיאושינה

דסיימה וגיהנהש יפכ - טרפב םימימת-יכמות תבישיבו ללכב שטיוואבוילב רדסהש םעטה והזו
המכב ומכ וניא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונבו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,לעופ-להנמהו
םירשעה תונשב אלא ,(הזב אצויכו הנש 'ל) רתויב רגובמ ליג דע םידמול םירוחבהש תובישי
אל"ש ל"נה םעטמ - םיחפט הרשעמ הטמל וטושפכ ךודישב קוסעלו ןיינעתהל םיכירצ תומדקומה
."הרצי תבשל הארב והות

,היוצר התיה אל - 11הרותב הקשח ושפנש ללגב השא אשנ אלש יאזע ןב לש ותגהנה ,ןכלו
ךישמה הרותה דומיל ידי-לעש 12עודיש יפ-לע-ףא - תאזו .6והות לש הגהנה רדס והזש ןוויכ
הז היה אל ןכ-יפ-לע-ףאש אלא ,שממ והות לש ןיינע היה אל ולצאש ,ונייהו ,םירגה תומשנ
ןב . . סדרפל וסנכנ העברא") סדרפל ותסינכש - רבדל היארו ,ןוקיתה ןיינע תיתימא
המכו-המכ-תחא-לעו .13םולשב אציו םולשב סנכנש אביקע יבר לצא ומכ התיה אל ("יאזע
- ותרות דומיל ידי-לע תומשנ ךישמהש יאזע ןב לש ותגירדמל םיכייש אלש הלאל עגונב
אוביש לדתשהל םיכירצ אלימבו ,וטושפכ "הרצי תבשל"ד ןיינעה םלצא תויהל ךירצ יאדווב
.םדקהבו ,שממ לעופב רבדה

לעופה לא אובל לכויש ךודישב רחביש ,רמאו ,םיכודיש המכ ועיצה יעצמאה ר"ומדאל -
14הנותחהב ןקזה ר"ומדא רמאיש תודיסחה ירמאמ תא עומשל רבכ קקותשמש ןוויכ ,רתוי םדקהב
לצא היהש ומכ תודיסחל ןואמצ םלוכל שי םא עדוי ינניא (:קוחש תבב רמא ר"ומדא ק"כ) .
תבשל"ד ןיינעה דצמ ,ןפוא לכב לבא ,הזב תוגרד יקוליח שי אמתסמ ...יעצמאה ר"ומדא
.םדקהב לעופב רבדה אוביש לדתשהל שי - "הרצי

םגש ,רבדל היארו ,והותד ןיינעה ךייש ןיאושינה ירחאלש ןמזהב םגש ,ףיסוהל שיו
.והותה םלועד תונברקה תודוא רפוסמ הבש חלשיו תשרפ ןירוק ןיאושינה ירחאל

רחוס ושוריפ ןענכ"ש 16הזב ראובמו ,"המרמ ינזאמ ודיב ןענכ" 15בותכש המ יפ-לע ןבויו
,רכתשהלו חיוורהל ידכ ותושרמ םאיצומו בהזו ףסכ ןוממ רזפיש רחוסה ומכ לשמ ךרד-לע . .
,"דוע ףסונו רזפמ תויהל ותנווכ רקיע לכו

ידכ ןתמו אשמב קסועש ,רשיה ךרדב ךלוהש ימ שי :םינפוא 'ב שי אפוג הזבש אלא -
ןוה תוברהל ונוצר דצמ רתויב דרטומש ,ןותלקע ךרדב ךלוהש ימ שיו ,וכרוצ ידכ חיוורהל
הז-לעש ,'וכו תוילגרמו תובוט םינבא גישהל ידכ הנכסב ומצע דימעמש ךכ ידכ דע ,רשועו
ךרדב אקווד ךליל שקעתמש ,ונייה ,"ובל ףעזי 'ה לעו וכרד ףלסת םדא תלווא" 17רמאנ
- 18םיבר םימ ךשמהב ראובמכ ,'וכו חילצמ וניא עודמ תונעטב אב ךכ רחאו ,ןותלקע

ירהש ,רתויב הלודג הדירי יהוזש ,הטמל המשנה תדירי ןיינע אוה - לשמנב ותמגודו
19ל"זח ןושלבו ,הטמל התדיריב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ האריו הבהאב התיה הלעמל התויהב
ודיב ןענכ") "ןענכ"ל הדיריה הז ךרד-לעו ,"םכיניב שי ערה-רצי 'וכ םתדרי םירצמל"
ותושרמ בהזו ףסכ איצומש רחוסה לשמכ והזש - 20תומואבש םילקלוקמהמ איהש ,("המרמ ינזאמ
,האריהו הבהאה םהש בהזו ףסכה תא האיצומש המשנהב ותמגודו ,דוע ףסונו רזפמ תויהל
בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט" 21רמאנ הז לעש ,הטמל התדירי ידי-לע היהיש ןורתיה ליבשב
התיהש ףסכו בהז תניחבמ רתוי הזה-םלועב ךיפ תרותב הלעמו ןורתי שיש רמולכ" ,"ףסכו
.16"הליחתב םהב הדומל המשנה

תדובעבש הלעמה דצמ ,אוה ,הטמל הדיריה ידי-לע השענש חוורהו ןורתיהש - הזב ןיינעהו
תוללכב אוהש יפכ והותה ןיינע והזש ,והותה םלועמ םשרושש םיימשג םירבדב םירוריבה
.הרות-ןתמ ירחאלש הדובעה

:בשיו תשרפל םיאב חלשיו תשרפמש - תוישרפה ךשמה ןכות םג והזו

- םירוריבה תדובעב קוסעל םיאתמה ףקותב םיאצויו ,םלועבש ךשוחהמ םילעפתמ אל רשאכ
:22"ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו" השענ יזא - חלשיו תשרפד ןכותה והזש

ונשי ,23"אקיתע יאהב אלאמש תיל"ש ןוויכו ,קיתעד תורובג תניחב אוה - קחצי - ויבא
דחפ ןושלמ "ירוגמ" ,"ויבא ירוגמ" ןיינע והזש ,ןענכ ץראל הדיריה תוללכמ ארומו דחפ
.24ארומו

" ,תובשייתה לש ןפואב ןענכ ץראב םירוריבה תדובע תישענ ולצאש - בקעי לש ותלעמ םנמא
.25"בקעי בשיו

* * *

תירבה ןיינע אוהש ,ולסכ ט"יל ,דיסח לש הדילה ןמז ,ולסכ ד"וי ןיבש םימיהב ונדמעב
,26

ךרבתמ ,27ןימוי והלוכ ןיכרבמ הינימש ןוויכד ,ולסכ ט"י ינפלש שדוק-תבשה םויב טרפבו
לע תיללכ הכשמה תכשמנ ובש ,תודיסחה יכרדלו תודיסחה תרותל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י ונממ
- הלוכ הנשה לכ

,םירתסהו תומלעה אלל תודיסחה יכרדלו תודיסחה תרותל עגונב הכשמהה היהתש ןוצר-יהי
ךרדב הגלפומ החלצהבו ,לקנב ויהיו ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,םיבוכיעו תועינמ אללו
.28עבטהמ הלעמלש
ר"ומדא ק"כ יאושינל שמחו םירשעה לבוי - ד"ישת'ה ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפ תבש תחישמ םיקלח)
-ידיסח-תדוגא תיירפסבש החנהה קתעהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז הרודהמב ;הגומ יתלב .*ונרוד אישנ
(בוטרבל 'יש השמ 'ר ת"הרה ידי-לע ותעשב םשרנש ןמוימ ןכו ,ד"בח

.ךליאו ב,הכ ונתשרפ (1

.וט,בל ונתשרפ (2

.זט,םש (3

.ךליאו ב"עס ,וטק םיחבז האר (4

.ב,ז חנ י"שרפ (5

.םש א"ות (6

.הרעהב 55 ע"ס ת"ש'ה מ"הס הארו .דועו .ב ,ט"פ .ז ,ג"פ ר"ב (7

.ךליאו בפקת ע"ס ב"ח םירבד יעצמאה ר"ומדא ירמאמ .חכשת 'מע ב"ח ג"סקת מ"הס (8

.וכ 'מע ת"רטע מ"הס האר (9

.חי,המ היעשי (10

.ב"עס ,גס תומבי (11

.דל המדקה םילוגלגה רעש האר (12

.א"ה ב"פ הגיגח ימלשורי .י"עה תסריג פ"ע - ב"עס ,וט .ב"עס ,די הגיגח (13

.256 'מע ץ"חרת ש"הס םג האר (14

.ח,בי עשוה (15

.בשיו פ"ר א"ות (16

.ג,טי ילשמ (17

.ותלחתב - ו"לרת (18

.ךליאו ב"עס ,חפ תבש (19

.ג,חי ירחא י"שרפו כ"ות (20

.בע,טיק םיליהת (21

.בשיו פ"ר (22

.א,טפר םש הארו .א,טכק א"ח רהוז (23

.דועו .ב,זכ םש א"ות .ב,זי בשיו דיגמה ברהל הרות-רוא .א,פק א"ח רהוז האר (124

.50 'מע ד"שת תוחישה-רפס םג האר (25

.976 'מע 'ג ךרכ םירוביד-יטוקל (26

.א,חפ .ב,גס ב"ח רהוז (27

.(ל"ומה) הכרבה םויס רסח (28

רובע תועמ ול ונתנב ,תודעוותה ךורעל ןיטיול לאומש 'ר ח"הרהל ר"ומדא ק"כ הוויצ תיברע תלפת ירחאל
.החלצהבו רשיה ךרדב תודעוותהה היהתש וכרבו ,הקשמ

ק"כ הנענ כ"חאו ,ןיאושינהל ה"כה לבוי לגרל ר"ומדא ק"כ תא ךרבל םידיסחה ינקז וסנכנ שדוק-תבש לילב (*
.רתוי בוט ול םג היהי יזא (עטנוזעג ןוא עכעליירפ) םיאירבו םיחמש םידיסח ויהי רשאכש ,רמאו ר"ומדא

שגינו .ןיאושינהל ה"כה לבוי לגרל םידיסח תודעוותה הכרענ ,הליפתה ןיינמה םייסש רחא שדוק-תבשה םויב
ללגב הארנכ) תונכדש ימד רותב - שקיבו ,ר"ומדא ק"כ לש ורדח תלד לע קפדו זיוהטלא סורדוט-סחנפ 'ר ח"הרה
םע דעוותי ר"ומדא ק"כש - (ךודישהב קלח ול היה - יבר תיב דידי ,םייח-והילא 'ר עודיה דיסחה ,ויבאש
ושעי להקה לכש הרוהו ,ןייה לע שדיק ,שרדמה-תיבל ר"ומדא ק"כ סנכנ ,רצק ןמז ךשמ רובעכ ,ןכאו .להקה
."םייחל" ורמאיו שודיק
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


- הלואגה תאבהל הריהמו החונ ךרד
הצוח תונייעמה תצפה


תצפהב וא תוצוצינה רוריב םויסב ,הלואגה לש האוב רתוי יולת המב
?הצוח תונייעמה

ח"פר רוריב - םירוריבה תדובע םע רושק תולגה ןיינע תוללכש ,תומוקמ המכב ראובמ
."ןמא ונימיב הרהמב חישמ אובי םירוריבה ורמגוישכ"ו ,'וכ םיצוצינ

םילעופ "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד הדובעה ידי-לעש םירמוא דציכ :ןיבהל ךירצ הז יפ-לעו
הז ךייש המו ,םיצוצינה רוריב רמגו תומילשב יולת הז ןיינע ירה - ונקדצ חישמ תאיב תא
!?הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהל

:םולש לש ןפואב הדובעל המחלמ לש ןפואב הדובע ןיבש קוליחה והזש - רואיבהו

רבדב רתסנו ןומט השודק ץוצינה ירהש - המחלמ לש ןפואב איה ,תוצוצינה רוריבד הדובעה
וריסהל ,רתסההו םלעהה םע םחליהל ךרוצ שיו ,("ואוו ץעגרע טקעטשראפ זיא רע") ימשגה
הדובע יהוזש ןוויכמו .השודקל ותולעהלו ,ץוצינה תא ךכזלו ררבל םילוכי זאו ,ולטבלו
.'וכ ןמז תוכיראו הבר העיגי איה תשרוד - המחלמ לש ןפואב

ןפואב איה וז הדובעש ,הצוח תונייעמה תצפה - רתוי הריהמו החונ ךרד הנשי ,תאז תמועלו
הרותה תוימינפד "תונייעמ"ה רשאכ יכ ,דגנמה םע המחלמב ללכ ךרוצ ןיאש ,ונייה ,םולש לש
אליממ ךרדב ("פארא טקנייווש סע") ףטוש הז ירה -"הצוח"ה םוקמב "הצפה" לש ןפואב םיאב
...תוצוצינה רוריבד ןיינעה םג אליממ ךרדב לעפנ זאו ,םיריתסמו םימילעמה םירבדה לכ תא

תולדתשהה לדוגל םימעטה דחא םג אוה - םולש לש ןפואב הדובעה תלעמ תודוא ליעל רומאה
רתויבו רתויב לדתשהל שיש ,הרותל םיתיע תעיבק ןיינעב הנורחאה הפוקתב "םערוטש"הו
םדמעמ לע טבה ילבמ - תאזו ,הרותל םיתיע ועבקיש ירשפאה לככ םיבר םידוהי לע לועפל
.תודהי יניינעב םבצמו

:הדובע ינפוא 'ב שיש ליעל רומאכ - הזב ןיינעהו

םימילעמש םיניינעה תא לטבל םיקסעתמש ,הלעמל הטמלמ רוריב לש ןפואב הדובע הנשי
.ידוהיה לש תיתימאהו תימינפה ותוהמ לע םיריתסמו

רשא ,הרותה תצפהב םיברמו םיפיסומש - הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב הדובע הנשי לבא
אישק אל ןמת תיל" רשא ,הרותה תוימינפ טרפבו ,"םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד"
,םירתסהו תומלעה יניינע לכ אליממ ךרדב םילטבתמ הז ידי-לעו ,"'וכ תקולחמ אלו 'וכ
הצורו לארשימ תויהל הצור"ש ,לארשימ דחאו דחא לכ לש תיתימאהו תימינפה ותוהמ הלגתמו
תדחוימ העיגיו הדובעב ךרוצ ןיא בושו ,"תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תא תושעל אוה
.היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכל עגונב וילע לועפל
'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 508-608

רקיעה אוה השעמה


תודיסח דומלל עבות רודה אישנ
הצוח תונייעמה ץיפהלו


"תונובשח"ה לכ תא עדוי אוה

,םלועה יניינעב םויה לכ ךשמב קוסע אוה .תודיסח דומלל יאנפ ול ןיאש ןעוטש ימ שי
!?תודיסח דומלל ןמז ול שי יתמ ,ןכ-םאו ,"'וגו ברוח ינלכא םויב"ד ןפואבו

תודוא ומע םירבדמ רשאכו ;השודק יניינע ליבשב קר הז ירה - "ןמז" ול םינתונש המ לכ
...!ןמז ול ןיאש אוה ןעוט ,תודיסחה דומיל

המו ינא ימ :אוה ןעוט - הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל וילעש ול םירמוא רשאכ ןכ ומכו
הלענ ןיינעל ךיישו יואר ינניא - הצוח תונייעמה תצפה ידי-לע תלוזה לע עיפשהל ינא
!הזכ

םיא טרעוו" - "הארמ"ב טיבמו ותיבב אצמנ רשאכו ,יעבדכ וניא ובצמו ודמעמש עדוי אוה
יפכ - "'וגו שאר דעו לגר ףכמ"ש ותוארב ,"רוהנ יגס" ןושלב ,"ןגיוא יד ןיא קיטכיל
!?הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל םיאתמה םדאה אוה ,ןכ-םאו ,הישפנב שיניא עדיש

"שאר"ה ותויהב יכ ,ל"נה "תונובשח"ה לכ תא עדוי "רודה אישנ"ש ,ול םירמוא הז לע הנה
,(לארשי ינב תוללכ) ףוגה יקלח ראש םע השענש המ לכ שיגרמו עדוי אוה ירה ,רודה לכד
תצפהד ןפואב םג אלא ,ומצעל קר אלו ,תודיסח דומלל רודה אישנ ונממ עבות ןכ-יפ-לע-ףאו
!הצוח תונייעמה

"לוכאו ףוטח"ד ןפואב םירוריבה תדובע

,תופוצר םימעפ 'ג הדועסל םיידי תליטנד רודיהה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחישב ראובמ
וארה םידיסח ירה - ("ייברעד ןטלאה ףראד'מ") 'וכ ימינפ ןפואב תויהל ךירצ הז ןיינעש
!םימעפ 'ג םיידי תליטנ לע דיפקהל םלוכ וליחתה הז ןיינע םסרפתנש זאמש "ץנוק"

'ג םיידי תליטנד גשומה תודוא ללכ ועדי אלש המכו המכ ויה - ל"נה ןיינע םסרפתנש ינפל
ר"ומדא ק"כ גהנ ךכש) םימעפ 'ג םיידי תליטנד רודיהה ונשיש םסרפתנש זאמ לבא ;םימעפ
םידיסחה לכ וליחתה ,'וכ הזל יואר תויהל םיכירצש רמאנש תורמל הנה ,('וכו ע"נ ב"שרהומ
!שממ לעופב ךכ גוהנל

יואר תויהל םיכירצש שוריפב רמאנ ירה ,ןכ גוהנל םלוכ וליחתה םנמא עודמ) רבדה םעטו
ידי-לע םסרפתנש) עודיה ובתכמב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע ןבומ - ('וכ הזל
-לע (ללכ ךרדב) תויהל ךירצ םירוריבה ןיינעש יפ-לע-ףאש ,(ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תויהל הכירצ (םינורחא רתויה םירוריבה ןמז) אחישמד אתבקעד ןמזב הנה ,הגרדהו רדס יפ
רשאכ ,רמולכ ,"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןפואב אלא ,הגרדהו רדס אלל םירוריבה תדובע
טבה ילבמ ,דימו ףכית תאז תושעל וילע ,םייוסמ ןיינע ןקתלו לועפל ותלוכיבו ודיל עיגמ
.רחא ןיינעב שארל לכל קוסעל ךירצ היה הגרדהו רדסד ןיינעה דצמש הז לע
,א ךרכ ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משתה ולסכב ח"י ,חלשיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 584 ,583 'מע

יבר יצוצינ


"הליעפו החמש תודעוותה"


,ולסכב ט"י ,הלואגה גח תויודעוותה ןגראל הרוה יברה
לש םתופתתשהל םג לעפ יברה * "שדוקה -ץרא יווצק לכב"
לש תוטלקהל ןיזאה ףא םיתיעל * םיגוחה לכמ רוביצ ישיא
יברה תצלמה לע * בתכב םהילע ביגה ףאו ,םינושה םימואנה
לוק' שיאל בישה המו ד"בח-רפכב תודעוותהה "טירפת"ל
ולסכב ט"יב הרודיש ךרוצל ותכרב תא טילקהל שקיבש 'לארשי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ץראה יווצק לכב תויודעוותה

'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגא) זיראפ םהרבא 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ו"טשת ולסכב ד"ימ בתכמב
:(טער

.ןנוכתו הנבת שדוקה-ץרא יווצק לכב יעבדכ ודעוותי יאדווב

:(ולסכב ד"כמ בתכמ ילושב) זיראפ ברהל יברה בתוכ ז"טשת ולסכב ט"י תודעוותה רחאלו

ובתכמ לבקתנ התע הזו ,[ז"טשת ולסכ ד"כ םוימ בתכמ לש=] חולישה בכעתנ
ולסכ ט"יד תויודעוותהה רבד-לע ךכ-לכ רצקמש אלפלו .ולסכ ה"כ םוימ
הז רבד-לע ובתכי םהש םירחא זרזי םינפ-לכ-לעש יאוולהו .םינושה תומוקמב
.השורדה תויטרפבו

ט"ישת ולסכב ט"י רחאל חלשנש ח"וד לע ,ד"בח-תדוגא-יריעצל יברה תבושת ןושל הזו
:(אית 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגא)

הנשה-שאר - ולסכ ט"י ריהבה םויד תודעוותהמ תובוט תורושבה לע ןח תאושת
.תודיסחה יכרדו תודיסחה תרותל

המוקמב אלש תואנק לולשל

'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"ת ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל יברה בתכ ז"טשת תנשב
:(זכש

ט"יד תודעוותהה תודוא תועידיה לע ןח תאושתו . . םהיבתכמ תלבק יננה רשאמ
הנעיגת - םיקרפ ישאר קר םתודוא םיריכזמש תומוקמה ראשמ םג חטבו .ולסכ
.שארמ ןח תאושתו ,םהיחולשמ וא םהמ םא ,רתוי תוטרופמ תועידי

:ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא ח"הרהל יברה בתכ ,ןוושחרמב ט"כב ,הנש התואבו

שדוחב ונא םיסנכנש ןוויכש ,יתאב התע לש לעו .לבקתנ ןוושחרמ א"ימ ובתכמ
שדוק-תבשד הלוגס ימי לצנל ךיא תוינכת ךורעל ךירצ דעומ דועב הנה ,הלואגה
תצפה ןיינעב - הבוטל ונילע אבה ולסכ ט"י ריהבה םוי אוה ןושארה םויו
'וכו רפכה ,הבישיה תרגסמב ,ד"בח-תדוגא-יריעצ תרגסמב ,הצוח תונייעמה
אתורעתאב םירבדה םישועשכ םיבהלתמ רתויש םדא ינב עבטבש ןוויכו .'וכו
אובאש ףא ,םינושה תודסומה לכל טרפב הז לע בותכל הצור יניא ,אתתלד
דעומ דועבו ל"נה לכ תא ררועל םינפואו םיכרד אצמי יאדוובו .תיללכ הדוקנב
עזגמ דחאלש יתעדונש ןוויכו .בוט רתויה דצ לע םיניינעה ורדתסיש ידכב
בתכמ לבקתנ בוטב שטיוואבויל יניינעל דימת סחייתמו ד"בח ידהואו ש"נא
ימ ררבל השק ,םתוח ילב אוהש ןוויכו - 'וכו 'וכ רפכב רקבי אלש רטסלפ
הזב ךתעד-אקלס-אק לכ תילכתב לולשל ךירצש טושפו ןבומ הנה - םתוחהו בתוכה
תקתעה ולצא שי חטבו 'וכו םימש םשל אלש יאדוול בורקו ,המוקמב אלש תואנקמ
הברתיש הברדא ,לדתשהל ךירצש ןבומ הזמש ,דקתשאד ולסכ ט"י תודוא ובתכמ
.וז ןוצר תעב םירקבמה רפסמ לדגיו

:ךישממ יברה

םשב לש תונח ךרד רבועהש ל"זר ורמא ,ףיקמ לש ןיינע ,םימשבל עגונב םאו
,תודיסחל עגונהב המכו-המכ-תחא-לע ,יכה-ואלב רשפא-יא יכ טלוק וחיר
קר אל םיטלוקש ,דחי םג ףיקמו תוימינפ םניינעש ,היגהנמו היתוכרדה ,התרות
הז האור וניא התע תעל ינולפ-ןב-ינולפ םאו .םימינפ םיניינע םג אלא חיר
.ל"דו .ןורסחה אוה ימב שופיחו ןויע ךירצ - רשב יניעב

:יברה ףיסומ דוע

םירבדה רדסל ודיב הלעיו וז הארוה האב ינממש תולגל חרכה היהי אלש יתווקת
ןכות רבד-לע עידוהל ודיב תושרה - ל"נהל ששח שיש הארי םאב לבא ,יכה-ואלב
.הז יבתכמ

םינותיעהב םג בוט המו ,םינותיעב הביתכה רבד-לע וררועל רתומל יאדווב
...'וכו הכונחד ישימחה רנ ולסכ ט"יו ד"וי ימי םע רשקב ,םידליל

:ךשמההו

ל"נה הלוגס ימי רבד-לע [וידרב=] אידרב םירודיש ןכ םג ויהיש ורדסי חטב
- .הווהל עגונהב "ןכב"ו שממ לעופב םע רבעה רבד-לע רופיסה םייסלו רשקלו
.דקתשאדכו תישארה תודעוותהה תא וטילקי ןכ

תיזכרמה תודעוותהה

:(זק 'מע ,זט ךרכ שדוק-תורגא) בתוכ יברה

ש"נא לש ןיינע והז ,ולסכ ט"יב ד"בח-רפכד תודעוותהה רשא רבדה טושפ הנהו
דבל אל ןכלו . . ויניינע לכל עגונו ולוכ רפכהד אטישפו ו"ת שדוקה-ץראב
.שארמ תינכת ןכ םג תחרכומש אלא יבמופ ןפואב וז תודעוותה תחרכומש

תודעוותהל רשקב ד"בח-רפכ דעוול יברה בתוכ (םש ,שדוק-תורגא) ח"ישת ןוושחרמב ח"כבו
:ד"בח רפכב תיזכרמה

אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב בתוכש המב
ןכו ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי ולטי ןינממ רתויכש
דימת אלש םיחרואה ןכ-ןיאש-המ ,אששח הזב ןיא םהידי ולטי םא רפכה יבשות
ףסונ 'וכו ןוזמה תכרבל עגונב הזב םיטרפ המכו ,תודעוותהה רמג דע םיראשנ
ינימב תודעוותה ,ולאכ ליבשב תיאדכ ןכל ,יעבדכ םידי תליטנב ישוקה לע
.ןיבהל לקו ,ןבומכ הקשמו תוריפ ,תונוזמ

"ובשומ דקפנ"

ד"בח תונויערו ללכב תודיסחה תצפהל ףונמל ולסכב ט"י תויודעוותה תא ךופהל ףאש יברה
ילעב רוביצ ישיא ןכו ץוחבמ בחר להק הלא תויודעוותהל איבהל יברה דדוע ךכמ קלחכ .טרפב
.העפשה תודמע

הארו) ןיווז ףסוי-המלש יבר ח"הגה היה ולסכב ט"י תודעוותהב םיפתתשמה ישארמ דחא
תאז'בו ,תודעוותהב ףתתשהל ונממ רצבנ ג"לשת תנשב .בושח םואנ אשונ היה ףאש ,(ןלהל
:יברה ול בתוכ (310 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ןכמ רחאלש 'הכונח

אהיש ןוצר יהיו .ולסכ ט"יב ד"בח-רפכב ובשומ דקפנש לע ,ןבומכ ,יתרעטצנ
.דיתעב םיילפכ ידי-לע הבוטל

"הקזח יתווקת"

:(דל -גל 'מע ,דכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת ולסכב ג"יב ר"זש רמל יברה בתוכ ךכו

ולסכ ט"י םויב ד"בח-רפכב ורוקיב דעב שארמ יתדות ודובכל עיבהל יל השרא
,בוטה וגהנמכ רקבי וז הנשב םגש הקזח יתווקתש ,הבוטל ונילע אבה ריהבה
האמה תנש איהש ,זע רתיבו תאש רתיב תודיסחב הניוצמ וז הנשש טרפבו
.קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהל

ךא ,דכ ךרכ שדוק-תורגאב הספדנ אל תועטב הארנכ) הכרב קרבמ יברה רגיש המצע הגיגחל
דומע ,ו"כשת תבט ,3 'סמ 'ד"בח םרכב' םשב עיפוהש 'ד"בח ןואטב' לש ףסומב המסרופ ותעשב
:(ןושאר

ךרבתי 'המ ןוצר יהי .א"טילש ד"בח-רפכב לודגה ןגניירברפהב םיפתתשמה לכל
חמצ'הד אלוליה תוקלתסהל האמה תנש הנשהש טרפבו ,תחאו דחא לכב םייוקיש
רואיבכ ,הזל םילכה תיישעב וחילצישו ,ואולימב - 'וגו 'םולשב הדפ'ה ,'קדצ
,הליפתבו םידסח-תולימגבו תודיסחו הלגנה הרותב קסעה והזש בותכהב ל"זח
שממ בורקב ,"םש"ב רשא דוחיבו ,וניתויחאו וניחא לכ תיידפ וז הידפ רהמתו
.תצרפו תכרבב .ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגה הזל ףכיתו

הבורמה תא קיזחמה טעומ

תרבוח 'ד"בח ןואטב'ב ספדנ) ט"ישת תנשב .רתויב רצק קרבמ רגשל יברה גהנ םמצע ש"נאל
:(37 'מע ט"ישת טבש ד"וי ,ט"י

.הליעפו החמש תודעוותה .ומתחתו ובתכת היכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל

:כ"שת ולסכב ח"יב

לארשי דול הבישי
.המיתח .ומתחתו ובתכת היכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשלו אבט אתבש

"ומואנ ונעמש"

ב"יב בתכ ךכו .ולסכב ט"י תודעוותהמ םיטלקומ םימואנל םיתיעל ןיזאה יברה ,הארנה לככ
:(ונינפלש הקתעהב רסח ומש) ש"נא ינקסעמ דחאל [ו"טשת וא] ז"טשת רדאב

טילקת יקלח ינש ולא םימי ולבקתנ ןכ ,רדא 'בו טבש 'חמ ובתכמ לע הנעמב
ןח-תאושת ןח-תאושתו ,ד"בח-רפכב אלוליהה םויד תודעוותהד רודישה [תטלקה=]
דבלמ - 'יש ר"זש רמ לש ומואנ רודישהמ קחמנש לע לבחו הזב ותחרט לע
םא חטבו ,רחא ידי-לע וא רוזנעצה ידי-לע הז השענ םא עדוי ינניאו ,הלחתהה
.שארמ ןח-תאושתו יל וחלשי בתכב םואנה ונשי

ירבח וסינכה 'לטינ' לילב יכ ורפיס ,םינש םתואב יברה רצחב והשש ,ש"נאמ םידחא
- ןיווז ברה לש םהימואנל ןיזאה יברהו ,הטלקה יטרסו לוק-םשר יברה לש ורדחל תוריכזמה
.וקלחב - ר"זש לשו ,ותומלשב

,'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') רמאנ ןיווז ברל (יברה ידי-לע בתכוהו) בוקדח ברה רגישש בתכמב
:(269 'מע

-רפכב ולסכ ט"י ריהבה םוי תודעוותהב םאנש המ טילקתה ךותמ ומואנ ונעמש
...םירבדה ךותמו ,ד"בח

...הנמזהב אב אל

,ןיפוליחל וא ,ולסכב ט"י תודעוותהל הכרב ירבד שארמ טילקהל השקב יברל התנפוה תחא אל
.תושקבה תא החד יברה ךא ,תודעוותהב םיפתתשמה תא (ינופלט) יח רודישב ךרבל

:פוקלדייא הנוי 'ר ח"הרהל כ"שת ולסכב 'הב בתכ ךכו

וידר ידי-לע ד"בח-רפכל הרבעה .וימדוקהו שדוק-תבש יאצוממ ובתכמל הנעמב
.דועו םיינכט םימעטמ רשפא יא ולסכ ט"יד תודעוותההל ןאכמ ןופלת

:(וצ 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגא) ילאיבצ ןימינב ברה "לארשי לוק" שיאל ,םימי םתואבו

,ולסכ ט"יה םוי םע רשקב תוררועתה ירבד טילקהל ארבסה ןיינעב בתוכש המב
.ול תוכימסב וא הז םויב םרדשל ידכב ,הבוטל ונילע אבה תודיסחל הנשה-שאר
םרמאל רשפא-יא ,הז הלוגס םוי םע רשקב טרפבו ,ללכב תוררועתה ירבדש ןבומ
יאדוובו .תדחוימ תוררועתהו דחוימ שפנ בצמ םישרודו ,'הנמזה יפ לע'
.השקבה אלמל רשפא-יא ,היוצר הנווכהש ףאו .רתומל תוכיראה היתווכדל

הנוב תרוקיב קר

ובתכמ .ד"בח -רפכב ולסכב ט"י תודעוותה ביבס הרעס םימייוסמ םיגוח וללוח ו"טשת תנשב
- רתי תומלשבו ;19 -20 'מע זי ןויליג 'תורשקתה') םסרופ רבכ אשונב יברה לש םסרופמה
'במ הנושארה .יברה לש תויוסחייתה יתש דוע ןלהל .(318-310 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב
:(טמשנ אוה םש - זפר 'מע ד"וי ךרכ שדוק-תורגאל ךייש עטקה) ו"טשת טבשב

בורב היה רשאו ,ד"בח-רפכב הלואגה םויד תודעוותה תודוא בתכש הממ יתינהנ
יתיארשכ ,יתרעטצנ םגו ינהימתו יניעב האילפ ןכלו .וררועתנ םיפסאתמהו םע
ל"נה תודעוותהמ ןוצר עבש וניאש ש"נאל ךייש וניאש דחא דיב בותכ בתכמ
עגונהב םיליהבמ םילימב (עקיטירק) תרוקב ול רמא 'יש . . רמש היארל איבמו
- תודעוותהבש םיטרפ הזיאמ ןוצר עבש היה אל תמאב םג םאו .ל"נה תודעוותהל
.תודעוותהה ירדסמ רפכה תלהנה םע םדוקמ הז רבד-לע רבדתהל היה ךירצ
הז אל ירה ,הזמ רתוי םג וא ,תונעט וא אנלבוק ול שי םא ,הז רחאל וליפאו
רבד שי םא ונקתי םה אל יאדוובש ,ד"בח תא םיצימשמה םישנאל רפסל םוקמה
היה אל רשפאש יתרמא שארמ .רתומל ךא טושפה רבדב תוכיראהו .ןוקית ךירצה
איבמו ונממ הז עמשש רורב רמוא ל"נהש ,יל עדוותנ בוש לבא ,םלועמ םירבד
!רמאש םירובידה םג

ןושאר ילכמ חוויד

:"ויחי םהילע 'ד ו"ת ק"האב רשא ד"בח תדוגא תלהנה'ל ו"טשת רדאב 'חמ תפסונ תוסחייתהו

ןאכל וחלשש םתוא תא קידצמ ינא ןיאש ןבומ הנה ,ולסכ ט"יד הגיגחהל עגונהב
- הז קר אוה יתבתכש המו .םש השענהמ יתעדי אלש טרפבו ,הנפוא לע תונעט
הגיגחהמ עדאש היה יוארהמ ,הגיגחה תא םיראתמו תונעטב ילא םיאבש ןוויכש
המכ ךשמבו) תונושארה תועידיה ועיגיש אלו ,הורדסש םתואמו ןושאר ילכמ
.ש"נאמ םניא ,התע-תעלש ,דצהמ (תוידיחיה - תועובש

בר ינחור גנוע

תובקעב - הפיחב תיתדה-הצעומה ר"וי ותעשב שמישש ימ יברה לא רגישש תרגיא ןלהל
:וריעב המייקתנש ב"כשת ולסכב ט"י תודעוותה

א"טילש ןוסרואינש מ"מרהמ ןרמ ר"ומדאה"

ברע' תואצות לע ותרות דובכל חוודל םיבר תשקבל יתרתענ םגו ישפנ ךרוצ ינא שיגרמ"
שי ילש ,הפיחב תיתדה-הצעומה ידי-לע רדוסש ,ולסכ ט"י - הלואגה גח לגרל 'ד"בח תודיסח
אבא 'ר :םינברה דובכ ידי-לע האולמב העצוב העדומה יפל תינכתה .השארב דומעל דובכה
ןימינב :ה"ה ד"בח-רפכ לש הלהקמהו ,גרובזניג קחצי 'ר - החנמה .לגס השמ 'רו ,ןיול
ועמשנו בר ןכותו ןיינע [ילעב] ויה תואצרהה .ןיקביר והילאו ןייטשנורב ןמלז ,ןיול
תרות לש חור הרשה דחיב לכהו ,הרמזבו הרישב המיסקה הלהקמהו םיפסאנה ידי-לע בר בשקב
יזכרמה שרדמה-תיב לש םלואה .בר ינחור גנוע ומרגו ,תקהבומ תינחור הריוואו תודיסחה
אקווד ואלו רוביצה תורדש לכמ ןווגמ היה רוביצה .םישנ תרזעב םג הפ לא הפמ אלמ היה
...הפיח ביבס תוירקהמ םג םישנא ואב ,המודכו טפוש ,תסנכ רבח םג םכותבו ד"בח ידיסח

,רקיו דובכה תרדה לכב"

"ןהכה .נ.י"

-יריעצ לש ימינפה ןועידיב ותעשב ומסרופ וז תחלצומ תודעוותה לע חוויד ןכו בתכמה)
.(7 'סמ ןויליג ,ו"ת ק"האב ד"בח-תדוגא

תומשרתה עומשל שקבמ

שארב דמעש ימ ,ל"ז הירנ-יבצ השמ ברה יברה לא 'תודיחי'ל סנכנ ח"כשת ולסכב 'בל רוא
הנשב רקיבש עמש יכ יברה ול רמא (27 'מע 'המכחה לצב') רוקיבה ךלהמב .ה"ארה רפכ תבישי
תא עומשל שקיבו ,ולסכב ט"י דובכל תוינוכיתה תובישיה סוניכ תעב ד"בח-רפכב הרבעש
.ותומשרתה

ז"יב .תובישיה-ידימלת-דוגיא - 'ה"תא' ןוגרא ידי-לע דימתמו זאמ הנגרואש הלועפ וז
בתכמ "ד"בח-רפכבש - ו"ת ק"האבש תובישיה-ידימלת-דוגיא" לא יברה רגיש ט"כשת'ה ולסכב
תובוט תורושבה לע ןח -תאושת ןח-תאושת" :ושדק-די בתכב ףיסוה ומויסב .יטרפ-יללכ
."הלואגה גח תכרבבו שדוקה תדובעב החלצה תכרבב . . סוניכה תחלצהמ

:ט"כשת אב תשרפ שדוק-תבש ברעמ יטרפ-יללכ בתכמב בושו

תובישיה ידימלת דוגיא תלהנה

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

ןח-תאושתו ,תונומתהו וימדוקהו טבש ח"ר םוימ בתכמה תלבק יננה רשאמ
.ןח -תאושת

.ולסכ ט"יד סנכהמ ח"ודה לע טרפבו

"!ירמגל יסינ ךרדב"


ירמגל ייסנ ךרדב היהי ול ,לועפי הבוטל ונילע אבה ולסכ שדוחש ןוצר יהיו
ולצניו .םימחרבו דסחבו ,בוטהו םייחה ךפה אוהש המב הריחבה ש"נאמ לולשל
.אבבו הזב תוינחורבו תוימשגב םהל בוטל ואולימבו ירשפאה לכ תא

.ט"ישת תנשב ש"נאמ דחאל בתכמב יברה לחיא ךכ -

בויחל עגונה לכב המכו-המכ-תחא-לעו ,"ערמ רוס"ל םיעגונה םיניינעב קסע הז בתכמ]
.["בוט השע"לותודיסחה ינייעממ


חלשיו תשרפ


(ד,בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

וליאו ,וישעל בקעי חלש םיכאלמה לש "שממ"ה (י"שר) שממ םיכאלמ :םיכאלמ בקעי חלשיו
(שטירזעממ דיגמה) ומע הראשנ - םהלש תוינחורה

תדובע ירה ,םיכאלמה לש 'שממ'ה תא קר וישעל בקעי חלש עודמ (א :הזב קדקדל שיו
ןיבו ךאלמה לש 'שממ'ה ןיב דירפהל ןתינ ללכב דציכ (ב ?ינחור ןיינע איה 'םירוריב'ה
?ךאלמה לש ותוינחור

('שממ'ה) ולש תוימשגה יזא ,בקעי לצא תראשנ (ךאלמה) ררבמה לש תוינחורה רשאכ קר :אלא
וקתנתה אל וישע תא םיכאלמה ושגפשכ םג ,רמולכ .ררבתמה רבדה תא ןקתלו ררבל תלגוסמ
- בקעי לצא אוה יתימאה םמוקמש השגרהה .וישעל אב םפוג קר וליאכש דע ,בקעיל םתורשקתהמ
.וישע םע לועפל חוכה תא םהל הנתנש איה

םיאצויה םה ולש 'שממ'הו 'ףוג'ה קר ,הצוח תודהיה תצפהב תוחילשל אצוי םדאשכ :ונדמלל
וניאישנ וניתוברב - חלשמב הקובדו הרושק תויהל הכירצ ולש 'תוינחור'ה לבא ,הצוחה
.('בקעי')

תוברעתה אלב ,חלשמה תוחילש יולימ אוה 'הצוח'ה םע קסעהש ושפנב עובקל םדאה לע :דועו
רבד - ותמשנ לש תינחורה התואיצמ איה ותואיצמ לכש ,ףוגה תמגודבו ,ידדצ ןיינע םוש לש
.חלשמב הקובד ראשית ןכא ותוינחורש חיטבי הז
(100 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)


(ה,בל) יתרג ןבל םע

ןבל םע :רמולכ ,ג"ירת היירטמיגב יתרג :רחא רבד . . רג אלא בושחו רש יתישענ אל :יתרג
(י"שר) יתרמש תוצמ ג"ירתו יתרג עשרה

יניעב יהשלכ תועמשמ הזל שי יכו ,תוצמה ג"ירת תרימש לע וישעל בקעי עידוה המ םשל
!?וישע

תוקולאל "הריד"ו "םילכ" ("ןבל") םיימשגה וירבדמ השע בקעי - "יתרג ןבל םע" :אלא
והזו .חישמה תאיבל ןכומ היה ודיצמו ולש םירוריבה תדובע תא םייס רבכ אוה ;("יתרג")
ינע רמאנש ,חישמה ךלמ הז - רומח" (הבר שרדמ) ל"זר ושרדו ,"רומחו רוש יל יהיו" בותכש
העינמ ןיאו ררבתנ וישע םגש החנה ךותמ ,וישעל עידוהל בקעי שקב תאז ."רומח לע בכורו
.הלואגה תאיבל ודיצמ

,"ךיחא"ל ךדי לע ונחלשנ :רמולכ ."וישע לא - ךיחא לא ונאב" :התיה םיכאלמה תבושתו
בצמב אוה יורש ןיידע - "וישע" תא ונאצמ לעופב ךא ,הלואגל ןכומ ,ךומכ אוהש הבשחמב
.אב םרט הלואגה ןמז ךכיפלו ,רוריבה םדוקש "וישע" לש
(68-69 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)


(ו,בל) החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל יהיו

רוש ינפו" (א לאקזחי) בותככ ,"אוצר" תניחבב ,תוקולאל הבהאה שא יפשרל זמור - "רוש"
."לאמשהמ

תפוקתב וליפא ארמח" (גנ תבש) ל"זר רמאמכ ,"בוש" תניחבב ,תורירקל זמור - "רומח"
."םימדה תקלסמ הדרח" רמאמכ ,האריו הדרח ונייה ,וז תורירק ."היל ארירק זומת

םגו "אוצר" תניחבב םג ,תוניחבה יתשב 'ה תא דובעל ךירצ םדאה - "רומחו רוש יל יהיו"
.תולצע ידיל עיגהל םדאה לולע "רומח" תניחבבש וז תורירקמש ןכתיי םלוא ."בוש" תניחבב
:םג רמאו בותכה ףיסוה ןכל

לע םימחר ררועל םדאה לע .(םימחר ררועמ ןאצה לוקש עודיכ) םימחרה תדימל זמר - "ןאצ"
.ער לכמ רמשיי זאו ושפנ
(1762 'מע ,ה ךרכ הרותה-רוא)


יתייה התעו הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ . . יתנטק
(אי,בל) תונחמ ינשל

ונוחטב תדימב תמייוסמ הדירי הלחש לע ןאכ ןנואתה בקעי :ושריפ םינושארה םידיסח
.םיקולאב

,ירהש .יתנומא תדימו יתודיסח הנטקתנ - "יתנטק"

דע ,תופיקתבו קזוחב ינוחטיבו יתנומא ויה הליחתב - "הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב"
,לבא .דחפו הארי אלל ,(י"שר שוריפכ) דבל ילקמב ןדריה תא יתרבעש

םעה תא יתקליח הז דחפ ללגבש דע ,וישעמ ארי ינא התע - "תונחמ ינשל יתייה התעו"
.("'וגו תחאה הנחמה לא וישע אובי םא") תונחמ ינשל
(ג תוא ,תויתוא ח"מר)


(הכ,בל) ודבל בקעי רתוויו

(אצ ןילוח) םפוגמ רתוי םנוממ םהילע ביבחש םיקידצל ןאכמ ,םינטק ןיכפ לע רייתשנש

:בוט-םש-לעבה רמוא רבדה םעטב

.(םררבל וילעש) ותמשנ שרושל םיכיישה םישודק תוצוצינ םייוצמ םדא לש ונוממב
(56 'מע ,חיר ןמיס בוט-םש-רתכ)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

שי ןכל .םדאה םצעמ רתוי קוחר אוה יכ ,ופוגמ רתוי לפשו תוחפ אוה םדא לש ונוממ
הלגתמ ךכבש ,תדחוימ הלעמ שי ,"םנוממ" לש רוריבהב יכ ,"םפוג"במ רתוי "םנוממ"ב תוביבח
.ארובה תדובעו השודק לש ןיינעל ךופהלו ררבתהל םילוכי ךרע-יתוחפ םירבד םג יכ
(288 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)


(גכ,הל) הדוהיו יולו ןועמשו ןבואר

:בוט-םש-לעבה רמוא

.הפילקב םג םימייק םה ךכ ,השודקב םיטבשה תומש שיש םשכ

,בושח םדא ינא ,"ןב" ינאש "ואר" רמואו האגתמ םדאה - "ןבואר"

,םלועב לדגתי "ועמש"ש ידכ םיבוט םישעמ השוע םדאה - "ןועמש"

-ל תוכזל ידכ ,השעמ ישנאל "הוולנ"ו רבוח אוה - "יול"

.והוחבשיו ול "ודוי" לוכה - "הדוהי"
(10 'מע אל ןמיס בוט-םש-רתכ)

רודו רוד תורצוא


ןקזה ונבר לש הלואגה גח


ןקזה ונבר לש ותדובע התיה ט"נקת הרות-תחמשבו הנשה-שארב
ןקזה ונברלש וידימלתל רמא בוט-םש -לעבה * תורירמב
* וניבא םהרבא לשכ שפנ-תוריסמ לש הדימ התוא שרדית
* הבושת ילעבו םידיסח ונבר דימעה "םלוכ תא היחמ התאו"ב
רמאנה לעו תוצח ןוקית רחאל ונבר לכאש האמחב הגועה לע
אימש-ימשמ הדריש הקתיפבםיגאדומ ויה םידיסחה

(ט"נקת'ה) הנשה-שארב [ןקזה=] יברה לש ותדובעב :םידיסחה תא זא וגיאדה םירבד ינש
תעשב םג .תורירמ התוא ושיגרה הרות-תחמשב םג ןכמ רחאלו ,הקומע תורירמ םידיסחה ושיגרה
- "תעדל תארה התא" :יברה זא רמאש תודיסחה ןכותב םגו הרותה תאירק תעשב םגו תופקהה
אוה 'ה" ;ליבשב - "יכ" ;ומצע תא רבשל םדאה לע ךיא - "תעדל" ;תארה ףוס-ןיא תומצע
."ודבלמ דוע ןיא"ש וארי לכהש ידכ - םיקולאה

.יברה תא רוסאל ןייוזמו דחוימ חילש עיגהש עדונ ,תרחואמ העשב ,גח ורסא לילב
(1093 'מע - ק"הלל םגרותמ - ה קלח םירוביד-יטוקל)


יאלוקינ תא דיחפהש טבמה

תכשלמ ותוא וליבוה "קסבולבפורטפ" רסאמב ןקזה ונבר ק"כ דוה תבשל םינורחאה םימיב
וליג ינבמ דחא םע רצחב זא קחיש ,רדנסכלא לש ויחא ,יאלוקינ רענה .ורסאמ תיבל םירקוחה
ק"כ דוה תא הארשכ .טוש דימת ומע אשונ היה ועבטב רזכא ותויהלו ,הכולמה ערזמ םירענה
לע הלעפ הטבההו ,דח טבמב וב לכתסה ונבר ק"כ דוה .ודיחפהל ,טושה םע ודגנכ זירתה ונבר
,ושאר תא דירוהו ויניע תא ליפשה ,ודימ לפנ טושה יכ דע ,הלודג תושילח רזכאה רענה
.וילע לכתסה ריסאהש הטבהה תדרחמ וברקב ובל גפ יכ וגוגדפל רמאו

ונקז ק"כ דוהש ,יאלוקינ רסיקה תרתכה תעשב רמא "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה
...ורובידב םישודקה וליג ינבמ דחא ומכ ותייארב לעופ היה

הלילח םילוכי ויה אל הז עוריא ילול .יללכה ןיינעב הכמל האופרה תמידק לש ןיינעה הז
,יאלוקינ לש תוכלמה טושב הריבש לעפ ותטבהב אבסה .רזוג היהש תושקה תוריזגה תא לובסל
.הערפ תוכלמ תפילקב תיללכ הריבש ,םיקולא םש תרכזהב ,ורובידב ףסוי לעפש יפכ
(584-583 'מע - ק"הלל םגרותמ - ד-ג קלח םירוביד-יטוקל)


...םינש שולש ןב

לעב ףסוי-בקעי 'ר קידצה ןואגה רפסמ - תיגיגחה הדועסה תעשב - ח"קת לולא י"חב
םינש שולש ןב" ל"זר רמאמ לע דסוימ הרות רבד בוט-םש-לעבה ונרומ עימשה - "תודלות"ה
דחא לכל ריבסהל ,םשה ךרד לע שפנ תוריסמ התיה וניבא םהרבאל ,"וארוב תא םהרבא ריכה
.תיטרפ החגשהו ארובה תודחא

:בוט-םש-לעבה ונרומ רמא הדועסה ךותב

:םלועל תדרוי השדח המשנש האר בוט-םש-לעבה ונרומל התיהש המשנה תיילעב=] המשנה לעב
[ןילופל זא תכייש התיה הנזואיל=] ןילופב [ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ונרומ
תולגל ךרטצי אוה םג .וארוב תא םהרבא ריכה םינש שולש ןב .םינש שולש ןבל םויה היה
ארובה תודחאב הדובעה ךרד תארוה םשל ,וניבא םהרבא לשכ שפנ תוריסמ לש הדימ התוא
.תיטרפ החגשהבו
(553 'מע - ק"הלל םגרותמ - ד-ג קלח םירוביד-יטוקל)


שפנה-תולכמ הלצה

לעב ןקזה ונבר ק"כ דוהמ ומצעב עמש רשא תא ל"צז [לימוהמ קיזייא 'ר=] א"רה רפסיו
,ךאלמה םהרבא 'ר צ"הרה ק"כ ק"הרה םע אדח אתווצב ,תוצח ןוקית רחא דחא םעפ רשא ,אינתה
תא ליצה הזב רשא - האמחב הגוע לוכאלו וידי לוטיל אינתה לעב לודגה ונבר ק"כ דוה רהימ
.שפנה תולכמ ךאלמה א"רה צ"הרה ק"כ

,ג"סרת ולסכ ט"יב ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה םישדוקה שדוק חישב עומשל וניכז הז רופיס
.[הניו=] ןעיווב ונתויהב איהה הנש םירופ תדועסב ויפמ עומשל יתיכז הז לע רואיבו
(גפש 'מע ,ג ךרכ - ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא)


תידיסח תודעוותה לש החוכ

ונבר םג היה איהה תעבו ,ועמשש הרותה ורזחו תודעוותהב קאדאראהמ מ"מרה ידיסח ובשי םעפ
ואיבה םגו ,שדוק תוחיש חחושל וליחתה שולשו םיימעפ הרותה תרזח רחאלו .קאדאראהב ןקזה
רשא ,הלחמ הזיאב םירוסי לעב ונילע-אל היהש םידיסחה דחא דמע םירבדה ךותב .הקשמ
האופרב והוכרביש םידעוותמה תאמ הכרב שקבלו תוכבל ליחתהו ,רוזמ ול ואצמ אל םיאפורה
.המלש

המ ,ךרבל ונחוכב ונחנא יכו :ונממ קוחשל וליחתה ,דיסחה תשקב םעמשכ ,םידיסחהמ הזיא
תוכרבה יכ ,םהומכ םיטושפ םישנאב ןימאמ אוהש ,וילע ומערתה םג םידחאו ?הככ לע התיאר
.רודה יקידצ ,הלוגס ידיחיל קר תוכייש

הכביו דואמ ררועתנ ותוננחתה ךותמו ,ריצפהל דוע הברהו םהילא וביל תש אל דיסחה לבא
.אבילד אקמועמ שילש תועמדב

הזב רשא םבשוחב ,ןגנל וליחתה ,ותשקבב ץמאתמ םרבחש םתוארב ,ל"נה םידיסחה תגולפ
.וחור תא ועיגריו וטיקשי

רמאיו .תוכבל לדח הכובה דיסחה םגו ,םינגנמה ומדיו ,"אש" ןקזה ונבר ק"כ זירכה זא
תרזגב תורוא לטב אתיחנ אימש ימשמ רשא אקתיפה התוא םתחכש םאה ,יערו יחא :ןקזה ונבר
א ןאטפיוא ןעק סע סאוו סאד :שודקה ונבר ידימלת אשידק אירבחה דוסב ןישידק ןיריע
תודעוותה לועפל הלוכיש המ=] ןאטפיוא טינ לאכימ ךאלמ ןעק ,ןעגניירבראפ רעשידיסח
.[לועפל לאכימ ךאלמ לוכי אל ,תידיסח
(גית-בית 'מע ,ג ךרכ - ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא)


"םלוכ תא היחמ התאו"

דחא ךרבא ספיט תחא םעפ .הנוילעה המוקב היה ,דימת ההש וב ,[ןקזה ונבר=] יברה לש ורדח
לע ושאר תא יברה ךמס .("ילאמשה ללח") ילאמשה דצה תא יל ועטיק ,יבר :רמאו ןולחה ךרד
:רמאו ושאר תא םירה יברה .בלה תקעצב חפייתמ ,םמוד דמע ךרבאהו תוקבדל סנכנ ,וידי
.ביתכ "םלוכ תא היחמ התאו"

םעפ רבוד רבכ) אלפומ 'יוה דבוע ,לודג דיסח חמצ ,הז "םלוכ תא היחמ התאו"המ
.הבושת ילעבו םידיסח יברה דימעה "םלוכ תא היחמ התאו"ב ,(ויתודוא
(1103 'מע - ק"הלל םגרותמ - ה קלח םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חלשיו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב ז"ט

.1(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה

,ינש םוי
ולסכב י"ח

.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה

.2"םתחיתו בתכית תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט םוי טוג" :םילחאמ

.3ןונחת םירמוא ןיא החנמב

,ישילש םוי
ולסכב ט"י הלואגה גח

םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי - ברע תונפל - הז םויב
.4ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ

'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י .5"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ידי-לע ארקנ ולסכב ט"י
.6הרותה תוימינפד

-שארמ] רסחש המ לכ וב םילשהל ןתינ ןיידע ,'תודיסחל הנשה-שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.7זא דע [הנשה

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.8(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזממ

:9תודעוותה

רשא ולאכ םישנא םג ופתתשיש ידכ ,ריעב םיבר תומוקמב הרדסל (א :תודעוותהב םינפוא ינש
םע בורב - הנה זא רשא ,דחא םוקמב םידעוותמה לכ ףוסאל (ב .םיאב ויה אל רחא םוקמל
אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהו .'וכו הרובחבש םילודגהו םינקזה םע היהת תודעוותהה ,ךלמ תרדה
תודוא םש ועידויו 10,םינוש תומוקמב ודעוותי ,ולסכב ט"יל רוא ,ןושארה הלילבש ,ונרוד
.12תודעוותהל דחא םוקמב ופסאתי ,11ולסכב 'כל רוא ,ותרחמלו .רחמלד תודעוותהה

גחה יאצומב (הליחתכל) איה ןתלחתהש - [ר"ומדא ק"כ לש] תויודעוותהה בורב גוהנה רדסה
גחה יאצומב אוה תודעוותהה ךשמה ירה - גחהד ופקותב איה תודעוותהה תלחתהשכ וליפאו . .
.13הז ירחאלש ןמזה לע גחה יניינע ךישמהל ידכ (םג)

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכו
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי-לע םייתשו ומצעב תחא - "הקזח יווה
ןפואבו ,ומויסל בורק טרפבו ,ולסכב ט"י םויב ,ולסכב ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכב 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - הזב אצויכו וידידיו
.14"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב)

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודבע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.15"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

ולסכב ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה
:16הבישיב

ידוהי ידי-לע תארקנה תונותיעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
ןכו ;ח"אד לש ןיינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םינגנמ תצובק םהמ רדסל
.17הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,גחה תשרפ לע ומאני תודימלתהמ תודחא םגש ,18עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

תבהאב תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
הז לכו ,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,20"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,19"םיער
,ם"במרה דומילב ;22םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה 'גב 21"ךלוהו ףיסומד ןפואב -
לכל האירק"ב תאצלו ;24וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ;23םויל םיקרפ 'ג
הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש לארשי-ינב-וניחא
"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ תצפהו ללכב
.25

:ס"שה תקולח

:26ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ-לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל" :27ונושל הזו ,הזב
הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םיניינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק ןיינמ

.28"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמ ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכב ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ-לע
אלוליהה םוי - תבטב ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכב ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.29ולסכב ט"יל -

דומיל (ב .וקלחל חקל רשא תכסמה לש הרות-דומלת (א :30םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב
בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג .ס"שה לכ דומילמ קלח רותב תכסמה
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ

ןורכזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.31"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכב ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.32"הווקמב םילבוט

.3ןונחת םירמוא ןיא

וקלחנש יפכ ,רפסה תליחתמ ,אינתה דומיל ירועיש תא בוש דומלל ןיליחתמ ולסכב ט"י םויב
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הנשה ימיל

,יעיבר םוי
ולסכב 'כ הלואגה גח

.תודעוותה םוי .ןונחת םירמוא ןיא.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (1

ינפל 'בוט-םוי טוג' רמול היה ז"הדא ידיסח גהנמש ,רפוסמ 19 'מע ב"שת תוחישה רפסב .'םוי םויה' חול (2
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכב ט"יד ע"לעמה לכ ךשמבו ,בירעמ ירחאו

.ד"בח-ללוכ חול .16 'מע םיגהנמה רפס (3

א"ח יבר תיב) ולסכ 'כב םג ט"וי םישועו םידעוותמ ,ברעב אלא דגנמה תיבמ ז"הדא אצי אלש ןוויכו (4
,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ .(ח"יפ
.ב"נשת ,4 ןויליג

.385 'מע ה"כ ךרכ ,436 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (5

.(ונק תוא ,ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,גח שדקתהב תיברע תליפתמ לחה ,ולסכב ט"יב

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס (6

.468 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל (7

.ה"לשת ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (8

ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד ךרכ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (9
לכאמל רכז - ['תמסוכ' תועטב ק"הראב םויכ ארקנה ןיממ ,הרוחש הסייד=] 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע א
.(250 ע"ס צ"חרת תוחישה רפס האר) תדחוימ תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא

-תורגא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכב ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"ט ךרכ שדוק
. ז"מהרבל . . םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי ולטי
םויב הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ י"טנב ישוקה לע ףסונ .
ר"ומדא ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה ולסכב ט"י
איצוהל ,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל - ע"נ צ"יירוהמ
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכב ט"יב תחא םעפ

.178 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס - ירשפאה םוקמו םוקמ לכב (10

תועשה 'ג ירחאל) ולסכב 'כד הלילה ךותב הכשמנו ,(החנמה תלפת תעב) םויה תוצח רחאל התייה הלואגה (11
'כל רואב - ולסכב ט"יד תודעוותהה רדסל וניאישנ וניתובר וגהנ הז םעטמו ;(םידיסחה תרידל עיגהש דע 'וכו
,155 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס) םיברל הארוה וז ירה - םוסריפבו םיברב ןכ וגהנש ןוויכמו . . ולסכב
.(נ"שו

.טמ 'מע ה ךרכ שדוק-תורגא (12

הדועסה םיכישממו .א"ס ה"צרת 'יס ח"וא א"מר ,החנמ תליפת ירחאל איה התלחתהש םירופ תדועסב ומכ (13
- ןהב אצויכו ,הרות-תחמש ,(11 'מע ד"שת תוחישה -רפס האר) הנשה-שארד תודעוותה ןכו ,םירופ יאצומב
.172 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס הארו .2 הרעה 347 'מע ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקל

.166 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (14

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכב ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי-םויה (15
.בכק 'מע א ךרכ םש הארו ,ולש ק"גא

.ומק 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא ,וקורמב שקרמ ריעב (16

תבוגת האר - ב"ויכ םיעוריאל 'וכו צ"מות ירמוש םניא ע"עלש רוביצ ישיא תנמזה לע תרוקיבל רשקב (17
.זי ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב תספדנה יברה

.חצק 'מע י ךרכ ק"גא (18

.םוי-םויה (19

.דנש 'מע ט ךרכ ,בכש 'מע י ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (20

.וע 'מע ב"כ ךרכ ק"גא (21

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (22

.םש א"שנת ש"הס (23

.גנקת 'מע א ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (24

.עש 'מע םש צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (25

.בס-אס 'מע י ךרכ םש (26

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (27

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י םוי-םויה (28

.492 'מע םש ש"הס (29

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (30

.29 'מע 117 ןויליג ,ונייח-תיב .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (31

.19 'מע ב"שת ש"הס (32


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il