- ל"ר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ולסכב ט"כ * הכונח / ץקמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תוארהל ידכ סנ תושעל ה"בקל יאדכ
לארשי לש םתביח תא


ןכלו ,הרהטה ןיינעב התיה לארשי םעב םינוויה לש העיגפה
* הרהט םע רושקה יללכ ןיינע היה סנה לע האדוהב םג
ןידה רקיעמש יפ-לע-ףא ,אקווד רוהט ןמשב הרונמה תקלדה
,תולגה ןמזל הארוה ןאכמ * אמט ןמשב קילדהל היה רשפא
ר"ומדא ק"כ תחישמ * הווצמ רודיה לע וליפא דיפקהל ךירצש
ונרוד אישנ- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

םיבר דגנ םישלחו םיטעמ ומחל הבש ,המצע המחלמה לע ףסונ ירה - הכונחל עגונב
דיב םיברו םישלח דיב םירובג תרסמ" :"םיסנהו לעו" חסונב םירמואש ומכ) םירובגו
ךתרות םחיכשהל לארשי ךמע לע העשרה ןווי תוכלמ הדמעש" ללגב המחלמה התיה ,("םיטעמ
לארשי לע תוריזג ורזג" :1ם"במרה ירבדב תויטרפב ראובמכו ,"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו
."'וכו םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו ,תווצמבו הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטבו

,שפנהו ףוגה יניינעב םג אלא ,ןוממ לש ןיינעב קר אל העיגפ ןאכ התיהש ,ונייהו
סנהש ,"סנה ותואב ויה ןה ףאש" 2ל"זח ורמא ןכלש - החפשמה ייח םע םירושקה םיניינע
.לארשי ללכל עגונב רשאמ תוחפ אל היה םישנל עגונב

- לארשי םע תרהט םע רושקה ,יללכ ןיינע תויהל הכרצוה סנה לע האדוהה םגש ,ןבומ הזמו
ןהו ,(הכונחד הלואגהכ) יטרפ ןמזב תיטרפ הלואגל ןה ,הלואגה ןיינעל הנכהה יהוזש
ןירהטמ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא" 3הנשמה רמאממ ןבומכ ,חישמה תאיבב תיללכה הלואגל
הז קוספש - "םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו 4רמאנש ,םימשבש םכיבא םכתא רהטמ ימו
.הרהטה ןיינעב היולת לארשי םע תלואגש חכומ הזמו ,הדיתעה הלואגב רמאנ

ליבשבש יפ-לע -ףא ,אקווד רוהט ןמשב הכונחב שדקמב הרונמה תורנ תקלדה התיה הז םעטמו
םינוויה תא וחצנ יאנומשח תיב תוכלמש ירחאלש 5ארמגב אתיאדכ - סנ לש ןיינעל וכרצוה הז
חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב" ,ובש םינמשה לכ ואמטו לכיהל וסנכנש
הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב
ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ . . ואצמ"ש סנב ךרוצ היה שארל לכלש ,ונייהו ,"םימי
ונממ וקילדה"ש ,ףסונ סנב ךרוצ היה הז ירחאלו ,6ןושארה הלילד סנה והזש ,"לודג ןהכ לש
.7"רוהט ןמש ואיצוהו םיתיז ושתכש דע" ,"םימי הנומש

רוהט ןמשב הרונמה תורנ תא קילדהל ליבשב סנל וכרצוה המל 8הלאשה העודיש - המדקהבו
:אקווד

האמוט"ש ללכ ונשי רוביצ תדובעל עגונבו ,רוביצ תדובע איה שדקמב הרונמה תורנ תקלדה
,האמוטב התושעל רתומ הרהטב הדובעה תושעל רשפא יא רשאכש ,ונייהו ,9"רוביצב איה היוחד

הרהטד ןיינעהמ הלעמל איה ,(רוביצ) לארשי ללכ ,לארשי םע תשודקש ,הזב הרבסההו -
םתא ןכושה" 10בותכש ומכ ,האמוט לש בצמב םג איה לארשיב הניכשה תארשה ,ןכלש ,האמוטו
- "םתואמוט ךותב

םימותח ויה אלש לכיהבש םינמשהב םג הרונמה תורנ תא קילדהל םילוכי ויה ,ןכ םאו
?לודג ןהכ לש ומתוחב

םינתונ ויה וליאש ינפמ ,אוה ,אמט ןמשב קילדהל םילוכי ויה אלש םעטהש םיצרתמ שי
:11היתורנ תקלדהב הכנחל םילוכי ויה אל זאו ,תאמטנ הרונמה התיה ,אמט ןמש הרונמב

האמוט"ד ללכה לח הז לעש) תורנה תקלדה תווצמ דבלמ - הכונחב שדקמב הרונמה תורנ תקלדה
,שדקמה ילכ תא ואמיט םינוויה ירהש ,הרונמה ךוניח םג הזב היה ,("רוביצב איה היוחד
,13ץע לש וא תכתמ לש - השדח הרונמ תושעל וכרצוה ןכלש ,12"הולליחו םיצירפ הב ואב"
השעש םילכה לכ" 14ארמגב אתיאדכ ,התדובע ידי-לע תרש ילכל תויהל הכנחל וכרצוה ,אלימבו
ןתדובע ((אלא) םש םישענש םישדח םילכ וחשמנ אל) ךליאו ןאכמ ,ןתשדקמ ןתחישמ השמ
."ןתכנחמ

רמאנ ארמגב ירהש ,האמוטב םג תויהל לוכי הז ןיינעש וניצמ אל - הרונמה ךוניחל עגונבו
םילכה לבא ,הדובעה ידי-לע הז השענ וישכעו ,החישמ ידי-לע םילכה ושדקתנ השמ ןמזבש קר
.אקווד םירוהט םילכ ,ונייהד ,השמ ןמזב ומכ תויהל םיכירצ - םמצע

ונשיש ,ונייה ,המצעלשכ הדובעה יבגל קר הז ירה - "רוביצב איה היוחד האמוט"ד אהו
הרונמה תא ךנחל םיכירצ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,הדובעה תא תושעל קר םיכירצו ,תרש-ילכו שדקמ
.תרש ילכ היהתש

ןמש תניתנב ,יכ - אמט ןמשב הרונמה תא קילדהל םילוכי ויה אלש ריפש יתא הז יפ-לעו
.התדובעב הכנחל רשפא יא בושו ,הרונמה תאמטנ אמט

האמוט לבקת אל הרונמהש הצע אוצמל וכרצוה יכה ואלב ירהש ,קיפסמ וניא הז ץורית לבא
םילבקמ םניא ץע ילכו ,15ץע לש הרונמ ושעש הז ידי-לע - 15(םיאמט ויה םלוכש הז דצמ)
.16האמוט

ןמשה לבקל לוביק תיב הל שי הרונמהו ,16האמוט םילבקמ לוביק תיב םהל שיש ץע ילכש ףאו
ןניפליש 20ד"בארה בתכש ומכו ,19האמוט לבקמ וניא תחנל יושעה ץע ילכ לכ 18ירה - 17
תא לטלטל רוסאש יפל ,"אוה תחנל יושעש ץע ילכ 21םהילע ושקהש הרונמו שדקמ לש ןחלוש"מ
,הרונמב הז ךרד-לעו ,22"דימת" רמאנ ןחלושב יכ ,ןחלושה תא לטלטל רוסאש ומכ ,הרונמה
.21"ימד דימת הב ביתכד ןאמכ ,ןחלושה חכונ הרונמה תאו 23ביתכד ןוויכ"

:אתכודל אישוק ארדהו .אמט ןמשב קילדהל העינמ התיה אל הרונמה ךוניח דצמ םגש ,אצמנו
?אקווד רוהט ןמשב הרונמה קילדהל ליבשב סנל וכרצוה המ םשל

השודקה הלטבש ירחאל ,שדחמ חבזמהו שדקמה תא ךנחל וכרצוהש ןוויכש - 24הזל ץוריתהו
רתיה אוצמל םילוכי ןיד יפ -לעש יפ-לע-ףא הנה ,"הולליחו םיצירפ הב ואב"ש הז ידי-לע
ידכ ,הרהטב תאז תושעל ולכויש סנ תושעל ה"בקהל יאדכ ,םוקמ לכמ ,האמוטב תאז תושעל
.הרהטב - תומילשה תילכתב (ךוניחה תלחתה) תידוסי הווצמ םישועש לארשי לש ןתביח תוארהל

וניתובאל םיסינ השעש" הכרבה חסונ ןושלבו ,ולא ונימיב םג הארוה הווהמ הז ןיינעו
.הנשו הנש לכב םינשנו םירזוח ולא םיסינש ,ונייה ,"הזה ןמזב םהה םימיב

םיכייש (תורנ העבש םהש שדקמה-תיב תורנכ אלד) תורנ הנומש םהש הכונח תורנש - המדקהבו
ה"בקה ול רמא" 26שרדמב רמאנש המ יאק םהילעש 25ן"במרה בתכש ומכו ,תולגה ןמזל רקיעב
-תיב ןיאשכ" ,הרואכלד - "הרונמה ינפ לומ לא םלועל תורנה . . ןרהאל ול רומא ךל השמל
תגהונ איהש יאנומשח תכונח לש תורנל אלא וזמר אל" - "תולטב תורנה ףא . . םייק שדקמה
."ונתולגב ןברוח רחאל ףא

:תולגה ןמזל עגונב לארשי ינבל תיללכ הארוה שי הכונח תורנבש ןבומ הזמו

ןמשב הרונמה תורנ תא םיקילדמש לארשי לש ןתביח תוארהל הכונח ימיב ה"בקה השעש סנה
הארוה הווהמ - רוהט וניאש ןמשב קילדהל םילוכי ויה ןיד יפ-לעש יפ-לע-ףא ,אקווד רוהט
תדובעל סחיב סנ לש ןיינעל אמגודה והזש) שפנ-תריסמב ךרוצ שי תולגה ןמזבש הלעמלמ
לש ןתביח תאטבתמ הזבו ,ךורע-ןחלוש יפ-לע רתיה ול אוצמל שיש ןיינע לע וליפא (םדאה
,תומילשה תילכתב ויהיש תווצמו הרות יניינעב רודיהו קודקד לע םג םשפנ םירסומש ,לארשי
.אקווד הרהט לש ןפואב הרונמה תקלדהבכ

,הרהט לש ןפואב הניאש םידומ לכה םנמאש ךרדב גהנתהל ךנה לוכי :ידוהיל םירמוא רשאכ
ךורע-ןחלוש יפ-לע רתיה אוצמל םילוכי ,התע בצמהו ןמזה יאנת דצמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
רשאכש ,הז לע הנעמה - הרוהט ךרדב גהנתהל לכותש דע ,העש יפל ,ןכ גהנתהל ךל רתומש
ךומסל ןיא ,החפשמה תרהט ,תונבה תרהט םע רושקה ןיינע וא ,הנומא לש ןיינע תודוא רבודמ
.תומילשה תילכתב היהי הז ןיינעש שפנ-תוריסמב דומעל אלא ,ךורע-ןחלוש יפ-לע םירתיה לע

וטשפ" וליפא ,היהיש ןיינע הזיאב ירה ,תדה לע ריבעהל םיצורש הריזגה תעשבש ,תאז דועו
"ינאסמד אתקרע" ומכ ,רתויב ןטק טרפ לע וליפא םשפנ רוסמל םיכירצ ,"םנוממב (קר) םדי
-ןחלוש יפ-לע רתיה הזל שי ,הריזגה תעשב אלש ,םנוקיתכ םינשב םא םג ,27(לענה ךורש)
.ךורע

םישפחמש הלא לע וכמסת לא :תולגה ןמזב לארשי ינבל םירמואש תיללכה הארוהה יהוזו
,דבלב ןטק טרפ אלא הז ןיאש םכל "ריבסהל" םיצורו ,ךורע-ןחלוש יפ-לע םירתיה םכרובע
הלעמלמ הארוה הנשיש תעדל םכילע ;'וכו 'וכו רוביצב היוחד האמוטש וא ,"ינאסמד אתקרע"
ו"ח דרפיל אלש ידכ ,ןטק טרפ לע וליפא םשפנ םירסומש ךכב תאטבתמ לארשי לש ןתביחש
.ה"בקה םע ידוהיל שיש תורשקתההמו השודקהמ

םיבר דגנ םישלחו םיטעמ לש ןפואב אוה בצמה רשאכ םג יזא ,הזכ ןפואב םיגהנתמ רשאכו
,םירובגו

חוכהו ,תוכלמל םיברוקמ םה םיברה וליאו ,"םינלטב" ,"ךתרות יקסוע" םה םיטעמה ירהש -
- םדיב אוה

םירובגהש ינפמ - "םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב םירובג" ורסמנ "םהה םימיב"ש םשכ הנה
,"ךתרות יקסוע" ויה םיטעמהו םישלחה וליאו ,"םידז" ויה םיברהו

,"ךתרות" יהוזש העידי ךותמו ,תמאד אבילא הרותב םיקסוע רשאכ - "הזה ןמזב" םג ךכ
םידמוע אלא ,'וכו םירתיה םישפחמ אלו ,תורשפ לע םימיכסמ ןיא ןכלו ,ה"בקה לש ותרות
ןיא יזא ,תודהימ קיחרהל איה דגנמה תנווכ רשאכש ,ונייהו ,ןטק טרפ לע וליפא ףקותב
םהינש לע ,שארל רידחהל םיכירצש ךוניח תודוא וא ,לענ ךורש תודוא רבודמ םא הנימ-אקפנ
,לעופב רבדה תא םשייל לכוי ךיא האור וניא "שלח"ו "טעמ" ותויהלש ףא ,הוושב ושפנ רסומ

תישעש" ןפואב קר אל "םיסנה לע"ד ןיינעה היהיש ןוויכ ,וכרדב חילציש ול חטבומ יזא
."הזה ןמזב" ,"ונל" םג אלא ,"וניתובאל
(הגומ יתלב ,הטלקה טרס יפ-לע - ד"ישת'ה הכונחד 'ג רנ - "םינפ-תלבק" תעב םירבד-ישאר ךותמ)

.ג"פר הכונחו הליגמ 'לה (1

.נ"שו .א,גכ תבש (2

.(ב,הפ) אמוי ףוס (3

.הכ,ול לאקזחי (4

.ב,אכ תבש (5

.םש תבשל יריאמ האר (6

.ב"ה םש ם"במר (7

ב"ס הכונח ךרע תידומלת 'קיצנא .(ךליאו ונק 'מע) ותלחתב הכונח (ןיווז י"שרל) "הכלהב םידעומ"ה האר (8
.נ"שו .(ה-דמר 'מע)

.נ"שו .א,טע .א,זע םיחספ (9

.זט,זט ירחא (10

.םש תבשל (לגנע י"רהל) ס"שה ינוילג םג האר (11

.ב,בנ ז"ע הארו .בכ,ז לאקזחי (12

.א"עס ,גמ ז"ע האר (13

.(י"שרפבו) ב"ער ,גי אמוי (14

.ע"רתס ח"וא ח"רפו ח"בבו ,םש תבש א"שרהמ ג"אדחב אבוה - ם"אר האר (15

.י"ה א"פ םילכ 'לה ם"במר (16

.םש תבש א"שרהמה תיישוקכ (17

ה"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב אבוה) דמ ןמיס א"ח (י"שת .י.נ) םימכח יניע ריאמ רפס םג האר (18
.(זק 'מע

.ג"פר םש ם"במר .נ"שו .ב,וכ הגיגח (19

.םש ם"במרה ירבד לע ותגשהב (20

.םש הגיגח (21

.ל,הכ המורת (22

.הל,וכ םש (23

.םש ס"שה ינוילגב ואבוה - .ז"פס צ"ח ת"וש .םש תבש י"נפ (24

.ךתולעהב פ"ר (25

.ו ,ו"טפ ר"בדמב (26

.(י"שרפבו) ב"ער ,דע ןירדהנס (27
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגה תא בכעמש דיחיה רבדה


?הלואגה תא ה"בקהמ עובתל םיכירצ עודמ

ק"כ ידי -לע המסרפתנו הראבתנו הרמאנש ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא לש העודיה החישהמ ןבומ
,הז ונרוד לש ודיקפתש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
- שארל לכל - השענ הז ןיינעו ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא תא לטבל ,"דוד תיב ילייח"
חישמש ,אקווד העיבת לש ןפואב תויהל ךירצ הז ןיינעש השגדהבו ,העיבתהו השקבה ידי-לע
.שממ דימו ףכית אובי ונקדצ

- הלואגה לע ה"בקהמ עובתלו שקבל ךרוצה תודוא הנורחאה הפוקתב םימעפ המכ רבודמכו
תא תזרזמ העיבתהו השקבה םצע רשא ,הכלהל םג אבוהו ,תומוקמ המכב ל"זח ישרדמב שרופמכ
אוה "יכ" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" הליפתה חסונ שוריפב א"דיחה ירבדכ ,הלואגה
."ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשב"ש ,ונייה ,םעט תניתנ

דחאו דחא לכל עגונש ןיינע הז ירהש - רבדבש חרכהה לדוג תא ראבלו ךיראהל ךרוצ ןיאו
ודובכב ה"בקהל עגונש ןיינע והזש דעו ,תולגהמ םלוכ ואצייש ,לארשי ללכל ,לארשימ
בותכש ומכ ,לארשי לש םתלואגב היולת הניכשה תלואגו ,"אתולגב אתניכש" םג ירהש ,ומצעבו
תא 'ה בישהו בותכל ול היה" ,ארקמ לש וטושפ ,י"שר שרפמו "ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו"
,ןילאגנשכו ,םתולג תרצב לארשי םע היורש הניכשהש לוכיבכ ןאכמ ודמל וניתובר ,ךתובש
שיא שממ וידיב זחוא תויהל ךירצ ומצע אוה . . םהמיע בושי אוהש ,ומצעל הלואג ביתכה
."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו רמאנש ןיעכ ,ומוקממ שיא

ךרוצ םיאור אל ןכלש ,"ונידיב וניתובא גהנמ"ד הנעטל םוקמ לכ ןיאש םג ןבומ הזמו
םיבשחנ המב ,ןכש - םהיתובא לצא וזכ הגהנה ואר אלש ןוויכמ ,הלואגה לע עובתלו שורדל
...!?הניכשה תלואג תודוא רבודמשכ "תונובשח"הו "תורבס"ה לכ

ךרד-לעו ..."ומצעב לבוח" תויהל ול תפכיא אלש רמול לוכי - ולש הלואגל עגונב אמלשב
תודוא ,רומאכ ,אוה רבודמה ,לבא ;לארשי ללכל עגונב וליפאו ,ותיב ינבל עגונב הז
..."אתולגב אתניכש"

:םירבדה םוכיסלו

ועבתיו ושרדיו ושקבי לארשי ינב לכש ךרוצה - אוה הלואגה תא ןיידע בכעמש דיחיה רבדה
!המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל ה"בקהמ

ןושלכ ,'וכ םינפ תדמעה לש ןפואב אלו תויתימאב תויהל תוכירצ וז העיבתו השירדש טושפו
,ונייה ...החמשב אוהש ובשחי םיאורהש ידכ ("ןקאב יד ןפיינק") םייחלה תא טובצל :םלועה
.תויתימאב איה העיבתהו השירדה םג ,זאו ,תמאב ול עגונ תויהל ךירצ הז ןיינעש

יאדווב יכ .'וכו הלעמ לש ןיד-תיבל תכלל ךרוצ ןיא - וז העיבתו השירדב םיאב רשאכו
עגרב ,שממ דימו ףכת המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל לארשי לש םתעיבת ה"בקה אלממ
יונב"ש ,ישילשה שדקמה-תיב תכונחל - הלא הכונח ימימ דימו ףכת םירבוע זאו ...ארמימכ
.שממ דימו ףכת ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,"םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו
-164 'מע ,ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה הכונח תאז ,ץקמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 166

רקיעה אוה השעמה


עיפשת השודקו רוא יניינעב הפסוה
םלועה הצק דע


...ודוהב הרז-הדובע לש תכל ספתנש ידוהי לע םג

שדקמה תורנכ ,םוי דועבמ אלו ,אקווד המחה עקשתשמ" הליחתכלמ ועבקנ הכונח תורנש ןוויכמ
אלא הניא וז הקלדה רשאכ ,םוי דועבמ תבש ברעב םג וקילדיש ונקית עודמ :ןבומ וניא -
...!?"ימד דבעידכ רשפא-יאש ןוויכד" ןפואב

ברעב ירה - המחה עקשתשמ ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל ודיקפתש עדוי ידוהי רשאכש אלא
הז םויב םגש תויורשפאו םיכרד שפחל וילע ,"המחה עקשתשמ" קילדהל לוכי וניא רשאכ ,תבש
ךכ ,םוי דועבמ הקלדהה ןמז תא םידקמש הז ידי-לע - ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל לכוי
...תבשה תסינכ ירחאל םג ץוחה תא ריאי ,אלימבו ,םדוקמ קלוד רנה היהי תבשה תסינכבש

הז םירושק םוקמו ןמז ירהש) םוקמה ןיינעל סחיב םג וזכ אמגודב הארוה דומלל שי ןכ ומכ
.ןמקלד (הזב

רוסאש ארמגה ירבד - אמגודלו ,םשל סנכיהל ידוהיל רוסאש תומוקמ שי ...הזב ןיינעהו
.(ארמגה ירבד ךשמהב אבומש ינשה בוחרל עגונב הזב אצויכו) הרז-הדובע לש בוחרב תכלל

ונימיב ,וננובאדל שחומב םיאורש יפכ - הזכ םוקמל עלקנש ידוהי םע םישוע המ ,הרואכלו
ליצהל ןתינ דציכ - ןלציל אנמחר ,הרז-הדובע לש תותכ ינימ לכב וספתנש םידוהי שיש ,הלא
!?אצמנ ובש םוקמל סנכיהל רוסאש העשב הב ,הזכ ידוהי

רוסא ובש ןמזה לע לועפל ידכ תבש ברעב הקלדהה ןמז תמדקהמ הארוהה האב הז לע הנה
:םוקמה ןיינעל סחיב ותמגודו - קילדהל

ףיסוהל ותלכיבו וחוכב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,אצמנ ובש םוקמל סנכיהל רשפא-יאש תמא ןה
רואה רשאכו ,אוה ומוקמב "רוא הרותו הווצמ רנ" יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב
לכב הז רוא רודחי ףוס -לכ-ףוס ירה - רתויב לודג ףקותבו יובירב היהי ומוקמבש
.םשל סנכיהל רשפא-יאש הזכ םוקמב אצמנש ידוהי לצא םג ,תומוקמה

:רואיב רתיל

ידוהי אצמנ (הזב-אצויכו ,ודוה) םלועבש תחדינ הניפבש העומש וינזאל העיגהש ןוויכמ
לש ותלצה רובע והשמ תושעל ותלכיבו וחוכבש ,חכומ - הרז-הדובע לש תכ וזיאל ספתנש
,הז רבד עמשיש ארב ה"בקהש ,ונייה ,ה"בקה לש האירב איה המצע וז העומש יכ ,הז ידוהי
אלא וארב אל" ,"הלטבל דחא רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" ל"זח ורמאש ןוויכמו
.תחש תדרמ הז ידוהי ליצהל ותלכיבו וחוכב שיש חרכהב ירה ,"ודובכל

!?הז ידוהי אצמנ ובש םוקמ ותואל סנכיהל ול רוסא רשאכ רבדה ןכתיי דציכ ,הרואכלו

היהי ומוקמב רואהש דע ,אוה ומוקמב השודקו רוא יניינעב ףיסוי רשאכש - הזל הנעמהו
.ל"נה ידוהי אצמנ ובש םוקמב םג רואה רודחי יזא ,רתויב לודג ףקותב
-962 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 964

יבר יצוצינ


(ב) "הכונח ימד"


ימד"ה תקולח יכ םיריכזמל יברה עידוה ח"לשת הכונחב
ביחרה ןכמ רחאלש םינשב * "תולבגה ילב" היהת "הכונח
דחא לכב "הכונח ימד" קינעהל ארקו גהנמה ידממ תא יברה
םגו גהנמה תביס תא אבצ שיאל ריבסמ יברה * הכונחה ימימ
* "הכונח ימד"כ הלואגה תא לארשי ללכ םשב ה"בקהמ שקבמ
הנורחאו היינש המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תירכובב ארקוה יברה בתכמ

בתכמ ןלהלו .תודסומב הכונח תועמ תקולח לע יברהמ תדחוימ הארוה התיה ג"לשת תנשב
.(ג"לשת תבט ג"י) ןויצל-ןושארמ 'םימימת יחא' תבישי תלהנהמ

הבישיב הכונח תויודעוותהמ ח"וד - א"טילש ר"ומדא ק"כל"

םע דחי ,הלודג הבישיל תודעוותה הכרענ םיירהצ תחורא ןמזב הכונחד 'ו ישימח םויב"
רביד קינלוקש 'יש דוד 'ר עיפשמהו מ"רה .ש"דאמ הכונח ימד זא וקלוח ,םיחיגשמהו םימ"רה
םידימלתל ש"דא בתכמ תא אירקה רקספיל ןויצ-ןב 'ר ןכ .תוינחורב ותוהמו הכונחל עגונב
םחנמ 'רה .םיידיסח םירישו םייחל תרימא ךות .תיסורב הז תא ריבסה קינלוקש 'יש דוד 'רו
לכל תופטעמב הכונח תועמ תא וקליח ןכמ רחאל .תירכובב םג בתכמה תא אירקה 'יש ףוילא
ותומכ םדא לש וחולשו ש"דא לש ויחולש ונאש רבסהב ,םידימלתל ש"דא ק"כ לש בתכמה םע דחא
...תועמה לש תובישחה והזו

םירומה םע דחי תותיכה לכל הנטק הבישיב תיללכ תודעוותה המייקתה . . םוי ותואב"
'רה ריבסה ןכל םדוק .א"טילש ר"ומדא ק"כמ הכונח ימד וקלוח םג וז תודעוותהבו חיגשמהו
ק"כ בתכמ תא אירקה רקספיל ןויצ-ןב 'רה כ"חא .הכונח תוהמ תא לקנרפ 'יש םייח-לאומש
תועמה תא רוסמל יברה לש םיחילש ונחנא םגש ריבסהו .תוטושפ םילימבו רבסהב םידימלתל
תא ריבסה 'יש םייח לאומש ברה .ןהילע רומשלו ןבישחהל שי ןכל ,ותומכ םדא לש וחולשו
ש"דא לש ובתכמ םע דחי ,הכונחה תועמ וקלוח ןכמ רחאל .תיסורב ל"נה תא ןכו בתכמה
הכונח ימד י"ל 100-כ וקלוח . . םייחל רמאו הכרב השע - לבקל שגינש דימלת לכ .הפטעמב
."(ולביק אל ןיידע - הכונח תשפוחמ רחואמ ורזחש םידימלת המכ)

-ןורהא ברה ת"הרה לש תיטרפה ותמישרמ דומלל ןתינ - ג"לשתב הז דחוימ סקטל עקרה לע
:(לואירטנומב םימימת-יכמות תבישי ידימלתמ זא) ןילטייצ 'יש רזעילא

-לע הז [לבקי=] עיגי דחאו דחא לכש ק"כ הרוה [ג"לשת תנשב=] הכונח תועמ הכונח יבגל
."חקעל" ומכ חילש ידי-לע אלו ,תודעוותה ידי

הבישי ישארל ןאכ םג ןתיל םילוכי םא לאש (רעמערק בייל-םהרבא ברה) הבישיה תלהנהשכ
.וז הנשבש ןיינעה לכ הנשי רחא גוסל ונתי םאב :ק"כ הנע 'וכו םיחיגשמו

הכונח ימד תקולח לע תיזכרמה "םימימת יכמות" תבישי תלהנהל ג"לשת תבט 'טמ יברה הנעמ]
.[9 'מע (ה"נשת בשיו תשרפ) י"ח ןויליג 'תורשקתה'ב םסרופ -

םיליעפל הכונח ימד

הנש התואב .המצועה אולמב "הכונח עצבמ" לחה ובש ךיראתכ הירוטסיהב םשרנ ד"לשת הכונח
'תורשקתה' האר) תומחלמה ימותיו תונמלאלו ל"הצ ילייחל הכונח ימד קלחל יברה הרוה
םוסרפל דעומל ןוזח דועו) לבת יווצק ראשבו השודקה ונצראב םיאצמנה (11 'מע יח ןויליג
.(םיעודי יתלב םיטרפ

הנממש "ש"נאל העדוה" (םילשורי ףינס) ד"בח-תדוגא-יריעצ םעטמ הרגוש ד"לשת רדאב 'וב
:עצבמב קלח םילטונל םג הכונח ימד רגיש יברה יכ םידמל ונא

ש"נאל העדוה"

ופתתשהש הלא רובע חולשל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוהש הכונח ימד תקולח תודעוותה"
ברעב 8 העשב ,רוכז ,הווצת 'פ ק"שצומב ה"יא םייקתת ,(דחא לכל רלוד 1) הכונח יעצבמב
."ד"בח ןוכיש תסנכה תיבב קוידב

הקדצה השעמב תודחא

:אבצ שיאל יברה בתוכ (291-290 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל) ה"לשת תבטב ד"כב

ישנא רוקיבמו הכונח עצבממ ותומשרתה תודוא בתוכ וב ,ובתכמ יתלבק םעונב
.'הכונח תועמ' רותב תועבטמ ינש ותלבקמ דחוימבו ,ותדיחיב ד"בח

עבטמהו הקדצל דחא עבטמ שירפהל יתשקבו תועבטמה ןיינע ול וריבסה יאדוובו
.ונוצרכ הב תושעל תינשה

...ולאה תועבטמה ןיינעב תוימינפה תונווכהמ תחא בתכב עיבא וז תונמדזהבו

יוטיבהו בלבש שגרל תובישחה לכ םע ,המילש תחא המוק - לארשי ינב ונמע
יהוזו . . לעופב השעמל םיפרטצמו םירושק םהשכ םינשה םיבוט ירה ,רובידב
םדי-לעו םהמו ,תועבטמה ילבקמ לכ תא רשקל - ל"נה תועבטמב תונווכה תחא
אוהש טרפבו לעופב השעמ ידי-לע ,ל"נכ ,הקדצה תועבטמ ילבקמ תא םג רשקל
...ןוממב רושק

.[8 'מע יח ןויליג 'תורשקתה' האר - תופסונ םינש לע םיפסונ םיטרפ]

"!ימיע םיקסעתמ"

הז .ףטו םישנ ,םישנא - ולוכ להקל "הכונח ימד" הנושארל יברה קליח ח"לשת תנש הכונחב
יטוקל) שדוק תחיש יברה עימשה תסנכה-תיבב החנמ תליפת רחאל .הכונחד 'ב ישילש םויב היה
:רמא המויסבש (471-468 'מע ,כ ךרכ תוחיש

לכל") הכונח תועמ התע ןתניי - לעופ לש ןיינעב ליעל רומאה לכ רשקל ידכב
ךכל ףסונ - איה הרותש לארשי גהנמ ירה והז .("םלבקל ןיינועמ היהיש דחא
.הרותד הלגנב םג םיזמר המכ ףא וניצמ

לע הכונח תועמ תקולח ךרעית ןכל - "ץוחבמ ותיב חתפ"ב רושק הכונחו ליאוהש ,ךישמה יברה
םע תוללכ תא ונרוד אישנ יברה גיהנה ןהמש תומא 'ד ןה ולאש ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיב חתפ
...ויתובקעב םיכלוהה ונמולש ישנאו וידיסח םע דחי לארשי

חתפ) ברעמ דצב יברה דמע [598 'מע א ךרכ ח"לשת 'שדוק תוחיש'ב הז לכב האר] ךכ-רחא
להקל "הכונח ימד"כ םירלוד קליחו (770-ל הסינכהמ הנושארה תלדה - הטמל 'לאז'ה לש תלדה
אוה םויהש םהל ורמואב ,תורטש 'תוריכזמ'ה ירבחל קינעה ףא יברה] ךורא רותב ךרתשהש ברה
תובקעב ,ותדובעב והוליבגי לבל םהל זמר הלא וירבדב ...תולבגה ילב דובעל ןווכתמ
םהל ףאו םידליה תא םג ואיביש יברה שקיב עצמאב .[הנש התוא לש הרות-תחמשב ערואמה
.תורטש קינעה

.דואמ רק היה ךכמ האצותכו תוחונב רובעל לכוי להקהש ידכ החותפ התיה הסינכה תלד
יברה לש ותואירב בצמ לע הבוטל אלש עיפשהל לולע רוקהש וששח םידבכנ דועו םיריכזמה
רזח אוה .להקל ועירפי אלש רמא יברה לבא ,"הכונח ימד" לבקלו רובעל להקהמ עונמל וסינו
םה יכ ועדיי - רובעלמ להקה תא םיבכעמה הלא") תויניצר םינפב םיימעפ וירבד לע
.תשגל בר להק לחה זאו ("ימע 'םיקסעתמ'

רחאל) םישנה רותב הרבעש ,תחא םא .םירחא םישנא ליבשב םיפסונ תורטש יברה רסמ םידחאל
ןכיה יברה לאש ףא ,(םישנה תסינכ תא רשפאל ידכ שרדמה-תיבמ תאצל םירבגל הרוה יברהש
בקונ אוהש ךכ ידכ ךות) "?ינולפ תנותחל" :ריעה יברה) הנותחל עסנש הבישה וז ?הנב
.הנב רובע םג רלוד םאל ןתנו ((ומשב

"ליבונר'צ ידלי"ל הכונח ימד

ידי-לע םויה דע ךשמנש עצבמ ,ק"האל ליבונר'צ ידלי לש םתאלעה עצבמ לחה נ"שת יהלשב
תודעוותהב .הז עצבמ לש תדחוימה ותוביבח תא תובר םימעפ אטיב יברה .ד"בח-תדוגא-יריעצ
.הנורחאה הפוקתב ורקש םידחוימה םירבדה דחאכ עצבמה תא ןייצ א"שנת םיחולשה סוניכ לגרל

,יברה לש וריכזמ .ומעטמ הכונח ימד ליבונר'צ ידליל קינעהל יברה הרוה א"שנת הכונחב
ול רסמו ,יזנכשא לאומש יכדרמ ברה ,ד"בח-רפכ לש ברה לא רשקתה ,רנורג בייל הדוהי ברה
ךכו ,יברה לש ומשב הכונח ימד תודליהמו םידליהמ תחאו דחא לכל תתל ,יברה לש ותארוה תא
.השענ

..."ךיסינ לע"

:א"שנת תנשב "הכונח ימד" תקולח ידמעמ םיראותמ (ךליאו 62 'מע) 'תואלפנ ונארא' רפסב

יברה רסמ [תונקזו םינקזל] החישה רחא .א"שנת הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ יעיבר םוי"
תוליבח ,סוניכה לע תויארחאה ד"בח ישנמ המכלו 'יש יקצילרג םחנמ 'ר ת"הרה ןגראמל
.'הבר החלצה' :םהל ולחאב ,תונקזו םינקזל 'הכונח ימד' רותב דחא רלוד לש תועבטמ
.'א"שנת'ה הכונח' :םילימה וספדוה וילעש קיטסלפ קיתרנ ךותב ויה תועבטמה

.'יש בוקדח א"מחרה ריכזמהל עבטמ ןתנ ןכו תועבטמ 'ב ומצעל יברה חקל םויסב

גהנמ - 'הכונח ימד' תניתנ תלעמ לע רבוד ['תיללכה תודיחי'ה לש] החישה םויס תארקל
הקדצה תווצמל ותוא ךנחלו ויניעב בוטכ שמתשהל לכויש ףסכ לבקמל תתל ותועמשמש ,לארשי
'נ"פ'ה תא רסמ דחא לכ .החישה םות םע ,יברה לא שגינ תודיחיב חכנש םיחרואה להק .ופסכב
.'החלצהו הכרב' :םכרבמ יברהשכ ,'הכונח ימד' ףסכ לש עבטמב רלוד לביקו

הצובקל החישב .םהיתוחפשמ ינבו הווצמ-רב ינתח - האבה הצובקה הסנכנ ,ומייס ולא רשאכ"
אוה רלודהש הדבועה יכ רמא יברהו ,הכונחה ימד תקולח תודוא םירבד תפסות התיה . . וז
...תוכרב האמל םיכוז הקדצל דחא רלוד תניתנ ידי-לעש ךכל יוטיב אוה - תודיחי האמ ןב

שרדמה-תיבל ץוחמ םוצע להק ףסאנו ךלה תודיחיה ךשמב .הכונחד 'ב ,ולסכ ו"כ ישימח םוי"
דוע עודי היה הקולחה רבד .א"טילש יברה לש 'קה ודימ 'הכונח ימד' תלבקל ןנוכתהש
הזחמ הז היה .ןילופורטמה יבחרב רשא םיגוחה לכמ םידוהי יפלא עיגהל וקיפסה ךכו לומתאמ
ורבע ודילו (תודיחיל תדחוימה הנטקה המיבה לע) שרדמה-תיב עצמאב בשי יברה - ליגר יתלב
ןכעליירפ א' :דחאו דחא לכ תא ךריב יברה .'קה ודימ 'הכונחה ימד' תא לבקל ואבש םינומה
טיבה ותאיצי ינפל .רקוב תונפל תחא העש ירחא דע ךשמנ דמעמה .[חמש הכונח=] 'הכונח
."'ךיסינ לע' ןגנל ליחתהו שדוקה -ןוראו תורנה רבעל יברה

יד ילב דע הכרב

'שדוק תוחיש') י"חשתו (125-124 'מע ,ז"טשת 'שדוק תוחיש') ז"טשת ץקמ תשרפ תותבשב
:הכונח ימדב תניינעמ הדוקנ לע יברה עיבצה (בלק 'מע ,י"חשת

םה םיכומסש םושמ 'וכו תואצוה םהל ןיאש - םידליל בורל םיקנעומ הכונח ימד
.המודכו םיעוצעצכ תורתומל םהב םישמתשמ םהו - םהירוה ןחלוש לע

ילכו ףסכ ילכב יד ירה ורובעש) םלועה ךרוצל אל הליחתכלמ ארבנ בהזש םשכ
בסומ "בהז" - תוריפסב םג) םלועהמ הלענה שדקמה-תיב ליבשב אלא ,(תשוחנ
ןכלו .('וכו דסח דגנכש "ףסכ" תמועל םלועהמ תילענ איהש הניבה תריפס דגנכ
םלועהמ הלעמל אוה בהזה ןיינע :רמולכ ,תורישע לש הגהנה התיה שדקמה -תיבב
.תורישע תניחבב םלועב ךשמנ אוה (םלועהמ הלעמל אוהש יפכ) ךא

םג דרויש תומלועהמ הלעמלש רואה תכשמה - תורישע םניינע הכונח ימד ןכו
.תוימשגב תורישע ,תוימשגב םלועב

תויוכרטצהל ףסונ) העפשה תפסות םתועמשמ הכונח ימד :םימוד םירבד רמא י"חשת תנשבו
אליממו "הרות לארשי גהנמ"ש ןוויכו (תוינחורבו תוימשגב שובלו ןוזמב הנשה לכ םידליה
םהש) ידוהי לכל קינעהל ה"בקה לע - תושעל לארשיל רמוא השוע אוהש המ ל"זח רמאמ יפ לע
.תפסונ העפשה :ירק - 'הכונח ימד' (וינב

:ףיסוה יברהו

לכלש אוה בושחש המ .רחא םשב וא 'הכונח ימד' ארקיי הז םא יל תפכיא אל
היהת ךכל ףסונו ,הבחרהב םא יכ םוצמצב אל ,ויתויוכרטצה לכ ויהי ידוהי
.יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו - לובג ילב העפשה

הז תמועל הז

תועמ גהנמ יכ (291 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל) אבצ שיאל תרגיאב יברה ריבסה ה"לשת תנשב
התיה םינוויה תנווכ - "(לארשי לש) םנוממב םדי - םינוויה - וטשפ" דגנכ אוה הכונח
םירועמ םיימשג םוי-םוי ייחל רמולכ ,האמט האצוהל אמט ןוממ לבא ,ןוממ םידוהיל היהיש
."ךל רתומב ךמצע שדק - ויהת םישודק"מ ךפיהה ,ןלציל אנמחר ,האמוטב

ידוהישכש ,הקדצל ךלוהה ןוממב טרפבו ,ללכב 'הכונח תועמ'בש זמרה ןאכמו
שידקמש קר אל ירה ,תווצמה לכ דגנכ הלוקשה ,הקדצל ונומממ "המורת" םירמ
םתוא םג ךפוהו ולצא וראשנש תודיה עשת תא "םירמ" םג אלא ,וז המורת
םיבוט ,םירשכ םירבד םהב הנוקש הז ידי לע טרפבו תוינחורל תוימשגמ
.םיליעומו

"ד"בח תיב" היהי ולוכ םלועהש

רמוא ב"משתב .ה"בקהמ "הכונח ימד" ,לארשי ללכ םשב ,ויתוחישב יברה שקיב םימעפ המכ
:(451 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)

תא - (לארשי םע לכ) לארשי ללכ יככותב ,ונתיאמ דחא לכל ןתי ךרבתי םשה
הלגי ,שדחי ,ךונחי אוה שממ בורקב - םילחוימהו םייתימאה 'הכונחה ימד'
.ישילשה שדקמה תיב תא שדחמ הנביו

:(423 'מע ,הכ ךרכ תוחיש יטוקל) ז"משתב

,ינב ,םהל ךרטצמה לכב . . ה"בקהמ לארשי תסנכד 'הכונח תועמ' תניתנו תשקב
רדח לכו תיב לכ תיישעב החלצה - ללוכ ,אחיוור םלוכבו ,אחיוור ינוזמו ייח
תיב היהי ולוכ םלועהש דעו ,ד"בח תיב ,םידסח-תולימגו ,הליפת ,הרות תיב
...ד"בח

:(208 'מע 'ב"נשת תוחישה רפס') ב"נשתבו

תועמ' ה"בקה ןתי לעופב השעמב הכונח יניינעב הפסוהה ינפל דועש ןוצר יהיו
תא איבהל - חרכומו ץוחנ יכה ןיינעהב 'והבהואו לארשי רענ'ל . . 'הכונח
('ויתחשמ ישדוק ןמשב'ש) אחישמ אכלמ דוד ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה
...שממ לעופב

םוי לכ הכונח ימד - ח"משתב שודיח

,("ישימח וא יעיבר רנ לילב") דבלב תחא םעפ 'הכונח ימד' קינעהל וגהנ וניאישנ וניתובר
אלש ידכ ,יברה ריבסמ ?םוי לכב ןכ וגהנ אל עודמ הרואכלו .ךוניח םע רושק ןיינעהש ףא
.שממ שדח רבדכ תושגרתהו תולעפתה ררועל וב ןיאש ליגר ןיינעל רבדה השעיי

תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - (סש 'מע 'הכונח ירעש') ח"משת תנשב יברה ריהבה - םנמא
םוקמ שיד רמול שי - השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל חרכהב - ךוניחה בצמב תורדרדתההו
אלא ,(גהנמה רקיעכ) תחא םעפ קר אל ,הכונח ימד תניתנד גהנמל עגונב םג ףיסוהל ךרוצו
.תבשמ ץוח ,םוי לכב (םג)

םידליל ריבסהלו ,תבשה םוי רובע םג ונתי ,ןושאר םויב וא ,תבש ברעבו :ףיסוה יברה
.'וכו הרותה דומילב רתוי ופיסויש ידכ איה תועמה תניתנש

,הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ ישימח וא יעיבר רנ לילב וקינעי - וניתובר גהנמ םויקלו
!שודיח לש ןפואב

םיימעפמ תוחפ אל

:םימוד םירבד (111 'מע 'גחב גחה תוכלה'ב טטוצ) יברה רמוא נ"שתב םג

םינפ לכ לע םיימעפ גהנמה םייקל הכונח ימד תניתנ גהנמ רבד לע ררועל שי
שגדומכו הכונחד 'ה רנב הפסוהבו .הכונח ימימ םוי לכב בוט המו הכונח ימיב
םינבל הכונח ימד תניתנב םיפיסומ 'ה רנבש ,לארשי גהנמ םינפ לכ לע דחוימב
.'ח רנבו 'א רנב הז ךרד לעו ,םירגובמה ןהו םינטקה ןה ,תונבלו

הקדצב תפסותל תונמדזה

םידליהמ תחאו דחא לכש יברה שיגדה (63 'מע ,ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') ט"משת תנשב
.הקדצב רתוי ףיסוהל תונמדזה ול הנתינ הז ידי-לעש רוכזל ךירצ 'הכונח ימד' לבקמש

:(םש) ט"משת תנשב רמא דועו

(תחא םעפ םינפ לכ לע) הכונח ימי ךשמב םידליה ופסאי ךוניח תודסומבש יאדכ
.יטרפה םשוכר והזש םהל ריבסהלו ,הכונח ימד םהמ דחא לכל ןתילו

"םיימינפ" הכונח ימד

יתבל ,םידליה ירדח ללוכ ,םיתבה תכיפה ןיינעב לודג ""םערוטש" יברה השע ז"משת תנשב
.םידסח-תולימגו הליפת ,הרות

הליפת הרות תיב םהלש רדחהו תיבהמ תושעל) וז השקב םהירוהמ ושקביש םידליל עיצה ןכלו
.ךכל םירוהה ומיכסי יאדוובו ,םיימינפ 'הכונח ימד'כ (םידסח תולימגו

:(132 'מע ,ב ךרכ 'ז"משת תויודעוותה') יברה ףיסוה תאזל ךשמהב

-תבו הווצמ-רב ירחאל ,םילודגל עגונב (םג) הז ןיינע שיגדהלו ףיסוהל שי
,השאהמ שיאה שקבי - ןיאושינה ירחאלש ולאו ,םהירוהמ ושקבי . . הווצמ
...תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו

םמצע ןיבל םניב - םידלי

(451-450 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל) ב"משת ולסכב ד"כב 'םשה תואבצ' ידליל הרמאנש החישב
סוניכ לכב אוה גהונש ןוויכ ירה - תווצמו הרותב ףיסוהל שי הכונחבש רחאמ יכ ,יברה רמא
ןוצרכ הב תושעל היינשהו הקדצל (הפוליח וא) התיתל תחא ,תועבטמ יתש דלי לכל קינעהל
.'הכונח ימד'כ ףסונ עבטמ ףיסוי םעפה ,ובל

:םידליה לע המישמ יברה ליטה ןאכו

ימד (תודליל תודליו םידליל םידלי) םכירבחמ דחאל וקינעת הכונחה ךשמב
.ןכ וגהני (הכונח יניד ראש םויקל ףסונב) םה ףאש םוררועתו ,הכונח

הז גהנמ םייקל םהל ארק הכלהמבו לזרבה ךסמ ירוחאמש םידליל תיסורב החיש ףא עימשה יברה
."םיבורק וא תוחא ,חא ,רבחל" 'הכונח ימד' תניתנ לש

רחאל) םיחכונהמ םילודגהמ תחאו דחא לכ רובע םג יברה קינעה (455 'מע םש) דמעמה םויסב
ויחיש "ןטסיקנאט"ה תועצמאב ("רוביצה ןמ שורפת לא - םירגובמה לע 'תונמחר'" רמאש
תועמ'ל תתל - ישילשה .םהיניעב בוטכ וב תושעל - ינשה ,הקדצל - דחא :רלוד לש תורטש
.(טנעס הרשע לש תועבטמ 'ג - תוכירדמהו םיכירדמה תועצמאב - םידליב גהנש םשכ) 'הכונח

הקדצל דחאה) דבלב תועבטמ ינש יברה קינעה (467 ,465 'מע םש) א"משתב ,ןכל םדוק הנש]
ןתנ (485 'מע םש) ח"לשתב .(495 'מע םש) ט"לשת תנשב םג ךכו ,('הכונח תועמ'כ ינשהו
.[דחא עבטמ

תורשקתהל קוזיחכ "הכונח ימד"

,'א ךרכ ,'ב"נשת - תוחישה רפס') ב"נשת ולסכ שדוח תליחתב יברה עימשה ןיינעמ שודיח
:(132 'מע

םיניינעב חרכהב הנניא - תוכז ףכל םלועה תא עירכהל התלוכיבש תחא הווצמ
לש םיימשגה ויכרצ תניתנ ומכ םיטושפ םיניינעב (רקיעבו) םג אלא םילענ
םיכרצה דחוימבו ללוכ (ףוגב המשנ) ותואיצמ םצע םע םירושקה ,ידוהי
תודועסב םיפיסומש ,'ללהו החמש ימי' ,הכונחה ימיב ,ולסכ שדוחד םיפסונה
...הכונח תועמ תניתנד גהנמה םג ללוכ ,החמש לש

:(153 'מע םש ,ולסכב 'ט ,אציו תשרפ תבש) שדוח ותואב דועו

-לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפבו - גהנמה םייקמ דחא לכ רשאכ
(םידליה לצא החמש ףיסומה רבד) יובירב 'הכונח ימד' תקנעהב תפסות ידי
!וניאישנ וניתובר םע (הז גהנמ םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ

תועמ תניתנד גהנמה םויקב הפסוה" :(207 'מע םש) תופסונ תויונמדזהב תאז ריכזה יברה
,הכונחד 'ז ,ןושאר םויב :(152 הרעהב םש ןייוצמכ) היח אמגוד הארה ומצעבו - "הכונח
- (החנמ ירחאל רקיעבו ,החנמ ינפלמ לחה) הכונחד 'ח רנ תקלדהו החנמ תליפתל תוכימסב
רטשו (הכונח ימד) רלוד לש עבטמ ,ויחיש ףטהו םישנהו םישנאהמ תחאו דחא לכל יברה ןתנ
.(הקדצל) רלוד לש

.(ויחיש םיפסאנה לכל ל"נכ םעפה דוע ןתנ (בירעמו החנמ רחאל ,'הכונח תאז') ותרחמלותודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


שבליו ףסוי די לע התא ןתיו . . ותעבט תא הערפ רסיו
(במ,אמ) וראוצ לע בהזה דבר םשיו שש ידגב ותא

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא

."דבע ,ירבע רענ ונתיא םשו" (בי קוספ ליעל) ביתכדכ ,"ירבע דבע" תניחבב היה ףסוי
:הקנעה ףסוי לביק ןכל .הקנעה ול העיגמ תוריחל אצויה ירבע דבע הרות ןיד יפ-לעו
:ה"בקהמו ,הערפמ ,רפיטופמ

.(רפיטופ אוה ערפ יטופש ,המ קוספב ןלהל י"שר האר) השאל ול ותב תנסא תא - רפיטופמ

.דועו הנשמה תבכרמב וביכרה ,בהזה דיבר ,ששה ידגב ,ותעבט תא - הערפמ

תודע" (אפ םיליהת) ביתכדכ ("ףסוי" םוקמב "ףסוהי") ומשל תפסות "'ה" תוא - ה"בקהמ
רפוסמכ תונושלה םיעבש תא עדי וז הפסוה ידי-לע ."םירצמ ץרא לע ותאצב ומש ףסוהיב
והלישמה - ףסכ םירשעב ובר וחקלש דבע :הערפ ינינגטצא ורמא" :(ול ףד) הטוס תכסמב
!ןושל םיעבשב עדוי אהי ןכ-םא :ול ורמא .וב האור ינא תוכלמ ינוניג :והל רמא ?ונילע
תודע ,רמאנש ,דמלו ה"בקה לש ומשמ תחא תוא ול ףיסוה ,רמגק יווה אלו ,ודמלו לאירבג אב
."עמשא יתעדי אל תפש ,םירצמ ץרא לע ותאצב ומש ףסוהיב
(אכק-כק 'מע ס"שה לע קחצי-יול תרות)


לכ תא םיקלא ינשנ יכ ,השנמ רוכבה םש תא ףסוי ארקיו
יכ םירפא ארק ינשה םש תאו .יבא תיב לכ תאו ילמע
(בנ-אנ,אמ) יינע ץראב םיקלא ינרפה

.םירפאו השנמ :וינב תומש תאירקב יוטיב ידיל האב םירצמב ףסוי לש ותדובע תרוצ

תיב"ב קובד ראשיהל ,הכולמה יקסעב דורט ותויהב םג ,ףסוי לש ותקושת תא אטבמ - השנמ
המצע וז העידי .ויבא תיב תא ("ינשנ") חכשי לבל ,ומצעל ןמזה לכ ריכזמ אוה ."יבא
.החכשה תא ונממ תענומ

תניחבב ,(ינרפה - םירפא) םירצמב ףסוי לש ותדובעמ אבה ןורתיה תא אטבמ - םירפא
."ךשוחה (ךותמ=) ןמ אבה רואה ןורתי"

:לארשימ דחאו דחא לכב םימייק הלא הדובע ינפוא ינש

תיב" תא חוכשל לולעו הביבסהמ עפשומ תויהל לולע אוה יכ דימת רוכזל םדאה לע - השנמ
.(ימשגה ףוגה ךותב תולגל התדירי םרטב ותמשנ בצמ) "יבא

.תווצמהו הרותה רואב ("יינע ץרא") תולגה ךשוח תא ריאהל םדאה לע - םירפא

איה תילכתה יכ ,םירפא שאר לע ונימי תא םש ,ףסוי ינב תא ךרבל בקעי שקיבשכ ,ךכ םושמ
תויהל הכירצ הדובעה תליחת יכ ,רוכבה אוה השנמ תאז-לכבש אלא .תולגה תכשח תא ריאהל
,ךשוחהמ תושעל שי ןכמ רחאל קרו ,"ינשנ יכ" - םדאה לע עיפשי אל תולגה ךשוחש ןיינעב
."ינרפה יכ" - רוא
(434-433 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)


(ז,דמ) הזה רבדכ תושעמ ךידבעל הלילח

היהי ה"בקה תאמ סח ,ךידבעל סח - ומוגרתו ,יאנג ןושל ,ונל אוה ןילוח :ךידבעל הלילח
(י"שר) תאז תושעמ ונילע

.ונל אוה יאנג ןילוחה םע תוקסעתהה - "יאנג ןושל . . ןילוח"

הנוגמ רבד איה המצעל איהשכ ("ןילוח") תוימשגש שגרהה תויהל ךירצ ידוהי לצא :ךדמלל
יולג תויהל ךירצ הז שגרה .השודק - אוה וניינעו ותוהמ לכ יכו ,ללשומו ("יאנג ןושל")
.(ירצמ יוג םע ורביד םיטבשה ירהש) ךכב ריכי ידוהי-וניא וליפאש דע ,ץוח יפלכ רכינו

לכ תישעו דובעת םימי תשש" (כ תומש) בותככ ,"ןילוח"ב םג קוסעל בייח םדאש ףאו
,םימש םשל תאז תושעל ותבוחמ אלא ,"ןילוח"ה לא תדרל םדאה לעש הנווכה ןיא - "ךתכאלמ
."שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח" תגרדל "ןילוח"ה תא הלעמ אוה הז ידי-לעש
(362-361 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)


(זט,דמ) קדטצנ המו רבדנ המ

(י"שר) הלולס אל ךרד תרזגמ - ימעב ללותסמ. . :קדטצנ

:הזב קדקדל שי

,(ט) אראו תשרפב וליאו ,"הלולס אל ךרד" תרזגמ אוה "ימעב ללותסמ"ש י"שר שרפמ ןאכ
?"הליסמ תרזגמ אוהו" י"שר רמוא ,הז קוספ לע ושוריפב

י"שר םש רמוא ןכל .(תונושארה תוכמה) הלואגה תלחתהב רבודמ אראו תשרפב :רבסההו
רבד לש ותימאל אוה ומצע "ללותסמ"ה :רמולכ ,"הליסמ" תרזגמ אוה "ימעב ללותסמ"ש
תא ךתוארה רובעב" אוה "םחלש יתלבל ימעב ללותסמ ךדוע"ש אפוג הז יכ .הלואגל "הליסמ"ה
."םירצמ ץראב יתפומ תובר ןעמל"ו ,"ץראה לכב ימש רפס ןעמלו יחוכ

תרזגמ אוה "ימעב ללותסמ"ש י"שר רמוא ןאכ ,תולגה תליחתב תקסועה ,ונתשרפב ,תאז תמועל
."הלולס אל ךרד"

- שממ הביתה התואל םה ("הליסמ"ו ,"הלולס אל") םישוריפה ינשש הדבועה םצע ,תאז םע
תאז לכב איה "הלולס אל ךרד"ה םגש ,אוה שוריפהו .םהיניב רשק םייקש החיכומ - "ללותסמ"
.רבד לכל תולגב רבודמ תוינוציחב יכ ,"הלולס אל" איה תולגה תליחתב ;הלואגה לא "ךרד"
לש תימינפה הנווכה יכ ,הלואגה לא "הליסמ" הווהמ המצע תולגה םג ירה ,תוימינפב לבא
.הרות ןתמו םירצמ תאיצי - הלואג איה תולגה
(364-363 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

הכונחד 'ה ,ישיש םוי
שדוח-שאר ברע ,ולסכב טכ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.1החמשו תודעוותה םויל עבקנו

לכ םע ,השרפה לכ תא םירהצה-רחא ישיש םויב אורקל וגהנ :םוגרת דחאו ארקמ םיינש
.2תורטפהה

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,3תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.4ךכ לשב תודיחיב

בורק םיקילדמ ו"ת םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(5ביבא-לת ןמזל
תורנב םיקילדמה תא) .המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש רתוי
.6(םוי לכבמ רתוי םילודג תורנב וקילדיש ררועל שי

סיסב' השענש רחאמ) הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכמ
וילע חינהל רהזיהל שי ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,('רוסאה רבדל
םיאשר ויהיו ,'רתומה רבדלו רוסאה רבדל סיסב' אסיכה היהי זאש ,ב"ויכו הלח םוי דועבמ
קחורמ חתפב םעפה קילדהל ףידע ,הלילח הפירשל ששח םייק םא .7תורנה ובכש רחאל ולטלטל
.ללכ םש םירבוע ןיאש (םוקמב וא)

.8תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

ולסכב 'ל ,ץקמ תשרפ תבש
תבט שדוח-שארד 'א ,הכונח תבש

רחאל 'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא .'אוביו הלעי' םירמוא 'םיסינה לעו' לע ףסונ
תליפתב 'אוביו הלעי' רמול חכש .ןחלושה לע האכהב םיריכזמ לבא ,קספה ששחמ ,'ונביכשה'
.9רזוח וניא - 'ןויצל ותניכש ריזחמה' לש "'ה" רמאש רחאל רכזנו ,תיברע

.10תבשב 'וללה תורנה' ןגנל ןיא

רמול חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה תכרב ךרבש ימ
- (11דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר'
.12'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמואו ,שארל רזוח

יכרב' ירחא קר) םותי שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש
.('ישפנ

םיארוק .ץקמ תשרפב םילוע השיש ןושארה הרותה-רפסב םיארוקו ,הרות ירפס השולש םיאיצומ
הלוע הירחאו ,13המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ההבגהה ינפל .השרפה ףוס דע ישישל
"וכסנו . . םכישדח ישארבו . . תבשה םויבו" סחניפ תשרפמ הז רפסב ול םיארוקו יעיבשה
(םדוקה תא אלו) ןחלושה לע ,ריטפמ לש ,אבה רפסה תא קר םיחינמ .(וט-ט,חכ רבדמב)
.14שידק יצח םירמואו

- 'יעיבש'ה ירחא - הליחת ורמאי ,וללוגל ךירצו דחא הרות-רפס קר תסנכה-תיבב שי םא
"ישישה םויב" תחא םעפ םיארוק ריטפמל .האבה האירקל ותוא וללגי ךכ-רחא קרו ,שידק יצח
.(זמ-במ,ז רבדמב)

םימשה" תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,(ז,ד-די,ב הירכז) "יחמשו ינר" :הרטפה
.15דכ-גכ;דכ.א,וס היעשי) "שדוח רחמ" תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ ךכ-רחאו ,"יאסכ
תוכרבה רחא רכזנ םאו ,"יחמשו ינר" הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .16(במ.חי,כ,א-לאומש
.הכרב אלב התוא ארוק -

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

התא ליחתמו רזוח ותליפת םייס אלש דע ,'תבש תנקית' רמאו העט .'תרצי התא' :ףסומ
רכזנ םא .'תרצי התא'ל רוזחיו ,'ךיקוח ינדמל' רמאי הכרבה םויס לש "'ה" רמא םאו ,תרצי
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה 'ןוצרל ויהי' םייס םאו ,'תרצי התא'ל רזוחו קיספמ ,ךכ-רחא
שדקמ' םתחש ףא ,'תרצי התא' רמא םאו ,('חתפת יתפש 'דא' רמול רוזחי אל ,ןיתמה אל םאו)
.17אצי - דבלב 'תבשה

.10תודעוותה םוי

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ םיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
תדועסב קר וא הכלמ-הוולמ תדועסב םיברמ שיו .הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר
.18תרחמל ינשה שדוח-שאר

.'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

הכונחד 'ז ,ןושאר םוי
תבט שדוח-שארד 'ב

:שדוק תבש יאצומ

.6שדוק-תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת םירחאמ ןיא

קילדמה .19ונילע ינפל וקילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
ןיב לידבמה ךורב' הליחת רמאי ,ורמואל חכש םאו 'ונתננוח התא' רמאש תואדווב רוכזי
.20ךל ןתיו ,הכונח רנ ,הלדבה :תיבב רדסה .6םילידבמ ךכ-רחאו .'לוחל שדוק

ןיאיצומ ,שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש ,לבקתת שידק ,'ןקז םהרבאו' ,םלש ללה :תירחש
דע יול ,"ןיהה תיעיבר" דע ןהכ :שדוח-שאר תשרפב השולש םיארוק ןושארב ,הרות-ירפס ינש
אשנ תשרפב ארוקו יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסבו ."םכישדח ישארבו"מ לארשי ,"הכסנו"
.6ףסומ ,שידק יצח ,וללהי ,לאוג ןויצל אבו ,ירשא ,שידק יצח ."יעיבשה םויב"

הכונח תאז ,ינש םוי
תבטב 'ב

דע "דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינימשה םויב" :ןהכל םיארוק תירחש תליפתב
.6"הרונמה תא השע ןכ . . יעישתה םויב" :לארשיל ,"רוצהדפ"

אלב ,(םויה דחוימבו) םויב םג הכונח תורנ קילדהל יברה עיצה ,'הכונח עצבמ'מ קלחכ
-יתבב תירחשב הגוהנה הקלדהל המודב) לארשימ הרשע דמעמב תופיסאבו םיסוניכב ,הכרב
הכונחה ימי תשרפ תא םיחכונל רפסלו ,םיבר םידלי םיחכונ ויהיש דחוימבו ,(תסנכה
תא הזב םיארמו ,הכונחה ימי םימייתסמ רשאכ תאז תושעל תדחוימ תוביבחו .אסינ ימוסריפל
.21םיאבה םימיה לע םג םתעפשה

םהילע הנתה אל םא - (!קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.22םפרושו םמצע ינפב הרודמ םהל השוע - הליחת

תבט שדוח

בור לש ינשה יצחב] הנותח ךורעל םאה הלאשל הנעמב ,יברה תבושת תא םסרפל הווצמ
:הנותח םהב םייקל אלש ונגהנמ היהש םימייוסמ םינמזב [ןכו ,םישדוחה

טושפו ןבומכ ,[ךורע-ןחלושב=] םישרופמה דבלמ - הנותח ימיל עגונב הלא ונימיב תולבגה"
- םיברה וניתונוועב ,םירקמ המכו המכב םיאיבמ - הנותחה ןמז רוחיאו תייחדל םיאיבמה -
.ל"דו ,הלכו ןתחד 'וכו תועינצ ינינעב םילושכמל

!?אברדא וא ,ןה תויאדכה :רתויב לודג ןויע-ךירצו

.23"[הנותח ןמז רחאל אלש - ללכב יתצע ןכלו]

ישימח םוי
תבטב 'ה

עגונב ,(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 24'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל

אצי ןכ-ומכ .25תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,6שטיוואבויל ד"בח-ידיסח -תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
יבתכו םירפסה םיאצמנ הבש הירפסה ללוכ ,ד"בח-ידיסח-תדוגא וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
התע דומלל שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד
,תובהלתהו המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל
.26"רדג לכ תצרופ החמש

ישיש םוי
תבטב 'ו

ר"ומדא ק"כ ראיב ,'לטינ' 28לילב 27דומלל אלש םיגהונש המ :ישיש םויל רוא ,תיברע
,ותדיל ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ
תועגונ ולא תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[29התע ותטישב םיכלוההבו
אישנ ר"ומדא ק"כ תעדל .(11:41-4:41 :ץראה זכרמב) 30הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב
הנידמב (םירצונה) םייוגה בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 31ונרוד
.הז ברעב 32ק"הראב ונייהד ,הזה ןמזב וז
ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (1
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -
.דחוימ

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש-יטוקילבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא ,ןונחתל

.ד"בח-ללוכ חול .בלק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש האר (2

םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא ישילש וא ינש דע השרפה תא םיארוק ויה ד"בח יאישנ
דוע םיריבעמ ויה הליפתה ינפל רקובב תבש םויב .הלש הרטפהה םע הרדסה לכ תא וריבעהו הלחתההמ םעפ דוע
תבש תרטפה - תבשה ןוגכ ,הרדסה לש וזמ הנוש איה םא לעופב תארקנה הרטפהה תא םירמואו ,יעיבשמ םעפה
אורקל רשפאש אתיא ןויס 'ל םויב םשו .תבט 'ד 'םוי םויה' חול) 'שדוח רחמ'ו שדוח-שאר תרטפה ןכו ,הכונח
.(דחי תורטפהה לכ תא ישיש םויב

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה רפס (3

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (4
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (5

.ד"בח-ללוכ חול (6

.ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש האר (7

.ג"סב םש ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.םיגהנמה רפס .(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב הכ ,םוי-םויה (8

.זצר ס"וס ז"הדא ע"וש ,א"ס בכת 'יס ע"וש (9

ןוויכ) תאז ענמ יברהו ,"וללה תורנה" ןגנל ולחה ו"מ-ג"משת םינשה ןיב הכונח תבש תויודעוותהמ תחאב (10
.דוע תאז ונגינ אל זאמו .("ןיקילדמ ונא" םירמואש

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (11

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (12
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.הע ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (13

.םש ג"מרפו זמק ס"וס א"מ האר .םש םירפא-ירעש (14

.34 הרעה 191 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .ב"נשת תנשב יברה גהנ ןכ (15

.ל"נה תוחיש-יטוקיל (16

.דועו ,ד"בח ללוכ חול פ"ע (17

.ד ק"ס םש םייחה ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (18

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (19

.םיגהנמה רפס (20

.ג"ס (הגומ יתלב 'תה תחנה) ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (21

תקלוד היכונחה ןכא םאה תוארלו שפחל גהונ היה ,'הכונח תאז' םויב החנמ תליפתל תסנכה-תיבל יברה סנכנשכ
."וללה תורנה" רישל הליפתה םויסב הוויצ ,(ןבומכ הקלד הייכונחהו) ג"לשת תנשב הארנכ .ןיידע

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (22

ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ומסרופש תומוד תוארוהל ףסונב תאז .(םילק םייונישב) 11 'מע 119 מ"יב (23
'מע ה"ח ק"גאב ש"מכ ,טבשו תבט ישדוחב הפוח תכירעמ רבעב התיהש תוגייתסהה םוקמב הז לכ - 18 'מע אסק
.חפ 'מע ז"חב טרפבו ,זט 'מע ח"יח ,בנ

תויודעוותהב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג ,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (24
.243 'מע ב"ח ז"משת

שיש הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה יברה .שידק רמול (ץכ 'יש באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,ץ"שה תרזח םויסב (25
.תסנכה-תיבב ןתח (היה ןכאו)

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (26

פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה ןיב רמא שגיו
ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמיע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע אלא
.(203 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה שדקמה-תיב

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבש ד"וי תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ


,הז הלילב וידרה רודישב .(חסר 'מע ג ךרכ ,'םחנמ לכיה' 'סב םג האר) םידמול ןיא תודיסח םג ,השעמל (27
- וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו ףסוי 'ר ח"הרה לש אינתה רועישל דעוימ היהש
ר"ומדא ק"כ םשב ךפיהל אבומהב - ןלהל אבומהמ םג - ג"עצו] 15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ
יפתתשמל 'הרושת' תרבוחב .[6 'מע 832 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,ג"צרת ולסכ ןמוי 'תומישר'ב ע"נ ב"שרוהמ
-רפכב ולסכ ט"י תודעוותהמ טרס זא האור היה יברהש רפוסמ ,51 'מע ,ו"נשת פ"הח ורסא ,זיראפ ,הרות-סוניכ
.ד"בח

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

אישנ ר"ומדא ק"כ םע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ קחשמ הבש העודיה הנומתה העיפומ 337 'מע 'תישארב ימי' 'סב
.ןודנב תהגומ החיש ףוריצב ,(ךרעל ז"צרת תנשב) לטינ לילב טמחשה קחשמב ונרוד

.30 הרעה ןלהל האר (28

.554 'מע ו"טח תוחיש יטוקל (29

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (30

ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא) יברה
יפל) 'לטינ' םויב העיקשה ,בוריקב 54 בחור-תלעמב תאצמנה ,שטיוואבויל הרייעבש ןוויכ ,לבא ,["ושודיח
תוצחו ,4:37 העשב איה ז"הדא יפל םיבכוכה-תאצ ,3:55 העשב איה (ןאכ ראוניב 6 ונייהד ,היסורב בצמה
"םידיסחה תודע בור" גהנמכ ,העיקשהמ תוליחתמ "תועש הנומש" ןתואש רמול םוקמ שי ,12:05 העשב הלילה
.םינפבש םינמזה ונתינ הז יפלו .ש"ייע ,םיבכוכה-תאצמ אלו ,'ותעב רבד' חולב איבהש

.ל"נה ד"יח .כק 'מע ג"יח ק"גא .ל"נה תוחיש יטוקל (31

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (32
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
:רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןינע הז םוקמב שי םא יולת"
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
ץופנ ונרודב ק"הראב ש"נא ןיב ,ןכאו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש םויכ
.תוטישפב הזב רהזיהל לבוקמו

=====================
,ללכב לטינ לילב לארשי יגהנמ ןיינעב ,םויה 'ותעב רבד' חולבו אסק ןויליג 'הירומ' ץבוקב האר (*
.טרפב ק"הראבו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il