- א"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה תבטב 'ו * שגיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןפואב ה"בקה םע תורשקתה ידי-לע
םיאנתה לכ םילטבמ ,ןיאושינד


ןפואב אוה ה"בקל לארשי תסנכ ןיב רשקה ,הזה ןמזב
* אובל דיתעל קר לוחי ןיאושינד רשקה וליאו ןיסוריאד
הלעמל אוהש ה"בקה םע הקזח תורשקתה ידי-לע ,תאז לכבו
דיתעל היהיש המ תא גישהל התע רבכ רשפא ,םוקמו ןמזמ
*ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * אובל- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

ומכ ,םייללכ םיניינעב שגדומכו ,םלועה ארובמ םיאב - םלועבש םיניינעה לכש עודי
ונמלצב םדא השענ" 1רמאנ וילע - הטמל םדאב ןיאושינה ןיינעש ,ונייה ,ןיאושינה ןיינע
ה"בקהד ןיאושינה ןיינע והזש ,ןוילעה םדאב אוהש יפכ ןיאושינה ןיינעמ ךשמנ - "ונתומדכ
.2הלכ תארקנ לארשי תסנכו ןתח ארקנ ה"בקהש עודיכ ,לארשי תסנכו

חסונב בותכש ומכ - תווצמו הרות ידי-לע אוה ה"בקהל לארשי תסנכד ןישודיקה ןיינע
(4הכוראב תודיסחב ראובמו) 3םינושארב אתיאו ,"ויתווצמב ונשדיק רשא" :תווצמה תכרב
םייקמ לארשי שיאש הז ידי-לעש ,ונייהו .השא שדקמה םדאכ ,ןישודיק ןושלמ אוה "ונשדיק"ש
.ה"בקהל שדוקמ השענ אוה ירה ,ןמייקל חוכ ןתנו ה"בקה הוויצש תווצמה תא

יכ" 5בותכש ומכ ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
,"'וג דואמ רבדה ךילא בורק יכ 'וגו איה הקוחר אלו ךממ איה תאלפנ אל 'וג תאזה הווצמה
,םתס בורק קר אל ,"דואמ 'וג בורק" בותכש המ 6אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא קיידמש יפכו
לארשימ דחאו דחא לכ לצאש - "תיחצנ איה הרותה"ש שיגדמו ףיסומו ,"דואמ 'וג בורק" אלא
.ה"בקהל שדוקמ השענ הז ידי-לעש תווצמה םויק "דואמ בורק" תומוקמה לכבו םינמזה לכב

- "ךיפב" :"ותושעל ךבבלבו ךיפב" (דאמ בורק אוה תווצמה םויקש) טרפמו בותכב ךישממו
תבשחמ ירהש ,ומצע רובידהמ חכומש יפכ) הבשחמה ןיינע אוה - "ךבבלב" ,רובידה ןיינע אוה
ןיינעבש ,ונייהו .השעמה ןיינע אוה - "ותושעל"ו ,(ורובידב תרכינו הלגתמ םדאה
רוביד ,הבשחמד םיניינעה 'ג םנשי תווצמה םויק ידי-לעש לארשי תסנכו ה"בקהד ןיאושינה
.השעמו

'ג הזב שיש - הלעמל ןיאושינה ןיינעמ ךשמנש - הטמל ןיאושינה ןיינעב םג אוה ןכו
(ןישודיק) ןיסוריאב :ןיאושינהו ןיסוריאה ןיינע והזש ,השעמו רוביד ,הבשחמד םיניינעה
תלועפ ירהש) הבשחמה ןיינע םג אלימבו ,("תשדוקמ תא ירה" תרימא) רובידה ןיינע ונשי -
אוה - ןיאושינבו ,(7ןישודיק םשל איה ותבשחמש חכומש ןפואב תויהל הכירצ ןישודיקה
.8"ךרובי םירשי רוד" תויהל ,לעופב השעמה ןיינע

םייקתנ םא ,יאנת לע שדקמה ,ןיסוריאבש - ןיאושינל ןיסוריא ןיבש םיקוליחהמ ,הנהו
,10"ןיאושינב יאנת ןיא" ,ןיאושינב ןכ-ןיאש-המ ,9תשדוקמ הניא ואל םאו ,תשדוקמ יאנתה
.םייק השעמהו לטב יאנתהש ,ונייה

היהש יאנת תמחמ םילטבתמ ןיאושינה ויהיש תוליגר ןיא (א) :11הזב םישוריפ 'בו]
.ןיאושינ תעשב ידדהא ילחמו ירמג וא ,אשילמ ענמייו עדויש וא אוה תוליגרד ,ןישודיקב
.[םייק ןיאושינה השעמו ,ליעומ יאנתה ןיא ,יאנתה לחמ אלש םיעדוי םא םג (ב)

.לארשי תסנכו ה"בקהד ןיאושינו ןיסוריאל עגונב הז ןיינע ראבל שיו

רשא הכרבה תא 'וג ןתונ יכונא האר" ןנילזא הנימד עובשה תשרפב בותכש המ םדקהבו
אלא ,13"'וג וכלת יתוקוחב םא" ומכ ,יאנת ןושלב הז ןיאש - 12"'וג 'ה תווצמ לא ועמשת
.יאדו ,"ועמשת רשא"

יכונא האר ה"ד רמאמל ויתוהגהב (ןיידע ספדנ אלש די-בתכב יתיארש יפכ) קדצ-חמצה ראבמו
ומכ ,שפנבש ןתיא תניחבו ,שפנבש 'יוה תויתוא 'ד ןיינע ראבתנ םשש] 14הרות-יטוקילב 'וג
ה"ד ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמ לע דסוימ וקלחש ,15שדוק תבשה םויד רמאמהב םג ליעל ראבתנש
:ל"זו - [16דואמ ךילא בורק יכ

אתיאדכ ,"הרותה תוימינפ תולגתה ןיאושנ היהי אובל-דיתעלו ןיסורא ארקנ הרות-ןתמ"
תונתמ הל בתכ התחקל אבש ןוויכ ,תוטעומ תונתמ הל בתכו השא שדיקש ךלמל לשמ" 71שרדמב
תומיל לבא . . םלועל יל ךיתשראו 81רמאנש ,ויה ןיסוריא הזה םלועה ךכ ,לעבכ תובר
לש ןיינע אוה ,הרותד הלגנ הלגתנ ובש הרות-ןתמש ,ונייהו ,"ןיאושינ ויהי חישמה
תוימינפ יוליגב היהי ,תוימינפה תכשמה אוהש ןיאושינה ןיינע וליאו ,דבלב ןיסוריא
.91אובל דיתעל (הרות ימעט) הרותה

. . ןיסוריא תניחבב והז וכלת יתוקוחב םא יאנתה קר ,ןיאושינב יאנת ןיא ל"זר ורמאו"
."'וכ ועמשת רשא קר ,םא יאנת ךייש ןיא . . ןיאושנה (ןכ-ןיאש-המ)

,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזה םג ללוכ) חישמה תאיב םדוקש ןמזה תוללכ ךשמבש ,ונייהו
,יאנת לש ןיינע ךייש ,ןיסוריא לש ןיינע אוהש ,(חישמה תומיד תומילשה וב התיה אלש
,חישמה תאיבב ןכ-ןיאש-המ ;ו"ח רחא ןפואב םג תויהל לוכיו ,הכרבה ןיינע תויהל לוכיש
אל יזא - ןיאושינה ןיינע היהי זאש ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" 20דועיה םייוקישכ
.יאדו ,"'וג ועמשת רשא הכרבה תא" רמאנ הז לעו ,יאנת לש ןיינע ךייש

ןפואב ה"בקה םע תורשקתהה ידי-לעש - חישמה תאיב םדוקש ןמזל עגונב םג ןבומ הזמו
."הכרבה תא" קר ונשיו ,םיאנתה לכ םילטבתמ יזא ,ןיאושינ לש

:הטמל ןיאושינה ןיינעב דחוימב שגדומו ךייש הז לכו

ידי-לע השענ - תויחצנ ןושלמ ,"דע ידע ןינב" ,לארשיב תיב םינובש ,ןיאושינה ןיינע
הלעמלו ,םוקמו ןמזד תולבגההמ הלעמל ,הלבגהו הדידממ הלעמל אוהש ה"בקה םע תורשקתהה
.תולשלתשהה רדס לכמ

דיתעלד בצמו דמעמה וישכע רבכ ךייש - םוקמו ןמזמ הלעמלש ןיינע םע תורשקתהה דצמו
הכרבה תא"ד בצמו דמעמה וישכע םג ונשי ,אלימבו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"ש אובל
,הכרבה תעפשה קרו ךא הנשיש ,"'וג ועמשת רשא

ת"ר) ת"יבמ הלעמלש ("יכונא") ף"לאב ותלחתהש הרות-ןתמ ידי-לע האבש הכרב - אפוג הזבו
ןיינע והזש ,"ךורב"ל ךפהנ (ף"לאב ליחתמש) "רורא"ה םגש םילעופ הז ידי-לעש ,(הכרב
.22איילגתאד אמלעל אייסכתאד אמלעמ ,21"םלועה דעו םלועה ןמ לארשי יקולא 'ה ךורב"

לכ תא םילטבמ - דע ידע ןיינב תונבל דמועש ידוהי לש החמשל םיפסאתמ רשאכש ןבומ הזמו
ןהו תוינחורב ןה ,יאדו הכרב ,"ועמשת רשא הכרבה תא" םיכישממו ,םירתסההו תומלעהה
איהש ,"יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו" 23בותכש ומכ ,לובג ילב הכרבל דעו ,תוימשגב
ידע ןיינב" תויהל םילעופ הז ידי-לעו ,24"יד ימלועל יתרמאש" הגירדמהמ רתוי הלעמל
.יחצנ ןיינב ,"דע

הדוהי ירעב עמשי 'וכ הרהמ" :תוכרב עבשה םימייסמ ובש דועיה םויקל םיאב הזמו
,חישמה תאיבב ,25"הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םילשורי תוצוחבו

הז ידי-לעש ,62ק"הגאב ראובמכ ,לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה חישמ תאיב תמדקה ידי-לע
.יללכה חישמ תאיב םילעופ

ןב" זאש ,"ףוגבש תומשנה לכ ולכי"ד ןיינעהב ףסותינ הנותחו ךודיש לכ ידי-לעש ןוויכד
תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי 'וכ הרהמ" דועיה םויקל הבורק הנכה הז ירה ,27"אב דוד
םייטרפ םישנא לש ןיאושינל עגונב ןה ,"הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םילשורי
אל היהי אובל דיתעלש ,רומאכ ,לארשי תסנכו ה"בקהד ןיאושינהל עגונב ןהו ,לארשי ינבמ
.ןיאושינה ןיינע םג אלא ,ןיסוריאה ןיינע קר
(ג"ישת לולאב 'ב - יקסניבוד יכדרמ 'תה ןתחה לש םינפ-תלבק)

* * *

.התשמה ימי תעבש לש ןידה (א :םיניד ינש 29םידמל - 28"'וג תאז עובש אלמ" קוספהמ
תרחא החמש לש הנמזב ךרעיהל הכירצ הניא הנותח תחמש ,רמולכ .החמשב החמש ןיברעמ ןיא (ב
.("החמשב . . יונפ ובל אהיש ןניעבד" אוה םעטהש 30'סותב בותכש ומכו)

תלבלבמ תחא החמשש ינפמ ,החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ללכה רבד-לע ליעל רבודמהל ךשמהב
לבא ,אקווד החמשה תלחתה תעב והזש ,החמשה ףקות תעשב אלא וניא הז ללכ הנה - התרבח תא
.תרחא החמש לש ןמזב םג תויהל לוכי התשמה ימי תעבשב החמשה ךשמה

ןיברעמ ןיאש יפל ,בוט-םויב ןכש-לכו ,דעומה-לוחב ןיאושינ תחמש תושעל רוסאש ףא ,ןכלו
ךשמהש יפ-לע -ףא ,בוט-םויה םדוק ןיאושינ תחמש תושעל רתומ ,םוקמ לכמ ,החמשב החמש
ןיאושינ תוחמש םישועש ,לעופב ןיגהונ ןכו .31בוט-םויב היהת התשמה ימי תעבשד החמשה
םא וליפא ,תועובשה גח ינפל ןוויס שדוחב ןכו ,ןסינו ירשת םישדוחה לש ןושארה םייצחב
.32"ןיאושינה תליחת אלא החמשה רקיע ןיאש" - בוט-םויב היהי התשמה ימי תעבשד ךשמהה

תלחתהב ,החמשה ףקות תעשב קר אוה החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכהש - רומאכ - רבדה םעטו
הפיסומ ,הברדא אלא ,תלבלבמ הניא תרחא החמש םג ,החמשה ךשמהב ןכ-ןיאש-המ ,החמשה
.וז החמשב תעייסמו

הז עובשב ,ןכאו .לארשיב תוחמש ובריש ךרבתי 'המ ונא םישקבמ (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
החמשש דבלב וז אל הנה - .וז הנותח לש התשמה ימי תעבש ךשמהב ,33תפסונ הנותח תמייקתמ
.החמשהב תעייסמש ,הברדא אלא ,היינשה החמשל תלבלבמ הניא תחא

השמחו םירשעב" (34אמוחנתו אתקיספב) ל"זח ישרדמב וניצמד אה ראבל שי הז יפ-לעו
תחמש ברעל ה"בקה בשחש ינפמ . . ןסינב דחא דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ הרמגנ ולסכב
."קחצי וב דלונש םויה תחמשב ןכשמה

?החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ללכל דוגינב הז ירה :ןבומ וניא הרואכלו

רקיעל עגונב אלא וניא החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכהש רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
דלונ הבש הנש התואב אוה קחצי וב דלונש םויה תחמש ףקותו רקיעש ,ןבומו ,החמשה ףקותו
.דבלב החמשה ךשמה אלא הז ןיא ,הנשו הנש לכב הז ןמז אובב וליאו ,שממ לעופב

רשאכש 36ל"זיראה שוריפכ ,35"םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ד ןיינעה ונשיש תמא ןה
,הטמל ךשמנו הלעמל ןיינעה השענש ,"םישענ" יזא ,הטמל הז ןיינע םיריכזמש ,"םירכזנ"
.דבלב הראה אלא הז ןיאו ,תומילשב הז ןיאש ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא

תעייסמ ,הברדאו ,ןכשמה תמקהד החמשהל תלבלבמ הניא ,קחצי וב דלונש שדוחב החמשה ,ןכלו
ןילגלגמ ךרד-לעו .החמשב החמש ברעל ידכ ,קחצי וב דלונש שדוחל ה"בקה ןיתמה ןכלו ,הל
.37יאכז םויל תוכז

* * *

החמש ןיברעמ ןיא ירה ,קחצי וב דלונש שדוחל ןכשמה תמקה וחד ךיא ,ל"נה אישוק לע
:38ףסונ ץורית ונשי - החמשב

,הייתשו הליכא ,התשמ ,תוימשג םע הרושקה החמשב קר רמאנ החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכה
.תעייסמ הברדאו ,התרבחל תלבלבמ תחא החמש ןיא ,תינחור החמשב ןכ-ןיאש-המ

,תוימשג םע הרושק התיה אלו ,תינחור החמש התיה ןכשמה תמקהב התיהש החמשהש ןוויכו
,החמשו התשמ ,הדועס לש ןיינע הב היה אל ירהש

וכרצוה ןכלש ,החמשו התשמ ,תודועס םע הרושק התיהש שדקמה-תיב תמקה תעב החמשהכ אלד
.39בוט-םוי תחמש ןיבו הניב רכיה תושעל

ןכל ,החמשו התשמ םע הרושק הניא הנשו הנש לכב קחצי וב דלונש םויה תחמש ןכ ומכו
החמשש ןוויכ ,החמשב החמש ברעל ידכ ,קחצי וב דלונש שדוחל ןכשמה תמקה םע ה"בקה ןיתמה
.התרבחל תחא תעייסמ (הברדא אלא ,תלבלבמ הניאש דבלב וז אל) תינחור

:תעייסמ הברדאו ,התרבחל תלבלבמ תחא החמש ןיא תינחור החמשבש םעטה רואיבו .אי

וניא אלמ ,קיזחמ ןקיר ילכ םדו רשב תדימ ,םדו רשב תדמ ה"בקה תדימכ אל" 40ארמגב אתיא
."קיזחמ וניא ןקיר קיזחמ אלמ ,ןכ וניא ה"בקה (תדימ) לבא ,קיזחמ

וספדנש םירמאמהב םג) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמב םגו ,41תודיסחב תומוקמ המכב ראובמו
וניא אלמ קיזחמ ןקיר ילכ" - תוימשגב :תוינחורל תוימשג ןיב אוה קוליחהש ,(42רבכ
."קיזחמ וניא ןקיר ,קיזחמ אלמ" - תוינחורבו ,"קיזחמ

ותויהב ,ןכלו ,םוקמ ספותש ,תואיצמו שי אוה תוימשג יכ ,קיזחמ וניא אלמ - תוימשגב
לש וניינע הניא - תוימשג :רתוי תוימינפבו .ותלוזל םוקמ ןתונ וניאש ,קיזחמ וניא ,אלמ
.ולש ויניינעל םוקמ ןתונ וניאו ,לבלבמ ,וב םוקמ ספות הז ירה ןכלו ,םדאה

יתארבנ אל ינא" 43ל"זראמכ ,םדאה לש וניינע איה תוינחור ,יכ ,קיזחמ אלמ - תוינחורבו
ומע דחאתמש ,קיזחהל לוכיו ,רתוימ םוקמ ולצא ספות הז ןיא ,אלימבו ,"ינוק תא שמשל אלא
.םוקמ ספות וניא - ותואיצמ םצע והזש - ומצע דצמ תוינחור :םגו .םידחאל ויהו

םגש םושמ הז ירה - םינפ-לכ-לע םיינחור ,תווצק 'ו םנשי ינחור ןיינעב םגש ףאו
,תווצק 'ו וב שי ןכלו ,לבגומ אוה םג ירה ,לובגה חוכמ אבש ןוויכו ,ארבנ אוה תוינחור
תתימאמ אלא ואצמנ אל םיאצמנה לכ" :44ם"במרה ןושלב - וא ,ינחורה ומצע ןיינעה דצמ לבא
.םוקמ ספות הז ןיא ,התתימאל איהש יפכ תואיצמה דצמ - "ואצמה

תואיצמ הז ירה - תומצעה דצמ ומכ יולגב אוהש ,תווצמו הרותד ןיינעה תוללכש ,ונייהו
.םוקמ תפסות הניאש

- הווצמ םימייקמ רשאכ :45"הווצמ תררוג הווצמ" - תובית 'גב הנשמה העיבמ הז ןיינעו
דוע םייקל חוכ דוע ול ןיאש םרוג הז ןיאו ,םדאה תא עיבשמ הז ןיאש דבלב וז אל ירה
,וריבחל לבלבמ דחא ןיינע ןיא תוינחורב ,יכ ,"הווצמ תררוג הווצמ" ,הברדא אלא ,הווצמ
שלחנ יזא ,הריבע רבוע םדאה רשאכש ,45"הריבע תררוג הריבע" ,ךדיאלו) ול עייסמ הברדאו
.(תפסונ הריבע ידיל אבו ,ירמגל חצונמ השענש דעו ,(רציה תמחלמב)

וליפא ירמגל הלעמלש ינחור ןיינע אוה תווצמו הרותה ןיינע תוללכש ףא ,םנמא .בי
רדס והזש ,םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגהב תאז ךישמהל םיכירצ - ינחור םוקמ תסיפתמ
.הרות-ןתמ ירחאל הדובעה

תויהל הלוכי התיה הרות-ןתמ ינפל :"תרשה יכאלמל הרות הנתינ אל" - 46ל"זח ןושלבו
םדא ינבכ הגהנהה תויהל הכירצ הרות-ןתמ ירחאל לבא ,םדא ינבכ וא תרשה יכאלמכ הגהנהה
.אקווד

גהונ היה ןקזה וניברש ארבס שיש ,קצאווטאב ותויהב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ דמעמב ורמא םעפ
אלש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאו .דבלב םחל תסורפ םע םוצה רבוש היהו ,תבשל תבשמ תונעתהל
התיה ותדובע ןפואש ,ןקזה וניבר תודוא עמשש המ יפלש ,ףיסוה ךכ-רחאו ,הז רופיס עמש
ולכאת םייברעה ןיב"ד ןיינעה ונשי הלעמל ,ןכש ,הז רופיס רבתסמ אל ,הלעמ לש אמגודב
ןיינע - .םיפוגיסו תוינעת לש ןיינעה תוללכל םוקמ ןיא ,אלימבו ,47"ועבשת רקובבו 'וג
."ןרדסכ םידימת" אל לבא ,םינוקית רותב קר ךייש הז

הדובעה רדסש ןוויכ ,הנעתי אלש תודלותה לעב ודימלתל בתכ ט"שעבהש 48עודי ןכ ומכו
'וג ךאנוש רומח הארת יכ" 50קוספב 49ט"שעבה שריפש יפכו ,אקווד ףוגה םע תויהל ךירצ
."ומע בוזעת בוזע

- אסיג ךדיאלו ,םלועב וקלחב לועפלו קסעתהל םישרוד - אסיג דחמ :הלאשה אופיא תלאשנ
!?ינחור םוקמ תסיפתמ וליפא ירמגל הלעמלש תוינחור ךישמהל

.החמש תפסות השענ הז ידי-לעש ,החמשב החמש ןיברעמש ןפואבו ,החמשה ןיינע - הזל הצעהו
םמורתמש ,ונייה ,ץראה לעמ ולגר םדאה היבגמ דוקירה תעבש - םידוקירהו החמשה רדס ירהו
תויצראמ הלעמלמ ותוא םיהיבגמ - 51הדימ דגנכ הדימב - זאו ,םשגו ץרא יניינעמ
.52"םויה ןוכנ דע רואו ךלוה"ד ןפואבו ,תיתימא תוינחורלו ,תוינחורל
(ד"ישת ולסכב 'ב - םינפ-תלבק)

םיעבשה לבויל ךשמהבו ,ןיאושינה ןיינע רבד-לע "רוא הרות"ב תידיסחה השרפה םתוחו םויס ןכותל תוכיישב *
"םינפ תלבק" תעב ורמאנש תוחיש יתש ןלהל הזב תואבומ - תינקדצה תינברהו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יאושינל

.וכ,א תישארב (1

.דועו .143 'מע ד"לח .213 'מע ט"יח ש"וקל םג האר (2

.ןישודק ךרע כ"הרעב אבוה .חפ רעש הדיקע האר (3

.מ"כבו .א,אצ צ"עמש ישורד .ג,זט רבדמב ת"וקל הארו .י"פ ת"הגא םש .ו"מפ אינת (4

.די-אי,ל םיבצנ (5

.ז"יפר (6

.ב,ה ןישודיק ן"ר האר (7

.ב,ביק םיליהת (8

.ח"לסר ע"הא ע"ושוט .ו"פר תושיא 'לה ם"במר (9

.א,זק תומבי (10

.םש תומבי - ש"ב ה"דות האר (11

.האר פ"ר (12

.יתוקוחב פ"ר (13

.((אכרת 'מע ת"רטע מ"הס) ת"רטע יכונא האר ה"דס םג הארו) זסרת 'מע האר ת"הואב - ז"חאל - ספדנ (14

.לולא ח"הבמ ,האר פ"שד 'וג יכונא האר ה"ד (15

.(ךליאו גכש 'מע א"פרת מ"הסב ז"חאלו - .ךליאו 320 'מע א"ישת מ"הס) דצ סרטנוקב ספדנ - א"פרת (16

.ו"טפס ר"ומש (17

.אכ,ב עשוה (18

.מ"כבו .(ד,דמ) שגיו פ"ס א"ות האר (19

.ב,גי הירכז (20

.חמ,וק םיליהת (21

.ב,טי האר 'פ ת"וקל האר (22

.ד"וי ,ג יכאלמ (23

.א,בי הגיגח (24

.אי-ד"וי ,גל הימרי פ"ע (25

.ד"ס (26

.נ"שו .א"עס ,בס תומבי (27

.זכ,טכ (28

.ז"ה א"פ ק"ומ ימלשורי .ז"טפ א"רדרפ (29

.ב ,ח ק"ומ - יפל ה"דות (30

.כ"נבו ,ד"ס ו"מקתס ח"וא ע"וש האר (31

.םש א"גמ (32

.ןילרעפש לארשי םייח 'תה ןתחה לש (33

.ידוקפ פ"ס אמוחנת .ה ,ו"פ ר"ספ (34

.חכ,ט רתסא (35

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר (36

.ךליאו 8 'מע בל תרבוח "תומישר" הארו .נ"שו .ב,אי ןיכרע (37

.ה ,א"פ ר"בדמב ראות-הפי האר (38

.א,ט ק"ומ האר (39

.נ"שו .א,מ תוכרב (40

ס"רת .וצר 'מע ז"נרת .בש 'מע ד"לרת מ"הס .זטתת 'מע (ב ךרכ) ך"נ ת"הוא .א,טע םיטפשמ א"ות האר (41
.אנרת 'מע .ברת 'מע ת"רטע .זיק 'מע ח"ערת .דע 'מע

.ךליאו אק 'מע ג"ח םיסרטנוק מ"הס .120 'מע י"שת .191 'מע ג"שת .153 'מע ת"ש'ה מ"הס (42

.םש הנשמב המלש תכאלמב אבוה ןכו .(ד"לשת םילשורי) ןקיטו י"תכ תסריג פ"ע - הפוסב ןישודיק (43

.ת"הוסי 'לה שיר (44

.ב"מ ד"פ תובא (45

.נ"שו .ב,הכ תוכרב (46

.ךליאו א"עס ,אכ ב"חז הארו .בי,זט חלשב - בותכה ןושל (47

.ח-ז 'מע א"ח "םימתה" (48

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) ט"שכ (49

.ה,גכ םיטפשמ (50

.ךליאו ב,ח הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס (51

.חי,ד ילשמ - בותכה ןושל (52
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


היהת דחא לכלש וניאישנ לש םנוצר
חישמה תאיבל תוכייש


,חישמה תאיב תא םמצעב לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתובר םא
?הזב קסעתהל ונילע וויצ עודמ

תולגל - תוחיש המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הרקיעב התיה ןקזה וניבר לש ותדובע
וניברש עודיכו .ד"בח תודיסח ךרד תא ץיפהל םג אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ד"בח תודיסח ךרד
לש דחוימ גוסל קר אלו ,הלוגס ידיחיל קר אל) תכייש היהת ד"בח תודיסח תרותש הצר ןקזה
.לארשי -ינבמ דחאו דחא לכל (אלא ,לארשי-ינב

יאלממ ,וירחא םיאבה וניאישנ וניתובר וקסע הזבו ,ומצעב ןקזה וניבר קסע הז ןיינעב
.ךכב ונתוא תוכזל ידכ - הזב קוסעל ונילע וויצו ונל ורסמ םהו ,ומוקמ

ותלכיב היהש ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפסה תביתכל עגונב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תלוכיה תא ןתנ ןכלו ,לארשי-ינב לכ תא הזב תוכזל הצרש אלא ,ומצעב הרות-רפסה בותכל
.הזב ףתתשהל ולכוי םלוכש תורשפאהו

יתאק יתמיא) חישמה תאיב לועפל ידכ הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתההל עגונב אוה ןכו
ןפואב םמצעב הז לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתוברש - (הצוח ךיתונייעמ וצופישכל ,רמ
ונל םגש ונתאמ דחאו דחא לכ תא תוכזל היה םנוצרש אלא ,"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ד
הרשעמ הטמל ןאכ ("ן'חישמ ןעגניירבפארא") חישמה תאבהד הלועפהב תופתתשהו תוכייש היהת
,הצוח תונייעמה תצפהב והשמ תושעל ונדיצמ ונא םג לכונש םוקמ ונל וריאשה ןכלו ,םיחפט
ונל היהי ,("הצוח ךיתונייעמ וצופי") חישמה תאיבל המדקהו הנכהב קלח ונל היהישכ ,ןכש
.ונימיב הרהמב ,("רמ יתא") חישמה תאיבב - "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל - קלח םג

?הצוח תונייעמה תצפהד הלועפה תויהל הכירצ ןפוא הזיאב

- הצוח תונייעמה תצפהב ןקזה וניבר לש ותלועפ תודוא תוחיש המכב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,הרותד הלגנב ןיינע רמואו דמוע ,תסנכה-תיבל וא שרדמה-תיבל סנכנ היה ,ריע לכל ואובבש
לבלבמ וא - ("םלוע םעד ןעמענרעד טגעלפ רע ןעוו") םידמולה להק תא "חקול" היהש ירחאלו
ןיינע רמול ליחתמ היה ,הרותד הלגנב וירבד ידי-לע - (וניינע יפל םוקמ לכב) ...םתוא
.תוהמל תוהממ םכפהמ היה ךכו ,תודיסחה תרותמ

,ונל םג ןקזה וניבר הארה וז ךרדו

,רתוי לקנב ךרעב אלש איה הזב ונתדובע ירה ,ךרדה תא ללסו חתפש ירחאלש אלא דוע אלו -
- החלצהב וז הדובע היהת יאדוובש ונחטבוהש םג המו

-לע ("םיא ןעמענרעד") ותוא "תחקל" םיכירצ ,דיסח וניא התע-תעלש ידוהי םישגופ רשאכש
-ילכ השענ יזא ,הז ידי -לע ותואיצמ םירבוש וא ותוא םילבלבמ רשאכו ,הרותד הלגנ ידי
.תוהמל תוהממ וכפהל םילוכיו ,תודיסחה תרותל לוביק
- 246-245 'מע ,ןושאר קלח ,ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ב"ישת'ה תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


תתל :םידיסחהמ העיבתו השירד
םיירקיעה םהיניינעמ וליפא תלוזל


דיסח תויהל ותלוזל עייסל

לעפי םא - דיסח תויהל ורבחל עייסלו רוזעלו םידסח תולימגב קוסעל ומצע לע לעופ דיסחשכ
ללושש ,לאעמשיד דסח הז ירה ,םיירישו תורתומ ולצא םיבשחנש םיניינעמ קר ןתיל ומצע לע
;"גרוברטפמ ותאיב רחא" הבתכש שדוקה-תרגיאב ןקזה ונבר

,איה טרפב תובישיה ידימלתמו ללכב םידיסחמ ("ךיז טנאמ ןענאמ") העיבתהו השירדה
קר אלו ,םיחרכומ םירבדל םלצא םיבשחנש ,םיירקיעה םהיניינעמ וליפא תלוזהל ןתיל ,אופיא
םנשי ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הזב םיחרכומש איה תמאהש ןכתיי אלא הזב םיחרכומש םהל המדנש
סאוו טייצ א לאמא אד זיא'ס") םמצע לע בושחל םיכירצ אלש ,םינמזה ןמ ןמזב ,םינמז
םידסח תולימג ידי-לע תלוזה לש ותבוטב לדתשהל ,םא יכ ,("ךיז ףיוא ןקוק טינ ףראד'מ
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפל עגונב
יתלב - 185-184 'מע ןושאר קלח ,ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ


"הצוח"ה םוקמל תאצל םיחרכומ

,הרותה תוימינפל דע ,הרותה דומילב קוסעלו השודק לש תומא 'דב רגתסהל התא לוכי
,הנוילעה הנווכה םילשהל ידכ לבא ;"תומלוע י"ש" ,רתויב לודג רכש לבקת יאדוובו
דע "הצוח"ה םוקמל תאצל התא חרכומ - םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש
תונייעמל דע ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "הצוח"ה תא ריאהלו ,ןותחת רתויה "הצוח"ל
.אקווד הצפה לש ןפואבו ,הרותה תוימינפד
'מע ,ב ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה הכונחד 'א ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)
(98


"קסע" לש ןפואב הרות דומיל

הרות דמול" אלו ,"הרותב קסוע" ןושלה קוידב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיב עודי
"קסע"ה והזש ומכ תורשקתהו הניתנו הריסמ ךותמ תויהל ךירצ הרותה דומילש - הזב אצויכו
...ולש

רפס שומי אל" תבוח-ידי תאצל רתיה שפחמ וניא - "קסע" לש ןפואב אוה הרותה דומיל רשאכ
;תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דומיל ידי-לע "הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה

םייקל חרכומש ינפמ ,הרירב-תילו חרכה ךותמ אוה ולש הרותה דומילש ימ שפחמ הזכ רתיה
אוה הרותה דומיל רשאכ ."היל אחינ אריקפהב אדבע" - ומצע דצמש ףא ,ה"בקה יוויצ תא
םויה ךשמב עגרו עגר לכב ,רמולכ ,"דימת הגשי התבהאב" :הברדא ירה - "קסע" לש ןפואב
."ךיבא יקולא תא עד" ,הרותהמ קלח והזש - ארובה תעידיב ,הרותב רהרהמו בשוח ולוכ
יתלב - 859-858 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"חצנ (םירפסהד) ןדיד"


תחא * תונוש םיכרדב היוטיב תא האצמ יברה לש הרותה תבהא
תולעהל הכלהו הרות ישנאל תקסופ-יתלבה ותצרמה התיה ןהמ
* רבעב ונבתכ רבכ ךכ לעו ,סופד ילע םהישודיח תא
ירפס"ל יברה לש תדחוימה ותביחב דקמתנ וז ונתמישרב
םינדמלה ןמ תואיקבה לע תוידעלבה תא םיעיקפמה ,"תופוסא
םוי ,תבטב 'ה לגרל * ללכה תלחנל התוא םיכפוהו םילודגה
"חצנ ןדיד" םירפסה לש םגח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הרות יניינע טוקיל - םניינעש תופוסא ירפסל יברה לש דדועמהו םחה סחיה םסרופמ
תכאלמ לע לקמו ןמזו החריט ךסוח ,יברה תעדל ,הז רבד .תחא הינסכאל םצוביקו םירזופמ
םיטקלמה לש םחבשב םירבד םיברב יברה עימשה ,(ראשה ןיב) ח"משתו מ"דשת םינשב .שופיחה
-זער 'מע ,ב"נשת ת"הק 'ק"ידצ תונרק לבויה רפס'ב סופדב וידחי ורבוחו וטקול תוחישה)
.(בפר

הידפולקיצנאה לעפמל יברה דצמ העדונ הריתי הביח - הז גוסמ םירפסה ןווגמ ךותמ
ףא יברה ,עודיכ .(ל"ז) ןיוז ףסוי-המלש יבר ח"הגה היה ןושארה ישארה הכרועש ,תידומלתה
.ושארב םידמועלו לעפמל תילכלכ עייס

הידפולקיצנאה יכרעלו רפסה ףוגל תועגונה תורעה תרושב ןיוז ברה תא יברה הכיז דבב דב
.(79-89 'מע ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש' רפסב אבומ ןהמ קלח)

ול וארקי רשא ומש

.םיכרועה םע םיעד-םימת יברה היה אל - "הידפולקיצנא" - רפסה םש רבדב יכ ,בגא ןייוצי
:(1609 'מע 'ד ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') ה"משת ארקיו תשרפ תבש תודעוותהב רמא ךכו

תווצמה רפסב] ן"במרה תיישוק לע םיצורית המכו המכ םינורחאה ירפסב וניצמ
ונמסנו ואבוה רבכש ילכו תווצמה רדגב ם"במרה ירבד לע - [ןושאר שרוש
:"םירפוס ירבד" ךרעב תידומלת הידפולקיצנאב

:רמאו עגרל יברה רצע ןאכ

יפכ לבא ,הזכ םשב ורחבש אלפלו ,םיוג לש םש אוה 'הידפולקיצנא' םשה
...'דובא הרקמ' הז ירה ,הארנה

.הז םשב שמתשהל חינה אל ,םתנכה לע העפשה יברל התייהש םירפסב ,ןכאו

תבישיד עיפשמ םויכ ,ןיפוג 'יש ןמלז-רואינש 'ר ת"הרה לש תיטרפה ותמישרב רפוסמ ךכו
:תיזכרמה ל"תות תבישיב דימלת היהשכ ,ח"כשת ףרוחמ ,ד"בח-רפכב םימימת-יכמות

רואל אציי אמתסמש ,תודיסח לע הידפולקיצניאל עגונב - ידוס םייתניב אוהש ירבד בותכא"
איה הידפולקיצנאש ןוויכמ ,הידפולקיצנא הזל וארקי אלש א"טילש וניבר ק"כ רמא ,בורקב
."ד"בח יכרע - הזל ארקיי קר ,תיזעול-תירכנ הלמ

."ד"בח - םיכרעה רפס" - הז לעפמל עבקנ רשא םשה אוה הזכ םנמאו

..."יקב" תויהל ךירצ אל

ג"הרה לש ,"המילש הרות" רפסה אוה יברה דצמ ףוכת רוכזאלו םח סחיל הכז רשא ףסונ רפס
:תודחא תואמגוד הנה .(ל"ז) רשכ לדנעמ-םחנמ ברה

רמוא (584 'מע ,א ךרכ 'ז"משת תויודעוותה') ז"משת ולסכ א"י אציו תשרפ תבש תחישב
:יברה

קוספ לכ לע ל"זח ישרדמ וטקלנ ובש "המילש הרות" שמוח ונשיש םיעדוי לכה
םיצורשכ ,אליממו ,(םימעפ המכו המכ תויודעוותהב שוריפב רכזנש יפכ) קוספו
"יקב"ו "ןדמל" תויהל ךרוצ ןיא - וירובלו ורושאל ןיינע וא קוספ דומלל
ויה ,הז שמוחב םינייעמ ויה וליאו ,הז שמוחב ןייעל םילוכיש ןוויכמ ,'וכ
רכזנה ("לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת"ו") "רזעילא יברד יקרפ"ה ירבד תא םיאצומ
...ליעל

םירבדמש . . םינש שמח םימעפ 'גמ רתוי ,ךורא יכה ןמז ךשמ ירחאל םג
לש וטושפ ודמליש ולעפ אל ןיידע ,ארקמ לש וטושפ דומיל תודוא םיעבותו
...!"המילש הרות" שמוחב ןייעל . . "שפנ תריסמ" ךותמ ארקמ

וילעש ,ול רמאי ברהש ןכתיי . . "בר ךל השע" הארוהה םויק ירחאל טרפבו
...!"'המילש הרות' שמוחב םג ןייעל

םירפסה לכמ

(1965 'מע ,ד ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') ב"משת ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהב
יצחכ תורנה תויה רובעב" .תורנה תכירע ןיינעב ארזע-ןבא םהרבא יבר ירבד תא יברה איבה
:ךישממו ,"לוגיע

אל דומע ףוס) ופוסב בכ ךרכ) 'המילש הרות'ב אבומ - וירבד רוקמל עגונבו
תשרפ שיר ,אטוז ירפסה ירבדב שוריפה אוה ןכש םירמוא שיש ,((ךליאו
.לוגיעב ויה הרונמה ינקש אטוז ירפסה תעד - םהירבדלש ונייה ,ךתולעהב
.ע"בארה ירבדל רוקמה והזש רמול רשפאו

איבה (102 'מע ,א ךרכ ג"לשת 'שדוק תוחיש') תודעוותהה ךלהמב .ג"לשת תישארב תשרפ תבשב
הרותל ושוריפב י"שר ירבדכ ,תורבדה תרשעב םילולכ תווצמ ג"ירתש ל"זח ירבד תא יברה
תויולתה תווצמ רובדו רובד לכל תורהזאב שריפ (ןואג) הידעס וניבר"ש (בי,דכ םיטפשמ)
:הזב תועיד המכ דוע - יברה ךישמה - םנשי ."וב

הרות'ב ןייעל ןתינ ,ןכש .הזב תועידה לכ תעדל יקב תויהל ךרוצ ןיאו
תווצמ המכ - הזב םינוש םינפוא ,םירפסה לכמ ואבוה 'המילש הרות'ב .'המילש
.המילש היירפס היוצמ םש ,רוביד לכב תולולכ

וילכו ןכשמה לע תוישרפ דומיל

'מע 'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') ט"משת םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהב יברה ארוק בושו
:(317-316

הז ירחאלו תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש ןוויכמ
השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו] הווצת תשרפ
ילכ ,ןכשמה תכאלמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ ולא תוישרפבש ,[תרוטקה
השרפהמ קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ ידגב ,ןכשמה
ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב (י"שר שוריפ םע) םוי לכב
וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב
ךרוצ ןיאו) .הזב אצויכו ,"המילש הרות" ,"המימת הרות" ומכ םירפסב רבכ
..."םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ" (םירפסב שפחל

רטפנל רקיו םייחל םחונ

ימי תשולש ךותב רבכ .89 ןב אוהו רשכ לדנעמ-םחנמ ברה ג"הרה רטפנ מ"דשת ןוושחרמב ז"כב
תוחיש-יטוקיל) םיאבה םיראתה תא וילע בתכ וב ,ותחפשמל םימוחינ בתכמ יברה רגיש הריטפה
אלמ אנצ ,הלענו דבכנ ,דיסחו קיתו ברה ,דיסחה ברה ,ןואגה ברה" :(342 'מע ה"ל ךרכ
."ה"ע לדנעמ-םחנמ ברה ונירומ 'וכ ארפס

:ושדוק די בתכב ףיסוה בתכמה םויסבו

דעו - המילש הרות - הלענ יכה ולעפ ךשמה רשא יאדוובו יאדווב הרואכל .ב.נ
םוחינו אמרג ןמזהש ןיינע הז ירה - ירשפא יכה םדקהבו שממ לעופב ורמגל
.אליעלו אליעל המשנה תיילע - ימינפ יכה אבכשל ארקיו ,ייחל ירקע יכה

אלש תורמל ,הז לעפמב האר יברהש ןיינעה לדוג תא ףקשמ החפשמל הז רידנו ידוחיי בתכמ
.רבחמה בתכש םינוש םירבדמ תוגייתסה עיבהלמ ענמנ

...עדי םג ם"במרה

ןיינע - דחא אשונב רשכ ברה דגנכ יברה להינש ףירח חוכיו ןייצל םוקמ שי הזל רשקב
."הלואגד אתלחתא"

רפסה דגנכ הפירח החיש יברה עימשה (167 'מע ,א ךרכ א"לשת 'שדוק תוחיש') א"לשת תנשב
יברה ךא ,רבחמה םש רכזוא אל החישה ךלהמב .רשכ ברה רביחש (רותה לוק) "הלודגה הפוקת"
.הלואגד אתלחתאה ןדיעב םיאצמנ רבכ היפלו ותנקסמ תא תוצרחנב ףקתו רפסה םשב בקנ

:םשו (93 'מע ,א ךרכ ט"לשת 'שדוק תוחיש') ט"לשת תנש תליחתב יברה אטבתה המוד ןונגסב

רמאנה ם"במרה םג עדי - 'וכו םישרדממו ימלשורימ תויאר םיאיבמש הדבועהו
םדובכ - ונרודבש םיאיקבהכ יקב היה ם"במרה .(םלוכ) םישרדמבו ימלשוריב
תיבמ ךלמ דומעי" לש ןפואב היהת הלואגהש עבק ,תאז תורמלו ,חנומ ומוקמב
"חצניו 'ה תומחלמ םוחלי" ,"לארשי לכ ףוכי" לש םיאנתה לכב ךישמיו "דוד
"רחשה תלייאכ אעמיק אעמיק" לש ןפואב אלו - "לארשי יחדנ ץבקיו" ךכ-רחאו
...(ימלשוריה ןושלכ)

ןסינב ג"יב והשימל בתכ יברהשכ ,ג"ישת תנשב רבכ לחה רשכ ברה םע הז חוכיו ,השעמל
:[(ל"ז) ןמרמיצ םייח יבר ןואגהל הארנכ - דר 'מע א"כ ךרכ שדוק-תורגיא)

וק ןיינעב] תויפלתב ספדנה תודוא לע סומלופב ולש סיפדתהל עגונב
הדגה" ידיל עיגהב התע קר הזמ יתעדונו השע הזמ הריתי דוע הנה ,[?ךיראתה
ןכ םג בתוכו ,ישימח סוכ תותשל לעופב עיצמש הב תורקל יתלהבנש "המילש
אוהש - 'וכו 'וכ הלואגד אתלחתאד סנה לע תודוהל ךירצש טרפבו ,הזב הגהנהה
לכמ ולבקתנש םיקסופהו לארשי ירומ םינורחאהו ךורע -ןחלושה ןיד-קספ ךפיה
רפס אוה הדגהש ןוויכ ,ןבומ אוה ליעל רכזנה יבגל הזב רמוחהו .לארשי
האב ירה - תדקונמ איהשכ טרפבו .לעופב השעמב תעגונ הארוההו לכל רוסמה
רמוחו-לק ודמלי חטבו ,םה ץראה-ימעש םיעדוי םניאש ץראה-ימע ידיל םג איה
האר אלש ףא הז רבדב ךורע-ןחלושה ךפיה תושעל רתומ םאש - 'וכו בא-ןיינבו
תושעל רשפאש המכו-המכ-תחא -לע ירה ,ונקז לצא ןהו ויבא לצא ןה וימימ
.רתומל ךא תוכיראהו ירחא םיניינעב ךורע-ןחלושה ךפיה

...רתי תורידתב ןייצמ

החישה םויס ירחא ,(104 'מע ,ג ךרכ א"משת שדוק-תוחיש יפל) א"משת ןסינב א"י תודעוותהב
-םירפא יבר ןואגה םק הרישה עצמאב ."תורובגב אובא" ןוגינה תא םיפסאנה ונגינ ,הנושארה
עמש") רשכ ברה ג"הרה ירפס תא ול רסמו יברה לא שגינ ,ומוקממ סעלאי ןהכה רזעילא
:(ךרעב) הנכות הזש החיש החתפתה דימ .(דועו "לארשי

בטיה ינא עדוי .דחי ונדמל הנש םישימחכ ינפל ,ילש רבחמ תוחילש יהוז :סעלאי ברה
יברה תחיש תא רכוז ינאו - החישב םעפ רביד יברה - ולש הטישה תא סרוג וניא יברהש
.ןיינע ותואב

יננה ...ותוא סרוג ינניא ינאש םירמוא םכנהו - תופוכת וירפס תא איבמ יננה :יברה
!("טפא רעייז") רתי תורידתב "המילש הרות"ל ןייצמ

?םכלש רבח אוה םאה

.ילצא ההש אוה םלש ףרוח :סעלאי ברה

.ןהכ ךנה ירה :יברה

...וירפסב ןייעי יברהש ינשקיב אוה :סעלאי ברה

םויב "לגרב ובר ינפ תלבק" תווצמ םייקל ,וכרדכ ,סעלאי ברה עיגהשכ ,םימי רפסמ רובעכ
יברל רפיס זאו ,(130 -131 'מע 'המכחה לצב'ב האר םירבדה ףרות) חספ דעומה-לוחד 'א ,'ג
ירבד תא איבה אל רשכ ברהש אלפתה הז ןיינעבו .תורעה ול בותכל ונממ שקיב רשכ ברה יכ
"םש ךורב"ו 'האליע אדוחי' אוה "לארשי עמש"ש אינתב ןקזה ר"ומדא ידי-לע וראבתנש רהוזה
.'האתת אדוחי' אוה

תומש 'פ 'המילש תרות'ב הארנכ הנווכה] איבמ םנמא רשכ ברהש יברה ןייצ ךכל הבוגתב
ןקזה ר"ומדא ירבד תא וטושפכ םוצמצה אשונב [.ל.מ.מ - וט ןמיס ('ח ךרכ) 'םיאולימ'
הארנכ ששוח אוה תודיסחב וראבתנש וללה רהוזה ירבד תא ךא .הנומאהו דוחיה רעשבו אינתב
.(...!"ול םירסח םניא םירפס ,ערה ןיע ילב .ולא םירפס ול ןיאש רמוא אל") סיפדהל

,(193 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש' האר) יברה תא דואמ וריקוה ותחפשמו רשכ ברה
דע ,('המילש הרות'ל דחוימב) רשכ ברה ג"הרה ירפסל ןייצלו ריכזהל ךישמה ,וכרדכ ,יברהו
,יברה לש ורדחב .רשכ ברה לש ותריטפ ירחא םג לעפמה תא ךישמהל - ל"נכ דחוימה דודיעל
הרות'ה ירפס תרדסב תטלוב הרוצב ןיחבהל ןתינ ,ןוילעה ףדמב ,םירפסה ןוראב ,ןימי דצמ
.'המילש

םירפסל תומכסה

לאומש ברהל םעפ בתכ ,לשמל ,ךכ .הרות ילודגו םינברמ תומכסה לוטיל םירבחמ דדוע יברה
םימיהו לולא שדוח תוכלה תא יברל רסמש ,'םידעומה חבש' רפסה רבחמ ,ץיוורוה יולה
ומיכסה" םילימה ."ןויצה לע ריכזא .החלצהל הכרב היהי םהינש ומיכסה םאב" - םיארונה
.המדקהב םירכזנה םינברהל ל"ומה ירבדל תונווכמ "םהינש

ובאכו ורעצ יברה עיבה (167 'מע ,א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש ,א"לשת תנשב) תחא תונמדזהב
.תומכסה אלל םיספדנה םירפס לע

:רמא הכו

ןדיעב ,םויכ ךא .המכסה אלל רפס סיפדהל תושר התיה אלש הנקת התיה רבעב
ןכמ רחאלו ,וחור לע הלועה לכ סיפדהל לוכי ודיב ופסכש לכ ,היטרקומדה
..."תועבורמ תויתוא"ב תעה יבתכמב וירבד תא וטטצי

"והומכ ינא גהונ"

'תודיחי'ל יברל סנכנ ש"נאמ דחא .םירפסל תומכסה קינעהלמ ענמנ ומצע יברה ,תאז םע
:יברל רמאו (טלר 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה' - ז"כשת תנשב)

לש הנייעמ" רפסה לש תילגנאל תמגרותמ הרודהמ רואל איצוהל שקבמ ינולפ ןב ינולפ"
ותשודק דובכל איבהל ינשקיבו ןאכל יתעיסנ ינפל םוגרתה תכאלמ תא ילע ליטה אוה ."הרות
.ר"ומדא ק"כ תמכסה שקבמ אוהו (תישארב רפס לע) רבכ םגרותמה רמוחה ןמ קלח

:התיה יברה תבושת

,םירפסל המכסה תתל גהנ אלש ר"ומדא ח"ומ ק"כמ עודי

.והומכ ינא גהונו

,רבדה בוטו ןוכנ הברדא - םוגרתה תכאלמ - םכתכאלמב רושקש המב ךא
.הזב וכישמתשו

לש הנייעמ' רפסה ומוגרתל ךשמהה והמ" :ידוהי ותואל יברה בתוכ הנש התוא יהלשב
."?'הרות

ןתיל יגהנמ ןיא" ,"ברה תיב גהונב הז ןיאש" :בתכב יברה אטבתה תופסונ תויונמדזהב םג
תתל ןיאש ...ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע העבקנ רשא ,ברה תיב תגהנה העודיו" ,"תומכסה
."םימעט המכו המכ ינפמ המכסהתודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


לע הכב ןמינבו ךביו ויחא ןימינב יראוצ לע לפיו
(די,המ) ויראוצ

ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש תושדקמ ינש לע :ךביו ויחא ןימינב יראווצ לע לופיו
ףסוי לש וקלחב תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע :ויראווצ לע הכב ןימינבו .ברחיל ןפוסו
(י"שר) ברחיל ופוסו

וקלחב ןכשמה ןברוח לע הכב ןימינבו ןימינב לש וקלחב תושדקמה ןברוח לע ףסוי הכב עודמ
!?אוה וקלחב שחרתהל דיתעה ןברוחה לע דחאו דחא לכ הכב אל המלו ,ףסוי לש

ידכ ותלוכיבש לכ תושעל וילע - 'ברח' וריבח לש ינחורה 'שדקמ'הש האור םדאשכ :אלא
ורבח בצמ לע רעטצהל וילע ,ירפ תאשונ הניא ותולדתשה םאו .בצמה תא ןקתל ורבחל רוזעל
החנאב קפתסהל ול רוסא ,ברח ולש יטרפה 'שדקמ'ה רשאכ ,תאז תמועל .תועמד תלזוה ידכ דע
.שדחמ ותיינבל ץרמה אולמב לועפלו תושעל וילע אלא הייכבבו
(150-148 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)


ותא ויחא ורבד ןכ ירחאו םהלע ךביו ויחא לכל קשניו
(וט,המ)

והז) םיטבשה תרשע תולג לע הכב אוהו שדוקה חור ףסויב הצנצנש ,רמאנ (קוספה לע) רהוזב
תארשהל וכז אל יכ ,וכב אל ויחא ךא ,(םיטבשה תרשע תולג לע זמרל ,י רסח בתכנ "םהלע"ש
.שדקה חור

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא

ךכבו ףסוי תא ורכמש םושמ םהילע התרש אל םלוא ,הניכשה םהילע הרשתש םיחאה ויה םייואר
דגנכ הדימ - ושנענ ןכל .(זכ קוספב י"שרפ האר) םהיבא בקעימ הניכשה תוקלתסהל ומרג
.ףסוי לא ודעוותנש העשב וליפא ,הניכשה הרשת אל םהילע םגש - הדימ
(וצק-הצק 'מע ,א ךרכ קחצי-יול יטוקיל)


םחלו רב תאשנ תנתא רשעו םירצמ בוטמ םיאשנ םירמח הרשע
(גכ,המ) ךרדל ויבאל ןוזמו

(י"שר) ...ונמיה החונ םינקז תעדש ,ןשי ןיי ול חלשש ארמגב וניצמ :םירצמ בוטמ

:'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רמוא ?ןיי ול חלשש ןיינמ

אדה ןמ" ימלשוריה םגרתו ,"רמח התשת בנע םדו" (בל םירבד) בותככ ,ןיי ושוריפ "רמח"
ןיי" י"שר שריפו ,"ךסמ אלמ רמח ןייו" (הע םיליהת) רמאנ ןכו ."רמחד סוכ ןייתש ןווהי
.ןיי םגו רומח םג אוה "ארמח" - ארמגה ןושלבו ."קזח

םג חלש (םירומחה לע ףסונ)ש בותכה ונל זמור ,(ו ילב) ביתכ רסח ןאכ "םירמח"ש ןוויכו
."רמח" ארקנה ןשי ןיי
(1976 'מע ,ה ךרכ תישארב הרותה-רוא)

* * *

,ןפגל ולשמנ לארשיו ,"םרשב םירומח רשב רשא" (גכ לאקזחי) בותככ ,רומחל הלשמנ םירצמ
ויבאל זמר ןיי םינועט םירומח ףסוי חלשש הזב ."עיסת םירצממ ןפג" (פ םילהת) בותככ
."םירצמ תא ולצניו" (בי תומש) בותככ ,'םררבל' ולכויו ,לארשיל םילטב םירצמש
(1976 'מע ,ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

ידי-לע לארשי ול וכזש ,"הרות לש הניי"ל זמור ויבאל ףסוי חלשש ןייהש ,ובתכ םישרפמה
.םירצמ תולג

ומצע לע לבקל בייח םדאש ,ךכל םיזמור ןייה תא ואשנ רשא םירומחהש ,ףיסוהל שי הז יפל
לוע לבוס" י"שר שריפו ,"םרג רומח רכששי" ,(טמ תישארב) ביתכדכ ,אשמל רומחכ הרות לוע
."דבכ אשמ ותוא ןיניעטמש קזח רומחכ הרות

םדא ךירצ "הרות לש הניי"ל תוכזל ידכ - "הריע ןפגל ירסא" (םש) רמאנש המ םג והז
.אשמל רומחכ תויהל
(טפקתת ףד ,ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא

'ג - "ןוזמו םחלו רב" וליאו ,חספה גח לש תוסוכה עבראל זמר וב שי ףסוי חלשש ןייה
."רדס"ה לילב םיכרועש תוצמ 'גל םיזמור ולא תונושל

גח תא וגגחיו םירצממ לארשי-ינב ואציי רבד לש ופוסב יכ ויבאל רמול ףסוי שקיב ךכב
.ןייבו תוצמב חספה
(אי-י 'מע ,ב ךרכ רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


םחל ויבא תיב לכ תאו ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו
(בי,זמ) ףטה יפל

גהונ" ,(פ םיליהת) ביתכדכ ,ףסוי לש ומש לע םיארקנ תורודה לכ ףוס דע לארשי לכש וניצמ
ףסויש ללגב יכו :הרואכלו .בערה ימיב םתיב ינבו ויחא תא סנריפ ףסוי יכ ,"ףסוי ןאצכ
?ומש לע םיארקנ לארשי לכ ויהי ויבא תיב תא לכלכ

חוכה .םהמ דחא לכל קינעה אוהש הבוטה הדימה םש לע 'ףסוי' םיארקנ לארשי-ינב אלא
רפסב אתיאדכו .לארשי לכל ודי-לע רבעוה - הער תחת הבוט םלשל - ףסוי לש וז הגהנהל
,תובוט םיבייחל לומגל - הברדא אלא ,ו"ח ולעפכ ול םלשל אלש םגו" :(די קרפ ףוס) אינתה
."ויחא םע ףסוימ דומלל רהוזב בותכש ומכ
(239 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)


ןענכ ץראבו םירצמ ץראב אצמנה ףסכה לכ תא ףסוי טקליו
(די,זמ)

םמע םולעה םירצממ לארשי ולעשכו ,המירצמ ואב ץראה לכו :רמול דומלת ?ןינמ תוצרא ראשב
(טיק םיחספ)

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

,לארשי -ינבש ידכ ,םירצמל ולוכ םלועב םירזופמ ויהש השודקה יצוצינ תא איבה ךרבתי 'ה
.םהמע םתוא ולעיו םתוא וררבי ,םירצמב םתויהב
('בו 'א 'מע ,טי ףד תישארב הרות-רוא)

רודו רוד תורצוא


ט"נרת "וצלחה" סרטנוקל הנש האמ


ןקזה ר"ומדא ימיב ודוסי

הבושת תבש תחישב) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ בתוכ "וצלחה" ה"ד רמאמה לש ותולשלתשה לע
:(ה"שת

ריעה ךרד רבע ,הרזח וכרדב .שטירזממ דיגמה וברל ןקזה ר"ומדא ק"כ עסנ ,ח"כקת תנשב
הבישיב רבעשל םידימלת ויה ריעב םיתבה-ילעב .העש התוא תקולחמ הררש םש ,ןוגראמס
ויה ,םילודג םינדמל ויהש רחאמ .ריעב רוגל וראשנ ,תוימוקמ םישנ ואשנש רחאלו ,תימוקמה
.םלומ דמעמ קיזחהל לגוסמ היה אל בר םושש ךכ ,תולאשב ריעה בר תא חפקל םיגהונ

םינושאר" ,(ב,ט אמוי) ל"זח ירבד תא ראבמש ,ח"אד רמאמ ןקזה ר"ומדא םהינפל רמא זאו
."םציק הלגתנ אל - םנווע הלגתנ אלש םינורחא ,םציק הלגתנ - םנווע הלגתנש

היה ןקזה ר"ומדא ק"כשו הרות-יטוקילב ספדנש "וצלחה" ה"ד רמאמל סיסבה היה הז רמאמ
.םלועה ריווא תא רהטל ידכ ,שולש וא םייתנשב םעפ ,תועיבקב ורמואל גהונ

ב"שרה ימיב ותוטשפתה

לע ."וצלחה" ה"ד רמאמה תא הנושארל ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמא ט"נרת הרות-תחמשב
ערואממ עבנ רבדהש םידיסחה ןיב העומש התיה רמאמה תרימאל המרגש םיניינעה תולשלתשה
.םידיסחה לע תובר לעפ רמאמהש רפיס צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .תקולחמ לש םייוסמ

רפסמ צ"יירה יברה .ט"נרת חנ תשרפ שדוק-תבש םויב התייה רמאמה תרימאל היינשה םעפה
(ןוסרואינש) בייל 'ר דיסחה ברה םג חכנ ,ותיבב הכרענש שדוק-תבשה םוי תדועסבש
רסח ,השק םדא לבא ,תוימצע תוינפמ ללשומ היהש לודג םימש-ארי היה אוה .'זילעוומ
התיה םימי םתואב .טלחומ לוטיב ךותמ סחייתה םהילאש םיטושפ םישנא יפלכ טרפבו ,תונמחר
ךכל רשקב .דואמ השק הרוצב הז ןיינעב םג גהנתה בייל 'ר דיסחה ברהו 'זילעווב תקולחמ
."וצלחה" רמאמה תא היינשה םעפב ע"נ ב"שרה יברה רמא

ץ"יירה ימיב ותספדה

"םידיסח רצוא" תכרעמ לא בתכמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רגיש ,ט"שת הרות-תחמש לש גח ורסאב
.סופדל "וצלחה" ה"ד רמאמה תא רוסמל ותטלחה ובו

:םהל בתוכ אוה ךכו

- םינשו םימי תוכיראל - ואלמתנ ,םישודק תובא תוכזב הלעתיו ךרבתי ןוילע ל-אל הדות
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה רשא בוט יכ רואב ריהבה םוימ הנש םישימח
לולא י"ח ,תורואמה ולתנ ובש יעיברה םויב דסי רשא הבישיה דסומ יכ םיברב עידוהל ליאוה
...ז"נרת

הרות -תחמשב רמאנ רשא רמאמה תא רואל איצוהל ,םכדי-לע רסומ יננה הז לבוי םע רשקבו
.בתכב התע דע ראשנש וקלח תא םגו "וצלחה" רמאמה אוה ט"נרת תנשב אוהה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שגיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב 'ז

יעיברל ,1(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" םימייסמ ,ישילשל :הרותה תאירק .תירחש
.2(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ ותיא"

ישילש םוי
תבטב הרשע

.3רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .4רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.5הייתשל תונתהל ךירצ

.4:35 :המידקמה תעדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .6"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.7'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:8תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,9הדימעב ןתוא םירמוא

:10ןלהלד רדסב ,הרשע הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
השארה ןבא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקולא / 11ךלמ ל-א / הרכזא
רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 13ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 12וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א /
/ ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 15ונעשפו ונעשרה / 14ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל
ךרב' :ובו ,17ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 16ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [18'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע

:הרותה תאירק

.19םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

.21הלעי - הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .20הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .22הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.23רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.24'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל

ך"נתב אמויד אניינעמ םויה דומלל (הזב םיגהונ שי םא) םוקמ שי הרואכל :הרות ירועיש
.25(דכ לאקזחי .ה-ד,בנ .א,טל הימרי .ג-א,הכ ב-םיכלמ)

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.26םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפל

:החנמ תליפת

'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חכב אנא ,תרוטקו רבדיו :הרדס .27"תרחואמ העשב"
וארק .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל תירחשבכ
'ה ושרד" םיריטפמ .28הלעי - םשה לוליח ינפמ עידוהל ול רצו ,הנעתמ וניאש ימ הרותל
יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ -רחא ךרבמו ,(ח,ונ-ו,הנ היעשי) "ואצמיהב
.29הרשע-הנומש תליפת ,שידק

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
.'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל

,םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,30וז הליפתב םג םהיפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא

.29םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ,'ונכלמ וניבא' ,ןונחת

.5:11 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

תליפת םייסל וקיפסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברע ליחתהל שי
.30הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,וז העש דע תיברע
.(הגומ יתלב) 175 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה (1

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (2
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

ראש יבגל ארמוח וב הנשי ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (3
אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו .(נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"טח .267 'מע הכ קלח תוחיש-יטוקיל האר) תומוצה
בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב םג
- תומוצה ראשב רשאמ רתוי תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש
.464 'מע הכ קלח תוחיש-יטוקיל

םייחה-ףכ האר) םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ ,םילשורי לע לבאתהל תעד םהב שיש םינטק
.(נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת

בתכמב ראובמו "ח"הנה ינפל תועש 'ג-כ" ג"פ ת"הגאב רומאהו) 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיס (4
םסרפתהש העשב יברה תבוגת] דבלב הבושת לש תינעתב רבדמ ,ש"הע ינפל אוהש 313 'מע ב"כח תוחיש-יטוקילבש
םש ןייוצש ןוידה רוקמב םנמא .[17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה' ,'וכו םיצבקב אשונב ונדו ל"נה בתכמה
תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב
י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי
ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (5
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (6
יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה רעש ולש
חולל ויתוהגהבו גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש) םיניד
"ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (רתסא תינעת םויב הז חול האר) ז"טשת ד"בח ללוכ
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) [רשוי טקל 'סב אבוה - ד"הת לעב הרוה ןכו] ללכ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (7

.356 'מע 'ה תלהת רודיס (8

.םיפא-תליפנ אלל ךא ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה הלימ-תירב הלח םא
'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז ס"וס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש א"יו
,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב היולת ותרימאש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל .(357
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' םג האר .כ"חא השעמל תונוש תוארוה ויה אל םא קודבל שיו .ה"לשת ירשת 'ו תחישמ

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (9

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (10
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (11
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (12
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיוב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,'ו אלב "ךתעושיב ונדקפ" וב ל"צו .347 'מע 'ה-תלהת רודיס (13
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (14
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (15

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (16

ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ להקו ץ"ש וידחי ולוכ (17
.(ו ןוגינ ,םינוגינה רפס) "התא אלא ךלמ

.א"שת .י.נ ,א"ות רודיסל ןוקיתה חול - (קורושב 'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ל"צ

ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (18
.זלק 'מע חנ

.םש םיגהנמה רפס (19

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (20
םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב .(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו
'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה
'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש

.טי ק"ס םש הרורב-הנשמו י"ס םש םירפא-ירעש ,האירקה םוי אוה םויהש ןוויכ (21

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (22

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (23

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (24

.ב"תו זומתב ז"יל רשקב 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב אבומה פ"ע (25

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (26
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

תועשב אלא ,העיקשה ירחא אל" :םשו .216 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקילמ) הרעהבו 48 'מע םיגהנמה רפס (27
.(םש העיקשה ינפל העש יצחכ דע ךרעל אוהו "באב העשתב 7 העשבו זומתב רשע-העבשב 8 העשב לשמל ,תורחואמה
"הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש ,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע תאזו
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח ללוכ חול (28

.ד"בח-ללוכ חול (29

רבתסמ .ותיעב רבד חול - וז הליפתב ללכ כ"נ םניאש םויכ ק"הראב 'וכו ןילופ ידיסח גהנמכ אלש) םש (30
ךכ םיגהונל שי הרואכלו .(ד ק"ס םש םייחה-ףכ 'עו .רוחיאב החנמ ללפתהל םיליגרש ןוויכ הזמ וענמנש
,ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל
לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ ףסוי-טוקלי הארו ."החנמל ךומס" ד"ע ,ל"נה 'מגבש 'ךומס' 'יפ והזש
םש ל"נה םירפסב ואבוה ןכ .ךליאו החנמה גלפמ ןיליקמה םיזנכשאהכ אלו ,(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה ןיב 'לה
ע"ושב האר ,כ"כ דיפקהל ןיא הזב הרואכלו ,כ"נל יוארה ןמזה ינפל ונכרב א"וא ץ"שה תרימא תודוא תועד
.םש א"מרהמ טכק ס"וס ז"הדא

ןכאו ,תינעתה םהילע השקש הלאכ שי דימת ירהש ,כ"הצ רחאל ןמז-ךשמ תיברע תליפת רחאל ןיא ,ןבומכ (31
ב"רת 'יס םירפא-הטמב הארו ,ךרוצ אלל םידקהל ןיא ךדיאמ ךא .םדקומ יד תיברע יברה ללפתה תוינעת יאצומב
.ט"כס

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il