- ב"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה תבטב ג"י * יחיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןפואב תויהל ךירצ דחאו דחא לכ
"םייחב וערז" לש


שיאל אלא ,ותיב-ינבלו ומצע םדאל קר אל עגונ הז ןיינע
וערז"ש םיאורשכ * "םייחב אוה"ש ארמגה תקסופ וילעש הז
הז - ונממ ולטנש המ * "םייחב אוהש החכוהה וז ,"םייחב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ימשגה שובלה קר


,לובגה תא ורבעב רמא ,היסור תא בוזעל ץלאנ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
םדוקמכ רשקב דומעל וכישמיו ,הזמ לעפתהל ןיא ,ימשג קספה ,ימשג לובג שיש יפ-לע-ףאש
.(הפ-לעבש וירובידב הזמ רתויו בתכש תורגיאב תוכיראב םיטרופמ םירבדהש יפכ)

םיעודיש יפכ ,םיימשג םיניינעב םג אלא ,םיינחור םיניינעב קר אל ראשנ הז רשק
רבעמ ותויהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי לע ולעפנש םיניינע ויהש ,םישנא המכו המכמ םירופיסה
,רתא לע םש אצמנש והשימ לש תולדתשהב ךרוצ היה הרואכלש ףא - (ב"הראב) ןאכמ - לובגל
.אוהה ימשגה םוקמב

ףוג הז ירה קידצ לצא םגש ,ימשג ףוגב תלבגומו תשבולמ התיה ותמשנש םימיב היה ךכ
ךישמישו ,ורובע קספה הווהי אל לובגהש קספו עבק רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .ימשג םוקמ ספותש
ינפל וילא םיכייש ויהש הלא םע ךשמיי [ודיצמ] רשקהש ןפואב קר אל - םדוקמכ רשקב דומעל
,ותגרדב םניאש יפ-לע-ףא ,ומע [םדיצמ] םהמ םג ךשמיהל לכוי רשקהש אלא ,לובגה תא רבעש
לכש ,לעופב היה ךכו .הזב חילצהש ונא םיאור - 'וכו לעופב קיחרמו קיספמ םוקמה םלצאו
.זע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו םדוקמכ רשקה לע ורמש ,הזב וצרש הלא

ירחא רשקה תא ענמ אל - היסור תא ותאצב - אוהה "וחרכ-לעב"הש םשכש ,םידמל ונא ןאכמ
ךחרכ לעו יח התא ךחרכ לע" (ב"כמ ד"פ תובא) הנשמה ןושלבש "וחרכ-לעב"ה םג ךכ ,ןכ
.ומע רושיקה תא ענומ וניא - "'וכו

קספה ו"ח השענש ,(םיירמוח רתוי דועו םיימשג) רשב יניעב הארנש יפכ הז ןיא ,וישכע םג
."שמשמו דמוע" אוה ,התע ןכ זאכ אלא - 'וכו

םג ךכ ,רבד התניש אל ,ינש ימשג םוקמל דחא ימשג םוקממ "וחרכ לעב" זא הביזעהש םשכ
אל לובגה קספהש ,ןידה תא ומצע לע קספ אוהש םושמ - קספה םורגל לוכי אל הז "וחרכ-לעב"
.ויכרדב תכלל ךישמהל םיצורש הלא םעו ,דימעהו ךניחש לארשי-ינב םע ותוקסעתהמ ודירפי

ונמצעבו ,םינש ךכו ךכ ינפל המ-רבד הרק ירה :הישוקה דימ ןאכ תררועתמ הרואכל
יפ לע םירבד המכ םג אלא ,תימהבה-שפנה ןוצר דצמ קר אל ,םיניינע המכ ונישעו םש ונייה
!קספה םע םירושקה םיניינע ,ךורע-ןחלוש

םג אלא ,הרותה תוימינפב קר אל - הרותב םרוקמ םירבדה לכש ,םימעפ המכ רבוד רבכ הנה
.הרותד הלגנב

הישוקה תא ארמגה דימ השקמ ."תמ אל וניבא בקעי" :תרמוא (ב,ה תינעת) ארמגהש המ והזו
."?איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו" :ל"נה

ארמגה אלא ,רחא ןפואב תראבמו תטרחתמ ארמגה ןיא וז הישוק ירחא םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ףאו ,"איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס"ש ףא ,"תמ אל בקעי"ש הזב תראשנ
!הרותב רפוסמ ךכ ירהש ,תויתימאב ושענ הלא תולועפש

-לע-ףא ,זא ירה ,"םייחב וערז" קר םא ."םייחב אוה ףא ,םייחב וערז המ" :ארמגה תראבמו
,תואיצמב התיהש תיתימא הלועפ יהוזש - "איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס"ש יפ
."םייחב אוה ףא" תאז-לכב - ךורע-ןחלוש יפ-לע םירבדה ושענו

,םייחב וערזש ידי-לעש ,םישרפמ םהו ןיינעה תא 'ררקל' םנוצרש הלא לש םשוריפכ הז ןיאו
:םייחב ומצע-אוה םגש וליאכ הז ירה

הז ןיאו ,"תמ אל וניבא בקעי" הרמאש הממ תטרחתמ ארמגהש ,אצוי הזכ שוריפ יפל ,תישאר
.יח היה אוה וליאכ קוידב הזמ האנה ול שי ,םייחב וערזש ידי-לעש - תמ אלש וליאכ אלא

אוה וליאכ ,םייחב וערזש הז ידי-לעש תרמוא הניא ארמגה :ארמגה ןושל ךפיה והז ,תינש
אוה ףא" - שממ ןפוא ותואב - "םייחב וערז המ" - םירבדה תא הוושמ ארמגה אלא ,םייחב
אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו" הלאשל הנעמ רותב ארמגה האיבמ תאזו ."םייחב
."איירבק ורבקו

רחאל בתכש ,ןקזה ונבר ק"כל שדוקה-תרגיאב ראובמה יפ-לע אוה ןיינעה רואיב
'יס) אינתה לש "שדקה-תרגא" קלחב הספדנש יפכ ,קודורוהמ לדנעמ-םחנמ יבר לש ותוקלתסה
ייח"ש ריבסמו ,("םייחב וערז") "יח לכל םייח קבש" ןושלה תא הז ןיינעל םידקמ םש .(ך"ז
אוהש יפכ - "הבהאו האריו הנומא םהש ,םיינחור םייח םא יכ ,םיירשב םייח םניא קידצה
.םש םירכזומה םיקוספה תא הז לע איבמ

"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"ד ןיינעה ןבוי היפ-לעש ,הטושפ ןושלב ראבל שי רבד לכ
:אוהו .דחאו דחא לכל

,'ה-תבהא ויה וייח רקיע ,ףוגב התיה ,רבודמ הילעש ,וז המשנש העשב

.הזה םלועב ימשג ףוגב םישבלתמו םידרוי הלא םיניינעש יפכ ,'ה-תנומאו 'ה-תארי

לש םויקה ןפואל עגונב וירמאממ המכב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש ךרד-לעו
:ותאריו 'ה-תבהא תווצמ

םע ,ימשג ףלק לע תויהל הכירצש ,תימשג הווצמ תועדה לכל איה ןיליפת תווצמש םשכ
ךכ - םיימשג שארו די לע םחינהלו ,םיימשג םיתבב םסינכהל םיכירצש ,תימשג וידב תויתוא
.ימשגה ופוגב שבלתהל תוכירצ ,'ה-תנומאו ,'ה-תארי ,'ה-תבהא לש תווצמה םג

השענש דע ,ימשגה ובילב הבהאה תא שיגרמ ,ישחומו ימשג רבדל הבהא ובילב שיש םדאהש םשכ
םג תויהל ךירצ ךכ - 'וכו רהמ רתוי םועפל ליחתמ ומצע בלה ףאו ,רחא חור-בצמ ולצא
בלהד תומיעפה ןפואב תרכינ היהת הבהאהש ,"ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא תבהאו"ד ןיינעה
.'ה-תנומאו 'ה-תאריל עגונב ןכ ומכו .ימשגה

ףוגה לש שובלב אקווד שבלתהל תוכירצ עודמו ,תוינחור ןה הלאה תווצמה לכ ,הרואכל
תורכינו תודרוי ןהשכ - אוה ןמויק תילכת ,הרותה תווצמ לכש ,ה"בקה הצר ךכש אלא ?ימשגה
.ימשג רבדב

,םיימשג םיניינעב תורושק תווצמהש ןוויכמ :םדאה יניעב רקיעה והמ קוליח שי הזבש אלא
ןיינעה וא רבדבש ימשגה ןיינעה - לפט המו רקיע ויניעב המ ,םדאב יולת רבדה ירה
.ינחורה

תונווכה אלו ,דבל הווצמה השעמ קר ודיב היהיש רשפא :ןיליפת תחנהב הזל המגוד
ירפסב תוראובמה תונווכה ול ןיאש יאדוו - חומהו בלה דובעיש - ךורע-ןחלושב תוטרופמה
לע ףסונש ,רתוי הלענ ןפוא ונשיו .רבדבש ימשגה דצב קר קסוע אוה אלא ;הלבקו תודיסח
חוכו הבשחמה חוכ - וחומו וביל זאו .תומילשה תילכתבו ,תונווכה םג ול שי ,ימשגה השעמה
- ןיליפתה תנווכל עגונב אינתב שרפמש יפכ ,תעדו הניב המכח לש ןיחומה וא - שגרהה
.הרותל םידבעושמ םישענ

-אמלעב ותויח םייחב אוה קידצהשכ וליפאש ,שדקה-תרגאב ןקזה ונבר ק"כ ראבמש המ והז
ןמ םחל איצומה" תוכלמו םשב הילע ךרבמ ןיד יפ-לעש ,תימשג הליכא לכוא אוהו ,ןיד
,"ץראה

לע ירהש ,ו"ח הלטבל הכרב וז ירה ,ןכ-אל-םאש ,תימשג הליכאב רבודמש רמול חרכהבו]
הילעש הרות דמולשכ ונייה - ינחור םחל לכואשכ ;"איצומה" תכרב תכייש אל תינחור הליכא
הרותהש שיגרמשכ םג ,"ץראה ןמ םחל איצומה" ךרבל ול רוסא - "ימחלב ומחל וכל" רמאנ
ירבד לע" איה ינחור "םחל"ב הכרבה אלא ,(ה"פ אינתב ראובמכ) "ורשבכ רשבו םד" תישענ
תושעל רשפא "איצומה" תכרב וליאו "ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב רשא" ,"הרות
[ימשג רבד לכוא אוהשכ קר

הנממ ,ובש תוינחורה תא לכאמב שיגרמ אוה ;ינחור ןיינע והז ולצא ,ןכ-יפ-לע-ףא הנה
.תויח ול תנתונה איהו ,ותאנה

וניאש ,רמאש ןקזה ונבר ק"כ לע ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש עודיה רופיסה ונשי :המגודלו
םוקמ הספתש הרוק וז התיה םנמא .הב לעופה יקולאה חוכה תא םא יכ ,הרוקה תא דוע האור
חוכה תא אלו) לעופה חוכה תא הרוקב האר אוה ךא ,'וכו תיבה תא ,הרקתה תא הדימעהו ימשג
.(לעפנב הלגתמ אוהש יפכ אלא ,ומצעלשכ לעופה

לפט רבד רשאמ רתוי אל ולצא אוה ,הייתשו הליכאה ןיינע ,ולש ימשגה ןיינעהש ,אצמנו
.שובל לש ןיינעו

הזל אורקל רשפא-יא ,ירקיעה רבדה ראשנו לפטה רבדה תא ונממ םילטונ רשאכש ,ןבומ הזמ
ףוגבש ימשגה רבדה םע םירושק ויה וייחש ימ לע קר רמול ךייש הז רבדש ןוויכמ ,התימ םשב
ספותה ףוג םנמא הז היה ףוגב המשנ היהש העשב םג אולה ,קידצה לצא לבא .םלועב תוימשגהו
שובל היה ינוציחה שובלה קר ;הזבש תוינחורה אלא ,רקיע ףוגה היה אל ולצא ךא ,םוקמ
בקעי" אליממ .ולש תויחב ןורסיח הז ןיא ,רחא שובל שבלו דחא שובל טשפשכ ,ןכל .ימשג
."תמ אל וניבא

לכ תא :אוה הנעמה - ?"איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס" ירה :הישוק שישכו
םלועב אצמנשכ ,ידוהי וליפא ,רחא םדא לכ לצאש ,ופוג לש תוימשגב ושע ולאה תולועפה
הזמ הלעמלו ,"םימש םשל" הנווכ ךותמ םה םיימשגה וייחש ןכתיי) וייח רקיע והז ,הזה
,ולצא ןכ ןיאש המ - (רבדבש תוימשגה תא קר 'ספות' אוה זא םג לבא ,"והעד ךיכרד לכב"
.םיינחור םייח הלא ויה ,ןיד-אמלעב וייחב םגש

ימשג ףוגב ושבלתהש ,תוימשג תודימ ויה ,הנומאו הארי ,הבהא ,הלא ויתודימש יפ-לע-ףאו
רקיעשכו .רקיע תוינחורהו לפט תוימשגה התיה זא םג ירה - ל"נכ ,הווצמה יאנתמ והזש -
!"תמ אל" - אלא ,"תמ"ש וילע רמול ןיא ,ובש הלפטה תויחה החקלנו ולצא ראשנ תויחה

העשב - וייח ויה ולצאש היארה ןינמ ."וערז" םע רושק רבדהש ,םיפיסומ הז לע םנמא
רשאכ תעדל רשפא תאז ?לפט תוימשגהו רקיעה התיה תוינחורהש ןפואב - םלועב ןאכ היהש
.ואל םא "םייחב וערז" םא םינחוב

הרות וימי לכ דמליש - שדוקה תרגאב ראובמש ומכ הגרדב אל ךא - קידצ היהיש ןכתיי
ב אוה עוקש ,דמולש העשב .תוינחורל ךפהתתש ותוימשג תא הנשי אל הז ךא ,תווצמ םייקיו
אוה שיגרמ - הנורחאו הנושאר הכרב םע ,ןבומכו - ימשג לכאמ לכוא אוהש העשב ךא ,הרות
אוהו .ובש ימשגה םעטה תא םג אלא ,ובש יקלאה ץוצינה לש םעטה תא קר אל השעמ תעשב
וליפא ולבלביש ןכתייש ,ךכ ידכ דעו ,םוקמ ולצא ספות ימשגה םעטהש ןפואב תאז שיגרמ
!הכרבל עגונב (קפס) "לובלב" ולצא השענ ,וכיחל ברע היה אל לכאמה םא :הכרבה ןיינעל

.םירבד ינשכ ולצא ויה םהו ,םיירשב םייח םג ךא ,םיינחור םייח ול ויה םנמאש ,אצמנ
ספות אל הז ןיינע ולצאש רמול רשפא-יא ,המשנל םילבלבמש םיירשב םייח ול שיש ןוויכמו
אלטק" ןאכ שי ,[המלש התימ] "אלוכ אלטק" ןאכ ןיא םא םג ,ןכש - התימ וז התיה אלו םוקמ
.[הצחמל התימ] "אגלפ

אלטק" וליפא הז ןיא .םייחב אוה םג ךכ םייחב וערזש םשכ - "תמ אל וניבא בקעי" לבא
!"םייחב וערז" :הזל החכוההו !"אגלפ

ןכלש ,ללכ םוקמ תוימשגה הספת אל ולצאש ,החיכומ ינש ידוהיל ירמגל רסמתהש הדבועה
."םייחב וערז" תניחבב היהיש תלוזב םג לועפל היה לוכי

תבהאו" לש יתימא םויקל עיגהל רשפא-יאש ,בל קרפב אינתב איבמ ןקזה ונבר ק"כש יפכו
."ךומכ ךערל תבהאו" ןכתיי זא קר .לפט ףוגהו רקיע איה ולצא המשנהשכ אלא ,"ךומכ ךערל

ןיאש ונייהד ,ןוימדה ף"כב ,"ךומכ" לש ןפואב לארשי-תבהא לע אוה אינתב ראובמהש אלא
תואיצמ ללכ וניאש אלא ,לפט תניחבב וליפא וניא ףוגה ולצאש העשב ךא .שממ ולש-וייח הז
ןכלש ,הזה םלועב הצור המשנהש המ תא עצבל רשפא וכרדש ילכ אלא אוה ןיאו ,ומצע ינפב
ךערל תבהאו" תא םייקמ אוהשכ יזא - םיימשג םירביא ח"מרלו תוימשג לגרו דיל הקוקז איה
אוה אלא ,["ךומכ"] והשמ ראשנ ולצא םגו ולשמ ותלוזל ןתונ אוהש קר הז ןיא ,"ךומכ
."וערז"ב עבוקו רידחמ אוה ותויח תאש ךכ ידכ דע ,תלוזל ירמגל רסמתמ

םצע :אלוליהה לעבל דעו ןקזה ונבר ק"כמ לחה ,ד"בח יאישנמ ונא םידמל וז הארוהו
תרות לש השודיח אוה הז אלו ,ךורע-ןחלושב הכלה אוה ידוהיל הבוט תיישע לש ןיינעה
הנכסב ומצע דימעמו ,ומצע תבוט לע רתוומ אוהש - אוה תודיסחה תטיש לש שודיחה .תודיסחה
.(םש 'סותבו זי הדנ) "דיסח"ב ארמגה שוריפ עודיכ .ינש ידוהיל הבוט תושעל ידכ

תויהל ךופהיש ינש ידוהי לע לועפל אוה לגוסמ יזא ,הז ןפואב ושפנ תא רסומ אוהשכ
."וערז" אוהש ידוהי ותוא לע רמול רשפאש דעו ,"םייחב"

םלוע יאב לכ ןיסנכתמ"ש ,שרדמב רמאנ ירהו ,ותלוז תא תויחהל םדא לוכי דציכ ,הרואכל
- ?("דחא שותי וליפא" תרחא הסריג יפלו) "שותי לש ףנכ וליפא אורבל ןילוכי ןניא
.הז לש ותויחל הביסהו רוקמה אוה ירהו ,"וערז" והזש ןוויכ ,אוה הנעמהו

םידמוע םהשכ קר אוה ,האירב םוש אורבל םילוכי םניא םלוע יאב לכש ,ל"נה ללכה
,תואיצמ וניא ומצעלשכ אוהש ונייה ,"םארובל םימוד" םה םא ךא .םיארבנ רותב םתואיצמב
.ודי-לעו ותועצמאב האירב השוע םלועה-ארוב יזא ,דבלב םלועה ארוב לש חילש אוה ירהו

וז העפשהש ןוויכמו .שממ תואיצמב לטב אוה םא קר - אינתב ראובמכ - ירשפא הז רבד
היהי ולש תואיצמב לוטיבהש יד אל ,"יח" ותושעלו ינש ידוהי לצא לעופב אובל הכירצ
.לעופב תויהל ךירצ לוטיבה אלא ,חוכב

ןיאש שחומב הזב הארנ ,תווצמו הרותב איה ולש תויחהש ידוהי ךלהתמש םיאור רשאכ ,ןכלו
.ינולפ ידוהי לש "וערז" אוהש םושמ אלא הז

רציה דצמ םיאבש םיניינעה לכ וב שיו ,םייוג ןיב יח הז ידוהי :הלאשה תררועתמ ןאכו
ץוח םימש ידיב לוכה" ירהו ,"יח" והשעי ינשהש רשפא ךיא ;םלועהו תימהבה שפנה ,ערה
?לכוי אל ינש ידוהיש יאדו ,תאז תושעל לוכי וניא לוכיבכ ה"בקה םא - "םימש תארימ

ךערל תבהאו" תווצמ יהוז יכ ,תאז תושעל לוכי ינש ידוהי .ןכ רבדה ןיא :אוה הנעמהו
דע הזב ץמאתהל שיו ושפנ תא תויחהל ידכ תוימשגב ויכרצ תא ידוהיל תתל ךירצ םא ."ךומכ
,ינש ידוהיל שגינ אוהשכ .תוינחורב ותויחהל ידכ שפנה תא רוסמל ךירצש יאדו ,שפנ-תריסמ
יזא - "דיסח" שוריפב ארמגב ראובמכ - ירמגל "דצה לע ומצע תא חינמ" אוהש ךכ ידכ ךות
."וערז" םהש םושמ ?םייח םה עודמו .םייח םידוהי ,םידוהי "תושעל" ותלוכיב

:ונניינעלו

ידוהי תויחהל ושפנ תא רסמ ,ןיד-אמלעב ותויח םייחב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תא רסמ אלא ,ןיד יפ-לע אירטו אלקשב קסעתה אל - "ןימדוק ךייח" ןיד יפ-לעש ףאו .ינש
.'וכו שפנ-תוריסמב אלא ,לפטו ףסונ ןיינעכ אלו ,ורובע ושפנ

אל םיירשבה וייחש קר אל ,ףוגב המשנ ותויהבש ימ לצא אלא תויהל היה לוכי אל הזכ ןפוא
ילככ קר אלא ,ללכ תואיצמ וז התיה אל ויבגל ."לפט" רדגב וליפא ויה אל אלא ,רקיע ויה
תא עצבלו תושעל רשפא ,םיימשגה םירביאהו לגרה ,דיה ידי-לעש ,"בצוחה דיב ןזרגכ" -
.םלועב עצבתהל הכירצש תוחילשה

התיהש העיסנ ,'ראצ'ה ןמזב גרוברטפ ריעל ותעיסנ לע ,תוכיראב םעפ רפוסש רופיסה עודיכ
לע הרזגנש הריזג ריסהל חילצי אמש ,קפס לע תאז לכו ,שממ שפנ-תוריסמב זא הכורכ
.םידוהי

םינש ויה .איהה הנידמב ותואישנ תונש ךשמב ,'הבורמ - הבוט הדימב'ו ,המכו המכ תחא לע
המו .שממ תושפנ תנכסב ,לעופב שפנ תוריסמב הכורכ התיה םויה לכו םוי לכב הדובעה םהבש
עגונ שיא היה אל ,דמולו ומצעל ורדחב בשוי היה םא ירה ?יברה רובע הז לכמ תלעותה התיה
וישעמ לכ תילכת לבא .שיאל עירפמ היה אל אוה םג ,ומצעל רודיהב תווצמה םויק .הערל וב
,ודיב חילצה רבדה ,ןכאו .ושפנ תא רסמ אוה הז לעו ,יח רוד היהיש רוד דימעהל ,התיה
."םייחב וערז" ושענ םהש

קר והז - ונממ ולטנש המ ."םייחב אוה"ש החכוהה וז ,"םייחב וערז"ש םיאורשכ ,ךכיפל
!רתוי בוט שובל ול ןתינ ירה - שובלה תניחבמו ,ימשגה שובלה

:ל"נה ארמגה ירבדב רואיבה והזו

םה הנהו ,תויולגה ראשב רתוי רחואמ וא ,םירצמ ץראב "וערז" תא דימעה בקעיש ןוויכמ
הז ןיינע .םיינחור םייח ויה וייח תונש עבשו םיעבראו האמהש היאר וז ירה - "םייח"
."תמ אל וניבא בקעי" ןכלו ,ופקתב ראשנ

ןיא ךא ,'וכו 'וכו ןיד םע רושקו ,שמוחב קוספ והזשו ,"איינדפס ודפס"ש תעדוי ארמגה
שובלב התע היהיש תנמ לע ,ףלחוה הז שובלו ,ימשגה שובלה םע השענ הז לכ יכ ,הריתס הזמ
.רחא

"איינדפס ודפס"ש םיעדויש יפ-לע-ףא ,הז ירחא םינש המכ דחי ןאכ םיפסאתמ הזל רשקב
דע היהש יפכ אלש .ףוגה תולבגה ורס התע ,שדקה תרגאב ראובמש יפכ ,הברדאש ןוויכמ ,'וכו
.ולא תולבגה ורס התע ,המודכו םיעצוממ המכל םיקוקז ויה רדחל סנכיהל תשגל ידכבש ,התע

םייחו תוינחורב םייח םהש הדבועהש ,םידוהי םידמוע הנהו ,דחי םיפסאתמשכ םיאור תאז
החכוהה יהוזו ,"וערז" םהש ינפמ אלא הניא - דחי םהינש םירושק םידוהי לצאש - תוימשגב
יפכ קוידב אלא ,ךאל'טשפ םע "םייח" אלו ,ןוימדה ף"כב "םייח" אל ."םייחב אוה ףא"ש
אוה ףא ךכ - םלועה תא 'שובכל'ו לועפל םילוכיו םייח ולא םידוהיש יפכ - םייחב וערזש
.התע םג םייחב

:דחא לכ לע תלטומה תוירחאהו הארוהה תדמלנ ןאכמ

ףאו ,לבת יווצק לכבו תרחא הנידמב ,ןאכ ,םייחב "וערז"ש םיאורו ביבס םיטיבמ רשאכ
."םייחב אוה"ש הזמ םיעדוי - שפנ תוריסמ לש ןפואל דעו ,'העודיה' הנידמב

,הניש ךותמ אלו ,"םייחב וערז" לש ןפואב תויהל ךירצ אוהש ,דחאו דחא לכל הארוהה וזו
קר עגונה ןיינע הז ןיא יכ ,(םיששמ תחאמ רתוי היהי אלש יאדו) ,"'וכו םיששמ תחא" איהש
אוה"ש ארמגה תקסופ וילעש ,הז שיאל עגונה ןיינע והז אלא ,ותיב ינבל קר אל םגו ,ול
."םייחב וערז"ש ידי-לע ?תאז םיעדוי דציכ יכ ."םייחב

לכ לע ושפנ תא רסמ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ןוויכמ ,ודבל דחאו דחא לכב היולת וז תוירחא
םיעגר וא תוקד ךכו ךכל תאז קלחי ,םידיסח ךכו ךכ ול שיו תויהש ,ןובשח יפל אלו - דחא
יולת דחא לכב ןכל .וילא ירמגל ומצע תא רסמ ,ותיא קסעתהו וילא רסמתהש העשב אלא ,םויב
."םייחב אוה"ד ןיינעה

,וחירכהל רשפא-יאו הריחב לש תורשפא ול תנתינ ידוהי םע רושקה רבד לכבש םשכ ,הנהו
"ליזא אשיר רתב אפוג" - ול םירמואו "הפיה קלח לע ותוא ןידימעמ" - ול םיעידומ ןכל
,"אשיר"ב רבודמ יכ ,םירמואו םיפיסומ דועו !ארמגב ןיד והז ,[שארה ירחא ךשמנ ףוגה]
.זע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,תעכ םג םנשי הלא םייח ןכלו ,םיינחור םייח ויה וייחש

םלועה תועטכ אל .ןאכ םג ךכ ,"המכח ועידוי םינש בור" ירה תוטשפב םייחבש םשכ ,ןכש
ועידוי םינש בור" ,ל"נכ ,הברדא אלא ,רתוי שלח ןיינעה השענ ,תפסונ הנש הרבעש ןוויכמש
."המכח

בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ - ולש אלוליהה םוי םע הרושקה תודעוותהה תילכת וזו
ימכח רפסב ספדנ) ע"נ ר"ומדא ק"כ ,ויבא לש ןושארה אלוליהה םויל עגונב ןושארה ובתכמב
.אלוליהה לעב רסמתה םהילאש םיניינעה לכ תא קזחלו ומצעב קזחתהל - (לארשי

הזש דעו ,םייח תפסותבו ,"םייחב אוה ףא" הז ידי-לעו ,"םייחב" םהש וערז תבוט םג יהוז
ינוזמו ייח ינבב הבורמ הכרבב ,םיחפט הרשעמ הטמל הלגנהו הארנה בוט לש ןפואב אב
.אחיוור
(הגומ יתלב החנה - ו"כשת'ה טבשב ד"וי תחישמ)

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


תיישעב ליחתהל - הלואגל הנכהה
הזב הלק הלועפ


,םיניינעה לכ תא ןקתלו םילשהל יאנפ ןיאו הלואגה ףס לע םידמועשכ
?הלואגל םיננוכתמ ךיא

יערזו יברכ אקד ישניא וזח" ,הרעמה ןמ ואצי ונב רזעלא יברו י"בשר רשאכש ,ארמגב רפוסמ
אינפ ידהב"ש דע ,"'וכו העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ ,רמא ,(םיערוזו םישרוח)
לש תוליבח) אסא ינאדמ ירת טיקנ הווהד אבס אוהה וזח (ברע תונפל תבש ברעב) אתבש ילעמד
(היל ורמא) .תבש דובכל :והל רמא ?ךל המל ינה היל ורמא .תושמשה ןיב טיהרו (סדה
:הירבל (ןועמש יבר) היל רמא .רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ דח (םהל רמא) ?דחב ךל יגסיתו
."והייתעד ביתי .לארשי לע תווצמ ןיביבח המכ יזח

ודיב םיסדה זחואו תבש ברעב ץר ידוהי ואר ונב רזעלא יברו ןועמש יבר רשאכ :רמולכ
הרשפאתנ הז ידי-לעו ,םהלש אדיפקה הלטב - רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא ,תבש דובכל
.םלועב לועפל ולכויש ןפואב םלועל םתסינכו הרעמה ןמ םתאיצי

רחאל קר תכייש םלועב התולגתהש] הרותה תוימינפ יוליג איה םלועב םתלועפש ןוויכו
אנמיהמ איערב בותכש ומכ ,תיתימאו המילש הלואג האב הז ידי-לעש ,[הרעמה ןמ םתאיצי
הז ערואמבש ,אצמנ - "אתולג ןמ היב ןוקפי 'וכ רהוזה רפס והיאד ךליד ארוביח יאהב"
.תיתימאהו המילשה הלואגה הליחתה ("'וכ אסא ינאדמ ירת טיקנ הווהד אבס אוהה וזח)

תא םייסלו רומגל ונא םיכירצ וישכעש - הלא ונימיב וניתדובעל עגונב םג ןבומ הזמו
ברעב הצירה ךרד לע ,ל"נה רופיסמ הארוהו דומיל שיש - תיתימאהו המילשה הלואגה תאבה
.ןמקלדכ ,םיסדה ינש םע תבש

:הזב ןיינעהו

תוכימסב ,("טכאנ ראפ") ברע תונפל תבש ברעב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - ונא םיאצמנ
ינפ תלבקל יואר תויהלו ןנוכתהל ,"תבש"ל םינכומ תויהל םיכירצ ,אלימבו ,הלואגהל שממ
אתבר אתכלה"ד םיניינעה יוביר לכב ןכומ תויהל ,יתבר הנכה ךירצ הזלש - ונקדצ חישמ
."רומש"ל עגונב ןהו "רוכז"ל עגונב ןה ,"אתבשל

ןיאו ,"אתבש ילעמד אינפ ידהב" םידמועש ןוויכש - ל"נה רופיסמ הארוהה האב הז לעו
ידוהימ שורדל רשפא-יאש םג המו ,"אתבשל אתבר אתכלה"ד םיניינעה לכ םילשהלו ןקתל יאנפ
יטרפ לכ ולצא ויהיש םלועה יניינעב ("טעוועראהראפ ןוא טגאיראפ") עגוימו דורטש
טילחהל ,רמולכ ,'וכ םיסדה ינש םע ץורל קיפסמ ןכל - "אתבשל אתבר אתכלה"ד םיניינעה
ינש תחיקלכ) הזב הלק הלועפ תיישעב ליחתהלו ,"רומש"ה ןהו "רוכז"ה ןה םייקל םיצורש
הלואגה םלועב ךשמותש םילעופ הז ידי-לעו ,(רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא ,םיסדה
.תיתימאהו המילשה
יתלב - 98-97 'מע ,ינש קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה רמועב ג"ל תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


םג ךייש "ריאהל תורנ"ה דיקפת
םיכרבאל


םיעמושלו םירזוחל תלעות - תודיסח תרזח

.תויסנכ-יתבב תודיסח תרזחב ךרוצה תודוא םימעפ המכ רבוד

רוזחל ידכש ,םמצע םירוחבה רובע (א :םייתשבו - רבדבש תלעותה ללגב אוה הזל םעטהו
תודיסח רוזחל ןכתיי אל ירהש) םמצעב תודיסח דומלל אליממ ךרדב וכרטצי הפ-לעב תודיסח
.תויסנכ -יתבהב םיאצמנה םיתב-ילעבה רובע (ב .(...םדקומ דומיל אלל

םיכרבאהמ םנשי - תודיסחה תעידיו תודיסחה דומיל ,הנושארה תלעותל עגונב ,הנהו
םיאב" רבכש םיתב-ילעבה ("ןיוש טדער רעוו") המכו-המכ-תחא-לעו םיאושנה ("טיילעגנוי")
חנומכ" םלצא איה תודיסחה תרותש ןוויכ ,וז תלעותל םיקוקז םניאש םיבשוחה "םימיב
וניאש רבד ,ןמזל ןמזמ םיניינעה תא ("ןרעטפולכרוד") ררוואל קר םיכירצו ..."אספוקב
,ללכ העיגיב ךורכ

םניא - ורזוחלו תסנכה-תיבל ךליל ךכ-רחאו ,הפ-לעב רמאמה דומלל םמצע תא עגייל ,לבא
רתוי ידימלתמ" ל"זח ורמאש ףאו .םלצא רסח וניא רבדהש ןוויכ ,םה םינעוט ,םיבייח
.רתוי םירקי םהלש החריטהו ןמזה ,ןכש ,ךכ לע םג םה "םילחומ" - "םלוכמ

,םימימת לש םדיקפת והזו ,תסנכה-תיב יללפתמ רובע תלעותה לע םג בושחל םיכירצ ,םנמא
הזמ רתוי םיתב-ילעב לע לועפל לוכי המ :הברדא ירה - וז תלעותל עגונבו ."ריאהל תורנ"
עקאט ןיוש ןעק רע") תודיסחב הבוט העידי ומצעל שכרש ,"לודג םדא" םהילא עיגהש םיאורש
ינפב תודיסח רמאמ רוזחל ומצע תא "ליפשמ"ו ונמז לע סח וניא ןכ-יפ-לע-ףאו ,("תודיסח
םיתב-ילעבה לצא רתויב קזח םשור ריאשיש רבד - םתוכזל ידכ ותגירדממ הטמלש הלאכ
.םיעמושה

,הרומאה הארוהה םייקל םיקוקז םניא םמצע תלעותלש םתנעטב םיכרבאה וקדצ םא םג ,ךכיפלו
ליבשבו ,ינש ידוהי לש ותבוט תודוא םיבשוח ויה םא "רשי רבד" הז היה ןכ-יפ-לע-ףא
הז-ירחאלו ,הפ-לעב םג ותוא תעדלו ,תודיסח רמאמ דומלל "םשפנ תא םירסומ" ויה הז ידוהי
...רמאמה רוזחלו תסנכה-תיבב ךליל

תצפה לש ןקזה וניבר לש ותדובעב קלח ולטי ,(םירוחבה לע ףסונ) םיכרבאה םגש ןוצר יהיו
.םתעייסמ םיברה תוכזו ,תודיסחה תרות

:ליעל רומאה לכמ םרומה

,םירוחבה לע קר אל איה תלטומ וילא םירשוקמה לכל ןקזה וניבר רסמש הדובעהב תופתתשהה
םהש םיבשוחה ולא ללוכ) םיתב-ילעבהו םיכרבאה לע (רתוי תלטומש רשפא ,הברדאו) םג אלא
וניבר ירשוקמ לש) הז גוסמ ,םולשו סח ,םיאצוי אל הנותחה ירחאל םג ירהש - (םיתבה-ילעב
רשאכ ,הז ירחאלו ,הז גוס ךותב והשימ דוע םיסינכמ הנותחה ידי-לע ,הברדאו ,(ןקזה
תודוא ללכ עדיי אלש דע ,הז ןפואב הליחתכלמ ותוא םיכנחמ - "ךרובי םירשי רוד" ףסותינ
!תרחא תואיצמ
'מע ,א קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה תבטב ד"כ ,אראו תשרפ ,'ג םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 255-253

יבר יצוצינ


..."ןמזה ותואבו"


דצמ * יברה רמוא ,רתויב בוטה רסומה ףיטמ אוה ןועשה
לבא ךלוהו ךלוה"ש הז ןועשכ תויהל ךירצ אל ידוהי ,ינש
ןועש"ל ליגר ןועש ןיב לדבהה לע * "ומוקממ זז וניא
םינקז בשומל ופסכמ יברה שכרש "תבש ןועש" לע ,"ינרות
"ןמזב החלצה" גשומה תוהמ לעו ,ץראב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןמזו העש הניא העשש הזל יוטיבכ ,ש"נא יככותב הנינשלו לשמל היה 'ד"בח ןועש' חנומה
...וכומסיש המ לע םהל שי םתסה ןמ ,ןניקסע םידיסחבש ןוויכמ םלואו .ןמז וניא

'מע ,'ה ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') תודעוותהה םויסל ךומס ,ה"משת לולאב ט"כ תודעוותהב
תוחילס תרימאל הנכה איה (שדוק-תבש יאצומד ןמזב) התע תודעוותהה" יכ יברה רמא (3063
:'רגסומה רמאמ'ב ףיסוה זאו ."רקובה תרומשאב" הנמזש

םנמא ...תצק רחואמ "רקובה תרומשא"ב תוחילס םירמוא ,הפ גהנוהש יפכ
דיסח ...דחא ףא לצא ההימת תררועמ הניא הככ גהנתמ יד"בח דיסחש הדבועה
תוביתה תא םגרתמ םנמא "רקובב םהרבא םכשיו" בותכה תא דמולה ד"בח
הז םע דחיבו - ("גאטראפ") רקובה תרומשאב םיכשה םהרבאש ,(טושפה ןשוריפכ)
תועש המכ ורבע רבכ ותמכשה תעב לעופבש רמול הריתס הזב ןיאש ,ולצא חנומ
ןמזב םיכשהש (םא יכ ,"ןועשה לע" קייודמה ןמזה אל) אוה רקיעה יכ ...םויב
רקיע אוה (תוליגרה יוניש) הזב אקווד יכ] ולש תוליגרה יפל אלש םדקומ
דגנכ הלוקש תוליגרה לע הריתיה תחאו האמה םעפה"ד אינתב ראובמכו ,הלעמה
.["'וכ ןהיבג לע הלועו ןלוכ

:רמא דועו

רמאנ םהילעש תווצמו םייח תרות לש םיניינעבו ,יח שיא תודוא םירבדמ רשאכ
ןמזה הנימ-אקפנ יאמל - "תווצמ עקידעבעל ןוא הדובע עקידבעל" - "םהב יחו"
ןכותהו םייחה אוה רקיעה ...!?("רעגייז א עגונ אד זיא סאוו") ןועשה לעש
!רבדה לש

ינרותל יצרא ןועש ןיב

תארקל רבכ ועיגהו זומתב ג"י-ב"י לגרל ונייח-תיבל ואבש םיחרואה ומידקה ז"לשת תנשב
תודעוותהה תביסל םימעטב .יברה דעוותה (תקוח תשרפ) תבש התואב .הלואגה גח םדוקש תבשה
םה ףאש לארשי-ץראמ םיחרואל "הדות תרכה" - (171 'מע ,ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) םג היה
.תבשל ועיגהו ומידקה

םהיחלשמ לכ לע תלעופ ןאכ םיחרואה לש םתואצמיה ירה - יברה םיעטה - ךכש ןוויכמ
.ללכב לארשי-ץרא ידוהיו

לש "אישוק" וז ירה - תבש-יאצומ לש ןמזב םיאצמנ רבכ לארשי-ץראבש תורמלו
יצרא ןועש לע אוה טיבמ ןכלו םייצרא םיניינעב עוקשה "ץראה םע" ןשקמ
לכב ןה תועשהש ,איה תמאה לבא .תועש עבש וא שש ןב שרפה םייק ןכא ויפלש
םוקמ לכב םיללפתמ םידוהיש תבשה תוליפת לכ םלוא .וניינע יפל םוקמו םוקמ
עגונב ,ךדיאמ םג ןכו ,'וכו תבשה יניינעו תבשה לכיה ךרד םילוע םוקמו
.הטמל הלעמלמש תוכשמהל

הרות' םעד ףיוא") ינרות ןועש לע םיטיבמש העשבש ,ןבומ הז יפ לע
.!תבשה םויב 2.30 העשה לארשי ץראב התע ירה ('רעגייז

.יתימאה ןועשה אוה ונרוד אישנ לצא ןועשהש ,םירבדה תא שרפל שי ילוא

...םיתיע הנשמ

:הרותו ןועש ןיינעב דועו

רופיסל םסרופמה ורואיב בגא - (1365 'מע ,ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת תנשב
לש םדומיל רדס לע רפוסמה רופיסה תא יברה רפיס - םירופ תדועסב אריז 'רו הבר לע ארמגה
םהרבא 'רו הרותד הלגנ םהרבא 'ר םע דמל ןקזה וניבר .ךאלמה םהרבא 'ר םע ןקזה וניבר
תרות לש המלועב םינושארה וידעצ תא השעו אטילמ עיגה התע הזש) ןקזה וניבר םע דמל
תא ריזחמ ןקזה וניבר היה - תודיסחה תרות תא םידמול ויה רשאכ .תודיסחה תרות (תודיסחה
ורמואב ,רתוי ךורא ןמז ךשמ תודיסח ומע דמלי םהרבא 'רש ידכ ,תינרוחא ןועשה יגוחמ
."וקתמי םיבונג םימ"ש (ךכ-רחא)

רהוזה ירבד יפ-לע םבישה !?ןאכ שי הבינג קבא ףוס לכ ףוס ירה !?ןכתייה :והולאששכ
אוה "בונגת אל" תוביתד םעטהש ,ונייהד ."בונגת אל" תוביתבש "אמעט אקספ" ןיינעב
- איה הארוהה םימעפלש םושמ תאז ."בונגת" תביתמ ,"אל" תבית דירפהל ידכ ,אתחנתא
...אתיירואד ילימבו אימשד ילימב ,ונייהד ,"בונגת"

שפנהו ןמזה ילגלג

א"יב) ןמז רובעכ .יברה תכרב תא ורובעב שקבי הזש ידכ ורבחל הנפש םייוסמ ידוהיב השעמ
(שידיאמ םוגרתב ןאכ ,איר-יר 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) תרגיא יברה רגיש (ז"טשת תבטב
.("החונמב הסנרפו שפנה תחונמל ךרובע הכרב תשקב ינעיגה") ומצע הכרבה שקבמל

.'םילכ' רוציל שי ךרבתי םשה תכרב תא לבקל ידכ יכ ידוהי ותואל יברה ריבסמ ותרגיאב
,לוח םוי לכב ןתחנהו ןיליפתה לש תידיימ הקידב :םיבוט םישעמ לש הרוש ידי-לע השעי תאז
קרפ תוחפה לכל רמול ןיליפתה תצילח רחאלו ,הקדצ תפוקל (השולש םיינש) םיטנס המכ תניתנ
לכשה לע עיפשהל - בלה דגנכ די לשו ,שאר לש ןיליפת תחנה תוכז הלודגו .דחא םיליהת
ךליי בצמה אליממו ,תובשחמבו לכשב תוריהב ,ןכ לע רתיו השגרהב עגורל איבהלו ,שגרהו
.רפתשיו

:יברה ךישממ ןלהל

ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תובר םימעפ הונעמשש בוט-םש-לעבה לש ותרמיא לע דסוימ
,םייחב גוהנל דציכ חקל קיפהל ןתינ רבד לכמש ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
.םוי-םויה ייחב וב םילקתנש ןיינעמ טרפבו

שומישהו תלעותה םינועש ןכש ,דומלל שי ,םינועשב וניהש . . םכקוסיעמ םג
אוהש יפכ תינכתו רדסב להנתיש םייח חרוא דימעהל םדא לוכי םדי-לעש ,םהב
.ףאוש אוה הילא תילכתו הרטמל עיגי ךכ ידי-לעו ,שארמ עבוק

ינשה ןולגלגה תא עינמ דחא ןולגלגש ךכב תלעפנ ןועשה לש תינכימה ותוליעפ
םיבכרומ וילעש לגלגל עיגמ הז רשא דע ינשל דחאמ העיגמ העונתה ךכו
רשא תועשה תא הרומה ףסונ לגלג םיעינמ םהו תוקדה תא םירומה םיגוחמה
.שארמ ןנכת רשא םיניינעה תא םדאה עצבמ ןהיפל

םע תוכיישו ןוימד םוש ול ןיא ןושארה ןולגלגה תא עינמה רזיבאה ,םצעב
אוהו ,ונועש יגוחמ יפל תמייוסמ העשב עצבל ךירצ אוה רשא ותדובע םעו םדאה
והער תא דחא םיעינמ םה םילגלגב םיאצמנש םיצירחה ידי-לעש יעצמא לוכה ךסב
.ויתוינכותו םדאה לש ותדובע לע םיעיפשמה םיגוחמה תא עינהל םיאיבמו

:יברה ךישממו

:הישוקהו הלאשה תא ריסמ ליעל רמאנה

תויתוא ובתכנ ןהילעש ףלק תוסיפ ןה רשא ,ןיליפת תחנהל שי תוכייש וזיא
.ןחינמה םדאה לש לכשהו שגרה ןיבל ,תומייוסמ תואספוקב תונותנו תומייוסמ
.ןבומ לשמנהו .וישעמו םדאה לע םילעופ םהש םיאורו םיעדוי ונחנא תאז לכב

"ןמזב החלצה"

דובכל "םולשל םכתאצ" לש תדחוימ תודעוותה יברה דעוותה ל"שת טבשב 'כ ישילש םויב
רמאמ יברה רמא תודעוותהב .םהיתומוקמל ובשו "לודגה טבש 'י"ל ואבש שדוקה ץראמ םיחרואה
יברהו ברקתהו ךלה העיסנה ןמז .תפסונ החיש - הירחאלו הנושאר החיש רמא ךכ רחא .תודיסח
.תקחודה העשל בל םש אל וליאכו ןמזה תולבגממ םלעתה

העיסנ ינפל ,םעפ דציכ רפסל יברה לחה (469 'מע ,א ךרכ ,ל"שת שדוק-תוחיש) עתפל
,רסאמב םייתסהל התיה הלולעש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח לש תנכוסמו תערכמ ,תילרוג
תעדה תולילצב ,קומע ינויע אשונב ומיע חחושל ונתוח לחה ותעתפהל .ונתוח רדחל סנכנ
בלה לע טילש חומה ,תמא] ויתלאשו קפאתהל יתלוכי אל" רשא דע ,ןמז ךשמ זוכירו הקמעהבו
..."!?ךכ ידכ דע [םוקמ לכמ ךא .ותדלותו ועבטב

םשב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויבאמ הארנכ - עמשש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ זא רפיסו
,םייוסמ ןיינעב קסוע אוה רשאכש ,ומצע לע לועפל ךירצ םדאש - ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ויבא
.םלועב ללכ םייק וניא וליאכ - דיתעב רושקה ןהו רבעב רושקה ןה - רחא ןיינע לכ הנה
ול ןיא ,ןכש) ואולימב הז ןמז לצנל ותלוכיב ,רצק ןמז אלא ותושרב ןיא לעופלש ףא ,זאו
."ןמזב החלצה" יהוזו (תולבלבמה תובשחמ

(ב ,םויב םירועיש 'ג תרימא (א :םוי ידמ םוצע קפסה ול היהש א"בשרה לע רפוסמ אמגודכ
ולש םשה תדובע דבלמ ,ןבומכו) האופרל םיקוקזב לופיטו יופיר (ג ,הכלהל תובושת תביתכ
:אלא ?ולא לכל ונמז ול קיפסה דציכ ,הרואכלו .(ותליפתלו ותרותל שידקהש םינמזהו ומצעב
לופיט ,הבושת תביתכ ,רועיש תרימא :ןוגכ) וב קסעש רבד לכ :ול הדמעש איה 'ןמזב החלצה'
.ולצא תואיצמב ויה אל םיניינעה ראש לכ ,העשב הב ירה - (לויטו יאופר

:ךישמה יברה

רפסמ םהילע תולטומ .סוטל םהילע ךרעב עברו העש דועבש םידוהי םנשי ןאכו
םיש"ד תליטנ ,םיחראמה ןמ הדירפ ,יעבדכ תודווזמה תרישקו תזירא :תולטמ
,אלמ זוכיר םהמ שורדל השק - הזכ בצמב .בירעמ ללפתהל ךירצ םג עצמאבו
ספאו ןיאמ שדחתי אוהו תואיצמב ונניא ןיידע "לע-לא" תרבח לש סוטמה וליאכ
!שדוקה ץראל סוטלו וב בשייתהל וכרטציש עגר ותואב טלחומה

,תוטשפב ךכב ןימאמ דחא לכו ,'הנומאהו דוחיה רעש'ב ראובמ םנמא הז רבד
הדש ,סוטמה התעש ויתובשחמו ומצע לע לועפל ,תאז תורמל .תוקיפס לכ אלל
המו ,ללכ םימייק אל (הסיטה סיטרכ=) "טעקיטה"ו "ידנק" (םש לע) הפועתה
- ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב דחי םיאצמנש הדבועה הניה - םייק ןכש
.רתויב השק רבד והז

:רמאו ףיסוה יברה

השק לובלב והזש ןועשב טיבמ וניאו קפאתמ ינשה ;ןועשב תעה לכ טיבמו בשוי דחא ,ןכאו
ןמזל דע תוקד ךכו ךכ וראשנש תוחפל עדוי היה ,ןועשב טיבמ היה וליא ,ןכש - רתוי דוע
ותוא םיבכעמ עודמ - ןכ םאו ,ןמז ראשנ אל רבכש ול המדנ - ןכ השוע וניאשכ ךא ;הסיטה
!ץורל וילע רבכ ,ןאכ

:םייס יברה

רחאלו ,הז ןויסינב םידוהי דימעהל אלש ,רשפאש המכ דע רצקל לדתשנ ,אליממ
.ואולימב ןמזה תא ולצניש ,ןמזב החלצה 'ה םהל ןתי ןכמ

תועצמאב) הקשמ יקובקב תורשע קליח תודעוותהה םויסבו ,וירבד תא יברה ךישמה ןכמ רחאל]
,תונוש תונידמו שדוקה ץראב םירע ,שדוקה ץראב ד"בח תודסומ רובע (הסיט התואב םיעסונה
ונידידיד חילשה") ר"זש רמ לש וחילשל ,לרוגב םינוש םיכוזל ;תירבה תוצראב םירע
ואצי הירחאל קרו ,החיש עימשה בוש ךכ רחא .יברעמה לתוכה דיל תודעוותהל ,("א"טילש
...הפועתה הדש לא םיחרואה

ותנמוא ותודיסח

:הז ןוויכב תואטבתה דועו

,תודעוותהה ךלהמב ,(411-410 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת ןוושחרמב 'כל רוא
:רמא ראשה ןיב .דחוימ ןונגסב תוררועתה ירבד יברה רביד

,א"משת הרש-ייח תשרפ ,'ה םויב ונא םיאצמנש עדוי ךנהש הדבועה םע דחי
ההוש התא ןהבש (תועש וא) םיעגר ןתואב ירה - םיקסע לעב ךנהו ,ןילקורבב
לביקו םידוהי ךריב ,ללפתהו דמל ר"ומדא ח"ומ ק"כ וב ,שודק םוקמב
לכב םייוצמה לארשי לש םתחמשב ףתתשהו לארשי לש םרעצב רעטצהו םהיתושקב
ךמצע לש תואיצמהמ חכשת ,תועש וא םיעגר םתואבש ךמצע לע לעפ - לבת יווצק
...!("ותונמוא ותרות"ד ןפואב) דיסח אלא ךניאו

זוזל םגו תכלל

:יברה אטבתה (דסש 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת תוטמ תשרפ תבש תודעוותהב

רשאכ .השודקד םירצמו הז-תמועלד םירצמ .תובר תוגרד תומייק "םירצמ"ב
.םירצמב םיראשנ ,האלה םיכישממ ןיאו - ןכיה הנשמ אל - דחא םוקמב םירצענ
ויהש יפכ ,םירצמב אוה ןיידע ירה ,הברה ךכ לכ עסנ אוהש תורמלש םושמ
..."ומוקממ זז וניא ךא ,ךלוהו ךלוה אוה" :ןועש לע םעפ אטבתהל םיגהונ

לש בוצק םוכס םדאל ביצקמ ךרבתי םשה ."םהב דחא ולו ורצוי םימי" ירה
םוי ןיאו רתוימ דחא םוי ןיא .והשמ לועפל וילע םימיהמ דחא לכב רשא םימי
,רצעיהל אל ,רתוי לועפל שי ...םוי לכב לועפל וילעש יפכ קוידב אלא ,רסח
"ןיאדו חרומ"ד "וחירי ןדרי"ל םיעיגמ רשא דע עוסנלו םירצממ תאצל שי
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיבב

"ךלהמ" תויהל

ץיקה תוחילשל רשקב הרמאנ החישה) ב"ישת תוטמ תשרפ תבשב יברה קיפה הז םגתפמ המוד חקל
:(368-367 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקילב הספדנו ההגוה - 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה לש

םידמועה םידוהי ןיב :רמולכ ,םיכרד תשרפל עיגמו ומוקממ עסונש ימ שי
תוחפל עדויה ,והשימ והולאשישכש ךכל ןכומ אוה םש ותויהבו ,םיכרד תשרפב
.טלקמה לא ךרדה תא ול הרוי ,'אורקל'

זז אוה ןיא לבא ,םיכרד תשרפל עסנש ךכב שפנ-תוריסמ הז ןיגפה םנמא
.םמוד .דמוע דומע תניחבב אוה ,ומוקממ

זז וניא ךא ,ףרה אלל ךלוה ,בושו ךולה ךלוה אוה :םירמוא ויה ןועש לע
...ומוקממ

- "ךלהמ" תויהל וילע אלא ,םמוד תויהל ול רוסא תודיסחה רואיב יפל ,םרב
. . ולאשל והשימ אוביש דע תוכחל ול ןיאו ,תומימח לעבו םייח חור לעב םדא
- רזעל ול תויהל לגוסמ אוה יכ ןכתייש ידוהי והשלכ םוקמב ותוארב דימ
."טלקמ"ל ךרדה ול תורוהלו וילא ץורל אוה ךירצ

...הקידב ןועטה ןועש

בלה עוריא זאמ) ורדחמ הנושארל אצוי יברה .2.40 העשה .ח"לשת ןוושחרמב ח"כ יעיבר םוי
'וכו םירפסה תא תוארל רוקיבה תרטמ .ךומסה הירפסה ןיינבל סנכנו (תרצע-ינימשב השקה
.תורעה ריעמ םעפל םעפמו רפסו רפס לכ לע טעמכ רבוע יברה .ןילופמ התע הז ואבוהש

ותומדש לודג ריק-ןועשב יברה ןיחבמ (597 'מע 'א ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ראשה ןיב
ותואב םולשו סח רושק אל הז םאה :הלאשב ביגה יברה .שמשה תחרוז ץוח יפלכשכ םדא תומדכ
...!?שיאה

םינקז יבשומב "תבש ןועש"

ףסוי-לאומש 'רל בתכמ יברה בתכ (דצק 'מע ,ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת תבטב 'גב
:(םינקז תיבל ותסנכהלו ול גאד תישיא יברהש רגובמ ידוהי) קירדניפ

םיגהונ 'ה רבדל םידרח המכ לצא הנה - למשחה תרונמ ןיינעב בתוכש המב
רתיהב םג םיקפקפמה רתויב םירימחמה שיש ףאו ,"תבש ןועש" ןקתל אד ןוגכב
וילע ודיצמ אוה לבא - ימשר ןפואב הצע תתלמ ידי תא ךשומ יננה ןכלש הז
ןועש גישהל לוכי הפיא רוקחיש יאדכ ןכלו .'שער' תושעל ילבמ הזב לדתשהל
זנכשאד םימש-יאריה יגוח ןיב טרפבו ביבא-לתב ריבכמל אצמנ יאדובש הזכ
לכ תא קלסל ילעש ןבומו ינובשח לע ןועשה הנקיו .תורוד הז אד ןוגכב וגהנש
.אצמנ וב תיבב ךירצה םוקמב ותעיבק םגו ןועשה ריחמ ונייה תואצוהה

ומיכסיש ודיב הלעיש ודיב ינחטבומ ,הז תא השעיש רחאלו ינעידויש רחאל
.ןיבמל ידו ,ן"בלמה תודסומ ראשב הז גיהנהל ןכ םג לקי אלימבו רבדהל

דחאל הנפיש (בסש 'מע ,םש שדוק-תורגיא) ידוהי ותואל עידומ יברהו םימיה וכרא אל
ול רוסמיש ("םינולס 'יש גילעז לאירזע ברה דיסחה ברה ירשב ראשמ") ד"בח ינקסע יבושחמ
."תבש ןועשה תיינקל תואצוהה" תא

...םיתיע תעיבק

העשה יכ הארהש ןועשה לע טיבה") ןועשב טיבהל יברה גהנ תודעוותה לש םויס תעב ,םעפ אל
א"משת להקה ןמוי - "רהוזל תורעהה לעו י"שר לע לאשש תולאשה תא רוציקב ראיבו תרחואמ
.(48 'מע

.םיחרואה לש העיסנה ידעומב תחא אל יברה ןיינעתה ןכ-ומכ

תא ןימזהל א"משת ולסכ שדוחב עיגהש ןיקביר אשוז 'ר ח"הרה םע חיש-ודמ םיעטק המכ הנה
ד"בח ישנ ידי-לע ,תינברהו יברה תוכזל בתכנש הרותה-רפס םויס תגיגחב ףתתשהל אובל יברה
:(56 'מע א"משת להקה תנש ןמוי)

?ןאכמ עסונ ךנה יתמ ,אשוז 'ר םכילע-םולש :יברה

.םיירהצה רחא 4:00 העשב רחמ 'ה הצרי םא :אשוז 'ר

?ןאכמ תאצל ךירצ התא העש וזיאב :יברה

.6:00 העשב אצוי סוטמה :אשוז 'ר

החנמ תליפת . . הדירפ תביסמ . . הרצק תודעוותה רחמ ךורענ הרותה-רפס דובכל :יברה
.2:15 העשב תודעוותהה אופיא היהת ,3:15 העשב איה

םימייוסמ םירקמב ךא .תסנכה-תיבב (םייונישו) תוליפתה ינמזב יברה ברעתה אל ללכ ךרדב
חחוש ג"כשת תנשב (401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב ראותמ) לשמל ךכו .עבקו הרורב הדמע טקנ
ידכ ,3:30 - עיצה יברה .החנמ תליפתד ןמזה תודוא ןיטיול לאומש ברה עיפשמה םע יברה
.החנמה גלפ ןמזב היהת תסנכה-תיבב תורנה תקלדהש

יבר ןואגה תלאשל הנעמב יברה ריבסה ,תירחש תליפתל ושרדמ-תיבב העבקנש העשה יבגל
:('המכחה לצב' האר) סעלאי רזעילא-םירפא

.תאז תונשל ינוצרב ןיא - 10:00-ב היה צ"יירה ר"ומדא ק"כ לצא הליפתה ןמזש ןוויכמ

רצע ןועש

ק"כ בשי ותוקלתסה תעב יכ (26 'מע ב"ישת 'םחנמ תרות') ב"ישת ירשתב ג"יב יברה רפיס
ולש ןועשה תא חקל תוקלתסהה םדוק (םידחא ןיטונימ) טעומ ןמז .ואסכ לע ש"רהמ ר"ומדא
ירחאל ןמז הזיא לע םירומ ויהיש ןועשה יגוחמ תא בביסו ,(ןועש ול ואיביש שקיבש וא)
ןמזב קוידבו .תכלמ דומעיש ידכ ןועשה ךותב (הצונ תועצמאב) הבחתו ריינ תסיפ לטנ ,הז
...!קלתסנ - ןועשה תא ןוויכ וילאש - הז

:םינועשו ש"רהמה יברה לע דועו

גהנ - (54 'מע 1 'סמ ןויליג 'ד"בח םרכ') ח"כשת םירופ תודעוותהב יברה רפיס - וייחב
םימיה םתוא גהנמכ אשנ םתוא ,בהז ינועש ינש ול ויה" :הלודג הבחרה ש"רהומ ר"ומדא ק"כ
ןיינעמ קומינ ."בהז תולשלשב םיזוחא םהו ,ולאמשל דחאו ונימיל דחא - והזח דגב יסיכב
ארבנ ימ ליבשב יכו :יברה לש ונקז-ויבא ,יקסבוני המלש-ריאמ יבר ןואגה ןתנ תאז הגהנהל
...?ותומכ קידצ ליבשב אל םא םלועב בהזה

...רעגייז רסומ

רבדה עגונ ,דחא םוי םיריסחמ רשאכש ,רמא רמועה תריפס ימימ חקל דומלל יברה שקיבשכ
.(305 'מע כ"שת שדוק -תוחיש - כ"שת ינימש תשרפ תבש תודעוותה) תומימתה ןיינע תוללכל
:רמאו ףיסוה דועו

אוהש תורמל - "רסומ ףיטמ" אוה ןועש יכ רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ומגתפ רשפ םג והז
אוהש אצמנ ,גוחמה םדקתמ עגר לכבש םיאורו וילע םיטיבמשכ - המואמ רובידב רמוא וניא
דוע הארו] ןמזה תא רקייל םדאה לע לועפל הלק תוננובתהב ידו .רתויב בוטה רסומה ףיטמ
.[11 'מע לק ןויליג 'תורשקתה'ב טטוצ .139-138 'מע 'א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה'

"תישימחה העשב"

לדנעמ-םחנמ ברה וסיג תנותחל הנמזהב םג ךכו) הנמזהב העיפוהש יפכ ותנותח תעש ןיינעבו
העשב הז היה לעופלש יפ-לע-ףא יכ ,יברה רמא ,"תישימחה העשב" - (ד"יה ןייטשנרוה
.ינחור םעט היה - "תישימחה העש" - הזה ןמזה תעיבקל ירה ,רתוי הברה תרחואמתודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


(טי,חמ) ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו

רקיעה אוה םירפא יכ ,אוה רבדה םעט :ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא
:רבדל םיזמר המכו .השנמ אלו ,ףסויד

ושוריפש "ףסוי" ומכ אוהו ,"ינשפא" ומוגרתו ,"םיקולא ינרפה יכ" םש לע אוה םירפא (א
.יובירו תפסות

-אבב ףוס) "ןועמש יברל הייטמנ (י"שר ,ונלש ןח) ןוירפא" ומכ ,ןח ןושלמ אוה םירפא (ב
תיב רש יניעב וניח ןתיו" ,"ויניעב ןח ףסוי אצמיו" (טל תישארב) רמאנ ףסויבו ,(אעיצמ
."ןח ןב" י"שר שריפו ,"ףסוי תרופ ןב" (טמ) ןמקל בותכ ןכו ."רהוסה
(המר 'מע תוחנמ 'סמל תורעה ,ס"שה לע קחצי-יול תרות)


(כ,חמ) השנמכו םירפאכ םיקלא ךמישי . . לארשי ךרבי ךב

ודלונש ,ןועמשו ןבוארמ םיתוחנ ויה אל ,םירצמב ולדגתנו ודלונש יפ-לע-ףא ,השנמו םירפא
."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא" :(ה קוספ ליעל) בותככ .בקעי לש ולהואב ולדוגו

ןורתי" לש הלעמה - ןועמשו ןבואר יבגל םייוסמ ןורתיו יוליע םהב היהש אלא דוע אלו
.אקווד השנמו םירפאב לארשי-ינב םיכרבתמ ךכ םושמו ,"ךשוחה [ךותמ=] ןמ רואה
(462 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)


(בכ,חמ) ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו

וכלייו םהינש םכש לע ומישיו" (ט תישארב) בותככ .םלועה יניינעל הבהאל זמור - "םכש"
."תינרוחא םביל תא תוביסה התאו" (חי,א םיכלמ) רמאנו ,"תינרוחא

הבהאה תא ךופהל :"דחא" תניחבל "םכש" תניחב ךופהל ףסוי לש וחוכב - "דחא םכש"
.תוקולאל הבהאל הזה-םלועה יניינעב

רוריב"ה אב יזא ,םתלעמו םתגרד יפל םקלח תא ורריב רבכ םיטבשהש רחאל - "ךיחא לע"
ויה אל םיחאהש םירוריב םג ררבל וחוכב ,תוליצאד המשנ היהש ,ףסוי יכ .ףסויד "ינש
.ררבל םילגוסמ
(ב 'מע ,פ ףד םירבד הרות-יטוקל)


(בכ,חמ) יתשקבו יברחב

(סולקנוא) יתועבבו יתולצב

"ודיב חמור חקיו" (הכ רבדמב) קוספה לע רהוזב בותככ .עמש-תאירק אוה - ("יתולצ") ברח
ךכ ,םוקמ בוריקב אצמנה אנושה תא תגרוה ברחהש םשכ ."עמש-תאירקד תובית ח"מר ולא" -
.םדאב יוצמה ערה תוסג תא םילטבמו םיתרוכ עמש-תאירק לש הדובעה ידי-לע

אנושה תא םג גורהל הפי החוכ תשקהש םשכ .הרשע-הנומשד תושקבה ןה - ("יתועב") תשק
עיגמ םדאשכ .ערה תוקד תא םג 'תגרוה'ו תלטבמ הרשע-הנומשד הדובעה ךכ ,קוחרמ דמועה
ערה תוקד תא םג שיגרמ אוה ירה ,הרשע-הנומשד טלחומה לוטיבהו הלענה דוחייה תגרדל
.ערה תא לטבמ אוה הז ידי-לעו ,ךכ לע ללפתמו רמרמתמ אוהו ,(הז לוטיבו דוחייל דגנמה)

.'תשק'ל - הרשע-הנומשו ,'ברח'ל עמש-תאירק הלשמנ ןכל
(99-98 'מע ד"שת םירמאמה רפס)


(ח,טמ) ךיחא ךודוי התא הדוהי

.שפנה םצעב שרשומה חוכ - 'הל לוטיבו האדוהל זמור ,האדוה ןושלמ - "הדוהי"

םיימינפה תוחוכב הדובעה תמדקה ידי-לע איה וז האדוה לש התולגתה - "ךיחא ךודוי התא"
:'ךיחא'ב םיזמרנה ,(תודימו לכש) שפנה לש

ךרדב תוקולאב הגשהו הנבה ונייה ,'תוקולאב הייאר' אוה ,"'ה האר יכ" םש לע - ןבואר
ינבהאי התע יכ" ,(טכ תישארב) רמאנש יפכ ,'ה תבהאל האיבמ וז הייאר .הקזח תותמאתה
."ישיא

ידיל האיבמ וז הדובע .תוקולאב דבלב הנבהו 'העימש' אוה ,"'ה עמש יכ" םש-לע - ןועמש
.האריו לוטיב לש העונת ונייה ,"יכונא האונש יכ" ,(םש) ביתכדכ ,'ה תארי

ןתונ םע םדאה תא רבחמו רשקמה ,הרותה דומיל אוה ,"ילא ישיא הוולי" םש-לע - יול
.ךרבתי הרותה
(א 'מע ,המ ףד תישארב רוא-הרות)

* * *

:ריבסה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

שיו הגשה ילעב םהש שי - םיווש לארשי לכ ןיא (תודימו לכש) שפנה לש םייולגה היתוחוכב
הדימב לארשימ דחא לכ לצא םייוצמ שפנה םצעמ םיאבה לוטיבהו האדוהה לבא ,'וכו םניאש
.'ה שודיק לע ושפנ תא רוסמל ,םיטושפבש טושפה וליפא ,ידוהי לכ לש וחוכב ןכל .הווש

ינבואר רמוא םדא ןיא ,ךמש לע םיארקנ ךיחא לכ יהי" :רתא לע ,(הבר) שרדמב ורמאש והז
.לארשימ דחאו דחא לכב תאצמנ הדוהי תגרד יכ ."אנא ידוהי אלא ,אנא ינועמש ,אנא
(איתת 'מע ,ב ךרכ ב"רעת ךשמה)

* * *

התא" ,רמאמכ ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמל זמור "התא"ו ,דוד תיב תוכלמ רוקמ אוה הדוהי
."ךדבל 'ה אוה

,ה"בקהל לוטיבה תילכתב לטב תויהל ךירצ ךלמה - "התא הדוהי"

םעה לכ לטב ךלמה לש ותוכזב ירה ,ךלמל לטב םעהו ה"בקל לטב ךלמהשכ - "ךיחא ךודוי"
.ה"בקהל
(90 'מע ב"ע המ ףד תישארב הרותה-רוא)


(י,טמ) הליש אבי יכ דע

:ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רמוא

חישמ היירטמיגב - 'דחא' ףוריצב 'השמ'ו ,(13) 'דחא' היירטמיגב - "אבי"
.(3451713=358)

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שרפמ

םיזמורמה) םלועה תוחור עבראבו ץראהו םיעיקרה תעבשב 'ה תודחא תא ולגי לארשי-ינבשכ
.המשנ לכבש 'השמ' תניחבמ אב וז הדובע עצבל חוכה .הלואגה תא ואיבי ,(דחא תביתב

היירטמיגב - (המצע הדובעה ןכו וז הדובעל חוכה תניתנ) 'דחא' ףוריצב 'השמ'ש והז
.חישמ
(9-8 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת'חאש'ה קחשמב צ"יירה ק"כו יברה תנומת

,העודיה הנומתה תודוא (הכונח-ץקמ תבשל) לר ןויליג 'תורשקתה'ב אבומה לע ריעהל ינוצרב
.טמחש חול לומ םיבשוי צ"יירהומ ר"ומדא ק"כו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םיארנ הב

ימי' רפסה לע (םש ןייוצמכ) ךמתסמו ,לטינ לילב המלוצ וז הנומת יכ ,(הרעהב) םש בותכ
.337 'מע ,'תישארב

הארמ ותואב - ומצע 'תישארב ימי'ב .הנוכנ הניא (לטינ לילב המלוצ הנומתהש) וז החנה
:הנומתה המלוצ תוביסנ הזיאב שרופמב רמאנ - ןייצמ וילא םוקמ

,(הירטסוא) ףראדסלעטכרעפ הרייעב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ותוהש תעב המלוצ הנומתה"
ולא תורייעבו) תויאופר תוביס ינפמ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ההש םש - (ךרעל) ז"צרת תנשב
א"טילש ר"ומדא ק"כו - ('וכו תואירבב קוזיחל ,תעדה בושייל איבמו חונו בוט ריוואה-גזמ
להינש ךות) ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ותציחמב תוהשל ידכ םשל עסונ היה זיראפב זא ההשש
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל זא ועיצה םיאפורהו .('וכו תירוביצ תונקסע יניינע המכ (םג) זא
."'חאש' קחשמב תויונמדזהה תחאב זא וקחישו ,תואירבה דצמ םיקומעו םיילכש םירבדמ חונל

תנש לש לטינ ליל ,'אמרג ןמז'ה בקע יכ ,םינייצמ 'תישארב ימי' רפסה יכרוע ,וזמ הרתי)
,"'חאש'ה קחשמ לש אלמה רופיסה תא םסרפל 'לטינ' ליל לש הז ךיראתב ונרחב" ןכל ,א"ישת
.('לטינ' ןיינעל שממ ךייש וניא קחשמהש ועדי םיכרועה םגש עמשמ הזמו

אשד תואנב המלוצ הנומתהש ונייהד ,"םהינש םייקל רשפא" יכ רמולו קוחדל הצרנ םא וליפא
,איהה הנשב 'לטינ' לילש ןוויכ ,ןוכנ וניא הז םג - לטינ לילב היה רבדהש אלא ל"נה
ק"כ וליאו ,(ינאילויה חולה יפל ןהו ינאירוגירגה חולה יפל ןה) תבט שדוחב לח ,ז"צרת
.ןסינב א"י דע רדא שדוח תליחתמ ל"נה אשד תואנב ההש צ"יירהומ ר"ומדא

ףלוו והילא
רתיב


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

יחיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ד"י

.וז שדוק-תבש ליל לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

ישמוח ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
,2"!קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו

ישימח םוי
תבטב ט"י

ללכ רכזנ אל (הרות-יטוקלו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה בתכ
הביתה ,ןיינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 4ם"יבבוש תוינעת רבד-לע
.5"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ . . !ם"יבבוש


ישיש םוי
תבטב 'כ

וישעמ לכ" ,6יברה רמוא ,"הז םויב" .ם"במרה - ןומימ ןב השמ ונברד אלוליהה םוי
. . הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו
לע ררועל ידכ הז 'יאכז םוי' לצנל שי" ,יברה ףיסומ ,ךכיפל .7ץראה ברקב תועושי לעופו
לכב [םינושה וילולסמל ,ם"במרה רפסב ימוי דומיל=] ןיינעה םוסרפב תפסונ תולדתשה רבד
אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע תדחוימ תודעוותה הז םויב הכרענ ה"משת תנשב ."םוקמו םוקמ
.ונרוד
חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

הרותב תורקל םייסמה לכל םירמואש גהנמ לינולמ םייח תוחרא םשב ףסוי תיבמ איבהש טלק ס"וס א"מר האר (2
תפרצ גהנמ הזש בתכש ,יחריה ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב ואיבהו ,'קזח' םעפ לכב
םייח תוחראב אבומה הארו .הרותה ישמוחמ רפסו רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמ וליאו היצניבורפו
.םש אקניפסמ צ"הרהל

ר"ומדא ק"כ םשב םשו ,818 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ ,א"שת א"נמ ןמוי 'תומישר'ב הז ןיינעב הארו
,"שדח רפס ליחתהל" קוזיח ,"םיטושפה םינימאמה םע ומצע לולכל ידכ" אוה וז הרימאל םעטהש ,צ"יירוהמ
יבו'צגורה םגתפמ הנעמה היה - והומייסש הזב אלו אבה רפסב קסועש ןוויכ - קספה ז"ה כ"אש יברה תלאשלו
.ש"ייע ,"תחא הבית" הווהמ הרותה לכש

'סב ןייוצמכו .בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב 'יח ןייעמ' 'סב (ב,בל תוכרבל האירקה ןחלוש

ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (3
אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלשה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו ,קספה
אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל רמאי
אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה בישח
.ל"כע ,"'קזחתנו' איה ***ונלש

אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ . . אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (4
.ותעב רבד חולב טרופמב הארו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

.1016 'מע ,ב"ח ,ה"משת תויודעוותה (6

.ח"כו ך"ז 'יס ק"הגאב ז"הדא ןושל חסונ (7

-----------------


רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה 'סב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'. . קזח'ד ןיינעה לע םג
ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יוה ,רחא ןיינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה תרימאב
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא עיבי

להקה תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה (**
.ומע

.הלועה תא קר םיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il