- ד"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה תבטב ז"כ * אראו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


איצוי ונרודבש ונבר השמש יאדו
תולגהמ םלוכ תא


ידי-לע תויהל הלוכי לארשי-ינבד היילעהו שודיחה
,"הייאר" יפ-לע תויהל הלוכיו ,תעדו םעט יפ-לע ,"ןובשח"
ןיינע קר ונשי תולגה ןמזבש יפ-לע-ףא * תעדו םעטמ הלעמל
הדובעל "ילכ" איה וז הדובע התע םג םוקמ-לכמ ,"ןובשח"ה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תעדו םעטמ הלעמלש- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

לעו ,ולוכ שדוחה לש ונכותו ורקיע אוהש דחוימ (ןיינעו) םוי ונשי שדוח לכבש עודי
אתיאדכ - (ןמקלדכ ,שדוחה ימי לכ תא ללוכש) שדוח-שארמ לחה ,ולוכ שדוחה ארקנ ומש
דחאב םילגר" ,הרואכלד) "םילגרל הנשה שאר ןסינב דחאב" הנשמה ירבד שוריפב 1ארמגב
,ונייהו ,"םילגרל הנשה שאר ובש לגר" ,("אוה ןסינב רשע-השמחב ,(הימתב) אוה ןסינב
.ירקיעה ונכותו וניינע ותויהל ,"ובש לגר"ה םש-לע ארקנ ןסינ שדוח-שארש

:רתוי תויטרפבו

ףוגבש "שאר"ה ומכ ותויהל - שדוחה תליחת אלו ,"שדוח-שאר" םשה קויד 2תודיסחב ראובמ
,שארהמ תכשמנו הלולכ םירבאה לכ לש תויחהש ,ונייה ,םירבאה לכ תא ללוכש םדאה

ירבאב שארהמ תויחה תכשמה ןיינעב א"נ קרפ אינתב בותכש המב 3קוידהכ ,רתוי תויטרפבו -
םייח םהש המ ,םירבאה לכב הוושב איהש המ והזש ,"םירבאה לכל תטשפתמ חומהמ" :ףוגה
יפל ול יוארה חוכו תויח הנממ לבקמ רבא לכו" :ןיינע דוע ףיסומ ךכ רחאו ,(יללכ תויח)
- (יטרפ תויח) "'וכ ותנוכתו וגזימ

ףוגה ירבאבש תויחה הרושק ,ףוגה ירבאל שארהמ תויחה הכשמנ רבכש ירחאל םגש ,תאז דועו
,שארה ידי-לע םיגהנומ ףוגה ירבא לכש ,שארבש תויחה םע

ירחאל םגו ,שדוח -שארמ תכשמנו הלולכ שדוחה ימי לכ לש תויחהש - "שדוח-שאר"ב ותמגודו
.שדוח-שאר םע שדוחה ימי לכ לש תויחה הרושק שדוח-שארמ תויחה תכשמה

םג ךכ ,שדוחה לש ונכותו ורקיע אוהש דחוימ (ןיינעו) םוי ונשי שדוחה ימיבש םשכו
םג תשגדומ ,םוקמ-לכמ ,רתוי יוליעבו תוקדב םה םיאצמנ םשש ףא - שדוח-שארב םתוללכתהב
.שדוחה יקלח ראש יבגל שדוחה לש ונכותו ורקיע אוהש הז קלחב תדחוימה הלעמה םש

:שדוחה םיכרבמ תבשל עגונב םג ןבומ הזמו

הינימ" ירהש - שדוח-שארמ רתוי דוע שדוחה ימי לכל סחיב ללכ לש ןיינע אוה םיכרבמ תבש
ימי לכל םג אלימבו ,שדוח-שארל הכרבה תכשמנ ונממש ,ונייה ,4"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ
.ולוכ שדוחה ךשמב תויטרפב םיכשמנש ומכ ןהו ,שדוח-שארב םילולכש ומכ ןה ,שדוחה

לכב רמול" :5םיליהת תרימא רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנקתל םימעטה דחא והזש רמול שיו
שדוחה םיכרבמש שדוק תבש םויבו" ,6"שדוחה ימיל קלחתנש יפכ םיליהת הלפתה רחא רקוב
אוה םיכרבמ תבשש ןוויכד - 7"םיליהתה לכ דיגהל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי רקובב םכשה
םיליהתה לכ תא וב רמול םיכירצ ןכל ,שדוחה ימי לכו שדוח-שאר לע ךשמנ ונממש ללכה
רועישהכ אלד) אקווד הליפתה םדוק ולוכ ורמאל םיכירצש ,תאז דועו ,שדוחה ימי לכל ךיישה
.(הלפתבש) שדוחה תכרבל חוכ תניתנו הנכה והזש ןוויכ ,(תירחש תלפת רחאל אוהש ימוי

םתוללכתהמ רתוי יוליעבו תוקדב שדוחה ימי לכ םיאצמנ ובש שדוחה םיכרבמ תבשב םגו
ורקיע אוהש דחוימה (ןיינעהו) םויהל עגונב הכרבה תכשמה רתוי תשגדומ - שדוח-שארב
.שדוחה לש ונכותו

,יאמש תיב ירבדכ תונליאל הנשה-שאר טבשב דחאב" 8הנשמב אתיא - טבש שדוחל עגונב
."וב רשע-השמחב םירמוא ללה תיב

ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ,טבשב ירישעה םוי - אוה ונילא בורק רתויה ןיינעה ,םנמא
.רודה אישנ ,ר"ומדא

.שדוחה ימי ראשמ רתוי הז םוי עגונ ,טבש שדוח םיכרבמ תבשב םג ,אלימבו

לש ןוגינ התע וגגני - טבש שדוח םיכרבמ תבשד תודעוותהב ונדמועב (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
םלוככ םבור לצא ךיישש יפכ) דחאו דחא לכ ומצעל רייצי השעמ תעשבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
...ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא היה ובש בצמו דמעמ (ןאכ םיאצמנהמ

ךיתתנ האר ה"ד רמאמ רמאו ,ןגנל ר"ומדא ק"כ הוויצ ךכ רחא ."ינוניבה" ןוגינ ונגינ]
.['וג םיקולא

* * *

שי ,9"השעמ (תושעל) הכלה (ונדמלל) ןרומגאל" םהש םיניינע שי - ללכב הרותב
לבא ,הזה ןמזב לעופב השעמל םיעגונ םניאש ,ונייה ,10"אחישמל אתכלה" םהש םיניינע
,ללכ לעופב השעמל םיעגונ םניאש םיניינע שיו ,לעופב השעמל םיעגונ ויהי חישמה תאיבב
.11"רידאיו הרות לידגי" ,10"רכש לבקו שורד" לש ןפואב אלא

תרות ידי-לע הגשהו הנבהב ךשמנש יפכ - 12"הרותבש רואמ"ה ידי-לע הלגתנ רבכ ,םנמא
לש ןיינע תויהל ךירצ ,רתויב הלענ ןיינע וליפא ,הרותב ןיינע לכבש - ד"בח תודיסח
.13לעופב הדובעל עגונב "ןכב"

,רמולכ ,םיעצוממ ידי-לע םג תויהל לוכי אלא ,רשי ןפואב תויהל חרכומ וניא "ןכב"ה -
,לעופב "ןכב" אלא ,הגשהב "ןכב" קר אלו ,"ןכב" תויהל חרכומ ,לבא ,לכש לש םיעצוממ
ךירצ "ןכב"הש יאדווב ירה ,14השעמה ןיינעב הדובעה רקיעש אחישמד אתבקעד ארדב טרפבו
.לעופב הדובעל עגונב תויהל

,15"'וג הערפל םיקולא ךיתתנ" ןיינעב (רמאמהב) ליעל רבודמהל עגונב םג ןבומ הזמו
ול ןתינ ,תוליצאד המשנ ותויהל ,וניבר השמש ,16"םירוסיו תוכמב ותודרל הדורו טפוש"
הרותב ןיינע והזש ןוויכד - הפקותב הדועב הפילקה לטבלו רובשל 'תי ותלוכיו וחוכ
"ןכב" הזב תויהל ךירצ ,[הז ונרודב אלא ,הז שדוק-תבשה םויב אקווד ואל] התע הלגתנש
.לעופב הדובעל עגונב

ויהש - תוליצאד תומשנל ,וניבר השמל ךיישש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכ ,הרואכלו
יפכ טרפבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש ןיינע והזש ,התע םג םנשיו ונינפלש תורודב
םניאש ונכרעכ םישנאל עגונב "ןכב" הזמ תויהל ךייש ךיא - 'וכ םשרוש שרושו םשרושב םהש
?הלאכ תולענ תוגירדמל םיכייש

:אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא ריהבמ וז הלאש

םא יכ ךמעמ לאוש ךיקולא 'ה המ לארשי התעו 18קוספ לע 17ארמגב בותכש המ"ל עגונב
- "איה יתרטוז אתלימ השמ יבגל ןיא ,איה יתרטוז אתלימ הארי וטא ,ךיקולא 'ה תא האריל
?"ביתכ ךמעמ לאוש אהד ,ץוריתה ןבומ וניא הרואכלד" 19אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא לאוש

יכ ,ה"ע וניבר השמ תניחבמ הב שי לארשי תיבמ שפנו שפנ לכ יכ אוה ןיינעה אלא" ,ראבמו
לארשימ דחאו דחא לכ לצא ךייש הז דצמו ,"'וכו אנמיהמ איער ארקנו . . םיעור העבשמ אוה
תא דחא לכמ םישרוד ןכלו ,"השמ יבגל" אוהש ומכ "איה יתרטוז אתלימ הארי"ד ןיינעה
תא האריל"ד ןיינעה השענ הז ידי -לעש ,ה"מ תניחבב תויהל ,ונייה ,"המ לארשי"ד ןיינעה
.20"ךיקולא 'ה

,תוטישפב הז ירה וניבר השמ לצא ,ןכש ,וניבר השמ לש ותגירדמל המוד הז ןיא יאדווב -
תוללכ ונשי וניבר השמ לצא ;הז לע תובר עגייתהל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכ וליאו
ומכ הז ירה וניבר השמ לצא ;טרפ הזיא ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לצא וליאו ,ןיינעה
,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב הז ירה לארשימ דחאו דחא לכ לצא וליאו ,תוליצאה םלועב אוהש
יתרטוז אתלימ השמ יבגל"ש ןיינעהל תוכייש לארשימ דחאו דחא לכל שי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
."איה

תא ול ןתנ ה"בקהש השמ לש ותלעמ תודוא (רמאמהב) ליעל רבודמהל עגונב םג ןבומ הזמו
וניבר השמש הז דצמש - "םירוסיו תוכמב ותודרל" ,"הערפל םיקולא" תויהל תלוכיהו חוכה
לש וחוכב ,"ה"ע וניבר השמ תניחבמ הב שי לארשי תיבמ שפנו שפנ לכ"ו ,לארשי העור אוה
.הלואגה לא תולגהמ תאצלו ,תופילקה לכ תא רובשל לארשימ דחאו דחא לכ

ךליאו 74 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקלב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - החישה ךשמה]
.[(א"יס .ח"ס)

* * *

םיניינעהכ אלד) לארשימ דחאו דחא לכל םיכיישה םיניינעהמ אוה שדוחה םיכרבמ תבש
- ('וכ םהילא םיכייש םניאש הלאכ שיו ,רתוי קמועבו הבחרהב ,םהילא םיכיישה הלאכ שיש
תכרב ונקית ןכלש ,שדוח-שאר יתמ םדא לכ עדייש ידכ איה שדוחה תכרבד הנקתהש ךכב שגדומכ
לוחה תומיבש הלא םג) תסנכה-תיבל םלוכ םיאב זאש יפל ,אקווד שדוק-תבשה םויב שדוחה
.21(תסנכה תיבל םיאב םניא םימעפלו םתכאלמב םה םידורט

שדוחה תכרב ידי -לעש ,ונייהו ,22שדוחה שודיקל ךייש שדוחה תכרבד ןיינעה תוללכ ,הנהו
.שדוחה שודיקד ןיינעה ןיעמ השענ

-לעש ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" 24קוספה שוריפב 23ל"זיראה יבתכב ראובמה ךרד-לעו
,ןדיד ןודנב םג אוה ןכ - םיניינעה םתוא "םישענ"ו םירזוח ("םירכזנ") ןורכיזה ידי
ןכות השענ יזא ,יווהמל יעבדכ שדוחה תא םיכרבמו וידחי םיפסאתמ לארשי-ינב רשאכש
.(ןמקלדכ) שדוחה שודיקד ןיינעה

?"יווהמל יעבדכ" (שדוחה תא םיכרבמ) שוריפה והמ

ןווכל םיעדוי ןיאש ינפמ םינענ םניאו ןיללפתמ לארשי המ ינפמ" 25ל"זראמל עגונב -
לש םיניינעל םיכיישה הלאל עגונב אלא וניא הז ןיינעש 26ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ ,"םשב
הלאל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,םלצא ןורסיח לש ןיינע אוה הנווכה רדעה ,ןכלו ,'וכ תונווכ
םתלוכיב ןיא םינפ-לכ-לע הז עגרבו ,תונווכ לש םיניינעל םיכייש םניא תונוש תוביס דצמש
תויהל תיללכה הנווכהו ןוצרה קיפסמ - תונווכ יניינעל םיכייש ויהיש בצמו דמעמל אובל
.תונווכה לכ תא ןוויכ וליאכ ךרבתי וינפל תעמשנ ותליפת

םיברב יכ" 27רמאנ הז לעש ,רוביצה תליפת םע ומצע תא לולכל הצעה םג הנשי הזל ףסונו
.(תונווכה לכ םע) יעבדכ יאדווב איה רוביצה תליפת ירהו ,"ידמע ויה

םילוכי םניא תונוש תוביסמ רשאכש - "יווהמל יעבדכ" שדוחה תכרבל עגונב םג ןבומ הזמו
עגונב "םישענ"ה תא לועפל ידכ תיללכה הנווכהו ןוצרה קיפסמ יזא ,רתוי בוט ןפואב ןווכל
.שדוחה שודיקל םיכיישה םיניינעל

:הזב ןיינעהו

אורקל םיליחתמש השרפב) ןרהאו השמל ה"בקה רמא - שדוחה שודיקד ןיינעה תוללכל עגונב
ךל היהי שדחתמ חריהשכ ול רמאו השודיחב הנבל והארה" ,28"םכל הזה שדוחה" (החנמ תלפתב
.30"שדקו האר הזכ" ,29"שדוח-שאר

.הייאר ידע (ב) ,ןובשח (א) :םיניינע 'ב ידי-לע השענ - הנבלה דלומ תעב שדוחה שודיקו

ונשיש אלא ,יניסמ השמל ןתינש ,ןובשחה אוה רקיעהש 31ג"סרה תעד (א) :הזב תועד 'בו
קר אוה ןובשחהו ,32הייארה ידע םה רקיעה (ב) .הייאר ידע םג ויהי ןובשחהל ףסונבש יאנת
אלבטב לאילמג ןברל ול ויה הנבל תורוצ תומד"ש ךרד-לע - םידעה ירבד תתימא ררבל ידכ
.33"הזכ וא תיאר הזכה רמואו תוטוידהה תא הארמ ןהבש ותיילעבש לתוכבו

ירהש ,ןובשחה קר ונל ראשנו ,הייאר ידע יפ-לע שדוחה שודיק ונל ןיא - הזה ןמזבו
הרומ תאיב דע אישנה ללה רדיסו ןקיתש ןובשחה יפ-לע איה םידעומו םישדוח-ישאר תעיבק
.34קדצ

:35תוינחורב ןיינעה ןכות רואיבו

םוקי ימ" 38בותכש ומכ ,37"ןטקה רואמ" - 36הנבלל ןימודש יפל ,הנבלל ןינומ לארשי-ינב
(שדוחה שודיק ןיינע אוהש ,דלומה ןמזב) הנבלה שודיחש ,ןבומ הזמו ."אוה ןטק יכ בקעי
(תווצמו הרותה םויקב הדובעה ידי-לע) לארשי-ינבד היילעהו שודיחה לע הרומ הלודיגו
.תולדגל תונטקמ

,תעדו םעט יפ-לעש הדובעה לע הרומש - ןובשח ידי-לע (א) :םינפוא 'ב שי וז היילעבו
.תעדו םעטמ הלעמלש הדובעה לע הרומש - הייאר ידע ידי-לע (ב)

-לכמ ,תעדו םעט יפ-לעש הדובעה לע הרומש ןובשחה ןיינע קר ונשי תולגה ןמזב התעש ףאו
הדובעה לע הרומש הייארה ןיינעל םג "ילכ" הז ירה ,"םישענו םירכזנ"ד ןיינעה דצמ ,םוקמ
.תעדו םעטמ הלעמלש

ןיד-תיבב ךרוצ שי שדוחה שודיק ליבשבש ךכב שגדומכ - וניבר השמ לש וחוכב אוה הז לכו
.39וניבר השמ דע שיא יפמ שיא םיכומס

שודיק היה םדי-לעש םידעל עגונב 40ל"זח ישרדמב תועד 'ב וניצמש ,הזב ףיסוהל שיו
ךאלמ (ב) ,שדוחה תא ה"בקה שדיק םתודע ידי-לעש הייארה ידע ויה ןרהאו השמ (א) :שדוחה
- ןרהאו השמו ה"בקה ,השולש לש ןיד-תיב ינפב ודיעהש םידעה ויה לאירבג ךאלמו לאכימ
השענ ,יוליגה ןיינע אוהש ,"שדקו האר הזכ" ,שדוחה שודיקד ןיינעה תוללכש שגדומ הזבש
.'וכ הלעמל (םיכאלמ) םיקידצו הטמל םיקידצ ידי-לע

:התע ונתדובעב הזמ הארוההו

לולע - בצמה לפשב אצמנש ותותיחפ לדוג האורו ובצמו ודמעממ ןובשח השוע ידוהי רשאכ
.ו"ח שואי ידיל אובלו וחורב לופיל

טרפבו ,וזכ השק תולגב םיאצמנש לארשי-ינבד בצמה תוללכמ ןובשח םישוע רשאכ הז ךרד-לעו
םיאצמנש תוחפה-לכל ועדי התע דע :תולג ךותב תולג דוע ףסותינ תונורחא יכה םינשבש
לש בצמב םיאצמנו תולגהמ ואצי רבכש םיבשוחש ןלציל-אנמחר הלאכ םנשי ,התע וליאו ,תולגב
םילוכיו ,41"קינשזאפאס םאס" ,תיבה -לעב לש תורמ תחת םניא בושש םיבשוח םה ;הלואג
...םחור לע הלועה לככ תושעל

שוריפב (42ג"שת חספה גחב) רמאש ,טבשב ירישעהד אלוליהה לעב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו
- "ןירוח ינב האבה הנשל ןידבע אתשה ,לארשיד העראב האבה הנשל אכה אתשה" הדגהה רמאמ
הלודג תודבעב - הברדאו) "ןידבע" ראשהלו "לארשיד אעראב" אצמהל םילוכיש הזמ עמשמש
.(!םדוקממ רתוי

,וניבר השמ לש וחוכבש עדיל םיכירצ - םיאצמנ ובש בצמה לפש תורמל ,ןכ-יפ-לע-ףאו
שודיחה ןיינע אוהש ,שדוחה שודיק לש ןיינעה לועפל ,43ארד לכבש השמד אתוטשפתאו
השמ לש ותלועפל עגונב (ד"ס) ליעל רומאה ךרד-לע) תולדגל תונטקמ לארשי-ינבד היילעהו
- תולדגל תונטקמ לארשי-ינבד היילעהו שודיחה תומילשל דעו ,('וכ תופילקה לטבלו רובשל
.המילשהו תיתימאה הלואגב

ולגלגתנ הז רודבש 44ל"זיראה יבתכב אתיאדכ ,אחישמד אתבקיעד ארדב רתויב שגדומ הז לכו
'ה תקדצ םע ישאר אתיו" וניבר השמ לע רמאנ םהילא עגונב רשא - רבדמה רוד לש תומשנה
. . ץראל אובל שקבמ התא םינפ הזיאב ,השמ ,השמל ה"בקה רמא" 46ל"זראמכ ,45"'וג השע
,'וכ ורמאי וישכע ,רחא רוד סינכמ התאו רבדמב םתרבקו אוביר םישיש תאצוהש אוה ךחבש
,"'וגו (השע 'ה תקדצ) םע ישאר אתיו רמאנש ,םהמיע אובתו ןדצב אהת אלא

,אחישמד אתבקעד ארד ,ונרודבש השמ טרפבו ,ארד לכבש השמד אתוטשפתאל עגונב הז ךרד-לעו
וניבר השמש ךייש אל ירהש ,תולגהמ םאיצוהל לכויש ידכ ותיערמ ןאצ םע דחי תולגב ראשנש
דחא לכ ךותב אצמנ ולש ץוצינש םג המו ,ותיערמ ןאצ תא םש ריאשיו תולגהמ אציי ומצע
.תולגהמ םלוכ תא איצויש יאדוובו ,ותיערמ ןאצמ דחאו

הדובעה לע הרומש ,ןובשחה יפ-לע ,התע אוהש ומכ שדוחה שודיקד ןיינעהמש ןוצר-יהיו
יפ-לע ,אובל-דיתעל היהיש ומכ שדוחה שודיקל דימו ףכית אובנ - תעדו םעט יפ-לעש
.תעדו םעטמ הלעמלש הדובעה תומילש םג היהת זאש ,הייארה

47ל"זח ישרדמב אתיאדכ ,רתוי הלודג תוריהמב הנבלה דלומ היהי אובל-דיתעלש ,ריעהלו
ךרד ןבביס אטחשמ ,תוריהמבו הרצק ךרד ןיכלהמ תולזמה ויה ןושארה םדא אטח אלש דע"
רוזחי זאש ,ונייה ,"'וכו הכמ התוא אפרמ ה"בקה אובל דיתעל לבא ,'וכ תוניתמבו הכורא
,אטחה םדוק ומכ תולזמה ךוליה תויהל

,אטחה םדוק היהש ומכמ רתוי הלענ ןפואב תולזמה ךוליה היהי אובל דיתעלש ,רמול שיו -
"דאמ") ןושארה םדאמ םג הלעמל ,48"דואמ הבגו אשינו םורי" חישמב רמאנש הממ ןבומכ
- .49אטחה םדוק היהש ומכ וליפא ("םדא" תויתוא

תועש 'ט - רתויב הלודג תוריהמב רוביעה ןמז היהי אובל-דיתעלש 50וניצמש ךרד-לעו
.םישדוח 'ט םוקמב
(הגומ יתלב - ו"טשת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תחישמ קלח)

.א,ד ה"ר (1

.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .א"עס ,חנ ה"ר ישורד ת"וקל (2

.3 הרעה 699 'מע "אינתה רפסב םירועיש" האר (3

.א,חפ .ב,גס ב"חז (4

.קחצי ףסוי להוא םילהת ס"וסב - (םיליהת תרימא ךרע לדוג תודוא) "םיבתכמ ץבוק" הכוראב האר (5

.ולסכ בכ "םוי םויה" (6

.ולסכ וכ םש (7

.התליחתב ה"ר (8

.נ"שו .(י"שרפבו) א,דכ תוכרב (9

.נ"שו .ב,אנ ןירדהנס (10

.ב,וס ןילוח הארו .אכ,במ היעשי (11

.םש ףנע-הפי שוריפבו ב ר"כיאד אתחיתפ .םש ע"הק 'יפבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי האר (12

.דועו .אי 'מע ת"ש'ה מ"הס האר (13

.מ"כבו .ט"ס ק"הגא אינת האר (14

.א,ז ונתשרפ (15

.פ"הע י"שרפ (16

.ב,גל תוכרב (17

.בי,ד"וי בקע (18

.ב"מפר (19

.םש ןמסנהבו ,זכש 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (20

.נ"שו .(אנת 'מע) ותלחתב שדוחה תכרב ךרע תידומלת 'קיצנא האר (21

.187-8 'מע ט"ח ש"וקל האר (22

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר האר (23

.חכ,ט רתסא (24

.גמתת זמר םיליהת ש"לי .אצ רומזמ ףוס םיליהת שרדמ האר (25

(א רדא אי "םוי םויה"ב קתענ) דמק 'מע ג"ח ולש שדוק-תורגיא םג האר (26

.א"עס ,ח תוכרב הארו .טי,הנ םיליהת (27

.ב,בי אב (28

.פ"הע י"שרפו אתליכמ (29

.פ"הע י"שרפב אבוה .א,הכ ה"ר (30

.נ"שו .ג"פ אב 'פל םיאולימ גי ךרכ המילש-הרות הכוראב האר (31

.ךליאו בס ע"ס םש ש"ות .ו"מ ב"פ ה"ר ם"במרהל מ"היפ האר (32

.(הנשמב) א"עס ,דכ ה"ר (33

.נ"שו.ב"פ םש ש"ות האר (34

.וז החישמ - (ח"ס) 66 'מע א"כח ש"וקל םג האר (35

.ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג,ו"פ ר"ב .א,טכ הכוס האר (36

.זט,א תישארב (37

.םש א"שרהמ ג"אדחבו ב,ס ןילוח הארו .ה .ב,ז סומע (38

.(83 הרעה 68 'מע ו"כח ש"וקל םג הארו) ה"פרו א"פס ח"הודיק 'לה ם"במר האר (39

.נ"שו .זי תוא פ"הע אב ש"ות האר (40

ומצעל ב"העב אוה ,רמולכ ,(נ"שו .175 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות האר) רלדנס ומצעב אוה = (41
.(ל"ומה)

.54 'מע ג"שת ש"הס (42

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (43

.ד,ג תומש ל"הסו ת"ל .כ המדקה םילוגלגה רעש (44

.אכ,גל הכרב (45

.בי ,ט"יפ ר"בדמב .ד"וי תקוח אמוחנת (46

.(ו"זרהמ 'יפבו) ד ,י"פ ר"ב (47

.גי,בנ היעשי (48

.נ"שו .202 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות האר (49

.זכתת 'מע (ב ךרכ) צ"צהל ז"הואיב הארו .טירת 'מע רוא להיב ראבתנו קתענ - ז"הדא רמאמ (50
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


לכב הטמה רוריבב ץפח ה"בקה
ויתוגרדו ויטרפ


?תפסונ תולג האב םירצמ תלואג רחאל עודמ

תיחצנ הלואג לש ןפואב הנושארה םעפב ץראל הסינכהו םירצממ הלואגה התייה ,וכז וליא
תויולגה םג ויהי םירצממ הלואגה ירחאלש ה"בקה בביסש םימעטהמו .תולג הירחא ןיאש
יעיברה תולגל דע וירחאלש תולגל שרושה אוהש ,"אבהדד אשיר" ,לבב תולגמ לחה ,הז ירחאלש
הדובעה ירחאל היהת (המילשהו תיתימאה הלואגב) ץראה תשוריש ידכ - םודא תולג ,(ןורחאה)
םירצמ תולגב קר אל ,ונייה ,תומילשה תילכתב (תולגה ןמזב) הטמה רוריבב לארשי-ינבד
...תויולגה 'דד תוגרדה יטרפ לכב םג אלא ,תויולגה לכש ללכהו שרושה איהש

םילוכיש השודקה תוצוצינ רוריב תויהל ךירצ הליחתש ,םייללכ םינפוא 'בב אוה רוריבה
הרותה םויקב "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע] השודקל םתולעהלו םררבל
ךירצ הז ירחאלו ,[םימש םשל םישענש תושרה יניינעבו ,םיימשג םירבדב ושבלתנש תווצמו
ןכל - השודקל םתולעהלו םררבל רשפא -יאש הז-תמועלה יניינעד לוטיבהו הריבשה תויהל
תויוכלמה 'דד לוטיבהו הריבשה רבד-לע םנכותש םיקוספ יוביר הלואגה תואובנב וניצמ
ולעו" ,"הרצבב 'הל חבז יכ" ,"רבשתו לבב הלפנ" :המגודלו ,לארשי-ינב תא ודבעישש
ומכ ,לארשי-ינבל ועייסיו ורזעיש הלא וראשייו ,"וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ
,הזמ הריתיו ,"םילשורי ישדוק רה לע םהיחא לכ תא ואיבהו 'וג םיטלפ םהמ יתחלשו" בותכש
."דחא םכש ודבועל 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימעה לא ךופהא זא"

לכ רקיע"ש עודיכ ,"ךנוצר תווצמכ" - תומילשה תילכתב לארשי לש םתדובע םג היהת זאו
"םינויצ" לש ןפואב אוה תולגה ןמזבו ץראל-ץוחב םמויקו ,"'ה ץראב םיבשויל תווצמה
ינאש יפ-לע-ףא . . רפסב ורמא" ,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשי ץראב םמויקל (םינמיס)
. םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש תווצמב םינייוצמ ויה ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ
ןמזבו ץראל-ץוחב םמויק ,ףוגה תבוח םהש תווצמה ולא ,םינויצ ךל יביצה הימרי רמא ןכו .
."ץראל רוזחנשכ ונילע םישדח ויהי אלש ידכ" איה תולגה

'ה ךאיבי יכ היהו") ץראל הסינכה רבד-לע ,םירצמ-תאיציד השרפה םויסב זמורמ הז ןיינעו
תומילשה ןכו ,ןיליפת תווצמד תומילשהש - ןיליפת תווצמל תוכיישב ("'וגו ינענכה ץרא לא
ץראל הסינכהב היהת ,"ןיליפתל (הרותה תווצמ) הלוכ הרותה לכ השקוה" ,תווצמה לכד
ןחלוש לעמ ולגש םינב"ד בצמו דמעמב ,תולגה ןמזב יכ ,תולג הירחא ןיאש תיחצנה הלואגב
לש ןפואב םא יכ ,ה"בקה םע (רוביח) אתווצ ןושלמ תווצמה ןיינע תתימא ךייש אל "םהיבא
תויהל םירזוחש ירחאל היהי תווצמה םויקבש אתווצד ןיינעה תתימא וליאו ,דבלב "םינויצ"
."ךלמ לש ןירטלפ" - ץראל הסינכהב ,תויחצנו תועיבק לש ןפואב םהיבא ןחלוש לע םיכומס
-183 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה טבשב 'ד ,אב תשרפ תבש תחישמ)
(185

רקיעה אוה השעמה


הרותה יפ-לע ידוהי לש ותגהנה
םייח לש הלאש איה


ולוכ םלועה לכ רובע אלא ,ורובע קר אל

לע רתווי ונוצרבש ,"תויחונ" לש ןיינע הניא ,הרותה תארוה יפ-לע ידוהי לש ותגהנה
לש ןיינע ולצא ךייש אל "הרות דומלת אלב"ש ,ונייה ,"תויח" לש ןיינע אלא ,וז "תויחונ"
השביל םילועש ןוויכ םיבש םיגד המ . . םיה יגדכ םדא ינב ולשמנ" ,ארמגה ןושלבו ,םייח
םייח ,רמולכ ."םיתמ דימ תווצמה ןמו הרות ירבדמ םישרופש ןוויכ םדא ינב ףא ,םיתמ דימ
."םיבושח התימכ" - הרות אלל

ןלציל-אנמחר ,וייח תא דבאלו היתווצמו הרותהמ שורפל ול תפכיא אלש ןעטיו אובי רשאכו
,הזכ םדאל םיסחייתמ דציכ (תומוקמ ראשב ב"ויכו ,קרוי-וינב ןאכ) םלועה תגהנהב םיאור -
:"רבד אמלע יאמ יזח קופ" - ל"זח ןושלבו

..."יטרקומד רטשמ"ב םיאצמנ ירה - םדא לש םייטרפה וייחב ברעתהל ןכתייה ,הרואכלו
וליצהל םיצמאמה לכ תא ושעי - "םיילמרונ םישנא" וב שיש םוקמ לכב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
התרזעל סייגתו ,הביבסה לכב העונתה תא רוצעת הרטשמה :ומצע תא דבאל ונממ עונמלו
ירבד"ב וליפא ושמתשיו ,ומצע תא דבאל אלש ותוא וענכשיו ובל לע ורבדיש "םיגולוכיספ"
,חוכב והוספתיו יאשחב "םירטוש"ה ובנגתי - םייתניבו ,'וכ ותעד תא חיסהל אלש ידכ "רקש
...!ותעד-תויפש תא ול ריזחתש "העגרא תקירז" ול ונתיו ,רשגה ןמ והודירוי

וחרוכ-לעב ונממ םיענומ ויה זא םגש) דבלב וילא עגונש ןיינע הז ןיא - רבד לש ותימאלו
,ומצע תא קר אל דבאמ וז הלועפבש ןוויכמ ,(םדא לש וייחב רבודמש יפל ,ומצע תא דבאל
.הלוכ הביבסלו ותנוכש יבשותל ,ותיב ינבל קיזמ אלא

יפ-לעש הנעטל םוקמ ןיאש - הרותה יפ-לע ידוהי לש ותגהנהל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
,םייטרפה וייח-חרואב ברעתהל רוסאו ,ונוצרב הלועש יפכ גהנתהל םדא לכ לוכי "היטרקומד"
השביל ןילועש ןוויכ(ש) םיבש םיגד" תמגודב ,שממ וייחל עגונש ןיינע תודוא רבודמ ירהש
!ןלציל-אנמחר "םיתמ דימ

עגונה יללכ ןיינע םא יכ ,ולש ישיא ןיינע הניא ידוהי לש ותגהנה ןפואש אלא דוע אלו
:ולוכ םלועל

הרואכלד ,"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ :ל"זר רמאמב רואיבה ,םידקהבו
תויהל ךירצ (הוואג לש שגר) "בל הבוג"ד ןיינעהש ם"במרה קסופ תועד תוכלהב :רתויב הומת
תיאד ןאמ אתמשב" ,"רחאה הצקה דע דחאה הצקה ןמ" הזמ קחרתהל םדא ךירצו ,ירמגל ללשומ
וליבשב ארבנ םלועה לכש םדאל םירמואש ןכתייה ,ןכ םאו ,"התצקמ וליפאו ,חורה תוסג היב
תוירחאה לדוג תא םדאה עדייש םירבדה תנווכ :רואיבהו !?הוואג לש שגרל ואיבמה רבד -
.ולוכ םלועה לכל תעגונ ותגהנהש ןבומ ירה ,םלועה ארבנ וליבשבש ןוויכמד ,וילע תלטומה
יתלב - 1039-1037 'מע ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


יחינמ תובברו םיפלא ופסותי"
"ןיליפת


ןיליפת חינה אלש הביסהו ,ה"בקל ברקתהל ךרד שפחמ ידוהי
* ןיליפת ומע חיניו וילא אוביש ימ אצמנ אלש - איה
ךרוצ ןיאשו המייקל לקש ,בר ינחור ךרע תלעב הווצמ
תא שגירש רופיס * תיבה ינבו השאה םע הניגב ךסכתסהל
םיאב ויה ול ןיליפת חינהל ךישממ היה ימו תועמד דע יברה
,זט ,וט תונויליגל) ךשמה תמישר * תאז ול םיעיצמו וילא
(זטר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

זירכה וילעש ,"ןיליפת עצבמ" היה תווצמב לארשי-תיב ינומה יוכיז לש ןושארה עצבמה
,"םיעצבמה תשמח" הליחתב ,םיפסונ םיעצבמ ואב ויתובקעב .םימיה תשש תמחלמ תפוקתב יברה
."םיעצבמה תרשע"ל דע ,םיפסונ םיעצבמ יברה םהילע ףיסוה ךשמהבו

:(140 'מע ,'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תישארב תבשב יברה לש תואטבתהב חתפנ

םשה תא ול וקינעה ךכ-רחאו ,ןיליפת תחנה ןיינע והז ושדחתנש םיניינעה דחא
."ןיליפת עצבמ"

ימיו הכונחה ימי תא לצנל יברה ארק (257 'מע םש) הנש התואב ולסכב ט"י תודעוותהב
."ןיליפת עצבמ" ןיינע תא ריבגהלו לידגהל ידכ םתארקל הנכהה

:רמאו ףיסוה יברה

חחושל :וטושפכ ןיינעה אטבתמ הז םשבש רמול שי אלא - "רזומ" םש והז תמאב
אביל אנמחר" היהיש קר אל ,םימשבש םהיבאל בוריק רתי תודוא םידוהי םע
יוטיב ידיל אובי ןיינעהש אלא ('וכו לודג רבד ומצעשכל אוהש) "יעב
תווצמה לכ ושקוה ירהו] תוישעמ תווצמ לש עוציב - לעופ לש ןיינעב (עוציב)
.ןיליפת תווצמל עגונב דחוימב - [ןיליפת תוצמל ןלוכ

177 'מע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש האר - "עצבמ"כ םיברה יוכיז תולועפל ףסונ רואיב)
.(ךליאו

הרומחו הלק הווצמ

:ויתוביסו "עצבמ"ה ןכות לע (147 'מע ,א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) יברה רביד ךכ-רחא

,םירחא םיניינעב רשאמ רחא ידוהי לע לועפל רתוי לקש רבד אוה ןיליפת תחנה
תרימש .םישדח תונקל םינפ-לכ-לעו וילכ תא רובשל הלה ךירצ - תורשכ ןכש
תרימש לע גואדל עגר לכב הלה םע תוהשל םיכירצ וב םלש םויב הכורכ - תבש
הריבב ואנבש לוזגה (הרוק) שירמה לעו"] שירמ תנקת ךרד-לע ןכלו ;ולש תבש
ותריב עקעקל וכירצמ התא םאש) םיבשה תנקת ינפמ וימד תא לוטיש (לודג תיב)
.ןיליפתב םיקסועו זרכוה ["(הבושת תושעלמ ענמי ומצע שירמ ריזחהלו

םיליחתמ ?המ אלא .תווצמ ראשו תורשכ רבד-לע םג םירבדמ תמאבש :תאז דוע
.הלודג הווצמ איה - הרותה דצמו ,המייקל לק םדאה דצמש הווצמב קר

,'וכו ותיב ינב ,ותשא םע ךסכתסהל ךירצ םדאה ןיא וז הווצמ םייקל ידכו
.'וכו המויק לע ףסכ איצוהל ךירצ וניא םג ירה - ומע חינהל םיאב םאו

תוררועתהה תא לצנל

תמחלמל םיכומסה םימיב זא התיהש תוררועתהה תא לצנל - 'ןיליפת עצבמ'ב זא יתאצי ןכל"
רמא ,"'וכו לארשי-ינב תא דחאל החוכבש ,רמאנ ןיליפת תווצמ לע ,ןכש - 'םימיה תשש'
המייקתהש 'תודיחי'ב הילרטסואמ קינטוג 'יש ןהכה םייח-רואינש 'ר ח"הרה ג"הרהל יברה
'ךלמל ק"ידצ' - ז"כשת בא-םחנמב 'ה םירבד תשרפ שדוק-תבש ברע ,ישיש םוי) רידנ יד ןמזב
שדוקה-ץראב ןורחאה ורוקיבבש חרואה ירבדל הבוגתב ורמאנ םירבדה .(173 'מע 'ו תרבוח
.המחלמה ינפלש תוררועתהה ןמז תא לצנת שטיוואבוילש ופיצ יכ םיינרות םישיאמ עמש

:ןכו

,תורשכל ךכ-רחא עיגהל ולכוי הז ידי-לעש הווקתב ןיליפת םע יתלחתה ינא
.הלוכ הרותה לכלו תבש

:(175 'מע םש) 'תודיחי' התואב דוע

םעהש םידוהיל רמול םיכירצ - 'לארשי לכ ףוכי' לש בצמה ונב םייוקיש ידכ
םואנל םכילע ,הילרטסואל ובושת םתאשכ .תווצמו הרותל בושל ךירצ ידוהיה
םירבדה לע רוזחל שי :שייבתהל ןיא . . תבשו ,תורשכ ,ןיליפתל עגונב
תבשו תורשכ ורמשיו ,ןיליפת וחיני םידוהי רשא - הרבעש הנשב םתעמשהש
.'וכו

לע רפיס ןכו .לתוכה דיל ןיליפת חינמ ןורש 'יש לאירא ףולאה תא הארש ,יברל רפיס חרואה
ואב ולש דודגה ילייחשכו ,המחלמה תעב 'ה שודיק לע לפנ הלעבש ,ץיבובמולוג 'יחת 'ש תרמ
.ןיליפת תחנהב וליחתיש - םהמ התשקב התיה - ורכזל והשמ תושעל ושקיבו היערה תא םחנל
.'וכ התשקב תואלמל לדתשהל הל וחיטבה םהו ןיליפת תוגוז המכ םהל הרסמ איה

.יברה לש 'קה ויניעב תועמד וארנ תאז רפיס חרואהש העשב

:ןורש רמל עגונב רמאו (179 'מע םש) תימעפ-דח ןיליפת תחנה ןיינעל יברה סחייתה ךשמהב

וילא םיכלוה ויה םאב תרחמל םג חינמ היה אוהו םוי ותואב ןיליפת חינה אוה
.וילא ךלה אל דחא ףאש אלא . . תרחמל - ןורש קירא לא -

...תרחא הווצמב רחבי ,הברדא

יברה סחייתה (142 'מע 'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תישארב תשרפ תבש תודעוותהב
וירבד תישארב .ןיליפתה תווצמב אקווד רוחבל טילחה תווצמה ג"ירת לכמ עודמ - הלאשל
:(140 'מע םש) ומידקהב ,ןיינע לש ופוגל יברה בישה

דחוימבו םיחוכיווב סנכיהל יכרד ןיא ירה ךא ,ךכ לע תוישוק םילאושש םנשי
וא ,תמאה שופיחב םנוצרש ינפמ ןכ םישוע םישקמ םתוא םאה ןוחבל ךרוצ שיש
אובל ןכמ רחאלו ךפיהל רמול שי ,ךכ רמוא והשימ רשאכש איה םכרדש םושמ
...רטנקל תנמ לע לואשלו

ראבנ ןכלו ,תמא יפ-לע אוהש יפכ ןיינעה תא עדיל םנוצרש טועימ ונשי לבא
.תאז

:(146 'מע םש) רמאו רזח ךשמהב

םא עדוי ינניאש םושמ ,םיחוכיווב סנכיהל ידכ ונניא םירובידה ןיינע לכ
...הלאשב וא הבושתב םנוצר

ץמאתה ידוהיהו) םילשוריב ררוגתמה ידוהימ בתכמ יתלביקש ןוויכ ךא
ידוהי וניהו (בתכמה תא ילא רגשל ידכ תורוגא םיעברא ,ינמודמכ ,איצוהל
אמש ותעדב לוקשי זאו בתכב רואיב ינממ לבקל ונוצר ,םימכח ירבדל עמושה
...הז ןיינעב םיקסעתמהל אוה ףרטצי

"ותיבב אלה בשוי לעופל"

:רטנקל תנמ-לע םילאושל סחייתה ךכ רחאלו הלאשה ףוג לע בישה יברה

ןיינעב קסוע ןוסרואינש לדנעמ ,הברדא .ןיליפת אקווד - םה םילאוש - עודמ
!תואירבל .תווצמ ב"ירתמ תרחא הווצמ ינולפ ןב ינולפ רחבי ,ןיליפת

ורחב עודמ אינורטב אב ךא ,המואמ לעופ וניאו ותיבב הלה בשוי ,לעופל
.תווצמה ראשמ ןיליפת תווצמב

םיקסועש םילשוריב םידוהיל םוקמ בוריקב אצמנ הלהש תורמלש םשה ךורב
רשקהו ,אצמנ ינא וב םוקמהמ םוקמ קוחירב םיאצמנ םה - 'ןיליפת עצבמ'ב
.ל"נהל אלו יל םה םיתייצמ תאז םעו ,םיבתכמ תועצמאב אוה םניבו יניב

םהילע אובתו ךכב לעפי ,תווצמה ב"ירת ראשמ תחא הווצמ הלה אופא רחבי
.הכרב

םויב םתגהנהש םה םיעדוי .ה"בקל ברקתהל דציכ םיכרד םישפחמ םידוהי
םוי ריסחה הלהש הדבועה . . םדיב עייסל שיו אעראד ארפעכ הלטב לומתאה
.ןיליפת ול איביו אוביש ימ ןיא התע תעלש םושמ איה - ןיליפת תחנהב

םלועה תונקתמכ ןיליפתה

:אקווד ןיליפתה תווצמב הריחבל יברה ןתנש ףסונ ינורקע קומינ הנהו

ק"כ ירבד תא איבה (ךליאו 210 'מע ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב
ק"כל יעצמאה ר"ומדא ק"כ ירבד לע רפיסש) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונבל ב"שרהומ ר"ומדא
אוהש ימ םג" - (דיגמה ברהמ עמשש םירבד ,ןקזה ר"ומדא ק"כמ עמשש המ ,קדצ-חמצה ר"ומדא
ןכו ,אירב בלהו אירב שארה - ןיליפת םיחינמשכ .םיתמ תויחהל ןכ םג לוכי הדילמ דיסח קר
הלוח ,ןלציל-אנמחר ,שארה היהנ ןיליפת םיחינמ אל ןלציל-אנמחר םא .ףוגה ירביא לכב
."'וכ ירמגל םילפונ ןלציל-אנמחרש דע ,םירביאה לכב ןכו 'וכ דיהו

,שפנ -תריסמב ךכב קסוע קר םא ,הבושת-ילעב תושעל לוכי דחא לכ ,םצעבש ריבסה יברה
זאש ,תימצע העיגי לש האצות םה ויתוחוכש ימ המכו-המכ-תחא-לע .תודיסחבו תומימתב
רשאמ רתוי דוע הבושתה לעבל ךלמה הארמ ותבהא תא .הלעמלמ םוצעו בר עויס ול םיקינעמ
תורשע ונממ קוחר היה םא דחוימב ,ונב לש ובוריקב קסעש ימל הדומ ךלמהו ,רומג קידצל
.תומשגתמ ויתולאשמ לכו לודג אוה ונב לש וריזחמ יפלכ הבוטה תרכה שגרו .םינש

תעפות :ןיליפת תחנהל הבושת-ילעב תיישע ןיבש רשקה תא ראיבו יברה ךישמה ןאכ
-אנמחר ,'וכו םינוש םיגוסמ העישפ) רעונה ינב ברקב הנורחאל תרבגתמו תכלוהש תורדרדיהה
הניאש תוגהנתהש ןיבמ לכשה דועב ןכש ,בלהו חומה ןיב ןוזיא רדעהב ןרוקמ - (ןלציל
אל ףאו תוינחורב אל תמלתשמ הנניא (רשויהו קדצה ךפיה ,הבינג וא הליזג) יעבדכ
ונניא בלה רשאכ ירה - (שנעייו ספתי אלו חילצי םא ףא) אבב אלו הזב אל ,תוימשגב
:ל"זח רמאמכו .ובל תורירש רחא ךלוה םדאהו ,םירבוג ןויגההו לכשה ןיא ,חומל דבעושמ
."תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא"

תלקתנ - ויכרד ביטיהל שרדנה םדאל רסומ תפטה :ןיליפת תחנהב הליחתמ הבושת ןכלו
חומה ןיאש דבלב וז אל יזאו ,(הזב אצויכו וילא םינווכמ םירבדה ןיאש) תילכש תודגנתהב
ולכשו ותוא "תדחשמ" תוואתב ותעיקש) חומה לע טילש תויהל ךישממ בלה אלא בלה לע טילש
תא םיחיטבמ - די לש ןיליפת תחנהב .(ובל תוואת גישהל םיכרדו םיביתנ תאיצמל סייגתמ
לש העוצרב ותרישקו ,בלבש הוואתהו שגרה - בלה דגנכ השעמה חוכ תא תלמסמ דיה ןכש ,בלה
לכשה דובעישו תרישק ,שאר לש ןיליפת םג חינהל שי תומילשב היהי ןיינעהש ידכו .השודק
.וכילומ רשיה לכשש ךרדב דעציש ,שארבש

"רשכה"מ תוריהז

יברה דמל (1703 'מע ,'ג ךרכ 'ג"משת תויודעוותה') ג"משת זומתב 'ז תקוח תשרפ תבשב
:"ןיליפת עצבמ"ל עגונב תדחוימ הארוה רהוזה ירבדמ

,ןיליפת תחנה - תחא הווצמ םייקל ידוהי לע םילעופו "הצוח"ל םיאצוי רשאכ
לש ןפואבו הכרבב ונממ םידרפנ ךכ-רחאו 'םיעצבמ'ה יניינע ראשב הזב אצויכו
לש ותגהנה תוללכ לע 'רשכה'כ שרפתי אל רבדהש רהזיהל םיכירצ - 'וכ הביח
- הכרב ירבדב ונממ םידרפנש המ ,רמולכ .ויניינע ראש לכל עגונב הז ידוהי
ןיאש ול שיגדהל םיכירצ אלא ,ותגהנה ןפוא םע םימיכסמש הרומ הז ןיא
םיכירצש ןוויכמ ,הזב אצויכו ,תווצמ רשע ,דבלב תחא הווצמ םויקב קפתסהל
םיליחתמ התע תעלש אלא ,םהיטרפ לכב היתווצמו הרותה יניינע לכ תא םייקל
.הזב אצויכו ,תחא הווצמ םויקב ומע

יטרפל ילילש סחיו ןוצר תעיבש רדעה ול םיארמש) אפוג הז ןיינעש אלא
די ,אקווד "לאמש די"ב תושעיהל ךירצ (היתווצמו הרותה יפ-לע םניאש ותגהנה
ןכלו ,םולשו סח תווצמו הרות םייקל הצרי אלש ,ותוחדל אלש ידכ ,ההכ
,דבלב לאמש דיב איה הייחדהש ,ונייה ,"תברקמ ןימיו החוד לאמש" םישיגדמ
.אקווד ןימי דיב אוה - דסחה וק - בוריקה וליאו

"עצבמ"ב ליעפל בתכמ

רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ברה" לא יטרפ-יללכ בתכמ יברה חלש ח"כשת תבטב ד"כב
:רמאנ ומויסב .ןודנול ןיזוק "'יש רודגיבא ןרהא ה"ומ 'וכו ןיליפת עצבמב םילעפ בר

[הזב ףרוצמהו=] ב"וצמהו טבש ז"טמ ובתכמ לבקתנ [התע הז=] ע"ז
תילגנאב) "לוחה תומיב" ףיסוהל יאדכ - [םוי לכב=] DAILY "רעטסואפ"הב
.(ןבומכ

:יברה בתכ ושדק די תמיתח דצל

.ללכבו ןיליפת עצבמב הבר החלצה תכרבב

השעמה לודג

:יברה עיצמ (257 'מע ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב

תחנה תודוא ידוהי םע חחושל - היהיש םעט הזיאמ - לעופב םיכייש םניאש ולא
תא וריבגי םהש םירחא לע תוחפל םהלש תלוכיה לכב עיפשהל םהילע ,ןיליפת
...םנוממ תועצמאב וא ,'וכ חחושל וכלייו תולדתשהה

ךכמ םמצע םהל חמצתש תלעותבו םיברה יכזמב תקסועה ,יברה לש תניינעמ תוסחייתה דועו
:(148 'מע םשו ליעל האר ,ח"כשת תישארב תבש)

חינהש ידוהי ותוא - תלוזה םע ולעפש דבלב וז אל ירה לעופב וחכונש יפכ
רחא סחי ולביק 'ןיליפת עצבמ'ב ולדתשהש םתוא :םמצע םע םג אלא - ןיליפת
תא םתוארב הז לכ .ןיליפת תווצמל (אתוילעמל) ירמגל הנוש סחי ,ידוהיל
- בר ןמז קספה ירחא וא ,הנושארה םעפב םא ןיליפת חינמה ידוהיה לצא החמשה
.וז הלועפב ופתתשהש הלאמ תועידיו םיבתכמ ןאכל ועיגה ןכאש יפכו

חישמה תומי תא זרזי

:(148 'מע םש) ח"כשת תישארב תבשב יברה םייסו

קיפסמ ןיידע ןיא התע תעל ןכש ,ושעי ןכו וארי םהמש - - ןוצר יהיו
."ןיליפת עצבמ"ב םיקסעתמו םילדתשמ

דוע םויקב ףסותיש רורב רבדהו ,ןיליפת יחינמ םידוהי יפלא ופסותישו
.תווצמ

תא ריסי ,חישמה תומי תא זרזיו תולגה ןמז (ישוק) תא לקי םגו - לעפי הזו
תיתימאה הלואגב אחישמ אכלמ דוד אוביו "'וגו ומיתורסומ תא הקתננ"ה
.םיחפט הרשעמ הטמל שממ בורקב המילשהו

:(258 'מע םש) הנש התואב ולסכב ט"יב יברה לחיא ףסונ לוחיא

לכ אליממ ולטביי יזאו ,בבל בוטו החמש ךותמ ךכב ולעפיש ןוצר יהיו
הבר החלצהב להנתי עצבמהו - ואוביש דצ הזיאמ - םירתסההו תומלעהה
...ןיליפת יחינמ תובברו םיפלא ,תואמ ,תורשע ,םידיחי ופסותיו ,הגלפומותודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(ג,ו) םהרבא לא אראו

היוצמ ,תובאה לא התיהש ,וז תולגתהש ,תרמוא תאז .הווה ןושל םגו רבע ןושל אוה "אראו"
הבהאה תדימ) הבש 'םהרבא'ה שי לארשימ דחאו דחא לכ לש ותמשנב .לארשי תומשנב התע םג
תודימ תולגתמשכו ;(םימחרה תדימ) הבש 'בקעי'הו ,('ה תארי תדימ) הבש 'קחצי'ה ,('הל
.תובאה לא תיקולאה תולגתהה תמגודב הז ירה ,הלא
(טפקת 'ב 'מע ,ז ךרכ תומש הרותה-רוא)


(ז,ו) םיקלאל םכל יתייהו

?(ונלש הקולא) "וניקולא" לש היטנב אב "םיקולא" םשה קר עודמ

ןיינע תא גציימש םשה .םוצמצ תועצמאב אב אוהש יפכ קר ךייש ,ונלש אוהש 'ה לע רמול יכ
."וניקולא" לש הייטנב אב םיקולא םש קר ןכל .עודיכ ,םיקולא םש אוה םוצמיצה

לע רמאו ,ותוקלתסהל ךומס ,ענעיפ רפכב ותויהב ,םולחב ע"נ ןקזה ונברל הלגתנ הז רבד)
.("...טושפ - ץוריתהו ,הבוט - הישוקה" :ךכ

:קוספה רמוא הז לעו

רומא" - וינפלש קוספב רכזנה) 'יוה םש ףאש השמל חיטבה ה"בקה - "םיקולאל םכל יתייהו"
הקולא תניחבב אוהש ,םיקולא םש ומכ לארשי תומשנל ריאיו הלגתי ("'יוה ינא לארשי-ינבל
.ונלש
(גיר ףד ,א ךרכ תומש הרותה-רוא)


תא איצוהל םירצמ ךלמ הערפ לאו לארשי ינב לא םוציו
(גי,ו) םירצמ ץראמ לארשי ינב

?"םווציו" - דחא יוויצב (הערפו לארשי-ינב) םהינש תא בותכה ללוכ עודמ ,הרואכל

הלגנ" - יקולא יוליג לש וחוכב ויה ,הל ואיבהו ומדקש םיתפומהו םירצמ תאיצי :רואיבה
ןורהאו השמ ידי-לע תויהל ךירצ היה הז יוליג ."םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע
.אקווד

:הז יוליג ובכיעו וענמש םירבד ינש ויה םלוא

תויהל הלואגה לוכיבכ הלכי אל ךכ םושמו םלועה יניינעמ םיטשפומ ויהש - ןרהאו השמ (א
.רומאכ ,םירצמ ךותב תיקולא תולגתהב הרושק איה ןכש ,םדי-לע

עונמל ידכ ,לארשי-ינב תא דימ חולשל ףידעה ודיצמ אוה .הז יוליגל דגנתהש - הערפ (ב
איה דימ םחלש אל תאז-לכבש הביסה) םלועב תוקולא יוליגל ומרג רשא םיתפומה תושחרתה תא
.("הערפ בל תא השקא ינאו" - ינפמ

:תועינמה יתש לוטיבב רבדמ ןאכ בותכה

- רוביחו אתווצ ןושלמ "םווציו" - "לארשי-ינב לא םווציו" רמאנ הנושארה העינמה דגנכ
רמאנ היינשה העינמה דגנכו .(םלועהו) לארשי-ינב לא ןרהאו השמ תא רביחו רשיק ה"בקה
ולצא םקיזחיש ,הערפ לא לארשי-ינבו ןרהאו השמ תא רביח ה"בקה :"הערפ לא . . םווציו"
.םחלשל ברסיו

םייוויצה ינש רחאל קר - "םירצמ ץראמ לארשי ינב תא איצוהל" :התיה הז לכב הרטמה
.םירצמ תאיציב יקולאה יוליגה אובל לוכי ,(וללה תויורשקתהה)
(ג-א 'מע ,חעק 'יס ,בקעיל וירבד דיגמ)


(א,ז) הערפל םיקלא ךיתתנ

.ונממ רצבנ רבדה םיתיעלו ,עשרה תא עינכהלו לטבל לגוסמ קידצה םיתיעל יכ םיאור ונא

רשפא - םרוקמל ורזחו וררבתנ רבכ עשרב םייוצמה 'השודקה תוצוצינ' םא :איה רבדה תביס
וליפא עשרה תא ליפשהל לוכי ה"בקהש אלא .ול לכוי אל - וררבתנ םרט םא ךא ;ועינכהל
.השודק תוצוצינ ןיידע וב שיש העשב

םיקולא תניחבב היהי השמש ךרוצ היה ,םיבר תוצוצינ םירצמבו הערפב ויה ןיידעש יפלו
.םירצמו הערפ תא עינכהלו לטבל לכויש ידכ יקולא חוכ וב ךישמה ה"בקה ;הערפל
(דס 'מע תומש ןומרה חלפ)


(ב,ז) רבדת התא

השמ תא הוויצ ה"בקה ."ונתחת םימע רבדי" (זמ םיליהת) בותככ ,הענכה ןושל אוה "רבדת"
.ה"בקה ןוצרל לטב היהיש ידכ הערפ לש ותוואג תא ליפשיו עינכיש

תומלגתה היה הערפ .אקווד השמ ידי-לע עצבתהל התיה הכירצ וז הענכה - "רבדת התא"
-לע האב ותריבש ןכל ;"יניתישע ינאו ירואי יל" ,(טכ לאקזחי) בותככ ,הוואגהו תואשנתהה
הדיעמ הרותהש יפכו ,הערפל רומג דוגינ - הוונעהו לוטיבה תילכת היהש ,אקווד השמ ידי
.(בי רבדמב) "םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" :וילע
(אכק-כק 'מע ,תומש ,םייח-תרות)


(י,ז) ןינתל יהיו . . והטמ תא ןרהא ךלשיו

םינתה ,םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה" :(טכ לאקזחי) בותככ ,םירצמ תפילק תא למסמ - ןינת
."וירואי ךותב ץבורה לודגה

.םלועל םלועמ יקולאה רואה תדיריו תכשמה לע הרומ - ("הכשמה"ו היטה ןושלמ) הטמ

םיאלפ דריש יקולאה רואה אוה םירצמ תפילק לש רוקמהו שרושהש ,זמרנ ןינתל הטמה תכיפהב
.הפילק לש תואיצמ ונממ התווהתנש דע ,םיבר םימוצמצ ידי-לע

וז אלש ,זמרנ (םהיתוטמ תא עלב ןרהא הטמש הדבועב ןכו) הכפהנ הטמל ןינתה תואיצמש ךכב
רואהמ אוה הווהב םמויק םצע םגש אלא ,יקולאה רואהמ אוה תופילקה רוקמו שרושש דבלב
.ויה אלכ ויה תופילקהו הטמל שחנה ךפהנ 'ה תוצרבו ,דימת םתוא םייקמו היחמה ,יקולאה
(ב 'מע זנ ףד ,רוא-הרות)

רודו רוד תורצוא


םיידיסח םימגתפ


קותמו ברע ידוהי השענ אוה ירה ,ורבחל גאוד דחא לכ רשאכ
ןכמ רחאלו םידגנתמ ויהי םדוקש אקווד השע ה"בקה *
* וילא םילגרתמש ךשוח ןיבל רוא ןיב לידבהל שי * םידיסח
םיפלא דימעהש םגתפ אוה - "רמוחה לע הרוצה תרובגת"
םידיסחה הנחמב תובברוהזל הז םיברע

ןושל ברע - םיברע לארשי לכ ,םידיסחהמ דחא שריפו "הזל הז םיברע לארשי" עודיה רמאמכ
לכ רשאכד (םה רשאכד) [םיקותמ םה םידוהיה לכ=] סיז ןענייז ןעדיא עלא - םעונו תוקיתמ
[ורבחל ךותמ דחא ידוהי=] דיא ןורעדנא םעד סיז זיא ןדיא ןייא ,וריבח תבוטל גאוד דחא
.תודיסחה תרות איה וזו
(אפת 'מע 'א ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא)


"אקווד" לש תודיסח

אלו ךכ אקווד ,אקווד לע הייונב תודיסחש רמוא (לאראח לש ברה) יקסוועידאמ יש השמ 'ר
.תרחא

םלוע אקווד ארב ה"בקה תאז לכבו ,ימשג ךכ-לכ אלו ינחור םלוע אורבל לכי ה"בקה (א
.ימשג

-ינבל תווצמו הרות ןתנ אקווד ה"בקה ךא ,םיכאלמל תווצמהו הרותה תא תתל לכי ה"בקה (ב
.םדא

ה"בקה לבא ,תווצמו הרות םש םהל תתלו םימשה לעמ םידוהיה לכ תא היבגהל לכי ה"בקה (ג
.ימשגה םלועב תווצמו הרותה תא ןתנ אקווד

השע ה"בקה לבא ,ערה-רצי היהי אל ,םידוהיל טרפבו ,םדא-ינבלש ךכ תושעל לכי ה"בקה (ד
...ערה רצי היהי םדאלש אקווד

ואנשי אקווד םימעה לכש השע תאז לכבו ,םידוהי ובהאי םלוכש תושעל לכי ה"בקה (ה
...םידוהי

ויה הליחתבש אקווד השע אוה לבא ,םידיסח ויהי םידוהיה לכש תושעל לכי ה"בקה (ו
.םידיסח ויהנ ,םהיניבמ םיבוטה ,ןכמ רחאל קרו םידגנתמה

לכלש אקווד השע ה"בקה לבא ,בוט בלו בוט שאר ויהי םידיסחה לכלש תושעל לכי ה"בקה (ז
.טלחהב תוליגר תונוכתו ליגר שאר היהי םידיסחה

ה"בקה לבא ,םייתדו םיידיסח םידלי ויהי םידיסחה לכ לש םהינבש תושעל לכי ה"בקה (ח
םהש המ םיעדוי םניא םמצעב םה םגו לובלב רורשי םידיסחה ידלי לש םהישארבש אקווד השע
.םיצור

.תרחא אלו ךכ אקווד ,"אקווד" הברה םנשי ךכו
(שידיאמ םוגרת - ט-חמת 'מע 'א ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


םירוביד תוחפ

. לבגומ ןמזב ח"אד דומילל עובק רועיש היהי תסנכו תסנכה-תיב לכב רשא ,עובק קוחל היהי
לדגתמ ןמזל ןמזמו ,םינוש םיבתכמב תובר םימעפ יתבתכ רבכ ותוללכב הזה ןיינעה רבדבו .
,אליעל היישעו ,תונוילג האמ וקיפסי אל הכוראב וב רבדל אובנ םאו ,ןיינעה תוציחנ
.[םישעמ רתוי - םירוביד תוחפ=] ןאטיג רעמ ןוא טעריג רעקינייו םלועה רמאמכו
(ש-טצר 'מע 'א ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


תוררועתהל התורכ תירב

עומשל ואבו וררועתה רשא 'יש ש"נא רבד-לע ותאמ יתלביקש םולש תשירפה לע דואמב יתינהנ
לדתשהל קר םיכירצו םקיר תרזוח הנניא רשא תוררועתה רבד לכל התורכ תירבו ,ח"אד
.הניתנו הריסמב היוארה תולדתשהב
(וסקת 'מע 'א ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


ךשוחל םילגרתמשכ

.ןנטצהל תיבה ףתרמל דרי םוחה ימיב ץיקה ימיבש םינושארה םידיסחה דחא לע םירפסמ
עבטה אוה ןכ יכ ,ויריבחמ דחא ול רמא .ויניע תואר וכשחנ הנושאר עגרל הנה המש ודרויב
ךכ רחאו תוארה וכשחנ הנושארה עגרל הנה הזכ םוקמל ריהב רוא םוקממ םיאצוי רשאכש
אלו ךשוח אוה ךשוחה ,ירקיע תועט הזב ידידי התא העוט :דיסחה ובישה .הנושארבכ םירזוח
.רוא אוהש המדנ זא וב םילגרתמו ךשוחב םיבשוישכ אלא רוא

.רוא אוה יכ המדנ זא ךשוחב םילגרתמשכ אלא רוא אלו ךשוח אוה ךשוחה ,רבדה אוה ןכ
(בפת 'מע 'א ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


רמוחה לע הרוצה תרובגת

ויה ,ןקזה וניבר ק"כ אוה ,ד"בח תודיסח תרות דסיימ ידימלתו יכינח ,םינושארה םידיסח
תוקדב ןייוצמ ןורשכ ילעבו תיקולא הריקחב בל ירקח ,םיקולא תאריו הרותה תמכחב םילודג
...היללכו תודיסחה ירקיע תא ןקזה ונבר תשודק דובכ דמל םתואו ,הגשהה

לכ םע םהל היה אל רבד רשא ולאכ - הלוגס ידיחימ םידחא - ויה ולאה םידימלתה ןיב
ומייק החפשמהו ףוגה יניינע לכ הנה ,החפשמ ילעב םתויהלו ,םירשב ייחב םלוע יניינע
ותואל עיגהלו 'ד רהב תולעל המה םינותנ םתמשנו םחור ,םשפנ לכו ,דסח למוגכו בוח עורפכ
.הובג לכמ הובגה םורה

םידימלתה תורדשב םג התיה הלודגה םתעפשה לבא ,ויה םידיחי יכ םא ,הלוגס ידיחי יריחב
אוה םדאה רקיע יכ ,םינוניבה יככותב םג - גנוזאל - םגתפל היה יכ דע םהמ םיכומנה
.תוימשגה לע תוינחורה תרבגה רמולכ ,"רמוחה לע הרוצה תרובגת"

ודמעמ יפל דחא לכב אוה םא יכ ,הלבגומ הדמ ןתונ וניא "רמוחה לע הרוצה תרובגת" םגתפה
...ובצמו

.לארשי םע תורדש לכב םידיסחה הנחמב םישנו םישנא תובברו םיפלא דימעה הזלה םגתפה
(ט-חלקת 'מע 'ג ךרכ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)

תורעהו תובוגת"תבש ןועש" יבגל תוששחה

ןועשל עגונב ר"ומדא ק"כמ בתכמ טטוצ ,'יבר יצוצינ' רודמב ,(יחיו פ"ש) בלר ןויליגב
יננה ןכלש ,הז רתיהב םג םיקפקפמה ,רתויב םירימחמה שיש ףאו" :'קה ונושל הזו ,תבש
."ימשר ןפואב הצע תתלמ ידי תא ךשומ

ילבמ ,ךורע-ןחלושב תשרופמ הכלה ירה .תבש ןועשל עגונב קופקפה והמ ,המכ ולאש הנה
. . הכשחל ךומס תבש ברעב הכאלמב ליחתהל רתומ" :(א"ס ,ב"נר 'יס ז"הומדא ע"וש) קלוח
?"תבשב הילאמ תרמגנ איהו

:(ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו) רוציקב רבדה םעט ראבל ןוכנל יתאצמ הנה

.תבש ברעמ הליחתמ הכאלמהשכ קרו ,וריתה אל תבשב הליחתמ הכאלמהשכ (א

ברעמ ותכירע םג רוסאל םוקמ שי ,םדא-ינב יניעב ליק תבשב ןועש תכירע רוסיאש ןוויכ (ב
.תבש

.ח"ערת 'מע יח ךרכ תידומלת הידפולקיצנא הכוראב הארו .םימעט המכו המכ דועו

יננה" ,בתוכ ר"ומדא ק"כ ירהש ,הזב ורימחי ש"נאש םוקמ שי םא ןויע ךירצד ,ריעהל שיו
קיפנד ןוויכ ר"ומדא ק"כ יפב רוגשה ל"זרמאמ עודיו ,"ימשר ןפואב הצע תתלמ ידי ךשומ
.'וכו אנהכ ברד הימופמ

םלהליו .ל
ד"בח-רפכ


םיקידצ ירבק לע קתפ תחנה

ןוכנל אצומ יננה ,וניאישנ וניתובר ילהוא לצא הלא םימיב םייקתמה םיחולשה סוניכ לגרל
:םיאבה םירבדה תא ללכה תעידיל איבהל

אוה ,רטייל 'יש לואש ח"הרה תלהנהב ,תפצב םיטנדוטסל 'טנסא' ןוכמל םימרותהמ דחא
.שטיוואבויל ידידי ,םיריבגל תודיחיב א"שנת תנשב ףתתשהש ,ויטמ ומשו הינרופילקמ ידוהי
ןפואב יברה םע חחושל םיריבגהמ דחאו דחא לכל תורשפא עודיכ הנתינ ,יברה לש החישה רחאל
.יטרפ

לש ורבק ,הקומעל יתוא חקל רטייל ברה ?יתנתחתה אל המל" :יברה תא לאש ל"נה ריבגה
םישדוח העשת ורבע רבכו ,הנש ךותב גוויזה ןיינעל לגוסמה ,לאיזוע ןב ןתנוי יבר אנתה
."?זאמ

."?ךתשקב םע קתפ םש תראשה םאה" :יברה לאש הבוגתב

."יל רמא אל רטייל ברה" :ריבגה

.קתפ םש ריאשהל ןוכנו יוצר ,רבקל םיכלוהש םעפ לכבש ,רטייל ברל רוסמת השקבב" :יברה
רבד הז יכ ,קתפ חיניש רחא והשימ םשל חלשת ,ךפוגב םשל רוזחל לוכי אל התא םאב וליפאו
."ינחור ןיינע ךישממש ימשג

.[תילגנאמ ישפוח םוגרתב ןאכ םיאבומ םירבדה יפוליח]

ןמרדור שריה-יבצ
תפצ ק"היע

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אראו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ח"כ

.[אכר ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה' תרבוחב הנורחאל וטרופ םיכרבמ תבש יגהנמ]

ןכ ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רקובב םכשה ,רוביצב םיליהת תרימא
.הליפתה

.1 קלחו 9:52 ,ןושאר םוי :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ינשה םויב שדוח-שאר :טבש שדוח םיכרבמ

.תסנכה תיבב תודעוותה

ןושאר םוי
.1"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.2הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

.3שדוח-שאר ברעב 'להוא'ב רקבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ינש םוי
טבש שדוח-שאר

.[לרו הכר ,אכר ,זפק ,גפק תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

:טבש שדוח-שאר

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - 4"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.5"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)
ם"רהמד הימשמ וטמו") זית 'יס ח"ואל שדח-ירפ האר" :הז לע ןייצמ 251 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקלב (1
ע"ושה כ"נ .("שדוחה לכ לש תונווע םירפכתמ ובש יפל ,'ןטק רופיכ םוי' ותוא ארוק היהש ל"ז וריבודרוק
'מע א"ח ג"נשת 'לוכשא' תרודהמ] ץ"בעי רודיס .דועו .א,טעק .ב,כק [ת"חנ תנש םדרטשמא סופד] ה"לש .םש
."גנר 'מע אב הרותה-רוא .דועו .[בלקתת

תועבטמה תא .549 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק תוחיש (2
ד"שת תוחישה-רפס - שדוח-שאר ברעב תונוש תוקדצל קלחל ךירצ ,הליפתה ירחאו ינפלש הקדצה ןתממ ופסאתנש
.161 'מע

.26 הרעה ב"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב הזל תורוקמ הארו (3

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (4

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il