- ה"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה טבשב 'ו * אוב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו



ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ





תוכלמ רבד


ךותמ ,תוחילשה יולימב ךישמהל
רודה אישנל הרומג תורשקתה


ומע חקול יברה * דחא םניינע "אלוליה"ו "תוקלתסה"
ויתוילע וליא * וילא םיכיישהו םירשוקמה לכ תא ויתוילעב
ידכ ,ןהילע רתוומ יברה היה ,ונילא תוכייש ויה אל
ןיאש תומלשב ןימאהל קר םיכירצ * ותיערמ ןאצ םע ראשיהל
* וישכעד ןמזהל תוקלתסהה ינפלש ןמזה ןיב הנימ-אקפנ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ



- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

לכב אלוליהה םויב ותוא םידמול - 1ותוקלתסה םויל ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןתנש רמאמה
:דחא םניינע "אלוליה"ו "תוקלתסה" יכ ,הנש

איפכתא דכ" 3רהוזה רמאמ שוריפב 2הרות-יטוקלב ראובמכ ,הלעמל היילע הניינע - תוקלתסה
,תוממור תניחבבש הכשמה וניינע "קלתסא"ש ,"ןימלע והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא ארחא-ארטס
הכשמה ידי-לעש ,ותכשמה םוקמב םג תוממור לעופו ,םמורמ רוא אוה ךשמנה רואהש ,ונייהו
.הילא עיגהל םילוכי ויה אל הכשמהה ילולש וזכ אגרדל עיגהל םילוכי וז

ןנשיש תוילעה לע ףסונש ,ונייהו ,הלעמל היילע לש ןיינע אוהש עודי - 4אלוליה םוי םגו
וכליי 6רמאנש אבה-םלועב 'וכ החונמ םהל ןיא םיקידצ" 5ל"זח רמאמכ ,הלוכ הנשה ךשמב םג
.ללכ ךרעב אלש היילע תישענ ובש - אלוליהה םויב דחוימ ןיינע שי ,"ליח לא ליחמ

תגירדממ ךפיה םהש הלא לצא םגש יפ-לע-ףא ,"טייצ-ראי"ה םויב שידק תרימאל םעטה והזו
- 7שדוח א"י ירחאל ('וכ םוניהגד טפשמו ןידהמ ליצהל ידכ) שידק םירמוא ןיא םיקידצ
תכייש שידק תרימא ירהו ,("רעסעב וצ טוג ןופ") אפוג השודקב תוילע ןנשי זאש ןוויכ
ומכ ,םלועל םלועמ היילעה הנשי םהבש תומוקמב הליפתב שידק םירמוא ןכלש ,תוילעה ןיינעל
.8ב"ויכו ,רצוי תכרבל חבתשי ןיב

תא ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ - (רמאמהב) ליעל ראבתנש 10'ג ףיעסב - ל"נה 9רמאמב
."ותשא הטשת יכ" 11בותכש הממ היאר איבמו ,הז-תמועלד תוטשד ןיינעה

ידכ הז ןיא ,קוספמ היאר םיאיבמ רשאכו ,קוידב םה םיניינעה לכ תודיסחה תרותב ,ללכב
.הז ןיינעל ךייש הז קוספש םושמ אלא ,תואיקב תולגל

האב הז לעש) הז-תמועלד תוטש ןיינעל "ותשא הטשת יכ" קוספה לש תוכיישה :ןדיד ןודנבו
םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא" 12ל"זר תשרד ירהש - תוטשפב הרואכל תנבומ ,(קוספהמ היארה
.הז קוספ לע הרמאנ ,"תוטש חור וב סנכנ ןכ

היאר םהילע םיאיבמ אלש םיבר ל"זר ירמאמ שי ירהש ,רואיב שרוד אפוג אה ,תמאב לבא
הריבע רבוע םדא ןיא"ד ןיינעהל דחוימב ךייש "הטשת יכ" קוספהש ,רמול חרכהבו .קוספמ
.וז תוכייש ןיבהל ךירצו ."'וכ

:ןבומ וניא הזמ הריתיו

היאר איבהל םיצורשכ ,אלימבו .םייתאמ - הנמ ללכב ןיא לבא ,13"הנמ םייתאמ ללכב שי"
הריבעב אקווד וניא הז ןיינעש - "תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא"ש
וליפאו ,14םירפוס-ירבד לש לק קודקדל וליפא ,הריבע לכב אלא ,תרכ הילע םיבייחש הרומח
ןוצר לע רבוע םדאהש יפל והזש ,16אינתב ראובמ ךכל םעטה ירהש] 15"ךל רתומב ךמצע שדק"
הטשת יכ" קוספהמ היאר םיאיבמ המל - ["ךל רתומב ךמצע שדק"ב םג אוה ןכ ירהו ,ןוילעה
?הרומח הריבע יהוזש ,"ותשא

.םיניינע ינשב איה - "ותשא הטשת יכ"ל "הריבע רבוע םדא ןיא"ד תוכיישה

:'אה ןיינע

אלו ,17וז האיבב הנוז תישענ שיא תשא אקוודו ,שיא תשאב אוה "'וג הטשת יכ"ד ןידה
,דיחי תעד אלא הז ןיא ,הנוז האשע היונפה לע אבה יונפ רזעילא 'ר תעדלש ףאו) היונפ
תשא" התויה ינפמ ,אוה ,ךכ לכ תעגונ וז הריבעש םעטהש ,ונייהו ,(18ותומכ הכלה ןיאו
- תוקולאמ דרפנ אוה ירה הדי-לעש ,'וכ "הריבע רבוע םדא ןיא"ד ןיינעהב אוה ןכו ."שיא
תניחבב םה לארשי ינבש םושמ ,אוה ,ךכ לכ תעגונ ,הלק הריבע וליפא ,הריבע לכש םעטהש
.ןלהל רבסומכ ,ה"בקהל "השא"

םישלח המל ,רחבומה םע םה לארשי ינבש ןוויכ :רזעלא 'ר תא לאש ףוסוליפש 19רהוזב אתיא
םילוכי םניא ,םלוכמ רחבומה םתויהל :תנתונה איהש ,רזעלא 'ר בישהו ?םימעה ראשמ םה
םג תאז לובסל םלוכי םניא אלימבו ,תוינחורב - םישמרו םיצקש ומכ ,תלוספ לובסל
.תוימשגב

אקלא היל ורק"ד אה םלועה תומוא לצאש יפ-לע-ףאש (20רמאמהב) רבודמה ךרד-לעו -
לכב הנה ,רתוי םילענ םתויהל ,לארשי ינב לצא ירה ,12הדירמ לש ןיינע וניא 21"איקלאד
- ארחא-ארטסו הפילקמ רתוי ,תוקולאמ ירמגל קתונמ ,תילכתב דרפנ ידוהי השענ הלק הריבע

,תלוספ לובסל לוכי וניא ,םירביאה לכמ רחבומה ותויהל ,בלהש םשכו .23בלל םימוד לארשי
.לארשי ינב םג ךכ ,הקדה ןמ הקד וליפא

:"'וכ הריבע רבוע םדא ןיא"ל "הטשת יכ"ד תוכיישה ןבות הזבו

אוה ןכו .השאה םה לארשי ינבו ,לעבה אוה ה"בקה .ה"בקהל "השא" תניחבב םה לארשי ינב
ארקנ התעש ,אוה דיתעלד ןמזהל התעד ןמזה ןיב לדבהה - .תולגה ןמזב םג ,םינמזה לכב
םהל ןתנ ה"בקהש לארשי ינב תנעטל הנעמב) בותכה רמאמכ - "שיא" :דיתעלו ,"לעב" :ה"בקה
רשא םכמא תותירכ רפס הז יא" :(24"ןישוריג רחאל ותשא לע לעבל המו" ,ןישוריג טג
המ יפ-לע - אלימבו .26רשפא יא םולשו סח תרחא המואב םפילחהל ירהש ,25"'וג היתחלש
וליפא ירהש ,הריבע לש ןיינע לכ עגונ ,"הלעב ןוצר השועה הרשכ השא יהוזיא" 27רמאנש
,לעבה ןוצר השוע וניא ,("ךל רתומב ךמצע שדק" םג ללכנ הזבש) לק ןוצר לע רבוע רשאכ
."הרשכ השא" תניחבב וניא אלימבו

הגהנהה םג תעגונו ,תילכתב דרפנ םדאה השענ הריבע לכ ידי-לעש ריבסהל ידכ ,ןכלו
ןוויכ ,"ותשא הטשת יכ" קוספה תא םיאיבמ - ("ךל רתומב ךמצע שדק") םירתומה םירבדב
שפנ ,המשנהש יפל - ךכ לכ תעגונ הלק הריבע םג עודמ :הרבסה אלא ,היאר םתס וז ןיאש
ןוצר השועה הרשכ השא יהוזיא"ו ,ה"בקהל "השא" תניחבב םה ,ףוגהו תיעבטה שפנ ,תימהבה
.לק ןוצר וליפא עגונ ןכל ,"הלעב

:'בה ןיינעו

,דבלב הרתסנש םא יכ ,השאה האמטנש םיעדויש ןפואב וניא ,"ותשא הטשת יכ"ד ןיינעה
השעמ" ארקנו ,תוטש ןושלמ "הטשת יכ" ארקנ ,"הרתסנ"ש הז םגש אלא ,איה הרוהטש ןכתייו
27*.המהב לכאממ ןברק איבהל הכירצ הז ללגבש ,"המהב

בורו ,תורשכ תקזחב הדימעהל רשפא ירה ,האמטנש םיעדוי אלש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל
רבדה םעט אלא - ?המהב לכאממ ןברק איבהל הכירצ המל ,ןכ םאו ,ןה תורשכ לארשי תונב
השעמ לש ןיינע הז ירה ,האמוט לע התוא דושחל רשפאש הזכ בצמב תאצמנש אפוג אהש ,אוה
.דשח לש בצמ תויהל רוסא ,לארשי תונב לצא ,יכ ,המהב

,לעבל הרוסא דבל הז םושמו ,המהב השעמ םשב ארקנ ומצעלשכ "הרתסנו" ןיינעהש יפ-לע-ףאו
רחא תישענ - "הרתסנו" קר אלא ,האמטנ אלש ןוויכד ,דבלב הלק העשל קר הז ירה ,םוקמ-לכמ
."ערז הערזנו התקנו" 28בותכש ומכ ,הלעבל הרוהט ךכ

האמוט לש ןיינע הז ןיא - תוטש חור לש ןיינע אוהזש ,הריבע רבוע ידוהיש העשב אוה ןכו
,29"ןתא אל רחאל (לארשימ דחאו דחא לכבש יקולאה ץוצינה) ידובכו" ירהש ,ו"ח הלעבל
אל" יכ ,"ערז הערזנו התקנו" - ףוס ףוס לבא ,המהב השעמ השע הלק העשלש אלא הז ןיאו
.30"חדנ ונממ חדי

- "ותשא הטשת יכ" קוספה אבומ הז-תמועלד תוטש ןיינעב רבודמשכש ךכל ףסונ םעט והזו
לש ןיינע וניא ,לארשי ינב לצא הז-תמועלד תוטשה ןיינע לכש ,ראבל םיצור ךכבש ןוויכ
.הלק העשל המהב השעמכ אלא הז ןיאו ,ו"ח האמוט

* * *

:אלוליהה םויד ןיינעה תוללכל עגונב

-תחא-לעו ,"ליח לא ליחמ" הלעתמו ךלוה הנשה ךשמב םגש - אלוליהה לעב ,יברה לש תוילעה
ןפואב םה - (א"ס ל"נכ) ךורע ןיאבש ןפואב איה היילעה זאש אלוליהה םויב המכו-המכ
לארשי יעורש ומצעב קספש יפכ ,31וילא םיכיישהו םירשוקמה לכ תא ויתוילעב ומע חקולש
3217."םתיערמ ןאצ לעמ ודרפי אל"

ידכ רבדמב ראשנש - 33"לארשי םע ויטפשמו השע 'ה תקדצ"ש וניבר השמב וניצמש יפכו
יעור לכ לצא אוה ןכו .לארשי ץראל ומע םסינכהל לכויש ידכ ,ותיערמ ןאצ םע דחי תויהל
.םתיערמ ןאצ אוה םלצא ירקיעה ןיינעהש - לארשי

וא ,ןדע -ןגב ודבל תויהל :הרירב וינפב ודימעי םאש םעפ רמא בושטידראבמ קידצה ברה -
םע דחי תויהל רקיעה ,םונהיגב תויהל רחבי - םידוהי דוע םע דחי ,לבא ,םונהיגב תויהל
...םידוהי דוע

העור רותב ותוחילשו ודיקפת אוה ותוהמו ותומצע לכש - לארשי העור לש ותנוכת יהוז
ול תפכיא ;ב"ויכו ןדע-ןג יניינע ("ןא טינ םיא טייג סע") ול תפכיא אל ,אלימבו ,לארשי
.ותוחילשו ודיקפת והזש ןוויכ ,םידוהי םע דחי אצמיהל ("ןא טייג םיא")

תוילעה ויה אל וליאש - אלוליהה לעב ,יברה לש תוילעה יניינעל עגונב םג ןבומ הזמו
,ותיערמ ןאצ םע דחי ראשיהל ידכ ולש תוילעה לע רתוומ יברה היה ,ונילא םג םיכייש
"םיבחסנ" רשאכ ,אלימבו - .ויתוילעב ונתוא םג חקול אלא ,ונדעלב הלוע אל יברהש ,אצמנו
,תאז דוע אלא ,תוחילשה יולימב רסחש דבלב וז אל ירה ,ומע םיכלוה אלו ("ךיז טפעלש'מ")
...ונמע רושק אוהש ןוויכ ,יברה לש תוילעה תא ו"ח םיבכעמש

(תוקלתסהה םדוק) הז ינפלש ןמזה ןיב הנימ-אקפנ ןיאש תומילשב ןימאהל קר םיכירצ
,התעד ןמזהל

רודה אישנ םע םירושק רשאכש הרומג הטלחה ךותמ ,יברה לש תוחילשה יולימב ךישמהלו
אישנש ןוויכ ,העד םוש ןיא "עבט"ל ,עבטה יניינעב בשחתהל םוקמ ןיא ותוחילשב םיכלוהו
ולחנ ,וז העונתב ודמעש הלאש רשב יניעב םיאורש יפכ - עבטה לע תיבה-לעב אוה רודה
,הבורמ החלצה

אלא ,ותוחילש יולימב החלצהה קר אל - עיפשהלו ןתיל ול עגונו הצורו לוכי יברהש עדילו
םג גאוד יברהש (ג"לס ,החישה ףוגב האר) ליעל רומאכ ,םייטרפה ויניינעב תימשג העפשה םג
.תויטרפב דחאו דחא לכ לש םיימשגה ויכרצל

םע םירושק רשאכ ,אלימבו .וידחי םירושק תוינחורו תוימשגש רדסה דימת היה יברה לצא
.תוימשגב העפשהה םג תכשמנ ,תוינחורב יברה

ה"בקה חתופ יזא ,"טחמ לש הדוחכ" וליפא ,חותפ היהי יברה לא "חתפ"הש םיחיטבמ רשאכ
קר אל םיאצמנ םינפב ירהו ,דימת חותפ היהו ,34"תותלד ול ויה אל"ש ,"םלוא לש וחתפכ"
ןחלוש םג אלא ,("םירדי םיכחיש הצורה") םיינחורה םיניינעה לע הרומש ,"םורדב הרונמ"
.35("ןיפצי רישעיש") םיימשגה םיניינעה לע הרומש ,ןופצב

לכ ,"וירפ לכ" חקיל םילוכי - "תחא הטורפ" םינתונו ,"טחמ לש הדוחכ" םיחתופ רשאכ
ויתוחרואב הכלנ"ש הז ידי-לע - הז לכו ,תוימשגב םג םכישמהלו ,םילענ רתויה םיניינעה
.36"דעו הלס חצנ
(הגומ יתלב - ג"ישת טבשב ד"וי תודעוותהמ קלח)





.(ךליאו 111 'מע ת"יש'ה מ"הס) ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד (1

ק"כ תרעהבו ."רתוי הובג םוקממ ךשמנש קלתסא 'יפ" :ב,ול ךתולעהב ת"וקל הארו .החנהה תמישרב ה"כ (2
וז הכשמה 'קנ" :להקיו פ"ס א"ותל ןייצמ (112 'מע םש מ"הס) ל"נה ינגל יתאב ה"דב ונרוד אישנ ר"ומדא
.ל"ומה ."תוממור תניחבב 'וכ ע"כוסה רוא יוליג תניחב אוהש . . קלתסא 'ל רהוזב

.7 הרעה םש ןמסנהבו ,א"פ רמאמב ליעל האר (3

.םש ןמסנהבו ,(310 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"יס דקתשאד טבש ד"וי תחיש האר - ןמקל אבהב (4

.ןפוסב ק"ומו תוכרב (5

.ח,דפ םיליהת (6

.םש הכרב ירוישבו ,ועש ס"וס ד"וי א"מר (7

.ב-א"פ םישידקה רעש ח"עפ האר (8

,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - (החישה ףוגב ט"י ףיעס ןכו) ,ד-ב םיפיעס - וז החישמ קלח (9
.ךליאו 311 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו

.114 'מע םש מ"הס (10

.בי,ה אשנ (11

.א"ער,ג הטוס (12

.ב,אמ ב"ב .א,דע ק"ב (13

.א,בי הדנ .א,כ תומבי (14

.םש תומבי (15

.ד"כפ (16

.ג,גנ חרוק ת"וקל האר (17

.ב"ה ח"יפ ב"וסיא 'לה ם"במר .ב,אס תומבי (18

.א,אכר ג"ח (19

.ךליאו ג"פ (20

.א,יק תוחנמ (21

.ז הרעה רמאמהב ןמסנה הארו .ו"נקס ח"וא א"מר (22

.א"לס ק"הגא אינת .ול תוא ב"מ ירזוכ .ב"ער ,אכר ג"חז האר (23

.א,הק ןירדהנס (24

.א,נ היעשי (25

.א,זפ םיחספ .ג אתחיתפ הבר תור .ד"צקס א"ח א"בשרה ת"וש .א,ול ןישודיק (26

.(תצק ןושל יונישב) ט"פ ר"אבדת (27

.ב"ער ,וט .א"עס ,די הטוס (27*

.חכ,ה אשנ (28

.ח,במ היעשי (29

.(תצק ןושל יונישב) די,די ב-לאומש (30

.דועו .(205 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ז הרעה א"ישת טבש ד"וי תחיש םג האר (31

.אמק 'מע א"ח ולש שדוק-תורגיא (32

.בי,ט"יפ ר"בדמב הארו .אכ,גל הכרב (34

.ג"מ ב"פ תודמ (35

.ב,הכ ב"ב (36

.(א,ומק) ך"זס ק"הגא אינת - ז"הדא ןושל (37




חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכ
!חישמה יבקע


!?הלואגה אובת ,"בקע" תניחב ,הז רודב אקוודש ןכתיי ךיא

"בקע" הז ירה - דחא דצמ :(הרואכל) םייכפוה םיניינע 'ב לע הרומ "אחישמד אתבקע" ראותה
,לגרבש הנותחת יכה הניחבל דע ,ףוגה יקלח ראש לכו בלהמ הטמלו שארהמ הטמל ,דבלב
ןמזש דעו ,הלואגה אובת אקווד הז רודב - ךדיאלו ;(ההימתב) "ארד רושכא" :עודיה ןושלבו
!חישמה יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכש ינפמ - "אחישמד אתבקע" רבכ ארקנ ומצע הז
...!חישמ לש ויבקע ידעצ תא םיעמוש רבכש דע ,ךכ לכ הבורק איה ונקדצ חישמ תאיב

ךשמהבו ירחאל אבש ןורחאה רודה ,"בקע"ה אוה הז רודש ןוויכמ :אילת אהב אהש רמול שיו
-לע דמועה סננ תמגודב ,םימדוקה תורודה לש תוחוכה לכ תא ול שי - וינפלש תורודה לכל
.אחישמד אתבקע תא םיעמוש רבכש ןפואבו ,הלואגל הכוז הז רוד אקווד ,ןכלו ,קנע יבג

?תורודה לכב תוליפתה לכ ולעפ המ

ה"לשה םידקמ - ונענ אל ןיידעו הלואגה לע םתליפתב םישקבמ לארשי-ינבש ןכתייה הלאשה לע
ה"בקהש - רקיעו דועו ,"'וכ רומש רכשהו הלעמל המושיר" הליפתד השע-תווצמה םויקש ראבל
ונילע םידמוע . . הלואג שי םויו םוי לכב יכ ,הניממו השקבה תמגודמ השוע" ןכא
..."ונליצמ ה"בקהו וניתולכל

-ינב לכ לש םהיתושקבו םהיתוליפת תא ה"בקה לבקמ יאדוובש - וניניינעב םירבדה שוריפו
:רמולכ !שממ ונימיב הרהמב הלואגה היהת - הזמ האצותכו ,הלואגה לע תורודה לכבש לארשי
,וזל וז תופרטצמ - הלואגה ןיינע תודוא תורודה לכ ךשמבש לארשי-ינב לכ לש םהיתוליפת
םיניינעה תוינחורב קר אל) הטושפכ הלואגה היהתש ןתלועפ תא ןה תולעופ ףוס-לכ-ףוסש דע
וליא יכ ,תורודה לכבש הליפתה תושקב ידי-לע תלעפנ ןכא הטושפכ הלואגהש ,אצמנו ,'וכ
...!דחא עגר דוע ו"ח תבכעתמ הלואגה התייה יזא - תחא הליפת הרסח התייה
יתלב - 817-816 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ,אב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


?ונעשונ אל ןיידעו תולועפ המכ ונישע לומתא ירה

הרותה יניינעב תולועפ המכו המכ ושענ םושלשו לומתאש םיאורש ךכמ לעפתהל ןיאש ןבומ
ושענש הדובעה יניינע לכ ףוריצב תלעפנ הדיתעה הלואגה ...ונעשונ אל ןיידעו היתווצמו
תפרטצמ רשאכו ,הלואגה ןיינעב "תפסונ הנבל" הווהמ הלועפו הלועפ לכש ךכ ,תורודה לכב
.המלשהו תיתימאה הלואגל םיכוז - 'וכ ךבדנל ךבדנו הנבלל הנבל

,קנע יבג-לע סננה תמגודב אוהש - הז ונרוד - ןורחאה רוד תלעמ תודוא ליעל רבודמכו
תא תוארל קר אלו .הדיתעה הלואגה תא תוארל - ונניינעבו ,רתוי קוחרמל תוארל ביטמ ןכלש
הרהמב ,שממ לעופב הלואגה תא איבהל אלא ,רבעב היה רבכ הז ןיינעש - קוחרמ הלואגה
.שממ ונימיב
872 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה טבשב 'י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -





רקיעה אוה השעמה


רשפא ,םיטרפל בל-תמיש בורמ
!רקיעה תא חוכשל


"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"

ידכ איה ןאכל ואוב תרטמ יכ ,תירבה-תוצראל הנה ואובב אלוליהה לעב לש ותזרכה העודי
..."הנוש הנניא הקירמא"ש ןיינעה תא דדועלו ררועלו שיגדהל

רתויב םיקיזמה םירבדה דחא יכ ,בל םישל לכוי ,םייטרפה וייח תרוצב ןנובתמ םדאה רשאכ
המ לש םירבדב הדימה לע רתי ומצע תא עיקשמ אוה רשאכ אוה רתויב רהזיהל םיכירצ םהמש
...םילפטו םייטרפ םירבד ,ךכב

,דבלב יחטש ןפואב אל וישעממ טרפ לכל סחייתהל םדא בייח הרות יפ-לע םג ,הרואכל ,ירהו
.תוניחבה לכמ רתויב הליעומהו תקייודמה הרוצב השענ טרפו טרפ לכש הזכ ןפואב אלא

תא לעופ לכואה זא קר יכ ,לכוא אוהש המ תוארל אוה בייח ,לכוא םדאה רשאכ :לשמל
,ותליכא לע ךרבל םדאה בייח ןידה יפ-לעש תויה :הז לע ףסונו .עודיכ ,יוארכ ודיקפת
ידכ ,לכאמה לש גוסו וביט תא קוידב תעדל וילע ךכ םשל רשא ,הירחאל הכרבו הינפל הכרב
...וילע ךרבל הכרב וזיא עדייש

ירה .'וכו הקדצ תתל ידכ ,ןוממ לש תורטמל השוע אוהש תולועפה לכו הסנרפה קסעב םג ךכ
."הנומאב ונתמו ואשמ" לש ןפואב תויהל ךירצ קסעה

ליבשב ויתולועפ ןוגכ ,תויבויח יכה ויתולועפ וליפא ,םדא לש ויתולועפ לכב הז ךרד-לעו
בל םישל שיש םיבר םילפט םיטרפ םימייקש - דחוימב תונייעמה תצפהו ללכב תודהיה תצפה
.םהילא

ותויה בורמ :לשמל .רקיעה לע חכשי אוה לפטב עוקש ותויה בורמש ,הנכסה תמייק הז הרקמב
חוכשל לולע אוה ,("ורבדב היהנ לוכהש" תכרבל ,םנמא ,ותוא איבמה) םימל ונואמצב עוקש
ינפב המשנ לש םיניינעו ,לכש לש םיניינע ןוגכ ןואמצמו םיממ רתוי םילענ םירבד םימייקש
.(ףוגל הרושק הניאש) המצע

- רקיעה לע ו"ח חוכשל לולע אוה םילפטה םיטרפב ותוקסעתה בורמ :תוללכב לשמנב ךכו
!"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"

:רומאה םגתפה ןמ דחוימה דומילה לא םיאב ונא ןאכו

- וייח לש רקיעה תא - םישעמה לכבו םיטרפה לכב עוקש ותויהב דימת רוכזל םדאה לע
...ידוסיה ודיקפתמ םיקלחו םילפט אלא םניא םיטרפה ראש לכו .ה"בקה לש ותוחילש עוציב

:"הנוש הנניא הקירמא"ש םגתפה ןכות והזו

ויה ,הנוש איה הקירמאש בושחלו תועטל לולע אוה ,לפטב עוקשו רקיעה לע חכוש םדאה רשאכ
רכוז אוה רשאכ לבא .םיה לש הז רבעמ איה וז הנידמו םיה לש דחא רבעמ םה תונידמה ראשש
ולוכ םלועה לכב :תאצמנ הנידמה םיה לש רבע הזיאמ לדבה ןיא ירה - ודיקפת רקיע לע
.ךרבתי ול הריד - הדיחיו תחא הרטמ עצבתהל תבייח
יתלב - 908-904 'מע ,ב ךרכ ,ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה טבשב 'י תחישמ)
(הגומ





יבר יצוצינ


ארומל יש וליבוי


הצור יניא" * תויטרפ תונתמ לבקל יברה דגנתה םעפ אל
ברוקמל יברה בתכ ,"יתוא םיבבוסה ןיבל יניב לידבהל
ריבגה תא * ןייל ףסכ ןקנק ול קינעהל שקיבש ,ותיב
וחילשכ יברה הנימ ,ותעבט תא ול תתל שקיבש ימאיממ
תואינ יברהש םימעפ ויה * הקדצל הימד תא תתלו הרכומל
יריווא םולצת ,בוט-םש-לעבה לש ןיליפת ,ןהמו תונתמ לבקל
לפנש לייח ידי-לע םלוצש יניס-רה לש םוליצו ,םילשורי לש
הכרעמב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

."היחי תונתמ אנוש" ,קוספה ירבדב תאז וקמנב ,תונתמ תלבקמ יברה ענמנ ללכ ךרדב

'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ') טור ןהכה 'יש ילתפנ 'ר ח"הרה ךנחמה םע ךרענש ןויארב
:ראשה ןיב .ט"ישת לולא יהלשב ולש הנושארה 'תודיחי'ה לע רפיס ,(61

הנתמכ הטורח השדקה םע ףסכ היושע גורתא תספוק יברל יתרסמ ,המייתסה תודיחיהשכ"
ברה ילא הנפ תרחמל .יירוהל ותדות תא רוסמל שקיבו ךויחב ישה תא לביק יברה .יירוהמ
ךא ,גורתאה תספוק תא לבקל חמש אוה יכ רוסמל שקיב יברהש . . יברה תוחילשב בוקודוח
ורזע אל .ישה לש אלמה וריחמ תא םלשל שקבמ אוה ,תויטרפ תונתמ לבקל גהונ ונניאש ןוויכ
תא לבקל ובריס םה םגו ,ריחמה לע ירוה תא תינופלט יתלאשש דע יתויוקמחתה לכ יל
."םוכס ותוא לע קיש תוריכזמהמ יתלביקו םוכסה תא יתרמא ףוסבל לבא ,םולשתה

...םיישעמ םילוקישמ

:אבה הרקמה ,לשמל ,אוה הזכ .תורחא תוביסב הנתמה תא לבקל ובוריס תא יברה קמינ םיתיעל

.הנתמ יברל תונקל הילגנאב שטיוואבויל ינקסע ישאר ושקיב ב"משת ןסינב א"י לגרל
,הפי ןמלז 'ר ח"הרה ,יבר תיב ברוקמש טלחוהו ןייל רקי ףסכ ןקנק תונקל העצה התלעוה
תא גיצה תינברל לצלצ אוה .וז הנתמב שמתשהל יברה תואיי םא ררבתש תינברה ינפל עיצי
.הבושתל ןיתמהו הלאשה

םוגרת) רמאנ ולש ".ב.נ"בו יברהמ בתכמ הפי ברה לביק ב"משת רדא שדוח-שארד 'אב
:(תילגנאמ

דואמ ךירעמ ינא .ףסכמ ןיי ןקנק תודוא הלאשה לע ינתריעה ןוסרואינש תרמ
תא לבקל ץלאנ ינא םיישעמ םילוקישמ םלוא .בוטה ךנוצרו ךיתונווכ תא
םינשה םישולשמ רתויב יגהנמ אוה ןכו ,ינורקע ןפואב יכ .השעמכ הבשחמה
תא ריתסמה "תיקשב ףוטע" תיכוכז ןקנקב שמתשהל ףידעמ ינא ,תונורחאה
ףסכ תספוקב שמתשמ ינניא ןכ-ומכ .ףסכ ילכ 'ה ךורב יל שיש תורמל ,ונכות
.גורתאה רובעב

:ךשמהבו

םיבבוסה ןיבל יניב לידבהל הצור יניאש םושמ איה ,ךתוא קפסת םא ,תחא הביס
.יתוא

"הווצמ רכש"

םימעפ רופס -ןיא םתסה-ןמ םירכוז ,ןושאר ימיב הקדצל םירלודה תקולחמ תומישרה יארוק
- ורמואב ,םתדובע ירפ תא ול ואיבהש םיל"ומו םירפס ירבחמל ילמס םולשת יברה ןתנ ןהבש
.תווצמ יניינעל תורושק ויה תונתמה רשאכ רבדה טלב דחוימב לבא ."םלשל ךירצ רפס לע"
-הק 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא - ב"ישת ולסכב ח"כ) רעסעל ןתנ-דוד ברהל יברה בתוכ ךכו
:(וק

רבכמ ול יתרמאש המ לע ןעשנו ,הכונחל הוועש תורנ ותרושת תא יתלביק םעונב
הפ רגסומ הנה ,ףסכ ידוהיל תולעל הכירצ הווצמש (ב,חכק ב קלח רהוז) עודיש
.בוט ןפואבו ,וצפחתש המל ,תואירבב ךכב ושמתשתשו ,האחמה

הקדצל תעבט

'מע ,'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחישב ראותמ) ז"לשת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותה ךלהמב
יברה רגישש חילשה דעב יברל הדות רמול תושר שקיבו יברה לא ימאיממ ריבג שגינ ,(782
לעמ ריסה ךכ ךותבו ,הנתמ יברל קינעהל ונוצר תא עיבה ריבגה .[ןיקביר רזעילא ח"הרה]
.יברל הרסומל שקיבו ותעבט תא ועבצא

אנוש" ,רמאנכ תונתמ לבקמ ינניאש ישימח םויב יתרבידש המ תעמש יאדו" :ביגה יברה
בותכ ךכו ,םיכסמ יתייה ,הקדצל תתל ףסכה תאו הז תא רוכמל הצור התא םאו ,"היחי תונתמ
.ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב

הנע ךכ לע .הקדצ יכרוצל התוא רוכמיש אוה יברהו ,יברל תעבטה תא ןתייש עיצה ריבגה
."(!תבשב אל ךא) תאז עצבל חילשכ ךתוא הנממ ינא" :יברה

..."םייחל" רמול יברה ול הרוה ךכל םיכסהשכ

הרונמו ןחלוש

אוה הלא םירקמל ףתושמה הנכמהש ןכתיי .ומע ויקומינו ,וגהנממ יברה הניש םעפ אל לבא
-תיב ידימלתל םירושקה םירקמ המכ הנה .הינתונ לע הנתמה תלבקל התיהש תיבויחה העפשהה
:ראפתהל םהידי ישעממ יברל וחלשש ,ד"בח-רפכב הכאלמל רפסה

רפסה תיב ידימלת" לא יברה בתוכ (נ-טמ 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת ןסינב ג"יב
:"ויחי םהילע 'ה ד"בח רפכב רשא הכאלמל

!הכרבו םולש

,הושעש הרונמה לע ףסונ ,ראפתהל םדי ישעמ ןחלושה לבקתנ ולא םימי
.ןמז ינפל הלבקתנש

:יברה ךישממו

יולתה לככ םה םישוע רשא הקזח יתווקת ,ולא םילכ לע יננובתהבו יטיבהבו
תוימשגה תרמוא תאז ,םיללכושמו םיבוט הרונמו ןחלושד םיווקה ינשב םהב
רישעישו םירדי םיכחיש הצורה ,עודיה ל"ז וניתובר רמאמ יפ-לעו ,תוינחורהו
.םורדב הרונמו ןופצב ןחלוש ךנמיסו ,ןיפצי

תווצמה םויק והז ןחלושהו תוימשגה ,רפס תיבו הבישי ידימלת יניינעב רשא
ותמכח הרותה דומיל והז הרונמהו תוינחורהו ,םיימשג םיניינעב םה םייולתש
...אוה-ךורב-שודקה לש

..."רעדנעטס"ה םע ללפתה

.(רעדנעטס) הליפתל דומע יברה לא רפסה-תיב ידימלת וחלש ןכמ רחאל םינש המכ

(50 'מע 'יברה') יולב 'יש היבוט ח"הרה ראתמ "ג"כשת יעיבשה שדוח עסמ ןמוי" ,ותמישרב
'דומע' - ןכוד המבה לא הלעומ" :תודעוותהה ךלהמב .ב"כשת תנשב הנורחאה תודעוותהה תא
תקלחמ ,ד"בח-רפכב הכאלמל רפסה-תיב ידימלת תאמ יברל הנתמכ - הליפתו הרותל שדקומה
ןיינעמ רופיס דוסי לע ,הזל תדחוימ החיש שידקמ יברה .םידימלתה ידי ישעמ - תורגנה
דומלל שי רשא תאו ,ינחורה וכרעו ןכודה לש ושימשת לע דמע יברה .יברה ידי-לע רפוסמה
."ונממ

:(46-45 'מע ,ג"כשת םירופיס ץבוק) םירבדה ףרות ןלהל

ר"ומדא ,ונב תא ןקזה ר"ומדא לאש ,תוכוסה גח לש תודועסה תחאב ,םעפ
?רבעש הנשה-שארב תללפתה תוננובתה וזיאב :יעצמאה

,"הווחתשת ךינפל המוק לכו" לש תוננובתהב יתללפתה :יעצמאה ר"ומדא בישה
.(ק"אד "המוק"ה ונייה) האמדק םדא ףוצרפד לוטיבה

?התא תללפתה תוננובתה וזיאבו :יעצמאה ר"ומדא לאש ןכמ רחאל

איה תוימשגה תווהתהד ,(דומעה=) רעדנעטסה םע :ןקזה ר"ומדא בישה
.תומצעהמ

ללפתה יעצמאה ר"ומדאש המ ןבומו .תולשלתשה רדס לכ ללוכ ,ןומדק םדא ,ק"א
תוללכ ,הלוכ האירבה לכ תשדחתמ הנשה-שארב ןכש ,הז ןיינעב תוננובתה ךותמ
רדס לש "המוק"ה לכש ךיא ,איה ,הז םויב תוננובתההו .תולשלתשה רדס
ונאש והזו .תילכתב לוטיב ,רומג לוטיב ונייה ,"הווחתשת ךינפל" תולשלתשה
לש לוטיבה תא לבקי ה"בקהש - "ולוכ םלועה לע ךולמ" הנשה -שארב םישקבמ
.לארשי-ינב לש "םכילע ינוכילמת"ה תא לבקיו תולשלתשה רדס תוללכ

?רעדנעטסל הנשה-שאר תדובע לש רשקה והמ ,םנמאו

:רשפא ךרדב רמול שיו

לכש וא לודג לכש ,היהי אלש רויצ הזיא ,רויצ לעב ,"המוק"ב רבודמ רשאכ
,תילכש הנקסמ וז ירה ,לטבתהל םיכירצש חיכומ לכשה םא וליפא הנה ,ןטק
לש רויצה יפל אוה לבא ,לוטיב שי םנמא .לכשה ךרע יפל אוה לוטיבה ,אליממו
."המוק"ה

רושק בקעה ,"המוק" לש בקעה הז ירה - "המוק"בש "בקע"ה לש לוטיבה וליפאו
."המוק"ה שארב

אוהש ,רעדנעטס - אוהו ,"המוק"ה לש בקעהמ רתוי ךומנ אוהש ןיינע ונשי ךא
.המוקל ץוחמ ירה

לוטיב ,תילכתב לוטיב והז :הנשה-שאר לש לוע-תלבקהו לוטיבה תדוקנ יהוזו
תניחב יהוז .היהתש תוננובתה הזיא לש הלבגהה תדמל ךורע-ןיאבש ,יתימא
דצמ אל ףאו ,הגשה דצמ אל ,"ךיז ראפ תואיצמ סיוא" ,ירמגל ותומצע תחנה
.רעדנעטס ומכ אלא ,ולש שגרהה וא ויתודמ וא ולכש תדמ

,םמוד השענו ותגרדמ לפנש חמוצ אוהש אלא דוע אלו ,םמוד אוה רעדנעטסה
םדאל רזועו עייסמ אוהש ,הלעמ וב שי ,ןכ יפ לע ףאו .הדיריה תילכת והזש
.הליפתה הדובעב וא הרותה דומילב

.אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרוד תלעמ יבגל םג ןבומ הזמו

דעו ,הלעמ הנשי וב אקווד ךא ,ףוגב ןותחת יכה םוקמה ,בקע םנמא והז
.הז רודמ לעפתה וניבר השמ וליפאש

ךא ,ךירצש הפיאו ךירצש יתמ ,תוטישפב איה שפנ-תוריסמ - וניבר השמ לצא
ונייה ,אחישמד אתבקעב רבודמ רשאכ לבא .אלפ הז ןיא םילענה ויתוחוכ יבגל
'ה תא םידבוע ןכ-יפ-לע-ףאו ,("םמוד" תניחב) תוננובתה-יאו הגשהו הנבה-יא
לש דמשה רוד תוריזגב וניארש יפכ) לעופב שפנ-תוריסמו הטושפ הנומא ךותמ
,"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע" וניבר השמ היהנ הזמ - (ונרוד
.אחישמד אתבקעד רודה ינפמ דוחיבו

רשואמ רויצ

לש ושדוק ינפ ןקויד תא הילגנאמ ןורבנעפיט 'יש ןמלק-רזעילא 'ר דיסחה רייצ ז"כשת תנשב
.ח"כשת תנשב םסרופמל ךפה רויצה .ןיליפתו תילטב רטועמ אוהשכ ,יברה

לש רואל האצוהה םצע לע" :ראשה ןיב הלגמ אוה ח"כשת ףרוחב רייצה בתכש תישיא תרגיאב
."בתכבו רובידב - א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ותארוהו ודודיעו ותמכסה יל שי הנומתה

.ןושארה רויצה תא יברל הנתמכ קינעה רייצהש רחאל הז היה

הרונמה השעמ הזו

הזו "יברה לש בהזה תרונמ" לע ןיינעמ רופיס םסרפתה (27 'מע 642 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ב
:ורקיע

הלוכש ,היפויב הביהרמ הייכונח ,ןיילק ברה ומשו ידוהי יברה רובע שכר ו"לשת תנשב
לעו ,םישטניא 24 - ההבוג ,בהז לש תויקנוא 115-מ הבכרוה הרונמה .רוהט בהז היושע
תיבל איבה הרונמה תא ."לארשי אישנ ,ו"לשת ןסינ א"י ,יחישמל רנ יתכרע" בתכנ הרונמה
.םויה תוצח רחאל ומחנ תבש ברעב יברה

:םאולימב םיאבומ םה ןלהלו רתוי רחואמ ועדונ ערואמה יטרפ

ויתועסממ דחאב .תדחוימ תוטשפבו תומימתב ןחינו ,יבר תיבל ברוקמ היה ןיילק ברה
,דואמ ותוא המישרה הרונמה .קהובמ תצצונ הלוכש רוהט בהזמ היושע הרונמב לקתנ ,םלועב
םייושעה םירצומב תקסעתמש ,םלועב תולודגה רוצייה תורבחמ תחאל עסנ ,התוא םליצ אוה
.םולצתבש תאזל ההז הרונמ ןימזהל שקיבו הנומתה תא הישנאל הארהו ,רוהט בהזמ

,וזכ תראופמ הרונמ רצייל ולכוי אלש םיששוח םהש הנעטב ,הנמזהה תא לבקל ובריס הליחתב
,"שטיוואבוילמ יברה לארשי אישנ"ל תדעוימ הרונמהש ןיילק ברה םהל ריבסהש רחאל ךא
.עדונ ידוהי ףרוצ לע לטוה דיקפתהו ,הכאלמה תא םמצע לע תחקל ומיכסה

םע חחושו תיבל סנכנ ןיילק ברה .יברה תיבל הרונמה תא ל"נה איבה ומחנ תבש ברעב
.איבהש הפוטעה הנתמה תא תינברל הארה המ-ןמז רחאל .םינוש םיניינע תודוא ה"ע תינברה
עיבג םעפ ןתנ רבכ ןיילק ברה) ההימתב תינברה הלאש (?ףסונ עיבג=) "?רעכעב א ךאנ"
.(יברל הנתמב

יפויהמ ה"ע תינברה הממותשה ,הרדהו הדוה אולמב התארנ הרונמהו הפיטעה תא הריסהש רחאל
תובוח המכ=) "?ןעלאצסיוא טצעי וטספראד תובוח ליפיו" :ותוא הלאשו ,הרונמה לש דחוימה
דואמ םידיפקמ ,הנתמ יברל םינוקש העשב" :ןיילק ברה הל בישה .(?ךכ םשל ךמצע לע תלטנ
."תובוח תועצמאב אלו ,יקנו רוהט היהי ףסכהש

ול הרוי ןכ-םא אלא ,הל רפסל בריס ןיילק ברהו ,הרונמה התלע המכ הניינעתה תינברה
.רלוד ףלא םירשע הלע ומצע בהזה קרש עדונ ןכמ רחאל .רמול יברה

יכ ,בישה ןיילק ברה .וזל המודב תראופמ הרונמ שי ול םג םא הניינעתהו הפיסוה תינברה
ךלמל לבא ,קיפסמ הז ורובעבו ,םירלוד השישב הרונמ 'דייס-טסיא'ב שכר םינש שש ינפל
.בהז תרונמ תויהל תבייח

.הרונמה החנוה הז ןחלוש לעו דרא יושע דחוימ ןחלוש הנימזה תינברהש ,עדונ רתוי רחואמ

,"יחישמל רנ יתכרע" קוספה תא אקווד הרונמה לע טורחל רחב ןיילק ברהש ךכל הביסה
:תינברה םעפ ול הרפיסש השעמב הצוענ

הכונחה גחבש דואמ תניינועמ איהש התלאשמ תא יברה ינפל תינברה העיבה תויונמדזה המכב
:ולא םילימב הירבדל יברה סחייתה םימעפה תחאב .בהז היושע הרונמב תורנה תא וקילדי
רעני'זורהלש קיפסמ=) "הרונמ ענעדלאג א טאהעג טאה רעני'זור רעד סאוו גונעג זיא'ס"
.(בהז תרונמ התיה

לע םעפ אטבתה רענ'יזורהו ,"יחישמל רנ יתכרע" :בותכ היה רעני'זורה לש הרונמה לע
,חישמה אוביש העשב=) "הרונמ יד טא ןדיצנא ךיא לעוו ,ןעמוק טעוו חישמ זא" :הרונמה
.הרונמה לע טורח היהיש הז קוספב ןיילק ברה רחב ןכל .(וזה הרונמה תא קילדא

"הבשחמ תיל"

יברל ןתנש רחאל ,יברה םע ןיילק ברל היהש דחוימ ערואמ לע םג עדונ הרונמה רופיס בגא
.רוהט בהזמ ןכ-םג ,דחוימ עיבג םדוק םייתנש

"םייח ירבד" לעבש ,רפיסו ,תודיחיל יברה לא סנכנ עיבגה תא ןתנש רחאל הרצק הפוקת
ןכל .הקדצ יניינעל קר תאז לצינו ,ול םינתונ םידיסחה ויהש םיעיבגב שמתשמ היה אל ע"יז
תוחפה לכלש ,שומיש לכ עיבגב השעי אל םא וליפאש ,השקב לש ןושל לכב יברהמ שקיב אוה
יברהש ,הלודג תוכז ול היהי רבדהו תיבב ("טעזאלק-עניישט") ןוראה לש ףדמה לע חנוי
.יברל ךכ לע הדוי אוהו הנתמה תא ונממ לביק

םיא ץונ ךיא !?ףלעש ןפיוא ןגייל !?סאוו" :יברה רמא ,ושקובמ תא רמול םייסש רחאל
.(!שודיקל הזב שמתשמ ןכ אקווד ינא ?ףדמה לע תאז חינהל ?המ") "!שודיק וצ עי אקווד

תיל" טפשמה תא עיבגה לע טורחל הרוה ,תוטשפבו תומימתב ןייטצה רומאכש ,הז ידוהי
."תצרפו" טרחנ תיתחתה לעו "ללכ היב אסיפת הבשחמ

הטושפ הרונמב תורנ קילדהל םינשה לכ יברה גהנ ,הכונח תורנ יבגל ,עודיה לככ ,תאז םע
.רתויב

ט"שעבה לש ןיליפת

ידי-לע ול רבעוהו בוט-םש-לעבל ךייש היהש לקמל הרומתב יברה קינעה תורדוהמ ןיליפת גוז
האר) ותריטפ רחאל "שידק" תרימא ול רדסל שיאל יברה חיטבה ךכל ףסונב .תאז שריש ידוהי
.(29-28 'מע 646 ןויליג 'ד"בח רפכ'

לבקי ןתונהש גאדש וא ,םייוסמ םולשת רגיש ללכ ךרדב .יברה לביק - הזה גוסה ןמ תונתמ
.(33 'מע 645 םש 'ד"בח רפכ') הנתמה רובעב יהשלכ הרומת

.ןורש לאירא (.לימ) ףולאה יברה לצא רקיב (ןוושחרמב ד"כ 'ה םויל רוא) ח"כשת ץיקב
.וז הנתמ לבקל חמש יברהו "השדחהו הקיתעה םילשורי" לש יריווא םוליצ יברל איבה חרואה

יניס רהמ ןבא

'א רדא שדוחמ יברה לש שדוק די בתכ םוליצ ספדנ 181 'מע 'ד תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' ץבוקב
.ב"נשת'ה

רהמ ןבא - הנתמ ףוריצב יברל ינולפ ידוהי רגישש סיטרכ בג לע בתכנ הז שדוק די בתכ
.ב"נשת 'א רדא שדוחב יברל ורסמנ ולא .יניס

העיגה וב ןמזה תא וב ןייצל ףיסוה ףאו ,תוילגנאה םילימה תחת וק חותמל ליאוה יברה
."ב"נשתה ר"דא" :'קה וידיל (בתכמהו) ןבאה

יניס רבדמו רהמ םוליצ

הרושת" ול הרגישש ל"הצ תנמלאל יברה בתכ (516 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל) ח"לשת תנשב
הילא ובתכמב ."'יניס רה' ול םיארוקש רההמו יניס רבדממ םוליצ ,ל"ז הלעב ימוליצמ הרקי
:ונורשיכלו םלצמל םג אלא ,םולצתל קר אל יברה סחייתמ

אשונה תעיבק ידי-לע םג אלא ,םוליצה תונמאב דחוימ ןורשכ קר אל הארמ...
רה דמעמב ויה תומשנה לכ'ש לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה יבבל ןיינע וב שיש
.לארשיל הרותה הנתינשכ 'יניס

תונומתהמ הכורעת ושעיש . . םימוליצ לש לודג רפסמ שיש" ןוויכמ ,יברה עיצה ךשמהב
."הלאה



תודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


דבעל חקנ ונממ יכ ,הסרפ ראשת אל ,ונמע ךלי וננקמ םגו
ונאוב דע 'ה תא דבענ המ עדנ אל ונחנאו ,וניקלא 'ה תא
(וכ,י) "המש

(י"שר) ונידיב שיש הממ רתוי לאשי אמש ,הדובעה דבכת המכ - דובענ המ עדנ אל

?לארשי -ינב לש םחוכ יפכמ רתוי הדובעה תא דיבכי ה"בקהש ןכתיי דציכ :הלאשה תלאשנ

םיחבז ונידיב ןתית התא םג" :םדוקה קוספל ךשמהב אב בותכהש ,אוה וטושפ יפל רבסהה
הממ רתוי" ,רמולכ .(י"שר) "ןתית ךלשמ םג אלא ,ונמיע ךלי וננקמש ךייד אל" - "תולועו
.ךדיבש המ תא םג אלא ונידיבש המ תא קר אל שקבי אמש ושוריפ "ונידיב שיש

:'ה תדובעב הארוה ןאכמו

,רורב .םלועה יניינעמ תודמלנש שיו ,(הארוה ןושל) הרותה ירופיסמ תודמלנה תוארוה שי
םיעוריאה ,ןכ -םאש ,הרותה ןמ דומלל ןתינ אל םלועב שחרתמה ןמ קיפהל שיש תוארוהה תאש
.הליחתכלמ םישחרתמ ויה אל וללה

,"ונידיב שיש הממ רתוי"ו "ודיב םניאש" םירבד לארשימ עבות ה"בקה םימעפלש אצמנ
ךלשמ" - "ונידיב ןתית (הערפ) התא םג"ש ךכמ םידמלנה םירבד אלא ;ונתרותב ,רמולכ
."ןתית
(ו"משת'ה אב תשרפ תבש תחישמ)


(ב,בי) םכל הזה שדחה

אוהו ,(רשי) ןרדסכ ת"יב ף"לאב בותכ - "ביבא" - אוהו ,ביבא יורק ןסינש ,רהוזב אתיא
:בותכה רמאש והז ."ילש" אוהו ,(ךופה) ערפמל ת"יב ף"לא תויתואב בותכ ירשתו ;"םכלש"
."םכל - הזה שדוחה"

הז םושמו ,הטמל הלעמלמ ךרבתי ורוא תעפשה לע תורומ ןרדסכ תויתוא :אוה םירבדה שוריפ
רדסב תובותכה תויתוא וליאו .ונילא הלעמלמ תכשמנ העפשהה יכ - "םכלש" אוה ןסינ שדוח
ידכ ;ונתבוטל אוה םוצמצה םגש ףא לע) "ילש" הז ירה ןכלו ,רואה םוצמצ לע תורומ ךופה
אוה םוצמצה יכ ,("ילש" אוה םוקמ לכמ ,רואה תא לבקל םילגוסמ היהנ םוצמצה ידי-לעש
.םוצמצ ילב ונילא דריל לוכי וניאש ,לובג-ילבה ךרבתי ורוא םצועו לדוג תמחמ
(א 'מע ,ל ףד הרות-רוא)


(ו,בי) תרמשמל םכל היהו

ךאראו ךילע רובעאו רמוא אוה ירה :רמוא שרח ןב איתמ 'ר היה. . :תרמשמל םכל היהו
תווצמ םדיב ויה אלו ,וינב תא לאגאש םהרבאל יתעבשנש העובש העיגה ,םידוד תע ךתע הנהו
םדו חספ םד - תווצמ יתש םהל ןתנו ,הירעו םורע תאו רמאנש ,ולאגייש ידכ םהב קסעתהל
(י"שר) הלימ

:רמוא יווה

קסעתהל תווצמ" ול תתלו ,תווצמה ןמ "םורע" אוהש ימ םג ,ידוהי לכ ברקל לדתשהל שי
לכלש לדתשהל ונתבוח ,תולגב דחא ידוהי ףא ראשיי אל הדיתעה הלואגבש רחאמ יכ ."םהב
ללכ תלואג היולת הזבו ."םורע" היהי אלש ידכ ,תחא הווצמ תוחפל היהת ידוהיו ידוהי
!לארשי

:שרח ןב איתמ יבר - רמאמה לעבל הז רמאמ ןיב רשקה םג והז

."ימורל איתמ 'ר רחא" (בל ןירדהנס) ל"זר רמאמכ ,ימורב התיה איתמ יבר לש ותבישי
םגש ,ךכב היולת לארשי תלואגש אלא ?לארשי-ץראב אלו ימורב ותבישי עבק המל - הרואכלו
."הבישיב בשוי" השענש דע וילע םיעיפשמ - ("הירעו םורע) "ימור" לש בצמב אצמנה ידוהי

,רמולכ ,("שרח ןב איתמ 'ר רמא" אלו) "רמוא שרח ןב איתמ 'ר היה" י"שר קיידמ ןכל
ימורב םיאצמנ םהש הדבועה לע םמחנלו םקזחל ידכ ,וידימלתל הז רמאמ עימשהל היה ליגר
.לארשי-ץראב אלו
(120-119 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)


(ט,בי) וברק לעו ויערכ לע ושאר

-הדובע לש טלחומה ולוטיב יוטיב ידיל אב ותטיחשב .םירצמ לש לילאה - הש היה חספה ןברק
.םילילא ןחלופו הרז

,"ושאר" - םיטרפה תשולשבו ,"םילילא" לוטיבו חספה תטיחש לש הדובעה הנשי םויכ םג
:"וברק"ו "ויערכ"

תוכמסכ ועבוקלו 'לילא' - םילבגומה ותנבהו ולכש - ושאר תא תושעל םדאל ול רוסא :ושאר
.ןוילעה ןוצרל לטב תויהל וילע אלא ,הנוילעה

סורדלו לושמל ,(ןוטלשה תוואת) המצועו חוכל הוואתהמ 'לילא' תושעל םדאל ול לא :ויערכ
.וביבס אצמנה לכ

.םנעמל לוכה ףיפכהלו לוכה לעמ םיימשגה םיכרצה תא ביצהל רוסא :וברק
(ו"כשת ןסינב א"י ,חספה גחל יללכ בתכמ)


(אי,בי) ןוזפחב ותוא םתלכאו

אל יכ רמאנ אובל-דיתעל לבא . . ןוזפיחב ותוא ולכא םירצמב חספה תא לארשי ולכאשכ
(הבר שרדמ) וכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב

לארשי -ינב ושרד וליא יכו ?ןוזפיחב תויהל הכירצ התייה םירצמ תאיציש םעטה ןכא והמ
-דיתעל עודמ :ךדיאלו !?םהל תונעיהל בייח היה אל םאה ,ךכ םתס ,ישפוחל םחלשל הערפמ
?ןוזפיחב אלש הלואגה היהת אובל

ןמ האיצי - םג אלא ,תימשג תוריחל ימשג דובעשמ האיצי קר אל התיה םירצמ תאיצי אלא
היה לארשי תושפנבש ערה רשאכ ,םירצמ תאיצי תעשב ןכל .תינחור תוריחל םיינחורה םירצימה
בותככ .ערה ןמ חורבל םיחרכומ ויה ,הרות-ןתמ דע םתמהוז הקספ אל יכ ,ופקותב ןיידע
."םעה חרב יכ" :(די תומש)

זא ןכל ;ירמגל לטבתי ערהו ,ץראה ןמ האמוטה חור תא 'ה ריבעי ירה ,אובל-דיתעל לבא
."ואצת ןוזפיחב אל"
(אל קרפ אינת)





רודו רוד תורצוא


תואישנל הנושארה הנשה

המדנש ימ וא ,יברה לצא תויהל הכז אלש ימ םג
תאז ןקתל לוכי ,"היה" אל השעמל לבא ,היהש ול
ול התיהש ימ לכ * 'קה וינפ רויצ ידי-לע
םג תכשמנ וז תוכייש ,יברה לא יהשלכ תוכייש
םג * תוינחורבו תוימשגב ול רזוע יברהו התע
* ונלש יברה תא ונל היהי אובי חישמשכ
ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל הנושארה הנשה תוערואממ
אישנ ר"ומדא ק"כ תואישנלו ע"נ צ"יירהומ
('תישארב ימי' רפסה ךותמ) ונרוד

המחלמ האור אל

ק"כ תוקלתסה ינפל המ ןמזש רפיס ןיקייח 'יש לאירזע 'תה .י"שת'ה טבשב 'כ ,'ג םוי
םאב מ"כה יברה תא ,םידיסחה ינקזמ ,ןיקייח םייח-ריאמ ח"הרה ויבא לאש מ"כה ר"ומדא
בצמה םע רשקב המחלמ םש היהתש םידחפמ יכ ,(ברכ הב ןהכמש) םלוהקוטש ריעה תא בוזעל
אוה םינורחאה םימיב .הנעמ לבקל הכז אלו תוקלתסהה התייה םייתניב .'וכו האירוק תנידמב
בתכמה תא הרזחב שקביו ,מ"כה ר"ומדא ק"כ לש ויריכזממ דחא לא הנפיש ויבאמ בתכמ לביק
.הלאשה לע הנעמ ונממ שקביו א"טילש ר"ומדא לא ומע סנכיו מ"כה יברה לא חלשש

לא בתכמ חלש ויבאש רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ לא סנכנו ויבא תארוה יפכ השע ל"נה 'תה
ושקיב ויבאש ל"נה 'תה רמאו ,ונ :ביגה א"טילש ר"ומדא ק"כ .ל"נה הלאשה ובו מ"כה יברה
"המחלמ ןייק טינ ךיז טעז סע :א"טילש ר"ומדא ק"כ הנעו .א"טילש "יבר"ל בתכמה תא רוסמל
.(המחלמ םוש תיארנ אל=)

תוחותפ תותלדה

ק"כ לש 'קה ורדחב םימימת ודמל הלילה לכ ךשמב .םישולשה םויס ,י"שת'ה רדאב 'י ליל
םירוחב העשת קר ויה עגר ותואבו 'קה רדחל א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנ עתפל .מ"כה ר"ומדא
תותלדה=) "!?ןיירא טינ טפאכ'מ ןוא ,ןעפא ןענייז ןריט יד :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו
.(!?תאז םילצנמ אלו תוחותפ

...הפי תקמחתה

ק"כמ שקיבו ,םידיסחה ינקזמ דחא סנכנ ןורחאה ןמזבש םירפסמ .י"שת'ה ןסינב ד"כ ,'ג םוי
א"טילש ר"ומדא ק"כ ךא ,'וכו תואישנה תא לבקל ליאויש 'תהו ש"נא לכ םשב א"טילש ר"ומדא
ךותבו ,הז תודוא מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םולכ עמש אלש ןמזה לכ ןעטו ףקותב בריס
ונתוחמ המואמ עמש אל ןכא א"טילש ר"ומדא ק"כש ןימאהל השקש ל"נה דיסחה ביגה םירבדה
.'וכו תואישנה תודוא מ"כה ר"ומדא ק"כ

קיזחמ התא=) "רענגיל א ראפ רימ טלאה ריא" ההימתב רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ הנענו
ר"ומדא תוקלתסה ירחאש עודיה ךרד-לע הזש ל"נה דיסחה ריבסהו .(?תמא רבוד אלכ יתוא
רבדמ היה תויודעוותהה תעבו ,תואישנה תא לבקל ע"נ ב"שרהומ ר"ומדאה הצר אל ע"נ ש"רהמ
.ו"ח רקש לש ןיינע הזב היה אלש יאדווב ירהו ,'וכו םיפירח םייוטיבב ומצע תולפשב תובר
,ונניינעב םג ךכו ,("ןייטשראפ ףראד ןעמ סאוו") רואיב םיכירצש םיניינעהמ הזש אלא
.רואיב םיכירצש םיניינעהמ םה ולא א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבד

.(הפי תקמחתה=) ..."ךיז טיירדעגסיוא" :רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ

םידדוב םניא םידיסח

ר"ומדא ק"כ לש תודעוותה המייקתה ברעה .י"שת'ה (ינש חספ) רייאב ד"י ,'ב םוי
...א"טילש

זא" אוה וניינע ינש חספש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ תא (יברה) ראיב תודעוותהה ךשמהב
,הקוחר ךרדב וא אמט היהש ימ וליפא םגו ,(דובא רבד ןיאש=) "ןלאפראפ ןייק אטינ זיא'ס
.תאז ןקתל לוכי אוה םג ,"ונוצרל" היה הזש ונייה ,"םכל" היהש הז וליפאו

קר ויהש הלאכ םנשי ,יברה לצא םעפ ףא ויה אלש הלאכ םנשי :איה הדובעב הזמ הארוההו
אל םג תחא םעפ וליפא םה תמאב ךא םימעפ הברה ויהש םהל המדנש ולאכ םנשיו ,תחא םעפ
ןיידע םילוכי םהש תעדל םהילעו ,[וטלק אל םה=] "טרעהרעד טינ ןבאה ייז" ונייה ...ויה
ומצעל רייצי דחאו דחא לכש ידי-לע אוהו ,[וטלקי=] "ןרעהרעד ייז ןלעוו" וישכעש ,ןקתל
-לע וינפ תא ורייצי ותוארל וכז אלש ולאו ,תודיחיל סנכנש תעב ,יברה לש 'קה וינפ תא
.רבעב ושיגרה אלש המ תא תא [וטלקי=] "ןרעהרעד ןעמ טעוו" הז ידי-לעו ,הנומת ידי

יד ןוא טנעלע טינ זיא יבר רעד זא" השדיח תודיסחש םעפ רמא יברה יכ ,אוה ךכל םעטהו
.(םידדוב םניא םידיסחהו דדוב ונניא יברהש=) "טנעלע טינ ןענייז םידיסח

ומסרפי םא ול תפכא אלו) תעדל ךירצש ,רמאו ,דואמ תוכבל ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ
וא ,בתכמ ידי-לע וא ,הייאר ידי-לע םא - יברה םע יהשלכ תוכייש ול התיהש ימ לכש (תאז
התע םג תכשמנ וז תוכייש ירה ,וילע ועמש קרש וא ,ולש תוחישהו םירמאמה ודמלש ידי-לע
האור אוהו ,ותא םש אצמנ יברה ,דיסחה אצמנש םוקמ לכבו ,לטבתהל ןפוא םושב לוכי אל הזו
תוימשגב םיניינעה לכב ול רזוע אוהו ול עגונ טרפ לכו ויניינעמ טרפו טרפ לכ לע חיגשמו
.תוינחורבו

ןאכ אצמנ יברה

קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ,ויבא לש טייצראיה םוי) י"שת'ה בא-םחנמב ףכ ,'ה םויב
:תודעוותה התוא תמישרמ עטק ןלהל .יברה דעוותה ,תיברע תליפת רחאל ,(ל"ז

ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ רמאש רמאמהב שוריפה הזש - רמאו תוכבל ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ
ךייא ךיא זאל םיבתכ יד ןוא למיה ןיא ייג ךיא" :ותוקלתסה ינפל מ"כה ר"ומדא ק"כל ע"נ
יהוז אלהו ונעימשהל אב המ הרואכלו .(םכל ריאשמ ינא םיבתכה תאו המימשה ךלוה ינא=)
אוהש תורמלש ,אוה שוריפה אלא ?הלעמל הלוע אוהו ןאכ םיראשנ םיבתכהש תוטשפב תואיצמה
ותוא ונל שי הז ידי-לע ירה ,ןאכ ריאשמ אוה ולש םיבתכה תאש ןוויכמ ירה ,המימשה הלוע
.םיבתכה ךותב "ומצע" תא ריאשמ אוהש ןוויכמ ,םימשב אצמנ אוהש יפכ

ונלש יברה

...תודעוותהל א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנ בירעמ תליפת רחא .י"שת'ה לולאב י"ח ,'ה םוי

רשאכש ,רוד לכבש "השמד אתוטשפתא"ל תורשקתהה ןיינע תודוא רביד תודעוותהה ךשמהב
תאיב דע וילא רשוקמ היהי הז ידי-לע ,"השמ" לש ויתוארוהל םאתהב דחאו דחא לכ גהנתי
סעפע טעוו ןעמוק טעוו חישמ זא ,תומולח ן'מולח ערעדנא" :רמאו .הז ירחאל םגו חישמה
טעוו סע ,ן'יבר רעזנוא ןבאה רימ ןלעוו ןעמוק טעוו חישמ זא !ןיינ .יבר רעדנא א ןייז
חישמ רשאכש םיבשוח ,תומולח םימלוחה שי=) "םידיסח עבלעז יד ןוא יבר רעבלעז רעד ןייז
ותוא היהי זאו ,ונלש יברה תא ונל היהי אובי חישמ רשאכ !אל .רחא יבר הזיא היהי אובי
.(םידיסחה םתואו יברה




עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אב תשרפ ,שדוק תבש
טבשב 'ו

שדוח-שארמ יברה בתכממ קתענ - ומצע אלוליהה םוי תוגהנהו אלוליהה םויל תונכהה רדס]
:[םתליחתב תיבכוכב ונמוס םיגהנמה ראש .1א"ישת טבש

.הרותל תולעל ולדתשי טייצראיה ינפלש שדוק תבשב"

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,3םינוש םירדחב 2הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא"
.םיאורקה

."לרוגה יפ לע וא - ןינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

.4וז תבשב תודעוותהו 'שודיק' ךורעל ,יברה תארוה *

יעיבר םוי
אלוליהה םוי ,טבש ד"וי

5הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [העיקשה ינפל ,תיב לכב] קילדהל"
.

.תורנ השימח וקלדי הליפתה תעשב"

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי"
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב ***חתפב 'ז *** תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

*5.ןונחת םירמוא - םייברה לש אלוליהה ימיב *

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (6םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא"
שחלב ."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,7אינתב תורוש הזיא -

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא"
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (8דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.10החנמ תליפת רחאל ןכו ,9אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב"

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 11דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב"
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - ח"אדה תרזחו רקובה תליפת רחאל"
ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא .(טנבא תריגחב
ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל םידמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,םמצעל ורייצי - צ"יירוהמ
לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלושלו .ולש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב
.ולש ןויצה

.12םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב"

.תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב"

ותדובעו צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל"
.וייח ימי לכ הב דבע רשא

,ריעב רשא תושרדמה יתבבו תויסנכה יתבב (הזל םיוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
- י"שר שוריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקליחש יפכ אינתה דומיל רבד לע םג - םימיאתמה תומוקמבו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא -"

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ"
".וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.13'הרות ןרק' דעב תיבגמ תושעל גהנ ר"ומדא ק"כ גהנ ,טבש ד"ויד תודעוותהה תעב *

'להוא'ב רוקיב

ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש" *
.14"םיתוש לבא ,ןילכוא

ףוס ,'תורשקתה'ב וספדנ ,םש םירקבמה םינהכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[דנק ןויליג




.מ"כבו ,95 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

ןאכ שי ילואו .18 'מע דפק ןויליג 'תורשקתה'ב אבומב האר (אל,בי) "ואצ ומוק" תבית תאירקל רשקב (2
.(ב"מקת תוא ןאכ המילש-הרות האר) וז הביתבש ןוזפיחה תא שיגדהל ןוגכ ,הרוסמה פ"ע אלש ,תדחוימ הביס
.די,טי תישארב ,טול ןיינעב ,הרותב ינשה "ואצ ,ומוק" תא םג 'ביתי' םעטב ונלצא םיארוק ז"דעש א"י

תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל םכותמ השיש תוחפל רשאכ (3
תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה

המוקמל תרזוח הניאו) ק"שה םויד היילעה תגרדב המשנה רבכ תראשנ אלוליהה ינפלש ק"שב המשנה תיילעב (4
אלוליהה םוי ינפלש ק"שה םויד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו .אלוליהה םויד היילעה אוב דע (תותבשה ראש לכבכ
,אב פ"ש תחישמ ד"ר - אב תשרפ ק"שה םויב התיה המצע תוקלתסההש ד"ודנב הריתי השגדהב איה אלוליהה םויל
.286 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה טבש 'ו

.(1 הרעהבש בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (5

ר"ומדא ק"כ תארוה ,16 'מע םיגהנמה רפס - ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי אוה יכה-ואלב םא דבלמ (5*
,(172 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ תרות') ת"יש'ה בא-םחנמב 'כ תחישב הראבתנו האבוהש ,ע"נ צ"יירוהמ
ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא ןילופ ידיסחש ,יברה ראיבו .לועפלו שקבל בוט רתויה ןמזה והזש ומשב םעטה םשו
לכ לצא היילע תלעופ (לוגסב היינש 'י ,חתפב 'ח) 'היחי ותנומאב'ש קידצה לצא טייצראיה םויבש היילעהש
ןכלו ,ורהטלו ףוגה תא םג תולעהל םיצור ,אקווד הדובעו תוימינפ םהמ םיעבותש ד"בח ידיסח לבא ,וירשוקמ
.ןונחת םירמוא זא םג

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה רפסב (6
תבש תחישב ראובמה הזב ךייש םא ררבל שיו .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
ךא" ירחא אקוודב איה םיליהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב
."םיקידצ

"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (7
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' -

.111 'מע י"שת םירמאמה רפס (8

-טייצראיה ימיב דומלל םדקמ ךכ וגהנ הארנכ] .רואיבה אלל ,ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (9
פ"ע אינת קרפ םוי לכב דומלל - "קזחלו םסרפל יאדכ"ש - גהנמה תרגסמב ,הז קרפ וניאישנ וניתוברד אלוליה
,יברה הרוה 75 'מעב .מ"כבו ,75 'מעו (הגומ) 68 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה האר ,רחא ןפואב וא רדסה
קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,"לבקמ ינירה" תרימא ינפל םג ונייה ,שממ הליפתה תלחתה ינפל ל"צ הז רועישש
.['רודיס'ה תא וחתפ כ"חא קרו ,אינת

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (10

םמצעב ונתי תיבה-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,יברה תארוה פ"ע (11
.םמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םפסכמו

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (12

אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ האפ - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ךרכ ק"גא - ח"פ

.96 'מע םיגהנמה רפס (13

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (14
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
'מע ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה-רשגב םג האר) "ק"היבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
.(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג-יעטנב .ג"כרת

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע




"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"





ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il