- ו"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה טבשב ב"י * הריש תבש / חלשב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו



ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ





תוכלמ רבד


יכ "םייחב וערז" היהיש לדתשהל
"םייחב אוה ףא"ש םילעופ הזב


לש "םצע"ה איהו "תיללכ המשנ" איה רודה אישנ לש ותמשנ
עיפשמ אוה ירה ,לארשי העור ,יברה לש ודיצמ * רודה לכ
םיכירצ העפשהה תא לבקל ידכ ךא ,םלוכל ךרטצמה לכ תא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "וערז" תויהל



- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -


אתיא - ןמה תדיריל עגונב 1עובשה תשרפב רמאנש "'וג לטה תבכש לעתו" קוספה לע
,רפע ינכוש לש ,תובא לש ןתליפת לבקו ודי תא םוקמה טשפ לוכיבכ" :2י"בשרד אתליכמב
."לארשיל לטכ ןמה דירוהו

ידי-לע ,םוקמ -לכמ ,"ארב יכזמ אל אבא ,אבא יכזמ ארב" 3ארמגב אתיאש ףאש - המדקהבו
.ונב םולשבאל הליעוה דוד לש ותליפתש 4וניצמש יפכ ,ארב הכזמ אבא םג ,הליפת

ליבשב הליעוה םתליפתש ,תויללכ תומשנ ויהש תובאהל עגונב - ןכש-לכמבו - םג ןבומ הזמו
.םהינב

:"לטכ ןמה (ה"בקה) דירוה"ש הלעפ תובאה תליפתש - הזב שודיחהו

,אליעלד אתורעתא לש ןפואב אלא ,הטמלמ תוררועתה ידי-לע האב הניא "לט" תכשמהש 5עודי
- שדח רבד םג םלועב לועפל םיתב -ילעב תובאה ויה ,ןכ-יפ-לע-ףאו .6"רצעימ אל לט" ןכלש
ונחט" 7רמאנ םהבש םיעשרל םג ,לארשימ דחאו דחא לכל ךשמנש ןפואב תאז ולעפו ,לט תכשמה
."הכודמב וכד וא םייחירב

תוכשמה םה םילעופ ,םלועה ןמ םתוקלתסה ירחאל םגש - לארשי יאישנ לכל עגונב אוה ןכו
.םהילא םירשוקמה לכל תועפשהו

:הזב רואיבהו

ףוגהש יפל ,דבלב המשנה תצקמו הראה םא יכ ,ףוגב תשבלתמ המשנה לכ אלש 8תודיסחב ראובמ
המשנ המכו-המכ-תחא-לעו ,9דמוע םלוע שילשב ךאלמ וליפא ירהש ,המצע המשנה תא ליכהמ ןטק
;התוא ליכהמ ןטק ףוגהש יאדווב ירה ,ךאלממ רתוי תילענ אגרדב איהש

המשנל רשפא יא ןכלש - ףוגה םע רושק (ףוגב שבלתמ וניאש) המשנה םצע םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
םימעפל םיאור ןכלש - ףוגהב לעופ םג המשנה םצעש אלא דוע אלו ,םיפוג ינשב שבלתהל תחא
הלעמלש המשנהש ינפמ איה הזל הביסהו ,ללכ הנכה םוש אלל הבושת ירוהרה םדאל םילפונש
תראהב ךשמנ םשמו ,10"יזח הילזמ" ןיינע והזש ,םינוילעה םיזורכה תעמוש (המשנה םצע)
הניא הזב םדאה תדובע ;םדאה תדובע דצמ וניא הז ןיינעש ,ונייהו ,ףוגהב תשבולמה המשנה
םצע םגש חכומ הזמו .המשנה םצעמ ,הלעמלמ םיכשמנש הבושתה ירוהרה תא טולקלו לבקל אלא
.ףוגהב לעופו רושק המשנה

.המכו-המכ-תחא -לע תיללכ המשנב - ףוגה םע המשנה םצע רושק תיטרפ המשנ לכב םאו

,וילא םיכיישה לכ םע הרושק ותמשנש - תיללכ המשנ ,לארשי אישנל עגונב ןבומ הזמו
.ימשגה הזה-םלועב הטמל אצמנש םפוג םע רושקש ,םהלש םצעה התויהל

לא התאו 12רמאנש שרוד ינא ארקמ" ,"תמ אל וניבא בקעי" 11ל"זח רמאמב רואיבה והזו
המ ,וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ 'וגו בקעי ידבע ארית
:"םייחב אוה ףא םייחב וערז

"םייחב אוה ףא"ש רמול חרכהב ,"םייחב וערז"ש ןוויכש תוכיישהו רשקה ןבומ וניא הרואכל
!אל "אוה"ו ,"םייחב וערז" היהיש ןכתיי -

ןמז לכ ,ןכלו ,וערז לש "םצע"ה אוה ירה ,תיללכ המשנ ותויהלש ןוויכש - הזב ןיינעה ךא
."םייחב אוה ףא" ,"םייחב וערז"ש

עודיכ - לארשי אישנ לכל עגונב םג אוה ןכ ,וניבא בקעיל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
לש וצוצינ תובית-ישאר "אישנ"ש (תומוקמ המכב ח"אדב אבוה) 13בקעי תלהק רפסב בותכש המ
:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע - וניבא בקעי

,"םייחב - ועמש ועמשש הלא לכו ,וילא םיכיישהו םירשוקמה ,14םידיסחה - וערז"ש ןמז לכ
,"םייחב אוה ףא"

רשב יניעל הארנ היהש ןוויכ ,ל"זח ירמאממ תויארל םיקוקז ונייה אל ,וניכז וליא -
הז ידי-לעו ,"םייחב וערז" היהיש לדתשהל םיכירצ ,וניכז אל רשאכ לבא ;"םייחב אוה"ש
- "ןושל הנעמ"ב םירמואש - 15רהוזה ןושלבו ,"םייחב אוה ףא" היהיש לועפלו ךישמהל
אמלע יאהב ותמ רבכ"ש ןוויכ ,16"םיתמה לא שרוד" תניחבב הניא םיקידצ ירבק לע הליפתהש
,הזה -םלועב הטמל "םייחב אוה"ש ,הזמ הריתיו ,"ןייח ןוניא אתשהו" ,"ןוהיראמד אנחלופב
- "םייחב וערז"ש הז ידי-לע

ןאכ םג אלא ,(הלעמל) 18"םורמב" קר אלו ,17"שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ"ו
,19"ריתי חכתשא . . השעמה םלועה הזב םגש" ,הטמל

הסנרפ יניינעב ,תוימשגב םג אלא ,תוינחורב קר אל - "וערז"ל תועפשה ךישממו ררועמו
.החלצהב םיניינעה לכ ויהיש ,ולש תודסומהל עגונב העפשההו הכשמהה דחוימבו ללוכ ,'וכו

םהל ןיא םתסנרפ השק םתעד יפלש הלא םגו ,הסנרפ תודוא הגאדל םוקמ ןיאש ןבומ הזמו
:םחורב לופיל

ןיינעש ש"רהמ ר"ומדא םגתפ 20עודיכו ,עבטהמ הלעמלש ןיינע אוה ללכב הסנרפש - המדקהבו
ןפואב איה הכשמההש ןוויכ אלא ,יסינ ןיינע אוהש ,"ןמ"ה ךרד-לע אוה הזה ןמזב הסנרפה
תולזמב תושבלתה ידי-לע איה ץראל -ץוחב העפשהה תוללכש םשכ) עבטה ישובלב תושבלתה לש
איה תמאה לבא ,יעבט ןיינע והזש ומצע תא תולשהל והשימ לוכי ,(21םינוילעה םירשהו
לע הרומ הגאדהו ,הסנרפ תודוא הגאדל םוקמ ןיא ,אלימבו .עבטהמ הלעמל איה המצע העפשההש
.'הב ןוחטבה ןיינעב ןורסיחה

;"וערז"ל (הסנרפה תעפשה םג) תועפשהה לכ תא יברה ךישממ וישכע םגש רומאה יפ-לע טרפבו
."םייחב וערז"ד ןיינעה תא חיטבהל קר םיכירצ

ה"בקהש וניבר השמב וניצמש יפכו .םלוכל העפשהה תכשמנ ,לארשי העור ,יברה לש ודיצמ
איצומ היה"ש ,"וחוכ יפכ שיא ןאצה תוערל עדוי אוהש" ותוארב ,לארשי העור תויהל וב רחב
השמ לש ותוכזב - ןמה תעפשהב היה ןכ ומכו ,22"'וכו ךרה בשע ועריש ידכ תוערל םינטקה
עגונב הז ךרד-לעו .םיעשרל ןהו םיקידצל ןה ,לארשי ינב לכל התיה העפשההש - 23וניבר
םללכבו) תועפשה ךישממש - ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,24ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתאל
."וערז" תויהל םיכירצ - העפשהה לבקל ידכ ,לבא .םלוכל (הסנרפה תעפשה

.'וכ הלעמלמ תכשמנ הסנרפה תעפשהש ןוויכ - הסנרפ תודוא גואדל ןיא ,ןפוא לכבו

ל"זח ישרדמב ראובמכ - 25"ומויב םוי רבד" התיהש ןמה תעפשה ךרד-לע אוה העפשהה ןפואו
,ןמז יוביר ךשמל םהל קיפסיש ימעפ-דח ןפואב אלו ,םויו םוי לכב ןמה תדיריל םעטהש 26
םגש ,ונייהו ,ה"בקה םע תורשקתההו ןוחטיבה ןיינע לארשי ינב לצא היהי דימתש ידכ ,אוה
םוי רבד" ןמה תדיריש ,תאז דועו .ה"בקה לש ותעפשהל םיקוקזש דימת שגרנ היהי ףוגה דצמ
ומעט דצמ ןהו תואירבה דצמ ןה איה ותלעמש ,םח ותוא םילכוא ויהיש ידכ התיה "ומויב
.("קאמשעג ןוא טנוזעג") בוטה

"םייחב אוה"ד ןיינעהש ןוויכד - ונילע תלטומה תוירחאה לדוג ןבומ ל"נה לכ יפ-לע
"וערז"שו ,"וערז" היהיש - "וערז" לע הלודג תוירחא תלטומ ,"םייחב וערז"ש ךכב יולת
."םייחב אוה ףא" הז ידי-לע אקודש ,םייחב ויהי

וליפאו ,וילא םיכיישה לכ לעו ,וילא םירשוקמה לע ,ולש םידיסחה לע תלטומ וז תוירחאו
תא םסריפו ,תוחישו םירמאמ סיפדהו רמאש ,שטיוואבוילמ יברה ונשיש ועמש קרש הלא לע
עבתו ,29"ךיקולא 'ה תא תבהאו"ל ילכ אוה 28"ךומכ ךערל תבהאו"ש 27ןקזה ר"ומדא רמאמ
ללכב םה םג - תוינחורבו תוימשגב ידוהיל הבוט תושעל ,לארשי תבהאב לדתשהל םלוכמ
,"םייחב וערז"ש הז ידי-לע ,"םייחב אוה" היהיש לועפל תוירחאה תלטומ םלוכ לעו ,"וערז"
.'וכ עבתו שרדש םיניינעה לכ תא (םתלוזב םג - לארשי תבהא דצמו) םמצעב ולעפיש ,ונייה

ותאצבו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ויבא לא "תודיחי"ל םעפ סנכנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תושעל המ :בישה ,ותייכב רשפל ולאשו םידיסחה 'א וב שגפשכו .בר יכב הכב ,ויבא ינפ תאמ
.ינומכ - אוהו ,דיחי ןב ,דחא ןב קר ול שי יברהש

...התע המכו-המכ-תחא-לעו

("אנע") ןאצהש ןוויכ ,םנמא ."אתומס אדגנל דיבע אנע לע איער זיגר דכ" 30ארמגב אתיא
רשא 32ביתכד ערה רצי . . םארבש ה"בקה ןהילע טרחתמ העברא" 31ל"זראמכ] ךכב םימשא םניא
שגרהבש המ אלא וניא הדובעה ןיינע תוללכש 33הז ינפלש תודעוותהב ראבתנש ומכו ,"יתוערה
34ראובמכ ,'וכ קוחש לש ןיינע אלא הז ןיאש איה תמאהו ,תרבדמה רופיצ לשמכ הז ירה ונלש
םג הנה - ךכב םשא וניא (ןאצה גיהנמ) "אדגנ"ה םגו ,[רבה רושו ןתיולד אגינקה ןיינעב
שיר"מ ןכש-לכמב ,"היל ונממ אימשמ"ש) "אדגנ"ל םינתונ ,"'וכ אנע לע איער זיגר"ש בצמב
.36םיכירצש המ לכ לועפל וחוכבו ,"איער"ה לש תוחוכה לכ תא (35"אתוגרג

.םיתפומה ןיינע םג - הז ללכבו

ןיינעש הרמיא הנשיש דעו ,"םיתפומ"ה ןיינעמ שטיוואבוילב וזחא אל ללכבש - 37המדקהבו
רמאש יפכו ,"םירצמ ץראב יתפומ תובר" 38בותכה ןושלכ ,םירצמלו הערפל ךייש "םיתפומ"ה
ינב ןכ-ןיאש-המ ,םיתפומל וכרצוה ןכלו "םיליכשמ" ויה םיירצמהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ
הנעמה תודוא 40ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב רופיסה עודיו .39םיתפומל םיקוקז םניא לארשי
."תפומל םירחאל" ןקזה וניבר בתכש

ל"נה רופיסמ חכומדכ ,םיתפומה ןיינע םג היה - ךכב ךרוצ היהשכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.אפוג

שממ תוכימסבש ,"רחשה תליא" ןיינעב 41עודיכ ,לפוכמו לופכ אוה ךשוחה רשאכ ,טרפב התעו
ךרוצ שי ,םירתסההו תומלעהה תא לטבלו עוקבל ידכ הנה - רתויב ךשוחה רבגתמ רחשה תולעל
יהוזש ךכב םיבשחתמ אלו .'וכו תימהבה שפנב הזזה םילעופ הז ידי-לעש ,םיתפומה ןיינעב
ךיז לאז ןיינע רעד יבא") ןיינעה תא ולעפיש רקיעה ;ןילופ יר"ומדאל תכיישש הדובעה ךרד
.("ןאטא

לש תוחוכה לכ תא "אדגנ"ל םינתונש רומאכו ,םיתפומה ןיינעב התע ךרוצ שיש ןוויכו
:רמואו זירכמ יננה הז חוכב הנה - "איער"ה

,םידיסח םינב ויהיו ,םינבב וז הנשב ודקפיי - םינבב דקפיהל םיכירצש הלא לכ

'ר ויחאל םחלוש םימעפל היה ,םינב רובע הכרב תשקבב יעצמאה ר"ומדאל םינופ ויה רשאכ -
רכז ןב היהיש יאנתב ,רכז ןבב ודקפיש ךרבמו "למיירטש"ה תא שבוח היהו ,םהרבא םייח
- .42דיסחו

.יברה לש ומש לע םתוא וארקיו

םירהזנש םיזנכשאה גהנמכ) הז םשב םיארקנ םהירוהש ללגב הז םש ןתיל םילוכי םניאש הלאו
.קדצ-חמצה ר"ומדא לש ומש ,"לדנעמ-םחנמ" םשה ונתי - (43םייחב םתויהב םירוהה םש ןתיל

הרוחש הרמ וזיא םהל שיש הלאו .הבחרהב הסנרפ םהל היהת - הסנרפל םיקוקזש הלא לכ ןכו
.הנממ ורטפיי -

,החלצהב ולהנתי יברה לש תודסומה לכו ,החלצהב תודיסחה תרותד תונייעמה תצפה היהתש

םייוקי ,44"םימחרבו דסחב" איה ותגהנהש ןוויכ הנה - יברה לש תודסומהל םידגנמש הלאו
שקבל םידיסחל אבש ,46רודגיבא לש ףוסה םהל היהיו ,45"םיאטוח אלו םיאטח ומתי" םהב
...הקשמ

סיפדהל םילוכי ויה תועינמה ילול ירהש - תודיסח תספדהל תועינמה לכ ולטביי ןכ ומכו
.47החלצהב םיניינעה לכ ויהיו ,הצוח תונייעמה תצפה היהתו - רתוי הברה
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה טבשב ב"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)




.די,זט (1

םע הרותה תוימינפ רוביח םג ללוכ ,'וכ םינוקיתו רהוז ,הרותה תוימינפ אוה וניינע רקיעש ףא - י"בשר (2
הארו .ךליאו דנ ע"ס א"לרת) םירחהו ךשמהב ש"רהמ ר"ומדא ראבמש יפכ ,רמועב ג"ל ןיינע והזש ,הרותד הלגנ
ןכו .הרותד הלגנ - ארמגבו הנשמב ורכזנ וירמאמש אנת םג אוה ירה ,(ה"כפ ח"לרת ךרבל םדא בייח ךשמה םג
ןכ-ןיאש-המ .יאחוי ןב ןועמש 'ר שרפתנ אל ןאכ ,לבא ,"ש"ר ירפס םתס" (א,ופ ןירדהנס) ארמגב אתיא
םירמאמ קרו ,התומילשב ונידיל העיגה אל "י"בשרד אתליכמ" - .יאחוי ןב ש"ר שרפתנ הבש - "י"בשרד אתליכמ"
םילשורי - י"בשרד אתליכמל המדקה האר) תורודל ורמשנ ,י"בשרד אתליכממ תומוקמ המכב ואבוהש םיטקולמ
.(ו"טשת

.א,דק ןירדהנס (3

.םש ןמסנהבו ,גמק 'מע א"ח שדוק-תורגא הארו .ב ,ד"וי הטוס - 'יתייאד ה"דות (4

.26 הרעהב םש ןמסנהבו טל 'מע ה"ח טקולמ מ"הס האר (5

.א"עס,ג תינעת (6

.א,הע אמוי .ח,אי ךתולעהב (7

.דועו .ךליאו 50 ע"ס ב"שת .ךליאו 61 'מע ת"ש'ה .ךליאו 138 ע"ס ט"צרת מ"הס האר (8

.בי ,ח"ספ ר"ב האר (9

.נ"שו .א,ג הליגמ (10

.ב,ה תינעת (11

.י,ל והימרי (12

.יבר 'עמ (13

שדוק-תורגא) "יבא" דיגמה ברהלו ,"ינקז" ט"שעבהל ארוק היה ןקזה וניבר :רכזנ - "וערז" ןיינעב (14
.(רייא זכ "םוי םויה"ב קתענ - געש 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא

.ב,אע .ב,ע ג"ח (15

.אי,חי םיטפוש 'פ (16

.ב"עס,גי הטוס (17

.(לכ יכ עד ה"ד) התלחתב ש"מהיפל ם"במרה תמדקה הארו .א,גלק א"חז (18

.(א,ומק) ך"זס ק"הגא אינת (19

.טלק 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (20

.ךליאו גכ רמאמ ןייעמו סרטנוק .(ב ,טלק) ה"כס ק"הגא אינת האר (21

.ב,ב"פ ר"ומש (22

.א,ט תינעת (23

.(א"ער,דיק .א"ער,ביק) ט"סת ז"וקת (24

.ד,זט ונתשרפ (25

.ךליאו 95 'מע ו"כח ש"וקל הכוראב הארו .פ"הע המלש הרותב ונמסנש םישרדמ .ב,הע אמוי האר (26

.בא-םחנמ ב"י םש הארו .ירשת 'ו "םוי םויה" (27

.חי,טי םישודק (28

.ה,ו ןנחתאו (29

.א,בנ ק"ב (30

.ב,בנ הכוס (31

.ו,ד הכימ (32

.ךליאו ב"ס טבש ד"וי תחיש (33

.דועו .ךליאו ד,כ א"ח יעצמאה ר"ומדאל ת"העש .ךליאו י"פ ךל ןתיו ה"ד תודלות ח"ות האר (34

.נ"שו .א"עס,חנ תוכרב (35

ש"הס ןייעו - ."יאני 'ר זירכמ" ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תחיש - הז ןיינעב הרכזנ תרחא המישרב (36
.ךליאו 188 ע"ס םולש-תרות

.נ"שו .ךליאו ב"ס ו"טשת תישארב פ"ש תחיש םג האר - ןמקל אבהב (37

.ט,אי אב (38

.םש 36 הרעהבו 86 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (39

.ועש 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגא (40

ע"ס אינזאל ךלהתא ז"הדא ירמאמ הארו .דמ 'מע רבדמב ת"הואב 'תנו אבוה .[ד] בכ רומזמ םילהת שרדמ (41
.ךליאו 316 'מע ט"צרת ש"הס םג הארו .גק

ג"ח .60 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .13 'מע שיר טס ;ךליאו 7 ע"ס ח תרבוח "תומישר" האר (42
.157 'מע .95 'מע

.נ"שו .י"פר (ח"משת ,ןילקורב) "תומשה ויז" סרטנוק האר (43

"םוי םויה" הארו .גנש 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב הקתענ) ג"צרת ת"חמש תחיש האר (44
.(ןושח 'כ

.א"ער,ד"וי תוכרב האר (45

.םש 97 הרעהבו 225 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .(ב,דל) ח"יפ א"ח יבר תיב האר (46

תבישי רובע "רעניד"ה ד"ע םג ריכזהו ,הלוכ הנשה לכ לע תוכרב יניינע תודוא רבדל ףיסוה ר"ומדא ק"כ (47
.'וכו החלצהב היהיש ,םימימת-יכמות




חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


ילבמ "בקעי ןואג" לש הגהנה
םלועה תומואמ לעפתהל


?תולגה ףקותמ םשרתהל אלש רשפא ךיא

רישי זא") "םיה תריש" - וז תבשב םיארוקש הרותב האירקה םש-לע ןכ תארקנה ,"הריש תבש"
..."הרובד רשתו" - וז תבשד הרטפהה םש-לע ןכו ,("'וג לארשי-ינבו השמ

(מ"כבו ,ד"פרסר ח"וא ז"הומדא ע"וש) תומוקמ המכב אבומ - הרטפהה תרימא םעטל עגונב
םיאיבנב תורקל ונקית ןכלו ,םיברב הרותב וארקי אלש לארשי לע הרזג העשרה תוכלמש
...םיאיבנב םג תורקל גהנמה לטבתנ אל ,הריזגה הלטב רשאכ םגו .השרפה ןיינעמ

לארשי -ינב רשאכ םגש ןכתיי דציכ :םינעוטו "םישקבמ םה הנאות"ש ולאל הנעמה םג והז
םילוכיו ,('וכו הנידמה תוכלמ) םלועה תומואמ ללכ לעפתהל םהל ןיא ,תולגה ןמזב םיאצמנ
לע םילעופ הז ידי-לעו ,היתווצמו הרותה יניינע לכ לע ףקותה לכב דומעל םה םיכירצו
ןוויכמ ,הרואכלד - "'וג ךינמוא םיכלמ"ד ןפואב לארשי-ינבל ועייסי םה םגש םלועה תומוא
םיאור ויה הבש הפוקתה המייתסנ - "'וג וניאר אל וניתותוא" רשאכ ,תולגה ןמזב םיאצמנש
הלוכי דציכ - (ינש תיב ןמז ףוסב םינפ-לכ-לעו ,ןושאר תיב ןמז ףוסב) םייולג םיסינ
!?וזכ הגהנה תויהל

:הרותה תאירק לע הריזגה תודוא ליעל רומאה יפ-לע - הזל הנעמהו

-יפ-לע -ףא - ("'וג וניאר אל וניתותוא" רשאכ) תולגה ןמזב התיה וז הריזגש יפ-לע-ףא
התיה התנווכש) תוכלמה תריזגמ ולעפתה אל לארשי-ינב רשאכש ,יולג סנ שממ לעופב ואר ,ןכ
- ןשי גהנמ לארשי-ינב ושדיח וז הריזג תובקעב :הברדאו ,(הרותמ ו"ח לארשי-ינב תא קתנל
תומואש דבלב וז אל הנה ,(ל"נכ) הרות ירבדמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,םיאיבנב אורקל
לטבל וחילצה הז ידי-לע :הברדא אלא ,הז ןיינעב םהל ערהלו םהילע רוזגל ולכי אל םלועה
.הרותב אורקל אלש הריזגה תא םג

...("בר השעמ") לעופב השעמב לארשי-ינב לש םתגהנה ןפואמ תדמלנה הארוהה יהוזו

,"בקעי ןואג" ךותמ הרותה תארוה יפ-לע םיגהנתמ לארשי-ינב רשאכש לעופב השעמב םיאור
ןכ םיגהנתמ אלא ,הז ןיינעב תובוט תוטלחהב םיקפתסמ אלו ,םלועה תומואמ לעפתהל ילבמ
םניא םלועה תומואש דבלב וז אל הנה - תאז םיאור םלועה תומוא וליפאש דע ,יולגבו לעופב
לארשי-ינבל ועייסי םלועה תומואש םילעופ הז ידי-לע :הברדא אלא ,ו"ח םהל ערהל םילוכי
..."'וג ךיינמוא םיכלמ"ד ןפואב ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ םג ,םהיניינע לכב

רישי זא ;"םיה תריש"ב םג זמורמכ - אובל דיתעלד "תירישעה הריש"ל הכזנ שממ בורקבו
תירישעה הרישה לע יאקד ,דיתע ןושל ,"רישי אלא רמאנ אל רש" ,"לארשי-ינבו השמ
ונימיב הרהמב ,ןדיד אלגעב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - אובל-דיתעלד
.שממ
'מע ,ב ךרכ ,ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 924-922





רקיעה אוה השעמה


הרות-ןתמל הנכהב דימת שיגרהל


"רבדי השמ"ד הנכהה ללוכ

,ונייה ,"ישילשה םויב"ד בצמו דמעמב תויהל וילע ןמז לכבו םוקמ לכבש תעדל ךירצ ידוהי
- "רבדי השמ"ד הנכהה ללוכ ,הרות תלבקד ןיינעה תארקל םישורדה תוחוכה לכ תא ול שיש
..."לוקב וננעי םיקולאה"ד ןיינעה םג ונשי רבכש ןפואבו ,וברקבש השמ ץוצינל עגונב

םלש ןיב ,רישע ןיב ינע ןיב ,הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ" :תוטושפ תויתואבו
ר"ומדאל הרות -דומלת 'לה ,ח"ה א"פ הרות-דומלת 'לה ם"במר) "'וכ ןירוסי לעב ןיב ופוגב
-ןתמל הנכה לש בצמו דמעמב אוה אצמנ דימתש שיגרהל ידוהי ךירצ ,ןכלו .(ד"הס ג"פ ןקזה
הרות דמולש העשבש ןבומ ,ןכש ןוויכמו ,"ישילשה םויב" התיהש הנכהה תומילשל דע ,הרות
.הנושארה םעפב ("תורבדה תרשע") הרות -ןתמד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע הז ירה
930-929 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה טבשב רשע-השימח ליל תחישמ)
(הגומ יתלב -


תודהיב םייק וניא עורזה חוכב שומישה

,הרותה ךרדב - איה ,"רוצ" תמגודב אוהש ידוהיל דע ,תלוזה לע עיפשהל הדיחיה ךרדה
ראבתנש המו ,"םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה" ,"םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד"ש
!ו"חו ו"ח לעופב האכהל הזב הנווכה ןיא - "רוצב תיכהו" ןיינעב ליעל

- לעופב האכה אלו ,דבלב די תמרה ,וריבח לע די םירמ ידוהיש האר וניבר השמ רשאכ -
ןירדהנס) "די תמרהב עשר ארקנ והכה אלש יפ-לע-ףא" ,(גי,ב תומש) 'וג עשרל רמאיו" יזא
...!ו"ח לעופב האכהל עגונב - המכו -המכ-תחא-לעו ,(קוספה לע י"שריפב אבוה ב,חנ

ידי םיידיה" - ללכו לכ תודהיה לש המוחתב םייק וניא ("םיידי") עורזה חוכב שומישה
...!"וישע
- 869 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה טבשב 'י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


הריש רמולו החמשב תויהל

('וכו עבטה יכרד יפ-לע) ומצע חוכב הדובעב וב יולתה לכ תושעל ךירצ ידוהיש תאז םע דחי
בוטב ,בוט לכ ול ןתי ה"בקהש ,תוקיפס םוש ילב ,רומג ןוחטיב ידוהי לכל תויהל ךירצ -
...הלגנהו הארנה

תבש לש עובשבו) הריש תבשב טרפבו ,ידוהי ךירצ - ה"בקהב הזה רומגה ןוחטיבה ידי-לע
.השעיו השועש םיסינה לע ה"בקהל הריש רמולו החמשב תויהל - (הריש
222 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה טבשב א"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ שוגרת -





יבר יצוצינ


יברל "תוחתפמ" תריסמ


ךכל התכזש שדוקה-ץרא ירעב הנושארה התיה תג-תיירק ריעה
* תופסונ תובר םירע ואב הירחא * יברל רסמיי ריעה חתפמש
,ומצעבו ודובכב ריעה שאר יברל רסמ תפצ ריעה חתפמ תא
העפשה לש ןיינע ךכב האר יברה * תופסונ םירעב םג ךכו
ריע" תויהל הכרדב ריעה לש החורו הנויבצ לע תינחור
"וניקולא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.תג-תיירק חתפמ היה הז .יברל שדוקה-ץראב ריע חתפמ הנושארל רסמנ ב"כשת תנש יהלשב
חתפמה תא טלוב ןפואב זחוא אוהשכ אצי ןפוד-אצוי דעצבו תדחוימ החיש ךכל שידקה יברה
.תפצ ריעה חתפמ םג רסמנ ח"לשת תנשב .תליא ריעה חתפמ יברל רסמנ ו"לשת תנשב .'קה ודיב
.תורדש ריעה חתפמ - נ"שתבו ,לדגמ תצעומ חתפמ - ח"משתב

ונושלב "הניתנו הריסמ" - ותושרל ורסמנ ןהיתוחתפמש שדוקה-ץרא ירעמ תצקמ קר הלא
.השודקה

.ט"ישת תנשב רבכ ןודנולבש (םלועב ןושארה) 'שטיוואבויל תיב' חתפמ תריסמ ךכל המדק
הקירמא-םורדב ,הינרופילקב 'ד"בח יתב' לש םיבר תוחתפמ דוע יברל ורסמנ םינשה ךשמב
תסנכ-תיב לש ,שדוקה-ץראב 'תווצמה יקנט' לש תוחתפמ ורסמנ ןכ ומכ .םיפסונ םלוע ילבחבו
.דועו הילטיאב

ןיינע ךכב האר ודיצמ יברה ,אדירג דובכ לש השעמ הזב ואר תוחתפמה ירסוממ קלח םא םג
.השודקה תושרל םוקמה לע תולעבה תריסמ ןיעמכ - בושח ינחור

חתפמ לש ילמסה ודיקפת

שארב דמעש ,סלפ 'יחיש בקעי ח"הרה יברה לא שגינ ,תודעוותהה תעב ,ג"כשת הנשה שאר ברעב
תא .ריעה חתפמ תא 'קה וידיל רסמו ,תג-תיירקב (בונישיק ידוהי רכזל) ד"בח תבישי לוהינ
.רואנ ןועדג רמ ,זאד ריעה שאר חלש חתפמה

:(50-49 'מע ,א ךרכ 'יברה') םימי םתואמ ןמויב םירבדה וראות ךכו

תודעוותהה תא להינ א"טילש ר"ומדא ק"כ .םיברה םיחרואה דובכל תודעוותה המייקתה ברעה"
שגומ ,וז ןוצר תעו תיגיגח תונמדזה לוצינ ךות ,תודעוותהה עצמאב .הצחמו םייתעש ךשמ
.שדוקה-ץראב תג-תיירק ריעה לש בהזה חתפמ יברל

רואנ ןועדג רמ ריעה שאר םעטמ ישכ שגומ ,תג-תיירק לש - וגוסמ ןושארה - חתפמה"
ךוניחה הדשב ,הכורבה תוליעפל הרקוהכ (רשקב ותיא דמועו יברה תא תישיא םג ריכמה)
.תג-תיירקב ,יברה תוארוה יפ-לע ,ד"בח ידיסח לש ,חותיפהו

גשומה לשו 'ריע' גשומה לש תינחורה ותוהמל תדחוימ החיש שידקמו חתפמה תא לבקמ יברה"
."לארשיב ריע ייחב "חתפמ" לש ילמסה ודיקפת לע דמוע יברה .'חתפמ'

בוט השעו ערמ רוס

,הצעומה שאר לא יברה חלשש בתכמה םסרפתה (גלש 'מע בכ ךרכ) יברה לש שדוק-תורגאב
:חתפמה תריסמ תובקעב

ג"כשת ,רושעל אסכ ןיב ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

רואנ 'יש ןועדג רמ דובכל

תג תירק תימוקמה הצעומה שאר

!הכרבו םולש

יתדות דוחיב הזב עיבא ,ונמזבו ותיעב לביק יאדוובש הנשה תכרבל ךשמהב
תג תירקמ םיחרואהמ ויחיש םחוכ יאב ידי לע חתפמה תריסמ רובע תיבבלה
ידי יתאלימ םג .הנשה-שאר ברעב תודעוותהה תעב הצעומה םשבו ומשב יל רסמנש
דמעמ ותואב ורמאנש םירבד הזיא םגו יתדות תרכה תישיא ודובכל רוסמל חילשה
ןיינע לכש ,בוט-םש-לעבה לש עודיה םגתפה יפ לע ,חתפמה תריסמ םע רשקב
.ונוקל םדאה תדובעב דומילו הארוה וב שי םדאה ייחב ערואמו

:רוציקב ןאכו

םימעפלש רעשו תלד שיש ,תרמוא תאז ,לוענלו חותפל ,םיינשב וניינע חתפמ
וקה ,םידומעה ינש םה םדאה ייחבו .םירוגס םימעפלו םיחותפ תויהל םיכירצ
ךירצש ,בוט השעד וקו ,היוצר יתלב העפשה ינפב תלד לוענל ךירצש ,ערמ רוסד
לכש .ללכהו טרפה ,תחאו דחא לכ לע לח הז ןיינעו .תובוט תועפשהל חותפל
ידיל ינאיבת לא שקבמ ירה ,רתויב הלענ ובצמו ודמעמ םא וליפא ,דחאו דחא
,ילובג ילב אוה בוטה ירה ךדיאלו ,היוצר יתלב העפשהמ רהזנ תויהל ,ןויסנ
דימת לדתשהל ךירצו ,יפוס ןיא אוהש ךרבתי םשה ,בוטה םצע םע רושק יכ
.שדוקב ןילעמ ל"ז ונימכח קספכו ,בוטב ףיסוהל

:יברה ךישממ ןלהל

ןוצר יהי ,ול ונתינש תוחוכהו תויורשפאה יפל איה דחא לכ תוירחאש ןוויכ
םתוירשפאו םהיתוחוכ ולצני הצעומה ירבח לכו הצעומה שאר רותב ודובכש
ינפב תרגוסמו תרגוס היהת ריעהש לדתשהל ,םירומאה םיווקה ינשב ,האולימב
ןוויכו .הלודג יכה הדמב בוט יניינע טולקל החותפו תויוצר יתלב תועפשה
ץרא םייח תרות וניתרות ןושלבו ,הל ארקי שדוקה ץרא רשא ץראב איה ריעהש
תובישח הנשמ ירה ,הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא
תוימשגב החלצהו הכרבל הלעמלמ רזעה םהל חטבומ םגו ,ליעל רומאהל
.דחי םג תוינחורבו

:ראשה ןיב דוע רמאנ (700 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) תודעוותהב יברה ירבדב

םיעורג םיראתל הכזש ימ תא םיאילפמה ,ל"זח ירבדכ רשא ,לארשי-ץראב דחוימב
. . הכז"ש ךכל הביס התיה "לארשי ץראב דחא ךרכ ףיסוה"ש הדבועה ךא ,רתויב
אלש םילענש הלאכב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע - (ב ,בק ןירדהנס) "תוכלמל
.לארשיב ריע ןיינבב םתלעמ לדוג ןבומ - ךרעב

הניפ לכב ןכו ,ריעל הסינכה םע רבכש ,"וניקולא ריע" תויהל הכירצ וז ריע
גוסבש הלאב קר אל ,םיניינעה לכב תיבה לעב אוה ה"בקהש שגרוי הב הניפו
.םמודהו חמוצה ,יחה יגוסב םג אלא רבדמה

וררבי - לוחה לא שדוקה ןמ ,ריעה ןמ ואציישכ ירה - ריעה תוביבס םגו
.ריעה תגרדל השודקב ולעתיו םה םג וכפהי רשא דע והולעיו וככזיו

תימורדה ריעה חתפמ

ןייטשנצילג יבצ-לארשי ח"הרה תמישרב םשרנש יפכ ,תליא ריעה חתפמ תריסמ רואית ןלהל
:(436 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ')

תא ,ץ"כ דג רמ ,זא ריעה שאר יל רסמ ,תליאל יתעגהש רחאל םישדוח השולשכ ,ו"לשת תנשב"
.א"טילש ר"ומדא ק"כל ורסומל ,תליא ריעה חתפמ

.ו"לשת ןסינ א"י תודעוותהב ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש 'קה ודיל חתפמה תא רוסמל יתיכז"

היהש ריעה שאר לש בתכמה תא ארק ןכו ,חתפמב טיבהו אספוקה תא חתפ א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.ןכ :יתינע ?ןהכ ריעה שאר םאה :לאש ,םייסשכ .חתפמל ףרוצמ

."הבר החלצהב היהיש םרובעו ךרובע םייחל רמאת :רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ןיב ,יברה ול רמא הכלהמב .'תודיחי'ל ןייטשנצילג ברה סנכנ ו"לשת תועובש גח-ורסאב
:(417-416 'מע םש 'ךלמ שדקמ') ראשה

. . תליא ןיינבב יתופתתשה ריעה שארל רוסמל תוריל 100 ןאכ ךל ןתונ ינא
,ןוחטיב אל .תליאב םידוהי רובע םיבוט םירבד תושעל "תליא ןיינב"ב יתנווכ
...תליאב םידוהי רובע םיבוט םירבד קר ,םיברע אל

דיחיה-תושרו םיברה-תושר

ואיבהש ולא רבד לע" הרמאנש הכורא החיש יברה שידקה ז"לשת זומתב ב"י תודעוותהב
."א"טילש ר"ומדא ק"כל םרסמל תורייעמ 'תוחתפמ'

.דיחיה -תושרו םיברה-תושר תא ליבגהלו רושקל ודיקפת 'חתפמ' :החישב יברה ירבד ןכות
.ךורע-ןחלוש יפ-לע אקווד תויהל הכירצ םלועה יניינעב הדובעה ,תינחור הניחבמ םג ךכ

:(226 'מע ,ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) לחאמ יברהו

ואיבהש הלא המכו-המכ-תחא-לע ,תוחתפמה תא ואיבהש םתואש ןוצר יהיו
לע וטילחי חתפמה תריסמ םע דחי ירה - יולגב תאצמנ הרות םשש םיניינע
תומא 'דב - "ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" [?תולעבה לש] הניתנו תריסמ
לכ םהב השעו הלואגה לעב ללפתהו דמל םהבש שרדמה תיבו תסנכה-תיבד ולא
לכל ןאכמ ולטישו . . םידסח תולימגו הקדצ לש םיניינע שארל לכלו ,ויניינע
לעבמ חוכה תניתנ תא - הזב אצויכו םיעסונ וא וכליי וב םוקמו םוקמו
-תולימגו הדובע ,הרותד) םיווקה תשולש לכב 'ה תדובעב אטבתי הזשו ,הלואגה
הרותה תצפהבו ,לעופב השעמב תווצמה םויקב - רקיעה אוה השעמהו (םידסח
החמשבו ,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,הצוח תונייעמה תצפהל דע היתווצמו
.בבל בוטבו

תפצ ריעה חתפמ תריסמ

ןואטב) 'רואה' לש 1 ןוילגב העיפוהש המישר ,יברל תפצ ריעה חתפמ תריסמ לע המישר הנה
:ח"לשת'ה זומת שדוחב עיפוהש ,(תודיסחה חורב תודהיהו הרותה רוא תרדחהל

-כ תסינכו היירקה לש 'א בלש תיינב רמג םע ,תפצב השדחה ד"בח-תיירק הכנוח הלא םימיב"
...שדחה ןהירוגמ םוקמל תוחפשמ 80

תייריע םעטמ הדבכנ תחלשמ הפתתשה ,זומת שדוחה םיכרבמ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב"
הקינעה ףאו ,ךכ לע א"טילש ר"ומדא ק"כל הרשיב רשא ,סאימחנ רמ ריעה שאר תושארב ,תפצ
תודהיה יכרע קוזיחו תפצ בושייל הבושחה ותמורת לע הרקוה תואכ - ריעה לש בהז חתפמ ול
."לילגבו תפצב ד"בח ישנא לש הפנעה םתוליעפ ידי-לע ריעה יבשות ברקב

:ךכ ראותמ 615 'מע 'ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחישב

ר"ומדא ק"כ לא ושגינ [זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש יאצומב=] תוחישה ןיב"
ר"ומדא ק"כל רפיס ריעה שאר .תפצ ריעה חתפמ תא ורסמו וינגסו תפצ תייריע שאר א"טילש
.ןושאר בלש קר הזש א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו .תפצב ד"בח תירק תוחתפתה תודוא א"טילש
והז ריעה חתפמ תא םינתונשכש םיעדוי םה אמתסמש א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא ,חתפמה רסמשכ
-רחא .ןושאר בלש קר והזש רמא ד"בח תיירקל רשקבו ,ריעה לכ לע תולעבה תא םינתונש למס
הרוהו 'םייחל' םהל רמא ,'םכילע םולש'ל השודקה ודי תא א"טילש ר"ומדא ק"כ םהל ןתנ ךכ
םהל רמאיש רענארג בייל-הדוהי ברהל א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא ךכ-רחא .תונוזמ תחקל םהל
."(תפצ ריעה תודוא רביד האבה החישבו) האבה החישל דע וכחיש

:(םש) 'רואה' ןואטבבו

דחוימבו ,לארשי םעב תפצ לש דחוימה המוקמ לע ויתוחישמ תחא שידקה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
יפלו ,לארשיל וז הרות האצי םשמו ,ובשומ םוקמ תא יחה י"ראה עבק הבש רתסנה תמכח יבגל
."לילגב תולגתהל חישמה ךלמה דיתע םישרדמב ראובמה

(572 -573 'מע) עטק ןלהל .(574-566 'מע 'ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחישב הספדנ החישה)
:החישהמ

תסנכה-תיב ,'טעמ שדקמ'ה תא תפצב וססיבו ושדיחש ךכל םימעטה דחא היה הז
החגשה'בש טרפבו) הנש האממ הלעמל ינפל קדצ-חמצה ידיסח ידי-לע דסייתנש
הבישאו'ד ןיינעהל הנכהכ ,(ותומילשב רתונ תסנכה-תיב לש ורקיע ירה 'תיטרפ
...'הנושארבכ ךייטפוש

- קנעה יבג לע סננכ 'ךלוהו ףיסומ'ד ןפואבו קדצ-חמצה ידיסח תלועפל ךשמה
,קדצ-חמצהל ומצע תוושהל לוכי אל דחא ףאש תורמלו

דמוע סננ לש בצמ והז יזאו ,ופיתכ לע והיבגמ ידוהי לכ לטונ קדצ-חמצה ךא
...קנעה יבג לע

תובישחה ראתל ןיא

רפכ') יברה ול רמא 'תודיחי'ל (ה"ע) ןלפק בייל-הירא ח"הרה סנכנשכ ט"לשת ולסכ שדוחב
םוגרת תפסותב יברה לש קייודמה ונושל אבוה םש - 71-70 'מע 815 ןויליג 'ד"בח
:(ןאכ םג םיאבומה ,םייחירא יאצח ןיב םיחונעיפו

תובישח תא ראתל ןיא=] ...ןעגאז וצ ךייש טינ ןאכ ירה ,ריעה שארל עגונב
-לעבה לכ תא םירסומ הז ידי לע ירה .טושפ אל הז .תוחתפמ רסמו [ןיינעה
םינוק [חתפמ תריסמ=] הז ידי-לעש ארתב-אבב ארמג ול תוארהל ךירצ .תויתב
חתפמה תריסמ רחאלש] תושרהב השועש וילע ךמוס ינאש ול רמול ךירצ .לוכה תא
- הצורמ היהי ה"בקהשו הצורמ היהא ינאו הצורמ היהי אוהש [יברל תכייש
ןכ ומכו תיבה לכ תא םינוק תיב לש תוחתפמ םינתונשכש ...הז תא ול רמול
.ריעה לכ תא םינוק ריעה ירעש לש תוחתפמ םינתונשכ

:יברה ףיסוה תודיחי התוא ךשמהב

שערנ=] טלעמוטוצ היהש הארנכ .ןאכ ותויהב הז תא [ריעה שארל] ול יתרמא
...תאזכ הביסמ - םלועמ הזכ רבד האר אל הארנכ םג ;[שגרנו

הצעומה להנל ךחילצי 'ה

שאר רסמ (106 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז') םירלודה תקולח ךלהמב .ח"משת יהלש
:ול רמא יברה .יברל וריע חתפמ תא לדגמ תצעומ

םלוכו .םיאתמה ןוויכב לעפמה לכ תאו הצעומה לכ תא להנל ךחילצי ךרבתי םשה
לש ןפואב השודקה ונצראב ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכב וכרבתי
.םירותיו לכ ילב יתימא םולש

..."ברעתא אל"

,(בושיה למס תא רסמש) םיקפוא לש תוצעומה ישאר יברה לא וידחי ועיגה נ"שת זומתב 'טב
רמא הבוגתב .ריעה חתפמ תא רסמש - תורדש לשו ,(בושיה לש הילדמ רסמש) תילילגה רוצח לש
:(105 'מע 'תוקדצ ערוז') םיאבה םירבדה תא יברה

לעו ריעה לע תולעבה תא םיקינעמ - חתפמ תניתנב ,הכלהה יפ-לע .הבר הדות
ברעתא אל ןכל ,רוביצה תעדב בשחתמ ינא ללכב .ולש חתפמה הזש ןיינעה
לש םיניינעה לכב קזח דומעל שיש תדחוימ השגדה שיגדא קר ,בשומה תלהנהב
ידי-לע לארשי םע תומילשבו ץראה תומילשב ןכ םג יולת הזו ,הרותה תומילש
תורושב .ליח לא ליחמ תכללו ,םוקמה יבשות לכל הבר הדות . . הרותה תקזחה
.הבר החלצה ,תובוט

"ןמאנ תיב" היהיש

לארשיב םיכרכו םירע 'תוחתפמ' המכ לש תוריסמב םירושקה םיעטקו םיעוריא ןאכ ונרקס
ברה ידי-לע) הלמר ריעה חתפמ תריסמ לע 269 'מע (מ"דשת) 'הנש לש המושיר' דוע הארו]
רפכ' - (בולמ 'יש לאיחי 'ר ח"הרה ידי-לע) ןויצל ןושאר חתפמ תריסמ ;(א"טילש ןהכ ףסוי
.[16 'מע (מ"דשת 'ב רדא א"י) 137 ןויליג 'ד"בח

,חילשה .הילגנאבש ןודנולב - םלועב ןושארה 'שטיוואבויל תיב' חתפנ ט"ישת לולא שדוחב
תא יברל רוסמל ידכ הנש התוא לש זומת שדוחב יברה רצחל עיגה ,קאדוס 'יחיש ןמחנ ח"הרה
.'שטיוואבויל תיב' לש 'חתפמ'ה

הארוה קאדוס ברה לביק ,(12 'מע הכק ןויליג 'תורשקתה'ב הנושארל המסרופ) ותודע יפל
תודעוותהה רחאל ,יברה לא (770-ב זא ודמלש הילגנאמ םידימלתה םע דחיב) סנכיהל יברהמ
ורסמו וסנכנ זומתב ד"יל רוא הכרענש תודעוותהה רחאל - היה ןכ ןכאו .זומתב ב"י לש
.(ןודנולב ש"נא תוחילשב) 'חתפמ'ה תא יברל

:(184 'מע 'תוחילשה רפס') יברה םהל לחיא הבוגתב

תיב'ש ךרבתי םשה ןתי - 'חתפמ'ה תא רוסמל םיבוטה םיחולשה םכנהש ןוויכ
םימ' תא לטביו ףוטשי . . 'ןמאנ תיב' (בותכה ןושלכ) היהי 'שטיוואבויל
...השודקד 'םיבר םימ'ב הבריש ידי-לע ,תאזו ,הז תמועלד 'םיבר

.דועו ,ןיי קובקב םהל רסמ ןכמ רחאל

"תיש לילכ"ד חתפמה

'ר ח"הרהו ןינוק 'יחיש המלש 'ר ח"הרה וסנכנ ,בירעמ תליפת רחאל ,ב"לשת זומתב ו"טב
.הינרופילאק סל'גנא -סולב ד"בח-תיב לש 'חתפמ'ה תא יברל ורסמו ןילוטסא 'יחיש ילתפנ
:(409 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') םהל רמא יברה

,תיש לילכד חתפמה תא םהל וחתפיש ,ואוביש ולא לכל 'חתפמ'ה תא ואיביש
.יוליע רחא יוליעב ולעישו תווצמהו הרותה םויקל םשפנו םנוצר ורסמיש

."הבר החלצהב היהי לוכהש" :לחיאו אינת םהמ דחא לכל קינעה ךכ רחא

:יברל הילטיאבש ונאלימב 'םש להוא' תסנכה-תיבד חתפמה תריסמב וז המישר םותחנו

דמע ,לודגה תסנכה-תיבב החנמ תליפתל יברה סנכנשכ ,מ"דשת ינש רדאב ח"כ ,ןושאר םויב
.רוהט בהז יושע ,תסנכה-תיב חתפמ תא יברל רסמו ל"נה תסנכה-תיב יאבג חתפב

."הבר החלצהב ,תובוט תורושב ,הבר הדות" :ול רמא יברה



תודיסחה ינייעממ


חלשב תשרפ


(ח,די) המר דיב םיאצי לארשי-ינבו

(סולקנוא) ילג שירב - המר דיב

,(יאחוי רב ןועמש יבר) י"בשר לש םהיתומש םיזמורמ 'שירב' הלימבש ,םירפסב אבומ
.(םש לעב לארשי יבר) בוט-םש-לעבהו ,(המלש ןב קחצי יבר) ל"זיראה

ומכו ,הדיתעה הלואגל המדקהו הנכה איה הרותה תוימינפ תולגתהש עודי :רבדה רואיבו
,ןכל .םימחרב תולגהמ לארשי-ינב ואציי רהוזה רפס ידי-לעש (דכק ג"ח) רהוזב בותכש
םיזמורמ םהיתומש ,םלועב הרותה תוימינפ תצפהל תובר לעפ םהמ דחא לכש ,ולא םישנא השולש
.המר דיב - תולגהמ האיציה לע תרבדמה ,"שירב" תביתב

י יבר ,וא ,םולש ןב קחצי ףסוי יבר) צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ומש םג םיזמורמ וז הביתב
תופשב ,םלועה לכב תודיסחה תרות תא ץיפהו הליג אוה ןכש ,(הרש ענרעטש ןב קחצי ףסו
.םיטושפ םישנאל וליפא ןבומה ןפואבו תונוש
(תוחיש יטוקל)


(ח,די) המר דיב םיאצי לארשי-ינבו

,ןוזפיח ךותמ םירצמ תאיצי התיה ,דחא דצמ :וכופיהו רבד םיאצומ ונא םירצמ תאיציב
-ינב ,אסיג ךדיאל .(ה,די חלשב) "םעה חרב יכ" ,ןכו (אי,בי אב) "ןוזפחב ותוא םתלכאו"
הלואג םלאגו םהילע הלגנ ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ,"המר דיב" ואצי לארשי
.דוע וזפחנ אלו דובכה יננעב ופקוה האיציה רחאל דימו ףכיתו ,המילש

:םשה תדובעב תויזכרמ תודוקנ יתשל תוזמור ,וזל וז הרואכל תודגונמה ,הלא תונוכת יתש
."השע" - "בוט השע"ו ;"השעת אל" - "ערמ רוס"

,םירצמב םתויהב ,לארשי-ינב .דימו הזמ 'חורבל' שי ,ער לש ששח םייקש העשב - ערמ רוס
- םשמ חורבל הנושארה תונמדזהה םהל הנתינשכ דימו ,םירצמ לש ערה אוה לפש המכ וניבה
.רשפאה לככ רהמ םשמ וחרבו םצרמו םחוכ לכב וצר-וצא

,םנמא ."בוט השעו" יניינע לכב "המר דיב"ד ןפואב לארשי-ינב וגהנ ,תאז םע - בוט השעו
תאז לכב ךא - "הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ" - תוזירז תשרדנ "בוט השעו" לש ןוויכב םג
."ערמ רוס"ב רבודמשכ טוקנל שי ובש ןוזפיחה לדוגל עיגמ רבדה ןיא
(ו"משת ןסינ שדוח-שאר בתכממ)


(י,די) םהירחא עסנ םירצמ הנהו

;רחא םוקמל ךלוהו ומוקמ תא הנשמ וירוסיימ רטפיהל ידכו ,םירוסיי לעב אוהש םדאל לשמ
וכליי ,ךליש םוקמ לכלש רורב ןה !?םירוסייה והובזעי ,םוקמה יוניש ידי לע םולכ
.ונממ םריסיש ךרבתי 'הל ללפתהל איה םירוסייהמ רטפהל הצעה ,אלא !ומע םירוסייה

- "'ה לא לארשי-ינב וקעציו . . םהירחא עסונ םירצמ הנהו" בותכה רמאש והז

האיציהש וניבה ,םהמ ורטפנ םרטו םהירחא םיפדור םירצמ תא לארשי-ינב ואר רשאכ יכ
.ךרבתי 'הל הליפתה קר אלא ,םירצמהו הערפ דימ םליצת אל המצעל איהשכ םירצממ
(28 'מע בוט-םש-רתכ)


(י,די) 'ה לא לארשי-ינב וקעציו

ינפוא תמגודב םה לארשי-ינב - הז יפל ."הבכרמה ןה ןה תובאה" :(ז"מפ ר"ב) ל"זר ורמא
איהש ,םינפואה תריש תמגודב איה ("'ה לא לארשי-ינב וקעציו") לארשי-ינב תקעצ ;הבכרמה
."לודג שערב"

,הערפ לש "ויתובכרמ ןפוא תא רסיו"ש ךכל המרג ,השודקד 'ןפוא' תניחב לש וז תוררועתה
"ושע ידי" ןיא יזא ,עמשנ "בקעי לוק לוקה"שכו ,"םיקולא השע הז תמועל הז" ירהש
.תוטלוש
(הרותה-רוא)


(די,די) ןושרחת םתאו

(ייחב וניברב אבוה ,שרדמ) ןושירחת םתאו :השמ םהל רמא - ה"בקהל םיקעוצ ויה תיעיבר תכ

?'הל ללפתהלמ השמ םבכיע עודמ :הומת רבדה

תוררועתהו היישע לכש ,ונייהו ,"אליעלד אתורעתא - אתתלד אתורעתאב"ש ללכה עודי :אלא
הניחב שי ךא .הלעמלמ המיאתמ העפשה תררועמו תמרוג ,הטמל םדאה ידי-לע 'ה תדובעב
ומצע ה"בקה דצמ האב וז העפשה - םשל תעגמ םינותחתה תדובע ןיאש ,רתויב תילענ הגירדמו
.(לארשי תדובעמ האצותכ אלו המצע דצמ "אליעלד אתורעתא")

וזכ תילענ הניחבמ אובת ףוס-םי תעירק :רמולכ - "ןושירחת םתאו" לארשיל השמ רמאש והז
הריתי .םכתליפתב תלעות לכ ןיא ןכל .םשל תועיגמ ("אתתלד אתורעתא") םכלש תוליפתה ןיאש
הכ הגרדמ לש הכשמהו העפשה תולגתהל תדמועש רחאמ יכ ,וז הליפתל םוקמ לכ ןיא :וזמ
,ארונו לודג ךלמ ינפל דמועה לשמכו ,תטלחומ תולטבתה םכב ררועל רבדה ךירצ ,תילענ
.ללכ רבדל לוכי וניא ותולטבתה םצוע תמחמש
(ח"סקת םירמאמה רפס)

* * *

- תילטה תא לפקל ,ןיליפתה תא ץולחל ,רודיסה תא רוגסל ונא םיבייח םימעפל :ךדמלל
.תסנכה-תיבל ץוחמ לא תאצלו - "ןושירחת םתאו"

תא םהל ערקיו םהילא אוביש ימל םיכחמה םידוהי יפלא םיאצמנ ץוחב יכ ?המל תאז לכו
.םתמשנב ןומטה בוטה תא הלגיו םהילע ריתסמה יוסיכה תא עיקבי - םהלש יטרפה "םי"ה
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(וט,די) ועסיו לארשי-ינב לא רבד ילא קעצת המ

ןכל .תויוכז לכ םהידיב ויה אל יכ ,ה"בקה דצמ סנל םייואר לארשי-ינב ויה אל העש התואב
.םלועב ומש תא עידוהלו םסרפל ידכ ,ךרבתי ונעמל סנה תא השעי ה"בקהש וללפתה

םנמא ?ינעמל סנה השעאש םישקבמ םתא עודמ :רמולכ ."ילא קעצת המ" :ה"בקה בישה ךכ לעו
השוע ינא ותוכזבו ,םכיבא םהרבא תוכז םכל שי ךא ,םכמצע דצמ תוכז ,לארשיל ,םכל ןיא
!"ועסייו לארשי-ינב לא רבד" - סנ םכל

רמאנ וניבא םהרבאב ;וניבא םהרבא לש ותוכזב התיה ףוס-םי תעירקש אתליכמב אתיאדכו
."רקוב תונפל" ,רמאנ ןאכ םגו "רקובב םהרבא םכשיו" (בכ תישארב)
(הרות-רוא)





רודו רוד תורצוא


הדשה ץע םדאה יכ

ונא וניאישנ וניתובר לש םהיתוחישו םהירמאמב
חמוצה םלועמ םיחוקלה תואמגודו םילשמ םיאצומ
תדובעב - דועו ,החימצ ,העירז ,השירח לע *
םדאה

"הטילק" שיש ןמיס ,"החימצ" שישכ

רמא "תודיחי"ב ותויהב .ןקזה ונבר לש םיריעצה וידיסחמ דחא היה הבטלופמ חספ 'ר דיסחה
...תעד-רב תויהל ךרוצ שי :ןקזה ונבר ול

ר"ומדא ק"כ לא ךלהו ,יברה לש ותבושתב תודחא תועש חספ 'ר קמעתה "תודיחי"המ ואצויב
.יברה ירבד תא ול ריבסיש יעצמאה

ידכ תיתימא הנכה השוע אוה הליחתבש ימ אוה תעד-רבש ,ול ריבסה יעצמאה ר"ומדא ק"כ
..ןיבהל ונוצרבש ילכשה ןיינעה תא ןיבהל

ןה ,החימצה איה הטילקל החכוהה .הטילק הנשישכ אוה - יעצמאה יברה רמוא - יתימא לבקמ
.לעופב הדובעב החימצה ןהו הגשהו הנבהב החימצה
(443 'מע ,ב-א קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


"חוחת רפע" םיחרכומ

חרכהה ןמ .המדאב ןיערגה תא םיערוז רשאכ קר תויהל הלוכי איהש ,החימצב ונא םיאור
לש קמועב היהי הזש ךרוצה ןמ ןיא .הלעמלמו הטמלמ רפע ,השורח המדא ,חוחת רפע היהיש
חוכ תא ררועמ הז ירה ,רפעה לע םימ םיכפוששכו ,רפע היהיש חרכהה ןמ ךא ,תומא שולש
.החימצה תמייק זאו חמוצה

.הדובע ידי-לע ךוכיחה אוה חוחתה רפעה

םיכירצ אל ךכ לע ,קסע הניא תוקמעה .קומע היהיש ךרוצה ןמ ןיא החימצ היהתש ידכ
םידיסח םע ומצע תא ךכחל ,חוחת רפע היהיש חרכהה ןמ ,םרב .החימצה לע אל ןכו עגייתהל
.החימצה תא איבמ הזו
(759-758 'מע ,ד-ג קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םיאבה תורודל םיקומע םישרוש

ןהיתשו ,העיטנ שיו העירז שי .הרובחב םידמולו םיפסאתמ םיכרבאש ךכמ ילצא הלודג החמש
םיקומע םישרוש םיעטינ ;העיטנ איה תודיסחו ,הלגנה דומיל איה העירז .תויהל תוכירצ
.ויחיש םינב ינבל
(64 'מע ,ב-א קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


הדשה תא ובהא

ט"שעבה ונרומ .הדש שיא תויהל ,הדשה תא ובהא ,ןקזה ונבר ק"כ דוה ללוכ ,םיאישנה לכ
ומצע לע חקל ט"שעבה .רבדה תא ריבסה "קדצ חמצ" ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה .הדש שיא היה
.הדשה שיא לש תוצוצינהו םירוריבה ןקתל חילצהו
(799 'מע ,ד-ג קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


וירפ תא תתל דיסח לכ לע

ש"נא תוללכמ רביא אוהש ומצע תוארל בייוחמ ,אוהש םוקמ לכב 'יש ש"נאמ דחאו דחא לכ
,םידיסחה יכרדב תכלל ,ח"אד תעימשבו דומילב וירפ תא תתל ךרבתי ותרזעב וילע רשא ,'יש
.ייחד אנליאל רשקתי הזב רשא
(וסק 'מע ,ב ךרכ ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)





עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חלשב תשרפ שדוק-תבש
הריש תבש ,טבשב ג"י

:הרותה תאירק

.1הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
רכזומש קוספ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ,די) ינשבו ,ליגר
.2"םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט ;אי ;ו ;ג-א םיקוספ :'ה םש וב

ןה ,"קלמע 4(יריצב 'ז) רכז ךכ-רחאו ,(לוגסב 'ז=) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 3םיארוק
.[טק ןויליג 'תורשקתה'ב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב

.5(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

(7תועטב) ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 6'עשאק עצראווש' לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ'

:8ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

לש עובשב רשא ,10גהנמ עבק [9לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
םידליה תא ץבקל ,םינטק 11םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ
םירופיצה ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב
םידליהו ,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפצו
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 12םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה

,13םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה"
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.ןאכ דע ."םיבוט

ןושאר םוי
טבשב ד"י

.14ןונחת ןירמוא ןיא החנמב

ינש םוי
טבשב רשע-השימח

.15ותפוח םויב ןתח וליפא ,םינעתמ ןיאו 14ןונחת םירמוא ןיא

:םוי לש וניינע

ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ ןליאל הנשה שאר
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,16"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,17םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.18"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש-ישאר

תלחתהש ןוויכ :(שרדה ךרד לע) 19ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ איה הדובעה
.20הליפתב ומצע תדובע הליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא חימצהל ,םירחא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"21תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.22יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 23"שבדו ןמש תיז . . ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"24םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד ןב אנינח יבר לע ארמגה
.25'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 26'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקיל רמול םיגהונ שי
.27"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר אל"

:םיסוניכ

,הזל הז םירושק םינש ישאר תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
יללכה הנשה -שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי
,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ םידחאל"
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש ןוויכ
.28"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
-תבשה םויל דע ,ירחאלש םימיב ,ומצע טבשב ו"טב ,טבשב ו"ט ברעד החנמ ירחאל :וניינע
.29('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה םינמזהמ דחא לכב בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,שדוק

ידי-לע ,םלועה 'שובכל' םיכירצש ןמזה וישכע" :יברה זירכה א"לשת טבשב ו"ט תודעוותהב
.30הרותה דומילב זוע-רתיבו תאש-רתיב הפסוהו העיגי





.(יברה גהנ ךכ) םירמ תריש רמג דע ונייהו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (2

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
תדועסב החישמ 1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות 'סב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ו"שת פ"שש ליל

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (3

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (4
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.3 'עה 17 'מע הכ ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

רצקל כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (5
'ר ג"הרה] .ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב
םידיפקמ בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ
רשעכב יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה
ליחתהל סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבט זי ,םוי םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה רפס (6
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב הנשמ (7
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה רפס (8

.האבה הרעהבש ז"משת תויודעוותה (9

תויודעוותה ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאולהו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריעהו (10
הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש יטוקלבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע ב"ח ז"משת
גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה ח"משת טבש 'וב ,ךדיאמ .ש"ייע ,הז רופיסמ
- עמשנ וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הוצמש םשכו ,ירמגל
.13 הרעה ןלהל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ לכיה

.(115 הרעה ,םש ז"משת תויודעוותה) ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (11

.י,אכ הבר תומש האר (12

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (13
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח תוחראב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
ךילע םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הוצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ)

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס

'מע א"ח ףוסב הספדנ) ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"הדא רודיס פ"ע ,16 'מע םיגהנמה רפסו ד"בח-ללוכ חול (14
.ח"ס אלק 'יס (357

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר לבא ,'םיפא ךרא ל-א' םירמואש (ט"ס ל"נה 'המלשה'ה פ"ע) ובתכ ד"בח-ללוכ חולב
היהו ,'ה תלהת רודיס ילושב תאז וסינכה ןכ .ןונחתב היולת וז הרימאש יברה שדיחש ,וסק 'מע ירשת-לולא
.הספדהה ינפל יברה יניע הארמל

הז רודמב אבוה) שדוח-שארל סחיב ר"ומדא ק"כ הנעמ פ"עו .א ק"ס געקת 'יס א"גמ פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (15
.הז ינפלש םויב תונעתהל םהילע הרואכל ,(4 הרעה ,חע ןויליג 'תורשקתה'ב

קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (16
הנשה שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד םימהמ
.ב"ה א"פ

הידפולקיצנא ,בפק 'מע הכלהב םידעומה 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) ץראה תבש 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע תידומלת

רשקב היעב תררועתמ - יפוסה לקשמהמ וא לדוגהמ שילש ונייה שילש תאבהש תועדהכ קוספל םיליגרש המ יפלו
טבשב ו"ט ינפל שילש איבה תוריפהמ קלחש םימעפ ומצע ץע ותואבשכ ,קסשבו םירדהב תורשעמו תומורת תשרפהל
תנומא' .319 'מע ,ב ךרכ 'ץראהו הרותה' .99 ,72 ,30 :תונויליג ,'הדש תוכילה' האר (!) כ"חא קלחו
.30 'מע 15 ןויליג 'ךיתע

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (17

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (18
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
.948 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה .[189 'מע ב"כשת שדוק תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -

.גית 'מע ק"גא קחצי -יול יטוקל הארו .'ןליאל הנשה שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (19

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (20

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (21
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (22

.ח,ח בקע (23

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (24

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס .ב"עס ,דכ תינעת (25

.ונרודב םג ןבומכו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (26

.235 'מע אל ךרכ תוחיש יטוקל (27

.892 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (28

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (29

דע הבר העיגי ל"צ ןליאב ומכש ,טבשב ו"טל תוכיישה ראיבו .להוא יבשויל כ"שכו .קסע ילעבל וליפא (30
.ש"יע 312 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקיל - 'תאצמו' היהיש ידכ 'תעגי' ל"צ הרותב ךכ ,תוריפה םיאבש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע




"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"





ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il