- ז"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה טבשב ט"י * ורתי 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"השודקד תוטש"ד ןפואב הדובע
ילב היהי הלעמלמ םגש תלעופ
תולבגה


הרובד תריש ןכ-ןיאש-המ ,השמ תרישל הלפט התיה םירמ תריש
תא תאטבמ םירמו השמ תריש * קרב תריש יבגל רקיע התייהש
ןמזה לע תזמור קרבו הרובד תריש וליאו ,הזה ןמזב בצמה
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש תוחיש יתש * אובל-דיתעלש
ה"ע תינקדצה תינברה תריטפ םוי ,טבשב ב"כ תארקל- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

ח"ומ ק"כ לש ומא 1תינקדצה תינברה לש טייצראיה אוה ,טבש ג"י ,הז שדוק-תבשה םוי
תשרפ שדוק-תבשה םויב לח טבש ג"יש (ב"שת) תוקלתסהה תנשב התיהש תועיבקהכ - ונרוד אישנ
.חלשב

תודעוותה ךרע אלימבו ,תוקלתסהה רבד-לע עדי אלו ,2ותיבב זא היה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.3הז שדוק-תבשה םויב

ךורעל ךרצוהו ,תבש התואב ותיבב היה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כש) הז ןיינעש ,ןבומו
םיניינע טרפבו ,תיטרפ החגשהב םה םיניינעה לכ ירהש ,תיטרפ החגשהב אוה (תודעוותה
לצא ירהש - יללכ ףוגו תיללכ המשנ םע םירושקה םיניינע טרפבו ,תווצמו הרות םע םירושקה
ונייה) קידצה ייח"ש 4שדוקה -תרגאב ראובמהמ ןבומכ ,יללכ ףוג אוה ימשגה ףוגה םג ,קידצ
."הבהאו הארי ,הנומא םהש םיינחור םייח םא יכ םיירשב םייח םניא (םיימשגה וייח

םהל וארהש דע ,'וכ ורהרהש לע ורעטצהש ט"שעבה ידימלת תודוא 5רופיסה ונשיש ףאו
,"'וג הרש קחצתו" 6קוספה תא ןבר תיב לש תוקונית םע דמול וניבר השמש ןדע-ןגד תולכיהב
רמאמב קפס הלצא היהיש רשפא ךיא ורמאת םאו ,7וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאש םהל ריבסמו
,"אוה רשב ,שודק ףוג םג רשאו ,ףוגה דצמ והז רשא ועדת" ,םשה

,8הווח ןיעמ התיהש דע התלעמ הלדגש ,הרשל עגונב וליפא רמאנ הז ןיינעש ,ריעהלו -

,תוהמאה ןיב הווח תינמנ אל הז םעטמו ,הרשמ רתוי תילענ אגרדב הווח תויה םע :רמולכ]
הווח הלקלקש המ הדי-לע ןקתתנ ןכלו .הווח ןיעמ התיה ,םוקמ-לכמ ,ןהמ תילענ התויהל
,["'וכ תקלסו תתחנו הרש תתא 'וכ הווח תתא" 9רהוזב אתיאדכ ,תעדה ץע אטחב

,ןושארה םדא ןיעמ התיה הווחו

דחאה ןמ השעו םיינשל וחלצו 'וכ הליחת וארב ןיפוצרפ ינש" ,"ףוצרפ" 10ד"מל יעבמ אל]
ךרצוה ןכלו) "בנז" 10ד"מל םג אלא ,ןושארה םדאל המוד יאדווב התיה הז יפלש ,"הווח
ןיינעהש ,ונייהו - .םדאל המוד התיה ,(11"השאל 'וג עלצה תא םיקולא 'ה ןביו" תויהל
,"ןיפוצרפ ינש"ד ןפואב הז ירה תולשלתשה רדסמ הלעמל לבא ,תולשלתשה רדסב אוה "ןביו"ד
,[םדאל המוד אוה ירה תולשלתשה רדסב ךשמנש יפכ םג ,ןכלו

,12ה"בקה לש ויפכ ריצי היהש

יבר לש ותלעמל סחיב - ןושארה םדא לש ותלעממ ךכ-לכ םילעפתמ אל תודיסחה תרותב ללכב]
14עודיש ףאו .13ןושארה םדא תלעממ ותלעמ הלדג יאדוובש ,("ן'יבר ןשידיסח א") ידיסח
םגו ל"זיראהו ט"שעבהמ הלעמל . . היה ןושארה םדאש . . רמאש ל"ז וניברמ ןושלה"
,[ה"בקה לש ויפכ ריצי היהש ,15ןושארה םדא לש ופוג תלעמ דצמ קר הז ירה - "י"בשרמ

םהש םיניינע שי הנה ,(ןושארה םדא ןיעמ ,הווח ןיעמ) הרש לש התלעמ לדוג לע טבה ילבמו
- "אוה רשב ,שודק ףוג םג"ש ןוויכ ,'וכ ףוגה דצמ

,ןכל ,אוה רשב םכרעבש ןוויכו] אקווד םכרעב אלא וניא - "אוה רשב"ד שוריפה ירה
איה תמאה לבא ,[וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאש ןפואב ר"בשתל רופיסה אב תולשלתשהה יובירב
לארשי ינב לכל עגונב םגש ,ריעהלו .שדוקו תוינחור אוה ימשגה רשבה םג םיקידצ לצאש
ןכ-ןיאש-המ ,רשב הז ירה ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,16ףוגה רשבל עגונב השודק ןושלה וניצמ
.השודקו תוינחור אוה שממ ימשגה רשבה םג ,םיקידצב

ח"ומ ק"כש הדבועה םג ללוכ ,תיטרפ החגשהב םה םיניינעה לכ םיקידצ לצאש ןבומ אלימבו
.תודעוותה ךורעל ךרצוהו ,ל"נה תבשב ותיבב היה אל ר"ומדא

םגתפ רוזחא ןכלו ,17רבכ וספדנ - ל"נה תודעוותהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רבידש םיניינעה
:רוציקב 'א

- םהמו ,גארפמ ל"רהמה ידי-לע ועבקנש לארשי יגהנמ תודוא זא רביד ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלאל םג ךכ רחאו ,תויתייבהל הליחת) םירופיצלו םילוגנרתל ןוזמ םיקרוז הריש תבשבש
.םירופיצהל םי-תוריפ ונתנ ףוס םי תעירקבש ךכל ןורכיז ,18(תבשה ללגב ,ץוחבמש

םג אלא ,חספ-לש-יעיבשב קר אל ונשי ףוס םי תעירקד ןיינעהש ,ןבומ ,הז גהנמ יפ-לעו
.אקווד הריש תבשב אלא ,חספ לש יעיבשב וניא הז גהנמ ,הברדאו ,הריש תבשב

- הריש תשרפב תשגדומה םישנה תלעמ תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רביד 19תפסונ החישבו
,חספ-לש-יעיבשב ןכ-ןיאש-המ) אקווד הריש תבשד הרטפהבש הרובד תרישבו ,םירמ תרישב
.(דוד תרישב ןיריטפמש

:םהיניבש םיקוליחהמו

"'וג םירמ םהל ןעתו" ךכ רחאו ,20"'וג השמ רישי זא" :השמ תרישל לפט איה - םירמ תריש
- המצע הרישהבו ,22"קרבו הרובד רשתו" התליחתב רמאנ - הרובד תריש ןכ-ןיאש-המ .21
.23"ריש ירבד ירוע ירוע הרובד ירוע ירוע" :הרובדל עגונב איה השגדהה רקיע

והזש ,ןתחהל העיפשמ הלכהש ןיינעה ונשיש 24הנותח ישורדב ראובמה יפ-לע הז ראבל שיו
.(עדיתיא אלד אשיר=) א"לדר תניחבב השרשש תוכלמה תריפס תלעמ דצמ

הלכהש" ,"הלכו ןתח חמשמ" רמאנ הז לעש ,הלכהל ןתחה תעפשה הנשי הליחתש - הזב רדסהו
ןיינעה ונשי ךכ רחאו ,25"(ןיפנא ריעז=) א"ז ןתחה ידי-לע רואה תלבקמ תוכלמה איה
והזש ,ןתחהל העיפשמ הלכהש ןיינעה ונשי ךכ רחאו ,"הלכ לוקו ןתח לוק" ,םיווש םהינשש
היהי הז ןיינעש ,25"ןתחה תא חמשמ אוה הלכה ידי-לעש" ,"הלכה םע ןתח חמשמ" ןיינע
תניחבב השרש הלגתיש ןוויכ ,א"זמ הלעמל (הלכ) תוכלמה תריפס היהת זאש ,אובל דיתעל
.א"לדר

,"'וג םירמ םהל ןעתו 'וג השמ רישי זא" רמאנ הליחתש - הרותב םג זמורמ הז ןיינעו
םהינשש ,"קרבו הרובד רשתו" רמאנ ךכ רחא ;השמ תרישל הלפט (תוכלמ ,השא) םירמ תרישש
איה הרובד תרישש ,"ריש ירבד ירוע ירוע ,הרובד ירוע ירוע" רמאנ ךכ רחאו ;םיווש
.רקיעה

:הדובעב וניינעו

.לוע-תלבקד הדובעה תלעמ לע הרומ - אובל דיתעל הלגתתש תוכלמה תריפס תלעמ

יפ-לעש הדובעב קפתסהל ןיאש - הז ןיינע הלגתנש םינורחאה תורודב טרפבו - הזמ הארוההו
,השודקב ,ןכש ,השודקד תוטש ןיינע אוהש ,לוע-תלבקד הדובעב םג ךרוצ שי אלא ,תעדו םעט
םעטמ הלעמלש הדובעה אוה - הניינע םג אלימבו - השרוש ,תעדו םעטמ הטמלש הדובעה םג
.(26רמאמהב רבודמכ) תעדו

,הגרדהו רדסמ הלעמל ךליל םיכירצ - הגרדהו רדסב וז הגירדמל עיגהל םילוכי ןיא םאו
רבודמכ) הגרדהו רדסמ הלעמלש ךוליהה ןיינע אוה דוקירש ,הלכה ינפל דוקירה ןיינע והזש
.(26רמאמהב

שוריפב 27ט"שעבה תרותכ ,הלכה תניחבמ םג הלעמל אוה דוקירה ןיינעש ,הזב ףיסוהל שיו
."הלכה ינפל ןידקרמ דציכ" 28ל"זראמ

הלבמו הלכמש ןוילכ ןושלמ 'אה" ,הלכ תוניחב 'ב ןיינעב 29הרות-יטוקלב ראובמהמ ריעהלו
,הלכד 'בה הניחבמ םג הלעמל אוה דוקירה ןיינעו ,"'וכ ישפנ התלכ ןושלמ 'בהו . . לכה
רע") וז הגירדמל עיגמ ומצעב אוהש ןפואב אלו ,דבלב שפנה-תולכ לש ןיינע אלא הניאש
.("ןיילא ךאז יד טינ טרעוו

הגהנהה םגש םילעופ - תעדו םעטמ הלעמלש השודקד תוטש לש ןפואב איה הדובעה רשאכו
.תולבגהו תודידמ אלל ,הזכ ןפואב היהת הלעמלמ

ךב רובעאו ךמימ יל קולח" "ארהנ יאניג"ל רמאש ריאי ןב סחנפ יבר לצא וניצמש ךרד-לעו
.תולבגהה לכ םילטב תעדו םעטמ הלעמלש הדובעה דצמ ,יכ ,30"היל קלח . .

:רתוי תויטרפבו

ל-אל" 32קוספה לע 31ימלשוריב אתיאדכ ,םלועה תואיצמ לע תיבה-תלעב איה ללכב הרות
,ןירזוח הילותבש ,םלועה תואיצמ תינתשמ ןיד-תיב לש הכלהה קספ ידי-לעש ,"ילע רמוג
.הזב אצויכו

דצמ הלועפה ןפואל הרותד אילג דצמ הלועפה ןפוא ןיב קוליח ונשי אפוג הזב ,םנמא
:הרותה תוימינפ

תובשחתה -יא לש ןפואב אוהש תפומ וניא - הרותד אילג דצמש "ילע רמוג ל-אל"ד ןיינעה
.עבטה תלבגה הנשי ןיידע לבא ,הרותה קספ יפכ השענ םלועה עבטש ,םא יכ ,ירמגל עבטה םע

השודקד תוטש לש ןפואב הדובעה תישענ הדי-לעש ןוויכ - הרותה תוימינפ דצמ ןכ-ןיאש-המ
,עבטה תולבגה לכ ירמגל םילטבתמ יזא - המשנה םצע יוליג םע רושקש ,תעדו םעטמ הלעמלש
.םיתפומה ןיינע והזש

ט"שעבהש ןוויכ - 33ט"שעבה ידי-לע היה םיתפומה יוליג רקיעש םעטה ןבוי הז יפ-לעו
תולבגה לכ םילטבתמ הז דצמש ,תעדו םעטמ הלעמלש הדובעה םג אלימבו ,הרותה תוימינפ הליג
.םיתפומה ןיינע והזש ,עבטה

ולגלגתה ןקזה וניבר לצאש םגתפה 34עודיכ ,ןקזה וניבר לצא םיתפומ ויה ןכ ומכו
.הרותה תוימינפ דומילב םיעוקש ויהש ןוויכ ...םהיבגהל יאנפ היה אלש אלא ,םיתפומ

דומילב ("ןעקנורטראפ ליפ יוזא ףיוא טינ זיא'מ") ךכ לכ םיעוקש אלש הלא ונימיב ,םנמא
םוי םויה ייחב םיתפומ םיכירצ לפוכמו לופכ ךשוחה תורבגתה דצמש טרפבו ,הרותה תוימינפ
,36עבטהמ הלעמל ,םיתפומ לש ןפואב התע הגהנהה תויהל 35הכירצ -

.עבטב - עבטהמ הלעמלד יוליגה היהיש ,"'וג רשב לכ וארו" 37דועיה םויק ידע
(הגומ יתלב - ו"טשת'ה ,טבשב ג"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)

* * *

,תרבודמה הפשב םיבתכמו תוחיש םסרפלו רואל-איצוהל ליחתה ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
תונבו ישנ םגש ידכ ,אוה ךכל םימעטה 'אש ,שדוקה ץראב םידיסחה 'אל ובתכמב בתכ - שידיא
םדי-לע ,רשא ,'וכו םיקידצ ירופיס םנשי םהבש םיבתכמהו תוחישה תא אורקל ולכוי ד"בח
ןהל תוכירצה תוכלהה דומילל עגונב ןה - תונבהו םישנה לש ןתדובע תוללכב תויח ףסותי
39ליעל רבודמכ - םישנה לש ןהידיב ןתינש ךוניחה ןיינע תוללכל עגונב ןהו ,38ןתוא עדיל
.הרותד אילגב םג תויח תנתונ הרותה תוימינפש

תא וידחי ודמליש תנמ לע ,"ד"בח תונבו ישנ דוגיא" דסייל ךרוצ שי - רבדה קוזיחלו
,תוחישה תא וידחי ודמליו ,ךוניחה ןיינע תודוא וידחי ורבדתיו ,ןהל תוכירצה תוכלהה
.ךוניחה ןיינעב ןהו תוכלהה דומילב ןה תויח ףסותי םדי-לעש ,'וכו םיקידצ ירופיס

עשידיסח") םידיסחה גוח לש ןה ,לארשי ישנ לכל ךיישה ןיינע אוה 'וכ תוכלהה דומיל -
'וכו םיקידצ ירופיס ,תוחישה ,לבא ,("עש'םלוע") לארשי ינב יגוח ראש לש ןהו ("ןעיורפ
.תויחו רוא הזב ופיסוי -

.הז דוגיאל תוכיישה םישנה לכ תא קזחמש - "דוגיא"ה תלעמ הלודגו

:דוגיאהל הנפרטצתש תופסונ םישנ וררועי הז ידי-לעש - תאז דועו

,ויתודוא ועדיי אל םירחאש ןכתיי םוסרפ ול ןיאש ןוויכש ךכל ףסונ - דיחיב השענה רבד
-ןיאש-המ .םירחא ררועל ךכ-לכ וחוכב ןיא ,דיחיב ותויהל ,ויתודוא םיעדוי רשאכ םג הנה
תיישעש םדא-ינב עבטכ ,םירחא ררועל וחוכב שיו ,םוסריפ ול שי - "דוגיא"ב השענש רבד ןכ
.ךכב ופתתשי םה םגש םירחא תררועמ ,דוגיאבו םיברב רבד

הלדגש יאדווב ירה ,הלודג הקובאל ךשמנש ץוצינה עבטש 40תודיסחב ראובמה יפ-לע טרפבו
.לכה תא וילא ךושמל דוגיאה תלעמ

ק"כ לש ונוצר אוה הז ןיינעש ןוויכ ,אלימבו .41דעל םימייק םיקידצ ירבד ,הנהו
.םדקהב לעופ ידיל אוביש לדתשהל שיש אלא .לעופ ידיל רבדה אובי יאדווב - ר"ומדא ח"ומ

וליחתהש תונכהה ירחאל) תוכוס דעומה-לוחב לעופב דוגיאה רבכ דסייתנ - השודקה ונצראב
אבו ךיישה ,תישארב תבש דע םינפ-לכ-לע דוגיאה תא דסייל ולדתשי - ןאכו ,(ןכ ינפל דוע
.הרות-תחמשל ךשמהב

וניתמי אלש ןהל ורסמי - ד"בח תונבו ישנ לש ןהיתובאו ןהילעב ןאכ םיאצמנש ןוויכ
.תישארב תבש דע דוגיאה תא דסייל ורהמיו ,"תונמזה"ל

.הזמ לעפתהל ןיא - דוגיאב תורבח טעמ קר הנייהת הליחתב םא םגש ,ףיסוהל שיו

,43ולוכ םלועה דגנ ידיחיו דחא היהש ,42"םהרבא היה דחא" ,וניבא םהרבאמ דומלל שי -
- .'וכ ףקותב ךלהו לעפתה אל ןכ-יפ-לע-ףאו

וכליי רשאכש ,תאז דועו ,תורבח טעמ ליבשב וליפא תיאדכ דוגיאה תודסייתהש איה תמאה
ןושלבו ,רתוי דוגיאה בחרתי ןמזה ךשמב הנה ,תורבח טעמ ןנשיש הזמ ולעפתי אלו ףקותב
."דואמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו" 44בותכה

,"'וג בחרמב יננע 'וג יתארק רצימה ןמ" 46בותכה שוריפב 45תודיסחב ראובמהמ ריעהלו
."בחרמב יננע" השענ ,"רצימה ןמ" האירקה ידי-לע אקוודש - רפוש תעיקתל תוכיישב

טושפה שוריפהש ,"דאמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו" ,בותכש המל עגונב הז ךרד-לעו
שרפמ - "דואמ הגשי ךתירחא" - םוקמ-לכמ - "רעצמ ךתישאר היה"ש יפ-לע-ףאש אוה הזב
."דואמ הגשי ךתירחא" - ןכל - "רעצמ ךתישאר היה"ש ןוויכש 47ט"שעבה
תמסרפתמש ,ד"בח-ידיסח -תדוגא תיירפסבש הקתעההמ ;הגומ יתלב - ג"ישת'ה הרות-תחמש םוי תחישמ)
(הנושארל


.ע"יז ע"נ הרש-אנרעטש תרמ (1

.(ותליחתב אגאקיש רוקיב סרטנוק האר) אגאקיש ריעב ורוקיבב ותויהב (2

.(התלחתב ה תרבוח "תומישר"ב ספדנ) "ב"שת טבש"ד ןמויה תמישר םג האר (3

.(ב,ומק) ך"ז 'יסל רואיב (4

.דנת 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (5

.בי,חי אריו (6

.נ"שו .א,גס תבש (7

.א,חנ ב"ב האר (8

.ב,בכק א"ח (9

.א,אס תוכרב (10

.בכ,ב תישארב (11

.(ב) אי ,ג"פ ר"הק .ה ,ד"כפ ר"ב (12

.הטלקה-טרס אלל ,ק"שה םויב םירמאנש ןוויכ ,םירבדה ומסרפתי אל אמתסמש (קוחש תבב) רמא ר"ומדא ק"כ (13

.נ"שו .ופ 'מע םיניינע ת"הוא (14

.םש ת"הוא האר (15

.ד"סוס (ב"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,ע ג"חז האר (16

.(ךליאו 73 'מע ב"שת ש"הס) ךליאו 60 'מע אגאקיש רוקיב סרטנוקב (17

.םש ר"ומדא ק"כ תרעה םג האר (18

.(ךליאו 277 'מע ץ"חרת ש"הסב הספדנ) ץ"חרת פ"שחא תחישל הנווכה ילוא (19

.א,וט ונתשרפ (20

.אכ,םש (21

.א,ה םיטפוש 'ס (22

.בי,םש (23

.נ"שו .(ומ 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ה"פ ד"ישת ידוד הכל ה"ד האר (24

.שגיו פ"ס א"ות (25

.(ךליאו 234 'מע ו"טשת מ"הס) ךליאו ב"פ טבש ד"ויד ינגל יתאב ה"ד (26

.ט"עקס ט"שכ האר (27

.ב"עס,זט תובותכ (28

.ןתלחתב ש"הש ישורד (29

.ךליאו ט"לס ז"ישת טבש ד"וי ,חלשב 'פ ק"שצומ תחיש םג הארו .ג,בכ עירזת ת"וקל הארו .א,ז ןילוח (30

.נ"שו .ב"ה א"פ תובותכ (31

.ג,זנ םיליהת (32

.א"עס ,הס .א"עס ,נ צ"צהל הריקחה רפס האר (33

.דצ 'מע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (34

.נ"שו .ב"ס וז הנש תישארב פ"ש .א"יס דקתשאד טבש ב"י ,חלשב פ"ש תחיש םג האר (35

.(ל"ומה) תצק רסח (36

.ה,מ היעשי (37

.א"פס ז"הדאל ת"ת 'לה האר (38

.ז"נפלש תוחישב (39

.מ"כבו .ךליאו ד"עס ,ה תישארב א"ות האר (40

.טכש 'מע א"יח .ומק 'מע י"ח .טלש 'מע ד"ח .ועקת 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (41

.דכ,גל לאקזחי (42

.ב"מפס ר"ב (43

.ז,ח בויא (44

.מ"כבו .ג,חמ םיבצנ ת"וקל האר (45

.ה,חיק םיליהת (46

.נ"שו .הפ ןמיס תופסוה (ט"נשת תאצוה) ט"שכ האר (47
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


ךירצ ;לארשי-ינבל דבעושמ םלועה
ףקותב דומעל קר


תושעיהל הכירצ הדובעה רשאכ ,תולגב הנניא המשנהש ךכב תלעותה המ
?ףוגה תועצמאב

אציי תיעיבשב") הלואגהד הנווכהב הרודח ("דובעי םינש שש") תולגה ןמזב הדובעה רשאכ
:תולגהמ הלעמלמש בצמו דמעמב םיאצמנ תולגה ןמזב םגש לעופ הז ירה ,("םניח ישפוחל

ונתינ וניתופוג קר" :וטלקמ ריעל עוסנל ורסאממ ותאצב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םדקהבו
."תויוכלמ דובעישו תולגל ורסמנ אל וניתומשנ לבא ,תויוכלמ דובעישבו תולגב

,אקווד ףוגה םע הדובעה היהתש איה הנווכהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו

עובשה תשרפב קוספה לע ט"שעבה תרות םסריפו הליגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדב שגדומכ -
- ףוגה תא ךכזלו ררבל ,"ומע בוזעת בוזע 'וג רומח הארת יכ"

!?תולגב רסמנש ,ףוגה דצמש הדובעל סחיב - תולגל הרסמנ אל המשנהש ךכב תלעותה יהמ

התוחילש אלמל ידכ ומיע תדחאתמו ףוגב תשבלתמ המשנהש הז ידי-לעש - הזב רואיבהו
אל ףוגה םגש תלעופ תולגב הרסמנ אלש המשנה ירה ,םלועב וקלחו ףוגה ךוכיזו רוריבב
.תולגה ןמזד םירתסהו תומלעה אלל ,יעבדכ ותוחילשו ודיקפת אלמל לכויו ,תולגב רסמיי

ןהו ,תואמטה תופילק 'ג ןה] תופילקה לכ" יזא המשנה תראה תילגתמ רשאכש אינתב ראובמכו
אלכ ויהו םילטובמו םילטב ["ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע לש תויחה תוללכ איהש" הגונ תפילק
."ויה

ךאז ןייק זיא ןדיא א ףיוא" ,םלועל ו"ח םידבעושמ םניא לארשי-ינבש - ןיינעה תדוקנו
,לארשי-ינבל דבעושמ םלועה ,הברדא אלא ,"תיבה-לעב ןייק טינ

,וילע תיבה-לעב היהי םלועהש ךכל םרוג ומצע ידוהישכ ןכ םא אלא -

םישנא ידי-לע ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש רסאמהו ןקזה ונבר לע הריסמהש םעטה והזו]
הז ןיא - וזכ תילענ הגרדב (טרפבו) ףוגו המשנל רסאמ םורגל ,ןכש ,אקווד לארשי-ינבמ
תושעהל לוכי הז רבד ,"םעד ףיוא תיבה-לעב ןייק טינ ראג זיא יוג א" ,יוג לש ותלוכיב
.[ידוהי ידי-לע קר

שרוש םהל שי ןכ םא אלא תויהל הלוכי הניא םתואיצמש םייוצר יתלבה םיניינעה לכב ומכ
לע הפיסוה" הווחש ,השודק לש ןיינע היה הזל שרושהש ,תעדה ץע אטחב שגדומכו ,השודקב
רודיה לש ןיינע והזש ,(העיגנ לע םג אלא הליכא לע קר אל אוה יוויצהש הרמואב) "יוויצה
-

םירתסהו תומלעהה לע רבגתמ אוה ירה ,ותמשנ דצמ ,םיאתמה ףקותב דמוע ידוהישכ ,ןכלו
.יעבדכ םלועב ותוחילשו ודיקפת אלמל חילצמו ,תולגהד
'מע ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה ,רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 244-242

רקיעה אוה השעמה


תויהל םיכירצ ןילוחה יניינע םג
השודקב םירודח


ולוכ תיבה לכב רודחל הכירצ הרותה

תיבה יניינע לכש ןפואב היהי הרותה ידוסי לע תיב ןיינבש עבותו שרוד ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הרותב םירודח ויהי - ובש ןילוחה יניינע םג אלא ,ובש השודקה יניינע יעבימ אל -

:דיסחל דגנתמ ןיבש קוליחה תודוא יברה רפיסש רופיס ונשי הזל רשקב

רישע היהש ,דגנתמ ינשהו ,תונב ול ויהו ,ןבומכ ,ינע היהש דיסח דחא ,םיחא ינש ויה
ותרזע שקבל דגנתמה ויחאל תונפל טילחה ,ןקריפל ועיגה דיסחה לש ויתונבשכ .םינב לעבו
חוורמה ותיב תא ול הארהו דיסחה תא דגנתמה ךילוה ,םיחאה ושגפנשכ .ויתונב תא אישהל
הז רדחב ,ןשי ינא הז רדחב ,דחוימה ירדח אוה הז רדח ,ורמואב ,םיבר םירדח לעב לודגהו
:דיסחה ויחא תא דגנתמה לאש ךכ רחאו .האלה ןכו ,םיחרוא לבקמ ינא הז רדחבו ,לכוא ינא
,"שפנה רוזיפ"ב תויחל ךתלוכיבש ךכמ יננה לעפתמ :דיסחה ול הנע ?יתיב לע ךתעד המ ,ונ
הרות דמול ךנה הז רדחבו ,לכוא ךנה הז רדחב ,ןשי ךנה הז רדחב ,רבד לכל דחוימ רדח
תומוקמ קלחל לגוסמ ינניאו ,םירדח ינש קר שי - דיסחה רמוא - יל .תווצמ םייקמו
...תווצמו הרותה םויקלו הליכאל ,הנישל םידחוימ

יניינעל ראשהו ,השודק יניינעל דחוימ קלח ,םינוש םיקלחל קלחתמ וניא ידוהי תיב
.ולוכ תיבה לכב תרדוחו רודחל הכירצ הרותה ;ןילוח

ולוכ םויה לכב לועפל הכירצ הליפתה תדובע

.ולוכ םויה לכב לועפלו רודחל הכירצ הליפתה תדובעש - םוי לכב תיטרפה הדובעב ותמגודו

לש תובשחמ קר ולצא ויהי - תוחפה לכל - הליפתה תעשבש ובבלב ידוהי ךרבתמ םימעפל
תשרודש יפכ - איה תמאה לבא .ךכ לכ ול תפכא אל ,קסעה תעשב ,הליפתה ירחאל לבא ,השודק
.ולוכ םויה לכב לועפלו רודחל הכירצ הליפתה תדובעש - תודיסחה תרות

עומשל תסנכה -תיבל ךליל גהונ היהש ,יברה ארקנ ומש לעש ,קדצ-חמצה לש ונב לע רפוסמ -
הליפתל עגונב ותוא ולאששכו .תודיחיב ללפתמ היה ךכ-רחאו ,ץ"שה תרזחו השודקו וכרב
."רוביצב" ללפתהלו ושפנ תוחוכ רשע תא ףוסאלו ץבקל לדתשמש ,בישה ,רוביצב

יברל תורשקתהה קוזיח

- םויה יניינע לכב תרדוח הליפתהו ,ולוכ תיבה לכב תרדוח הרותהש - הזל חוכ תניתנהו
...תודיסחה תרות ידי-לע יברה ךישממ

ןהו ,םיברל תוארוהה ןה) ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי-לע ,ןכלו
םיאצמנש ןוויכ) ףכית הכזנ ,שממ לעופב (תודיחיב םינפ לא םינפ ורמאנש תוארוהה טרפבו
.הלואגה לא ונכילוי יברהו ,רשב יניעב "ן'יבר ןטימ ךיז ןהעז" (אחישמד אתבקעב
'מע ,א קלח ,י"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;י"שת'ה ,רוכז תשרפ ,המורת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 16-14

יבר יצוצינ


הרותה ןרק תמרה


,ו"טשת טבשב 'יב יברה זירכה הילע ,"הרות ןרק" תמקהב
הנורחאב ורצונש תומייוסמ 'תופילק' רובשל הנווכ םג התיה
רוביצה תא זרזלו דדועל יברה גהנ ןרקה לש הדוסיי זאמ *
םתלעמ לע * הנעמל ויתומורת תא ריבגהל טבשב 'י לכב
םימרותה לש ףיערהש תוכרב עפש לעו םידמולה לש הלודגה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לש הלהואב םמצע םיתיממש ימב הכימתל ,"הרות ןרק" ,תדחוימ ןרק יברה דסי ו"טשת תנשב
.טבשב 'י לכב ,תועיבקב ,זאמ תכרענה תיבגמ יברה גיהנה וז ןרק תבוטלו .הרות

תוחנה ידי-לע רואל-אצי) ז"ישת טבשב 'י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומב יברה רמא ךכו
:(ל ףיעס - ק"הלב

:"הרות ןרק" תבוטל תיבגמ ךורעל - אוה טבש ד"ויב רדסה

םשל אלש הרות דומלל םיצורה הלאל עייסלו רוזעל הדסונ "הרות ןרק"
,"תילכת"

ךכ ,ףוס ילבו לובג ילבו תילכת ילב אוה ,הרותה ןתונ ,ה"בקהש םשכ ,יכ -
המכ וא םישדוח המכ תוחפה לכלו) םינש המכ ונמזמ שידקהל םדאה ךירצ
- תילכת אלל הרותה דומילל (תועובש

,בר היהיש תנמ לע ומכ) םיידדצ םיניינע אלל ,המשל הרות דומיל - תוטשפבו
.(ב"ויכו ,"הכימס" לבקל ידכ וא ,"וב רופחל םודרק הרותה תא השועש

ןכלו - "'וג לכאנ המ ורמאת יכו" הלאשה םתוא תלבלבמש הלאכ םנשיש אלא
ןרקמ עויסה ידי-לע ,"לכאנ המ" הלאשה תא ריסהל ידכ ,"הרות ןרק" הדסייתנ
.רומאה ןפואב הרות ודמלי ובש ןמזה ךשמב וז

תודעוותהה תעב וז ןרקל םישירפמו םימרות - תונורחאה םינשב גוהנה יפ-לעו
.אלוליהה םויד

"תופילק"ה ץותינ

אמק 'מע שדוק -תוחיש) זא רפיס יברה .ו"טשת טבשב 'יב היה ןרקה תמקה לש הדוסיי ,רומאכ
רחא ומצעל רפתש ןקזה וניבר לש וידכנמ דחא לע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ עמשש המ (ךליאו
הז יאנתבו רפתש ןוילעה דגבה לע רתוול ושקיבו ןקזה וניבר ול ארק .םישובלמ הנותחה
."יתציחמב ימע" ,ול חיטבה

שרדנ רבדהש וא ,ובס לש יוויצה חוכמ קר תושעיהל ךירצ רבדה םא דכנה תלאשל הנעמב
המכסה ךותמ תושעיהל ךירצ ןכא רבדה יכ ןקזה ר"ומדא ריהבה - תוימינפבו תויתימאב תויהל
וז הדבוע .ךכ ראשנו תוימינפב דכנה לצא לבקתנ אל ןיינעה .יוויצה ינפמ אלו תיתימא
.שטידאהב 'קה ונויצ לע םינש המכ דכנה ההש ןקזה ר"ומדא תריטפ רחאלש ,ךכל המרג

דע ןקזה ר"ומדאל ךכ-לכ עגנ ןיינעהש םעטה תא ריבסה - יברה רמא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לש העונת םידוהיה ברקב הלחה הנידמ התואב :"יתציחמב ימיע" הרומתב חיטבהל ןכומ היהש
האר ןקזה ונבר .םלועה תומוא גהנמכ ,("ךיז ןעצופ") םישובלב תורדהתה רחא הפידר
ךכ םושמ .תויוצר יתלב דואמ תויהל תולולע היתואצותש הוואתבו השדח "הפילק"ב רבודמש
הזל שי הרות יפ-לע וליפא רשא) הנותחה רחאל ךרבא - ךכל ךיישה דחא לצא תאז רובשל שקיב
."הפילק"ה תא ותועצמאב לטבל ידכ - (םוקמ

ןיינע ירחא רתי תוטיהל הנשי דחוימ ןמזב וא דחוימ םוקמב רשאכש ,יברה קיסה ןאכמ
תובישח הל שי םידיחי המכ לצא "הפילק"ה תריבש יזא ,הרות יפל יוצר וניאש םייוסמ
(ב ,"תילכת"ל ךר ליגמ ךוניח (א :םיאשונ ינש לע עיבצה ןאכ .ןיינעה תוללכ לע תינחור
.רובשל יברה שקיב וללה םיניינעה ינש תא .לודג םוסריפב השענ רבד לכ

דומילב םמצע ועיקשיש הרות ידמולב ךומתלו דדועל ידכ ןה ,"הרות ןרק" תא םיקה ךכ םושמ
אל") םוסרפו שער אלל תומורת ןתמב רוביצה תא ליגרהל ידכ ןהו ,תובשחמ ילב ,הרותה
.("'דובכ אישנ'כ חרזמב בשיל אל ,תונומת םוסריפ אלל ,ןותיעב

בושחל םיכירצ ןיאש ועדייו תופילקה יתש תא ורבשי - יברה םייס - הז ןיינע חוכבו
..."תילכת לעב יתלב"ה לע ךומסל אלא ,תילכת תודוא

התרהטב תוימינפ

:ז"ישת תנשב יברה ףיסוה םוסרפה יא ןיינעב דוע

התרהטב תוימינפ לש ןפואב היהיש םיצורש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכו
וז ןרקל הניתנהו השרפהה םג הנה - תוידדצ תוינפ אלל ,("ןיילא תוימינפ")
םיזירכמ וא ,הדות יבתכמ םיחלוש ,ןותיעב היתודוא םיסיפדמש ןפואב אל איה
לכל רבדה תא םיריאשמ אלא ,ךכו ךכ םוכס שירפה ינולפ ןב ינולפש לודג לוקב
דואמ" תוחפה לכל ,"ךדואמ לכב" ,בוט המו ,ותלוכי יפכ ןתייש ,דחאו דחא
."ךלש

ונויצ לע וריכזהל ידכ - ומא םשו ומש אקתפ לע םושרל לוכי ,הצורש ימ לכו
."הרות ןרק"ב ףתתשהש ,אלוליהה לעב לש

(ב) ,הניתנה םוכס תא םג - אקתפ התואב םושרל (א) :םינפוא ינשמ 'אבו
-לע םג תארקנ היהת אקתפה יכ ,המצע ינפב אקתפהו ,ומצע ינפב םוכסה ןתיל
ונוצר םא אלימבו ,ןויצה לע אקתפה תא ינא ארקא אמתסמ ירהש - םדא ןב ידי
ינפב אקתפ לע ומא םשו ומש םושרל ודיב הרירבה ,םוכסה תא ינממ םג םילעהל
.המצע ינפב אקתפב םוכסה תאו ,המצע

תא םושרל הנושאר תופידעב יברה עיצה (המק 'מע שדוק-תוחיש) ו"טשתב יכ בגא ןייוצי)
קתפ הזיא עדיי רבכ יברהו" :ףיסוה ,ןויצה לע הרכזהה יבגלו ,ומצע ינפב קתפב םוכסה
.("...םוכס הזיאל ךייש

ימ' וליפא" :רמאו ל"נה ןיינעב דוע אטבתה (141 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשתבו
."...ץע תוחול לע םהיתומש ובתכי אל ףאו ,םהל ושעי אל הרותה תאירק תעב 'ךריבש

תומכה - רקיעה

,ונתיש ורעיש םמצע םה רשאמ רתוי דוע ונתי תאזה םעפב דועש םחילציו םכרבי ךרבתי םשהו"
"שדוקב ןילעמ" יוויצל םאתהב ןיינעב זא ףסוותי יאדווב ,םייתרחמו רחמ המכו-המכ-תחא-לע
.(24 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת טבשב 'יב יברה לחיא ךכ -

:(25 'מע םש) ףיסוהו

ואציי אלש רקיעה ,וביל תבדנ יפכ דחאו דחא לכ ,ךשמהב וא ,וישכע תתל רשפא
עירכמש רמאנ םמצעל םהשכ םהילע םגש) הבוט הבשחמבו הבוט הנווכב הבוח ידי
השעמ" ,לעופב השעמ אהי ןכאש אלא - (תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
םע) תומכה ןיינע רקיעב עגונ הקדצב ןכש ,תומכב - רקיעהו ,תוכיאב ןה ,"בר
.(הזבש םיטרפה לכו תופי םינפ רבסד ןיינע שרדנש תויה

,ןויצה לע םוריכזיו ,זובזב לש ןפואב ונתייש" - ד"כשת טבשב 'יב יברה לחיא - "רקיעהו"
רצוא וניה ירהש ,םינוילעה תורצואה תא זבזבי ,"לארשי תיבל בוט בר" םהל קינעי ה"בקהש
,ינבב םיחפט הרשעמ הטמל דע אמלעד ילימב םגו םיינחור םיניינעב רקי ןוה קינעמה רקי
."יחיוור םלוכבו ,ינוזמו ייח

ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת טבשב 'יב יברה ןייצ ."...אצי אל ינע תחנמ איבהש רישעו"
.(141 'מע

לובג ילב רוזיפ

:יברה רמא ,(911 'מע ,ב ךרכ 'ג"משת תויודעוותה') ג"משת טבשב 'יב

ןרק" רובע בדנתהל . . "הרות ןרק" רובע תיבגמ ךורעל אלוליהה םויב גוהנ
.ול ןיברמ - הברמה לכו ,בבל בוטו החמש ךותמו ,הבחר דיב "הרות

תויהל לוכי הקדצה ןיינעש (ד"וי ןמיס) שדוקה-תרגיאב ראובמה יפ-לע טרפבו
זבזבי לא זבזבמה" ל"זח ורמאש יפ-לע-ףא יכ ,לובג ילב רוזיפ לש ןפואב
יכ) ותיב ינב יכרצו ויכרצ םיאלמתמ הז ידי-לעש ןוויכמ ירה - "שמוחמ רתוי
זובזיב ארקנ הז ןיא ,הזב אצויכו ,(ךרטצמה לכב 'ה תכרב הכישממ הקדצה
...ללכ

חיטבהש המ ה"בקה םייקי - הבחר דיב הקדצה תניתנ ידי-לעש ןוצר יהיו
אל ,רמולכ ,"םכל היהת תודי עברא" יזא . . "הערפל תישימח" םינתונ רשאכש
םימעפ 'ד אוה לבקמ הז ידי-לע :הברדא אלא ,ןתונה לצא רסחי אלש דבלב וז
."םכל היהת תודיה עברא"ש יולגב תוארלו רופסל ותלוכיבש ןפואבו ,הככ

ןמוזמב הניתנה תלעמ

:(םש) ז"ישת טבשב 'י תודעוותהב יברה רמא הניתנה ןפואל עגונב

לע ,הכרבל םימדקומ םהו ,הכרב םהילע אובת - 'ןמוזמ'ב ןתיל םיצורש הלאו
התליפתש ,ותשאו היקלח אבא ןיב קוליחה (תינעת תכסמב) ארמגב אתיאש המ ךרד
רבדש") "התיינה אברקמו יינעל אתפיר אבהי"ש יפל ,רתוי תוריהמב הלעפ
ינעה חירטיו תועמ תנתונ התיהש הממ חרוט אלב אוהו ינעל תנתונ איה הליכא
ןכש-לכו ."היתיינה אברקמ אלו אזוז אנביהי" היקלח אבא וליאו ,("הנקיש דע
תניתנמ קר אל קוחר הז רבדש - ןוממ לע החטבה קר ןתונ והשימשכ רמוחו -לקו
.ןוממ תניתנמ וליפא אלא ,וטושפכ הקשמו לכוא

דחאו דחא לכ לוכי - הניתנה ןפואב תולבגה עובקל םיצור ןיאש ןוויכמ ,לבא
.רתוי לודג םוכס אבהל לע חיטבהלו ,וינפל םיאתמה םוכסה תא ןמוזמב ןתיל

תישיא הבוח

דחא לכ ,(439 'מע 'א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת טבשב 'יב יברה רמא ,הרות תיבגמב
ירה "רכשי" וקבש םתוא ףאו ,תוטשפב "ןולובז"ה וקב םהש הלא - הזב ףתתשהל ךירצ דחאו
וליפא הרות אלא יל ןיא רמואה לכ" ,ירהש ,ןולובזכ םידסח-תולימגד ןיינעב םה םיבייוחמ
ןיינעב ראובמכ הרותה דומילד הנבהבו ,ןיינעב םלצא ףסוותי ךכב ,הברדאו ."ול ןיא הרות
ףלא ןיכז ובלו וחומ םישענ הקדצה ידי-לעש (ותליחתב רוא -הרות רפסב) "יוג םמורת הקדצ"
המ ,העשב חילצי דומלי רשאכש ,אמזוגכ אל ,שממ ףלא והזש קדצ-חמצה שרפמו ,הככ םימעפ
.תועש ףלא ךכל ול שרדנ היה הקדצה ילולש

תונבו םישנ םג

- (ומק 'מע ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשתב הנושארה םעפב יברה רמא - אוה טושפה רבד"
יאמב ישנ" ארמגה ירבדכ ,תונבו םישנל ףא אלא םישנאל קר אל תכייש ןוממב תופתתשההש
."'וכ ןירטנו . . ןייכז

אוה - (הזב אצויכו טבש ד"וי םע רשקב) הקדצה תניתנ" :85 'מע 'םיגהנמה רפס'ל הוושה]
.["רתוי ךייש הקדצה רבד ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש

"הינומרצ" ילב הרות

?"הרות ןרק"מ םינהנה םה ימו

- ג"לשת טבשב 'י) יברה אטבתה - "הרותה תבהא דצמ הרותה דומיל דצמ הרות ידמול"
.וז ןרקמ םיכמתנה לע (304 'מע 'א ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש

'מע 'א ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש - ד"לשת טבשב 'י) "המצע הרותה םשל הרות םידמולה הלא"
.(347

רמאנה תעדל ידכ קר - םיידדצ םימעט אלל הרות םידמולה ולא רובע תכרענ וז תיבגמ"
בוטו החמש ךותמ . . תודיסחה דומילב ןה הלגנה דומילב ןה ארובה ןוצר תא םייקלו הרותב
- ב"כשת טבשב 'י) "תוינוציחב םג אלא תוימינפב קר אל ,יתימא ןוצרו קשח ,גונעתב בבל
.(163 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש

"םיתילכת אלל הרות אלא - םש ול תושעל ידכ אלו 'הינומרצ'ו שער אלל הרות ידמול רובע"
.(88 'מע א"כשת שדוק-תוחיש - א"כשת טבשב 'י)

תימהבה שפנו ףוגה לש תוינפ לכ אלל ,תוימצע תוינפ לכ אלל הרות םידמולה הלא רובע"
תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב רשא הווצמ וזש םושמ הרות םידמול אלא ,'וכו 'וכו
."ותרות

שרוש יפכ) העיגי תשרדנ ךכ ךרוצל רשא ,המצע הרותה םשל הרות םידמולה הלא רובע" :דועו
םקמועל ,הרותה יקלח 'ד לכ ,הרותה יניינע תא ןיבהל ידכ (הזמ הלעמל דועו ותמשנ
.(24 'מע 'ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת טבשב 'י) "םכרואלו םבחורלו

החלצהו הכרב עפש

:תוכרבהמ המכ ןלהל .יד ילב דע תוכרב יברה ףיערה "הרות ןרק"ב םיפתתשמה ישאר לע

הגלפומ החלצהב [התלועפב] חילצתו ,בוטב לצונת ונתייש הקדצהש ,ןוצר יהיו
הרותה תא םייקמה" םייוקישו .העיגיה ךרע יפל אלש . . רעושמהמ הלעמל
.הבחרה ךותמ הרותה דומיל "רשועמ המייקל הפוס ינועמ

.(439 'מע 'א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת טבשב 'י -

ןפואב הניתנה היהת אליממ - בבל בוטו החמש ךותמ ונתי ,םימעפ המכ רבודמכו
לא הכרב םיאיבמ הז ידי-לעש ,"תאזב םג ינונחבו" םיחוטבו ,הבחרה לש
."יד רמולמ םכיתותפש ולביש דע ,יד ילב דע" לש ןפואל דע ,םכתיב

.(395 'מע 'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת טבשב 'י -

ךישמי הזו ,"בל בידנ" לש ןפואב הבידנ דיבו החותפ די לש ןפואב בדנתהל
.תווצמה הווצמו הרותה ןתונ ,תוכרבה רוקממ החלצהו העפשהו הכרב יוביר

.(304 'מע 'א ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת טבשב 'י -

דומילב ףאו ,ומצע (בדנמה) אוה דמולש הרותה דומילב החלצהל איבי רבדהו
"ושפנ ייח םהב תונקל לוכיש ןוממ") ונוממ ידי-לע םירחא םידמולש הרותה
,תווצמה םויק ףא ללכנ ךכבו ,(ןתונ אוה ושפנ ייח ירה ,אינתב בותכש ומכ
רשא דע . . החלצהב היהי תווצמה השעמ ףאש ,השעמ ידיל איבמש דומלת לודגד
."וב הקבדלו" דעו ,"תכלל" היהי ויכרדבש

.(88 'מע א"כשת שדוק-תוחיש) א"כשת טבשב 'י -

תוימשגבו תוינחורב היילע

'מע 'ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשתבו (70 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת טבשב 'יב
ךתאצב ןולובז חמש" םייקל ,םידמולה תרותב קלח היהי םיבדנמלש ידכש יברה ריבסה (24
-דימלתב "ךמות"כ קר אל ,הרותה דומילד רכשב קלח םהל היהיש ,ונייהד - "ךילהואב רכשיו
תמדקה השורד - (הרות דמול היה ומצע אוהש יפכ) הרות דומיל לש רכש ףא אלא ,םכח
.םידמולה לש הרותה דומיל ינפל ,םינתונהו םיבדנמה

:(המק 'מע םש) ו"טשת טבשב 'יב יברה לש תואטבתהב םותחנו

םילוע ומיעו ,רתוי ןוילע םלועב הלוע יברה וב ןוצר תעהש ךרבתי םשה ןתי
םילוע אליממו תוינחורב םילוע ,השעמו רוביד ,הבשחמב וילא םירושקה לכ
םיפתתשמהל החלצהו הרידאהלו הרות לידגהל םיבר םימחר יברה ררועי ,תוימשגב
.םתמשנבו םפוגב םנוממבתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(חי,טי) דאמ רהה לכ דרחיו

,הדרח רהה אלמתנ ךכ םושמ .הגלפומ הלעמב ,העש יפל ,םירוציה לכ ולעתנ הרות-ןתמ תעשב
ררבתתו "םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ד הנווכה םלשות ףוס-ףוסש האר יכ
."תומה ךאלמ הז - דואמ בוט הנהו" (ט"פ ר"ב) ל"זר רמאמכ ,"דואמ" תניחב וליפא

םתדובע ידי-לע דיתעל ולגתיש םימוצעה םייוליגה תמחמ וילע הלפנ הדרחש ,רמול שי דועו
."ךדואמ לכב" תניחבב לארשי לש
(216 'מע ,ח"שת םירמאמה רפס)


(כ,טי) יניס רה לע 'ה דריו

לכ לש ותמשנב 'יוה םש קקחנ הז ידי-לעו ,לארשימ דחא לכל 'יוה םש הלגתנ הרות-ןתמ תעשב
םיניינעל תוזמורה - 'יוה םש לש תויתואה עברא תוניחב תויוצמ דחא לכבש ,ונייהד ,ידוהי
.'ה תדובעב םינוש

תודהיה תדוקנמ תעבונה תורשקתה ,תוקולאב המשנה לש תורשקתהה ףקותל תזמור - ד"וי תוא
שפנ-תוריסמל דעו ,'ה תדובעב ענומ לכ לע רבגתהל זועו חוכ ןתינ המשנ לכל .ידוהי לכבש
.'ה שודיק לע שממ לעופב

,תוקולא גישהלו ןיבהל תורשפאהו תלוכיה הנתינ המשנ לכל .הנבהה חוכל תזמור - א"ה תוא
."ךיבא יקולא תא עד" (א,א םימיה ירבד) בותככ ,דחא לכ לע ארבג תבוח אוהש רבד

ףקותהש ונייהו ,היתודימ ררבל חוכה ןתינ המשנ לכל .'תודימ'ה ששל תזמור - ו"או תוא
.תודימה רוריבו ןוקיתב יוטיב ידיל ואובי (א"ההו ד"ויה) המשנבש הגשההו

םיווקה ינש) השעמו רובד ,הבשחמ - םהש 'םישובל'ה תשולשל תזמור - (הנורחא) א"ה תוא
ןתינ המשנ לכל .(השעמל זמור ,דרפנה ,ישילשה וקהו ,רובידו הבשחמל םיזמור םירבוחמה
.'ה תדובעל ולא םישובל השולש דבעשל חוכה
(ב-א 'מע ,םירבד ,הרות-יטוקל)

* * *

'ה דרייו" ,ביתכדכ ,תוקולאה 'םצע' לש תולגתה ,רתויב תילענ תולגתה התיה הרות ןתמב
,םיקולא םש ידי-לע היהי הזכש םוצע יוליגש ןכתיי ךיא ."'ה ילגתאו" םגרתו "יניס רה לע
?םוצמצהו ןידה תדימ אוהש

.חוכב ונתינש אלא ,אובל-דיתעל ולגתיש ולא םג ,םייוליגה לכ ונתינ הרות-ןתמב :אלא
קסע ידי-לע םירתסההו תומלעהה תרסהב ,וניתדובעו ונישעמב היולת לעופב םתולגתה לבא
.תווצמהו הרותה

ןידה תדימ) םלעהב ןיידע םה םילענה םייוליגהש זמרל ,םיקולא םשמ אוה הרות-ןתמ ןכלו
.לעופב םתולגתה היהת ונתדובעו ונישעמ ידי-לע קרו ,(םיקולא םשמ תכשמנה
(840 'מע ,ב ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(א,כ) רמאל

תומשנה לכ ללוכ ,לארשי לכ ירה :ןיבהל ךירצו .תלוזל רמול - דימת השוריפ "רמאל"
המ ןכ-םאו - הרובגה יפמ תורבדה תרשע תא ועמש ,(הבר שרדמ האר) תוארביהל תודיתעה
?"רמאל" תבית תועמשמ

:שטירזעממ דיגמה ברה ץרתמ

הרשעהש ,(גי ב"ח) רהוזב אתיא "שדוקה לקשב ףכה הרשע הרשע" (ז רבדמב) קוספה לע
'וגו םיקולא רבדיו" והז .תורבידה תרשע דגנכ םינווכמו םילוקש םלועה ארבנ םהבש תורמאמ
הרשעה ךותב ("רבדיו") תורבידה תרשע תא "ךישמהל" אוה הרות-ןתמ לש וניינע :"רמאל
.האירבה לש ("רמאל") תורמאמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראבמו

יניינעב םדאה תגהנה םגש ,ונייהד ,םלועה ינינעב םג עיפשהלו ריאהל בייח הרותה רוא
,דוחל הרותהש םירבוסה תעדכ אל .הרותה רואמ תעפשומו תראומ היהת םוי-םויה ייחב םלועה
ואובב וליאו הרותה חור יפל גהנתי - הרות לש הביבסבש תרמוא תאז ,דוחל םלועה יניינעו
."רמאל . . רבדיו" :אלא ."םלועה תוחנה" יפל גהנתי םלועה יניינעל
(148-149 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

השמל ורמאנ רבכש המ ,הרותה ירבד לכ תא "ךישמהל" ,רבדל - אוה "רמאל" לש ושוריפ
,רבדה שוריפ .(יניסמ השמל רמאנ לוכה ,'וכו תודגא ,תוכלה ,הנשמ ,ארקמ לכ יכ) יניסמ
,שממ 'ה רבד איה םהיפמ תאצויה הכלהה הנה ,הרות םידמולש העשבש ,חוכה ןתינ לארשילש
(טיק םיליהת) בותכש ומכו ."ךיפב יתמש רשא יירבד" תניחבב ,יניסמ השמל הרמאנש יפכ
רחא הנועה םדאכ - "ןעת" ,ינושלו ,"ךתרמא" איה הרותהש ונייה ,"ךתרמא ינושל ןעת"
.ךרבמה

,עיזבו תתרב ,האריבו המיאב תויהל ךירצ הרותה דומילש (בכ תוכרב) ל"זר ורמאש והז
יניס-רה דמעמב ?םהיניב ןוימדה המ ,הרואכלד .'וכ האריבו המיאב התיה הרותה תלבקש יפכו
לש הרותה דומילב ןכ-ןיאש-המ ,"םכמיע 'ה רבד םינפב םינפ"ו ,תולוקה תא ואר םעה לכ ירה
!ומצע ינפב דחא לכ

ןכל .יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד אוה ,ןמז לכבו םדא לכ לש הרותה קסע ,רומאכ אלא
ירה ,השעמל יכ .יניסמ הרותה תא לבקמ אוה וליאכ ,האריו המיא וילע לופיתש רבדה ןוכנ
,"הרותה ןתונ" ,רמאמכו ,הרות םדאה דמול הבש תע לכב ומצע לע רזוחה שממ הרות-ןתמכ הז
.הווה ןושלב
(ב 'מע זס ףד ,ורתי תשרפ ,רוא-הרות)

* * *

- הליפתהו הרותה תויתוא - "הלאה םירבדה" תרימא םצעב לודג ןיינע שיש ךדמלל :דועו
.םשוריפ תא םיניבמ ןיאשכ וליפא

עיגהלו תולעל לכוי ןכ ידי-לעו םדאה שפנ תא תרהטמ הליפתהו הרותה תויתוא תרימא םצע
.רתויב תובגשנ תולעמל

יקרפו םיליהתו הרותה תוישרפ דומלל ווטצנש ,רתויב םיטושפ םישנא המכב וניצמש יפכו
יפל אלש שפנה תרהטל וכז הז ידי-לעש ,אוצמ תע לכב םהילע רוזחלו ,הפ-לעב אינתה רפס
.'ה תדובעבו הרותה תעידיב םתוהמ ךרע
(145 'מע ,ד"שת םירמאמה רפס)גהנמו הכלה יניינע רוריב


ןקזה ר"ומדא לש ם"תס בתכ

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

:םיירקיע בתכ יגוס ינש לארשי-ינב וניחא ןיב םילבוקמ ,ם"תס תויתוא תביתכב

וילעו ,דועו א"דיחה וירחאו ץ"בעיה ףסא ויטרפ תאש ,"שילעו בתכ" הנוכמה - ידרפס בתכ
.1הלבק יפ-לעש תודוסהו םיזמרה בור ורמאנ

(קר) רוטה לע ףסוי-תיבה קיתעה ו"ל ןמיסב יכ ,"ףסוי-תיב בתכ" הנוכמה - יזנכשא בתכ
ללכ ךרדבש ,םיפסונ תורוקמו 'רמאש ךורב' רפסמ ,וללה תויזנכשאה תויתואה תרוצ יטרפ תא
.הכלהב תונושה תוטישה יפ-לע םישרדנה םיקוידל רתוי םימיאתמ

ז"הדא בתכו י"ראה בתכ

תוטשפתה זאמ טרפבו ,י"ראה תלבק יפ-לע גוהנל םיזנכשאהמ םיבר ולחהש ,םינורחאה תורודב
וב וסנכוהו ,זנכשא חסונ וסיסבש 'דרפס' הליפת-חסונ רצונש םשכ ירה ,תודיסחה תעונת
םש-לע ארקנה ם"תס בתכ רצונ ךכ - 2הלבקה יפ-לע םידרפסה גהנמכ םינוקיתו םייוניש
תרוצל ומיאתהל ידכ ,םינוקית המכ וב וסנכוהש אלא ,ל"נה יזנכשאה בתכה ורקיעש ,י"ראה
.הלבקה יפ-לעש תויתואה

ןאכ םג ,3"תואחסונה לכמ הרורב תלוס" ןקזה ר"ומדא ק"כ רריבש ,הליפתה-חסונב ומכו
דסיו ,עירכהו רריב ,ע"נ ןקזה ר"ומדא דמע 4ע"נ שטירזממ דיגמה ,ובר תשקב יפ-לעש וניכז
.הלבקה יפ-לע ןהו 5הכלהה יפ-לע ןה םיאתהל רומאה ,בתכ לש עובק 'חסונ'

- ףסוי-תיבה יפ-לע .'ש 'צ 'ע 'ט תויתואה לש ילאמשה שארה - הזב תוטלובה תואמגודהמ
,הרשפ ןיעמ תמייק ז"הדא בתכב וליאו ;'ו ומכ ותרוצ - י"ראה יפ-לעו ,'ז ומכ ותרוצ
שארה עצמאמ אצוי ףוגה ןיא הפופכ 'נו -ב ףאו) שארה לש ןימי דצל בורק אצוי ףוגהש
.(ןימיל בורק אלא ,שממ

וניאישנ וניתובר תוארוה

םא ןיינעתהל ,דחוימב ק"הראבו ,טרפב ם"תס-ירפוסמו ,ללכב ש"נאמ יברה שקיב 6תובר םימעפ
תוישרפ םיאורש רחאל םגש ןוויכמ ,תאז .ןודנב שיא-יפמ-שיא הרוסמ-לעב רפוס אוצמל ןתינ
המ יפ-לע םה תויתואבש םיטרפ וליא קפתסהל שי ןיידע ,7וניתובר ידי-לע רשואש די-בתכב
.ומצע ודי-בתכ תנוכתמ םה םיטרפ ולאו ,רפוס ר"רה תא ז"הדא דמילש

תונומתב תושעל קדקדל לוכי" :8םיקסופב תורורב רמאנ לעופב השעמל עגונב ,תאז םע
ףסוי-יכרבבו אתוכז ם"רהמ ש"מכו ,השעמ ישנאו םשה ישנא םימסרופמ םירפוס ובתכש תויתואה
םהיזמר עדוי ונתיא ןיאש ףא ,םטפשמכו םרדסכ ויהיש תווצמה השעמב קדקדל שיש ,הכ ס"וס
.". . םהיתודוסו

ןדידל םג-המו .אקווד הז בתכב בותכל ןוכנו יוצר ,םייקה בצמב םגש קפס ןיא ןכ-לע
."אנהכ ברד הימופמ קיפנו ליאוה"

:ותורחבב 9סאלגנירג 'יש באז-םחנמ 'ר ח"הרהל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הרוה רבכ ןכאו
דע הפי הביתכ איהש ע"נ רפוס ןבואר 'ר לש הביתכה תנומתב הפי הביתכב לגרתנ אלש לבח"
."םירפוס םיצוחנ וז הנידמב יכ ,דאמ

ןימזהל אוה דמועש לאוש וב ,ובתכמ לע הנעמב" :תורורב ונרוד אישנ יברה הרוה ןכו
אלפלו .ובתכי ןפוא הזיאב קפתסמו ,ד"בח ידיסח אצוממ םהש ותחפשמ ינבל ןיליפתל תוישרפ
אקווד . . ברכ גוהנ - ברד (םיכיישה) הירתאבד ,אוה ןיד-קספו ללכ ירה יכ ,הזב קפסה
.10"...[ןקזה ר"ומדא] הרוהש ןפואב

'תודיחי'ב םירורב םירבד

יקסבונירמ רזוע-םייח 'ר ח"הרה סנכנ ,ק"הראל היסורמ ותיילעל ךומס ,ח"כשת ירשת שדוחב
הסנרפב ותורדתסה ןיינעב רבוד תודיחיב .יברה לצא תודיחיל ד"בח-רפכמ [להומה] ה"ע
?תאז דומלל םאה לאשו ,ם"תס תורפוס דומלל ול ועיצהש ,רפיס ע"חרה .ק"הראב


דיא א ךאד טייאז ריא .ד"בח בתכ ןענרעל טלאז ריא ,רעבא :ףיסוהו .ךאז עכיילג א :יברה
:ףיסוהו .רבדה ןוכנ=] רפוס רע'ד"בח רעד טייז ריא זא ןגאז טעוו'מ ןוא ,ד"בח-רפכ ןופ
.[יד"בחה רפוסה אוהש ורמאיו ,ד"בח-רפכמ ידוהי אוה 'בכ ירה .ד"בח בתכ דמלי 'בכש ,לבא

רעד ןיב ךיא זא ןגאז טעוו'מ זא ךיז םעש ךיא !?רפוס רע'ד"בח רעד ןיב ךיא :ע"חר
.[יד"בחה רפוסה אוה ינאש ורמאיש שייבתמ ינא !?יד"בחה רפוסה ינא=] רפוס רע'ד"בח

םינפ תשובו" :הנשמ א זיא'ס .אבה-םלוע ןב א ריא טייז ,ךיז טמעש ריא סאוו סאד :יברה
םלוע ןב' אוה ירה ,שייבתמ 'בכש המ=] ד"בח בתכ ןענרעל טלאז ריא רעבא ."ןדע ןגל -
.[ד"בח בתכ דמלי 'בכש לבא ."ןדע ןגל םינפ תשובו" :הנשמה ירבדכ ,'אבה

המכ ךשמב הזב קסעו ,ד"בח בתכב החמתה ףאו ו"ת םילשוריב ם"תס תורפוס דמל ע"חרה ,ןכאו
.םינש

הארוהה םויק

הלודגה היילעה זאמ ךא .ז"הדא בתכ רוזחשב וקסעש ש"נאמ ויה ף"כה תונש תליחתב דוע
'ר ח"הרה רפוסה י"ע דחוימבו ,הפונת אשונה לביק ,ד"מלה תונשב ק"הראל היסורמ תיסחי
.הברה םידימלת דימעהו ,תרדוסמ הרוצב תאז רזחשש ,אנהכ 'יש ןושמש

תרוסמ םדיב התיה אלש ינפמ םא ,ותעשב הפי ןיעב תאז ואר אל םינברה ינקזמ המכ םנמא
תוארוה עדוויה רחאל ,םויכ .הכלהל םימיאתמ םהל וארנ אל םיטרפ המכש םושמ וא ,הרורב
ק"הראב ש"נא ינבר בורו א"טילש אדנל מ"רגה םג ,תורעהו םינוקית המכ רחאלו וניתובר
.ז"הדא בתכב הביתכ םיפידעמ םלועבו

םילתנו יוארכ אלש םיבתוכה םירפוס םנשיו ,הז בתכב בטיה םיאיקב לכה אלש ןוויכש אלא
תרוצ תא םסרפל שי - וללכב הז בתכמ םיגייתסמה שי ןיידע תאז ללגבו ,לודג ןליאב
רחאל ,ל"נה הרות לידגי ץבוקב ספדנה יפ-לע ,תירשפאה רתויב הרורבה הרוצב תויתואה
ןוצר-יהיו ,ןאכ תאז םישוע וננהו ,ש"נא ינברמו םיקיתו םירפוסמ םיבר םינוקיתו תורעה
.ונידי תחתמ הלקת ו"ח אצת אלש,תונווכה רעש ,םייח ץע ירפב ל"זיראה תלבקו ,תויתואה רעש ק"מרהל סדרפב ומכ ,הירחאלו תפצ תפוקתב (1
ורמאנ רתוי תומודק תופוקתב) דועו ,םש ליפאק י"רהמ 'יפבו ז"מרה לוק 'סב ,םירומש תצמ ,םידיסח תנשמ
.(ל"שת םילשורי ,"(רמאש ךורב) ם"תס ירפס ץבוק" 'סב האר ,יזנכשאה בתכב םיזמר

םידרפסה תביתכ ןיב שרפה שי המכו ,תויתואה תרוצ ןיינעב" :בתכ וניזאה 'פ ל"זיראהל תווצמה ימעטב יכ םא
,"'וכו תויתואה תרוצ םינתשמ םירויצ המכל יכ ,הלעמל זמר שי םלוכלש ה"הללז ירומ רמוא היה ,םיזנכשאל
.ש"ייע

םוליצ' קר אלא ,םיזנכשאכ המבו םידרפסכ גוהנל המב ערכומו עובק ישממ חסונ םניא וירודיס בור ירהש (2
.וריבחל דחא רודיסמ םייונישו תוליפכ הברה ולא תואחסונב שי ןכלו ,תונוש תוליהק יגהנמ לש לעופב 'בצמ
לש י"ראה חסונו ,רתוי קייודמש 'י"ראה חסונ' ונשי אפוג דרפס חסונבש ,יברה בתכ פ 'מע גי ךרכ ק"גאבו
.רתוי דוע קייודמש ז"הדא

.דועו 277,270 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקלב וספדנש יברה יבתכמבו .י"פ א"ח יבר תיב (3

רומאכ ,ולש ע"ושהל סחיב אלא ,ורודיסל סחיב ונאצמ אלש המ - גנ 'מע ט ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (4
םג הארו .424 'מע הרות םידיסח ירופיסב הזב רופיסה האר .ע"ושה שארבש "רבחמה ןואגה ינב םינברה תמדקה"ב
.טפק 'מע ח ךרכ יברה לש ק"גאב

םיקסופש ומכ הז ירהו ,השעמל הכלה ךכ בותכל הרוהו ,ול 'יס ק"ודהמ ולש ע"ושב הכלהה תא רריבש רחאל (5
ע"ושב רומאהש רעשמ ,'הבוטל תוא' סרטנוק ,'ברה תויתוא' 'סב) ע"ושה ןיבל וניב יוניש שי םא רודיסהכ
.(ש"ייע ,הז בתכל ק"ודהמו הנכה ןיעכ הווהמ ול 'יס וניבר

'מע אי ךרכ .גנ 'מע י ךרכ .גלר .טצק 'מע ט ךרכ .אמק 'מע ח ךרכ ק"גא .101 'מע ד קלח 'ךלמל קידצ' (6
.דועו ,דיש 'מע זי ךרכ .אפש .אמ 'מע די ךרכ .דסש

אוהש רמא ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש ,'ירארוג 'יש ז"שר ח"הרה לצא תואצמנה די-לש תוישרפה ומכ (7
,הרות לידגי ץבוק - [?לדנוז ר"רה] ודימלת י"ע וא ןבואר ר"רה ז"הדא לש רפוסה י"ע ובתכנ םא קפוסמ
.ל"נה תוישרפה םוליצ םג עיפוה םש ,חל 'מע (וכ ןויליג) ט"לשת ןוושחרמ-ירשת ,ןילקורב

אלא .טלק 'מע ולש ק"גאב ג"נשת תנשב ספדנ ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"יתכ ,הז בתכב רתסא תליגממ רורב םוליצ
.ל"מכאו ,המצע הליגמב תויתואה ןיב םייוניש המכ ןכו ,ל"נה תוישרפהמ תויתואה תרוצב םייוניש המכ שיש

.בל ס"ר הבושת-ירעש (8

אב צ"יירוהמ ר"ומדא י"ע הז בתכל רשקב תורוסמה רושיאש ,לואירטנומ ת"ות תבישיד עיפשמ םויכ (9
.טס 'מע םש הארו .הצ 'מע ו ךרכ ולש ק"גא - םש הרות לידגי ץבוקב רפוסמכ ,ותועצמאב

.דצר 'מע ו ךרכב ןכו .ש"ייע ,זטש 'מע וט ךרכ ק"גא (10
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
טבשב 'כ

וינפו ,להקה דמוע האירקה תעשב .2ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 1הרותה-תאירקב
.3הרותה-רפס לא

.4(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה

,ינש םוי
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 5אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.6ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז 'פד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (1
-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו 'פד תורבידה תרשעד חסונהמ
םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (2
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) .ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םינש) ומצעל

אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (3
,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש שובלב יכ םא ,גהנמה
-תורגא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ (א,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה תרשע קרש ורמאיש
א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב בכ,ד ח"וא) השמ
םירפא-ירעש הז ןיינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ-לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס תמא דודל 'סב)
.דועו טכ 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש ,םש םימחר-ירעשו םירעש -יחתפבו זל ףיעס ז רעש

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (4

.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (5
. שדוקה תדובע') 'אקסומ' ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיוול 'יש ב"דשרהל '.

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (6
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה-רפס ,'לארשי ךרבי


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il