- ח"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה טבשב ו"כ * םיטפשמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,ןוכשמ תרותב עפש ןתונ ה"בקה
הבושתה אוה םולשתהו


םג * תושר אלו הבוח איה ונתשרפבש "האוולה" תווצמ
ותוא ןינכשממ ןתי אלש ימ לכ"ו ,הבוח איה "לקשה תיצחמ"
לכ תא םייקמ ה"בקהש ןוויכמ * "וחרוכ לעב וטובע ןיחקלו
תרותב ונל ןתונ אוה םגש ירה ,ונל הוויצש תווצמה
* תווצמו הרות םויקל םישורדה תוחוכה לכ תא "האוולה"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -


הרותבש םאו םא לכ" :2אתליכמב אתיא ,1עובשה תשרפבש "הוולת ףסכ םא" קוספה לע
רמוא אוהשכ ?תושר אלא וניא וא ,הבוח רמוא התא .תושר אלו הבוח . . הזמ ץוח ,תושר
."תושר אלו הבוח - 3ונטיבעת טבעה

הז ירה ,הוולהמ ןוכשמ לוטיל הוולמל תושר ןתיל הכירצ הרותהש ןוויכש - 4הזב הרבסההו
:הבוח איה האוולההש החכוה

ירה ,רקיעו ללכ תוולהל אלש הרירב ול שיש ,ונייהו ,תושר איה האוולההש רמול יצמת םא
הכירצ המלו ,אקווד ןוכשמ לע - הצריש ןפוא הזיאב הנתיל לוכי ,ונוצרמ האוולה ןתונשכ
?הוולהמ ןוכשמ לוטיל הוולמל תושר ןתיל הרותה

- אוה שודיחהו ,האוולהה ןתיל בייח הוולמהש ,ונייה ,"תושר אלו הבוח" והזש חכומ הזמו
ןוכשמה תויה םעש ,ונייהו ,5הוולהמ ןוכשמ לוטיל תושר הרותה ול הנתנ ןכ-יפ-לע-ףאש
.וב תושמתשהה תא ונממ עונמל תושר הוולמל שי ,הוולה לש ותולעבב

רותב םנתיל) םילכ הוולל שי רשאכ םגש - "ונטיבעת טבעה" בותכש המב קויד דועו
.האוולה ול ןתיל בייח אלא ,וילכ תא רוכמי הוולהש ןועטל לוכי הוולמה ןיא ,(ןוכשמ

ןיאש בצמב ,יכ ,תרחא הרירב הוולל שיש ןפואב אוה האוולה תווצמ רקיע לכש ,ריעהלו -
ךייח" ורמא אלו) 6"ךמיע ךיחא יחו" דצמ אוה ול ןתיל בויחה ירה ,הרירב םוש הוולל
.(8'וכ הוושב םהינשל הוושה רבד אוהש ,7'וכו םימ לש ןותיק דחא דיבשכ אלא "ןימדוק
.ותולהל הווצמ ,תרחא הרירב הוולל שי רשאכ םגש ,אוה "הוולת ףסכ םא" הווצמבש שודיחהו
-

ערייש תורשפא שיש ןוויכ - 9"ול ךתתב ךבבל עריי לאו" רמול הרותה הכירצ הז םעטמו
ול המל ,ןכ-םאו ,םרכמל לוכי ,םילכ הוולל שיש רחאמש ,ובשוחב ,האוולהה תניתנמ ובבל
."'וג ךבבל עריי לא"ש ריהזהל ךירצ ןכלו ,האוולה ול ןתיל

אוה "ללגב"ש 10ל"זח ושרדש יפכ ,"'וגו הזה רבדה ללגב יכ" - בותכה ךשמהכ - רבדה םעטו
.'וכ לגלגה תא ךפהמ ינא ול ןתת אל םא ,"םלועב רזוחש אוה לגלג" ,"לגלג" ןושל

תייה םדוקה לוגלגבש ןכתייש ,ונייה ,לוגלג ןושלמ םג אוה ("ללגב") "לגלג"ש ,תאז דועו
עורפל) 'וכ ול תוולהל ךילע ןכלו ,הוולמה היה (ךממ תוולל התע אבש) ךרבחו הוולה התא
.11(ךל הוולהש המ

- (ךתומכ) "ךמיע" אוה ינעהש ,"ךמיע ינעה תא 'וג הוולת ףסכ םא" בותכש המ םג והזו
.הוולה ינעה התא תייה םדוקה לוגלגבש ןוויכ

- וז הווצמ אוה םג םייקמ ,האוולה תווצמ לארשי-ינבל הוויצ ה"בקהש ןוויכ ,הנהו
לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"'וג בקעיל וירבד דיגמ" 13קוספה לע 12ל"זח תשרדכ
תוחוכה תניתנש ,ונייהו ,תווצמו הרות םייקל ולכויש תוחוכ לארשיל ןתונש - "תושעל
.הדובעה תוללכ ידי -לע אוה האוולהה םולשתו ,האוולה תארקנ

,14(י"שת טבשב ד"ויל) תמדוקה הנשהד טבשב ד"ויד רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכו
היילעה ןיינע והזש) חיוורהלו (ינחורה קסע) וקסיע להנל םדאה חוכב היהיש ידכבש"
אוהו ,הז לע תוחוכ הלעמלמ ול םינתונ ,(הטמל המשנה תדיריב הדובעה ידי-לע תישענש
הלעמלש תומלועב רואה תפסוהו תלדגה אוהש תלעות עיגמ הוולמהל םג(ש) . . אקסיע רתיהב
.15"'וכו

תווצמ םייקל לארשי-ינב םיכירצ ,לארשי-ינבל האוולה ןתי ה"בקהש ידכש ןבומ הזמו
וליפא" ,3"ול רסחי רשא ורוסחמ יד" ול ןתיל ,ינעל האוולהב ןה קוסעל ,ונייה ,האוולה
ןיבו םיינעל ןיב איהש םידסח-תולימגב ןהו ,16(ךכב ליגר היה םא) "'וכ וילע בוכרל סוס
,ונממ הטמלש ימל קוקז רישעה םגש ןוויכ ,17םירישעל

םעה ילגר ףלא תואמ שש" וניבר השמב רמאנ ןכלש ,18שארה לע לגרב הלעמ שיש ךרד-לעו -
,20אקווד "םעה ילגר" ידי-לע השענ השמ לש וברקב יכונאד יוליגהש ,19"וברקב יכונא רשא
אתוטשפתאל עגונב הז ךרד-לעו ."לארשי ליבשב אלא הלודג ךל יתתנ םולכ" 21ל"זר רמאמכו
םירשוקמה לארשי-ינב ליבשב איה וניאישנ וניתובר לש הלודגה לכש ,22ארדו ארד לכבש השמד
- םהילא

בצמו דמעמב אצמנ םא םג ,אלימבו ,ול ה"בקה הוולמ יזא - האוולהב קסוע ידוהי רשאכו
תוחוכה תא ה"בקה ול ןתונ יאדווב יכ ,וחורב לופיל ול ןיא ,23"םבל היה שרחה"ש דע דורי
.'וכ ותדובע דובעלו רבגתהל םישורדה

ותוא ןינכשממ ןתי אלש ימ לכ"ש - "לקשה תיצחמ"ל עגונב םג וניצמ הז ןיינעו
.24"וחרוכ לעב וטובע ןיחקולו

:המדקהבו

ותויהל - איה (ותוא ןכשמל ךרוצ שי ןכלש) לקשה תיצחמ "ןתי אלש ימ" שיש ךכל הביסה
תא ןיבמ וניאש ,25"תעדב אלא ינע ןיא" ,תוינחורב ינע וא ,וטושפכ תוימשגב ינע ;"ינע"
.לקשה תיצחמ תניתנבש ךרוצהו תובישחה לדוג

יהוזש איה תמאהש העשב הב ..."לוכיבכ"הל הבוט תיישע איה לקשה תיצחמ תניתנ ,ותעדל -
,ונייה ,ףוגהל הבוט םג אלא ,תיקולאה שפנל הבוט קר אל - אפוג הזבו ,ומצעל הבוט תיישע
.תוימשגב םג ותבוט יהוזש

,הלעמל ןורסיחה יולימ תלעופש הליפתה ידי-לעש (רמאמהב) ליעל רבודמכ - הזב הרבסההו
.תוימשגב םג ,הטמל ןורסיחה יולימ אליממ ךרדב השענ

שרושב םג (אלא ,הטמל הכשמהב קר אל) אוה ןורסיחה רשאכ םג אוה הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
26וניצמש ךרד-לע] תולשלתשה רדסמ הלעמלש רתוי הלענ םוקממ ךישמהל םיכירצ זאש ,הלעמל
["'וכ אשירמ אמלעל היכפאד ךל אחינ ינב רזעלא" ה"בקה ול רמאש תדפ ןב רזעלא יבר יבגל
27ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רפיסש יפכו) רוביצב הליפת טרפבו ,הליפתה ידי-לע הנה -
עגונב םג תושקבה םיאלמתמ יזא ,(שפנה תוחוכ רשע לע יאק "רוביצ"ש שוריפה תודוא
ןתליפתש) וינבו אייח 'רל והניתחא"ש יברב 28וניצמש יפכ ,תוימשגב הטמל ןורסיחה יולימל
."ארטימ אתאו םשגה דירומ רמא אקיז הבשנו חורה בישמ רמא ,(תעמשנ

29ל"זר ורמא הז לעו ,'וכ הכשמהה רדסב לובלב השענ "ןברוחה רחא תולגה ןמזב"ש ,אלא]
,הכשמהה רדס דצמ לבא .30הבושתה -תרגיאב ראובמכ ,"'וכו םיעשרה תולשמ אל ונידיב ןיא"
.[ל"נכ ,הטמל ןורסחה יולימ םג אליממ ךרדב השענ הלעמל ןורסיחה יולימ ידי-לע הנה

תיצחמ ןתיל הצור וניא ,אלימבו ,הז לכ ןיבמ וניא ,רומאכ ,"תעדב ינע" ותויהל ,םנמא
.ןתיל לוכי וניא ,אלימבו ,וטושפכ תוימשגב ינע אוהש וא ,לקשה

תא תודפל הצריש ןוויכד ,"וחרוכ לעב וטובע ןיחקולו ותוא ןינכשממ"ש - הזל הצעהו
ליבשב ןוממ הוולש ןוויכו .וטובע תא לוטיו ,לקשה תיצחמ ןתיל ןוממ הוולי יזא ,וטובע
רמאמכ ,האוולהה תא עורפל לכויש ךרבתי םשה ול רוזעי - (לקשה תיצחמ ןתיל) הווצמ רבד
."ערופ ינאו ילע וול" ה"בקה רמוא אד-ןוגכבש 31ל"זר

אוהש ,תינחורה הדובעב לקשה תיצחמ תניתנל סחיב "ותוא ןינכשממ"ד ןיינעה ןבומ הזמו
ול םינתונש - (רמאמהב ליעל רבודמכ) תימהבה שפנד (הרג רשע) תוחוכה רשע רוריב ןיינע
תדירי תנווכ תא םילשהלו אלמל לכויש ,תימהבה שפנ רוריבד הדובעל םישורדה תוחוכה תא
.ףוגב המשנה

.32תבש ברעב וליפא ותוא ןינכשממש - הזב ןיינע דועו

:םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו

חישמה ימי ולא ,33ץפח םהב יל ןיא רמאת רשא םינש"הל תוכימסב ,תבש ברעב םיאצמנ רשאכ
חור תא"ש ןוויכ ,הריחבה ןיינע םהב היהי אלש ,ונייה ,34"הבוח אלו תוכז אל םהב ןיאש
.תוחוכה תא לצנל ליבשב ןמז ראשנ אל ירה - 35"ץראה ןמ ריבעא האמוטה

הדי-לעו ,36אדח עגרבו אדח אתעשב איה הבושתה תדובע ,יכ - ותוא ןינכשממ ןכ-יפ-לע-ףאו
,הלעמל ןורסיחה אלממ

.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב הכרבה תכשמנש ,הטמל ןורסיחה יולימ םג ךשמנ אלימבו

תבש לכ ומכ ,שדוחה םיכרבמ תבש אוה הז שדוק-תבשה םויש ךכל ףסונש ,רמא ר"ומדא ק"כ]
,הקשמב - הפסוה הזיא תויהל הכירצ ,ןכלו ,רדא שדוח םיכרבמ תבש הז ירה ,שדוחה םיכרבמ
.[דוקיר וא ,חמש ןוגינ

* * *

:שדוח-שארד הלעמה רואיבו

איה הנבלהש םשכד ,38הנבלל ןימודש יפל - הזל םימעטה 'או .37"הנבלל ןינומ לארשי"
.39'וכ לארשי ךכ ,(שדוחה תליחתב) היילעב םימעפו (שדוחה ףוסב) הדיריב םימעפל

רתוי תולדגב איה התיילע יזא ,הדיריב איה הנבלה םימעפלש הז ידי-לעש - 40הזב ןיינעהו
וליאו ,תולדגב דימת איה המחה ירהש ,המחה יבגל הנבלהב הלעמ ןיא ,ןכ אל םאד ,המחהמ
רתוי תולדגב איה הנבלה םימעפלש ,רמול ךירצ ןכ לעו .תולדגב איה םימעפל קר ,הנבלה
תויהל התיילע הליחתמ זאש ,רתויב תונטקב איהש הז ידי-לע השענ הז ןיינעו ,המחהמ
.רתוי תולדגב

- "ןטקה דוד . . ןטקה בקעי ,("ןטקה רואמה") ךמשב םיקידצ ורקיל" 41ל"זח ורמאש והזו
.רתויב הלודג היילעל םיאב אקווד הז ידי-לעש ,(הדירי) תונטקה ןיינעב הלעמ שיש ןוויכ

-לכמ ,הריתס לש ןיינע והזש ףאד ,42הכאלמ בישח תונבל תנמ לע רתוסש וניצמש ךרד-לעו
תלחתה ללכב איה המצע הריתסה ירה ,תונבל תנמ לע איה הריתסה תנווכש ןוויכ ,םוקמ
אלל ותונבל רשפא-יאש - םימלוע ימלועלו דעל - רתוי הלענ ןיינב תלחתהל דעו ,ןיינבה
(ותוא םירתוס וישכעש ,יארע ןיינב ,הריתס אלל הנבנש םדוקה ןיינבהכ אלד) הריתסה תמדקה
.43

ךרוצל הדירי ,44אתקימע אריבל המר ארגיאמ ,ףוגב המשנה תדיריד ןיינעה תוללכב אוה ןכו
ןכ םאד) הדיריה התיה םשמש "המר ארגיא"הל קר אל איה הדיריה ירחאלש היילעהש - היילע
הילא אובל רשפא יאש ,רתוי תילענ אגרדל היילע אלא ,(הדיריה ןיינע לכ יאדכ היה אל
.45הדיריה תמדקה ילול

לש בצמו דמעמהמ האיציה הליחתמ ובש - הנבלה דלומ - שדוח-שארד הלעמה לדוג ןבומ הזמו
.(הדיריה תמדקה ירחאל האבש) הלודג רתויה היילעהל אובלו ,הדיריה

לש בצמב םיאצמנש םיעדוי רשאכ םולשו סח שואי לש בצמו דמעמל אובל ןיאש - הזמ הארוההו
.46'וכ הדירי

.47הכאלמ תיישעב רוסיא םישנה וגהנ ובש - שדוח-שארב ןיינע דועו

.(השא) תוכלמה תריפס ,לוע-תלבקד ןיינעה םע רושק שדוח-שארש - םדאה תדובעב וניינעו

חרכהו ךרוצ שיו ,'וכ לשכיהל םילוכי ,דבלב לכשה יפ-לע םיכלוה רשאכש - הזב ןיינעהו
.48אקווד לוע-תלבקה ןיינעב

- 49"לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז" ןיינעב (רמאמהב) ליעל ראובמה םע הז ןיינע רשקל שיו
םיכרד ידי-לע אל) השענ (לקשה תיצחמ ןיינע והזש) תימהבה שפנ רוריבד ןיינעה תוללכש
.אקווד הרותה חוכב (אלא ,("םיכרד ענעגייא") ולשמ

ארמגה ןמזב ,ארקמה ןמזב ויה אלש םישדח םירבד םלועב ושדחתנ ונינמזבש םינעוטה הלאו
םישדח םיניינע שדחל םיכירצ ןכלו ,הרותב םתודוא רבודמ אל אלימבו ,'וכ םיקסופהו
,הרותב

הלאכ םנשיש ,"הצלה ךרד-לע" 50ולש םיסרטנוקה דחאב בתוכ ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ -
דיתע קיתו דימלתש המ לכ יכ ,וניבר השמל ורמאנ אלש המ ונייה ,שממ םישודיח םישדחמש"
. ורקיעמ שדח רבד אלו דבלב םלעהה יוליג קר הז ירה ןכ םאו . . יניסמ השמל רמאנ שדחל
- ..."יניסמ השמל ורמאנ אלש שממ םישודיח שדחמ ל"נה ןוגה וניאש דימלתה לבא .

םהש אלא) םיסרוקיפא לש העד איה (םתודוא תרבדמ הניא הרותהש םיניינע שיש) וז העד הנה
ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" 51רהוזב אתיא ירהש - (תוסרוקיפא יהוזש םיעדוי םניא
ךחרכ לעו ,"ה"בקה לש ותנמוא ילכ יתייה ינא תרמוא הרותה" 52שרדמב אתיא ןכו ,"אמלע
ללכ תוכייש םהל ןיא הרואכלש הלאכ םיניינע םג - םלועב םנשיש םיניינעה לכש ,רמול ךירצ
רקיעש - תאז דועו .ללכ םלועב ויה אל ,הרותב םיאצמנש תאז ילולו ,הרותב םנשי - הרותל
התדיריו ,ןוקית הכירצ אל המצע המשנהש ךרד-לעו) 53םלועה תא ררבל אוה הרותה ןיינע
.(54םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגה תא ררבל ידכ איה הטמל

יזא ,הזב אצויכו בלחב רשב תוכלהב הלאש תררועתמ רשאכש םשכש אופיא עדיל םיכירצ
דציכ עדיל ידכ הרותב ןייעל םיכירצ ןיינעו ןיינע לכב ןכ ומכ ,ךורע-ןחלושב םינייעמ
.תושרה יניינעב םג ללוכ ,גהנתהל

וא (הווצמ) בויח ,םא יכ ,"תושרה ירבד" לש גשומה ךייש אל ידוהי לצאש איה תמאה -
ירחאל לבא ,"תושרה ירבד" םה ירה ידוהי םע עגמב םיאבש םדוקש םיניינע שיש אלא ,רוסיא
.55הווצמה קלחל םכפוהל ךירצ הז

תרותב טרפבו ,הרותב ןייעל םיכירצ ןיינעו ןיינע לכב גהנתהל דציכ עדיל ידכ אלימבו
עגונב) אינתה רפסל המדקהב ןקזה ר"ומדא בתוכש ומכו ,םיניינעה לכ םנשי הבש תודיסחה
."תולאשה לכ לע תובושתה לכ" וב שיש ("תודיחי"ל הסינכל
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה ,רדא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)


.דכ,בכ (1

.פ"הע (2

.ח,וט האר 'פ (3

.(ל"ומה) הלגנ פ"ע רואיבה רסח החנהה תמישרב (4

.םש ןמסנהבו ,ז-וטר 'ע האוולה ךרע תידומלת 'קיצנא האר (5

.ול,הכ רהב (6

.א,בס מ"ב (7

.ז"טס ק"הגא אינת (8

.ד"וי ,וט האר 'פ (9

.דועו .ב,אנק תבש פ"ע - פ"הע ייחב האר (10

.םש האר 'פ ת"הע דוד סדרפ האר (11

.ט ,ל"פ ונתשרפ ר"ומש (12

.טי,זמק םיליהת (13

.(28 'מע ט"שת מ"הס) א"פ ט"שת הרחס בוט יכ המעט ה"ד (14

דקתשא םיטפשמ פ"שד הלכשמ היהת אל ה"ד האר) הובג ךרוצ הדובעד ןיינעה םג רכזנש - םידחא ןורכיזב (15
.(ל"ומה) ןאכ ומוקמ הארנכו ,((נ"שו .ךליאו 324 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות)

.ג"ה ז"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר .פ"הע י"שרפו ירפס .ב ,זס תובותכ (16

.ב,טמ הכוס (17

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל האר (18

.אכ,אי ךתולעהב (19

.(ז"פרת מ"הס) ה"פ ז"פרת םידוהיה לבקו ה"ד האר (20

.א,בל תוכרב (21

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (22

.ב,זמק תבש האר (23

.ג"ה א"פ םילקשמ - ט"ה א"פ םילקש 'לה ם"במר (24

.א"ער ,אמ םירדנ .א"עס ,חס תובותכ (25

.א,הכ תינעת (26

.ךליאו המ 'מע ב"ח "םימתה" האר (27

.(י"שרפבו) ב,הפ מ"ב (28

.ו"טמ ד"פ תובא (29

.(ב,וצ) ו"פ (30

.ג"ס ב"מרס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,וט הציב (31

- .לקשה תיצחמל עגונב ימלשוריב הז ןיינע ונאצמ אל ע"על) ימלשוריב אתיא ןכש - החנהה תמישרב (32
.("תבש ברעב וליפאו הקדצה לע ןינכשממ" :ב,ח ב"במ ריעהלו

.א,בי תלהוק (33

.ב,אנק תבש (34

.ב,גי הירכז (35

.א"עס ,טכק א"חז (36

.א,טכ הכוס (37

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג,ו"פ ר"ב .םש הכוס האר (38

.ב,ס ןילוחל א"שרהמ ג"אדח האר (39

.ךליאו א ,ד"וי םש ת"הוא האר (40

.םש ןילוח (41

.דועו .ב,אל תבש האר (42

.ךליאו דלש 'מע ד"ח טקולמ מ"הס םג האר (43

.ב,ה הגיגח - ל"זח ןושל פ"ע (44

."היילע ךרוצ הדירי ;תומשנ" ךרע "םיניינע חתפמ"ב ןמסנה יפל ת"וקלב האר (45

.(ל"ומה) ןיינעה ךשמה רסח (46

.ךליאו 85 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו .ז"יתס ח"וא ע"ושוט (47

.(ל"ומה) אקווד ע"בק י"ע איה תולדגל תונטקמ היילעהש אוה ליעל רבודמהל ךשמהה ילוא (48

.גי,ל אשת (49

.א"לפ םייחה-ץע סרטנוק (50

.א ,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס,דלק א"ח (51

.ותלחתב ר"ב (52

.(ךליאו 881 'מע ב"ח ג"משת תויודעוותה) ג"משת ינגל-יתאב ה"ד םג האר (53

.'וכ ח"עמ (ב,חמ) ז"לפ אינת האר (54

.דמ תרבוח "תומישר" םג האר (55
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


לע בשחש הנורחאה םעפה התיה יתמ
!?ונקדצ-חישמ תאיב


תוטרופמ תוינכת םישועש העשב ,וישכע חישמה תאיב לע םירבדמ ךיא
?םיאבה םימיל

:ההימתה םלצא תררועתמש הלאכ םנשי

חישמ תאיב תודוא - "טייהרע'קיטולב-טלאק" - הרומג תושידאב רבדמו ידוהי ול בשוי
ןה - דחא לכש העשב הב ,םיבורקה םיעגרב שממ לעופב שחרתהל דמועה יתואיצמ רבדכ ונקדצ
,ןושאר םויב וישעמו ותגהנהל רשקב תוטרופמ תוינכת רבכ השע - םיעמושה להק ןהו רבדמה
...חישמה תאיב לש תורשפאה תא ןובשחב וחקל םלוכש אקווד ואלו ,'וכו ינש םויב

ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :ם"במרה קסופ - דיה רפסב
םרט 'וכ דימ" - ם"במרה ירבד ךשמהמ ןבומכ) שממ דימו ףכת ,וטושפכ "דימ" ,"ןילאגנ
.("וארקי

ןיד-קספכ - דבלב דחא ידוהי לש הבושתה תדובע ידי-לע וליפא לעפנ הז ןיינעש ןבומו
לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע ,'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ" :ם"במרה
..."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה

חישמש תוטשפב חנומ תויהל ךירצ - "םינימאמ ינב םינימאמ" - לארשימ דחאו דחא לכ לצא
וליפא ,טושפה לכשב לבקתמו ןבומה רבד והזש דעו ,שממ הז עגרב לעופב אובל לוכי ונקדצ
...תימהבה שפנד לכשב

?רזומ רבד הארנ וישכע חישמה תאיב לע רובידה המל

ףכת שחרתהל דמועה יתואיצמ רבדכ הלואגה לע רוביד - רומאה ןונגסב רובידהש הביסה יהמ
לכב הטושפ הנומאב ןימאמ דחאו דחא לכש יאדווב ירה !ןוהמית ררועמו ,רזומ עמשנ - דימו
לוכי ונקדצ חישמש טלחומו רורב ןפואב חירכמ םנכות רשא ,ליעל תורומאה תוכלהה יטרפ
!שממ דימו ףכת לעופב אובל

ינפמ ,םא יכ ,םולשו סח ,הומת ומצע ןיינעהש ינפמ הניא ןוהמיתה תביסש - הזל הנעמהו
תודוא עמוש עתפלו ,םימייוסמ םיניינעב קוסעל ליגרש םדא !ללכ הז לע בושחל םיליגר אלש
.הומתו רזומכ עמשהל רבדה לולע - וילא ךייש וניאש ןיינע

:ונניינעב הז ךרד-לעו

םיניינע לבא ,"רשכ טאלג" ,םיבוטו םירשכ םיניינע - אוה ויניינעב קוסע דחאו דחא לכ
,ינש עבט השענ לגרהש דע ,לגרתמו ךלוה הזכ ןפואבו ,הלואגה ןיינע םע תוכייש םהל ןיאש
.םתס עבט - הזמ הטמלו

וניאש ןוויכמ ירה - הלואגה ןיינע םע "ןיירא ןעמ טראפ" םואתפ עתפל רשאכ ,אלימבו
ןיא וליאכ ול המדנש ךכ ידכ דעו ,הומתו רזומ רבדה עמשנ יזא ,ללכ הז לע בושחל ליגר
!םולשו-סח דיתעב אל םגו ,הווהב אל ,רבעב אל ,ללכ וילא ךייש רבדה

חישמ תודוא בשחש הנורחאה םעפה התייה יתמ ,ושפנב קדצ-ןובשח דחאו דחא לכ השעי :הברדא
איצוי - ונקדצ חישמ ידי-לע - ה"בקהש ,"עקאט ןעמ טניימ םיא זא" ,הישפנד אבילא ונקדצ
...!לארשי-ץראל ואוביו וכליי ,ונקדצ חישמ םע דחיב אוהו ,שממ לעופב וז תולגמ ותוא
- 557-553 'מע ,ינש ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


תויהל הכירצ רדא שדוחב הדובעה
הרובגו ףקותד ןפואב


תובהלתהבו תויחב תווצמו הרות יניינע

"םישת"ש ימלשוריב אתיאו ."םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" :איה םיטפשמ תשרפ תלחתה
םכרעש ,תוילגרמו תובוט םינבא לש רקי רצוא תמגודב ,"רצוא" ושוריפש ,"המיס" ןושלמ אוה
.'וכ בהזו ףסכמ רתוי הווש

ומכ ידוהי לצא םיבושחו םירקי תויהל םיכירצ תודהיו הרות יניינע לכש - הזמ הארוההו
הרות יניינע לכ םויקש ןבומ ,ןכש ןוויכמו ,תוילגרמו תובוט םינבא לש רקי יכה רצוא
.גונעתו החמש ,תובהלתהו תויח ךותמ היהי תווצמו

הדובעב ףיסוהלו הנישהמ ררועתהל

רידא ומכ ,הרובגו ףקות ושוריפ רדא" :ר"ומאא בתוכ - "רדא" שדוחד םשה ןכות רואיבב
..."'ה םורמב

עגייתהל םוקמבו ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מרב םלשה םדא ,ידוהי ול ךלהתמש בצמ ןכתיי
ףקות לש ןפואב ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,ותאירב תילכת יהוזש ,ונוקל ותדובעב
ירה - לטב בשויהו ...!םירשי תנש ול ןשי... ש אלא ,דוע אלו ,ןכ השוע וניא - הרובגו
...ןשיכ הז

,ןכלו ,הניש ךותמ וילע ורבעי וייח ימי לכש רשפא-יאש אוה םג ןיבמ ףוס-לכ-ףוס םנמא
ול ןתיש "רצי"ה םע ("ליד" :הנידמה ןושלבו) םכסה השועו ,ותנשמ ררועתהל וילעש טילחמ
...ותנשמ ררועתהל

ונוצר תא אלמל - "ותבוטל" תאז לצנמ ערה-רציה לבא ,ותנשמ ררועתה םנמא אוה רומאכו
...!רבד דועו רבד דוע הצורש ,ובל תוואתו

תא דובעל ךירצש דבלב וז אלש - "'ה םורמב רידא" - "רדא" שדוחמ הארוהה האב הז לעו
.הרובגו ףקות לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ,תאז דוע אלא ,(...ןושיל אלו) ותדובע

רתוי הזב ףיסוהל לדתשמ אלא ,הז עגרב ותדובע ןפואו ובצמב קפתסמ וניא - הזמ האצותכו
.רתויו
יתלב - 1253 'מע ,ינש ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


תולעתהל הטלחהה םצעב תלעות שי

הלענ בצמו דמעמל תולעתהל ומצע לע לבקמו טילחמש הדבועה םצעב םג תלעות שי אד ןוגכב
אלא דוע אלו ,רחא ןפואב גהנתי ךכ-רחאו ,דבלב העש יפל הז היהיש ןכתייש ףא ,רתוי
.דבלב חוכב אלא לעופב ןיידע הז ןיא העש יפל םגש ןכתייש

אלא םדאה תא ןינד ןיא" ,ל"זח ורמא ירהש - הלעמלמ בוטה תעפשה תישענ הזכ ןפואב םגו
העש יפל ובצמו ודמעמש ןוויכו ,"תושעל דיתע אוהש המ יפל אלו העש התוא לש וישעמ יפל
.בוטה תעפשה לבקל הכוז ,יעבדכ אוה
- 244 'מע ,ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


םינשרדו תושרד לע


אשרדל אל"ש שיגדה תובר םימעפו יברה ריהצה "ןשרד ינניא"
תושרדל סחייתה תובר םימעפ ,תאז םע * "אניתא אק
,אנבודמ דיגמה לע ,הקירמאב תושרד יעמוש לע * םינשרדלו
שורדה ךרדל תודיסחה סחי לעו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תויניצר תושרד ךירעה ,דחא דצמ .והשמ ברועמ היה תושרדלו םינשרדל יברה לש וסחי
ךויחב ריכזה םעפ אל ,ינש דצמ .האריבו הרותב םהיעמוש תא םיקזחמה ,םיבוט םינשרדו
.םתוא בבוסהו 'םינשרד' ,'תושרד'כ םיחנומ תוגייתסה תמינבו ינוריא

:"ןנבר יחדב"ב חתפנו

ו"לשת שגיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה רפיס ("קאשזד רעטסווואב א") "תמסרופמ הצלה"
:(360 'מע ,א ךרכ ,ו"לשת שדוק-תוחיש)

שורדל היה ברה לע .שדוק-תבש העיגה .תסנכה-תיבל ריעצ בר ונימ תחא םעפ
-תיב 'אישנ' וילא עיגה .תבש תרימש אשונל םירבד שידקהל טילחה אוה .השרד
םירמוש םניאש םיתב-ילעב םנשיש םושמ ,אשונה לע רבדל אל ונממ שקיבו תסנכה
.םיעגפנ םמצע ושוחי ,םהיפלכ ונווכ ברה ירבדש ובשחי םאו תבש

ךכו) החפשמה-תרהט ,תורשכ יאשונב השרד תאשל ברה שקיב ןכמ רחאל תבש
ששחמ ,שקיבש םיאשונב רבדל תסנכה-תיב 'אישנ' ונממ ענמ םעפ לכבו ,(האלה
,ןכ-םא" :'אישנ'ה תא ברה לאש .הלא םיניינע םירמוש םניאש הלא ועגפיי אמש
רבד" :'אישנ'ה ובישה ."!תבש לכב השרד עימשאש ךנוצר ירה ?רבדא המ לע
.("!'טייקשידיא' ןגעוו דער") ..."!תודהי יניינעב

אניתא אק השרדל אל

:םינשרדו תושרד לע ,וז חורב ,םיפסונ םירבד הנה

תוימינפ דומיל תובישחל השדקוה ג"ישת תוכוסה-גחד 'ב לילב יברה לש הנורחאה ותחיש
םירבדה תא יכ ,שיגדהו יברה רזח םירבדה םויסב .הלגנה דומיל תרהט תחטבהב החוכלו הרותה
:(30 'מע ג"ישת שדוק -תוחיש) רמאו םידקה ךכל םדוק .השעמל הכלה םייקל שי

רשאכ ,הקירמאב ,ןאכ .שארמ םתוא חיטבהל םיכירצש םיניינע שי הנידמ לכב
אל הכלהמב ורמאייש םירבדהש (שארמ) הרומג הטלחה הנשי - השרד םיעמוש
הגהנהל םיעגונ ויהי אל םירבדהשו עמושה לש ותואיצמל ולבלביו ועירפי
.תימוי-םויה

-םיאחומ ,דיגמ וא בר תשרדל םיניזאמ רשאכו ,תרדוסמ הנידמ הניה הקירמא
ברוקמ ומצע שח ןיזאמה םאו ,'חוכ רשיי'ב ברל םידומ ,השעמ תעשב םייפכ
וליפא טביירש ןעמ") תואחמה וליפא םיבתוכ .ומכש לע ול חפטי - ברל רתוי
.לעופל ללכ םיכייש םניא 'השרד'ב ורבודש םירבדה לכ ךא ,("קעשט א סיוא

םמצעל םיטילחמ השרדה תעימשל םיעיגמשכ דימ .וז הנידמב רדסה אוה ךכ
לש ךכ-רחא רזחשנ וליפאו בישקנ ,אובנ :םיגוסנ ןיא הנממו הרומג הטלחהב
.תימצעה תואיצמהמ זוזל אל רקיעה ,("ן'רזח רעביא וליפא") םירבדה

- םיעבתנ לוכה :שממ לעופב איה יתנווכ - אניתאק השרדל אלש עידומ יננה
,םידימלתה טרפבו קסע ילעב וליפא - הרותה תוימינפ תצפהו דומילל עגונב
!...הרותה תוימינפ תא ץיפהלו תודיסח דומלל םמצע םהילע

..."תושרדל יל םימלשמ אל"

םילשה תבשה תודעוותהב .(החדנ תינעת) זומתב ז"יב הלח ח"כשת זומתב ב"י ירחאלש תבשה
,ב ךרכ ,ח"כשת שדוק -תוחיש) אלפנ ןפואב ראיב ראשה ןיב .זומתב ב"יב רמאש םירבד יברה
םתס הז ןיאד" תווצמו הרות ירקיעל עגונש - רבעה ןורכיז ןיינע תובישח תא (325 'מע
."תודהי יניינעב ידוסיו םלש ןיינע והז אלא שורד לש ןיינע

:יברה רמא ךכל המדקהכ

לש ןיינע םתס והזש ובשח - זומתב ב"יב - הז תא ועמש רשאכש ולאכ שי
תמאב לבא .שורדב ('ךיז טכאק'מ') תובהלתהב םיקסוע הקירמאב ןאכ ...'שורד'
...ןכ ןיינעה ןיא

ןעמל תיבגמ לע יברה ררועש ירחאל ,(הצר 'מע ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת זומתב ג"יב
:אטבתה ,'וכו הלואגה לעב םש לע םיארקנה תודסומ

עימשהל יתנווכ ןיא אליממ ,תושרד תרימא לע ףסכ יל םימלשמ אלש םעפ יתרמא
,ןקתל ידכ םינווכמ ירבד אלא ,"םייט דוג א" םכל היהיש ידכ וא החידב
.לעופב תאז ונקתיש

ולעפ תושרדה

.םהיעמוש בלב םימש-תארי םיעטונה םינשרדל דובכבו הכרעהב סחייתה יברה ,רומאכ ךא

תנש התיה הנשה .יקציוואס יכדרמ יבר ןואגה יברה לצא רקיב ח"משת ולסכ שדוח-שארב
(377 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה אטבתה ראשה ןיב .הבחרהב ןודינ אשונהו 'להקה'
:רמאו

- תודהי יניינעב םמיע םירבדמו םידוהי םיצבקמש םוקמ לכב - לעופב םיאור
ןיד-קספל אבוה - 'לארשי גהנמ'כ) תותבשב םג אלא 'להקה' תנשב אקווד ואל
תונמדזה לכבו םיבוט-םימיבו ("תבש לכב תוליהק ליהקהל" - ךורע-ןחלושב
םיאצויה םירבד ירה ,"ןושעי רשא השעמה"ב קזחתהל םתוא םיררועמו ,המיאתמ
- םיעמושה לצא תמייקתמו 'וכו םשור םיריתומו ,םתלועפ םילעופ - בלה ןמ
."'ה תא האריל" 'להקה'ד תילכתהו הרטמה

:טריפו ךישמה יברה

ינפל םינברה םיאשונש תושרדה :ךכל הלודג יכה היאר אוה הקירמאב בצמה
ויה אלש יאדוול בורק - תאז ילולש םיבר ויה .ואולמו םלוע ולעפ 'רוכזי'
.הזב אצויכו 'ןמא' תונעל ,לשמל ומכ - תודהילו ידוהי ןיינעל םיכייש

תתל בייחתמו םיבוט-םימיב 'רוכזי' תרימאל תסנכה-תיבל אב ידוהי רשאכו
רבדה השוע - ('רוכזי' - ירחא וא - ינפל) "אבר הימש אהי ןמא" הנועו הקדצ
.(...ונריכזי ונב ירה ,תאז חוכשל הצור אוהשכ ףאו) ולצא םשור

...תושרדל רוטקוד

ךכו .רדנלוה בוד-דוד 'ר ברה עיגה ,הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב ,א"שנת לולאב ו"טב
:(22 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז') ומע החישה הלהנתה ךרעב

.שטיב-ןטיירבב היהי הנשה-שארבש יברל רמא רדנלוה ברה

.'תושרד'ה תא רבכ םתנכה אמתסמ :יברה

.'והשמ' יתנכה :ל"נה

?'והשמ' קר :יברה

.בוט הז םאה ,יברה תמכסה תא שקבמ ינאו ,יברה לא תאז יתסנכה :ל"נה

!רבדב םיחמומ םתא ירה ?ילש המכסהל םיקוקז םתא המ םשל :יברה

.ייניעב קר אלו "הלעמל" םג בוט הז םאה תעדל ידכ :ל"נה

ןשרדל ךיישש אשונל עגונב ךכ ,בר אלו אפור לואשל שי אפורל ךיישש אשונבש םשכ :יברה
.ןשרד לואשל ךירצ

.םיבר םיאשונב "רוטקוד" יברה ירהו :ל"נה

.ןשרד ינניא לבא :יברה

...לארשי םע לכ לע יאוולה :ל"נה

.בוט ןפואב היהיש :יברה

הקדצל םירלודה תקולח דמעמב ןכ םג) יברה לצא ל"נה ברה רקיב ןכ ינפל םישדוח העבראכ
:(םש 'תוקדצ ערוז') ראשה ןיב יברה ול לחיא ומע החישה םויסבו (א"שנת רייא א"כ -

.הזב םייולת םיעמושה ירהש ,תושרדב החלצהו תובוט תורושב

.רתוי וחילצי םיעמושה ,החלצה רתוי ךל היהת םא

"םירשימ דיגמ"

,םיבחרנ םיגוחב התיבש ונק ויתושרדו וילשמש ,לארשי תוצופתב םימסרופמה 'םינשרד'ה דחא
.אנבודמ דיגמה אוה

ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה' - ב"משת רייא שדוחה םיכרבמ ,ינימש תשרפ תבש) תחא תונמדזהב
תודיסחב םיאיבמ אל "ליגרה ךרד לע"ש הדבועל 'רגסומה רמאמ'ב יברה סחייתה (1336 'מע ,ג
:ףיסוה הז לעו .אנבודמ דיגמה לש םילשמה ירופיס תמגודב םילשמ ירופיס

עודיה יפ-לע טרפבו ,םולשו סח אנבודמ דיגמה לש ודובכב טעמל הנווכה ןיא
המכו-המכ-תחא-לעו ,לארשיב םילודג לש חיכומו "םירשימ דיגמ" היה אוהש
רשאכש םינוש םיבצמ םנשיש לעופב םיאורש יפכו .םינטקו םינוניבל עגונב
ןה ,'ה תדובעב הפסוה הז ידי-לע לעפנ ,אנבודמ דיגמה לש וירפסב םינייעמ
.'בוט השעו'ל עגונב ןהו 'ערמ רוס'ל עגונב

,ןבומו ."היטשפו ארהנ ארהנ"ו ,תודיסחה ךרד וז ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
התוא םיחקולו תאצמנ - אנבודמ דיגמה לש וירפסמ קיפהל םילוכיש תלעותהש
.תודיסחמ רישי ןפואב

הרטמה חולו ץחה

הבש ,(279 'מע ,א ךרכ ,ז"כשת שדוק-תוחיש - ז"כשת אראו תשרפ תבש) תפסונ תונמדזהב
:רמא ,אנבודמ דיגמה ילשמל יברה סחייתה

םימעפה לכבו ,רבד לכל לשמ אוה אצומ דציכ אנבודמ דיגמה לאשנ םעפש ,עודי
.לשמנה יטרפ לכל ךכ-לכ ןווכמו םאות לשמהש אוה חילצמ

:לשמב ךכ לע בישה

ינשב תאז תושעל ןתינ ,הרטמה חולל קוידב עולקל ידכ ץח תוריל םיצור רשאכ
:םינפוא

הרטמה לא עלקיו הריי ,("רעכאמ-ןצנוק רעטוג א") חלצומ עלק אוהש ימ
ןכמ רחאלו ץחה תא רגשי הליחת :תרחא ךרדב גהניש ימ שי לבא .טלחומ קוידב
.חלצומ ןפואב רבדה רדתסי יזאו ,הרטמה חול תא וילע רדסיו דימצי

,לשמנה תודוא ינא בשוח הליחת :ינא גהונ - אנבודמ דיגמה ריבסה - ךכ
תרימאב לבא .לשמה תא ול םיאתהל דציכ ינא ןנובתמ ,ידיב והנה רשאכו
...לשמנה תא ןכמ רחאלו לשמה תא עימשמ ינא םילשמה

ןווכמו קייודמ

שורדה ,יברה תעדל .(דוס ,זמר ,טשפ) ס"רפ ומכ ססובמ תויהל ךירצ הרותבש 'שורד'ה קלח
יקלח תעבראמ דחא אוה שורד ירהש ,תוצילמו םילימ יעושעש םתס אלו יניצר ןיינע אוה
.ס"דרפ - הרותה

לע יברה ןילה (312 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש - ד"כשת ירחא תשרפ תבש) תחא תונמדזהב
רבדה םא הניחב ילב - ונוצר יפכ שורד רמוא דחא לכו ,רתויב ץורפ השענ שורדה ןיינע"ש
םיכמתסמ ךכ לעו ,"שורדה לע ןיבישמ ןיא"ש ל"זיראה יבתכב אתיאש הנעטב - ואל םא ססובמ
."תומוקע יכה תורבסל דע םיצורש המ רמול רשפאש םירובסו

:יברה ךישמה

קייודמ יאדווב ירה הרותה יקלחמ דחא אוה שורדש ןוויכמד .ןכ רבדה ןיא
ד ,זמר ,טשפ - הרותה יקלח 'דש עודיה יפל טרפבו .םיטרפה לכב אוה ןווכמו
םאו .הזמ הז םילשלתשמה ע"יבא תומלועה 'ד דגנכ םינווכמ - דוס ,שור
המ לכ וב רמול רשפאו םולשו-סח םיללכ וב ןיאש ןיינע אוה 'שורד'ש שוריפה
טשפ םגו ,שורדה קלחמ לשלתשמה ,הרותבש טשפה קלחב םג ךכ היה ירה - םיצורש
םגש חרכומ ,'וכו רדס םע אוה הרותבש טשפש ןוויכמו ;'וכו רדסה יפכ היה אל
'שורדה לע ןיבישמ ןיא'ש ל"זיראה ירבדו" ,םיללכו רדס וב שי הרותבש שורד
קלחב םהב שמתשהל רשפא יא - טשפה קלחב םישקמש תוישוקה ןתואש - םשוריפ
,רורב םלוא .הנוש רדסב םניה שורדה קלחבש םיצוריתהו תוישוקה ,ןכש ,שורדה
יללכ יפל ,םהיטרפ לכל המה םיקייודמו םינווכמ הרותבש שורדה יניינעש
.שורדה

םיקוספ טוטיצ

תובישחל יברה קקזנשכ ,(270 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש - א"משת תישארב תבש) םעפ
:רמא הכו .לארשי ילודג (תושרד) ירבדב החיכש העפותל סחייתה - םינויצו תומוקמ-יארמ

ןושל םיטטצמ ויה םהיתורבדמ םיעימשמ ויה רשאכ ,לארשי ילודג לצא וניצמ
.ותרוצכ אלש ל"זח רמאמ וא קוספ

קוספה ןכות רקיעב עגונ היה רבודמה אשונבש הדבועה דצמ ןכתית הזל הביסה
םימעפלש הרותה לע י"שר שוריפב וניצמדכו ,ןושלה אלו ,ל"זחב רמאמה וא
,ארקמ לש וטושפל רתוי םיאתמ אוהש יפכ ,ל"זר רמאמ וא בותכה ןושל הנשמ
.'וכו קוידב ןושלה אלו ןכותה עגונ ושוריפל ןכש

"םידיגמ"ה ישוריפמ

:יברה רמא (212 'מע 'ג ךרכ ,ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת סחניפ תשרפ תבש תודעוותהב

יפדור וברק" ,(נק,טיק) םיליהת רפסב רמאנה תא םעפ םישרפמ ויה םידיגמ
דגנ םחליהל םיצורה ולא ,"המיז יפדור"ב רבודמשכש - "וקחר ךתרותמ המיז
רבודמ רשאכ ךא .דחאתהלו הזל הז ברקתהל םיחילצמ םה "וברק" ירה ,הכלהה
ןפואב אלא ,"וקחר" לש בצמב ויהי אלש תדחוימ תולדתשהב ךרוצ שי ,"ךתרות"ב
."םלש בבלב ךנוצר תושעל" דחאכ םידחאתמ םלוכש

ל"ירהמה לש המיענ הרמא

יגהנמ יבא היה ל"ירהמה .ל"ירהמה תאמ ,"המיענ הרמא" הניכ יברהש המ לש טוטיצב םותחנו
רמוא (םש) ט"ישת הבושת תבש תחישבו (גסר 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' האר) זנכשא תוליהק
:יברה

םג שרוד היה ל"ירהמו" :םהרבא ןגמה איבמש יפכ) שורדל ל"ירהמה לש וגהנמ
,וידימלתמ דחא םשרש] ל"ירהמ יגהנמ רפסב םג ספדנ ("הבוש תבשב גח תוכלהב
.[ויתוגהנה

םידימלתה תומישרמ םה ףא - ל"ירהמה לש תושרד רפסמ םש םיאבומ רפסה ףוסב
תושרדה תחאבו - דבלב םיניינעה ןכות תומישר אלא ,שממ ונושל םניאש רכינו
("טראוו רעקאמשעג א") המיענ הרמא םש הנשי ,הבושת תבשב שרוד היהש
.התע הנרסמאש

םושמ ,הבושתב וימי לכ תויהל ךירצש ל"זר רמאמב טשפה םידמול ללכ ךרדב
ןכל 'וכ עדוי םדא ןיאש ןוויכו ,"ךתתימ ינפל דחא םוי בוש" תויהל ךירצש
ושעיש הבושתהש םושמ אוה רבדהש ,ריבסמ ל"ירהמה ךא .הבושתב תויהל ךירצ
דיתעל םירג םילבקמ ןיא"ש ךכל המודב ,המילש הבושת הנניא חישמה ימיב
בוטה תעפשה יוביר םושמ הזש ןכתייו) תמאב היהת תוריגהש השקש םושמ ,"אובל
היהת אל חישמה תאיב ירחאל ושעיש הבושתה םג ןכל ;(אובל דיתעל היהיש
לככ םדקומ ףוטחל שי ןכל ,אב חישמ הנה הנהש םיפצמש ןוויכמו .המילש הבושת
.המילש הבושת תושעלו רשפאה

:וירבד תא םייס יברהו

םעטמ הבושת לע רבדל המ םשל ,ןכש - הילע יתרזחש - המיענה הרמאה יהוז
הבושת תושעל ףוטחל שיש רמול םיענ רתוי הברה - "'וכ ינפל דחא םוי בוש"
!שממ רחמ ,חישמ אובי םויו םוי לכבש םיפצמש הז חוכמ תמאבתודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(דכ,בכ) ךמע ינעה תא ימע תא

(י"שר) ינע התא וליאכ ךמצעב לכתסמ יווה . . :ימע תא

השענ - ("ףוטעי יכ ינעל הליפת") ה"בקל הענכהו תולטבתה - 'ינעה' לש הדובעה ידי-לע
.(ול םיליהת) "םייח רוקמ ךמע יכ" תניחבל 'ילכ' םדאה
(גלק 'מע ,ז"כרת םירמאמה רפס)


סמח דע תיהל עשר םע ךדי תשת לא ,אוש עמש אשת אל
(א,גכ)

(י"שר) ערה -ןושל לבקמל הרהזא ,רקש עמש לבקת אל - ומוגרתכ :אווש עמש אשת אל

:בוט-םש-לעבה םשב שטירזמב עמשש "הרות" לע רזח ןקזה ונבר

-ןושל ינשל רפסמ דחאש העשב םלוא ,דחוימ יוליעו ןורתי הלעמלמ ןתינ ידוהיו ידוהי לכל
.הזה ןורתייהו יוליעה תא ונממ םיחקולו 'םיסמוח' םה ירה ,תלוזה לע ערה

:בותכה זמרש והז

:ש ידכ ,ךרבח לע ערה-ןושל לבקת אל - "אווש עמש אשית אל"

,ערה-רצי ונייה - "עשר םע ךדי תשת לא"

,("םיינש אלא וניא 'דע' רמאנש םוקמ לכ") םידע ינש תויהל - "דע תויהל"

.ול דחוימה ןורתייהו יוליעה תא ךרבחמ 'סומחל' - "סמח"
(65 'מע ,א"שת תוחישה-רפס)


בזע ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח הארת יכ
(ה,גכ) ומע בזעת

:אוהש חכוויתו הארת ,ףוגה אוהש ,ךלש רמוחב בוט ןויעב לכתסתשכ - "רומח הארת יכ"

:אוה יכ הארת דועו .תוינחורלו תוקולאל תעגעגתמה ,המשנה תא אנוש - "ךאנוש"

.םמייקל לצעתמו תווצמהו הרותה 'אשמ' תחת 'ץבור' ףוגה - "ואשמ תחת ץבור"

,ותוחילש םייקל ףוגל רוזעלמ לודחל ךתעדב הלעי ילוא ךכ ךותמ - "ול בוזעמ תלדחו"
,היוצרה ךרדה וז ןיאש עד ,ןכבו .ףוגה תוירמוח תא רובשל ידכ ,םיפוגיסב קוסעל ליחתהלו
:אלא

.םיפוגיסב ורבשל אלו ,וככזל ףוגה םע דובעל שי - "ומע בוזעת בוזע"
(בוט םש רתכ)


וב יכ ביבאה שדוח דעומל . . תוצמ לכאת םימי תעבש
(וט,גכ) םירצממ תאצי

-ינב ועדי אל ךכ ,(מ תוכרב) ןגד םעט םעטיש דע 'אבא' תורקל עדוי קוניתה ןיאש םשכ
.(זנק א"ח רהוז) הצמ ולכאש דע םימשבש םהיבאל אורקל ,םירצממ םתאצב ,לארשי

התשענ הז ידי-לעו ,ה"בקב הרכההו תעדה תא לארשי-ינבב 'הכישמה' הצמה תליכא ,רמולכ
רשקתמ 'אבא' תורקל עדוישכש קוניתה תמגודכ ,םימשבש םהיבאל הקזח תורשקתה םלצא
.ושפנב הרושק ושפנו ,ויבא לא הקזח תורשקתהב

ביבא :'ביבא' תניחב לארשיב הלעפנ ,"תוצמ לכאת םימי תעבש" ידי-לעש ,בותכה זמרש והז
,תחא הביתב םילולכ םהינשש ,ןורושי יטבש ב"ילו םימשבש וניבאל זמורה ,"ב"י בא" אוה
.קזחו ץימא רשקב םירשקתמ םהש תורוהל

.(ןסינב ו"טב תילגתמ וז הניחב רקיע יכ ,ו"ט - היירטמיגב םג אוה "ביבא")

תימהבה שפנו ףוגה ירצמ לכמ תאצל רשפא ,וז תורשקתה ידי-לע - "םירצממ תאצי וב יכ"
.םהילע רבגתהלו
(אפק'א 'מע ,ד ךרכ תומש ,הרותה-רוא)


(גכ,גכ) ירמאה לא

:םעפ רמא ןקזה ונבר

םש האר :ול רמואו םדאה לא אב ערה-רצי .("רעגאז רעד") הרימא ןושלמ אוה "ירומא"
.ל"ר המשנה תא אמטמ אוה הזבו ,'וכו
(טנ 'מע ז"ל תוא ,ןקזה ר"ומדא רודמ ,םירבד תמישר)


יתרסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו םכיקלא 'ה תא םתדבעו
(הכ,גכ) ךברקמ הלחמ

תפ וז - ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו ;הליפתו עמש-תאירק וז - םכיקולא 'ה תא םתדבעו
(בצ אמק-אבב) ךברקמ הלחמ יתוריסהו - ךליאו ןאכמ ;םימ לש ןותיקו (תירחש)

לכב םדאה תליכא לכמ ,ףוגל רתוי הליעומו רתוי הבוט תירחש תפ יכ ונתוא תדמלמ ארמגה
.ולוכ םויה ךשמ

שיו ,(זי אמק-אבב .ט ילשמ) םימלו םחלל הלשמנ הרותה :םיניינעה תוינחורב ןידה אוה
םויה יקלח ראש ךשמב דומילה לע ,הליפתה רחאל דימו ףכית הרותה דומילב הריתי הלעמ
הז רואו ,ותמשנב הלענ יקולא רוא יוליג םדאה ךישממ הליפתו עמש-תאירק תעשב יכ .ולוכ
.הליפתה רחאל דימש דומילב ךשמנ

.הליפתה רחאל ףכית דומילב רועיש עובקל יוארש ל"זיראה בתכ הז םעטמ
(גיר'א 'מע ,ד ךרכ תומש ,הרותה-רוא)


(הכ,גכ) ךמחל תא ךרבו םכיקלא 'ה תא םתדבעו

?דיחי ןושלב םייסו םיבר ןושלב בותכה חתפ המל

.הליפתו עמש-תאירק לע יאק "םכיקולא 'ה תא םתדבעו"ש ראובמ (בצ אמק-אבב) ארמגב :אלא
יתרבחתנ" י"שרפו ,"יתוחא םע יתלתפנ" (ל תישארב בותככ) תורבחתה הניינע הליפת ,הנהו
.הלעמל ראשנש המשנה קלח םע ףוגב שבלתנש המשנה קלח רבחתמ הליפתה ידי-לע ."יתוחא םע

רבכ רבדמה ,קוספה ףוסב וליאו ;םיבר ןושל טקנ ,הליפתה ינפל רבדמה ,בותכה תליחתב ןכל
.דחא רבדל ודחאתנ רבכ שפנה יקלח ינש הליפתה רחאל יכ ,דיחי ןושל טקנ ,הליפתה רחאל
(חצק'א 'מע ,ד ךרכ תומש ,הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
םילקש תשרפ ,טבשב ז"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא רקובב םכשה
.1הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

םיארוק ןושארה רפסב .3וקיזחהל הרות-רפס ןטקל רוסמל רשפא .הרות-ירפס ינש 2םיאיצומ
םירמואו 4המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ ןכמ-רחאל ,םיטפשמ - עובשה תשרפב םילוע העבשל
-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש' תשרפ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .הלילגו ההבגה .שידק-יצח
. עדיוהי תורכיו" :הרטפה .הלילגו ההבגה .(זט-אי,ל תומש) 'םכיתושפנ לע רפכל' דע אשת
.(זי,בי -זי,אי ב-םיכלמ) ".

רחא רכזנ םאו ,הירחא וז הרטפה ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.5הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה

.םיקלח 2-ו 10:36 העשב ,ישילש ליל :דלומה

.יעיברה םויבו ישילשה םויב (ץמקב 'דו חתפ-ףטחב 'א) רדא שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.6ץ"של אקווד תכייש הניא 'וללהי' תרימא

.7תסנכה-תיבב תודעוותה

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 8"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.9שדוחה לכב הכרבה תכשמהל דעו ,רדא שדוחד

:החמשב תוגרד המכ

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.10הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,11תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
12ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס
.

:המורת תשרפל הסינכ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 13ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 15ולא תוישרפבש ,14הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 16הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 17םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.18"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

דועו (ב .עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו
-תיב ןיינב תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו
ןיינב אלא ,19"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה
.שממ לעופב תיבה

טבשב ט"כ ,ינש םוי
.20"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.21הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

טבשב 'ל ,ישילש םוי
שדוח-שארד 'א

:טרפבו ללכב - םויה תלעמ

וב ךשמנש ,ףוגה ירביא לכ תא ללוכה שארה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכ - שדוח-שאר
לעו הכרבה לע הרומו ,22שדוחה יניינע לכל תוכרבה רוקמ אוהו ,שדוחה לכ לע יללכ תויח
ףאו .23םיימשגה םיניינעב םג ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ,לארשי-ינב יניינעב החלצהה
- הזב שוריפהו ,'השעמה ימי' ללכב וניא ,24קוספה ןושלכ ירה ,הכאלמב רתומ שדוח-שארש
הדימב החלצהב היורש הכרבה אליממו ,רתוי ינחור םוקממ תעפשנ ולא םימיב תישענה הכאלמהש
.25הריתי

-לוחו בוט -םוי ,תבשב קר אל) 'הרתי המשנ' (לש תמייוסמ הגרד) שי ,26רהוזה יפ-לע
.שדוח-שארב וליפא (אלא ,דעומה

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.27"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,'הדיחי'ה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי תניחבמ
חישמ תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .הדיחיה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.28"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ

ןיגהונ ןיא ,רוביצב ותרימאל עיגהל קיפסה אלש ימו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב וא הליפתה ינפל ורמואל
.29

תרימא רחאל .('לע' תבית םיטימשמו) "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללה םויסב
ץ"שה םג .31םימעפ שולש םירמוא תאז לכ - "30. . הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא ,ללה
.לבקתת-שידק ינפל תאז רמוא

רדאב 'א ,יעיבר םוי
שדוח-שארד 'ב

:תודעוותה

תבישי הדסונש זאמו .ולסכ ט"יו ד"ויב ,הנשב םימעפ יתש דעוותהל ש"נא ויה םיליגר
םע תודעוותה שדוח-שאר לכב רדסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תארוה התיה ,םימימת-יכמות
.32ש"נא תומוקמב םג רדסה טשפתנ ןמזל ןמזמו ,םידימלתה

-תיבו הליהק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םידוהי ופסאתי 33שדוח-שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
תא שיא ךרבל ,"הכרבלו םייחל" ,"םייחל" רמול ,הרות ירבד דיגהל ,35תודעוותהל 34תסנכ
החמש ךותמו ,תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה דחיב לבקלו תובוטה תוכרבה לכב והער
תא רשקל יאדכו ."דימת התשמ בל בוטו" 36א"מרה ןיד-קספכו ,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו
הלוגס הב שיש ,הקדצה תניתנ םע םג (לוחה תומיב) םיברב הרותה ירועיש תאו תודעוותהה
.37"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ,תדחוימ

:ןוזמה תכרב

38שדוח -שאר יאצומ לש העיקשה ינפל ונדועו) ןוזמה-תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט
םישדוח ישאר ןתנש . . ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(
בוטה" לש 39'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכיזל לארשי ומעל
.רזוח וניא ,"ביטימהו

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.40תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה-תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל . . ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 41'םיבוט . . ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.42.30 'מע םיגהנמה רפס (1

[צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל" :אתיא ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (2
."דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא .ע"יז

רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) תודיחיב ר"ומדא ק"כ ול הרוהש דחא לע ןכ םג רפוסמ ךכ
.(80 'מע 214 ןויליג מ"יב האר) הסנכהל עגונ הז ןיאש ול

םיששוחש 'םיתב-ילעב' גהנמ איה ,כ"ג סינכהל הדפקההש ,יתעמש ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמהמ
...'הסנכה' אלל 'האצוה' ןובשחב םהל היהתש

ו"ס י רעש םירפא-ירעשמ וריעה ג"הושב חפק ע"ס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'בו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (3
.דובכבו ביצי ונקיזחיו תעד -רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש-יחתפבו (ל"צכ)

.ב"יס י רעש םירפא-ירעש (4

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (5

.ש"ייע ,יברה י"ע והגוהש םיגהנממ ,18 'מע ביר ןויליג 'תורשקתה' הזב האר (6

וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - 'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
.תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה
.(ע"עו ,2 הרעה ל"נה מ"יבב אבומה הארו

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (7

.א,טכ תינעת (8

.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח (הטושפ הנש) נ"שת תוחישה-רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (9

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה-רפס האר (10

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (11

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל - ןיינעה לכ (12

.םש 86 הרעה הארו .ןלהלד 22-17 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (13

".תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו" (14

".לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ" (15

".'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ" (16

".םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ" (17

".םיטפשמ פ"ר י"שר" (18

.[ידוקפ פ"ר שמשו רואמל ונייצ ,דחוימב ולא תוישרפ ןיינעבו] "די תוא וצ 'פ אמוחנת שרדמ" (19

.251 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקלב ןמסנ (20

.549 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (21


ישורדב אלפנ רבד וניצמו .מ"כבו ,א"עס חנ ףד ה"רל םישורד ,ת"וקלמ ,104 'מע א"ח ח"משת ש"הס (22
תינבנ רבכש ירחאל ,שדחמ דוחייה קר השענ ח"רבש קוליחה ילולש (הס 'מע א"לרת םירחהו ךשמה) ש"רהמ ר"ומדא
,תויכלמ יקוספ רמול ךירצ היהו ,הנשה-שארב ומכ שדוח-שאר לכב תוכלמה ןיינב ל"צ" ,הנשה-שארב תוכלמה
.431 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - "תורפושו תונורכז

.יק 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (23

םויבו ,השעמה ימי תשש רוגס היהי . . תימינפה רצחה רעש" :א,ומ לאקזחימ םג ריעהלו .טי,כ א-לאומש (24
.72 הרעה 306 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס ,"חתפי שדוחה םויבו חתפי תבשה

.הת 'מע ב"יח ק"גא (25

יגהנמו יניד' הארו .2075 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותהב ראבתנו אבוה ,דועו א,טכ ג"ח .ב,אפ א"ח רהוז (26
.נ"שו 7 הרעה ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר

יכ" :סר 'מע ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ-םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (27
,הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח-שארב
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חוכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש

.123 'מע א"ח ב"נשת'ה תוחישה רפס (28

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (29
-ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ כ"חא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
ןיקנושש נ"שר ח"הרה ג"הרה לש תודיחימ רפוסמ ז"דעו .[בטיה הייופא-יתלב הנשי הלח] "עקלוב םענעקאברעד
תורבסב החונ ה"הלז י"ראה ברה תעד ןיאו" :רוביצ-ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה-ףכ הארו .יברה לצא ה"ע
םדוק םג רוביצה םע ורמואל ג"ס חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול ולא
ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,הרמזד יקוספב גלדל א"ס בנ 'יסב קספש ומכ ,הליפתה
בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,העק 'יס ב"ח ש"ייעו .הס 'יס א"ח
- שדוח שאר יגהנמו יניד'ב ע"עו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה
.הנ 'מע 'ד"בח

תרימש' 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (30
ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ ,"הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ,(נ"שו ג"ס צ 'יס 'שפנהו ףוגה
ירודיס בורב הז םש דקונ םרטש לבחו .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח ארזע)
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא 'ןוצר-יהי'ה לכ 'רוא הרות' רודיסב) "'ה-תלהת"

.36 'מע םיגהנמה רפס .ןוושח ח"רד 'א 'םוי םויה' (31

.ש"ייע ,דכש 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (32

.276 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש םג האר (33

.תסנכה -תיבב םייקתהל תוכירצ שדוח-שארד תויודעוותההש ,ןסינ 'ל םוי-םויה חולב (34

ז"הדא ע"וש) אקווד תפ לוכאל בויח ןיא לבא (חית ס"ר ע"וש) שדוח שארב תונעתהל רוסאש קספנ אנידל (35
.(י"ס חפק 'יס

י"שר .חי,ה,כ א-לאומש) אלמ ארקמ הרוקמש ,ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' האר :שדוח שאר תדועס
דובכ ינפמ (א :הימעטו ,הב תוברהל הווצמש קספנ וב ,טית 'יס - דחוימ ןמיס הל ןתינ ע"ושבו (םש ק"דרו
בוט-םוי אוהו ,םישנל הכאלמ תיישעב רוסא םויהשו ןיפסומה תליפת רוכזנש ידכ (ב .לארשיל הרפכ אוהש ,םויה
-שאר 'לה םייח תוחרא) הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב הנבלה ידעל ןישועש הדועסל רכז (ג .םישנאל ףא
הדועסשו ,(148 'מע ו"צרת ש"הס האר) תפ לוכאל רדהל בוטש :םש םינורחאהמו .(ג"מסו וב-לכ .ותליחתב שדוח
.הלילב אלו םויב איה וז

-שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ"ש ורמא שדוח-שאר תדועס לע םגש אנהכ ברד אתקיספמ איבה םש רוטב
.ז"טב אבוהו ,"ול ןיפיסומ ,ףיסומ םא . . םישדח ישארו םיבוט-םימיו תותבשב איצומש הממ ץוח . . הנשה
'להו ג"ס במר 'יס ז"הדא ע"ושב םג הכלהל האבוהש] וז ארמימב 'שדוח שאר' רכזנ אלש המש ,שריפ ףסוי-תיבבו
.אוה 'בוט םוי' ללכבש רמול שי ,ארמגב [ז"ה א"פ הרות דומלת

.םייח חרוא ע"ושה ףוסבש ה"גהב (36

גהנמש ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהמ ריעהלו .539 'מע ב"ח נ"שת'ה תוחישה-רפס (37
.שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלשה-תוצק (38

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (39
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (40

.ול ק"ס ט"פ ללוכה-רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (41

.380 'מע ד"כח תוחיש-יטוקל (42

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il