- ט"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רדאב 'ג * המורת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ונימיבש "ןמה תבשחמ" לומ םג
שפנ-תוריסמב בצייתהל ךירצ


* הרות-ןתמב "תושעל ולחה רשא תא" םידוהיה ולביק םירופב
םעו * שפנ-תוריסמה אוה םירופל הרות-ןתמ ןיבש הוושה דצה
החרפ" ,המשנה דצמ שפנ-תוריסמה התיה הרות-ןתמב ,תאז
לעופב ,הטושפכ שפנ-תוריסמ התייה םירופב וליאו ,"םתמשנ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * שממ- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

1בותכש הממ ןבומכ ,הרות-ןתממ רתוי תילענ אגרדב אוה םירופש (רמאמהב) ליעל רבוד
,("ולחה") דבלב הלחתה התיה הרות-ןתמבש ,ונייה ,"תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לביקו"
םניינעש ,הזל הז םיכייש םירופו הרות-ןתמש ןבומ הזמש ,2"הרומג הלבק" התיה םירופבו
.רתוי תילענ אגרדב אוה םירופש אלא ,דחא

:הזב םיניינעהמו

רובידו רוביד לכ לע" 3ל"זראמכ - הרות-ןתמב :שפנ תריסמ םניינע - םירופו הרות-ןתמ
,"םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל" הריזגה התיהש ףאש - םירופבו ,"ןתמשנ החרפ
רימהל וצר םא ירהש) םשה שודיק לע םשפנ ורסמ ,םוקמ-לכמ ,4"םישנו ףט ןקז דעו רענמ"
לכ תומל ןמצע ורסמ םהש אלא ,םידוהיה לע אלא רזג אלש ,םולכ םהל השוע ןמה היה אל םתד
.5םולשו-סח ץוח תבשחמ םהל הלע אלו ,(הלוכ הנשה

:יכ ,םירופד שפנ-תוריסמהל תעגמ הניא הרות-ןתמד שפנ-תוריסמה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא

החרפ" - המשנה דצמ ,ונייה ,חוכב שפנ-תוריסמ (א) :איה הרות-ןתמד שפנ-תוריסמה
רוביד לכ לע" - הלעמלמ םייוליגה דצמ האב שפנ-תוריסמה תוררועתהו (ב) ,"םתמשנ
הבהאה תולגתה ןיינע אוהש ,6"תיגיגכ רה םהילע הפכ"ד ןיינעה תוללכ ןכו ,"רובידו
;7'וכ הנוילעה

הריזגה ירהש) ףוגה דצמ ,לעופב שפנ-תוריסמ (א) :איה םירופד שפנ-תוריסמה ןכ-ןיאש-המ
לש ןיינע אוה ץוח תבשחמ םהל הלע אלש הז ,אלימבו ,םיפוגה לע התיה "'וג דימשהל"
םייוליגה דצמ אל) האב שפנ-תוריסמה תוררועתהו (ב) ,(ףוגה דצמ ,לעופב שפנ-תוריסמ
.םמצע חוכב לארשי ינב לש םתעיגיו םתדובע דצמ (אלא ,הלעמלמ

הלאה םימיהו" ,8בותכש ומכ ,הנשו הנש לכב םירופד הדובעל עגונב םג ןבומ הזמו
:"רודו רוד לכב םישענו םירכזנ

דבאלו גורהל ,דימשהל ןמה תבשחמ הנשי התע םגש ,9ויתוחישמ תחאב רמוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,לעופב שפנ-תוריסמה ןיינע - םירופד הדובעה התע םג תויהל הכירצ ,אלימבו ,םולשו-סח
דימת דומעל אלא ,הלעמלמ תוררועתה לע ןיתמהל אלש ,ונייה ,ומצע חוכב הדובע לש ןפואבו
.לעופב ושפנ רוסמל אוה ןכומש בצמו דמעמב

רתוי הלענ ןפואב שגדומו ,עמש-תאירקד הדובעב םוי לכבש שפנ-תוריסמה לע ףסונש ,ונייהו
לק וליפאש 11תודיסחב ראובמכ ,םירופיכה-םויב 10"דחא 'יוה 'וג לארשי עמש" תרימאב
אוה הז לכש - םירופיכה-םויב לארשי -עמש תרימאב שפנ-תוריסמ לש העונתב דמוע םילקבש
תלעפנש הדובעה םג תויהל הכירצ - הלעמלמ םייוליגה דצמו ,חוכב שפנ-תוריסמ לש ןיינע
.ומצע חוכב הדובע דצמו ,לעופב שפנ -תוריסמה ןיינע אוהש ,םירופה ימיב

איה הדובעה רשאכ ,אוה ,שפנ-תוריסמד הדובעה ןפוא אטבתמ םהבש םיניינעה 'א ,הנהו
.הגרדהו רדסב אלש

ס"שב םסרכ אלמל םיכירצ הליחתש םינעוטה םנשיש ,תודיסחה תרות דומילל עגונב - אמגודלו
תוכלהב ךורע-ןחלושה ןיד-קספמ הזב םיעייתסמו .תודיסח םג ודמלי ךכ-רחאו ,םיקסופו
.12הרות-דומלת

רדסב אלש היה לוקלקהש םשכ ,ןכש ,הגרדהו רדסב אלש תויהל הכירצ הדובעהש - הזל הנעמהו
ףאש 13ם"במרה בתכש המ ךרד-לעו .הגרדהו רדסב אלש תויהל ךירצ ןוקיתה םג הנה ,הגרדהו
,"'וכ תווצקה יתשמ הקוחר איהש . . העדו העד לכבש תינוניב הדימ איה הרשיה ךרדה"ש
דע בר ןמז וב גוהניו ינשה הצקל ומצע קיחרי ,דחאה הצקל קוחר היה םא" ,םוקמ-לכמ
."'וכ תינוניב הדימ איהו הבוטה ךרדל רוזחיש

םע ןיתמהל ןיא - הגרדהו רדסב אלש תויהל הכירצ הדובעהש ןוויכ :ונניינעל עגונבו
תרות דומלל םיכירצ אלא ,םיקסופו ס"שב וסרכ יולימ רחאל דע תודיסחה תרות דומיל
.םיקסופו ס"ש דומיל םע דבב דב תודיסחה

:םירופה יניינעל תוכיישבו רשקב - הזב ןיינע דוע ףיסוהל שיו

תבשל) רוכז תשרפ (תאירק) ןימידקמ רמא בר ,תבש ברעב תויהל לחש םירופ" 14ארמגב אתיא
רמא בר .(םירופ תרחמלש תבשב רוכז תשרפ ןירוקש) ןירחאמ רמא לאומשו ,(הז ינפלש
,םירופ תרחמל תבשב רוכז תשרפ וארקי םאש] הריכזל היישע םודקית אלד יכיה יכ ,ןימידקמ
תשרפ) הריכזל ('וכו תונמ-חולשמו החמשו התשמ ,םירופד תווצמה םויק) היישע המדקש אצמנ
לאומשו .[היישע ךכ-רחאו הריכז ארקיעמ ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" רמא ארקו ,(רוכז
ידדה ידדהב הריכזו היישע ,רסימחב ידבעד ןיפקומ אכיאד ןוויכ ,ךל רמא ,ןירחאמ רמא
אהד") ןימידקמ ןיא לכה ירבדל אנוה בר רמא ,המצע תבשב (םירופ) תויהל לח . . ןייתא
ןיידע רמא ןמחנ ברו ,(15"היישעל הריכז המדק ןיפקומ יבגו ,הריכזל היישע המדק אל אתשה
.(15"תורייעד היישעל הריכז םדקתש ידכ ,ןימידקמ בר רמא וזב ףא") "תקולחמ איה

ינהמ יא - הז רחא הז תושעהל םיכירצש םירבדל עגונב 16העודיה הריקחהב יולת הז ןיינעו
,אלימבו ,אקווד הז ןיינע רחא אובי הז ןיינעש אוה בויחה םאה :רמולכ .תחא תבב םישענשכ
רחואמהש אוה בוכיעה רקיע אלא ,אקווד ואל "הז רחא הז"ש וא ,ינהמ אל ,תחא תבב םיאב םא
.ימד ריפש ,תחא תבב םיאב םא ,אלימבו ,םדקומה ינפל היהי אל

הריכזה תמדקהב חרכה שי םאה - ("םישענו םירכזנ") היישעל הריכזל עגונב הז ךרד-לעו
היישע המדק אל םא לבא ,"הריכזל היישע םודקית אל"ש אוה בוכיעה רקיעש וא ,אקווד
.ימד ריפש ,ןייתא ידדה ידהב אלא הריכזל

היהי אל רחואמהש אוה בוכיעה רקיע אלא ,אקווד ואל "הז רחא"ש העדהל :ונניינעל עגונבו
העשב הבו ,םיקסופו ס"שב וסרכ אלמל :דחי םהינש תושעל ריפש םילוכי - םדקומה ינפל
.17תודיסחה תדובעו דומילב םג קוסעל

* * *

ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ" :18הנשמב אתיא - הליגמה תאירקל עגונב
םירבדה רחאמ רמוא יסוי יבר ,ידוהי שיאמ רמוא הדוהי יבר ,הלוכ רמוא ריאמ יבר ,הבוח
לכ תא ידוהיה יכדרמו הכלמה רתסא בותכתו ,ושרד דחא ארקמ ןלוכו" :19ארמגבו ."הלאה
איה התליחתמו) שורוושחא לש ופקות ,הלוכ רמאד ןאמ ,(ריכזהל דיפקה ףקות לע) 20ףקות
."'וכו יכדרמ לש ופקות ,ידוהי שיאמ רמאד ןאמו ,(הפוס דע ופקותב תרבדמ

ופקות" ריכזהל םיכירצש ,חכומ ,21הלוכ הליגמה תא אורקל םיבייחש איה הכלההש ןוויכו
."שורוושחא לש

:ןיבהל ךירצ הרואכלו

,ונייהו ,לארשי ינבד תויחצנה ףקות םע רושקה ןיינע הז ירה - "יכדרמ לש ופקות" אמלשב
םויקב התדובע תדבוע ודי-לעו ,המשנה הרושק ומעש - ףוגה םג ,אלימבו ,תיחצנ איה המשנהש
ידי-לע אלא תוישעמ תווצמ םייקל המשנל רשפא-יאש 22אינתב ראובמכ) תווצמו הרותה
הדבע ודי-לעו ובש) ימשגה ףוגהש ,םיתמה תייחת ןיינע והזש ,אוה יחצנ - (ףוגב התושבלתה
.הייחתל םוקי (םדאה ייח ךשמ לכ התדובע המשנה

?"שורוושחא לש ופקות" ריכזהל םיכירצש ןיינעה ןכות והמ לבא

:"שורוושחא"ב םישוריפה 'ב םדקהב ןבויו

."ולש תישארו תירחאש" ,ה"בקה לע יאק "שורוושחא"ש (שרדמה םשב) אתיא 23רוא-ירואמב

,וטושפכ) שורוושחא ךלמב ,שורוושחא ךלמל וז הליגמב רמאנש םוקמ לכ" אתיא 24שרדמבו
,ונייה ,"(לוחו) שדוק שמשמ ,םתס ךלמל רמאנש םוקמ לכו ,רבדמ בותכה (סרפו ידמ ךלמ
.25"םלוע לש וכלמ" ,ה"בקה לע (םימעפל) יאקש

וז אל - סרפו ידמ ךלמ לע לידבהל וא ה"בקה לע יאק שורוושחא םא - ולא םישוריפ 'בו
.ןמקלדכ ,הזב הז םייולתו םימיאתמ אלא ,הזל הז םירתוס םניאש דבלב

ודי-לעש) רבדה יזא ,ולש תוחילש אלמל םייוסמ רבדב רחוב ה"בקה רשאכש - המדקהבו
הדימב איה הזה-םלועב רבדה תואיצמ רשאכ םגו ,תוחילשהל לטבו לפט (תוחילשה תאלמתמ
,תוחילשהל איה הלטבו הלפט ,םוקמ-לכמ ,הדי-לע תעצבתמש תוחילשהמ רתוי הלודג

רועישכמ תוחפ ןילכוא איצומה"ש ,האצוה תכאלמ ןיינעל תבש תוכלהב וניצמש ךרד-לעו -
ילכה תויה םעש ,ונייהו ,26"ול הלפט ילכהש ,ילכה לע ףא רוטפ ,(רועיש וב שיש) ילכב
,ןילכואה ליבשב איה ילכה תאצוהב ותנווכש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,ובש ןילכואהמ רתוי לודג
תוכרב תוכלהב וניצמ הז ךרד-לעו .ןילכואהל לפט ילכה יזא ,לכואהל שמשמ אוה ילכהו
,רקיעה ןמ רתוי תומכב לודג לפטה רשאכ םג ,לפטה תא תרטופ רקיעה לע הכרבהש ,ןינהנה
-לע ,םלועה יניינעב םירומא םירבדה םאו 2717.לפטל אוה בשחנ ולכואה םדאה לצאש ןוויכ
לא םילטבו םילפט םהש ,השודק יניינעל םישמשמה לוחו תושר יניינעב המכו-המכ-תחא
- .השודקה

,תוחילשה - איה התואיצמ לכש דעו

ותואיצמ לכש) תוחילשה תאלמתמ ודי-לעש רבדהב םג תישענ ,תוחילשהב הנשיש הלעמה ,ןכלו
דומילש ןוויכש ,ףוגה ךוכיזו רוריב ןיינעל 28אינתב ראובמה ךרד-לע - (תוחילשה איה
,רובידב תויהל ךירצ הרותה דומיל םג ירהש) ףוגה ידי-לע השענ תווצמה םויקו הרותה
ררבתמ ףוגה םג הנה ,(שממ תוישעמ תווצמ המכו -המכ-תחא-לעו ,29השעמ יווה ויתפש תמיקעו
.'וכ ךכדזמו

:"שורוושחא"ב םישוריפה 'בד תוכיישהו רשקה ראבל שי הז יפ-לעו

;סרפו ידמ ךלמ ,וטושפכ שורוושחא לע םנמא יאק - "שורוושחא"

הפסותינ ודי-לעו ,םירופד סנה היה ודי-לעש איה שורוושחא לש ותואיצמ לכש ןוויכ ,לבא
,'וכ םירפוס ירבד ילע ןירומחו ןיביבח 30ל"זח ורמא הז לעש ,ןנברדמ הווצמ

שרפהה" 32תודיסחב ראובמו ,"תרגיא תארקנו רפס תארקנ הליגמ" 31ארמגה ירבדמ ריעהלו] -
וניא תרגיאה ךא . . יחצנ אוה רפסהש םיאור ונאש הממ . . תרגיא תניחבל רפס תניחב ןיב
ונפרשיו ונחקי תרגיאה תא ותאירק רחא ירה יכ ללכ םייקתהל אלו דבלב העש יפל אלא בתכנ
םג תארקנ ,"תרגיא" םשב תארקנש ףא - הליגמהו ,"'וכ םלועל דוע ול ךירצ ןיאו וכילשמ וא
"הליגמב בותכש המ רפסב" ,"רפסב ןורכיז תאז בותכ" 33בותכש הממ םידמלש יפכ ,"רפס" םשב
,[34

אוה - םירופד סנה היה ודי-לעש איה ותואיצמ לכש - "שורוושחא"ש רמול ריפש ךייש ,ןכל
.ולש תישארו תירחאש ימ

,וטושפכ שורוושחאד שוריפהל םג ,יכ - "שורוושחא לש ופקות" תרכזהד ןיינעה ןכות והזו
.ולש תישארו תירחאש ,"שורוושחא לש ופקות" ודי לע אטבתמו הלגתמ ,סרפו ידמ ךלמ

אוה שורוושחאש ןוויכד - "שוכ דעו ודוהמ ךלומה שורוושחא אוה" 35בותכש המ והזו
:"שוכ דעו ודוהמ ךלומ" אוה ןכל ,"ולש תישארו תירחאש ימ"

תישוכ השא יכ" בותכש ומכ ,תורחש ןושלמ - "שוכ" :יכ ,םיכפה 'ב םה "שוכ"ו "ודוה"
,האדוה ןושלמ - "ודוה"ו .'וכ הנותחת אגרד לע הרומ - 37"ורוע ישוכ ךופהיה" ,36"חקל
.השודקב תילענ אגרד לע הרומ - תעדו םעטמ הלעמל

לע יאק "ולש תישארו תירחאש" שורוושחא ,יכ ,"שוכ דעו ודוהמ ךלומה" אוה שורוושחאו
המ ךרד-לעו ,(הלעמו הטמ) תישארו תירחאד תולבגה ןיא םשש ,תולשלתשהמ הלעמלש אגרד
דעו ודוהמ ךלומה אוה ןכלו ,האוושהב ןורחאו ןושארש ,"ןורחא ינאו ןושאר ינא" 38בותכש
.39תולפיש קמוע דע םור קמועמ ,שוכ

רמאנ םהילעש לארשי ינב לצא םג םנשי (שוכו ודוה ,תירחאו תישאר) הלא םיניינע 'בו
,הז םע דחיבו ,תוקולאל לוטיבו האדוהה ןיינע םהב שיש - "םכיקולא 'יוהל םתא םינב" 40
,לארשי ינבל קר ןתינ ןכלו ,41ךרבתי ותומצעבש הריחבהמ חקלנש] הריחבה חוכ םג םהל שי
.שוכ תניחב ,םולשו-סח ךפיההב רוחבל [ומע לארשיב רחבש תומצעהב םישרשומ םתויהל

היה - אסיג דחמ :שוכו ודוהד םיניינעה 'ב לארשי ינב ובבריע םירופ ינפלש ןמזב ,הנהו
ונהנ - אסיג ךדיאלו ,ודוה תניחב ,(לבב תולגמ) הלואגהל תוכימסבו םדוקש ןמזה הז
.שוכ תניחב ,42עשר ותוא לש ותדועסמ

איה הז-תמועלל תכשמנש הקיניהו תויחה ירהש - הז-תמועלל חוכ תניתנ ומרג הז דצמו
ינב לע הריזג רזג ,שוכ דעו ודוהמ ךלומה (וטושפכ) שורוושחאש - 43לארשי ינב תועצמאב
.לארשי

שפנ -תוריסמ ,תעדו םעטמ הלעמלש שפנ-תוריסמב הלוכ הנשה לכ ודמעש הז ידי-לע ,םנמא
ועיגה - שוכו ודוהד תוקלחתהה תכייש םהבש םייולגה תוחוכהמ הלעמלש המשנה םצע דצמ
,האושהב תישארו תירחאש ,תולשלתשהמ הלעמלש הניחב ,ולש תישארו תירחאש שורוושחא תניחבב
.הריזגה לוטיב השענ הז ידי-לעו

ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אל"ד ןפואב איהש - םירופד הדובעהב םג אטבתמ הז ןיינעו .אי
:44"יכדרמ

השע"ד הדובעה לע יאק - "יכדרמ ךורב"ו ,"ערמ רוס"ד הדובעה לע יאק - "ןמה רורא"
."בוט

הדובעה רשאמ רתוי הביבחו המיענ איה ("יכדרמ ךורב") "בוט השע"ד הדובעהש ףא ,הנהו
קבאתמה לכו ,ערה םע קסעתהל םיכירצ "ערמ רוס"ד הדובעב ירהש ,("ןמה רורא") "ערמ רוס"ד
תוביבחו תומיענ התואב "ערמ רוס"ד הדובעה תישענ ,םוקמ-לכמ - 45ןכ םג לוונתמ לוונמ םע
םע בשחתמ וניאש ןוויכ ,("יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אל") "בוט השע"ד הדובעה ומכ
הלעמל אוהש ,ןוצרה לעבל שפנ-תוריסמ לש העונתב דמוע אלא ,(ולש "קאמשעג"ה) ומצע
.תוביבחו תומיענ התואב ןוצרה לעב שרודש המ לכ השוע ,אלימבו ,שוכו ודוהד םירדגהמ

:תווצק 'ב ונתאמ דחא לכמ עבת ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ םג והזו .בי

,הרותד רתסנו הרותד אילג ,הרותה דומילב ("ןגיל") םיעוקשו םיחנומ תויהל - אסיג דחמ
,םור קמוע והזש - ןיזרד ןיזרו ןיזר ,תודיסחה תרות

,טושפ יכה ןפואב החפשמה-תרהט ,תבש תרימש לע וררועלו ידוהי לע עיפשהל - העשב הבו
.תודהיל וברקל ,תודהי תודוא המואמ עדוי וניאש ידוהי דלי םע רבדלו

דמוע הז הנה"ש - חישמ תאיב םיכישממו םירהממ ,וידחי תווצקה 'בב תוקסעתהה ידי-לעו
אלימבו ,םייטרפה ויניינעב דחאו דחא לכ לצא ,47יטרפה חישמ תאיבמ לחה - 46"ונלתכ רחא
.ולוכ םלועה לכלו ,לארשי לכל חישמ תאיב םג

* * *

.םיקיתעה םיגהנמה תא קזחלו םייקל 48םילדתשמ .גי

ליכשהל חומו ןיבהל בל ,עומשל םיינזואו תוארל םייניע ,תובחר םייפתכ ונל ויה וליא -
השדח ךרדב םג ךליל םילוכי ונייה אלא ,הלולסה ךרדב אקווד שמתשהל םיחרכומ ונייה אל -
ךליל ונא םיחרכומ ,ל"נה םיניינעה םירסחש ןוויכ לבא .ל-א תיב תולעל ,הרטמה לא עיגהלו
.םיכרדה תא וללסו וארהש הלא לש םהיפתכ לעו םתוירחא לע םיכלוה זאו .ונל וללסש םיכרדב
.המ ןמזל וקספנ (םימעט המכ דצמ) םא וליפא ,תוגהנהה תא שדחמ דסייל םילדתשמ ןכלו

- תודעוותה תעב - (ובדנתיש הרומ וא) תועמ ףוסאל גהונ היה (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ
יכמות" רובע ףסוא היה הרות-תחמשב .םירופו ולסכ ט"י ,הרות-תחמש :הנשב םימעפ שולש
,(הזב אצויכו םייטרפ םישנאל הכימת ,תודסומ) ולש םיניינעה רובע - םירופב ,"םימימת
4917.םיניינעה ינש רובע - ולסכ ט"יבו

לכ ףתתשי - רתוי הלודג איה תוכרטצההו ,התע םג םימייק םירומאה םיניינעה לכש ןוויכ
.הז ןיינעב התע דחא

רשע" 50ל"זר רמאמכ ,תוימשגב החלצה האיבמש ,ללכב הקדצה תלעמ לע ףסונ ,הז ידי-לעו
תווצמ ידי-לעש 51רוא הרותב ןקזה וניבר בתוכש יפכ ,תוינחורב ןכו ,"רשעתתש ליבשב
ףלא" ןושלהש 52קדצ-חמצה תהגהמ ןבומו ,הככ םימעפ ףלא םיכז ובלו וחומ םישענ הקדצה
םינתונ רשאכ ,תאז דבל ירה - שממ םימעפ ףלא אלא ,אמזוגו תוליגר ךרד לע וניא "םימעפ
תע אוה זאש ,ףסוא היהש ןמז ותואבו ,םרובע ףסוא היה ע"נ ר"ומדא ק"כש םיניינעה רובע
,ע"נ ר"ומדא ק"כ לא אובל םילוכיו ,החלצהו הכרב תפסות איבמ הז ירה - ךכל הלוגסו ןוצר
.לעופב תוחטבהה לכ תא "ךישמי"ש ,שורדלו

:םירופה ימי ירחאל םג ךייש הז ןיינעו

לבא ,53ינשה ויצחל שדוחה לש ןושארה ויצח ןיב קוליח שי םישדוחה תוללכבש - המדקהבו
בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדוחהו" 54רמאנ ירה םירופ יניינעל עגונב
רדא שדוח לכב םנשי ,םירופה יניינע לכ םע ,55"'וג אוה ךופהנו"ד ןיינעהש ,ונייה ,"'וג
.56

םילוכי הז שדוח ךשמבש ,םהיריכמו םהידידי ,םהיבורקל ובתכי ,ןאכ םיאצמנה לכ ,ןכלו
.םירופד הפוקהב ללכוי הז ירה - הז שדוח ךשמב ונתיש המ לכו ,ךכב ףתתשהל

םשו 57םמש אקתיפ לע םושרל םילוכי ,ךכ רחא ופתתשיש הלא ןהו רתא לע ןה ,םיפתתשמה לכ
ררועי הזו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצ לע תאז וארקיו ,םיבדנמש םוכסהו 58םמיא
תוימשגב םתיב ינבלו םהל ךרטצמה לכב תחאו דחא לכל החלצהו הכרב תופסות ךישמיו
.תוינחורבו
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה הדועסב םירופ תחישמ)

.גכ,ט רתסא (1

.ג,וצ א"גמ א"ות (2

.ב,חפ תבש (3

.גי,ג רתסא (4

.א,זצ א"גמ א"ות (5

.א,חפ תבש (6

.ד,דצ א"גמ א"ות (7

.חכ,ט רתסא (8

.ופק 'מע ז"ח שדוק-תורגא םג הארו .(ךליאו 77 'מע א"שת ש"הס) א"שת םירופ תחיש האר (9

.ד,ו ןנחתאו (10

.נ"שו .נק 'מע םיסרטנוק צ"מאהדא ירמאמ האר (11

.ד"פס ת"הוסי 'לה ם"במרמ - ד"ס ו"מרס ד"וי א"מר (12

.ב"ה ב"פ .ד"ה א"פ תועד 'לה (13

.א,ל הליגמ (14

.םש י"שרפ (15

.הל ללכ (לגנע י"רהל) הרותל םינויצ (16

.(ל"ומה) החישה ךשמה רסח (17

.ג"מ ב"פ הליגמ (18

.(י"שרפבו) א,טי םש (19

.טכ,ט רתסא (20

.ג"ס צ"רתס ח"וא ע"ושוט .ג"ה א"פ הליגמ 'לה ם"במר (21

.(א,זמ) ז"לפר .(א,המ) ה"לפ (22

.בפק תוא א 'מע (23

.ד"וי ,ג"פ ר"תסא (24

.(ותלחתב) זנרתת זמר רתסא ש"לי (25

.ח"יפס תבש 'לה ם"במר .(הנשמב) ב"עס ,גצ תבש (26

.ג"פ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס .ב"יקס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ה"ה ג"פ תוכרב 'לה ם"במר .א,דמ תוכרב (27

.ז"לפ (28

.א,הס ןירדהנס (29

.דועו .ד"ה א"יפ םש ימלשורי .(הנשמב) ב,חפ םש האר (30

.א"עס ,טי הליגמ (31

.א,טיק א"גמ א"ות (32

.די,זי חלשב (33

.א,ז הליגמ (34

.א,א רתסא (35

.א,בי ךתולעהב (36

.גכ,גכ הימרי (37

.ו,דמ היעשי (38

.ךליאו ג 'מע (נ"שת תאצוה) רתסא תליגמ ת"הוא םג האר (39

.א,די האר 'פ (40

.ב,חל רומא ת"וקל האר (41

.א,בי הליגמ (42

.מ"כבו .ו"פ ת"הגא אינת האר (43

,(ךליאו 54 ע"ס ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ךליאו ז"כס דקתשאד םירופ תחיש םג הארו .ב,ז הליגמ (44
.םש ןמסנהבו

.ח"כפס אינת האר (45

.(ב) ח ,ב"פ ר"שהש הארו .ט,ב ש"הש (46

.ד"ס ק"הגא אינת האר (47

ופסותינ וז ארודהמב) ךליאו 537 ע"ס ב"ח ש"וקלל תופסוהב הספדנו ר"ומדא ק"כ ידי-לע ההגוה וז החיש (48
.(מ"מ ינויצ הזיא דוע ל"ומה ידי-לע

.(243 'מע םולש-תרות ש"הס) ת"רפ תנש ולסכ ט"י תחיש האר (49

.נ"שו .א,טיק תבש (50

.(ב,א) ותלחתב תישארב (51

.(ב ,וכרתת (ו ךרכ) תישארב ת"הואב כ"חאו) א,ג תוישרפ 'גל ת"וקלב הספדנ (52

.ג"ס ד"סס ז"עהא א"מר .ב"ס ט"עקס ד"וי ע"וש .ג"פרס ן"במרל תוסחוימה ת"וש (53

.בכ,ט רתסא (54

.א,םש (55

-םתח ת"וש ןייועי) ה"קס ו"פרתס א"גמב אבוה - רדאב הישפנ יצמלו 'וכ רדא סנכנשמ :א,טכ תינעת האר (56
ה"ד א"כקס הלכו ןתח תכרעמ ד"סא דמח-ידש .(וילע השקהש ,ו"פרת 'יסל ח"וא יקומינו ,ס"ק 'יס ח"וא רפוס
.(ןיגהונ יתיאר ןכו) הזיא ינפלו

.ג"ס ט"יקס ז"הדא ע"וש האר (57

.ה"ס ת"דהמ הרות ירבד .ךתולעהב 'פ ףוס תופי-םינפ .ב,וס תבש .א,דפ א"חז האר (58
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגה תחימצל עייסמ ומצע םלועה


ןכומ אל ביבסמש םלועהש העשב דחאו דחא לכ לש הדובעב תלעות המ
?הלואגל

הגרדל עיגמ ינאש דע ,תומילשב יתדובע תא השוע ימצעב ינא רשאכ וליפא :םילאוש המכ
,"םימעה לכמ טעמה םתא" רשאכ ,הזב תלעותה המ - (לוטיבה תילכת) "וצופי" איה יתואיצמש
.תחא השבכהל ךרעבו תומכב םוצע יוביר םהש תומוא םיעבש םנשי ביבס םלועבו

וצופי"ד ותדובע תא השוע ידוהיש ךכ לע תומואה ורמאי המו םלועה רמאי המ :רחא ןונגסבו
המ םיניבמ םה ןיא ירה ,המילשהו תיתימאה הלואגה בוריקב - דחוימבו ,"הצוח ךיתונייעמ
אוה ןעוט - בשחתהל הרואכל םיכירצ לבא - תילענו הלודג הדובע יהוז םנמא !?רבדה שוריפ
!םלועה םע -

ןפואב - יעבדכ ותדובע תא השעי ידוהי רשאכ !ןכומ רבכ םלועה :אוה הז לע הנעמהו
ךיא הארי - עבטה ישובלד םילכב שבולמ הזש יפכ הז םע דחיבו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש
.ותדובעב ול םיעייסמ םלועה תומואו םלועה עבט ,םלועהש

רמא אלימבו ובצמש ,דיסחה לצא רדסה היה (םיבוכיעו תועינמ ויה רשאכ) םעפ וליפא
תועינמהמ המכו המכ רשאכ ,וישכע המכו-המכ-תחא-לע ;(ךלוה 'לוטיב'=) טאידיא לוטיב"
טרפב םישחרתמש תואלפנו םיסינה תא םיאור ומצע םלועב - הברדאו . . םניא םיבוכיעו
הלבגהו הדידממ הלעמלש ןיינע תויהל ךירצש םגהש ,ןמזה עיגה רבכ - . . תונורחאה םינשב
עבטב םג רדוח הז ירה - המילשהו תיתימאה הלואגד תואלפנו םיסינל דע ,תואלפנו םיסינ -
.הלואגה תחימצל עייסמ ומצע םלועהש ,םלועה
ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה חרוק תשרפ תבש ,זומת שדוח-שארד 'ב תחישמ)
(406-405 'מע 'ג


?תולגה ןמזמ םלועה יניינע לכ לש לוטיב היהי הלואגב םאה

(הרות יפ-לע) ולעפנש םיבוטה םירבדה ,"םלוע לש וגהנמ" לכ לטבש שוריפה ןיא הלואג
םילעתמ םהש ןפואב ,"הלוג"ד םיבוט) םיניינעה לכ תא הכותב תללוכ הלואג ,הברדא ;תולגב
לש ופולא (ף"לאה) תא םהב םילגמש הז ידי-לע - תיתימאה םתומילשו תלעמל ,הלואגד בצמל
תא הלגמ הז לכש יפכ - (תולגה ןמזבש) תולועפה לכב תיתימאה תילכתו הנווכה ,םלוע
.ה"בקה לש "ודובכ"

(הרות יפ-לע) ולעפש - תושרה יניינעב וליפא - תולועפה תודוא גואדל המ ןיא אלימבו
דציכ םיכרד שפחל ךירצ הזב אצויכו קסע לעב לכש - הארוה הנשי הזמ :הברדאו .תולגה ןמזב
- וירשקו ויסכנו ויקסע תא לצנלו ,ה"בקה לש "ודובכ" ולש 'וכו קסעה יניינעב תולגל
.תווצמו הרותב ףיסוהל
(187 'מע ,ג ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה םישודק-ירחא תשרפ תבש תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


עדוי "חילש"הו "לגר"ה ותויהל
ותוא ןיכילומ ךרד הזיאב אוה


שפנה םצעב עגיתש ,הייכבד הדובע

םיעדוי םלוכו ,"םימימת יכמות" תבישיב הדיקשו הדמתהב דמלש ,"םימת" אוהש יפ-לע-ףא
רמוא ולוכ םלועה לכש רחאמו ,"התא קידצ ךל םירמוא ולוכ םלועה לכ" - 'וכו "םימת" אוהש
,ןכ-יפ-לע-ףא - םלועה לכ םע ("ךיז ןראפש") חכוותהל לוכי וניא הרות יפ-לע ירה ,ךכ
הדובעה ונממ תשרדנ ,ןכלו ,שפנה םצע לש הבצמו הדמעמל עגונ אל הז לכש תעדל וילע
.שפנה םצע לע םג לעופ הז ידי -לעש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב הדובע ,הייכבד

,ונייה - וילא םינווכמ םירבדה אלא ,תלוזה לש ובצמל עגונב הכובש הנווכה ןיאו
רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רופיסה עודיכו .ושפנ םצע לש הבצמו הדמעמל עגונב איה הייכבהש
...'וכ ולש אוה "וניאטח ינפמ"הש שטיוואבוילב היהש םייוסמ ןזחל עגונב

לדוג תביסב תואב תועמדה ירהש ,החמש לש הייכב - החמש לש ןפואב אוה הייכבה ןיינעו
,וזכ הלודג החמש ליכהל םילוכי םניא ןיחומהש דע ,הלבגהו הדידממ הלעמל איהש החמשה
.ןיחומה ירתוממ תואבה תועמדב הכוב אוה ירה ןכלו

יד) "חילש"הו "לגר"ה ותויהב יכ - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדויש ינפמ איה החמשהו
ר"ומדא ח"ומ ק"כד ("חילש" רעקיטכיר רעד ןוא ,"לגר" רעקיטכיר רעד ,עוושעדאפ עקיטכיר
ק"כ - ונרודבו ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" יכ ,ונרודבש וניבר השמ ,ונרוד אישנ
לא - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדוי אוה ירה הזכ בצמו דמעמב ותויהב הנה ,ר"ומדא ח"ומ
!ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 919-918 'מע ,ב


לוטיב לש הנכה שרוד הרותה דומיל

-המכ-תחא -לעו ,השעמו רוביד ,הבשחמד םיניינעה םג ןה) יעבדכ היהי הרותה דומילש ידכ
(לעופב השעמ תודוא רבודמ רשאכ ןוילעה ןוצר תיתימאל ןווכלו רבדה תיתימא לא אובל המכו
.'וכ אימשד אתעייסל םיקוקז -

ךירצ ,הרותה דומילל המדקה רותבש ונייה ,"הליחת הרותב וכרב"ד ןיינעה תוללכ והזו
..."הרותה ןתונ" םע רשקתהל

הקמעהל ךייש הז ןיאו ,הרותה דומילד ןיינעה תוללכל המדקה רותב אב הז ןיינע - רומאכו
...'וכ דומילב הנבהו

ןהו דומילה תלחתהב ןה תויהל ךירצ הרותה ןתונל לוטיבו םימש-תאריד ןיינעהש אצמנו
ןיינעה תויהל ךירצ דומילה תלחתהב :רמולכ ,ףוסב האריו שארב הארי - דומילה ףוסב
תא עמשנ לכה רבד ףוס" - דומילה םויסו ,"הרותה ןתונ"ל לוטיבו הארי ,"הרותה תכרב"ד
יקוסאלד ןפואב דמל רבכש רחאל) הריתי הקמעהב אוה קמעתמ הזמ האצותכש ,"ארי םיקולאה
.ןוילעה ןוצרל ןווכמש חוטב היהיש ידכ ,(אתכלהד אבילא אתעמש
יתלב - 989 'מע ,ב ךרכ ,ג"משת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


םיגד לזמב


אמגוד םיווהמו םתויח רוקמל לוטיבה תא םילמסמ םיה יגד
הדשה ץע ןיבל םיגד ןיב רשקה המ * ארובה תדובעב ידוהיל
תנמ תא 'ףטח'ש ןקזה ר"ומדא לע * הטיחשמ רוטפ גד עודמו
גד םשכ ותחפשמ םשש דיסחה לעו ,שטירזממ דיגמה לש גדה
בוט לזמ לש תוצוצינ * םיפרוטה תחפשממ רוהט


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ליטהש תולרוגה לע שרדמה ירבד תא יברה ראבמ (ב"נשת ןושאר רדא) רדא שדוח ימימ החישב
רמאנ ךכו .םיגד ולזמש רדאב רחבש דע ,לארשיל ערהל םיאתמ שדוח רחא ושפחב עשרה ןמה
:שרדמב

ליחתה . . תולרוג ליפמ ינירה ןהב טלוש ינא ךאיה רמא לארשי תא דבאל עשרה ןמה רמאשכ"
ול אצמנ אלו רדא שדוחב שמשמ אוהש םיגד לזמ ול אב . . חספ תוכז וב הלעו ןסינ שדוחב
םיגדהש םשכ ,רמאו . . תוכז ול ןיא ולזמו תוכז ול ןיא רדא ,רמאו דימ חמשו ,תוכז
,ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ םימעפ ,םיגד ,עשר ,ה"בקה ול רמא .ןתוא עלוב ינא ךכ ןיעלוב
."ןילעובה ןמ עלבנ שיאה ותוא וישכעו

:הרואכלו

םהילע ןיסכמ םימ םיבש םיגד המ" ל"זר ושרדו "ץראה ברקב בורל וגדיו" רמאנ ירה (א
?םיגד לזמב תוכז ןמה אצמ אל עודמו - ?"'וכו םהב תטלוש ערה-ןיע ןיאו

?ןמה עלביי וישכעש חרכהה והמ "ןיעלוב םימעפו םיעלבנ םימעפ" םיגדש ןוויכ (ב

:יברה ריבסמ

םע רושק הזו ,"ןיא" תניחב ,תוכז לש רדגמ הלעמלש ,לארשי םע לש םצעל םיזמור םיגד
האר) .(7=ג17ד) רדאב העבשב דלונ השמש םושמ (םיגד לזמ - "גד" םגו) "בוט לזמ" - "דג"
.(דועו 398-394 'מע ,ב ךרכ ,ב"נשת תוחישה-רפסב תוכיראב הז לכב

בורל וגדיו

:ינולפל יברה בתוכ (נר 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת רדאב 'ו םוימ תיטרפ תרגיאב

ןיינע הזש ,םיגד אוה ולזמש שרדמב ורמא ל"ז וניתוברש הז רדא שדוחבו
םיניינעב םגש ,ץראה ברקב בורל וגדיו רמאנ םהילעש םידיסח טרפבו םידוהיל
'מע א"ס תוכרב) םתויח רוקממ ושרפי אלש ,םיגד ומכ םיגהונ םיימשגו םייצרא
הבורק האופר ול איבי ולזמ ןכ ומכ ,תווצמו הרותה ךרדמ ושרפי אל ןכו (ב
.הנוכנ תואירבו

תויחה רוקמ תא שיגרהל

ןניא םילכ םהמ השועה ,ורועו גדה תומצע" :קספנ (ישיש קרפ שיר) תמ תאמוט תוכלה ם"במרב
."רוהט םיבש המ לכש . . םירפוס ירבדמ אלו הרות ירבדמ אל ללכ האמוט םילבקמ

טושפה דבורב םג וריבסהל ןתינש חקל (407 'מע 'תוכלמ ןיי' האר) יברה קיפמ ולא םירבדמ
:רתויב

םיאצמנ םהש ךכב יוטיב ידיל אב ,השביבש םיאורבה ראש לכ לע ,םיבש םיגדה לש םדוחיי
ןוויכמ ,דחא עגרל וליפא םשמ שורפל םילוכי םניאו ,םיה ימ - םתויח םוקמב רידת
,תוקולא ,ותויח רוקמ תא שיגרמ ארבנה :ינחורה ןבומבו .םיה ימ איה םתויחש םישיגרמש
!ותויח לכ והזש ןוויכמ ,תוקולא יניינעמ ,דבלב דחא עגרל ולו ,דרפיהל לוכי וניא ןכלו

םיגד תמגודב ,ותויח רוקמ תא שיגרמ ארבנה רשאכ - "רוהט םיבש לכ"ב שוריפה אופא והז
ןכש ,םולשו-סח 'ה ןוצר ךפיה ,הרהטה ךפיה לש ןיינע ולצא ךייש אל ,("םיבש לכ") םיבש
ידכ דע ,תוקולאמ דרפיהל לוכי וניא ועבטבש תמרוג ,תוקולא אלא הניא ותויח לכש ,ותשגרה
.ועבט דצמ םא יכ הריחבב יולת רבדה ןיאש ךכ

,םיבש םיגד תמגודב ,תוקולא אוה ותויח רוקמש שיגרהל ךירצ ידוהי :השעמל הארוהה
."רוהט םיבש לכ" - םולשו סח הרהטה ךפיה לש ןיינע ולצא היהיש ךייש אל אליממו

"רשוקמ" רתוי ימ

רבוחמה חמוצה תלעמו (116 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקל) "הדשה ץע םדאה" ןיינע רואיב בגא
:גדל חמוצ ןיב האוושה יברה ךרוע ,המדאבש חמוצה חוכל דימת

.םיתמ םה דימ םיה ןמ םישרופשכו ,םתויח רוקמ ,םימב דימת אצמיהל םיכירצ םיגדה םג
.םימב - םהלש רוקמה ךותב םתואיצמ לכב םייוצמ םה :חמוצבמ רתוי דוע - הברדאו

:תנתונה איה ,ינש דצמ ךא

,המדאה ינפ לע םילדג םה רשאכ םג ,םיחמצהש ,םיגדה יבגל 'חמוצ'ב שודיח שי אפוג הזב
םה - דואמ הובג דע ,םיחפט הרשע ,םיחפט 'גמ הלעמל םילדגה םיצע דעו ,םרוקמל ץוח
.המדאבש חמוצה חוכ םע - םדי-לעו ,ץראבש םהישרושל םירבוחמ דימת םיראשנ

רבוע אוה אלא ,ולש יטרפה תויחה רוקמ םע רושק וניא ללכ יטרפה גדה ,םיגדה - דועו
.חמוצב ןכ-ןיאש-המ ,(ךפיהלו) םיל רהנמ

הכונחב םיגד

וא "ךלוהו תחופ" םא ,הכונח רנ תקלדה ןיינעב ללה-תיבו יאמש-תיב תקולחמ תא ראבמ יברה
,םיסנכנה םימי דגנכ ,יאמש-תיב לש םמעטש ,הזב ראבמו .(ב,אכ תבש) "ךלוהו ףיסומ"
ךלוה סנה םויל םוימו ,וז ןמש תומכב סנ יפ-לע ללכנ םיסנכנה םימי 'ח לכ תקלדה רועישש
,לעופל ןיידע אצי אלו חוכב אלא וניא םיסנכנה םימיד סנהש םירמוא ללה-תיבו .תחופו
המ אלא ול ןיא אמלעד אבור יכ ,הזכ סנב ריכי דחאו דחא לכש דיפקהלו רימחהל ןיאו
טרפבו ,שממ לעופב סנה ,םיאצויה םימי דגנכ תויהל ךירצ ןכלו .לעופב תואור ויניעש
םוימ ףיסומו ךלוה סנה הז דצמו ,םיברל אסינ ימוסרפ ןיינע אוהש תורנה תקלדה ןיינעל
.םויל

:(פ 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגא) ג"שת תנשמ תרגיאב יברה ףיסומו

םג וניצמ ,ןאכ ללה-תיבו יאמש-תיב תוטיש ןיעכד רמול שי דודיחה ךרד לעו
- האמוט ןילבקמ יתמיאמ םיגד :('ה הנשמ 'ג קרפ) ןיצקועב אוהו ,רחא םוקמב
ושרפד ןוויכ ,רבכ םיתמ םה ירה חוכב זא יכ ,ודוצישמ םירמוא יאמש-תיב
.שממ לעופב ותומישמ םירמוא ללה תיבו ,ןמז רסוחמ אלא םניאו םתויח םוקממ

ג"ד םויב דלונה

םושמ ?אמעט יאמ .םידסח-למוג רבג היהי תבשב ישימחב דלונה :רמאנ (א ,ונק) תבש תכסמב
.(י"שר .ה"בקה לש ודסחב םינוזינ אלא ןילכואל ןיחרוט ןיאש) תופועו םיגד וב וארבנש

?"םידסח ילמוג" םהש "םתודלותב לארשי לכ עבט"ש עודי ירה :הרואכלו

לש ודסחב םינוזינ" י"שר ןושל יפ-לע (ךליאו 10 'מע ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה ראבמו
ןכלו ,לובג ילב דסח ,ה"בקה לש ודסח" ריאה (תישארב השעמ לש) ישימח םויב :"ה"בקה
ולצא ,'ה םויב דלונה ךא .הלבגהו הדידמבש דסח הז ירה םידסח-ילמוג לארשי לכש תורמל
םיארבנה ןיב (אקווד) אוה רתויב יובירה ןיינעש וניצמ םג ןכלו ,הלבגהמ הלעמל דסחה עבט
."ץראה ברקב בורל וגדיו" :רמאנש ומכ ,ישימח םוי לש

תא שיגרמ םדאהש ןמז לכ :לוטיבה ןיינע אוה - לבגומ יתלבה "ה"בקה לש ודסח"ל ילכהו
לכב" ולצא ןכתיי לוטיבב אוהשכ קר ;לבגומ יתלב (תלוזל) דסח ולצא ןכתיי אל ותואיצמ
.הלבגהו הדידממ הלעמל "ךדואמ

םיסוכמ םלוכ םיגדה לכ :(הלבגה ילב יובירד הכרב םלצא) םיגדב (זמרנ) וניצמ הז ןיינע
.םהילע םיסכמה םימה תואיצמ םא יכ םתואיצמ תרכינ ןיאש ךכ םימב

הטיחשמ םירוטפ

ןיד תא יברה ראבמ (חמ-ומ 'מע 'א ךרכ שדוק-תורגא) ג"שת ירשתב ה"כמ תדחוימ תרגיאב
:איה ,ספדנה קלחב ,תרגיאה תחיתפ .בגחו גד ,ףוע ,המהבב הפיסאו הטיחש

אובא ,תווצמ ןיינע וב שיש ףא ,ל"זר ירמאממ קיר בתכמ איצוהל אלש ידכו
.םיקרפ ישארבו . . הרצקב

אתגולפ הנשי ףועב .הטיחשב הרותה ןמ תועידה לכל תבייוחמ המהב רשא ,ךכ לע דמוע יברה
:ראבמ אוהו .(ב,זכ ןילוח) יגס הפיסאבו הטיחש םיכירצ םניא םיגד .תבייחש הכלההו

ןיינע ,הלגנב םג זמרב אבו ח"אדב תומוקמ המכב ראובמה לע דסוימ ןיינעהו
ירמגל רחא םוקמל וקיתעמש - ב,ל ןילוח - ךשמו אלא טחשו ןיא ,הטיחשה
,התע דע היהש םוקממ ותויחו - א,הע תבש ןייע - ותמשנ תליטנ ידי-לע אוהו
אלו הז ידי-לע 'ה תדובעל חוכ וב ףיסוהלו םדאב רשבו םדל ךפהיל לוכי זאש
.םולשו סח הליפנ םורגל

:"םיגד"ה תא ראבמ אוה ךכו

.(ב ,אס תוכרב) םיתמ םישרופש דימו םתויח םוקמב דימת םיאצמנ םיגד

רוקמ םע ךרבתי ותא הנמאב התיה אטחה תעשב םגש תיקולאה שפנ :הדובעבו
קרפ ףוס םינוניב לש רפס) 'וכו ךלמה לשמכ אוהש אלא םייחה ייח םייחה
.(ד"כ

ידי-לע יכ ,הפיסא ךירצ לבא ותויח םוקמב אצמנ יכ ךירצ ןיא הטיחש ןכלו
יניינעב היתוחוכו שפנה רוזיפ ןיינע אב םירוריבה תדובעו ףוגב תושבלתה
,םצבקלו םפסאל ךירצו הזה םלוע

,הדיחי היח - גד ,םיימינפ ,המשנ-חור-שפנ - ףוע :ראבל שי רתוי תוקדבו
.ל"מכאו ,םיפיקמ

:(71 הרעה 206 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקל) רחא םוקמב יברה םכסמו

ןילוח) "הטיחש םוקמב הפיסא" םהב רמאנ הטיחש םהב ןיאש ףא םיגדבד ריעהלו
םה םיגדש תויהל אלא ,"ךשמו טחשו" תויהל ךירצ יח רבד לכב יכ ,(ב,זכ
.(הטיחש םוקמב) הפיסא והדידב הקיפסמ ןכל ,(אפוג יחב) תילענ הגירדמב

:יברה בתכ (אלק 'מע 'א ךרכ שדוק-תורגא) ג"שת ןוויסב ב"יבו

.תומוקמ המכב ראובמש ומכ ,םיקידצ תניחב םה םיגדו

יפלו .דבלב םיגד יברה לכא - ז"שת תנשב זיראפב ורוקיב תעב ןוגכ - ותואישנ ינפל דוע
'ג ךרכ 'ךלמ ימי' האר) םיגדב תולגלגתמ םיקידצה תומשנש ךכב םעטה תא ריכזה ףא העומשה
.(10 'עה 941 'מע

.ויתודועס ירקיעמ םיגד ויה - םיק"בשמה יפמ עדונ - תואישנה ירחא םג

הדימב רדהל

ןיינעמ (277 'מע 'א ךרכ ,ב"נשת - תוחישה-רפס) "תבשה םויב םיגד תליכאד בויחהל עגונב"
'מע 'ב ךרכ םחנמ-תרות) א"ישת הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהב יברה רפיסש המ ןאכ איבהל
:םעפ גהונ היהש גהנמ לע (96

ינש ,םיגד ינימ ינש תבשב לוכאל גהנמ תודוא םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םג רועיש תויהל ךירצ הז ןודינבש ,איה תמאה לבא . . 'וכו רשב ינימ
רודיהה םע תבש גנוע תווצמב רודיהה תא תוושהל יאדכ . . "הווצמ רודיה"ל
...!ןהמ רעטצמ וליפא וא ןהמ הנהנ ףוגה ןיאש תווצמב

ךרכ 'וביסמב ךלמה' ;17 'מע 'ע ןויליג 'תורשקתה' םג האר) העודי הדבוע ןייצנ הז רשקהב
ולוכ גדהש דע ,לכאש םיגדה לע בר חלמ קוזבל יברה גהנ היפל (דועו אכש ,זטש 'מע 'ב
.חלמב הסוכ

:העומשה יפל ,בישה וז הגהנה רשפל (438 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב אבוה) םעפ לאשנשכו
..."רתוי םיעט ךכ"

"ףוטחל"ו זרדזהל

:(84 'מע 'א ךרכ םחנמ-תרות) י"שת ןוויס שדוח-שארב .השעמה םלועמ דועו

ליבשב תדעוימ התיהש םיגדה תנמ תא םעפ ףטח ןקזה וניברש רופיסה עודי
חיכוהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו .הלודג תלעות ול התיה הזמו ,דיגמה
לככש ,רומאכ ,אלא ?ףוטחל ךרצוה המל ,ורובע דעוימ היהש ותליחת לע ופוס
וליפא םירומא םירבדה םאו .דימ ףוטחלו זרדזהל םיכירצ ,רבדה תלעמ לדגתש
.המכו-המכ-תחא-לע םיטושפ םישנא לצא ,םיקידצ לצא

תמלענה החגשהה יוליג

- "ףושניה תאו ךלשה תאו סוכה תאו" :זי,אי ,ינימש תשרפב י"שר שרפמ הרותל ושוריפב
'מע 'ז ךרכ תוחיש -יטוקל) יברה ראבמו ."םיה ןמ םיגד הלושה הז וניתובר ושריפ - ךלש"
,םיה לש וקמועמ םיגד הלוש אוהש ךכב אוה - "ךלש" - הז ףוע לש ינושהו דוחייה :(64-63
ףועש ןוויכמו ;םימה ינפ לעמ וא ,השביהמ אלא םפרט תא םילוש םניאש תופועה ראשמ רתוי
."ךלש" םשה םיאתמ ול אקווד ןכל ,הז הנוכתב ןייטצמ הז

:"הרות לש הניי"מ ףיסומו

"הבר םוהת ךיטפשמ רמא ךלש יזח יווה יכ ןנחוי 'ר" :א,גס ןילוח תכסמב תרמוא ארמגה
םינמוזמה תימהל ,םיה םגדב ךתמקנ תושעלו טופשל ךלש תנמיזש ,הבר םוהתב ףא ךיטפשמו)
תיטרפ החגשה שיש ט"שעבה תטישל היאר ןקזה ר"ומדא איבה ,עודיכ ,הז רמאממ .(י"שר ,תומל
.(רבדמה ןימב אלא הניאש תוטישהכ אל) םמודהו חמוצה ,יחה ןימב םג

:י"שר ירבדב זמורמ רבדהו

םיב עבטנה רבדש םשכ .'ףוס םיב ועבוט' ןושלמ איה 'עבט' תלימש תודיסחה תרותב רבסומ
תוערואמה לכ - תוקולא וב שיש ,עבטב םג ךכ ,ןיעל הארנ וניאש אלא ,ותומלשב םש יוצמ
.םימילעמה עבטה ישובל תמחמ רכינ וניא רבדהש אלא - 'ה תאמ 'תיטרפ החגשה'ב םה םלועבש

תודוא וניתובר ושריפש הזה שוריפה :"םיה ןמ םיגד הלושה הז וניתובר ושריפ" ןכלו
רשפאש יפכ אל - הלגמ אוה ןכש ('םיה') רתסהו םלעהה ןמ םיגדה תא איצומה אוה 'ךלש'ה
םיחגשומ םה םג יכ - "'וכ עלוב וריבחמ לודגה לכ םיבש םיגד המ' ארמגה ןושלמ קיסהל
.םמודהו חמוצה םייחה ילעב ראש לכל עגונב םג דמלנ םהמו ,תיטרפ החגשהב

תבשל םיגד

ךכל המגודכ ,תבשב םיגד תליכא ןיינעב הקספנש הכלה יברה איבמ ה"משת תנשמ החישב
.השעמל הכלהלו הלגנה תרות יפל קסופ ולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדאש

:(ז ףיעס במר ןמיס םייח-חרוא) תבש תוכלהב ןקזה ר"ומדא קספ ךכו

םיגד חקיל םילוכי ןיאש םדא ינב המכ שי הז תמחמו םיגד לש רעשה םירקיימ םייוגה םא"
םש ןורחא סרטנוקבו ."'וכ תותבש הזיא םיגד םהמ לארשי םוש הנקי אלש ןקתל ןוכנ תבשל
."'וכ םיגד אקווד ונקתיש הלגנה ךרדב םעט ןיא" :רמוא אוה

:(192 'מע אל ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה ראבמ ךכ לע

.(ג,זי) 'ה קרפ הבושתה-ינוקית רעש ךלמה-קמע האר) הלבקב שרופמה תורמל
דומע םירצקה - ןקזה ר"ומדא ירמאמ .ה"כ ןטק ףיעס זי קרפ ללוכה-רעש הארו
אלא ,דוע אלו ,ולדוגו שדוק-תבשב םיגד תליכאד ןיינעה (ית 'מע םיניינע ;ט
בוטו" שפנ לכל הוושה (תישילש הדועס רדס) ורודיסב תאז איבמ ןקזה ר"ומדאש
םעט ןיא"ש ןוויכמ ,םוקמ לכמ - "תודועס ראשבמ רתוי וז הדועסבש גד לוכאל
. . לארשי םוש הנקי אלש ןקתל ןוכנ" ןכל ,"םיגד אקווד ונקתיש הלגנה ךרדב
."תותבש הזיא"ו (תגשמ םדיש ולא םג) "םיגד

םיגדל תומש ארק ןושארה םדא םאה

(ךליאו 229 'מע 'א ךרכ ,ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות המגודל האר) תובר תויונמדזהב
וטרופ אלש אלא) םיגדל תומש ארק ןושארה םדא םא הלאשב תועידה יקוליחל יברה סחייתה
.תומש םהל ארק אלש וא (הרותב

הלאשב רבדה יולת ,(ךליאו 1 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל האר) ןיינעב םירואיבה דחא יפל
:םשה תאירק תרשל האב ימ תא

םדאה תושמתשהש ןוויכמו .םדאה תלעותל איה םשה תאירק תביס - תומש םהל ארק אלש העידל
.ךכב ךרוצ היה אל ,תטעומ םיגדב

ידי-לעש ,םמצע םייחה-ילעב ליבשב (רקיעב) איה תומש תאירק - תומש םהל ארק ןכש העידל
.םרוקממ תויח םהב תכשמנו ,תוידוחייה םהיתונוכת תולגתמ םשה תאירק

,הנוש ןונגסב הז ןיינע יברה ראיב (ס-טנ 'מע ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת הרות-תחמשב
:םדאה תדובעל רשקבו

.םנקתל לומעל וילעש אטישפ - ןוקית םישרודה םייולג םיניינע םלועב שיש עמוש ידוהישכ
טושפש תורמל הנה ,ןוקית םישרודה םימלענ םירבד שיש ,העומשה יפמ ,ול עדונ רשאכ ךא
םנקתל ידכ םהירחא שפחל תכלל וילע םא הלאש תמייק ,םירבד םתוא ןוקיתמ םלעתהל ול רוסאש
:יללכ ןוקיתב קפתסהל אוה לוכי אמש וא ,(תומשה תאירק תדובע יהוזש) יטרפ ןפואב

םהל ארק אלש העידלו .יטרפ ןוקיתב קסעתהש רבדה שוריפ - םיגדל תומש ארק םדאש העידל
.יללכ ןוקיתב קר קסעתהש רבדה תועמשמ - תומש

הלואגו םיגד

רשקב החיש יברה עימשה (279-268 'מע 'א ךרכ ,ב"נשת תוחישה-רפס) ב"נשת אראו תשרפ תבשב
(279-277 'מע םש) ראשה ןיב .תבש ברעב טכעה ה"ע קחצי השמ 'ר 'וכו ח"הרה תריטפל
יברה .רוהט גד אוהש שודיח וב שי ,ףרוט גד ותויה םע רשא ,'טכעה' החפשמה םשל סחייתה
רבכו .םלועה יניינעמ םיפטוחש השודקה יצוצינ תאלעהו רוריבל הנווכה 'ףרוט'בש ריבסה
םיגדל ולשמנש (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) 'ףסוי לש וערז' לש תוחילשה תדובע המלשנ
.ןתיוולה לש ורשבמ ולכאי זאש .הדועסל ןכומ לכהו

:יברה ןייצ (105) הרעהבו

ןירדהנס) ל"זר רמאמכ - חישמה תומיד 'םינמיסה'ל םיגדד תוכיישהמ םג ריעהל
.םש א"שרהמה ירבדו "אצמיי אלו הלוחל גד שקבתיש דע אב דוד ןב ןיא" (א,חצ

תרבוח) תירבה-תוצראל ותעגה ברע םשרש 'תומישר'ב ,ןכ ינפל תובר םינש
:םינפוא ינשב הז ל"זח רמאמ יברה ראיב ,(אי

רבעש ימ ןכלו .וילא ידימת לוטיבו 'הב תוקבד ריכזמו ,ותויח רוקמל לוטיבה תא למסמ גד
,םתליכא ידי-לע םגו םיגדב תוננובתה ידי-לע איה ותאופר - 'הלוח' - 'ה ןוצר לע
אלו הלוחל גד שקובי'ש בצמ םולשו סח היהי םאו .םלכואה םדאב בוטה םעבט ןיעמ הדילומש
עיגת יזא - וזכ תוקבד - גד תגרדל עיגהל "בייח ולוכש" רודה ינב וחילצי אל - 'אצמיי
.'בייח ולוכש רוד'ב אב דוד ןב ירהש הלואגה

הגרדל עיגה ,'הל 'הבהא תלוח' ןושלמ ,הלוחה - 'יאכז ולוכש רוד' לש בצמ שי ,ךדיאל
תפסונ תואיצמ םה םיגדה ,רבד לש ופוסב ןכש ,ותוא תקפסמ הניא 'םיגד'ה תגירדמ םגש וזכ
אלו הלוחל גד שקובי' ןכלו ,'ה םע שממ דח תויהל הצור אוה וליאו ,םתויח רוקמ לע
.דוד ןב הלגתי יזא ,ול קיפסי אל - 'אצמייתודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ג,הכ) תשחנו ףסכו בהז

דחאו דחא לכ .םיעשרו הבושת-ילעב ,םיקידצל םיזמורה ,תשוחנמו ףסכמ ,בהזמ השענ ןכשמה
:ונוקל םדאה תדובעב ףקתשמ רבדהש יפכ 'ןכשמ' תונבל בייח םהמ

,םיימשג םיניינעמ תורזנתה ךות ,םיינחור םירבדב קרו ךא קוסעל יאשר ונניא - קידצה
וניא ,ןכ השוע וניא םא .'הל 'ןכשמ' םהמ תושעלו ,םכוכיזבו םרוריבב קוסעל וילע אלא
ןוגכ ,םהל קוקז אוהש םיימשגה םירבדהש ןכתיי ףאו ,"שדקמ יל ושעו" יוויצה תא םייקמ
.תילכתה ךפיהל עיגיש דעו ,ותגרדממ והודירוי ,שובלו ןוזמ ,תיב

,ערה ןמ תינדפקו הרתי תוקחרתהב ,הבושת לש העונתב דמוע אוהש ןוויכמ - הבושת-לעב
-לעבל םג תרמואו הרותה הווצמ ןכל ;םיימשגה םירבדה רוריבמ רוטפ אוה יכ בושחל לולע
.'הל 'ןכשמ' תושעל בייח אוה יכ הבושת

הליחת יכ רובסל לוכי ,עשר תניחבב אוה ןיידעו ,(המלש) הבושתב בש םרטש ימ - עשרה
תרמוא .'ןכשמ"ה תיינבב קוסעל ןכמ רחאל קרו ,המלש הבושתב רוזחלו ומצע תא ןקתל וילע
יפכו ,ןכשמה ןיינבב קסעתהל ךילע ,(עשר=) 'תשוחנ' תניחבב ןיידע התא םא םג :הרותה ול
.בטומל ונריזחי הבש רואמה יכ ,הרותה דומילב בייח עשר םגש הכלהל קספנש
(106 'מע ,ו ךרכ ,תוחיש יטוקל)


(חי,הכ) םיברכ םינש תישעו

(י"שר) םהל קונית ףוצרפ תומד :םיבורכ

הרותה םויק :ךדמלל .תוחולה םיחנומ ויה ובש ,ןוראה לע םהיפנכב םיככוס ויה םיבורכה
.הרותה חורב םיגהנתמו הרות םידמולה ןבר-תיב לש תוקוניתב - 'םיבורכ'ב יולת ,ןוראבש
.המויק ךשמה תא םיחיטבמו םיככוס ולא תודליו םידלי

ללכ ידי-לע הרותה םויקל הבורעה ויה תודליהו םידליה :ןכ וניצמ הרות-ןתמ תעשב םג
.לארשי
(א"משת המורת תשרפ תבש תחישמ)


(וט,וכ) םידמע םיטש יצע ,ןכשמל םישרקה תא תישעו

הטונ אוה ,הטישה ץע לש והבוג תמחמ יכ) הייטנ התועמשמש 'הטיש' אוה 'םיטיש' תבית שרוש
ארקנ ,הטמל וא הלעמל ,דצ הזיאל היטההו ,יעצמא אוהש רבד שיש ונייהו ,(ןאכלו ןאכל
.הטיש

שרושמ םלוכ - (הייטנ) הייטס ,'תוטש' ,'םיטיש'ש ירה .שרוש ותואמ איה ףא "תוטש" תבית
.דחא

'הז תמועלד תוטש' תארקנ הטמל וז ךרדמ היטהה .לכשהו ןויגיהה ךרד איה עוצימה ךרד
.'השודקד תוטש' תארקנ הלעמל היטההו ,(הפילקד)

םדא ןיא" (ג הטוס) ל"זר רמאמכו ,אוטחל םדאל תמרוגה תוטש-חורה איה 'הז תמועלד תוטש'
הלעמלש ןפואב 'ה תדובע איה 'השודקד תוטש' ."תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע
."אבסל היתוטש היל ינהא" (זי תובותכ) ל"זר רמאמ ךרד לעו ,תעדו םעטמ

תוטש" - םידמוע םיטיש יצעל "הז תמועלד תוטש"ה תא ךופהל ,איה אופיא םדאה תדובע
."השודקד
(114 'מע ,י"שת םירמאמה רפס)


(טי,וכ) ףסכ ינדא םיעבראו

וילכו ןכשמה וליאו ,הוושב םלוכ ובדנתהש המורת ,"תלוגלוגל עקב" תמורתמ ושענ םינדאה
.(ב,הכ ונתשרפ י"שר האר) לארשימ דחא לכ לש "ובל ונבדי רשא" תמורתמ ושענ

יפכ התיה םתמורתש ןכשמה ילכ ראשמ ,שפנ לכל הווש התיה םתמורתש ,םינדאה ונתשנ המל
?דחא לכ בל תבדנ

- םיפיקמה תוחוכל תוזמור תועיריה) םינושה שפנה תוחוכב הדובעל םיזמור ןכשמה ילכ לכ
;(תודימו לכש - םיימינפה תוחוכה רשעל םיזמור ,תומא רשע םתדימש ,םישרקהו ,גנועו ןוצר
-תוכלמ-לוע-תלבק לש 'הדובע'ל םיזמור ,ןכשמה לש רתויב ךומנה קלחה ויהש ,םינדאה וליאו
יכ ,ולוכ ןכשמל דוסיה םה ןכ-יפ-לע-ףאו) 'וכו ישגר וא ילכש ןכות הב ןיאש ,הטושפ םימש
.(לוע-תלבק איה השרושו הדובעה תישאר

שיא ןיב ינוש םייק תימינפ הדובעב יכ ,וילכו ןכשמה תמורתמ םינדאה תמורת הנוש ךכיפל
תבדנ יפכ המורתה התיה ןכלו ,אוה ויתוחוכ יפ-לע 'ה תא דבוע דחאו דחא לכ ירהש ,והערל
,םיווש לוכה - 'לוע תלבק'ב תאטבתמה תולטבתהב ,תאז תמועל .דיחיו דיחי לכ לש וביל
.לוכל הווש התייה המורתה םג ןכלו
(162 'מע ,א ךרכ ,תוחיש יטוקל)


הצקה לא הצקה ןמ חרבמ ,םישרקה ךותב ןכיתה חירבהו
(חכ,וכ)

תשולשל חירבמו ונתונ היה . . םינדאב ןינותנ םלוכ םישרקהש רחאש) דמוע היה סנב :אנת
(חצ תבש) וילאמ ףפכנ היה סנבו ,ןכ תושעל לוכי ןמוא ךל ןיאו ,תוחורה

,תורשקתה ןושלמ ,תעד) תוקולאל תורשקתה הניינעש ,תעדה תניחבל זמור ןוכיתה חירבה
.ידוהיו ידוהי לכ לצא היוצמ איהו .("ותשא הוח תא עדי םדאהו" (ד תישארב) בותככ
."דמוע היה סנב" והזו ,הלעמלמ הנתמב תנתינ וז תורשקתה

?הלעמלמ וז הנתמל םיכוז דציכ

:י"שר ריבסמ

תימצעה תודבעתשההו תורסמתהה ,רמולכ ,"הניתנ"ה תויהל הכירצ הליחת - ונתונ היה
.תורשקתהה הלגתמ הז ידי-לע אקווד .תוקולאל

לא הצקה ןמ חירבהל ןתינ אל "ןמוא תדובע" ידי-לע - ןכ תושעל לוכי ןמוא ךל ןיאו
המכחה - לכשה תועצמאבש ,הנווכה וניניינעבו .תילכש הדובע התועמשמ "ןמוא תדובע" .הצקה
תטלחומ תורסמתה ידי-לע קרו ;תוקולאב ל"נה תורשקתהה יוליגל עיגהל ןתינ אל - הניבהו
.ךכל םיעיגמ 'הל

הצקה ןמ ,בר עפשב בוט תעפשה "ךשמות"ש ,"הצקה לא הצקה ןמ חירבמ" היהיש םיכוז ךכ קר
.הטמל הלעמלמ .ןותחתה הצקה לא ןוילעה
(318-319 'מע ,'א ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
המורת תשרפ ,שדוק-תבש
רדאב 'ד

.1הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק - הרותה תאירקב

עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ[ו חוכ-תניתנ שי] ,םירופה ימי םיברקו םיכלוה רשאכ
,'םירופ עצבמ'ל םירושקה םיניינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב קוסעל - אמרג ןמזהש ןיינעל
.2םירופה ימיל םיכיישה םיניינעב ומצעב ותדובע לע ףסונ

ישילש םוי
רדאב 'ז

תאז .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמ תליפתב ןכו - 3רדאב העבשב
.4הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש רחאל אקווד

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.5לארשי לש ןעישומ - םולשה וילע וניבר

םירופ עצבמ

("תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ" ירהש ,תבשב ףאו) םירופ יניינעל תונכהה לע ררועל שי
-יתב ,םינקז-יתבב םיאצמנה םידוהיל תדחוימ השגדהבו ,החלצהבו רדוסמ ןפואב ושעייש ידכ
,ל"הצל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םוקמ לכב [הרטשמו] אבצו ,םירוסאה-יתב ,םיאפור
"רדג ץרופ החמש"ו . . לארשי-ץרא לובג לע שממ שפנ-תריסמב םפוגב םיניגמו םידמועש
.6הז לכב הבר החלצה םורגת

.7ךכל םיקוקזה לכל םירופה יכרוצ תניתנל גואדל דעומ דועב לדתשהל שי ןכ

:םיברה יוכיז

ינפמ ןה ,הלילה לש וז לע םויב האירקה תא ופידעי ,הליגמ ארקמב םיברה תא םיכזמה
.8תירקיעה האירקה איהש (םסרפל יאדכו) ינפמ רקיעו ןהו ,ויד הל עדומ וניא רוביצהש

,םירופה ןיינעב רקיע ןהש ןוויכמ ,'םינויבאל-תונתמ'ו 'תונמ-חולשמ' :תווצמה יתש"
:ךרד לכב] . . םסרפלו . . רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו . . ןמייקל רתוי לקנב
דואמ לקנש (ב ;ולא תווצמ תלעמ לדוג (א :[9'וכו וידר ,תונותיע ,םיזורכ ,םיבתכמ
םגש אלא ,דוע אלו (ד ;ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכש (ג ;ןמייקל
.11ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,[10"ארמוחל אקיפס"ו] ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה

םימייקמ םירוההש ךכ ידי-לע הבוח ידי תאצל רשפאש העידה לע םיכמוס םיריעצהמ הברה
לכ םע ,ןכ לע .יוארכ תאז םימייקמ םניא םיבר םירוה םגש הרוק ונרעצל לבא ,ולא תווצמ
יתב לכב] םתעפשה תחתש םידליל ריכזהל ,םירוההו םיכנחמה ,םינברה םישקבתמ ,יוארה דובכה
,'םינויבאל תונתמ'ו 'תונמ חולשמ' תווצמ תא ישיא ןפואב םייקל ...[12גוס לכמ רפסה
לכאמ וא ,היירכוסו חופת ןוגכ ,לכאמ ינימ ינש קר םישורד תונמ חולשמל :םירופה םויב
,תוטורפ יתשב םייקל ןתינ םינויבאל תונתמו ;ץימ וא לק הקשמו הגוע תסורפ ןוגכ ,הקשמו
.13חבושמ הז ירה הקדצב הברמה לכש ןבומו .ןויבא לכל הטורפ

-המכ -תחא-לעו) ןהו ץראל-ץוחב ןה ,םוקמ לכב םסרפלו שיערהל שי . . הז לכל ףסונ"
ארקמ קר אלו) םירופה יניינע לכש ירשפאה לככ תולדתשהה רבד-לע ,השודקה ונצראב (המכו
-לע תולגה םייסל םיכירצו םיצורש ןוויכ . . 'ךלמ תרדה םע בורב'ד ןפואב ויהי (הליגמ
אצמנ םלועב תחדינ הניפבש םיעדוי רשאכש ,ךכ ידכ דעו . . לארשי לש םתודחאב הפסוהה ידי
העשת דוע וילא איבהל לדתשהל שי ,רוביצה םוקמל ואיבהל תורשפא ןיאו ,דחא ידוהי
...םידוהי

םיכלוה ויהש לארשיב תושודק תוליהק המכב היהש גהנמה עודי - 'החמשו התשמ'ל עגונב
[14בוחרב םיבשו-םירבועה תא םג חמשל ףאו ,הנמזהל דע תוכחל אלו] . . תיבל תיבמ םירופב
.ותחפשמ ינב םע ותיבב הדועסה רחאל "םע בורב" םירופ תחמשב ףיסוהל םילוכיש ךכ לע ףסונ
"םע בורב" הניתנ (םיינעה לש םדובכב תוריהזה תילכתב) - 'םינויבאל תונתמ'ל עגונבו
האשעו העבקש ,יטרפה ותיבבש הקדצ תפוקל הניתנה לע ףסונ ,הקדצ תפוקל וא הקדצ יאבגל
ומייק"ד ןיינעה תוללכ תודוא ררועל - רקיעו דועו . . לישבתה רדחב טרפבו ,תיבה ןמ קלח
- הז לכו . . הלוכ הנשה לכ לע תווצמו הרות יניינע לכד הלבקה שודיח "רבכ ולביקש המ
.15"'דחא םע' םישענש . . לארשי תודחאו לארשי תבהאב תדחוימ השגדה ךותמ

םישנלו ד"בח-יריעצ םשב םישנאל תתל דיפקהל שי ,תונמ חולשמ המודכו םילייחל םינתונשכ
םילוכיו) תונמה תא ףילחהל םכירדהל - הווצמה ומייקי םמצעב םהש ידכו ,ד"בח-ישנ םשב
השאו והערל שיא ,םמצע ןיבל םניב (16לכואה רדחב םהל תונכומה תונמב םג תאז םייקל
.םינויבאל תונתמ םייקל ידכ תועבטמ םהל קלחל שי ןכ .17התוערל

םינויבא ןיאשכו .םינויבאל תונתמ תווצמ הזב םימייקמו ,ול םינתונ - די טשופה לכ
.18ךפיהלו השאל שיא םג תתל ןתינ .(הקדצ-תפוקל וא) הקדצ-יאבגל םינתונ

םינתשמ םירופבש לארשי גהנמכ ,עובקה רדסה תא תונשל שי םירופה ימי םע רושקה סנכב
.19הזב-אצויכו תוכיסמו םישובלמב


ך"נתבכ אלו ,םיליגרה םישמוחבכ - הגומ יתלב) 1511 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (1
הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה ,בגא .(ןרוק
-לעבה גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,תולודג תוארקמב שמתשה י"שר-תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות' שמוח ךותמ
םג ול המודו 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחבכ אורקל ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק
.תרחא הארוה ןיאו םינושה םיסופדה ןיב םיקוליח שיש םוקמ לכב - 'רבד קמעה' שמוח

.533 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - (הגומ יתלב) כ"ס ז"משת המורת פ"ש תחישמ (2

הארוה הזמו - ןוראב חינה דחאו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב (3
'םוי םויה' הארו .317 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

לעופב וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.איק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב ק"הלבו ,ךליאו 207 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ,שממ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תומישרמ ,72 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (4

.589 'מע ב"ח ו"משת ;388 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (5

.(הגומ יתלב) דע-חס םיפיעס 'תה תחנה ,א"משת רוכז תשרפ תחיש (6

.(הגומ יתלב) 317 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה (7

.דועו הדוהיב עדונמ א ק"ס ז"פרת 'יס ת"עש האר (8

.גכת 'מע ב"כח ק"גא (9

םיללכ 'ס תכרעמ ,םיללכה סרטנוק ,דמח ידש האר - תווצמ תיישעל עגונבו ,לקבו ,הליחתכל אוהש ןוויכ (10
.טנק 'מע 'םירופ-םידעומה ירעש' - דועו ,[הארנכ ל"צכ] גמ-מ

.537 'מע ב"ח םג הארו .1284 'מע ד"ח תוחיש-יטוקיל (11

.זעק 'מע ב"כח ק"גא (12

.זעק 'מע כ"ח ק"גא ,יברה םשב תוריכזמה בתכממ (13

.(הגומ יתלב) 433 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (14

.435 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (15

.'וכ תנכומה הדועסמ :א,אע ןירדהנס האר (16

.ה"צרת ס"וס ע"וש (17

.ה"צרת ס"וס ת"עש .ד-ג"ס ד"צרת 'יס ע"וש (18

.(הגומ יתלב) 1158 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (19

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il