- מ"ר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רדאב 'י * רוכז / הוצת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


וניא "ןמה" לש וניינע תיתימא
השודקל ךפהתיש ידכ אלא

הגשההו הנומאה תא הראיבו התליג תודיסחה תרות
תואיצמ םוש ןיאש ,"ודבלמ דוע ןיא"ד ןיינעהב
איה עבטה תואיצמ םג * ךרבתי ודבלמ ללכ
תוקולא שיו ,יוליגב תוקולא שיש אלא ,תוקולא
ןיא ןכל * עבטה ישובלד רתסהו םלעהב האבש
תחישמ * "יכדרמ ךורב"ל "ןמה רורא" ןיב לדבה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

- םדאה תדובעב ,"ולש תישארו תירחא"ש ,"שורוושחא לש ופקות" ןיינעב ליעל רבוד
,הוושב "תישאר"ו "תירחא"ד ןיווקה 'בב ףקותה לכב תויהל הכירצ הדובעהש

ילבמ ,"בוט השע"ד וקהב ןהו "ערמ רוס"ד וקהב ןה תויהל הכירצ הדובעהש - אמגודלו
,רתוי המיענ הדובע וזיא תונובשח תושעל

תונובשח תושעל ילבמ ,תלוזהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה הדובעה תויהל הכירצ ןכ ומכו
לכ ךשמב ויתובשחמו וירוביד ,וישעמ ועדויב טרפבו ,ומצע םע הדובע יוביר ןיידע ול שיש
ךומס" :1ל"זח ןושלבו ,תלוזה לע "עיפשמ" תויהל לוכי ךיא ,ןכ-םאו ,'וכ הלילה לכו םויה
עדוי ונתיא ןיאש 2ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ בותכש ומכ אלא - "תשרוה אל ךלש 'יריטלפל
םיכירצ ,דיל ןמדזמה רבד לכ אלא ,תונובשח ךורעל ןיא ,אלימבו ,םירוריבה דוסב המ דע
.3דימו ףכית ותושעלו ףוטחל

,הברדאו ,הריזגה לוטיב השענ יזא - "שורוושחא לש ופקת" לש ןפואב איה הגהנהה רשאכו
.5"םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתיכ" םירמוא םמצע םלועה תומואש ,4"אוה ךופהנו"

הז ןיינעש - "יכדרמ לש ופקות"ל עגונב 6ארמגה ירבד ךשמה םג ראבלו ףיסוהל שיו
:7"םהילע יכדרמ דחפ לפנ"ש הז ידי-לע ,הריזגה לוטיב םע דחוימב רושק

לע ,(9"ינימי שיא" ,"יתאק ןימינבמ"ש ףא) ידוהי היל יאק יאמא" 8ארמגה ירבד םדקהבו
הריזגה לוטיבש ןבומ הזמו ."ידוהי ארקנ הרז-הדובעב רפוכה לכש ,הרז-הדובעב רפכש םוש
.הרז-הדובעב הריפכה ידי-לע השענ

:םירבדה רואיב

תלוכי הזיא הל שיש תואיצמ דוע שיש םיבשוחש ונייה - תוטשפב - ףותישו הרז-הדובע
תיבה-לעבהו טילשה אוה ה"בקהש םיעדויו םינימאמש ונייה הרז-הדובעב הריפכהו ,'וכ תימצע
.ולוכ םלועה לכב ידיחיה

וליפא" ,10"דוע ןיא"ד ןיינעהב הגשההו הנומאה תא הראיבו התליג תודיסחה תרות ,םנמא
,תאז דוע אלא ,תימצע תלוכי ול שיש רבד םוש ןיאש דבלב וז אלש - 11"םלוע לש וללחב
ןושל אוהש דוע") לפט רבד לש תואיצמ אל וליפא - ללכ תואיצמ םוש ןיאש ,"דוע ןיא"ש
,ךרבתי ודבלמ - (12"לפט

,14עבטה הירטמיגב "םיקלא" :"םיקולא ןיא ידעלבמ" ,13בותכש ומכ - הזב הרבסההו
רוחאו לאמש ,ןימי ,םינפד רדסה תוללכ - עבטה תואיצמ םגש ונייה "םיקולא ןיא ידעלבמ"ו
םלעהב אבש יפכ תוקולא שיו ,יוליגב אוהש יפכ תוקולא שיש אלא ,16תוקולא איה - 15
;17"דוע יספאו ינא רמול שממ 'ה דגנ" אוהש רתסהו םלעה שיש דעו ,עבטה ישובלד רתסהו
תיל" ירהש ,ה"בקה לש ותוחילש יולימ ליבשב אלא וניא הז רתסהו םלעה םגש איה תמאה לבא
.18"הינימ יונפ (ןיינע וא ןמזו םוקמ) רתא

ריאתש ,ונייה ,תוימינפב (אלא ,ףיקמ ךרדב אל) היהתש תודיסחה תרות תשרוד - וז הנומאו
תראבמ ןכלו ,הגשהו הנבה ידי-לע קר תויהל לוכי הז ןיינעש - ושפנ תוחוכ לכב רודחתו
ןיינעה ומכו ,הריקח ירפסמ םירבסה םג האיבמו ,הזב םירבסהו םירואיב המכ תודיסחה תרות
.תוימינפב הנומאה אובת הז ידי-לעש - 19"ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל" "םיאצמנה לכ"ש

הזיא דוע שיש בשוחש ,ונייה ,"םלוע לש וללחב וליפא דוע ןיא"ד העידיה הרסח רשאכו
,וז תואיצמ לע תיבה-לעב אוה ה"בקהש עדויש יפ-לע-ףא הנה - תוקולא דבלמ ו"ח תואיצמ
- וז תואיצמ לע תולעב גוהנל ךירצ ה"בקהו תואיצמ הזיא שיש בשוחש אפוג אה ,םוקמ-לכמ
.20הרז-הדובע לש ןיינע תוקדד תוקדב הז ירה

לכ ומכ הדובעב תלעות איבהל הכירצש - ךרבתי ותודחאב ל"נה הגשהו העידימ האצותכו
יניינע לכב םיקסעתמש ,"שורוושחא לש ופקות"ד ןפואב הדובעה תישענ - הגשהו העידי
אצויכו ,רתוי המיענו הלק איה הדובע וזיא תונובשח אלל ,דיל ןמדזמה רבד לכבו ,הדובעה
.הזב

:רתוי תויטרפבו

תוקסעתההש - "בוט השע"ד הדובעל "ערמ רוס"ד הדובעה ןיב קלחל םוקמ שיש ךכל הביסה
יכ ,דגנמו ער לש תואיצמ םע תוקסעתהה רשאמ רתוי הביבחו המיענ איה השודקו בוט יניינעב
םג (ב) ,רתויב השק הדובע יהוזש ,המחלמ לש ןפואב תויהל הכירצ דגנמ םע תוקסעתהה (א)
איה - "ןכ םג לוונתמ לוונמ םע קבאתמה"ד ןפואב הז ירה ,דגנמה תא חצנל םיחילצמ רשאכ
;דגנמ לש תואיצמכ ערה תואיצמל םיסחייתמש ינפמ

ותלוז תואיצמ םוש ןיאש םיעדויש ,ונייה ,יעבדכ הרז-הדובעב הריפכה הנשי רשאכ לבא
21םצע לע ריתסמ םצע ןיא ירהש ,תוקולאל דגנמו רתוסה רבד םוש ןיאש םיעדוי יזא - ךרבתי
והזש ,הנתמ לש ןפואב אלו) העיגיו הדובע לש ןיינע היהיש ה"בקה הצרש אלא הז ןיאו ,
לש ותתימאל לבא ,רתסהו םלעה ונשיש תימהבה -שפנו ףוגהל הארנ ןכלו ,(22"אפוסיכד אמהנ"
,תוקולאל דגנמו רתוסה רבד םוש ןיא רבד

רורא" ןיב ,"בוט השע"ד הדובעל "ערמ רוס"ד הדובעה ןיב לדבה ןיא ירה ,ןכש ןוויכו
וניא וניינע תיתימאו ,דגנמ וניא "ןמה" םג רבד לש ותתימאל ירהש - "יכדרמ ךורב"ל "ןמה
.השודקל ךפהתיש ידכ אלא

םיעדויש ןוויכ - החמש ךותמו ,לקנב איה "ןמה רורא" "ערמ רוס"ד הדובעה םג ,אלימבו
ףקותב םידמוע רשאכו ,הדובע ןיינע תא ררועל ידכ ןכ הארנש אלא וניא םלעהה תואיצמ לכש
ךפהתמו ,ללכ תואיצמ וניא םלעההש רשב יניעב םג םיאור יזא ,"םלעה"המ םילעפתמ אלו
.השודקל

וליפא דוע ןיא"ש העידיה דצמש - דיל אבה רבד לכב תוקסעתההל עגונב םג ןבומ ןכ ומכו
התעש ןוויכו ,תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש הרומג תוטישפב ולצא חנומ ,"םלוע לש וללחב
ותמשנ הדרי הז ליבשבש ותוחילשו ודיקפתל איה תכייש יאדווב ירה ,וז הדובע ול הנמדזנ
.הטמל

-הדובעב רפכש םוש לע ,ידוהי") הרז-הדובעב הריפכה לש תוכיישה םג תנבומ הז יפ-לעו
:םירופ סנ ןיינעל שורוושחא לש ופקותו ("הרז

וניא "דגנמ"ל הארנה רבד וליפאש דע ,"דוע ןיא"ש ,הרז-הדובעב הריפכה ידי-לעש ןוויכ
ןמה רורא ןיב עדי אל" ,האוושהב םיניינעה לכב הדובעה תישענ ,תוקולא דבלמ תואיצמ
,הריזגה תלטבתמ אלימבו ,תוימשגב םג הלגתנו ךשמנ הז ירה - (ל"נכ) "יכדרמ ךורבל
.תוינחורב "אוה ךופהנו"ד ןיינעהמ האצותכ ,"אוה ךופהנו" ,הברדאו

םה םיניינעה לכש עדוי רשאכש ,לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב םג ןבומ הזמו
וז אלש רשב יניעב האורש ,תוימשגב םג ךשמנ הז ירה - ער ןיא רבד לש ותימאלו ,תוקולא
,הזמ הריתי אלא ,"בטל" איה הזב הנווכהש ,ונייה ,23"דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ"ש דבלב
לכב ,ותיב ינבלו ול הלגנהו הארנה בוטב ,25הבוטל אוה אפוג הז רבדש ,24"הבוטל וז םג"ש
.םהלו ול ךרטצמה

* * *

םישנה לע ףאש" - "סנה ותואב ויה ןה ףאש הליגמ ארקמב תובייח םישנ" 26ארמגב אתיא
.27"רתסא ידי-לע 'וכ היה סנה רקיע"ו ,"'וכ ןמה רזג

ורזגש" - "סנה ותואב ויה ןה ףאש הכונח רנב תובייח םישנ" :28הכונחב וניצמ ןכו
םדי וטשפ"ש 29ם"במרה בותכש ומכו) הלחת רספטל לעביהל תואושנה תולותב לכ לע םינווי
רש לש ושאר תא התרכש - 27"תידוהי ידי-לע") "סנה השענ השא ידי-לעו ,("םהיתונבב 'וכ
.(30ןוי אבצ

32ןנירמאדכ" - "סנה ותואב ויה ןה ףאש וללה תוסוכ 'דב תובייח םישנ" :31חספב ןכו
."ולאגנ רודה ותואבש תוינקדצ םישנ רכשב

ןכו םירופב ,םוקמ-לכמ ,33תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תווצמבש יפ-לע-ףא :רמולכ
.סנהל ןתוכייש ללגב ,םישנה םג תובייח חספו הכונחב

רתסאו יכדרמ ידי-לע היה סנהש דבלב וז אל ירהש - םירופב רתויב שגדומ הז ןיינעו
,רתסא ידי-לע היה סנה רקיעש ,תאז דוע אלא ,הוושב

ןוויכ ,עבטה ךרדב אצומ םוש היה אלש רחאל קר עריא םירופד סנהש הזמ םג ןבומכ]
הל רמאש יפכו ,(34"ךלמה תיבב ונל שי תוחא") ,רתסא לע ךומסל רשפאש הווקתה םג הלטבתנש
,[35"רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור" יכדרמ

רתסא םהל החלש" ,ארמגב אתיאדכו ,רתסא תליגמ - אקווד המש-לע תארקנ הליגמהש דעו
36רפסב ןורכז תאז בותכ ,הרותב בותכ ארקמ ול ואצמ . . תורודל ינובתכ םימכחל (אקווד)
,השא ידי-לע סנה השענ םש םגש ףא ,הכונחב הז וניצמ אלש) "הליגמב בותכש המ ,רפסב -
תאיצי תארקנ ,םוקמ-לכמ ,םירצממ וניתובא ולאגנ תוינקדצ םישנ תוכזבש ףאש ,חספב ןכו
.(37"ןורחא לאוג אוה"ש "ןושאר לאוג" ,וניבר השמ םש-לע םירצמ

:אקווד םישנל םירופ סנד תוכיישהב םימעטה 'א רואיבו

תיב לש תוקונית ףלא ב"כ ץביק יכדרמש הז ידי-לע היה ןמה תריזג לוטיבש 38שרדמב אתיא
אל) ומצעב דמל - לארשי יגיהנמו ילודגמ יכדרמ תויה םע :רמולכ .הרות םהמיע דמלו ןבר
.ןמה תריזג לטיב הז ידי-לעו ,ןבר תיב לש תוקונית םע (םירחא ידי-לע

,םישנאה לש םקלחמ תוחפ וניא םישנה לש ןקלחש דבלב וז אל - לארשי ידלי ךוניחל עגונבו
רקיע ,תיבה תרקע ןהמ תחא לכש ,39םישנה ידי-לע תישענ ךוניחה תלועפ רקיע ,הברדא אלא
םע לש םויקהו דוסיה םהש ,ר"בשת לש ךוניחה רקיע השענ הדי-לעו ,ידוהי תיבה דוסיו
.לארשי

:םיניינעה תוימינפב הזב רואיבהו

,לארשי ינבד תוינחורה לע הריזגה התיה הכונחבש - הכונחל םירופ ןיבש םיקוליחהמ
.40ףוגה לע ,לארשי ינבד תוימשגה לע הריזגה התיה םירופבו

."אוה 'ה (תדובע) יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה" 41ם"במרה בתוכ - ףוגהל עגונב ,הנהו

האר :42ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונבל ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמאש םגתפה עודי ןכ ומכו
(ןסאגעגסיוא ןעמ טאה םיא בילוצ) וכפש וליבשבש - דיה לע ותוארהב - הז אוה רקי המכ
!תווצמו הרות יוביר

תלעמ לדוג ,44תוכלמ שובל ואיבי ה"דב טרפבו ,43תודיסח ישורדב ראובמכ - הזב ןיינעהו
םלועב רשאמ רתוי 45תומצעה חוכ ונשי אקווד ובש דעו ,ימשגה ףוגה םג ללוכ ,תוימשגה
.תוליצאה

לש תוקונית ןילטבמ ןיא" 46ל"זראמכ ,ןבר תיב לש תוקונית תלעמב םג וניצמ הז ןיינעו
:"שדקמה-תיב ןינבל וליפא ןבר תיב

,48לארשימ דחאו דחא לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 47רמאנ שדקמה-תיב לע
.םלועה לכב - םדי-לעו

אוה שדקמה -תיב לש וניינע ,יכ - רתוי הלודג ןבר תיב לש תוקונית תלעמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ה"בקה הרשמ יזא ,לארשי ינב לש םתואיצמ הנשיש ירחאלש ,ונייה ,לארשיב הניכשה תארשה
ינבד םויקה םצע השענ םדי לעש איה ןבר תיב לש תוקונית תלעמ וליאו ,םהילע ותניכש
ןתינ וליבשבש ,ףוגה תלעמ תודוא ל"נה םגתפ ךרד-לעו) ךרבתי ותומצע םע רושקש ,לארשי
.(תווצמו הרות יובירו תוינחורה ןיינע

םג היה - לארשי ינב לש םתואיצמ םצע לע ,ונייה ,ףוגה לע הריזגה התיה רשאכ ,ןכלו
.לארשי ינבד םויקה םצע םע םירושקה ,אקווד ןבר תיב לש תוקונית ידי-לע הריזגה לוטיב

הניינע השא יכ - םישנה לע דחוימב תלטומ ןבר תיב לש תוקונית ךוניחד תוירחאהש והזו
תריפס לש התלעמ לדוג דצמ והזש ,49"הלעב תרטע ליח תשא" רמאנ הז לעו ,תוכלמה תריפס
,לארשי ינבד םויקה םצע ,ןבר תיב לש תוקוניתד ןיינעה םגו ,50תומצעב תשרשומש תוכלמה
.תומצעה םע רושקו עגונ - ףוגה תלעמ

םימכחל רתסא החלש ןכלו ,אקווד השא ידי-לע היה םירופב הריזגה לוטיבש םג והזו
.ל"נכ ,המש-לע תארקנ הליגמהו ,תורודל ינובתיכ

:הלא ונימיל עגונב הזמ הארוההו

קלמע לש וניינע והזש ,ןמה תבשחמ הנשי התע םגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ ליעל רכזנ
.אחישמד ארדב םג ,רודו רוד לכב ונשיש

,תורשפ אלל ,שדוקה תרהט לע םהידלי תא תוכנחמ לארשי ישנש הז ידי-לע - הזל הצעהו
הנידמה תפש םדמלל םיכירצ הז ליבשבש - ימשגה הזה-םלועב תילכת לש תונובשח אללו
רפס-תיב) "לוקס-ייה" תוחפה לכלו ,(הטיסרבינוא) "שזדעלאק" ומייסיש חיטבהלו ,(תילגנא)
ןה וליאו ,ה"בקה לכלכיו קפסי - תימשגה תילכתל רושקש המ לכש תעדל ןהילע ;(ןוכית
.םידליה לש תינחורה תילכתה תא לכלכלו קפסל תוכירצ

אל ,סרפו ידמ תפש לארשי ידלי םע ודמל אל ןמה תריזג ןמזבש - םירופה ימיב היהש יפכו
ךכ אלא ,םיאצמנ ובש בצמה תרמוח תא םודמיל אל וליפאו ,הריזגה ןמ לצנהל דציכ םודמיל
תוכלה" םהמיע דמלו !הרות דומלל םתא םיכירצו ,םכניה לארשי ידלי :יכדרמ םהל רמא
אלא ,הזב אצויכו ןיליפת תוכלה ומכ ,לעופב השעמל םיעגונה םיניינע קר אל - 51"הצימק
הרותה תוכלהד ןיינעה םצע דצמ םא יכ ,השעמל םיכייש ויה אל העש התואבש הצימק תוכלה םג
- הז לע ?םלועל תאצל ולכות דציכ ,םכלש תילכתה היהת המ ,יאמ אלא ;(52אינתב ראובמכ)
םכניה :דחא רבד עדיל םיכירצ םתא וליאו ,ךכל גאדי ה"בקה ,וגאדת לא - יכדרמ םהל רמא
הלטב וז הגהנה ידי-לע ,רומאכו .ה"בקה לש ותרות דומלל םתא םיכירצו ,לארשי ידלי
.הריזגה

תודוא בושחל ןיאש עדיל לארשי ישנ תוכירצ ,תירבה-תוצראב טרפבו ,הלא ונימיב ןכ ומכו
עדוי וניאש "ןלטב" ותויהב םלועל תאצל דליה חילצי דציכ ,ןהידלי רובע תימשג תילכת
תוכירצ ןה ,ןהלש הגאדה וז ןיא - 'וכו םלועה יפלכ השוב וז ירהו ,םלועה יניינעמ המואמ
העושיו החלצה ךשמות הז ידי -לעו ,הווצמהו הרותה ךרדב וכליי םידליהש ךכל גואדל
.53לארשי ינב יתב לכלו ,תיבה לכל ,םידליהל
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה הדועסב םירופ תחישמ)
.דכ,אי בקע ירפס (1

.וסר 'מע א"ח ולש שדוק-תורגא (2

.(55 'מע ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"לס דקתשאד םירופ תחיש םג האר (3

.א,ט רתסא (4

.ח,ח םש (5

.א,טי הליגמ (6

.ג,ט םש (7

.א,גי הליגמ (8

.ה,ב רתסא (9

.טל,םש .הל,ד ןנחתאו (10

.חכ,ב"פ ר"בד (11

.(ב"עס ,פ) ו"פ א"הויהעש אינת (12

.ו,דמ 'יעשי (13

.דועו .א,טפ ה"לש .ו"פ הבושתה רעש ח"ר .ב"פ ב"יש סדרפ (14

.('אה) רמאמהב ליעל האר (15

.םש א"הויהעש האר (16

.ו"לפ אינת - ז"הדא ןושל (17

.(ב"עס ,אצ) ז"נת ז"וקת (18

.ת"הוסי 'לה שיר ם"במר (19

.ךליאו ו"טס ג"ישת טבש ד"וי תחיש םג האר (20

.דועו .חמ 'מע ז"נרת מ"הס (21

.מ"כבו .ד"ער ,ז וצ ת"וקל הארו .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי (22

.ב"עס ,ס תוכרב (23

.נ"שו .א,אכ תינעת (24

.נ"שו .ךליאו 126 'מע ו"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות האר (25

.י"שרפבו א,ד הליגמ (26

.םש ףאש ה"דותב אבוה - ם"בשרפ (27

.י"שרפבו א,גכ תבש (28

.ג"פר הכונח 'לה (29

.םש תבש ן"ר (30

.ם"בשרו י"שרפבו ךליאו א"עס ,חק םיחספ (31

.ב,אי הטוס (32

.(הנשמב) א,טכ ןישודיק (33

.ב,וט הליגמ (34

.די,ד רתסא (35

.די,זי חלשב (36

.יחיו 'פ פ"העש .א,גנר א"חז .ו ,ב"פ ר"ומש האר (37

.ט"פס .ח"פס ר"תסא (38

.ךליאו 34 ע"ס "רענל ךונח" סרטנוקב אבוה - .א,דמ ה"לש האר (39

.ג"קס ר"תעס ח"וא ז"טב אבוה - שובל (40

.(הרעהב - טצ 'מע ז"ח שדוק-תורגא - ג"ישת ישימחה רנ בתכמ הארו) ד"פר תועד 'לה (41

.םש ןמסנהבו ,(בכש 'מע ז"ח שדוק-תורגא) ג"ישת זומת ו"כ בתכמ םג האר (42

.(ךליאו ב,ס צ"מרד) 'ה תודחא תוצמ צ"צהל צ"מהס האר (43

.ךליאו זפ 'מע א"גמ ת"הוא .ךליאו א,חע הרוא-ירעש .ךליאו ב,בצ א"גמ א"ותב (44

.ךליאו 120 'מע םולש-תרות ש"הס האר (45

.ב"עס ,טיק תבש (46

.ח,הכ המורת (47

.דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (48

.מ"כבו .שגיו פ"ס א"ות הארו .ד,בי ילשמ (49

.נ"שו .ךליאו וק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (50

.ד ,י"פ ר"תסא (51

.ה קרפ (52

.נ"שו .ג"לס ג"ישת טבש ד"וי תחיש םג האר (53
יבר יצוצינ


שדוקה ריע הירבט


ראותה תא ןמשל ףיסוהל גוהנש םירע עבראמ תחא איה הירבט
יברו ם"במרכ לארשי ילודג םינומט וז ריעב * "שדוקה ריע"
רורצ * שדחתהל ןירדהנסה הדיתע םשו קודורוהמ לדנעמ-םחנמ
לש ןושאר םוסריפ ןללכבו ,וז ריעל יברה לש תויוסחייתה
לגרל - מ"דשת תנשב ריעה חתפמ תלבק רחאל חלשש תרגיא
הירבטב ה"יא ךרעייש ם"במרה םויס


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה רמוא ךכו .םהיתורודל וניאישנ וניתובר דצמ הביחו דובכ לש םוקמ רומש הירבט ריעל
:(332 'מע ,אכ ךרכ תוחיש-יטוקל) ח"לשת ןטק םירופ תודעוותהב

לארשי ץרא בושייל רזעו קוזיחב ,וניאישנ וניתובר ולדתשה ,םדקמו זאמ
יבתכמב עודיכ) םהש - הירבטו תפצ ,ןורבח ,(הקיתעה) םילשוריב טרפבו ,ללכב
.'וכו םיללוכה םע דחוימב םירושק ויה ((ק"ת תנש ירחאל) זאד םיר"דשה

(בי הכלה ד"י קרפ ןירדהנס תוכלה) ם"במרה ירבד תא יברה ריכזה תופסונ תובר תויונמדזהב
,"שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל (לודגה ןיד-תיב) ןידיתע הירבטבש איה הלבק" ,םהיפל
:(771 'מע 'ב ךרכ א"משת שדוק-תוחיש אמגודל האר) ןייצו

אכלמ ילגתי"ש רמאנה םע תאז םירשקמו ,(הזל תוכימסב וא) לילגב איה הירבט
.(ב,ז 'ב קלח רהוזל תורוא יצוצינ ,םש ז"בדר האר) "לילגד אעראב אחישמ

"התייאר הבוט"

עימשה "שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע הירבטב"ש ם"במרה ירבדל ימינפ רבסה
:(185 'מע 'ב ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') ח"משת תבטב 'ה ,שגיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה

:םדאה תדובע ידי-לע הנכהל סחיב . . ןיינעה תא ראבלו ףיסוהל שיו

םדאה תדובעב ןיינעה רואיבבו ."התייאר הבוט"ש ארמגב אתיא - הירבט תודוא
,הבוט ןיעב וריבח לע לכתסמש ,ונייה ,"הבוט ןיע"ד ןיינע והזש רמול שי -
ןיעב וילע לכתסמ וריבח םגש ,"םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ" אליממו
."לארשי תודחאו לארשי תבהא - תוללכבו ,הבוט

ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע הירבטב' - הלואגה ןיינעל רשקה והזו
םיפיסומש הז ידי-לעו ,לארשי תבהאד ךפה איה תולגה תביס ירהש - 'שדקמל
.תולגה ,בבוסמה םג לטב אליממ ךרדבו ,תולגה תביס םילטבמ ,לארשי תבהאב

םוי לכב אב והילא

'ז ,הכרב תשרפ 'ד םויב - "לארשי הנחמ" ןרקה ידידי םע ואבש םיחולשה ינפל ותחישב
:(67-66 'מע 'א ךרכ 'א"שנת תויודעוותה') יברה לחיא ,א"שנת ירשתב

,ומצעל רשבל "חילש" היהי ונתיאמ דחאו דחא לכש - רקיעה אוהו ןוצר יהיו
הז 'וג הז וניקולא הנה" ,"אב הז הנה"ש ,ותביבסב םידוהיה לכלו ותיב ינב
רבכ איבנה והילאשו ,אחישמ אכלמ דוד הנהו ,(הז םימעפ 'ב) "ול וניוויק 'ה
אתא" :ב,גמ ןיבוריע תכסמב ל"זח רמאמ יפ-לע - הירבטב הז ינפל םוי היה
ןידיתע הירבטב" לודגה ןיד-תיבו ,"לודגה ןיד-תיבל . . לומתאמ והילא
חישמ תודוא רשיבו - (ד"י קרפ ףוס ןיררדהנס תוכלה ם"במר) - "הליחת רוזחל
.ונקדצ

:רמאו יברה ףיסוה הזל ךשמהב

,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,םוי לכב אובל לוכי חישמש ןוויכש ,רמול שיו
והילא אב - חישמה תאיב תודוא הז ינפלש םויב רשבל ךירצ איבנה והילאו
ולאל (דחוימב) חישמה תאיב תודוא רשבמו םוי לכ שממ לעופב הירבטל איבנה
תאז םירמוא ןיאש ולא םג - "אוביש םוי לכב ול הכחא"ד בצמו דמעמב םידמועש
...(ד"בח גהנמכ) רובידב

"סיאורביט"ב "הצעומ"

-יכדרמ ברה ג"הרהו אריפש םהרבא ברה ג"הרה ,שדוקה-ץראל םיישארה םינברה לש םרוקיבב
םיעטק ןלהל .הירבט ריעה םג רתיה ןיב הרכזוה ,ט"משת תנשב ,יברה לצא ,א"טילש והילא
:(751 'מע 'ב ךרכ ט"משת תוחישה-רפס) םידחא

ךירצו ,דיתע ןושלב רמאנ - "לאוג ןויצל אבו" :(ךויחב) א"טילש ר"ומדא ק"כ
!הז ירחאל דחא עגר םינפ-לכ-לע ,רבע ןושלב רבכ היהיש

,לילגב הליחת הלגתי (איבנה והילא) ונקדצ חישמש וניצמ ל"זח ישרדמב
והילא םא םג דיפקי אל שיא ,לבא ;"התייאר הבוט"ש ,הירבטב - אפוג לילגבו
.הירבטל חישמ אובי ותרחמלו ,ןילקורבב וליפא ,ץראל-ץוחב אובי איבנה

םידרפסה לצא תרוסמ שי - הירבטב חישמ תאיבל עגונב :א"טילש והילא ברה
שקיב (הירבטב דובכ ותחונמו רייאב ד"יב רטפנש) סנה לעב ריאמ יברש
- חישמה תא עוגפלו ךליל לכויש ידכ ,ודיב לקמ ונתיו ,הדימעב והורבקיש
לש בצממ המיק לש ןמזה אל וליפא ,ללכ ןמז תויהש אלל - הירבטב אוביש
...!הדימע לש בצמל הביכש

...ןירדהנסה יבגל םג וניצמ הירבט לש התלעמ :א"טילש אריפש ברה

םש תעיבקל עגונב אלפ רבד לע ריעהל שי. . :א"טילש ר"ומדא ק"כ
וליאו ,"םינייד"ו "םיטפוש" אוה שדוקה-ןושלב םמש ,הרואכלש ,"ןירדהנס"
אלא שדוקה ןושלב הפ-לעבש הרותב םש ועבק אל המלו ,ז"על םש אוה "ןירדהנס"
?ז"עלב

."םינפ רודה אנוש" ןוקירטונ "ןירדהנס" :א"טילש והילא ברה

םשה לש וטושפ לבא ,זמרה ךרד-לע אוה הז ןיינע :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.(ןווי ןושלב -"הצעומ") ז"עלב אוה "ןירדהנס"

םש) "סיאורביט" םש לע תארקנ - "הירבט"ל עגונב םג :א"טילש והילא ברה
."התייאר הבוט" - שדוקה ןושלב הז םש ל"זח ושרד ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ז"על

הנידמה תגהנהל ךיישש (הירבט) ריע לש םשל עגונב :א"טילש ר"ומדא ק"כ
וזמ הלודגו .ז"על םשב (םג) םישמתשמש ךכ לכ אלפ הז ןיא - 'וכו תורטשו
-תיבב ונקויד תומד ומישיש הצרשכ) ןודקומ רדנסכלאל וחיטבהש - וניצמ
השענ ,זאמו ,ומש לע וארקי הנש התואב ודלוויש םינהכה לכש (שדקמה
הרות) הרותב םש "ןירדהנס" םשל עגונב אוה אלפה רקיע ;ידוהי םש "רדנסכלא"
.ם"במרב "ןירדהנס תוכלה" . . "ןירדהנס תכסמ" ,(הפ-לעבש

תיד"בח הנוכש

-תיב להנמ םויכ - תפצמ רמרק 'יחיש ףסוי ברה ח"הרהל יברה בתכ מ"דשת בא-םחנמב א"יב
:ונב לש תרופסתה לגרל בתכמ ילושב - הירבטב ויתודסומו ד"בח

הירבטב תיד"בח הנוכש

.([התע-תעל םינפ-לכ-לע=] ע"על פ"כע) תישעמ הניא -

ךבוסמ ןיינע

יפכ "'קה םנחמב ד"בח םעטמ הבישי" תמקהל תונויער רפסמ ולעוה ז"טשת-ו"טשת םינשב
שדוקה ריע ינקסע" לא (דיש 'מע א"כ ךרכ שדוק-תורגא) תרגיאב יברה לש השודקה ותואטבתה
שקיב ףאו (חפ 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגא האר) רבדה תא יברה ללש אל תינורקע ."הירבט
האר) םיבורמ םיישקב לקתנ רבדה .הכאלמל רפסה-תיב ןיעכ ,דסומ תמקה לש תורשפא קודבל
והז"ש ןוויכ) "ותליחתמ רבדה לכ לע ןודל שי" יכ עבק יברהו (גסק 'מע םש שדוק-תורגא
.("םידדצה לכמ ךבוסמ ןיינע

"םבילב 'ה ןתנ"

תודוא שדוקה תזרכהב אצי יברהש ירחא שדוחמ תוחפ תצק ,מ"דשת רבדמב תשרפ שדוק תבשב
דמעש ,יקצירטסיב יול 'ר ג"הרהל יברה ןמיס ,הנושארה החישה ירחא ,ם"במרה דומיל תנקת
.(18 'מע - מ"דשת - הנש לש המושיר ןמוי) המבל הלעיש ,הטמל

ימויה רועישו תובא-יקרפ ,קחצי-יול-יטוקל) י"שרב תולאשל השדקוהש ,תישילשה החישב
הזוזמ תוכלה םע רשיק ותוא) םימדוקה םימיב "עדמ"ה רפס םויסל יברה סחייתה ,(ם"במרב
:(1800 -1803 'מע 'ג ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') רמאו (ימויה רועישבש

"םויס" ךורעלו ףסאתהל המכו המכ לש םבילב 'ה ןתנ - עדמה רפס םויסל רשקבו
ריעב - ("ןמטנ הפ" :עודיה ןושלכ) ןמטנ ובש ם"במרה לש ותחונמ םוקמב
הירבט

- (ם"במרה לש ותחונמ םוקמב עדמה רפס דומיל םויס) םיניינעה תוכיישו]
,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" הרותב (לוכיבכ) ותומצע תא סינכה ה"בקהש םשכש
(ושפנ) ותומצע תא סינכה ם"במרהש ונייה ,םארובל ןימודש - םיקידצב אוה ןכ
,[ם"במרה 'תומצע' םע םידחאתמ הז דומיל ידי-לעש ךכ ,ורפסב

וכרע ןכו . . ןקזה ר"ומדא לש ותרותמ הז דמעמב דומלל םבלב 'ה ןתנ ןכו
'הקשמ' ואיבה . . ל"נה תודעוותהמו . . הז רפס םויסל רשקב 'תודעוותה'
ר"ומדא לש ומוקמ אלממ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דל ,ןאכל
.ןקזה

ךשמהב וז תודעוותה האב - וז תודעוותה רובע ל"נה הקשמב םישמתשמ רשאכו
םע וז תודעוותהב םיפתתשמה לכ תא םירשקמ הז ידי-לעו ,ל"נה תודעוותהל
.ל"נה תודעוותה יפתתשמ

חווידו 'הקשמ'ה תא איבה ,תאז ןגריאש ימ ןאכ אצמנ - רומאה לכל ךשמהבו
- 'אקנוורפ יוהיל והיא ארגיאד אניירק' ןכלו ,ל"נה תובוט תורושבה לע
תנמ לע 'הקשמ'ה תא אוה לבקי ןכלו ,וז החמשב םיפתתשמה שאר תויהל וילע
םויב קלחי - ארוביצד אחריט ינפמו ,וז תודעוותהב םיפתתשמה לכל ונממ קלחל
ףיסויש ירחאל) 'וכ םיאתמה ןמזב תבשה ירחאל קלחי ראשה תאו ,טעמ קר תבשה
ףיסומו ךלוהד ןפואב ,תונמדזה לכב הקשמהמ קלחל ךישמיו ,(הקשמ דוע
...רואו

.תפצ ק"היעד ארתאד-ארמ תעכ ,יקצירטסיב יול ברה ג"הרהל הקשמ קובקב ןתנ יברהו

הירבטו ריהק ,סאפ

קלחמ (1966 'מע 'ג ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') ה"משת םישודק-ירחא תשרפ תבש ,ךכ-רחא הנש
ןאכל אבוהש 'הקשמ'ה ןמ םג ברועמש" 'הקשמ' - תבש ירחא וכרעייש םימויסל 'הקשמ' יברה
רפס 'םויס' תגיגחמ 'הקשמ' ןכ ומכו וקורמבש סאפ ,םירצמבש ריהקב ךרענש םויסה תגיגחמ
ופוג ןמטנ םש ,לארשי ץראבש הירבט ריעב ם"במרה לש ותחונמ םוקמ לע המייקתהש עדמה
."ןיד אמלעב ותויח םייחב ותדובע לכ המלשנש ירחאל ,ם"במרה לש שודקה

ם"במרה ןויצ לע ,םויסה םויב ם"במרה םויס תא םייקל הרוה ק"האב ד"בח תדוגא יריעצל
.תונוש תוארוה הז ןיינעב ויהו ,הירבטב

-רפס) ט"משת תנשב ,לשמל .הירבטב 'םימויס'ה תכירע תא זריזו יברה ריכזה הנש ידמ טעמכ
:ישימחה רוזחמה םויס רחא (174 'מע 'א ךרכ ט"משת תוחישה

םג וכרעי ,םוקמו םוקמ לכב םישועש ם"במרה םויסד תוגיגחה ןיבש ןוכנו יאדכ
-לעו ,ם"במרה לש ותוקלתסה םוי ,ט"לעבה יעיברה םויב ם"במרה םויסד תוגיגח
הירבטב ם"במרה לש ונויצ לע - בוט המו ,לארשי-ץראב תחא הגיגח - םינפ -לכ
,(א,ו הליגמ) "התייאר הבוט" - בוטה תלעמ שגדומ 'הירבט'בש ריעהל . .
."'דובעשה תרצמ . . םהיניע ומתסנ'ד ןיינעה תלילש ,אטישפו

:(171 'מע 'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') תבטב ף"כ יאצומב ,הנש התואבו

לע - דחוימבו ,השודקה ונצראב . . םימויס המכו המכ רבכ ושע רבכש ףאו
רמאנ ,היהיש ימ היהי ,ידוהיו ידוהי לכ לע םא רשא - הירבטב ם"במרה ןויצ
הרותה לכ לש ידוהי ,ם"במרה המכו-המכ-תחא-לע - "אשידק ןוהליד אפוג"
ןוויכמו ,אשידק היליד אפוג - וירחאלש תורודה לכל "ךרדה הרומ"ו ,הלוכ
.ולש 'ןויצ'ה לע 'םויס'ה תיישעב ןיינעה לדוג אופיא ןבומ ,ןכש

:(97 'מע 'א ךרכ א"שנת - תוחיש-רפס) יעיבשה רוזחמה םויס תא ףאו

םע דחיב הז שדוק-תבשה םויב יעיבש רוזחמב ם"במרה דומילד םויסה תא וכרעיש
- דובכ ותחונמ וב ריעב ,("רפע ינכוש וננרו וציקה" ,ףוגב המשנ) ם"במרה
...'שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל (ןירדהנס) ןידיתע' הילא הירבט

הדיעמ הבצמ

תולדג תודוא ,לארשי ילודג ידי-לע רמאנש ,"השמכ םק אל השמ דעו השממ" םגתפה רוקמ יבגל
:(1665 'מע ,ג ךרכ ,'ה"משת תויודעוותה') יברה אטבתמ ,ם"במרה

םיעדויש המ ,םוקמ לכמ ,הז םגתפ רמאש ןושארה והימ רוריבב םיעדוי ןיאש ףא
יבג-לע םג בתכנש - טרפבו ,לארשי ילודג ידי-לע רמאנ םגתפהש אוה רוריבב
לש ורבק לע וחטתשהש לארשי ילודג לש םהיניע הארמל היהו ,ם"במרה לש הבצמה
האדוה לש ןפואב קר אלו ,ךכב םה םידומש הנימ עמש - יקתשדמו ,ם"במרה
...דבלב

תריטפ םוי תעיבקל רוקמכ שמתשמ יברהש (1 הרעה 26 'מע ו"כ ךרכ תוחיש-יטוקל) וניצמ דוע
."(ךרעל הנש םישישכ ינפל המקוהש) הבצמה חסונ"ב - ראשה ןיב - ם"במרה

םירמ הראב

יאצומ לכב םימ תולדל םיגהונ תצק" :בתכ ,כ ףיעס טצר ןמיס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב
איה ,הירבט לש המיב איהש ,םירמ לש הראבש םימכח ורמאש יפל ,תונייעמהמ וא תוראבהמ תבש
דימ אפרתמ הימיממ התושו הב עגופש ימ לכו תונייעמהו תוראבה לכ לע תבש יאצומב תרזחמ
."םירמ לש הראבמ םהל ונמדזי ילוא יכ תבש יאצומ לכב תולדל ןיגהונ ךכל ויאולחת לכמ

'ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - בל ףיעס ט"לשת קלב-תקוח תשרפ תבש) הז גהנמל סחייתמ יברה
ומכ בתוכ וניאו) ונחלושב הז גהנמ איבה ןקזה ר"ומדאש ןוויכמש ,רמואו (279-277 'מע
םג םוקמ ךכל שיש ןבומ ירה ("הז גהנמל יתיאר אלו" :ד"וי ףיעס ףוס םש עבקש לשמל א"מרה
תינקדצה תינברה=) ילש תיבה תרקע לצא - לעופב ןכ וגהנתיש יתיאר אל לעופלש ףא] התע
ר"ומדא ק"כ לש ותגוז =) יתומח תומחו ,(םדוקה ר"ומדא ק"כ לש ותגוז =) יתומח ,(ה"ע
.[(ב"שרה

:לעופל הנקסמהו

הראבמ האבש האצות היהתש רקיעהו ,ונוצר יפל ןיינע הזמ קיפהל דחא לכ לע
לש ןיינעל איבמש תוימשגב 'ךשמות'ש האצות דעו תינחור האצות ןה ,םירמ לש
.המילשו הבורק האופר

לעפנ - וניבר ע"ושב הז ףיעס דומילב הנה םיניינעה תוינחורל עגונבו
םילוד תבש יאצומ לכבש "תכשמנ הלועפ"ד ןפואב תבש יאצומ לכב הז ןיינע
ךשמנ הזמו תבש יאצומ לע לעופ הזו "תונייעמהו תוראבה לכ"ב םירמ לש הראב
תוימשגבו ,תוינחורב אירב עובשו תוימשגב אירב עובש היהיש ,עובשה לכ לע
.דחי םג תוינחורבו

םיגהונ דציכ

לצא 'םילבא םוחינ' רוקיב ךורעל יברה עסנ ח"ישת בא-םחנמב 'ג ,םירבד תשרפ 'א םויב
ח"הרה ויחא תריטפ רחא - ץינשיפוקמ לשעה לישעה-עשוהי-םהרבא יבר ,ץינשיפוקמ ר"ומדאה
ץינשיפוקמ ר"ומדאה .(359 'מע 'ב ךרכ 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות') ל"ז אגרש-יכדרמ 'ר
חטתשה םא לאש ר"ומדא ק"כו הירבט שדוקה ריעבש םייחה תיבב הנש התואב ורוקיב לע רפיס
.קודורוהמ לדנעמ-םחנמ יבר ק"הרה לש ונויצ לע םג

יגהנמ רבד לע (ב .םיימשגה תונופטש םש ובסהש םיקזנהל רשקב (א םג ןיינעתה ר"ומדא ק"כ
.םינהוכל השיגה תודוא ןכו ,תונוידפ תחנהל עגונב םוקמה

ריעה חתפמ

טבשב ד"יב ר"זש רמל יברה בתכ ,"הירבטב שפונב אצמנ ודובכש יל רסמ 'יש יקצדורוג ברה"
. םאולימב שפונה ימי לצניש ןוצר יהיו" :ףיסוהו (אמק 'מע ,'כ ךרכ שדוק-תורגא) א"כשת
..."תוליעפב הפסוהל חוכ ףילחהל .

ק"כל הירבט ריעה חתפמ" :(17 'מעב) םיארוק ונא מ"דשת ןוושחרמב 'ומ 'ד"בח רפכ'ב
:רמאנ המצע העידיב ."א"טילש ר"ומדא

ד"בח יליעפו ינברמ ,ןמכייט בוד ברה דיב חלש ,הירבט תייריע שאר ,יביב לאגי רמ"
ריעב ד"בח יחילש תוליעפל הרקוה תואכ א"טילש ר"ומדא ק"כל הירבט ריעה חתפמ תא הירבטב
יברל שיגהו א"טילש ר"ומדא ק"כ רצחב ירשת שדוחב רקיב ןמכייט ברה . . וזה שדוקה
."[ריעה שאר לש=] בתכמה תאו חתפמה תא א"טילש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

הווצת תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ ,רדאב א"י

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח םירמואו ינשה רפסה
.1"...רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד)

,םיקסופה בור תעדל .2הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל
.3רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
4"(יריצב) 'רכז' ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.5(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

.'ךתקדצ' ןכו ,6'םימחרה בא' םירמוא

ינש םוי
7רתסא תינעת ,רדאב ג"י

תינעתהמ םירוטפ - 10םוי 'ל לכ תדלויו ,9הקינמו תרבועמ ,8(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.11

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .12רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.13הייתשל תונתהל ךירצ

.4:09 :רתויב המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .14"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.15'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:16תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,17הדימעב ןתוא םירמוא
:18ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

הווק :תוחילס / 'הו 'בד רדסב םוחר אוהו / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ ךמע יכ / רובעיו ,19ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / וניוויק
ל-א / 20רפסמ יתמב / רובעיו ,ךלמ ל-א / ל-אה התא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ
עמש / םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 21ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ
הנעש ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 23ונעשפו ונעשרה / 22ונלוק
ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,25ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 24ינעד אנמחר / םהרבאל
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [26'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל

:הרותה תאירק

.27םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,והוארק םאו .28הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.29הלעי - םשה לוליח

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .30הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.31רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

"םשב" ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ ,"'ה"-ל

:לקשה תיצחמ

תיצחמל רכז ,החנמ ינפל 33תינעתה םויב הקדצל 'לקשה-תיצחמ' םינתונ 32תוזרפה ירעב
.34"וילקשל ןהילקש םידקה" ,םירופ סנל הרושקש לקשה

,35ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ 'תיצחמ' לש תועבטמ שולש ןתונ דחא לכ
ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו
תתל ץופנ השעמלו] םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו .הנש
,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ןפואבו ,[תונבו םישנ רובע םג
.36םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .37"תרחואמ העשב" - הליפתה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמהב

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,38וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.32'ונכלמ וניבא' אלו ,ןונחת םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.39החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.40

.6:02 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

ישילש םוי
םירופ ,רדאב ד"י

בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ ,םירופ ליל ,ברעב יעיבר םויב ,הליגמה תאירק תארקל
.41

תרשע (ב .'ךלמה' תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.42"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

םא .44הליגמה תאירק עומשלו 43תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות (ל"חר) לבא
ול ןיאו .45ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא
גהונו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .46החמש ינימ תוארל
האר ,תונמ-חולשמ ןיינעל .47וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר
.ןלהל

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיכמ
.32לבקתת -שידק םירמוא ,ןכמ רחאל .רזוח וניא ,הכרבה

לוק הז ןיא יכ - םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.48"ללכ םדא

איה הליפכהו ,49תרגאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
-לעבה םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ".50םיקלח השולשל
םויס דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש ,יברה לדתשה ללכ ךרדב .51םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק
.52האירקה

תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא הבוח-ידי איצוהל ןווכי
.32"ונביר תא ברה"

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.53ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

,'יגגאה' :והשלכ ראותב 'ןמה' רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.54"הזב אצויכו 'ערה'

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.55(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' תוביתהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא ארוק רוביצה
.56ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא'ו (וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.57"(טכ,ט)

.הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.58"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

-שידק .ונילע .(אמלש -אהי) שידק .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 59ךכ-רחא
.32םיקידצ ךא .ארית לא .םותי

.60"הליגמ עומשל" (ארוקה ךרבי - ואל םאו) תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,61רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.62םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה

.ןוזמה תכרבב 'םיסינה לעו' רמאיו ,63"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"

:תירחש

.32שידק יצח .'םייפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לעו - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
,רוכז תשרפ עמש אלש ימ .4(יריצב) רכז ךכ רחאו (לוגסב) רכז םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
'לקשה תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי
.64וישכע תאז ןתונ

.65הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.49"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,66ונייחהש ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.32םירופ תדועסו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמ לע םג ונווכי ונייחהש

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,68'בקעי תיב' םירמואו .67לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.69"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.70

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.71םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ חולשמ
.73שדוח רשע-םינש ךות וירוה לע לבאלו םישולש ךות לבאל תונמ םיחלוש ןיא .72התוערל
.74תונדגמ אלו םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל תונתמ
תוברהל בטומו ,75חבושמ - םינויבאל הקדצו (יריצב ש"ירה) םיערל תונמ חולשל הברמהו
הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ םינויבאל תונתמב
תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא
.76"םיאכדנ בל

.77"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.78חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ-חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,79םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכיסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.80םינטקה ידי-לע רקיעב השענש "םירופב

.81הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

.32החנמ תליפת םדוק ,לקשה תיצחמ םויה םינתונ 82ו"ת םילשוריב

:החמשו התשמ

םינפ-לכ-לעו] 84םויב תויהל ךירצ הדועסה בור .83"הדועסה ךכ-רחאו תמדקומ החנמ תליפת"
לעו' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו .[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי
.85ןוזמה תכרבב 'םיסינה

.86החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,84"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.87םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
.88"טנבא רוגחו 'לטיה ענעלביוס'

.89"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי -ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.90"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.91רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד שי 'עדי

.49"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

םימעפ ויה .92םירופב םג תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
דחא םינפ-לכ-לעש ,93וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש
.94רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.95הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.96'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
97"גחה ינפל םוי םישולש" םיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.

,יעיבר םוי
םירופ ןשוש ,רדאב ו"ט

.הלילב ישימח םוי ,םירופ-ןשוש-ליל לכ ,הליחתכל 32הנבל שודיק ןמז ףוס

.תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו ,םירופ םוי אוה םילשוריב

.98המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיחב

.99החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו ןונחת םירמוא ןיא :תוזרפה ירעב

;ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.100רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא
ןיינעתמה .(ונל ושדחתנש וא ונקותש םירבד המכ דבלמ) תורעהב טרפבו ,םעפה ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.ז"נשת םירופד ,טלק ןויליג 'תורשקתה'ב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב

.'ד"בח ללוכ חול' (1

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןיינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
'תויודעוותה' הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח מ"דשת

."םיקסופ המכ" 443 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'בו .ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש (3
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרע תידומלת הידפולקיצנא

.(חס 'יס ט"ח קחצי תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא יכ-םא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה-רפס (4

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

.'ד"בח ללוכ חול' .33 'מע םיגהנמה-רפס (5

ףוס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי םויה (6
.'ד"בח ללוכ חול' .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקלב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (7

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חכ-ישושת םינקזו ,(םש) םיניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (8

לאירבג-יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (9
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה ןיב

.םש לאירבג-יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (10

ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעלו (11
ב"ח תעד-הווחי ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה ףכ ,זט ק"ס ןויצה רעשב
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג-יעטנו ,חע 'יס

ךרכ ש"וקל ,ג"פ ת"הגא :הזב הארו) .רחשה תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (12
הבושת-תינעתב קר רבדמ רתוי תמדקומ העשל םש רומאהש ,יברה םשב 17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה'ו 313 'מע בכ
םש ןייצמ יברהש ןוידה רוקמב םנמא .(12 ןויצ י"ע 494 'מע ב"ח ב"נשת - הגומ יתלב - שדוק-תוחיש ע"עו)
תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב
י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי
ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (13
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפס' (14
חולב אבוה) ז"טשת ד"בח ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה רעש ולש
'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל הז
.(18

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (15

.359 'מע 'ה תליהת רודיס (16

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (17

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,'ד"בח ללוכ חול' פ"ע (18
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב ספדנה

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (19
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (20
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבו תיב לכ ןיב םג ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ח"משת רתסא תינעתמ ואדיווב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .347 'מע 'ה תלהת רודיס (21
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (22
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (23

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (24

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (25


ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ םירמוא אלא ,ןזחו להק קוספב קוספ 'ונכלמ וניבא'מ קלח רמול ונגהנמ ןיא
.(בק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג ט"משת תנשמ לחהו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
יגהנמ רצוא' - (םינשיה םירודיסל דוגינבו - א"שת .י.נ) א"ות רודיסל ןוקיתה חול פ"ע תאזו ,(קורושב
.אק 'מע םש 'ד"בח

.45 'מע םיגהנמה-רפס (26

.םש םיגהנמה-רפס (27

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (28
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב
זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ 'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא
רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב 'ד"בח ללוכ חול' (29

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (30

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (31

.'ד"בח ללוכ חול' (32

.םירופ יגהנמ - םיגהנמה-רפס (33

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (34

זמר (ב .םילקש תשרפב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו (35
םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ומצש םימי תשלשל
- שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא םידעומה -ירעש
.332 'מע ב"ח א"שנת 'תויודעוותה' ,"רבכ ולביקש

.311 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה ,םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע - לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הניינעו

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה-רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (36
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

ש"מכ אלו ,"לקשה תיצחמ"ל ןינתונש רמולמ ןירהזנ ןיאש חוורה גהנמכ עמשמ "לקשה תיצחמ" ןושלהמ ,בגא
ראבתנ םעטהו .(טסת 'יסב "חספל רשב דחייל אלש" ששחה ד"ע) "לקשה תיצחמל רכז" אקווד רמול דועו י"א חולב
יכ" קוספהמ דומילהמ ןכו ,םש 'סותו י"שרו א,ט ב"ב 'מגהמ חכומש ןוויכ ,219 'מע ו"כשת שדוק-תוחישב
.ש"ייע ,'הקדצ' הניינע איה םגש - הקדצ יניינעל ,לקשה תיצחמב רמאנש "םישוע םה הנומאב

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (37
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .טמשנ וז תינעתבו ,'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב 'ד"בח ללוכ חול' (38
טוקלי' הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע 'םידעומ - ףסוי

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (39

.ב"צרת ס"וס הרורב-הנשמו א"מר (40

.ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב-הנשמו םייחה-ףכב) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (41
.(439 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' םג האר .לקשה תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה-רפסב עמשמ ןכו

- שדוק-תורגיא 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש הנטקהב רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (42
.21 'מע לומ ,ז"נשת ןילקורב ,ש"רהמ ר"ומדא תודלותה -רפסבו .מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,ש"רהומ ר"ומדא

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (43
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (44

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (45
.דמר 'מע 'םידעומ - ףסוי טוקלי'ב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה-רשג (46

.אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (47

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל (48

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה-ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (49
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

.םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה-רפס (50

.בכ ק"סוס םש םייחה-ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (51

.ונ ע"ס ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .םש (52

.טי ק"ס םש הרורב-הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (53

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (54

ונימיב םימעפל עקר ;'ןמה' לכב טעמכ הכה ה"כשת םירופב] .(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה
'ןמה' לכב הכה א"משת םירופב .24 'מע 128 מ"יב - קזח רתוי "אתדמה ןב ןמה"ב הכה כ"דבו ;ולאמשב םימעפלו
.[דורב 'יש מ"רה - וב ונגינש

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (55

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכ ,'ד"בח ללוכ חול' (56

.(דבלב 'תאזה תרגאה') דועו ,השמ-הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה-רפס (57

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (58

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןיינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .'ד"בח ללוכ חול' (59
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ - םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

רמאו לולגל קיספה ןתוא רמגשכו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה תוכרבב ץ"שה לחהש דיימ :ה"כשת םירופב]
ךותל הליגמה סינכה םייתניבו ,"שודק התאו" רמול לחהו ,הלילגה םייסו ךישמה רמגש רחאל ,"בקעי תנשוש"
.[55 'עה ל"נה ןמוי - דומעל שגינו ,קיתרנה

.דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (60

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (61
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלשה -ךורעה םג פ"כו ,יח-שיא-ןבו יכדרמ-רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה-רפס (62

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (63

.הליחתכל התניתנ ןמז והזש ד"צרת 'יס א"גמה תעד הארו ,'ד"בח ללוכ חול' (64

'יס ד"הת תעדכ ,(18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (65
ס"וס ג"מרפהו ג"צרת ס"וס א"רגהו ח"רפה ,אנר 'יס א"ח ז"בדרה ת"וש ,ב"סר ס"וס ד"וי תיבה-קדבב י"ב ,וסר
.ל ק"ס ג"צרת 'יס םייחה-ףכב אבומכ םידרפסה גהנמו ,ןלהלד ל"ירהמב ההגהב אבוהש טרופקנרפ גהנמ ,ז"פרת
ש"מכ םיזנכשאה םלועה גהנמ ןכו ,ל"ירהממ םש א"מרה פ"ע ,הליגמה תאירק ינפל לומל בתכ 'ד"בח ללוכ חול'ב
.חער 'מע א"ח תירבה-רצוא .נ"שו ,וכת 'מע 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' הארו .א"חהמ ז"פרת ס"וס ב"נשמה

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (66

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ "'ה תליהת" ירודיסב (67
.ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב

.גכ תוא םש ללוכה-רעש (68

.המק 'מע 'םירופ - םידעומה ירעש' (69

.םש 'תורשקתה' (70

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (71

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (72

.דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחיש האר ,תונמ חולשמ תודוא
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו

.ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ (73

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (74
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה-רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,'ד"בח ללוכ חול' (75

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ היעשי (76

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה-רפס (77
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקלב אבומ ,ו"סוס 'םירופ תכרעמ - םיניד תפיסא' דמח-ידש האר (78
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.תוקוניתה י"ע

-תשודק האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (79
'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - הקדצב טרפבו ,םירופ יניינעב םינטק ינטק ךוניח ד"ע .הינש השודק יול
.561

מ"דשת 'תויודעוותה' - םיניינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (80
.המק 'מע ב ךרכ םחנמ-לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע ב"ח

.תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב 279 'מע א"לח תוחיש-יטוקלב

.484 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (81

.םילשורי הרכזנשכ ןלהל ןכו .ארמוחל גוהנל שי 'המוח תופקומ קפס' םהש תומוקמ ראשב ןכו (82

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,'ד"בח ללוכ חול'ו ,םש םיגהנמה-רפס (83

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה-רפסב

.םש א"מר (84

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,'ד"בח ללוכ חול' (85

.ותעב רבד חולב ז"ע קחצי-תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (86

.י 'יס 'םירופ - םידעומה ירעש' (87

.הז עבוכ שבח אל ונרוד אישנ יברהו .םש םיגהנמה-רפס (88

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה-רפס .א,חצ רוא-הרות (89

ל"צש 'םירטוש'ה תא םירופב ןיאש אתיא מ"כבו 135 'מע א"ח נ"שת ,454 ,391 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב
ןיינע הזמ היהי אל יאדוובש החטבהה הנשיש ןוויכ ,ע"ושוטו ם"במרב קספנכ השודקה ךפיה עונמל ידכ ט"ויב
ןניאש תותכ 'ד יניינע םירופב ירמגל לולשל זרזמ 1180 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב ,ךדיאמ .יוצר-יתלב
ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (90 .[םיצל ,ערה-ןושל-ירפסמ ,םינרקש ,םיפנח] ל"משח ןנמיסש ,הניכש ינפ ןילבקמ
'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו ,וטושפכ 'עדי-אלד-דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע
.הרות-תחמשל רשקב עש-טסש 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .העש התואל ודי-לע התחדנ

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעותה' (91

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב םהמו ,מ"כב שרופמכ (92

.1478 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ןוגכ (93

.980 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה'ב ספדנש ובתכמב ןיינעה רואיב (94

.1426 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (95

.243 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה-רפס (96

ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (97
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע

.וזכ 'ארבס' שיש קר ןייצ 7 ע"ס ב"ח ז"לשת שדוק-תוחישבו .423 'מע ט"כ ךרכ תוחיש-יטוקל (98

'מע א"ח ז"כשת שדוק-תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,'ד"בח ללוכ חול' (99
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא 482

ו"ט דע אלא תארקנ הניאש ורמא הליגמה תאירקל עגונבש ףא :ראבמו .1274 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקל (100
:רמאנש ומכו ,"רדא סנכנשמ" ל"זח ןושלכו ,שדוחה ימי לכל עגונ "החמשב ןיברמ" יוויצה לבא ,שדוחב
,יובירו הפסוה ילב ,םימדוקה םימיבש הדימה התואב איה החמשה רשאכ . . ןכ םאו ."םהל ךפהנ רשא שדוחהו"
.('תושדח םינפ' םעפ לכב ךירצ םינתח תכרבל ןכלש) הנשייתנש ןוויכ ,החמשה תומילש הניא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il