- ב"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רדאב ד"כ * הרפ / ידוקפ-להקיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג יניינעב תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה חספה תוכלה / עובשה חול אמויד אניינעמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םילכוא ונאש וז הצמ


תאטח חתפל" ,הטמלמ החותפש ת"יח תואב תבתכנ "ץמח" הלימה
הבושתל ךרד תרשפאמ הניאו הרוגס איה הידדצ ראשמו ,"ץבור
דצמ יכ ,הלעמל החותפש ,א"ה תואה םע תבתכנ "הצמ" *
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הריבשה ןיינע לעפנ לוטיבה
ונרוד


.3"ולכאת תוצמ םימי תעבש" :הצמ תליכא תווצמ םג הרמאנ - 2שדוחה 1תשרפב

:אתיירואדמ איה הזה ןמזב םגש ךכב תדחוימ וז הווצמש - המדקהבו

הזה ןמזבו .5רורמו ,הצמ ,חספ :חספה גחב םיירקיע םיניינע השולש םנשי - 4יללכ ןפואב
איה - רורמ תליכא תווצמ .6"וניתפש םירפ המלשנו" ידי-לע אלא וניא חספ תווצמ םויק -
.7אתיירואדמ איה הצמ תליכא תווצמ וליאו ,ןנברדמ קר

:םיניינע ינשב אוה - הצמל ץמח ןיב קוליחה

רבדה תועמשמו .איהש תומכ הסיעה תראשנ - הצמב וליאו ,הסיעה תאשנתמ - ץמחב (א)
.8לוטיב - הצמ .תואשנתהו תושי - ץמח :תוינחורב

םג לוכאל רתומ חספה גחבש יפ-לע-ףא ,ןכלש] אקווד "ינוע םחל" אוה הצמה רקיע הז םעטמו
- 9["ינוע םחל"ב אלא הצמ תליכא תווצמ תבוח ידי תאצל רשפא-יא םוקמ-לכמ ,"הרישע הצמ"
.10"ינוע םחל"ב רתוי אטבתמ הז רבדו ,(ל"נכ) לוטיב אוה הצמ לש הניינעש יפל

.11"ינוע םחל" התיה - םירצמב לארשי ינב ולכאש הצמה םגש ,ףיסוהל שיו

א"ה תואב איה "הצמ" הביתהש ,אלא ,תוהז תויתואמ תובכרומ "ץמח"ו "הצמ" תוביתה (ב)
.12ת"יח תואב איה "ץמח" הביתהו

:הזב ןיינעהו

ןהיניב לדבהה .הטמלמ תוחותפו ןיווק השולשמ תובכרומ ןהיתש :ת"יח תואל המוד א"ה תוא
.הלעמלמ חתפ הל שי א"הה וליאו ,ירמגל םידדצה תשולש לכב המותס ת"יחהש ,ךכב אוה

- םידדצה לכמ תומיתסה .13"ץבור תאטח חתפל" :ותועמשמ - (תויתואה יתשבש) הטמלמ חתפה
תואב - הלעמלמ חתפה ."ץבור תאטח חתפל"מ האיציל םוקמ תמייק אלש ,התועמשמ - ת"יח תואב
ול שי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"ץבור תאטח חתפל" לש בצמב םנמא אצמנ םדאהש ,ותועמשמ - א"ה
.14הבושת תושעלו ובצממ תאצל לוכי ודי-לעש - הלעמל חתפ

יל וחתפ" 15ל"זר ורמא ירה - רתויב ןטק חתפ אוה (א"ה תואב) הלעמל חתפהש יפ-לע-ףאו
רוהריה ידי-לע ,ןכש ,"םלוא לש וחתפכ םכל חתפא ינאו" - הז ידי-לעו ,"טחמ לש ודוחכ
.16רומג קידצל רומג עשרמ - דחא עגרב - תונתשהל םדאה לוכי דחא הבושת

:הזב הז םייולת - הצמל ץמח ןיב םירומאה םיקוליח ינש

אוה ירה - ו"ח ,אטח םא וליפא ,ירה ,(הצמה ןיינע והזש) לוטיב תניחבב אוה םדאה רשאכ
תושי תניחבב אוה םדאה רשאכ לבא ;(א"ה תואד ןיינע והזש) הבושת תיישע תודוא בשוח
תוא לש הנכותל םאתהב) הבושת תיישע תודוא בשוח וניא - (ץמחה ןיינע והזש) תואשנתהו
.(ת"יח

וצ טינ טכוז רע") ומצע תא קידצהל לדתשמ וניא ,לטב אוה םדאה רשאכש יפל - רבדה םעטו
תעדל חכונ רשאכו ,וישעמ לכמ קדצ ןובשח השוע אוה ירה אלימבו ,("טכערעג ךיז ןכאמ
;הבושת השוע - יוארה ןפואב הניא ותגהנהש

לכ תא קידצהל תונובשח םדאה אצומ - תואשנתההו הוואגה שגרהמ האצותכ ,תאז תמועל
.17ויתוגהנה

:ןכ לע רתי

קדוצ ראשהל הצורש ןוויכ) ךכל ץורית אוה אצומ יוצר יתלב רבד השעש ירחאלש דבלב וז אל
אוה ךירצ הליבשבש הווצמ םויק ידיל עיגמשכ ,הליחתכל םגש ,הזמ הריתי אלא ,(ומצע יניעב
אצומ ותואשנתהו ותוואג שגרה ללגב הנה ,("ןאט גיוב א ךיז ףראד רע") ומצע תא תופכל
.המייקל ךרטצי אלש םימעטו תונובשח אוה

לכל סחיב םג הנממ ןבוי 18תוצמה תוללכ איה הקדצש ןוויכו ,הקדצה תווצמב - רבדל אמגוד
:תווצמה

םא :אביקע 'ר תא עשרה סופורסונורט לאש"ש הנעטה תא ןעוט אוה ירה - ינע האורש העשב
?19"םסנרפמ וניא המ ינפמ אוה םיינע בהוא םכיקולא

:ותלוזל סחיבו ומצעל סחיב - וז הנעטב םיטרפ ינשו

אב ותושרב אצמנה שוכרה לכש ,ושפנב ןובשח השוע אוה ירה - ותואשנתהו ותוואג ללגב
- ןעוט אוה ירה - ןכש ןוויכו ;ךכמ רתוי ול עיגמ ,הברדאו ,ול עיגמ הזש םושמ וילא
!?םירחאל הזמ ןתיל רשפא דציכ

לע הפי לבקתמ - תלוזה לש ותואיצמ תא ("טינ טזאלרעד") תלבוס הניא ומצע תושיש ןוויכו
ולצא ןבומו ,וילא המוד וניא ותלוזש ,("קאמשעג ראג םיא ייב פא ךיז טגייל") ותעד
:בשוח אוה ירה אלימבו ;הסנרפ ול העיגמ אלש ללגב איה ינע אוה תלוזהש ךכל הביסהש
,ךכל דוגינב אוה השעי ,ינע היהי הלהש - ...שרוד ןכא קדצהש יפכ - הצור ה"בקהש ןוויכמ
...!?ףסכ ול ןתיל

:יזא - לטב אוה רשאכ ןכ-ןיאש-המ

איבמ הז ןובשחו ,ותלוזמ רתוי אוה בוט םנמא םא ומצע תא ןדו ושפנב ןובשח השוע (א)
לע השוע םדאהש "טפשמ"הש ,"תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ" 20בותכש ומכו ,הקדצ ןתיל ותוא
."הקדצ"ל ואיבמ ומצע

,ירה ,ןלציל-אנמחר ,שנוע תמחמ השענ ותלוז לצא הסנרפה ןורסח םא וליפאש ,ןיבמו (ב)
,רמול ותוא החירכמ - יוצר יתלבה ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ - הסנרפ ול שיש אדבועה
למוג ךלמה לש ובהואו ,ונב תא שינעמ ךלמה רשאכו ,ה"בקה יבגל םינב ומכ םה לארשי ינבש
סופורסונורט תנעט לע) אביקע 'ר תבושתכ ,ךכמ דאמ הצורמ ומצע ךלמה ירה - הבוט ול
.19(ל"נה

.תווצמה לכב אוה ןכ ומכ - הקדצה תוצמב אוהש םשכו

חיכויש ןובשח רבד לכ יבגל שפחמ אוה ירה ותואשנתהו ותוואג שגרה ללגבש ךכל ףסונ
לע ץורית אוצמל ןפוא םושב לגוסמ וניאש העשב וליפא ,הזמ הריתי ירה ,יעבדכ ותגהנהש
תונוש תוביס ,תאז לכב ,אוה אצומ - שורדה יפכ גהנתמ וניאש תודוהל אופיא ץלאנו וישעמ
טכערעג ץלא רע טביילב") ומצע יניעב קדוצ ראשנ אוה ירה אלימבו ,ךכ ידיל והואיבהש
...!("ךיז ייב

:תונוש תונעט ןעוט אוה

המצע ארמגה .21"שאכ רעוב ורצי"ש ,ערה-רציה דצמ והזש - ןעוט אוה ירה דחא רבד יבגל
,אופיא ,ןכתיי אל ;ערה -רציה תא ארבש ךכ לע טרחתמ ה"בקהש - אוה ןעוט - 22תרמוא
ומוקמ"ש - ןעוט אוה ירה ינש רבד יבגל ...!ערה-רציה תא אוה חצינ אל עודמ ,ונממ עובתל
.האלה ןכו 21"אוטחל ול םרג

יבגל םהב שמתשמ - תלוזה לע תוכז דמלל ךירצ םדי-לעש 21אינתב םירכזנה תונובשחה לכ
ץנאג ךאנ זיא" - יוצמ אוה ןהב תוביסנה רואלש ,ותעדב בשוחש אלא ,דוע אלו ...ומצע
ןעוועג טלאוו" ומוקמב רחא והשימ .[ובצמב ןיידע אוהש הפי=] "יוזא זיא רע זא ןייש
.[...המ עדוי ימ רבכ היה=] ...!"סאוו סייוו רעוו

:ןכ לע רתי

התוא ףוקזל תוביס ול ןיא םגש אלא ,דוע אלו ,הבוט הניא ותגהנהש עדוי אוה רשאכ וליפא
:23"הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" ,תאז לכב - ןהב

רשאכ וליפא ,רמולכ ."םידרמה ולא םיעשפ" :24ל"זח רמאמכ - אוה "םיעשפ" ןושלה קויד
,םוקמ-לכמ - (ל"חר) דרומ אוהש עדוי ומצע אוה ,ןכש ,וישעמ תא קידצהל ץורית לכ ול ןיא
םושב לוכי וניא - רקש לש תונעטב וליפא ,םיעשפה תא לטבל ."הבהא הסכת םיעשפ לכ לע"
...!("ןיילא ךיז וצ טפאשביל ןייז") ומצע תבהאב םתוא הסכמ אלימבו ,ןפוא

:הצמל ץמח ןיב קוליחה והזו

,הטמלמ החותפש ת"יח תואמ תבכרומ "ץמח" - ךכמ האצותכו ,תימצע תואשנתה לע הרומ - ץמח
דצמ ,יכ .הבושת תושעל חתפ ול ןיאש ,דצ לכמ איה המותס ,ךדיאלו ,"ץבור תאטח חתפל"
תוביס אצומ אוה (ב) .הבוט הגהנה איה הברדאש - ותגהנה תא קידצמ אוה ירה (א) :תואשנתה
השוע וניאש - םהבש הוושה דצה ."הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" (ג) .ותגהנה לע םיצוריתו
.הבושת

דצמ ,יכ ,הלעמל החותפש א"ה תואב איה "הצמ" - ךכמ האצותכו ,לוטיב לע הרומ - הצמ
(ג) .ותגהנה לע םיצוריתו תוביס אצומ וניא (ב) .ותגהנה תא קידצמ וניא (א) :לוטיבה
.ךכמ רובש השענ - אצמנ אוה ובש בוט-אלה בצמה תא האור רשאכו

א" :25ש"רהמ ר"ומדא רמאש יפכ הז ירה - ("טייקנכארבעצ") בל-ןורבש לש בצמב אצמנשכו
ןושלמ "העש" ,תחא העשב ,אלימבו ,"האליע הבושת [איה תידוהי החנא=] זיא ץכערק רעשידיא
.רומג קידצ השענ - 26"רעק ןייא טימ" ,הנפה

. . ןינמ תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא" :27ימלשוריב וניצמש המ ראבל שי הז יפ-לע
אל ,אינמת 'ח ,ןיתלת ד"מל ,דח ף"לא 28 . . םירבדה הלא אלא ןאכ ביתכ ןיא רבדה הז
- (29"ט"ל ןהש אצמנ ,ןיפלחתמ ע"החא תויתואד") "ת"יחל א"ה ןיב ןישרד ןנבר ןיענמתמ
תוא שורדל רשפא דציכ ,לבא ,וזב וז תופלחתמ ףתושמ אצוממ תויתואש תמא ןה :השק הרואכלד
?רפסמ לש ןיינעב ת"יח תוא רותב ("הלא" לש) א"ה

:הזב רואיבה רמול שי ל"נה יפ-לעו

,אלא .ל"נכ ,ת"יח לש ןיינע ןה ןתווהתהו ןתאירב םצע דצמ ירה - םלועה לש תוכאלמה ט"ל
םימי תשש . . (ןכשמה תוכאלמ ("הלא") ט"לד ןיינע והזש) םירבדה הלא"ד הדובעה ידי-לעש
.א"ה תוא םלועה תוכאלמ ט"למ םישוע - "'וג הכאלמ (30אליממ ךרדב) השע

ויהש יפכ תוכאלמה ט"ל - "םירבדה הלא"ד הדובעה תודוא רבודמ ובש קוספהב ,ךכיפלו
.31א"ה תואב "הלא" רמאנ - (א"הל ת"יחה תא םיכפהמ ודי-לעש) ןכשמב

* * *

םויש - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא לש ותגהנה תודוא 32רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.רחשה תוכרב תרימאב - הז עובשב לח (ןסינ 'ב) ולש אלוליהה

דציכ עומשל ליגר היה ,לבא ,"ינא הדומ" ויבא רמוא דציכ עמש אל םלועמש ,רמא יברה -
.33רחשה תוכרב רמוא אוה

לכתסהל גהונ היה (ב) .טנבא רגוח ע"נ יברה היה אל (א) :רחשה תוכרב תרימא תעבש רפיסו
.ןולחב

:םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו

ויצלח רוזאל ךירצ" ןכלש ,34"לארשי ךיקולא תארקל ןוכיה" - הניינע טנבא תריגח
("ןוכיה") הנכה תויהל הכירצ ("לארשי ךיקולא תארקל") הלפתה םדוקש ןוויכ ,35"ללפתמשכ
.םדאה לש

בצמו דמעמב ,הדובעה םדוק ,36ותנישמ ומוקב ףכית התויהל ,רחשה תוכרב תרימא לבא
דמעמב םג ןכ-יפ-לע-ףאו ,טנבא תריגחד הנכהה אלל םג איה ירה - דבלב 37"ופאב המשנ"ד
!רחשה תוכרב רמול ותלוכיב - ללכ הנכה אלל - הז בצמו

םוש אלל ,38ותנשמ רועינשכ דימו ףכית "'וכ ינא הדומ" תרימאד ןיינעה ןכות ךרד-לעו
,38םיידי תליטנ ינפל םג תויהל הלוכי "'וכ ינא הדומ" תרימאש ,אלא .תומדקומ תונכה
הכירצ רחשה תוכרב תרימא ןכ-ןיאש-המ ,39"ינא הדומ" לע טלוש וניא האמוטה חורש ןוויכ
תונכה אלל ןרמואל רשפא ,םיידי תליטנ ירחאל לבא ;40אקווד םיידי תליטנ ירחאל תויהל
.תופסונ

אל ןיידעש ךכ לע טבה ילבמ רשא - ידוהי לש תדחוימה ותלעמ יוטיב ידיל האב הז ןיינעבו
טשרע זיא רע") ותנישמ אוה ררועתנ התע-הז ירהש ,םשה תדובעל ללכ ומצע תא ןיכה
ירחאל ,םוקמ-לכמ ,(רומאכ) דבלב "ופאב המשנ" אלא ול ןיאו ...("ףאלש ןופ ןענאטשעגפיוא
תוכרב דימו ףכית ךרבל ותורשפאבו וחוכב שי - האמוטל תוכייש ול ןיא רבכו וידי תא לטנש
!רחשה

:הזב ןיינע דועו

ןיינעה ןכותו ."הוורעל ובל(ו 42ושאר) ןיב 41קיספהל" - אוה טנבא תריגח לש הניינע
םיירמוחו םיימשג םיניינע ןיבו בלהו חומה ןיב דוריפהו קספהה אוה םדאה תדובעב
ןפואב תויהל הכירצ הזה-םלוע יניינעב םדאה תוקסעתהש 43ליעל רבודמכ ,(הוורע תניחבבש)
םילענ םיניינעב םיעוקש תויהל םיכירצ ובלו וחומ וליאו ,דבלב "44ךיפכ עיגי"ד
.םיינחורו

םיעוקש ובלו וחומש ,45הוורעל ובל ןיבש קספהה תומילש הרסחש בצמו דמעמב םגש ,אצמנו
זא םג הנה - (דבלב "ךיפכ עיגי" אלו) "ךשאר עיגי" תניחבב ,םיירמוחו םיימשג םיניינעב
!רחשה תוכרב ךרבל וחוכב שי

תרימא תעב ןולחב לכתסהל ע"נ יברה לש וגהנמב שגדומה - רתוי דוע לודג שודיחו
:רחשה תוכרב

ל"נכ) ודצמ תונכה לכ אלל רחשה תוכרב תא ךרבל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחכבש ךכל ףסונ
ראובמכ - וב לכתסהלו ןולח חותפל וליפא ותורשפאבו ותלוכיב שיש ,הזמ הריתי ירה ,(ט"ס
.48'וכו 47"םינוי ךיניע" תניחב ,תולכתסהד ןיינעה ןכות 46תומוקמ המכב

- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ודיחי ונב לא ל"נה םיגהנמ רסמ ע"נ יברהש םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
דמעמ לכב רשא ,לארשימ דחאו דחא לכל תיללכ הארוהו דומיל ונשי הלא םיגהנמבש ןוויכ
תניחבב אצמנש אלא ,דוע אלו ,דבלב "ופאב המשנ" אלא ול ןיא רשאכ וליפא ,היהיש בצמו
חותפל ,("טנאוו יד ןראפש-ךרוד") לתוכה תא רובשל ותורשפאבו וחוכב שי - "ךשאר עיגי"
.ה"בקה םע רשקתהלו ,("רעטצנעפ א ןענעפע") ןולח
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה 'פ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ קלח).ךליאו 129 'מע א"ח ש"וקלב ספדנ (ז"ס) החישה ףוס דע ןאכמ (1

ןסינ ח"ר םג ללוכ ,(א,חפ .ב,גס ב"חז האר) "ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש ,הז ק"שה םויב ןירוקש (2
,(מ"כבו .ב-א,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר) שדוחה ימי לכ תא ללוכה (ןסינ ח"ר םיכרבמ תבש ותויה לע ףסונ)
.(הגומ יתלב המישרמ) חספה גח ורקיעש

.וט,בי אב (3

.ךליאו 17 'מע חל תרבוח "תומישר" .ךליאו 542 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (4

.(הנשמב) ב"ער ,זטק םיחספ האר (5

.ךליאו 36 'מע ב"לח ש"וקל הכוראב הארו .ג,די עשוה (6

.ו"טס ה"עתס ח"וא ז"הדא ע"וש .נ"שו .א,כק םיחספ (7

.מ"כבו .ד,די ש"הש .ג,גי וצ ת"וקל האר (8

.ב"סתסר .ד"ס ד"נתס םש ז"הדא ע"וש (9

ז"טח ש"וקל הארו .(ב,זטק .ד,וטק .ךליאו ג,דיק) תופסוהב םש .(ב,צ .ג,טפ) ונתשרפ ףוס א"ות ןייע (10
.נ"שו .124 ע"ס

.נ"שו .תורעהבו ,122 םש ש"וקל - הזב ט"וקשה הארו .ג ,זט האר פ"הע ן"במר האר (11

.מ"כבו .ב,די וצ ת"וקל .ג,אכ אציו א"ותב אבוה .א,בנר ג"חז האר (12

.ז,ד תישארב (13

.ב,טכ תוחנמ האר (14

.45 הרעה 73 'מע רמאמהב ר"ומדא ק"כ תרעהב ןמסנהב הארו .[ב] ב ,ה"פ ר"שהש (15

וליפא ,("רומג קידצ" :*ג"יו) קידצ ינאש תנמ לע" השאה תא שדקמהש - (ב,טמ ןישודיק) ארמגב אתיאדכ (16
עודיה ןושלבו ,דחא עגרב הבושת רוהרה ידי-לעש ,ןבומ הזמו ,"ותעדב הבושת רהריה אמש תשדוקמ רומג עשר
,הנפה ןושלמ םג אוה "אתעש"ש ,רמול שיו] - "אדח אעגירב אדח אמויב אדח אתעשב" (ךליאו א"עס ,טכק א"חז)
ןמקל םג האר) רומג קידצל רומג עשרמ תונתשהל םדאה לוכי - ["רעק ןייא טימ" ,תחא תינפת ידי-לעש ,רמולכ
.(ו"סוס

אמש" קפסה ללגב אלא וניא - (א"לס ח"לס ע"הא ע"ושוט .ה"ה ח"פ תושיא 'לה ם"במר) קפסמ תשדוקמש םעטהו
"וריבח לש ובלב המ עדוי םדא ןיא"ש ןוויכ ,(םש ע"ושוטו ם"במרב ז"דעו .םש ןישודיק) "ותעדב הבושת רהרה
.(הגומ יתלב המישרמ) תשדוקמ יאדו איה ירה ,הבושת רהריה יאדו םא ,לבא .(ב"ער ,דנ םיחספ)
------

.(א,ה) א"פ אינת הארו .(ב,א) םירבד פ"ר ת"וקלב ה"כו .ב"יקס עורז רוא (*


.(ךליאו 52 'מע ב"שת מ"הס) ךליאו ג"פ ב"שת ךל-ךל ה"ד .זט-וט רמאמ ןיעמו סרטנוקב ז"כב האר (17

.(ב,חמ) ז"לפ אינת האר .(א"ה א"פ) האפ ימלשורי .א,ט ב"ב (18

.א,י ב"ב (19

.נ"שו .90 'מע ט"פרת מ"הס הארו .ד,טצ םילהת (20

.ל"פ אינת האר (21

.ב,בנ הכוס (22

.בי,י ילשמ (23

.ב,ול אמוי (24

.(זומת ג "םוי םויה"ב קתענ) אנקת ע"ס ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (25

.דק 'מע ג"ח .ב,וצש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ד,גס .א,אס ה"ר ישורד ת"וקל האר (26

.ב"ה ז"פ תבש (27

.(להקיו) ונתשרפ שיר (28

.םש הדעה-ןברק (29

.ךליאו 187 'מע א"ח ש"וקל .תודעוותההב רמאנש רמאמהב הכוראב האר (30

םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" (ח,הנ היעשי) קוספה תא ר"ומדא ק"כ ריכזה החישה עצמאב (31
.(ל"ומה) ךשמהה רסח - "םכיתובשחמ יתובשחמ אל"ש ללגב איה "יכרד םכיכרד אל"ש ךכל הביסהש ,ראיבו ,"יכרד

.(םינש רשע ינפל) ב"שת ח"הפ ק"ש ליל (ןמוי) "תומישר" האר (32

.103 'מע ג"שת ש"הס םג האר (33

.א"ער ,י תבש .בי,ד סומע (34

כ"ונ האר - הזב ט"וקשה) ב"ס א"צס ח"וא ז"הדאו ע"ושוטב הכלהל אבוה .(אתוחירט ה"ד) םש תבש 'סות (35
.(םש ע"ושוטה

.(ב"ס) ו"מסר ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ךליאו ג"ה ז"פ הליפת 'לה ם"במר .ב,ס תוכרב האר (36

(ו ךרכ) תישארב ת"הוא) פ"גל ת"וקלל המדקה .ד,טע סחניפ ת"וקל .א,די תוכרב הארו .בכ,ב היעשי (37
.מ"כבו .המ 'מע א"ח טקולמ מ"הס .(ךליאו א ,כרתת

רודיס .ה"ס םש ק"ודהמ .ו"ס א"ס (ת"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש .ח"וא ע"וש שיר ז"טעב אבוה "םויה רדס" (38
.ותלחתב ז"הדא

תודיסחה תרות לש הניינע סרטנוק הכוראב הארו .(טבש אי "םוי םויה"ב קתענ) 7 'מע ג"שת ש"הס האר (39
.ךליאו א"יס

.(ג"ס) ב"ס ו"מס םש (ז"הדאו) ע"ושוט .(ג"כס ט"פ) םש תוכרב ש"אר האר - הזה ןמזב (40

.ב"ס םש ע"ושב ז"הדא ןושל (41

.א"ס ד"עס םש ז"הדא ע"וש .ב,דכ תוכרב האר (42

.(ךליאו 69 'מע) רמאמהב (43

.ב,חכק םיליהת (44

טרפבו ,הוורעל ובל ןיבש קספההב הריתי תומילשו הפסוה תלעפנ טנבא תריגח ידי-לעש ,הנווכה ילוא (45
ןניסרגו ה"ד א"צס ח"וא ח"ב .41 הרעהבש ז"הדא ע"ושמ ריעהלו - .םדאה תדובעב ,תוקדב קספהל עגונב
.(ל"ומה)

.מ"כבו .ת'א 'מע ג"ח ב"רעת ךשמה .א,טל .ג,דל .ב,די ש"הש .ג-ב,ג .ד"עס ,ב ןנחתאו ת"וקל (46

.א,ד .וט,א ש"הש (47

.(ל"ומה) רסח - םירבדה רואיב (48
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


,הניכש יוליג האור וניא ידוהישכ
"!הניכשה ןכיה" עבות אוה


?רסח ןכ-םא המ ,םיציקה לכ ולכ ,םינמיסה ואלמתנ

ואבוהש םינמיסה לכ ומייקתנ רבכ ,'וכ תואלתו תורצ יוביר לארשי-ינב ורבע רבכש תורמל
ולכ" רבכו ..."תעדה חסיה" םג ללוכ ,(...הזמ רתוי דועו) "אחישמ תובקע" תודוא ארמגב
...!אב אל ןיידע ,ןכ-יפ-לע-ףא ,"ןיציקה לכ

איביש ה"בקהמ עובתלו שורדל ,לארשי-ינב לש הפצוחה - אוה רסחש דיחיה רבדה ,הארנה יפכ
...הלואגה תא

:שדוק-תבשה םויב התע הז ונירקש השרפהמ דומילו הארוה שי - ל"נה ןיינעב

לכ לא 'ה דובכ אריו םעה תא וכרביו ואצייו דעומ להוא לא ןורהאו השמ אוביו" קוספה לע
השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי ,ונילע וניקולא 'ה םעונ יהיו ורמא" :י"שר שרפמ - "םעה
וב התרש אל . . וב שמישו ןכשמל השמ ודימעהש םיאולימה ימי תעבש לכש יפל ,םכידי
הניכש הרשתש ונחרט חרוטה לכ ,וניבר השמ ,השמל םירמואו םימלכנ לארשי ויהו ,הניכש
. . םעה לכ לא 'ה דובכ אריו" - הניכשה תארשהו יוליג תא ולעפ ,ןכאו ,"'וכו וניניב
."םהינפ לע ולפיו ונוריו םעה לכ אריו

:הזמ הארוההו

השובו רעצ לש שגר ולצא לעופ הז ירה ,הניכש יוליג האור אל ידוהי רשאכ - שארל לכל
יוליג האור וניא רשאכ ול "םעני"ש ןכתיי אל יאדוובו ,("םימלכנ לארשי ויה") 'וכ
!הניכש

השמל לארשי ואבש םשכ - הניכשה יוליג לועפיש דע טוקשי אלו חוני אל ,ןכש ןוויכמו
."'וכ ונחרטש חרוטה לכ" :העיבתו הנעטב

- דימו ףכיתו ,"דעומ להוא לא ןורהאו השמ אוביו" ,וב יולתה לכ תא השוע - וניבר השמו
. . םעה לכ לא 'ה דובכ אריו"ש דע ,"םעה תא וכרביו ואצייו" - רתוימ עגר בכעל אלש
."'וג םעה לכ אריו

:ונניינעב םג ןבומ הזמו

וניאר אל וניתותוא" ,הניכש יוליג ןיאש בצמו דמעמב ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ
האור וניא רשאכ ידוהיל "םעני"ש ןכתיי דציכ !הבוט השגרה םהל תויהל הלוכי אל - "'וג
ידוהיש וזמ הלודג תולג ךל ןיא !ידוהי לש ועבט ךפיה אוה הזכ רבד - !?הניכש יוליג
ןיינבו ונקדצ חישמ תאיב ינפל - לארשי-ץראב ןכו ,ץראל-ץוחב - תולגה ןמזב "בוט שיגרמ"
!שדקמה-תיב

איה ןכיה" עבותו שרוד - הניכש יוליג האור וניא רשאכש ,ידוהי לש ועבט :הברדא
!?ונקדצ חישמ אוה ןכיה" !?"הניכשה

. םעה לכ לא 'ה דובכ אריו" ,לארשי לכל הניכשה יוליג לעפיש דע - טוקשי אלו חוני אלו
ידיחי"ל ךיישה ןיינע וניא חישמה תאיב ידי-לעש הניכשה יוליג ,רמולכ ,"םעה לכ אריו .
."םעה לכ" ,לארשי-ינב לכל ,םא יכ ,דבלב "הלוגס
-תרות' ;ו"משת'ה ינש רדאב ז"כ ,לארשיל םיישארה םינברה רוקיב תעב ר"ומדא ק"כ ירבד תמישרמ)
(834-832 'מע ,ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ

רקיעה אוה השעמה


תא ןקתל שי ,דיתעל הלבקה דצל
רבעה יניינע


ת"תח ירועיש דומיל לע דיפקהל

דמל אל ןיידעש - אוה הנוע !?"ת"תח"ד םירועישה תא םויה תדמל םאה - והשימ םילאוש רשאכ
תרימאו - ותוא םילאוש רשאכו .םיכרבמ תבשד םיליהת תרימאב קוסע היה יכ ,"ת"תח"
טינ ךאנ ךיז טאה רע") "רדתסה" אל ןיידעש - אוה הנוע !?רבכ תמייס םיליהתה
!םיליהתה לכ תרימא םע ("טעווארפסיא

ויה אל לומתא ירה ,לומתאד "ת"תח" ירועיש דומילל רשקב המו - ותוא םילאוש רשאכו
!"ת"תח"ד םירועישה תא דמל אל לומתא םגש ררבתמ - !?םיליהתה לכ תא רמול םיכירצ

,לארשי לע תוכז דומיל תודוא םירבדמ רשאכ הז לכ לבא ,םה תורשכ תקזחב לארשי לכ םנמא
ןאכ םיאצמנש הארנכ - לעופל עגונב וליאו ;'וכו הירטפ אנמחר סנואש רמול םיכירצ זאש
ודמל אל םגו ,תבשה םויד "ת"תח" ירועיש ודמל אל ןיידעש (םלש ןיינמ ילואו) םידחא
!תבש ברעד "ת"תח" ירועיש

!"ת"תח" ירועיש דומיל לע ודיפקי אבהלו ןאכמש ידכ - הז ןיינע תודוא התע םירבדמ ןכלו

"םיטח תועמ" ול תתלו ידוהיל תשגל

:"םיטח תועמ" - אמרג ןמזהש עצבמל עגונב

רובע המורת ,דסח-תולימג ,הבוט הצע - הבוט ונממ שקבל ידוהי וילא שגינ תבש ברעב
תונכהב התע קוסע אוהש ול רמא ,הז ןיינע תושעל םוקמבו .הזב אצויכו "םיטח תועמ"
!שדוחה תשרפ תבשד הדובעל

ל"נה ידוהיב עגפ םג אוה אלא - (ל"נה ידוהי תשקבכ) דסח-תולימגב קסע אלש דבלב וז אלו
!!("טגאזעגניירא םיא טאה רע")

תקזחב אוה ירה ומצע יניעבש המכו-המכ-תחא-לעו) תורשכ תקזחב םנמא םה לארשי לכ ,הנהו
ברעב ותגהנה לע הבושת השעש יאדווב ירה ,תבשה םויב ותוא םישגופ רשאכ ,ןכ םאו ,(תורשכ
חכושו ,רתוי הלענ בצמו דמעמל הלעתמ אוהש הזב קפתסהל לוכי וניא ,ןכ-יפ-לע-ףא - תבש
,ידוהי ותואל תשגל וילע :תוטשפבו .רבעה יניינע תא םג ןקתל ותבוח אלא ,רבעב וישעמ לע
!הזב אצויכו ,"םיטח תועמ" ,דסח-תולימגה תא ול תתלו

השעש השעמה תא ןקתל אוה לוכי - רבעש ןמזה לע תיבה-לעב וניאש תורמל :תרמוא תאז
.ושקובמ תא אלמל לדתשמו ל"נה ידוהיל הנופש הז ידי-לע ,רבעב

,ונייה ,אבהלו ןאכמ ותגהנה תא תונשל טילחמש הזב קפתסהל לוכי וניאש ליעל רומאכו
יניינע לכ תא םג תולעהלו ןקתל וילע אלא ,ירמגל שדח ןפואב ותדובע היהת אבהלו ןאכמש
.רבעב ותדובע
ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1039 ,1037 'מע ,'ב

יבר יצוצינ


"ןשע הלעמ"


לארשי ילודג ומכו ע"נ ב"שרה ויבא ומכ ,םדוקה יברה
בסהל גהונ היה יברה לש ויבא * תעל תעמ ןשעל גהנ ,םירחא
לע רוסיאב םיאצוי םינברה ןיא המל * ןשיעש העשב חספב
םירשע ליג דע הבישיה ידימלת לע רוסיא * תוירגיס ןושיע
םינשעמ לעו ןושיע לע תוצוצינ * ןשעל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-וינב ח"אצ ןויליג - 'םייחל'ב הרוקמב המסרופ) ט"לשת רדאב 'כמ ,תילגנאה הפשב תרגיאב
,(זצ 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה'ב ק"הלל המגרותו ,ה"נשת ןוושחרמב 'ב ,337 'סמ ,קרוי
ןושיע תייגוסב םינברה תוברעתה יאו הכלהה תפקשה ןיינעב לאושה תלאשל יברה סחייתמ
:יברה בתוכ הנושארבו שארב .תוירגיסה

והזש טושפו ןבומ - ןושיעה תייעב לע בתוכ וב ,רדא 'ז םוימ ובתכמל הנעמב
.האופרה ישנא ,ונייהד - הז םוחתב םיחמומל ןיינע

:תוירגיס ןושיע לע רוסיא םיאיצומ םינברה ןיא עודמ רבסה אב תרגיאה ךשמהב

ןיינעב הדמע תוינברה תויוכמסה וטקנ אל עודמ ,הלאשל הבושתה הנומט םג ןאכ
.הז

ןושיעש תוסרוגה ,תויאופר תויוכמס ןתוא םג :רקיע הז םגו ,דועו תאז
תורצוימה תוירגיסה תוכיא לע ןתעד תא תוססבמ ,תואירבל קיזמ תוירגיס
םיכרד אוצמל ידכ םיכרענ םיבר םירקחמ .םיקיזמ םירמוח תוליכמהו ,םויכ
אל הזכ הרקמבו ,הקיזמ הניאש היירגיס רציילו םיקיזמ םירמוח םתוא קוליסל
ואיצוי םינבר םא ,ךכיפל .תוירגיס ןושיע לע רוסיא זירכהל םוקמ םוש היהי
רתויו .דבלב העש תארוה רדגב ,בוטה הרקמב ,רבדה היהי םויכ הזכש רוסיא
הרותהש םשכ ,יונישל ןתינ וניאו יחצנ אוה הרותה יפ-לע רוסיא לכ :הזמ
.יונישל תנתינ הניאו תיחצנ איה המצע

:םייסמ יברה םלוא

םינברהש ךרוצ לכ ןיא ,"םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" לש תיללכה הווצמל רשאב
.ךורע ןחלושב ידוסי ןיד והזש םושמ ,תדחוימ הלועפ לכ וטקני

באהו ןתוחה לצא חספב ןושיע

'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' - ו"או ףיעס) ל"שת חספה גחד 'א ליל תדועסב - םירבדה ובסנשכ
:יברה רמא ,'הביסה'ה ןיינע לע - (חצ 'מע

'ךורע ןחלוש' ןוגכו הביסהב תויהל םיכירצ ויהש םיניינע דוע שי תמאב
.ןכ ןישוע ןיא לעופלו ,הזב אצויכו

:הליג ןאכו

ךכ רחא] ןשעמ היהש העשב וליפא בסימ היה [יברו ירומ יבא ינודא=] ר"ומאא
היהש העשב בסהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא יתיאר אל אשראווב יתייהשכ [ףיסוה
.ןשעמ

רבודש המ :יברה תא ג"שר לאש (גכק 'מע םש) הנש התואב חספ-לש-יעיבש לילב

?ןשעמ היהש םעפ לכב ךכ גהנ םאה ,הביסהב ןשעמ היה ל"ז ויבאש םינושארה םימיב

.הביסהב תושעל ךירצ הז םגש תוארהל ידכ ,תחא םעפ קר בסימ היה אוה :יברה תבושת

?בסימ ןכ םג היה הדועסה ראש תא לכוא היה רשאכ םאה :ג"שר לאש בושו

.אל :בישה יברה

!?הדועסהמ בושח רתוי היה ןושיעהש אצמנ ,ןכ םא :בוש לאש ג"שר

.הביסהב םילכאנ 'םיתיזכ'ה ירהש ,הביסהב םילכוא יכה-ואלב ירה - לוכאל :ריהבה יברהו
.ל"נכ ,הביסהה ןיינע ךייש הז ןיינעב םגש תוארהל ידכ קר התיה - ןושיעה תעשב הביסהה

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תא האר אל יכ יברה ןייצ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש וגהנמ יבגלו
.ןושיעה תעשב בסיש אגירב

ירבד"ה לעב זנאצמ םייח יבר צ"הרה תוגהנה תואבומ וב "םייח יכרד" רפסב יכ ,ןייצ ג"שר
."רדסה עצמאב [תרטקמ=] "עקלולה ןשעמ היה" רכזנה קידצהש ,אבומ ,"םייח

תוינחורבו תוימשגב הבוט

ןושיע תודוא (חנר-זנר 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה') 'תודיחי'ב יברה אטבתה ו"לשת ףרוחב
:םידימלתל תוירגיס

.ר"ומדא ח"ומ ק"כד בתכמה רבכ ירה ונשי - תוירגיס ןושיעל עגונב

ק"כ שדוק -תורגיא) ג"שת תבטב ב"ימ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ובתכמל איה יברה תנווכ
:(וס 'מע ,ז ךרכ צ"יירה ר"ומדא

. . הנש םירשע ןבמ םיתוחפ םידימלתל ןושיעה תא טלחומו רומג רוסיאב רוסאל
םירשעמ . . תעל-תעמה תועש ד"כ ךשמ לכב םהש םוקמ לכב םידימלתה לכ לע
ןושיעה תא בוזעל ולדתשיש - תוימשגבו תוינחורב - םתבוטל ימשב שקבי הלעמו
...ירמגל והובזעי רשא דע םויל םוימ הזב וטעמיש ידי-לע

,770-ב םידמולה םידימלתה םע הפיסא המייקתה ,'תודיחי'ב יברה לש הלא וירבד תובקעב
ר"ומדא ק"כ לש ובתכמ '770'-ב םסרפתה הפיסאה רחאל .ןשעל קיספהל ושקבתנ םלוכו
.צ"יירהומ

תאצל םיכירצ ןשעל םיצורה לכש ,(הבישיה תלהנה םעטמ) שדח ןונקת םסרופ ןכ ומכ
-ןושארמ רבוסוס 'יש מ"ירה תמישר ךותמ ,םש ,'םחנמ לכיה' האר) הפיסאה םויסב" .'לאז'המ
שיגדהו תוירגיס ןשעל אלש השדחה הנקתה תא בוש ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרה ריכזה (ןויצל
."'וכו םידומילה ירדס תעשב אלש םג איה הנווכהש

טרחתה ב"שרה יברה

םדוק רצק ןמזש) ןיקנושש רשא 'ר דיסחה 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ ז"כשת הבושת ימי תרשעב
-קחצי-םהרבא ת"הרה םימי םתואב בתכ 'תודיחי'ה ךלהמב ןיינעמ עגר לע .(היסורמ אצי ןכל
:(קרוי-וינב הרות-ילהא תבישיב מ"ר) יקצילרג ךורב

,ללכב :אטבתה א"טילש ר"ומדא ק"כ .היסורמ םיראגיס יברל רסמו 'תודיחי'ל רשא 'ר סנכנ"
.שרדמה -תיבב קלחל ול הרוה ראשה תא .דחא רגיס לטנו .ןשעמ ינניא

קבאטבש העומש הכליה תמייוסמ הפוקתבש ,ע"נ ב"שרהומ יברהמ רופיס יברל רפיס רשא 'ר"
גאד הירארוג לאומש 'ר דיסחה .חספב ןושיעה רסאנ אליממו ,ץמח אוה רשא ,רכיש םיברעמ
םנשיע אל לעופל ךא .ב"שרהומ יברל - חילש תועצמאב - חלשו דחוימ תיב תרצותמ קבאטל
יברל סנכנ .ותעד השלח ,םנשיע אל יברהש ג"שר דיסחל ךכ לע עדונשכ .ב"שרהומ יברה
.םנשיע אל יכ לע ב"שרהומ יברה טרחתה זא .תרדוהמ תיברימ תורשכב לוכה השע יכ ריבסהו

םתישע לכה ךסב זא ,ךכב המו ,ונ :(ותטרח רשפל) ב"שרהומ יברה תא והשימ לאשיו"
...םירחא םירבד לע תושעל רשפא 'איפכתא' :ב"שרה יברה בישה .'איפכתא'

..."'ןשעל אלש לע רופיס שי יל' :רשא 'ר לש ורופיס עמשמל א"טילש ר"ומדא ק"כ תבוגת"

תישיא אמגוד

ונרוד אישנ יברה גהנ תירבה-תוצראב צ"יירהומ ר"ומדא ייחב תמייוסמ הפוקת יכ םירפסמ
המוקבש םדוקה יברה תרידב שגרוה תוירגיסה חיר - הביסה .קספ ןמז רובעכ ךא ,ןשעל
.הנוילעה

ךלשומ היירגיס לדבב ןיחבמ היהו תסנכה-תיבל יברה סנכנש העשב ,תחא אל ,תוירגיס בגאו
.ומירמו ומצעב ףפוכתמ היה ,ץראה לע

תינחורה תואירבה תבטה

:ונחתפ הב ט"לשת תנשמ ךלמה תרגיאב םותחנ ,םויסלו

ןויער עיבהל ידכ וז תונמדזה לצנל ינוצרב ,הז אשונ לע יל בתכש ןוויכו
ויבגל ןיאש ףא ,תיזיפה תואירבל רושקה ןיינע ול עגונ המכ דע יתוארב ישעמ
יכו ,יבויח דצ וב שי םימייוסמ םירקמבש םירובסה םישנא שיו םיעד תומימת
.ומצע ןושיעהמ רתוי קיזהל םיתיעל הלולע ןושיעה תקספה

אפור שקיבשכ ,יברה לע רבעש בלה ףקתה רחאל ,ח"לשת תנשב יכ ,ןייוצי ,רגסומה רמאמב]
'מע ,א ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) יברה אטבתה ,םיבתכמ לע בישהלו אורקלמ ענמיי יברהש
לעב ץלאנ םאו ,ללכ הזמ תעד חיסהל לוכי וניא הזב ליגרה ,תוירגיסבש םשכ יכ ,(595
.[...'וכו קיספהלו םיבתכמ אורקל לגרהל עגונב םג ןכ ,ותואירב לע רבדה לעופ וחרוכ

:יברה ךישממו

דוע יכ חוטבו ךומס ינא - ןהב ןודל םוקמה ןאכ אלש תודוקנ ןה ולא לכו
,לארשי-ינב וניחא לש תוינחורה תואירבה תבטהב ךכ לכ קסוע ךכמ רתוי הברה
לכ ןיא הז םוחתב .םוי-םויה ייחב תווצמהו הרותה םויק קוזיח - ונייהד
ךרואו ונייח" םה תווצמהו הרותהש ךכ לע תועד יקוליח וא תוקפס םושל םוקמ
םא םג :רמולכ .םימעפ האמ דע וליפא םירבדה תא רמולו רוזחל שי . . "ונימי
תחא םעפ תוסנל בויחה וילע לטומ ןיידע ,החלצה אלל םימעפ 99 הסינ םדא
.וז הווצמ םייקל ליחתה קר םא רמוחו לקו ;תפסונתודיסחה ינייעממ


ידוקפ-להקיו


(א,הל) להקיו

םתואיצמ תותימא תא םיארבנה יטרפ לכב תולגל איה תינחורה הדובעב "להקיו" לש תועמשמה
.הנוק תא תשמשמה תחא תואיצמל םידחאתמו השודקה תושרל 'םילהקתמ' םה תאזבו

תחא תואיצמל לארשי-ינב לכ תלהקהב הליחתמ האירבה לכב תודחאה יוליג לש וז הדובע
ה"בקה - דחא םצע לש םיקלח םה דחאכ םלוכ םצעב יכ םהב םילגמש ידי-לע ,תאז .הדיחיו
."ךומכ" והער תא שיא םיבהואו - ומצעב

.שממ דימו ףכית היהיש תויולגה ץוביקב דחי לארשי לכ תלהקהל הנכהה איה איה וז הגהנה
(ב"נשת להקיו תשרפ תבש תחישמ)


הלא םהלא רמאיו לארשי-ינב תדע לכ תא השמ להקיו
(א ,הל) םתא תשעל 'ה הוצ רשא םירבדה

(י"שר) רהה ןמ דרישכ םירופיכה-םוי תרחמל .השמ להקיו

םיאב ורבחל םדא ןיב םיכוסכסה בורש ,ןוממה אוה תודחאה ךפהל םייזכרמה םימרוגה דחא
.הרתי הלעמ שי ןכשמה תכאלמל םנוממ תבדנ ידי-לע לארשי-ינב תודחאתהב ןכל .ויטעב

לע יוויצה תא עומשל לארשי לכ תפיסאש הדבועה תא שיגדמ י"שרש (תימינפה) הביסה םג וז
:"םירופיכה-םוי תרחמל" התיה ןכשמה תכאלמ

האנק תביזע םוי ,תוערו הבהא תמיש םוי" אוהש (הליפתה חסונב) רמאנ הזה שודקה םויה לע
לכ הבש תודהיה תדוקנ איה ,שפנבש 'הדיחי'ה יוליג םוי הז - תודיסחה ןונגסבו) "תורחתו
רחאל םגש ,םירופיכה-םוי תרחמל םג תכשמנ וז תודחאש ,אופא אוה שודיחה .(םיווש לארשי
רורשל תודחאה הפיסומ ,םלועה יניינעל הרזחב לארשי 'תדירי' רחאלו יניס-רהמ השמ תדירי
...םנוממב ףא רכינ רבדהש ךכ ידכ דע לארשיב
(ט"משת להקיו תשרפ תבש תחישמ)


לכ .ואיבה . . ןמגראו תלכת ותא אצמנ רשא שיא לכו
ותא אצמנ רשא לכו . . ואיבה תשוחנו ףסכ תמורת םירמ
(ד-גכ ,הל) ואיבה . . םיטש יצע

יפכ ואיבה השאו שיא לכ - דחא דצמ :וכופיהו רבד היה ןכשמה תכאלמל לארשי-ינב תבדנב
הבדנב ופתתשה ,ללכה ןמ אצוי ילב ,לארשי לכ - ינש דצמו ,םדיב היהש המ יפכו םביל תבדנ
.וז

:םתוימינפב םירבדה תועמשמ

תמגוד םיאשונ שי ,תאז תמועל .תוישעמה תווצמה תמגודכ ,םיווש לארשי לכ םהבש םיטרפ שי
אובת תודחאהש ,איה הנווכה תילכת ךא .תונוש תובר תוגרד שי םהבש ,'ה תאריו 'ה תבהא
רכינ היהיש ,ונייהד ,והערל שיא ןיב םילדבה שי םהבש םירבד םתואב םג יוטיב ידיל
.ה"בקה ינפל םיווש םלוכו םידחואמ םלוכ ,םילדבהה תורמלש

י"שר שוריפכ ,לעופב ןכשמה תיישעב ןהו ,רומאכ ,ןכשמה תבדנב ןה יוטיב ידיל אב הז רבד
טבשמ באילהאו" :"ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהאו אוה ובלב ןתנ תורוהלו" ,השרפב בותכה לע
ילודגמ אוהו ןכשמה תכאלמל לאלצבל םוקמה והוושהו תוחפשה ינבמ םיטבשבש ןידוריה ןמ ןד
"עוש" ןיב םילדבהה תורמל ,רמולכ ."לד ינפל עוש רכינ אלו רמאנש המ םייקל ,םיטבשה
."לד ינפל עוש רכינ אל" - "לד"ו
(217 דומע ,אל ךרכ תוחיש יטוקיל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

(י"שר) ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר םימעפ ינש .ןכשמ ןכשמה

ראשנ אוה לבא ,םייוסמ ןמזל ותוא םיחקול םנמאש רבד ,ןוכשמ ןושלמ "ןכשמ" שרפמ י"שר
תומלשב ורזחי ישילשה תיבה ןיינב םעש ,וזכ הרוצב אוה שדקמה-יתב ינש ןברוחש ןאכמ .םלש
.םימדוקה םיתבה ינש לש תולעמה לכ

תעב לארשי לש םתדובעו םהישעמב יולת חישמה תומיב אובל דיתעש המ לכש ןיינעה םגו
:"תודעה ןכשמ" יוטיבב ,ןאכ זומר תולגה

םידיעמ ,םילגמה םה יכ ,"ידע םתא" (י,גמ היעשי) בותככ ,'םידע' לארשיל ארק ה"בקה
-ינב ךכ ,םלוע יאבל לודגה ומש תא אירקה וניבא םהרבאש םשכ .םלועב ה"בקה תא םירפסמו
ורמא שדקמה-תיב לעו וילעש "תודעה ןכשמ" תא (וישכע םתדובעו םהישעמב) םינוב לארשי
."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל איה תודע" - (ב,בכ תבש) ארמגב ל"זח
(ו"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)

* * *

ןכשמהו הלעמלש ינחורה ןכשמה - םינכשמ ינש לע זמרל אב "ןכשמ ןכשמה" ,הלימה לפכ
.הטמלש ימשגה

ךרוצ ןיא יולג רבד לע ןכש ,ימשגה ןכשמה ,אקווד ינשה ןכשמב הרמאנ "תודעה" הלימה
הניא תוקולאה ,היולגה תימשגה תואיצמבש רחאמ .םלענו הסוכמ רבדב ןכ-ןיאש-המ ,תודעב
.הניכשה תארשה התיה ימשגה ןכשמבש ךכל תודע םיכירצ ןכל ,תיארנ
(198 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקיל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ

אטח ידי -לע .הרות-ןתמ תעשב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
רהמ םיידע תא לארשי -ינב ולצנתיו" (גל תומש) בותככ ,םיידע תא לארשי-ינב ודביא לגעה
ורזח אליממו ,(הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע תעשב וליאו ,"ברוח
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש לע .םיידע םהל וכשמנו
(גלר'ב 'מע ,ו ךרכ הרותה-רוא)

אמויד אניינעמ


'תוריחב'ה ןיינעמ הארוהה


,ךלמב רחובו דצב םיישיאה םילוקישה לכ תא חינמ 'חקיפ'ה
תכלל םיכירצו תוריחב תומייקתמשכ * םלוע לש וכלמ אוה
ליבשב רתוי בוטש ימב רוחבל שי - םייוסמ דמעומב רוחבל
תויהל םיכירצ םיימשגה םיניינעב םג * ךורע-ןחלושה
'חקיפ"דומלל םיכירצש תוארוהה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ -
- 'תוריחב'ה ןיינעמ


ןיינע לכמש 1תמסרופמה ט"שעבה תרות יפ-לעו - *"תוריחב"ה ומייקתי םיבורקה םימיב
םג הארוה אופיא דומלל שי ,וארובל ותדובעב חקל קיפהל וילע עמוש וא האור ידוהיש
:2"תוריחב"ה לש הז ערואממ

:4שרדמב אבומ "ישפנ הרמא 'ה יקלח" 3קוספה-לע

אנא רמא דח 'וכ ןיטוליטרטסיאו ןיכרפיאו ןיסכוד ומע ויהו הנידמל סנכנש ךלמל לשמ"
-רחאו (םירש) םינושה הררשה ילעבב םישנאה תריחב תא טרפמו ךישממו] "'וכ ןיסכוד ביסנ
לשמנהבו "ףלחתמ וניא אכלמו ןיפלחתמ והלוכד אכלמ ביסנ אנא רמא םשל דחא חקיפ היה" [ךכ
אלא ןידבוע ןניא לארשי לבא 'וכ הנבלל ןידבוע ןהמו המחל ןידבוע ןהמ םלועה-תומוא"ש
."ישפנ הרמא 'יוה יקלח ביתכד-אוה-אדה ,ה"בקהל

:5הלאשה הז לע תלאשנ

םדא אוה רוחבל ךירצש םדאה םאו - ךלמה ידי-לע השענ םירשה יונימש ,םיעדוי לוכה אולה
המל ,ןכ-םאו .םירשה תא ףידעי אל יאדווב ,ךלמהב רוחבל ותורשפאבו ,("ילמרונ") יופש
?ךלמהב רוחבל ידכ 'חקיפ' תויהל ךירצ

רומג לוטיב בייחמה רבד - ךלמב הריחבה ןיב שרפה ונשיש ,6תודיסחה תרותב הז לע ראובמ
תויהל רזוח אוה ךכ-רחאו ,םימעפל קר לוטיב תבייחמש ,םירשב הריחבה ןיבו - יטלחהו
.('וכ רשה תא 'דחשמ'ש ללוכ ,םינוש םיעצמאב תאז) ומצע ינפב תואיצמ

ךוסחיש יתפ ימ ,ךלמב רוחבל רשפא םא - ללכ ןבומ וניא ןיידע :רבסה שורד ןיידעש אלא
?ךלמה תא דיספי םא לוטיבה ומצעמ

:איה םירבדה תדוקנ

ביסנ אנא" ,רמולכ ."םלועב רודל ןילוכי אוהו ינא ןיא" ,7ל"זר ורמא הוואג-לעב לע
ותואיצמ לטבל ול השקש ,ותעדב ףיקת אוה םא םגש ,הזכ יטלחהו רומג לוטיב בייחמ "אכלמ
לוכו לוכמ ונוצרו ותעד לטבל אוה חרכומ - ןלציל-אנמחר 8אגת ילב אפצוח לש הגרדל דע
.(םירשב רוחבל - 'חקיפ'ה דבלמ - םלוכ ופידעה ןכלש) ךרבתי 'ה ןוצר תא עצבל ידכ ירמגל

:רומאהמ םרומה

םוי לכבש ונממ תעבות - םלועב תואבו תושמשממ 'תוריחב'ש עמוש ידוהיש הדבועה םצע (א
ביסנ אנא"ל שורדה הזכ לוטיבל עיגיש דע ,שדחמ העיגיבו ותדובע תא ליחתהל וילע םויו
."אכלמ

'יוה"ש העידיב רודח ידוהיה תויהב ירה - קתפה לע עיפומ וניא ("אכלמ") ךלמהש תורמל
וירוביד וליפאו ויניינע לכ תילכתו ,9"יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו 'וכ וילע בצינ
וישעמ ,ךכ ןיווכי יזא ,"10לכ ןודא ינפל ןוצרל ונירמא אנ ויהיו"ד ןפואב תויהל םיכירצ
-המכ-תחא-לע ,םלועה-תומואמ דחא םע ונתמו-ואשמב ףא ויתוישע לכב החלצה איבי אפוג הזו
.11לארשי -ינבמ דחא םע המכו

:לעופלו (ב

םושמ שפנ לכל הווש הזו - םייוסמ דמעומב רוחבל תכלל םיכירצו תוריחב תומייקתמ רשאכ
רבכ אוה םא) דחא לוקמ רתוי אלו תוחפ אלד ןפואב הריחבה תוכז הנתינ דחאו דחא לכלש
12רחבי" הטמל -הלעמלמש םשכ ירה - (ןהב ףתתשהל ותורשפאב הנידמה-יקוח יפלש הזכ ליגב
הרמא 'ה יקלח" תויהל ךירצ הטמלמ ךכ ,"הלס בהא רשא בקעי ןואג תא ונתלחנ תא ונל
ימ ,ךורע-ןחלושה ליבשב רתוי בוטש ימ תא ןוחבל וילע - 'הב רוחבל ךירצ ידוהיו "ישפנ
!תווצמו-הרותל רתוי בוטש המו ("טייקשידיא") תודהיל רתוי םיאתמש

(תוחפ וא רתוי) ףסכ ,(רתוי הבוט וא רתוי הלודג) הרשמ ול חיטבה ימ אנימ-אקפנ לכ ןיא
.רתוי וא תוחפ דובכו

םלתשמ וניא ,(ל"נכ) םיינחורה םיניינעל רתוי בוטש ימש רשב יניעב הארנ םא וליפאו
רבד אלא ויניע דגנל םישל ידוהיל ןיא - וב רוחבל חלצומ אלו יאדכ אלו תימשג הניחבמ
!"אכלמ ביסנ אנא" :דחא

ירה ,קוידב םה - הפ-לעבש הרותב ןה בתכבש-הרותב ןה - הרותבש םיניינעה לכש ןוויכ
המ תושעל יאדכ םיימשגה םיניינעב םגש דמלל ידכ וב שי "דחא חקיפ" יוטיבב שומישה
.'ה ןוצרל רתוי םיאתמש

:םידקהבו

לכ) אלו םיינחור םיניינעב םכח אוהש ימ לע רקיעב ךייש 'םכח' ראותהש םירפסב ראובמ
לע בסומ 'חקיפ' ראותה וליאו ,לעופב השעמבו ימשגה הזה-םלועב םירושקה םיניינעב (ךכ
חקיפ" ראותב לעושה תא 13ל"זח וניכ ןכלש] םיימשג םירבדב רושקה יוטיב ,הנקנה לכש
,הנקנה לכש אלא ומצע-דצמ לכש אצמנב ןיא תויח לצא ,ןכש - "תויחבש םכח" אלו "תויחבש
.[14"וילעב סובא רומחו והנק רוש עדי" רמאנש המ ךרד-לעו

הרשעמ הטמל םוי םוי ייח ,םיימשגה וייח ול םיעגונש הדבועה דצמ םגש ,אופא חרכהב
םיאתמ וניהש תוריחבב דדומתמה דמעומב רוחבל םלתשמו יאדכ ,םיירמוח םיניינעב ,םיחפט
.תוימשגב ןהו תוינחורב ןה רחובה תבוטל והזו ,("אכלמ ביסנ אנא") ךלמה ןוצרל רתוי

אל ךמעו םימשב יל ימ" היהנ ירה 15"יסחמ םיקולא 'הב יתש"ש חנומ ידוהיה לצאש ןוויכמו
ןוצרש ןוויכמ ,רמולכ (17"ינחקית דובכ רחאו") דובכד ןפואב םג הז לכו ,16"ץראב יתצפח
גהנתמה ידוהיה תגהנהל םאתהב ירה - הלגנהו הארנה בוטבו ,בוט קר ידוהיל קינעהל אוה 'ה
םיאורו "םלועה ךלמ" ךכ-רחאו "לארשי ךלמ" 'ה היהנ - ("אכלמ ביסנ") ארובה ןוצרל םאתהב
לכ קפסמ 'ה - 18"לארשיל בוט ךא" 'יהנו םלועה יקלח לכ תא להנמ אוה ךיא רשב יניעב
.דובכ לש ןפואבו תומילשב ,תויטרפבו תוללכב לארשימ תחאו-דחא-לכ לש ויתויוכרטצה

תיתימאה הלואגב ,שממ בורקב ,19"םלוע רואל 'ה ךל היהו" דועייה םויקל הבורק הנכה וזו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
-יכדרמ ברה ת"הרה ידי -לע סופדל ןכוה .הגומ יתלב םיעמושה תמישר - ה"לשת ןוושחרמב ף"כ תחישמ)
(רפואל השנמ
תירבה-תוצראב *

.ז"כקס-ה"כקס תופסוה (ת"הק תאצוה) בוט-םש-רתכ (1

.(הר-אר 'מע ,א"ח םחנמ לכיה 'סב ספדנ) א"כשת תנשמ ד"רב םג האר - "תוריחב"ה ןיינעב דוע (2

.דכ,ג הכיא (3

.קוספה לע הבר (4

ש"רהמ ר"ומדאלו (גפרתת 'מע םש .בערתת 'מע אובת ת"הוא) צ"צהל תרמאה 'יוה תא ה"ד - ח"אד ירמאמב (5
יתשע םויב ה"ד - הכוראבו .אי 'מע ס"רת מ"הס ,ךליאו חמר 'מע צ"צהל רהוזה ירואיב .(אצר 'מע ל"רת מ"הס)
.(ךליאו טצ 'מע 'ג ךרכ טקולמ מ"הס) א"לשת 'וג םוי רשע

אי 'מע ס"רת .םש ז"הואיב .ךליאו בצר 'מע םש ל"רת מ"הס .דפרתת 'מע םשו .בערתת 'מע ףוס ת"הואב) םש (6
.ךליאו אק 'מע םש טקולמ מ"הס .מ"כבו .א,ו צ"צהל מ"הס .ג,במק (ח"אד םע) רודיס םג הארו .(ךליאו

.ב,ה הטוס (7

.א,הק ןירדהנס האר (8

.(א,ונ) א"מפר אינתה ןושלכ (9

.תופקה םדוק םירמואש "תארה התא" יקוספמ (10

.ג"ס [ה"לשת] .ז.ש ת"חמש ליל תחיש םג הארו (11

.ה ,זמ םילהת - בותכה 'ל (12

.ב,אס תוכרב (13

.ג,א היעשי (14

.חכ,גע םיליהת (15

.הכ םש (16

.דכ םש (17

.אי,גע םילהת - בותכה 'ל (18

.טי,ס היעשי (19
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ידוקפ-להקיו תשרפ ,שדוק-תבש
רדאב ה"כ ,שדוחה תשרפ

.שדוחה םיכרבמ תבש

.הליפתה ןכ-ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

אחרט עונמל ידכ ,הליפתה ינפל שדוחה תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.1ארוביצד

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

םויסב .2דומעל גוהנ ,תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
הלועה םגו ,3"(יריצב 'ז-ה) !קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה
.4תאז רמוא הרותל

ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
תומש) תוצמ ולכאת . . הזה שדוחה . . רמאיו" ,אב תשרפב ,שדוחה תשרפ תא ריטפמל םיארוק
.(כ-א,בי

.5(וט,ומ -חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה

.םיקלח 3-ו 11:20 העשב ,יעיבר םוי :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .ישימחה םויב ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע ,רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :ןיווקה 'גב ףיסוהל שי - 'ןטק רופיכ םוי' - הז םויב
.6הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.7שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה
.'ותעב רבד' חול (1

.םש - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (2

.בלר ןויליג ,יחיו ק"שע 'תורשקתה'ב תויטרפבו ,טלק ס"וס א"מר האר (3

.די 'מע ד"ח ק"גא .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח - םיגהנמה רפס (4

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח ללוכ חול (5

.מ"כבו ,663 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש (6

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (7(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה ןוילגל

1םינוש םירודיה

.2םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב םירהזנ *
.הצמ םע אלו ,דרפנב - םיתוששכ ןכש-לכו 'וכו םילישבתה תא םילכואשכ .תיקש ךותמ ומצעל
ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל
וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ
םיענמנ ,הצמ-רוריפ וב לפנש חל רבד םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל
.3[הז חספב וב שמתשהלמ

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

.7חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
.9"ומצעב

.10םעט ילב ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכ ,הזב גהנ אל

.18םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמ *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' רפסב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונש שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.22םילכב ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל וב םישמתשמ ןיאש ,ךכל דחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר אלה ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
."רדנ ילב" היהיש ונתה

תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (2
.הנוכמ

.חמ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה רפס (3

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

םא םג םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב

.846 'מע םירוביד-יטוקל (6

לע דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס יטוקלמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה
.ןומיס אלב

ד"בח-רפכד א"דמה בתכמ האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןודינב

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה רפס .זמ 'מע 'םוי םויה' (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) ע"צו רוסאל ץופנ גהנמ ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע ג"נשת םידעומה-חבש 'סב הזב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
ר"ומדא לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.וק 'מעב אבומ - צ"יירוהמ

יברה יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב ח"הרה יפמ (13
ו תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש מ"יב) הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע
.י תוא גנ 'מעו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
.(םורטשרבליז 'יש היבוט 'ר ח"הרה השעמה לעב םע יתקדבו ,טנ

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.רדסה-לילב ךרוכו רורמל ץוחמ םילכוא ןיא הסח םגש א"יו .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23

תייעב וב שיש ךוכירל םיזנאה איה היעבה דוביע אלל םיגדבש איה םויכ תואיצמה) ש"ייע ,אס 'מע םש (24
פ"כעו ץמח תויהל םילולעש ,םעט-ירמוחו הזוקולג םג ונכתיי םידבועמ םיגדבו ,חספל היעב םגו תורשכ
.(תוינטק

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il