- ג"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןסינב 'ב * ארקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה חספה תוכלה - עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םיצורו "לודג שוכר"ה לע םירתוומ
דימו ףכית הלואג


ךשמ דוע ,םירצמ תולגב לארשי תא בכעמ ה"בקה היה וליא
תמלשנ התיהו תוצוצינה לכ רוריב תא םימילשמ ויה ,ןמז
ןבכיע אל ץקה עיגהש ןוויכ" ,תאז תורמל * הנווכה תילכת
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ןיע ףרהכ וליפא


ה"בקה רחבשמ" 1ל"זר רמאמכ ,הלואגה ןיינע - ןסינ שדוח-שאר לש דחוימה וניינע
,הלואג לש שדוח שאר וב עבק וינבו בקעיב רחבשכו ,םינשו םישדוח ישאר וב עבק ומלועב
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ 2רמאנש ,לאגיל ןידיתע ובו םירצממ לארשי ולאגנ ובש
."תואלפנ

- ןסינ שדוח-שארל הכרבה תכשמנ ובש ,ןסינ שדוח-שאר םיכרבמ תבשב ונדמועבש ןבומ הזמו
ןידיתע ןסינב" ,הלואגה ןיינעל עגונב דחוימ "םערוטש"ו תדחוימ השגדה תויהל הכירצ
.3"לאגיל

ןמז רבכ עיגה יאדוובש ךכל עגונב ןה - אוה הלואגה רבד לע "םערוטש"ה ,רתוי תויטרפבו
ולא םיניינע 'ב ,רשא ,שממ תוטשפבו לעופב תויהל הכירצ הלואגהש ךכל עגונב ןהו ,הלואגה
.ןמקלדכ ,הדיתעה הלואגל עגונב הז ךרד לעו ,םירצממ הלואגב םג םישגדומ

:הלואגה ןמזל עגונב

."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל ץקה עיגהש ןוויכ" 4ל"זח ורמא - הלואגה ןמז תודוא

ה"בקהש אוה ךורב" ,הדגהה רמאמ שוריפב 5ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיב יפ-לע - הזבש שודיחהו
ותחטבה רמוש ךורב") החטבהה םויקב חבשהו יוליעה והמ ,הרואכלד ,"תושעל ץקה תא בשיח
הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ הנהד" ,רואיבהו ?לארשי תא לואגל ("לארשיל
לודג גונעת לוכיבכ ךרבתי ול שיש ,םינותחתה לש םירוריבה תדובע ידי-לע ,םינותחתב
והז הנה ,לובגו ץק ילב הז ןיינע תויהל לוכי היה םולשו-סח ירה ןכ םאו ,וז הדובעב
םירוריבה תדובעל לובגו ץק היהיש ,תושעל ץקה תא בשיח ה"בקהש אוה ךורב לוליההו חבשה
."דובעישבו תולגב המחלמ ךרדבש

:רתוי תויטרפבו

ולפנש םיצוצינה ח"פרמ םיצוצינ ב"ר לארשי ורריב םירצמ תולגבש 6ל"זיראה יבתכב אתיא
ראשנ אלו ,םיצוצינ ב"ר ,"םתא הלע בר ברע םגו" 7בותכש המ והזש ,'וכ םילכה תריבשב
."םיקלא" אירטמיגב ,םיצוצינ ו"פ םא יכ ררבל

:ךמצע עגהו

תאירב תרטמו תילכת - איה והותה םלועד םילכה תריבשב ולפנש םיצוצינה רוריבד הדובעה
,וז הדובע לש הבורו הרקיע תא לארשי ולעפ םירצמ תולגבו ,ןוקיתה םלועד תולשלתשהה רדס
.םיצוצינ ח"פר ךותמ םיצוצינ ב"ר

ויה - ןמז ךשמ דוע םירצמ תולגב לארשי תא בכעמ ה"בקה היה וליא ,ירה ,ןכש ןוויכמו
תילכת תמלשנ התיה הז ידי-לע ,רשא ,והותה םלועד םיצוצינה ח"פר לכ רוריב תא םימילשמ
.האירבה תרטמו

לש םנוצרל םאתהב - "ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל ץקה עיגהש ןוויכ" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
רוריבד "שוכר"ה) 8"לודג שוכרב ואציי ןכ ירחאו"ד החטבהה לע םירתוומש ,ונעטש ,לארשי
9דימו ףכית ("ונמצעב אצנש יאולו") תולגהמ םמצעב תאצל םיצורש ןוויכמ ,(השודקה יצוצינ
."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל"ש ,רומאכ ,תאז ולעפ ןכאו ...!"תולג יאלאד" ,

:הלואגה ןפואל עגונבו

ינחורה בצמו דמעמל עגונב הלואג קר אל - תוטשפבו לעופב הלואג התיה םירצממ הלואגה
תכלל ידכ םירצמ ץראמ ואצי לארשי ינב לכש ,שממ הטושפכ הלואג ,םא יכ ,הזב אצויכו
,"הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 10בותכש ומכ] הרותה תא לבקל
םג ,ירה ,םירצממ תאצל 11"לארשיל תדמועה תוכזה" איה הרותה תלבקש ךכל ףסונ ,רשא
,לארשי ץראל סנכיהל - דימו ףכיתו ,[הרותה תלבק - איה םירצמ תאיציד הרטמהו תילכתה
."ץראה תא םכתא יתאבהו 'וגו םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" 12בותכש ומכ

-ףאו ,'וכ הלענ בצמו דמעמב לארשי ינב רבכ ויה םירצממ האיציה ינפלש - ןיינעה תדוקנו
:שממ הטושפכ הלואגב ךרוצ היה ,ןכ-יפ-לע

יצח ,רמולכ ,3"םירצמב וניתובאמ הדובע הלטב הנשה שארב" ירה - םירצמ דובעישל עגונב
.םירצמ דובעיש רבכ היה אל םירצמ תאיצי ינפל הנש

דע ,'וכ תוכמה ידי-לע םירצמד שוטיבב רתוי דוע ףסותינ ןכ ירחאלש אלא ,דוע אלו
הב היה ,השק יכה הכמה לע הארתהה םצעב שוטיבה דבלמ ,רשא ,תורוכב תכמ רבד-לע הארתהל
ווחתשהו ילא הלא ךידבע לכ ודריו" השמ ול רמאש - םירצמ ךלמ הערפל עגונב דחוימ שוטיב
ןוא טרעהעג ,םירצמ ךלמ הערפ עמש ולא םירבד ,רשא ,13("ומצעב הערפ" ללוכ) "יל
..."טרעהרעד

לש דצמו דמעמב - ןשוג ץראב ,םירצמב ראשיהלו ךישמהל םילוכי לארשי ויה ,ןכש ןוויכמו
.םירצמ דובעישמ תוריח

תלעותה הלטב אלימבו) "וניתובאמ הדובע הלטב"ש ירחאל םג ירהש - ךכל םיכסמ היה הערפו
ועדויב - תוטשפב - רבדה םעטו ,וצראמ םחלשל הערפ םיכסה אל ,(לארשי לש םתדובעמ
,14"ץראה תא הקשמו ותארקל הלוע אוהו סולינ לא אב הערפ היה ךליאו בקעי לש ותכרבמ"ש
הדבועה םצעש ,ןיבה הזמו ,בקעי לש ותכרבמ האב םירצמ ץרא לכל ןוזמה תעפשהש ,ונייה
ןפואב ותוכלמ תומילשל דע ,םירצמ ץראל 'וכ הכרב תכשמה תלעופ וצראב םיבשוי לארשי ינבש
.וצראב וראשיי לארשי ינבש דבלבו ,יאנת לכל םיכסמ היה ,ןכש ןוויכמו ,15"הפיכב לשומ"ד

,םירצמ דובעשמ תוריח קר אל - שממ הטושפכ םירצממ הלואגה תויהל הכרצוה ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.שממ לעופב םירצמ ץראמ האיצי אלא

:הזב ףיסוהל שיו

לארשי ינב לצא לודג יכה יוליע ףסותינ ,הנשה שארמ לחה םירצמ דובעיש לוטיבל ףסונ
הווצמ" ,"'וגו םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" ,שדוחה תשרפ םהל הרמאנש - ןסינ שדוח-שארב
הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל"ש הרותב ארבס שיש ,ךכ ידכ דע ,"לארשי ווטצנש הנושאר
.הרותה ןיינע תלחתה ,ונייה ,16"לארשי ווטצנש הנושאר הווצמ איהש ,םכל הזה שדוחהמ אלא

תוטשפב תאז בתוכ י"שר ירהש - ןטק דעו לודגמל ,תחאו דחא לכל תוטשפב ןבומ הז ןיינעו]
.17"ארקמל םינש שמח ןב"ל ,הרותה לע ושוריפב

,18"שיאבמ רתוי השאב הנתינ הריתי הניב"ש ינפמ ,שמח ליג ינפל דוע ,הדלי לצאו -
ןוויכמ :הברדא אלא ,הריתי הניב הב תנתינ יזא הנש ב"י ליגל העיגהבש הנווכה ןיא ,ירהש
תבייח הנש ב"י ליגל העיגהב ,ןכל ,הנטק הדלי התויהב םג ,השאב הנתינ הריתי הניבש
- תווצמב

הזה שדוחה"ש הנטק הדלי וא ןטק דליל םירמואשכ ,ןכש - רבדב רואיב ףיסוהל ךירצ וניאו
הלעמה לדוג תא ראבל המואמ ףיסוהל ךרוצ ןיא ,"לארשי ווטצנש הנושאר הווצמ" איה "םכל
.[הרותה תא ליחתהל ךירצ היה הבש ,וז הווצמד

םג אלא ,דובעשמ תוריח לש בצמב קר אל םירצמב ראשהל לארשי ינב ולכי ,ןכש ןוויכמו
תומילש ירחאל) "לארשי ווטצנש הנושאר הווצמ" ,הרותד יוליעה תלחתה תא םג םהל שיש בצמב
.(19"לזרבה רוכ"ד ךוכיזהו רוריבה

- דה םעטו ,שממ לעופב םירצממ הלואג ,ירמגל םירצממ ואציו ולאגנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב") הרותה תא לבקל םיכירצ ויהש ןוויכמ
,שממ לעופב השעמל עגונב הרותה תלועפב אטבתמ הרות-ןתמד שודיחה םג ,רשא ,("הזה רהה
,"הבישיב בשויו ןקז םהרבא" ,20"הנתינ אלש דע הלוכ הרותה תא וניבא םהרבא םייק" ירהש
ללוכ ,21"יבהוא םהרבא" ,וניבא םהרבא לש ותדובעד יוליעה תילכתל דע ,20בקעיו קחצי ןכו
לעופב םלועב הרותה תלועפ השדחתנ הרות-ןתבש ,אלא ,22"הבכרמה ןה ןה תובאה"ד יוליעה
לעופב הטושפכ תויהל הכרצוה (הרות-ןתמל הנכהה) םירצממ האיציה םג ,ךכל םאתהבו ,23שממ
.שממ

ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - ןורחאה הז תולגמ האיציל עגונב םג ןבומ הזמו
:"תואלפנ

הלואגה תויהל הכירצ יאדווב ,ירה ,24"ןיציקה לכ ולכ"ש ןוויכמ - הלואגה ןמזל עגונב
ירהו ,"הלואגל רתלאל" - 25עודיה ןושלבו ,"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,דימו ףכית
.דימו ףכית אלא ,רחמ אל - אוה "רתלאל"ד שוריפה

,הטושפכ המילשהו תיתימאה הלואג ,םא יכ ,'וכ תוינחורב קר אל - הלואגה ןפואל עגונבו
.םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב

לש וניינע רתויב שגדומ ובש ,הז שדוק תבשב דחוימ "םערוטש" - רומאכ - ונשי הז לכבו
לע רבודמ הבש עובשה תשרפו ,שדוחה תשרפ ,ןסינ שדוח-שאר םיכרבמ תבש - ןסינ שדוח-שאר
."הלואג לש שדוח שאר" - ןסינ שדוח-שאר תלעמ רבד

:הלאש תררועתמ - ליעל רומאה לכב ,םנמא

ירחאל תודעוותה ,תובר םימעפ הזב רבוד רבכש ירחאל - הז לכב רובידה תלעות יהמ
...!?עגפ אלו עגנ אלש ,ךכ ידכ דע ,ללכ הזזה אללו ,'וכ תודעוותה

ם"במרה ןושלבו ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותב שרופמכ - הלואגה רבד-לע ףרה אלל םירבדמ
הלגתנש ןורחאה ץקל דע ,"ןיציקה לכ ולכ"ש םישיגדמו ,"הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש" 26
!תלעות לכ אללו - "הלואגל רתלאל" העודיה ותזרכהב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע

אלא ,תויחהו ץרמה אולמב הניא הזב הלועפהש ךכ לע הניא הנעטה - 'וכ באכהו רעצה הברמל
ןפוא יבגל ףסונ ףתוש ונשישכ הלועפה ןפוא המוד הניאש ,27"יפתוש יבד ארידק"ד ןפואב
;ידיחיה תיבה-לעבה אוהש רבדב הלועפה

אל וליפאו ,"יפתוש יבד ארידק" לש ןפואב אל םג - ירמגל הלועפה רדעה לע איה הנעטה
הז ידי-לע םגש ,"הנטק עבצא" וליפא ,ועבצא ףקונ םהמ דחא לכש ,םיבר םיפתוש שיש ןפואב
"םקיר 'ה ינפ תא האריי אל"ד ןפואב לגרל תולעל ידכ םילשוריל הלודג ןבא תולעהל םילוכי
!ופקנ אל "הנטק עבצא" םג ןדיד ןודינב ירהש - (29שרדמה רופיסכ) 28

ילודג םנשי ,"ינא המו ינא ימ" ,ורמאב ,"לודג יכה וינע" דחאו דחא לכ השענ הז ןיינעב
,"ותנאת תחתו ונפג תחת" החונמב תבשל לוכי ודיצמ אוה ,אלימבו ,'וכו 'וכו ,לארשי
.הרותה יפ-לע רתומה ןפואב ,'וכ ןתמו אשמב קוסעלו

רובידה ידי-לע ןה ,הלואגה רבד-לע 'וכ םיקעוצו םינגנמ רשאכ םגש אלא ,דוע אלו
םג ,הארנכו ,ץוחלו הפשה ןמ אלא הז ןיא - םיידיב ןיחפטמש הז-ידי-לע ןהו הפב ןוגינהו
...ץוחלו םיידיה ןמ

- םעפ דועו םעפ דוע הז לע םירבדמש ךכב תלעותה יהמ ,רומאכ ,הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו
- השגדהבו ,םירבדה תמישרמ ("ס'שזדייפ") םיפד המכ דוע "ףדמ"ל ופסותיש "תלעות"ה דבלמ
,ויבג לע דמועש רבדה תא דימעהל אוה "דומע" לש וניינע ,ןכש ,"םידומע" אלו ,"םיפד"
תא ינא"ד "תלעות"ה ליבשב רובידה תנווכ ןיאש ,טושפו .'וכ ןדיד ןודינב ןכ-ןיאש-המ
..."ץלעפ ןיא קידצ א" תניחבב ,"יתלצה ישפנ

ומצע תא עירכה" ,"תחא הווצמ" םויק ידי-לעש 30ם"במרה ןיד-קספ יפ-לע - הזל הנעמהו
הז רובידש ןכתיי ,אלימבו ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו
.המילשהו תיתימאה הלואגה אובת הז-ידי-לעש "תחא הווצמ"ה היהי אפוג

:המדקהבו - רקיע הז םגו דועו

קפתסהל םילוכי - (הלואגה תא איבתש "תחא הווצמ"ה היהי הזב רובידה םצעש) אה םושמ יא
רובידה תנווכ ,ןכ םאו ,בוט רוביד ומכ הווצמ איה הבוט הבשחמ םג ירהש ,דבלב הבשחמב
,והשמ תושעל ליחתיש ,םיעמושהמ והשימ לע םירבדה ולעפי ילואו יאה ילוכ אמש - איה הזב
.'וכו המכ דוע ררועיו

...םתלועפ תא םירבדה ולעפי וזה םעפבש בושחל ךכ לכ "םימת" ינניא (:רמ ךויחב ףיסוהו)
קפסו קפסה לע לוכה תושעל הבוח ירה ,שפנ-חוקיפ לש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכמ ,לבא
יאה ילוכ אמש ,'וכ תונשקע ךותמ הזב רבדל םיכישממ ,ןכלו !תוקיפס ףלא וליפא ,אקיפס
.םתלועפ תא םירבדה ולעפי ילואו

שדוח שאר"ד ןיינעה שגדומ הבש "ןוצר תע"ב טרפבו ,הלואגה רבד-לע רובידהמש ןוצר-יהיו
.שממ לעופב הלואגה השעמל דימו ףכית הכזנ - "הלואג לש
- םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה ,ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 710-705 'מע ,ינש ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה
.אי ,ו"טפ ר"ומש (1

.וט,ז הכימ (2

.א"ער ,אי ה"ר (3

.במ,םש אתליכמ .אמ,בי אב י"שרפו אתליכמ (4

.151 'מע ח"שת מ"הס (5

.מ"כבו .ג,ס אב א"ות הארו .חנ ןפוא תוקומע הלגמב אבוה .ו"נס ג"ח הנוי-יפנכ (6

.חל,בי אב (7

.די,וט ךל-ךל (8

.ךליאו א"עס ,ט תוכרב (9

.בי,ג תומש (10

.פ"הע י"שרפ (11

.ח-ו,ו אראו (12

.י"שרפבו ח,אי אב (13

.י,זמ שגיו י"שרפ (14

.א,בצ ךל-ךל ח"ות הארו .דועו .ה,די חלשב אתליכמ האר (15

.ת"הע ושוריפ תלחתהב י"שרפ (16

.ה"פס תובא (17

.םש ם"במרהל מ"היפ הארו .ב,המ הדנ (18

.מ"כבו .ךליאו א"עס,דע ורתי א"ות האר (19

.הנשמב - א,בפ ןישודיק .ב,חכ אמוי (20

.ח,אמ היעשי (21

.ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב (22

.דועו .נ"שו .ךליאו 212 'מע ז"טח ש"וקל האר (23

.ב,זצ ןירדהנס (24

.דועו .ב"שת ,א"שת תנשד "השודקהו האירקה"ב וספדנש "ארוק לוק"ב (25

.ב"ה א"יפ םיכלמ 'לה (26

.נ"שו .א"עס ,ג ןיבוריע (27

.זט,זט האר 'פ (28

.נ"שו .ותלחתהב ר"הק (29

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (30
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


-רצוקב וניתמהו ופיצ לארשי-ינב
םירצממ םתלואגל חור


!?ה"בקה לש ונוצרב היולת הלואגה רשאכ ,ונתיאמ םישרוד םצעב המ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו ,ה"בקה לש ונוצרב קר היהת הלואגהש ןוויכמש בושחל לוכי ידוהי
אל" :(ומוקמ אלממו ודיחי ונב היהש) ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ונרוד אישנ
ךרבתי אוה 'וכ ונכלמ וניבא 'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו ,לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ
...ןושיל לוכי םייתניבש ךכ ,תולגהמ האיציל רשקב תושעל המ ול ןיא - "'וכ ונלאגי
רתוי לודג רבד ךל ןיא ירהש ,תווצמה םויקו הרותה דומילב קוסעל - רתויב בוטה הרקמבו
הלואג לש בצמב זא אצמנ ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב וקסוע תעבש םג המו ,הזמ
.תינחור

,ה"בקה יוויצ תא ומייק לארשי-ינב רשאכש - חספ ןברק תליכא ןפואמ הארוהה האב הז לעו
ןפואב תאז ומייק ,"והולכאי םירורמ לע תוצמו שא ילצ הזה הלילב רשבה תא ולכאו"
יוויצ םויקב וקפתסה אלש ,רמולכ ,"םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ םירוגח םכינתומ"ד
,("שא ילצ"ד ןפואבו ,חספ ןברק תליכא) תוריח לש ןיינע םע רושקה יוויצ טרפבו ,ה"בקה
םינכומ ודמעש דע ,םירצממ ואצייו ולאגיי ובש ףסכנה עגרל חור רצוקב וניתמהו ופיצ אלא
.םירצממ תאצלו לאגיהל - "םכדיב םכלקמו 'וג םירוגח םכינתומ" -

:"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - הז ונתולגמ האיציל עגונב םג ןבומ הזמו

ךירצ אלא ,ךכב קפתסהל לוכי וניא - תומילשב תווצמ םייקמו הרות דמול ידוהי רשאכ םג
תא לעונו וינתומ רגוחש ,ךכ ידכ דע ,המילשהו תיתימאה הלואגל חור רצוקב תופצלו ןיתמהל
העידיה אובת ובש עגרל - "םכלוכ ןכה ודמע - ןכומ דמועו ,ודיב ולקמ תא לטונו וילגר
!הלואגה לא תולגהמ דימ אציי זאו ...אב חישמש

לכב תווצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצ םינורחאה תולגה יעגרב םגש טושפ םגו ןבומ
הצרי ה"בקהש דע הוולשב תבשלו טוקשל רשפא-יא ,הז םע דחיב לבא ,'וכ ףקותהו תוריסמה
,הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ תא תושעל ךירצ ידוהי אלא ,הלואגה תא איבהל
- איה "םויה תווצמ"ש ועדויב ,תולגהמ תאצל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,ןכומ דמועש דעו
לא תולגהמ תאצל ,"ךרדל םינמוזמ" ,"םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ"
.המילשהו תיתימאה הלואגה

וליפאש דעש ךכ לכ יולגב ולצא רכינ - הלואגל ןכומ אוהש העונתב הדימעה - הז ןיינעו
ךרד טיבה ידוהי-וניא רשאכש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב היהש יפכ ,ךכב ןיחבמ ידוהי-וניא
רשאכ ,"ןוזפיחב" חספ ןברק םילכוא ותיב ינבו ידוהיהש האר ,ידוהי לש ותיב ךותל ןולחה
תאצל ,"ךרדל םינמוזמ" םידמועש ןוויכמ ,םדיב םלקמו םהילגרב םהילענ ,םירוגח םהינתומ
ולא ונימיב ןכ ומכו ,(םירצממ תאצל םיננוכתמ לארשי-ינבש םירצמה םג ועדיש יפכ) םירצממ
.הלואגל ןכומ דמוע ידוהיש ךכב םיניחבמ םידוהי-םניא וליפאש -
,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ןסינ שדוח-שאר ,שדוחה ,ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1593-1592 'מע ,ב קלח

רקיעה אוה השעמה


,ותליפתב ךיראה םישק םינמזב
?ךיראמ וניא תעכ המלו


וילא ארוק תוהמו תומצע - "ארקיו"מ הארוהה

הז ןיינעש יתבשח אלו ,םייוסמ ערואמ - תיטרפ החגשהב - יתיאר םינש המכו םישולש ינפל
.ןמקלדכ ,רתוי ךורא ןמז ךשמ ירחאל עגונ היהי

םנשיו ,םהמ םיאבש תואצותה תא דימו ףכית םיאורש תוערואמ םנשי םדאה ייחב :םידקהבו
תואצותה תא םיאורש תוערואמ םנשיו ,םהמ םיאבש תואצותה תא יולגב םיאור אלש תוערואמ
:ןמקלד רופיסב אוה ןכו .בר ןמז ךשמ ירחאל םהמ

.ב"הראל האיבהלו ,התוא שוגפל ידכ זיראפל יתעסנ ,איהה הנידמהמ אצי ה"ע ימא רשאכ

ךשמב וא) הפוקת התואב איהה הנידמהמ ואציש ש"נאמ םידוהי דוע יתשגפ םש יתוהש ךשמב
םהמ המכ יתיאר ,(תחא תבשמ רתוי) תבשה םויב דחי ונללפתה רשאכו .(הז ינפל ןמז
...'וכ הדירצ עבצאב םיכמו ,הליפתה עצמאב ידיסח ןוגינ םינגנמ ,תוכיראב םיללפתמש

דמל ינולפש םיאור רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,וריבח לש ובילבש המ עדוי םדא ןיא םנמא
ןוגינ ךותמ הליפתב ךיראמ אוה הז ירחאלו ,(ןמז תוחפ וא ןמז רתוי) הליפתה ינפל תודיסח
.'ה תדובע םע רושקה ןיינע אמתסמ הז ירה - 'וכ ידיסח

ןאכ םיאצמנה םידוהי םג םנשי - הליפתב ךיראהל זיראפב םתוא יתיארש םידוהי םתוא ןיב
אללו ,תינויח העונת אלל - וז תבשב ללפתהל םתוא יתיארו ,(וז תודעוותהב םיאצמנו) התע
!הליפתה תדובעב "םערוטש" לכ

תדובעב קסוע היה ,"לזרבה ךסמ ירוחאמ" האיציה ירחאל ,ל"נה בצמו דמעמב ותויהב
ינוזמו ייח ,ינבב וכריבו ,החוורה תנידמל עיגהל ול רזע ה"בקהש ירחאל וליאו ;הליפתה
יבגל ךרעב אלש - םינפ-לכ-לע) 'וכ תורישע לש ןפואב ויקסעב חילצהל ול רזעו ,יחיוור
םימעפ המכ ויתוכרב תא ךישמי ה"בקהש ןוצר-יהיו - (םימי םתואב ומצעל ראיתש בצמו דמעמה
!הליפתה תוכיראב קוסעל ןוכנל אצומ וניא - הככ

המכו -המכ-תחא-לע ירה ,הליפתה תדובעב קסע הפוקת התואב םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
!הליפתה תדובעב קוסעל וילע "רשבב לברוסמ"ד בצמו דמעמב ותויהבש

הז ןיינעש ימצעל יתראית אל ,םינש המכו םישולש ינפל תאז יתיאר רשאכ - ליעל רומאכו
."770"-ב ב"משת תנשב עגונ היהי

םגתפכו ,וילא םיכייש םירבדהש ימ לכל אלא ,םייוסמ םדאל הניא - ולא םירבדב יתנווכ
אלו ,וילא םימיאתמ םירבדהש והשימ ונשי םאו !ושארל םיאתמ "עבוכ"הש ימ לכל - עודיה
!וילא םג םינווכמ םירבדה ירה - ויתודוא יתבשח

:לעופל עגונב

תדמלנה הארוהל םאתהב - 'ה תדובעב רתוי תילענ הגרדל תולעתהלו ףיסוהל דחאו דחא לכ לע
.הכוראב ל"נכ ,וילא ארוק תוהמו תומצעש - "ארקיו" - הרדסה םשמ

לוק"ד ןפואב אלו ,שחומב תאז תוארל ולכויש ,יולג ןפואב תויהל הכירצ ותדובע תוללכו -
!"הקד הממד
- 1109-1108 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


הדעו םישודק דוסב


בישקמ רוגמ "םחנמ ינפ"ה לעב) רתלא םחנמ-סחנפ יבר ןואגה
רפסמ 'ןורהא תודלות'מ ר"ומדאה * "רמאמ" לש הטלקהל
ןואגה * יברה לש ותונתוונעמ לעפתמו 'תודיחי'מ םימשר
לע רפסמו םילשוריב 'חישמ תדועס'ב ףתתשמ אריפש דוד יבר
,םיר"ומדא םע יברה ירשקמ תוצוצינ * יברה לצא ורוקיב
הרות ילודגו םינבר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,םיר"ומדא - תודיסחהו הרותה םלוע לכ םע קודהו בורק רשק להינ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
םירפסב םיטרופמו םידעותמ וללה םירשקה תצקמ .תורצחהו םיגוחה לכמ הרות ילודגו םינבר
יברה לש ויתוחישמ המכ .'ךירבחמ ןושש ןמש'ו 'הרותה תכלממ' ,'םרוד ינבו ד"בח יאישנ'
.'ךלמ שדקמ'ו 'םחנמ לכיה'ב ןכו 'המכחה לצב' רפסב וצבוק תודיסחהו הרותה ילודג םע
.הנושארל רוא םיאור םבורבש םיטרפו תודבוע רורצ םישיגמ ונא ונינפלש המישרב

הדשב ךלמה

תנשמ םימימתה דחא לש ונמויב ראותמ ךכו .רוג רצח ןיבל יברה ןיב םקרנ דחוימ רשק
:ה"משת

חתפ דיל רצענ ,(ה"משת לולאב 'ח ,'א םויב) תיברע תליפתל א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנשכ"
ק"כ לאשו (ב"הראב רוג ינקסעמ) ןאמיינ ךלמילא-ףסוי 'ר דמע םש ("לאז"ה) שרדמה-תיב
?[ל"צז] רוגמ ["החמשה בל"ה לעב=] ר"ומדאה שיגרמ ךיא א"טילש ר"ומדא

תויהל ךירצ ןפוא לכבו ,בוט רתוי שיגרמ אוה תעכו 'האופר תיב'ל סנכנ לומתא :נ"איר"
.אציי שדוק-תבש ינפל הארנכ .בוט ירמגל

?ןולמ תיבל ,אציי ןכיהל :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.תבשב רבכ וידיסח םע תוהשל הצורש ןוויכ ,ותיבל :נ"איר"

ראובמה לשמה יפ-לע (ןוכנ רבד הז=) 'ךאז עכיילג א זיא סאד' :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.הדשב ךלמה לולא שדוחבש ןקזה ר"ומדאמ 'הרות יטוקיל'ב

וסינכת ןכ ומכו ,'ךרבש ימ' (770-ל הנווכה הארנכ) רחמ ושעיש :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
ול היהתש .הז תא ארקאו 'להוא'ל עסא רחמו ,'תוריכזמ'ל (רוגמ ר"ומדאה לש) ומא םשו ומש
.תובוט תורושב עמשנשו 'הבוט המיתחו הביתכ' ,'המילש האופר'

ר"ומדאה לש ותאופרל ללפתהל א"טילש ר"ומדא ק"כמ הארוה האצי ןכמ רחאל רצק ןמז)"
."('770'-ב ולתנ ךכ לע תועדומו ,רוגמ

ךלוקל םיבישקמ

צ"ירה רפיס הזל רשקב .ללכה יניינעב ןהו םיישיא םיניינעב םה יוטיב ידיל אב ל"נה רשקה
:ןייטשנצילג 'יש

,הרצק תודעוותה .ברעב ישימח םויב המייקתה תימואתפ תודעוותה .םיד"מלה תונשב הז היה
והימ' ןיינעב ,הפירח התיה ןהמ תחא .שדוק תוחיש יתשו תודיסח רמאמ יברה רמא הבש
.(לארשי -תדוגאל ןווכתמ יברהש ןבומ היהו) בל באכב הרמאנו ,'ידוהי

םילוכי ונא המ ונבשחו ןייטשנטכיל 'יש רזעילא 'ר ידידי םע יתחחוש םיירהצב שדוק-תבשב
-סחנפ יבר ןואגה לש ותיבל שגינ שדוק-תבש יאצומבש - הטלחה ונבילב הלמג .ןודינב לועפל
.'ידוהי והימ' תודוא החישהמ תטלק ול עימשנו (ל"צז) רתלא םחנמ

-סחניפ יבר ג"הרהו ,רוג לש שרדמה-תיבב תיברע תליפת תא ומייס רשאכ ,שדוק-תבש יאצומב
לש ותיבל ונינש ונכלה םשמו ךכ לע ינעידוהו יתיבל רזעילא 'ר עיגה ,ותיבל ךלה םחנמ
.ןואגה

םילוכי ונא םאה" :יתינע .וננוצרל לאשו תלדה תא ונל חתפ תישיא אוה .ותיבל ונעגה
םויב :ונרפיסו תבשל ונשקיב - םירפס אלמ לודג רדח - ורדחל ונסינכה אוה ."?םכמע חחושל
תודוא החיש רמא יברהו הרצק תודעוותה המייקתה 770-ל רזחשכו 'להוא'ל יברה עסנ ישימח
תא ונלעפה ,בויחב בישה אוה ?החישה תא עומשל הצור אוה םאה :ונלאשו .'ידוהי והימ'
.ןאכלו ןאכל ורדחב בבותסהו ואסכמ םק עצמאב .החישל בר בשקב ןיזאה אוהו 'פייט'ה
תא בוש ליעפהל שקיב ,חחושל םייסשכו 'פייט'ה תא רוצעל שקיב ןופלט תחיש לביקשכ
.רישכמה

ברה םע (שדוק-תבש יאצומב דוע) הז ןיינעב חחושיש ונל רמא החישה תא עומשל םייסש רחאל
,'אינת' לע עיבצהו םירפס עשידיסח יל שי :רמאו םירפסה ןוראל שגינ ךכ-רחא .בוקודוח
.תויבבלב ונדרפנ ךכו .דועו ,'לאומש תרות' ,'הרות יטוקיל'

רוסמל שקיב יברה .ל"נה לכ לע ח"וד יתרסמו 'תוריכזמ'ל יתנפלט קרוי-וינב תבשה תאצ םע
."?רמאמה תא עומשל ול ונתנ אל עודמ" :ונל

,תודיסח רמאמ םג תודעוותהב רמא יברהש ןוויכמ :ןואגה תא יתלאשו וילא ונפליט תרחמל
.םיירהצב 2 העשב תרחמל אובנש עבקו בויחב בישה אוה ?רמאמה תא עומשל ןיינועמ אוה םאה
- סופדב עיפוי רמאמהשכש שקיב םויסב .תודיסחה רמאמל שאר דבוכב ןיזאה אוה ,היה ךכו
.דחא קתעה ול איבהל ליאונש

החיששכ ,(תוחיש יתשו רמאמ) המוד תנוכתמב תפסונ תודעוותה המייקתה ןכמ רחאל םייעובש
לכל ןיזאה אוהו שארמ ינופלט םואיתב וילא ונעגה בוש .'ידוהי והימ'ב הקסע תחא
.תודעוותהה

'לוטיב'המ לעפתה

הבישה הז רוקיב תובקעב .יברה לצא ל"צז 'ןורהא תודלות'מ ר"ומדאה רקיב ט"ישת תנשב
יכ ,ךכ-רחא ורפיס תחלשמה ירבח .ר"ומדאה תיבב ןילמוג רוקיב ד"בח ידיסח לש תחלשמ
לכב יוטיב ידיל האבש ,יברה לש ויתוכילה תוטשפמ המוצעה ותולעפתה תא עיבה ר"ומדאה
,הלע ומצעבו רדחב דמעש אסכ לטנ ,םייוסמ רפסל יברה קקזנשכ ,לשמל ,ךכ .'תודיחי'ה ךלהמ
,"!?אד-ןוגכב עייסיש ךרבאב וא רוחבב שמתשהל לוכי אל יברה םאה") רפסה תא דירוהו שפיח
.(ר"ומדאה לאש

שמ אלו וילגרל רנ אוה ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושש רמא ,'ןרהא תודלות'מ ר"ומדאה
םילזואו םיתחופש ךכ לע ורעצ תא יברה ינפב עיבה הזל רשקב .ןמז לכבו תע לכב ונחלושמ
ןרקה ריחמב וסיפדהל שי" ,רמא ,"יתעדל" .ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב םידמולה רפסמ
."םידמולה ןיב טרפבו לארשי יתב לכב וציפהלו

יכ רסמנ (101 ןויליג ,ג"משת תנשמ 'ד"בח רפכ'ב המסרופש ש.ד.מ ברה תמישר) רחא םוקמב]
הנכהל רתויב םיכייש תודיסחה ירפסמ הזיא - הז אשונ לע הכורא העש רביד" ןושארה רוקיבב
. ["הזב אצויכו הליפתה תדובעל

.רתוי תורחואמ םינשב יברה לצא 'ןרהא תודלות'מ ר"ומדאה םייק ףסונ רוקיב

שטיוואבויל ומכ

,'ג םויב יברה לצא רקבל אבש ,סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא 'ר ןואגה םע החישב א"משת תנשב
עטק בולישב ,819 'מע ,ג ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) יברה ול רמא ,חספ דעומה-לוחד 'א
:(יטרפ ןמוימ

יטנא' ומכ אל רבידו ילצא םעפ רקיב - הבישי שארב דמועש - 'ןרהא תודלות'ה"
.'שטיוואבויל

:וירבד לע בש רשא יברה לש ותעד ףוסל דרי אל סעלאי ברהש הארנ

םע םג ןכו דומילב ונחחוש .ונשגפנו קרוי-וינב םינש רפסמ ינפל רקיב 'ןרהא תודלות'ה"
."...שטיוואבויל ינאש עדי ירה אוה - שטיוואבויל ומכ רביד אוה .וישנא

..."לובגב טקש םאה"

:ןייטשנצילג 'יש צ"ירה לש ויתומישרב ,'ןורהא תודלות'מ ר"ומדאה םע רשקה לע דועו

וקילדי תונב םגש ךכ לע רביד הכלהמבו ,יברה לש תודעוותה המייקתה ,הכונחב ,תחא הנש"
- 'ןרהא תודלות'מ ר"ומדאה לא תכלל יוארה ןמש יתטלחה רודישה תעימש ירחאל .הכונח תורנ
.םירבדה ןכות תא ול רוסמלו - יברל רושק היהש

הנכשש ,'תמא תרות'ל הכומס התיהש) 'ןרהא תודלות' תבישי ןיינבל יתכלה רקובב 8 העשב"
דיל שמשמ דמע םשל יתעגהשכ .ר"ומדאה לש ורדח ןכיה יתלאשו (120 םירעש-האמ 'חרב זא
.הליפתה םדוק ןיידע ר"ומדאה יכ בישה אוהו ףוחד הזש ול יתרמא .ינסינכהל בריסו תלדה
הצורו שטיוואבויל דיסח ןאכ אצמנש ,ר"ומדאה תא לאשתו סנכית :ול יתעצהו ילש לע יתדמע
?יתסינכ תא רשפאי םאה ,תועש המכ ינפל המייקתהש יברה לש תודעוותהמ החיש ןכות רוסמל
תא תוכיראב ול יתרסמ ינאו תבשל ינשקיב .ינסינכהל הרוה ר"ומדא לואשל סנכנ הרירב-ןיאב
.דובכ תרדהב עמשו ןיזאה אוהו יברה ירבד

לצא הכונחב םיעצבמ םישוע םתא םאה :יתוא לאשו ינבכיע ,תכלל יתיצרו יתמייסשכ"
?םילייחה

.ןכ :יתבשה"

?םיכלוה םתא ןאל :לאש"

.םיבצומלו םיסיסבל ,ןדריה תעקבל יתעסנ תישיא ינא םלוא ,ץראה לכל :יתבשה"

?םילייחה םע ןיליפת םיחינמ םתא םאה :לאש"

.ןכ :יתבשה"

?םהלש תובוגתה המ :לאש"

.תובהלתהבו החמשב תאז םישוע םה :יתבשה"

.םירופיס המכו המכ ול יתרפיסו 'ןיליפת עצבמ' לע םיטרפ עומשל שקיב"

?ללכב אבצב םכתא םילבקמ ךיא :לאש"

.םהילא אובנש םיכחמ םה .דואמ תופי םינפ רבסב :יתבשה"

ןכ-ומכ ?םש םיאצמנ םילייחה םיאנת הזיאב ,ןדריה תעקבב םיסיסבלו םיבצומל רשקב :לאש"
.לובגב טקש םאהו לובגה דע םיבצומה ןיב קחרמב ןיינעתה

תחנהב וכישמתו דואמ םיבושח םה יברה תוחילשב םישוע םתאש םירבדה :יל רמא םויסל"
."החלצהב ךריבו ,'וכו םילייחל ןיליפת

םילשורי ד"באג

רפוסמ םהילע ,יברה םע םימח םירשק ויה ,ל"צז סייו ברה ןואגה ,תידרחה הדעה ד"באגל
.תומוקמ המכב

'יש ךורב-םהרבא ת"הרה ידי-לע יברל חוויד ךרוצל הבתכנש ,תיטרפ המישר ךותמ ןלהל
:(ו"לשתב הארנכ) ו"ת םילשורי שדוקה-ריעל יברה יחולשמ ,רנזבפ

.(5000 -כ) ףטו (2000) םישנ ,(2000) םישנא ,לודג סוניכ היה 11-1 תועשה ןיב םויה"
.םיקוספה תא רמול ךירצש [םיחולשה=] ונטלחה

ר"ומדא ק"כ יחולש ונאש שמשמל ונרמאשכ ונסינכהו ,רקובב ,סייו ברה ד"בארה לא ונכלה"
הארנכש ונבשה .םוי לכב הז ירה :לאשו .'וכו ול ונארה ,ונאוב תביס תא ונרבסה .א"טילש
בייוא תיבשהל דוחייב םילגוסמ ולאה םירמאמהו םיקוספה א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדמ
.םקנתמו

-יאש רמאו .דוחייב ותא רבידו ותיא וילא ונאב .רבו השמ 'רל אורקל [סייו ברה=] רמאו"
- רפיס רבו מ"רה . . אניידד ארפסה ידי-לע רדוסי ןיינעה םא יכ ,ומצעב רדסל ול רשפא
האר=] תודעוותהב 'וכ 'קחצי תחנמ'ה תא ריכזה א"טילש ר"ומדא ק"כש - ול ונרמאש המ
.היה הז המ תודוא לאשו רקחו ונל ארק .[319 'מע 'א ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש

.רדוס ןיינעהו - אניידד ארפס - ןייטשטיירב מ"ארהל ונכלה ךכ רחא"

."'וכו וניחא ,םיקוספה ,ונכלמ וניבא ,תוחילס ,םילהת ורמא"

.רנזבפ ברה תמישרמ ןאכ דע

רשקה תא הבחרהב יברה ריבסה ,ו"לשת זומתב ג"י ,שדוק תבש-יאצומ תודעוותהב יכ ןייוצי
.(ךליאו 433 'מע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) הלצההו הרימשה ןיינעל םיקוספה ןיבש

תובחר םייפתכ

יולה 'יש בקעי 'ר ת"הרה תמישר יפל) רמטאס תטישל יברה לש תניינעמ תוסחייתה ןלהל
:(ג"לשת טבש שדוח-שאר - ץיוורוה

םינש המכ ינפל עיגה ,סרייא-סונאובב תידרפסה הליהקה יבושחמ הארנכ ,הניטנגראמ ידוהי
בצממ דואמ לעפתהו ,תידרחה תודהיה יגיהנמ ראשו םידיסחה תורצחב בבס ךרעו תירבה-תוצראל
.תירבה-תוצראב ןאכ תודהיה

עודמ ר"ומדאה תא לאשו ,[ל"צז] םיובלטייט לאוי יבר ,רמטאסמ ר"ומדאה לצא םג רקיב הלה
ינאו - "הרובג"ו דסח" - תודימ 'ב שי הלעמל :בישה ר"ומדאה .ויתועדב ךכ-לכ ינוציק אוה
.הרובגה תדיממ

,ןטראגמיוב רעבוד 'ר ת"הרה םע דחיב סנכנ) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לצא רקיב ןכמ רחאל
רביד אל ומצעב ךא ,הפשהב ולש תויועט ול ןקית יברהו שינאפסב ורביד .םש יברה חילש
:התיה יברה תבושת .ל"נה הלאשה תא ןכ םג יברה תא לאשו (וז הפשב

לוכי וניאו ,'וכו תדה לע םיריבעמו ,סיעכהל םירבוע 'םינויצ'הש האור רעמטאסמ ר"ומדאה
עטיירב באה ךיא") תובחר םייפתכ שי יל ךא .'וכו םיעשופ םתוא הנכמ ןכל .תאז לובסל
...הטישהו שיאה ןיב ןיחבהל לוכי ינאו ("סעציילפ

םמורתמ "םלוע"ה

:יולב 'יש ט"רה בתוכ (ז"טשת ןסינ ג"כ 'ד םוימ) המישרב

דעוותה רבו השמ 'ר .('תמא תרות') הבישיב ךרבל ונכלה ,חישמ תדועס ברעב ,בוט םויב"
.הרבעש הנשב חספ-לש-ןורחא תודעוותהב א"טילש יברה תדוקפ יפל תוסוכ 'ד התש להקהו
היהו הקירמאב היהש - לודג םכח-דימלתו םילשורי 'ינפ'מ - אריפש דוד 'ר ןואגה אב עצמאב
.םש ול התיהש חורה תוממורתה לע רפיסו ,תויודעוותה המכבו 'תודיחי'ב א"טילש יברה לצא
הרעס ררוע דוד 'ר רשא תושמשה ןיב יניינעב עגונ יברה .וילא א"טילש יברה יבתכמ אירקה
ר"ומדא תטישכו ,םת וניבר תטיש דגנו םינואגה תטיש דעב הלומעת ולהנב תירבה-תוצראב
ירחא רשא רפיס ךכ-רחא .תושמשה ןיב יניינעב ךיראה דוד 'ר .הזב וקזחמ יברהו ןקזה
."תובהלתהב םידקורו םיכרבא םייהנ םינקזו םמורתמ 'םלוע'ה תודעוותה תועש הנומש

יברה תעדל םיפרטצמ

םינבר לצא םלהליו 'יש ךורב ת"הרה (הירהנ ד"בח תליהק בר םויכ) רקיב מ"דשת ץיקב
ךירצש ןיינעב ר"ומדא ק"כ תחיש רואל) תוחולה רויצ ןפואל רשקב םתוא לאשו ,הרות ילודגו
:ולש םוכיסה ח"ודמ םיעטק ןלהל .(תועבורמ תויהל

אוה תרחא גהונהו - תועבורמל תוחולה ןקתל לודג רשוי :רמא יקדרב םהרבא 'ר ןואגה"
.תוטש גהנמ

םאו !עבורמ השעתו !עבורמ הזש רריב יבר רעשטיוואבוילה ירה - בוקפורטסמ ר"ומדאה"
.ךכ תושעל ךירצו יאדכ םולש יכרדב םינשיה ןקתל רשפא

!עבורמ השעת - ('זבינופמ) יקסרבופ בוד 'ר ןואגה"

ןכ םא השעת ,רוקמ ירה הזל שיו ,עבורמ רמוא רעשטיוואבוילה - יקצילבד הירש 'ר ןואגה"
.אל - תקולחמ רצווית םאבו ,יאדכ םולש יכרדב קר ןכלו 'וכו חכוותי להקה לבא .עבורמ

."!עבורמ - תמאה יפכ השעת - ץילרק םיסינ 'ר ןואגה"

הרות י"ר ,גרבנייש ברה :םהו "עבורמ תושעל" יעמשמ דח ןפואב ועבק םינבר תרוש דוע)
יכרדב קר ..תונשלו") תושדחל עגונב 'רפוס םתח גוח'מ ןייטשדלוג בוד-רכששי 'ר ,רוא
. . תמאה וז . . !עבורמ היהש עודיו ,יאדווב" :ךברעיוא ןמלז-המלש יבר ןואגהו ("םולש
.("םייוגהמ אב לוגיעהותודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


(ב ,א) 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא

.ובצמו ודמעמ תא הליחת קודבל וילע ,'ה לא ברקתהל שקבמ םדא רשאכ - בירקי יכ םדא
:ובלב רמאיש רשפא יזאו הגירדמה לפשב אצמנ אוהש ול חיכות יאדווב תיתימאו הנכ הקידב
?'ה לא ברקתהל יתומכש הלפש היירב לכות ךיא

:הנעמה אב ךכ לע

ול םירשפאמה םימוצע םיישפנ תוחוכ םנשי ידוהי לכל .יולת רבדה םכבו םכמ - ןברק םכמ
.ארובה לא תוברקתהל ענומ לכ םע החלצהב דדומתהל

.עבטה תולבגהמ הלעמלש ,'יוה םשד תילענה הגרדה לא ףא ברקתהל ודיב - 'הל
(113 'מע י"שת םירמאמה רפס)

* * *
(י"שר) ןיינעה רביד הבדנ תונברקב ,בירקישכ :םכמ בירקי יכ םדא

.הבוח תונברקב אלו הבדנ תונברקב הליחתמ תונברקה תשרפ

תונברקב רקיעב יוטיב ידיל תואבה) ותובידנו בלה תנווכ אוה ןברקה לש ורקיע :ךל רמול
.(זי קוספ י"שר) "םימשל ובל תא ןווכיש דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחא" רמאמכו ,(הבדנ

:"ןיינעה רביד הבדנ תונברקב" י"שר ירבדב זמרה םג והז

אוה ,(תונברקה "ןיינע" תוללכ) הבוח תונברק תוברל ,תונברקה לכ לש םרקיע - רמולכ
.ןברקה לעב לש ותנווכו ובל תובידנ
(12 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,א) הלעה שאר לע ודי ךמסו

ידי-לע עשוהי תכימס וא ,ףסוי ינב לע וניבא בקעי לש וידי תכימס ןוגכ - ללכב הכימסה
רשעש ,עודיכו .המכחה תריפס איה ןתישארש ,תוריפס רשע תניחבמ 'הכשמה' הניינע - השמ
.תוריפסה רשע דגנ ןה םידיה תועבצא

:ךכ ןברקה תכימס יבגל ףאו

אוהש םשה ,ן"ב אירטמיגב) המהבה לע ה"מ םשמ ןוילע רוא ךישממ (ה"מ אירטמיגב) םדא
.ןברקה תדובע ידי-לע תולעתהל הל רשפאמ אוה ךכבו ,(תומלועה רוקמ
(376 'מע א םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(ז,א) חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו

(אכ אמוי) טוידהה ןמ איבהל הווצמ ,םימשה ןמ תדרוי שאש יפ לע ףא

.םדאה לש ותולפשו "ותוטוידה" תועצמאב 'ה תבהא ררועל ןתינ - טוידהה ןמ איבהל הווצמ
ותולפשב ןנובתמו וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ לכמ קדצ-ןובשח השוע םדא רשאכ :רמולכ
שא ובלב תררועתמ יזאו ,ול רצב 'ה לא קעוצו ,לפשה ובצממ דאמ רמרמתמ אוה - ותותיחפו
.'הל ןואמיצהו הקושתה

שא" ,הלעמלמ האבה 'ה תבהאל הרשכהו הנכה הווהמ ,"הטמ לש שא" תניחבב איהש ,וז הבהא
."הלעמ לש
(טע 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(זט ,א) התצנב ותארמ תא ריסהו

(סולקנוא) הילכואב היקפז תי ידעיו

ךפוה םהבש ,םייעמה ינבל הנווכהו ,(י"שר האר) סואמ רבד ןושלמ "התצונ" שרפמ םוגרתה
.סואמ רבדל ("הילכוא") לכואה

:ונוקל םדאה תדובעב הארוה ןאכ שי

םדאל איה הפרחו ,"סואמה רבד" םצעב םה (םייצרא םיניינע לכ ןכו) הייתשו הליכא יניינע
.ולא םיניינעב ובורו ושאר עיקשמ אוה רשאכ
(122 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד ,ב) רונת הפאמ החנמ ןברק ברקת יכו

,(ביתכ ד"וי רסח "ברקת") ךרבתי םשה לא ברקתהל הצור םדאשכ - ברקת יכו

.ארובה תלודגב תוננובתה תועצמאב 'הל הבהאה שא יפשר ובלב ררועל וילע - רונת הפאמ

ותורסמתהמ םדאה תא הדירפמ וז הבהא ךכ ,הסיעה ןמ תוחלה תא הדירפמ רונתה שאש םשכו
.ה"בקהב תוקיבד ידיל ותוא האיבמו םלועה תוימשגל
(מ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


לכו ראש לכ יכ ץמח השעת אל 'הל ובירקת רשא החנמה לכ
(אי ,ב) 'הל השא ונממ וריטקת אל שבד

,החנמ ןברקב ברקיהל יואר אוה ןיא ןכל .ארובה תדובעב םעט-בוטו גונעת לע זמור שבדה
זמורש ,"ינוע םחל" ,הצמ אלא ץמח האב החנמה ןיא ןכל .לוע-תלבקו לוטיב לע הרומה
.לוטיבל
(ט 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(א ,ה) עדי וא האר וא . . הלא לוק העמשו

:שטירזממ דיגמה ברה רמוא

:ךכמ ענמיהל ול ויה םיכרד המכ אלהו ?אטח ידיל עיגה הז דציכ - םדאה לע ההמת הרותה

ותמשנ הדריש ינפל ותוא ועיבשהש העובשה לוקל "ןיזאה"ל היה ךירצ - הלא לוק העמשו
.(אל הדנ) "עשר יהת לאו קידצ יהת" - םלועל

תאז ול וארה םימשה ןמש ובל לא םישל וילע ,הריבע רבוע וריבחש האור םדאשכ - האר וא
הריבעב םשא אוה ףאש דוע ןכתייו) וז הריבעב לשכיי לבל וריהזהל ידכ

.('תוקד'ב וז

ךירצ היה םדאה .(ד תישארב) "עדי םדאהו" ומכ ,תורשקתה ןושל אוה "עדי" - עדי וא
.ארובב ותורשקתהב תמגופ הריבע לכש רוכזל
(זל 'מע הרות-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

*ןסינ שדוח

בא" ,לוחה תומיב 3"ךנעי . . חצנמל"ו 2"םיפא ךרא ל-א" ,1ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
רוכבו ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .1החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה
.4חספ-ברעב

לחה םוי לכב (8םיליהת תרימא ירחא) 7הליפתה רחא 6אורקל 5גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
םיליחתמ שדוח-שארב .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע שדוח-שארמ
ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב יהיו"
םייוולו םינהוכ םג .10'ה תליהת ירודיסב ספדנה "ןוצר יהי"ה תא 9(תבשב םג) םירמוא
.11ותוא םירמוא

לע קר םיכרבמ .14תוכרבמ םישנ םג .13ןסינ שדוחב 12קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .16תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .15לכאמ ינליא
.17תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה

ישיש םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,18ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
תודעוותהה) תודעוותה םוי .20ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי .19דובכ
.(ןלהל הארו .21תסנכה-תיבב -

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 23ףיסוהל (ב .22(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי-לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,24אלוליהה
,הקדצ תניתנב 23ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 23ףיסוהל (ג .25"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,27"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,26דחאכ תודיסחו הלגנ
.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה
.28תווצמו

ץמח תקידבל תונכה

הקידבה תעשבש םיעדויו ,תונוכמ וא םיזגרא אלמ ןסחמ ץמח תקידב ינפלש םימיב םיקנמשכ
שי ,"ץמח וב ןיסינכמש םוקמ"ב רבודמ םא הנה ,םמוקממ םיצפחה תא בוש זיזהל ולכוי אל
.29ץמח תקידב ליל הז ןיאש יפ-לע-ףא ,ןויקנה תעשב (הכרב אלב) רנה רואל רדחה תא קודבל.רבעש עובשה חולמ תועטב הטמשנ ("ישיש םוי" דע) וז הקסיפ *

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (1

'ב לודגו ןטק םירופו הכונחב אלו שדוח-שארב אל 'םיפא ךרא ל-א' םירמוא ןיא" ספדנ ז"הדא רודיסב (2
לומיהל דמעש ןבה יבא חכונ היה ה"לשת ירשת 'ו םויב תירחש תליפתב םלוא ."באב העשתו חספ ברעב אלו םימי
ריבסהו ,ונכלמ-וניבא אלו ןונחת רמא אל יברהו ,ץ"שה תרזח ינפל יברה בל תמושת ךכל ובסהו ,םויב וב
'םיפא ךרא ל-א' ,'ונכלמ וניבא'ש ,ד"ס ברת 'יס ע"ושב ז"הדא ש"מ לע דסוימ ,םויב וב תודעוותהב ותגהנה
'םיפא ךרא ל-א' ןיינעל םג ןכ ,ןונחתב יולת חצנמלש איה רודיסב הארוההש ןוויכמו ,הווש םניד 'חצנמל'ו
.(ע"עו .וסק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (3

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (4

.זע 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (5

יתעמש .רמועה תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (6
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת שיש םויבו (7

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (8

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה רפס .ןסינ ח"ר ,'םוי םויה' (9

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (10

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (11
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
הכלה ירעש'ב .םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ד"בח ללוכ חול ,םש ד"בח - םיגהנמה רפס ,םש 'םוי םויה'
יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו
.רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה

,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (12
-ידבב וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח ללוכ חולב סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי-יכרב
הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי ק"ס ןחלושה
.98 ןויצ ,חנש 'מע ד ךרכ תידומלת

עבצאב-הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (13
ושקביו חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (ב,וצק ג"ח) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש היארב ךרבמ הנושאר היארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,ונייחהש ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ-הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה-רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה-ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש ןושלהמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (14

תוחיש-יטוקילב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (15
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ-בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (16

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (17
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (18
.34 'מע ,ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (19

שדחה ןימלעה-תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה-תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי-יול יבר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי יול תודלות'ב םשמו
.294

-רפס .38 הרעה 23 'מע בל קלח .1 הרעהב 146 'מע בי קלח .הרעהב 1293 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל האר (20
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.ןסינ 'ל 'םוי םויה' (21

.296 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע (22

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' פ"ע (23

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (24

.277 ,209 'מע ז קלח תוחיש-יטוקיל (25

.495 ,310 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' .25 'מע זכ קלח .67 'מע כ קלח תוחיש-יטוקיל (26

.186 'מע בכ קלח םש הארו .389 'מע כ קלח תוחיש-יטוקיל (27

.276 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (28

ע"וש הארו .נק 'מע בנ ןויליג .י.נ הרות-לידגי ,ל"ז אדנל י"רגהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ (29
.ז,גלת ז"הדא(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


רדסל תונכה

תוצמה

'הלח' ושירפהש אדוול חוכשל אל
שירפהל - ואל םאו ,תוצמה ןמ
.ומצעב

תוחופנ ששחמ ןתוא רורבל
.1תולופכו

תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובע
לכו) רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש
ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ
די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ
לכ רובע (ןתווצמ םויק תארקל
ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל םיבוסמה
.ןמוקיפאו

תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.יתימאה ילכ ןיינע והזש ,לוביק
הצמ ןיב הפמב קיספהל ןיגהונו
.2הצמל

עורזה

חכש .עורזה תא תולצל ןיגהונ
המוקמב חיני ,גחה ברעמ הלצ אלו
.3לשובמ רשב

.ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
עורזה תא לוכאל אלש ןיקדקדמ ןכ
אלש הקחרה הז לכ - 4ךכ -רחא
.חספה ןברקל ןוימד לכ היהי
ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו
תא 5טעמכ ריסמ היה ע"נ צ"יירוהמ
ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ
ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ
.6ע"נ

הציבה

.2השקתתש דע תלשובמ

רבשית אלש קדקדמ היה יברה
אוה חרוטש ףא ,הציבה תפילק
תוצמה יבג-לע המוקמב הדימעהל
.התומלשב איהשכ

רורמה

םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
ו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב
יפל ,הנשמה ןושלב המש ךכ] אכמת
ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה
םשב תועטב ק"הראב תארקנ
רורמל ןה - דחי םהינש ,['תרזח'
.2ךרוכל ןהו

החגשהב ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
תינוציח הפיטש קר ןועטה ,הבוט
םילע - הליגר הסח .לוחה-בובזמ
בטיה הקידב הנועט - םיחלק םגו
ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ
דבלמ] חלמ וא ץמוחב שמתשהל אלש
זוכירב היעבה ,8'שובכ'מ תוריהזה
םיצצומה םיקרחהש איה ידמ לודג
אלא ,[הלעה ךותב םיראשנו םיתמ
תפיטשל ליגרה זוכירב 'המא'ב
בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,םילכ
אל יברה) .הנידע 'הפיל' תרזעב
.(.9םיחלק לכא

,םוי-דועבמ אכמתה תא םינחוט
ותורירממ דבאי אלש ותוא םיסכמו
.10

תסורח

השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
11לארשי תסנכ םהב הלשמנש תוריפמ
המודה ןילבת וכותב תתל ךירצו ,
ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל
הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ"
קר ,ץמח תבורעת ששחמ ןומניקו
ךירצ .2"םיזוגאו םיסגא םיחופת
רכז ,יהשלכ תוצימח וב היהתש
ויהש דע לארשיב םידבעשמ ויהש
ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש
תסורחה .12םד-תכמל רכז ,םודא
ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש
-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ
לש תיתחתה ךותל התצקמ חינמש ידי
.ןייה-סוכ

ספרכ

רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.13ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש
-חופת וא) לצב תחקל םיגהונ ונאו
.2(המדא

ןייה

תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב
.ןיי תוסוכ עברא תותשל 14

15םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (
,השק הז םג םאו ,יעבט םיבנע
.16ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי

סוכה

ליכהלו ,17המלש תויהל תבייח
יפ-לע תיעיבר רועיש .18'תיעיבר'
.19ק"מס 86 - הרות ירועיש רפס

.20ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ

םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא
.21לגררועיש ריסהל שי ,זכ-בכ ,ז"טס אסת 'יס ז"הדא ע"ושב וראבתנש םיטרפה יפל ,שממ החופנ וא הלופכ הצמב (1
.חופנה םוקמל וא לפקל ביבסמ (מ"ס 2 :האנ ח"ארגהל) לדוגא

.םיגהנמה רפס (2

.גס ק"ס םש םייחה-ףכ (3

אלש ןיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה-רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רזחל הווצמ" (7
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הווצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) ". . השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות-ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ לאירבג-יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.א"יס םש לאירבג-יעטנב ןמסנהו ,ג ק"ס םש ת"עש האר (10

.גל-ב"לס םש ז"הדא ע"וש (11

טעמ תתל [יברה גהנ ןכו] צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמו .לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןוויכ ,הככרל ךירצ (12
לע ןיי אלמ תויהל ךירצ סוכהש ןוויכ ,תוסוכ 'דהמ ךפשנש ןייה אצמנ הבש ,סוכה תיתחתבש תחלצה ךותב תסורח
.'ךרוכ'בש רורמל אל ךא 'רורמ'ל קר תאזו .(181 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה) ויתודג לכ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'םיגהנמו םימעט יטוקיל' - ל"ירהמ ,םהרדובא (13

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14

המואמ םיליכמ םה ןיא ןכ .םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,יחרזמ למרכ תרצותמ תונייה לכ
.(האבה הרעהב האר - וללה םינינעה ינש יבגל) םייחרכהה םירמוחהו ןייה דבלמ

.ומצע ןייהמש רכוסב רבודמ) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :בגא
.(רתויו 4% םיליכמה שי ,םירחא םישבי תונייב

רצוא' ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.טלק 'מע 'ד"בח יגהנמ

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא ,םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש
וליפא גפ ומעטש ,םיבנע ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא
.(םימ טעמ תפסותב

לע םג בותכ ןכו ,לשובמ ןייכ רוטסיפה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םויכ
-תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגיא ת"וש האר) םירימחמ שיו .ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה
.(דועו ,הכ 'יס המלש

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח ותכלהכ חספ רדס 'סב אבומה האר (16
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
"ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ 'שודיק'" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע 'שודיק'=]

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (18

.גש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (19

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה-ףכ .כש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' .48 'מע 'ד"בח םרכ' (20
.(בכש 'מע םש 'וביסמב ךלמה') הפוקש תיכוכזב יברה

םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןויליגב ךבנזייא 'יש י"חרה ג"הרה לש ורמאמב (21
ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןיינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח תוליהקב
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ב"צ ,לגר םע סוכ קר שי םא .םהיניב םיקיספמ

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il