- ד"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןסינב 'ט * לודגה תבש / וצ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יללכ בתכמ
ןסינב א"י ריהבה םויל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ- שידיאמ םוגרת -


,לודגה תבש ,וצ 'פ ק"שרע ישישה םוי ,ה"ב

ג"משת'ה ,ןסינ א"י

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


תודחוימה תוארוהל רשקב דוסי-תודוקנ רפסמ ונודינ ובש ,ןסינ שדוח-שארמ בתכמל ךשמהב
,ונתורח ןמז ,תוצמה גחמ תודמלנה

,םיגחה לכל ןושארו שארכ ,הזה גחה לש הנוילעה תובישחב בשחתהבו

,רתי תקמעהו תבחרה טעמב תומייוסמ תודוקנ ריבסהל יוצרה ןמ

- ץמח קצב לש עבטל םאתהב) ץמחה רשא ,הצמו ץמח לש תינחורה תועמשמה ןיינעב לחה -
תווינע - (ץמחה לש טלחומה וכופיה) הצמה וליאו ,תושיו הוואג למסמ (םמורתהלו חופתל
,"והשמ"ב ףא אוה ץמח רוסיא יכ הארוהה תדמלמ הז ןיינעב .שיה לוטיבל דע ,הדימה אולמב
תוריח גישהל ןתינ זאש ,שיה לוטיב תגרדל םיעיגמ ךכו ירמגל לולשל שי תושיו הוואגש
,הדימה אולמב ,לעופב עצבלו ,ונתורח ןמזו תוצמה גח לש תועמשמה אולמב ,תיתימא תינחור
,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" :השאו שיא ,ידוהי לכל הנתינש תיקולאה תוחילשה תא

.םדוקה בתכמב םייללכ םיווקב רבסוה ןיינעהש יפכ

:(תוינחור תודמו) תונוכת יתש חתפלו יוטיב ידיל איבהל שרדנ םדאהש ןבומ ךכמ

,תמא -תרותו ,םוי-םוי ייחב ךרד הרומה ,םייח-תרות איהש ,הרותה ונממ תשרוד דחא דצמ
'ה תא דובעל) ותאירב תרטמ תא עצבל תועירפמה ,ןילוח לש תועפשה לומ ףקותה אישב דומעיש
.שפנ-תוריסמ ידכ דעו ,(ךורע-ןחלושהו הרותה יפ-לע תימוי-םוי תוגהנתה תועצמאב

,תושיו הוואג לש השוחת לכ קיחרהלו לולשל תמא-תרותו םייח-תרות התוא תשרוד ינש דצמ
."המ ונחנו" יוטיבה יפכ ,תטלחומ תומילש ידכ דע תאז תא ףאו

םדאב תויהל - הרואכל םידגונמה - הלא םירבד ינש םילוכי דציכ :הלאשה ,אופיא ,תלאשנ
?(תוהזו) תואלמ תויתימאו המצועבו ,ןמזב וב ,דחא

,רתויב טושפ םדאל םג תענכשמו תנבומ תויהל הכירצ וז הלאשל הבושתה יכ שיגדהל רתוימ
:הברדאו ,ךכב רבסהל קקזנ םילודגבש לודגה םגו ,ידוהי לכמ תושרדנ תונוכתה יתש ןכש
.ותגרד יפל ,רתויב הלענ ןפואב איה ונממ תשרדנה תומילשה ןכש ,רתוי קומע רבסהל

* * *

ידוהיה לש ותואיצמ לש עגר לכו םוי לכש ןוויכ ,"תנתונה איה" :איה - הלאשל הבושתה
,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,םדאה תאירב לש תילכתהו דוסיה איהש ,ארובה תדובעב רושק
הרומאה תילכתה תא םימאות םניאש ןילוחה ישעמש ןבומ ,יולג ןפואב םלועב תוקולא ןיכשהל
,םלועה םע בשחתהל ,ללכ ול רשפא יא - הז שומישל ארבנש ןוויכ :ןכ לע רתיו ,ול רוסא -
םלועה ןודאו ארוב אוהש ,ה"בקה לש ותוחילש וזש ןוויכ ךכ תויהל שורדה ףקותה ול ןתונו
.ולוכ

ארקנש ,"םהרבא היה דחא" ,ןושארה ידוהיה לש ותגהנה התיה וז יכ הרותה תרפסמש יפכו
רבעה ןמ ולוכ םלועה לכו ,הז ןיינעב "דחאה רבע" ןמ דיחיו דחא ונמזב היהש לע "ירבעה"
לכל השוריב ליחנה הז חוכו .ךירצ היהש המ לכ תא עציבו חצינ רבד לש ופוסבו ,ינשה
.תורודה לכ ףוס דע םידוהיה לכלו ידוהי

םע דחי ,ה"בקה לש ותוחילש וילע תלטומש איה ותואיצמ לכש ןנובתמ ידוהישכ ,ךכיפל
- הבשחמה םע דבב דב תויהל רבדה ךירצ ,וז תוחילש עוציב םשל ול קינעמ ה"בקהש תוחוכה
תוחילשה ןמ רתויב הלקה היטנב וליפא - ולש וכרדב ומצעשכל :"ינא המ ימצעל ינאשכ"
תוחילשה תא עצבל רתוי ןתיא דמוע אוהש לככ ,ךכ םושמו ."ספאו ןיא" אוה ירה תיקולאה
ויניעב תללשנ רתוי ירה ,םיימוי-םויה םייחה ימוחת לכב תווצמו הרות תועצמאב ,תיקולאה
.תושיו הוואג לש ,"יל ינא" לש הבשחמ לכ

יתארבנ ינא" לש דיחיו דחא דוסי לע תוססובמ תורומאה תונוכתה יתש רשאכ :תורחא םילימב
.וז תא וז תוקזחמ ,הברדא ,םא יכ ,וזל וז תודגונמ קר אל ןה ירה ,"ינוק תא שמשל

* * *

- לעופב השעמ ידיל םיעיגמ םירבדהשכ ,םרב .הבשחמבו לכשב ןבומ רבדהש יפכ רומא הז לכ
,וא) "ינש עבט השענ לגרה" רשא ,ה"בקה ותוא ארב ובש ,םדאה לש עבטה הזב "ברעתמ"
.םדוקה בתכמב םג רכזומכ ,(םתס - "עבט השענ לגרה" ,םימעפל אבומה יוטיבכ

חוכו ןמז רתוי םדאה שידקמ תומכבש ךכ םיעובק ,ידוהיה ייח םג ללוכ ,םדאה ייח
תדמוע ןהבש ,הלאב אצויכו החונמ ,תואירבה תרימש ,הסנרפ ,היתש ,הליכא ןוגכ תויוליעפל
אוה ,הבשחמב וליפאו ,רובידב ,השעמב ,םהב קסוע אוהש העשבו ,השגדהב תימצעה ותואיצמ
.ולש םיימצעה ויתוחוכב ,'וכו ושאר ,וילגר ,וידיב שומיש ידכ ךות תאז השוע

לצני םדאהש הרותה תושירדב רושקה דבכנ קלח שי תווצמו הרות יניינעב וליפא :ןכ לע רתי
דוקיב הרות דומלל וילע ."הנרמאת יתומצע לכ" :הדימה אולמב ולש ויתויורשפאו ויתוחוכ
.גנועו (ינחור) קופיס הב אוצמלו ,ולכשב ןיבהלו לומעל ,שא

תורמל .תווצמה לכ דגנכ םילוקש םהש םידסח-תולימגו הקדצ ללוכ ,תווצמה תיישעב םג ךכ
,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב" תויהל רבדה ךירצ ,"רתסב ןתמ" איה רתויב תילענה הגרדהש
,"הווצמ ישוע םסרפל הווצמ" לש הכלהל קקדזהל שי ,ןכ לע רתי ,ףא תומייוסמ תויונמדזהבו
םיגהונ םירחא םגשכ ,"םירחא ונתיו ןתי" לש הלעמה תא גישמ אוה ידי-לע רשאכ דחוימבו
.והומכ

הדומ אוהש ,"ךלמ ךינפל ינא הדומ" תרימאב םויו םוי לכ תא חתופ אוה תאז םע דחי םנמא
אוה וינפלש ולש וכלמ םג םא יכ ,םלועה ךלמ קר אל ,"ךלמ ךינפל" אוה ה"בקה יכ ריכמו
ינפל" עדוי אוה זאש ,הליפתלו ,םשה תרות ,הרותל םיתע תועיבק ול שי םויה ךשמבו ,דמוע
יניינעו תושר יניינעמ תוחפ ,תומכב ,םה הלאה םירבדה לכש רחאמ לבא ,'וכו "דמוע התא ימ
.ץומח "ינש עבט" ידיל רבדה איבמ ,ליעל רומאכ ,"תויצמח"ב םירושקה ,לוח

העבק ,בוטה ןוויכב ומצע הז ןיינע לצנל ידכ - הזמ הריתיו ,רבדה תא חיטבהל ידכ ,ןכל
ןבומב טלחומ ןפואב רוסא ץמחה ובש הנשב םייוסמ ןמז (םימעטה ןמ דחאכ) םייחה תרות
ןושארה ימי לכ תא םיגציימה םיפוצר םימי הנומש-העבש ךשמב רוסא ,והשמב רשא ,טושפה
לבו האריי לב" לש ןפואל דע ,הנשה לכ לש עובשה ימי ראש לכו עובשב ינשה ,עובשב
ושפנ תא תוורלו ,ינחורה ןבומב "ץמח"מ רמשיהל םדאה לע עיפשמו שיגדמ הז רבד ."אצמיי
,ונוקל תולטבתהה ןיינע אוהש ,הצמה לש רתוי קומעה ןכותהש דע ,ינחורה ןבומב "הצמ"ב
הז םע דחי .הלוכ הנשה לש תועובשהו םימיה לכב ויתויוליעפ לכל דיחיו ידעלב סיסב השענ
תרכזומה הארוהה יפל ,המצועה אולמו הדימה אולמב ויתועידיו ויתונורשכ תא לצנמ אוה
דומיל :ונוקל שומישב קלח םילטונ םירבאה ח"מר לכשכ ,"הנרמאת יתומצע לכ" לש ליעל
.רודיהב תווצמה םויקו הליפתה תדובע ,הרותה

* * *

שדוח םע רושק ,ונתורח ןמז ,תוצמה גחש הדבועה ןמ חקלו הארוה דוע תפסוותמ ,רומאל
םירצימה לכמ םג םא יכ ,רבעה לש "םירצמ"מ קר אל ,רורחשה :הלואגה שדוח ,ןסינ
לש ומשב זומר רבדהש יפכ ,(סנ) יעבט-לע ןפואל דע ,תוימינפ ןהו תוינוציח ןה ,תולבגההו
.עבטה ןמ הלעמל ,"סנ" ןושלמ ,"ןסינ" שדוחה

יתומצע לכ" לש אלמה ףקותב ,גהנתמ ידוהי רשאכ יכ ,איה ךכמ תדמלנה תדחוימה הארוהה
,ולש םוי-םוי ייחב תיקולאה ותוחילש לש אלמה עוציבהו האלמה תולטבתהה םע דחי "הנרמאת
יפכ ,רבדב עיקשהש העיגיהו למעה תדיממ ךורע-ןיאל הריתי ,הליגר יתלב החלצה ול שי
לש ןפואב איה העיגיה ןמ החלצהה ,"תאצמו - תעגי" רצקה רמאמב תאז םיאטבמ ל"ז ונימכחש
למעה יבגל סחי אללו ךורע-ןיאל לודג רבדה ךרעש ,בוחרב ,לשמל ,אצמנש רקי רבד ,"האיצמ"
.ותושרל ותאבהו רבדה תמרהו תופפוכתהה לש

הגהנה ה"בקה גיהנה הז שדוחבש םושמ ,ןסינ שדוח םע דחוימב הרושק וז תיעבט-לע החלצה
לבקי ידוהי רשאכש חיטבהו ,םירצמ תולגמ ,םידוהיה לכ תא ,לארשי םע תא ואיצוהב ,תיסנ
ךרדמ הלעמל ה"בקה ול עייסמ ,ותביבס םעו ומצע םע "םירצמ תאיצי" עצבל תוטלחה ומצע לע
ידיל אב רבדהש יפכו ,"םירצמ ץראמ ךלעמה" היה זאש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,עבטה
."הלעמלמ - הברה ותוא ןישדקמ ,טעמ ומצע שדקמ םדא" :החטבהב יוטיב

ינב לכל רמוא ה"בקה ,"םכלוכ ןוילע ינבו םתא םיקולא יתרמא ינא" :הרותב זומר םג רבדה
תא םמורל םייקולא תוחוכ תחאו דחא לכל קינעה יכ ,(חוכ תניתנ הווהמ הרימאהש) לארשי
לש וינב ,"ןוילע ינב"ו ,"םיכאלמ - םיקולא" תגרדב תויהל ,וביבסמ רשא לכ תאו ,ומצע
!תוצרל קר שי .ה"בקה

* * *

ונתורח ןמז תוצמה גח תא גוחיו ןנוכתי ,לארשי ללכ ךותב ,תחאו דחא לכש ,ןוצר-יהיו
לש תוארוההו םיחקלה תא לעופ ידיל האבהו "הליטנ" םג ללוכה רבד ,תומילשבו יוארה יפכ
- ותביבסל עגונב ןהו ותיב ינבו וילא עגונב ןה ,הנשה לכ לש םוי לכלו םימיה לכל גחה
תא הדימה אולמב םימייקמש דע ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ידי-לעו היח אמגוד תגצה ידי-לע
דחא לכש ,הנשה לכבו ,ינחורה ןבומב םג "חספיו יתיי ךירצד לכ ,לוכייו יתיי ןיפכד לכ"
םילבקמ ,חספה גח תוארוה יפל תימוי-םויה הגהנהב תומילש םהל הרסחש ,ךירצדו ןיפכד תחאו
,התגשהל אלמה עויסהו שורדה דודיעה תא

,וכזי - דלי לכו םידליה לכ דחוימבו ,"ונינקזבו ונירענב" ,תחאו דחא לכש ךכב לחה
,דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,חמשו רשכ גחל ,רתויב טושפה ןבומב

.שממ ונימיב הרהמב המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ ינפ לבקל ןנוכתהלו


,רומאה לכב החלצהל הכרבבו דובכב

חמשו רשכ גחלו


ןהאסרואינש םחנמ
םימעפ 'ב רמאנ הז םויב רשא ,ריעהלו - .ונוק תא שמשל (ןושארה) םדא ארבנ וב .אל,א תישארב :ישישה םוי
."דואמ בוט" - 'בה םעפבו ,"בוט"

.(תבש לילד) שודיקה ןיינע כ"העש .א,ג ז"ע א"שרהמ ג"אדח) םירפסב אבומהמ ריעהל :ןסינ . . ישישה םוי
ורדסכ אוה קרד ,ןסינ שדוח לש ופוריצ יוליע הזבש - ורדסכ 'יוה ת"ר "םימשה ולוכיו ישישה םוי" (דועו
.(דועו .שדוחה ה"ד ו"כרת מ"הסב 'תנ .התלחתב ןסינ 'סמ םידיסח תנשמ)

אוה ישישה םויו ,"םלוע תומי לכ םה תישארב ימי תשש" :ג,ב םש פ"הע ן"במר האר :ג"משת'ה . . ישישה םוי
.ישישה ףלאל זמר

:(ב,ו וצ פ"הע) שודקה ח"הוא הארו .(וצ פ"ר י"שרפו כ"ות) תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא :וצ 'פ
.ש"ייע ,'וכ לארשיל זרזל השמל עידוהו 'וכ ןורחאה תולג לע השרפה לכ זומרת זמר ךרדבו

.נ"שו .לת ס"ר ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט :לודגה תבש

.(ךליאו א"עס ,ל) וחקו וכשמ פ"הע ת"וא .ד"כקס (ת"הק תאצוה) מ"ההל א"וקל האר :ןסינ . . לודגה תבש

,ד"יפ ר"בדמב) תומואה לכמ לארשיב ה"בקה רחבש הריחבה ש"ע ונברק בירקהש ,רשא ינבל אישנ :ןסינ א"י
'ע םש .דכש 'ע תורגא צ"יול יטוקל הארו .ב"לשתו א"לשת ןסינ א"יד םוי רשע יתשע םויב ה"ד הארו .ד"וי
.(דל,ד ןנחתאו) מ"יצי תעב יוג ברקמ יוג ול חקל - .(טית

.םש ח"רו ם"במרהל מ"היפ .א,ד ה"ר :םיגחה לכל ןושארו

.מ"כבו ,ותלחתב ר"טע .א,חנ ה"ר .א,זמ םיבצנ .ג,אמ אובת ת"וקל האר :שארכ

רשא ,ריעהלו .והיא ם"וכל חלפד ןאמכ חספב ץמח ליכאד ןאמ :א,בפק ב"חזמ ריעהל :ץמח לש תינחורה תועמשמה
הווצמ םהינשד ,ז"עו ץמחד הושה דצהמ ריעהלו - .(א,ה הטוס הארו .ב"כפס אינת) שממ ז"עכ הלוקש חורה תוסג
.דועו והשמב םירוסא ,םרעבל

.א"ער ,זס תובותכ האר :הדמה אולמב

.הפוסב ןישודיק ארמגו הנשמ :ינוק תא שמשל יתארבנ ינא

.ב,גנ ג"חז האר :הרומה . . הרות

.א"סר ת"ודהמ ז"הדא ע"וש .ותלחתב ח"וא א"מר .ותלחתב ח"וא רוט .כ"מ ה"פ תובא האר :ףקותה אישב דומעיש
.ג"ס ק"ודהמ םש הארו

"ךדואמ" - הלבגהו הדידממ הלעמלש ,ןפקותב - ותוחילש יולימל ולש תוחוכ לכ לצנמש ונייה :שפנ-תוריסמ
.ךלש ףקותו

א"כב כ"ג ונשי השמ הנהד :לר 'עבו .ךליאו טכר 'ע ל"רת מ"הס .א,ונ א"ות הארו .ח-ז,זט חלשב :המ ונחנו
.(ב"עס ,ומ) חרק פ"ר מ"ההל ת"וא .א"צשס (ת"הק תאצוה) ט"שכ הארו .מ"כבו .המ ונחנו 'יחבב םהש לארשימ

.ךליאו 159 'ע ב"כח ש"וקל - תצק רחא ןפואב - האר ןמקל אבהב :הלאשה . . תלאשנ

.דכ,גל לאקזחי :םהרבא היה דחא

.ח,ב"מפ ר"ב .גי,די ךל-ךל :דחא רבע . . "ירבעה"

.ח"יפ אינת האר :ידוהי לכל השוריב

.ד"ימ א"פ תובא :ינא המ ימצעל ינאשכ

.(א,אכ) ו"טפ .ד"יפס אינת הארו .וכרעב קחצי דחפ .ב"ש ד"נ הנומא יליבש :ינש עבט השענ לגרה

.(ב,גס) ד"מפ אינת :עבט השענ לגרה

.ורקח םינומדקה יכ עד ה"ד ש"מהיפל ם"במרה תמדקה האר :'וכ ןמז רתוי

.(א,זמ) ז"לפ אינת .א"ער ,דנ ןיבוריע .י,הל םילהת :הנרמאת יתומצע לכ

םג הארו .(ב,חמ) ז"לפ אינת .א"ה א"פ האפ ימלשורי :תווצמה לכ דגנכ םילוקש . . םידסח-תולימגו הקדצ
.ב"לס ק"הגא

.ב,ט ב"ב :"רתסב ןתמ" איה רתויב תילענה הגרדהש

ד"נקס ח"וא ע"ושב א"גמ .א"פקתס א"ח א"בשרה ת"ושמ ג"יס ט"מרס ד"וי א"מר :הווצמ ישוע םסרפל הווצמ
.ב"יקס א"ס קמעה-חתפ .ד"קס ,ג אתליאש תישארב הלאש קמעהב הזב ט"וקש .ג"כקס

.ג"ימ ה"פ תובא :םירחא ונתיו ןתי

.ב,חכ תוכרב האר :דמוע התא ימ ינפל

הצמ תליכא ל"צ :אעק 'ע ח"סרת מ"הסבו .וצ 'ע צ"צהל ז"הואיב האר :"הצמ"ב . . םיפוצר םימי הנומש-העבש
.הווצמ תצק הזב שיו םימי השישהב םג

ינפל) ה"ר ישורד כ"העש) ל"זיראה יבתכב ראובמהמ ריעהל :'וכו ינשה ,עובשב ןושארה ימי לכ תא םיגציימה
שיש פ"כהויל ה"ר ןיבש םימיה 'ז ןיינעב (ג"מ א"פ הבושת ימי 'סמ ח"מ .ומוקמב ל"זיראה רודיס .('אה שורד
ז"דעו ,הנשה לכד ןושארה ימי תא םילעמו םינקתמ ולא םימיבש עובשב ןושארה םויבש ,עובשה ימי 'ז לכ םהב
.'וכו 'ב םויב

.(ב"מ א"פ תובא) דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'ג םהש :תווצמה םויקו הליפתה תדובע ,הרותה דומיל

.דועו .ת"ש'ה .ו"כרת שדוחה ה"ד .ךליאו דסר 'ע אב ת"הוא הארו .אי ,ו"טפ ר"ומש :הלואגה שדוח

תומשש ףאו - .הברה םיסנ הברה ן"ינונ :אנינח ה"ד םש י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב האר :"סנ" ןושלמ ,"ןסינ"
ירה וזמ הרתיו .א"גמב 'וכו ןסינ ורכזנ ירה (ט ,ח"מפ ר"ב .ב"ה א"פ ה"ר 'שורי) לבבמ םדיב ולע םישדחה
.*(ב"עס ,י) תובותכ הארו .(אב פ"ס ת"הע י"שרפב אבוה - ב ,ד 'הנס) יקירפאב תפ יפתכב טט ל"זרד

.ב,ו הליגמ :תאצמו - תעגי

.1165 'ע ד"ח ש"וקל םג האר :"האיצמ" לש ןפואב

תישארב ת"הואב ראבתנו אבוה .(חל רעש) 'וג שדוחה פ"הע אב 'פ הדיקע האר :תייסנ הגהנה . . הז שדוחבש
.דועו .(שדוחה 'פד) ח"ערת ,ו"סרת ,ד"נרת שדוחה ה"דר .ךליאו ב,חי

.ז"מפ אינת האר :ומצע םע "םירצמ-תאיצי"

.פ"הע ת"הוא הארו .וט,ז הכימ :םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

.ג"משת'ה ארקיו פ"ש תחיש הארו .אי ,אפ םילהת :םירצמ ץראמ ךלעמה

.הסר 'ע ו"סרת ךשמה הארו .א,טל אמוי :החטבהב

לש ורישב והז רשא ריעהל - .פ"הע םישרפמבו .ז ,םש .א ,ב"לפ ר"ומש הארו .ו,בפ םילהת :םכלוכ . . ינא
.(ג"משת) וז הנשב צ"מהחד ןושארה םוי ,(א"ער ,אל ה"ר) ישילשה םוי

.םיבר דועו םוגרת .פ"הע י"שרפ :"םיכאלמ - םיקולא"

."ןירוח ינב" ד"ע םג שרפל שי :וינב ,"ןוילע ינב"

,ג"יס ת"רל רשיה רפס - 'וכ בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבדד :בלה ןמ םיאצויה םירבד ידי-לעו
.א,טס ה"לשב אבוה

------------------

.ל"ומה .214 'ע ג"כח ש"וקל הארו (*
יבר יצוצינ


-יטוקל" דעו "םיניינע ןכות"מ
"תוחיש


המיאתמ ותנבהש ןיינע אוצמל לוכי גוס לכ ,ןהמ תחא לכב"
שדוקה תוחיש לע הרידנ תואטבתהב יברה דיעה ,"ויתועידיל
לש ישארה הבר ןהילע בתוכ "םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח" *
תא ארוק אוה יכ ומצע לע דיעמ יולרע ד"באג * הירבט
קוזיחל ,ןסינב א"י ריהבה םויה לגרל * תורידתב תוחישה
ותרות דומיל ידי-לע עודיכ איה רשא תורשקתהה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,(סופדב ןיידע םינורחאה ינש) םיכרכ ל"ט םויכ קיזחמ 'תוחיש יטוקל' לש םולבה רצואה
םאו תויעובש תורבוחכ ןתעפוהב םא ,וללה תוחישב ןייע אלש רפס עדוי ידוהי טעמכ ןיאו
.םיכרכב

םילפכושמ םיפד - רתויב העונצ תנוכתמב עיפוהל םצעב הלחה וז הרדסש םיעדוי םיבר אל
,ב"הראב ד"בח-תדוגא -יריעצ תאצוהב שידייב ועיפוה רשא ,ח"אדב םיניינע ןכות" וארקנש
ונבנ וללה םיפדהמ .ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע שדוקה-ןושלל ומגרות ןכמ רחאלו
.ד-א תוחיש יטוקל יכרכ םימיל

"םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח"


,םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח יכ ,'ח"אדב םיניינעה ןכות' חולשמ ךישמהל אנ
.םתכלהכ םיפסומו םרדסכ םידימת היהיש רקיעהו

.ה"עב םידי קוזיח תכרבב

-תדוגא-יריעצ זכרמ לא ,הירבט ק"היעב ד"באו ישאר בר ,קוק ןהכה לאפר ברה ןואגה בתכ ךכ
ע"נ עדונה קוק ברה ןואגה לש ויחא ןב אוה ל"נה) יברה תוחישל רשקב (ביבא-לתב זא) ד"בח
.(תובוחר לש הבר ,קוק ןהכה החמש ג"הרה ט"חלדבי לש ויבאו

עובשה תוישרפל תורבוחה תא יל חולשל םכבוטב םתלאוה" :םימיה םתואב בתכ רחא דבכנ בר
,תורידתב םתוא ארוק יננהש תויהו ,שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוחיש תוליכמה
..."האמצ שפנ לע היחת לש לט םיליזמה ח"אדמ דואמ הנהנו

ןיינע אצומ גוס לכ

:(הנש 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגיא) ה"כשת ינש רדאב 'כב יברה בתכש םירבד הנה

!םולשו הכרב

ןכות" הדמלב השגפש םיושיקה תודוא תבתוכ וב ,ק"שצוממ הבתכמל הנעמב
אל לבא ותוללכב ןיינעה הניבמש ,שדוק תבש תוחישב םירבודמה "םיניינעה
.ויטרפל דימת

ןכ םג הז דומילל םיאבהש ןוויכ ,םיקלח המכ ןנשי ,תורומאה תוחישב ללכבו
אוצמל לוכי גוס לכ - ןהמ תחא לכב לבא ,הרותה תנבהב םינוש םיגוסל םיכייש
םג חטבו ,ןיינעה תוללכ תנבה לע ףסונ ויתועידיל המיאתמ ותנבהש ןיינע
דועו קלח דוע ןיבת יאדווב הרותה דומילב םדקתתשכו ,אוה ןכ הילא עגונב
וז אל יכ ,תוחישה ולא ןיבהל ידכב םירפס דומלל ןיינע ןיאו .'וכו קלח
- תירקיעה הדוקנבו ,דעצ דחא דעצ הרותה תנבהו דומילב םדקתהל םא יכ ,ךרדה
עגונב ,ןושאר קרפ ףוס הרות דומלת תוכלהב ןקזה ונבר תארוהל םיאתתש
,השעמ ידיל איבמ דומילה היהיש - רקיעהב תולדתשהש םישנ לש הרותה דומילל
.(ל"נה ת"ת תוכלהב כ"ג ןבומכ) םשה תבהאו םשה תארי רודח

.הזב ט"ושבלו לכב החלצהל הכרבב

תודימלתה תלעותל לצנל

הקבר-תיב להנמ ,שטיוורוג בוד-רכששי 'ר ת"הרה ח"הרה לא ןושאר םוסרפב בתכמ ונינפל
:יברה ול בתוכ ובו ,ט"ישת ינש רדאב ו"טמ ,תפרצב

לצנלו ףרצל שי רשפא - 'ית תודימלתה םע תוחיש תודוא [בתוכש המב=] ש"מב
םג [הזב אצויכו םירוביד-יטוקל=] ב"ויכו ד"וקל תוחישה [רפס=] 'ס לע ףסונ
ח"וגא יריעצ [ידי-לע רואל םיאצויה=] י"ע ל"ויה םיניינעה ןכותמ קלח
[תיאפוריאה=] הכשלבו ת"ות תבישיב םילבקתמ חטב רשא ,ןאכב [ד"בח תדוגא=]
.'וכו

הלאשל הבושתב

לשמל ךכ .תוחיש ןתואב ועיפוהש םירבד ראבלו ריהבהל יברה ליאוה תונושארה םינשב רבכ
:(499 'מע ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקל) ט"ישת תבטב ח"כב בתכ

!הכרבו םולש

אצויה ,הרש-ייח תשרפל םיניינעה ןכותב ותלאשב ,תבט ה"כמ ובתכמל הנעמב
ןיי ,קדצ חמצה ר"ומדא רמאש םש אבומ רשא ,ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע רואל
ןיי השק דחפ :א,י ארתב אבב ל"זר רמאממ הז לע ריעמו ,וגיפמ דחפ השק
ןיוצ םש רתא לע ירהש ,ודי תחת םיניינעה ןכות היה אל רשא הארנכו .וגיפמ
.תצק ןויע ךירצו .א,י ארתב -אבב ןייע ,הרעהב

ראיב םא יכ ל"זר םשב רמאמה רמא אל קדצ חמצה ר"ומדא הנה ,ןיינעה ףוגלו
ןכ-יפ-לע-ףאו .וגיפמ 'ה דחפ הנה ז"כבו השק ןיי היהש ףא רשא ,הרק רשא תא
השק ןייש עמשמ ארתב אבב תכסמב ןושלה תיחטשש ןוויכ ,ל"נכ ,הרעהב םש ןיוצ
.ךפיהל אלו דחפמ רתוי

תמגודב דעו דחפ תיאו ליגר דחפ תיא ירהש ,אישוק והז ןיאש ןבומ לבא
תוננובתהב ,ךורע ןיאב הז ירהו .'וכ ורשנו (ד,ד"כפ) ר"משב רפוסמה
.ל"קו ,ונואג רדהו 'ה דחפ יבגל ,המילשה

ד"י םש םינמנ רשא 'וכ 'ז השרפ הבר תלהקמ כ"ג ריעהל שי ןיינע ותואבו
ןייש םהבו .ארתב אבב תכסמב ל"זר רמאממ םייוניש המכ דועו .םישק םירבד
.(ןיבמל לקו הרצה ינפמ דחפה ןמ הלק איהד רמול שיד) הרצ חכשמו רבוג

םיטוקלה ולחה ל"שת תנשבש דע ,תוחיש-יטוקל ירפסב "םיניינע ןכות"ה תורבוח וספדנ ךשמהב
."תוחיש-יטוקל" םשה תחת עיפוהל םמצע םייעובשה

:הזל המודב דועו

-חמצ ללוכ ישארמ םויכ) לגס 'יש יולה ףסוי ברה ח"הגה לאש ז"כשת'ה ןוושחרמב 'ד םויב
הלימ תווצמ ןיינעב (ג"ח ש"וקלב) רמאנל רשקב ר"ומדא ק"כ תא (ו"ת הקיתעה םילשוריב קדצ
:הלאשהמ קלח ןלהל .הירישכמו

הנמזב (הלימ ירישכמ םגו) הלימש ךכב דחוימ ןורתי תאשונ ינימשה םויב הלימה" :רמאנ םש
,םויבו - "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו" :קוספה ןמ דמלנ רבדהש יפכ תבשה תא החוד
."תבשב וליפא

ירהש ,תבשה תא הנמזב הלימב ןיחודד "הלימ ירישכמ םגו" רמאנה תא ןיבהל יתיכז אלו
ןיחוד הלימ ירישכמ ןיאש אביקע יבר ירבדכ ,(א,גלק תבש) ארמגב ןכו ,הכלהל קספנ עודיכ
?הזב קלוחה רזעילא יבר ירבדכ אלשו ,תבשה תא

:יברה הנע הז לעו

אב [הז ירה=] ז"ה - (979 'ע ג"ח ש"וקל) הלימ ירישכמ ןינעב ותרעהל
- א"כ) המצע הלימ ומכ [הז ןיאש=] ז"יאש שיגדהל [לוגיע יאצחב=] ג"עצחב
לדגת ,הוצמה תלעמ (הנמזב הלימ) לדגתשכד אטישפ - רקיעו דועו .(א"ר תעדל
ןייע .(תבש וחדיש [ךכ ידכ=] כ"כ דע אל ק"ערלש אלא) 'ירישכמ תלעמ םג
.םש איגוסב

"טוקילהב ואב ןכל"

דחא לא ג"לשת ןסינב א"ימ יברה לש ובתכמ םסרופ (268 'מע) ו"ל ךרכ תוחיש-יטוקלב
ןכמ רחאלו) הנש התוא לש אשת-יכ תשרפ תוחיש יטוקל לע תורעה ריעהש הרותה ילודגמ
.(אשת תשרפל 'א החיש א"י ךרכ תוחיש-יטוקלב

:יברה בתוכ ךכו

םדא ןיאד ןוויכד אשת-יכ תשרפל טוקילהב [ותרות דובכ=] ר"תכ תרעהל...
- ואנק אלש לגעה בהזב הרז הדובע רוסיא ןרהא רבע אל ולש וניאש רבד רסוא
ךל השעת אל לע רבוע הישעה תליחתב וליפאו לספ השענש םדוק םג יכ וניאד
- 'וכו ם"במרב ראובמכ לספ

ינבל תורבדה תרשעד הפ-לעבש הרותה דומיל םדוק היה ירה לגעה השעמ הנה
םא וליפאו .לספ (2 תיישע (1 תורבדה תרשעב שרופמהב קר ובייחתנו ,לארשי
ףילואד וניבא םהרבאד הרז הדובעד יקרפ 'ת ומייקו םדוקמ ודמלש רמול יצמית
שפנ חוקיפ יחד אל םמצע תעדמ וז ארמוח םויק - (ב"עס ,עהר ב"חז) בקעיל
.[(י"שרפב אבוה) רוח תגירה הארש ירחאל ןרהאד

אירטו אלקשהמ המכו .ולש וניאש רבד רסוא םדא ןיאש הז ןכ-ןיאש-המ
םג ומיאתיש ךירצ (ב"עס,בכ תועובש 'סותמ ריעהלו) םה ארבסש - טוקילהבש
.טוקילהב ואב ןכלו .הפ-לעבש הרותה דומיל םדוק

ולמ ךיא :חספה גחד םיניינעב העודיה אישוק תוטשפב ץרותמ ל"נה ךרד לע
- (ה ,ט"יפ ר"ומש) הלילב לארשי

.(ב,בע תומבי רמ ה"דות) הרות ןתמ רחאל שדחתנ םויב הלימ ןידד אוהו
תליכא ולטב אל - הרות הנתינ אלש דע ומייק הז םגד רמול יצמית םא וליפאו
.וז ארמוח ינפמ ,לרעל הרסאנד חספה

:הז ןיינעב בתכו ש"נאו 'תה תורעה תרבוח יברה ףריצ הז ובתכמל

ןיינעיש יתווקתש - ל"נהב טוקילהב 'יש םידימלתהד אירטו-אלקש הזב ףרוצמ
.ותרות דובכ תא

י"שר ומכ

יברה לש תורישי תויוסחייתה רפסמ וספדנ (גפק-אפק 'מע) 'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב
.ולש ויתוחישל

:ףיסוהו (ג"לשת תנשב) יברה תאז ללש ,י"שרב הרידנ הסריג בתוכה עיצה ובש בתכמל הנעמב

ןושלבו ןפואב [תויהל ךירצ=] ל"צ - [תוחיש-יטוקלל=] ש"וקלל עגונבו
.םבתוכש םיקוידל םוקמ ללכ ןיאו ,םיעמושהל רתוי ןבומה רואיבבו

:יברה ןייצ תפסונ תונמדזהב

תוטישה ראבלו ררבלו הזב ברעל ילבמ - תוטשפב הרבסה יפ-לע דומיל ונשי
.יפט ילעמ טושפד לכ - הזכ דומילבו לארשי ילודג לכד 'וכו

:ףיסוה יברהו

.ס"שה לע ושוריפב הרותה לע ושוריפב (לארשי לש ןבר) י"שר דמלמ הז ךרדו

ותלודג אצומ התאש םוקמב

ר"וי ,ל"ז בובייל לארשי 'ר ח"הרהל יברה הרוה ,לשמל ,ךכ .םימגרתמל ונתינ תובר תוארוה
ןייעי םגרתמהש יאנתב והז רשא - "םיניינעה ןכות" לש םוגרתה תודוא ,ק"האב ח"וגאצ
.תומוקמה יארמב

."'וכו 'וכו םקלח ירשאו" :םהל בתכ יברה .תיתפרצל תוחישה וקורמב ומגרות א"לשתב

(ז"נשת) קרב-ינבב ד"בח םימימת-יכמות הלודגה הבישיה לש "םחנמ תיב" תורעה ץבוקב
ןועמש-להוא תבישי שארו יולרע ד"בא א"טילש רפוס ןנחוי יבר ןואגה לש ויתורעה ומסרפתה
םש) ןייצמ אוה ראשה ןיב ."ס"שב םירואיבו םישודיח" 'סה תא ותלבק םע יברה לש ויתוחישב
א"טילש ר"ומדאה ק"כ לש ותונתוונעו ותקדצ עיגמ ןכיה דע תוארל יתממותשנו" :(ל 'מע
רשא םילודג לש ןתרות דובכב עוגפל אלש רהזנ המכ דע ,ןיבהל יתיכז אל ןושלב אטבתמש
,הלח תשרפהב י"שר תטישל ונייצב ,"ויפב תמא 'ה רבד םעפה םג" :בתוכ דועו ."ןדע-םתמשנ
.יברה ירבדל ןיכומיס םשמ ואיבהב
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

וצ תשרפ שדוק-תבש
לודגה תבש ,ןסינב 'י

,ןסינב ד"ויב] 'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
'לודגה תבש' והוארקו חספה ינפלש תבשב תורודל ןורכיזל הז סנ ועבקו .[הנשה ותועיבקכ
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב התיהש ינפמ

ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו ,וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

. . חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ"
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל . . רקיעהו

ללהתי לא 'ה רמא הכ [דע םיגלדמו] ,םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא . . 'ה רמא הכ" :הרטפה
.(גכ-בכ ,ט ;חכ-אכ ,ז הימרי) "'ה םואנ . .

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

.הנבל שודיק םירמוא ."שודק התאו" ,"םעונ יהיו" םירמוא ןיא - שדוק-תבש יאצומ

ןושאר םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

י"שת תנשמ) ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.(א"ישת טבש ד"וימ תומילשב תואישנה תלבק .ךליאו

.ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה ךכ-רחאו ,ח"צ רומזמ רמול םיליחתמ םויה

ישילש םוי
ןסינב ג"י

םויב) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(יולגב תואישנה תלבק - ח"פקת ןוויסב 'ג
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ ,םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.יול טבש

,יעיבר םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ,ד"יל רוא ,הלילב תרופסתה תושעל םא-יכ ,ןמז

:ץמח תקידב

לכ תא זכרל שי ןכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.'וכו םידלימ רמתשמה םוקמב ,רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ ןכ ינפל רצק ןמז
םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא ,ריינב הפוטעו תיזכמ תוחפ
דחא דבא םאו ,ץמחה תא וחינה ןכיה המישר וכרעי םידליה] .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ
.[םכח תלאש ושעי - םיתיתפה

דימתו ,(6:26 העשב - ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רוא :הנמז
.תיברע תליפת רחאל

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

לש תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי .בתכב תאז םישוע
ןתינ הרירב-ןיאב .ףקות רתיל ,'רדוס -ןיינק' ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
,'ןלבק-ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא תופייל
'ןלבק-ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ אוהו
תרגסמב ףתתשמש ימל ףא ןכתיי ,רחא ידוהיל הכלהכ ולש ץמחה תא רכומ ומצע ןלבק-ברעה]
םיקדקדמ ןיא ןורחאה ןמזב .[ולש תא רוכמל רחא בר לש וחוכ תא הפיימ וא ,תאזה הריכמה
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

אלא ,יוגל םרכומל םולשו-סח ונגהנמ ןיא ,יברהמ לבקתנש ץמח ששחב הקשמ וא לכאמ
.[ונמז ינפל ןידכ םרעבל - הרירב-ןיאבו] ונמצעב םלכואל םילדתשמ

םיסנכנה םינימה לכמ לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא חספ ברעב :תירחש
.ךרוכ רחא דע רורמו תסורחב

[רוכב היה אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
היה ,ץמחה רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל
תייפאל הנכהה התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע
רדס תא דמול היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ'
ומצע רגוח היה ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב

.'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא ,חספה גח ףוס דעו םויהמ .ללפתהל םימיכשמ :הליפת

טשפתנו .םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
אליממו ,(הווצמ תדועס) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש ,גהנמה
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל םילוכי .תינעתה עקפנ

ספדנכ 'לודגה שידק' אלו ןנברד שידק םויסה רחא רמול גהנ ה"ע קורב לואש ברה ח"הרה
.(ונלש חסונה יפכ רמול ךירצ םש ספדנה 'וכו 'אנ ברעה' חסונ תא םג ,בגאו) ס"שב

ץמחה תא רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,9:36 העשה דע ץמח לוכאל רתומ ץראה זכרמב *
ךירצ רוביצה ךא ,רכומה ברל עגונב איה וז העש) 10:38 העשה ינפל (יוגל ,םיריאשמש
.(!הריכמה תא ורחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל

אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .תישימח העשב - ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,'תיזכ' ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובעב םישוע

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
.(ןכ-ינפל םש וקדבו וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה יבגל ןכ .םידליה

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

לוטיל רתומ ,חכש םאו) םויה תוצח ינפל רפתסהלו םיינרופיצ לוטיל שי :גחל תונכה
.(יוג ידי-לע קר רתומ רפתסהל לבא ,ךכ-רחא וינרופיצ

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב - הווצמ תוצמ
.המודכו הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,ללה ןכ-םג רמואו
.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל ונרוד אישנ יברה

אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב הרומש הצמ קלחל (ללכב דעו ז"לשת תנש דע) גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט-םויו תבש לש ישמ דגבב שובל

רדסל תונכה

שי התואש 'הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) םוי דועבמ ונחלוש ךורעי *
.(שודיקה םדוק ,הלילב קר רדסל

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל םוי דועבמ גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ חיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

.ברעב םג תאז תושעל רשפא ."ךרוכ" ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" תוכרבמ :רנה תקלדה *

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא *

,ישימח םוי
חספה-גחד 'א ,ןסינב ו"ט

םיבשומה תעצה ללוכ ,(הרעקה רודיסמ ץוח) וביבסו ןחלושה לע לוכה םיניכמ תיבה ינב
ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט .תסנכה-תיבב תיברע םיללפתמש העשב ,הבסהל
.תוריח

.ונילע .לבקתת שידק .ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה - הרשע-הנומש רחא .בוט-םוי לש תיברע
.םותי שידק

רדסה ליל

.ונשי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הווצמ

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,רדסהל לטיק םישבול ןיא

:הרעקה רודיס

ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.[גמר

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה *

ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב *
עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו ,הז
.שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש ונמז

.תוצמה תחת שממ לש הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
.'הייורש' ששח תעינמל ,תויפמב

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ןיכמו ,ודיב בטיה ןתוא טחוס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדומ היה יברה *
וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטוע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע ונממ
.תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק השולש

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמ ר"ומדא *
.הצמ תליכאל הצמ קליח אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

תחלצה התיה יברה לצא) יהשלכ הריבשב ידו .וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(המלש תיארנ

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב *

שדק

.שודיקו ,בוט-םויד 'וניקתא' םירמוא

לילב םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

.סוכב ויניע ןתיי - שודיקהו ןפגה תכרב תעשב *

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ תא םיתוש - תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' ןגנל וגהנ אל *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

ץחרו

.'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל ארק יברה

ספרכ

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג וליבטה יברה

ץחי

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקהו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה .ונממ ןטק ינשהו

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

דיגמ

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

ק"כ היה ןכלש רמול שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא"
,םר לוקב ומצעב רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ
שרוד םינמז םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא תאז
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ

.לוקב הדגהה תא רמאי םיבוסמהמ דחא לכש ץפח היה ש"רהמ ר"ומדא

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'הה) אה" :דוקינה
.('הנה' אלו ,'הז' ונייה

.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמיק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךירצ ןיא *

הנתשנ המ

,םידעומה חבש 'סב - שידיאל אלמה םוגרתה] שידיא - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה

.סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל

.הבישיב - הדמעש איהו

.םר לוקב הקסיפה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

לכב םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד" םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא

.המצע סוכה תועצמאב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלשה יבג-לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה

- בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה :שדחמ סוכה יולימ
.םימעפ 'ג

ונייד

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

". . לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל 'הז חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

הפמה ידי-לע דחי תישילשה הצמהו היינשה הצמה תא זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע" דע ,ןהילעש

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
םירזוחו ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו

.תוריח ךרד ,בשוימ ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא שחלב ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמש דיל ותוא םיטישומו ןימי דיב
בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו ,תבגמב
.הכרבה תא םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא הפי םיפשפשמ

הצמ איצומ

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטנ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךריב יברה *
ךריבו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינה ךכ-רחא .איצומה ךריבו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
יבג לע וז ןרדיס .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבשו הצמ תליכא לע
.םתומלשב 'םיתיז'ה עלב אלש רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכה אל .וידי יתשב דחי ןלכאו וז

די-תצמב ולקשמו ,וסחודל ןיא ירה ק"מס 27 אוה תיזכה חפנש טוקננ םא םג :תיזכ רועיש *
,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמבו ,(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11 רשאמ רתוי וניא
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב יאדוובו

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

סנכיי אלש דבלבו ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'הסג הליכא' ששחל

רורמ

רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' רפס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שורד ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

ךרוכ

לע השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
הב לבטש תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה
המלשה אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ
לליה השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב
.הביסהבו דחיב םילכואו ". .

ךרוע-ןחלוש

.הביסהב אלש םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב ,םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

ןופצ

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל אובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.(ץראה זכרמב 11:44) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

ךרב

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה תכרב םדוק דימת והילא לש סוכ גזמ יברה *

אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה *
.םגפ

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ *

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

םיקלוד תורנ תרונמ םיחקול .תיעיבר סוכ םיגזומ תישילש סוכ תייתש רחא :ךתמח ךופש
.(רצחה וא) םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו
קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש" םירמוא
.תלדה לצא ותוא םירמוא םיחולשה

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

הצרנ ללה

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

.ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ . . ודוה"

יכ .ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש .האבה הנשל
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ המילשה הלואגה אובתש רקיעה

וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,קובקבל והילא לש
.ןקזה ונבר לש םינוגינה

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

אלב - ןבומכ) דעוותהל גהונ יברה היה ,רדסה רחאל ,ללכב דעו ל"שת דע א"ישת תנשמ *
.תסנכה-תיבב ('םייחל'

:בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

הצמ התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ
."הרומש

* * *

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב ,ע"שבר ,(תחא םעפ) תודימ הרשע-שולש

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
שדוחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע
.שידק יצח .וללהי .ירשא .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
םייסי ," התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו 'ךיקוח ינדמל'
םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .םייתש ללפתמ ,החנמ ןמז
- רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.תוריכז שש םירמוא ,שודיקה ינפל ,םיליהת תרימא רחאל

.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' :שודיקב

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה-לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

ישיש םוי
דעומה-לוחד 'א ,ןסינב ז"ט

:בוט-םוי יאצומ

;לטה דירומ (א :ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע
.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םא אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש ירחא

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.לבקתת שידק

.'ןרופיצ'ב םישמתשמ ןיא (חספה ימיב) הלדבהב םימשבל

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ *
םישנה םג ,ונגהנמל .םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב
.הכרבבו ,תורפוס

תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה תריפס עמושה *
.ללכ הבוח-ידי התע

תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ *
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס אלש
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה *
םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה תריפס
ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב תרחמל
ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא רמועה-תריפס
.רופסל חכשש

לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ *
.הליל

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכב יכ הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל" *
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה *

אובישכ ,םילודג ףאו .הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמ ליגל עיגהש ןטק *
איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה ןמ ורפסיו וכישמי ,הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ

הילרטסואל ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה תריפס ימיב ךיראתה וק תא תוצחל אלש יוצר *
וא הברעמ רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלו רחאמ ,('וכו
ישנא וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ
ןמז' זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה
.('ונתרות ןתמ

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ *

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

דעומה-לוח

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

הרות דומיל

דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ" רבד לע רבודמל ךשמהבו. . "
לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ - זוע רתיבו תאש רתיבו הרותה
לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב ןה ,הרותה קסעב דחאו דחא
ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא ףיסוי אוה םגש ,וילע
- ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה ידימלתל דחוימב
דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ בויח לטומ םהילע
."זע רתיבו תאש רתיב הרותה

ךוניח

םע רשק רומשל תו/םירומה לע ,ונרוד אישנ יברהו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il