- ה"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןסינב ז"ט * דעומה לוח תבש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ חישמ תראה תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


החמש תלעופ הטמל ידוהי לש החמשה
הלעמל


האבה הנשל" היהנש םילעופ "אינע אמחל אה" תרימא ידי-לע
םג - "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" * "ןירוח ינב
ןיינעה היהי ,ץראהמ האמוטה חור רבעות רשאכ אובל דיתעל
עברא תומייק לארשימ דחאו דחא לכב * םירצמ תאיצי לש
עדוי וניאשו םת ,עשר ,םכח - םינבה תעברא לש תוגרדמה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ ,הדגהה לע םירואיב * לואשל
ונרוד- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

-ץוחבו ,ןושארה הלילב - לארשי-ץראב) חספ לילד החמשה תודוא 1ל"זיראה רודיסב אתיא
."חספ לילב ומכ ,הניכשה תחמש ,ךכ-לכ החמש ןמז ןיאש" ,(תולילה ינשב - ץראל

,רדסה תכירע תעב החמשב היהיש - הלעמלש אמגודב תויהל ךירצש - ידוהימ םיעבות ,ןכלו
.הטמל םג ךשמותשו ,הלעמל החמשה לעופ הז ידי-לעש

הנשה לכב התמגוד ןיאש חספ לילב החמשה לדוגל םעטה םג ראובמ םש ל"זיראה רודיסב -
.החמשב תויהל םיכירצש ,ןיינעה אוה ןכש עדיל קר עגונ .עגונ וניא םעטה לבא ,הלוכ

,רקיעה ,וצרתש ןוגינ הזיא ורחבת ."ןוגינ ןכעליירפ א טגאז" (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.חמש ןוגינ היהיש

החמשב ומוקמ לע דקרו ותמוק אלמ דמע םגו ,ודקריש זמר ר"ומדא ק"כו ,חמש ןוגינ ונגינ]
.[הלודג

* * *

:"אינע אמחל אה"

אה" :םירצמב קידצה ףסוי רמאש המ דגנכ והזש ,2יריצב ,"(אינע אמחל) אה" רמול ךירצ
.3"ערז םכל

רמאשכו .'וכ העפשהה תכשמנ ונממש ,דוסי איה ףסוי לש ותניחבש עודיכ - 4הזב ןיינעהו
ןיינעה השענ הזמש ,הז-תמועלד דוסיב םירצמל הזיחא השענ ,"ערז םכל אה" םירצמל ףסוי
אוה הז אטחש (תודיסחה תרותב ואבוהש) 5םירפסב אתיאש דעו ,רתויב רומח אטח אוהש ,נ"חד
לילב םירמוא - "ערז םכל אה" םירצמל ףסוי רמאש המ ןקתל ידכו .תולגה תוכיראל הביסה
."םירצמד אעראב אנתהבא ולכא יד אינע אמחל אה" חספ

- ל"נה ןיינעב בצמו דמעמה לע טבה ילבמ ,רשא ,חספה לילבש יוליעה לדוג םיאור הזמו
יפ-לע ירה ,'וכ שימשת תעשב ומצע שדיק אלש אלא ,6םירומחה נ"חמ יקנ אוהש ימ םג ,ןכש
יקנ וניאש ימ ןכש-לכו ,ל"נה אטחב הז ןיינע םג ללכנ 7אינתה רפס לש די-יבתכב בותכש המ
היתוחכש . . תופילקהו האמוטה יוברו תולדגה תניחבב ונווע לודגו . . רומח"ש ,'וכ
דצמ ירה - ל"נה ןיינע ןקתל השק הלוכ הנשה לכ ךשמב ,ןכלש ,8"'וכ םישיבלמ היתוליחו
קר אל ןקתל ידוהי לוכי ,"אינע אמחל אה" תרימא ידי-לע הנה ,9חספה לילד יוליעה לדוג
לש ותרימא דצמ ומרגנו ושענש םיניינעה תא םג אלא ,ומצעב אוה םרגו השעש םיניינעה תא
."ערז םכל אה" ףסוי

:רדסה תליחתב חספה לילב "אינע אמחל אה" תרימאל םעטה והזו

םוי לכבו) רודו רוד לכב" 10ל"זר ורמא הז לעו .הלואגה ןיינע אוה חספה גח לש וניינע
לכ לצאש ,ונייה ,"םירצממ (11םויה) אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח (11םויו
חישמ ידי-לע תיטרפה הלואגה ןיינע והזש ,ונממ תאצל ךירצש "םירצמ" לש ןיינע ונשי םדא
.תיללכה הלואגהל םיאב הדי-לע רשא ,(12שדוקה -תרגאב ראובמכ) יטרפה

- ארמגו הנשממ הדגה רדס תרימא ינפל דוע ,רדסה תכירע תליחתב ,חספה לילב ,ןכלו
ל"נכ) תולגה תוכירא תביס אוהש ל"נה אטח ןקתל ידכ ,"אינע אמחל אה" רמול םימידקמ
.הלואגה האב ונוקית ידי-לע ,אלימבו ,(ב"ס

,"אכה אתשה"ש תויה םעש - "ןירוח ינב 'וכ אכה אתשה" וז אקסיפב םימייסמש והזו
אה" תרימא ידי-לע ,םוקמ-לכמ ,"ןידבע אתשה"ש םיעדוי אלימבו ,'וכ בצמו דמעמה םיעדויש
ןיאש 13ר"ומדא ח"ומ ק"כ שוריפכ - "ןירוח ינב האבה הנשל" היהנש םילעופ "אינע אמחל
האבה הנשל" היהנ אלימבו ,דימו ףכית ןירוח ינב םישענש אלא ,האבה הנשל דע ןיתמהל ךרוצ
."ןירוח ינב

* * *

:"חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו"

ירה - "'וכ רפסל הברמהו" אלו ,"'וכ רפסל הברמה לכו" בותכש המב 14םישרפמה קויד עודי
תא ללוכ הזבש ,"הרותה תא םיעדוי ונלוכ ,םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ" הז ינפל רמא רבכ
הברמה לכו" ורמאב דוע תוברהל אב המו ,םירצמ תאיציב רפסל םהילע הווצמש םיגוסה לכ
?"'וכ רפסל

ויה אלש הלא - גוס דוע תוברל אב "'וכ רפסל הברמה לכו" ורמאבש - הזב רואיבהו
תוברהל ,הזמ הריתיו ,םירצמ תאיציב רפסל םיכירצ םה םגש ,(ןמקלדכ) םירצמ דובעישב
.םירצמ תאיצי רופיסב

אלא ,"'וכ םיעדוי ונלוכ 'וכ םימכח ונלוכ"ד העידיה הקיפסמ אלש ראבמ הליחתב :רמולכ
רופיסה תויהל ךירצ 15תועד המכלו ,אקווד רובידב ,"םירצמ תאיציב רפסל ונילע הווצמ"
הלא לבא ,םירצמ דובעישב ויהש הלאל עגונב אוה הז לכ ,םנמא .אקווד (רחא וא ןב) תלוזל
תאיציב רופיסד הווצמהל םיכייש םניאש רמול םוקמ שי ,םירצמ דובעישב ויה אל םלועמש
ללכב םה םגש ,םירצמ דובעשב ויה אלש הלא תא תוברל ,"לכו" תבית ףיסומ הז לעו .םירצמ
."םירצמ תאיציב רפסל הברמה"ד ןפואבו ,םירצמ תאיציב רפסל בויחה

16ל"זח ישרדמב רפוסמכ ,םייוולו םינהכ םה ירה - ?םירצמ דובעישב ויה אלש הלא םה ימ
ירבדל ותפתנ אל הליחתכלמש יפל] םירצמ דובעש תכאלמב ויה אל יול טבש לכו ןרהאו השמש
םינבל תושעל הפרגמו לס ומצעב לטנש דעו ,ותכאלמ תושעל םירבדב לארשי ינב תא ךשמש הערפ
."םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו" ורמאב תוברל אב םתואו ,[17'וכ

ןב רזעלא יברו עשוהי יברו רזעילא יברב השעמ" - הז ירחאלש אקסיפה ךשמה והזו
םירצמ דובעישב ויה אלש םייוולו םינהכ םגש היאר ןאכמש - "'וכו אביקע יברו הירזע
:םירצמ תאיצי רופיסב תוברהל םיבייח

יבר ארקנה ,18סונקרוה ןב רזעילא יבר אוהש רזעילא יבר םתס - רזעילא יברל עגונב
בשויש ה"בקה לש ולוק עמש םורמל השמ הלעש העשב"ש 19ל"זרדמב וניצמש ףא - לודגה רזעילא
תב הרפו התנש תב הלגע רמוא רזעילא 'ר ,הרמוא םשב הכלה רמואו המודא הרפ תשרפב קסועו
,"ךיצלחמ אוהש ךייח ול רמא ,יצלחמ אהיש ןוצר יהי ,םימלועה ןובר ,וינפל רמא ,20םיתש
ינבמ - השמ לש ויצלחמ היהש 21העד םג שי ,םוקמ-לכמ ,יול היהש היטשפכ רמול יוארהמו
.ויתונב

23רשעמ ול ונתנו ,22םיררושמה ןמ היהש אידהל וניצמש יפכ ,יול היה - עשוהי יבר ,םנמא
.

.24אישנל והונימ ןכלש ,"ארזעל ירישע" ,סחוימ ןהכ היה - הירזע ןב רזעלא יברו

.25םירג ןב היה - אביקע יברו

- "'וכ םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכ"ל "'וכו רזעילא יברב השעמ" אקסיפה ךשמה והזו
.םירצמ תאיצי רופיסב םיברמ ויה (םירג ןכו) ודבעתשנ אלש םייוולו םינהכ םגש

:ונילא עגונב הזמ הארוההו

,תדחוימ הלעמ לארשימ דחאו דחא לכ לצא שי ,"םוקמל םינב" םה לארשי ינב לכש ןוויכ
אוה לוכי ,אלימבו .םירצמ דובעישו תולגד ןיינעה תוללכמ הלעמל אוה ירה וז הלעמ דצמש
.םירצמד ןיינעה ללכ ולצא ןיאש ןוויכ ,םירצמ תאיציב רפסל ךירצ וניאש בושחל

,םירצמ דובעישב היה אלש ימ םגש - "'וכ םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכ" םירמוא הז לעו
לצא לעפיש ךכ ידכ דע םירצמ תאיצי רופיסב תוברהלו ,תלוזהל םירצמ תאיציב רפסל ךירצ
.םירצמ תאיצי לש ןיינע תלוזה

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ריכזהש) 27שוריפהכו ,26"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש - הזב ןיינעהו
לעפ אלש ןמז לכ ,ןכלו ,הזב הז םיברועמש ,בוריע ןושלמ םג אוה "םיברע"ש (םימעפ המכ
28ארמגב וניצמש יפכו) םירצמ תולגב אוה םג אצמנ ,תלוזה לצא םירצמ תאיצי לש ןיינע
.('וכ ילעמ אלד ישנא ורד םתונכשבש םהל עגונ היהש ,לארשי ילודגל עגונב

ואבש דע הלילה ותוא לכ םירצמ תאיציב םירפסמ ויה"ש - אקסיפה םויסו ךשמהו
יברו רזעילא יברש - "תירחש לש עמש תאירק ןמז עיגה וניתובר םהל ורמאו 29םהידימלת
ןמז םלצא עיגהש םהידימלת לע ולעפש דע םירצמ תאיציב רפסל ךכ לכ וברה 'וכ עשוהי
.רוא לש בצמו דמעמ םלצא השענש ,ונייה ,תירחש לש עמש-תאירק

םלצא ירהש ,"תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה" ורמאי םמצעב "וניתובר"ש קיפסמ אל :רמולכ
םדוקש - "םהידימלת" לע םג ולעפיש איה הנווכה אלא .ךשוח לש בצמו דמעמ ללכ היה אל
ותוא" רמאנש ףאד] ךשוח לש בצמו דמעמ םלצא היה ,םדומיל תליחתב םג וא ,םהידימלת ושענש
-ףאו ,[ךשוח ,"הליל" תאז לכב הז ירה ,30רתוי תילענ הגירדמ יהוזש ,רכז ןושל "הלילה
."תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה" - םמצעב םידימלתה - ורמאי ןכ-יפ-לע

ןיינעהב :"תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה וניתובר םהל ורמאו םהידימלת ואב"ש והזו
-ףא לבא ,םכדי-לע האב העפשהה לכש ןוויכ ,"וניתובר" םכניה (עמש-תאירק) שפנ-תוריסמד
רפסל"ד ןיינעהש ,ןדיד ןודינבכו ,31"םלוכמ רתוי ידימלתמ"ד ןיינעה םג ונשי ,ןכ-יפ-לע
,םכל ונא םיעידומ ,ןכבו .םידימלתהל רופיסה תלועפ ידי-לע אקווד םלשנ "םירצמ תאיציב
.לודג רואל הליפאמ רבכ ונאצי ונא םג ,רמולכ ,"תירחש לש עמשרק ןמז עיגה ,וניתובר"

* * *

:"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"

בושחל םוקמ שי ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" 32דועיה םייוקי חישמה תומילש ןוויכ
.םירצמ תאיציו חספד ןיינעה תוללכ היהי אל זאש

וליאו ,הצמד ךפיהה אוהש ןימה ירמגל רוסא חספבש ,תועובשל חספ ןיבש שרפהה ךרד-לעו
שלחנש ךלמ ןבמ לשמ יפ-לע 33רהוזב ראובמו ,אקווד הז ןיממ םחלה יתש םיבירקמ תועובשב
ול רתוה אירבהש ירחאלו ,םילכאמה ראשמ רהזיהלו םייוסמ לכאמ ותאופרל לוכאל ךרצוהו
,םירצממ לארשי ינב ואצי התע הזש ,חספה גחבש ,לשמנב ותמגודו .םילכאמה לכ לוכאל
ןיא בוש ,הרותה ולביקש ,תועובשב ןכ -ןיאש-המ ,הצמד ךפיהה אוהש רבדמ רהזיהל וכרצוה
.וז תוריהזב ךרוצ

חישמה תומיל םגש - "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - דחוימ דומילב ךרוצ שי ןכלו
.םירצמ תאיציד ןיינעה וריכזי

תומיל םירצמ תאיצי ןיריכזמ ןיאש םירמואש םימכח ירבדל םג"ש 34א"בשרה ירבדמ ריעהלו]
.["ץמחה תעינמו תווצמהו חספה תווצמ ולטבתי אל ,חישמה

הלואגה תא םג האיבמ איהו ,הנושארה הלואגה התיה םירצממ הלואגהש יפל - 35רבדה םעטו
יניינע לכ םגו ,הדיתעה הלואגה אובל הלוכי התיה אל םירצממ הלואגה ילול ירהש ,הדיתעה
.םירצמ תאיצי ידי-לע ויהי ,העשו העש לכב אובל דיתעל ויהיש תוילעה

יח דוע ורמאי אלו 'ה םואנ םיאב םימי הנה 37רמאנ רבכ"ש יפ-לע-ףאש 36ארמגב אתיאדכו
- "'וגו תוצראה לכמ 'וג הלעה רשא 'ה יח םא יכ םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'ה
רקיע תוילג דובעש אהתש אלא ,המוקממ םירצמ תאיצי רקעתש אל" - אוה הזב שוריפה ירה
.םירצמ תאיציד ןיינעה עגונ היהי אובל דיתעל םגש ,ונייהו ,"ול לפט םירצמ תאיציו

-לע אקוודש ,ונייה ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 38בותכה רביד אלמ ארקמו
.35הדיתעה הלואגב "תואלפנ"ה לכ ויהי םירצמ תאיצי ידי

.["ןימאמ ינא" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]

* * *

עדוי וניאש דחאו ,םת דחא ,עשר דחא ,םכח דחא .הרות הרבד םינב העברא דגנכ"
:"לואשל

סחיב םה ,םינבל הדגהה ןפואל עגונב הרותב וניצמש םיקוספה 'דש אוה טושפה שוריפה
.ול םיאתמה ןושלב הדגהה תויהל הכירצ גוס לכלש ,ונייה ,םינב יגוס העבראל

'ד לכש ,רמול ךירצ - "ונלוכל תחא הרות" ,לארשי ינב לכל איה הרותה לכש ןוויכ ,םנמא
םגש ןוויכ ,לארשימ דחאו דחא לכל םיכייש םינב העבראה דגנכש םיקוספה 'דבש תונושלה
.םינב העבראהד תוגירדמה יטרפ לכ םנשי ולצא

תווצממ ץוח ,הרותבש תווצמה לכ תא םייקל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכש 39וניצמש ךרד-לעו
דחאו דחא לכש ,רמול שי הז ךרד-לעו .םתבוח ידי םאיצומ תיללכ המשנ ותויהלש ,ךלמה
לכב אוה בייוחמ םינב ול ןיא םא םגו ,הרות הרביד םהבש תונושלה 'ד לכב בייוחמ לארשימ
-עדוי-וניאשו םת ,עשר ,םכחד תוגירדמה יטרפ לכ םנשי אפוג ולצאש ןוויכ ,הלא תונושל 'ד
.לואשל

:הזב רואיבהו

דרפנ תויהל לוכי וניאו הצור וניא ידוהיש הניינע לארשימ דחאו דחא לכבש "םכח" תגירדמ
רבד לכ האורש" ,41"דלונה תא האורה םכח והזיא" - "םכח" ותויה ינפמ והזש ,40תוקולאמ
בתכש המ יפ-לע טרפבו .לעפנבש לעופה חוכ ידי -לע ,42"'וכ שיל ןיאמ הוהתנו דלונ ךיא
ןיאו אוה ודבל אוהש" שגרהה הניינע המכחה תגרדמש "'וכ ירוממ יתעמש" 43אינתב ז"הדא
."ותלוז

,"לואשל עדוי וניאש"ו "םת"ד תוגירדמה יטרפ םג לארשימ דחאו דחא לכב םנשי ןכ ומכו
קידצב וליפאש 44םייח -תרותב יעצמאה ר"ומדא בתכש הממ ןבומכ - "עשר"ד הגירדמה וליפאו
דבע"ד הגירדמה םג (אלא ,"ירבע דבע"ו "הירבעה המא"ד הגירדמה קר אל) הנשי רומג
טבשב והכי אלש ןודאה תמיא דצמ אלא הניא ותדובעו ,45"היל אחינ אריקפהב"ש ,"ינענכ
לש טבשה תאכה ומכ אוהש ,הדיחיו היחד ףיקמה תראה אוה תינחורה הדובעב ותמגודו ,'וכ
.ןודאה

ער ותואב הנה ,ערב סאומש רומג קידצ וליפאש 46ם"במרה בתכש המ והזש ,ראבל ךישממו
רזג םימשבש יבאו השעא המו ישפא אלא ,'וכ ישפא יא םדא רמאי אל" ,ותדמחמ תויעבטה ןיאש
- ?"ישפא" רמול לוכי ךיא ,ערב סאומ אוה קידצש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלד - 47"ילע
דמעמב אוה ירה ףוגה דצמ לבא ,"ילע רזג םימשבש יבא"ש ינפמ אוה ערב סאומש אפוג הז ,יכ
תמיא דצמ איה ותדובעש - "היל אחינ אריקפהב אדבע" ןיינע םג והזו ."ישפא"ש בצמו
."'יל אחינ אריקפהב" ,ףוגה דצמ לבא ,'וכ המשנהד ףיקמה תראה ,ןודאה

וניבר השמש הלעמלמ םהל וארה ,'וכ ורהריה ט"שעבה ידימלת רשאכש 48רופיסהמ םג ריעהלו
רשפא ךיא" הרואכלד) "'וגו ובלב רמאיו קחציו וינפ לע םהרבא לופיו" 49בותכש המ ריבסמ
,שודק ףוג םג רשאו ,ףוגה דצמ והז"ש ,("םשה רמאמב קפתסמ היהי וניבא םהרבא רשא רבדה
."אוה רשב

:50"עשר דחאו םכח דחא" - "עשר"ל "םכח"ד תוכימסה תא םג ראבל שי הז יפ-לע ..אי

יפ-לע טרפבו ,ףוסב "עשר"ה לש ומוקמ תויהל ךירצ תוגירדמה תולשלתשה רדס דצמ ,הרואכל
עודמו ,הישע דגנכ עשרו תוליצא דגנכ םכח ,ע"יבא תומלוע 'ד דגנכ םה םינבה 'דש 51עודיה
?"םכח"ה לצא "עשר"ה תא םיכימסמ

שי "עשר"ה לצא םג ךכ ,(ל"נכ) "עשר" תגירדמ םג שי "םכח"ה לצאש םשכש - הזב רואיבהו
וניא לארשימ דחאו דחא לכש הניינע "םכח" תגירדמש ליעל רומאכ ,וב תלעופש "םכח" תגירדמ
לצא םגש תורוהל ,"םכח"הל "עשר"ה םיכמוס ןכלו ,תוקולאמ דרפנ תויהל לוכי וניאו הצור
."םכח"ה תגירדמ תלעופו הנשי "עשר"ה

יתאצב יל 'ה השע הז רובעב ול רומאו" - "עשר"ד אקסיפה םויס םג ןבוי הז יפ-לעו .בי
:"לאגנ היה אל םש היה וליא ,ול אלו יל ,םירצממ

תוכייש ול ןיאש ,ונייה ,"לאגנ היה אל םש היה וליא"ש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל
?"רדס"ה תעב ויתודוא םירבדמ המ םשל - םירצמ תאיציד ןיינעה תוללכל

םיכירצ המ םשל - "לאגנ היה אל םש היה וליא . . ול רומאו" םישיגדמש אלא דוע אלו
...("ויניש תא ההקה") "ול רומא"ה ינפל בותכש המ תושעל םיכירצ ;םירבדב ומע סנכיהל
!?םירצמ תאיציד ןיינעה תוללכל תוכייש ול ןיאש ןוויכ ,ללכ ומע רבדל אלו

,"לאגנ היה אל - הרות-ןתמ ינפל ,ונייה ,םירצמב - םש היה וליא" :52אוה שוריפה ךא
-ןתמבש ןוויכד ,לאגיהל לארשימ דחאו דחא לכ חרכומ ,הרות-ןתמ רחאל ,התע ןכ-ןיאש-המ
ידי-לעו ,53"ךיקולא 'יוה יכונא" - דיחי ןושלב - לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה רמא הרות
ש שי" תובית-ישאר "לארשי"ש 54עודיכו ."ךיקולא 'יוה" לארשימ דחאו דחא לכ לצא השענ הז
,הבש תויתואה לכ תומילשב היולת הרות-רפסה תורשכש םשכו ,"הרותל תויתוא אוביר םישי
דחא לכ םג ךכ ,55רשכ וניא הרות -רפסה לכ יזא ,היהתש הזיא ,דבלב תחא תוא הרסח םאו
אוה םג חרכומ ,אלימבו ,הנוילעה הנווכה תוללכל עגונ ,היהיש ימ היהי ,לארשימ דחאו
.לאגהל

;לאגהל אוה םג ךירצ וישכעש ןוויכ ,רדסה תכירעל ךייש "עשר"ה םגש והזו

-לע אוה עשרה בוריק ןפואש ,אוה ,"לאגנ היה אל םש היה וליא . . ול רומא"ד שוריפהו
-ןתמ ילול ,ובצמו ודמעמ דצמש יפ-לע-ףא ,רשא ,הרותה לש םעונה תא ול םיארמש הז ידי
אוה םג ךירצו לוכי הרות-ןתמ דצמ ,םוקמ-לכמ ,"לאגנ היה אל םש היה וליא" ,הרות
.לאגיהל
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה חספה גחד 'ב ליל תחישמ םיעטק).שודיק םדוק - בוקשרמ ש"רל (1

.הדגהב ל"זיראה רודיס .ב"מ ה"פ חספ ליל רדס תכסמ םידיסח תנשמ (2

.ז"פ צ"מהח רעש ח"עפ .םש ל"זיראה רודיס .ג"מ םש ח"מ הארו .גכ,זמ שגיו (3

.נ"שו .ךליאו 98 ע"ס א"ח ש"וקל םג האר (4

.דועו .כ,טנ היעשי ל"זיראהל ת"ל (5

.(ב,ול) ט"כפ אינתב ז"הדא ןושל (6

.תישארב פ"ס ו"חרהל תווצמה ימעטבו ,ז"פ אינתל "ןוקיתה חול" האר (7

.םש אינת (8

.(ל"ומה) תובית המכ רסח (9

.(הנשמב) ב,זטק םיחספמ ,פ"שגה חסונ (10

.ז"מפר אינתב ז"הדא תפסוה (11

.ד ןמיס (12

.(83 'מע שיר ה"שת ש"הס) התלחתב ה"שת פ"החד 'א ליל תחיש (13

.וט 'מע 'וכ םימעט יטוקל םע פ"שגהב אבוה - (א"דיחל) לגרה תחמש פ"שגה (14

.םש ל"נה פ"שגהב ונמסנ (15

.ד,ה תומש ת"הע י"שרפב אבוה .זט ,ה"פ ר"ומש (16

.(ולק-דלק תוא) גי,א תומש ש"ותב ןמסנה האר (17

.(ב תוא) וכרעב ד"הסב אבוה - םלוע תוכילה (18

.ח תקוח אמוחנת .ז ,ט"יפ ר"בדמב .הרפ 'פ כ"רד אתקיספו ר"ספ (19

.הרפ 'סמ שיר (20

א"רדרפל ל"דרה תמדקהב קידצ תיב סרטנוקב ואבוה - ו"טפ ד"וקח רמאמ (ונאפמ ע"מרהל) מ"שעו ןיסחוי (21
.(א תוא)

.ב,אי ןיכרע (22

.ט"מ ה"פ ש"עמ (23

.ב"עס ,זכ תוכרב (24

.וכרעב ד"הדס האר (25

.ב"עס ,זכ ןירדהנס .א"עס ,טל תועובש (26

.ד,הל ש"הש םש םג הארו .ג,גל ךתולעהב ת"וקל (27

.ב,גכ תינעת .א"ער ,י תוכרב (אמגודל) האר (28

."םהידימלת" :איה הדגהב ז"הדא תסריג לבא ,"םידימלתה" :םיסרוג שי (29

.(225 'מע ז"צרת ש"הס) ז"ס ז"צרת פ"החד 'ב ליל תחיש םג האר (30

.נ"שו .א,ז תינעת (31

.ב,גי הירכז (32

.ב,גפק ב"ח (33

.ב,בי תוכרב י"עב (34

.ךליאו 164 'מע ח"שת מ"הס האר (35

.םש תוכרב (36

.ח-ז,גכ והימרי (37

.וט,ז הכימ (38

.ג"הושבו 55 הרעה 192 'מע ח"יח ש"וקלב ןמסנה ,ל"זיראה םשב - ט"כסר ק"הגא אינת האר (39

דפש 'מע םש הארו .(ןוויס אכ "םוי םויה"ב קתענ) זמקת 'ע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (40
.(זומת הכ "םוי םויה"ב קתענ)

.א,בל דימת (41

.(ב,אס) ג"מפ אינת (42

.ההגהב ה"לפ (43

.ךליאו ב,אע תומש (44

.נ"שו .א,גי ןיטיג (45

.ו"פ ולש םיקרפ הנומשב (46

.וכ,כ םישודק י"שרפו כ"ות (47

.דנת 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא (48

.זי,זי ךל-ךל (49

.נ"שו .(126 'מע ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ט"ס דקתשאד פ"החד 'ב ליל תחיש םג האר (50

.דועו .3 הרעהבש ח"עפ (51

.דועו .250 'מע א"ח ש"וקל םג האר (52

.ב,כ ורתי (53

.ופק ןפוא תוקומע-הלגמ (54

.א"עשס ב"ח ד"וי ז"נבא .ט"קס ח"וא ת"דהמ י"בונ ת"וש .א,אע ג"חז האר (55

ףכית ןירוח ינב םישענש אלא ,האבה הנשל דע ןיתמהל ךרוצ ןיא
"ןירוח ינב האבה הנשל" היהנ אלימבו ,דימו

לש עמש-תאירק ןמז עיגה" ורמאי םמצעב "וניתובר"ש קיפסמ אל
הנווכה אלא ,ךשוח לש בצמו דמעמ ללכ היה אל םלצא ירהש ,"תירחש
"םהידימלת" לע םג ולעפיש איה

חספ לש יעיבשב חישמ תראה


חישמ תראה יוליג ריאמ הז םויב


תידיתעה החמשב םיחמש

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ תא ולאש

ידיחיה בוט םויה הז ירה דחא דצמ .וכופיהו רבד םיאור ונא חספה גח לש םינורחאה םימיב
םימיה לש החמשה לע הלוע ולא םימי לש החמשה - ךדיאלו ;"ונייחהש" תכרב וב םיכרבמ ןיאש
?גחה לש םינושארה

:קדצ-חמצה בישה

הנורחאה וזה תולגה ןמ ונתוא איצוי ה"בקהש ,הנורחאה הלואגה לש גח אוה חספ-לש-ןורחא
.ונקדצ חישמ לש ותחמש םוי אוה חספ-לש-ןורחא .ונקדצ חישמ ידי לע

:םירבדה שוריפו

תשגרומו המילש החמשה זאש ,ןיעל הארנה רבדמ האבה החמש לע אלא "ונייחהש" םיכרבמ ןיא
."ונייחהש" ךרבל ןיא ,ןיעל תיארנ הניאש ,הדיתעה הלואגה תחמש לעש ,ןכ םא ,ןבומ .בלב
לש התלעמ לדוג דצמ ,םינושארה םימיה תחמשמ םינורחאה םימיה תחמש הלודג םוקמ לכמו
.םירצמ תלואג יבגל הדיתעה הלואגה
(545 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


החותפ תלדה חישמ תדועסב

תודועסל תומש םנשיש םשכ ."חישמ תדועס" חספ-לש-ןורחא לש םויה תדועסל ארק בוט-םש-לעבה
תדועס" וז הדועסל וארק ןכ - המודכו ,"ןיפנא ריעז" ,"אשידק אקיתע" - בוט-םויו תבש
."חישמ

.הדועסה ןמ םעוט היה תיבב זא חכנש ימ לכו ,םלוכל החותפ תלדה התיה הדועסה תעב
.ונקדצ חישמ תראה יוליג ריאמ הז םויבש ןוויכ ,חספ-לש-ןורחאב תכרענ "חישמ תדועס"
(109 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


וחיריב לחה הלואגה לא עסמה

םויה (חספ -לש-ןורחא) ןסינב ב"כ היה ,וחירי תא ושבכ לארשי-ינב רשאכש ,שרדמב רמאנ
יעיבשה םויבו ,םשארב 'ה ןוראו םינהכהו המחלמה ישנא לכ ידי-לע ריעה בוביס לש ןושארה
.ריעה תמוח הלפנ

?חספ-לש-ןורחאל וחירי שוביכ ןיב רשקה המ

ךלמב אוה ףא רושק וחירי שוביכו ,חישמה תראה יוליג ריאמ חספ-לש-ןורחאבש אוה ןיינעה
וחירהו" ,רמאנ וילעש ,חישמה ךלמל זמור ,חיר ןושלמ ,"וחירי"ש תודיסחב ראובמ .חישמה
חרומ" - ולש חירה שוח יפ לע םעה תא טופשיו ןודי אוהש וילע רמאנ ןכו ,"'ה תאריב
."ןיאדו

תילכת ,רמולכ ."וחירי ןדרי לע באומ תוברעב ונח" לארשי-ינב תועסמ םויסב רמאנש והז
,"וחירי"ל עיגהל - איה ,םירצממ לארשי ינב ואצי ובש ןושארה עסמה זאמ ,תועסמה לכ
.המילשהו תיתימאה הלואגל
(ה"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)


ימ לש םידיסח

ךלמ לש יוליגה אוה חספ-לש-ןורחא וליאו ,וניבר השמ לש יוליגה אוה חספ-לש-יעיבש
.חישמה

השמ לש וידיסח ונא חספ-לש-יעיבשב :לימוהמ קיזייא-קחצי יבר דיסחה ןואגה ךכ לע רמא
.ונקדצ חישמ לש וידיסח ונא חספ-לש-ןורחאבו ,וניבר
(105 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


האישל העיגמ הכשמהה

התוא הרועינו תרזוח הנש לכבש תויהו .הדיתעה הלואגל "רוניצה חתפנ" םירצמ תאיציב
.חישמה תראה יוליג שדחמ ררועתמ הנש לכב חספה גחבש אצמנ ,הנושארה םעפב הכשמנש הכשמה
העיגמ הכשמה לכ ןכש ,אקווד חספ -לש-ןורחאה םויל חישמה תראה יוליג ןיב רשקה ןאכמו
.המויסב יוליגהו רואה אישל
(כ"שת חספ-לש-ןורחא תחישמ)


תולגה םוקמב הריאמ הלואגה

."תוילג לש ינש בוט םוי" אוה ,"חישמה תראה יוליג ריאמ" ובש םויה ,חספ-לש-ןורחא

אציו") הדיתעה הלואגב תקסועה ,"דומעל בונב םויה דוע" איה םויה תרטפה :דועו תאז
,תולגב הרושק (הרותב האירקה רחאל) םיאיבנב הרטפה לש וז הנקת ירהו .("ישי עזגמ רטוח
."תוכלמה תריזג ינפמ" הנקתנו

.תולגב הרושקה הנקתב זמרנו ,תולגב רושקה םויב ריאמ חישמה יוליגש ונל ירה

תכיפה אלא ,תולגה לוטיבב קר אל אוה הדיתעה הלואגה לש שודיחה :אוה ןיינעה ןכות
וז היהת ןכל .הכותל רודחי אוה אלא ,תולגה תא החדי אל הלואגה רוא .הלואגל המצע תולגה
איה המצע תולגה ןכש ,תולגל תורשפא וליפא היהת אלש ,ונייהד ,תולג הירחא ןיאש הלואג
.הלואגל ךפהיתש

תולגהו השודקל ןילוחה תכיפה - "תוילג לש ינש בוט םוי" לש תימינפה תועמשמה םג יהוז
המצע תולגה ןמזב ;"שדוק ארקמ" ,בוט-םוי ןהמ םישועו לוח לש תועש ד"כ םיחקול .הלואגל
.תוריחו הלואג לש םוי ,"ונתוריח ןמז"ל הז םוי ךפוה

ריאמ הלואגה רואש ונל רמול ,אקווד הרטפהב זמרנ חישמה יוליגש הדבועל רשאב םג ךכ
.ומצע "תולגה םוקמ"ב
(מ"דשת חספ-לש-ןורחא תחישמ)

יבר יצוצינ


ךשמויש - םיקיזממ םירומיש ליל"
"הנשה לכ לע


וז היהת אליממו תוינחורב ןה תוימשגב ןה ץמח וקדבי
יוליגל הלוגס אוה 'התא יל-א' ןוגינה * החמש תודעוותה
ןמוי יעטק * חישמל הנכה אוה והילא יוליגו ,והילא
- ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תציחמב ד"ישת חספה גח יעוריאמ
*ןושאר םוסרפ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה :תאמהז ןמוי םסרפל רשפאש לע היבטל-הגירב ר"ומדא ק"כ יחילשמ ןמזלג 'יש יכדרמ ת"הרהל הנותנ ונתדות *
.ורצואמ


תוצמה תייפא

לשו .((?תומדוקה) םינשה לכב ומכ אל) תוצח רחא ופאנ יברה תארוה יפ-לע חספה גחל תוצמ
שדוחב ופאנ (ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תשא ,הניד המחנ תינברה רובע הנווכה) "ברה תיב"
.(חספ ברעב אלו) ןסינ

ג"יל רוא תודעוותה

שידק םג רמול ןיטיול יולה לאומש ברהל יברה הרוה - ןסינ ג"י לילב בירעמ תליפת רחא
הנשב] ץמח תקידב ירחא ודעוותיש רמא יברה .קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כד אלוליהה לגרל ןנברד
עכיליירפ א" וז היהת אליממ .[ןסינ ג"י לילב היה ץמח תקידבו ןושאר םויב חספ לח איהה
:[החמש תודעוותה=] "ןעגנערבראפ

קודבל ךליל ךכ-רחאו דעוותהל רתיה ורויש ויהיו רחאמש ,שממ לעופב יתנווכ
וז היהת אליממ תוינחורב ןה תוימשגב ןה ץמח וקדביש ,רומאכ ךא - ץמח
.ןכ רמאי תויודעוותהה לכ לע יאוולה .החמש תודעוותה

.םילקש ו"ט יברה קינעה תופתתשהכ

גחה ברעב תוצמ תקולח

:שודקה ונושלבו) חמשו רשכ חספ :רמא דחא לכל .תוצמ יברה קליח םיירהצה-רחא 4:00 העשב
.("חספ ןעכעליירפ א ןוא ן'רשכ א"

רדסה תוגהנה

:הרעקב תוצמה רודיס .1

.ףסכ לש שגמ לע יברה לש ותרעק תחנומ התיה ןחלושה לע .רשע העשב לחה ןושארה רדסה
.ומצעב רדיסו שגמבש ריינ לע םיחנומ ויהיש ,שגמה לעמ תוצמה תא ריסה ,יברה עיגהשכ
הצקו דב לש הפמ חינה תוצמה תחת .לארשיה היתחתו יולה היתחת .ןהכה ,הנוילעה הליחת
תוצמה וארייש ידכ טעמ לפכ הפמ לכ .ריינ לש הפמ - הצמ לכ ןיב .תוצמה לע ינשה
.תחא קר אלו תוצמה לכ זא וארייש קיידמו הנוילעה הפמה תא םיריסמשכ

.ולש הדגההב טיבמ תוצמה רודיס תעב םעפ לכב

.עורזה לעמ רשבה ריסמ :עורז .2

תיחולחלמ תוריהז םושמ ילוא) לודג תיזכ היהיש ידכ דיב בטיה טחוס רורמה תא :רורמ .3
הלילב) תוכיתח הזיא חינמ רורמה לע ןכו טאלאס תכיתח לע חינמ רורמה .(ךרוכה תליכא תעב
לע םיחנומ ויהש רורמה ישארמ לטנ ךכ-רחא .(שמחכ ינשבו תוכיתח עבש ךרעל חינה ןושארה
ןכו רורמה) רורמה לש לאמש דצל םחינהו ,רורמה לש וכרואל הנטק הכיתח ךתחו ,ןחלושה
.ותפילקב םלש לצב לטנ ספרכל .(קפוסמ הז טרפ - םכרואל אלו םבחורל הרעקב םחינמ ספרכה
.טאלאס הלעב הסכמ תרזחה לעמ ףאו טאלאס תכיתח יבג -לע החינמו בטיה טחוס תרזחה

לע ולאמשב ודימעמ ךכ-רחא .וידי יתשב יברה לטונ שודיקה סוכ תא :שודיקה סוכ .4
.הלודג איה סוכה .תינמיה ודי טעמ היבגמ ,טעמ הדרוה ךרדב ,ונימי

תרימאב לחה יברהש וארשכו ,טעמ םיבוסמה וכיח "הנתשנ המ" תרימא תעב :הדגהה תרימא .5
.הדגהה רמול םה ףא םיבוסמה לכ ולחה ,שחלב הדגהה

.ומצ יברה גזומ תוסוכה לכ

י"ראה רודיסב תחנומ יברה לש הדגהה .הביסהב יברה ורמוא הדועסה םדוק רמאנה הדגהה קלח
.םינבל םידדוב םיפד םש םיחנומ ןכו ל"ז

תוסוכמ ןהשכ תוצמה סרופ .בשוימ יברה השע הצמ תליכאל איצומה תכרב :הצמ תליכא .6
.הדגהב טיבה הצמ תליכאל איצומה ןיב .(הפמה תחת)

וניא .הביסהב ןלכואו וידי יתשב ןזחואו ךרוכב ומכ וז תחת וז ךרכש תוצמה רדסמ ךכ-רחא
.תחא-תבב ויפל ןסינכמ

ונתונ וב וליבטמש םדוק תסורחה תא .תסורחב םימעפ 'ג וליבטמו רורמה לטונ :רורמ .7
.תחא תבב ויפל וחינמ וניאו וידי יתשב ןכ םג רורמה תא זחוא .סוכה ןותנ הבש ילכהב

.ןכ םג הלכואו טאלאסב הכרוכו תסורחב הליבטמו רורמה לש שארהמ הכיתח לטונ ךכ-רחא
הלילב תסורחב הליבטה םע גהנ ךיא (?) יתיאר אל .ךרוכל תסורחב רורמה תא ליבטה עצמאב
הכיתחה םג חקל ךכ -רחאו .הצמה יבג-לע טאלאסה ןיב (ןיירח) תרזחה חינמ ךרוכל .'אה
.הצמ תוכיתח יתש ןיב טאלאסב הנתונו רורמה לש שארהמ

.הצמה םע קרמ לכוא וניא .ריינ תויפמב ויתפש בגנמ תובר םימעפ :היורשמ תוריהז .8

.ללכ ואריי אלש תוצמה לכ תא הסכמ

.חלמ ימה ךותב איהש תומכ הליבטמ אלא הלכואש םדוק הציבה קדוב וניא :הציב .9

לש סוכ הליחת גזומ .ןוזמה תכרב םדוק התיה והילא לש סוכ תגיזמ :והילא לש וסוכ .10
.ולש סוכה תא ךכ-רחאו והילא

ירפ ארוב ךריבש דע] ודיב סוכה תא יברה זחא ןוזמה תכרב לכ ךשמב :ןוזמה תכרב .11
[?ןפגה

ר"ומדא) ונתוח ק"כ לש אסיכה רבעל תובר םימעפ טיבה רדסה ךשמב :תונוש תוגהנה .12
.(ע"נ צ"יירהומ

המ לאש םימעפ רפסמ .(רציקו ,תרחואמ התיה העשה) תוריהמב התיה הדגהה תרימא - 'א לילב
.העשה

טיבה ןכ ינפל) ןכ-םג ורמאיש םיחכונהל יברה זמר לודגה ללה תרימא תעב :לודגה ללה .13
.(םידדצל

טבמב יברה וילע טיבה הרזח בששכו ג"שרה חתופ תלדה :'ךתמח ךופש'ל תלדה תחיתפ .14
.קזח

.'ג תילאמשהו םימעפ 'ד תינמיה ודי יברה לטנ ןושאר םוי תדועסב :םיידי תליטנ .15

תרחא תונמדזהב לבא] םיבוסמהמ דחא לכל "םייחל" יברה רמוא הדועסה ךלהמב :"םייחל" .16
.[תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,"םייחל" רמול םיגהונ ןיאש יברה רמא

.תינמיה ודיב קר הליכאה .17

ינשה רדסה יעוריאמ

םישארהמ רורמה .תוצמה ןיב תופמה חינה קר .הנכומ הרעקה תא יברה איבה ל"נכ ינשה רדסב
ךכ-רחאו תסורחב ליבטהו אוהש ומכ רורמה לטנ ךרוכל .ןימי דצב םחינהו ,םבחורל ךתח
.הרעקה לע טעמ ולצא ראשנ .דואמ קזח היה רורמה .הצמו טאלאס וילעו טאלאס לע וחינה
.ךרעל תחא העש ינפל דע .תירישע העש םדוק לחה רדסה

רחאל דע קר סוכה זחא ןוזמה תכרב םדוק והילא לש וסוכ תגיזמ .דואמ יברה הכב 'תמשנ'ב
."'וגו וימחרב הנוב"

.וריסהל אוה לוכיש יברה רמאו תוסוכה ראש לע יברה לש וסוכ תא דימעה םיחכונה דחא

חספה גחד 'א םוי

:הדועסה ךותב ורמאנש םירבדהמ

?אתווסאד אלכימ איה הצמש רמאנש המב שוריפה המ :ג"שר

?האופרה יהמ םאה - הלאשב םכתנווכ המל :ר"ומדא ק"כ

.ןכ :ג"שר

.אפרתיש דע לוכאל ול רשפא יאו הלוח היהש קוניתמ לשמ רהוזב אתיא :ר"ומדא ק"כ

?לשמנה והמ :ג"שר

לבקל םילכ ויהיש ידכו האמוט ירעש ט"מב םיעוקש ויה םירצמב לארשי ינב :ר"ומדא ק"כ
.הצמ תליכא השורד - תועובשה גח לש םייוליגה

?"אתונמיהמד אלכימ" אופיא יהמ :ג"שר

תעלש ףא - אתונמיהמד אלכימד ןיינעה "רהוזב אתיא"ש אבומ הרות-יטוקלב :ר"ומדא ק"כ
.הנומאב קוזיח לעופו ןתונ אתווסאד אלכימהש עמשמ םשמ ךא - רהוזב ויתאצמ אל התע

'התא יל-א' ןוגינה תלוגס

,והילא יוליגל הלוגס והזש רמאו ,'התא יל-א' ןוגינה תא ןגנל יברה הוויצ 'א לילב
ונגני ןכ לע ,חישמה תא איבהל ונדיקפתש ונילא עגונבו .חישמל הנכה אוה והילא יוליגו
.םיחפט הרשעמ הטמל תיתימאו המילש הלואג ,חישמ תא איבי הזו ,'התא יל-א'

ךכ-רחא ךא ,םולכ יברה ול ריעה אל השעמ תעב .'חלמ ימ'ה תא ךופשל הצר םיבוסמה דחא)
.((רוכז וניא עימשהש קומינה) וריזחהל הרוה

לכב םיבוט םימיה לכבו דימת תכשמנ חספה תראהש ,חספ תודוא - 'א ליל לש תוחישה ןכות
וב שי בוט-םוי לכ :רוציקב .('ב לילב רביד םגו םידיחיל םיבתכמב ךכ לע בתכ יברה) םוי
שיו ,(הקדצ טרפבו ףיקמ - תווצמ - תוכוס ;הרות - תועובש) ונממ ךשמנש יטרפ ןיינע
איהש המשנ תודוא רבידו .דימת והזש הנומא וניינע חספ ןכ-ןיאש-המ .םמויק לע הלבגה
המשנה וזו - לעממ שממו ,תושממ - םיכפה 'בש 'שממ' תבית ףיסומו 'לעממ הקולא קלח'
ראפ ךיז טלעטש :רמאו (יוניש ילב שממ תבית םג) תוירמוחב תרשקתמ הדי-לעו ףוגב תשבלתמ
ודמעש ולאל ןוויכ) ףוג רעייא ןוא ףוג ןיימ ןיא ןא ךיז טוט 'וכ המשנ יד ןדיא
לש םשב יברה בקנ ןאכ) ...ל וליפאו .ידיב עיגהל לוכי יניאש ולאל םגו (תוכימסב
.הלודג תוטש השעש תורמל ,(דימלת

תלהנה ןיבו הניב ךוסכס םידימלת תצובקל התיה תובישיה תחאב :ולא םירובידל עקרה
הבישיל רבעו הבישיה תא בזעש דימלת היה םהיניב] (תילגנאב םידומיל לש הלהנהה) הבישיה
םידימלתהו .[רזח הז םושמו ,"ךייח ימי לכ ךל הרחי הז" :ךכ לע ביגה יברהו 'תידגנתמ'
תונעתהל םהל הרוה 'ןוקית'כו םהל ארק יברהו ,'וכו תונוראה תא וכפהו היירפסל וסנכנ
רבכ םא ולאשו םירוחבה דחאב יברה שגפ חספ ינפל .תינעת תכסמו 'םייחה ךרד' דומלל ,ב"הב
יברה .חספה גח ירחא תאז םיל הנווכהש בשח יכ בישה הלהו ל"נה םינוקיתה םושייב לחה
.ןמז דבאל עודמ :ביגה

ושעיש םתווצל 'טייקטיירב' יל היה אל" - םינוקית תרוש םהל הרוה ךיא יברה רביד ןאכו
תדובע םניינעש ףרוחהו ירשת שדוח ןכ-ןיאש-המ) םיקידצה תדובע אוהש ,ןסינ שדוחב תאז
תאז םישוע םמצעב ויה םה םא - ...הרוחש הרמ לש ןיינע היהיש יתיצר אלו ,(הבושת-ילעב
.םירצמ תאיצי תודוא םייס יברהו ...הכרב םהילע אובת יזא

עצמאב הנה ,חספה רחא דע וכחי םאש ןסינ ימיב םג םינוקיתה ושעיש הנווכה) הלבגהמ תאצל
יכ ,םילשהל ךייש ןיא הרותבש ךרד-לע והזו ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע םירושק אל םה ירה
רסח תומצעב רשוקמ ןיאש עגר לכ ,ונניינעב םג .דומלל זא ךירצ ירה ןקתל יאנפ ול שי םא
.(תויחצנ וז תורשקתהו הז ול

לוכי וניאש ינולפ רמאי המ עגונ וניא הלבגהמ הלעמל אוה חספש רחאמש ,הזב םייס יברה
לש םש ול ונתיו תימהבה שפנה "שובכל וכרד(ש) שיא" םירכז םינב ול היהיו ,םינב איבהל
.ע"נ (צ"יירהומ) ר"ומדא לש וא קדצ-חמצה

המילש הלואג

."'וג םירצממ" ןגנל לחה .(םעפה דוע אציו ורדחל סנכנ עצמאב) לוחמב להקה םע דקר יברה
אתורעתאמ הלעמלש אליעלד אתורעתא והזש ,לט םיכרבמ רחמש ,רמאו 'וג "התא יל-א" ךכ-רחא
חספו המילש הלואג היהתש רוזעי ךרבתי םשהו ,רצעימ אל ןכלו אתתלד אתורעתא רחאש אליעלד
,(ןטקה שרדמה-תיב=) 'לאז'ב 'םלוע'ה דקר ךכ -רחא .הלואגד אתלחתא היהי - ד"ישת - הז
,םיקיזמהמ םירומיש ליל תודוא רמא ךכ-רחאו ,םידקרמש ךיא טיבהו םירדחה לכב סנכנ יברהו
.הלוכ הנשה לכ לע הז ךשמויש

ויהש ,היה םייברה לש גהנמהש רמאו 1:30 העשב הדגהה םע אצי ינשה רדסה ליל תכירע רחא
שרפי ןכ לע ,רדסה תעב רשפא-יא םימעט המכ ינפמ התעו ,רדסה תכירע תעב הדגהה םישרפמ
.(תואקספ הנומש יברה שריפו) תעכ

תא יברה שגפ רקובה רוא םדוק .'ןימאמ ינא'ו ,'םירצממ' ןגנל הוויצ םירובידה עצמאב
והזש ,ול הנע יברה .תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה רבכש יברל רמאש ,ץ"כ בקעי 'ר ח"הרה
- "םהידימלת ואבש דע" אוה ןושלהש ףיסוה ךכ-רחאו ,םברל רמול םיכירצ םידימלתהש המ
...תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה רבכש רמול ואבו ושיגרה קוחרמש
תודיסחה ינייעממ


חספה גח


הקידבה דוס

ג"י םוי עיגהשכ הנה ,שטירזממ דיגמה ברה ,וברמ הנושארה םעפ רזח ןקזה ר"ומדא רשאכ
דורט היה יכ ,(לכא אלש אלא ,הז םויב םוצל רוסא יכ ,הנעתהש אל) םויה לכ לכא אל ןסינב
הכשמנ המצע הקידבה .וברמ לביקש הקידבה תונווכ לכ םע ושעייש ןכו ,ץמח תקידבל תונכהב
.דחא רדחמ רתוי זא ול היה אלש תורמל ,תאזו ,הלילה לכ

:ארובה תדובעב "רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב רשע העבראל רוא" הנשמה תא יברה שריפ זא
הזב ,תעדה ןיינע אוהש ,דחא היירטמיגב ג"י .רשע-השולשב אל ,רשע-העבראב איה הקידבה
שפנה לש תודימה עבש ,תודימל זמור רשע-העברא .(הקידבב ךרוצ ןיא וא) הקידב ךייש ןיא
רנה רואל תישענ הקידבה .הקידבב ךרוצ שי תודימבו ,תימהבה שפנה לש תודימ עבשו תיקולאה
."םדא תמשנ 'ה רנ" -
(265 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


גחל תונכה

-ץע דמול היהו ,הלילה תוצח רחאל יצחו םייתעשכ חספ ברעב םק היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
.גחה יניינעב םייח-ץע-ירפו םייח
(86 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


תישפנ תוירחא

,יוארכ ץמחה תא רעיבו קדב םאה ,םהרבא 'ר ,ותרשמ תא ב"שרה יברה לאש ,חספ ברעב םעפ
רקבל ךירצ היהש דע ,בל באכ םהרבא 'ר לביק ךכמ האצותכ .ךתמשנב ךכל יארחא התא :ףיסוהו
.אפור לצא

.הוורואבו לולב ץמחה תא קדב םא ,לדנעמ ותרשמ תא יברה לאש םעפו

.ןכ :תרשמה הנע

.ךתמשנב ךכל יארחא התאש תעדל ךילע :יברה ול רמא

.דחפ בורמ ףלעתה יברה ירבד תא ועמשב לבא ,תושגרתה לעב היה אל הז תרשמ
(90 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


יפט ריהז

םע דמוע היה תרשמהו ,וידגב יסיכ תא הקנמו רצחה לא אצוי ב"שרה יברה היה חספ ברעב
.ורעננש םיסיכה תא הקנמו תשרבמ

...אבא לצא ץמח תויהל לוכי היה רבכ המ :צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונב ךכ לע ריעה
(90 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


םילכו תורוא

ויה תוסוכל .תוסוכ םהבו םיבר םישדח םילכ חספה גח דובכל םינוק ויה בוט-םש-לעבה לצא
.הזב אצויכו "תיעיבר לש סוכ" ,ןוגכ םייתכלהו םיינרות םייוניכב םיארוק

אל הז ילכו ןחלושה לע הלעי הז ילכ - קוספלו םילכה ךותב טיבהל גהנ בוט-םש-לעבה
.רבדל םעט תתל אלב תאז לכ .הלעי
(110 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


חספב ק"רשק

. רפושה ןמ םיאצויה םיכאלמה ולא ולעיש" :רמאנ רפוש תעיקת רחאל םירמואש "ןוצר יהי"ב
."וניתאטח לכ לע רפכל ונדעב בוט וצילמיו ,ךדובכ אסכ ינפל . . ק"רשק ןמו .

:בושטידרבמ קחצי-יול יבר שודקה ברה םעפ רמא ךכ לע

ואובי ,םישלח ,הרש ןב קחצי-יול עקתש רפושה ןמ ואציש םיכאלמה םא !םוחר בא ,ןונח בא
גח ינפל לארשי ינב לש םתעיגיו םתדובעמ וארבנש ,םיאירבהו םישודקה םיכאלמה ךינפל אנ
תא (םירישכמו םיפשפשמ ,םיפלקמ ,םידרגמ =) "ן'רשק ,ןעבייר ,ןעבאש ,ןעצארק" םהש ,חספה
.הווצמ רודיה םשל חספ דובכל םילכה
(258 'מע א םירוביד-יטוקל)


!ךוניח הז

:רפסמ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

רחאל ,חספ ברעב .תושדח םילענו שדח דגב חספה גח דובכל יל ושע ,רשע ןב דלי יתייהשכ
ןתוא טרפבו ,ןייה יקובקב לעמ תומתוחה תרסהב יתקסע ,הווצמ תוצמ תייפאו ץמח תפירש
.(ןייב ץלחמה לזרב עגיי אלש םירהזנ ויה) התצקמב הפוגמה תרסהו ,תויתוא ןהב ויהש

אלש רקיעבו ,יידגב תא ךלכלל אלש יתרהזנו ,(ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ) יבא רדחב תאז יתישע
.תושדחה םיילענה קרב תא לקלקל

:יל רמאו ,ייתובשחמ ךלהמב ריכה יבא

דמוע ןחלושה תחתו ,םינדעמ ינימ לכב ךורעה ונחלוש דיל בשויה רשמ לשמ רבסומ תודיסחב
?תומצע םסרכל ןחלושל תחתמ בשייתיו ואסכמ דריי רשהש ןכתייה .תומצע םסרכמו בלכה

.םישדחה יידגב לע לכתסהל יתשייבתהו ,ילע ועיפשה םירבדה

!ךוניח ארקנ הז :םייס ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כו
(74 'מע ג"שת תוחישה רפס)


םילייחל תוצמ

םילייחל תוצמ יחולשמב ב"שרה יברה קסע ,ה"סרת-ד"סרת םינשב ,ןפי-היסור תמחלמ תעב
ןוישיר גישהל לדתשהל ושקיבו ,גרובזניג ןורבה םע זירפב זא שגפנ אוה .תיזחבש םידוהיה
.תוצמה חולשמל יתלשממ

...ינש חספ - הצע םידוהיל שי ירה :ןוראבה ול רמא

,תומכוח םיעדוי םניאש םיטושפ םידוהי םה םילייחה .םינורב ןיא תיזחב :יברה ול בישה
.חספל הצמל םיקוקז םהו

.הזב העייסו הרזע ףאו ןויערל הלשממה התואינ רבד לש ופוסב

תוצמה רשאו הרושכ להנתה לוכהש רמאנ וב ,גרוברטפמ קרבמ יברה לביק רדסה תכירע תעב
.ל-אל הדות :רמאו ותמוק אולמ יברה םק .ןדעיל ועיגה
(89 'מע ב"שת תוחישה-רפס)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


'רמועה-תריפס רדס'ב 'תונווכ'ה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

לש תינחורה ןתלועפ תא תואטבמה ,הלבקה ירפסב תוטרופמה 'תונווכ'ל תעדונ יתבר תובישח
דסיש חסונה טרפבו - הליפתה חסונ ףא .1םינוילעה תומלועב תוכרבהו תוליפתה ,תווצמה
ןווכל םיברל הארוה ןניא ןלוככ ןבור תונווכה םצע ,תאז םע .ןהילע דסוימ - ןקזה ר"ומדא
.2ורודיסב וניבר ןאיבה אל ןכלו ,םהיתוליפתב לעופב ןתוא

ולא תונווכ - הארנכו ,3'תונווכ' וניבר איבה םהבש םידדוב תומוקמ ללכה ןמ םיאצוי
יפל רמועה-תריפס תונווכ תא םינווכמ דציכו יתמ ררבל ונילע ,ךכיפל .4םיברל תוכייש
.ורודיסב ןקזה ר"ומדא תוארוה

שי יכ םא ,הזב-אצויכב םיאיקבה תא לואשלו תורוקמב קודבל יתיסינ ,םיבר תשקב יפל
.ןתומילשב "ל"זיראה תונווכ"ב אלו ,'םיברל הארוה'ב ןאכ רבודמש רוכזל

?םינווכמ יתמ (א

הריפסה תרימא ןמזב תאז לכ ןווכל שיש וידימלתל דמיל ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרה
,'חכב אנא'בש תויתואהו תוביתה תרימאב ןה תונווכהש ,5םייחה-ףכב בותכש ומכ אלו)
אלו) ". . ל ןיוכי" ןושלהמ ןה ,וכותמ חכומ רבדהו .(םמצעב 'וחמשי'ו 'תוניגנב חצנמל'
רדס ירהש ,ןקזה ר"ומדא הרוהש םירבדה רדסמ ןהו ,(6ורודיסב ץ"בעיה ןושלכ ". . ב" -
.ןלהלדכ ,רודיסבש תורימאה רדסכ ונניא תונווכה

- 10'בקעי לוק' ל"זיראה רודיסו 9םידיסח תנשמ ,8תונווכה רעש ,7םייח-ץע-ירפב הנהו
'וננחי םיקולא' רומזמב ולא תויתואו תובית תרימאב תונווכה ןווכל שיש רורב הלא לכב
הז רומזמב ןווכל ךירצ תוצח ןוקיתב םגש בתכ 11הווצמו -דיגנ רפסב .'חכב אנא' תליפתבו
-ףכב בותכש ומכ ,רומזמה תרימאב םינווכמ רמועה-תריפסב םגש עמשמ .רמועה -תריפסב ומכ
.ל"נה םייחה

(קר ,תופסונ תונווכ םע ,תאז) ןווכל בתכ 12בוקשרמ יתבש 'רל ל"זיראה רודיסב םנמא
-רחאו םויה תריפסב תונווכה ורכזנ 13'השמל הליפת' ק"מרה רודיסבו .םויה תריפס תרימאב
ןווכל ל"נה הווצמו-דיגנה תעד םג ילואו) 'חכב אנא'ו 'תוניגנב חצנמל' תרימאב םג ךכ
.(ןהיתשב

תאז ןווכל שי ,14הווצמה השעמ ינפל דימת ןה תונווכהו ליאוהש םירמוא שי ,ןדידלו
הזמ םשורה ראשנ ךכ-רחאו ,(הריפסל הכרבה ןיב םיקיספמ ןיא ירהש) הכרבה ינפל הבשחמב
.לעופב ןמצע תוביתה תרימא תעשב םג הבשחמב

תונווכה רדס (ב

:םייוסמ רדס יפל האב ,רודיסב תספדנה רמועה-תריפסב תונווכה רבדב ןקזה ר"ומדא תארוה
לש תחא הביתו [ג] ,'חכב אנא' לש תחא הביתלו [ב] הלילה ותוא לש הריפסל [א] ןיוכי"
קר ,ד"בח ירודיס לכב ,השעמלו ."'וחמשי' קוספמ תחא תואו [ד] ,'וננחי םיקולא' רומזמ
.א,ב,ג,ד :ספדנ םירחאה םימיה לכב וליאו ,הז רדס רמשנ ןושארה םויה תריפס חסונב

.ןושארה םויה תונווכב םירודיסה ראש לכמ םייוניש שי 15(קדה) 'רעבוטסור'ה רודיסב
ד"בח ירודיס ראשמ הנוש רדסב ךליאו רמועל 'ב םויב תונווכה וספדנ 16'ח"אד םע רודיס'ב
- אוהש םוקמ לכב - הז רדסש חינהל ריבס .(דסחבש הרובג ,וננחי ,חכב ,וחמשי :םלצא)
תספדה :םהבש טלובהו ,םיינכט םיצוליאמ םג עפשומה ,"רעצעזה רוחבה" ידי השעמ אלא וניא
תא שיגדהל ידכ ,אקווד הרושה דצבו ,הלודג תואבו ,דרפנב 'וחמשי' קוספמ תדדובה תואה
.וז הנווכמ אצויה קוספה אולמ

איהש) הריפסה - ןתובישח רדס יפל אוה ןקזה ר"ומדא בתכש תונווכה רדסש ,םיראבמ שי
םיקולא ,(הלבק ירפסב תשגדומ הריפסה ןיינעל ותובישחש) חכב אנא ,(םויה ותואב רקיעה
.וחמשי קוספמ תואהו ,(םוי לכב המילש הבית) וננחי

:ןמצע ןקזה ר"ומדא תוארוהב עבקנש רדסכ םימיה לכב ןווכל שי ,רומאה לכ רואל ,השעמל
.'וחמשי'מ תואהו ,'חצנמל'מ הביתה ,'חכב אנא'מ הביתה ,הריפסה
.ךליאו ז"פ הליפתה תוצמ שרוש ,ךיתווצמ-ךרד האר (1

.דועו ,בי ס"וס ג"פ .(זי 'מע א"ח ב"שרוהמ ר"ומדא שדוק-תורגאו) ז תוא המדקה ,ללוכה-רעש האר (2


תוכיפשב ,(בוט-םויו תבש לש תירחשב ,ודסח םלועל יכ) 'לודגה ללה'ב ,(רמאנש םוקמ לכב) 'חכב אנא'ב (3
.רמועה-תריפסבו ,חספ לש הדגהב ןייה

הרעה 'ח"אד םע רודיס'ל רבד חתפ .'לודגה ללה'ב ,חספ לש הדגהל םיגהנמו םימעט יטוקלב יברה ירבד פ"ע (4
.ה ק"סוס ןחלשה-ידבב די 'יס ןחלושה-תוצק .3

האר) ח"נשת ד"בח-רפכ ,"ןמוקמב 'תונווכ' םע רמועה-תריפס" תרבוחב וסיפדה ויפ לעו .ח ק"ס טפת 'יס (5
.(םש 'רבד חתפ'ב

.טכק 'מע ב"ח לוכשא תאצוה 'ץבעי רודיס' ,ירוקמה ורודיסב (6

םינווכמש ותטישל לבא ,ויתוארוהמ הנוש רדסב תונווכה סיפדה - חסקת 'מע א"ח ,הריפסה חסונב - םש םג
.יתועמשמ יונישה ןיא ,ןמצע תוביתה תרימאב

.ו"פ רמועה-תריפס רעש (7

.אי שורד ףוס ע"הפס ןיינע רמאמ (8

.ב"מ ח"פ רמועה תכסמ (9

.וז הלפת ה"דו רומזמה הזב הנה ה"ד א,טצק ףד (10

.במק 'מע [סופד-תנשו-םוקמ-רסח] ק"הרא ,םוליצ-סופד (11

.ב"ע זכ ףד ג"ח ,גרבמל סופד םוליצ (12

.א"ע גלש ףד ,ב"נרת אלשימערפ סופד םוליצ (13

.במ פ"ס אינתב ש"מכ (14

.גסק 'מע ב"ח ק"גא האר ,הז רודיסב קוידל רשקב (15

.(ב"רעת ,אנליוו) "הרות-יטוקל םע רודיס"ב ןכו .605 'מע (16
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוק תבש
דעומה-לוחד 'ב ,ןסינב ז"י

."תבש לש רנ קילדהל" תוכרבמ .רנה תקלדה

.'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא .החנמ

ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא 'םולשבאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ .תבש תלבק
.'אוביו הלעי' םירמואו ,תבש לש תיברע .ליגרכ םיכישממו ."הנירב" םירמוא

.שחלב - 'אתדועס איה אד' 'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' תרימא

תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .ללה יצח :תירחש
ההבגה ;שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ ."ילא רמוא התא האר" אשית
לאקזחיב הרטפה .הלילגו ההבגה ;לומתאד יעיברל ומכ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב ;הלילגו
.דבלב 'תבשה שדקמ' םתוחו ,בוט-םוי ריכזמ וניא הרטפהה תוכרבב ."'ה די ילע התיה" :זל
.תבש תונברק םע ,דעומה-לוחד ףסומ ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי

.'תלוס תחקלו' םירמוא

,'ןפגה ירפ ארוב'מ ץוח ,שחלב - 'ןכ לע' םג - ולוכ ,'דודל רומזמ'מ :םויה שודיק
.ןבומכ

.'ינימש' תשרפב הרותב םיארוק :החנמ

ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ןסינב י"ח

רפסבו ,השרפה ףוס דע 'יל שדק' - אב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.'םתברקהו' - סחניפ תשרפב יעיברה הלוע ינשה

,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויבא ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה תדלוה םוי
.ה"עאא לש ותירבב ר"ומדא ק"כ סנכיה םויו

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ןסינב ט"י

ינשה הרותה-רפסבו ,'ףסכ םא' - םיטפשמ תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ןסינב 'כ

רבדמב . . רבדיו" (ינש חספ תשרפ) ךתולעהב תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרות-רפסב
.לומתאדכ יעיברל ינשה הרות-רפסבו ,". . יניס

יעיבר םוי
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

.תבש ברעב ומכ בוט-םוי ברעב הקלדהה הליחתכל םידקהל ונגהנמ :בוט-םוי רנ

.שודיקב אלו תורנה תקלדהב אל 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא

התיה ובש ןוויכ ,חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ-לש-ןורחאו) חספ-לש-יעיבש תחמש
-חמצה םשב ורסמש שי .לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
.'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ לש יעיבשש ,קדצ

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.הרותה

המכ םידמול ויה .םידעוותמו הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב
םיה' ה"ד רמאמה תא הז לילב דומלל צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה םעפ .רתסנו הלגנ ,םירועיש
ה"ד וירחאלש רמאמה תא דומלל הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות-יטוקלבש 'סוניו האר
.(ד,זט) 'ףינהו'

דבלמ ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" חספ-לש-יעיבשבש ,רסמנ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב
."ןיינע ןכ-םג איה (דומילה

תודימ הרשע-שולש ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :תירחש
םיארוק ןושארה רפסב .'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,(תחא םעפ)
."ךאפור 'ה . . חלשב יהיו" חלשב תשרפב םילוע השימחל

יגהנמ רצוא'ב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
:םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש רכזומש םוקמב ןבור ,'ד"בח
יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו םנימימ
,אלפ השוע תוליהת ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקולא [והונאו
השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדק הוונ לא ךזעב תלהנ]
.[םיב המר ובכורו סוס (. . םירמ םהל ןעתו) ,םיה ךותב

.שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .םידמוע - םיה תריש תאירק תעב
ןטק תולעהל ןיא ,קחדה תעשב םג) לומתאדכ ,"םתברקהו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
."דוד רבדיו" - הרטפה .(ריטפמל

.רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
ויבא תתימל הנושארה הנשב לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב .תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא

.ףסומ תליפת .וללהי .ירשא .תאז רמוא תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פוה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.וללה םידעומה תודוקנ ,ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,הלופשמ

ס'חישמ') חישמ לש דוקיר ודקריש תורוהל חספ-לש-ןורחאב גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.ןכ הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םגש םימעפ ויהו ,('ץנאט

תארקנ התיהו (ל"וחב) חספ-לש-ןורחא םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה ונבר
.חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ .'חישמ תדועס' ולצא

,ןיי תוסוכ עברא .וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ףיסויו טעמ התשי ,ול השקש ימ .לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ
.תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק

תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג
וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכשמ
.הזב אצויכו ,סוכ בור התשיש

."חספ-לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

.(הירחאל - ףידעו) החנמ תליפתל ךומס - רחואמ הדועסה תא ללכ-ךרדב םיכרוע ,השעמל

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.תולגה ץק

ישימח םוי
גח-ורסיא ,ןסינב ב"כ

.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,םויה םינעתמ ןיא

.'ךנעי . . חצנמל'ו ןונחת םירמוא ןיא ,רייא שדוח-שאר ירחא דע

ונגראי חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז ,גיהנה" ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
אלקש המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
הרות לביק השמ'ד ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו אירטו
ןמזה והז אליממו ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות 'יניסמ
...הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה

דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו"
ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש
ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז
...תוכיאבו תומכב ,הזב

-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,'הברה םידימלת ודימעהו' םג איה םיסוניכה תילכת"
."('האנ וידו האנ ףלקב') םיסוניכב רמאנה תספדה ידי

הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

."רמועב ג"לל רוא ,הלילב אלו רמועב ג"ל םויב םתושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב

.רמז-ילכו תולוחמ ,םידוקיר אלב ןיכודיש-תדועסו ןיכודיש תושעל רתומ

."תורתי תוחמשו תולוחמ םידוקיר" ילב לבא ,תושר תודועס ךורעל רתומ

.עובשה ימי ראשבמ רתוי שדוק-תבש יאצומבו שדוק-תבש ברעב הזב לקהל ןיא

תודעוותהבש תולוחמה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ רמזלו דעוותהל וגהנ לבא
.םירסוא ןיא

.גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג םיריתמ הרות-רפס תסנכה

ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא ,ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
.םינטקה תא םג הז ןיינעב ךנחל גוהנ .תועובש

םאו) רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה םויש ימ :שולש ינבל הווצמ תרופסת
ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא ,תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא
.םינש שולש תואלמ ינפל רמועב

,רמועב ג"ל דע (ךוניחה תלחתהו) תרופסתה תוחדל ןיא ,חספה ינפל הז ליגל דליה עיגה םא
.רמועב ג"לב תרופסתה םייסל לוכי רתויה לכלו

ןוזמה תכרב ,רחשה תוכרב ,ןטק תילט תאישנב וליגרהל) דליה ךוניח יניינע ראש ,ןבומכ
.שולש ליגל ועיגהב ושעי (['רדח'ל ותסנכהו] הטימה לעש עמש-תאירקו

הניאו שארה -יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעש ןתוא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.תרופסתל תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .ןתוסכל הלוכי

םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) 'ונייחהש' םיכרבמ ןיאש םיגהונ :ונייחהש
.םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .הריפסה ימיב (ץימחהל

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(רמועה -תריפס ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) ,הריפסה רחאל

הלודג תקולחמ .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 'שדח' לוכאל רוסא :'שדח' רוסיא
ידיסח ןיב קיתעה גהנמה .(שדוקה-ץראל העיגהשכ טרפבו) ץראל-ץוח תאובת תודוא םיקסופב
חמקה ,ונתעידי בטימל .םיגוחה לכמ הזב םירהזנ םיבר םויכו ,שדחמ רהזיהל היה ד"בח
םייקנ ,םילשוריב תידרחה הדעה ןכו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל ברה תחגשהבש וירצומו
.ירמגל הז ששחמ תונורחאה םינשב

ףוגה תאופרל םילגוסמ הריפסה ימיש ,םירפסב ראובמכ ,הלוגס ימי םימיה ירהו" :האופר
."ל"ז וניתובר תארוהכ ,עבטה ךרדב וב יולתה תושעל םדאה לעש אלא ,שפנה תאופרו

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il