- ו"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןסינב ג"כ * ינימש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
ןסינב ח"כ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ה"בקה לצא םילעופ ,םישקעתמ רשאכ


םגש חכומ ,"ןירוח ינב האבה הנשל אכה אתשה" חסונהמ
* "ןידבע" לש בצמו דמעמב תויהל םילוכי לארשי-ץראב
הלואגה לש הלחתהה איה םירצמ תאיציש הזמ ,אסיג ךדיאל
* הלואגה ןיינע ונשי תולגה ןמזב התע םגש חכומ ,הדיתעה
םש תא סינכהל ,ארמגב אבומכ ,םידימלתה ולדתשה וז הביסמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "חישמ"ב םהיתובר


שי - אקווד ץראל -ץוחב תויולג לש ינש בוט-םויד יוליעה תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב
אכה אתשה" הדגהב בותכש המ שוריפב 1חספה גחד החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םג ראבל
:"'וכ

האבה הנשל ןידבע אתשה ,לארשיד אעראב האבה הנשל אכה אתשה" בותכש המש ,םירבדה ןכות
,הזמ הריתיו ,"ןידבע" לש בצמו דמעמב תויהל םילוכי לארשי-ץראב םגש ,עמשמ ,"ןירוח ינב
יעשר ידיב ץראל-ץוחב תולגהמ רתוי עורג אוה לארשי (יעשר) ידיב לארשי-ץראב תולגהש
.םלועה תומוא

סופדבו ,רודה לכל בתכב ,םיברל איה רובידב הרימאש 2קדצ-חמצה ר"ומדא םגתפ יפ-לעו
,תורודל הארוה םיווהמ ,3וייחב הספדנש ל"נה החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד ,ירה ,תורודל
,הז ונרודב ץראל-ץוחב בצמהל לארשי-ץראב בצמה ןיב קוליחהל עגונב דחוימבו ללוכ
.ןמקלדכ

:המדקהבו

יעשר ידיב תולגהמ לארשי ינב תאיצי לש תורשפאה תודוא בושחל וליחתהשכ ,הליחתב דימ
הזמ החונ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעד התיה אל - 4לארשי ידיב איה הטילשהש בצמל םלועה תומוא
ךפיה - ..."הלואג"הל תוכיישב תאז ושריפש ןוויכ ,("םעד ןופ ןטלאהעג טינ טאה רע")
.תמאה

.יולגב הז ןיינע דגנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי אל ןכ-יפ-לע-ףאש אלא

ןהש םלועה תומואד תונומאל עגונב 5ם"במרה בתכש המ ךרד-לע והזש רמול הארנ רבדה םעטבו
,"דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא"ש תמאה ךפיה
םלועה אלמתנ" :ם"במרה ןושלבו) הזב אצויכו ארובה תודחא תודוא םירבדמ םייתניבש ןוויכ
,ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו .יתימא יתלב ןפואב םירבדמש יפ-לע-ףא ,("חישמה ירבדמ ולוכ
,הלואגה ןיינע תודוא םירבדמ םייתניבש ןוויכ ,"חישמה ךלמל ךרד רשיל" אוה הז ןיינעש
.תיתימאה הלואגה וז ןיא יאדוובש ףא

-יתלב ןפואב תאז ולצינ ,לבא ,אתרופ הלצה םושמ הזב היהו ,םילודג םיסינ הארה ה"בקה
והזש םירמוא - תולגה ךשוח לע :7"רואל ךשוח םימש" 6בותכה ןושלבו .תמאה ךפיה ,יוצר
.תיתימאה הלואגל הווקתהו הנומאה תא ו"ח םיחכשמ הז ידי-לעו ,הלואגה רוא

:לארשי-ץרא יבגל ץראל-ץוחב הלעמ שי הז ןיינעבו

םניא ,לארשי-ץראב םיאצמנש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,תמאה םיעדויש ולא םג - לארשי-ץרא ינב
םיקוקזו ,8"ומצע ריתמ שובח ןיא" יכ ,ותתימאלו ורושאל בצמה תא ריכהלו עדיל םילוכי
,תולגה תכשחב ןיידע םיאצמנש - ותתימאלו ורושאל בצמה ריכהלו עדיל ידכ ץראל-ץוח ינבל
[...] .הלואגהל הווקתהו הנומאה קוזיחב ףיסוהל םיכירצו

* * *

(:רמאו ,ויחיש םיפסאנהמ דחאו דחא לכל הצמ תכיתח 'קה ודיב ןתנ ר"ומדא ק"כ)

. . הצמה תניחבב שי"ש - 10"אתונמיהמד אלכימ" תארקנ הצמש ןיינעה 9ראבמ ש"רהמ ר"ומדא
.תוקולא םילכוא הצמה תליכא ידי-לעש ,ונייה ,"תוקולאה תוהמ

תוקולא תוהמש אלא ,תוקולא תוהמ הז ירה ,םוקמ-לכמ ,ימשג רבד איה הצמהש ףא :רמולכ
,םיימשג םינותחת םירבדב השבלתנ הרותהש ףא"ש 11אינתב ראובמה ךרד-לעו .תוימשגב שבלתנ
וקבחמ ןיב ךלמב ותוקיבדו ותוברקתה תלעמב שרפה ןיאש ,לשמ ךרד ךלמה תא קבחמכ הז ירה
."םכותב ךלמה ףוגש רחאמ ,םישובל המכ שובל אוהש ןיב דחא שובל שובל אוהשכ

בוט-םוי הנתשנ הזב"ש - חספה ימי לכב אלא ,ןושארה הלילב קר אל אוה הז ןיינעש ראבמו
אוה ימשגה םתויח םג ןכ םא הצמ תליכאמ םינוזנ לארשיש חספבש ,בוט-םויה יראש לכמ חספד
.12"תוקולאה תוהמ וב שיש לכואהמ

בותכה שוריפב ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכש המ (החישה ףוגב 'ג ףיעס) ליעל רומאה יפ-לע
הלואגהל חוכהו הלחתהה איה םירצמ תאיציש "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
ןמזב ,התע םגש ,ןבומ ,םירצמ תאיציב רבכ הליחתמ הדיתעה הלואגהש ,ונייה ,הדיתעה
.הלואגה ןיינע ונשי ,תולגה

הינש םעפ התעגשכו ,שדקמה-תיב ברחנש ורמא ותרפ התעגשכש - ל"זח ישרדמב רבדה שרופמו
.לארשי לש ןעישומ רבכ דלונ ןברוחה תעשבש ,ונייה ,13לארשי לש ןעישומ דלונש ורמא

ומש הליש ירמא הליש יבר יבד" ,חישמ לש ומשל עגונב 14ארמגה ירבד ראבל שי הז יפ-לעו
םירמוא שיו . . ומש הנינח ירמא הנינח יבר יבד . . ומש ןוני ירמא יאני יבר יבד . .
,"חישמ"ב (ובר לש) ומש סינכהל שפיחו לדתשה דחא לכש ,ונייה ,"ומש היקזח ןב םחנמ
.חישמ ונשי תולגה ןמזב םגש ןוויכ - 15הנינח ןוני הליש םחנמ תובית-ישאר

.16("ץנאט ס'חישמ") חישמ לש דוקיר חספ לש ןורחאב דוקרל גיהנה ר"ומדא ח"ומ ק"כ

הנכה הווהמו ךיישש דוקיר (א) :םינפוא יתשב שרפל רשפא - "ץנאט ס'חישמ" - הז רמאמ
.וב ףתתשמ ומצע חישמש דוקיר (ב) ,חישמל

- ("זדנוא טניול סע יוו") ונל יאדכש יפכ שרפנ ,שרפל ךיא ונב יולת רבדהש ןוויכו
...ולש דוקירה ונמע דחי דקורו ףתתשמו רבכ אצמנ חישמש - 'בה שוריפכ

ר"ומדא לש ןוגינה ונגני הליחתו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" - חמש ןוגינ התע ונגני ,ןכלו
םינגנמ םימעפל ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאש עודיכ] "יצפאלכ יצירושז עינ" וירחאלו ןקזה
יצירושז עינ" םימעפלו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" וירחאלו ןקזה ר"ומדא ןוגינ הליחת
יצירושז עינ" - הז ןוגינ םע ודקריו ,[ןקזה ר"ומדא ןוגינ וירחאלו הליחת "יצפאלכ
."ץנאט ס'חישמ" - "יצפאלכ

ךכ רחאו ,ןקזה ר"ומדא ןוגינל המדקה רותב "ןוגינ ןגיצראה א" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
[:רמא ךכ רחאו .םימעפ 'ח תיעיברה אבב לופכלו ,ןקזה ר"ומדא ןוגינ

."ץנאט ס'חישמ" - דוקיר ךותמו ,הבר החמשב ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ונגני התע

אשנו םורי" וב רמאנש - חישמש ,ומצעל דחאו דחא לכ רייצי - ל"נה םישוריפה 'בל םאתהבו
דחי דקור - 18(אטחה םדוק היהש יפכ וליפאו) ןושארה םדאמ םג הלעמל ,17"דואמ הובגו
.חישמל תוכייש ול שיו המדקה אוה הז דוקירש ,םגו ,ונמע

דוקרי דחאו דחא לכש 'קה ודיב זמר ר"ומדא ק"כו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ונגינ]
.[המוצע החמשב ומוקמ לע דקר ר"ומדא ק"כ םגו ,ומוקמב

לכ לע החמשה וכישמיש ר"ומדא ק"כ רמא תיברע תלפת ירחאל .ןוזמה תכרב ךריב ר"ומדא ק"כ
.הלוכ הנשה

ןגנל וכישמה ורדחל סנכנש ירחאל םגו ,"ואצת החמשב יכ" ונגינ ר"ומדא ק"כ תאצב]
[:רמאו ,ורדחמ ר"ומדא ק"כ אצי עתפלו ,הכורא העש ורדחל ךומס דוקרלו

אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לעו ."ינהמ אימש יפלכ וליפא אפצוח" 19ל"זח ורמא

םילעופ ,םישקעתמ רשאכש - (20"'וכ תדיממ הבורמ הבוט הדימ" ירהש) השודק בוט יניינע
.("סיוא ןעמ טריפ ,ןייא ךיז טראפש'מ ןעוו") ה"בקה לצא

רשאכ הנה - דוקירל עגונב לבא ...הדובעו הרות יניינעל עגונב אמלשב :ןדיד ןודינבו
םיטיבמ אלו ,תרחואמ העשהש ךכב םיבשחתמ אלש ,תולבגההמ האיצי לש ןפואב אוה דוקירה
לצא םילעופ יזא - ("ןצנאט ןייא ןיא טלאה'מ") דוקרל םיכישממ אלא ,ןועשה לע ללכב
,תולבגה אלל עיפשהל ה"בקה

םג ללוכ ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,"יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו" 21בותכה ןושלבו
תוימשגה תעפשהש ךכל ףסונש ,ונייה ,תינחור העפשה םע דחיב איה אפוג תוימשגה תעפשהש
.תוקולא והזש תוימשגהב םיאור ויהיש ןפואב איה העפשהה ירה ,הבחרה ודימ איה

דחא לכב יטרפה חישמ יוליג ,לבא ,אובל דיתעל הז היהי ,רשב יניעל שחומב יוליגב -
!הז ינפל םג ךייש 22לארשימ דחאו

אוה הז ןוגינש ארבס שיש ר"ומדא ק"כ רמאו ,"יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו" ונגינ]
.[ןקזה וניבר לש ןוגינ

[:רמאו ,םי'ב"ושה 'אל ר"ומדא ק"כ הנפ ,דוקירה ךלהמב]

טחשו ןיא" 24רמאמכ - הב שי תינחור הדובע אלא ...המהבה תגירה הניא - 23הטיחשה תלועפ
(םיניינקה יכרדמ איה "הכישמ" ירהש) ןיינקה הב םילעופ הטיחשה ידי-לעש ,"ךשמו אלא
הבש תויחה הלעתמ ,םימש םשל הנלכאיש ידי-לעו ,םדאה לכאמל הרשכ תישענש ,השודקל
- הזכ ןפואב הניא הטיחשה רשאכ לבא) תונברק ידי-לעש האלעהה תמגודבו ךרד-לע ,השודקל
.(...!?תויחה ינממ לוטיל תולעב ךל ןתנ ימ :טחושהל המהבה תנעוט

ףועו םינמיס ינשב הרשכה המהבש ,ףוע תטיחשל המהב תטיחש ןיב קוליח שי ךכל םאתהבו
וניא ףועש ,ונייה ,25קקרה ןמ ארבנ ףועו השביה ןמ תארבנ המהבש יפל ,דחא ןמיסב ורשכה
.26השודקל ותולעהל רתוי לקנ ןכלו ,המהב ומכ ךכ-לכ ירמוח

תלועפ תויהל הכירצ ,המהבב (השודקל ןיינקה) הטיחשה תלועפ לועפל ידכש ,ןבומ הזמו
יתאב ה"דב הכוראב ראבתנש ומכ - ובש (תימהבה שפנ) המהבל סחיב ,(טחושה) םדאהב הטיחשה
ןיאיצומש ונייה ,התוא ןיטחושו המלשו היח המהב םיחקולש" אוה הטיחשה ןיינעש 27ינגל
והזש) תויחה איצומש ,תויחה ונממ איצומש אלא תומילשב ראשנ 'וכו רשבה . . תויחה הנממ
לבא ,ראשנ םיימשגה םירבדה ףוגש ונייהו ,םיימשגה םיניינעמ (ךאקהו תויחה ,םדה ןיינע
."'יוה תדובעב חוכ תפסות ול היהיש ידכב קר םהב שמתשמ

רתוי דוע (םימש-ארי תויהל ךירצ טחושהש) טחושה לש םימש-תאריה ןיינע עגונ הז םושמו
.28עודיכ ,ברה לש םימש-תאריה רשאמ

:אקווד לוע-תלבקה ןיינע אוה הז לכל דוסיהו

,29"רקבהו ןאצה בטימ"מ - הטיחשה ןיינע והזש - תונברק בירקהל הצר לואש רשאכש וניצמ
,30"בוט חבזמ עומש הנה" :לאומש ול רמא - תוינחורב "בטימ" ותויהל ,תוימשגב בטימ
.אקווד לוע-תלבק תויהל ךירצש

!יתימא טחוש והזו

[:ש"נאמ המכל ר"ומדא ק"כ רמא דוקירה ךלהמב]

םהיתוסנכהמ דבכנ קלח וידיל ןתיל םמצע לע ולביקש םידוהי ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא
ברעתהל ילבמ ,יברה לש ותעד לע םנוממ םינתונ ויהו ,הזב אצויכו ,ןיאצחל - תועובקה
.'וכו

...הלאכ םידוהי התע םג ואצמיי ילוא (:ר"ומדא ק"כ םייסו)

ק"כ רמא - תורישע םהל חיטבי ר"ומדא ק"כש יאנתב ,ךכל םינכומש ורמאש ש"נאמ םידחאל]
[:ר"ומדא

רשפא יא ,רשעתי ינולפש ירחאל ,ןכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא תלבוקמ התיה אל וזכ הגהנה
...!לעופב ותגהנה היהת דציכ תעדל

[:31"יד ילב דע"ד ןיינעה תודוא רבדל ךישמה כ"חא]

,"יד ילב דע"ד ןפואב גהנתהל םג םיכירצ ,יד ילב דע הכרב עיפשיש ה"בקהמ םישקבמשכ
.תולבגהמ הלעמל

םעד ראפ טינ טסאפ סאד" ,'וכו םיאתמ וניא הז ןיינע :"תונובשח" םישועש הלא ומכ אלו
וניא הז ןיינעו ,תיבה-תלעב יפלכ םיאתמ אל הז ןיינע ."םענעי ראפ טינ טסאפ סאד ןוא
.הלבגה לש ןפואב איה םתגהנה תוללכו .הזב אצויכו ,תימהבה ושפנ יפלכ םיאתמ

...ידמ רתוי רבכ והז יכ ,אל ותו ,ןמז ךשמ דוקרל ךירצש םיטילחמ - דוקירהל עגונב םגו
32םיתשו םירשע דקור םאו ,תוקד םירשע רתויה לכלו ,תוקד הרשע-שמח וא רשע דוקרל קיפסמ
..."רומג קידצ" רבכ אוהו ,ןידה תרושמ םינפל הז ירה - תוקד

."יד ילב דע" ה"בקה םג עיפשי זאו ,"יד ילב דע" ,תולבגההמ תאצל םיכירצ

ןוצר יהיו ,"בוט-םוי ןטוג א" (:םייסו ,ןועשה לע טיבהל ילבמ דוקרל וכישמיש רמאו)
.תוימינפב וטלקויו וכשמוי תודעוותהב ורמאנש םיניינעהש
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ םיעטק)
.(70 'מע ;64 'מע ג"שת ש"הס) ג"לס פ"החד 'ב ליל ;ד"ס פ"החד 'א ליל - ג"שת (1

.בפש 'מע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיא (2

.םש ג"שת ש"הסב ז"חאלו .גכ טוקיל - ד"וקלב (3

.(ל"ומה) לארשי תנידמ תמוקת ד"ע הנווכה הארנכ (4

.(רוזנעצה די םהב הטלש אלש םיסופדו י"תכב) א"יפס םיכלמ 'לה (5

.כ,ה היעשי (6

ןושלמ ,תוקיתמ לש ןיינע והזש םירמוא - (יוצר-יתלב ןיינע ,וטושפכ) "ילוח" לע :"קותמל רמ" ז"דעו (7
.(א,טל ז"ע הארו .א,ביק ןילוח 'סות) "חבשל אילחמ"

.נ"שו .ב,ה תוכרב (8

.ס"פ ז"לרת הככו ךשמה (9

.ב,גפק ב"חז (10

.ד"פס (11

.(ךליאו 40 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) ךליאו ג"ס א"ישת פ"שחא תחיש םג האר (12

.אנ,א"פ ר"כיא .ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי (13

.ב,חצ ןירדהנס (14

.וק 'מע ל"זחמ לע םיטוקל צ"יול יטוקיל האר (15

ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו .(247 'מע א"ישת מ"הס) הפוסב ה"צרת פ"שחא תחיש האר (16
.ךליאו 61 ע"ס

.גי,בנ היעשי (17

.ופוסב ש"הש .ג,טפ יעסמ .א,זי וצ ת"וקלב 'תנו אבוה .ט"יפ םילוגלגה רפס האר (18

.א"עס,הק ןירדהנס (19

.נ"שו .א,אי הטוס (20

.ד"וי,ג יכאלמ (21

.(ב,הק) ד"ס ק"הגא אינת האר (22

91 ע"ס א"ח ליעל .(48 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"יס א"ישת פ"שחא תחיש םג האר (23
.דועו .גכ תרבוח "תומישר" .ךליאו

.נ"שו .206 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ב,ל ןילוח (24

.ב,זכ םש (25

.םש א"שרהמ ג"אדח (26

.(289 'מע א"ח) ותלחתב - טבש ד"ויד (27

ק"הובר וניאישנ קספמ ול עודי חטב" :(וצק 'מע ו"ח שדוק-תורגיא) וז הנש זומת ח"ר בתכמ םג האר (28
הארו ."רתויב םימש ארי תויהל ךירצ ב"וש רשא םהלש ת"ושו ע"ושב צ"צה ר"ומדאו ןקזה ר"ומדא וניבר טרפבו
.דועו .ב"יס ד"וי צ"צה ת"ושבו ,ותלחתב הטיחש 'לה ז"הדא ע"וש

.וט,וט א-לאומש (29

.בכ,םש (30

לע רתי ץמאתה א"טילש ר"ומדא ק"כש ,םרמאב ,םידוקירה קיספהל םידיסחה ינקזמ םידחא ושקיב ןכל םדוק (31
.(ל"ומה) ותואירב לע רומשל ךירצו ,הדמה

.(ו"סקס ח"וא ז"הדא ע"וש האר) םידי תליטנ ןיינעל המא ב"כד רועישה וניצמש ריכזה ר"ומדא ק"כ (32


הובגו אשנו םורי" וב רמאנש ,חישמש ,ומצעל דחאו דחא לכ רייצי
...ונמע דחי דקור ,ןושארה םדאמ םג הלעמל ,"דואמדיתעל היהת ,רשב יניעב ,תימשגה העפשהה ךותב תוקולאה תייאר
ינפל םג ךייש לארשימ דחאו דחא לכב יטרפה חישמ יוליג לבא ,אובל
הז

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


אוה ונקדצ-חישמ לש שודיחה רקיע
םלועב יונישהו העפשהה


?חישמ לש תירקיעה ותלועפ היהת המ

םישנא 'ב םה ירה םוקמ-לכמ ,"חישמ"ל "אחישמ אכלמ דוד" ןיב רשק שי תוללכבש יפ-לע-ףא
ךולמל דיתעש) רחא דוד םהל דימעהל ה"בקה דיתע" ארמגב אתיאדכ .םידרפנ (םיניינעו)
אלא רמאנ אל םיקה ,םהל םיקא רשא םכלמ דוד תאו םהיקולא 'ה תא ודבעו רמאנש (םהילע
:י"שריפו ."רסיק יגלפו רסיק ןוגכ - םלועל םהל אישנ ידבע דודו ביתכהו 'וכ ל"א ,םיקא
ביתכדכ ול ינש ךלמה דודו ,םיקא רשא םכלמ דודו ביתכדכ ךלמ שדחה דוד ןכ ,ול ינשו ךלמ"
..."ךלמ בותכ אלו םהל אישנ

:הז לכב רואיבה רמול שיו

לכ ללכבו ךלמה דוד יבגל המלשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ לש יוליגב שודיחה רקיע
:םלועב לעפיש יונישהו הלועפו העפשהה - אוה ,הזה ןמזב 'וכ םיקידצו לארשי יכלמ

תומילש הזב לעפיש ףא) תווצמו הרותב לארשי תדובעב אל היהי ונקדצ חישמד שודיחה רקיע
היה הז יכ ,('וכ החונמב תווצמו הרות םייקל ולכוישו ("ךנוצר תווצמכ") 'וכו תטלחומו
ולוכ םלועה לכ תא ןקתיש המ אלא - הזב אצויכו היקזח ןמזב הז ןיעמו ,המלש ןמזב רבכ
הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו" ,ובש תומואהו
."דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב

ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל" יוויצה ונשיש םגה ,הזה ןמזב ןכ-ןיאש-המ
,תובאה ןמזב וליפא אלא ,תולגב קר אל) חישמה תאיב ינפלש ןמזה לכ ירה - ,"חנ ינב
,"'ה תא דובעל" ןקותמ וניא ןיידע םלועה ('וכו דוד ןמזב ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזבו
- הברדאו) םפקתב םלועה תומוא ויה (ב"ויכו) דוד ןמזב םגש ,לעופב (םיאורו) וארש יפכ
ןמזבו ,("תישע תולודג תומחלמו תכפש בורל םד" ,תומואה תומחלמב התיה דוד תדובע רקיע
.םירחא םינמזב המכו-המכ-תחא-לעו ,המלשב דרמש םעברי חרב םשלש הכולמ םירצמב התיה המלש

בצמב היהי אלש םלועב טרפ ראשיי אלש ,ל"נכ ,ונקדצ חישמד שודיחה רקיע היהי הזבו
."הכולמה 'הל התיהו"ד

:חישמל רשקב "רסיק" ראותב תשמתשמ ארמגה המל ןבומ הז יפ-לע

היהי חישמד שודיחה רקיעש ןוויכ .לשמנה ןכותל םיאתיש ראותו לשמב שמתשהל הצור ארמגה
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא") תומואהו םלועה ןוקיתב (רקיעב אלא ,השודקב יוליג אל)
ןושל - אפוג הזבו ...םלועה תומוא ןושלב "רסיק" םשב ארמגה ותוא תראתמ ןכל - ("'וג
םש) "רסיק" ומכ היהי ומצע חישמש שיגדהל (שדקמה-תיב תא בירחהש ,תומואבש דוריה) ימור
.םלועה תומוא תא ןקתמו עיפשמו להנמו לשומש (תומואה ןושלב ךלמ
םוגרת - 146-144 'מע 'ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משתה חספ-לש-ןורחא תחישמ)
(שידיאמ

רקיעה אוה השעמה


'ה תדובעב תוזירז


לעופב השעמב "היח המגוד" תוארהל

לא עגונב םג 'ה תדובעב תוזירזה ןיינע תא לעופש ,ןבומ ,לארשי-תבהאד ןיינעה תוללכ דצמ
דועו ,'וכ בלה ןמ םיאצויה םירבדב תלוזה םע רבדמש הז ידי-לע השענ הז לכו .תלוזה
רושקה לכב תוזירזה ןיינעל עגונב תישיאה ותגהנהמ "היח המגוד" הארמש הז ידי-לע :רקיעו
ןמ םיאצויה םירבדב קפתסמ אל וליפאו ,דבלב הבשחמב קפתסמ וניאש ,תרמוא תאז ,'ה תדובעל
.לעופב השעמב ותגהנה ןפואמ "היח אמגוד" הארמ אוה אלא ,'וכ בלה

הרותה דומילב ,'ה תדובעב קוסעל םיכירצש ודכנ תא ךנחמ אבסה רשאכ :תוטושפ תויתואבו
גהנתמ אוה ירה ,הז ןיינעב ודכנ םע רבדמש ירחאלו ,'וכ תוזירז לש ןפואב ,תווצמה םויקו
,ךכב המ לש םיניינע תודוא ןופלטב רבדל וא ,ןותיע אורקל ובשויב יכפה ןפואב ומצעב
םירוסא םירבד רבדמ וניאש יפ -לע-ףא] לעופל עגונב הזמ האצות םוש ןיאש ,"םילטב םירבד"
,םירוסא םירבד רבדמ וניא רשאכ םגש ם"במרהל תוינשמה שוריפב ראובמכ - ו"ח םיסואמו
הז ירה - ["'וכ טעמ רומא" תויהל ךירצ ןכלו ,רובידה ןיינעב הלודג תוריהז תויהל הכירצ
האור לעופבו ,ותגהנה תויהל הכירצ דציכ התע הז עמשש דכנה לצא האילפו ההימת ררועמ
,ובס ינפב ולא םירבד רמול זיעמ וניאש רחאמ קרו !הזל םיאתמ וניאש ןפואב גהנתמ ובסש
!הזמ האצותכ וילע תלעפנש העפשהה יהמ ןבומו ,ומצעב תאז בשוח אוה ירה

עגונב ודכנ םע רבדמש רחאל - בר ןובאיתב תותשלו לוכאל בשוי רשאכ הז ךרד-לעו
,ובס לש הליכאה תונווכ תודוא עדוי וניא דכנה !הבר תוזירזב 'ה תדובעב תוקסעתהל
לוכאל בשוי ובסש - לעופב השעמה תא קר האור אוה יכ ,'וכו םימש םשל" לוכאל ןווכמש
-לעו ,םיאתמה ןפואב גהנתהל ומצע בסהל ךירצ שארל לכלש ,ןבומ הזמו !בר ןובאתב תותשלו
.יוצרה ןפואב ודכנ לע עיפשהל לכוי תישיאה ותגהנהמ "היח אמגוד" האריש הז ידי

,ונבל בא ןיבש סחיל עגונב םג אוה ןכ אלא ,ודכנל בס ןיבש סחיל עגונב קר וניא הז לכו
:ותשאל שיא ןיבו

רזוח אוה ירה תבשה םוי אב רשאכו ,'וכ תבשה ןיינעל עגונב "םערוטש" השוע לעבה רשאכ
םיניינעה תודוא ןנובתהלו ,הת תותשל בשייתמו (ב"ויכו) קוטריסה ירותפכ תא חתופ ,ותיבל
ןבומ - ןוראבש ףדמה לע תודיסח רמאמה תא ריאשמ ,תאז תמועלו ,ומלועב ה"בקה ארבש
הרשכ השא"ד בצמו דמעמב תויהל הצור איהש ,ותשא לע וז ותגהנהל היהת העפשה וזיא תוטשפב
,(ומצע לעבה ללוכ) ולוכ תיבה האריי דציכ ראתל רבכ םילוכי זאו ,"הלעב ןוצר השועש
...!הז תיבב ולדגיש םידליה ואריי דציכו

!?הזמ רתוי םילענ םיניינעב קסעתהל ונממ םיעבות אל םאה :ומצע תא לואשל וילע
- 1122-1120 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משתה ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

א"שנת ןסינב ח"כל םינש הנומש


!םכתלוכיב רשא לכ ושע


תנשב יברה לש הריעסמה ותחישל םינש הנומש ואלמי עובשה
,םיניינעה לכ לע טבה ילבמ" :וביל קמועמ קעז הב ,א"שנת
הפוקתב * "!שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב ולעפ אל ןיידע
התוא לעתל רהימ יברהו הלודג תושגרתה הררש ןכמ רחאלש
ךשמהב * הלואגה תרות דומיל ,"הרשי ךרד" - רורב ןוויכל
םסרפלו ,"יתמ דע" ה"בקל קועזלמ לודחל אלש יברה ארק
(חישמ) הז הנה"ש "תירקיעה האובנה" תא םוקמו םוקמ לכב
"אב


ןמרדור ןמלז-רואינש תאמ

רבד לעכ ,הלואגה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ דצמ םירובידה רתויב ורבג נ"שת תנשמ לחה
תדובע" םויס לע רבדל הברה יברה .שממ עגרו עגר לכב שחרתהל דיתעה ישחומו בורק
אובל לעופב ןנוכתהל אוה רתונש המש ךכ לעו "םירותפכה חוצחצ" תמלשהו "םירוריבה
.הלואגה

לוכהש תוארלו "םייניעה תא חוקפל" אוה ךירצש המ לכו אצמנ רבכ חישמש ,רמא םימעפ המכ
.הלואג לש בצמב "תויחל" ליחתהל ךירצש ,ןכו .ןכומ רבכ

םיסינה לע ועיבצהש ,'םירלוד'ב תורימאו םייללכ םיבתכמ ,שדוק תוחיש וולינ הלא לכל
ש אהת=) א"שנתו (םיסינ תנש אהת=) נ"שת םינשב שדוקה-ץראבו ולוכ םלועב ושחרתהש םיברה
ץרפמה תמחלמ ,ימוטא קשנ תדמשה ,תיטסינומוקה עשרה תכלממ תוררופתה - (ונארא תואלפנ תנ
.הלואגה ךילהתמ קלחכ - דועו

אובל הכירצ התייה רבכ

הלואגל דואמ הכורד הייפיצ םיאטבמה םיפסונ םייוטיב םיאצומ ונא ,א"שנת תנש עצמאב
,רדאב ז"ט ,אשת-יכ תשרפ תבש תחישמ) "בר ןמז ינפל רבכ אובל הכירצ התיה"ש הבורק
:(364-363 םידומע 'ב ךרכ א"שנת'ה תויודעוותה

הכירצ התיה הלואגה ירהש ,שממ דימו ףכית שממ לעופב ןכ השענש - רקיעהו
לארשי-ינב םיקעוצ ןכלו ,"ןיציקה לכ ולכ" זא רבכש ,בר ןמז ינפל רבכ אובל
..."יתמ דע"

לע םיחסופ םתא יתמ דע" :והילא ירבד רבד לע הרטפהב בותכש הממ םג ריעהלו
עגונב (והשימ לצא םנשי םאב) תוקיפסה לוטיב םג ללכנ הזבש - "םיפיעסה יתש
,'וכ םיציק בשחל ןיידע ךירצש וא ,הלואגה ןמז רבכ עיגה םאה ,הלואגה ןמזל
טרפבו ,בר ןמז ינפלו ,םושלשו לומתא תויהל הכירצ התיה הלואגהש ,רומאכ
חישמש הז ונרודב הארוה ירומו םינבר המכו המכ לש ןיד-קספה םג ונשיש
םויסד "ןיע ףרה" - "ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכת אובל ךירצ ונקדצ
.המילשהו תיתימאה הלואגד "ןיע ףרה"ה הז ירחאלש עגרבו ,וניתדובעו ונישעמ

היהת ומע דחיו ,ונקדצ חישמ אב תודעוותהה עצמאב דועש - ונל היהת ןכו
דחא לכ םע דעוותמ ,תוהמו תומצע ,ומצעב ה"בקהש ןפואב תודעוותהה ךשמה
תחמשמ םג הלעמל ,הלודג יכה החמשה היהת זאו ,לארשי ללכו לארשימ תחאו
."עדי אלד דע"ד ןפואב איהש םירופ

רתוי םילודג םיסינ הארי ה"בקה

,השמ לא ארקיו 'פ ,בוט יכ וב לפכוהש 'ג םויל רוא ,רדא ה"כ") ןכמ רחאל םימי המכ
לש הנומאהו הווקתה תורבגתה םיאור ונא ,ןסינ שדוח תארקל "יללכ בתכמ"ב ,("א"שנת'ה
ה"בקה לש םילודגה םיסינה תובלתשה תא יברה שיגדמו בש הז בתכמב .הבורק הלואגב יברה
:הלואגה סנ תושחרתהל רתויב לגוסמה שדוחכ ןסינ שדוח תא ןייצמו ,יללכה הלואגה ךילהתב

,"הזה ןמזב םהה םימיב" ה"בקה הארהש םיסינ לש םימי - םירופה ימימ ונאובב
םידומו ,"ונתורח ןמז" לש גחה תא םיגגוח ונא ובש - חספה גח לא ונברקתהבו
- םירצמ תאיצי תעב הארהש תואלפנהו םיסינה לע 'הל

תואלפנהו םיסינה לא בלה תמושת אולמ תא תונפהל םיאתמה ןמזה והז ירה
.וז הנש םירופל םיכומסה םימיב ,הלא ונימיב ועריאש

לכ ואר"ש דעו ,םימעה לכל םג אלא לארשי םעל קר אל םייולג םיסינ הלא ויה
.וז הפוקתב ושחרתהש םיסינה תא ואר לכה - "ץרא יספא

נ תנש היהת היה" :ןמיסהו םשה תא םידוהי ונתנ הילע - תאזה הנשה ךשמב
ידי-לע הנייוצש ,הרבעש הנשה לש המויסב ,ןכל םדוק דועו ,"ונארא תואלפ
םירבדל רשקה תובר םימעפ שגדוה - "םיסינ תנש היהת היה" :ןמיסב םידוהי
ושחרתיש תומחלמה לע ,(טצת זמר 'יעשי ינועמש טוקליב) שארמ ופצ ל"זחש
לע תיתימאה הלואגה תברקתמש םידיעמה םינמיסהמ ןהש ,םלועה לש אוהה קלחב
.ונקדצ חישמ ידי

,הרכהה רתוי דוע קזחתהל הכירצ ,ליעל ונייוצש םיסינהו תויושחרתהה רואלו
לכ רשאכ ,"הכולמה 'הל התיהו" החטבהה יולימל הבורקה הנכהה לש ןמזה והזש
אורקל" םתוא איבת וז הרכהו ,"וז הריבל תיבה לעב שי"ש וענכושי םימעה
."דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלוכ

יפכ ,ךכמ רתויו - סנ ןושלמ - ןסינ שדוחל םיברקתמ רשאכ ,רומאכ ,טרפבו
סנ"ו) "םיסינ יסינ" לע עיבצמ (ם"ינונ ינשב) "ןסינ"ש ,םינייצמ ל"זחש
.רתוי דוע םילודג םיסינ הארי ה"בקהש יאדו ירה - ("סנ ךותב

השיערמה החישה

האב ,(ונעשונ אל ןיידעו ןסינ הלכ ,ףרוח רבע רשאכ) ןסינ שדוח ףוס תארקל ,זא הנהו
םידקת תרסח החיש .היהשכ רתונ אל רבכ רבד םוש ,המדנ ךכ ,הירחאלש ,השיערמה החישה
.ךובנו םומה םידיסחה להק תא הריתוהש ,התופירחו הבאכ תמצועב

-ב םימימתה דחא תאמ (471 ןויליג 'ד"בח רפכ') "ונייח תיב" ןמויב םירבדה םיראותמ ךכו
:770

םיחרואל 'תיללכה תודיחי'ה דמעמב 'קה תחיש תובקעב תושגרתהל לוכה וספתנ רבעש עובשב"
םוכיס ןיעמ ,רוכזכ ,יברה עימשה וז החישב .חספה גחב א"טילש ר"ומדא ק"כ תציחמב והשש
ורמאב םייעבט-לעה תואלפנהו םיסינה תלודגב ריכהל ארקו יסרפה ץרפמה תמחלמ יעוריא לש
.תולודגה תואלפנה רואל דוקירב תאצל שייבתהל ןיא יכ

המרגו ןסינב ח"כל רוא ,ישימח םוי לש 'קה תחיש האב ,המוציעב וזה תושגרתהה דועבו"
ובוש םע הכרענש תיברע תליפת רחאל הז היה .הלואגל היפיצה אשונב רתויב הבר תוררועתהל
החיש רמול ונוצרש זמר הליפתה ףוסב .תועש המכ ךשמב 'להוא'המ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש
תא ונגריא םירופס םיעגר ךות .ךורע היה אל ןופורקימה וליפא .תטלחומ העתפה היה רבדהו
."םישודקה 'בדב חתפ א"טילש יברהו ,לבת יווצק לכל רודישהו הרבגהה תכרעמ

"תמאב םיקעוצ ויה וליא"

ואולמב ,רבודמה קלחה ןלהל .היעמוש להק לע התעפשהו החישה ןכות ןמויב ראותמ ךשמהב
:(474 'מע ,ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס)

- הז ןמזב (דחוימב) הלואגה ןיינע תשגדה רבד-לע ליעל רומאה יפ-לע
אל ןיידע - םיניינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתייה :הלודג יכה ההימת תררועתמ
!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב ולעפ

,דחיב לארשימ (תוירישע המכו המכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
תאיב לועפל םישיערמ םניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלואגהל עגונב יאכז ןמזבו
,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל-אנמחר ,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכת חישמה
-אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו
!!ןלציל

םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ הז ירה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו םישקבמו

ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי לארשי ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
,היארהו ,ליעוה אל התע דע השענש המ לכש ירחאל ,לעופב חישמה תא איבהל
.'ה תדובע יניינעב ימינפ תולגב - רקיעו דעו ,תולגב ןיידע םיאצמנש

םתלוכיב רשא לכ ושע :םכילא ןיינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
חישמ תא איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע -
!שממ דימו ףכית ונקדצ

םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמיי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר-יהיו
ףרוע השק םע יכ" בותכש ומכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדוובו ,ה"בקה לצא לועפל
לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננוועל תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה
.שממ דימו ףכת המלשהו תיתימאה הלואגה תא

רשאכ ןמזל ןמזמ לדגו ךלהש בר להק ףתתשה יופצכ" :החישה רואית רחאל ,בתכנ ל"נה ןמויב
השוחתל םיפתוש ויה םלוכ ...'770'ל רהימ דחוימה הנכות לעו החישה לע ול עדונש ימ לכ
."תיתימא תוררועתהל העשה העיגהו תושידא לש לצ לכ קלסל שי התעמ לחה יכ

הלואגה תאבהל "הרשי ךרד"

יחולש תושארב םיבר םיסוניכ .םלועה לכבש ד"בח תוליהקב יתבר הרעס ,רומאכ ,הללוח החישה
תא ןיבהל ןויסינב תאז לכ .רתאו רתא לכב וכרענ םידיסחה ינקזו םיעיפשמה ישאר ,יברה
.יברה לש 'קה ונוצרו ותנווכ תא עצבלו שדוקה ירבד

רשא לכ ושע" ותאירקל רתוי טרופמ ןכות תקצל ומצעב יברה לחה ,תואבה תוחישב םלואו
."םכתלכיב

תויודעותה) תורורב םילימב וירבד תא יברה ריבסה ,ינימש תשרפ ,הבורקה תבשה תודעוותהב
:(132 'מע ,ג ךרכ א"שנת

איבהל ותדובעב ,ףיסוהל תוירחא ול שי ,ףט וליפאו םישנ םישנא ,ידוהי לכ
!שממ לעופב ונקדצ-חישמ תא

וליטי וא םירחא לע וכמסי םמצעב לועפל םוקמבש ללכ םוקמ ןיאש ,ןבומ הזמו
...תחאו דחא לכד הדובעה איה וזש אלא - םירחא לע הדובעה תא

,תווצמבו הרותב הפסוהב :תוטשפב ןכ-םג הז ירה - וז הדובע תאטבתמ המבו
,רודיהב תווצמה םויקבו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ - הרותה דומילב

ןקזה וינבר בתכש ומכ) גהנמה םויק - אמרג ןמזהש ןיינעב דחוימבו ללוכ
חספ ןיב תותבשב (החנמ תליפת רחאל) תובא יקרפ דומללו רמול (ורודיסב
.ץיקה תותבש לכבו ,תרצעו

-497 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת תוחישה-רפס ,רייאב 'ו) ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה רמא (498

- (הז שדוק תבשה םויב םידמולש) תובאד ינש קרפ םע םג רושק ליעל רומאה
תראפת איהש לכ םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר" ותלחתהש
..."םדאה ןמ ול תראפתו הישועל

.חישמה תאיבו תולגתהל עגונב ליעל רומאהל ךשמהב - הזב רואיבה רמול שיו

וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא" (ונמזב) רמאנ וילע - (שודקה וניבר) יבר
היהש ףאד ,"הווה רומג דיסחו םיאולחת לבוסד ,שודקה וניבר ונייה יאדו
יאולחת ,םיאולחת לבוס היה ןכ-יפ-לע-ףא ,ותדובע רמגש ,"רומג דיסח"
םעש ,("יבר תיב לש ערוצמ" ,"יבר יבד ארוויח" ומשש) חישמ ומכ ,תולגה
.תולגה יאולחת באוכו לבוס ,תומילשה תילכתב ותויה

:"םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר" - ורמאמ ןכותו

("אלוכד ומילש . . הלודג הגרדמב אוה"ש) הזה םדא" לע יאק - "םדאה"
אל ןיידע וישובל ףוסבש תלוספ קר . . םירבדה לכ ןקיתו וישעמ ןירשכומשכ
לש ןורחאה רוד - הז ונרודבו :יבר ומכ - תולגה ןיינע דצמ "'וכ ררבתנ
רמול שי - תולגה ןמז ךשמב ומלשנו ומייתסנ רבכש ,אחישמד אתבקע ,תולגה
.וז הגרדב םה לארשי-ינב לכש

- "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ומייתסנ רבכש ןויכ :איה הלאשהו
ול רוביש (הרותה יכרד לכ ןיבמ רתויב הריהמהו הלקה) "הרשי ךרד"ה יהמ
תאיבו תולגתה לועפל ידכ הדובעה יניינע רמגש (לארשי-ינב תוללכ) םדאה
?חישמה

:"םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ" - הזל הנעמהו

החוכב התלעמ לדוג דצמש ,("הרות ןתמ וז תראפת") הרותה לע יאק - "תראפת"
בושו ("הישועל תראפת" ,ה"בקהל תוקיבדו בוריק) אוצרד תועונתה 'ב רבחל
ולגתייו וכשמוי םינוילעה תורואהש ,("םדאה ןמ ול תראפת" ,הטמל הכשמה)
,(םינוילע תורוא) תולגה לש יתימאה הניינע הלגתמ הז ידי -לעש ,םילכב
.תולג הירחא ןיאש הלואג ,וטושפכ תולגה ןיינע ללשומש ןפואב

הלואגו חישמ יניינע דומיל

:"הרות" לע ורבדב ותנווכ המל יברה טריפו ףיסוה (501 'מע םש) תודעוותה התוא ךשמהבו

ןכלש ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכית אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכ
,חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש . . הנורחאה תולדתשהה השורד
חישמה ךלמ לש וניינע ,התרהטב תוכלמ ידי-לע אל) הלועפה תויהל הכירצ
חישמה ךלמ לש וניינע ,רמולכ ,"תראפתבש תוכלמ" ידי -לע (אלא ,ומצע
חישמ לש וניינע) הרותה ידי-לעש . . (תראפת) הרותב אוהש יפכ (תוכלמ)
חישמ לש וניינע) הלואגהד םינוילעה תורואה םילגתמו םיכשמנ ("בר" רותב
.ימינפ ןפואב ("ךלמ" רותב

אוה - "תראפתבש תוכלמ"ו ,הרותה דומיל ןיינע אוה - "תראפת" :תוטשפבו
,תומוקמ יובירב וראבתנש הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל

("הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש . . םיאיבנה ירבדב" טרפבו) בתכבש הרותב -
(הטוס תכסמ ףוסבו ןירדהנס תכסמב טרפבו) ארמגב ,הפ לעבש הרותבו
יאהב"ש) רהזה רפסמ לחה ,הרותה תוימינפב - דחוימבו - םגו ,םישרדמבו
טרפבו ,("םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי 'וכ רהזה רפס והיאד ךליד ארוביח
,(אחישמ אכלמ אד רמ יתא הצוח תונייעמה תצפה ידי-לעש) תודיסחה תרותב
אישנ לש (תוחיש-יטוקילו םירמאמ) ותרותב טרפבו ,וניאישנ וניתובר תרותב
יתאמ השדח הרות" ,חישמ לש ותרות דומילל הנכהו אמגודו ןיעמ - ונרוד
תא עד") תוקולא תעידי ,(הרות ימעט) הרותה תוימינפ םעה לכל דמליש ,"אצת
םימכח לארשי ויהי . . ןמזה ותואב"ש ם"במרה ןיד-קספכ ,("ךיבא יקולא
- "'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג

איה ("תראפתבש תוכלמ") הלואגהו חישמ יניינעב הרותה דומילב הפסוההו
.שממ לעופב הלואגהו חישמה תאיבו תולגתה לועפל "הרשי ךרד"ה

לכ לע . . :םוקמו םוקמ לכב ומסרפיו וררועי יאדובו - יתאב לעופ לש לעו
קסע ילעב ןהו (רכששי) להוא יבשוי ןה - םישנאה) לארשימ תחאו דחא
דומילב ףיסוהל (היליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטהו םישנה ןכו ,(ןולובז)
.הלואגו חישמ יניינעב (דחוימב) הרותה

םיעייסמ תומואהו ןכומ םלועה

,דחא דצמ ,הבורקה הלואגה ןיינעב םידדועמ םירבד עימשהל יברה ףיסוה האבה הפוקתב
'ב) המגודל .ינש דצמ ,(הלואגה תרות דומיל לש ןיינעב דחוימב) תולעתהו הפסוהל תועיבתו
:(406-405 'מע 'ג ךרכ ,א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות ,חרוק תשרפ תבשו זומת שדוח-שארד

ינאש דע ,תומילשב יתדובע תא השוע ימצעב ינא רשאכ וליפא :םילאוש המכ
רשאכ ,הזב תלעותה המ - (לוטיבה תילכת) "וצופי" איה יתואיצמש הגרדל עיגמ
םוצע יוביר םהש תומוא םיעבש םנשי ביבס םלועבו ,"םימעה לכמ טעמה םתא"
.תחא השבכהל ךרעבו תומכב

תא השוע ידוהיש ךכ לע תומואה ורמאי המו םלועה רמאי המ :רחא ןונגסבו
תיתימאה הלואגה בוריקב - דחוימבו ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ותדובע
הלודג הדובע יהוז םנמא !?רבדה שוריפ המ םיניבמ םה ןיא ירה ,המילשהו
!םלועה םע - אוה ןעוט - בשחתהל הרואכל םיכירצ לבא - תילענו

- יעבדכ ותדובע תא השעי ידוהי רשאכ !ןכומ רבכ םלועה :אוה הז לע הנעמהו
ישובלד םילכב שבולמ הזש יפכ הז םע דחיבו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב
.ותדובעב ול םיעייסמ םלועה תומואו םלועה עבט ,םלועהש ךיא הארי - עבטה

ובצמש ,דיסחה לצא רדסה היה (םיבוכיעו תועינמ ויה רשאכ) םעפ וליפא
,וישכע המכו-המכ-תחא-לע ;(ךלוה 'לוטיב'=) "טאידיא לוטיב" רמא אלימבו
םיאור ומצע םלועב - הברדאו . . םניא םיבוכיעו תועינמהמ המכו המכ רשאכ
,ןמזה עיגה רבכ - . . תונורחאה םינשב טרפב םישחרתמש תואלפנו םיסינה תא
דע ,תואלפנו םיסינ - הלבגהו הדידממ הלעמלש ןיינע תויהל ךירצש םגהש
,םלועה עבטב םג רדוח הז ירה - המילשהו תיתימאה הלואגד תואלפנו םיסינל
.הלואגה תחימצל עייסמ ומצע םלועהש

:(690 'מע ,א"שנת תוחישה-רפס ,קלב תשרפ תבש) דועו

אוה הז ונרוד ,אחישמד אתבקעד ארד תודוא ל"זח ירבדבש םינמיסה לכ יפ-לע
יאדוובו יאדווב . . הלואגה לש ןושארה רוד (אלימב)ו תולגה לש ןורחאה רוד
ןירדהנס) ל"זח ןושלבו ,הלואגה ןמז עיגה רבכש אקיפס קפסו קפס לכ אלל
יולת רבדה ןיאו" רמאמה ךשמהכ) הבושתה ןיינע םגו "ןיציקה לכ ולכ" (ב,זצ
אבתאל אתא חישמ"ד תומילשה םג ללוכ ,תומילשב רבכ היה ("הבושתב אלא
.לארשימ דחאו דחא לכבש חישמ ץוצינ דצמ ,"אתבויתב אייקידצ

ןמזה םע "תויחל"

תרות דומיל ןיינעב דחוימבו ,תווצמו הרותב תפסות עובתל יברה ףיסוה ,רומאכ ,ליבקמבו
.הלואגה

-תיב יניינע דומילב תוברהל יברה ארוק הבש הפוקתה (א"שנת) 'םירצמה ןיב' ימי תפוקתב
(691 'מע ,ב ךרכ א"שנת'ה תוחישה רפס ,זומתב ז"י ,קלב תשרפ תבש) יברה ףיסוה ,הריחבה
ליחתהל ידכ ישעמ דומיל אלא ,דבלב "הלוגס"כ דומיל קר אל .הז ןיינעל ףסונ דמימ
:חישמה אוב םע "ןושעי רשא השעמה תא" תעדל ידכו הלואג לש ןדיעב לעופב "תויחל"ו

תוכלה דומילש ,ןבומ ,שממ דימו ףכית האבש הלואגה ףס לע םידמועש ןוויכ
- רקיעו דועו . . ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב הריחבה תיב
,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי ךותמ אוה דומילהש
ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ"ש ןויכ ,הז ירחאלש עגרב לעופב השעמל הכלה ,םא יכ
!ארמימכ עגרב "םימשמ אוביו הלגי (ףכיתו ,הלעמל התע רבכ) ללכושמו יונב

הרותה דומילב תדחוימ הפסוהל עגונב הנורחאה הפוקתב רבודמה ךרד-לעו
חישמ תאיב ברקלו רהמל "הלוגס" רותב קר אל - חישמו הלואג יניינעב
,הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ רקיעב(ו םג) אלא ,הלואגהו
םג רודחו אלוממ השענ לכשהש הז ידי-לע ,חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל"
ןמזל םיאתמה ןפואב השעמו רוביד ,הבשחמב לעופב הגהנהל דעו ,בלה שגרב
(חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו ,הלואגה ףס לע םידמועש ,הז דחוימ
."אב

הלואגו חישמ יניינעב הרותה דומילד הלעמהו ךרוצה רואיבב ףיסוהל שיו
:המדקהבו - חישמה תומי תלחתהל הסינככ ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב

הבשחמל ו"ח הריתסב הז ןיא ,"תעדה חסיהב" אב חישמש ל"זח ורמאש ףא
עקתיו דאמ קזחו ץימא רשקב ותעד רשקמש") "תעד" לש ןפואב תוננובתהו
עדיל תוננובתההו הבשחמה שארל לכלו] הלואגו חישמ יניינעב ("קזוחב ותבשחמ
ולכ רבכש ןוויכ ,"אב הז הנה" ,חישמה תומיד הסינכהב רבכ םידמועש ריכהלו
יטרפ לככ ,תומילשב הדובעה יניינע לכ ומייסו ,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה לכ
,ונייה ,"תעדה ןמ הלעמל ושוריפ "תעדה חסיה" ,יכ - [ליעל םירומאה םירבדה
הז ירה ,('וכ תוננובתההו הבשחמה ידי-לע) ותעדב רדוח הז ןיינעש ירחאלש
.תעדה ןמ הלעמל(ו חסיהב)ש ןפואב ולצא השענ

אהת ,וז הנשב הנורחאה הפוקתב רבדבש "םערוטש"ה תורמל - לעופל עגונבו
חישמה ךלמש הנש"ה יהוזש תודיעמה תואלפנה תייאר ירחאל ,ונארא תואלפנ תנש
השגרההו הרכהה רידחהל ("רעווש ןא טמוק סע") ישוק ונשיש םיאור ,"וב הלגנ
הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" וליחתיש דע שממ חישמה תומי ףס לע םידמועש
חוכב ,יכ ,הלואגו חישמ יניינעב הרותה דומיל ידי-לע - הזל הצעהו . .
דצמ רשאכ םגש ,םדאה עבט תונשל (םלועהמ הלעמלש ה"בקה לש ותמכח) הרותה
ןיידע אצי אלש ןוויכ) הלואגה ןיינעל ץוחמ ו"ח ןיידע אצמנ ולש שגרה
דמעמל הלעתמ הלואגה יניינעב הרותה דומיל ידי-לע ירה ,(ימינפה תולגמ
השגרהו הרכהו העידי ךותמ ,הלואגה יניינעב תויחל ליחתמו ,הלואגה לש בצמו
."אב (חישמ) הז הנה"ש

בושו בוש קועזל

ןיינע לע ה"בקל ןנחתהלו קועזל שיש "יתמ דע" הקעזה ןיינעמ יברה הפריה אל ךשמהב םג
:(735 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס ,םירבד תשרפ תבש) הלואגה

,הלעמל ןכומו דמוע שדקמה-תיבו םיניינעה לכ ומייס רבכ ,םימעפ המכ רבודמכ
רבכ םיניינעה לכ ,"הדועסל ןכומ לכה" - םיניינעה לכל עגונב הז-ךרד-לעו
לכל הלש חתפמה תאו הביתה תא ורסמו הרוגס הבית ךותב לוכיבכ םינכומ
,ידוהי

העיבתו השקב דועו הקעז דוע קעזי ידוהיש - אוה םיכחמ וילעש דיחיה רבדה
..."!?יתמ דע" :תרוכזת דועו

חקולו הז תסנכה-תיב ךותל וישכע סנכנ ונקדצ-חישמש לעופ אוה הז ידי-לעו
...השודקה ונצראל ,לארשי ללכ ךותב ,ןאכ םיאצמנה לכ תא

:(730 דומע םש) תודעוותה התואב דועו

דע ,רודו רוד לכבש השמד אתוטשפתאל עגונב - תורודל דומיל םג ונשי ךכמ
השמ תניחבל עגונב הז-ךרד-לעו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש השמ
שי ,הנה דע ויהש תושקבהו תוליפתה לע טבה ילבמש - ידוהי לכב תמייקה
..."יתמ דע" ה"בקה לצא שקבלו םעפ רחא םעפו תפסונ םעפ ללפתהל

לש ןפואבו - שממ דימו ףכיתו ,תומייקתמ השקבהו הליפתהש אוה יאדו רבדו
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה האב - הדובעל ךרעב אלש . . "םניח תנתמ"
-ץראל םיכלוה לארשי לכו ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ -חישמ
יונבו ןכומ דמועש יחצינה ישילשה שדקמה-תיבו ,תיחצינ הלואגב ,לארשי
.הטמל דרוי - הלעמל

הלואגל רתלאל - תירקיעה האובנה

"אב חישמ הנה הנה"ש האובנהו הזרכהה תא רודה ישנא לכל יברה הרוה א"שנת לולא שדוחב
:(א"שנת'ה לולא ח"רד 'א ,האר תשרפ תבש)

ידי-לע) רמוא ה"בקהש - בלה ןמ םיאצויה םירבדב - םוקמ לכב םסרפלו זירכהל
םויה םכינפל ןתונ יכונא האר" לארשימ דחאו דחא לכל (םיאיבנה וידבע
...המילשהו תיתימאה הלואגה תכרב רשב יניעב םיאור שממ םויהש דעו ,"הכרב

אל ןיידעש םינעוטש הלא ידי-לע םג תויהל ךירצ ל"נהכד םוסריפהו הזרכהה
ונשי םלצא םגש ןוויכד ,םהלש הרכהו הגשהו הנבהב (תומילשב) הז ןיינע טלקנ
,םירחאל םירבדה םסרפל םה (םיכירצ אלימבו) םילוכי ,תומילשב הנומאה ןיינע
רבדה חנוה אל ןיידעש הזמ "לובסל" םיכירצ םניא יאדובש) ותיב ינבמ לחה
ידי-לעש יאדובו ,לארשימ תחאו דחא לכ ,ותביבסב םיאצמנש הלא לכו ,(ולכשב
זירכמה לצא םג ללוכ ,םתלועפ ולעפיו םירבדה ולבקתי המיאתמה תולדתשהה
.'וכו תוימינפב ולצא טלקויש ,םסרפמהו

:הז ןיינעב העודיה החישה הרמאנ םיטפשמ תשרפבו

ןמזב טרפבו הז ונרודב םיטפוש תשרפ תבשב ונדמעב דחא לכל ונשיש דומילה
דגנכ הדימ ,םאתהב הדובע תויהל הכירצש - תולגהד םינורחאה םיעגרה ,ןורחאה
:הלואגה בצמל הדימ

םמצע לע לבקל םיכירצש - עיגהל רשפא םהילאש ולא לצאו ומצע לצא םסרפל
יכלמ ןאמ" - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוצעו תוארוהה תא (קזוח רתיב)
- וינפלש וניאישנ וניתוברל ךשמהב אבה - ונרוד אישנ טרפבו ,ללכב "ןנבר
...ונרוד איבנו ונרוד ץעויו ונרוד טפוש

רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצש ,ל"נכ הארוהה הנשי
היהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב לעב הנימו
תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה
עגונבו ,תווצמו הרות יניינע לכב ,הז רודד םישנאה לכו לארשי-ינב לכ
ויהי) ךישעמ לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכ"ב םג ,תיללכה םוי-םויה ייח תגהנהל
דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש האובנה - תירקיעה האובנה - דע ,"(םימש םשל
."אב (חישמ) הז הנה" שממ

חתפה ףס לע רבכ הלואגה

יכדרמ ברה ג"הרה 'ןויצל ןושאר'ל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ירבדמ איבנ וז המישר םויסלו
'מע ,ב ךרכ ב"נשת תוחישה רפס ,ב"נשת ןוושחרמב 'ו) יברה לצא ורוקיב תעב א"טילש והילא
:(ךליאו 451

תא םסרפל םיכירצ םינברהש ,(םימעפ המכ יתרמאש יפכ) םעפה דוע ררועל שי
ירבד ךשמהכ) הבושתל עגונבו (ב,זצ ןירדהנס) "ןיציקה לכ ולכ"ש ןיד-קספה
ח"ומ ק"כ רמאש יפכ) הבושת ושע רבכ - ("הבושתב אלא יולת רבדה ןיא" ארמגה
,(הדובעה יניינע לכ ומילשה רבכו ,הבושת ושע רבכש ,םימעפ המכ ר"ומדא
...שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגד ןיינעה קר ראשנ התעו

ושע רבכו הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש ןוויכ ,רתוי תוכחל המ ןיא
.ומצע חישמ תאיבב אלא יולת רבדה ןיאו ,הבושת

רבכש ירחאל) וישכע לבא ,ןמז ךשמ ינפל היה "הבושתב יולת רבדה ןיא" -
אוביש הז ךירצש המ לכ .ומצע חישמ תאיבב אלא יולת רבדה ןיא (הבושת ושע
ר"ומש .הפוסב תינעת האר) "הז רמואו ועבצאב הארמ" ,שממ לעופב חישמ
...!ונקדצ חישמ הז ,(ב,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס

ףכיתו ,"הז רמואו ועבצאב הארמ"ש ןפואב ,שממ לעופב ןכ היהיש - רקיעהו
הלואגה ףוסש דבלב וז אלש - םימעפ המכ שיגדמו רזוח יננהש יפכ ,שממ דימו
לארשימ תחאו דחא לכל הכחמו ,חתפה ףס לע רבכ תדמוע הלואגהש אלא ,אובל
!!רדחה ךותל הלואגה תא בוחסיו תלדה תא חתפישתודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

."םוי רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגו רוא לע הרומ - "םוי"

הנומש לש חישמה תומי לש רוניכ" (גי ןיכרע) ל"זר רמאמכ ,חישמה תומיל זמור - "ינימש"
."ןימינ

רודחי הז יוליג .חישמה תאיב רחאל םלועב הלגתיש יקולאה יוליגה הז - "ינימשה םוי"
ירדגמ דחא אוהש ,ןמזה רדג לע הרומה ,'םוי' תלימב זמרנכ ,וירדגו םלועה תואיצמ ךותל
.האירבה

םימעפ הנומש הב םיארוקש הנש) "הנמש - ינימש הנומש" ידיסחה םגתפב םג זמרנ הז ןיינע
,ןמשב החישמה םש לע ךכ ארקנש ,חישמל זמור 'ןמש' :(הנמש הנש איה ,"ינימשה םויב יהיו"
,האירבה יטרפ לכב רודחי חישמה תומי לש יקולאה יוליגה ךכ ,רבד לכב עפעפמ ןמשהש םשכו
."יד-ש תוכלמב (ולוכ םלועה לכ) םלוע ןקתל"
(ח"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)

* * *

,'זא' הלימל רושק ינימש רפסמש ראבמה ,ןאכ רקי-ילכה ירבדב םג זמרנ רומאה ןיינעה
."'ז לע בכור 'א" ונייה ,הנומש היירטמיגב

:רמולכ

.("השמ רישי זא") הדיתעה הלואגל זמור - "זא"

."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" ,דחא 'ה -

.םימי העבשב הארבנש ,האירבה -

("זא" הלימב) ף"לאהש ךכב זמרנכ] 'זה ךותב 'אה הלגתי אובל דיתעל - "'ז לע בכור 'א"
לוכהו ,םלועה ירדג ךותב זא הלגתי םלועה ירדגמ הלעמלש יקולאה רואה .['זה ינפל האב
."דחא 'ה" אלא הניא האירבה לש התואיצמ תתימאש ךיא וארי
(ח"משת ינימש תשרפ תבש תחישמ)


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

(ונתשרפ שיר רהוז) םיקולא ינב לכ ועיריו רקוב יבכוכ דחי ןרב :חתפ קחצי יבר

םש םימעפ הנומש ןיינמכ ,(208) ח"ר היירטמיגב 'קחצי'ש ראובמ 'קחצי-יול יטוקל'ב
."ינימשה םויב יהיו" קוספה לע שורדל האי ולו האנ ול ןכלו ,'יוה

?'יוה םש םימעפ הנומש איה 'קחצי' לש היירטמיגה עודמו

הכומנ הגרדב 'ה תדובע ןכש ,'יוה םש םימעפ עבש רפסמכ ,(182) ב"פק היירטמיגב בקעי
העבשל ארבנש ,םלועה ירדגל רושקו ךייש אוהש יפכ 'יוה םש תא הכישממ (בקע ןושלמ ,בקעי)
גונעתו החמש ךותמ 'ה-תדובע יכ ,'יוה םש םימעפ הנומש היירטמיגב קחצי וליאו .םימי
.םלועה ירדגמ הלעמל אוהש יפכ 'יוה םש תא הכישממ (קוחצ ןושלמ קחצי)
(ח"משת ינימש תשרפ תבש תחישמ)


(גכ,ט) דעומ להא לא ןרהאו השמ אביו

לכ וברקש ןרהא הארש ןוויכ :רחא רבד .תרוטקה השעמ לע ודמלל ?ןרהא םע השמ סנכנ המל
,םימחר ושקיבו ומע השמ סנכנ דימ . . רעטצמ היה ,לארשיל הניכש הדרי אלו . . תונברקה
(י"שר) לארשיל הניכש הדריו

."השמ ונל הוויצ הרות" :בותככ ,הרות וניינע - השמ

.ןרהא לש ותדובע ,תונברק םוקמב ןה תוליפתה יכ ,הליפת וניינע - ןרהא

הליפתה תדובעש ונל זמור ,תרוטקה השעמ תא דומלל סנכנ ןרהאש ,י"שר לש ןושארה ושוריפ
ינפל דמלנש הרותב ןיינעה תא שיגרהל שי הליפתה תעב םג :רמולכ .הרותל איה םג הקוקז
.הליפתה

הרותה דומילש ךכ לע זמור ,ןרהא רובע ללפתהל ידכ סנכנ השמש ,י"שר לש ינשה ושוריפ
.הליפתה תעש לש תובהלתההו םוחה תא שוחל םיכירצ דומילה תעב םגש ,ונייהד ,הליפתל קוקז
(מ"שת ינימש תשרפ תבש תחישמ)


(גכ,ט) םעה לכ לא 'ה דובכ אריו םעה תא וכרביו ואציו

(י"שר) הניכש וב התרש אל . . םיאולימה ימי תעבש לכ

.תונברוק ובירקה ולא םימיב ףא ירהו ?םיאולימה ימי תעבשב הניכשה התרש אל ןכא עודמ

:אלא

ידי-לע הכשמנש תוקולאב הגרד התיה וז ךא ,ןכשמב הניכשה התרש םיאולימה ימי תעבשב םג
- רתוי תילענ הגרדמ הניכשה תארשה התיה םיאולימל ינימשב ,תאז תמועל .לארשי תדובע
.'אליעלד אתורעתא' דצמ תכשמנ איהו ,םשל תעגמ לארשי תדובע ןיאש וזכ הניחבמ

םילחג' ןושלמ ,'םע' תניחבב םהש ולאל םג ,"םעה לכ לא" הז יוליג עיגה ךכ םושמ
- רתויב הטמל דע םיעיגמ רתויב םילענה םייוליגה אקווד :הדימה איה ךכ ןכש .'תוממוע
."רתוי הטמל דרוי - רתוי הובגה לכ"

יוליג :רמולכ .(י"שר) "םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי" השמ םכריבש המ םג והז
.םדאבש ןותחת רתויה חוכה אוהש ,השעמה חוכב וליפא הרשי הז הלענ
(237 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקל)


שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו
הוצ אל רשא הרז שא 'ה ינפל ובירקיו תרטק הילע ומישיו
(ב,י) םתא

לש תימינפה תועמשמה ."אנרטקתא אריטק דחב" ומכ ,תורבחתהו תורשקתה איה תרוטקה תדובע
.ה"בקב שפנה תוימינפ לש תורשקתהה יוליג - איה ימינפה חבזמה לע תרוטקה תאלעה

הליגרה הדובעל 'הרז' שפנה תוימינפ לש התולגתה ןכש - "הרז שא" תניחבב איה וז הדובע
.דבלב שפנה תוינוציחב ללכ-ךרדב איהש ,םדאה לש

תא הילע תווצל רשפא-יאש הדובע וז - "םתוא הוויצ אל רשא" הדובע וזש ,ךכ ידכ דעו
קחצי-יול יבר לש םסרופמה ומגתפ תמגודבו .ומצע חוכב הילא עיגמ םדאה אלא ,םדאה
ןכש ,םוצל יוויצה אלול םג םימצ ונייה הז שודק םויבש ,םירופיכה-םויל רשקב ב'צידרבמ
."לוכאל הצור ימ"
(98 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


תולוחמבו םיפותב הרות-רפס תסנכה
רמועה-תריפס ימיב

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הרות -רפס תסנכה ריתהל 'תועובשל חספ ןיב' רפסמ אבוה ,דמק ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב
.גוהנכ תולוחמבו םיפותב הריפסה ימיב

סראל לבא" ,הריפסה ימיב השא אשיל רוסאש קספ (א,גצת) ףסוי-תיבה ךורע-ןחלושב הנהו
רתומד יל הארנו .רחא ונמדקי אמש" (א ק"ס) םהרבא-ןגמב בתכ הז לעו ."ימד ריפש שדקלו
לש תולוחמו ןידוקיר תושעל לבא ,(ב"ס א"נקת 'יסע) ןיסוריא תדועס םעפ ותואב תושעל
.ל"כע ,"תולוחמו ןידוקיר תושעל רוסא םיכודיש השעש ימ ףאש יל הארנו .רוסאל וגהנ תושר

,םידוקיר תושעל רתומ ןיסוריאבש לקשה-תיצחמהו םידגמ-ירפה ,אבר-והילאה הזמ וניבהו
.דקרל רוסא ,תושר ןהש ,ןיכודישב ןכ-ןיאש-המ ,הווצמ ןה ןמצע ןיסוריאהש ןוויכ

וא ןיכודישה רחאל הדועס ןכ םג תושעל רתומו" :ףיסוה (א"ס םש) וניבר ךורע-ןחלושב לבא
ןידוקיר ושעי אלש רמול ךירצ ןיאו ,תולוחמו ןידוקיר ושעי אל לבא ,ןישודיקה רחאל
'םינויצו מ"מ' 'סב םג האר) תולוחמה ןירוסא ןישודיקב םגש ירה - ". . תושר לש תולוחמו
.(םש

,תושר אלא ןניא םש ןידוקירהש ירה ,שממ הווצמ ןה ןישודיקהש ףאש ,טושפ ומעט הרואכלו
המלש-לש-םיב רבדל רכז .הווצמ תדועס םתס אלא ,הלכו ןתח תחמשד הווצמ ןיידע ןיאו ליאוה
ןתח תחמשד הבר הווצמה ןיידע ןיא ןיאושינה םדוק םינתח תיבב ףאש זי 'יס א"פ ןיטיג
בתכ ,ןיאושינה ינפל שדקל םויכ גוהנ ןיאש ףאו .ש"ייע ,הזב תוליגרה תולבגה שיו ,הלכו
תויהל ךירצ אלא ,הווצמ לש איה המצע החמשהש יד אלש ,הווצמ יניינע ראשל הזמ דומלל ןכ
.ןידוקירב םג הווצמ

ריש ילכב ןגנל רתומש םתסב איבמש] (ה"ס ב"נפ ג"ח חספ 'לה) לאירבג-יעטנ 'סבש ףאו
ל"נה לקשה -תיצחמו םהרבא-ןגמה יפ-לע ,טיק 'יס דודל-ןרק ת"ושמ - הרות-רפס תסנכהב
ןושלב ,רוסיאל ןקזה ר"ומדא תעד איבמ [ךדיאמו ,ןידוקיר תושעל ימנ רתומ הווצמ ךרוצלד
'יס אנינת שטאשטובמ א"א כ"כו" :ריעמו "תולוחמו ןידוקיר ריתהל ןיא הווצמ ךרוצל םגש"
,"ש"ע גצת

ןיאושינב יריימ םש ,א"אב יתנייעו .וירבדכ יתאצמ אל וניבר ךורע-ןחלושב ,רומאכ ירה
הדועסה םידקהל ןוכנ" ג"לב ושענשכ םגו ,ד"ל לילב אלו ג"ל םויב םתושעל שיש םיזנכשאל
ליק םימש םשל םתנווכ יפכ קר ,ד"ל לילב רמז-ילכו םידוקיר טעמלו ,ג"ל םויב ןכ-םג
םג החוד . . הווצמ הלכו ןתח חמשלו ,התשמ ימי 'ז לח הלכו ןתח לש בוט-םויש ןוויכ
המב הבוח-ידי אציו ,עונמל ןוכנ תוללוה ששח שיש לכ םוקמ -לכמ ךא ,ס"שב הכלהמש תוליבא
.כ"ע ,"םהינש םייקל לוכישכ [תולבא החדת וז החמשש] 'תוחדל' ךייש אלו ג"ל םויב וחמשיש

אלו (תוללוה ששחמ טרפב) הריתי-תוריהזו ארמוח אלא העינמה ןיאש ,וירבדמ ירמגל רורב
החמשה לכש ,גוהנכ הרות -רפס תסנכהב םנמא .ג"לב חומשל רשפאשכ קר - תאז םג ףאו ,אנידמ
דובכל דקרלו ןגנל הווצמ ףאו ירשד רבתסמ ,(ו"ח תוללוה םש ןיאו) רמז-ילכ אלל הרסח
.הרותה

-תריפס ימיב הרות-רפס תסנכהב ןידוקירו רמז-ילכב הניגנ רוסאל ןיאש ,רורב ל"נה לכמ
.ןקזה ר"ומדא תעדל םג רמועה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ינימש תשרפ שדוק-תבש
םיכרבמ תבש ,ןסינב ד"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

.2(טי -א,ו ב-לאומש) "ותיבל שיא םעה לכ ךליו . . דוד דוע ףסויו" :הרטפה

.םיקלח 4-ו 12.04 העשב ,ישיש םויל רוא :דלומה

.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה-תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םירמוא

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ישיש םוי
שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.7םויה הכרבל זרדזי ,'תונליאה תכרב' תא ךריב םרטש ימ.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
ירואמ .ז"ס העבש-תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית-ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (4

ו"קו ,ןהש-תומכ 'ה תומש םע (לודגה תבשב פ"שגה תרימאב םג ומכ) םיקוספה-יקלחו םיקוספה רמול םיליגר (5
.'אנווגכ'ב תומשה תודוא 27 'מע םיגהנמה 'סב יברה כ"שממ

תבשב פ"שגה תרימא רחא ז"דעו) כ"חא ןנברד שידק א"אש ונלצא םיליגרש המל םעטהו רוקמה רוריב ךירצ
ומכ ,םיליהתה ירחאש שידקה תא םהירחאל תוחדל היה ךירצ פ"כע - םיאישנה יקוספ רחא םותי שידקו ,לודגה
.שידקה בקע ןאכ הפסונ איננח 'רד אתיירבש א"יש טרפבו ,('וכו ירוא דודלו םוי לש רישל רשקב

-תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה-תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (6
.62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

תכרב רדס ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס ג"יפ) ז"הדאל ןינהנה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il