- ז"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןסינב 'ל * ערוצמ-עירזת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תראפתבש תראפת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תויהל הכירצ רייא שדוחד הדובעה
"הבכרמ"ד ןפואב


ןפואב הדובע תלמסמ איהו המחה ךוליהל הרושק תבש
אוהו תשדחתמה הנבלל ךייש שדוח -שאר * "םרדסכ םידימת"ד
הדובעב שודיח סינכהל שי * גוליד לש ןפואב הדובע למסמ
תושדחתהה תדובעב םיטרפ לע הדפקהו תועיבק םג ךא ,העובקה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


.שדוח-שאר תבש איה וז תבש

ותדובעב הארוה דומלל וילע ,האור וא עמוש ידוהיש רבד לכמ רשא ט"שעבה תרותל םאתהבו
תדמלנה תדחוימ הארוה הנשיש ,ונייה ,שדוח-שאר תבשל עגונב אוה ןכש ,ןבומ - ונוקל
שדוח-שארו תבשד ףוריצהמ תדמלנה תדחוימ הארוהו ,שדוח-שארמ תדמלנה תדחוימ הארוה ,תבשמ
.(ןמקלדכ) דחי םג

םהמ דומלל שיש ,םלועה יניינע לכל עגונב םירומא םירבדה םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
הרותבו ,הרותה יניינעל עגונב םירומא םירבדהש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,'ה תדובעב הארוה
תבשה םוי םע רושקה ןיינע - ('וכ השודקה ןיינעב תוגרד יקוליח םנשי הב םגש) אפוג
...שדוח-שארו

:שדוח-שארד ןיינעה תוללכו ,תבשה ןיינע תוללכמ הארוהה

תרדוסמ הדובע - "םרדסכ םידימת" (א) :הדובע ינפוא 'ב םנשי םדאה תדובע תוללכב
."יתשו ףוטחו לוכאו ףוטח" ,גולידו שודיח לש ןפואב הדובע (ב) ,הליגרו

ןיבל ,"םרדסכ םידימת"ד ןפואב הדובע - ירשת שדוחד הדובעה ןיבש יללכה קוליחה והזו
.גוליד לש ןפואב הדובע - ןסינ שדוחד הדובע

:שדוח-שארל תבש ןיבש קוליחה םג והזו

ןב םוי אוה םהמ דחא לכש) עובשה ימי תשש ירחאלש ,ונייה ,עובשה ימי םע הרושק "תבש"
אלל םלועב הריאמה ,שמשה ךלהמ םע םירושק עובשה ימי תוללכו .תבשה םוי אב (תועש ד"כ
םידימת"ד ןפואב הדובעה לע הרומ הז ירה - םדאה תדובעבו ,והנשמל דחא םוי ןיב םייוניש
."םרדסכ

םנשי הנבלה רואבש רחאמו ,הנבלה ךלהמ םע םירושק םהש ,שדוחה ימי םע רושק "שדוח-שאר"ו
לש ינשה יצחבו ,הנבלה רוא לדגו ךלוה שדוחה לש ןושארה יצחב יכ ,םויל םוימ םייוניש
דלומו תושדחתה םע רושק "שדוח-שאר"ד ןיינעה תוללכש דעו ,הנבלה רוא תחופו ךלוה שדוחה
הז ירה םדאה תדובעבש ,ןבומ - (ירמגל הנבלה רוא םלעתנ שדוחה םויסבש ירחאל) הנבלה
...הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ,גולידו שודיח לש ןפואב הדובע לע הרומ

תוללכ םע רושק הז ירה - "םתכלהכ םיפסומ"ד ןיינעה ונשי תבשה םויב םגש יפ-לע-ףאו
.תושדחתה לש ןפואב הז ןיאו ,"םרדסכ םידימת"ד הדובעה

תמגודב ,גולידו שודיח לש ןפואב הדובעה - איה שדוח-שארד ןיינעה תוללכמ הארוההו
.ושדוחב שדוח ידימ הנבלה רואב שודיחה

םע הרושק שדוח-שארד הדובעהש הזב אטבתמ שדוח-שארד ("םיפסומ") שודיחה ןיינע תוללכו
ירה ,"השעמה םוי" ארקנ וניא שדוח-שארש יפ-לע-ףא ,הנהד - לוחד ןידבועד ןיינעה תוללכ
תושעל אלש ןמצע לע ולבק םישנהש ,ונייה ,םישנ לצא קר הז ןיינע לבקתנ לעופל עגונב
ןידבועב םה םיקסוע שדוח-שארב םג ירה - םישנאל עגונב לבא ,שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ
םע רושק ותויהב - שדוח-שאר תדובעבש שודיחה לדוג אטבתמ הזבו .השעמה ימי ראשכ לוחד
.לוח יניינעב הדובעה

אל"ד ןפואב אוה (הנבלה ךלהמ םע רושקה) שדוח-שארד ןיינעה תוללכ םגש יפ-לע-ףא ,הנהו
ןיינע תוללכבש תוטשפב ןבומ ירה - "שדוח-שאר" ונשי ושדחב שדוח ידימ יכ ,"ותובשי
.וז הלעמל וז ,תוגרד המכו המכ ןנשי שודיחה

- "סנ ךותב סנ" ונשיש דעו ,תוגרד יקוליח םנשי םיסינה ןיינעב םגש עודיה ךרד לעו
ןיינע וניא 'אה ןיינעה וליאו ,"סנ" לש ןיינע אוה 'בה ןיינעה קרש הנווכה ןיא ,ונייה
הזל ףסונו ,"סנ" לש ןיינע אוה 'אה ןיינעה םגש הלגמ "סנ ךותב סנ" ןושלה אלא ,"סנ" לש
..."סנ ךותב סנ" - רתוי תילענ אגרדב "סנ" ונשי

םידימת"ד ןפואב הדובע) תבשה םוימ תדמלנה הארוהה תודוא ליעל רומאה לע ףסונ
הארוה תויהל הכירצ - (שודיח לש ןפואב הדובע) שדוח-שארמ תדמלנה הארוההו ("םרדסכ
תבשד םיניינעה 'ב רוביחו ףוריצ ,ונייה ,תבשה םויב שדוח-שארד תועיבקהמ תדמלנה תפסונ
.דחי םג שדוח-שארו

:םידקהבו - תבשה םויב לעופ שדוח-שארש יוליעב רואיבה

."םרדסכ םידימת"ד ןפואב הדובעה לע הרומ תבשה םויד ןיינעה תוללכש ליעל ראבתנ

ראובמכו ,לוחה ימיד הדובעה תוללכ יבגל דחוימ יוליע ונשי תבשה םויבש יפ-לע-ףא ,הנהד
איה עובשה ימי תשש יבגל ("ןיביבח ןיעיבשה לכ" - יעיבשה םוי) תבשד תוביבחהש ל"זרדמב
,"םימעה לכמ ונתרחב התא" רמאנ הז לעש ,םלועה תומוא יבגל לארשי ינבד תוביבחה תמגודב
.תבשה םוי תדובעבש יוליעה לדוג ןבומ הזמו

ינב םיפיסומ - "אמייקו אשדקמ תבש"ד ןיינעה תוללכ לע ףסונש תומוקמ המכב ראובמכו
תארקו" ,"תבשה תא תושעל"ד ןיינעה תוללכ והזש ,רתוי הלענ ןפואב םתדובע ידי-לע לארשי
לארשי ינבש הפסוהה לע הרומ הז לכש ,"תבשה תא גנעמה לכ" ל"זר רמאמכו ,"גנוע תבשל
,תבשה ןיינעב םיפיסומ

- "םרדסכ םידימת"ד הדובעה ןפואב תללכנ תבשה םויד הדובעה תוללכ ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא
.עובשה ימי תששד הדובעה יבגל תבשה םוי תדובעבש יוליעה תורמל

ימיד הדובעל סחיב תבשה םויד הדובעה יבגל קר אל רומא "שדוקב ןילעמ"ד יוויצה ,הנהד
..."שדוקב ןילעמ"ד ןפואב הדובעה תוללכ תויהל הכירצ אפוג לוחה ימיב אלא ,לוחה

ימיד הדובעה תוללכ יבגל תבשה םוי תדובעד ("שדוקב ןילעמ") יוליעה םגש ןבומ הזמו
םויד הדובעה תוללכ ,ןכלו ,לוחה ימיד הדובעה תוללכל םאתהבו ךרע יפל ןיידע אוה - לוחה
.שודיח לש ןפואב הניא וז הדובעש ,ונייה ,"םרדסכ םידימת"ד הדובעה ןפואב תללכנ תבשה

שדוח -שארו תבש) תבשה םויב שדוח-שארד תועיבקהמ תדמלנה הארוהה תנבומ הז יפ-לעו
"םרדסכ םידימת"ד הדובעה תוללכב (שדוח-שאר) שודיח לש ןיינע סינכהל םיכירצש - (דחיב
.תבשד הדובעה תוללכב יוליע לעופ שדוח-שארש ,ונייה ,(תבשה םוי תדובע)

םאתהב ,םתס ("שדוקב ןילעמ") יוליעו הפסוהב קפתסהל לוכי וניא ידוהי :תרמוא תאז
,שודיח לש ןיינע הזב סינכהל ךירצ אוה אלא - "םרדסכ םידימת"ד ןפואב הדובעה תוללכל
הדידממ הלעמל גוליד ,ךרעב אלש יוליעו שודיח לש ןפואב היהי "שדוקב ןילעמ"הש ,ונייה
...הלבגהו

:הזב רואיבהו .שדוח-שארב לעופ תבשש יוליעה ונשי הז ךרד לע

הלעמלש גולידו שודיח לש ןפואב הדובע ,ונייה ,שדוח-שארד הארוהה תודוא םירבדמ רשאכ
האב הז לעו ,'וכ ךורע-ןחלושהד תולבגההמ ירמגל אציי םדאש ןכתיי ירה - הלבגהו הדידממ
-שאר) הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובעה םע דחיבש ,שדוח-שארו תבשד ףוריצהמ תדמלנה הארוהה
ותדובעש ,ונייה ,(הלבגהו הדידמ) ךורע -ןחלושב םיראובמה םיטרפה לכב קוידה עגונ (שדוח
.(תבשה םוי תדובע) "םרדסכ םידימת"ד הדובעה תוללכ תמגודב ,"הניש אלש" ןפואב איה

ןרהא לש וחבש דיגמ" - הרונמה תורנ תקלדהב ןרהא לש ותדובעל עגונב בותכש המ ךרד לעו
:"הניש אלש

,"תורנה תא ךתולעהב" - רתויב הלענ ןפואב התיה ןהכה ןרהא ידי-לע הרונמה תקלדה
ינפ לומ לא"ד ןפואבו ,"תורנה תא ךתולעהב"ד ןפואב אלא ,םתס הקלדה קר אל ,ונייה
עדי ,הרונמה תא קילדה ןהכה ןרהא רשאכש תוטשפב ןבומו ."תורנה תעבש וריאי הרונמה
.הרונמה תקלדה םע תורושקה תולענה תונווכה לכ תא ןוויכו

עדיש תורמל ,ונייה ,"הניש אלש" הזב אטבתמ "ןרהא לש וחבש"ש םישיגדמ הז םע דחיבו
לעופב ותדובע ירה ,(הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע) וז הדובעבש יוליעה לדוג תא שיגרהו
ראובמהל םאתהב) לעופב הרונמה תקלדהד םיטרפה לכב קוידהמ המואמ "הניש אלש" ןפואב התיה
.(ןרהא לש ונמזב היהש יפכ - ךורע ןחלושב

שודיח לש ןפואב הדובע ונממ םישרודש הז םע דחיבש - ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
םידימת" - שממ לעופב הדובעה יטרפ לכב קוידה רתויב עגונ ,הלבגהו הדידממ הלעמל גולידו
..."םרדסכ

ירה - (דחיב םיניינעה 'ב ףוריצ) שדוח-שאר תבשמ תדמלנה הארוהה תודוא ליעל רומאה
.שדוח-שאר תבש לכב ךיישה ןיינע הז

.רייא שדוח - הז שדוח לש וניינע ןכותמ תדמלנה תדחוימ הארוה הנשי - הזל ףסונו

,וז תבשבש הרותה תאירקל עגונב םינפוא המכב תויהל הלוכי רייא שדוח-שאר תבש :םגו
.וז הנשב רייא שדוח-שאר תבשב ןירוקש עובשה תשרפמ תדחוימ הארוה הנשיש ןבומ הזמו

טרפבו ,(השרפבש םיניינעה יובירל םאתהב) תוארוה יוביר םנשי - אפוג עובשה תשרפבו
דומלל םיכירצ - לכשו ןמז יוביר שי רשאכ ,ןכלו .דחיב תוישרפ 'ב הב ןירוקש וז תבשב
.עובשה תשרפבש יטרפ ןיינע לכמ הארוה

,השרפה םשב אטבתמ הזש יפכ ,השרפה ןכותמ תיללכ הארוה דומלל חרכהב - תוחפה לכלו
.רבדה ןכות לע הרומ "שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש עודיכ

.ןמקלדכ ,וז תבשב ןירוקש תוישרפה 'ב תומשמ הארוה דומיל - ונניינעב הז ךרד לעו

:רייא שדוח - הז שדוחד תדחוימה הארוהל עגונב רואיבה

םהרבא תובית ישאר "רייא"ש (ג"י ףיעס ינימש תשרפ תבש תחיש) תמדוקה תודעוותהב ראבתנ
.הבכרמה ילגר 'ד םהש ,לחר בקעי קחצי

ל"זר רמאמ ךרד לע ,ןוילעה ןוצרל "הבכרמ" תניחבב תויהל - םדאה תדובעב וניינעו
."הבכרמה ןה ןה תובאה"

אוה "רייא"ד תובית ישארה תודוא ליעל רומאהש ,ןועטלו והשימ אובל לוכי ןיידע לבא
ז"עהא) "לאומש תיב"ב - הרותד הלגנב םג אבומו ,(דפ,א א"ואמ) הלבק ירפסב ראובמה ןיינע
ןיידע ךייש וניא התע תעלש רחאמ ,וילא ךייש וניא הז ןיינעש ,ןעוט ןכלו ,(כ"ס ו"כקס
.ולא םיניינע דומילל

שדוחד הדובעה תוללכ תודוא םיננובתמ רשאכ םג ןבומ הז ןיינעש - ול םירמוא הז לעו
.ןמקלדכ ,םיניינעה תוטשפב - רייא

:הזב רואיבהו

לכ תדובעש הזב אטבתמ ,הנשה ישדוח ראש יבגל רייא שדוח לש ודוחייש םימעפ המכ רבוד
.רמועה תריפסד הדובעה - הווש הדובע איה שדוחה ימי

אמוי לכ" ירהש ,והנשמל דחא םויד הדובעה ןיב םיקוליח םנשי הנשה ישדוח לכב ,הנהד
תדובעל המוד הניא חספד 'א לילד הדובעה :ןסינ שדוחב - אמגודלו ."היתדיבע דיבע אמויו
המכו-המכ-תחא-לעו ;חספ-לש-ןורחאד הדובעל המוד הניא חספ-לש-יעיבשד הדובעה ;םויה
ןיב יללכ קוליח ונשי הז ךרד לעו ,בוט-םויד הדובעל המוד הניא דעומה-לוחד הדובעהש
ןיא זאש ,(ןסינ שדוח-שארמ לחה) הז ינפלש םימיה תדובעל חספה ימיד הדובעה תוללכ
.'וכ םיאישנה תונברק תא םירמואו ,ןונחת םירמוא

םיארקנ הז םושמו ,ןסינ שדוח ימי לכ תדובעב הוושה דצ ונשיש רמול חרכהבש יפ-לע-ףאו
,הז שדוחבש םוי לכ תודוא םירבדמ רשאכש ,ונייה ,"ןסינ שדוח ימי" םשב שדוחה ימי לכ
קר אטבתמ ןסינ שדוח ימי לכבש הוושה דצה ירה - ןסינ שדוחב םוי והזש םירמואו םישיגדמ
יסינ"ד ןפואב איה ןסינ שדוח ימי תדובעש ,ונייה ,ולא םימיד הדובעה ןפואל עגונב
.ליעל רומאכ ,םיקוליח המכו המכ םנשי המצע הדובעב לבא ,"םיסינ

- (רייא שדוח דבלמ) הנשה ישדוח ראשו ,ירשת שדוח ימי תדובעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
.והנשמל דחא םוי תדובע ןיב םיקוליח םנשי םהבש

קר אל) שדוחה ימי לכד הדובעה םצעש - הנשה ישדוח ראש יבגל רייא שדוח לש ודוחיי והזו
.רמועה תריפסד הדובעה יהוזש ,הוושב איה (הדובעה ןפוא

,"הבכרמ"ה ןיינע תמגודב הז ירה - הוושב איה רייא שדוח ימי לכ תדובעש רחאמ ,הנהו
.דבלב בכורה לא לוטיב אלא ,('וכ תוקלחתה לש ןפואב הדובע) רויצה רדעה - הנכותש

לכד הדובעה יהוזש) רמועה תריפסד הדובעה םצעב םג שגדומ "הבכרמ"ה ןיינע - הזל ףסונו
:(רייא שדוח ימי

םייקמ רשאכ םג ,תרמוא תאז ,דבלב (ןמזה) םימיה תריפסב תאטבתמ רמועה תריפסד הווצמה
הנווכה דבלמ) תודחוימ תונווכ לכ אלל ,דבלב לעופב השעמב רמועה תריפסד הווצמה תא
דבעידב) אצוי אוה ירה ,'וכ שגרו תויח אללו ,(הווצמה םצע והזש - רמועה תריפסד הטושפה
.רמועה תריפס תווצמ םויק תבוח ידי (םינפ-לכ-לע

בכורה לא לוטיב אלא ,רויצה ןיינע רדעה - "הבכרמ"ה ןיינע ןכותב םג אטבתמ הז ןיינעו
.לעופב השעמ - תוטשפבו ,דבלב

שדוח-שאר תבשד הדובעה תוללכש - רייא שדוח-שאר תבשמ תדחוימה הארוהה תנבומ הז יפ-לעו
ןפואב הדובע) שדוח-שאר םע ("םרדסכ םידימת"ד ןפואב הדובע) תבשד םיניינעה 'ב רוביח]
שדוח לש וניינע תוללכ והזש רחאמ ,"הבכרמ"ד ןפואב תויהל הכירצ [(גולידו שודיח לש
.רייא

רייא שדוח-שאר תבשב ןירוקש תוישרפה תומשמ תדמלנה תדחוימה הארוהל עגונב רואיבה
:וז הנשב תועיבקב

החימצה היהתש ידכ - איה העירזה ןיינע תילכת ,הנהו .העירזה ןיינע לע הרומ - "עירזת"
יבגל גלפומ יובירב - "ןירוכ המכ סינכהל האס ערוז םדא" ל"זח ןושלבו ,גלפומ יובירב
.(ללכ עורזל ךירצ היה אל ,ערזש תומכ התוא חמצתש ידכ יכ) ץראב וערזנש םיערזה תומכ

בותכש ומכ - העירזה ןיינע תמגודב אוה הטמל המשנה תדיריד ןיינעה תוללכ ,הנהו
לבת ינפ ואלמו לארשי חרפו ץיצי" - התילכתו ,"בקעי שרשי םיאבה" ,"ץראב יל היתערזו"
."הבונת

םע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,'וכ העירזה ןיינע - םדאה תדובע תוללכ יהוזו
עגונב םג העירזה ןיינע תא לעופ אוה ירה - לארשי תבהאד ןיינעה תוללכ דצמו ,ותיב ינב
.תעגמ ודיש המכ דע ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא ,תלוזה לא

- לשמנב הז ךרד לעו ,'וכ וריאיש ידכ םקילדהל םיכירצש תורנ לש הביתמ לשמה עודיכו
ותדובע לע ףסונ) לארשימ דחאו דחא לכ לצא "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תא קילדהל איה ותדובעש
.(ומצעב

תמגודב) ץראב העירזה ןיינע תמגודב אוה תולגה תדיריד ןיינעה תוללכש ןבומ הז ךרד לעו
.אובל דיתעלד החימצה ןיינע - התילכתו ,(הטמל המשנה תדיריבש העירזה

:םידקהבו - וז תבשב ןירוקש 'בה הרדסה םשמ תדמלנה הארוהה

,(הרותה תאירק) ורודיסב - ג"סרב ,ופוסב "תוליפת רדס"ב - ם"במרב] תומוקמ המכבש עודי
."היהת תאז" - וז תבשב ןירוקש 'בה השרפה תארקנ [(ח,גי עירזת) י"שרפב ןכו

:הזב רואיבהו

,תרמוא תאז .דיתעב ןכ היהי יאדוובש - הזב שוריפהו ,דיתע ןושל הז ירה - "היהת תאז"
.דיתעב דועייה םויקד ןיינעה תוללכ זמורמ השרפה םשבש

תואצות ויהי המ םיעדוי אל ןיידע ,ףוגב המשנה תדיריד העירזה תודוא רבודמ רשאכ ,הנהד
עגונב החימצה היהת יאדוובש ,דיתע ןושל - "היהת תאז" תשרפב אטבתמ הז ןיינעו .העירזה
.תווצמו הרותד הדובעה תוללכל

תאז" השרפה םשבש ,ןבומ - תולגד העירזה לע םג הרומ "עירזת"ש ליעל רומאה יפ-לעו
םידועיה םויק תודוא החטבהה תאטבתמ ("עירזת" תשרפל תוכימסבו ירחאל האבה) "היהת
.תולגה ןמזד העירזה תרטמו תילכת יהוזש ,("היהת תאז") אובל דיתעלד

- "היהת תאז"ד ןיינעה אב הז ירחאלו .תולגה ןמזד העירזה לע הרומ "עירזת" :תרמוא תאז
.אובל דיתעל (העירזה תרטמו תילכת איהש) החימצה היהת יאדוובש החטבה

:הזל ףסונו

- הלואגה ןיינע תוללכ םע רושק ("ערוצמ") וז תבשב ןירוקש 'בה השרפד ליגרה םשה םג
,"םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי ,(חישמד) הינמיס יאמ" (א,חצ ןירדהנס) ל"זר רמאמכ
"אשנ אוה וניילח ביתכו ,וניעשפמ ללוחמ אוהו ביתכד ,עגונמ ימנ אוהו" ,"םיעגונמ"
.(םש י"שר שוריפ)

דמעמב הניכשה תאצמנ ,"אתולגב אתניכש" רשאכ ,תולגה ןמזבש רהוזב וניצמ הז ךרד לעו
.ערוצמל עגונב בותכש המ ךרד לע - "ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב"ד בצמו

תוללכ לע יאק - "'וג ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" בותכש המש ןבומ הז יפ-לעו
.הלואגה ןיינע

:דחיב - "היהת תאז"ו "עירזת" - תוישרפה 'ב תאירקמ הארוהה תנבומ הז יפ-לע

טלחומו רורב רבד הז ירה ,"היהת תאז" - הלואגה ןיינע תוללכ תודוא רבודמ רשאכ
,הלואגה תא איבהל חרכומ אוהש (לוכיבכ) ומצע תא ליבגה ה"בקה יכ ,הלואגה אובת יאדוובש
ולוכ"ש רודב רבודמ רשאכ וליפא ,ו"ח "וכז אל"ד בצמו דמעמב ויהי לארשי ינב םא וליפא
.ו"ח "בייח

דב אובי (הלואגה ןיינע תוללכ) "היהת תאז"ד ןיינעהש לדתשהל םיכירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
אובת הלואגהש ,ונייה ,תולגה ןמזב לארשי ינב תדובע תוללכ - "עירזת"ד ןיינעה םע דבב
םע "היהת תאז"ד רוביחב זמורמכ ,תולגה ןמזב לארשי ינב לש םתדובע תמדקה ירחאלו ידי-לע
לארשי ינב תדובעד המדקהה ירחאלו תוכימסב האב ("היהת תאז") הלואגהש ,"עירזת"
.("עירזת")

,"היהת תאז"ד ןיינעה םע רבוחמ תויהל ךירצ "עירזת"ד ןיינעהש - ךדיאל הז ךרד לעו
היפיצו הווקת ךותמ תויהל הכירצ ("עירזת") תולגה ןמזב לארשי ינב תדובע תוללכש ,ונייה
.("היהת תאז") הדיתעה הלואגל (רוביח) תידימת
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,ב"משת'ה רייא שדוח-שארד 'ב ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1381-1366 'מע ,'ג ךרכ ,ב"משת


הלעמלש ,וז הדובעבש יוליעה לדוג תא שיגרהו עדי ןורהאש תורמל
המואמ "הניש אלש" ןפואב התיה לעופב ותדובע ,הלבגהו הדידממ
ךורע -ןחלושה יטרפ לכב קוידהמ

העירזה ןיינע תא לעופ אוה ירה ,לארשי תבהאד ןיינעה תוללכ דצמ
תעגמ ודיש המכ דע ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא ,תלוזה לא עגונב םג

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תואיצמ תא תררחשמו הלעמ הלואגה
תולגה ןמזב תמייקה םלועה


?הלואגה ןמזב םלועה תואיצמ הנתשת הדימ וזיאב

"הלוג" תביתד תויתוא ןתוא איה "הלואג" תבית :אלפ רבד ונא םיאור "הלואג" הלימב
!ף"לא תפסותב אלא (תולג)

,ןיארומא ןירת" :םישוריפ ינש םנשי ("השאר לע הלוגו") "הלוג" הלימבש שרדמב אתיאדכו
הדי-לעש ףלאה תפסות"ש ,הזב רואיבה עודיו ."הלואג רמא דחו (תולג ןושל) הלוג רמא דח
ינבד הדובעה ידי-לעו ,"םלוע לש ופולא"ד ף"לאה לע יאק "הלואג תניחב הלוג תניחבמ השענ
השענ ,תולגב םלוע לש ופולא לש ף"לאה תא (תולגלו ךישמהל) "סינכהל" תולגב לארשי
."הלואג" - "הלוג"מ

הלואג (תבית)ש ןכתייה ,ןכ-םאו .תולגמ רומגה ךפיה איה הלואג :ןבומ וניא הרואכלו
אקווד (תישענו) תבכרומ הלואג :הזמ הריתיו ,(תולג) "הלוג" תבית תא הכותב תללוכ
ף"לא תוא קר איה הפסוההו ,"הלוג" םצעב ןניה "הלואג"ד תויתואה בורש דע ,הלוג (תבית)מ
!?"הלוג"ד ל"מיגה ראשנ (הלואגד) הביתה שאר םגו ;הדיחי

:הזב רואיבה רמול שיו

היהש םלועהו תולועפה ,םייחה תא םיחינזמ תולגמ האיציה ידי-לעש ,השוריפ ןיא הלואג
תישענ תולגב תדבעושמ הז ינפל התיהש תואיצמהש ,השוריפ הלואג :הברדא .תולגב (םדוק)
.תררחושמ (אלא ,ו"ח הלטב אל)

םיראשנש םיניינע םוש ןיא .ררחתשמ לכהש ,איה המילשהו תיתימאה הלואגד תומילשו הלעמהו
"םידבוא"הו "םיחדינ"ה וליפא .ןיינע םוש תולגב וריתוי אל ,תולגב "םידובא" ו"ח
תוכיאבו תומכב המילשו תיתימא הלואג היהת הלואגה .ולאגי - (תמא תרותב ךכ םיארקנש)
- לארשי ינב לכו ידוהי לכ :םהבש טרפבש טרפה דע םהבש לודג ללכהמ ,םירבדה לכב
םע ,"םתא םבהזו םפסכ" - םלועב םקלח םגו ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
תומוא םג) םדאה ינב לכ תאו םדא לכ ררחשת הלואגה .תולגב םהיגשיהו םהיתולועפ לכ
.ויניינע לכ לע טרפב דחאו דחא לכו ,םלועה יניינע לכו (םלועה

לטביש :יתולגה םבצמ לטבתיש אלא ,האלה םג םיראשנ תולגב (םייבויחה) םיניינעה לכ
םלועה תוימשגו עבטה יכרדל דובעישהו ,תימינפהו תיתימאה םתואיצמ לע הסכמה רתסהו םלעהה
.הזמ לשלתשמה

היהי וא םלוע לש וגהנממ רבד לטביי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא" :ם"במרה ןיד-קספכו
הזה םלועה ןיב ןיא םימכח ורמא . . גהונ וגהנמכ םלוע אלא ,תישארב השעמב שודיח םש
,"תמאה תדל םלוכ ורזחיו"ש - היהי זא שודיחה ,"דבלב תויכלמ דובעש אלא חישמה תומיל
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה (חישמ) ןקתיו"
."דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל

הלואגה :ף"לא תפסותב - לבא ,"הלוג" תבית תא תללוכ "הלואג" תבית עודמ ןבומ הז יפ-לע
-לע) "הלוג"(ב םייח)ה תא תולעהל הניינע הלואגה :הברדא ,תולג (ב הדובע)ה תלטבמ הניא
."הלואג" תושעל אפוג הזמו (תולגהמ םיניינעה לכ רורחש ידי
,ג ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ תבש תחישמ)
(שידיימ םוגרת - 179-177 'מע

רקיעה אוה השעמה


ןפואב תויהל הכירצ דחא לכ תדובע
"תראפתבש תראפת"ד


לארשי תבהא - הרותב ירקיעה ןיינעב דחוימב

- ודומילב קדצ-חמצה ונחב רשאכש ,ש"רהמ ר"ומדא תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס עודי
יד זיא סאוו" :קדצ-חמצה ול רמא ,ויתועידי ביט לע אלפתה ודמלמו - םינש עבש ןב ותויהב
...[החלצה חיכומ תראפתבש תראפתש תולעפתהה המ=] "טוג טכאמ תראפתבש תראפת זא תולעפתה

אטבתהל הכירצ - ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוה םוימ תחקל שיש הארוההש ,ןבומ הז יפ-לעו
."רעבירא הליחתכל"ד ןיינעה (ב ,"תראפתבש תראפת"ד ןיינעה (א :םירומאה םיניינעה ינשב

:לעופב השעמל עגונב - תוטושפ תויתואבו

קדצו בוט יניינע לכבו ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינעב לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע
הריפסה תלעמל אקווד הנווכה ןיא ,רמולכ ,"תראפתבש תראפת"ד ןפואב תויהל הכירצ - 'וכ
אפוג הזבו ,"תראפתלו דובכל" ,יפויה ןיינע - וטושפכ "תראפת" ,םא יכ ,תראפתבש תראפת
ןפואב הדובעה תויהל הכירצ ןכ ומכו ;יפויהו רודיהה תילכת ,רמולכ ,"תראפתבש תראפת" -
...(םימעפ המכ רבודמכ) "רעבירא הליחתכל"ד

תויהל הכירצ םהב הדובעהש ,השודקו בוט ,תודהי יניינע לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
אוה ןכש המכו -המכ-תחא-לע ירה - "רעבירא הליחתכל"ד ןפואבו ,"תראפתבש תראפת"ד ןפואב
...הרותב םיירקיעו םייללכ םיניינעב

:עובשה תשרפבש "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה - אוה הרותבש םיירקיע יכה םיניינעהמ ,ןכבו

י"שר איבמש יפכ ,"הרותב לודג ללכ הז" :ל"זח ורמא - "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה תודוא
.ארקמ לש וטושפ ,הרותה לע ושוריפב

ךדיאו הלוכ הרותה לכ והז" - אינתה רפסב ןקזה וניבר איבהש ל"זח תשרדכ - הזמ הריתיו
אלא דוע אלו ,"הלוכ הרותה לכ" אלא ,"הרותב לודג ללכ" קר אל ,רמולכ ,"אוה אשוריפ
יוויצה רואיבו שוריפ אלא םניא הרותה יניינע ראש לכש ,ונייה ,"אוה אשוריפ ךדיא"ש
."ךומכ ךערל תבהאו"

םישוריפ המכו המכ םנשי ("אוה אשוריפ ךדיאו הלוכ הרותה לכ והז") הז ןיינעבש ,ריעהלו
ללה רמא וילאש ירכנה תאז ןיבהש יפכ - טושפה שוריפה ונשי שארל לכל ,לבא ,'וכ םירבסהו
לגר לע דמוע ינאשכ הלוכ הרותה לכ ינדמלתש תנמ לע ינרייג" ותשקבל הנעמכ םירבדה תא
םניא הרותה יניינע ראש לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" אוה הרותב ירקיע יכה ןיינעהש - "תחא
."ךומכ ךערל תבהאו" יוויצל רואיבו שוריפ אלא

הכירצ ,"רעבירא הליחתכל"ו "תראפתבש תראפת"ד ןפואב הגהנהה תודוא הארוההש ןבומ הזמו
תווצמה יטרפ לכ תא ללוכה יוויצ ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצל עגונב הריתי השגדהב תויהל
הדובעה תוללכ - דחוימבו ללוכ "ךומכ ךערל תבהאו ללכב ןה"ש ,"ופוגבש םידסח תולימג"ד
תראפת"ד ןפואב הזב קוסעל שי ,אלימבו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואבו ,"תראפתבש
ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"משת'ה רייא שדוח-שארד 'ב ,םישודק תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 251-249 'מע ,'ג

יבר יצוצינ


חור ישנאו םירפוס בוריק


חור ישנא ןיבל יברה ןיב ולהנתה םיבר םיבתכמ יפוליח
הדומ םיבתכמה דחאב * תילארשיה הרבחב םיבחר םיגוחמ רפסו
ינא לדתשמש העונתה" לעו וילע ןגהש לע יאנותיעל יברה
סחי יברה עיבמ רחא בתכמב * "םיאתמה ןפואב התוא גצייל
לש תושדח תורגיא יתש * חלושה לש ורפס ןכותמ גייוסמ
,"ידוהי והימ" תריזג ןיינעב גרבנירג יבצ-ירוא רמל יברה
ןושאר םוסרפב ינושאר םיבתכמ רורצ ןלהל * דועו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תועד תפלחה דצל .ץראהמ םיאנותיעו חור ישנא ,םירפוס ןיבל יברה ןיב ומקרנ םיבר םירשק
םתעפשה תא ליעפהל םהמ עובתל הברה ,ויבתוכמל יברה קינעהש תוכרב םג ומכ ,ץועייו
.השודקה ונצראב תודהיה רוציבל

ה"ע ריאמ 'ר ח"הרה תועצמאב יברל ברקתהש םסרופמ יאנותיע היה יריאמה רודגיבא רמ
.(תומוקמ המכבו ,א ךרכ 'םחנמ לכיה' םג האר) 'תודיחי'ב לבקתהל הכז ףאו ,יקסני'זילב

ןכו וילא יריאמה לש ובתכמ תלבק תא רשאמ אוה הב ,תרגיא יברה ול רגיש ג"ישת רדאב 'בב
."ןבלה חישמה" ורפס תלבק תא

"ורפסב האירקה תעזעזמו השק"

ורפס ןכותל העיגנב יברה סחייתמ הב ,תפסונ תרגיא יריאמה לביק ,חספה גחל ךומס ,ךשמהב
עיבמ רתיה ןיב ."רבדה ךראתמ ןכלו ,תעזעזמו השק" ורפסב האירקהש ול בתוכ יברה .ל"נה
שפנב הלגתמש רציהו האלחה םה רתויב עזעזמש המ" :תואבה םילימב ותוגייתסה תא יברה
ןויכ רשא ,יולת םיקולא תללק יכ קוספה לע ל"זרמ עודיו ,לעופב אב אוהש ומכו ,םדאה
."הלעמל וליפא עגונ ,םדאבש ןויזבהו הפרותה הנה ,ותומדבו ומלצב ארבנ םדאהש

"הריתי הוונעב גהונ"

תרותל ברקתהש רחאל ,תורגיא לש תובר תורשע יברהמ לבקל הכז ןמנייטש רזעילא רמ רפוסה
,ידמל יתרגש יפוא תלעב תרגיא הנה .ןייטשנצילג 'יש ךונח 'ר ח"הרה תועצמאב יברלו ד"בח
תונעלמ ומלעתהב הדימה ןמ הרתי הוונעב גהונ הארנכ" :תידוחיי תישיא תוסחייתה השארב ךא
."ונמצע ןיבל וניניב הלאשה התיהש יפ לע ףא ,יתלאש לע

"תוטלוב תויתואב ותעד םסרפל"

האר) ט"כשת תנשב ולצא ךרעש רוקיב תובקעב יברל רשקנ גרבנירג יבצ-ירוא רמ ררושמה
.(435-433 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'

קוח יונישל העדותה תרבגהל לועפל גרבנירג רמ תא יברה ררועמ ל"שת ןסינב ה"כמ תרגיאב
בתכמה תישארב ,יברה לש בורק ישיא יפוא תולעב תויוסחייתה יתש תוניינעמ .'ידוהי והימ'
טרפבו" :אבצב תרשמה גרבנירג רמ לש ונב תא יברה ריכזמ תונושארה תורושב .ומתוחבו
תסירפב=] ש"פב" :בתכמה ףוסבו ."םינחנצה תקלחמב ל"הצב ןיידע 'יש ונבש ,ולא םימיב
םילוחיאבו ,'יחת ותגוז [םולש תסירפב] ש"פב ,הלעב י"ע השאה םולשב םישרודו ,רמ [םולש
."דחי םג חורבו םשגב חמשו אירב ץיקל

"שא יבג-לע שאב בתוכ

תא יברה עיבמ ,(א"לשת הנשה שאר ברעמ) גרבנירג יבצ-ירוא רמל תפסונ תרגיא ילושב
והימ' ןיינעב ררועלו לועפל ,יברה תשקבל גרבנירג רמ לש ותונעיה יאמ הקומעה ותבזכא
:יברה בתוכ ראשה ןיב .'ידוהי

,ןוגיו בר רעצ ךותמ איה הימודהשכ וליפא ,הימודב הרבעהו הקיתש ידי לע
ןכ ןיאש המ .ול הצוחמ העפשה הזל ןיאו רעטצמה דיחיה לש ומוחתב הז ראשנ
העפשההו ול ונתינש תונורשכה לוצינב רמ לש ונונגסב הבוגת טרפבו םיביגמשכ
.ול שיש

:ןיינעמ טפשמ יברה ול בתוכ תרגיאה ףוסב

אוהש רמ יל רמאש המודמכ) "ףרש" ונקז ויבא לש ומש ארקנ המל םירמוא יתעמש
דועו הירחאלש הליפתל אב הז לכב ירהו .ותליפתב ףרשנ היה יכ - (ונקז ויבא
.רתוי דוע ילואו ,וז ינפלש הלפתב ומכ תובהלתהה התואב םעפה


...הנגהה לע ןח תואושת

תכרבל הבוגתב ,ראזאל דוד רמ רפוסל (ב"לשת זומתב 'ג) יברה חלשש תרגיא הנה ,םויסל
ונייוצי) "הבירמו הסמ" ורפסל תוסחייתהב ןכו ותדלוה-םויל יברל רגישש "בוט לזמ"
:(תרגיאה ילושב יברה ול בתוכש תורושה דחוימב

דובכל

רזאל 'יש דוד רמ

:הכרבו םולש

תאושת ןח תאושתו=] ח"ת ח"תו ,הבירמו הסמ רפסה לבקתנ בר ןמז רוחיאב
.[ןח

'יתלמ רבכו .תדלוהה םויל ותכרבו וילוחיא דעב רמל תודוהל יננה םעונב ןכ
תוכרבה רוקמ 'המ ךרבתמ ךרבמה לכ [השודקה ונתרותב=] ק"הותב הרומא
.ךיכרבמ הכרבאו וניבא םהרבאל ותחטבהכ

הכרבבו דובכב

ןהאסרואינש .מ

הריוואהו 'וכו םינותיעה דחאב יתוא ופקתשכ ,ןמז ינפלש יל המודמכ .ב.נ
ףא ,ןותיעה ותואב אקודו ןגהל רמ אצי ,ילע תופקתהל החונ התיה ללכב זא
ןבומ) אדירג המכסהמ רתוי אלא תכרעמה תמכסהב קר אל הפקתהה הספדוה הארנכש
.(הרעשה רדגב אלא הז ןיאש

קר אל התוא ינא שרפמ רשא דחוימבו ,הנגהה לע רמל [ןח תאושתו=] ח"תו
אוהה ןמזב ןודינש ןיינעהב הדמעה לע הנגה רקיעב אלא ,תישיא ילע הנגהכ
.םיאתמה ןפואב התוא גצייל ינא לדתשמש העונתהל ודיצמ השיגכו ,טרפב

ןכו .רמ ליבשב תומיענ יתלב תואצותל האיבה אל הנגהה רשא יתווקת עיבא
.רומג רדסב ותואירב ,תואירבל רשקב ונלש ןושארה עגמה זאמ רשא רקיעו

:103 'מע 'ג ךרכ 'ז"משת תויודעוותה'ב עיפומל תוושהל שי בתכמב הז יוטיב :בגא]

ידובכל הנווכה ןיא יאדוובש ןוויכמו . . םישנאה ילא הכרבב ונפ ולא םימיב
ל"נכש ,שטיוואבוילד העונתה תובישחו דובכל הנווכה אלא ,אבא תיב דובכ וא
.["'וכו לארשי תבהא םע הרושקתודיסחה ינייעממ


ערוצמ-עירזת תשרפ


(ב,בי) עירזת יכ השא

רחא השרפתנ ותרות ךכ . . ףועו היח המהב לכ רחא םדא לש ותריציש םשכ :יאלמש 'ר רמא
(י"שר) ףועו היח המהב תרות

ותלוכיב :םהמ הלפשו הדורי הנוכת וב שיש םושמ "ףועו היח המהב לכ רחא" ארבנ םדאה
,הריחב ילעב םניא םהינימל םייחה-ילעב וליאו ,וארוב ןוצר לע רובעלו ערב רוחבל
לש ורוריבמ רתוי לק םייחה-ילעב לש םרוריבש ,אופא ןבומ .םחור הרמש ךרבתי ותדוקפו
.םדאה

,ונייהד) םדא לש ותרותל (םרוריב ןפואו רדס :ירק) ףועו היח המהב תרות םג המדק ןכל
."דבכה לא לקה ןמ" לש רדסב 'תורות'ה יתש תא תטרפמ הרותה יכ ,(ורוריב רדס
(74 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

המדק הרותה ירהש ,"ותריצי ךכ . . ותרותש םשכ" - ךפהל רמול יאלמש 'רל ול היה הרואכל
!"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" (אסק א"ח רהוז) רמאמכו ,םלועל

ינש ןפואו 'ותריצי'ל האיבמ 'ותרות'ש דחא ןפוא - םדאה תדובעב םינפוא ינש שי אלא
.'ותרות'ל האיבמ 'ותריצי'ש

םתוא 'םירצוי'ו םדאה ישעמ לע םיעיפשמה םה הרותה יניד ,הדובעה לש ןושאר בלשב
ולכש) םדאה תואיצמ דצמ םג ,רתוי הלענ ,ינש בלשב םלואו .("ותריצי . . ותרות")
.("ותרות . . ותריצי") הרותה לש תמאה ולצא הריאמו תשגרומ (ויתודימו

תניחבב ,הרותל אב אוה ,יח ומצע שח םדאש הדבועה םצעמ :"ינא הדומ" תרימא ,המגודלו
.(טי בויא) "הקולא הזחא ירשבמ"

,רמוא יאלמש יבר :יאלמש יבר - רמאמה לעב לש ומשב זמרנ וז תילענ הגרדל עיגהל חוכה
שי ךכמ האצותכו ,(ל הדנ) הלוכ הרותה לכ תא ותוא םידמלמ ומא יעמב ההוש קוניתהש העשבש
.םיימשגה ויניינע ךותמ הרותה לש תמאה תא תולגל ידוהי לכ לש וחוכב
(ח"משת ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תחישמ)


(ג,בי) ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו

"המימשה ונל הלעי ימ" קוספב זמרנש יפכ ,'יוה םש יוליג הכישממ הלימ תווצמש עודי
יכ ,ינימשה םויב וז הווצמ העבקנ ןכל .'יוה תובית יפוסו הלימ תובית-ישאר - (ל םירבד)
.דיתעל היהיש 'יוה םש יוליגל זמור הנומש רפסמה

םהש יפכו (ת"לד ף"לאב ירקה) יולגב םהש יפכ 'יוה םש לש תויתואה עבראל זמור הז רפסמ
תויתואב תומלענה תויתואה ולגתיו וריאי אובל דיתעלו ,(א"ה ד"ויב ביתכה) םלעהב
.(א,נ םיחספ) "ארקנ ינא בתכנ ינאשכ" ,תויולגה
(אכ 'מע ארקיו הרות-יטוקל)


ערוצמ תשרפ

."ערוצמ" - אוה השרפה םש תאז תמועלו ,ערוצמה לש ותרהט ינידב תקסוע השרפה

תא ריזחהלו ןוועה תא ןקתל םג ודעונ אלא ,ערה-ןושל ןווע לע שנוע קר םניא םיעגנה
לש ונוקיתו ותרהט יכ ,"ערוצמ" תארקנ ערוצמה תרהט תשרפש ךכב זמרנ רבדה .הבושתב םדאה
.עגנה תעפוה םע רבכ םיליחתמ ערוצמה

,ג"סרה הל וארקש יפכ) "ותרהט םויב" אלו "ערוצמ" השרפל םיארוקש ךכל הביסה םג וז
."ערוצמ"ה בלשב רבכ הליחתמ הרהטהש תורוהל ידכ ,(דועו ם"במרה
(71 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב ,די) ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז

:בוט-םש-לעבה רמוא

וילעו הזה ערה ןיעמ יוצמ ומצע וב םגש ךכמ קיסהל וילע ,ותלוזב והשלכ ער האורש ימ
תא םג (תמייוסמ הדימב) ןקתמ אוה ,ומצעב ןיינעה תא ןקתמו ןכ השוע אוה רשאכו .ונקתל
.הבוט האצותל איבה ורבחבש ערה ירהש ,ורבח

:בותכה זמרש והז

.(ער איצומ - ערוצמ) ונקתמו ורבחמ ערה תא איצומש ימל זמור - "ערוצמ"

?תלוזהמ ערה תא איצוהל ןתינ דציכ - "ערוצמה תרות היהת תאז"

.ורבחב הארש ערהמ ("ותרהט") ומצע תא רהטמו ןקתמש ידי-לע - "ותרהט םויב"
(דנ 'מע בוט-םש-רתכ)


(ג-ב ,די) הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו .ןהכה לא אבוהו

רוסא היה ערוצמל ירהש) ?ערוצמה לא אצוי ןהכהש העשב ,"ןהכה לא אבוהו" רמאנ עודמ
?וחרוכ לעב אבומ אוהש ועמשמש ,"אבוהו" רמאנ עודמ :םגו .(הנוהכ הנחמל סנכיהל

:אלא

שולשל ץוחמ" אצמנ אוהו ,הרומחה "תערצ תאמוט"ב אמטנש ידוהי וליפא - "ןהכה לא אבוהו"
חדיי אל"ש אוה רורב רבד ןכש ,רהטייו "ןהכה לא" רבד לש ופוסב אבוי ,השודקד "תונחמ
לאקזחי) רמאנש יפכ ,ךכב ונוצר ןיא םא וליפא עצבתי רבדהו .(די,ב לאומש) "חדנ ונממ
."םכילע ךולמא 'וג הקזח דיב" :(כ

."ערוצמ"ה לש "ומוקמ" דע "ןהכ"ה עיגמ רתוי םדקתמ בלשב - "הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו"
,ויתודימו ולכש ,ונוצר ךותל - "ערוצמ"ה לש ותוימינפל תרדוח הבושתה תוררועתה :רמולכ
.ןהכה לש ועויסל דוע קוקז אוה ןיאש ךכ
(100 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקל)


(די ,די) 'וג תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתנו

,די ,ןזוא) תומוקמ העבראב ןתינ ןמשה וליאו ,(לגרו די ,ןזוא) תומוקמ השולשב ןתינ םדה
.(שארו לגר

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא

:עבראו שולש םירפסמה תא ונאצמ תמב םגו ,תמכ בושח ערוצמהש (דס םירדנ) ורמא ל"זר
."דפסהל עבראו יכבל שולש"
(סש 'מע קחצי-יול תרות)

תראפתבש תראפת


ש"רהמ ר"ומדא ק"כ


יברה לע ,יברה יפמ תויואטבתהו םירופיס לש רצק טקל
(ד)ג"צקת תנשב ולש תדלוהה-םוי רייאב 'ב לגרל * ש"רהמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תדחוימ האלפה

לבא - תחא תבב תובשחמ 'ב בושחל לוכי היה ש"רהמ ר"ומדאש םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
יא (ךורע-ןחלוש יפ-לע) תוטשפב יכ ,תדחוימ האלפה לש ןיינע לע תורוהל אב הז רופיס
תויודעוותה') ג"משת ירשתב ג"י לילב יברה ירבדמ - "תחא תבב תובשחמ 'ב בושחל רשפא
.(146 'מע 'א ךרכ 'ג"משת

קיזחמה טעומ

:יברה רמא (231 'מע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת חרוק תשרפ שדוק-תבשב

לש הגהנהבו תואשנתה לש ןפואב התיה ותגהנהש ,ש"רהמ יברה לצאש עודיכ
ךכב יד היהו תוקד שמחו םירשע קר תכרוא התיה תודעוותהה ירה - ט"שעב
.היוצרה הלועפה תא לועפל

תבשב תורימז

יברה רפיסש (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ויבאמ עמשש המ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םשב) םירבד
:(93 'מע ,ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת םישודק תשרפ תבש תודעוותהב

- ךכב םידיסח לש םכרד ןיא ירה ,והולאש .תבשב תורימז ש"רהמ יברה רש םעפ
- ןתוא םירש ןיא םוקמ-לכמ ,ורודיסב ןקזה ר"ומדא ןללכש תורמלש עודיכ
תילענ הרישהו .הריש השורד לבא ,תורימז ויהי אלש איה הנווכה יכ ,בישהו
ןיינע תוחפה לכל ירשפא הרישה ןיינע תא ןיא רשאכ ךא .רובידבש תורימזמ
.תורימזה

.29 'מע ד"בח - םיגהנמה רפסב הזב הארו

תע לכל ןוגינ

'מע ז"ישת שדוק-תוחיש) ז"ישת םיטפשמ תשרפ תבש תחישב ,המוד ןיינעב ןיינעל ןיינעמ
:(חצק

.ןיינע לכל םידחוימ םינוגינ ויה ש"רהמ יברה לצאש רפיס [צ"יירהומ] יברה
.תבש ידגב שבולו לוחה ידגב תא טשופ היהש תעב ול היה דחוימ ןוגינ

'םיקינ'רסומ'ל הבושת

יברה ראיב (379 'מע 'ב ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהב
םידיסח עודמ ש"רהמ יברה תא ולאש ('סעקינ'רסומ') רסומה תעונת ישנא ויפל רופיס
,ירמגל תלעופה הליפת הנשיש "ןנחתאו"ל עגונב שרדמב אתיאש ,םבישהו ,םתליפתב םיכיראמ
הצחמ התואב ירה תוכיראב םיללפתמש העשב אליממו .דבלב הצחמ תלעופה הליפת הנשי לבא
...םידיסח םניא תליפת יבגל המלש רבכ איה ירה (םתליפתב) םידיסח םילעופש

לבא .ןושל לע לפונ ןושלו ("לאפנייא א םתס") הפי ןויער והז - יברה השקה - הרואכל
:ראיבו ?ךכבש ןכותה והמ

.תולבגהב הנניא איהש השוריפ הכורא הליפת :אוה הרצק הליפתל הכורא הליפת ןיב שרפהה
ןכ-ןיאש-המ ...תוינחורב ןועשה לע אלו ,תוימשגב ןועשה לע טיבמ וניא ללפתמה ,רמולכ
.תולבגהו תודידמב ללפתמ אוהש השוריפ הרצק הליפת

יצחה קר ונשי ,תולבגהב םיללפתמשכ .ןותחת יצחו ןוילע יצח ונשי :ןהיניבש קוליחהו
יצחה תא םג ןותחתה יצחב ונשי ,תולבגהמ הלענה ןפואב םיללפתמ רשאכ ,לבא .ןותחת
.ןוילעה

ספדנ אלש ת"וש

ט"י תודעוותהב יברה הליג ךכ - "ספדנ אלש ש"רהמ יברהמ - תובושתו תולאש - ת"וש ונשי"
.(178 'מע 'א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת ולסכב

תולוקה תא עמש

ויה אלא ,רמאמה ןכותל םירושק ויה אלש םילימו םיניינע וללכנ ש"רהמ יברה לש וירמאמב
[צ"יירה=] יברהו .םטלק אל ולוכ להקה לכו םעמש אל םידיחיה דבלמ שיאו ,םידיחיל םיכייש
תולימ לכ תא עומשל הכזיש ש"רהמ יברהמ שקיב - ע"נ יברה - ויבאש ,ורופיס תא םייס
.םידיחיל תוכיישש םילימה תא ףא ,רמאמה

'מע י"חשת שדוק-תוחיש) י"חשת ולסכב א"כ בשיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה רפיס ךכ
.(אכק

הלבקה יפל קספ

ןיד-קספ לע רבוד (אצ-צ 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') ה"כשת חספ לש יעיבש ליל תדועסב
:רמא יברהו .הלבק יפ-לע ,ש"רהמ יברה לש יתכלה

רבוחש הלבק יפ-לע ךורע-ןחלושה תוכלה ראבמ םש רשא "תקרבו רוט" רפסה ונשי
.ל"ז ו"חרה ידימלתמ דחא ידי-לע

טעמ רומא

ח"כשת חספ -לש-ןורחא לילב יברה רמא םתביתכ ןפואו ש"רהמ יברה לש םירמאמה תרימא יבגל
:(גיר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה')

.תוכיראב בתכ ךא ,רוציקב רמא אוה

ןמזה היה ש"רהמ יברה לצא" ,רמאנ םש ,א ינגל יתאב םירמאמה רפסל ןייוצי
."תודיסח תרימאב ךיראמ היה אל וליפאו ,דאמ רקי

תוביבח תויתוא

רוגמ 'םחנמ ינפ' לעב ר"ומדא ק"כ םימיל] רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגה לאש ט"לשת תנשב
בתכב וספדנש הלאכ םנשי ש"רהמ ר"ומדא ירפס ןיב :(80 'מע 'המכחה לצב') יברה תא [ל"צז
:ובישה יברהו ?דחוימ ןיינע ךכב שי םאה ,תוליגר סופד תויתואב וספדנש שיו ,די

'ר לש ודי בתכ תא דואמ חביש ר"ומדא ח"ומ ק"כ :תוטשפב רבסה הז יונישל
םירפס בתכש ימ ,(תובר םינש ךשמב שטיוואבוילב םיקיתעמה שאר) רפוס לאומש
וספדוה ךכ םושמ .וחביש - ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ - ויבאש ורמואב ,ולא
ידי-לע אלא ודי-לע ובתכנ אלש םירפסה םלוא .(םוליצ) וטופב םירפסה
.ליגרכ ,תועבורמ תויתואב וספדוה ,םיקיתעמ

תובשחמ עדויל

,ומצעל דיסחה בשח הכילה ידכ ךות .וידיסחמ דחא םע (ל"וחב) ש"רהמה יברה לייט םעפ
יברה וילא הנפ .תוכוסה גח ירחא דע םש בכעתיו ,שטיוואבוילב היהי םיארונה םימיבש
.הבשחמב וליפאו ומצע לע רדנ תחקל ךירצ םדא ןיא :רמאו

(13 'מע תינימש תרבוח 'תומישר')
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

1ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב - רייאב 'א

רידת תבשהש יפל ,'אוביו הלעי' ינפל 'הצר' םיריכזמ תבש תדועס ירחא ןוזמה תכרבב
-שאר ללוכ - 'ביטימהו בוטה' ינפל רכזנו ,םהינש ריכזה אלו חכש םא .שדוח-שארמ שדוקמו
קר ריכזמ ,םהמ דחא קר חכש םא .רודיסב ספדנכ ,םייתניבש המלשהה תכרבב תבש םע שדוח
וניא - 'ביטימהו בוטה' ליחתהש רחאל רכזנו ,שדוח-שאר קר חכש םא .וז הכרבב דבלב ותוא
.2(הליחתכל) שדוח-שאר תא םג ריכזמו ,שארל רזוח ,תבש קר חכש םא .רזוח

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח ץ"שה תרזח ירחא :תירחש
.עובשה תוישרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק
םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
ןיא .3(וס היעשי) 'יאסכ םימשה' :הרטפה ."וכסנו השעיי . . םכישדוח ישארבו . . תבשה
.4הרטפהה תוכרבב ללכ שדוח-שאר םיריכזמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

דע ,'תבש תנקית' רמאו העט .שדוח שארו תבשב םימתוחו 'תרצי התא' םירמוא ףסומ תליפתב
םאו .הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,'תרצי התא' ליחתמו רזוח ,ותליפת םייס אלש
.5הליפתה שארל רוזחל ךירצ ןיאו ,אצי - דבלב תבש לשב םתחו העטש אלא 'תרצי התא' רמא

.6תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.7תובא תכסממ ינש קרפ םיארוק .'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

ןושאר םוי
רייאב 'ב

.8ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"

* * *
,"הרהט תשרפ" תארקנ איה םינוש םירפסב .[ערוצמ] השרפה םש תא ריכזהלמ טמתשמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ" (1
"המודכו שדוחב םויה תא רמא וא בתכ רתויה לכל אלא ,והשלכ םשב הארוקל הצר אל ללכב [אוה] . . לבא
'יס ח"וא ע"ושו רוט) לארשי גהנמ ,םינורחאה תורודב :יברה רמא רתוי רחואמ .(239 'מע א"ח תוחיש יטוקל)
,(100 'מע ז"ח ש"וקל) הז םשב הארוקל ([דועו ,תוחיש יטוקל ,'םוי םויה' ,הרות יטוקלב ספדנ ןכו] חכת
"ערוצמה-תרות" ,הרות - 'ערוצמ'מ תושעל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליגה רבכ בורקש ןוויכ :םעטה ריבסהו
היעשי) ךכ ארקנש ,ונקדצ חישמ תאיבל בורק םישיגרמ רבכש זמור הז םשש ,ףיסוה רתוי רחואמ .(103 'מע םש)
.(ש"ייע ,ךליאו 490 'מע ב"ח א"שנת ש"הסב רתויבו ,79 'מע ב"כח ש"וקל .ב-א ,חצ ןירדהנס .ד ,גנ

.די-ג"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (2

ד"ע) תוכרב אלב הנארקי - תוכרבה רחא רכזנ .'יאסכ םימשה' תרטפה הירחא ארוק ,עובשה תרטפה ארקו העט (3
ש"הדבב ש"ייעו ,ה"ס חפ 'יס ןחלושה תוצק ,ט"יס ט רעש םירפא ירעשמ - הכונח תבש ,ד"בח-ללוכ חולב ש"מ
.(זט ק"ס

.ז"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (4

.םש ב"נשמו הכת 'יס ע"וש פ"ע ,םש ד"בח-ללוכ חול (5

.ןסינ ל ,םוי םויה חול (6

פ"כע דומלל (ומר ןויליג ,רבעש עובשב הספדנש) הארוההש ,'א תודעוותה א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב (7
ליהקהל םיכלוההש ,א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"רבו .םימימתה ידימלתל דחוימב תכייש וז ןויעב תחא הנשמ
.ז"ע וררועי תסנכה יתבב תוליהק

םיאצוישכש םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תובא יקרפ דומיל תא ךישמהל שיש ,א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
."ךרדב ךתכלבו" תוינשמ רפס םמע םיחקול העיסנל

ליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש דחא ידוהי לע פ"כע ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - הזב ורהזנ אל התע דעש ולא
אלו ,הגומ יתלב ז"כ - א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר) ץיקה תותבש לכ - בוט המו .תובא יקרפ תרימאב
.('תויודעוותה'ב םג ויתאצמ

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (8
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.15 'מע 804 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב הספדנש 'המישר'ב הארו .ו"לשת

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il