- א"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רייאב ח"כ * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תודחא לועפל לכי הרות-ןתמ קר
לארשי םע לצא תיתימא


םיינש - םירבד השולש םיכירצ "הריחב"ל תורשפא היהתש ידכ
לש ותלוכי * םהיניב עירכמה ישילשו הזל הז םידגנמה
םיניינעה ינשמ הלעמל אוהש ךכמ תעבונ עירכהל ישילשה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םהיניב דחאל וחוכב ךכ םושמו
ונרוד


בלב דחא שיאכ" :1ל"זח ורמא - דיחי ןושל "ןחיו" ,"לארשי םש ןחיו" קוספה שוריפב
ינבש האר ה"בקה רשאכש שרדמב םייסמו ."תקולחמבו תמוערתב תוינחה לכ ראש לבא .דחא
ןתונ ינאש העש ירה ה"בקה רמא" - דיחי ןושל ,"ןחיו" - תודחא לש העונתב םיאצמנ לארשי
.2"ינבל הרות

תא אוצמל שי - "ישילשה שדוח" לש וניינעמ תדמלנה הארוהה תודוא רבודמ רשאכ :ןכלו
ראבל רשפא יא ,ןכש ןוויכמו ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,הוושב לארשי ינב לכל תכיישה הארוהה
םילופלפו אירטו אלקש לש ןפואב טשפה ךרד-לע אל וליפאו ,דוסהו שורדה ,זמרה ךרד-לע תאז
ןטקל דע ,לארשימ דחאו דחא לכל תוטשפב הרורבו הטושפ הארוה - םא יכ ,'וכ םיקומע
.לארשי ינב לכ םיווש ובש ,לעופב השעמ לש ןיינעל עגונבו ,םינטקבש

ןטקל םג תוטשפב ןבומ - השולש םיינש ,דחא - םיירודיסה םירפסמה 'ג ןיבש קוליחה
:םינטקבש

ןוויכמ ,'וכ תקולחמו קפס לש ןיינע ךייש אל ירה - דבלב דחא רבד ונשי רשאכ :"דחא"
.רבד םוש ןיא הז דחא רבד דבלמש

יא םיווש םירבד יכ) הזל הז םיווש םניאש יאדווב ירה - םירבד ינש םנשי רשאכ :"םיינש"
.םהיניב דוגינו תקולחמ שי ,ןכש ןוויכמו ,(רבד לש ותימאל "םיינש" םשב םתורקל רשפא

ירהש ,וימדוקב ןיאש ןיינע וב שיש רמול חרכהב - "ישילש"ד ןיינעה ףסונ רשאכ :"השולש"
היה אל - שדח ןיינע וב ןיא םאו ,3"הלטבל דחא רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"
,םיינשה ןיבש תקולחמב עירכהל - ישילשה לש וניינעש רמול חרכהב ,ןכלו .ותאירבב ךרוצ
.4"םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אוביש דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" :אמגודלו

לש ןיינעל ללכ םוקמ ןיאש בצמ לע הרומ "דחא"ש - "דחא" יבגל "השולש"ד יוליעה והזו
םנשיש ינפמ) תקולחמ לש ןיינעל תורשפא םנמא הנשיש ,"השולש" ןכ-ןיאש-המ ,'וכ תקולחמ
.דחי םרבחלו םהיניב עירכהל ישילשה לש וחוכב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(םיינש

םנשיש ,ונייה ,אקווד השולש רפסמב אוה "םולש"ה ןיינעש 5תומוקמ המכב ראובמה ךרד-לעו
הז ידי-לע ,םהיניב םולש תושעל - ישילשה לש וניינעו ,הזל הז םידגנמה םירבד ינש
.םתוא דחאמו םהיניב עירכמש

םדאה לש ותלעמ יהוזש ,הריחבה ןיינע םע רושק "השולש" רפסמד יוליעהש - ףיסוהל שיו
:םידקהבו .םלועבש םיארבנה ראש יבגל

דצמ אוה (6"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא") ונוקל ולש שומישהש - איה םדאה לש ותלעמ רקיע
םא ירה - (וב אצויכו) ובש לכשה ידי -לע ונוק תא שמשמש םדאה לש ותלעמ :יכ .ותריחב
ללוכ ,םלועבש םיארבנה ראש לכל הווש אוהש ,אצמנ ,הרירב ול ןיאש ןפואב אוה הז ןיינע
המ לכ" 7ל"זר רמאמכ ,םהל םיאתמה ןפואב םדיקפת תא אלמל םיחרכומ םה םגש ,םמודה גוס
איה ונוקל ותדובעש - איה ותלעמ רקיע ,ןכלו ."ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש
אוה רחוב ותעדו ונוצרמו ,רחא ןפואב גהנתהל ותורשפאבש ,ונייה ,ותריחבו ונוצר דצמ
וארבנש הז ידי-לע) םנוקל שומישהש ,םלועבש םיארבנה ראשב ןכ-ןיאש-המ .ונוק תא שמשל
יולת רבדה ןיאו ,הזכ ןפואב וארבנש ,ונייה ,חרכהה ינפמ אלא וניא (ה"בקה לש ודובכל
.'וכ םנוצרב

:םירבד השולש ויהיש חרכהב - הריחבה ןיינע תויהל לכויש ידכ ,הנהו

.ותלוז רחא ןיינע ןיא ירהש ,רחא ןיינעב הריחבל םוקמ ןיא - דבלב דחא רבד ונשי רשאכ
תא ךינפל יתתנ" :8בותכה ןושלבו ,םירבד ינש ויהיש חרכהב - רוחבל תורשפא היהתש ידכו
.9"םייחב תרחבו" - הריחבה ןיינע ךייש זא קרו ,"ערה תאו תוומה תאו בוטה תאו םייחה

הניא - ערהו תוומה ךרדו בוטהו םייחה ךרד - םיכרד יתש ןנשיש הדבועה םצע ,הנהו
,ערו תוומ איה תחא ךרדש םיעדוי רשאכ יכ ,הריחבה ןיינע תויהל לכויש ידכ ןיידע הקיפסמ
ןיינע תויהל לכויש ידכ ,ןכלו .םייחה ךרדב תכלל חרכהבו ,הב רוחבל תורשפא ןיא ירה
שיש "בוט"ה תא םדאל "ריבסהל" דיקפתה תא וילע ליטהו ,ערה-רציה תא ה"בקה ארב - הריחבה
.הריחבה ןיינע היהיש ךייש זאו ,ערהו תוומה ךרדב (לוכיבכ)

ול הארמ וניא - בוטהו םייחה ךפיה אוהש ןיינעה תא םדאל הארמ ערה-רציה רשאכ :רמולכ
אבוה - 10שודקה רהוזבש הנוזה לשמכ) ערה-רציה לש ודיקפת :הברדא ,רבדבש ילילשה דצה תא
:םדאה לכמ םכחה ,ךלמה המלש ןושלבו ,'וכ קותמו בוט רבד והזש ול ריבסהל (11אינתב
.12"הרז יתפש הנפוטת תפונ"

אל תאז - הזב אצויכו םונהיגב שנוע לבקי הריבע רובעי םאש םדאל רמוא וניא ערה-רציה
גונעתה תא ול הארמ אוה אלא ,(ודיקפת ךפיה הז ירה - ןכ רמאי םאו) ערה-רציה רפסמ
תפונ" ,קותמו בוט רבד ךל שי - ערה-רציה ול רמוא - אנ עמש :הז רבד השעי םא ול היהיש
םייקת םאש - וירבדב ערה-רציה ךישממ - ךל םירמואש המו !ונממ הנהתו חק ,"'וג הנפוטת
המכ ירחאל אוביש רכש תודוא רבודמ - שארל לכל :ירה ,ןדע-ןגב רכש לבקת תווצמו הרות
רמא יאכז ןב ןנחוי יבר וליפא ,ןדע-ןגל ללכב עיגת םא עדוי ימ - זא םגו ,םינש המכו
פאכ" - ןיתמהל ךל עודמ ,ןכש ןוויכמו !13"יתוא ןיכילומ (ךרד) וזיאב עדוי יניא"
!יתשו ףוטח לוכאו ףוטח ,הזה-םלועב הנהת ,"ןיירא

ידי -לע הארבנ (ערו תוומה ךרד) וזלה ךרדה םג ירה :ערה-רציה ןעוט - וזמ הריתיו
אל ןוילע יפמ"ש ןוויכמו ,"ערה תאו תוומה תא 'וג ךינפל יתתנ" :בותכה ןושלבו ,ה"בקה
- ןכ םאו ."בוט" אוה הז רבד םגש (ערה -רציה ןעוט) חיכומ אפוג הז ירה ,14"תוערה אצת
רחב ,אבה-םלועב קר וארי הבש בוטהש וזכ ךרדב תכלל ךנה "שקעתמ" עודמ - ערה-רציה ןעוט
!הזה-םלועב ,רתא לע הארנ (ה"בקה ידי-לע םג ארבנש) הבש בוטהש ךרדה תא ךל

-רציה ייותיפ ידי-לע) הבוט ךרדכ תוארהל לכות תיכפהה ךרדה םגש השע ה"בקהש ןוויכמו
הלענ ןיינע ,"ישילש" ןיינעל אוה קוקז בוטהו םייחה ךרדב רוחבי םדאהש ידכ הנה - (ערה
- זאו ,ךפיהל איה היינש ךרדו "בוט"ו "םייח" איה תחא ךרדש תמאה תא ול הרויש רתוי
."םייחב תרחבו"

םייחה ךרד :םירבד השולשל םיקוקזש ינפמ - "השולש" רפסמ םע הריחבה ןיינעד רשקה והזו
חוכהו ,15"ןטפוש הזו הז" ,ערה-רציו בוט-רצי :רחא ןונגסב וא ,ערהו תומה ךרדו בוטהו
.בוטהו םייחה ךרדב רוחבלו םהיניב עירכהל (ישילש) דחוימה

:רתוי קמועב - "ישילש"ד ןיינעה םע הריחבה ןיינעד רשקה רואיב

וניא הערכהה ןיינע" ירה - ןהיניב עירכמו ישילשה אבו תוקולח תועד 'ב ןנשי רשאכ
,תועדה 'ב ללוכה ישילש תעד אוה םא יכ ,('בה העדה תא ללושו) תועדה 'במ תחאל םיכסמש
ירבדכ הכלה) תיתימאה העדה איה עירכמה תעד הז םעטמו .16עירכמה תעדל םימיכסמ םהינשו
.18ותעדל םימיכסמ םהינשש ןוויכמ - (17עירכמה

"םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אוביש דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" :רבדל אמגוד
אלא ,(הרותב םיבותכ םהינש ירהש) םיבותכה דחא תא ללושו לטבמ וניא ישילשה בותכה ירה -
השחכהו הריתס היהת אלש ןפואב ,םמצע םיבותכה ינש לש יתימאה שוריפה תא ראבמ אוה
.םהיניב

:הריחבה ןיינעל עגונב םג אוה הז ךרד-לעו

תיכפהה העדה םע ללכ בשחתמ וניאש ןפואב הז ןיא - םייחה ךרדב רחובו עירכמ םדאה רשאכ
וז ךרד םגש האורו בטיה עדוי אוה - הברדא ,(ותריחבל דוגינב תראשנ תיכפהה ךרדה זאש)
םייחה ךרדב רחובו עירכמש המו ,(ל"נכ) "'וג יתתנ האר" ,ה"בקה ידי-לע הנתינ (תיכפהה)
הנווכה תילכתש ,ונייה ,יתימאהו ימינפה הנכות תא האורו הלגמש ןפואב הז ירה ,בוטהו
היהת בוטהו םייחה ךרדב ותכילהש ידכ - איה ערהו תוומה ךרד תא םג ןתנ ה"בקהש הזב
הב ךלוה וניא םדאהו תיכפה ךרד תמייקש הז ידי-לע ,("םייחב תרחבו") הריחב לש ןפואב
תא תוברהל - איה רציה ייותיפב תימינפה הנווכהש ,ערה-רציל עגונב ןכו .("השעת אל")
.(ליעלד הנוזה לשמכ) ךלמה ןב לש ורכש

ךרדבש תיתימאהו תימינפה הנווכה תא םילגמש הז ידי-לע איה הערכההו הריחבהש ןוויכמו
,"עירכמ"ה תעדל וז ךרד םג "המיכסמ" םיניינעה תיתימאו תוימינפ דצמש ,אצמנ - תיכפהה
.עירכמה לש ותעדל תומיכסמ תוקולחה תועדה יתשש עירכמה ישילש ןיינעב ליעל רומאכ

עירכמה ישילשד ןפואב איה הריחבה רשאכ יכ - "ישילש" םע הריחבה ןיינעד רשקה והזו
םיכסמ יכפהה דצה םג ירהש ,יתימאה ףקותב איה הריחבה יזא ,(ותעדל םימיכסמ םהינשש)
.יתימאהו ימינפה וניינע דצמ ,וז הריחבל

:םישדוחב ןכו ,םימיב - "ישילש"ד ןיינעה ןכות ןבומ הז יפ-לע

תוקולא ,20"ומלועב דיחי ה"בקה היה"ש םש לע ,"דחא םוי" םשב 19בותכב ארקנ ןושאר םוי
.דבלב

,בוטה ךפיהד ןיינע - 21םוניהג וב ארבנש ינפמ ,"בוט יכ" וב רמאנ אל - "ינש םוי"
דבלמ תפסונ תואיצמ הנשיש ,ונייה ,22'וכ תקולחמ לש ןיינע וב היהש - רתוי תוקדבו
.םלועה תואיצמ - תוקולא

,23ינשה תכאלמ רמגל דחאו םויה תכאלמ רמגל דחא ,בוט יכ וב לפכוה - "ישילש םוי"ו
יתימאה וניינע תא הלגמש הז ידי-לע ,ינש םויב םג "בוט יכ" לעופ ישילשה םויש ,ונייה
עגונב הז ךרד-לעו ,הריחבה ןיינע תויהל לכויש ידכ אלא וניאש ,דגנכש דצה לש ימינפהו
.תוקולא םהב ךישמהלו םרבחל - (תושרה ירבד) םלועה יניינעל

:םישדוחל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

תוקולא ,24"םלאגו ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ" - וניינע (ןסינ) ןושארה שדוח
."דחא םוי" ךרד לע ,רחא ןיינעל םוקמ תניתנ לכ אלל ,דבלב

ונשיש הרומ - (ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ ובש שדוחה ירחאל אבש) ינשה שדוח
.(םלועה תואיצמ) תוקולא דבלמ ףסונ רבד

םלועה תאירבד הנווכהש םילגמש הז ידי-לע ,םירבדה ינש רוביח - וניינע ישילשה שדוחו
.תוקולא יוליג וב ךישמהל - איה

אחריב 'וכ יאתילת ןאירוא" - "ישילשה שדוחב" היהש הרות-ןתמד ןיינעה ןכות והזו
:"יאתילת

ןיינעש ליעל ראבתנ ירהו ."םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה" :(26ירפסמ) 25ם"במרב אתיא
ןיינעב ךרוצ ןיא - דבלב דחא רבד שי רשאכ יכ ,םירבד ינש םנשי רשאכ קר ךייש "םולש"ה
אב יזא - םידגונמ םירבד 'ב םנשי רשאכ קרו .םולש תושעל ימ םע וליפא ןיא ירהש ,םולשה
.םהיניב םולש השועו ישילשה

םע םלועה תואיצמד רוביחה תא לועפל ,ונייה ,"םלועב םולש תושעל" - הרותה ןיינע והזו
.תוקולא

ךשמב ןכ-ןיאש-המ) "הרות ןתמ"ד "םערוטש"ה לכ תויהל ךירצ היה הז ןיינע לועפל ידכו
לכמ ,םלועה לש ימינפה וניינע תא םילגמש יפ-לע-ףא :יכ - (הרות-ןתמ ינפלש תורודה ו"כ
ונממ ושעיש אוה ימינפה וניינעש המו ,ומצעל תואיצמ אוה ירה - םלועה ירדג דצמ ,םוקמ
םלועה לש ימינפה וניינע הז השענ ה"בקה לש וחוכ דצמש ןפואב הז ירה - ךרבתי ול הריד
.27אפוג

ארקנ ("יאתילת ןאירוא") הרות הנתינ ובש שדוחהש המ םג ןבוי ליעל רומאה יפ-לע
"השולש" ,ללוכה רפסמה לע הרומה םשב אלו ,"ישילשה שדוח" - ירודיסה ורפסמ םש לע בותכב
.(רמועה תריפסב ומכ)

ינפב ןיינע לע הרומש ינפמ - ללוכה רפסמב ארקנ וניא "ינשה שדוח" אמלשב ,הרואכלד
תואיצמ הנשיש הרומ "ינשה שדוחש" ('ה ףיעס) ליעל רומאכ] ןושארה ןיינעמ הנושש ומצע
ינש תא רבחמו ללוכש ןוויכמ ירה - "ישילשה שדוח"ל עגונב לבא ,[תוקולא דבלמ תפסונ
לע ארקנ המל ,ןכ םאו ,ללוכה רפסמה לע הרומה םשב ותורקל םיכירצ ויה ,וינפלש םיניינעה
!?"ישילשה שדוח" - ירודיסה רפסמ םש

:ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו

(הרות-ןתמ) "ישילש"ב (םלועה תואיצמ) "ינש"הו (תוקולא יוליג) "ןושאר"ה לש םתוללכתה
הז םידגנמ םה םמצע דצמ "ינש"הו "ןושאר"ה ירהש ,"ישילש"ה לש ותלעמ דצמ אלא הניא -
רחא ןפואב איה םתואיצמ יזא ,"ישילש"ב םיללכנ םה רשאכש ,אצמנ ,ןכש ןוויכמו ,הזל
."ישילש"ה לש ותלעמ ידי-לע םהב לעפנ הז לכו ,םה םתואיצמב םהש ומכמ ירמגל

תא ללוכש יפל עירכמה תעדל םימיכסמ םהינשש תורמלש ,עירכמה ישילשד ןיינעה ךרד לעו
הז דוגינב םה םמצע דצמ יכ ,עירכמה לש וניינע דצמ אלא וניא הז לכ ירה - (ל"נכ) םהינש
.םמצע דצמ םהש ומכמ ירמגל רחא ןפואב איה עירכמה ישילשב םתוללכתהש ,אצמנו .הזל

- םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אוביש דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינשב םג אוה ןכו
בותכ"ל סחייתמ (הז תא הז םישיחכמ םניא בוש ןכלש) ולא םיבותכ ינשד יתימאה שוריפהש
."ישילשה

םיינשהמ לדבומה ומצע ינפב ןיינע ותויהל - ("השולש" אלו) "ישילש" םשב ארקנ ןכלו
רדגהמ "םיאצוי" םהש הז ידי-לע אקווד הז ירה - וב םידחואמו םילולכ םהש המו ,וינפלש
."ישילש"ד אגרדה ,ירמגל םהמ הלעמלש אגרדל םילעתמו ,םהלש

אפוג השודקב תודחאהו "םולש"ה ןיינע לע הרומ "ישילש(ה שדוח)"ש - הזב ףיסוהל שיו
.(םלועו תוקולאד רוביחה דבלמ)

:הרותה ןיינעב - אמגודלו

,הרותב העד איה ןהמ תחא לכש ,תודגונמ תועד 'ב - תקולחמ לש ןיינע הרותב וניצמ
םיכירצ רשאכ - איה "הערכה"ב ישוקה רקיע :הברדאו .םהיניב הערכה השורד - אלימבו
בוטו םייח ןיב ,ךשוחל רוא ןיב עירכהל םיכירצ רשאכ :יכ ,הרותב תועד יתש ןיב עירכהל
דימ ןיחבמ "תואירב םיניע" ול שיש ימ לכ ,'וכ תילענו הלודג המכחב ךרוצ ןיא - םכפהל
ןיב ןיחבהל השק זאש ,"םייברעה ןיב" לש בצמ תודוא רבודמ רשאכ ,םנמא ;ךשוחל רוא ןיב
,ונייה ,28"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" רשא ,הרותב תועד יתש - ותמגודו ,ךשוחל רוא
:ארמגה ןושלבו ,("םייח םיקולא ירבד") בתכבש הרותב קוספ לע םידסוימ דחא לכ לש וירבדש
עירכהל ידכ רתויב אלפומו הלענ ןיינעל םיקוקז יזא - "'וכ ארק רמאד ילימ ינה אנמ"
.םהיניב

ןיאש ,"דחא"ד ןיינעה תמגודב הז ירה - דבלב תוקוספ תוכלה אלא הרותב היה אל וליא
הרותה דומילש ןוויכמ ,םנמא .("לבקנ - הכלה םא") תקולחמו אירטו אלקש לש ןיינעל םוקמ
"תווש םהיתועיד ןיא"ש ןוויכמ ירה - 'וכ אירטו אלקש ,הגשהו הנבה לש ןפואב תויהל ךירצ
ןיינעב ךרוצ שי ןכלו .תודגונמ תועד יתש ,'וכ תקולחמו אירטו אלקשל םוקמ שי ,29
.תועדה יתש ןיב עירכמ אוהש - "ישילש"ה

:עמשנל השענ תמדקהד ןיינעה ןכות הז ירה - תצק רחא ןונגסב

הכלה יהוז ירהש ,תקולחמו אירטו אלקשל םוקמ ןיא - (לעופב השעמ) "השענ"ד ןיינעב
םוקמ שי - (הגשהו הנבה) "עמשנ"ד ןיינעב ;("דחא") ךכו ךכ לעופב תושעל שיש הקוספ
םוקמ שיש תורמלש - השוריפ עמשנל השענ תמדקה ,םנמא ;"(םיינש") תקולחמו אירטו אלקשל
- השעמה ןיינעבו ,"השענ"ד ןיינעה אוה דוסיהש הליחתכלמ םיעדוי ,'וכ אירטו אלקשל
.דבלב תחא העדכ תושעל חרכהב

ללוכ ,'וכ לפלפלו ךישמהל םילוכי זאש ,תחא העדכ הכלהה תערכה - "ישילש"ד שודיחה והזו
העדב אירטו אלקשהו לופלפה תוכיראו יוביר קר ירהש] התומכ הכלה ןיאש וז העדב לופלפה
לופלפה ןיינע םצע לבא ,(30ס"שה יללכב וניצמש יפכ) וז העדכ הכלהש החכוה הווהמ תחא
ירבדב המכו-המכ-תחא-לעו ,התומכ הכלה ןיאש העדל עגונב םג ס"שב וניצמ אירטו אלקשהו
הקספנ אלש םיקסופה ירבדב םילפלפמ ,ךורע-ןחלושב הכלה הקספנש ירחאל םגש - םיקסופה
.עמשנל השענ תמדקה - אוה ךכל דוסיהש ןוויכמ ,[םתומכ הכלה

לש ןפואב ,אקייד "עדיל" ,"'וכ ןושאר יוצמ םש שיש עדיל" 31ם"במרה ןושל - ותמגודו
:העידיה ןיינע לע יוויצ ונשי - הז םע דחיבו ,ןימאהל (קר) אלו ,הגשהו הנבה

תמועלו ."דחא" ,(השעמה ןיינע תמגודב) 'וכ אירטו אלקשל םוקמ ןיא - הנומא לש ןיינעב
יוויצ ונשי רשאכ ,םנמא .'וכו אירטו אלקש ,םיטרפ יוביר ךייש העידי לש ןיינעב - תאז
.עמשנל השענ תמדקהד ןיינעה ךרד לע ,'וכ הנומאה לע תדסוימ העידיה ירה - העידיה לע

האצותכ לעפנש ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו"ד ןיינעה ןבוי הז יפ-לע
אל - יניס רהל םאוב ינפל ןכ-ןיאש -המ ,הרותה תא ולבקי ובש רהה ,"רהה דגנ" םתיינחמ
:תקולחמ לש ןפואב םא יכ ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,"ןחיו"ד ןיינעה היה

,הרותה תלבקל םיעוגעגו הקושת לש העונתב לארשי ינב ויה םירצממ םתאצב :הומת הרואכל
ץראמ םתאצ זאמ רבכ ורבע םימי המכ ורפסש ,הריפסה ןיינעב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ
ןכתיי דציכ ,ןכ םאו .(םיחספ ףוס ן"רב אתיאדכ) הרותה תלבקל עיגהל וכזיש דע םירצמ
!?תודחאה ךפיהו תקולחמ לש בצמב ויהש

:רמועה תריפס ירחאל םירמואש "םלוע לש ונוביר"ה חסונמ ןבומ - הזב רואיבהו

תומלועה לכב בר עפש עפשוי הז ידי-לעו" :רמועה תריפס ירחאל םירמוא הריפסה ימי לכב
תומלועה לכב השודקד בר עפש ךישמהל ,הריפסה ימי לכבש הדיחאה הנווכה יהוזש זאו ."'וכ
הריפסד יוליגה ךשמנ םוי לכבש ןוויכמ ,והנשמל דחא םוי ןיב םיקוליח םנשי ,םוקמ לכמ -
."תוכלמבש תוכלמ" דע ,האלה ןכו ,"דסחבש הרובג" ,"דסחבש דסח" ,תרחא תיטרפ

:ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

התיה ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,הרותה תלבקל םיעוגעגו הקושת לש העונתב םנמא ודמע לארשי לכ
דחאו דחא לכ לצא היה אפוג (הרות ןתמל הנכהה) הז ןיינעש ,ונייה ,םהיניב תוקלחתה
ירהש ,הזב אצויכו ,"דסחבש הרובג" ,"דסחבש דסח" ,ותדובע ןפואו ותמשנ תגרדל םאתהב
םיקולא ירבד ולאו ולא" רשא הרותבש תועדה יקוליח ךרד-לעו) "תווש םהיתועיד ןיא"
.("םייח

הנכהה םלצא הלעפנ - "רהה דגנ" ,יניס רהל םאובב לבא ;יניס רהל ועיגהש ינפל - הז לכו
,ןכלו ,(םהלש הגשהב םיקוליחהמ הלעמל) המצע הרותה לש התואיצמ דצמ הרות ןתמל הקושתהו
."דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל ,"לארשי םש ןחיו"
תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1789-1782 'מע ,'ג ךרכ ,'מ"דשת'ה
.ט,ט"פ ר"קיו .א"מפ א"רדפב ז"דעו .פ"הע אתליכממ .ב,טי ורתי פ"הע י"שרפ (1

.גער זמר ורתי ש"לי .כ ר"כיאד אתחיתפ .םש ר"קיו (2

.ב,זע תבש (3

.(התלחתב כ"ות) תודמ ג"יד אתיירב (4

.נ"שו .ךליאו 111 'מע א"כח .105 'מע ח"ח ש"וקל הכוראב הארו .ךליאו א,זי א"חז האר (5

.הפוסב ןישודיק (6

.הפוסב תובא (7

.וט,ל םיבצנ (8

.טי,םש (9

.א,גסק ב"חז (10

.ט"כפס .ט"פס (11

.ג,ה ילשמ (12

.ב,חכ תוכרב (13

.חל,ג הכיא (14

.ב"ער,אס תוכרב (15

.הלת 'מע ו"סרת ךשמה (16

.ב"עס,טל תבש (17

.ה-דלת 'מע ל"נה ךשמה האר (18

.ה,א תישארב (19

.פ"הע י"שרפו (ח,ג"פ) ר"ב (20

.ה זמר תישארב ש"לי .ו,ד"פ ר"ב (21

.א,ומ א"חז םג הארו .םש ר"ב (22

.ז,א תישארב י"שר .םש ר"ב (23

.וז הצמ אקסיפ הדגהה חסונ (24

.הכונח 'לה ףוס (25

.ךליאו 349 'מע ח"ח ש"וקל הארו .וכ,ו אשנ (26

.תורעהב 75 'מע ב"יח ש"וקל ז"דע האר (27

.ב,ו ןיטיג .ב,גי ןיבוריע (28

.א,חל ןירדהנס .א,חנ תוכרב האר (29

.נ"שו .ךליאו טת ללכ ם"מה יללכ יכאלמ די (30

.339 ע"ס א"יח ש"וקל הארו .דיה רפס שירב תווצמה ןינמב אוה ןכו .ת"הוסי 'לה שיר (31


- הבוט ךרדכ תוארהל לכות תיכפהה ךרדה םגש השע ה"בקהש ןוויכמ
הלענ ןיינעל אוה קוקז בוטהו םייחה ךרדב רוחבי םדאהש ידכ הנה
תמאה תא ול הרויש רתוי

הנכהה לארשי-ינב לצא הלעפנ - "רהה דגנ" ,יניס רהל םאובב
םיקוליחהמ הלעמל) המצע הרותה לש התואיצמ דצמ הרות ןתמל הקושתהו
(םהלש הגשהב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םיניינעה םג ונתינ הרות-ןתמב
"אצת יתיאמ השדח הרות"ד


?יניסמ הרותה תויחצינ תא רתוס וניא "השדח הרות"ד ןיינעה דציכ

יוניש אל הל ןיא ,םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ איהש הרותב שרופמו רורב רבד"
אל תושעל ורמשת ותוא םכתא הווצמ יכנא רשא רבדה לכ תא רמאנש ,תפסות אלו ןועריג אלו
ירבד לכ תא תושעל םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו רמאנו ,ונממ ערגת אלו וילע ףסות
תקוח רמוא אוה ןכו ,םלוע דע ןתושעל ונא ןיווצמ הרות ירבד לכש תדמל אה ,תאזה הרותה
."התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש תדמל אה ,איה םימשב אל רמאנו ,םכיתורודל םלוע

לודג איבנ"ש "חישמ ידי-לע" ,"אצת יתיאמ השדח הרות"ד ןיינעהב רואיב ךירצ הז יפ-לעו
...?"רבד שדחל יאשר איבנ ןיא"ו ,"איה םימשב אל"ש ללכ ירה - "אוה

דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ל"זר רמאמכ ,הזה ןמזב הרות ישודיחב רואיבה םדקהב ןבויו
,הז םע דחיבו ,קיתו דימלתה לש שודיח ,אקייד "שדחל" - "יניסמ השמל ןתינ לכה שדחל
:"יניסמ השמל ןתינ"

ןהב לפלפלו תוכלהב תורבס רובסל" םיעדוי םדי-לעש הרותה יללכ השמל ונתינ הרות-ןתמב
רבד תומדלו רבד ךותמ רבד ןיבהל תוכלהה ימעטו תורבסה קמועל דריל םיקוריפו תוישוקב
'ה תא עדיל לכשה רסומ םכותמ ןנובתהל תודגהה תושרדב ןכו . . תוכלה ישודיח שדחלו רבדל
הז דצמ :ןכלו ."תודגאב םיזונג 'ה תעידיו הלבקה תמכח איהש הרותה תודוס בור יכ . .
שודיח הז ירה ,(הרותה יללכ יפ-לע) הז רבד תולגלו אוצמל ולכשב עגייתה קיתו דימלתהש
,יניסב השמל ונתינש הרותה יללכ יפ-לע תישענ "שודיח"ה יוליגו תאיצמש הז דצמו :ולש
.יניסמ השמל ןתינו הרותב (םלעהב) לולכ הז ירה

אוהש) הרות -ןתמבש - אובל דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ל עגונב רמול שי הז ךרד לעו
םג ,הלוכ הרותה יניינע לכ ונתינ (הרות-ןתמ םעפה דוע היהי אל ירהש ,ימעפ-דח ןיינע
הנתינש הרותה תודוסו ימעט ,חישמ ידי-לע ולגתיש "אצת יתיאמ השדח הרות"ד םיניינעה
הנתינש הרותב םלעהב םילולכו ,יניסמ השמל ("היתונופצ רתסמו הימעט דוס" םע דחי) הלוכ
קיתו דימלת ידי-לע םילגתמש םישודיחה ןיב ירקיעו ידוסי קוליח שיש אלא ,יניסמ השמל
:אובל דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ל הזה ןמזב

ולכשב העיגיה ידי-לע איה םתולגתהש ןוויכ - הזה ןמזב םילגתמש הרותב םישודיחה
םילולכ םה ירה (םלעהב םתויהב) םתולגתה םדוק םגש ,ןבומ ,קיתו דימלת לש (לבגומה)
לא םלעהה ןמ (תואיצמב ונשיש םלעה) םתולגלו םאצומל םדאה תלוכיב שיש ןפואב הרותב
.יוליגה

(קיתו דימלת) םדאה תלוכיב ןיאש ןוויכ - אובל דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ה ןכ ןיאש המ
הרותב םתוללכתהש ,ןבומ ,"אצת יתיאמ השדח הרות" ,ומצעב ה"בקה ידי-לע םא יכ ,םתולגל
"םתולגתה" ןכלו ,(תואיצמב וניאש םלעה) יוליגל ךייש וניאש ירמגל םלעה לש ןפואב איה
הרותל ירמגל ךורע ןיאב ,"השדח הרות" ,שודיח לש ןיינע אוה ה"בקה ידי-לע אובל דיתעל
."חישמ לש ותרות ינפל איה לבה הזה םלועב דמל םדאש הרות" ל"זר רמאמכ ,הזה ןמזבש
(280-278 'מע ,ג ךרכ ,א"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


תלבקד םייוליגל "םילכ" ןיכהל
הרותה


לארשי-תודחאבו לארשי-תבהאב ףיסוהל

ומצע לע לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,ןוויס שדוח-שארל הכרבה תכשמנ ובש תבשה םויב ונדמעב
,"רהה דגנ לארשי םש ןחיו" - ןוויס שדוח-שארד ןיינעה ןכותל עגונב תובוט תוטלחה
.לארשי תודחא םג אלא ,לארשי תבהא קר אל ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו"

וליא" ,הרותל תוכיישה ינפל דוע ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה םצע ,רומאכו
הרותל ותוא םיברקמש ינפל דועש ,ונייה ,"הרותה תא ונל ןתנ אלו יניס-רה ינפל ונבריק
.לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה תויהל ךירצ ,היתווצמו

,הלוכ הנשה ימי לכב תויהל ךירצ לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעהש ףאש ,ןבומו
,םויו םוי לכ תליחתב "ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה" תרימאב שגדומכ
תוכיישבו רשקב זוע רתיבו תאש רתיב הז ןיינעב ףיסוהל שי - לארשי ללכ םע דחאתהל ידכ
שדוח-שארב ,רשא ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,"ןחיו"ד ןיינעה היה ובש ,ןוויס שדוח-שארל
."םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" ,םעפה דוע הנשנו רזוח הנשב הנש ידימ ןוויס
,'ז"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ז"משת'ה ןויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 322-321 'מע ,'ג ךרכ


הרותה דומיל - הרותה תלבקל הנכהה

דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלה טרפבו] הרותה דומיל ידי-לע איה הרותה תלבקל תירקיעה הנכהה
,הרותד הלגנב ןה) הרות -ןתמד ןיינעה תאלפהו לדוג םיראבמה הרותה יקלח דומיל -
ידי-לעש ,(תודיסחה תרותב הרות-ןתמ ישורד ןהו ,תבש תכסמב הרות-ןתמד אייגוסה :המגודל
ורמאנ"ש הרכהו העידיב רודח דומילהש - [הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתהב ףסותינ הז
הרות-ןתמ תמגודבו ךרד-לע דומילה השענ הז ידי-לעש ,"יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ
ויהתש" - העיגי לש ןפואבו ,(ל"נכ) "'וכ ןאכ ףא 'וכ האריבו המיאב ןלהל המ" ,יניסב
..."הקיקח"ד ןפואב ולצא תישענ הרותהש דעו ,"הרותב םילמע

,"ערמ רוס" ,םייוצר-יתלב םיניינעמ תוריהזה תילכת תויהל ךירצ הז ינפל דועש - אטישפו
בוט רכש ןתיל" ךכ-רחאו "םיעשרה ןמ ערפיל" . . תובאד ישימח קרפ תלחתהב ןושלה קוידכו
תויהל ךירצ הליחתש ,"אתודיסחד ילימ"ב הארוההו דומילהב רואיבה רמול שיד ,"םיקידצל
לוכי ךכ-רחאו ,("םיעשרה ןמ ערפיל") םייוצר יתלבהו םילבלבמהו םיענומה םיניינעה תרסה
ןודינבו ,("םיקידצל בוט רכש ןתיל") "בוט השע" יניינעב שדוקב היילעה (תומילשב) תויהל
ידכ ,(רמועה תריפסד הדובעה ןכות) תימהבה שפנו ףוגהד ךוכיזהו רוריבה תומילש ,ןדיד
.תומילשב ךכוזמו יקנ "ילכ"ב ךשמוי הרותה תלבקד יוליגהש
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תוחישמ)
(353-352 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת'ה

יבר יצוצינ


שדוק תבש תורנ עצבמ


,שדוק-תבש תורנ קילדהל לארשי תונבו ישנ תא דדועל ידכ
תוסיפח יפלא לע סיפדהל ה"לשת חספה גח ברעב יברה הרוה
"ה"לשת'ה ןסינ א"י - שדוק תבש תורנ" םילימה תא םירורפג
דחא לש ויתוחלצה תא קופיסב ןייצמ יברה * ןקלחלו
(הנושאר) המלשה * םיעצבמה ראשבו ק"שנ עצבמב 'םיקנט'המ
ז ןויליגב המסרפתהש המישרל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךכ לע ררועו רזח זאמ .שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמ לע יברה זירכה ד"לשת תנש יהלשב
םע םינושו םיבר םיעוריא רושקל גהנ יברה .ו"לשת-ה"לשת םינשב דחוימב ,תובר תויונמדזהב
ידי-לע ההגוה) ו"לשת תנשב תוחישה תחא תמייתסמ ,לשמל ,ךכ .שדוק-תבש תורנ תקלדה ןיינע
:(380 -381 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקילב הספדנו יברה

-תבש תורנ תקלדה תווצמ םויקב רשפאה לככ לדתשהל שי הלוכ הנשה לכב םא
רנ קילדת (ךוניחל העיגה םע דימ ,ןיאושינה ינפל םג) לארשי תב לכש ,שדוק
...'ק"שנ עצבמ' תא קזחל דחוימב לדתשהל שי הכונחה ימיב ירה ,שדוק-תבש

10 תונב תועבטמ יתש) תועבטמה תקולח הלחהשכ ,לשמל ,ךכ .תופיכתב ורסמנ יברה תוארוה
ולחהש תונבה תא הארוהה הללכ ,שדוק-תבש תורנ קילדהל ןמצע לע ולביקש לארשי תונבל ('גא
."[ה"לשת] .ז.ש הבוש תבש ברעמ" ךכב

"אוה ףתתשמ חטב"

חטב" :םידיחיה תא םג יברה ררוע ,ק"שנ עצבמ קוזיחל תוליעפל ףרטצהל רוביצה דודיע דצל
'ר ח"הרהל - ה"לשת ולסכ שדוח שארמ תרגיאב יברה בתוכ ,"םיעצבמה תשמחב אוה ףתתשמ
."תורנה תקלדהד - ןכו" :ושדק די-בתכב ףיסומו הנח-סדרפמ טנרוק ה"ע הירא הדוהי

"םערוטש ןקיטכיל א"

לש ורופיס (11 'מע 171 ןויליג מ"יב) ותעשב םסרופ ,םירורפגה תואספוק תשרפ רבדב
:ה"לשת חספה גח ,'ק"שנ עצבמ' - רנורג בייל-הדוהי ברה ח"הרה ריכזמה

עסנ יברהש ינפל ,רקובב ה"לשת (קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי) ןסינב ג"יב
בותכלו ,"ךאלבעווש" םירורפג תוסיפח 3000 ןימזהל - ג"לירה ידי-לע - הרוה ,'להוא'ל
.ה"לשת'ה ןסינ א"י - שדוק תבש תורנ :ןמקלד חסונה תא םהילע

רבכו 5000 ונכוהש ,הנעו ,םירורפגה םע השענ המ ג"לירה תא לאש ,'להוא'המ רזחשכ
ריכזמל יברה הרוה החנמ תליפת רחאל .ל"נה חסונה םע תוקבדמה תא תוסיפחה לע םיקיבדמ
בקעי ,גרבנייו ףסוי ,ןיקסר דוד םינברה תא תיברע תליפת רחאל ןימזהל ,ה"ע בוקודוח ברה
.גרבנרטש רתסא תרמו (ה"ע) טכעה

ברה ןלבק -ברעה םג וסנכנ ומעו ,(ה"ע) ןוספמיס והילא ברהל ץמחה תא יברה רכמ ךכ-רחא
.בוקודוח ברהו יקצדורוג והילא-ןימינב

,הנעו ,םישנאה תא רבכ ןימזה בוקודוח ברה םאה יברה לאש ,ג"לירה סנכנשכ ,הז ירחאל
- טכעה י"ירהמ ץוח - םלוכש ,ג"לירה הנעו ,ןאכ ויהי יתמ לאש יברה .ונמזוה רבכש
אל ןיידע טכעה ברהש ריעה ג"לירה .וישכע וסנכייש - ןאכ םלוכ םא :יברה רמאו .םיאצמנ
.תיברע תליפת ירחא דחיב םלוכ וסנכייש ,ןכ םא :יברה רמאו ,אצמנ

םירבדה תא םהינפל רמא יברהו ,בוקודוח ברה םע דחי םלוכ וסנכנ תיברע תליפת רחאל
:[הגומ יתלב תיטרפ המישרמ - ישפוח םוגרתב] ןמקלד

"םערוטש ןקיטכיל א טימ ןעגניירבראפ ןקיטכיל א" ךורעל םיכירצ ויה תמאב
תויהש אלא ,שדוק תבש תורנל עגונב [רוא תרעס ךותמ הריאמ תודעוותה=]
יתטלחה - ואל וא ליהקהל רתומ םאה הלאש הזו ,ץמח תקידבו חספ ברע םויהו
םינפואה לכב "םערוטש ןקיטכיל א" תושעל םכל רוסמלו ,םישנא המכל אורקל
.םיל רבעמו ןאכ ,היזיוולטה ,וידרה תועצמאב - םיירשפאה

םימיב חספה גח לח ,הנש התוא תועיבקב] תורנ תקלדה םימעפ שולש תעכ שי
ןאכ) ונייחהש תחא םעפ וא ,ונייחהש [תכרב םע] םיימעפ ;[ישישו ישימח
ידוהי לכלו ,ללכב םידוהיל הרוא היהישו ,(תחא םעפ לארשי ץראבו םיימעפ
המ ברע תונפל רחמ יל ועידות אמתסמ .ראומ חספו ראומ חספ ברעו ,טרפב
.ולעפ

.םיעובצ ויה אל 'קדצ חמצ'ה לש ויטיהרש ,םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לש וייחב דוע ,ש"רהמ יברה לבא .הזב חנומ היה אל אוה .עבצ אלל ,םינבל
לכהו ,םיעובצ םיטיהרה ויהיש רדיס ['קדצ חמצ'ה] ומצעב אוה - 'קדצ חמצ'ה
תא ךירצ ינניא ,ינא [:'קדצ חמצ'ה רמאו] .םיניינעה לכב ,הבחרהה תילכתב
.הז תא ךירצ [ש"רהמ ר"ומדא] אוהו ,הז

לכ לצא הבחרה היהתש 'ה ןתי .'קדצ חמצ'ה לש םידימלת םלוכ ירה ,תעכ
נ" הילע ספדומש םירורפג לש הסיפח םיחכונה לכל ןתנ] הלחתה רותבו ,ידוהי
.[תובית ישארב 'קה ומש םתחו ,"ה"לשת'ה ןסינ אי - שדוק תבש תור

תסנכנ אלו תקפאתה התא" :רמאו וילא ךייחו ,ג"לירה סנכנ ,ואצי םלוכשכ ,ןכמ רחאל
םירורפג תסיפח ול ןתנו ..."חק זא - םירורפגה םע קסעתמ ירה התא לבא ...['תודיחי'ל]
.[נשמ=] 'קה ומש לש תובית ישארה תא הילע םתחו

"הבוט הרושב"

תרגיא לבקל ,שדוק-תבש תורנ הקילדמ איהש יברל החווידש תב לכ טעמכ התכז ה"לשת ףרוחב
-תיב תודימלת ורגיששכ ."תבש רנ קילדהל הליחתהש הבוטה הרושב"ל יברה סחייתה הב ,תישיא
יללכ חסונ לבקל וכז ,ןיינעה לע ףתושמ-בתכמ יברל םילשוריבש "הנח תיב" ידוסי-לעה רפס
."תובר"ל "הדיחי"מ ןושלה תא םעפ לכ ושדק-די בתכ ףוגב ןקתמ יברהשכ

שדוקה-ץראב תואספוק ןוילמ

תשיכרל ףסכ ףסאנ הבו תיבגמ םילשוריב ח"וגאצ ףינס ידי-לע הכרענ ,יברה ירבד רואל
.ל"נה תבותכה םע םירורפג תושיפח ןוילמ תצפהו

...העדומה תא תולתל הוויצ

ר"ומדא ק"כש ןושאר רוקממ ונעמש ,בגא" :םיליעפל ןופצב ח"וגאצ ףינס לש חווידמ עטק הנה
."תוריכזמה דיל ריקב ונלש העדומה תא תולתל הוויצ א"טילש

:בתכמ ותואב דועו

ק"כ תורעהל בל םישל אנ .םויה לבקתנש א"טילש ר"ומדא ק"כמ בתכמ םוליצ הזב ףוצר"
יפל העדומה תא ונקתתש שקבנ .הזמ םתקתעה םתאשו ,ונספדהש ןולעל עגונב א"טילש ר"ומדא
."ל"נה תורעהה

םש .המ -דמ 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה'ב םסרפתהש יברה תוריכזממ בתכמל ,הארנכ ,הנווכה
:(ושדק-די בתכב) יברה ףיסוה

.ודיצב בתכנ

- ףיסוהל יאדכ - הקדצל הניתנל עגונב ב"ויכו ק"שנד םיבתכמהבו ןולעהב
.רדנ ילב

23 'סמ קנט תוחלצה

בתכב ןמיס יברהו יברל (ב"הראב) םיעצבמ תולועפ לע ח"וד סנכוה ה"לשת רייאב 'ד 'ג םויב
עצבמ" :רמאנ וב 23 קנט לש תוחלצהה יוביר לע (חור-תרוקו קופיס תואל הארנכ) ושדק-די
:ק"שנ עצבמ לש וידה לע רמאנ וב ח"ודה ילושב ןכו ."הבר החלצהב היה ק"שנ


.ה"לשת'ה רייא 'ד 'ג םוי ,םויה םיקנטה תולועפמ ח"וד .ד"סב

.טס 86 י"ע ןאטגניסקעל - יטיסרעבינוי איבמאלאק :הלועפה םוקמ - 21 קנט

,בוסוטמ ןבואר ,יקסוואקילקאז םהרבא ,גהנ דארב ףסוי ,הנוממ - טכעה ףסוי :םיטסיקנטה
.ןאמסערפ םהרבא ,ןאסקיה דוד ,ןיילק השמ

וליחתה םהיתונבש ורמאש המכ ונשגפ ,10 :הקדצ עצבמ ,65 :ק"שנ עצבמ ,45 :ןיליפת עצבמ
.םיקנטה םע ןתשיגפ י"ע תורנ קילדהל

.טס 47 י"ע ,ווע 5 :הלועפה םוקמ - 22 קנט

יול ,גהנ - ףפאקלעדייא בייל הדוהי ,הנוממ - יקסנאשליוו 'ילא םייח :םיטסיקנטה
.ןיול םהרבא ,(מ"רב) ןיוועל .י.י ,לרעפ לאירזע לישנא רשא ,ןייטשדלאג

.10 הקדצ עצבמ ,28 :ק"שנ עצבמ ,13 :ןיליפת עצבמ

.דנאלייא גנאל - שזדעלאק קורב ינאטס :הלועפה םוקמ - 23 קנט

ןמלז ,לגאנ םלושמ יכדרמ ,גהנ - אקווק םהרבא ,הנוממ - יקצילרעג ףסוי :םיטסיקנטה
.יקסלבא ףסוי ,ןמרעטסוש ףסוי ,קישטייר ןועמש ,ךאבעלראק .א ,ףראש

עצבמ ,םיסערדא המכ :הזוזמ עצבמ ,140 :הקדצ עצבמ ,200 :ק"שנ עצבמ ,160 :ןיליפת עצבמ
.םירפס המכ ונרכמ :םירפס

החלצהב היה ק"שנ עצבמ - םיטנעדוטס הזיאל - ולש סערדאה ןתנו ונל רזע ןישפרוש ףסוי
47 י"ע ,ווע 5 לצא רייא 'ג ינש םויב :(הפסוה) .ק"שרע לכב וקילדיש וחיטבה הברהו .הבר
יכ ,קנטה תא שפחמש םימי הזיא רבכ הזש ונל רמאו ,65 ליגב "אנעיוו"מ ידוהי ונשגפ ,טס
לבא ,ןיליפת חינה אלש םינש הברה רבכ הזו ,ויבא לע "טייצראי" ול שי ישילש םויב
ךלי אליממו ,ןיליפת חינהל ותוא ודמליש הצור ,ןיליפת םיחינמ םיקנטהבש האורש ןוויכמ
.ןיליפת חינהו ,"טייצראי"ה םויב (ןיליפת םיחינמש) ס"נכהיבל

ונעסנ ברע תונפלו .טס 42-ו ,ווע 5 י"ע ונדמע םויה בור ךשמב :הלועפה םוקמ - 24 קנט
.עוקת ףסוי רמ םאנ םש "שזדעלאק רעטנאה"ל

םהרבא ,ןיילק .ל.י םייח ,רעטלאפש םולש השמ ,גהנו ,הנוממ - ןזח קחצי :םיטסיקנטה
.רענארג ףסוי ,רעלסעק ט"וי הימחנ ,ןיקטיא ז"נשח ,ןזח הדוהי

.10 :הקדצ עצבמ ,50 :ק"שנ עצבמ ,36 :ןיליפת עצבמ

ונעסנו תושר ונתנ אלו שזדעלאק יטינוימק יסאפל ועסנ הליחתמ :הלועפה םוקמ - 25 קנט
.171 ןיטסאל כ"חאו ,סניווקב רעדנאסקעלאל

,םלהליוו השמ ,דלעפנעזאר לארשי ,גהנ - שאל ףסוי ,הנוממ - וואסלאוו .י.י :םיטסיקנטה
.קורב לאומש ,ץיבוקרמ םוחנ ,רענזיופ .י

.'וכו ,90 :ק"שנ עצבמ ,40 :ןיליפת עצבמ

.דנאלייא גנאל - קענ טיערג :הלועפה םוקמ - 26 קנט

קחצי ,ןייטשבלעג השמ ,גהנ - ץיבוקשרה ןמחנ ,הנוממ - טעיקוב לאומש םהרבא :םיטסיקנטה
.טראפאפאר לעוולעוו ,ןיסקאר .י.י ,יקסוואנראזאק .מ.מ ,ןיישנעזאר בקעי

.40 :הקדצ עצבמ ,110 :ק"שנ עצבמ ,25 :ןיליפת עצבמ

םיטסיקנטה י"ע רעטכייל ולבקש םירפסמש תונבו םישנ תורשע הברה םישגופ םוי לכב
.ק"שרע לכב ק"שנ םיקילדמ זאמו ,ורבעש תועובשבתודיסחה ינייעממ


רבדמב תשרפ


רבדמב תשרפ

(חכת ןמיס ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל

:םירבד המכ ונדמלל אב הז ןיינע

רבדמכ ומצע םישמ" םדאהש תאזכ הרוצב הרות דומלל שיש (ט"יפ ר"בדמב) ורמא ל"זר (א
אלא ,תישיא תלעות לש תונובשח אלל הרותה תלבקל תשגל שי :רמולכ ."לוכה ןמ ומצע גילפמו
."עמשנל השענ תמדקה" תניחב ,הרותה תלבק םשל קר

.הרות דומלתב בייח ,םינוש םיישקו רוסחממ לבוסש ונייהד ,"רבדמ"ב אצמנש םדא וליפא (ב
לע רזחמו הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא" :(א"פ הרות-דומלת תוכלה) ם"במרה ןושלבו
."םיחתפה

.ארחא -ארטסהו תופילקה םוקמ אוה ,(ב הימרי) "םש (ןוילעה) םדא בשי אל"ש ,רבדמה (ג
תופילק אלמ" אוהש ,ןותחתה הזה םלועה תא ךופהל הדיקפת ןכש ,אקווד רבדמב הנתינ הרותה
.ךרבתי ול "הריד"ל ,(ו"לפ אינת) "ארחא-ארטיסו
(ה"משת תועובשה גח ;236 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.הרות-ןתמל םינוש םיזמר אוצמל ןתינ ונתשרפב ןושארה י"שרב

הרות-ןתמ לש הנווכה - םהילע ותניכש תורשהל אבשכ . . לגעב ולפנשכ . . םירצממ ואצישכ
ובש ,ןותחתה הזה םלועב ("ותניכש תורשהל") יקולא רוא ולגיו וכישמי לארשי-ינבש ,איה
.("לגע") תונוועו םיאטחל תורשפאו ("םירצמ") הרותה םויק לע םיבורמ םיישק םנשי

,םלועה יקלח לכב תויהל הכירצ וז הכשמה - םאנמ רייאב דחאבו ןכשמה םקוה ןסינב דחאב
.("ןכשמה םקוה") םוקמב ןהו ("רייאב דחאב . . ןסינב דחאב") ןמזב ןה

:הרות ןתמל זמר אוצמל ןתינ "ליחתמה רוביד"ב בותכה ןמ טטצמ י"שרש םילימה שמחב םג

הדרי" הרות-ןתמ תעב - יניס .רבדמב הנתינ הרותה - רבדמב .תורבדה תרשעל זמור - רבדיו
לש ותודחא םלועב השדחתנו התלגתנ הרות-ןתמב - שדחל דחאב .(טפ תבש) "ם"וכעל האנש
.(שודיח ןושלמ שדוח) ה"בקה
(ח"משת רבדמב תשרפ תבש תחישמ)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

הציב) "לטב אל ןיינמבש רבד" ןכש ,לארשי-ינב לש םתובישחל םרת ןיינמהש ,םירפסב רמאנ
.(ג

רמולכ) יכה -ואלב תמייקה תובישחל דבלב ןמיס אלא וניא ןיינמה ירה :הזב קדקדל שיו
השעמל ויה לארשי-ינבש ןבומ הז יפל .(התוא הלגמ קר אלא תובישחה תא רצוי וניא ןיינמהש
?לעופב םתונמל ךרוצה אופיא והמ ,ונמנש ינפל דוע םיבושח

בייחמ הז דיקפתו ,ה"בקהל "הריד" םלועה תא תושעל אוה לארשי לש םדיקפת :רבסההו
.םלועב םג שגרנו הארנש ןיינמ ,לעופב ןיינמב ואטבתי םחוכו םתובישחש

:הלעמו םירשע ןבמש םתוא קר ללכ ןיינמהש ךכל םימעטה דחא והז

שמחו ,הנשמב םינש שמח ,ארקמב םינש שמח) הרותה דומילב רקיעב םדאה קסוע םירשע ליג דע
אצוי" אוה םירשע ליגמ ,תאז תמועל .לעופב ןיינמ שורד אל וז הדובעלו ,(ארמגב םינש
ימשג יוטיב הכירצמ וז הדובע .("ףודרל םירשע ןב") הרותל "םלועה שוביכ"ב קסועו "אבצ
.ידוהיה לש ותובישחל ישחומו
(1019 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,א) םתלגלגל . . לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

הלעמלש המ תא תלמסמו חומה תא הפיקמש תלגלוגה ומכ ,תילכש-לע הניחבל תזמור - תלוגלוג
.ונממ

."הבר הבהא" ,תילכש-לע הבהא תגרדל לארשי תא ואיבהו ולעה - םתולגלוגל . . ואש
(ה 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


לארשיב אבצ אצי לכ . . לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש
(ג-ב,א)

אלא ?הזב -אצויכו "שאר תא ונמ" רמא אלו ,"ואש" ןושלב הז ןיינמ בותכה ןייצ עודמ
לכ תא שידקמה - "לארשיב אבצ אצוי" השענו ,'ה תואבצ םע ידוהי לכ הנמנ הז ןיינמבש
.וזמ הלודג תולעתהו תואשנתה ךל ןיאו ;ארובה תדובעל וצרמו וחוכ
(425 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,א) אבצ אצי לכ

יואר היה אלש רפסמה ללכל םיאבה לכמ דחא היה אלש רמול ,רפסמה יטרפ לכב ןכ בותכה רמא
(םייחה -רוא) סנ הזו . . חוכ ירוביג ןלוכ אלא ,אבצב תאצל

המגוד ונינפל .עבטה יקוחל לעמ םילעתמ םה ,הרותה תרימש ידי-לע ה"בקהב םיקבד לארשישכ
םירוסמ ויהו יניס -רה דמעמ לש ומושיר תחת ודמע ןיידע לארשי-ינבש רחאמ :תטלוב
.הז אלפומ סנל וכז ןכל ,הרותה ינידל םינותנו
(220 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל)


(המ,א) לארשי-ינב ידוקפ לכ ויהיו

הזה רבדב ול היהי ,ומשב םהילא עדונ אוהו ,'ה שודק ויחאו םיאיבנה לכ יבא ינפל אבה
לע רפוכ םילקשהו . . םימחר םהילע ושקבי ,הבוטל םניע םהילע ומישי יכ . . םייחו תוכז
(ן"במר) םכיתושפנ

."שפנ ןוידפ" רותב יברל תועמ תניתנ לש ידיסחה גהנמל ךמסו זמר ונינפל
(133 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
רבדמב תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שאר ברע ,רייאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.(תבשב ךיישה ןפואב) הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה .רייא שדוח םיכרבמ תבש
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.1הכרב אלב התוא ארוק -

.םיקלח 5-ו 12:48 ,שדוק-תבש םויב דלומה .ןושארה םויב :ןוויס שדוחה םיכרבמ

דימת םירמוא וז תבשבש רבתסמ ,ורודיסב ןקזה ונבר ןושלב ןויעמ .2'םימחרה בא' םירמוא
.3תסנכה תיבב הלימ-תירב וא ןתח שי םא םג - 'םימחרה בא'

.תסנכה-תיבב תודעוותה

. תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו תבש-תחנמב הרותה תאירקב
.4(גל,ד) "ןהכה ןרהא . . יררמ ינב .

.ו קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

:הרות ןתמל תונכה

תבהאב הפסוהה ידי-לע - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי
.5ם"במרהל ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ

הרותה ,תודהיה תצפהל תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב הנכהה ימימ םוי לכב קוסעל
דחא לכש דואמב ןוכנ ,החלצהב תולועפה ויהיש ידכבו ,םיעצבמה תרשעב םיללכנה ,היתווצמו
שולש - בוט המו ,העיקשה ינפל םוי לכב הקדצל ונתי ,תולועפב תוקסעתמהו םיקסעתמהמ תחאו
.6"הקזח הווה ינמיז אתלתב"ש ,םויב םימעפ

.7'שודק התאו' 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :תבש יאצומ

ןושאר םוי
שדוח-שאר ,ןוויסב 'א

.[דועו חלר ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ שדוח-שאר יגהנממ המכ]

ינש םוי
ןוויסב 'ב

.8"סחוימה םוי"

ןתח אלא ,תועובשה גח דע םינעתמ ןיא .9ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
.10ותפוח םויב

ישילש םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.11הזמ החונ

ישימח םוי
ןוויסב 'ה

.12םויה רפתסהל הווצמ

.13"ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי

גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 15המלש תפ לטונ :14ןילישבת בוריע
וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא דיב ןתיו ,תיזכ רועישב
:רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (16ולשמ םילכוא םה םא ,םילודג וליפא ,תב
תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל הצורש ימ לכל הכזמ ינא"
,17ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה ןמ חפט בוריעה
"בוריע תוצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ בוריעה לטונו רזוחו
:ןינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ .17"...ןידב" רמואו
לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה בוריעב"
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ וניכרצ

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןינעב ןנובתהל שי הז םויב
לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.18'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לכה תושעל

הפסוה - הקדצב טרפבו ,םידסח תולימגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.19"...השדח החיתפ לש ןפואב תדחוימ

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.20בוט-םוי ברעו שדוק תבש ברע לכב הז-ךרד

רכזנ תועובשה גח דובכל םיתבבו תסנכה-תיבב תונליאו םיבשע חוטשל גהנמהש יפ-לע-ףא
.22הז גהנמ ולטיב ונינפלש תורודב השעמל ירה ,21וניבר ךורע-ןחלושב
.ד"בח-ללוכ חול (1

.ז"הדא רודיסמ ,ד"בח-ללוכ חול (2

ק"ס ןחלשה ידבב גפ 'יס ןחלשה תוצקב ש"מכ אלדו ,דפר 'יסל (ב) םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק (3
.י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .גי

.ד"בח-ללוכ חול ,ת"הרק רדסב 'ה תלהת רודיס (4

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע םש (5

.141 'מע גי קלח תוחיש יטוקל (6

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7

םויה תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (8
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבתכב

.ד"בח -ללוכ חול ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה רפס (9

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (10

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (11

םש הרורב הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (12
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה רעשב

.ד"יס ז"כקת ןחלשה ךורע (13

.ד"בח ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (14

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (15

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (16

.249 'מע 'ה תלהת רודיסב ספדנכ (17

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (18

.טעק 'מע םש (19

ס"וס הקדצ ירעש האר) ק"שה דעב םגו ט"ויה דעב םעפה הנווכהו - .ג"ס 315 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל (20
.(הרוקמו הארוהה ךיראת םש טמשנו ,אס

ריכזהל - תונליאו ,("וערי לא רקבהו ןאצה םג") יניס רה ביבס ולדגש - םיבשע .ו"ט-ד"יס דצת ןמיס (21
.םהילע וללפתיו ןליאה תוריפ לע ןינודינ תרצעבש

תוקוחש םושמ ,תונליאה תדמעה גהנמ לטיב א"רגהש איבמ אלק ס"וס םדא ייחב .ו"ס םש ןחלשה ךורע האר (22
הארו .הזב השעת-לאו-בשב וגהנ םידיסחש 'כ םירוכיבה גח רמאמ רכששי רעשבו .םהלש תואגחב םדימעהל םייוגה
אל :המואמ היה אל ל"צז רזעלא תחנמ לעב ר"ומדאה לצאש איבמו ,תוכיראב ד-בסש 'מע 'הרות לארשי גהנמ' 'סב
.םידרווב ת"סה רוטיע אל ףאו םיבשע אל ,תונליא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il