- ב"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוויסב 'ה * תועובשה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הוונע איה הרותה דומילל הנכהה
אטח-תאריו


ונניא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ומצע תולעמב ריכמו עדוי וינעה
-תנתמב לביק ןלוכ תא יכ ןימאמ אוהש םושמ ,ןהב רדהתמ
תוינשמ ויהש יפל ,יניס" היהש ,יסוי יבר םג * םימש
תלעמב ריכה ,"יניס רהמ ןתניתנכ ול תורודס תותיירבו
תורבגתהב היה ןמחנ בר לש ולזמ * וינע היה תאז םעו ומצע
-ארי היה תאז תורמלו ,רתויב הנושמ ןפואבו הלילשל הלודג
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ותלעמ ןאכמו ,אטח


תכסמה םויסו ."אטח תאריו הוונע לטב יבר תמשמ" :אתיא - הטוס תכסמד הנורחאה הנשמב
אל אנתל ןמחנ בר היל רמא ,אנא אכיאד הוונע ינתית אל אנתל ףסוי בר היל רמא" :ארמגב
."אנא אכיאד אטח תארי ינתית

ןוויכמד ,"אטח תאריו הוונע לטב" הנשמב דמלי אלש אנתל ורמא ןמחנ ברו ףסוי בר :רמולכ
.אטח תאריו הוונע הלטב אלש ,חכומ ירה ,אטח ארי ןמחנ ברו ןתוונע אוה ףסוי ברש

.הנשמב הביתכל עגונב וא ,הפ-לעב דומילל עגונב - "ינתית אל"ד שוריפה והמ ןייעל שיו]
'הל תושעל תע" םושמ - שודקה וניבר לש ושודיח םא 1אירטו אלקשה םע רושק הז ןיינעו
תביתכ םגש - איה הנקסמהו .התביתכב םג וא ,דבלב הנשמה רודיסב היה - 2"ךתרות ורפה
,סופדב םג - ךכ-רחאו ,ארמגה םג הבתכנ - הז ירחאלו .שודקה וניבר ידי-לע התיה הנשמה
םיניינעה - ללוכ ,הז ירחאלש תורודב ולגתנש הרותה יניינע ראשל עגונב הזב אצויכו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ וניתובר ידי-לע ומסרפתנו ולגתנש הרותה תוימינפד
.["הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואב ,ונרוד

אירטו -אלקשה העודיו ."ןתוונע ינאש - אנא אכיאד" :תכסמה םויסב י"שר שוריפב ,הנהו
3"אנא אכיאד" תוביתה םוגרת והז ירה - "ןתוונע ינאש" ושוריפב י"שר ףיסומ המ :םישרפמב
.

:תוטשפב - הזב רואיבה רמול שיו

םדא ,רמולכ ,ארבג םש אוה "אנא"ש שרפל םוקמ שי - "ןתוונע ינאש" י"שר שוריפ ילול
,ןתוונע אוה "אנא" ומשש םדא ותואש - "אנא אכיאד הוונע ינתית אל" והזו ,"אנא" ומשש
.ףסוי בר אלו

ינא" הבישיה ינב ינפב זירכי ףסוי 'רש ןכתיי דציכ ירהש ,ןכ שרפל חרכה שי ,הרואכלו
איה וזכ הגהנה - "הוונע לטב" תונשל אלו הנשמה תסריג תא ןקתל שי ,אלימבו ,"ןתוונע
!?הוונעה ךפיה

וניא "אנא"ש ,רמולכ ,"ןתוונע ינאש - אנא אכיאד" :י"שר שרפמ - הז שוריפ לולשל ידכו
.ןתוונע אוהש ומצע לע רמאש ,ףסוי בר ,"ינא" אלא ,ארבג םש

םימכחה ךרד ןיא" :א"שרהמה בתכ רבכ - הוונעה ךפיה הז ירה הרואכלש הלאשל עגונבו
,"ןכ ורמא תועטב אתיירבה הנוש אהי אלש ידכ ,םוקמ לכמ . . םתלעמב חבתשהלו ראפתהל
.הרותה דומילב תועט לולשל ידכ ,תאז רמול וחרכוהש ,רמולכ

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

,לארשי ילודג המכו המכ ויה - ןמחנ ברו ףסוי בר לש םנמזל דע הנשמה תמיתח ןמז ןיב
יבר תמשמ" הנשמה ירבד תא םלוכ ועדי יאדוובו .הזב אצויכו ,4"גילפו אוה אנת בר" ומכ
עגונב אמלשב ,ןכש ,(5"הנשמב הז ובתכו ופיסוה יבר לש וידימלת") "אטח תאריו הוונע לטב
טרפבו) תוינשמל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,תותיירבה לכ תא ועדי םלוכש חרכה ןיא - תותיירבל
.םלוכ ועדי יאדווב - (תורהטו םישדקד םירדסהמ ןניאש תוינשמ

אל") הנשמה ירבד תא ןקתל וררועתנש ולא םה םה ןמחנ ברו ףסוי בר אקווד עודמ ,ןכ םאו
ירחאל ויהש םיארומאו םיאנתה ראש לכ ןיב יכו - ("אטח תארי ינתית אל . . הוונע ינתית
,אטח תאריו הוונע לש אגרדב והשימ היה אל ,ןמחנ ברו ףסוי בר לש םנמז דע יבר תמש
!?"אטח תאריו הוונע לטב יבר תמשמ" הנשמה ירבד תא ןקתל ןוכנל האריש

עגונב) ןמחנ ברו (הוונעל עגונב) ףסוי בר לצא דחוימ ןיינע וניצמש רמול ךירצ ןכ לעו
אטח תארי ינתית אל . . אנא אכיאד הוונע ינתית אל" וזירכה םה ,ןכלש ,(אטח תאריל
.ןמקלדכ ,"אנא אכיאד

:ףסוי בר

לכה . . ףידע יניס . . םירה רקוע - הבר ,יניס - ףסוי בר" :תוירוה ףוס ארמגב אתיא
תותיירבו תוינשמ ויהש יפל ,יניס יל ורק ףסוי בר" :י"שר שוריפבו ."איטח ירמל םיכירצ
."יניס רהמ ןתניתנכ ול תורודס

יתלב תוישוק השקמש קר וניא (םירה רקוע) השקמו ףירח"ש 6הרוא-ירעשב ראובמה - םדקהבו
הלאשל םוקמ היה אל ,ןכ אל םאד ,תוטשפב םג חרכומו ,('וכ ךפיהל ןכו) "הכלה קספל אובי
לכוי אל . . תוישוקב ותופירח בור תמחמ"ש אלא ,(הבישי-שארכ תונמל) "םדוק םהמ הזיא"
."'וכ הרות לש התתימא יפ-לע אוהש ךיא הכלההו ןידה תתימא לא ןווכל

:הזב ןיינעהו

ראשיש חרכה לכ ןיא ,ןיינעה תנקסמל עיגמש ירחאל םג - "לפלופמו ףירח" ,"םירה רקוע"
אובי רחמש ןכתיי ירה ,"םירה רקוע"ש דע ,"לפלופמו ףירח" ותויהל ,ןכש ,וז אנקסמב
.תמדוקה אנקסמה תא (ירמגל הריקע לש ןפואב) רוקעיו

השקי . . לופלפו תופירחב ול ורמאיש טשפ לכ"ש ,בוט-םש-לעבה רמאש 7םגתפה ךרד לעו]
ןיא דע ,אישוק דוע השקיו ץרתי ,ול ורמאיש תופירחו טשפ לכ לעו ,אישוק דימו ףכית וילע
,רחא ןפואב איה םלוע לכבו ,םלועל םלועמ הלשלתשנ הרותהש יפל ,רבדה םעטו ,"תילכתו ץק
,ונממ הלעמלש םלועל סחיב ןורסיח הב שי םלועבש הרותה ,ןכלו ,םלועה ותוא ךרע יפכ
רבדה ןכו ,רתוי הלענ םלועל םילעתמשכ ןכ םא אלא הצרתל רשפא-יאו ,אישוק אוה ןורסחו
.[יוליע רחא יוליעב םלועל םלועמ

רבד הז ירה - "יניס רהמ ןתניתנכ ול תורודס תותיירבו תוינשמ"ש ,"יניס" ןכ-ןיאש-המ
"יניסמ השמל הכלה" אוהש רבדבש 8ם"במרה ירבד ךרד-לע ,ללכ יוניש לש תורשפא אלל רורב
.אתגולפ ךייש אל

:ונניינעל עגונבו

אוה אצמנ ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,הלעמ לעב אוהש םדא לצא יוטיב ידיל האב הוונעה ןיינע רקיע
שודיחה רתוי לודג - םדאה לש ותלעמ רתוי לדגתש לככש ,ןבומו .הוונע לש העונתו בצמב
.הוונעה תדמד יוליעהו

("ןתוונע ינא") "אנא אכיאד הוונע ינתית אל" רמא ףסוי בר אקווד עודמ ןבומ הז יפ-לעו
:יכ -

,הוונעה תדימ םהל התיהש ףא ירה ,"יניס"ד יוליעה םלצא היה אלש םיארומאו םיאנת ראש
הנשמה ירבד תא ןקתל ךרוצ שי הז ליבשבש דע ךכ-לכ הלודג םתונתוונעש ובשח אל ,םוקמ לכמ
."הוונע לטב"ש

ול תורודס תותיירבו תוינשמ" ,"יניס" ,ותלעמ לדוג ועדויב ירה - ףסוי בר ןכ-ןיאש-המ
םע דחיבו ,יוניש לש תורשפא אלל טלחומו רורב ןפואב הלעמ ,רמולכ ,"יניס רהמ ןתניתנכ
האור ירהש ,"הוונע לטב" הב רמאנש הנשמה תא ןקתל חרכומ היה - "ןתוונע" אוהש עדי ,הז
."יניס"ד - תטלחומו הרורב הלעמ - ותלעמ לדוג תורמל ,ותונתוונע לדוג תא שחומב

:ןמחנ בר

היל ירמא (קחצי רב) ןמחנ ברד הימיא" :9ארמגב רפוסמ - (קחצי רב) ןמחנ בר תודוא
ךישיר יסכ היל הרמא ,הישיר ייולג היתקבש אל .הוה אבנג ךירב (10םיבכוכב םיזוח) יאדלכ
אמילג לפנ ,אלקיד יתות סירג אק ביתי דח אמוי . . אימשד אתמיא ךלע יווהתד יכיה יכ
לוכשא) ארוביקל היקספ ,קילס ,הירצי הימלא ,אלקידל אזח היניע ילד ,הישיר היוליעמ
."הינישב (םירמת

רב ןמחנ ברל וא קחצי רב ןמחנ ברל הנווכה םא ,ןמחנ בר םתסל עגונב 11אתגולפה העודי]
ןאכ ןמחנ ברש תוטשפב ןבומ - קחצי רב ןמחנ בר אוה ןמחנ בר םתסש העדהל ,ןכבו .בקעי
םתסש העדהל וליפאו .ל"נה רופיס רפוסמ ויתודואש ןמחנ בר ותוא אוה (הטוס תכסמ םויסב)
תוכיישו רשק שיש ,ןבומ ,םש ותואב םיארקנש ןוויכמ ירה - בקעי רב ןמחנ בר אוה ןמחנ בר
.[םהיניב

,ךכ לכ הלודג תורבגתהב היה (בוטה ךפיהד ןפואב) ולש לזמהש וניצמ ןמחנ בר לצא :ןכבו
ןליא לע ספטל - רתויב הנושמ ןפואבו ,ורצי וילע רבגתה ,שארה יוסיכ ול לפנ רשאכש דע
אלא ,דוע אלו ,לקדה שארל דע ,הובג ןליא טרפבו ,(...וב ליגר היה אל יאדוובש רבד)
...!וינישב םירמת לוכשא ךותחל

םיאנת ראשבמ רתוי) דחוימ יוליעו שודיח הב שי ,אטח ארי היה ןמחנ ברש הדבועה ,ןכלו
,ןכלו ,אטח ארי היה ,םוקמ לכמ ,ךכ לכ הנושמ ןפואב לזמה תורבגתה תורמלש - (םיארומאו
."אנא אכיאד אטח תארי ינתית אל" רמא ןמחנ בר אקווד

,ןכש ,םהלש לזמה היה המ תעדל ןיא - שארל לכל :ירה - םיארומאו םיאנת ראשל עגונב
ומאש ,ןדיד ןודינב ינאשו ,13"ךיקולא 'ה םע היהת םימת 12רמאנש ,םיידלכב ןילאוש ןיא"
.םתוא לאשתש ילבמ ,"יאדלכ הל ירמא" :הברדא אלא ,םלצא הלאש אל ןמחנ בר לש

רבדה ןתינ ירה - 'וכ לזמה ךרד-לע ועמשש המוד ערואמ היה םירחא לצא םג םא וליפאו
.15"הבוטל ולזמ הנתשמ תוכזו הליפת ידי-לעד" ,14"לארשיל לזמ ןיא" ,ןכש ,יונישל

תויהל לוכי הז ןיינעו ,"אמד דישא רבג יהי םידאמבד ןאמ יאה" :14ארמגה ירבד ךרד-לעו
,רתומה ןפואב - הבינגה ןיינעב ,ןדיד -ןודינב ותמגודו ,"אלהומ יא אחבט יא" - בוטל םג
אל" תוביתד םעטהש ,ונייה ,"בונגת אל" תוביתבש "אמעט אקספ" ןיינעב 16רהוזה ירבדכ
,"בונגת" - םימעפל יכ ,"בונגת" תביתמ "אל" תבית דירפהל ידכ ,"אתחנתא" אוה "בונגת
ךאלמה םהרבא 'רו ןקזה וניבר רשאכש רופיסה 17עודיכו ,אתיירואד ילימבו אימשד ילימב
םיבונג םימ"ש (ךכ-רחא) ורמאב ,תינרוחא ןועשה יגוחמ תא ןקזה וניבר בביס ,תודיסח ודמל
.18"וקתמוי

לזמהש ,תאז דוע אלא ,'וכ לזמה רבד-לע עמשש דבלב וז אלש וניצמ - ןמחנ בר לצא ,םנמא
ךכב שודיחה רתויב שגדומ ,ןכלו ,'וכ הנתשנ אלו ,תורבגתה לש ןפואב היה בוטה ךפיהד
.אטח-ארי היהש

גח ברעב םידמול ,הטוס תכסמ םויסבש - אטח-תאריו הוונע - ל"נה םיניינע 'ב ,הנהו
.ןמקלדכ ,הרות-ןתמל םיכייש םהינשש ,ןבומ הזמו ,תועובשה

:הוונע

לכמ ךיכמ" ותויהל - אקווד "יניס רה"ב הרותה תניתנ םעטב 19ל"זח ישרדמב ראובמ
ןוויכמ - העקיב וא רושימ םוקמב אלו ,אקווד "רה"ב הרותה הנתינ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ."אירוט
.לוטיבו הוונע - "ךיכמ" (ב) ,ףקותו ההבגה - "רה" (א) :םיאנת 'ב םישורד הרותבש

לעפנ זאש - הרותה תניתנד הלעמה לדוג תא עדוי ידוהי רשאכ :ןבומ וניא ,הרואכלו
םע לכמ תרחב ונבו" תרימאבש 20ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,"םימעה לכמ ונתרחב התא"ד ןיינעה
הנש ידימ "ונתרות ןתמ ןמז"ב ותמגודו ,"הרות ןתמ רוכזי" (עמש תאירק תוכרבב) "ןושלו
המיאב ןלהל המ" ,21ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הרות דמול ידוהיש תע לכבש דעו ,הנשב
אל ,ךאלמ לצא אל הניאש האלפנו הלודג יכה הלעמ - 22"'וכ ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו
!?הוונע לש העונתב תויהל לוכי דציכ :הלאשה תלאשנ ,חילש וא ףרש

:לוטיבו הוונעד העונתל הריתסב הניא הלעמה תעידיש - רואיבהו

תלילשו רדעה לע הרומ "תולפש"ש - הוונעל תולפש ןיבש קוליחה 23תומוקמ המכב ראובמ
,תולעמ םנמא ול שי ,רמולכ ,בלבש שגר איה "הוונע" ןכ-ןיאש-המ ,"םישנא לפש" ,הלעמה
.הוונע לש העונתב אוה אצמנ בלה שגר דצמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םהמ עדויו

-יפ-לע-ףאו ,ללכ הלעמ םוש ול ןיאש ימ שיש קאדאראהמ לדנעמ-םחנמ 'רה לש םגתפה עודיכו
לעב אוהש ימ שי ,ךדיאלו ;24"אגאת אלב הפצוח" - תואשנתהו הוואג לש שגר ושפנב שי ןכ
.לוטיבו הוונע לש שגר ושפנב שי ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תואלפנו תולודג תולעמ

ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" וב רמאנש ,וניבר השממ - רבדל היארו
,25"םדאה ןימ לכמ רחבנ" - וניבר השמ לש ותלעמ לדוגב ךיראהל ךרוצ ןיא ירהו ,"המדאה
וניבר השמ ריכהו עדי יאדוובו ,26"יניסמ הרות לביק השמ"ש ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו
רשא םדאה לכמ דואמ וינע" היה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרותה תא לבקל הכזש הז אוה אוהש ותלעמב
סחיב וליפא יאק "םדאה לכמ" בותכש המש 27ןקזה ר"ומדא רואיב עודיכו ,"המדאה ינפ לע
!םלועה תומואל

ויה וליאו ,הלעמלמ ול ונתינש ינפמ אלא ןניא ויתולעמ לכש עדיש ינפמ - הזב הרבסההו
.רתוי תילענ אגרדל עיגמ היהש ןכתיי ירה ,רחאל ולא תולעמ םינתונ

לדוג תא ועדויב ,הרואכלד - "ךתרותב יבל חתפ היהת לכל רפעכ ישפנו" 28בותכש המ והזו
,לוטיבו הוונע לש העונתב תויהל לוכי דציכ ,ותרותב ובל תא חתופ ה"בקהש ךכב יוליעה
םא יכ ,ולש הלעמה וז ןיאש ןוויכמ :תנתונה איהש - רואיבהו !?"היהת לכל רפעכ ישפנו"
.לוטיבו הוונע לש העונתב אוה אצמנ ,ןכל ,"ךתרותב יבל חתפ" ,הלעמלמ ול םינתונש המ

לכה" ירהש ,רתויב הלודג הלעמ וב שי - דחא דצמ :"רפע"ב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
לכהש ,הוונעהו לוטיבה תעונת וב שי ,ךדיאלו ,30"המח לגלג וליפא" ,29"רפעה ןמ היה
.וילע ןישד

:אטח תארי

הרותב קסועה לכ" :32ורמא ןכו ,"םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכ" :31ל"זח ורמא
ןיב םולש - םדאה תדובעב וניינעו ."הטמ לש אילמפבו הלעמ לש אילמפב םולש םישמ המשל
תאריד הדובעה ידי-לע לעפנ הז ןיינע ירהו .33ימשגה ףוגהו תימהבה שפנל תיקולאה שפנ
.אטח

תא האריל הלאה םיקוחה לכ תא תושעל 'ה ונווציו" 34בותכה רביד אלמ ארקמ :רקיעו דועו
תארי ,"'ה תא תאריל" - איה (הרות ןתמ) הרותה יניינע לכד הנווכה תילכתש ,רמולכ ,"'ה
.אטח

תלבקל םיאב - רמועה תריפסד םימיה ט"מ ךשמב ודמלש - הטוס תכסמד םויסהמ ,הנהו
רהוזב ראבומכ ,"ערז הערזנו התקנו"ד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע והזש ,םישימחה םויב הרותה
רתויב שגדומה ןיינע] "תומימת תותבש עבש" תריפסש "תועובש ליל ןוקית"ב םירמואש 35
תעבש הל הרפסו"ד ןיינעה תמגודב איה [36תישארב ימי תששכ תומימת - וז הנש תועיבקב
ןיינע לעפנ זאו ,(ה"בקה) הלעבל הרוהט (לארשי תסנכ) השאה תישענ הז ידי-לעש ,37"םימי
."ערז הערזנו" - הדלוהה

ץיצי" - החימצה ןיינע השענ םשו ,"ץפח ץרא םתא ויהת יכ" 38ביתכד - הדובעב וניינעו
דוד חמצ תא" דועיה םויק ידע ,(40חימצמ וניאש רבדמ רפעד ןיינעה ךפיה) 39"לארשי חרפו
.41"רצוקב שרוח שגנו"ד ןפואב - דימו ףכיתו ,"חימצת הרהמ ךדבע

ונירענב" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכת םיכוזש - תוטשפבו
'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל םיאבו ,םעה תומילש ,42"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו
רהל - אפוג םשו ,ץראה תומילש ,43"הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת
,הרותה תומילש ,"יאתילת ןאירוא" - הרותה תא םג םילבקמו ,ישילשה שדקמה-תיבלו ,שדוקה
.44"שלושמה טוח" ,תשלושמה תומילש - םלוכ ףוריצבו

.שממ ונימיב הרהמב ,דימו ףכת - הז לכו
ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה תועובשה גח ברע ,רבדמב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2153-2147 'מע ,'ד ךרכ
.נ"שו .35 הרעה 89 'מע ב"יח ש"וקל האר (1

.ב,די הרומת .א,ס ןיטיג הארו .וכק,טיק םיליהת (2

.25 'עה םש ג"יח ש"וקל םג האר (3

.נ"שו .ב"עס ,נ ןיבוריע (4

.ב"ערה 'יפ (5

.ו"נפ ולסכב ה"כב ה"ד (6

.אעש 'מע זוע-לדגמ .ךליאו זצר 'מע םיניינע ז"הדא ירמאמ (7

.ג"ה א"פ םירממ 'לה .(ינשה קלח ה"ד) מ"היפל ותמדקהב (8

.ב,ונק תבש (9

.םש י"שרפ (10

.ב,אל ןיטיג - 'סותו י"שר (11

.גי,חי םיטפוש (12

.א"יפס ז"ע 'לה ם"במר הארו .ב"עס ,גיק םיחספ (13

.א"עס ,םש תבש (14

.םש י"שרפ (15

.ב,גצ ב"ח (16

.ךליאו ועק ע"ס ז"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (17

.זי,ט ילשמ (18

.ךליאו ב"עס ,וט .ג,ד ונתשרפ ת"וקל .ה,ה םיטפוש י"ת .זי,חס (רעבאב) םיליהת שרדמ האר (19

.ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא (20

.דועו .ג,חס ורתי א"ות .דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפר ר"אבדת האר (21

.א,וט ק"ומ .א,בכ תוכרב (22

.33 'מע ג"יח ש"וקל םג הארו .(טש) צ"צהלו .(ב ,טנ) יעצמאה ר"ומדאל ידוקפ פ"ס ז"הואיב (23

.א,הק ןירדהנס האר (24

.'זה דוסיה קלח 'פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ (25

.א"פר תובא (26

.אנ 'מע ב"סקת מ"הס (27

.(א,זי תוכרבמ) 'וכ רוצנ יקלא תכרב חסונ (28

.כ,ג תלהק (29

.כ ,ג"פ ר"הק (30

.ןפוסב הכונח 'לה ם"במר (31

.ב,טצ ןירדהנס (32

.ךליאו ג,ופ תוטמ ת"וקל האר (33

.דכ,ו ןנחתאו (34

.ב"ער ,דצ ג"ח (35

.כ"מבו .ג ,א"פ ר"הק (36

.חכ,וט ערוצמ (37

.בי,ג יכאלמ (38

.ךליאו ג,גנ תומש א"ות הארו .ו,זכ והיעשי (39

.ב,אצ יעסמ ת"וקל .ב,חפ ןילוח האר (40

.גי,ט סומע (41

.ט,י אב (42

.בי,אי בקע (43

.בי,ד תלהוק האר (44


ןכ-ןיאש-המ ,"םישנא לפש" ,הלעמה תלילשו רדעה לע הרומ "תולפש"
אצמנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תולעמ ול שי םנמא - בלבש שגר איה "הוונע"
הוונע לש העונתב אוה

יאדו ,"יניסמ הרות לביק"ש "םדאה ןימ לכמ רחבנ"ה ,וניבר השמ
רשא םדאה לכמ דואמ וינע" היה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ותלעמב ריכהו עדי
"המדאה ינפ לע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ירקיעמ איה חישמה תאיבב הנומאה
הנומאה


!?"ואנ חישמ" תקעוצו הזירכמ "שטיוואבויל" אקווד עודמ

"שטיוואבויל"מ םיזחוא םניאש "םידגנתמ" םע שגפיהל ול ןמדזמש ,ובתכמב ידוהי ילא בתוכ
,[..."שטיוואבויל"מ "םיזחוא" םניאש הדבועה דבלמ - "שטיוואבויל" יהמ גשומ םהל ןיא]
םניא םה ...!?"ואנ חישמ" תקעוצו הזירכמ "שטיוואבויל" אקווד עודמ :םהיפב הלאשו
...!"ואנ חישמ" קועצל המ םהל ןיא ,אלימבו ,"ס'רעשטיוואבויל"

.רבד ונבישאש שקבמ ,םתלאש לע םהל בישהל המ ול ןיאש ןויכמ ,ובתכמב ךישממו

רשאכש ךכ לע םייתעבש הלהבהו ההימתה הלודג - הלאשה םצעבש ההימתה לע ףסונ ,ןכבו
!בישהל המ םיעדוי אלו םילבלבתמ ,וזכ הלאש םילאוש

תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא" - ותאיבל היפיצהו חישמה תאיבב הנומאה :ךמצע עגהו
.םירקיעה ג"ימ דחא ,איה הנומאה ירקיעמ - "אוביש םוי לכב ול הכחא . . חישמה

ךדבע דוד חמצ תא" :םויב םימעפ 'ג - לוחה תומימ הליפתו הליפת לכב שקבמ ידוהי לכ
םימיו תותבשב םג ,הלוכ הנשה ימי לכבו ,"םויה לכ וניוויק םתעושיל יכ . . חימצת הרהמ
!"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :הליפתו הליפת לכב םישקבמ - םיבוט

- הלואגה לא תולגהמ האיציה לע הקעצהו השקבהש םינעוטה "םישפיט" םנשי הז לכ ירחאלו
...!"שטיוואבויל" לש "שודיח" איה - "ואנ חישמ" ,"תולג יאלאד"

...!ךכל וניכזש ונירשא :הברדא ,ךכב ו"ח תשייבתמ הניא "שטיוואבויל"

.רבדבש "שודיח"ה רבד-לע "םישפט"ה לש םתועט תא לולשל ,אופא איה הנווכה

ךדבע דוד חמצ תא" תרימאל עגונב "וצרתי" המ לבא [...] םיליהתב קוספל עגונב אמלשב
ןכו ,לוחה תומימ הליפתו הליפת לכב "םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ
םיבוט םימיו תותבשב םג הליפתו הליפת לכב "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" תרימא
...!?םהלש תוליפתב "תולימה שוריפ" תא םיעמוש םניא םאה -

רומאב" - אוה טושפה שוריפה :"ךיקולא היא םויה לכ ילא רומאב" - [...] הזל ץוריתהו
,"ךיקולא היא" ,םרמואב ,םויה לכ םיבייואה םיגיעלמ תולגה ןמזבש ,ונייה ,"םויה לכ ילא
היה ,ותוא דבוע התאו תמא םיקולא אוה םא" ,"ךרזעיו םוקי - אוה םיקולא םא" ,רמולכ
."תולגה ןמ ךאיצומו ךתוא עישומ

- "ךיקולא היא םויה לכ ילא םרמאב" - רבדה לפכנ הז ירחאלש םיקוספבש ןוויכמ ,םנמא
היא םויה לכ" :ידוהיל הנעט יהוזש ,םיניינעה תוימינפב שוריפה לע זמרמ ןיינעה לפכ ירה
רשקב ותליפת לע ,ןדיד-ןודנבו ,ה"בקה לע םנמא אוה בשוח הליפתה תעב - !?"ךיקולא
!?"ךיקולא היא םויה לכ ,איה הלאשה ,לבא ;הלואגל
,2210 'מע ,ד ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ;ה"משת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 2212

יבר יצוצינ


!תוחילש - תודיסחה תוהמ


ררוע ,תועובשה גחב לח ותוקלתסה םויש ,בוט-םש-לעבה
לזרב לש םילבח ןירשוק"ש ןירדהנסה תגהנה תא קזיחו
םניא יכ םינעוטה תנעט * "לארשי תורייע לכב ורזחיו
- הרותב םיעוקש םהש קומינב ,ד"בח יכרדב לועפל םיצור
ידכ "הנש ק"ת ךלהמ" ךלה ומצעב ה"בקה וליפא * תקפקופמ
לארשיל הרותה תא איבהל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמוא (54-53 'מע 'תוחילשה רפס' האר) א"כשת תועובשה גח לש ינש םוי תחישב

אלוליהה םוי לח תועובשה גחבש) ט"שעבה לש ושודיחש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ובשי ,וינפלש לארשי ילודג :ךכב היה ,ול ומדקש לארשי ילודג לע (ולש
וליאו ,תאז ושקיבש ולא םע ודמל ,הרות ודמליש םשקבל ואבשכו ,םמוקמב
דמלו ,לארשי תוצופת לכב ,'וכו רפכל רפכמו ריעל ריעמ ומצעב ךלה ט"שעבה
ןירדהנס לש םדיקפת יבגל בותכ "והילא יבד אנת"ב . . הרות לארשי םע
תא לארשי תא דמלל "לארשי תורייע לכב ורזחיו לזרב לש םילבח ןירשוק"
אלא ,דואמ המודק הגהנה איה ט"שעבה תגהנהש ,אופיא אצמנ .ןושעי רשא השעמה
ךכ .וז הגהנה קזיח ט"שעבהו ,ןכמ רחאל וז הגהנה הכשמנ אל תונוש תוביסמש
תא םשל וחלשש וא ,םוקמ לכב םמצעב וכלהש ,וירחאלש םיאישנה וגהנ םג
."ותומכ םדא לש וחולש"ש ,םהיחולש

ידכ "הנש ק"ת ךלהמ ה"בקה ךלה" הטמל ה"בקה עיגהשכ ,הרות ןתמב היה םג ךכ
לוכי היה ירהו ,ךכ ה"בקה השע המ םשל :הרואכלו .לארשיל הרותה תא תתל
הארוה ןאכמ אלא ?"הלע רמא השמ לאו"ש םשכ ,הלעמל לארשי תא תולעהל
םמצע ומדיש :"םיקידצ םלוכ ךמעו" ,"םארובל ןימוד םיקידצ"ש ,לארשיל
דעו םלועה הצקמ םמצעב וכליי אלא ,םהילא ואוביש דע וניתמי אלו ,םארובל
יאדווש ול המדנש הלאכ םידוהיל וליפא . . םידוהי םע הרות דומלל ידכ והצק
.םירבדה ועיפשי יאדווב . . לבקל םינכומ ויהי אל םהש

"הלוכ הרותה לכ"

םג תובבל בוריקב קוסעל הבוח ד"בח תטישל עודמ יברה ראבמ הב ,ה"כשת תנשמ תרגיא ןלהל
ןרהא 'ר תרזעב ,תילגנאמ ישפוח םוגרתב) תישיאה תינחורה תומדקתהה ןובשח-לע אב רבדה םא
:(דודשאמ סייוו יולה 'יחיש

,ה"כשת זומת 'ח ,ה"ב

קינטוג הנינפ

םירומל ידוהי רנימס י"ע

50 קיווב 'חר

8 ,ןייט רהנ לע דהסטג

הילגנא

!הכרבו םולש

.ךבתכמ תלבק תא רשאמ

לש הכרד ןיינעב אירטו אלקשל בל תמושת ידמ רתוי העיקשמ תאש יל הארנ
,ד"בח תא םירקבמש ולאמ קלחש הארנ ךבתכממ ,ןכ לע רתי .ד"בח תודיסח
תא קידצהל םיסנמ אלא תמאה תא םישפחמ םניא ,םהיתונעט תא םינחובשכ
.תויהל הכירצש יפכ םניאש םישח המינפ םבילב רשא ,םתוגהנתה

תא ,רמולכ .ךבתכמב הלעמ תאש היעבה תא בתכמב יוארכ ריהבהל לק הז ןיא
םידוהי ברקל םיצמאמה תמועל הרותב תימצע תוקזחתה לש תיסחיה תובישחה
ררבתהל לוכי ןיינעהש ןוויכמ ,ךכב ןודל ךרוצ האור יניא השעמל .תודהיל
ךרדב םירבדב ןודל רתוי לק ןבומכ יכ ,ןודנולב ש"נא לצא הנושארה תונמדזהב
.ןאכלו ןאכל היעבה ידדצ לכ תאלעה ידי-לע ,תישיא

ללה לע עודיה רופיסה תועצמאב בתכמב ןיינעה תא ריהבהל לדתשא םינפ לכ לע
תיצמת אוה ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המש ,עבק רשאכ ,(אל תבש תכסמ) ןקזה
ךרדה יכ ןעוטה ,ללוכ ךרבא םילאוש ונא ובש ,בצמ ראתנ הז יפ-לע .הרותה
אצמנה ידוהיה ,ותלוזמ תומלעתה ךות הרות דמללו תבשל אוה וליבשב הנוכנה
ךיא - םינש המכ דועב ול רוזעיש הז סיסב לע ,תודהיל וברקל שרודה בצמב
?ךופה היה בצמה ול שיגרמ תייה

החפשמ תעפשהבו ,תווצמ תרמוש הניאש החפשמב דלונ תייה התאש חיננ ,רמולכ
שפחמ התא ובש בלשל תעגה הנהו ,ינרות ןויבצמ קחורמ תייה הביבסהו וז
.ךב ןיינעתמ וניא שיאו ,םיידוהי םייחו תווצמו הרות םע תוהדזהלו ברקתהל
דואמ אוהש ,בישמ אוה ,הרותב תולעתהל ףאושה ,ללוכב דימלת לא ךתיינפ לע
הארי אוה םינש רפסמ דועב ךא ,ומצע םודיקב קוסע אוה עגרכש ןוויכמ ,רעטצמ
.ךנעמל תושעל לוכי אוה המ

םלעתהל ןכומ אוה םא ךא ,באכ ךותמ קעוצ אוה ,לענה תצחול ידוהיל רשאכ
ומצע ןוחבל בייוחמ אוה יזא ,רחא ידוהי לש תודהימ קוחיר לע באכ תקעצמ
.תוידוסיב ובצמו

אל רשאכ ,תאזכ הטיש התיה אל םינש האמ וא םישימח ינפלש הנעטל עדומ ינא
רוסא ךא .הרות דומללו תבשל היה ידוהי דלי לש ירקיעה ודיקפתש קפס היה
,םהה םימיב .הנוש דואמ בצמה היה תורוד השולש וא םיינש ינפלש חוכשל ונל
הנכס התיה אלו ןכ-םג ידוהי היה בוחרה ,רשכ ידוהי תיב היה ידוהי תיב
היה בושחה רבדה ,וללה םיאנתב .'וכו תבורעת יאושינ ,תוללובתה לש תידיימ
היעבה לזמה עורל ,ונימיב .לודג ןדמלל ןטק ןדמלו םכח דימלתל רוב ךופהל
.שפנ חוקיפ לש איה היעבה .םידוהי לצא הרותה תעידי תמר תאלעה לש הנניא
.הלימה לש רתויב טושפה ןבומב םידוהי וראשייש ידכ םידוהי תלצה וז השעמל
.לכה החוד שפנ-חוקיפש ןבומו

גשומ לבקל ותורשפאב ,תמייוסמ הטיש דומלל ןמז םדאל ןיא רשאכ ,םימעפל
תלוזל הרזע תסרוגה ,ד"בח תטיש .הטישה דסיימב תוננובתה ידי-לע היתודוא
ברה ךורע-ןחלוש לעב ןקזה ר"ומדא תשיגב הדוסי ,תימצע הברקה ןובשח לע םג
היהש ללגב אלא ד"בח לש ברה היהש ללגב אל - לארשי תוצופת לכב לבקתהש -
רודל רודמ הרבע ותטיש .תטלוב הרוצב ורודב םילודגה םימכחה-ידימלתמ דחא
,ךכב ראפתה אל םלועמו הרשע-עבש ליגב תינבר הכימס לביקש ,ה"ע ימח םגו
,היסורב שדח רטשמ םקש ןוויכמ ךא .הרות דמללו הלילו םוי תבשל ףידעמ היה
תא ליצהל גאד דחא לכש בצמ רצונ ,טרפב תודהיבו ללכב תדב תוסגב םחלנש
םק .תינחור הגהנהו הכימת אלל וראשנ תוידוהיה תוליהקהו ,ותחפשמו וייח
ךומתלו תובישיה לע ןגהל הרות לש התמחלמב םחלנ ודבלו ל"קוצז ה"ע ימח
גאד ןכ-ומכ .ידיסח אלה וא ידיסחה םרזל הבישיה לש התוכיישל רשק אלל ,םהב
.ידוהי ךוניח לבקי ,קחורמ םוקמב תיטסינומוק החפשמל ןב ,ידוהי דלי םגש

תודוה קר הז ,תיטייבוסה היסורב תווצמו הרות ירמוש יפלא םויה שי םאו
םייוניעה תכסמ לוכל העודיו .וידימלתו ל"קוצז ה"ע ימח לש תישיאה הברקהל
אוה .וז הטישל היח המגוד שמשל לוכי ךיבא ,השעמל .םהילע ורבעש םירסאמהו
ינפ לע ,םידוהיה םייחה תרגסמ ךותב םרמשל ךכבו םידוהיל רוזעל ףידעה
םיכוז ולא תוחפשממ םיבר םידלי ה"זעבו .הרותב ימצע םודיקו ללוכב הבישי
.הרות םידמולו םויה םיבשויו

םה םאה :ד"בח תטיש ירקבמ לש םהיתונווכ תוניצרל טושפ ןחבמ עיצא ,םויסל
,םיחוכיו לע זבזבתמ םנמזמ קלחש וא הרותה דומלל םנמז לכ תא םישידקמ תמאב
זובזבל םימרוג ךא הרות יפ-לע םירוסא םניאש םיקוסיע ראשו םינותיע תאירק
םתנעטש ,רמול זעמ ינא ?תלוזל תינחור הרזעל הנפומ תויהל לוכי היהש ןמז
םיעוקש ונא"ש קומינב ,ןהב תלעופ ד"בחש םיכרדב לועפל םנוצר יא רבדב
.תקפקופמ - "הילא ונמצע תא םישידקמו הרותב

חישמה תאיבל הנכה

לש ףסוא ןלהל .'הכולהת'ב תופתתשהה לע המישר הז רודמב ונמסריפ (הצק ןויליגב) דקתשא
הלא ויה .תוכולהתהמ םיבשל ז"כשת-ה"כשת תונשב ורסמנש ,ןושאר םוסריפב ןקלח יברה תוכרב
:(הלילב רמאש תא הבחרהב יברה ראיב תודעוותהב תרחמל םימעפו) תורצרצק תוכרב

:ה"כשת חספ-לש-יעיבש

("ןי'פאה ןיירא ןעמ לאז") וצפקי-ודקריש - "קאזאק פאה" ונגינש ןוויכ
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל"

:(בוקודוח ברה ידי-לע ,הלילב 12:00 העשב) ה"כשת תועובשה גח

."וירדח ךלמה ינאיבה"ל הז איביש - "הצורנ 'וג ינכשמ"ה םייוקש ןוויכ

(זיש 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה')


:ו"כשת חספ-לש-יעיבש

.החמשב 'ה דובענ ונאשו - "וברק לעו ויערכ לע ושאר" םייוקיש

:ו"כשת תועובשה גח

."תוניגנב חצנמל" רחמ םוי תרטפהב םירמואש יפכ - תוניגנב חצנמל םייוקיש

:ז"כשת חספ-לש-יעיבש

."קאזאק פאה" םע "הנה ובושי לודג להק"

:ז"כשת תועובשה גח

הנכה - "ילגר"ה - הז היה םירצמ תאיציב וכלהש ילגר ףלא תואמ-ששהש םשכ
,הרות ןתמל

,תוימינפב(ו החמשב) הרותה תלבקל הנכה איה - וזה לגרב הכילהה הז ךרד לע
.'וכ חישמ תאיבב היהתש

ל"זח ירבד תא םג ריכזה יברה יכ ,ןייצש ,בוקודוח ברה ידי-לע םיבשל ורסמנ םירבדה)
.(הרותה תלבק התיה אל - םירצמ תאיציב דחא רסח היה וליאש
תודיסחה ינייעממ


אשנ תשרפ


(ח,ז) יררמ ינבל ןתנ רקבה תנומש תאו תולגעה עברא תאו

הנומשו םיעברא רשאמ תוחפ אל - בר אשמ סימעהל םיכירצ יררמ ינב ויה ולא תולגע עברא לע
.םירתימו תודתי ,םינדא ,םידומע ,םיחירב ןכו ,םישרק

:ארובה תדובעב בושח חקל ןאכמ

ונילע המושש םשכ ."הלטבל דחא רבד ומלועב ה"בקה ארב אל" (ו"פ תובא) םירמוא ל"זר
הנשמה ירבדכ ,ה"בקה לש ודובכל ונייהד) ארבנ הנעמלש הרטמל רבד לכ - תיתומכ - לצנל
ראשייש ונממ ןטק קלח וליפא "זבזבל" אלו - תיתוכיא - ולצנל ונתבוחמ ןכ-ומכ ,(םש
.לצונמ יתלב
(ה"משת אשנ תשרפ תבש תחישמ)


(ט,ז) ואשי ףתכב םהילע שדוקה תדובע

םהינפו ץוחל םהירוחאו ,םינפ דגנכ םינפ םיאשונ ףתכה לע (ןוראה תא) ותוא םיאשונשכ
(ב"פ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר) םינפל

ויהש ךכ ,םהירבע ינשמ םיבותכ ויה ןוראבש תוחולה ןכש - "םינפ דגנכ םינפ ןיאשונ"
,אקווד "םינפ דגנכ םינפ" ןוראה תא ואשנ תהק ינב :דועו תאז ."םינפ ולוכ" תניחבב
."םכמיע 'ה רביד םינפב םינפ" (ה ןנחתאו) רמאנ ובש ,יניס-רה דמעמ תמגודב

ךותמ ,ףוגה יכרוצ יולימב ונייהד ,"ץוח" יניינעב קוסעל ידוהי לע - "ץוחל םהירוחאו"
."רוחא" תניחב - גונעת אלל ,דבלב הייפכו חרכה

.ימינפ ץפח ךותמו ןוצרב תויהל ךירצ הווצמהו הרותה קסע וליאו - "םינפל םהינפו"
(84 'מע ךיתווצמ-ךרד)


הטמל בדנימע ןב ןושחנ . . ןושארה םויב בירקמה יהיו
(בי,ז) הדוהי

ןתינ תוכלמה רתכש ,הדוהי טבש בירקה הז םויבו ,(620) ר"תכ היירטמיגב "ןושארה םויב"
."'וגו הדוהי הירא רוג" ,(טמ יחיו) ביתכדכ ,ול
(פר 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(די,ז) תרוטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ

(י"שר) התיה העש תארוהו ,דבלב וז אלא ןוציחה חבזמ לע . . תרוטק וניצמ אל

תא" (חכ סחניפ) בותככ ,"לכאמ" תניחבב םהש ,תונברק תברקהל דעוימ היה ןוציחה חבזמה
ךרוצ היה תונברק תברקהל חבזמה תא ךנחל ידכ םלוא ."ימינפ רוא" ונייה ,"ימחל ינברק
"ףיקמ רוא" ,"חיר" תניחבב איהש ,תרוטק וילע וריטקה ןכל ."ףיקמ רוא" ,הלענ רואב
.(לכואה ומכ תימינפ הרוצב ףוגב לכעתמ וניאו ,ונממ תינהנ שפנהש רבד אוה חירה)

ול םיארמ זאש ,הרות ודמלל םיליחתמו "רדח"ל ותוא םיסינכמש קוניתל ,המוד רבדה המל
.ודומילל וביל תא ךושמל ידכ ,תונוש תונתמ ול םיקינעמו הריתי הברק
(טכ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(חי,ז) רכששי אישנ רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב

(י"שר) הרותב םיעדוי ויהש - תחא ,םיטבשל ינש בירקהל הכז םירבד ינש ליבשב

.הדוהי טבש רחאל ,"םיטבשל ינש" אלא בירקה אל הרותב רכששי לש ותולדג תורמל

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ רמוא רבדה םעטב

ןושארה היה ,הדוהי אישנ ,בדנימע ןב ןושחנ ןכש ,םימש תוכלמ לוע תלבק למסמ הדוהי טבש
םויקו הרותה דומיל תא םילמסמ ןולובזו רכששי ,ךדיאל .ףוס-םי תעירק תעב םיל ץפקש
ןכל ."ךלהואב רכששיו (תווצמה םויק) ךתאצב ןולובז חמש" (גל הכרב) בותככ ,תווצמה
ל"זר רמאמכ ,ארובה תדובעב הדימה איה ןכש ,ןולובזו רכששי וירחאו ןושאר הדוהי בירקה
,הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקיש ידכ ,עומש םא היהול עמש המדק המל" (ב"פ תוכרב)
."תווצמ (לועו הרות) לוע וילע לבקי ךכ-רחאו
(פקת,אפר 'מע רבדמב הרותה-רוא)

* * *

:ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

העידיו הנבה) "עמשנ"ל (הדוהי ,לוע תלבק) "השענ" לארשי ינב ומידקה הרות ןתמב םג
הדומ"ב ליחתמ אוה :ידוהי לכ לש תימוי-םויה הדובעב םג עבקנ הז רדסו .(רכששי ,הרותב
.הרותה דומיל לש הדובעה האב ןכמ רחאל קרו ,לוע-תלבקו האדוה ,"ךינפל ינא
(ה"לשת אשנ תשרפ תבש תחישמ)


(חי,ז) רכששי אישנ רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב

:הרותה דומילל םינוש םיזמר אוצמל ןתינ ,רעוצ ןב לאנתנ ,רכששי אישנ לש ומשב

ןושל "הרותה ןתונ" הרותה תכרב חסונכו ,םויו םוי לכב הרותה תא ונל ןתונ ה"בקה - ןתנ
.הווה

םיאטבתמ וז תידימת הניתנב ."םויה לכ לא דסח" (בנ םיליהת) רמאנכ ,דסחל זמור - לא
.ה"בקה לש ובוטו ודסח

י"שרו ,"איה רעצמ אולה" (טי אריו) רמאנש ומכ) טועימ ןושל אוה "רעוצ" - רעוצ ןב
,ומצע תא לטבלו ןיטקהל בייח הרות רתכב תוכזל הצורש ימ .רעצ ןושלו ,("הנטק ריע" שרפמ
תא רעצל וילע ןכו ,"ךתרותב יביל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לוכל רפעכ ישפנו" רמאמכ
.(ו"פ תובא) "היחת רעצ ייחו" ,ומצע
(פר 'מע רבדמב הרותה-רוא)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישימח םוי
תועובש ברע ,ןוויסב 'ה

.1"השדח החיתפ לש ןפואב . . הקדצה תניתנב תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הרות-ןתמ-ברע"

,תועובשה -גחל עגונב הריתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.2לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה-גח
.3יברל םידיסח [קדצ-הרומ - 'ץ"ומ'

.4"תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל" :חסונב גחה תכרב לחאל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

:גחל תונכה

בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי :ןילישבת בוריע
.(אנר ןויליג 'תורשקתה'ב םיטרפ דועו) 'ה תלהת רודיסב ספדנ בוריעה רדס .5"ןילישבת

,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב :תסנכה-תיב טושיק
.6גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ אל

הרואתל תבשה ןועש תא ןווכל שי) גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 7הקולד שא ריאשהל יוצר
.(8תועובש לילב שרדנכ

וקילדי ,זא וקילדה אל םא .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ :תורנה תקלדה
רנ קילדהל" :(10תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .9הדועסה ינפל הלילב
וכרבי אל ,המצעל תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיאש םירמוא שי .ונייחהשו "בוט םוי לש
.11שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש'

וכרבי זאש ,תועובשה-גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.12"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

תועובשה-גח ,ישיש םוי
ןוויסב 'ו

תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע תיברע ללפתהל םיניתממ תועובש לילב
.13בוט-םוי סנכנש ינפל ,"הנייהת תומימת" ,רמועה

הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה-גח" :תובוט תוטלחה
ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל ןכו ,םימש תאריב
.14"םירופיכה םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה

:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימ .15(וב וספדנש םישידקה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ
15*.םויב

אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי" :16ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה
.17"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ

,הבר-אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (18הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(18הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה-לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
.19"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש-תאירק

:20'תועובש ליל ןוקית' חסונל םינוקית

הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . ' :אוה הריצי רפסד םויסה ,21יתיארש םיסופדה לכב (א)"
.'בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו"
.תנמאנ. . '" :ומצע -ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
:ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער 'ג
.'תמא רובידו ,ןושלה תרימשו ,הקיתש

:י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)"
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,'. . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא'

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא :רהוזבכ תויהל ךירצו"
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

ספדנכ 'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ רמול אלש ש"נא ןיב ץופנ גהונ
.22'ןוקית'ב

,ןכמ רחאל .23תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב
שש וידי לוטייו ויכרצל אציי .הרותה תכרב םיכרבמש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשכ
לע :תוכרבה לכ ךרביו ,24הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ
.27הרותה תכרבו הניש ריבעמה ,תורצקה תוכרבה ;25המשנ יקולא ;26רצי רשא ;25םידי תליטנ

.28הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

בוט-םויו תבש לכב הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.29

.םותי שידק .ונעישוה .ישיש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.31תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (30ןכ ינפל ףאו

.32םלוע לש ונוביר .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.34'תומדקא' םירמוא ןיאו ,33תור תליגמ ןיארוק ןיא

תורבידה תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
36הרותה-רפס לא וינפו להקה דמוע - תורבידה תרשע תאירק תעשב .35'ןוילעה םעט'ב םיארוק
.

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ .37לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה
.38הדובכ ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה

תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל
39תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב לבא .תומשנ
.

תרכזהב .40רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר
.41"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ

.42'םימחרה בא' רמול יאשר ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

.שידק-יצח .וללהי .ירשא

:ףסומ תליפת

.43"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.44(קיריחב 'ל) "םהיונל" :'ה תלהת' רודיסב םג רבעב היהש

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.45תילטב תוסוכמ םינהוכה

,"ךכרבי" :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.46"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.47עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה םירמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ ."קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
.47"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו

.48"'!בוט לזמ' תועובשה-גחב רמול םיגהונ ויה םינושארה םידיסח"

דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.49'זובי'זמב

הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .51שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :50בלח ילכאמ
תיעיבר םויה םיתוש ןכ .53רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,52תחא העש םיניתממו
.54בוט םוי תחמשל ןיי

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
.56"ימוסבל" ןיא יאדו ךא .55הרותה0 וב הנתינש

רופיס רפסל םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה-גחב 'הרות' רמול ,םייברה לצא אוה גהנמ"
תא םג ריכזהל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .58ךכ גוהנל ןוכנו .57"ט"שעבה ונרוממ
.59ךלמה דודו וניבר השמ

אישנ יברה גהנ [60העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל ונרוד

לעב ,ןקזה וניבר לש ונוגינ תא הז םויב 'םינגנמ' ,םילגרה תשולש לש ןורחא םוי לכבכ
.61תובבה עברא

62תועובשה-גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.

62*.'והילא חתפ' :םיליחתמ .החנמ

שדוק-תבש
63גח-ורסא ,ןוויסב 'ז

63*.'דודל רומזמ' :םיליחתמ .תבש תלבק

.64א קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

ןושאר םוי
ןוויסב 'ח

.65ןונחת םירמוא ןיא ,ללכב דעו ןויס ב"י דע

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.66סוניכה דובכל תועובשה-גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,67ט"לשת תנשב
הליכאה תורשכ ,החפשמה-תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל רשקב ,םישנל
ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש תורנו הייתשו
.ללכבו ,ולא תויונמדזהב

:ןימולשתה ימי

.68ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה-גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.69ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

תועובשה-גחב םתאבהו ,תועובשה-גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 70רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ לעו ,הארוה ונרוד אישנ יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה-גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.71ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה

,ישימח םוי
ןוויסב ב"י

תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז .ןימולשתה ימי םויס
.72הקדצה תניתנבו ,לארשי תודחאו
.דוע ש"ייעו ,טעק 'מע ג"ח טקולמ םירמאמה רפס - הגומ רמאמב (1

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה (2

תוחישה-רפסב ,תוכיראב ןיינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (3
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (4
.נ"שו טפר 'מע

.ד"יס ז"כקת ןחלושה-ךורע (5

יגהנמ רצוא' - ד"בח -ללוכ חולב אבוהו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה ולא םיגהנמ יכ םא (6
.ש"עו ,גצר 'מע 'ד"בח

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (7
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

.ךליאו ה"כס ג"יפ התכלהכ תבש תרימש האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (8
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא עיבי ת"וש

ןמסנה הארו ,דסח-תרות לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (9
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציקב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (10

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (11

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (12

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (13

ק"כ הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאמ ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןויס ד ,םוי-םויה (14
םחנמ תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא
.119 'מע ב"שת תוחישה-רפס הארו .(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה -

םידיסח"ש ,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.133 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח הרות לארשי גהנמ 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
.וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ליעל האר ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ח"משתו ה"כשת תולבאה

.35 'מע 3 ןויליג שטיוואבויל ץבוק ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (*15

.3 'מע 'םולש-תרות - תוחישה-רפס'מ ,44 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (16

ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה רפסל םינייצמו (17
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה רתכה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (18

.100 'מע ב"שת תוחישה-רפס (19

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (20

.םינפבכ וז תועט הנקתנ (158 'מע ה"לשת םילשורי ,לוכשא תאצוהב םוליצ-סופד) םייהלדר תאצוהב (21

-רדא א"י םוי םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח וביסמב ךלמה האר (22
.דועו .א

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה-ףכב אבומ ,תונווכה רעש (23
.םויכ 2:13 העשב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (24

הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' 'יאשחב הארוה' (25
.לעופב ונגהנמ ןכש תודיחיב

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלשה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלשה-תוצקב (26
הארו .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי-יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש תודיחיב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (27

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ-חמצה ר"ומדא םשב ,טבש ד"וי םוי-םויה הארו .225 'מע די קלח תוחיש-יטוקיל (28
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (29

.256 'מעו ,251 'מע גכ קלח תוחיש-יטוקיל (30

.315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (31

ןכלו ,הרות-ןתמ םוי תמגודב איה תורבדה תרשע תאירקש ,כ"רד אתקיספמ (254 'מע ,גכ) ש"וקלב אבומכ םעטה
.ל"זח תנקתכ רוביצב התאירקל אקווד הנווכהש רורב ירהו .זא התעימשל לארשי ידלי תא סנכל שי

אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח יתב ,ןכ-לע
,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע ועמש
הנה - גחב תאז תושעל םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח -ורסיאב תאז ןגראל ףידע
.ז"הדא רודיס (32 .הזב לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלשה-תוצקו בכש ס"וס הרורב-הנשמה פ"ע

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (33
.הש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

-יטוקיל .ז"יס מ"פ ללוכה -רעש הארו .ורודיסבו (ז"ס דצת) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא .םש םיגהנמה רפס (34
וביסמב ךלמה) ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ ונרוד אישנ יברה ק"כ ךא .231 'מע גל קלח תוחיש
.(גש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל ,(אעק 'מע א"ח

.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (35

.שד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .44 'מע םיגהנמה רפס (36

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (37

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (38

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (39

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די קלח תוחיש-יטוקיל (40

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (41
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב תומשנ ריכזהל
ב"ח 'ךלמ ימי' ,ומא םשב וריכזה ,ויבא לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב
.(833 'מע

'וביסמב ךלמה' - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (42
.טנ-חנ 'מע ב"ח

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה-רעש .םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש = (43
.בי

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (44

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד-יטוקיל .ירשת וט ,םוי-םויה (45

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (46

.42 'מע םיגהנמה רפס (47

.(304 'מע ג"ישת שדוק-תוחישב ז"ע רואיב) 121 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה-רפס (48

יגהנמ רצוא'בו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה-רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (49
.דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע 'ד"בח
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה םוליצ

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (50
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (51
.ד"בח

'יס ד"ויח 'גהנמו הכלה ירעש' .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (52
הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,אי
השש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה בור) תועש שש
.('םעט תכשומ'ש ,תירגלוב הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (53

.בי-י"ס םש ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (54
ןכ שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ
.(אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ייע ב,חק םיחספב

.בלש 'מע א"ח (קירטיח) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (55

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה 'ס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (56

.140 'מע ד"שת תוחישה-רפס (57

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (58

.איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (59

,323 'מעו 25 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה ,הרעהבו 39 'מע ד"שת ש"הס האר ,'שדקמו הפמ סרופ' ןיינעל (60
.דועו ,319 'מע א"ח ח"משת

.גיש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (61

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .252 'מע ח"ח תוחיש-יטוקיל (62
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

.25 'מע םיגהנמה-רפס (*62

,24 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקילב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (63
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלוש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמה'ו ,ב"ס א"פ ללוכה-רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
ןודנול 'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח 'וביסמב
.(ה"נשת

.26 'מע םיגהנמה רפס (*63

.ד"בח-ללוכ חול .1633 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (64

.ד"בח-ללוכ חול .ז"הדא רודיס (65

'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה .1581 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (66
.294

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה-גחד 'ב םוי תחיש (67

.285 'מע ץ"חרת תוחישה-רפס - ז"הדא ירבדמ (68

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (69

.249 'מע ג"כח תוחיש-יטוקיל ,מ"שת ןוויס ח"רעב (70

.259 'מע םש תוחיש-יטוקיל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (71

.323 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה פ"ע (72


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il