- ג"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוויסב ג"י * ךתולעהב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הבורמ הכאלמהו רצק םויה"
"םילצע םילעופהו


רקיע לבא ,לארשי-ינב תדובעל חוכה ןתינ הרות ןתמב
חוכב דובעל לארשי ווטצנ זאש ,הרות ןתמ רחאל לחה הדובעה
למסמ ןופרט יבר * "הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע" םמצע
הז-תמועל יניינע ךופיה - ליגרה ךרד-לע אלש הדובע
תניחבב אוה השענש המ לכ ירה וז הדובעל סחיב * השודקל
ק"כ תחישמ * "קחוד תיבה לעב" ךכ םושמ * תטעומ הכאלמ
ונרוד אישנ ר"ומדא


ךרד-לע - חוכה םהל ןתנו ,אקווד הטמל לארשי-ינבל הרותה תא ה"בקה ןתנ הרות-ןתמב
ימשגה ףוגהש ,"הילאמ הלועה תבהלש" ,םמצע חוכב הדובעה תושעל - תורנה תא ךתולעהב
.יקולא שאד תבהלשב ,"הילאמ" הלעי ,ללכב םלועה תוימשגו

םעל יאתילת ןאירוא"ד הניתנה ,השולש רפסמ םע רושק הרות-ןתמש ,ךכב שגדומ הזש יפכו
התיה הטמל התדירי ,תחא הרות איה הרותהש םגה .1"'וכ יאתילת אחריב 'וכ יאתילת
,םייול ,םינהכ ,תוקלחתהב םידמועש יפכ לארשי-ינבלו ,(השולש - תוללכבו) תוקלחתהב
-ינבש ידכב ,((הטמל לבקמה ילכה דצמ הדובעה לע הרומש) 2ילכ תובית-ישאר) םילארשי
.ךרבתי ול הריד םלועהמ ושעי םמצע חוכב ,לארשי

רמאנש ליחתמה ינאו" ,הלעמלמ חוכ תניתנו יוליגה רקיעב היה ומצע הרות-ןתמ תעשב ,םנמא
ירחא ;'וכו הז-תמועלל םוקמ תניתנ ןיאו ."ןתמהוז הקספ" זאו ,4"יניס רה לע 'ה דריו 3
ידי-לע ,ןכשמהל הנכהה זא התיה ןכלש ,םמצע חוכב לארשי-ינב תדובע הליחתה הרות-ןתמ
."שדקמ יל ושעו" ,לארשי-ינבד הדובעה

ןתמ ןמז" רחאל דימת ןירוקש הנושארה השרפה איה ךתולעהב תשרפ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
הלוע תבהלש אהתש" - הרות-ןתמ ירחא ליחתהש יפכ הדובעה ןפוא שגדומ הב יכ - 5"ונתרות
ןתמ ןמז ירחא (םינשה בורב) ןכ םג ןירוק אשנ תשרפ - .ומצע חוכב הדובע ,"הילאמ
השרפ תארקנ םיתיעל לבא ,לארשי-ינבב תואשנתהה לעפנ הרות-ןתמ ידי-לעש ןוויכ ,ונתרות
-ןתמל המדקה רותב םג תויהל הלוכי תואשנתההש ןוויכ) "ונתרות ןתמ ןמז" ינפל םג וז
וליאו ,הלעמלמ לעפנש יפכ לארשי-ינבב תואשנתה לע הרומ "אשנ" :רקיעו דועו ,(הרות
הדובע - הרות-ןתמד תילכתה - רתוי הלענ ןיינעל הרומ - "הילאמ הלוע תבהלש" ,"ךתולעהב"
...ומצע חוכב

רצק םויה רמוא ןופרט יבר" :6הז תבשד קרפב הנשמה תא םג ראבל רשפא ל"נה יפ-לע
."קחוד תיבה לעבו הברה רכשהו םילצע םילעופהו הבורמ הכאלמהו

- ולש רמאמה ןכות םע (ןופרט יבר) רמאמה לעב לש ומשד תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו
?רמאמה ןכותב הנבה ףיסומו ךייש רמאמה לעב לש ומשש ,םימעפ המכ רבודמכ

-ןושלב אל) ז"עלב םש אוה "ןופרט" יכ - רתוי קזחתמ קוידה ןופרט יבר םשהל עגונב
הז םש יכ הז ירה - 7הנשמב ארקנ אוה ךכו הז םשב ול וארקש הדבועהש רמול ךירצ ,(שדוקה
.ורמאמ ןכותו ותדובע ןכות םע רושק (ז"עלב)

ולאגנ "םמש תא וניש אל"ש ללגב רשא ,אקווד שדוקה-ןושלב םש לש ןיינעה לדוג עודי
-ןושלב אלו) 9ז"עלב םש ול ונתנש הז ךיא :הלודג ההימת תררועתמ - 8םירצממ וניתובא
!?12ותוהמל םורגל לוכי הזש דעו ,11ותוהמ לע הרומ םשהש עודיה יפ-לע טרפבו ,10(שדוקה
-לע-ףא ,ותונשל וידיבו ומש לע תיבה-לעב אוה םדאה ירה - הזכ םש ול ונתנש ירחאל וליפא
.תאז הניש אל ןופרט 'ר ןכ-יפ

14(ותדובע תוללכ םעו) 13וז הנשמב ולש רמאמה ןכות םע רושק ןופרט 'ר םשהש ,ןבומ הזמו
.(ןמקלדכ) הדובע יניינע לכ הפיקמש תיללכ הארוהל עגונב תרבדמ הנשמהש טרפבו ,

:הנשמב םיקויד המכ םידקהב ןבויו .ג22

- "קחוד תיבה לעב" וילע רמול ןכתיי ךיא ןכ-םא .ה"בקה לע תוטשפב יאק "תיבה לעב"ה (א
םידועייהש 15ם"במרה ראבמש ומכ ,הדובעה תא ידוהי לע לקהל לכה השוע ה"בקה :הברדא
שפנה תחונמ ךותמ ותדובע תושעל לכויש ידוהי לע לקהל םתרטמ (םשהמ) הרותבש םיימשג
!?"קחוד תיבה לעב" םירמוא ךיאו - ףוגה תחונמו

ןוויכ .16"ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש ללכ ונשי :ןבומ וניא הנשמה ןכותב םג (ב
םויה" םירמוא ןאכו .ךכל תוחוכ ןתונ יאדווב ,תמייוסמ הדובע לארשי-ינבמ עבות ה"בקהש
?"הבורמ הכאלמה"ו ,"רצק

ךירצש יפכ בצמה לע רבדמ אל ןופרט 'רש הנשמה תנווכ שרפל רשפא היה הרואכל :ריעהלו
הכאלמהו רצק םויה" ירה - "םילצע םילעופ"ד בצמל סחיבש ,לעופב אוהש יפכ אלא ,תויהל
-לע םיניינעהל ףסונ תרמוא תאז) 17"אתודיסחד ילימ" םה תובא-יקרפש ןוויכמ לבא ."הבורמ
ןכתיי ךיא :הלאשה תררועתמ .יעבדכ ונמז תא לצנמש ימ תודוא רבודמש ןבומ ,(ןיד יפ
יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ד ללכה ךפיה - "הבורמ הכאלמה"ו "רצק םויה" םדאל ןתיי ה"בקהש
!?"ןחוכ

לכב םיגהנתמש הלאל עגונב אוה רבודמהשכ - "םילצע םילעופה" שוריפה המ הז יפ-לע (ג
!?ןידה תרושמ םינפלד הדובעהב רבכ םיזחואו ,ןיד יפ-לע םיניינעה

?וז הנשמב "אתודיסחד ילימ"ה והמ (ד

:הז לכב רואיבה רמול שיו

עגונב תרבדמ הניאש ןבומ ירה ,"אתודיסחד ילימ" תודוא תרבדמ הנשמהש תויה :תנתונה איה
.ןידה תרושמ םינפל - אלא ,ןיד יפ-לע קר הדודמ הגהנהל

ותכאלמ תא םילשהל לכויש תוחוכו ןמז ול ןתונ ה"בקהש ןבומ ,ןיד יפ-לע גהנתמ םדא רשאכ
.עבט יפ-לע

הטמל ותמשנ תדיריב הנווכהש (אתודיסחד ילימ דצמ) םירבד לש םקמועל בשוח םדאהשכ םנמא
ותדובע השועש הז ידי-לע - אוה ימ תוארהל ,"הילאמ הלוע תבהלש" היהי אוהש ידכ איה
- ה"בקהמ ול ןתינש יפכ םייעבטה ונמזו ויתוחוכ יפל תלבגומ הניאש הדובע ,ומצע חוכב
."'וכ םילצע םילעופהו הבורמ הכאלמהו רצק םויה"ש ,("ךיז רע טפאכ") "הלגמ" אוה

ןיב עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו" 20קוספה לע 19ל"זח ירמאמ רואיבב 18אינתב ראובמכ
,דבל םימעפ האמ וקרפ הנושש ימ ונייה םיקולא דבוע" ,"ודבע אל רשאל םיקולא דבוע
תחאו האמה םעפה תאז ןכלו ,'וכ םימעפ האמ קרפ לכ תונשל תוליגרה היה םהימיבש ונייהו
רתיבו תאש רתיב ןהיבג לע הלועו ןלוכ דגנכ הלוקש וירוענמ לגרוהש תוליגרה לע הרתיה
."'וכ םיקולא דבוע ארקנ תויהל זוע

הדובע - תוליגרהו עבטה יונישד הדובעה ,"הדבעל" - םדאה תאירב תילכת תאטבתמ הזב
העיגי שרוד הזש םגהד תרמוא תאז ,התוא דבעמו המהבמ רוע חקולש ,21תורוע דוביע ןושלמ
ליאוה 'וכ יקסרוב 'וכ לודג ןהכ אלו ךלמ ןידימעמ ןיאו"] הדיריו הלפשה םגו ,הלודג
דבוע" השענ אוה הז ידי-לע אקווד םוקמ-לכמ ,[22"םלועל ןהב ןילזלזמ םעה הלקנ ןתונמואו
לבא - םימעפ האמ וקרפ הנוש אוה ,תומילשב ותדובע השוע םא וליפא - יכה ואלבו ,"םיקולא
!"ודבע אל" הז ירה - ותוליגרו ועבט הזש ןוויכ

דבוע" ,הדובעה ןיינע - הז ןכות םיאטבמ הנשמב תונושלה לכש רמול שי הז יפ-לעו
לכ תא השועו ונמז לכ לצנמו יעבדכ גהנתמ רשאכ וליפא :תוליגרו עבטה תונשל ,"םיקולא
תיתימא הדובעל ךרעב ירה - (תוליגרו עבטה יפ-לע -) לצע ונניאו ונממ שרדנש הכאלמה
תוליגרהו עבטה יפ-לע ותויה לשב) קיפסמ הז ןיאש ןמזה לכ שוחל וילע ,(םיקולא דבוע)
ידי-לע תויהל הכירצש העיגיהל ךרעב רצק - "רצק םויה" :("ודבע אל" - אלימבו ,ולש
ךרעב (דחאו םימעפ האמ וקרפ תונשל) הבורמ - "הבורמ הכאלמהו" ,תוליגרו עבטה יוניש
,םהלש השודקד תוליגרו עבטה תא תונשל ךרעב םילצע - "םילצע םילעופהו" ,ותוליגרו ועבטל
ותגהנה יפ-לע לבקמש יפכמ רתוי - ("םיקולא דבוע ותויה ינפמ) "הברה רכשה" ךכ םשלו
.תיעבטה

אלא ,לארשי-ינבל ו"ח רצהל ידכב אל - "קחוד תיבה לעבו" ןושלה םג ןבומ הז יפ-לע
ה"בקה ,"תווצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה 23הצר" ךרד לע - הברדא
ובש) רתסהו םלעה ןושלמ םלועב ףוגה רצימב ותמשנ תרדחה ידי-לע - תוללכבו] ותוא "קחוד"
,['וכ תולגה קחודב - אפוג הזבו ,(תיכפהה ךרדהו בוטה ךרד ,םיכרד יתש ותריחבל ונתינ
."הילאמ" ,ומצע חוכב (הבר הכאלמ) הדובעה תא וב תולגל ידכב

:וז הנשמ ןכותב הנבה רתוי ףיסומ - ןופרט יבר - רמאמה לעב לש ומש

;(השודקב) ליגרה ךרד-לע הדובעה רדס לע הרומ שדוקה-ןושלב (הזב אצויכו) אנת לש ומש
ליגרה ךרד-לע אלש הדובעה רדס לע הרומ ,תומואה ןושלב ,ז"עלב (הזב אצויכו) אנת לש םש
אנת לש םש השענ ז"עלב םשהש ,השודקל ז"על לש ןיינע םיכפהמש ,הבושתה תדובע ךרד-לע -
.הנשמב םיבתכנו הרות ירבד רמואש

:ורמאמ ןכות םע םיאתמ ,ז"עלב םש ,הנשמב ןופרט יבר לש ומש

אמגודב ,תוליגרהו עבטה יונישב הדובעד ןיינעה - חרכהב ללוכ היה אל שדוקה-ןושלב םש
המוקמב התויהבש - הלעמל המשנה לש הדובעה וא ,השודק לש תומא 'דב לארשי-ינב תגהנהל
עבטה יונישב) ומצע חוכב תיתימא הדובע יהוז םא תעדל רשפא-יא ,השודקה םוקמ ,יתימאה
םג תללכנ ותדובעבש הרומ ,(ותוהמ תא אטבמש םשה) ןופרט יבר םשה ןכ-ןיאש-המ ;(הלש
ךפיה - תיתימא הדובע - הדובעה תא םש תושעלו ,ומצע דצמ השודק וניאש םוקמב הדיריה
.24השודק "םוקמ" הזמ תושעלו ,ולש תוליגרהו עבטה

ךרד לע ,"ףרט" תויתוא םג אוה "ןופרט" :ומצע "ןופרט" תביתב םג זמורמ הזש ,ףיסוהלו
וינפלמ באזכ ףוטחלו ףורטל לש הדובעה לע 27הרומש ,26"ףרטי באז ןימינב" ןושלה
דוביע ןושלמ ,תיתימא הדובע תאטבתמ הזבש ,ףטחנה לש ונוצר ךפיה ףוטחל - 27וירחאלמו
השודק תוצוצינ ("סיורא טסייר'מ") םיפטוחש ,הבושתה תדובעב - הזב תומילשהל דע ,תורוע
.29(תויכז ול ושענ 28תונודז) השודקל םתוא םילעמו הפילקה תושרב םיהושש

:ליעל רומאהמ הארוההו דומילה

אהתש" ןפואב דע ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ב ולש תוימשגהו ףוגה תא ריאיש ידוהי לכמ םיעבות
רכינש ןפואב ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב המצעמ הריאמו תקלוד ותמשנש ,"הילאמ הלוע תבהלש
.לכ יניעל

םג לעפיש ,תלוזה לע העפשהו הדובעהל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה תויהל הכירצ הדובעהו
םידימלת ודימעהו" - 30הנשמה תארוהכ ."הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ריאיש ידוהי לע
.("הילאמ") םמצע חוכב םתדובע ושעיש ,םה םהילגר לע םדימעהל ךירצ ,"הברה

,רתויב ןוכנו יאדכש ,הכוראב הנורחאל רבודמה תודוא םעפה דוע ררועל תונמדזהה ןאכו
- םישנ ,םישנאל עגונב - םישנא ,םיברב הרות דומילב שדח רועיש םיקהל לדתשי ידוהי לכש
םה ,שדח רבד םידמול רשאכ ,םידלי לש עבטב םיאורש יפכ) ףטל עגונב - ףטו ,םישנל עגונב
,חבושמ הז ירה הברמה לכו ,לארשימ הרשעב רועיש - בוט המו .(םהירבחל ףכית תאז םירפסמ
."הברה םידימלת ודימעהו" הנשמה תארוהל םאתהב

תויהל הכירצ הרותהו ,ידוהי לכל הרמאנ "הברה םידימלת ודימעהו" הנשמה תארוהש ןוויכמ
,םידימלת יוביר םויה דע דימעה רבכש ימ וליפאש ןכ-םא ןבומ ,31םישדח ךיניעב םוי לכב
דוע דימעהלו ,וז הארוה םויקב ךישמהל ונממ שרדנ ,םעפה דוע הנשמה תא םויה דמולשכ ירה
ליעל רבודמה יפ-לע טרפבו ,התע דע ותדובעל ךרעב "הברה" - "הברה םידימלת"ו ,םידימלת
רבכש המ לכש השגרהב ,ידימת ןפואב רתויו רתוי הלוע אוהש ךכב תאטבתמ תיתימא הדובעש
!"קחוד תיבה לעבו הברה רכשהו םילצע םילעופהו הבורמ הכאלמהו רצק םויה" ןיידע הנה לעפ

32"ןימיה ץק" ,ץקה תא קחוד ה"בקהש - "קחוד תיבה לעב"ה לעופב םייוקיש ןוצר-יהיו
(לוכיבכ) ה"בקה ךכ ,תולגהמ םיפייע לארשי-ינבש םשכ ,ןכש ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש
...!34אתולגב אתניכש ,33"הרצב יכונא ומע" ירהש ,תולגה תא רתוי לובסל לוכי אל

תיבה לעב"ש העידיב ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ב קוזיח-רתי לארשי-ינבל ןתונ הזש
תומלעהה תא ףכית לטביו ,דימתלו תחא ,שממ וישכע ץקה תא קוחדי חטבל אוהו ,"קחוד
."הילאמ הלוע תבהלש" לש הדובעה תא לארשי-ינבב תולגל ידכ קר ושענ רשא םירתסהו

םוקת אל) ןורחאה הז רודב ונרבעש המ ירחאל ,הז ונרודב לארשי-ינבל עגונב טרפבו
הלוע תבהלש" אוה ירה ידוהי לכש ךיא רבכ הלגתנו ,שממ לעופב לכה ושע רבכ ,('וכ םיימעפ
,הלואגה תא עובתל - םג אלא ,רתיה לש ןפואב קר אל - תוכזה הנשי ידוהי לכלו ,"הילאמ
- אקווד ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איביו ,ץקה תא קוחדי ה"בקהש
.שממ דימו ףכית
,ג ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ןוויסב ז"ט ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(332-327 'מע
.א,חפ תבש (1

.ו 'מע םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה האר (2

.כ,טי ורתי (3

.דועו .ג,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (4

.(א,בל אשת) 'וג תדרל השמ ששובשכ כ"חאו םוי 'מ ךרא ת"מ - 'אה םעפב לעופבש פ"עא (5

.ו"טמ ב"פ תובא (6

לש יטרפה ומשל איה הנווכהו .םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ (ו"מ ו"פ תובא) ל"זחמכו (7
,(ומצע םשב רבדה רמא אלש - אוה עגונש המ רקיעהש רמול םוקמ היהש ףא ,'וכ ולש ראותל קר אלו) "ורמוא"
."יכדרמ םשב ךלמל רתסא רמאתו"מ הזל היארהמ חכומדכו

.דועו .ה,ב"לפ ר"קיו (8

ןודקומ רדנסכלאל חיטבה קידצה ןועמשש ,רדנסכלא םשל עגונב וניצמש ד"ע ןכ ארקנש רמול ןיאש טושפו (9
(ח"מת א"ג תנש ד"הדסב אבוה .ה"פ א"ח ןופיסוי) ומש לע "רדנסכלא" וארקי איהה הנשב םידלונה םינהכה לכש
."ןופרט" םשהל עגונב הז שודיח רמול דוסי לכ ןיא יכ -

ןיבוריע) "ומש יארוהנ יבר"ד ריאמ 'רב וניצמש ד"עו) שדוקה-ןושלב םש (םג) ול וארקש רמול ןיאו (10
.םוקמ םושב ןכ רמול טימתשיא אל יכ - (דועו ,תימראב ז"עלב םש ,(ב,גי

.נ"שו .םש תורעהבו 35-36 'מע ו"ח ש"וקל האר (11

.םש ש"וקל הארו .ב,חל אמוי הארו .ז וניזאה אמוחנת .ב,ז תוכרב (12

.ךופה רדסב אלו ,הז ירחאלש הנשמב רמאנ "רמוא היה אוה"ו ,וז הנשמב רמאנ ןופרט 'ר םשש טרפבו (13

ימלשורי) לארשי לכ לש ןברו ,(א"הס א"פ אמוי ימלשורי) לארשי לכ לש ןהיבא היה ןופרט 'רש טרפבו (14
אמוי ימלשורי .א,אע ןישודיק האר) ןהכ תב התיה ומא םגו ,ןהכ היה ןופרט 'רש ריעהלו .(א"ה ג"פ תוירוה
.(םש

.ט"פ הבושת 'לה (15

.ג,ב"יפ ר"בדמב (16

.א,ל ק"ב האר (17

.וט קרפ (18

.ב,ט הגיגח (19

.חי,ג יכאלמ (20

.מ"כבו .א,וע א"ות (21

.ו"ה א"פ םיכלמ 'לה ם"במר (22

.(תובא-יקרפמ) קרפ לכ ףוסב םירמואש - הפוסב תוכמ (23

התולעהל רשפאו ,האנהב תרתומ לוטיבה י"עו ,ירכנ לש ז"עב ירכנ י"ע קר אוהש ,ז"ע לוטיב ןידמ ריעהל (24
.(נ"שו .(ךליאו ופ 'מע ג ךרכ) וכרעב תידומלת הידפולקיצנא הכוראב ז"כב האר) השודקל

.זכ,טמ יחיו (25

.ןותחת קידצ ,ןימינבד הדובעה והזש ש"ייעו .ךליאו 275 'מע ה"כח ש"וקל הכוראב האר (26

.ח,כ ,ורתי אתליכמ (27

.ב,ופ אמוי (28

.(א,דמ תוחנמ) "רתיהב ול העיצה רוסיאב ול העיצהש תועצמ" ד"ע (29

.א"מ א"פ תובא (30

.זט,וכ אובת .גי,אי בקע .א,טי ורתי י"שרפ (31

.ופוסב לאינד (32

.וט,אצ םילהת (33

.א,טכ הליגמ האר (34


השוע אוה ירה ,הברדא - "קחוד" אוהש ה"בקה לע רמול ןכתיי ךיא
תחונמ ךותמ התושעל לכויש ,הדובעה תא ידוהי לע לקהל ידכ לכה
!?ףוגה תחונמו שפנה

וירחאלמו וינפלמ באזכ ףוטחלו ףורטל ,"ףרט" תויתוא אוה "ןופרט"
תושרב םיהושש השודק תוצוצינ ("סיורא טסייר'מ") םיפטוחש -
השודקל םתוא םילעמו הפילקה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םורגל לוכי ומצעב ידוהי קר
וילע תיבה-לעב היהי םלועהש


רסמנ ףוגה םא תולגב הרסמנ אל המשנהש ךכב תלעות המ
?תולגב

תולגב ונתינ וניתופוג קר" :וטלקמ ריעל עוסנל ורסאממ ותאצב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד
."תויוכלמ דובעישו תולגל ורסמנ אל וניתומשנ לבא ,תויוכלמ דובעישבו

ירבדב שגדומכ - אקווד ףוגה םע הדובעה היהתש איה הנווכהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו
בוזע 'וגו רומח הארת יכ" ...קוספה לע ט"שעבה תרות םסריפו הליגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ
בוזע"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעהו ,ףוגה אוהש רמוחה לע יאק "רומח"ש ,"ומע בוזעת
סחיב - תולגב הרסמנ אל המשנהש ךכב תלעותה יהמ - ףוגה תא ךכזלו ררבל ,"ומע בוזעת
!?תולגב רסמנש ,ףוגה דצמש הדובעל

התוחילש אלמל ידכ ומע תדחאתמו ףוגהב תשבלתמ המשנהש הז ידי-לעש - הזב רואיבהו
אל ףוגה םגש תלעופ תולגב הרסמנ אלש המשנה ירה ,םלועב וקלחו ףוגה ךוכיזו רוריבב
.תולגה ןמזד םירתסהו תומלעה אלל ,יעבדכ ותוחילשו ודיקפת אלמל לכויו ,תולגב רסמיי

תפילק ןהו תואמטה תופילק 'ג ןה] תופילקה לכ" יזא המשנה תילגתמ רשאכש אינתב ראובמכו
."ויה אלכ ויהו םילטובמו םילטב ["ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע לש תויחה תוללכ איהש" הגונ

ךאז ןייק זיא ןדיא א ףיוא" ,םלועל ו"ח םידבעושמ םניא לארשי-ינבש - ןיינעה תדוקנו
-ינבל דבעושמ םלועה ,הברדא אלא ,[ידוהי לע תיבה-לעב וניא רבד םוש=] "תיבה-לעב טינ
,לארשי

...וילע תיבה-לעב היהי םלועהש ךכל םרוג ומצע ידוהיהשכ ןכ םא אלא -

שרוש םהל שי ןכ םא אלא תויהל הלוכי הניא םתואיצמש םייוצר יתלבה םיניינעה לכבש ומכ
לע הפיסוה" הווחש השודק לש ןיינע היה הזל שרושהש ,תעדה-ץע אטחב שגדומכו ,השודקב
רודיה לש ןיינע והזש ,(העיגנ לע םג אלא הליכא לע קר אל אוה יוויצהש הרמואב) "יוויצה
-

םירתסההו תומלעהה לע רבגתמ אוה ירה ,ותמשנ דצמ ,םיאתמה ףקותב דמוע ידוהישכ ןכלו
.יעבדכ םלועב ותוחילשו ודיקפת אלמל חילצמו ,תולגהד

דמעמל תולעתהל ומצע לע לבקמו טילחמש הדבועה םצעב םג תלעות שי אד-ןוגכבש ,ףיסוהלו
אלו ,רחא ןפואב גהנתי ךכ-רחאו ,דבלב העש יפל הז היהיש ןכתייש ףא ,רתוי הלענ בצמו
...דבלב חוכב אלא לעופב ןיידע הז ןיא העש יפל םגש ןכתייש אלא דוע

יפל וליפא ,תולגהמ הלעמלש בצמו דמעמל תולעתהל ומצע לע לבקמו טילחמש הלבקהו הטלחהה
םילשהל ותלוכיו וחוכב הז ידי-לעש ,לעופב םג ןכ היהיש התלועפ תלעופ ,דבלב חוכבו העש
.תולגה ןמזב ותוחילשו ודיקפת
,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישתה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 245-243 'מע ,ןושאר קלח

רקיעה אוה השעמה


הייאר לש החוכ


השודק יניינעל קרו ךא הייארה ןיינע תא לצנל

יאמ ,בושחל והשימ לוכי - (רוביד םינפ-לכ-לע וא ,השעמ אלל) דבלב "ןיעה תיארמ"ל עגונב
ולא רובידו השעמש רמוא ה"בקהש ןוויכמ ירה ,רובידו השעמל עגונב אמלשב !?יאה ילוכ
- רוביד וליפא וא השעמ אלל ,דבלב "ןיעה תיארמ"ל עגונב לבא ;םהמ קחרתמש אטישפ םירוסא
!?שערה המ

:יכ ,"םכיניע ירחא . . ורותת אלו" הרות הרמא ,ןכ-יפ-לע-ףאו

שיניא עדיש יפכ) לעופב השעמ ידיל איבמש דע "דמוח בלהו האור ןיעה"ש ךכל ףסונ
- לעופב השעמב ךשמוי אלש רציה םע םחליהל חילציש חוטב היה וליא םג - ירה ,(הישפנב
-תחא-לעו) הז םשור לטבל ידכ תוצע שפחל ךירצ ךכ-רחאו ,ושפנב םשור השוע המצע הייארה
.(לעופב השעמ ידיל איבי אל הז םשורש המכו-המכ

רוסיאה תואיצמ ומלועב תמייק אל הליחתכלמ ירה - "ןיעה תיארמ"ב רהזנשכ ןכ-ןיאש-המ
הליחתכלמש ,םא יכ ,ותוא םילטבמו רוסיא לש תואיצמ ונשיש ןפואב הז ןיאש ,רומאכ ,ללכ
...ללכ רוסיא לש תואיצמ ןאכ ןיא

-המכ -תחא-לעו) "אשידק ןוהליד אפוג" ,רומאכ ,לארשיב השודק לעפ "ונתרות ןתמ ןמז"
,ונייה ,("םישדוק -שדוק ןוהליד אתמשנ ,אשידק ןוהליד אחור ,אשידק ןוהליד אשפנ"ש המכו
בוריע לכ אלל ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעל קרו ךא תכייש לארשי לש םתואיצמש
.םיאלכד ןיינע והזש ,השודקה לובגל םיכייש םניאש םיניינעמ

,םא-יכ ,ותוא םילטבמש אלא ,יוצר יתלב רבד לש תואיצמ שיש ןפואב קר אל - אפוג הזבו
ןפואבו ,"ןיעה תיארמ"ב וליפא רהזנש ןוויכמ ,ללכ יוצר יתלב רבד ומלועב ןיא הליחתכלמש
ןמז"ב "הבכרמ השעמ" תייאר תמגודבו ךרד-לע ,השודק יניינעל קרו ךא לצונמ היארה ןיינעש
."ונתרות ןתמ
יתלב - 496-495 'מע ,ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה ןוויסב ב"י ליל תחישמ)
(הגומ


יברה לש 'רעדנעטס'ה לע לכתסהל

לש רויצהב רכזיהלו ןנובתהל םיכירצ ,יברהמ בתכמ וא המישר ,החיש ,רמאמ םידמול רשאכ
דמועש ומכ [הנומת תועצמאב יברה תא םמצעל ורייציש ,והואר אלש הלא םג ללוכ] יברה
!ודגנכ

,בישהו ,הנשה-שארב ללפתה תוננובתה הזיאב יעצמאה ר"ומדא ונב תא ןקזה ר"ומדא לאש םעפ
וניבר תא יעצמאה ר"ומדא לאש ,התאו ."הווחתשת ךינפל המוק לכו"ד תוננובתהב ללפתהש
םיכייש אל ונא .'רעדנעטס'ה םע יתללפתה ינא ,בישהו ,תללפתה תוננובתה הזיאב ,ןקזה
ללפתה וילעש 'רעדנעטס'ה לע לכתסהל תוחפה לכל ונא םילוכי לבא ,הלאכ םיניינעל
...!יברה
יתלב - 93-92 'מע ,א קלח ,י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"תינוסרחה הזינגה"


ר"ומדא ק"כ תעיבק לע ףקותב ןגהל יברה אצי ד"ישת תנשב
יבתכ לש םתונימא רבדב ע"נ ב"שרהומ ק"כ ויבאו צ"יירהומ
ל"נהל יתבתכ רפסה יתלביקשכ ףכית" * "תינוסרחה הזינגה"
,ןכו ,ןיינעב םירקוחה דחאל יברה בתוכ "הלודג האחמב
תורשי טבמ תדוקנמ רתוי דועו יעדמה טבמה תדוקנמ ,קזיהה"
,הז ןיינעב םישדח םיעטק ונינפל * "השענ רבכ ,הנומאה
הנושארל ןאכ םיפשחנה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ללכב תונושה תוזינגה לא יברה לש וסחי רבדב ונבחרה ,תועובשה גח ןויליגב ,דקתשא
תחאה .תינוסרחה הזינגה ןיינעל תויוסחייתה המכ דוע ןלהל .טרפב תינוסרחה הזינגהו
,התומלשב ןאכ ןתניתו תשבושמ הקתעהמ הרעהב ,(430 'מע ןושאר ךרכ) 'ךלמ ימי'ב המסרופ
.ד"ישת תנשמ ןה תופסונ םייתש .ו"טשת ןסינב א"י םוימ (75233 יבכרה ףסואמ) םוליצב
תורשפאה לע הנותנ ונתדות .יבכרה יבצ ברה ףסוא - םיזנג ןויכראמ ןה תורגיאה שולש
.ןמסרפל

םיניינעה תולשלתשה

הנוכמה ,וז האלפומו המולע השרפל עקר תורוש רפסמ ןאכ איבהל ונירה ,לכל תישאר ךא
ואבוהש ,ע"יז צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש בתכמ ךותמ םה םירבדה ."תינוסרחה הזינגה"
:ה"צרת תנשב 'םימתה' לש הנושארה תרבוחב

,ןאסרעחו בויק יכלפב ןשיה ןוטלשה תדרוה ירחא ולגתנ רשא םיבתכמהו םיבתכה
.םולב רצוא םה תינאסרעחה הזינגה םשב םיארקנו

וא הרכמנ ,ןאסרעחב הכפהמה תעב יכ ,אססעדאב העומש האצי ח"ערת ץיקב
לע םהמו ףלק לע םיבותכה םהמ ,די יבתכ הברה ובו תשלובה לש ןויכראה הדדשנ
.ע"נ ט"שעבה ונרומ םהמ דמלש םיספדנ םירפסו ,םינוש םיבתכמ ריינ

שדוק ידיב םימותחו םיבותכ םיבתכמ המכ אססעדאל ועיגה םימי הזיא רובעכ
ףסכ ימוכסב ורכמנו ,דועו דועו ,שטירזעממ דיגמה ברה ,ט"שעבה ונרומ
.םילודג

די יבתכה םהילא ועיגה ךרד הזיאב תולגל םירכומה וצפח אל ןפוא םושב
יכ - םינוקה - וארש ןוויכמ לבא ,ףויז לש דשח דיעה םהינפ הארמו ,םירפסהו
קידצה לש ותיבב היהש שופיחה תעב אצמנ יכ וילע בותכ ,רפסו בתכמ ,בתכ לכ
ותמיתח םע - רעמונ - רפסמב םייוצמו הוועשב אכלמד אקנפשוגב םותחו ןיזורמ
.םיהובג םיריחמב תונקל וליחתה ,דיקפה לש

לאומש 'ר הליהתלו םשל םסרופמה ריבגה עדונה דיסחה אססעדאב רג איהה תעב
הזינגה לש די יבתכהמ לודג קלח הנק ,הירארוג ע"נ ןמלז-רואינש ר"ב
ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוהל הרושת רותב םחלשיו ,לודג ריחמב ,תינאסרעחה
.ןאד-וואטסארל

- בוקרח ךלפ - קסנאיוואסב אוהה ץיקב ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה תויהב םנמא
קסעתהל ליחתה ט"ערת ןוושחרמ שדוחב קר הנה ,וואטסארל הנשה-שארל אבו
.תינאסרעחה הזינגה לש די יבתכה ירוקיבב

די יבתכה תרוקיבב ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה קסעתה םויב תועש העבראו השולשכ
םיבותכה תודיסחו הלבק יניינע המכ יתיא דמל םימעפ הברהו ,רומג ןויעב
.םחבשב גילפהו תוישעמ ירופיסהו ,םיבתכמהו תונויליגהב

תאירקו די יבתכה לכ תא ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה רקיב רשא ירחא פ"רת ףרוחב
לכ רשא השודקה ותעד הליגו םחבשב גילפה ,םיבתכהו תוישעמ ירופסה לכ תא
לבא ,םיבתוכה לש שדוק די יבתכ יפוג אלו תוקתעה קר םה םיבתכמהו םיבתכה
ילק ,םירבד תריתס הזיא אצמי אצמה םאו ,םה םייתימא םיבתכמהו םיבתכה ןכות
.םיקיתעמה תגגש אלא םניאו םנכות תאלפה יבגל םה ךרע

"הלודג האחמ"

םוימ איה הנושארה ותוסחייתה .ןיינעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויתויוסחייתהל התעו
:"בגא ךרדב"כ האבו (75230-'א יבכרה ףסוא) ד"ישת ןושאר רדאב ג"כ

לש ורמאמ רואל עיפוהש ירחא רשא ,ןותיעב ורמאמב בתוכ ויתיאר הנה בגא ךרד
לע הכוראב בתוכ ובו - אינתה לעב תורגא ץבוק - ורפסב 'יש ןמליה דוד ברה
טלחהו הרתפנ ואל וא םה םינוכנ םא הלאשה ירה ,ןאסרעחד הזינגה יבתכמ רבד
.(!?) הלילשב

ףא ,הלודג האחמב ל"נהל יתבתכ רפסה יתלביקשכ ףכית יכ ,הז לע יתאלפנו
תלעות הזב יתיאר אל יכ - וילא יבתכמב םיטרפב סנכיהל ילבמ ,תוללכב קרש
תורשי טבמ תדוקנמ רתוי דועו יעדמה טבמה תדוקנמ ,קזיההש ןוויכ .התע תעל
.הזב םרוג היה ל"נהש לבחו .השענ רבכ ,הנומאה

לבא ,ורמאמב םהב עגנש םיטרפה לכב סנכיהל ידיב יתותיע ןיא ינובאדלו
טימשה - ורמאמב ותלחתה טטיצש ,אפוג ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמבש ל"נהל יתבתכ
םיבתכמה ןכותש - ותנקסמו ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותעד
.הזב דחאל יתבתכש המ קתעה הפ רגסומו .אוה יטנתוא

הארנכ אוה "הזב דחאל יתבתכש המ קתעה הפ רגסומ"ה .בתכמה ןושל ןאכ דע
'ח ךרכ שדוק-תורגיאל םשמו) 'א תרבוח "רפסה"ב ותעשב ספדנש ךוראה בתכמה
.(אנר -טמר 'מע

'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגיאב ספדנו ד"ישת רייאב ג"יב בתכנ - ךורא בתכמ יברה םסריפ בושו
.דל-אל

הזב "שבלתהל" ךירצ

הב (75231 רפסמ יבכרה ףסוא) ד"ישת בא-םחנמב 'כ םוימ תרגיאב ,תפסונ תוסחייתה ונינפל
:יברה בתוכ

תא רותסל וז ךרדבו בתכמ לכ חתנל היה יאדכש ,הזינגה תודוא בתוכש המ
,םיבושח רתוי םיניינע ליבשב םג ידיב יתותיע ןיא ירעצל הנה - תוריתסה
,הנה הנפא םאו .הזינגה יבתכמ רבד-לע ל"נה ךוסכסה לכמ ,ךרעב אלש םיבושחו
שדוחל דע "אלמתנ" רבכ התע םגש ףא ,םויה רדסב הז ןיינע םג גיצא ,רדנ ילב
ןוצר העיבשמ הניא ל"נה חותינ תדובעש טרפבו .םתוחדל ןיאש םיניינעב וילסכ
ישובלב ,שבלתהל - תודיסחב ליגרה יוטיבכו ,קמעתהל ךירצ הרקיעב יכ .ללכ
וא ינולפ םוקמב ולש תועטל המרגש ,הביסה וא ךרדה תא אוצמלו קיתעמה
הזב תויהל ךירצ אל םינפ-לכ-לעש וא ,גונעת לכ הזב ןיאש ןבומו .ינולפ
ללכב האצומל רשפא-יא םימעפ המכו .קיתעמה לש הלקתה תביס אוצמל גונעת
ןמ םדאל ונתיש ,זאמ יבתכמב יתעצהש ןויסינה השעיש דחא לכ חכוויש ומכו)
תרבוח "םימתה"ב ספדנש ומכו קפס ילב יטנתואה ט"שעבה בתכמ קיתעהל קושה
לע ןמז לטבל יאדכ ןיאש ול ורמאיו ,תובית-ישארה ןכ-םג טרפל והושקביו ,'א
.(רתויב תויחטשב קר רקבי רקבמהו ינוציחה הארמ קר עגונ יכ הקתעה ןיינע

הכרבב

ןהאסרואינש .מתודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(ב,ח) תורנה תא ךתולעהב

ול רמא . . הכונחב םהמיע היה אלש ,ותעד זא השלח ,םיאישנה תכונח ןורהא הארשכש יפל
(י"שר) םהלשמ הלודג ךלש ,ךייח ה"בקה

:רמוא יווה

לש םכוניחב ,ונייהד ,"ןכשמה תכונח"ב םיקסועה םידוהי שיש עמוש וא האור ידוהי רשאכ
,םבילבש "הרונמ"ה תקלדהו ,םימשבש םהיבאל םבוריקו (םילודג ןהו םינטק ןה) לארשי-ינב
.תעדה תושילח ולצא םורגל רבדה ךירצ - םתדובעב ףתתשמ וניא אוה וליאו

:ינחורה "ןכשמה תכונח"כ ימשגה ןכשמה תכונח ירה אל ,םנמא

רעטצהל אלא ול רתונ אל ןכלו ,ןכשמה תכונח המייתסנ רבכש ירחאל ותעד השלח ןורהא לצא
המייתסנ םרט איה ירה ינחורה "ןכשמה תכונח" ,תאז תמועל .הכונחב ףתוש היה אלש ךכ לע
אלל הב םיקסוע םירחאש האור רשאכש ,אופא ,ןבומ .(חישמה תאיבב קר םייתסת וז ןכש)
אל .הכונחב לעופב םהמע ףתתשהלו םוקל וילע תעדה תושילח ול היהתש םוקמב הנה ,ותופתתשה
.דצה ןמ והשימ דומעי ישילשה שדקמה-תיב תנכהו תכונחב םיקסוע םידוהי רשאכש ןכתיי
(ח"משת ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ)


(י,ט) 'הל חספ השעו

ןתינ ןכ ,"ערגנ המל" הנעטה תועצמאב (ינש חספ) הווצמ שדחל וחילצה לארשי-ינבש םשכ
אל עודמ ?"ערגנ המל" - ה"בקהמ שקבלו קועזל ידוהי לע .וז השקב ידי-לע הרותב םג שדחל
לבקמ אוה זאו ?םיכאלמכ םינושארה וכזש יפכ ,הרותב שדחל ונלשכ םותי רודל םג ןתניי
ןווכלו הרותב שדחל הכוז אוה ,ותלוכי יפכ הרותב עגייתמ אוה רשאכו ,אימשד אתעייס
.הרות לש התתימאל
(ג"משת ןוויסב ב"י תחישמ)


(י,ט) 'הל חספ השעו

תמועל .םלועהמ הלעמלש ,להא-יבשוי לש הדובעה לע הרומ ,הציפקו גוליד ןושלמ ,"חספ"
םמוי תבשל ונתיאמ םג רצבנ עודמ ,"?ערגנ המל" םינעוטה ,קסע-ילעבה םנשי ,ולא םידוהי
!הרות לש הלהואב הלילו

,ןכש ."חספ"ב תילענ רתוי דוע הגרד ,רמולכ ,"ינש חספ" ןתינ קוידב ולא םידוהיל הנה
."םינותחתב הריד" ונממ תושעלו ימשגה םלועה ךותב תוקולא תולגל לגוסמ קסע-לעבה קר
(ו"משת רהב תשרפ תבש תחישמ)


םתוערהו םכתא ררוצה רצה לע םכצראב המחלמ ואובת יכו
םכיביואמ םתעשונו םכיקולא 'ה ינפל םתרכזנו תורצוצחב
(ט,י)

הליפתה תעב אקווד .ידוהי לכ לש ינחורה "לארשי ץרא" אוהש ,הליפתה ןמזל זמור "םכצרא"
.םילטב םירבדו תורז תובשחמב םדאה תא לבלבמו ,"םכתא ררוצה רצ"ה ,ערה-רציה אב

םתרכזנו" זאו ,םימש ימחר שקבלו 'ה לא קועזל ,"םתוערהו" איה ךכל הצועיה הצעה הנה
."םכיביואמ םתעשונו םכיקולא 'ה ינפל

(ז"כשת ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ)

םכתחמש םויבו . . תרצצחב םתערהו . . המחלמ ואבת יכו
(י-ט,י) תרצצחב םתעקתו . .

ןנחתהל וילע ,רציה תמחלמל אצוי םדאשכ - "תורצוצחב םתוערהו . . המחלמ ואובת יכו"
.ותמחלמב וחילציו וילע םחריש הכדנו רבשנ בלב ה"בקהל

ראשיהל םדאה לע המחלמב ןוחצינה רחאל םג - "תורצוצחב םתעקתו . . םכתחמש םויבו"
.ותעד וילע חוזת לבל רהזיהלו הענכהבו לוטיבב
(28 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,י) םכימלש יחבז לעו םכיתולוע לע

לילכ אוהש הלוע ןברקכ ,טלחומ לוטיב ךותמ תויהל הכירצ הדובעה תליחת - "םכיתולוע"
האנה וב שיש םימלש ןברקכ ,תילכש הדובע - םכימלש תויהל רשפא ןכמ רחאל קרו ,'הל
.םילעבל

:שרפל שי דועו

,םילעבל האנה הב שיש ,םימלש וליאו ;"'הל לילכ" איהש ,הליפתה תדובעל תזמור הלוע
יאשר םדא ןיא ןכש ,םימלשל הלוע בותכה םידקה ןכל ."םימש םשל ךישעמ לכ"ד הדובעל זמור
.ללפתיש םדוק ויכרצ יולימב קוסעל
(28 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(הכ,י) תונחמה לכל ףסאמ ןד ינב הנחמ

י"שר) ול וריזחמ היה רבד דבאמש ימ לכו ,הנורחאב עסונ היה . . ןד לש וטבש
זמרנכ ,ידוהי לכל ןתינש ,תוקולאל לוטיבה תא דביאש ימל זמור - "רבד דבאמש ימ לכו"
.(לוטיבל זמור "המ") "ול םינתונש המ דבאמה הטוש והזיא" (ד הגיגח) ל"זר רמאמב

תא ידוהיל ריזחהל ידכ ,םינורחא ועסנו תישיאה םתבוט לע רתוול םינכומ ויה ןד ינב
.ודביאש "המ"ה
(103 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(הל,י) ןראה עוסנב יהיו

(זטק תבש) ןינמיס ה"בקה הל השע וז השרפ
(ב ,םירצמ תאיציל םישימחה םויב לארשיל הנתינ הרותה (א :ןכש ,הרותל תזמור ן"ונ תוא
יקלח ינשל תוזמור וז השרפ ףוסבו שארבש ן"ינונה ינשו .הניב ירעש םישימח שי הרותב
.רתסנה תרותו הלגנה תרות ,הרותה
(אעש 'מע רבדמב הרותה-רוא)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


קפסמ ךרדה תליפתו הלילב םיליהת

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הלילב םיליהת תרימא

,הלילב הפ-לעבש הרותבו ,םויב בתכבש הרותב דומלל םדאה ךירצש ,1יטנאקיר ם"רהמ בתכ
ונבר השמש 2רזעילא יברד יקרפב ורמאש הממ ןכ חיכוהו .הלילב בתכבש הרות דומלל ןיאו
.הלילב הנושו םויב ארקמ ארוק היה

אלא ,הליל יתמיאו םוי יתמיא ונבר השמ עדוי היה ןיינמ :3אמוחנת שרדמב ורמא ןכו
היה דומלתו הנשמ ודמלמ היהשכו ,םוי אוהש עדוי היה ,בתכבש הרות ודמלמ ה"בקה היהשכ
.הליל אוהש עדוי

ןיא 5עובשה יליל ראשב"ש ,(ןנחתאו תשרפ) ל"זיראהל תווצמה-רעשמ איבה 4םייחה-ףכבו
אוה לוכהו ,היישע תניחב איה המצע הלילהו היישעב אוה ארקמהש יפל ,ארקמ אורקל יואר
.כ"ע ,ש"ייע ,"ןינידה ררועל יואר ןיאו ,ןיניד

,הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי" :אתיא 6םיגהנמה רפסב םנמא
7שמוח ירועיש םירמוא לבא ,(ישדוחה םיליהת רועיש - הז ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא
הבר אנעשוהו) הבר אנעשוהו םירופיכה -םויו הבושת ימי תרשע ,הנשה-שארמ דבל - .אינתו
.הזב לוחה תומימ םינוש בוט-םויו תבש ןיאש ,ןושלהמ רורב ."(8תוצח ירחאל - אפוג -

:ןמקלדכ ,בר רוריבו ןויע ךירצ ,ןיינע לש ופוגלו

(ךישחה רבכ רשאכ םג) םירמוא תבש תלבקב ;םיליהת קרפב םיליחתמ תיברע תליפת לכ הנה (א
יקרפ םירמוא ןכו ,'וכו "םעונ יהיו" םירמוא שדוק-תבש יאצומב ;וכרב ינפל םירומזמ המכ
.ששח ןיא הליפת ךרדבש ,הרואכל עמשמ .הטימה לעש עמש תאירקב םיליהת

.חלר 'יס שטאשטובמ םהרבא-לשאה יפ-לע ,הלוח לע הלילב םיליהת רמול וגהנ םלועה (ב
'ד - םש ןד הילעש אפוג וז הרימאש ,אקע אד .ירש ןכלו ,הרות אלו הליפת וז ,וירבדל
.הזב ונגהנמ רואיב ךירצו .9שדוק תורגאב יברה ללוש - הנישה ינפל םינושארה םיקרפ

יברה הרוה ,א"לשתב הנקזה תינברה תוקלתסהב ןכו ,י"שת טבש ד"וי שדוק-תבש יאצומב (ג
.הלילה לכ (ע"ל םירטפנה תרימשב גוהנכ) ךומסב םיליהת ורמאיש

ולחה וניאישנ וניתוברש ,תבט 'ד 'םוי םויה'ב רפוסמה תודוא רואיב ךירצ ןכ-ומכ (ד
קר הז היהש תוגייתסה אלל ,שדוק-תבש ברע 'ו םויל רוא םוגרת דחאו ארקמ םיינש תרימאב
ררבל שי םג .שדוק-תבש לילב םוגרת דחאו ארקמ םיינש רמוא היה יברהש המ ןכו .תוצח רחאל
.הזב שדוק-תבש יאצומ רבדב המ

(הלילב) ש"נא יסוניכ תא םיחתופ - ב"נשת ןושאר-רדא ז"כמ לחה - תונורחאה םינשב (ה
.ל"נה לכ יפ-לע ןויע ךירצו .יברה לש םיליהתה קרפב

:ןודנב םידרפסה גהנמ תודוא יל בתכ [ט"ס ן"מאנ] א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרה

לילב רמול םידרפסה גהנמו) תיברע ינפל לוחב םירומזמ םירמוא ןיא ,תונווכה רעש יפל
י"ערגהו .אוביו הלעי תרימאל 'תרוכזת' ןיעמ הזש ,תיברע ינפל 'ישפנ יכרב' שדוח-שאר
'ה") תיברע ירחא 'תולעמל ריש' רומזמ ומכ ,רתומ הרימשל םירומזמו .(הזמ ענמנ א"טילש
פ"ע) הכונח תולילב ןכו ,תבש יאצומב [א"צ קרפ] םיעגפ-לש-רישו ,('וגו "ער לכמ ךרמשי
רמול רתומ בוט-םויו תבשו ישיש ילילב .(ג"כ תוא הכונח 'לה בשיו תשרפ א"ש יח-שיא-ןב
תוא ךל-ךל תשרפ הינש הנשו 'ז תוא ידוקפ תשרפ יח -שיא-ןב 'ע) ששח ילב הלילב ארקמ
םשב 'ו תואו .ם"יבלמה םשב 'ד תוא 'ל 'יס ח"ואח ו"ח רמוא-עיבי ת"וש ןייעו .ד"וי
רמול םידרפסה לצא גהנמ ןיא .('ב תוא ד"י 'יס ה"משת'ה הרות-רואבו ,ש"ע ,י'גאלפ ח"רגה
.ירשד ארבתסמ ,'וכ םיקיזממ הרימשל ,ןכ רמול םיגהונהו .הלילב םירטפנה לע םיליהת
י"שריפ הזל ובלשי םא ילואו .הזל רוקמ עדוי ינניא 'וכו םיליהת תרימאב םיסוניכ חותפל
.ימד ריפש - םישרדמ וא.ורתי תשרפ (1

.ומ קרפ (2

.אשת פ"ס (3

.ט ק"ס טלר 'יס (4

ח"הכ - 'ז תוא ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןב כ"כו ,ט"ויו תבש ילילב םג םש עמשמו .ישיש לילמ ץוח - (5
.םש

.יברה תארוהמ ,20 'מע (6

תאז ליבגמ בל 'מע יח ךרכ ק"גאבש טרפבו ,ימויה רועישב י"שריפ ןיאשכ ורמואלמ גייתסה אל עודמ ע"צו (7
םילשהל ךירצשכש ,םיליהתל רשקב תאז עיצה אל המל ע"צ ךדיאמ ."קוספו קוספ לכ לע שוריפ םע קר" :רתויב
רועישה לש םיליהתה יקרפ תא=) םתוא םידמול ויה םירדהמה"ש ,א"נמ ט"י 'םוי םויה'ב רומאכ גהני - הלילב
."תודוצמו י"שריפ םע (ימויה

.רמול רתומ קר ןכ ינפל כ"אשמ ,םיליהתה לכ רמול םיגהונ זאש הנווכה ילוא (8

.וכ 'מע בכ ךרכו ,טסש 'מע טי ךרכ (9

ךרדב םיבכעתמשכ ךרדה תליפת

,ותיבל ובוש דע ךרדב בכעתמש םימיה ראשבו" בתכ ,ךרדה-תליפת ינפל ,ןקזה ר"ומדא רודיסב
."םש תרכזה ילב 'הליפת עמוש התא ךורב' םותחיו ,ןולמב וליפא רקוב לכב התוא רמאי

1ךרדב ךליל ובילב רמגשמ ,ןושארה םויב ותיבב ףא ךרדה-תליפת תרימא ינהמ דבעידב ,הנהו
.

,הליפת עמוש תכרבב תירחשב - בכעתמשכ - התוא רמול גוהנל רתוי םיאתמ היה ,הרואכלו
?ןקזה ונבר ךכ הרוה אל עודמו ,2"םש תרכזה" םג הב שי זאש

םתרדגה אהת רשא אהת) "הנכס תומוקמ" המכו המכל םיעיגמ וננמזבש המל םג הנימ-אקפנו
,הדבל תונואתה תנכס לעש םינעוטה שיש אלא ,3ךרדה-תליפתב םיבייח אנידמו ,(תקייודמה
הליפת ל"זח ונקית אל ילוא ,"תוינערופ לכ"מ 'קר' אלא "תויחו םיטסל"מ הנניא םהירבדלש
יקזנב אוה רבודמה ףוס ףוס םירקמה בורב ירהש ,לודג ןויע ךירצ וז ארבסש יפ-לע-ףא) וז
הרוצב עסונש וא חצרו דוש תורטמל קשנ ידי-לע עגופ םא הנימ -אקפנ יאמו ,"םדאב םדא"
,המודכו תופייע וא ךרדה יאנת תאפמ תונואתב רבודמה םאו .בכר ידי-לע עגופו הריהז-יתלב
,םש-תרכזה אלל ךרדה-תליפת עבק-ךרד םירמוא םיבר ןכלו (רבעב םג תומוד תולקת ויה ירה
ריכזה אל ןקזה ונברש ןוויכ ךא ,ל"נכ ףידע היה הרואכלו .םוי לכב הנושארה םתעיסנב
.ונלצא ןכ גיהנהל ןיא הרואכל ,תאז

תויהל בושייה לוכי המכ דע ,בושיי אלל תויהל ךירצש 'הסרפ' רועישל רשקב ררבל שי ,בגא
.(תבש םוחת דע ילואו .םיירישו המא םיעבש דע - הזב םג תוטשפה הרואכל) ךרדל בורק

הסרפ ךוליה ידכ ןמז תויהל ךירצש תועדה ינפמ ךרבל םיששוחל םוקמ ןיאש ,יעדומל תאז
יולת לוכהש וקספ 4םיקסופה בור ירהש - סוטמב וא בכרב עסונש ףא ,אקווד (תוקד 72 ןוגכ)
.5דבלב ךרדה ךרואב
.ו"ס יק 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ (1

לעבו ;ךרדה תליחתב ,דועו ,בובאב ,אקניפס ,אנרמוק גהנמ ןכו ,זנאצמ םייח-ירבד ח"מהעב צ"הרה גהנמכ (2
שיש טרפבו .ה"סו א"סל ג"הושב חפ קרפ ב"ח רצקה ע"וש האר) ינשה םויב ךכ וגהנ םירחאו רזעלא-תחנמה
ו"חרהו ק"מרהש ,טפ,ס,ונ,דמ,ח :ק"ס הרקי-ןבאב ,יק 'יס רהוזה ע"ושב האר - לבא .רהוזב מ"כב ןכ םישרפמ
.(ןכ ל"ס אל 'וכו

.ה"ס יק 'יס ונבר ע"ושב קספנכ (3

.'וכו ןחלושה-תוצק ,הרורב-הנשמ ,דמח-ידשה ןוגכ (4

.4 'עה םש רצקה ע"וש האר (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il