- ד"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוויסב 'כ * חלש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םלכש תא ובברעש היה םילגרמה אטח
השמ לש ותוחילשב


ותוחילשב הנשי חילשהש תורשפא תללוש הנניא תוחילשה םצע
לטבלו חינהל איה חילשה לש ותדובע * ולכש בוברע ידי-לע
הז * לוע-תלבק לש ןפואב תוחילשה םויקל רסמתהלו ולכש תא
טרפב ,ךכל חוכה תניתנו ,ונרודבש השמד תוחילשה ןכות םג
- תוחטתשהה ןיינע ידי-לע איה ,תוקלתסהה ירחאל וישכע
ר"ומדא ק"כ תחישמ * תוינחורב תוחטתשהו תוימשגב תוחטתשה
ונרוד אישנ


,1"ןענכ ץרא תא רותל השמ םתוא חלשיו" - םילגרמה תוחילש תודוא רפוסמ עובשה תשרפב
,3"'וגו ורפסיו 'וג רבד םתוא ובישיו 'וג ץראה רותמ ובושיו" ,2"'וג ורותיו ולעיו"
לכונ אל" ורמא בלכ ירבד ירחאל קרו) 4"'וג בלכ סהיו" - הז םרופיס םילגרמה ורמגשכו
.(5"'וג ץראה תביד ואיצויו 'וג תולעל

:"בלכ סהיו" ,םקיתשהל בלכ ךרצוהש םעטה והמ - ןיבהל ךירצו

תא רותל םתוחילשב השמ לש ויתולאש לע - תמאה יפכ - תובושת אלא ויה אל םילגרמה ירבד
הילע בשויה םעה תא 'וג םתיארו" ,םעה תודוא (א) :(תוללכב) םיניינע 'בל עגונב ץראה
,7"'וג דואמ תולודג תורוצב םירעהו ץראב בשויה םעה זע" ובישה - 6"'וג הפרה אוה קזחה
- 8"'וג הזר םא איה הנמשה 'וג הער םא איה הבוטה 'וג ץראה המו" ,ץראה תודואו (ב)
.9"הירפ הזו איה שבדו בלח תבז" ובישה

תולאשה לכ לע בישהלו תוחילשה םייקל םיחרכומ ויה ,ץראה תא רותל םחלש השמש ןוויכו
,ךתעדל ,ךל חלש" 10י"שר שוריפכ ,םילגרמה תא חולשל חרכומ היה אל ומצע השמ - .םלאשש
תא אלמל םיחרכומ ויה ,השמ םחלששכ ,םילגרמה לבא ,"חלש הצרת םא ,ךל הווצמ יניא ינא
.םתבושת ירבד רמולו תוחילשה

םקיתשהל בלכ האר המ - ץראהו םעה תודוא תמאה רמולו בישהל םיחרכומ ויהש ןוויכו
"'וג ץראה תביד ואיצויו 'וג תולעל לכונ אל" םירבדה ךשמה ילול םג ,תמאה ובישהשכ
!?"בלכ סהיו"ש ירחאל

,"'וג ןורבח דע אוביו בגנב ולעיו" 11בותכש המ - בלכ תגהנהל עגונב ןיבהל ךירצ דועו
אל המל - 12"םתצעב תויהל וירבחל תסינ אהי אלש תובא ירבק לע חטתשנו םש ךלה ודבל בלכ"
חטתשהל ךרצוהש דע ,םילגרמה תצעמ וליצהל ידכ (ותוחילשב ךלוהש) חלשמה לש וחוכ קיפסה
?אקווד תובא ירבק לע

:הזב רואיבהו

םהל רמאש םירבדה רדס תא ונישו םלכיש תא ובריע םתבושת ירבדבש ךכב היה םילגרמה אטח
ץראה תא ךכ-רחאו ,"'וגו הפרה אוה קזחה" 13םעה תא הליחת תוארל םתוא הוויצ השמ :השמ
"איה שבדו בלח תבז ץרא" ומידקהו רדסה תא וניש םתבושת ירבדבו ,"'וגו איה הנמשה"
."'וג ץראב בשויה םעה זע" ךכ-רחאו

:םהיניבש קוליחהו

ךכ רחאו ("'וג הפרה אוה קזחה") שוביכהו המחלמה תודוא הליחתב - איה השמ לש ותוחילש
המחלמה שוביכ ולצא היה רקיעה ,יכ ,("'וגו הזר םא איה הנמשה") רכשהו חוורה תודוא
.(סרפ לבקל תנמ-לע אלש - רכשהו חוורה אלו)

םג ,םינפואה לכב איה ץראה שוביכל תוחילשה ,יכ - "הפרה"ל "קזחה" םידקהש אלא דוע אלו
דועו) קזח אוהש יפ-לע -ףאו תנמ-לע הליחתכל איה תוחילשה ןכלו ,הדבכ המחלמ םיכירצ םא
השענ ומצע הז ידי-לע ,קזח אוהש תנמ לע םוחלל שפנ-תוריסמב םיכלוהש ידי-לעש ,רמול שי
.(14הפר

בלח תבז") רכשה תודוא הליחת - םלכיש דצמ לבקתמש יפכ ורמאו רדסה תא וניש םילגרמהו
רכשה אוה םלצא רקיעהש ,("ץראב בשויה םעה זע") שוביכהו המחלמה תודוא ךכ-רחאו ("שבדו
הדובעש ,שוביכהו המחלמה תדובעל עגונב תונובשח בשחל םיאב הזמו ,(סרפ לבקל תנמ-לע)
דעו ,תיאדכ הניא (קזחה) רתוי השק הדובעו ,הז רכש ליבשב איה תיאדכ (הפרה) הלק
לכונ אל" :ךכ-רחא ורמאש יפכ ,התושעל רשפא-יא איה השק הדובע םאש רמולו תועטל םילולעש
."'וגו תולעל

רדסל עגונב וליפא ,השמ לש ותוחילשמ םינשמו םלכיש םיברעמ םילגרמהש בלכ הארשכ ,ןכלו
.םקיתשה דימ - דבלב םירבדה

וירבחל תסינ אהי אלש תובא ירבק לע חטתשהל בלכ ךרצוהש םעטה םג ראבל שי הז יפ-לע
:םתצעב תויהל

יוניש השעי חילשהש תורשפאה תא תללוש הניא המצעלשכ (חלשמה חוכ) השמ לש ותוחילש
תא לטבלו חינהל ,ומצע חילשה לש ותדובע יהוז - .ולש לכשה בוריע ידי-לע תוחילשהב
.לוע-תלבק לש ןפואב ותוחילש תא םייקל חלשמהל רסמתהלו ,ולכיש

לגרהו שארהש בצמו דמעמ לע הרומ תוחטתשהה ןינעש - תובא ירבק לע חטתשהל בלכ ךלה ןכלו
וירבחל תסינ אל הז חכבו ,לכשהמ הלעמלש לוע תלבקה ןיינע והזש ,אתוילעמל .הושב םה
.לוע תלבק לש ןפואב ,ולכש בוריע אלל השמ לש ותוחילש תא ומייקב ,םתצעב תויהל

:ונילא עגונב הזמ הארוההו

.16"השמכ וב ןיאש רוד ןיא" ,הזמ הריתיו ,15"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש עודי
.מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה הז ונרודבו

םוקמל ינולפ תא חלשי וא חלוש וא חלשש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשש ןבומ הזמו
ןכות ,יכ ,ץראה שוביכל עגונב השמ לש תוחילשה תמגודב ,איה ,םלועב וקלח ררבל םייוסמ
ןכות םג והזו ,17תוצראה לכמ תשדוקמה לארשי-ץרא התושעל אוה ץראה שוביכב השמד תוחילשה
ןתנו ר"ומדא ח"ומ ק"כ וחלש וילאש םוקמה - םלועב וקלח רוריבב ונרודבש השמד תוחילשה
.18שדוקה תרהט לע ןילוח ,לארשי -ץרא ותושעל - וררבל תוחוכה תא ול

,יוניש הזיא תושעלו לכשה תא ברעל אלש - םילגרמה תשרפמ דומלל ונילעש תוארוההמו
הז יוניש ידי-לעש ול המדנשכ םג ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ברה ירבדב ,דבלב רדסה יוניש וליפא
,םילגרמה תועטל המודב דע תועטל רשפא ברה ירבדמ תצק יונישב ,יכ ,ותוחילשב רתוי חילצי
,19"המה לארשי ינב ישאר םישנא םלוכ" םהילע רמאנש םילגרמה המו :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
-תחא-לע ונכרעכ םישנא - "'וגו תולעל לכונ אל" ורמאש דע תועטל ואב ,השמ ירבדמ וניששכ
.המכו-המכ

ול רמוא םויה ערה-רצי לש ותנמוא ךכ" 21ל"זר רמאמ שוריפב 20ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
םדאל רמול ליחתמ וניא ,"רעקניגולק רעד" ארקנה ,ערה-רציהש ,"'וכ רמואש דע 'וכ ךכ השע
רשאכש ,"ךכ השע" וירבד תליחת אלא ,ול עמשי אל יאדווב וזכ הלחתהב ,יכ ,הריבע רובעל
בישקהל ליחתמשכו ,ךכ השעתש םיכסמ ינא םג ,"ךיילג רעייז" :רציה ול רמוא הווצמ השוע
הז ירה - ותצעו ותעד ברעמ ,לבא ,הוצמ יניינעל עגונב איה הלחתההש ףא - ותצעו ותעדל
."'וכ דובע ול רמוא"ל שרוש

בוריע אללו ,יוניש אלל ,ברה ירבד תרימש - אוה תוחילשה יולימב ירקיעה יאנתה ,ןכלו
.אקווד לוע-תלבק ךותמ ,לכשה

- תוחטתשהה ןיינע ידי-לע ,איה ,תוקלתסהה ירחאל וישכע טרפב ,הז לע חוכ תניתנהו
.ןמקלדכ ,"תובא ירבק לע חטתשנ"

"הכרבל קידצ רכז" םירמוא ןיא ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא םירבדמ רשאכש םעטה םדקהבו
:"ןדע ותמשנ" וא (22אמויב אתיאדכ)

,"ןדע ותמשנ" ןטאט םעד ףיוא טינ גאז ךיא" :ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא 23א"צרת הרות-תחמשב
טינ עטאט רעד זיא רימ ראפ רעדיוו ןוא ,רעביירש ןיסערדא ןייק טינ ןיב ךיא לייוו
,םגו ,"תבותכ" ןתונ ינניא יכ ,"ןדע ותמשנ" יבא לע רמוא ינניא) "'וכו ןראוועג קלתסנ
.(קלתסנ אל יבא יליבשב

אוה ימ (א) :יכ ,"ןדע ותמשנ" וילע רמול ןיאש - ר"ומדא ח"ומ ק"כל עגונב הז ךרד לעו
ןדע-ןג וא ןותחתה ןדע-ןג ,"ןדע ןג"ל ומוקמ תא ליבגהל ,"תבותכ" ןתיל לוכיש הז
וניא יאדווב אוה !?ונתיאמ וחלושל ונל המל (ב) ,רועיש ןיא דע הזמ הלעמל וא ,ןוילעה
!ונתיא אצמנו ,ונתאמ דרפיהל הצור

ןיינע ,יכ ,"הכרבל קידצ רכז" םג םירמוא ןיא ,"ןדע ותמשנ" םירמוא ןיאש םעט ותואמו
ןודינב ןכ-ןיאש -המ ,החכשה ןיינע וב לפונש קוחרה רבד לע קר ךייש ("רכז") ןורכיזה
עגונב ןורכיזב ךרוצ ןיאש ומכ ,ןורכיזב ךרוצ ןיא ,ו"ח החכשה ןיינע ךייש אלש ןדיד
.יח םדאל

:רתוי תויטרפבו

ינשב רוגל םדאל ול רשפא יכו ,םימלוע ךלהאב הרוגא 25ביתכד יאמ" :24ארמגב אתיא
,"רבקב תובבוד ויתותפש הזה םלועב ויפמ העומש רבד םירמואש םכח דימלת לכ . . םימלוע
,אצמנ ,תורבדמ וליאכ רבקב תוענ ויתותפש הלעמ לש הבישיב ותמשנשכ" 26תופסות שרפמו
."םימלוע ינשב רד תחא העשבש

דבל םידימלת ,םידימלת םע הבישי-שאר ונשישכ קר תארקנ - (הטמ לש וא הלעמ לש) "הבישי"
םידימלתהו ,םידימלתה ינפל "רועיש" רמואש הבישי-שאר ונשישכ ,םא יכ ,הבישי םניא
,םוקמ-לכמ ,םיניבמ םניא הליחתב רשאכ םגו) הגשהו הנבהב םלצא אבו רועישה לע םירזוח
.(םתגשהב וניבי ןמזה ךשמבו ,םירבדה לע םירזוח

םיניינע הב םידמולש ,"הטמ לש הבישי" שי - (םידימלת םע הבישי-שאר תללוכש) "הבישי"בו
הטמ לש הבישי - םהינשו ,27הלעמ לש םיניינע הב םידמולש ,"הלעמ לש הבישי" שיו ,הטמ לש
עגונב קר אוה קוליחהו ,תוקלתסהה ירחאל ןהו תוקלתסהה ינפל ןה םנשי - הלעמ לש הבישיו
,הלעמ לש הבישיב םלעהבו ,הטמ לש הבישיב יוליגב אצמנ תוקלתסהה ינפל :יוליגו םלעהל
לבא ,הטמ לש הבישיב םלעהבו ,הלעמ לש הבישיב יוליגב אצמנש ,ךפיהל ,תוקלתסהה ירחאלו
.ללכ יוניש ןיא - הטמ לש הבישיב ,ןאכ אצמנ וישכע םגש - ןיינעה םצעב

ןכ םא אלא "בוטה" היהיש רשפא-יאש ןוויכו ."תוערה אצת אל ןוילע יפמ" 28ביתכ
אלא וניא יונישהו ,םדוקמכ ונתיא אצמנש יאדווב ירה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םע דחי םיאצמנשכ
וישכע ןכלו ,םלעהב ונתיא אצמנ וישכעו ,יוליגב ונתיא היה םדוקמש ,םלעהו יוליגל עגונב
ךרוצ שי הזלו ,"םימלוע ינשב רוגל םדאל ול רשפא"ש - ארמגה ירבדמ היאר איבהל ךרוצ שי
הדבועה ,ךדיאל לבא ."'וכ תובבוד ויתותפש ויפמ העומש רבד םירמואש" ,ותרות דומילב
ןיינעה םצעב תושילח תלעופ הניא - הז לע היאר איבהל םיכירצו םלעהב ונתיא אצמנ וישכעש
!ללכו ללכ

תודוא םירבדמש הז לע ע"נ ר"ומדא ק"כ ויבא לצא לאש והשימש 29רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
רפיסו םשמ אב אל דחא ףא ירה ,אוה ןכש םיעדוי ןיינמ ,ללכב םיינחור םיניינעו םיכאלמ
םימכחל ,המוד רבדה המל לשמ ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ול בישהו ?הזב אצויכו ךאלמ הארנ ךיא
תרטמש בשוח סוסהש םושמ יכו :םיכאלמ תודוא םירבדמו םיסוסל המותר הלגעב םיעסונש
ףסכה םולשת תודוא בשוח ןולגעהו ,םיעסונ וילאש םוקמב אצמנש ןבתה ליבשב איה העיסנה
ירבדל ךרע ןיא - (סוסה תבשחממ רתוי הקד הבשחמ) ותיב ינב תא סנרפל ידכ העיסנה רובע
- םילענ םיניינעב ונתעידי רדעהש ,ןדיד ןודינב ותמגודו ...!?םיכאלמ תודוא םימכחה
הניא - איה תירמוח תאז לכב לבא ,הקד רתוי וליפא וא ,שממ תירמוח איה ונתעידיש ןוויכ
.ןיינעה םצעב ללכ יוניש תלעופ

:"תובא ירבק לע חטתשנ" - תוחטתשהה ידי-לע אוה הז לע חוכ תניתנ תפסותו

תא םירייצמו ..."רע זיא אד זא" העידי ךותמ ורבק לע הכילהה איה 30תוחטתשהה ןיינע
אלל ותוחילש םויקבו ,תורשקתההב זועו חוכ ףסותינ הז ידי-לעו ...וינפ תומד תרוצ
.ללכ תונובשחו םייוניש

תויהל לוכי ןמזה ךשמב ,ירה ,תחא םעפ הארוהו יוויצ ,ונרודבש השמ ,השממ םיעמוששכ -
איה הצעה ,ןכלו ,(םילגרמה אטחבכ) הזב אצויכו ,ילכש ןובשח בוריע ,תורירקו תושילח הזב
.תוחטתשהה ידי-לע תורשקתהה תא קזחל

ט"שעבה םשב 31םיניע-רואמ רפסב אתיאדכ - תוינחורב תוחטתשהה ןיינע םג ללכנ הזבו
ותומצע לכ תא סינכה הבש ,קידצה לש ותרות דומיל ידי-לע אוה תוינחורב תוחטתשהה ןיינעש
ךרד-לעו ,("ןבעגעגקעווא ךיז רע טאה םעד ןיא ןוא ןבעגעגפא ךיז רע טאה םעד ףיוא")
."הנשמ היליד אתרובק"ש השמל עגונב 32רהוזב וניצמש

- תוינחורב תוחטתשהה ןיינע - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרות דומיל ידי-לע םגש ןבומ הזמו
.יעבדכ ותוחילש םויקבו תורשקתההב זועו חוכ ףסותינ
,י"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ת"יש'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 108-103 'מע
.זי,גי (1

.אכ ,םש (2

.זכ-הכ ,םש (3

.ל ,םש (4

.בל-אל ,םש (5

.חי ,םש (6

.חכ ,םש (7

.כ-טי ,םש (8

.זכ ,םש (9

.ב ,םש (10

.בכ ,םש (11

.פ"הע י"שרפ (12

."'וכ םירובג תלדגמ ץרא שי" :י"שרפדכ ,םעהל עגונב אוה "איה המ ץראה תא" הלחת ש"מ ,יכ (13

,הרכה ידיל םיאב ,סרפ לבקל מ"ע אלש איה הדובעה רשאכש - "הזר"ל "הנמש" תמדקהל עגונב ל"י ז"דעו (14
הדובעה יבגל ((ב,כ עירזת ת"וקל) הסורפ 'ל - סרפ קר) אוה הזר ,רתויב הלועמה רכש ,םינמשה תוריפ םג רשא
.((ב,בנ) ט"לפ אינת) המצע הווצמה איה הווצמ רכש יכ ,המצע

.(א"ער,דיק .א"ער,ביק) ט"סת ז"וקת (15

.ז ,ו"נפ ר"ב (16

.ב"יה ז"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (17

.נ"שו .36 הרעה 108 'מע ג"יח ש"וקל הארו .נ"שו .ב,טי הגיגח (18

.ג ,םש (19

.דועו .א,זל א"ח םיסרטנוק מ"הס (20

.ב,הק תבש (21

.א,זל (22

.ךליאו ב"עס ,טשת ד"ח ד"וקל (23

.ךליאו ב"עס,וצ תומבי (24

.ה,אס םיליהת (25

.ב"עס םש - הרוגא ה"ד (26

.ךליאו 148 'מע ג"שת ש"הס .ךליאו 18 'מע תודיסחה דומיל סרטנוק האר (27

.חל,ג הכיא (28

.130 'מע א"שת ש"הס .ךליאו גר ע"ס (תופסוהב) ח"פרת מ"הס (29

טי 'מע םיסרטנוק צ"מאהדא ירמאמב ספדנ) יעצמאה ר"ומדאל תוחטתשהה ןיינע סרטנוק הכוראב האר (30
.(ךליאו

.תבש 'סמל םיטוקלב (31

.נ"שו .(ךליאו דצרת'א 'מע) השמ ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה רפס הארו .ב"עס ,זכ א"ח (32


ירה ,יברה םע דחיב םיאצמנשכ אלא "בוטה" היהיש רשפא-יאש ןוויכ
יוליגל עגונב אלא וניא יונישהו ,םדוקמכ ונתיא אצמנש יאדווב
םלעהו

,השמ לש ותוחילשמ םינשמו םלכיש תא םיברעמ םילגרמהש בלכ הארשכ
םקיתשה דימ - דבלב םירבדה רדסל עגונב וליפא

,ךכ השעתש םיכסמ ינא םג ,רציה ול רמוא הווצמ השוע רשאכ
דובע ול רמוא"ל שרוש הז ירה - ותצעו ותעדל בישקהל ליחתמשכו
"'וכ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הטמה ירדגב יחצנ תיב


?םדא ידיב וא םימש ידיב ,ישילשה שדקמה-תיב הנביי דציכ

בתכש ומכו ."ה"בוקד אניינב" ,ה"בקה ידי-לע הנביי ישילשה שדקמה-תיבש רהוזה תעד העודי
י-נדא שדקמ רמאנש םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ" :י"שר
ם"במרה קספ ןכו ,לארשי-ינב ידי-לע הנביי שדקמהש ל"זרב וניצמ ךדיאל לבא ."ךידי וננוכ
ומכ ,השע-תווצמ איה שדקמה-תיב ןיינב ירהש ,טושפ ומעט הרואכלו ,שדקמה הנוב חישמד
.לארשי-ינב לע לטומה רבד איה הווצמו ,שדקמ יל ושעו בותכש

והנתיא והייוורתד ,תועדה 'ב ןיב םיכווית המכ רמול שיש םימעפ המכ ראבתנ רבכ הנהו
ינחורה שדקמה ןוכשיו דריי הטמלש הז שדקמבו ,םדא ידיב היהי הטמל תיבה ןיינבד] היב
ויה ןהש ,ץראב ועבטש םירעשה וא תותלדה לבא םימשה ןמ דריי ימשג שדקמש וא ,הלעמלד
הז יפ-לעו .[ואנב וליאכ בשחנ תותלדה דימעמהו םמוקמב םודימעיו ולגתיו ולעי ,םדא ידיב
ןכו ,"ה"בוקד אניינב"ד ןיינעה ןה - םיניינעה ינשב ךרוצ שי דיתעלד ןיינבבש ,אצמנ
.חישמה ךלמה ,םדא-ינב ידי-לע השעייש

תיבכ אלד ,יחצנ תיב היהיש אוה ישילשה תיבד שודיחה רקיע יכ ,איה הזב רואיבה תדוקנו
םויק ול ןיאש ,שנ -רבד אניינב אלו ,"ה"בוקד אניינב" תויהל ךירצ ןכלו ,'בה תיבו 'אה
,הטמה ירדגב אוהש ומכ (םג) תויהל הכירצ שדקמה תויחצנ ,ךדיאל לבא ,(םש רהוזב ראובמכ)
דצמ איהש ומכ תויחצנה זאש ,םדא ינב השעמ ידי-לע איה הטמל וז תיחצנ תועיבק ןכלו
.הטמה (ירדג)ב םג תעבקנ "ה"בוקד אניינב"
(א"שנת ןוזח תבש תוחיש-יטוקל)


הטמ לש שדקמב שבלתמו דרוי הלעמ לש שדקמ

-לע) םדא ידיב הנביי ישילשה שדקמה-תיב םא ל"זח ירמאמב תוטישה 'ב ןיב ךוויתה תוללכבו
שיש ל"זר ירמאמב ראובמה יפ-לע ,רמול שי - ומצעב ה"בקה ידי-לע הנבייש וא (חישמ ידי
"הטמ לש םילשורי"ו "הלעמ לש םילשורי" ןכו ,"הטמ לש שדקמה-תיבו" "הלעמ לש שדקמה-תיב"
,הז יפ-לעו ,("הטמ לש םילשוריל אובאש דע הלעמ לש םילשוריב אובא אל ה"בקה רמא"ש דעו)
שבלתיו ,םימשה ןמ אוביו הלגיי ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,הלעמל ללכושמו יונבש שדקמה
.ונקדצ חישמ ידי-לע הנבייש הטמ לש שדקמב

ירמגל "אפוסיכד אמהנ" היהי אל דיתעה שדקמה-תיבש ה"בקה לש ונוצרש - הזב הרבסההו
ןיבק העשתמ ולש בקב הצור םדא" ירהש ,"ולש בק"ד ןפואב םג אלא ,(דבלב ה"בקה ידי השעמ)
לש שדקמש רומאכ ,םדא ידי השעמ ,"שדקמ יל ושעו"ד ןפואב םג תויהל ךירצ ,ןכלו "ורבח לש
.הטמ לש שדקמב שבלתמו הלגתמו דרוי הלעמ
(560 'מע 'ב ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


רשפא-יא "הרוחס"ה תא גישהל ידכ
רויצה שוחב קפתסהל


שממ לעופב "דירי"ל עוסנל ךירצ

דיסח ותויהלש הבשחמהב קפתסהל אלו ,שממ לעופב תוחילשה תא אלמלו עוסנלו תאצל ךרוצ שי
...!יברה לש ותוחילש אלמל שפנ-תוריסמב ךליל אוה ןכומ רשוקמו

ותויה ינפלש הפוקתהמ וירוענ רבח םע םעפ שגפנש ,שטירזעממ דיגמה ברה לע רפוסמ -
לאשו ,ל"זיראה תונווכ יפ-לע ללפתמו ,הלבק (ורבח םע) דמול היה זא םגש ,ט"שעבה דימלת
- ותלאש תא ריבסה - ינא םג ירה ?ןמז יוביר ותליפתב ךיראמש םעטה והמ :ורבח ולצא
ךלצא המלו ,ךכ לכ בר ןמז תכשמנ יתליפת ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ל"זיראה תונווכ לכ ןווכמ
?ךכ לכ בר ןמז הליפתה תכשמנ (דיגמה לצא)

רפיסו .'וכו קסעתמ המב ,ורבח לצא השענהב ןיינעתהל ליחתהו ,רתא לע ול בישה אל דיגמה
אלא ,ותגוז תלהנמש תונחהמ סנרפתמו ,הרותה דומילב - םשה ךורב - ותוקסעתה רקיעש ,ורבח
רורצו תונחל השורדה הרוחסה תמישר ותגוז ול תנתונ ,"דירי"ה םייקתמשכ ,הנשב תחא םעפש
רהממ וניא - רפסל ךישממ - דיריל עסונשכ םגו ,הרוחסה תא תונקל דיריל עוסנל ידכ ,ףסכ
וירועיש תא םוי לכב םייסל דיפקמ אלא (...וילע הטילש הל ןיא ,ךרדב ותויהב ירהש)
רזוח זאו ,םידחא תועובש ולצא תכשמנ דיריל העיסנהש ,ךכ ,וכרדב ךישממ זא קרו םיעובקה
.הרותב קוסעל ךישממו ותיבל

- דיריל העיסנ ליבשב תועובש המכ זבזבל התא ךירצ המ םשל ןיבמ ינניא :דיגמה ותוא לאש
,בטיה ךל העודי - ךרדה !?דיריל העיסנה תא ךתבשחמב רייצלו ךרדחב ראשיהל התא לוכי
וישכע :העיסנה יטרפ לכ ךתבשחמב רייצל ךל לקנ ,אלימבו ,הנש לכ םשל עסונ ךנהש ןוויכ
תא ידיב זחואו ,דיריל עיגמ ינא וישכעו ,הירחאלש הנחתב וישכעו ,תינולפ הנחתב ינא
לכות ,ךכו ...יתוא ומיר אלש קדובו ,הרוחסה תא הנוק ינא וישכעו ,ףסכה לכ םע קנראה
:ורבח בישה - !?םידחא תועובש זבזבל ךרטצת אלו ,תורופס תועש ךשמב קסעה לכ תא םייסל
!הרוחסה תא ךירצ ינא לבא

םיכירצשכ :הליפתל עגונב אוה םג ןכ - !?"יוזא" :רמאו הנענ ,ותבושת תא דיגמה עמששכ
םיכירצ אלא ,רצק ןמזב םג םינווכמש דבלב "תונווכ"ב קפתסהל םילוכי אל - "הרוחס"ה תא
...!ןמז יובירב ךרוצ שי הז ליבשבו ,םוקמ לכב תויהלו אובל

:וניניינעל עגונב הז ךרד-לעו

-תוריסמב ךליל ותונוכנו יברה לא ותורשקתה תודוא בושחלו ויתומא 'דב בשיל אוה לוכי
ןאכ :העיסנה יטרפ לכ ומצעל רייציו ףיסוי ןיינעה תומילשלו ,יברה לש ותוחילש אלמל שפנ
והארמל םיגעול ןאכו ,תופי םינפ רפסב ותוא םילבקמ אל ןאכ ,לארשי בלח גישהל לוכי וניא
...'וכו תואיפו ןקז םע הבישי-רוחב לש

!שממ לעופב תוחילשה תא אלמלו עוסנל םיחרכומ - "הרוחס"ה תא גישהל ליבשב לבא
קלח ,א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות ,א"ישת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,סחניפ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 239-240 'מע ינש

יבר יצוצינ


תבשה תשודק לע הכרעמב


תגלפה דגנכ שקיע קבאמ יברה להינ ותואישנל ןושארה רושעב
תנידמ לא ןווכ קבאמה * שדוק-תבשב תוילארשי תוינוא
תאז רוסאל ושרדנש - םינברה לא ,תוינואה תליעפמ - לארשי
תוינואב הגלפהמ ענמייש - בחרה רוביצה לאו ,הכלה-קספב
לש תורגיא רשע ךותמ םיעטק לש ןושאר םוסריפ ןלהל * ולא
הנושאר המישר * הז אשונב יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תגלפה דגנכ הלודג הכרעמ יברה להינ ,ןכמ רחאלש רושעה לכ תצורמבו ,ב"ישת תנש זאמ
יברה חיכוה ,תוינא תסדנה לש הז םוחתב החמתה ומצעבש ימכ .שדוק-תבשב תוילארשי תוינוא
.אתיירואד םירוסיא תורשעב הכורכ תבשב תוינואה תלעפה יכ יעמשמ-דחו רורב ןפואב

ינבר תא אשונל םותרל ןויסינ ךות ,תיסחי ,הטקש הרוצב וקבאמ תא יברה להינ הליחת
.העפשה ילעב םיפסונ םימרוגו לארשי

קיזייא -קחצי יבר םינואגה םינברה לא הז אשונב יברה לש םיבתכמ םייוצמ רתיה ןיב
רזעילא-םירפא יבר ,ץכ ןבואר יבר ,קנרפ חספ-יבצ יבר ,ןייטשנייפ השמ יבר ,גוצרה
.דועו ןמרטנוא הדוהי-רסיא יבר ,סעלאי

רסוח ךותמ םתצקמ .יבמופב אלש יאדו ,יברה לש ותעדל ףרטצהל ורהימ םינברה לכ אל
תנידמ לש ילכלכ סרטניאכ זא גצוהש המ דגנכ תאצל זועה רדעה ךותמ םתצקמו ,אשונב תואיקב
.לארשי

אל אוה ךא ,תבשב תוינואה תוליעפ תקספהל ןבומכ יברה רתח ,וז היגוסב וקבאמ דקומב
םי בלב תוינואה תא רוצעל ורשפאיש תוישעמה םיכרדה תא םג טריפ ליבקמבו ךכב קפתסה
.תבש לוליח ענמיש ןפואב

תובתכתהה תליחת

דילי) יבכרה יבצ ר"ד ברה לא הז אשונב יברה חלשש תורגיא רשע םיגיצמ ונא וז המישרב
היינפל הבוגתב .ג"ישת ןסינ שדוחב ,ןיינעב יברה לא הנפ הנושארלש ,(בלסונירטקי הרייעה
ןיב ,הבו (זיר-זטר 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיא) ןסינב ג"ימ תרגיאב יברה ול בישה וז
:בתכ ,ראשה

רבד לע עדווהל הל םענו א"טילש תינברה ימאל ולש םולש-תסירפה יתרסמ
המכ יל הרפיס םגו ,ותחפשמ לכ תא בטיה איה תרכוז יכ ,ותיא תורוקה
."ומצע וילא עגונהב תוערואמ

."תודהיהו הרותה רוא תוברהל" ,רואל-האצוהב וקוסיע תא לצני יכ יברה ונממ שקבמ ךשמהב

הזיא םהל שיש סופד יניינע לכב" ןיינועמ אוה יכ ותעד תא יברה הלגמ ותלאש לע הנעמב
וא םדי-לע ספדנה לכמ ילש הירפסהל םיחלושש םיבר וגהנ רבכו ,תודהיו םידוהיל תוכייש
יברה תורגיאמ הלועש יפכ ,םינשה ךשמב אלמל לדתשה בתוכמהש השקב) "םדי-לע רואל-אצויה
תא ושדק-די-בתכב יברה ןייצמ בתכמה ילושב .(ג ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב וספדנ ןהמ תוברש ,וילא
.תינברה ומא תבותכ

יתחקל ךרבו" :ראשה ןיב ,יברה בתוכ (טער-זער 'מע םש) ל"נה לא תפסונ תרגיא םויסב
רוסמל ביטיי הנה ,ץ"כ ר"רגה ג"הרה וימח-ורוממ ש"פ רוסמל חילש היהש ןוויכ ונבישאו
לש וימח היהש הוקת -חתפ לש הבר ץ"כ ןבואר יבר ןואגב רבודמה "ח"תו .ינממ דובכב ש"פ
.יבכרה ברה

יברל םימיכסמ לארשי ינבר

תירבה-תוצראב בייל-הדוהי ודיחי ונב םע דחי יבכרה ברה לש ותייער הרקיב ז"טשת ףרוחב
.רחא םוקמב רפוסמכ "תרופסת"ה לגרל ושאר תורעש תא זזג יברהו

:רומאל בותכ ז"טשת תנשב ו"ת ק"האמ םיחולשה ח"וד-ןמויב
.ו"ת םילשורי בא-םחנמ ג"כ 'ג םוי"

ונעמש ,אשד תואנ לע ו"תוריב התע אצמנש ,הוקת-חתפמ ץ"כ ןבואר ברה תא רקבל ונעסנ"
היהו ,תבשב תועסונה תוידוהיה תוינואה ךוסכס תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כמ בתכמ לביקש
.תיעיברה העשב ולצא ונעגה .הזמ הלודג תולעפתהב

תעב וחכונ (ולש תחלגתה לע א"טילש ר"ומדא לצא היה) םנב םע (יבכרה) ונתחו ותב םג"
...ש"פ םהל ונרסמ ,העשכ םש וניהש ,רוקיבה

,רצק ןמז תוחפה לכל ו"ת ק"האב רקבל ךירצ א"טילש ר"ומדא ק"כש הברה עבת ץ"כ ברה"
ןיינע ול שיש ץ"כ ברה רמא ףוסבל . . םינוש םיניינע תודוא ונרביד ללכב .הנקתל ידכב
רמ ונתח לבא . . הזב סונכי אל םירהממ ונאש האורש תויהב לבא ונמע רבדל הצורש דחוימ
לש ודיצ לע םידמוע קנארפו םיסינ םינברהש ,תוינאה תודוא אוה ןיינעהש ונל הליג יבכרה
תדוגאש עיצהל אוה הצור םירסואה ולא ידי קזחל ידכבו . . רוסיאל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.םוחלל םעייסי הזו ,רוסיא בתכמ ןכ-םג וחלשי הקירעמאב םינברה

לכוי ןיינעה תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כמ בתכמ לבקי ץ"כ ברה םאבש ,רמא םינולס ברה"
."םינברה תפיסאב הז תודוא ורבדיש לועפל

ז"טשת לולאב 'ט - ותרחמל רבכו יברל אלמה ח"ודה תא םיחולשה וסינכה לולאב 'ח 'ד םויב
ןואגל תוריכזמה תרגיאב קתענ אוהו - ןמרטנואו ץכ ,קנרפ םינברה דובכל קרבמ רגוש -
:וב רמאנ ראשה ןיב .(44 'מע 633 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ומוליצ) ןיוז י"שר

תיבמ םידימלת םהיניבו לולאב ו"ט תינאב גילפהל ומשרנ תבש ירמוש תואמ
עסונ חיגשמה ירהש טלחהב הריתמ תישארה תונברהש - םתנעטו םירומל שרדמ
.שודקה םוי ברעב םג םיגילפמ ל"נהכו םתוחילשב

הבוט המיתחו הביתכ תכרבב

שטיוואבויל ןהאסרואינש םחנמ

לודג רעצו ןוהמית

ץמאתה יברהו ,הינואב רוזחל יבכרה ר"ד ברה לש ותחפשמ ינב ונווכתה ב"הראמ םתרזחב
עיבמ הנושארב .תואבה תורגיאה יתשמ םידמל ונא יברה לש ולא ויצמאמ לע .ךכמ םאינהל
-ץראל הרזח ונובשח לע ןממל עיצמ אוה ,היינשב .החפשמה ינב תנווכ לע ורעצ תא יברה
.תבש לוליח ענמיש ןפואב לארשי

:ז"טשת טבשב 'גב יבכרהל יברה בתוכ ךכו

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה

'יש יבצ 'הומ

ןאכמ עוסנל םירדסמ 'יש םנבו [ותגוזש=] 'גוזש יתעדונ רעצבו לודג ןוהמתב
.הניפסה תגהנה ןפוא עודיו ![שדוק תבשב=] ק"שב םג תעסונ ,תילארשי הניפסב
.איסהרפבו

:ז"טשת רדאב 'המ איה היינשה תרגיאה

תודמ לעבו ץרמ לעב נ"ונ א"יא ח"ווה

'יש יבצ 'הומ

!הכרבו םולש

הינאב העיסנה תודוא [בתכש המב=] ש"מבו .טבש ד"כמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
.'וכו

תועידי ,ינועיגהש תועידיה תורמלו םירתיהה תודוא בתוכש המ תורמל הנה
הינאה תגהנה ןפוא אסיג ךדיאמו הב םיעסונה םיגוס םישנא תודוא ,תוליהבמ
אלא דוע אלו .רומג רוסיא והזש ,קפס לכ ילבמו הרורב יתעד ,הב הגהנההו
לע תוכז דומילהו .לארשי ללכ םשבו איסהרפב םשה לוליחד ןיינעה הזל ףרטצמש
לע םיטיבמש וא ,הינאה תגהנה תויטרפ םיעדוי םניאש הארנכ ,םיריתמה הלא
המכש בל םימש םניאש וא ,הליחתכל והזש העשב הב ,דבעידב אוה וליאכ ןיינעה
בוכיע לכ ןיאש םיעדוי םניאש וא ,תועסונ [םידוהי םניא] י"א לש תוינא
'ה יארי ויה ולו .דועו ,םיצורש ןמז המכל םיה עצמאב וליפא הינאה ןגעל
המוקמב אלש םינפ תשוב ילבמו - שורדה ףקותב עובתלו םשפנב ףקות יד םיאצומ
שודיק היהו .ןיינעה לכ קספנ היה בר ןמזמ הזש ,תבשב העיסנה לע קיספהל -
ליהבמ רתוי דועו .ליהבמה רבדב ךיראהל השקו .וכפה םוקמב - איסהרפב םימש
דומיל הנה ,שורדה םוסרפב וז יתעד םסרפמ יניאש הזו .הזל בל תמישה רדעה -
םוקמב הארוה הרומ ינניאש ,דאמל ,אוה שולק יתעדל וליפא יכ ףא ,ילע תוכז
,ףא) 'ה יארי הארוה ילעב םיאצמנ רתא לעו הינאה לש ב"העב םיאצמנ םש
,אוה ליהבמ וז הלאשב תועטה ,חנומ םמוקמב םדובכו םתליחמ תשקב ירחאלש
אלו .ומסרפל ילבמ וילא רומאה לכ יננה בתוכש ןבומ .(םיברה תא לישכמו
תעיסנל עגונהב תושילח האור יתייה אלול ,וילא ולא תורושב אב יתייה
ק"האל ולעי ןפוא הזיאב ,םידמוע םה קפסב ןיידעש - א"טילש םנבו ותגוז
ןפוא ידי-לע רשא ,יעדומל תאזו .רחא ןפואב וא תינולפ הינאב םא ,ו"ת
תורשכ קר אלו ,תלטומ קפסב םילכאמה תורשכ םג - הינאהב םיניינעה תגהנה
רשאו .הרומאה הדוקנמ תולשלתשהב ךיראהל שי הברהו .'וכו םג אלא ,ןייה
יניעב לבקתמ ךכ פ"כע - רבדה השענו ,הלודג רתויה איסהרפ איה הינאה תעיסנ
"הנעטה" לע תונעל רתומל יאדוובו 'וכו 'וכ לארשי ללכ םשב - םידוהי םניאה
,אתיירואד םירוסיא רובעל םיצור וז הנעטבש ,רחא ןפואב רשפא יאש העודיה
.'וכו 'וכ דוגרפה ירוחאמ השענה עדויה לכל רשפאו רשפא יכ

- ילצא םרוקיבב 'יש ויסיגל יתרמא ,'יחת ותגוז תעיסנל עגונהב ש"מב
רתומה ןפואב ו"ת ק"הא דעו ןאכמ הלש העיסנה ןיינע לכ רדסת ילש תוריכזמהש
הדצמ ללכ החרטל ךרטצת אלו ,המכש לע תוריתי תואצוה ילבמו ,הרות יפ-לע
בוט והזש ,ןוריואב עוסנל הצרת םא רוחבל קר הילעו ,הליגרה החרט וליפא
קפאתאו .הינאב וז ךרדב םימי המכ לוטלטה רדעהו תואירבה ימעטמ יתעדל רתוי
רוזעל ךירצש - העודיה הנעטה לע 'יש וסיגל יתרמאש המ קיתעהל לכוא אל
םיחיורמ ,תילארשי הינאב סיטרכ הנוקה לכ ירהו ,םהיניינע לכב לארשי ינבל
תובכל ךירצשכ ףא רשא ,עודיה םגתפב הז לע יתינעו - לארשימ המכ הז ידי לע
,ןיכפוש ימב וליפא םיבכמו היתשל םיואר םימה ויהיש םיקדקדמ ןיא הפירש
,ןיסארעקו טפנב הפרש תובכל םיצור םא ,אוה ילילפ ןועו רהזהל ךירצ לבא
םירושקה - דוחיבו ,הריבעב םיאבה םיניינעב לארשי ינבל רוזעל הצורה לכו
.רומאה לשמו תמגודכ שממ הז ירה ,תיבר ןיינעב וא תבש לוליחב

םישייבתמ ויה אל אלימבו ,הפיקת - אבס לארשי - לארשי די התיה ולו
תארקל םתכילהו םתפיאשב םא יכ לארשי םע םויקל רשפא יא רשא ,יולג זירכהלמ
- ונתרות תא - יבמופב שיחכהל אלו) שודק יוגו םינהכ תכלממ תויהל הרטמה
קוקחו ,(ותרות תא לארשי םעל ותניתנל םדוק דוע םלועה ארוב לש דועיה והזש
ףלאו המלש ודבאי ,דוע יניסמ השמל רמאנ אוה םגש ,ל"זר רמאמ םבבלב היה
אל זאו ,לארשי תוכלמ לידגה המלשש ףא ,הרותה ןמ דחא רבד דבאי לאו ותומכ
,לארשי-ינב וניחאמ המכ התע םיאצמנ םב הקוצמו הרצה ידיל םיאב ויה
יהיו ,ותרותבו 'הב המחלמ לש םינינע ידי -לע םויל םוימ ןתוא םילידגמשו
םורממ חור ,לארשי ללכ ךותב ונתיאמ דחאו דחא לכ לע ,ונילע הרעיש ןוצר
לכ ףוכיו תוצמב קסועו הרותב הגוה שיא דומעיו ,םימש תאריו הרהט חור
,תיתימאה הלואגה ליחתתו ,'ה תמחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי
ףוס םיכלמ תוכלה ם"במר - לודגה הרומה) - 'וכו 'וכ לארשי יחדנ ץבקי אוהו
.(א"י קרפ

,דחוימ ןיינע יתרכזה אל ןבומכש ףא ,וילא עגונהב יתבתכ 'יש ר"זש רמל
דע םהיחולש תולועפו םהיתולועפ ,ירעצל ,יכ .בתוכ התודוא תורדתסהה ונייה
םירבד ינפ םג ונתשי דיתעב פ"כעש ר"היו .ל"נה לשמב רומאה ד"ע אוה התע
.ולא

היולג הכרעמל

ןאכמ .תילארשי הינאב הרזחב ועסי אלש יבכרה תחפשמ ינב לצא לועפל הסינ יברה ,רומאכ
םירחא לע םג ותעפשה תא ליעפהל שרדנ םהב םיבר םיבתכמ יבכרה ברהל רגשל יברה לחה ךליאו
-קספ ןתמ תא זרזל שקבתה (ונת 'מע גי ךרכ שדוק-תורגיא הוושה) ונתוח םג .הז ןיינעב
."תוילארשיה תוינאה לש ליהבמה ןיינעב" ו"ת שדוקה-ץראל תישארה תונברה לש ןידה

:יבכרה ר"ד ברה לא יברה בתוכ (וטש 'מע ,ו"ט ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת בא-םחנמב א"יב

דוע הפ רגסומו ,תוינאה רבד לע יבתכמ םש סיפדהל הצורש לבויה רפס ןיינעב
יפכ ףא ירה ךכרל ילבמ םהש ומכ םיבתכמה וספדוי םאב הנה ,דחא בתכמ
אצויכו לבוי רפסב ףתתשהל ברה תיב גהונב ןיא םימדוקה ייבתכמב יתראיבש
ןבואר יבר) וימחו ורומ=] ח"ומ םגש ןוויכ לבא ,םינבומה םימעטמו הזב
,וז הלאשב םהילא יתינפש הלאמ ,לבויה לעב א"טילש 'וכו 'וכו ג"הרה [(ץ"כ
.ול הארנה םוקמב םמסרפל לוכיש טושפ

םירפוסה ןויכרא - םיזנג" תובידאב םה ןאכ םימסרפתמה - יבכרה ןויכראמ םיבתכמה
לש 634 ןוילגב ומסרופ םידדוב םיבתכמ) םמוסרפ ונל רשפאל וליאוהש ,ביבא-לתב "םיירבעה
הכלה ירעש'ב רבכמ םסרופ וז השרפל בר רמוח .(14-12 'מע (ה"נשת תוכוסה גח) 'ד"בח רפכ'
הנשה-שאר ןוילג 'ד"בח רפכ' .409-408 'מע א"ח 'ךלמ ימי' .ךליאו ל 'מע ,ב ךרכ 'גהנמו
תויואטבתה דצל ,התע דע רוא ואר םרטש םימלש םיעטק םיפשחנ ונינפלש םיבתכמב ךא ,ה"נשת
.השרפב יברה לש תורידנ

תותבש יתש ורמש אלמלא

:"'יש יבצ 'הומ ,צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה" לא ,ז"טשת רייאב 'כמ תפסונ תרגיא ןלהל

תעל ,הז ובתכמב םג ותודוא ריכזמש ובתכמ הנה ,רייא ו"טמ ובתכמ לע הנעמב
ידוהי םהלש תווצה לכש תוינאה תעיסנ תלאש תודוא בתכש המבו ,לבקתנ אל התע
אד ןוגכבו .םילארשי םה הינאה לש תיב-ילעבהש ןוויכ ,וז הלבגה אלפל ,אוה
הינאה לש לגדהש תעב ידוהי וניאל הריכמ הזיא םג ליעות םא לודג ןויע ךירצ
יניינעב גהנתמו תבשה םויב הילע םיאצמנ הינאה ילעב חוכ יאבו .וכפה חיכומ
.ל"דו ,היקנ ןושל אוה ,לודג-ןויע-ךירצ ןושלב יננה ש"מו .תולעבו תורמ
אוה ירשפא םאו ,הינאה לעש הגהנהה ןפוא 'יחת ותגוזמ םג ול עודי חטבו
י"א םינש וא דחא היה םא וליפא - םירבדה לכ ושעי םינש וא דחא שיאש
- רקיעהו .םידוהי םניאל תכייש התיה םא וליפאו הינאה לע [םידוהי םניא=]
ןיינע הזב ןיאו ,דבעיד לש ןיינע הז ןיאש םיחכוש הלאשה ידימעמ לכש הארנכ
יד 'ה רבדל םידרחה ואצמי אלש דע - םיאבה תותבשב הגהנהה היהת ךיא קפס לש
.להקה לכל היולגו הרורב םתעד עיבהל םמצעב ףקות

רמאנהמ ריעהל ,הרומאה הלאשב ןוידה רחאתמ םוריחה בצמ לגרל רשא ש"מבו
לכ תא ליצהל לוכיש רמאש) י"בשרה לש אלוליה םוי הינמ ןנילזאד רמועב ג"לב
יתש ורמש אלמלא :איה ולש תורמימה תחאש ,(אחישמ אכלמ תאיב דע ןידמ י"נב
-לע רפתשמו רפתשמ היה םוריחה בצמש אטישפו ,ןילאגנ ןה דימ ןתכלהכ תותבש
.יתימא ןוקיתהו ןוידה ידי

יהי ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ברה ןושלב הנה ,ל"עבה תועובשה גח תארקלו
החמשב הרותה תא לארשי ללכ ךותב ונתיאמ דחאו דחא לכ לבקיש ןוצר
.תוימינפבו

לקתש רשפא יא הרותה ןיד-קספ ךפיה היישע

ןיינעב לקהל שי היפל הנעטה תא תופירחב יברה ףקות (ז"טשת זומתב ד"כמ) האבה תרגיאב םג
יברה בתוכ ,"הז םעטמ" .לארשי תנידמל "םוריח תעש"ב רבודמש הנעטב תבשב תוינאה תגלפה
הזיא האיבמ הכאלמ לכש ןוויכ ,ןלציל אנמחר תבשב תוכאלמה לכ םג ריתהל שי" ,בר ןוהמיתב
:"העש יפל חוויר

תעד-תווח סייגל שיש בתוכ וב ,ומדוקהו קלב 'פ ק"שעמ ובתכמ לע הנעמב
.'וכו םיחמומ

תלהנה ןפואב תיחטש העידי קר עדויה וליפא יכ ,ולא וירבד לודג אלפל הנה
תעל תעמ ךשמב יטמוטוא ןפואב הינא גהנתתש רשפא יאש תוטישפב עדוי הינא
הנכס לכ ןיאש םיעדוי ןכו .[תעל תעמ=] ע"לעמה לכ ךשמ םדא ידי ברעתה ילבמ
הזב קפס ליטמהו .למנב [המכו-המכ-תחא-לע=] כ"וכאעו ,םי בלב הינא ןוגעב
.ללכו ללכ תויחמומל הזב תוכייש ןיא יכ ,רומאה ןיינעב גשומ לכ ול ןיא -
ינכטה עוצקמב אמוי דחד בר יב רבש ,הז לע תודועת שפחל אלולטו אכוח אוהו
.םתודוא עדוי

לארשי-ינב לכ הנה 'וכו םוריח תעש תואיצמה ןמ םלעתהל ןיאש בתכש המ ןכ -
יא ,הרותה ןיד-קספ ךפיה היישעש םהיניעב רורב רבד םינימאמ ינב םינימאמ
עודיכו .ךפיהל הברדא אלא ,הלצה שמשתש רשפא יאו םוריח תעשב לקתש רשפא
ויחיש ויסיגל םג יתרמאש ומכו .טפנב הפירש הבכמה תמגודב אוהש - םגתפה
רשפא רצואה תפוקל סנכנש לקש לכ ירהש ןכ םג ,ינולאשש ,ילצא םרוקיבב
- הזכ קומינ תגצה הרזומ ללככו .ל"נכ תירקיעה הבושתהו ,קשנ וב תונקל
הכאלמ לכש ןוויכ ,ל"ר תבשב תוכאלמה לכ םג ריתהל שי הז םעטמש ןוויכ
תבש רכש תואצותמ ,םירפסב ראובמ רבכ ז"חאש ףא) העש יפל חויר הזיא האיבמ
'יש םינואגה םינברה דובכ ילולו .(ןדיד ןודנב כ"וכאעו רתיהב וליפא
ןיאש וז ןוגכ הלאשב ךורא-ןוידה יניעב ההימתש רמוא יתייה - בתוכ םתודוא
םגו .אתיירואד וא ,רורב ןנברד והז םא קר איה הלאשהו .ללכ ןוידל םוקמ הב
ותגוז לצא ררביש ירחאל טרפבו ,זצ ןמיס 'ו קלחב ס"תח ת"ושמ ררבל שי הז
תונורשכה ולצניש ר"היו ,הינאב התויהב ק"שה םויב התארש המ א"טילתש
וקהב קסעתהל וקקזוי אלו ,בוט יכ רוא תוברהלד םיניינעהב - תוירשפאהו
םיאתמ ודבעלו םלש בבלב ודבעל יתימא הרהט חור ונילע הרעי יכ ,ערמ רוסד
.הברה קדצת לא רמאנש המ ד"עו .ותוא ודבעיש הצור אוה ךיא ת"ישה תארוהל

!האדוהכ הקיתש

ץלאנ ןיידע ז"טשת תנשב יכ םיאצומ ונא ,םיתפומבו תותואב תוחכוההו תוערתהה לכ תורמל
תוינאה תגלפה תא רסואה הכלה קספב ואציי הלאש ידכ םינבר ענכשלו ץחל ליעפהל יברה
.תותבשב תוילארשיה

םיידרח םיגוח ומייק הנש התואב יכ ןייצלו םידקהל שי ,ןמקלד תרגיאב יברה ירבד תנבהל
אבא ,זאד הפיח ריעה שאר לש ותארשהב הפיחב המייקתהש הכורעתב תבש לוליח דגנכ הנגפה
לש ינומהה תבשה לוליח תמועל "שרל געל" םימרוג םתוא לש וז הנגפהב האר יברה .ישוח
.ףצפצמו הפ הצופ ןיא ודגנכש ,תוילארשיה תוינואה

:יבכרה ר"ד ברה לא ,"ז"טשת'ה ,תוחילסה ימי"ב יברה בתוכ ךכ

.לבקתנ 'כמ

הזב יננה ,הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה ,השדחה הנשה תארקלו
הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרב ,ול רשא לכלו ול יתכרב עיבהל
.תוינחורבו תוימשגב

:תרגיאה ילושבו

ידי-לע תושעהל ךירצ הז ירה - ו"ת ק"האב םינברה ראש תעד סייגל בתכש המב
ךירצ םנמואה :יתהימת ליפכהל ינחרכומו - .םיל רבעמ אלו םש אצמנ אוהש ימ
ק"שב 'וכו יוביכהו הרעבהה תוכאלמ רשא ןיד-קספ אציש ידכב דחוימ ץחל
הקיתשהש ,ללכ בל םימש ןיא םגש הארנכו ?הרותה ןמ תורוסא [שדוק תבשב=]
םיסרהמ - ולא תוינאב - חיגשמה םינברה חוכ אב תעיסנו ןמזה לכ ךשמ הזב
םידבאמ םגו .דוחיב רעונהו ,רבד אמע יניעב םינברה לש ה'זיטסרפה לילכ
םיקתושה - םינברה תעד-תווחב םעפ ובשחתי ב"ויכו םידרשמהש תוירשפאה
הרותה ןמ הוצמ רשא ,ותוא םיתפמש רוביצה תעד לש הליהבמ הבינגל עגונהב
המכב הרות תעד יפ-לעו - .'וכו תוצמה לכ דגנכ הלוקשו ל"נהב עוסנל איה
םינכסמו ץראה תא ,ת"ליה ,הז ידי לע םיבירחמ (ב ,טיק תבש :אמגודל) ל"זרמ
-תבשב הפיח תכורעת דגנ האחמ ךורעל אלולטו אכוח הז ירהו - .היבשוי תא
ןמ תוכאלמ תוירישע לע - האדוהכ הקיתשב רובעלו ישוח אבא ידי-לע שדוק
.לארשי ללכ םשבו תועיבקבו איסהרפב תושענה הרותה

"שטיוואבוילמ ר"ומדאל היל יתית"

טבש שדוחב) םסרופש רמאמ יבכרה ר"ד ברה לא יברה תוריכזמ החלש ט"ישת ינש רדאב ח"כב
.גרעבלע החמש יבר ןואגה ,ךרועה ידי-לע "סדרפה" ןוחריב (ט"ישת

זומת) ןכל םדוק םישדוח המכ ,ןוחרי ותואב יברה לש ותעד תווח םוסרפ תובקעב אב רמאמה
:"סדרפה"ב עיפוהש רמאמה ןושל הזו .(ח"ישת
תבשב תועסונה תוילארשי תוינוא"
(גרעבלע החמש ברה תאמ)"

תוגילפמה ,תילארשי תוינוא ידי-לע ,ארונה תבשה לוליח לע עבצוהש הנושארה םעפ אל וז"
לארשי ילודג הברה .םיילארשי םיחלמ ידי-לע תוטשומ ןהו םלועה יווצק לכל לארשי-ץראמ
ןודזב וציפה םיעודי םיגוחמ .ולא תוינואב תבשב עוסנל רתיה םוש ןיאש ,יולגב וריהצה
עוסנל ריתה וליאכ ,םילשוריד ד"באגה ,א"טילש קנארפ חספ יבצ 'ר ברהש ,אווש תועומש
תוינואבש עיבה ךא קנארפ פ"צרגה .טלחהב תובזוכ ןה וללה תועומשה לכ .תבשב ולא תוינואב
רתיה ןתינש רמולמ הלילחו סח לבא ,לוחה תומיב העיסנל ןהב שמתשהל רתומ תבשב תוטשה ולא
.ולא תוינואב תבשב העיסנ

ילגרל םיכורכה םיישקה םה המכ ונא םיניבמ .וז היעב לש התויניצר תא ונא םיניבמ םנמא"
הנייהת אלש המו רתויב תכבוסמ היהת אל וז הלאשש המכ דע לבא .תבשב ילארשיה טישה תתבשה
תא םיבייחמה םיקומינה ולא לכ .תורשפו תוחנה וז הלאשב תושעל ונל רשפא-יא ,תואצותה
םאו .הכלהה - אוה עירכמהו ןורחאה קומינה לבא .םיקדוצו םינוכנ ילארשיה טישה תלעפה
...םיאנתהו תוימואלה םשב םירתיהב אובל והשימ לש וחוכב ןיא ,רוסא תרמוא הכלהה

תוינואה לש ןכוליה ידי-לע השענה הז תבש לוליחמ ענמיהל ךיאה ךרד אצמנש חרכהה ןמ"
.תבשב םי בלב

ןודינב טרופמ רמאמ ,ח"ישת זומת ןוילג ,"סדרפה"ב בתכ א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה"
.םיגוחה לכב לודג םשורו הבוגת ררוע הז ףיקמ רמאמ .וז היעב

תבש לוליח עונמל רשפא ךיאה שטיוואבוילמ יברה חיכוה קהבומ יעדמ ןפואב אשונה תעידיב"
.ןתעונתל דספה םוש םורגל אל העשב הבו ולא תוינואב

טקנש הדמעה לעו היולגה ותעד ץמוא לע וליח רשייו שטיוואבוילמ ר"ומדאהל היל יתית"
.ולא תוילארשי תוינואב םישמתשמה םיפלא המכ לש םשפנל תעגונה ,וז הלאשב

-לע םיבחרה םיגוחל הרבסה לעפמ ןנוכתיש יחרכה .ונתבוח ידי ונא ונאצי םרט הזב לבא"
םתעד תא םסרפל הארוה ילעב ילודג לע .ולא תוינואב תבשב העיסנה לש רוסיאה רמוח רבד
םילשכנ םהש םיעדוי םניאש םירייתהו םיעסונה יפלאל םהירבד תא עימשהלו םיברב הרות תעד
.הרומח הריבעב

לש ןתבוחמ .רומחה ןיינעה לע ןריעהלו תוילארשיה תוינואה תורבחל הנפנש חרכהה ןמ"
שמתשהלמ וענמיי םיידרח םידוהי יפלא ,תרחא יכ .ללוחת אל תבשהש ,אצומ אוצמל ולא תורבח
."ולא תוינואב

..."םינברה תחגשהב"

יברה בתוכו ףיסומ תרגיאה ילושב .(ט"ישת'ה ןסינב א"ימ) תפסונ תרגיאב וז המישר םותחנ
:תואבה תורושה תא

ופיסוה - הברדא ירהש ,תוינאה ןיינעב המ בטוהש ובתכמב יתארק ןוהמתב
לכל ,אמלעב גונעת לש העיסנ תרמוא תאז - 'וכו םייעובשל CRUISE ןיינע
עטק הפ רגסומ ןכ !'וכו םינבר תחגשהב הז םג ןבומכו !ל"וח לש םיבו .תועדה
אקווד ז"יעשו ,[חספה גח ברע=] פ"החע תלחתמה העיסנ רבד-לע תע-יבתכממ
.רתומל ךא - 'יפ חטבו .'וכו 'וכו רשכ ילשקירטסד םולחה םיוקיתודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


(גל,די) הנש םיעברא רבדמב םיער ויהי םכינבו

.(םירצמ תאיציל תינשה הנשב היה אטחה ןכש) הנש ט"ל לש שנועל םרג םילגרמה אטח

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא אקווד הז רפסמ םעטב

לארשי תלותב לע ער םש תאצוהל לארשי-ץרא לע םילגרמה לש הבידה תאצוה תא ומיד ל"זח
ט"ל ונייהד ,(בכ אצת) "ותוא ורסייו" אוה ער םש איצומ לש ושנוע ירהו .(וט ןיכרע)
.תוקלמ
(הסר 'מע קחצי-יול תרות)


םיכסנ תשרפ

-תאירק ארוקה ןכל .ןיליפתל םימוד םיכסנש ינפמ ?םילגרמה תשרפל םיכסנ תשרפ הכמסנ המל
ימינפה ןכותה םג והז .(די תוכרב) םיכסנ אלב חבז בירקה וליאכ ,ןיליפת אלב עמש
,םירוביגה היבשוימ דחפה ללגב ץראל סנכיהל וצר אל םילגרמה ירהש :תוישרפה תוכימסל
ימע לכ וארו" ,(חכ אובת) ביתכדכ ,בייואה לע דחפו המיא הליטמ ןיליפת תווצמ םויקו
.(ו תוכרב) "שארבש ןיליפת ולא" - ל"זח ורמאו ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה
(טיק 'מע קחצי-יול תרות)


(ה,וט) ןיהה תיעיבר ךסנל ןייו

לשמנ ןברקה .םלועל םייקולא תויחו רוא תדיריו תכשמה - איה םיכסנה לש תינחורה תועמשמה
לכל חומה ןמ תויח תכשמנו תדרוי ןכמ רחאלו חומל הלוע םחלבש רחבומהש םשכו ,םחלל
תויח תכשמה תמרוג הנוילעה הבכרמב ורוקמו ושרושל ימשגה ןברקה תאלעה םג ןכ ,םירביאה
.תומלועה לכב תיקולא

רפה ןכש ,(ןיה תישילש) ליא לש הזמ רתוי לודג (ןיה יצח) רפ לש ךסנה רועיש ךכ םושמ
.רתוי תולודג ןה הכשמההו האלעהה ןכלו ,הבכרמבש "רוש ינפ"ל רתוי בורק
(אמ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


-טי,וט) המורת ומירת הלח . . ץראה םחלמ םכלכאב היהו


תא ררבמ לכואה םדאהש ונייה ,תיתימא הליכא איה םחל תליכא יתמ - "ץראה םחלמ םכלכאב"
."המורת ומירת הלח" - הלח תשרפה תווצמ םימייקמ רשאכ ?ושרושל והלעמו םחלה
(ח"לשת חלש תשרפ תבש תחישמ)


(כ,וט) המורת ומירת הלח םכיתסרע תישאר

.הסירע ןושל - "םכיתוסירע"
הלח" - 'הל תויהל הכירצ וכרד תישאר הנה ,ותטיממ םק םדאשכ - "םכיתוסירע תישאר"
.הזב אצויכו ,רוביצב הליפת ,הרותה דומיל ,םיליהת תרימא - "המורת ומירת
(הסק 'מע א םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(כ,וט) םכיתסרע תישאר

(ג"פ הלח ימלשורי) םכיתוסירע תישאר איה וז םימה תא תנתונ איהש ןוויכמ

,חמקה ירוריפ ןכש .תושרה ירבדב ףא הרותה רוא תכשמהל תזמור חמקה ךותל םימה תניתנ
לכ תא םידחאמה ,םימה וליאו ;תושרה ירבדל םיזמור ,ומצע ינפב רבד אוה םהמ דחא לכש
.םלועב םולש תושעל אלא הנתינ אלש ,הרותל םיזמור ,תחא תושיל םירוריפה

.ותוא תרטופ הלחה ןיא - םימב ברעתנ אלש חמק הבירעב ראשנ םא ,הכלה יפ-לע הנהו
,ללכה ןמ אצוי אלל ,םוקמו םוקמ לכב הרותה לש התשודקו התודחא תא ךישמהל שי :רמולכ
.הזב אצויכו ,ךומס םוקמל ,םוקמה בורל הרותה רוא תאבהב קפתסהל ןיאו
(ח"ישת חלש תשרפ תבש תחישמ)


(בל,וט) תבשה םויב םיצע ששקמ שיא ואצמיו

השעממ ץראל סנכיל אלש ןהילע רזגנש ןוויכ :לארשי םירמוא ויהש ,ןווכתנ םימש םשל
אבוה ,שרדמ) םירחא ואריו גרהייש ידכ תבש לליחו דמע ,תווצמב ןיבייוחמ ןיא בוש םילגרמ
(טיק ארתב-אבב תופסותב

תבוחמ עיקפהל הב יד לארשי-ץראל הסינכה יאש תעדה לע הלעי המל יכו :ןבומ אל הרואכל
?תווצמה םויק

הבשחמב תינחור הדובע איהש ,הרותה דומילב התיה רבדמב תירקיעה הדובעה :אוה ךכל רבסהה
הסינכה רחאל קר ."ןמה ילכואל אלא הרות הנתינ אל" (זט חלשב אתליכמ) רמאמכו ,רובידבו
וצר אל ,םאטחב ,םילגרמה .תוימשגב תווצמה םויק - השעמב תירקיעה הדובעה התשענ ץראל
.תינחור הדובעב קוסעלו רבדמב ראשיהל ופידעהש ןוויכמ ,ץראל סנכיהל

ץראל סנכיל אלש" לארשי לע רזגנ ףוסבלו ליאוהש ,הרבסל םוקמ תניתנ שיש ,אופא אצמנ
איה םתדובע לכו ,השעמב תווצמה םויקל ללכ םיכייש םה ןיא בוש ירה ,"םילגרמ השעממ
.הרותה דומילב
(ה"משת חלש תשרפ תוחיש-יטוקל)


תיציצ תשרפ

ידכ ואתל רהוסה-תיב ידיקפ וסנכנ ,ז"פרת תנשב ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ורסאמ תעב
.רדחה תא ובזע םהו ,ול עירפהל אלש ודיב םהל זמר ,ותליפת עצמאב זא היהש ,יברה .ומלצל
,ושארל הפיכהשכ בשייתה ,הליפתה תא םייס םייתניבש ,יברהו ,םידיקפה ורזח המ-ןמז רובעכ
,ךכמ ןוצר יעבש ויה אל םידיקפה .תופנכה עברא לכ תא ואריש ךכ ןטק תילטה תא שרפו
?יתוא םלצל םכנוצר :תושיחנבו תויטלחהב בישה יברה םלוא .תיציצה תא עינציש יברל ורמאו
.ושע םנמא ךכו !הארנ ינאש יפכ יתוא ומלצ
(א"כשת זומתב ב"י תחישמ)זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il