- ה"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ןוויסב ז"כ * חרוק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול זומתב 'ג תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ןיבש המחלמב עייסמ ונבר השמ
תימהבה-שפנהו תיקולאה-שפנה


דחא לכ לש יטרפה ותעד לוקיש לע ךומסל רשפאש רבס חרוק
ירהש ,ערה-רציה לומ בצייתהל ותלוכי לעו לארשימ דחאו
"ןמאנ העור" ,וניבר השמ לבא * "םישודק םלוכ הדעה לכ"
רבוחמ תויהל דחאו דחא לכ לע הבוחש עבוק ,תורודה לכ לש
ק"כ תחישמ * הנוכנה ךרדב והחני רשא ינחור גיהנמ לא
ונרוד אישנ ר"ומדא- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -


אבה עובשל הנכהה הליחתמ זאש - ברע תונפל תבשה םויב אורקלו דומלל וליחתהש השרפה
.חרוק תשרפ :איה -

ינב לש םקלחו) חרוקל וניבר השמ ןיב עריאש ערואמ תודוא רפוסמ וז השרפבש - המדקהבו
בותכל הוויצ ה"בקהש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,רבדמב לארשי ינב תויהב (וז השרפב לארשי
-תרות תויהל ,תורודה לכ לע יניס רה דמעממ לארשי ינבל הנתינש הרות - הרותב הז רופיס
ירה - אוהש םוקמ לכב לארשימ דחאו דחא לכל םוי-םויה ייחב תוארוה תנתונש הרות ,םייח
ונמזב ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותגהנהל עגונב דומילו הארוה הווהמ הז רופיס םג
.ויניינעבו ומוקמבו

רפוסמה לע םיטרפ רתי ל"ז ונימכח םיפיסומ םהבש (שמוחב) בתכבש הרותבש םיניינעה לכבכו
- הרותה ונתוא תדמלמש דומילה תא קיפהלו גישהל דחאו דחא לכל רתוי לקנ םדי-לעש ,שמוחב
וליאו ,רוציקב רבדה רפוסמ שמוחבש ,וניבר השמ לע חרוק תקולחמ רופיסל עגונב םג אוה ןכ
לכו םינמזה לכל הארוהו דומיל םיווהמ םה םג רשא ,רבדב םיטרפ רתוי םנשי ארמגבו שרדמב
.תומוקמה

ינב לע וניבר השמ לש ותוגיהנמ לע קולחל הצר חרוק רשאכש 1ל"זח ישרדמב רפוסמ
:וניבר השמ לש הנעמה לע קלח ןהבש ,תולאש שולש ולצא לאש ,לארשי

- (הרות ירפס) םירפס אלמ תיב ונשי רשאכ :הרות םע רושקה ןיינעב - 2הנושארה הלאשה
.תרתוימ איה הזוזמה יזא םירפס אלמ ותויהלש וא ,וחתפ לע הזוזמב בייח הזכ תיב םג םאה
םוקמ הזל ןיאש חרוק ןעט - הזוזמב בייח םירפס אלמ תיב םגש בישה וניבר השמ רשאכו
לכ - הרות רפס שי רשאכ הרותה לש קלחב ךרוצה והמו ,הרותהמ קלח אלא הניא הזוזמ :לכשב
!?הז תיבב - הרותה

יטוח הב ליטהל ךירצש ,ונייה ,תיציצב תבייח ןיד יפ-לעש תילטל עגונב - הינשה הלאשה
תלכת הלוכש תילטב ןידה המ :(םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב היהש יפכ) תלכת יטוחו ןבל
תילט םג םאה ,(תלכתב עובצ טוח - תיציצ תווצמבש ירקיעה קלחהמ היושע הלוכ תילטהש)
םגש בישה וניבר השמ רשאכו .תלכת םיעובצו ,תיציצ לש םידרפנ םיטוח הב ויהיש תבייח וזכ
ןעטו ,הישוק התוא חרוק השקה - תלכת הלוכש יפ-לע-ףא ,תלכת לש תיציצב תבייח וזכ תילט
םיטוח םג ויהיש ךרוצה והמ ,תלכת היושע הלוכ תילטהש ןוויכ :לכשב םוקמ הזל ןיאש
!?תלכת לש םידרפנ

. םישודק םלוכ הדעה לכ יכ" - 3השמ לע חרוק לש תקולחמהו אישוקה רקיע האב הז ירחאלו
םניאו ,גיהנמל םיקוקז םהש וריכי לארשי ינבש חרכהה והמ - 4"'ה להק לע ואשנתת עודמו .
!?ומצע דצמ דחאו דחא לכל שיש השודקה לע ךומסל םילוכי

ויה אל ויתולאשש ,ןבומ ירה ,ונמזב לארשי ינבבש םימכחהו םיבושחהמ היה חרוקש ןוויכו
,ךכ ידכ דעו ,השמ םע ותקולחמ תוללכל עגונב תובישח תולעב תולאש אלא ,תולאש םתס
לכל םורכזיו םודמלי לארשי ינבש ידכ ,םירבדה יטרפ תא תרפסמ (הפ-לעבש הרות) הרותהש
.ןמקלדכ ,ולא םיניינעב תועט ידיל ואובי אלו ,םיאבה תורודה

:הרותה דומילל עגונב

,הלוכ הרותה לכ תא עדויש דע ,הרות יוביר דמולש ידוהי לע הרומ - םירפס אלמ תיב
.ונורכזב הקוקח הראשנש דע םימעפ יוביר הדמלש ןוויכ

בותכש המ לכ תא רוכזל קר אל איה הרותה דומיל לש תילכתה ,יכ - הזוזמב בייח אוה םגו
אוהש ,שארה ונייה ,תיבה) הרות דמולה םדאה לע רכינ היהיש איה הנווכה רקיע אלא ,הרותב
אלמה תיבה לע הזוזמ תעיבק ןכות והזש ,הרותה חורב םירודח ויניינע לכש (םירפס אלמ
.םירפס

לבא ,הרות םידמול םידוהי םניא םגש - הלא םינמזו םינשב טרפבו - תורשפא תמייק :רמולכ
ותוא הדמיל אל הרותה לבא ,הרות דמל שארהש ,ונייה ,"םירפס אלמ תיב" אלא הז ןיא םלצא
.הרות דמלש םדוק היהש ומכ בצמ ותואב ראשנ אוהו ,המואמ

ךכ לע טבה ילבמ ,רשא ,םהמ םידיחי לצא ,לארשי ינב ןיב םג ןכ תורקל לולע ,וננובאדלו
.המואמ םתוא הרותה הדמיל אל - הרותב אלמ השענ שארהש הזכ ןפואב ודמלו ,הרות ודמלש
רודחש תיב ,ידוהי תיב והז םא "חתפ"ה לע םיניחבמ אל ,הזכ "תיב" די לע םירבוע רשאכו
ומכ ראשנ ומצע ןוראהש ,םירפס םיחנומ ובש ןורא תמגודב אלא הז ןיאש וא ,הרותה חורב
.םירפסה תא וב וחינהש םדוק היהש

אלמ תיב םגש השמ לש וירבד לע קלחש - וניבר השמ לע חרוק תקולחמ התיה הז ןיינעבו
.הזוזמב בייח םירפס

ךרד-לעו ,הרות םהמע דומללו םידלי ךנחל םיליחתמ רשאכש - ונילא עגונב דומילה םג והזו
לש תילכתהש ,דומילה תלחתב דימ עדיל ךירצ ,ומצעל הרות דמול דחאו דחא לכ רשאכ הז
ןוראב וליאו ,םירפס וב םיסינכמש ןורא ומכ היהי דמולה םדאהש קר אל אוה הרותה דומיל
עמש" - הזוזמב בותכש המ בותכ תויהל ךירצ ןוראה לע אלא ,יוניש םוש השענ אל ומצע
לע ושפנ רוסמל ןכומש הזכ שאר ,תיב ,ןורא והזש ,ונייה ,5"דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי
.ותשודקו 'ה תודחא

הנשי הזב םגש - םוי-םויה ייחב הגהנהה תוללכו תווצמה םויקל םיאב הרותה דומילמו
תויהל הכירצ תלכת הלוכש תילטש - וניבר השמ ינפל חרוק דימעמש הלאש התואו היעב התוא
:תיציצמ הרוטפ

ינפב אוה שארהש ןפואב הז ןיאש ,ונייה ,וילגר דע ושארמ ולוכ םדאה תא הפיקמ - "תילט"
.תילט התואב םיפקומ דחי םלוכש ןפואב אלא ,ןמצע ינפב םיילגרהו ומצע ינפב בלה ,ומצע

הדומ" :ה"בקהל תורסמתה לש תיללכ הטלחהב םויה תא ליחתמ ידוהיש - םדאה ייחב וניינעו
בלה ,ומצע ינפב שארל עגונש ןיינע הז ןיאש ,ונייה ,"יתמשנ יב תרזחהש . . ךינפל ינא
םייח ול ןתונש ה"בקהל ךייש ולוכ לכש תיללכ הטלחה אלא ,ןמצע ינפב םיילגרהו ומצע ינפב
.םייחל שורדה לכו

ירחאלש - תיציצמ הרוטפ תויהל הכירצ תלכת הלוכש תילטש חרוק לש הנעט-הלאשה יהוזו
יטוח) תויטרפ תוטלחהב ךרוצה והמ ,ה"בקהל שפנ-תוריסמ לש (תילט) תיללכ הטלחה הנשיש
!?םוי-םויה ייחב םייטרפ םיניינעל עגונב (תיציצה

קפתסהל ןיאש - תיציצב תבייח תלכת הלוכש תילט םגש רמואו וניבר השמ בישמ הז לעו
לש תיללכ הטלחהב תויהל הכירצ םויה תלחתה ;ה"בקהל שפנ-תוריסמ לש תיללכ הטלחהב
הקזחל ךירצ וז תיללכ הטלחה ,לבא ,םויה לכ יונב וילעש דוסיה והזו ,ה"בקהל שפנ-תוריסמ
ייחבש םייטרפה םיניינעה לכל עגונב תויטרפ תוטלחה ידי-לע שממ לעופב המויק תא חיטבהלו
ךרבל ךירצש ,הייתשו הליכא יניינעב תיבה תגהנהב ןכו ,ויקסעל ותאצב ומכ ,םוי-םויה
.ה"בקה לש ונוצר תא אלמל וצפחש רוסמ דבע אוהש השעמ תעשב רוכזלו ,הליחת

תעב קר אל ,וישעמ לכבו ויתוגהנה לכבש ידכש - תלכת לש טוח וב שיש תיציצה ןיינע והזו
לע לביקש ידוהי אוהש רכינ היהי ,םידוהי םניא ןיב בוחרל ותאצב םג אלא ,הווצמ םויק
,תויטרפ תוטלחהב ךרוצ שי אלא ,(תילט) תיללכ הטלחה הקיפסמ אל ,'ה תא דובעל ומצע
רעדעי ןיא") הנופש הניפ לכבש ,ונייה ,ומצע ינפב ףנכ לכב אצמנש תלכת לש טוח תמגודב
.ה"בקה לש ונוצר תא םייקמש הז אוהש רכינ היהי ("ןרעק טינ ךיז טעוו רע ואוו לקניוו

-םויו הנשה-שארבש םיבר םידוהי םנשיש ,הנשה תוללכל עגונב שחומב םיאורש יפכו
,ןכ-יפ -לע-ףאו ,הבוט הגהנהב גהנתהל הלוכ הנשה לכ לע תיללכ הטלחה םילבקמ םירופיכה
- השדח המחלמ הליחתמ ,הנשה לכד ןילוחה תומיל םירופיכה-םויו הנשה-שארמ םיאצוי רשאכ
.ה"בקה לש ונוצר תא אלמל אלא ,תונויסנ ינימ לכב לשכיהל אלש - הביבסה םעו ומצע םע

ה"בקה םע ותורשקתה ףקותב ולצא תשגרנ ,ותיבב אצמנ ידוהי רשאכש - םוי לכב ותמגודו
,ןכ ירחאל לבא ;גהנתהל ךירצ ידוהיש יפכ גהנתהל הפיקת הטלחה לבקמ ךכל םאתהבו ,תודהיו
הניא תודהיל םתורשקתהש הלאכ םידוהי םע וא ,םידוהי םניא םע שגפנו בוחרל אצוי רשאכ
עגונב ה"בקה לש ונוצרכ גהנתהל טילחהלו רוזחל ,"תלכת לש טוח"ה אלל ירה - ךכ לכ ףקותב
הלוכש תילט"המ ךפיהל לעופב הגהנהה תויהל הלולע ,הז יטרפ השעמו וז תיטרפ הניפל
.םויה תלחתהב התיהש תיללכה הטלחהה איהש ,"תלכת

םלוכ הדעה לכ" - וניבר השמ לש תוגיהנמה תוללכל עגונב חרוק לש תקולחמה האב הזמו
:"'ה להק לע ואשנתת עודמו . . םישודק

,םהרבא ןב אוה תחאו דחא לכ ,"םישודק םלוכ הדעה לכ"ש ןוויכש ,איה חרוק לש ותנעט
לכ לוכי - 6"שודק יוג" אוהש לארשי םעב "רבח" ,האלו לחר ,הקבר ,הרש תבו בקעיו קחצי
המלו ,רבדב ול שיש דחוש וא ןוצרה ,ערה-רציה ינפמ שושחל ילבמ ,ולכש לע ךומסל דחא
ךרדהמ רוסי אלש רומשיש ינחור גיהנמו ךרד הרומל קקזהלו ,בר לצא לואשל אוה ךירצ
!?הנוכנה

עדוי ,תורודה לכ לע לארשי םע לש "ןמאנ העור" ותויהל רשא - וניבר השמ בישמ הז לעו
תונויסנה לכ ,םלועב רובעל הכירצ המשנהש המ לכ םג עדויו ,לארשי שיא תמשנ ךירעהל אוה
תוחוכה לע ,ומצע לע ךומסל םדאל רוסאש - םהב דומעיש ידכ ידוהי ינפב דימעמ ה"בקהש
"רעדיל לשטיריפס" :וז הנידמ ןושלבו ,דמלמ וא בר ,ךרד הרומ שפחל וילע אלא ,ולש
םאה ןוחבלו ומיע ץעייתהל לכויש ,(ינחור הרומ) "רעשטיט לשטיריפס" וא (ינחור גיהנמ)
אוה קוקזש וא ,"שודק יוג"ל ךייש אוה םגש ךכ לע ךומסל לוכיו הנוכנה ךרדב אוה ךלוה
.תימהבה ושפנ םע תיקולאה ושפנ ןיבש המחלמב תלוזה לש עויסו רזעל

:הז ונינמזבו וז הנידמב ,ונלצא םג םנשי ל"נה תויעבו תולאש

אוה ירהש ..."רעכאמ א ןיילא זיא רע" ;ינשה לצא לואשל םיכירצ המ םשל םינעוטה םנשי
,ומצע לע ךומסל אוה לוכי ,אלימבו ,"ךורע ןחלוש" חנומ ולש ןוראבו ,"שודק יוג"ל ךייש
.רחא והשימ לצא לואשל ךירצ וניאו

ךירצ אלא ,ולש ןוראב ףדמה לע דמוע "ךורע ןחלוש"הש ךכב קפתסהל ןיאש - הז לע הנעמהו
;תודהיב םירודח תיבבש םירבדה לכש רכינ תויהל

לכבו ,ומצע ינפב השעמ לכב אלא ,ידוהיל היוארה הגהנה לש תיללכ הטלחהב קפתסהל ןיא
םע ותוא רשקמש טוח ,ונייה ,"תלכת לש טוח" והזש רכינ תויהל ךירצ ,םייחב יטרפ ערואמ
,ה"בקה םע - הז ידי-לעו ,תודהי

תוריבע לע וליפא תוסכל החוכב ומצע תבהאש ,ונייה ,7"הבהא הסכת םיעשפ לכ לע"ש ןוויכו
ךירצ אלא ,ולכש לע ךומסל לוכי וניא ישיא סרטניא םדאל שיש םיניינעה לכב ירה - תולודג
ררבלו ,ולש תסנכה-תיבה בר לא תונפל ,רבדב דחושמ וניאש רחא והשימ םע ץעייתהלו לואשל
.רחא ןפואב גהנתהל ךירצש וא ,הרותה יפ-לע איה ותטלחה םאה ולצא
ונתדות .הגומ יתלב - ד"בח תונבו ישנל סוניכב - ד"כשת'ה ןוויסב ז"כ ,חרוק 'פ 'א םוי תחישמ)
(וב הייולת םיברה תוכזו בוקדח 'יחיש לארשי-םולש ת"הרהל

.א"ה י"פ ןירדהנס ימלשורי .ונתשרפ שיר ש"לי .ב (חרוק) ונתשרפ אמוחנת .ג ,ח"יפ ר"בדמב (1

הלאשהש אוה רדסה םישרדמה בורבש ףא ,"םירפס אלמ תיב"מ איה הנושארה הלאשהש וז החישב רמאנש םעטה (2
יפל והזש ,(זומתב 'ג ,חרק פ"ש) ז"חאלש ק"שה םויד תודעוותהב ראבתנ - "תלכת הלוכש תילט"מ איה הנושארה
האר) הזוזמ לע הליחת קלח ןויגיהו הבשחמבש ,אצמנו ,תלכתה לע קולחל ותרבסל דוסיה איה הזוזמב ותרבסש
.ל"ומה - .(8 הרעה 301 'מע ח"ח ש"וקל

.נ"שו .201 'מע םש ח"ח ש"וקל האר (3

.ג,זט ונתשרפ (4

.ד,ו ןנחתאו (5

.ו,טי ורתי (6

.בי ,ד"וי ילשמ (7


לכ לע תיללכ הטלחה םילבקמ םירופיכה-םויו הנשה-שארבש םיבר םנשי
- השדח המחלמ הליחתמ ,ןילוחה תומיל ךכ רחא םיאצוישכו הלוכ הנשה
םתביבס םעו םמצע םע

תיב" אלא הז ןיא םלצא לבא ,הרות םידמולש םידוהי םניא םג םנשי
םתוא הדמיל אל הרותה לבא ,הרות דמל שארהש ,ונייהד ,"םירפס אלמ
המואמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


אקווד םיפוגב תומשנ - דועייה


?תומשנה לש דועייה תומלש והמ

,ןדע-ןג ,חישמה תומי :םינמז השולש םנשי ל"זרמו ך"נתבש תוחטבההו םידועייה ןיינעב הנה
םרג הזו ,אבה-םלוע םשב םיארקנ םהינש הייחתה-םלועו ןדע-ןג -) םיתמה-תייחת רחאש םלועה
.(תויועט המכל

וא ,ירמגל תיסינ :זא הגהנהה היהת ךיא (ב,דל תוכרב) ס"שב תועד יתש ,חישמה-תומי (1
-ףסכ האר הזב קספה ןיינעל .דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הז םלוע ןיב ןיאש
- א,הכק ג"ח רהוזו .א,טלק א"ח רהוז ןייועיו ,ז"ה ח"פ הבושת תוכלהל הנשמ-םחלו הנשמ
בתכש ומכו ,הרותבש אילגב ושרפתנ אל חישמה תומיד ןמז רבד-לע םיטרפ המכ ללכבש ףא הנהו
הליכא חישמה תומיב שי ל"נה תועדה יתשלד טושפ הז לכב .(ב"ה ב"יפ םיכלמ תוכלה) ם"במרה
ןכ-םג ןייעו (םש) ם"במרב שרופמו ל"זר רמאמו םיבותכ המכב חרכומ אוהו ,'וכו היתשו
.וכ 'יס ןקזה ונברל שדוקה -תרגיא

א"ות .כ"נב םש האר ח"פ הבושת תוכלה ם"במר) םיפוג אלב תומשנל רודמ אוהש ןדע-ןג (2
ךייש ןיאש היתשו הליכאל םוקמ םש ןיאש אטישפ .(דועו הבכרמה ה"ה תובאה ה"ד ורתי 'פ
.ףוגל אלא

"םירואיבו תובושת"ב ונמסנש תומוקמב האר) אקווד םיפוגב תומשנ היהיש הייחתה-םלוע (3
אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה (א,זי תוכרב) ל"זר ורמא (ישישה שטיוואבויל ץבוקבש
לבא ,ףוג וב ןיאש םלוע לע יאק הז רמאמש (םש הבושת תוכלה) ם"במרה תעד הנהו ,'וכ היתש
םיתמה תייחת תרגאב שוריפב כ"כו .םש ב"ה מ"חל) היתשו הליכא וב היהי הייחתה םלועב
יכ ,ףוג וב ןיאש םלועב היהי רכשה רקיעו תילכתה רשא ,ותטישל ם"במרה לבא - (ם"במרהל
-תייחתב ומוקיש ולא םגש ותעד ןכלו ,ףוגב תשבולמ איהשכ רכשה לדוג לבקל המשנל רשפא-יא
תרגיא) הזה-םלועב הדובעה רכש רקיע אוה םשש ,אבה-םלועל ואוביו ,ךכ -רחא ותומי םיתמה
ולא םיטרפ לכב וילע וקלחנ רבכו .(קלח פ"ר תוינשמה שוריפ כ"ג הארו ,םיתמה תייחת
. . ןורחאה תילכתה אוה םיתמה תייחתד . . תורורב תויארב" ן"במרה םשארבו לארשי ילודג
הבוש ה"דל רואיב ת"וקל הארו ,תיציצ תווצמ ךיתווצמ ךרד) "הלבקה יפ-לע תמאה אוה ןכו
.'וכ הייתשו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה ל"זר רמאמ רשא חרכומ אלימבו .(ןושארה לארשי
.הייחתה םלוע לע יאק ,רכשה תילכתב רבדמה

?םיתמה-תייחתב םיתמה ומוקי ףוג הזיאב

ר"בב רתוי תוכיראבו ,ןיאפרתמו (ךכ-רחאו) ןמומב םידמוע (ב,אצ ןירדהנס) ל"זר ורמא
שובל ךלוה אוהש םשכ 'וכ רוויע אבו רוויע ךלוה ,אב אוה ךכ ךלוה םדאש םשכו :(הצ פ"ר)
שמש ידי-לע והזד חכומ (ב,גר) א"ח רהוזבו .ןתוא אפרמ ינא ךכ-רחאו 'וכ שובל אב אוה ךכ
.(ב,ח םירדנ) ל"זר רמאמד אפרמ
(י"שת טבשב 'ז ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאמ שדוק-תרגיא)

יבר יצוצינ


השומיש הלודג


ש"נאמ המכו ,עובק גהנ יברל היה אל ,תונושארה םינשב
ונינפלש המישרב * ךרוצה תדימב ועיסהל וגהנ םימימתהו
* םהה םימיב יברה לש ויתועיסנמ םייתש תודעותמ
הבישיב רוחב זא ,יקסנירק ברה ריכזמה לש ויתומישרמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה לש תוריכזמה ירבח םע תונמיהל הכז םימיה תוברבש ,יקסנירק 'יש הדוהי-םייח םימתה
יברל היה אל הפוקת התואב .770-ב דימלת ד"ישת תנשב היה ,(טעמכ) עובקה ועיסמכ שמשלו
לארשי ברה ,ןיטראגמיוב ברה ,טכעה הדוהי-בקעי ברה ומכ ,םידיסחהמ םידחא .עובק גהנ
הדוהי-םייח םימתה .םינוש תומוקמל ,ךרוצה תדימב ,יברה תא עיסהל וגהנ ,דועו ןודרוג
אופא הלפנ וקלחב .הגיהנ ןוישיר םהל ויהש הבישיב םידדובה םידימלתה ןמ היה יקסנירק
.יברה תא תעל תעמ עיסהל תוכזה

רצחב ההשש תעב ,ל"ז רעמיצ לאירוא 'ר ח"הרה לש תרגיאמ טוטיצ הנה ,רגסומה רמאמב]
ילגר - םויב םימעפ המכ - 770-ל - ותיב - םשמ וכוליה" :ו"טשת בא-םחנמ שדוחב ונשדוק
רגה בוקדוח ברה והוולמ ,הלילב רחואמ רזוחשכ (ה-ג-א) תודיחי ימיב קר .יוויל ילבו
.תינוכמ גישהל לק רבדש ףא ,ףטוש םשגמ בוטר ולוכ אבשכ תחא םעפ ויתיאר ייניעבו .ךומסב
תועיסנל קר הב שמתשמ לבא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תושרל תינוכמ 'זכרמ'ה שכר ןורחאה ןמזב
.["עורג ריוא גזמב וא ('ןויצ'ל ןוגכ) תוקוחר רתוי

םע תועיסנ יתש לע םירואית ,ראשה ןיב ,םייוצמ ד"ישת ףרוחמ יקסנירק ברה לש ויתומישרב
'ר ר"ומדאה תא םחנל - תבטב 'ט ,שגיו תשרפל 'ג םויב תחאה ."םילבא םוחינ"ל יברה
'י ,וצ תשרפל 'ב םויב היינשהו .(ותייער תריטפ רחא) קסנימובונמ וואלרעפ הירא-הדוהי
הרמ ותוחא תריטפ רחא) ץינטשיפוקמ לישעה-עשוהי-םהרבא 'ר ר"ומדאה לצא - ינש רדאב
.(ץינ'זיוומ רגה רזעילא 'ר ר"ומדאה תשא ,הווח

תוחישה ,בגאש) ד"ישת תבט םיכרבמ-תבש תודעוותה לע רפוסמ ןהבש תורוש המכ שי ןכל םדוק
תודיסחה רמאמ קרו ,החנהה הרסח ןכש ,ד"ישת שדוק-תוחישב וספדנ אלו תויוצמ ןניא ןמצע
התואב תוחפלש ,יברה לש םייוסמ גהונ רכזומ הזה עטקה ףוסב .(ונשי תודעוותההב רמאנש
.רידנ בשחנ הפוקת

:ןמויה לעב לש ונונגסבו ונושלב ןאכ תונתינ תומישרה

שודיק אלו הכרב

.ןילקורב ,ד"ישת'ה ,תבטב ז"ט ,תומש רדסל 'ג

ליחתמה -רוביד רמאמ א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא ,תבט שדוחה-םיכרבמ תבש ,ץקמ שדוק-תבשב
ףיסומ םירמוא ללה תיבו ,גחה ירפכ ךלוהו תחופ םירמוא יאמש תיב ,הכונח רנ ןנבר ונת
תליפת תע דע [םימדוקה=] םינפלמ תועובשה 'בב ומכ ךישמהו תוחיש ויה ןכמ רחאל .'וכו
.החנמה

ר"ומדא ק"כש ,זיוהטלא סחניפ 'ר שקיב ,ומוקמ לע בשיו [תודעוותהל ,יברה=] אצישכ
השע אל ,תונוזמו ןיי ול ואיבהשכ .א"טילש ר"ומדא ק"כ םיכסהו ,שודיק השעי א"טילש
השעש עמשמ היה הזמו .תונוזמ חקל ךכ-רחאו ןייה לע ןפגה ירפ ארוב תכרב רמא קר שודיק
.אציש םדוק 'קה ורדחב שודיק הליחת

קסנימובונמ ר"ומדאל העיסנה

בשוי יתייהשכ ,ךרעל תיעיבר העשב ,םיירהצה רחא ,תבטב 'ט ,ג םויב ,רבעה עובשב
ק"כש יל רפיס אוה .וירחא ךלאש ינממ שקיבו ,שרדמה-תיבל בוקודוח ברה סנכנ ,ידומילב
קיזייא-לאומשל ולצלצ .תינוכמה גוהנל ילעשו ,םוקמ הזיאל עוסנל ךירצ א"טילש ר"ומדא
.תינוכמה תא תחקל יתכלהו תינוכמ ןכומ ולצא אהיש רדוסו ,קאפאפ

לע ,םילבא םוחינל ,קסנימובונמ ר"ומדאהל עסונ א"טילש ר"ומדא ק"כש יתעמש םייתניב
ר"ומדא ק"כ אצי ירוביד ךותבו ,עוסנל ךיא דחאמ יתלאש .רעקסנימובונה לש ותשא תריטפ
.רוריבב יתעדי אל לבא עוסנל ךיא הרעשה קר יל היהו ,העיסנל ןכומ 'קה ורדחמ א"טילש
'רו ,םיעסונ ונא תינוכמ וזיאב ול תוארהל ילעו 770-מ אצי רבכ א"טילש ר"ומדא ק"כ לבא
.ךרדה יל האריש יל רמא ,ונמע ןכ-םג עסנש ,הירארוג ןמלז

תלדה תא ומצעב חתפ א"טילש ר"ומדא ק"כ לבא ,תינוכמה לש תימדקה תלדה תא יתחתפ
ר"ומדא ק"כ ושקיבו הירארוג ןמלז 'ר אצי ךכ-רחא .תינוכמה ךותב בשייתהו תירוחאה
'ר ח"הרה=] לאומש 'ר אצי ךכ-רחא ."הפיסאה" לש תורוקה רפסל ליחתיו ומע בשייש א"טילש
בשי בוקודוח ברהו ,ומע םש בשייש ןכ םג ושקיב א"טילש ר"ומדא ק"כו [ןיטיול יולה לאומש
.עוסנל ונלחתהו ,ימדיקה אסיכב ימיע

יל רזע אל הזמ רתויו ,ופוס דע וינווע דראפדעב לע עוסנל יל רמא הירארוג ןמלז 'ר
אל יתעדי אלש תומוקמה לכב לבא ,יל רמא עוסנל ךיא ימצעב יתעדיש דחא םוקמב קר .המואמ
.יל רזע

םויה המייקתהש הפיסאה תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כל הירארוג ןמלז 'ר רפיס העיסנה ךשמב
'רו הירארוג ןמלז 'ר ,זיוהטלא סחניפ 'ר ,א"טילש ג"שרה תופתתשהב ,קראיונב םיירהצב
דועו ,לארשי-ץראמ לוכשא 'או ,גנאי בר 'א םש היהו ,הלחתהה תעב אב בונמלז לאומש
תודוא התיה הפיסאהש עמשמ היה קר םהיניב ורבידש םיניינעה לכ סופתל יל היה השק .םירחא
,דועו רעפיילש ,רוזעמ ,םיריבגמ תומש המכ ריכזהו .המודכו תורפל ,ד"בח-רפכ רובע תועמ
א"טילש ר"ומדא ק"כ לאש םירבדה תריסמ תעבו) הזל בורקו ףלא םישימח לש םימוכסב ורבידו
.(םידחא םיטרפ תודוא

תעב ורבידש םירבדה לכ לע חכשאש בוקודוח ברה יל רמא ,םילבא םוחינה רחאל ,ךכ-רחא
.העיסנה

לע םש םידמוע דחא דועו ןיקסאר דודש יתיאר ,רעקסנימובונה לש ותיב דיל ונעגהשכ
?[הז ןאכ=] סאד זיא סאד :לאש א"טילש ר"ומדא ק"כ .ונל םיכחמו תוגירדמה

ןכו ,אציו א"טילש ר"ומדא ק"כל תלדה יתחתפ לבא ,תינוכמה תא תונחהל םוקמ םש היה אל
דע תינוכמה תא תונחהל םוקמ אוצמל יתכלה ינאו ,תיבה ךותל וסנכנו םיעסונה ראש ואצי
.הרזח העיסנהל ונל שרדיתש

היהו ,רעקסנימובונה לומ אסיכ לע בשוי א"טילש ר"ומדא ק"כש יתיאר ,תיבהל יתסנכנשכ
.תולאש הזיא לאושו רבדמ

'ןויצ םחנמ - םחנמ-תרות'ב יקסנירק ברה תמישר יפ-לע רבכ וספדנ םכלהמו םירבדה יטרפ]
[:רוקיבה םויסמ תודוזיפא ףיסונ ןאכ .351-345 'מע ,ב ךרכ

'ר .סנכנו ,ונלש תינוכמ וזיא א"טילש ר"ומדא ק"כל יתיארה ,ונאצישכ ,רוקיבה םויסב
ק"כ .בוקודוח ברה לש ודיצל ימדקה בשומב סנכיהל [יברה דובכ ינפמ=] הסינ הירארוג ןמלז
אל אוה=] "דאר םעד ןעיירד ןענעק טינ טעוו רע" :(ילא ונווכתהב) ול רמא א"טילש ר"ומדא
ר"ומדא ק"כו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ דיל ירוחאה בשומב סנכנו אציו ,[הגהה תא בבוסל לכוי
...ומצעב גוהנל [ןמלז 'רל=] ול קשחתמ אמתסמ :[ךויחב] ריטפה א"טילש

םא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תא ןיטיול לאומש 'ר לאש (קוידב רורב אל) םייוסמ ןיינע יבגל
,ףתוש חקל אוה ךכ םושמ :הנע א"טילש ר"ומדא ק"כו ,ויתויוכזמ ול ןיכנמ אולה סנ םישוע
.ול רסחש המ ינשל םילשמ דחא לכ

.[הדות=] קנאד א :יל רמא ,תינוכמהמ אצי א"טילש ר"ומדא ק"כו 770-ל ונעגה רשאכ
.[יקסנירק ,הדות=] יקסנירק ,קנאד א :לוקב םעפ דוע רמא ,יתעמש אלש היה רובסשכו

העומשה יפמ ,תוגהנה

:העומשה יפמ ,יברה ירבדו תוגהנהמ םיטרפ דוע ומשרנ ןויליגה ילושב

תוגוז 'בה םיחינמ הלבק יפ-לעש רמא ,רעמטאסמ ר"ומדאה לצא ר"ומדא תויהבש םירפסמ (1
.הרובקה םדוק י"שרו םת וניבר ןיליפת

םיבכוכה תאצ ןיינעב םירבדה ובוסנ תחא םעפש [רנורג לבייל=] .ג.ל 'רמ יתעמש םויה (2
.העיקשה רחא תוקד 36 אוהש ר"ומדא ק"כ רמאו

ץינטשיפוקמ ר"ומדאל העיסנה

:המישרה ךשמה ןלהל

יל רמא ,םיירהצ [4.30=] ישימחה יצח העשב ,[ד"ישת] ינש רדאב 'י ,הזה עובשב 'ב םויב
,םילבא םוחינל א"טילש ר"ומדא ק"כ םע עוסנל ךרטצאש [רנורג לבייל=] ג"ל
ר"ומדאה תשא התיה איהו ,לארשי-ץראב ותוחא תריטפ לע העבש בשויש ,"רע'צינטשיפוק"הל
.ע"נ ץינ'זיומ

,הנושארה הרושהב יתיא ובשיש ,ןאסבאקיי'זד לארשי ברה ,בוקודוח ברה ויה םיעסונה
ר"ומדא ק"כ תיבל ונעסנו ,הירארוג ןמלז 'רו ןיטיוועל לאומש 'ר ובשי היינשה הרושהבו
ר"ומדא ק"כ אב דימו אורקל בוקודוח ברה ךלה א"טילש ר"ומדא ק"כ תיבל ונעגהשכ .א"טילש
.ז"רו ש"רה םע 'בה הרושהב בשיו א"טילש

ריעהו ,החמשב תויהל היה םתדובע רקיעש רמא ןמלז 'ר .ץינ'זיו יגהנמ תודוא רבדל ליחתה
.'וכו םג לארשי תבהאב גהנתהל אולהו - א"טילש ר"ומדא ק"כ

.6.25 העשב םשל ונעגה

352 -353 'מע ,ב ךרכ 'ןויצ םחנמ - םחנמ-תרות'ב וספדנ - תוגהנההו םירובידה ךלהמ]
.[יקסנירק ברה תמישר יפ-לע

.ר"זש רמ תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כ רביד העיסנה ךלהמב .770-ל הרזחב ונעגה 7.40 העשב
םירבדהש ,ול ריבסהל קר שי .רוסמ אוה ,ולצא לעפנ רבכ דחא רבד :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא
...ותוללכב רבדה לע רבדיש ויתשקיב ינא .ולש תואיצמל הריתסב םניא עצבל ונממ םישקבמש

שיא אוהש (ן'לאנרושזה) תעה-יבתכמב ויתודוא ובתכ םעפש רמא ןיטיול לאומש 'ר ח"הרה
ינא - אינת דמולש ךרפומ וניא ללכ :ךכ לע ביגה א"טילש ר"ומדא ק"כ .אינת דמולו יד"בח
.אינת ול יתתנ
תודיסחה ינייעממ


חרוק תשרפ


(ג,זט) 'ה להק לע ואשנתת עודמו

המשנ היהש ,ונבר השמ לש ותוגיהנמב ךרוצ שי םיליגר תורודב אלימ :חרוק ןעט ךכ
השמל קוקז וניא ,תוליצאד תומשנ םלוכ ,העד רוד עודיכ היהש ,רבדמה רוד ךא ,תוליצאד
.ותועט התייה ךכבו ?"ואשנתת עודמ" - ןכ-םאו ,ונבר
(329 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ו,זט) תותחמ םכל וחק ,ושע תאז

(י"שר) ךכב הצור ינא ףא ,הלודג הנוהכ םישקבמ שיא נ"ר םתא

,השמ בישה ךכ לע .רבדבש יוליעה לדוג ללגב הלודג הנוהכ ושקיב םישנאה םישימחו םייתאמ
לבא ;הז ןוצרב םהל ףתוש אוה םגש אלא דוע אלו ,איה היוצר ןכא וז םתפיאשו םתנווכש
.וילע קולחל הלילחו ,"דחא לודג ןהכ אלא ונל ןיא" - לעופב
(188 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ז,חי) םכתנוהכ תא ןתא הנתמ תדובע

-םלוע ןיעמ ,אלפנ יקולא גונעת תשגרה איהש ,"םיגונעתב הבהא" ונייה - "הנתמ תדובע"
תועצמאב וז הבהאל עיגהל םדאל רשפא-יא ןכש ,"הנתמ תדובע" היורק וז הדובע .אבה
.םימשה ןמ הנתמכ תנתינ איה אלא ,העיגיו תולדתשה
(די קרפ אינת)


םה שדוק הדפת אל זע רוכב וא בשכ רוכב וא רוש רוכב ךא
(חי-זי,חי) היהי ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ . .

(י"שר) הדות לש קושו הזחכ רמאת אלש

רוכב ףא הלילו םויל םשאו תאטח המ") םשאו תאטחל רוכב תוושהל ךתעד-אקלס-אק שי ירפסב
.דבלב הדות אלא ריכזמ וניא י"שר וליאו ,("הלילו םויל

:י"שרב זמרה ךרד-לע ,ךכל ימינפה םעטה

שפנה ונייה - םדא רוכב ."לארשי ירוכב ינב" (ד תומש) רמאנכ ,לארשי-םעל זמור "רוכב"
תאטחל רוכב תוושהל וליפא ךתעד-אקלס ןיא ןכל .תימהבה שפנה - המהב רוכבו ;תיקולאה
הנניא איהו ,(המצע דצמ) ןוועו אטחל ללכ תכייש הניא תימהבה שפנה וליפא ןכש ,םשאו
.דבלב םירתומה םירבדל אלא הוואתמ

איה הז ןברק לש תימינפה תועמשמה .הדותל רוכב ןיב האוושהה תא וליפא ללוש י"שר ךא
,"תיסינ" הדובע תועצמאב ונממ לצינו לודג ןויסינ ינפל דמעש ,תינחור הנכסב היה םדאהש
לצא ןכש ,הדותל וליפא ןוימד ןאכ ןיא יכ ,אופא ונדמלמ י"שר .שפנ-תוריסמ לש הדובע
.ןויסינב דומעל ידכ "סנ"ב ךרוצ ןיאו ,ה"בקהמ דוריפ לש תורשפאה ןיטולחל תללשומ ידוהי
."ידוהי וניא" תניחבמ וכותב טלקנ ןכ םא אלא הז "סנ"ל קוקז םדא ןיא
(139 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בל,חי) ונממ ובלח תא םכמירהב אטח וילע ואשת אלו

אלו רמול דומלת ,ןווע תואישנב םתאש רחבומה ןמ אלש ותוא תשרפה םאש רמוא התא ןיינמ
(ירפס) אטח וילע ואשת

,הווצמ רודיה לש הרוצב הווצמ לכ םייקל םדא בייח המכ דע םידמל ונאצמנ ירפסה ירבדמ
םיאישנהמ רתוי ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ עבתש םירבדה דחא היה הזו .ןידה-תרושמ םינפל
.תונורחאה ויתונשב דחוימבו ,ול ומדקש
(ד"כשת חרוק תשרפ תבש תחיש)
זומתב 'ג


לכ ול עגונו אוה חיגשמ התע םג
םידיסחה ייחב טרפו טרפ


לקנ וישכע ,הברדאו ,וישכעל םדוק ןיב ללכ יוניש ןיא
הלעמ שי יברה ינפ רויצב * קידצה ייחמ העפשהה לבקל רתוי
יניינע לכ * ותרות דומיל יבגל וליפא תמייוסמ
,תוינחורל עגונב ןהו תוימשגל עגונב ןה ,'תודיחי'ה
שדוקה תוחישמ םייוטיבו םיעטק * םדוקמכ התע םג םיכשמנ
י"שת תנשבםימלוע ימלועלו דעל "השמ ישנא"

הז ןיינעו ,"השמ ישנא"מ אוהש עדיל ךירצ םידיסחהמו םירשוקמהמ ,םידימלתהמ דחאו דחא לכ
.ונקדצ חישמ תאיב דע ,ויתורודלו ול ,םימלוע ימלועלו דעל אוה

םידיסח תויהל התע םילוכי ,יברה לא תוכייש םהל התיה אל םדוקמש הלא םג - הזמ הריתיו
.יברה לש

.וישכעל םדוק ןיב ללכ יוניש ןיאש - ןיינעה תדוקנו

רתוי לקנ תוקלתסהה ירחאלש שדוקה-תרגאב ראובמכ ,אתוילעמל קר הז ירה יוניש ונשי םא -
.ימשג שובלו ילכ ךותב םניאש ןוויכ ,קידצה ייחמ העפשהה לבקל

- יברה לש הדובעה יניינעב וקסעיו םיקסועש הלא לכל תוכרב תעפשהל עגונב הז ךרד-לעו
העפשהב תוכרבה לכ םיכשמנ ,ימשגה ףוגה תולבגהב לבגומ וניאש ,תוקלתסהה ירחאל ,התעש
.הבורמ

לאמנייק זיא רע") לגרה תא טשפ אל םעפ ףא ,לבא ,בוח לעב היה דימתש םעפ רמא יברה -
חיטבהש תוכרבה לכ ,ויתובוח לכ תא יברה םלשמ וישכע - .ו"ח ,("טארקנאב ןעוועג טינ
איה וישכע תוכרבה תכשמהש ,רומאכו ,ולש הדובעב וקסעיו םיקסועש הלאל טרפבו ,ללכב
.הבורמ העפשהב
(י"שת זומתב ב"י)


השגרהה תררועמ ברה ינפ רויצב תוננובתהה

.תודיחיב וילא סנכנש יפכ יברה ינפ תא ומצעל רייצי - תודיחיב יברה לצא היהש ימ לכ
.הנומת תועצמאב יברה ינפ תא םמצעל ורייצי ,יברה תא ואר אלש הלאו

,ותרות דומיל יבגל יוליע הזב שיש ,וינפ תייאר תמגודבו ךרד-לע אוה יברה ינפ רויצ
.העימש יבגל הייארה תלעמ תמגודב

דע םא םג ,("ןרעהרעד") השגרהו הרכהל אובל םתוא ררועת יברה ינפ רויצב תוננובתההו
.השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע
(י"שת ינש חספ יאצומ)


ויתולאש לע הנוע יברה התע םג

ןחלוש רנ םהש ,ינוזמו ייח ,ינב :םירבד השולשל תקלחנ םיימשג םיניינעל עגונב תודיחי
- "ינב"ו ,"ןחלוש" - "ינוזמ" ."םדא תמשנ 'יוה רנ" בותכש ומכ ,"רנ" - "ייח" :הטימו
."הטימ"

ומכ אוה הנועו ,תונעל יבר לוכי ותריטפ ירחאל םג - "םמוקמב םידמוע" הלאה םירבדה לכו
.םדוק ומכ התע עיפשמו ,םדוק

,רנ - םיגוסה תשולשל םיקלחנש - םיינחור םיניינעל עגונב תודיחיל עגונב הז ךרד-לעו
...הטימו ןחלוש

,ירמגל קתונש בושחי אל םגפו הליפנ לש בצמב םגש - "םמוקמב םידמוע" הלא םיניינע םגו
לע יברה הנוע התע םגש תעדל וילע אלא ,ותריטפ רחאל יבר םע ול תויהל לוכי רשק הזיאו
.םדוקמ ומכ ,םדאה תליפנו םימגפ ינוקית יניינעב תולאש
(י"שת חספ-לש-ןורחא)


...תאז לכבו ,"ןמא" תונעל השק

שדוח יניינע לכ לע חוכ-תניתנו הכרב תכשמנ ובש ,זומת שדוח םיכרבמ תבשב - הזב הלחתהה
,המחנלו העושיל ,החמשלו ןוששל ,םולשלו םייחל 'וכ והשדחי" :שדוחה תכרבד חסונהכ ,זומת
."ןמא רמאנו

ןכו ,"םולשלו םייחל" תוביתה ירחאלש - ץ"שהד שדוחה תכרבב ןמא תרימאב יונישהמ ריעהלו
העושיל" תוביתה ירחאל ןכ-ןיאש-המ ,"ןמא" דימ םינוע ,"החמשלו ןוששל" תוביתה ירחאל
רמאנו" זירכהלו ("ןרעטנימ") ררועל ךירצ ץ"שה אלא ,"ןמא" דימ םינוע ןיא "המחנלו
.ןמא םינוע זא קרו ,"ןמא

אלא ןניאש ,"החמשלו ןוששל ,םולשלו םייחל" ,תונושארה תוכרבהש - הזב זמרהש רמול שיו
האבש ןוויכ ,"המחנלו העושיל" הכרבה ןכ-ןיאש-המ ,ןמא דימ םינוע ,הלגנהו הארנה בוט
ךיז ןופ" ,ומצעמ ,םוקמ לכמ ,"תוערה אצת אל ןוילע יפ"מש ףא ירה ,ןוגיו רעצ ירחאל
ךרוצ שיו ...[הילאמ האב הניא ןמא תיינע=] "ןמא ןייק טינ ךיז טרעפטנע" ,"ןיילא
."ןמא רמאנו" היהיש תדחוימ תוררועתהב

יוליע לש ןיינע אוה תוקלתסההש ונא םיעדויש ףא :תוקלתסהה ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו
ונוצרש אלא ,המימשה הרעסב תולעל לוכי היהש ט"שעבה רמאמ עודיכו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא
םג אלא ,וליבשב קר אל אוה יוליעהש ,הזמ הריתיו ,"בושת רפע לא"ד יוליעהל אובל היה
הז ירה יולגבש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,(ךכל םיכסמ היה אל יאדווב ,ןכ אל םאד) ונליבשב
..."ןמא ןייק טינ ךיז טרעפטנע" ,יכפה ןיינע

תארקל ונכילויו אובי מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ - "ןמא רמאנו" (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.ןמא ונימיב הרהמב ,שממ בורקב ,ונקדצ חישמ
(י"שת זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש)


םידדובמ םניא םידיסחו דדובמ ונניא יברה

התע דע התיהש תוקבדהו תורשקתההש תעדל םיכירצ ,הלעמל היילעהו תוקלתסההבש םלעהה תורמל
הלא ןהו ,תובר םימעפ יברה תא וארש הלא ןה ,יברה תא תוארל תוכזה םהל התיהש הלא לצא -
יברהמ ועמש וא ,בתכמ לבקל קר וכזש הלא לצא וליפאו ,תחא םעפ וא תודחא םימעפ והוארש
הב ךייש אלו ,ףקותה לכב תורשקתהה םלצא תראשנ - ויתוחישו וירמאמ דומיל ידי-לע
...תושילח

(:ךישמה ךכ-רחאו ,הכב ר"ומדא ק"כ)

םידדובמ םניא םידיסחו ,דדובמ וניא יברהש הלעפ תודיסחה תרות :רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
עגונו חיגשמ יברהש ,ונייה ,("טנעלע טינ ןענייז םידיסח ןוא ,טנעלע טינ זיא יבר רעד")
עגונו אוה חיגשמ ,רתוי תילענ הגרדב אצמנשכ ,התע םגו ,םידיסחה ייחבש טרפו טרפ לכ ול
לכב ךישמהל חוכ-תניתנה הנשי ,אלימבו ,(ליעל רבודמכ) םידיסחה ייחבש טרפו טרפ לכ ול
.ונתאמ שרודו עבות יברהש םיניינעה

םיניינעה לכב קסעתהל התע םיכירצ ,יוליגה ליבשב איה םלעהה תנווכש ןוויכ :הברדאו
.חוכ תפסותב עבות יברהש
(י"שת ינש חספ יאצומ)


לועפלו שקבל רתויב בוטה ןמזה הז

ןונחת רמול םיגהונ ד"בח ידיסח לצאש םעטה והמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא םעפ יתלאש
'וכ לועפלו שקבל בוט רתויה ןמזה והזש ,בישהו ,(ןילופבכ אלד) םיקידצ לש טייצראיב
ןילופ לצאש - הזב רואיבה רמול שיו .("ןטעבסיוא ףיוא טייצ ערעסעב א אד זיא ואוו")
תלעופ "היחי ותנומאב"ש קידצה לצא טייצראיה םויבש היילעהש ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא
םהילע רמול םיכירצש םיניינעהמ הלעמלש בצמו דמעמב םיאצמנש ,וירשוקמ לכ לצא היילע
הדובעו תוימינפ םהמ םיעבותש ,ד"בח ידיסח לבא ;(תוימינפ ךרדב הז ןיאש ףא) ןונחת
,("ףוג םענעשאוועגפא א") ץוחר ףוג ,ףוגה תא םג ("ןעמענטימ") תולעהל םיצור ,אקווד
.ןונחת םירמוא זא םג ןכלו
(י"שת בא-םחנמב 'כ)


ולשמ םיכרד יברל

,יברה וילע ליטהש תוחילשה תא םייקל ךירצ היה - םדוק :קוליח שיש םיבשוחש הלאכ םנשי
ךתוא יתחלש ,ןכתייה :בתכמ ול בותכל וא ,תודיחיל וארוקל לוכי היה יברהש ןוויכ
בשוח - וישכע לבא ...!תוחילשה תא םייקמ ךניא המלו ,תוחוכ ךל יתתנו תמייוסמ תוחילשב
.ונוצרכ תושעל לוכי - ומצעל

תוחוכהו תוחילשה יניינע לכ םפקתב םנשי ,אלימבו ,םה םייחצנ םייחהש יברה רמוא ךכ לע
("טייקגניירטש עבלעז יד טימ") ףקותה לכב שורדל ךישממ וישכע םגו ,ודי-לע ונתינש
!חולשל ךישמיו ,רבכ חלשש תוחילשה םויק תודוא

בתכמ וילא אוביו" :ך"נתב וניצמש ,איה תמאה ,לבא ,הלא םירוביד לע םיהמתה םנשי -
וישכע םגש ההימתה יהמ ,ןכ םאו !המימשה הרעסב הלעש ירחאל םינש המכ - "איבנה והילאמ
םיכירצ ונא ןיאו ,ולש םיכרדה תא יברל שי - עידוהל ןפוא הזיאב ...!?חולשל יברה ךישמי
...!וילע ךומסל םילוכי ,יברה עידוי ןפוא הזיאב גואדל
(י"שת זומתב ב"י)


תודיסח דומלל ךירצ לבא ,בושח הז םירופיס

םהלש רשקהו םהלש םיינחורה םייחה תודוא ,ןיינעו ןיינע לכב ,דימת רוכזל םיכירצ םידיסח
.יברה והזש - תוינחור םע

ותרותמ דומללו ,וינפ רויצ ומצעל רייצל ,יברה לש םיליהת לטיפאקה תא רמול ךירצ דיסח
.רופיס וא החיש ,תודיסח רמאמ - ("טראוו א םענייז ןענרעל")

תא דומלל םיכירצ אלא ,רופיסב םתבוח ידי םיאצוי םניא ,תודיסח תנבהל םיכיישש הלא -
הז ןיא ,ידיסח רופיסד הלעמהו תובישחה לדגתש לככ ,ןכש ,ןויעב יברה לש תודיסחה ירמאמ
.תודיסח רמאמל עיגמ

,תובוט םינבא שוטלל וא תילגרמ בוקנל ודיב שיש ימ" :םידיסחה דחאל םעפ בתכ יברה
אטחל ,הז לכב ,דואמב הכירצה הכאלמו הדובע איהש םגה ,םחל תייפא תכאלמ תדובעב קסועו
.תודיסח רמאמל רופיס ןיבש קוליחהב ,ןדיד ןודינב ותמגודו ,"אוהה שיאל בשחי

תנבהל ךייש וניא התע-תעלש תלוזה ליבשב טרפבו ,םירופיסה תא םג עדיל םיכירצ יאדווב
ןיינעה ונשי ומצעל עגונב םגש ךכל ףסונ ,רופיס ידי-לע וברקל םיכירצו ,תודיסח רמאמ
דומילל תויהל הכירצ ("ךיז ןבעגקעווא") תורסמתהה ,לבא ,"אריקי והיישיבלא אתלימ"ד
דומילמ ףייע שארהשכ אורקל םילוכי םירופיסה תאו ,(הזל םיכיישה לכ לצא) תודיסחה
.(אתדגא דמול יזא ףייעתמ ושאר רשאכש "רעש'םלוע א" דחא רמאש יפכ) תודיסחה

םדמולל םיכירצ יאדווב ,'וכ רבסהו קמוע םהב אוצמל םילוכיש םירופיסהו תוחישה ,םנמא
ומכ ,(דומיל הכירצש םימכח ידימלת לש ןילוח תחישמ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו) םהב עגייתהלו
.רמאמב

םירמאמה ראש לכל םה םימדוק הז דעומו ןמזב ,דעומו ןמז לכד תוחישו םירמאמהש ,ןבומו
.תוחישהו

ירמאמב ןהו תוחישהו םירופיסהב ןה ,ותרות דומילב ,םיניינעה לכב םירקיעה רקיעו
.יברה לא תורשקתהה ,אוה ,תודיסחה
(י"שת בא-םחנמב 'כ)


יברל רשקתהלו תונמדזהה תא לצנל

ותלד לע שיקמש םדא לשמכ והזש ,הליפתב תורז תובשחמ תודוא םעפ רביד ר"ומדא ח"ומ ק"כ
רמאמכ ,לשמנב ותמגודו ,וכרדל ךלוהו קלתסמ ,תלדה תא ול חתופו אב ךלמהשכו ,ךלמה לש
םוקמ לש וחביש רודיסד הנכההש ,"ללפתי ךכ-רחאו םוקמ לש וחביש םדא רדסי םלועל" ל"זר
,תלדה תא חתופ ךלמהש ןוצר-תעה איה המצע הליפתהו ,ךלמה לש ותלד לע השקהה תמגודב איה
ול חתופ ךלמהש העשב הב וכרדל ךלוהו קלתסמש ומכ הז ירה ,הליפתב תורז תובשחמ בשוחשכו
.תלדה תא

םאתהב ,תודעוותהל ונפסאתהו ,הווקמב םויה ונלבט ונלוכש ירחאל :ונניינעל עגונבו
הז ירה - יברה לש םילתכה 'ד ןיב איה המצע תודעוותההש אלא דוע אלו ,יברה לש ונוצרל
,הברדא אלא ...קלתסהלו םוקל יוארה ןמ הז ןיא ,אלימבו ,יברה לש ותלד לע ונשקיהש ומכ
.וינפ רויצו ותרות דומיל ידי-לע ,יברה לא רשקתהל תונמדזה לצנל שי

בותכש הממ רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,וינפ תרוצ תא םמצעל ורייצי - יברה תא וארש הלא לכ
היתיזח וליאו וירוחאמ ריאמ 'רל היתיזחד יארבחמ אנדדחמד אה" רמא שודקה וניברש ארמגב
(לילג ינקזמ דחא לש) ודיב התיה ריאמ 'ר לש ולקמ"ש ימלשוריב וניצמש דעו ,"'וכו הימקמ
."תעד ותדמלמ התיה איהו

.ויתוכרב לכ ואלמתי יאדווב - יברה לא תורשקתהה ידי-לעו
(י"שת לולאב י"ח)


ונקדצ חישמ תארקל ונכילוי יברה

םידיסחה תא בוזעי אל יברהש ,םיעדוי ,ותואישנ תונש םישולש ךשמב יברה תא וריכהש הלא
...קלמעב םחליהל םיכירצשכ ,לשמל ,רוכז תשרפ תבשב םדבל וראשייש ולש

לוכי יברל וסנכיהבש בושחל והשימ לוכי היה רבעבש ,אוה ,ונלצא השענש ידיחיה יונישה
רורב ,וישכע לבא ,יברהמ םילעהל ונוצרבש םירבדה םילעהלו רפסל ונוצרבש םירבדה רפסל
ףוגב שבולמ יברה היה רבעב ,ןכש ,םלעהב ונלצא םיאצמנש םירבדה םג עדוי יברהש לכל
.תוינחור ולוכו ,ימשגה ףוגה תולבגהמ הלעמל ותויהב ,התע ןכ-ןיאש-המ ,ימשג

םלועה הזב םגש" "יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"ש ןוויכ ,ךדיאלו
םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ יברהש יאדווב - "ריתי חכתשא השעמה
.זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ ,'וכו םיבר

תארקל ונכילוי יברהש ונתאמ דחאו דחא לכ לצא ("טגיילעגפא") חנומ היה התע דעש םשכו
.התע םג ןכ חנומ תויהל ךירצ - ונקדצ חישמ
(י"שת ,רוכז ,המורת תשרפ)


תוכרבה לכל רוניצ - יברה ןוצר םויק

ןה ,ךרבל ךישמיו התע ךרבמ ,רבכ ךריב יברהש תוכרבה לכ ומייוקיש ךרבתי 'ה ןתי .םייחל
.ללכהל עגונב ןהו תויטרפב דחאו דחא לכל עגונב

םגש ,ללכה תדובעל עגונב דחוימבו ,יברה לש ויתונוצר םויק אוה תוכרבה תלבקל רוניצהו
םיקסועה םייללכ םישנא ויהיו םתונשקע תא ורבשי ,םייללכ םישנא תויהל םיצור םניאש הלא
עגונב םג ללוכ ,ותיב ינבלו ותשאל ול ,תוכרבה תכשמהל רוניצה היהי הזו ,ללכה תדובעב
.תיב-םולשל
(א"ישת הרות-תחמש ליל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

חרוק תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יאפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
.1(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.2םהמ

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,3הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב
.4"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי ,זומתב 'ג אלוליהה םוי ינפלש ,5וז שדוק-תבשב *
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,6םינוש םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 7ריטפמש ולדתשי *

.םיקלח 6-ו 1:32 ,ינש םויל רוא :דלומה

."ישילשה םויבו ינשה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור" .תסנכה-תיבב תודעוותה
;תויועיבקה ורמשישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש ;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש :םיבוסמה
."םייקלו תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו

.ד קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ינש םוי
זומת ח"רד 'א ,ןוויסב 'ל

.[דועו חלר ןויליג 'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ בור]

וניא תירחשב ,ותליפת םייסש רחאל רכזנו הליפתה תרזחב אוביו הלעי רמול חכשש ץ"ש
.8רזוח - החנמב לבא ,רזוח

ישילש םוי
שדוח-שארד 'ב ,זומתב 'א

.שדוח-שאר יגהנמ

ישימח םוי
זומת 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.9םינש שולש ךשמל 'המורטסק'

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש אלוליהה םוי
ןויצ די -לע ,תירבה תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

10אלוליהה םוי רדס

לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ (תיב לכב) םיקילדמ ,העיקשה ינפל ,ישימח םויל רוא
.11הוועש לש רנ -

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השמח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,12אינתב תורוש הזיא

התאו ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ב"נשת ןטק םירופ סרטנוק) א"משת הווצת
רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (13םיפסאנהמ דחאו דחא
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש תליפת

.15החנמ תליפת רחאל ןכו 14אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 16דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
רייצי - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו

.17םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,18"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,19תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו תשרפ תבשב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
.20"לארשי-ינבבו האירבהב

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 21"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .22זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.23רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 24ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
הליכאה תורשכ ,בוט-םויו ק"שנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
תא ררועל ;25םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה -תרהטו הייתשו
27'םכלוכ ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;26םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב
"'אב (חישמ) הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,
הרותה דומיל ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,28
;30הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,29הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב
.31"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 32דימו ףכיתש ,ןוצר-יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,33הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :34ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,35םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.36"םיתוש לבא

:37'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.הסינכה תושר לטונכ - להואה רדחבש תלדהו

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנש דימ

.רנ קילדמ ,38"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ

םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,'ןושל הנעמ'ב תצק דוע ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה תונושארה םינשב .תיקשל הרזחב סינכמ םקלחו ,'קה ןויצה לע חינמו ערוק םקלח .'וכו
.חספ-ברעב םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תאו ,ערקש םינ"פהמ קלח םג תיקשב סינכמו רזוח
.הז ןיינעב םייוניש ולח םינשה ךשמב

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

םינשבו ,םיימעפ - םימעפלו ,םימעפ עבש - םימעפל .39להואה תא ףיקמ ,ותאצ ינפל
.דבלב תחא םעפ תונורחאה

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו ,תושחרמ 'קה ויתותפשו ,(םינ"פה
.40הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה

"ןוצר יהי"ה תא רמואו (תורנה םיקלוד ובש םוקמב) רודזורפה חתפב דמענ ,האיציה ינפל
.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש

תינברה ןויצל םג ח"משת זאמו ,ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ךלוה היה ותאצ רחאל דימת
.ה"ע אקשומ-היח

.41וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

.42םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממש םימעפ ,הרזח ותעיסנב

:םינהוכל תויחנה

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ ,'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא םיגהונ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.43םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה

ךותב םיאצמנה םיככוסה תונליאל תחתמ - תינוכמב העיסנב םג - תשגל אלש 44רהזיהל שי
.םייחה-תיב

אלו ,דראוולוב סיאול-סיסנרפמ רמולכ) ישארה רעשהמ אלו ,דבלב דצה ןמ אובל שי ןכל
.תונליאה תחת העיסנמ ענמיהל רשפא-יא זאש ינפמ - (דראוולוב דליפגנירפסמ

.45תינוכמב אקווד להואה חתפ דע תשגל שי

.להואה דצבש תלדה ךרד קר תאצל שי ,תינוכמהמ האיציב.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (1

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (2

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויסב ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל ךרכ תוחיש-יטוקלב (3
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי-ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט םוי םויה ותוא ושעו . . םהל וחרבו
השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש ףוסב)
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה י"ע -
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (4

א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ יפ-לע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (5
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא)

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (6
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הלפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא 'םולשו םייח יכרד' .ב"מס ט רעש םירפא-ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי-יכרב (7

לע ףסומב אל לבא ,ףסומ לע ךומסל ץ"שה לוכי תירחשב קרש ,ג"ס וכק 'יס ז"הדא-ע"ושבו ע"ושב אתיאדכ (8
אלו .ש"ע ,ש"ארה בתכו ה"ד םש י"בב שרופמכו ,הירחא לוקב הליפת דוע ןיאש המצע החנמב ש"כו ,החנמ
תוכלה וספדנ ,(57 'מע) תירחשד 'אוביו הלעי' ינפל ,''ה תלהת' רודיסבש ינפמ אלא תאז בותכל יתכרצוה
אקוודו .רוזחי אל םר לוקב ותליפתב אוביו הלעי חכשש ץ"ש" :'ה ףיעסב םשו "םייחה ךרד" ךותמ תורצוקמ
ןכאו .תסנכה יתבמ דחאב ךכב ועטש עריא רבכו ,רבודמ הליפת וזיאב הלבגה לכ אלל - ". . ותליפת םילשהש
תליפת לע ךומסיו" ףיסוה ,(617 'מע 'רוא הרות' רודיסב ספדנ) דפ ףיעס גל ןמיס ,ירוקמה "םייחה ךרד"ב
'ה תלהת רודיסב ןכ ןקות הנורחאלו ,ל"נכו ,החנמב אלו ,תירחש תליפתב קרו ךא איה וז הכלהש א"ז "ןיפסומה
.ט"נשת ק"הא ,לוחל

,ז"פרת תוחישה-רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (9
.649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס .168 'מע .י 'מע אובמ

:(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ) הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ
הנעממ האצותכ דלונש שגרב יד םא ע"צו ."שגר ןיאש החכוה וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב"
הז םויב ןונחת ורמא יברה לצא לבא .הז םויב ןונחת רמול חינה אל ה"ע סאפרטופ מ"מר ח"הרה עיפשמהו .הז
.לולא י"חב ןכו

רשקב א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (10
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא) טבש ד"ויל

.(5 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (11

.32 ע"ס ךלמ יגהנמ ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (12

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה רפס (13

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (14

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - ל"נה יפ-לע (15

-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,ונרוד אישנ יברה תוארוה יפ-לע (16
.ןמויקב תוכייש תונבו םישנ םגש תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םמצעב ונתי תיבה

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (17
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס - ב"נשת טבש ד"ויל קרבמ (18

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב קלח תוחיש-יטוקל (19
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ. . " :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (20
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדק תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
. . תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ . . תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש . . םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל ה"יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה-תרגיא ,אינת (21

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (22

.146 'מע בי קלח תוחיש-יטוקל (23

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ קלח תוחיש-יטוקל (24

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ קלח תוחיש-יטוקל (25

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ קלח תוחיש-יטוקל (26

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (27
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (28

.164 'מע ג"ח א"שנת תויודעוותה (29

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (30

.384 'מע כ קלח תוחיש-יטוקל (31

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה-רפס האר (32

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (33
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ םירמאמה רפס (34

.518 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר (35

.בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה רפס (36

ןימינב 'ר ח"הרהו ,(םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה י"ע ורסמנ (37
ךותמ םינוקיתו תופסוהו ,16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ .(םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .35 'מע 'ךלמ יגהנמ'

.4 'מע (38

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (39

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה-רשג האר (40

.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (41

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (42
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (43
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהכ להינש
יפל ןכתיי אל שממ הציחמ ןיד יכ ,אמלעב הרימשל הנווכה הארנכ ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
בסש 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,םדא לכ ילגר ןיב ףאו ,וריבחל םדא ןיב חוור םיריתומש ,הזב הגוהנה הרוצה
.ק"עצ ,60 'מע 'ש"זר ץבוק'ב ןודנב כ"שמו .מ"כבו ,ב"יס

.(םש 'ד"בח רפכ') וראפ ןהכה םייח 'ר ח"הרהל תודיחיב תוארוה - ארימג דע ךליאו ןאכמ (44

םא ירה ,תכתממ אוהש ףא ,האמוטה ינפמ ץצוח להוא יכ םאש ,ןידה ראבמש ,ןודנב 59 'מע 'ש"זר ץבוק'ב הארו
לכב האמוטה טשפתת זאו רבק לע ליהאיו ץוחל ושאר וא ודי טושפי והשלכ עסונש ןכתיי ,והשמ החותפ תינוכמה
ךותב האמוטה סנכית יזא ,תונליא יפנע תחת תרבועו ,חפט-חתופכ החותפ איה םאש - רקיעהו ,תינוכמה
ק"גא האר) ןידה רקיעמ םא ,רתוי דיפקהל שרד יברה ךא .כ"ע ,ששח לכ ןיא ירמגל הרוגס איהשכ לבא ,תינוכמה
ידכ םאו ,(זיק 'מע ז תרבוח 'םש ילהא' ץבוקב המוד אשונב תועד .םש 'ד"בח רפכ'ב הקתענ ,חמש 'מע ו"ח
.לושכממ קחרתהל

.(םש 'ד"בח רפכ') ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרהל םג הרמאנ תאז הארוה (45


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il